ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 368

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
15. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2123/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2124/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa nariadenia Rady (ES) č. 1922/2004

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2125/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 890/78, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá certifikácie chmeľu

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2126/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systému A1 pre škrupinové ovocné plody (mandle zbavené škrupiny, lieskové orechy so škrupinami, lieskové orechy zbavené škrupiny, vlašské orechy so škrupinami)

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2127/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systémov A 1 a B za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2128/2004 zο 14. decembra 2004, ktorým sa stanovuje sadzba náhrad uplatniteľná na vajcia a vaječné žľétky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2129/2004 zo 14. decembra 2004, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2130/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 15. decembra 2004

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2131/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady na hydinové mäso uplatniteľné od 15. decembra 2004

24

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/849/ES:
Rozhodnutie Rady z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

26

 

 

Komisia

 

*

2004/850/ES:
Rozhodnutie Komisie z 3. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2002/308/ES, ktorým sa stanovujú zoznamy povolených zón a povolených fariem so zreteľom na jedno alebo viac ochorení rýb na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN) (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4553)
 ( 1 )

28

 

*

2004/851/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2004, ktorým sa po tretíkrát mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/122/ES, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých ázijských krajinách (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4775)
 ( 1 )

48

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2004/852/SZBP z 13. decembra 2004 o obmedzujúcich opatreniach voči Pobrežiu Slonoviny

50

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

15.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2123/2004

zo 14. decembra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 14. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

99,9

204

88,0

624

182,9

999

123,6

0707 00 05

052

116,5

220

122,9

999

119,7

0709 90 70

052

105,7

204

68,5

999

87,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

36,5

382

32,3

388

41,1

528

41,6

999

40,5

0805 20 10

204

68,4

999

68,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,0

204

46,2

464

171,7

624

80,7

999

91,7

0805 50 10

052

47,8

528

42,1

999

45,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

87,6

404

98,1

512

105,4

720

78,4

804

167,7

999

114,6

0808 20 50

400

95,4

720

42,1

999

68,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


15.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2124/2004

zo 14. decembra 2004,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa nariadenia Rady (ES) č. 1922/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1922/2004 z 25. októbra 2004 (1), ktorým sa prijímajú samostatné a prechodné opatrenia na otvorenie colnej kvóty Spoločenstva na dovoz živého hovädzieho dobytka s pôvodom vo Švajčiarsku, a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (2), a najmä na jeho článok 32 ods. 12,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1922/2004 stanovuje autonómne a samostatné otvorenie colnej kvóty Spoločenstva s nulovou colnou sadzbou na dovoz 4 600 kusov živého hovädzieho dobytka s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku na obdobie odo dňa jeho nadobudnutia účinnosti do 30. júna 2005. Podľa článku 2 uvedeného nariadenia by sa podrobné pravidlá uplatňovania mali ustanoviť v súlade s článkom 32 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

(2)

Na pridelenie colnej kvóty vzhľadom na príslušné produkty je primerané uplatňovať metódu súbežného skúmania uvedenú v druhej zarážke článku 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

(3)

Aby mohol vzniknúť nárok na tieto colné kvóty, živé zvieratá by mali pochádzať zo Švajčiarska v súlade s pravidlami uvedenými v článku 4 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi (3) (ďalej len „dohoda“).

(4)

S cieľom zabrániť špekuláciám by sa množstvá dostupné v rámci kvóty mali sprístupňovať obchodníkom, ktorí môžu preukázať, že sa skutočne významnou mierou podieľajú na obchode s tretími krajinami. S ohľadom na túto skutočnosť a z dôvodu zabezpečenia účinného riadenia by sa malo od príslušných obchodníkov vyžadovať, aby počas roku 2003 doviezli minimálne 50 zvierat, vzhľadom na to, že dodávka 50 zvierat sa môže považovať za bežný náklad. Skúsenosti ukazujú, že nákup jednej zásielky je minimálnou požiadavkou na to, aby transakciu bolo možné považovať za skutočnú a rentabilnú. Prevádzkovateľom v Maďarsku, Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Estónsku, Lotyšsku, Litve, na Cypre a Malte (ďalej len „nové členské štáty“) by sa malo umožniť predkladať žiadosti na základe dovozu z krajín, ktoré pre nich v roku 2003 boli tretími krajinami.

(5)

Na overenie týchto kritérií sa musia predložiť žiadosti v členskom štáte, v ktorom je dovozca registrovaný ako platca DPH.

(6)

S cieľom zabrániť špekuláciám by sa mal dovozcom, ktorí sa od 1. januára 2004 nezaoberali obchodom so živým hovädzím dobytkom, odoprieť prístup ku kvóte, na dovozné práva by sa mala určiť zábezpeka, licencie by nemali byť prevoditeľné a dovozné licencie by sa mali dovozcom vydávať iba pre množstvá, pre ktoré sa im pridelili dovozné práva.

(7)

Každá žiadosť by mala rešpektovať maximálne a minimálne množstvo kusov, aby sa pri určovaní obchodne uskutočniteľného množstva zvierat na jednu žiadosť zabezpečil rovnomernejší prístup ku kvóte.

(8)

Malo by sa stanoviť, že dovozné práva sa prideľujú po lehote na rozmyslenie a v prípade potreby sa uplatňuje pevné percentuálne zníženie.

(9)

Uvedené opatrenia by sa mali spravovať na základe dovozných licencií. Na tento účel by sa mali ustanoviť pravidlá predkladania žiadostí a určiť informácie, ktoré sa majú uvádzať v žiadostiach a licenciách, v prípade potreby doplnením určitých ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (4) a nariadenia Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (5) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2377/80.

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby každý prevádzkovateľ požiadal o dovoznú licenciu na všetky pridelené dovozné práva, je potrebné uviesť, že vzhľadom na zábezpeku dovozných práv predstavuje táto žiadosť prvotnú požiadavku v zmysle nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (6).

(11)

Skúsenosti ukazujú, že riadna správa kvóty si vyžaduje, aby bol oprávnený držiteľ licencie skutočným dovozcom. Preto by sa mal takýto dovozca aktívne podieľať na nákupe, preprave a dovoze príslušných zvierat. Poskytnutie dôkazu o týchto činnostiach by teda malo byť prvotnou požiadavkou v súvislosti so zábezpekou licencie.

(12)

S cieľom zabezpečiť prísnu štatistickú kontrolu zvierat dovážaných v rámci kvóty sa neuplatňuje tolerancia uvedená v článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

(13)

Keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Správneho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do 30. júna 2005 poskytuje ako samostatné a prechodné opatrenie colná kvóta s nulovou colnou sadzbou na dovoz 4 600 kusov živého hovädzieho dobytka s pôvodom vo Švajčiarsku a s hmotnosťou vyššou ako 160 kg, ktorý patrí pod číselné znaky KN 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 alebo 0102 90 79.

Poradové číslo tejto colnej kvóty je 09.4203.

2.   Pravidlá pôvodu uplatniteľné na výrobky uvedené v prvom odseku sú stanovené v článku 4 dohody.

Článok 2

1.   Aby žiadateľom vznikol nárok na kvótu stanovenú v článku 1, musia byť fyzickými alebo právnickými osobami a musia pri predložení svojich žiadostí preukázať k spokojnosti príslušných orgánov príslušných členských štátov, že počas roku 2003 doviezli aspoň 50 zvierat, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 0102 10 a 0102 90. Žiadatelia musia byť registrovaní vo vnútroštátnom registri platcov DPH.

2.   Prevádzkovatelia z nových členských štátov môžu žiadať o udelenie dovozných práv na základe dovozu z krajín uvedených v odseku 1, ktoré boli pre nich v roku 2003 tretími krajinami.

3.   Dôkaz o dovoze sa predkladá výlučne v podobe colného dokladu o prepustení do režimu voľný obeh, ktorý riadne vyplnili colné orgány a ktorý obsahuje údaje o príslušnom žiadateľovi.

Členské štáty môžu prijímať kópie uvedených dokumentov, ktoré riadne overil príslušný orgán. Ak sa takéto kópie prijmú, uvedie sa to v oznámení členských štátov podľa článku 3 ods. 5 v súvislosti s každým príslušným žiadateľom.

4.   Prevádzkovatelia, ktorí od 1. januára 2004 ukončili obchodnú činnosť s tretími krajinami v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, nespĺňajú podmienky na pridelenie.

5.   Spoločnosť, ktorá vznikla zlúčením spoločností, z ktorých každá má referenčný dovoz v súlade s minimálnym množstvom uvedeným v článkoch 2 ods. 1 a 2 ods. 2, môže tento referenčný dovoz použiť ako základ pre svoju žiadosť.

Článok 3

1.   Žiadosti o udelenie dovozných práv sa môžu predkladať len v tom členskom štáte, v ktorom je žiadateľ registrovaný ako platca DPH.

2.   Žiadosti o udelenie dovozných práv:

sa musia vzťahovať aspoň na 100 kusov zvierat

a

sa nesmú vzťahovať na viac ako 5 % dostupného množstva.

V prípade, že žiadosť prekročí toto množstvo, sa množstvo nad limit neberie do úvahy.

3.   Žiadosti o udelenie dovozných práv sa podávajú do 13.00 hod. bruselského času v desiaty pracovný deň odo dňa uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Žiadatelia nesmú podať viac ako jednu žiadosť v súvislosti s kvótou uvedenou v článku 1 ods. 1. V prípade, že ten istý žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, neprijme sa od tohto žiadateľa ani jedna žiadosť.

5.   Po overení predložených dokladov zašle členský štát Komisii najneskôr v desiaty pracovný deň odo dňa uplynutia lehoty na podávanie žiadostí zoznam žiadateľov a ich adries, ako aj množstiev, o ktoré žiadajú.

Všetky oznámenia vrátane tých, ktoré neobsahujú žiadne údaje, sa zasielajú faxom alebo elektronickou poštou, s použitím vzorového formulára v prílohe k tomuto nariadeniu v prípadoch, keď boli žiadosti skutočne predložené.

Článok 4

1.   Po prijatí oznámenia uvedeného v článku 3 ods. 5 Komisia čo najskôr rozhodne, v akom rozsahu je možné žiadostiam vyhovieť.

2.   Ak množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti podľa článku 3, prekročia dostupné množstvá, Komisia stanoví individuálne percentuálne zníženie, ktoré sa má uplatňovať na požadované množstvá.

V prípade, že v dôsledku uplatňovania koeficientu zníženia stanoveného v prvom pododseku sa žiadosť vzťahuje na počet nižší ako 100 kusov, príslušné členské štáty pridelia dostupné množstvo žrebom o dovozné práva na časti po 100 kusoch. V prípade, že je ostávajúci počet nižší ako 100 kusov, udelí sa pre toto množstvo jediné dovozné právo.

Článok 5

1.   Zábezpeka, ktorá sa vzťahuje na dovozné práva, sú 3 eurá za kus. Musí sa zložiť u príslušného orgánu spolu so žiadosťou o udelenie dovozných práv.

2.   Žiadosti o dovoznú licenciu sa musia vyhotoviť pre pridelené množstvo. Táto povinnosť predstavuje prvotnú požiadavku v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

3.   V prípade, že v dôsledku uplatňovania koeficientu zníženia uvedeného v článku 4 sa pridelí menšie množstvo dovozných práv, ako sa požadovalo, zložená zábezpeka sa úmerne a bezodkladne vráti.

Článok 6

1.   Pridelené množstvá sa dovážajú s výhradou predloženia jednej alebo viacerých dovozných licencií.

2.   Žiadosti o licenciu sa môžu podávať výhradne v členskom štáte, v ktorom žiadateľ žiadal a získal dovozné práva v rámci kvóty.

Každé vydanie dovoznej licencie má za následok zodpovedajúce zníženie získaných dovozných práv.

3.   Dovozné licencie sa vydávajú na žiadosť a v mene prevádzkovateľa, ktorý získal dovozné práva.

4.   V žiadostiach o licenciu a v licenciách sa uvádza:

a)

v kolónke 8 krajina pôvodu; licencie predstavujú povinnosť dovážať z uvedenej krajiny;

b)

v kolónke 16 jeden alebo niekoľko z týchto číselných znakov kombinovanej nomenklatúry:

 

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 alebo 0102 90 79;

c)

v kolónke 20 poradové číslo kvóty (09.4203) a aspoň jeden z týchto údajov:

Reglamento (CE) no 2124/2004

Nařízení (ES) č. 2124/2004

Forordning (EF) nr. 2124/2004

Verordnung (EG) Nr. 2124/2004

Määrus (EÜ) nr 2124/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2124/2004

Regulation (EC) No 2124/2004

Règlement (CE) no 2124/2004

Regolamento (CE) n. 2124/2004

Regula (EK) Nr. 2124/2004

Reglamentas (EB) Nr. 2124/2004

2124/2004/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 2124/2004

Verordening (EG) nr. 2124/2004

Rozporządzenie (WE) nr 2124/2004

Regulamento (CE) n.o 2124/2004

Nariadenie (ES) č. 2124/2004

Uredba (ES) št. 2124/2004

Asetus (EY) N:o 2124/2004

Förordning (EG) nr 2124/2004.

Článok 7

1.   Napriek článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 dovozné licencie vydávané podľa tohto nariadenia nie sú prevoditeľné a delegujú práva podľa colných kvót, len ak sú vystavené na rovnaké meno a adresu, ako je meno a adresa príjemcu v priloženom colnom vyhlásení o prepustení do režimu voľný obeh.

2.   Po 30. júni 2005 neplatia žiadne dovozné licencie.

3.   Zábezpeka súvisiaca s dovoznou licenciou je 20 eur za kus a žiadateľ ju skladá pri podaní žiadosti o licenciu.

4.   Vydané povolenia platia na celom území Spoločenstva.

5.   Podľa článku 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa za všetky dovezené množstvá presahujúce množstvá uvedené v dovoznej licencii vyberá riadne clo podľa Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné v deň prijatia colného vyhlásenia o prepustení do režimu voľný obeh.

6.   Napriek ustanoveniam oddielu 4 hlavy III nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa zábezpeka nevráti, kým sa nepredloží dôkaz, že oprávnený držiteľ licencie obchodne a logisticky zodpovedá za nákup, prepravu a prepustenie príslušných zvierat do režimu voľný obeh. Takýto dôkaz pozostáva aspoň z:

pôvodnej obchodnej faktúry alebo jej overenej kópie, ktoré na meno oprávneného držiteľa vystavil predávajúci alebo jeho zástupca so sídlom v tretej krajine vývozu a z dokladu o zaplatení oprávneným držiteľom alebo dôkazu o otvorení neodvolateľného dokumentárneho akreditívu držiteľom v prospech predávajúceho,

prepravného dokladu pre príslušné zvieratá vyhotoveného v mene oprávneného držiteľa,

kópie číslo 8 formuláru IM 4, kde sú jedinými údajmi meno a adresa oprávneného držiteľa v kolónke 8.

Článok 8

Nariadenia (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95 sa uplatňujú s výhradou tohto nariadenia.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 5.11.2004, s. 7.

(2)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1889/2004 (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 67).

(3)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132.

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 636/2004 (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 25).

(5)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).

(6)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 673/2004 (Ú. v. ES L 105, 14.4.2004, s. 17).


PRÍLOHA

Image


15.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2125/2004

zo 14. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 890/78, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá certifikácie chmeľu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1696/71 z 26. júla 1971 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom (1), najmä na jeho článok 2 ods. 5,

keďže:

(1)

Po pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii (ďalej len „nové členské štáty“) je potrebné pristúpiť k aktualizácii niektorých ustanovení nariadenia Komisie (EHS) č. 890/78 (2).

(2)

Nariadenie (EHS) č. 890/78 stanovuje označenia v úradných jazykoch Spoločenstva, ktoré musia certifikáty obsahovať. Tieto údaje je potrebné stanoviť v jazykoch nových členských štátov.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 890/78 stanovuje lehoty, v ktorých členské štáty oznámia Komisii zoznam produkčných oblastí a regiónov chmeľu, ako aj zoznam certifikačných stredísk. Uvedené lehoty treba stanoviť aj pre nové členské štáty.

(4)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (EHS) č. 890/78.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre chmeľ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 890/78 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 5 a sa nahrádza takto:

„Článok 5 a

Certifikát uvedený v článku 5 nariadenia (EHS) č. 1784/77 musí obsahovať aspoň jedno z označení uvedených v prílohe II a, ktoré doň zapíše orgán spôsobilý vykonávať certifikáciu.“

2.

K článku 6 ods. 3 sa za druhý pododsek vkladá tento pododsek:

„Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko poskytnú tieto informácie najneskôr do 1. januára 2005.“

3.

K článku 11 sa vkladá tento pododsek:

„Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko poskytnú tieto informácie najneskôr do 1. januára 2005.“

4.

Príloha I tohto nariadenia sa vkladá ako príloha II a.

5.

Príloha III sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 175, 4.8.1971, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2320/2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 18).

(2)  Ú. v. ES L 117, 29.4.1978, s. 43. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1021/95 (Ú. v. ES L 103, 6.5.1995, s. 20).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II a

OZNAČENIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 a

[španielsky] Producto certificado — Reglamento (CEE) no 890/78,

[česky] Ověřený produkt – Nařízení (EHS) 890/78,

[dánsky] Certificeret produkt — Forordning (EØF) nr. 890/78,

[nemecky] Zertifiziertes Erzeugnis — Verordnung (EWG) Nr. 890/78,

[estónsky] Sertifitseeritud Produkt – Määrus (EMÜ) nr 890/78,

[grécky] Πιστοποιημένο προϊόν — κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 890/78,

[anglicky] Certified product — Regulation (EEC) No 890/78,

[francúzsky] Produit certifié — Règlement (CEE) no 890/78,

[taliansky] Prodotto certificato — Regolamento (CEE) n. 890/78,

[lotyšsky] Sertificēts produkts – Reglaments (EEK) Nr. 890/78,

[litovsky] Sertifikuotas produktas – Reglamentas (EEB) Nr. 890/78,

[maďarsky] Minősített termék – 890/78/EGK rendelet,

[maltsky] Prodott Iccertifikat — Regolament (KEE) Nru 890/78,

[holandsky] Gecertificeerd product — Verordening (EEG) nr. 890/78,

[poľsky] Produkt certyfikowany — Rozporządzenie (EWG) Nr 890/78,

[portugalsky] Produto certificado — Regulamento (CEE) n.o 890/78,

[slovinsky] Certificiran pridelek – Uredba (EGS) št. 890/78,

[slovensky] Certifikovaný výrobok – Nariadenie (EHS) č. 890/78,

[fínsky] Varmennettu tuote – Asetus (ETY) N:o 890/78,

[švédsky] Certifierad produkt – Förordning (EEG) nr 890/78.“


PRÍLOHA II

V prílohe III nariadenia (EHS) č. 890/78 sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

Členské štáty, ktoré vykonávajú certifikáciu

BE

pre Belgicko

CZ

pre Česko

DK

pre Dánsko

DE

pre Nemecko

EE

pre Estónsko

EL

pre Grécko

ES

pre Španielsko

FR

pre Francúzsko

IE

pre Írsko

IT

pre Taliansko

CY

pre Cyprus

LV

pre Lotyšsko

LT

pre Litvu

LU

pre Luxembursko

HU

pre Maďarsko

MT

pre Maltu

NL

pre Holandsko

AT

pre Rakúsko

PL

pre Poľsko

PT

pre Portugalsko

SI

pre Slovinsko

SK

pre Slovensko

FI

pre Fínsko

SE

pre Švédsko

UK

pre Spojené kráľovstvo.“


15.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2126/2004

zo 14. decembra 2004,

ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systému A1 pre škrupinové ovocné plody (mandle zbavené škrupiny, lieskové orechy so škrupinami, lieskové orechy zbavené škrupiny, vlašské orechy so škrupinami)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1) a najmä na jeho článok 35 odsek 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) určilo pravidlá uplatňovania vývozných náhrad na ovocie a zeleninu;

(2)

podľa článku 35 odsek 1 nariadenia (ES) č. 2200/96, v miere potrebnej na umožnenie ekonomicky významného vývozu, môžu byť produkty, vyvážané spoločenstvom, predmetom vývoznej náhrady s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy;

(3)

v súlade s článkom 35 odsek 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 treba dbať na to, aby sa nenarušili predtým zavedené obchodné toky režimu náhrad. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu sezónneho zamerania vývozu ovocia a zeleniny treba určiť predpokladané množstvá pre jednotlivé produkty na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktoré stanovuje nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3). Tieto množstvá sa musia rozdeliť s ohľadom na to, ako rýchlo podlieha príslušný typ produktu skaze;

(4)

podľa článku 35 odsek 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 musia byť náhrady určené tak vzhľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu spoločenstva a ich disponibilitu, ako aj vzhľadom na ceny zaužívané v medzinárodnom obchode. Rovnako treba brať do úvahy náklady na uvedenie na trh a dopravu, ako aj ekonomické hľadisko plánovaného vývozu;

(5)

v súlade s článkom 35 odsek 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa ceny na trhu spoločenstva určujú s ohľadom na najpriaznivejšie ceny z hľadiska vývozu;

(6)

situácia v medzinárodnom obchode alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnej diferenciácii náhrady pre stanovený produkt, podľa miesta určenia tohto produktu;

(7)

mandle zbavené škrupiny a lieskové orechy, ako aj vlašské orechy so škrupinami sa môžu stať v súčasnosti predmetom ekonomicky významných vývozov;

(8)

vzhľadom na to, že škrupinové ovocné plody sú produkty, ktoré je možné relatívne dlho skladovať, vývozné náhrady môžu byť stanovené na dlhšiu periodicitu;

(9)

s cieľom umožniť čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov a s ohľadom na štruktúru vývozu spoločenstva treba stanoviť vývozné náhrady na škrupinové ovocné plody podľa systému A1;

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Sadzba vývoznej náhrady na škrupinové ovocné plody, lehota na predloženie žiadostí o licencie a predpokladané množstvá sú určené v prílohe tohto nariadeniu.

2.   Licencie vydané z titulu potravinovej pomoci v zmysle článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do množstva uvedeného v prílohe tohto nariadenia nezapočítavajú.

3.   Bez ujmy na článku 5 odsek 6 nariadenia (ES) č. 1961/2001, doba platnosti licencií typu A1 je tri mesiace.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 8. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 498/2004 (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 20).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2180/2003 (Ú. v. EÚ L 335, 22.12.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 636/2004 (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 14. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady na vývoz škrupinových ovocných plodov (systém A1)

Lehota na predloženie žiadostí o licencie: od 8. január 2005 do 23. júna 2005.

Kód produktov (1)

Miesto určenia (2)

Maximálna sadzba náhrady

(v EUR/t netto)

Predpokladané množstvá

(v t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 752

0802 21 00 9000

A00

53

62

0802 22 00 9000

A00

103

2 764

0802 31 00 9000

A00

66

37


(1)  Číselné kódy produktov sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy miest určenia série „A“ sú definované v prílohe II nariadenia (EHS) č. 3846/87. Číselné kódy miest určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).


15.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2127/2004

zo 14. decembra 2004,

ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systémov A 1 a B za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), najmä na článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) stanovilo podmienky uplatňovania vývozných náhrad za ovocie a zeleninu.

(2)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa na produkty vyvážané spoločenstvom môže v nevyhnutnej miere pre umožnenie ekonomicky dôležitého vývozu vzťahovať vývozná náhrada so zreteľom na vymedzené normy, vyplývajúce z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy.

(3)

Podľa článku 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa má dohliadnuť na to, aby sa nenarušili obchodné toky, predtým zavedené prostredníctvom režimu náhrad. Z toho dôvodu, ako aj z dôvodu sezónneho zamerania vývozu ovocia a zeleniny je potrebné na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktorú zaviedlo nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3), stanoviť pre každý produkt predbežné množstvá. Tieto množstvá je potrebné prerozdeliť so zreteľom na to, ako príslušné produkty podliehajú skaze.

(4)

Podľa článku 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 treba pri určovaní náhrad brať do úvahy situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu spoločenstva a ich disponibilitu, ale aj cien, ktoré sú zaužívané na medzinárodnom trhu. Takisto je potrebné brať do úvahy výdavky spojené s predajom a s prepravou, ako aj ekonomické hľadisko plánovaného vývozu.

(5)

Podľa článku 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sú ceny na trhu spoločenstva stanovené vzhľadom na ceny, ktoré sa z hľadiska vývozu javia ako najvýhodnejšie.

(6)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu pre určitý produkt spôsobiť nevyhnutnú diferenciáciu náhrady podľa miesta jeho určenia.

(7)

Rajčiny, pomaranče, citróny a jablká kategórií Extra, I a II všeobecných noriem akosti sa skutočne môžu stať ekonomicky dôležitým vývozným artiklom.

(8)

Aby sa umožnilo čo najefektívnejšie využitie disponibilných zdrojov, a vzhľadom na vývoznú štruktúru spoločenstva, majú sa určiť vývozné náhrady podľa systémov A 1 a B.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pre systém A 1 sú miera náhrad, obdobie na predkladanie žiadostí o náhrady a predpokladané množstvá pre príslušné produkty určené v prílohe.

Pre systém B sú smerná miera náhrad, obdobie na doručenie žiadostí o povolenia a plánované množstvá pre príslušné produkty určené v prílohe.

2.   Povolenia vydané z titulu potravinovej pomoci na základe článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do oprávneného množstva uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu nezapočítavajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 8. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1176/2002 (Ú. v. ES L 170, 29.6.2002, s. 69).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2180/2003 (Ú. v. EÚ L 335, 22.12.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 636/2004 (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 14. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

Kód produktu (1)

Krajina určenia (2)

Systém A 1

Lehota na podávanie žiadostí o náhradu: 8.1.2005–8.3.2005

Systém B

Lehota na podávanie žiadostí o povolenia: 15.1.2005–15.3.2005

Miera náhrady

(EUR/t netto)

Plánované množstvo

(t)

Smerná miera náhrady

(EUR/t netto)

Plánované množstvo

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

6 148

0805 10 20 9100

A00

29

 

29

118 387

0805 50 10 9100

A00

43

 

43

39 203

0808 10 80 9100

F04, F09

28

 

28

31 513


(1)  Kódy produktov sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy krajín určenia série A sú definované v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 3846/87.

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

F03

:

všetky krajiny určenia s výnimkou Švajčiarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thajsko, Taiwan, Papua-Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguaj, Paraguaj, Argentína, Mexiko, Kostarika.

F08

:

všetky krajiny určenia s výnimkou Bulharska.

F09

:

nasledujúce krajiny určenia:

Nórsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora), Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan, Ukrajina, Saudská Arábia, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Dabí, Dubaj, Šardža, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Rás al-Chajmá a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýria, Irán, Jordánsko, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbia;

africké krajiny a územia s výnimkou Juhoafrickej republiky;

krajiny určenia v zmysle článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).


15.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2128/2004

zο 14. decembra 2004,

ktorým sa stanovuje sadzba náhrad uplatniteľná na vajcia a vaječné žľétky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajciami (1), najmä na jeho článok 8 odsek 3,

keďže:

(1)

Článok 8 odsek 1 nariadenia (EHS) č. 2771/75 stanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 k tomuto nariadeniu v zahraničnom obchode a cenami v Spoločenstve možno kryť vývoznou náhradou v prípade, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov zahrnutých v prílohe k tomuto nariadeniu. Nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000 ustanovujúce spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému prideľovania vývozných náhrad na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), uvádza výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady, uplatňovaná v prípade, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov zahrnutých v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2771/75.

(2)

V súlade s článkom 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1520/2000 by mala byť sadzba náhrady na 100 kg každého zo základných predmetných výrobkov stanovená na rovnako dlhé obdobie, ako je to pri náhradách stanovených na rovnaké výrobky vyvážané v nespracovanom stave.

(3)

Článok 11 Dohody o poľnohospodárstve uzavretej počas Uruguajského kola stanovuje, že vývozná náhrada na výrobok obsiahnutý v tovare nesmie prevýšiť náhradu uplatniteľnú pre tento výrobok v prípade, ak je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(4)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1676/2004 z 24. septembra 2004, ktorý sa prijímajú samostatné a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov pôvodom z Bulharska a vývozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Bulharska (3), s účinnosťou od 1. októbra 2004, sa na spracované poľnohospodárske výrobky neuvedené v prílohe I k zmluve, ktoré sú vyvážané do Bulharska, neuplatňuje vývozná náhrada.

(5)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzba náhrad uplatniteľná na základné výrobky zahrnuté v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 1520/2000 a uvedené v článku 1 odsek 1 nariadenia (EHS) č. 2771/75, ktoré sú vyvážané vo forme tovarov zahrnutých v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2771/75, je stanovená v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Odlišne od článku 1 a s účinnosťou od 1. októbra 2004 sa sadzby stanovené v prílohe nebudú uplatňovať na tovar, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve pri vývoze do Bulharska.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2004

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

Podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ L 301, 28.9.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Sadzba náhrad uplatniteľná od 15. decembra 2004 pre vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha 1 k zmluve

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis

Miesto určenia (1)

Sadzba náhrad

0407 00

Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené

 

 

Z hydiny:

 

 

0407 00 30

– – Ostatné:

 

 

a)

Na vývoz albumínu patriaceho pod kódy KN 3502 11 90 a 3502 19 90

02

6,00

03

25,00

04

3,00

b)

Na vývoz iných tovarov

01

3,00

0408

Vtáčie vajcia bez škrupín a vaječné žĺtky čerstvé, sušené, varené vo vode alebo v pare, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel:

 

 

– Vaječné žĺtky:

 

 

0408 11

– – Sušené:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

40,00

0408 19

– – Ostatné:

 

 

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Tekuté:

 

 

nesladené

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – Mrazené:

 

 

nesladené

01

20,00

– Ostatné:

 

 

0408 91

– – Sušené:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

75,00

0408 99

– – Ostatné:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

19,00


(1)  Miesta učenia sú nasledovné:

01

Tretie krajiny

02

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Turecko, Hongkong a Rusko

03

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan a Filipíny

04

Všetky miesta určenia s výnimkou Švajčiarska a miest uvedených v 02 a 03


15.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2129/2004

zo 14. decembra 2004,

ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami (1), najmä na jeho článok 5 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (2), najmä na jeho článok 5 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom výmennom režime vaječného albumínu a mliečneho albumínu (3), najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1484/95 (4), určilo pravidlá uplatňovania režimu, ktorý sa týka uplatňovania dodatočných dovozných ciel, a určilo reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, na ktorých spočíva určovanie reprezentatívnych cien produktov v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu, vyplýva, že reprezentatívne ceny pre dovoz niektorých produktov sa majú zmeniť a doplniť s ohľadom na kolísanie cien podľa krajiny pôvodu. Reprezentatívne ceny sa následne majú zverejniť.

(3)

Túto zmenu je potrebné uplatniť v čo najkratšom čase, s ohľadom na situáciu na trhu.

(4)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.

(3)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2916/95 (Ú. v. ES L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1814/2004 (Ú. v. EÚ L 319, 20.10.2004, s. 7).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 14. decembra 2004, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

„PRÍLOHA I

Kód KN

Označenie tovaru

Reprezentatívna cena

(v EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3 ods. 3

(v EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 90

Kurčatá zbavené peria a vypitvané, bez hlavy a paprčiek a bez krku, srdca, pečene a puchora, známe ako 65 % kurčatá, zmrazené

78,8

12

01

89,1

9

03

0207 14 10

Vykostené kohútie alebo slepačie kusy, zmrazené

133,7

63

01

158,2

51

02

150,2

55

03

255,5

13

04

0207 25 10

Morky ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a hrvol om, nazývané ‚morky 80 %’, zmrazené

116,5

13

01

0207 27 10

Vykostené morčacie kusy, zmrazené

230,2

20

01

229,7

20

04

1602 32 11

Nevarené kohútie alebo slepačie prípravky

147,3

51

01

155,1

47

02“


(1)  Pôvod dovozu:

01

Brazília

02

Thajsko

03

Argentína

04

Čile


15.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2130/2004

zo 14. decembra 2004,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 15. decembra 2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajciami (1), a najmä na článok 8 odsek 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2771/75, rozdiel medzi cenami produktov uvedenými v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia na svetovom trhu a v spoločenstve sa môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

Uplatňovanie týchto pravidiel a kritérií na aktuálnu situáciu na trhu s vajciami vedie k stanoveniu náhrady vo výške, ktorá umožňuje účasť spoločenstva v medzinárodnom obchode a tiež berie do úvahy charakter vývozu týchto produktov, ako aj ich aktuálny význam.

(3)

Aktuálna situácia trhu a hospodárskej súťaže niektorých tretích krajín si vyžaduje stanovenie diferencovanej náhrady podľa miesta určenia niektorých vaječných produktov.

(4)

Článok 21 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999 o spoločných pravidlách uplatňovania režimu vývozných náhrad pre poľnohospodárske produkty (2), stanovuje, že na produkty, ktoré nie sú primeranej a prijateľnej kvality ku dňu prijatia vývozného colného vyhlásenia, sa neposkytuje žiadna náhrada. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie platných nariadení treba upresniť, že pre získanie náhrady musia byť vaječné produkty uvedené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2771/75 označené značkou zdravotnej bezchybnosti ako to ukladá smernica Rady 89/437/EHS z 20. júna 1989 o hygienických a veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú výrobu vaječných produktov a ich uvádzanie na trh (3).

(5)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kódy produktov, na vývoz ktorých sa prideľuje náhrada v zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2771/75, a výšky tejto náhrady sú určené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Aby sa mohla získať náhrada, produkty spadajúce pod rozsah uplatňovania kapitoly XI prílohy ku smernici 89/437/EHS musia takisto spĺňať podmienky označenia zdravotnej bezchybnosti určené touto smernicou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 444/2003 (Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2003, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 212, 22.7.1989, s. 87. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 15. decembra 2004

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 ks

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 ks

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Hongkong špeciálny administratívny región, Rusko, Turecko

E10

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan, Filipíny

E16

Všetky miesta určenia s výnimkou Spojených štátov amerických a Bulharska

E17

Všetky miesta určenia s výnimkou Švajčiarska, Bulharska a skupín E09, E10

E18

Všetky miesta určenia s výnimkou Švajčiarska a Bulharska


15.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2131/2004

zo 14. decembra 2004,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na hydinové mäso uplatniteľné od 15. decembra 2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1), najmä na článok 8 odsek 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2777/75, rozdiel medzi cenami produktov uvedenými v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia na svetovom trhu a v spoločenstve sa môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

Uplatňovanie týchto pravidiel a kritérií na aktuálnu situáciu na trhu s hydinovým mäsom vedie k stanoveniu náhrady vo výške, ktorá umožňuje účasť spoločenstva v medzinárodnom obchode a tiež berie do úvahy charakter vývozu týchto produktov, ako aj ich aktuálny význam.

(3)

Článok 21 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999 o spoločných pravidlách uplatňovania režimu vývozných náhrad pre poľnohospodárske produkty (2) stanovuje, že na produkty, ktoré nie sú primeranej a prijateľnej kvality ku dňu prijatia vývozného colného vyhlásenia, sa neposkytuje žiadna náhrada. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie platných nariadení treba upresniť, že pre získanie náhrady musí byť hydinové mäso uvedené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2777/75 označené značkou zdravotnej bezchybnosti ako to stanovuje smernica Rady 71/118/EHS z 15. februára 1971 o veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú výrobu čerstvého hydinového mäsa a jeho uvádzanie na trh (3).

(4)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kódy produktov, na vývoz ktorých sa prideľuje náhrada v zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2777/75, a výšky tejto náhrady sú určené v prílohe tohto nariadenia.

Aby sa mohla získať náhrada, produkty spadajúce pod rozsah uplatňovania kapitoly XII prílohy ku smernici 71/118/EHS musia takisto spĺňať podmienky označenia zdravotnej bezchybnosti určené touto smernicou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23. Smernica, naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hydinové mäso uplatniteľné od 15. decembra 2004

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 ks

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 ks

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

45,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj krajín určenia série A sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sa definujú v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ďalšie krajiny určenia sú definované takto:

V01

Angola, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irak, Irán.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

15.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/26


ROZHODNUTIE RADY

z 25. októbra 2004

o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

(2004/849/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej články 24 a 38,

keďže:

(1)

Na základe poverenia udeleného 17. júna 2002 predsedníctvu, ktorému pomáha Komisia, boli úspešne ukončené rokovania so švajčiarskymi orgánmi o pridružení Švajčiarska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis.

(2)

S výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu je žiaduce podpísať dohodu, ktorá bola parafovaná 25. júna 2004.

(3)

Dohoda obsahuje ustanovenia o predbežnom vykonávaní niektorých jej ustanovení. Do nadobudnutia platnosti dohody je vhodné tieto ustanovenia predbežne vykonávať.

(4)

V rozsahu, v akom sa to týka vývoja schengenského acquis, ktoré je založené na hlave VI Zmluvy o Európskej únii, je po podpísaní dohody vhodné vo vzťahoch so Švajčiarskom primerane uplatňovať ustanovenia rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k Dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis  (1).

(5)

Na základe Protokolu o začlenení Schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a na základe rozhodnutia Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (2), nie je týmto rozhodnutím dotknuté postavenie Spojeného kráľovstva.

(6)

Na základe Protokolu o začlenení schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a na základe rozhodnutia Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (3) nie je týmto rozhodnutím dotknuté postavenie Írska,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

S výhradou jej uzavretia sa týmto v mene Európskej únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a súvisiacich dokumentov, ktoré pozostávajú zo záverečného aktu, dohody vo forme výmeny listov o výboroch, ktoré budú pomáhať Európskej komisii pri vykonávaní jej výkonnej právomoci, a spoločného vyhlásenia o spoločných zasadaniach spoločných výborov.

Znenie dohody a súvisiacich dokumentov je pripojené k tomuto rozhodnutiu (4).

Článok 2

S výhradou uzavretia sa týmto predseda Rady poveruje určiť osobu splnomocnenú na podpis dohody a súvisiacich dokumentov v mene Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na oblasti upravené ustanoveniami vymenovanými v prílohách A a B k dohode a na ich vývoj v rozsahu, v akom tieto ustanovenia majú právny základ v Zmluve o Európskej únii, alebo v akom sa v súlade s rozhodnutím 1999/436/ES (5) stanovilo, že takýto právny základ majú mať.

Článok 4

1.   Ustanovenia článkov 1 až 4 rozhodnutia Rady 1999/437/ES sa rovnako vzťahujú na pridruženie Švajčiarska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré je založené na hlave VI Zmluvy o Európskej únii.

2.   Predtým, než sa delegácie zastupujúce členov Rady zúčastnia na rozhodovaní spoločného výboru zriadeného dohodou, v súlade s jej článkom 7 ods. 4 a 5 a článkom 10 sa zídu v rámci Rady s cieľom zistiť, či je možné prijať spoločnú pozíciu.

Článok 5

V súlade s článkom 14 ods. 2 dohody sa budú jej články 3, 4, 5 a 6 a článok 7 ods. 2 písm. a) prvá veta predbežne vykonávať do jej nadobudnutia platnosti.

V Luxemburgu 25. októbra 2004

Za Radu

predsednička

R. VERDONK


(1)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(2)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Dokument Rady 13054/04 dostupný na internetovej stránke http://register.consilium.eu.int.

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 17.


Komisia

15.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. decembra 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2002/308/ES, ktorým sa stanovujú zoznamy povolených zón a povolených fariem so zreteľom na jedno alebo viac ochorení rýb na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN)

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4553)

(Text s významom pre EHP)

(2004/850/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych predpisoch, ktoré upravujú uvádzanie na trh vodných živočíchov a výrobkov akvakultúry (1), a najmä na články 5 a 6,

Keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2002/308/ES (2) stanovuje zoznamy povolených zón a povolených rybárskych fariem, ktoré sa nachádzajú v nepovolených zónach so zreteľom na určité ochorenia rýb.

(2)

Rakúsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko predložili doklady na získanie štatútu povolených fariem v nepovolených zónach so zreteľom na VHS a IHN pre určité farmy na svojom území. Poskytnutá dokumentácia dokazuje, že tieto farmy spĺňajú požiadavky článku 6 smernice 91/67/EHS. Preto sú spôsobilé získať status povolených fariem v nepovolenej zóne a môžu byť zaradené do zoznamu povolených fariem.

(3)

Taliansko oznámilo pozitívny nález ochorenia VHS v časti kontinentálnej zóny, ktorá sa predtým považovala za oblasť bez výskytu ochorenia. Zóna preto ďalej nespĺňa požiadavky článku 5 smernice 91/67/EHS. Povolený štatút pre kontinentálnu zónu so zreteľom na VHS sa preto zrušuje.

(4)

Je preto potrebné zmeniť a doplniť rozhodnutie 2002/308/ES.

(5)

Opatrenia prijaté v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2002/308/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa nahrádza textom prílohy I tohto rozhodnutia.

2.

Príloha II je nahradená textom v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 106, 23.4.2002, s. 28. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/373/ES (Ú. v. EÚ L 118, 23.4.2004, s. 49).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

povolené zóny so zreteľom na ochorenia rýb na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) alebo infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN)

1.A   Povolené zóny (1) v Dánsku so zreteľom na VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

1.B   Povolené zóny v Dánsku vzhľadom na IHN

Dánsko (2).

2.   Povolené zóny v Nemecku vzhľadom na VHS a IHN

2.1   BÁDENSKO-WÜRTTEMBERGSKO (3)

Isenburger Tal od prameňa po vodný výpust farmy Falkenstein,

Eyach a jeho prítoky od prameňov po prvú hrádzu po prúde, ktorá sa nachádza pri meste Haigerloch,

Andelsbach a jeho prítoky od prameňov po turbínu pri meste Krauchenwies,

Lauchert a jeho prítoky od prameňov po turbínu pri meste Sigmaringendorf,

Grosse Lauter a jeho prítoky od prameňov po vodopád pri Lauterachu,

Wolfegger Aach a jeho prítoky od prameňov po vodopád pri Baienfurthe,

povodie rieky ENZ, ktoré sa skladá z Grosse Enz, Kleine Enz a Eyachu od ich prameňov po nepriechodnú priehradu v centre Neuenbürgu.

3.   Povolené zóny v Španielsku so zreteľom na VHS a IHN

3.1   OBLASŤ: AUTONÓMNA OBLASŤ ASTÚRIA

Kontinentálne zóny

celé povodie Astúrie

Pobrežné zóny

celé povodie Astúrie

3.2   OBLASŤ: AUTONÓMNA OBLASŤ GALÍCIA

Kontinentálne zóny

záchytné oblasti Galície:

vrátane záchytných oblastí rieky Eo, rieky Sil od prameňa v oblasti Léon, rieky Miño od prameňa po priehradu Frieira a rieky Limia od prameňa po priehradu Das Conchas,

s vylúčením záchytných oblastí rieky Tamega.

Pobrežné zóny

pobrežná oblasť v Galícii od ústia rieky Eo (Isla Pancha) po Punta Picos (ústie rieky Miño)

3.3   OBLASŤ: AUTONÓMNA OBLASŤ ARAGONIA

Kontinentálne zóny

záchytná oblasť rieky Ebro od prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragonia,

rieka Isuela od prameňa po priehradu Arguis,

rieka Flúmen od prameňa po priehradu Santa María de Belsue,

rieka Guatizalema od prameňa po priehradu Vadiello,

rieka Cinca od prameňa po priehradu Grado,

rieka Esera od prameňa po priehradu Barasona,

rieka Noguera-Ribagorzana od prameňa po priehradu Santa Ana,

rieka Matarraña od prameňa po priehradu Aguas de Pena,

rieka Pena od prameňa po priehradu Pena,

rieka Guadalaviar-Turia od prameňa po priehradu Generalísimo v regióne Valencia,

rieka Mijares od prameňa po priehradu Arenós v oblasti Kastília.

Ostatné vodné toky oblasti Aragonia sa považujú za izolačnú zónu.

3.4   OBLASŤ: AUTONÓMNA OBLASŤ NAVARRA

Kontinentálne zóny

záchytné oblasti rieky Ebro od prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragonia,

rieka Bidasoa od prameňa po ústie,

rieka Leizarán od prameňa po priehradu Leizarán (Muga),

Ostatné vodné toky oblasti Navarra sa považujú za izolačnú zónu.

3.5   OBLASŤ: AUTONÓMNE SPOLOČENSTVO KASTÍLIA-LEÓN

Kontinentálne zóny

záchytná oblasť rieky Ebro od prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragonia,

rieka Duero od prameňa po priehradu Aldeávila,

rieka Sil,

rieka Tiétar od prameňa po priehradu Rosarito,

rieka Alberche od prameňa po priehradu Burguillo.

Ostatné vodné toky autonómnej oblasti Kastília-León sa považujú za izolačnú zónu.

3.6   OBLASŤ: AUTONÓMNA OBLASŤ KANTÁBRIA

Kontinentálne zóny

záchytné oblasti rieky Ebro od prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragonia,

záchytné oblasti nasledovných riek od prameňa až po more:

rieka Deva,

rieka Nansa,

rieka Saja-Besaya,

rieka Pas-Pisueña,

rieka Asón,

rieka Agüera.

Záchytné oblasti riek Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo sa považujú za izolačnú zónu.

Pobrežné zóny

Celé pobrežie Kantábrie od ústia rieky Deva až po potok Ontón.

3.7   OBLASŤ: AUTONÓMNA OBLASŤ LA RIOJA

Kontinentálne zóny

Záchytné oblasti rieky el Rio Ebro od prameňov po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragonia.

4.A   Povolené zóny vo Francúzsku so zreteľom na VHS a IHN

4.A.1   ADOUR-GARONNE

Záchytné oblasti

povodie rieky Charente,

povodie rieky Seudre,

povodia pobrežných riek ústia Gironde v kraji Charente-Maritime,

záchytné oblasti riek Nive a Nivelles (Pyrenées Atlantiques),

povodie rieky Forges (Landes),

záchytné oblasti rieky Dronne (Dordogne), od prameňa po vodnú nádrž Eglisottes v Monfourate,

záchytné oblasti rieky Beauronne (Dordogne), od prameňa po vodnú nádrž Faye,

záchytné oblasti rieky Valouse (Dordogne), od prameňa po vodnú nádrž Etang des Roches Noires,

záchytné oblasti rieky Paillasse (Gironde), od prameňa po vodnú nádrž Grand Forge,

záchytné oblasti rieky Ciron (Lot et Garonne, Gironde), od prameňa po vodnú nádrž Moulin de Castaing,

záchytné oblasti rieky Petite Leyre (Landes), od prameňa po vodnú nádrž Pont de l’Espine v Argelouse,

záchytné oblasti rieky Pave (Landes), od prameňa po vodnú nádrž Pave,

záchytné oblasti rieky Escource (Landes), od prameňa po vodnú nádrž Moulin de Barbe,

záchytné oblasti rieky Geloux (Landes), od prameňa po vodnú nádrž D38 v Saint Martin d’Oney,

záchytné oblasti rieky Estrigon (Landes), od prameňa po vodnú nádrž Campet et Lamolère,

záchytné oblasti rieky Estampon (Landes), od prameňa po vodnú nádrž Ancienne Minoterie v Roqueforte,

povodie rieky Gélise (Landes, Lot et Garonne), od prameňa po vodnú nádrž na sútoku riek Gélise a Osse,

záchytné oblasti rieky Magescq (Landes), od prameňa po ústie,

záchytné oblasti rieky Luys (Pyrénées Atlantiques), od prameňa po vodnú nádrž Moulin d’Oro,

záchytné oblasti rieky Neez (Pyrénées Atlantiques), od prameňa po vodnú nádrž Jurançon,

záchytné oblasti rieky Beez (Pyrénées Atlantiques), od prameňa po vodnú nádrž Nay,

záchytné oblasti rieky Gave de Cauterets (Hautes Pyrénées), od prameňa po vodnú nádrž Calypso elektrárne Soulom.

Pobrežné oblasti

celé pobrežie Atlantického oceánu medzi severnou hranicou kraja Vendée a južnou hranicou kraja Charente-Maritime.

4.A.2   LOIRE-BRETÓNSKO

Kontinentálne zóny

Všetky záchytné oblasti v kraji Brittany s výnimkou nasledovných záchytných oblastí:

Vilaine,

Aven,

Ster-Goz,

dolný tok povodia rieky Elorn,

povodie Sèvre Niortaise,

povodie Lay,

nasledovné záchytné oblasti povodia rieky Vienne:

záchytné oblasti La Vienne, od prameňov po vodnú nádrž Châtellerault v kraji La Vienne,

záchytné oblasti La Gartempe, od prameňov po vodnú nádrž (so sieťou) Saint Pierre de Maillé v kraji La Vienne,

záchytné oblasti La Creuse, od prameňov po vodnú nádrž Bénavent v kraji l’Indre,

záchytné oblasti Le Suin, od prameňov k vodnej nádrži Douadic v kraji l’Indre,

záchytné oblasti La Claise, od prameňov po vodnú nádrž Bossay-sur-Claise v kraji l’Indre a Loire,

záchytné oblasti potokov Velleches a ‚des trois Moulins’, od prameňov k vodnej nádrži ‚des trois Moulins’ v kraji La Vienne,

povodia pobrežných riek Atlantického oceána v kraji Vendée.

Pobrežné oblasti

celé pobrežie Brittany s výnimkou nasledovných častí:

Rade de Brest,

Anse de Camaret,

pobrežnej zóny medzi ‚pointe de Trévignon’ a ústím rieky Laïta,

pobrežnej zóny medzi ústím rieky Tohon a hranicami kraja.

4.A.3   SEINE-NORMANDIA

Kontinentálne zóny

povodie Sélune.

4.A.4   KRAJ AKVITÁNSKO

Záchytné oblasti

záchytné oblasti rieky Vignac od prameňa po priehradu ‚la Forge’,

záchytné oblasti rieky Gouaneyre od prameňa po priehradu ‚Maillières dam’,

záchytné oblasti rieky Susselgue od prameňa po priehradu ‚de Susselgue’,

záchytné oblasti rieky Luzou od prameňa po priehradu na rybárskej farme ‚de Laluque’,

záchytné oblasti rieky Gouadas od prameňa k priehrade v ‚l’Etange de la Glacière à Saint Vincent de Paul’,

záchytné oblasti rieky Bayse od prameňov až po priehradu v ‚Moulin de Lartia et de Manobre’.

4.A.5   MIDI-PYRENEES

Záchytné oblasti

záchytné oblasti rieky Cernon od prameňa po priehradu v Saint George de Luzençon,

záchytné oblasti rieky Dourdou od prameňov riek Dourdou a Grauzon k nepriechodnej priehrade vo Vabres-l’Abbaye.

4.A.6   L’AIN

kontinentálna zóna des etangs de la Dombes.

4.B   Povolené zóny vo Francúzsku so zreteľom na VHS

4.B.1   LOIRE-BRETÓNSKO

Kontinentálne zóny

časť povodia rieky Loire, ktorá sa skladá z horného toku záchytnej oblasti Huisne od prameňa vodných tokov po vodné nádrže Ferté-Bernard.

4.C   Povolené zóny vo Francúzsku so zreteľom na IHN

4.C.1   LOIRE-BRETÓNSKO

Kontinentálne zóny

nasledovná záchytná oblasť povodia rieky Vienne:

záchytné oblasti l’Anglin, od prameňov k vodným nádržiam:

EDF de Châtellerault na rieke La Vienne, v kraji la Vienne,

Saint Pierre de Maillé na rieke La Gartempe, v kraji la Vienne,

Bénavent na rieke La Creuse, v kraji l’Indre,

Douadic na rieke Le Suin, v kraji l’Indre,

Bossay-sur-Claise na rieke La Claise, v kraji l’Indre a Loire.

5.A   Povolené zóny v Írsku so zreteľom na VHS

Írsko (4), s vylúčením ostrova Cape Clear Island.

5.B   Povolené zóny v Írsku so zreteľom na IHN

Írsko (4).

6.A   Povolené zóny v Taliansku so zreteľom na VHS a IHN

6.A.1   KRAJ TRENTINO ALTO ADIGE (HORNÁ ADIDŽA), AUTONÓMNA PROVINCIA TRENTO

Kontinentálne zóny

zóna Val di Fiemme, Fassa e Cembra: záchytné oblasti rieky Avisio, od prameňa po umelo vytvorenú priehradu Serra San Giorgio, ktorá sa nachádza v meste Giovo,

zóna Val delle Sorne: záchytné oblasti rieky Sorna od prameňa po umelo vytvorenú priehradu, ktorú postavila vodná elektráreň, ktorá sa nachádza v lokalite Chizzola (Ala), predtým, ako sa dostane k rieke Adige,

zóna Torrente Adanà: záchytné oblasti rieky Adanà od prameňa ku komplexu umelo vytvorených vodných nádrží, ktoré sa nachádzajú smerom po prúde od farmy Armani Cornelio-Lardaro,

zóna Rio Manes: zóna, ktorá zachytáva vodu z Rio Manes až k vodopádu, ktorý sa nachádza 200 metrov po prúde od farmy ‚Troticoltura Giovanelli’, ktorá sa nachádza v lokalite ‚La Zinquantina’,

zóna Val di Ledro: záchytné oblasti riek Massangla a Ponale od prameňov po vodnú elektráreň v ‚Centrale’ v obci Molina di Ledro,

zóna Valsugana: záchytná oblasť rieky Brenta od prameňov po vodnú nádrž Marzotto v Mantincelli v obci Grigno,

zóna Val del Fersina: záchytná oblasť rieky Fersina od prameňov po vodopád Ponte Alto.

6.A.2   KRAJ LOMBARDIA, PROVINCIA BRESCIA

Kontinentálne zóny

zóna Ogliolo: záchytná oblasť od prameňa potoka Ogliolo po vodopád, ktorý sa nachádza smerom po prúde od rybárskej farmy Adamello, kde sa potok Ogliolo vlieva do rieky Oglio,

zóna Fiume Caffaro: záchytná oblasť od prameňa potoka Cafarro po umelo vytvorenú priehradu, ktorá sa nachádza 1 km smerom po prúde od farmy.

6.A.3   KRAJ UMBRIA

6.A.4   KRAJ VENETO

Kontinentálne zóny

zóna Belluno: záchytná oblasť v provincii Belluno od prameňa potoka Ardo po priehradu (ktorá sa nachádza na mieste predtým, ako sa potok Ardo vlieva do rieky Piave) farmy Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno.

6.A.5   KRAJ TOSKÁNSKO

Kontinentálne zóny

zóna Valle del fiume Serchio: záchytná oblasť rieky Serchio od prameňov po priehradu Piaggione dam.

6.A.6   KRAJ UMBRIA

Kontinentálne zóny

Fosso di Terrìa: záchytná oblasť rieky Terrìa od prameňov po priehradu pod rybárskou farmou Ditta Mountain Fish, kde sa rieka Terrìa vlieva do rieky Nera.

6.B   Povolené zóny v Taliansku so zreteľom na VHS

6.B.1   KRAJ TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONÓMNA PROVINCIA TRENTO

Kontinentálne zóny

zóna Valle dei Laghi: záchytná oblasť jazier San Massenza, Toblino a Cavedine po priehradu v južnej časti jazera Cavedine, ktorá vedie k vodnej elektrárni, ktorá sa nachádza v obci Torbole.

6.C   Povolené zóny v Taliansku so zreteľom na IHN

6.C.1   KRAJ UMBRIA, PROVINCIA PERUGIA

zóna Lago Trasimeno: jazero Trasimeno.

6.C.2   KRAJ TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONÓMNA PROVINCIA TRENTO

zóna Val Rendena: záchytná oblasť od prameňa rieky Sarca k vodnej nádrži Oltresarca v obci Villa Rendena.

7.A   Povolené oblasti vo Švédsku so zreteľom na VHS

Švédsko (5):

okrem oblasti západného pobrežia v dosahu 20 kilometrov od rybárskej farmy, ktorá sa nachádza na ostrove Island of Björkö, ako aj ústia a záchytných oblastí riek Göta and Säve po každú prvú migračnú priehradu (ktorá sa nachádza v Trollhättane a tiež zátoka jazera Aspen).

7.B   Povolené zóny vo Švédsku so zreteľom na IHN

Švédsko (5).

8.   Povolené zóny v Spojenom kráľovstve, na ostrovoch Channel Islands a na ostrove Man so zreteľom na VHS a IHN

Veľká Británia (5),

Severné Írsko (5),

Guernsey (5),

ostrov Man (5).“


(1)  Povodia a k nim patriace pobrežné oblasti.

(2)  Vrátane všetkých kontinentálnych a pobrežných oblastí v rámci tohto územia.

(3)  Časti povodí.

(4)  Vrátane všetkých kontinentálnych a pobrežných oblastí v rámci tohto územia.

(5)  Vrátane všetkých kontinentálnych a pobrežných oblastí v rámci tohto územia.


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

Povolené rybárske farmy so zreteľom na ochorenia rýb na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) alebo infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN)

1.   Povolené rybárske farmy v Belgicku so zreteľom na VHS a IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   Povolené rybárske farmy v Dánsku so zreteľom na VHS a IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Braenderigaardens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

3.A.   Povolené rybárske farmy v Nemecku so zreteľom na VHS a IHN

3.A.1.   DOLNÉ SASKO

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(len liaheň)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   DURÍNSKO

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BÁDENSKO-WÜRTEMBERSKO

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13 1/2

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus

Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aisteig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kisslegg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weissenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kisslegg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstraße 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey

Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-8339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstraße 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastraße 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstraße 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststraße 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Fischzucht Karl Uhl

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht

Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4.   SEVERNÉ PORÝNIE-VESTFÁLSKO

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstraße 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5.   BAVORSKO

1.

Peter Gerstner

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)

Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am Großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am Großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-8419 Velden

3.A.6.   SASKO

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.   HESSENSKO

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   ŠLEZVICKO-HOLŠTAJNSKO

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   Povolené rybárske farmy v Nemecku so zreteľom na IHN

3.B.1.   DURÍNSKO

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   Povolené rybárske farmy v Španielsku so zreteľom na VHS a IHN

4.1.   OBLASŤ: AUTONÓMNY REGIÓN ARAGON

1.

Truchas del Prado

Located in Alcala de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón)

4.2.   OBLASŤ: AUTONÓMNY REGIÓN ANDALÚZIA

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría De Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría De Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada

5.A.   Povolené rybárske farmy vo Francúzsku so zreteľom na VHS a IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture “Les Fontaines d'Escot”

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PIKARDIA

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-au-Bosc

F-80580 Bray-lès-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle, F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel, F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.A.3.   AKVITÁNSKO

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d'Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout F-40120 Arue

2.

L'EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas

Saillet et Esquit F-64490 Lees-Athas

INRA — BP-3F F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

5.A.4.   DROME

1.

Pisciculture “Sources de la Fabrique”

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5.   HAUTE-NORMANDIA

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime, 11

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETÓNSKO

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merléac (Côtes d'Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loire)

4.

Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc

SARL Remon

21, rue de la Véquerie

F-53260 Parne sur Roc (Mayenne)

5.

Ésosiculture de Feins

Étang aux Moines

F-5440 Feins

AAPPMA

9, rue Kerautret-Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIA

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGEUDOC ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRENEES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du Mas des Pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES DE HAUTE PROVENCE

1.

Centre Piscicole de Roquebilière

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-06450 Roquebilière

5.B.   Povolené rybárske farmy vo Francúzsku so zreteľom na VHS

5.B.1.   ARTOIS-PIKARDIA

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   Povolené rybárske farmy v Taliansku so zreteľom na VHS a IHN

6.A.1.   OBLASŤ: FURLANDSKO – JULSKÉ BENÁTSKO

Povodie rieky Stella

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

N. I096UD005

2.

Impianto ittiogenico de Flambro de Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

Povodie rieky Tagliamento

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.A.2.   PROVINCIA: AUTONOMA DI TRENTO

Povodie rieky Noce

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)

N. 121TN010

Povodie rieky Brenta

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno

Povodie rieky Adige

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all'Adige

Povodie rieky Sarca

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d'Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura ‚La Fiana’

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   OBLASŤ: UMBRIA

Údolie rieky Nera

1.

Impianto Ittiogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   OBLASŤ: VENETO

Povodie rieky Astico

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)

Povodie rieky Lietta

2.

Azienda Agricola Lietta srl.

Via Rai 3

31010 Ormelle (TV)

N. 052TV074

Povodie rieky Bacchiglione

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI) N. 091VI831

4.

Biasia Luigi

Biasia Luigi

Via Ca'D'Oro 25

Bolzano Vic (VI) N. 013VI831

Povodie rieky Brenta

5.

Polo Guerrino,

Via S. Martino 51,

Loc. Campese,

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta

Rieka Tione vo Fattolé

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga

Povodie rieky Tartaro/Tioner

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR

Rieka Celarda

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. Via Gregorio XVI, n. 8

I-32100 Belluno

Rieka Molini

9.

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Rio Molini 6

I-37020 Brentino Belluno

6.A.5.   OBLASŤ: ÚDOLIE AOSTY

Povodie rieky Dora Baltea

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   OBLASŤ: LOMBARDIA

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.S.S.

Troticoltura Foglio Angelo S.S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva

della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Via Fiume 85, Sondrio

6.A.7.   OBLASŤ: TOSKÁNSKO

Povodie rieky Maresca

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

6.A.8.   OBLASŤ: LIGÚRIA

1.

Incubatoio Ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo

Provincia di Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   OBLASŤ: PIEMONT

1.

Incubatoio Ittico della valle di Peleussieres, Oulx (TO) cod. 175 TO 802

Associazione Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

7.   Povolené rybárske farmy v Rakúsku so zreteľom na VHS a IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

Höfnergraben 1

A-2572 Kaumberg

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchtbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg“


15.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/48


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. decembra 2004,

ktorým sa po tretíkrát mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/122/ES, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých ázijských krajinách

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4775)

(Text s významom pre EHP)

(2004/851/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), najmä na jej článok 18 ods. 7,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 22 ods. 6,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2004/122/ES (3) Komisia prijala ochranné opatrenia v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých ázijských krajinách, a to v Kambodži, Indonézii, Japonsku, Laose, Pakistane, Čínskej ľudovej republike vrátane územia Hongkongu, Južnej Kórei, Thajsku a Vietname.

(2)

19. augusta 2004 Malajzia oznámila vypuknutie vtáčej chrípky. Z tohto dôvodu Komisia prijala rozhodnutie 2004/606/ES, ktorým sa po druhý raz mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/122/ES na účely uplatňovania ochranných opatrení aj v Malajzii.

(3)

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s týmto ochorením vo väčšine krajín v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o pretrvávajúci výskyt vtáčej chrípky v Malajzii, Thajsku, Vietname, Čínskej ľudovej republike a Indonézii, je potrebné naďalej uplatňovať príslušné ochranné opatrenia.

(4)

Mnohé z vyššie uvedených krajín však v súčasnosti neinformujú o ďalšom prepuknutí tohto ochorenia, a preto by sa stav výskytu vtáčej chrípky v týchto krajinách mal do decembra 2004 preskúmať.

(5)

Západný polostrov Malajzie sa nachádza na zozname uvedenom v rozhodnutí Komisie 94/85/ES (4). V súvisloti s tým je potrebné obmedziť dovoz vajec určených na ľudskú spotrebu, neošetrenej lovnej zveriny, surového krmiva pre zvieratá a nespracovaného krmného materiálu s obsahom akýchkoľvek častí hydiny z tejto oblasti Malajzie.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2004/122/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 sa slová „a Malajzia“ vkladajú za slová „Južná Kórea“.

2.

V článku 7 sa dátum „15. decembra 2004“ nahrádza dátumom „31. marca 2005“.

Článok 2

Členské štáty zmenia a doplnia opatrenia uplatňované na dovoz s cieľom zosúladiť ich s týmto rozhodnutím a prijaté opatrenia okamžite náležite zverejnia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 14. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 36, 7.2.2004, s. 59. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/606/ES (Ú. v. EÚ L 273, 21.8.2004, s. 21).

(4)  Ú. v. ES L 44, 17.2.1994, s. 31. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/118/ES (Ú. v. EÚ L 36, 7.2.2004, s. 34).


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

15.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/50


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2004/852/SZBP

z 13. decembra 2004

o obmedzujúcich opatreniach voči Pobrežiu Slonoviny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 15. novembra 2004 rezolúciu 1572 (2004), ďalej len „BR OSN 1572(2004)“ o zákaze priameho alebo nepriameho dodávania, predaja alebo transferu zbraní a akéhokoľvek súvisiaceho materiálu, najmä vojenských lietadiel a vybavenia na Pobrežie Slonoviny z území členských štátov alebo od ich štátnych príslušníkov alebo použitím ich vlajkových plavidiel alebo lietadiel, či už majú zbrane a súvisiaci materiál pôvod na ich územiach alebo nie, a tiež poskytnutia akejkoľvek pomoci, rady alebo výcviku súvisiaceho s vojenskými činnosťami.

(2)

Na vykonávanie týchto opatrení by sa malo tiež zakázať financovanie alebo finančná pomoc súvisiaca s vojenskými činnosťami.

(3)

BR OSN 1572(2004) tiež ukladá opatrenia na zabránenie vstupu na územia členských štátov, ako aj prechodu cez tieto územia všetkým osobám, ktoré určí výbor zriadený odsekom 14 uvedenej rezolúcie (ďalej len „výbor“), ktoré ohrozujú mierový proces a proces národného zmierenia na Pobreží Slonoviny, najmä tým, ktoré zabraňujú vykonávaniu dohôd z Linas-Marcoussisu a Accry III a každej ďalšej osobe, ktorá je na základe relevantných informácií určená ako zodpovedná za vážne porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva na Pobreží Slonoviny, každej osobe, ktorá verejne podnecuje nenávisť a násilie, a každej osobe, o ktorej výbor vyhlási, že porušuje opatrenia zavedené zbrojným embargom.

(4)

BR OSN 1572(2004) ďalej ukladá zmrazenie finančných prostriedkov, ostatných finančných aktív a hospodárskych zdrojov vo vlastníctve alebo pod priamou alebo nepriamou kontrolou osôb určených výborom alebo v držbe subjektov, ktoré vlastní alebo priamo či nepriamo ovláda akákoľvek osoba určená výborom, ktorá koná v ich mene alebo na ich príkaz, a stanovuje, že sa žiadne finančné prostriedky, ostatné finančné aktíva a hospodárske zdroje takýmto osobám ani subjektom nesprístupnia ani neposlúžia v ich prospech.

(5)

Odsek 19 BR OSN 1572(2004) upravuje, že opatrenia týkajúce sa vstupu na územia členských štátov ako aj prechodu cez tieto územia a zmrazenia finančných prostriedkov, finančných aktív a hospodárskych zdrojov nadobúdajú účinnosť 15. decembra 2004, pokiaľ Bezpečnostná rada dovtedy nestanoví, že signatári dohôd z Linas-Marcoussisu a Accry III splnili všetky záväzky vyplývajúce z dohody Accry III a začali s úplným vykonávaním dohody Linas-Marcoussisu.

(6)

Rada 22. novembra 2004 uviedla, že EÚ bude pokračovať v podpore podnetov, ktoré vyvinuli Hospodárske spoločenstvo štátov západnej Afriky (ECOWAS) a Africká únia (AU), aby ďalej prispievala k mieru na Pobreží Slonoviny a predchádzala destabilizácii v subregióne.

(7)

Rada tiež opätovne potvrdila silný záväzok EÚ pri podpore vykonávania dohôd Linas-Marcoussise a Accre všetkými primeranými prostriedkami.

(8)

Na vykonávanie určitých opatrení je potrebná akcia Spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Na účely tejto spoločnej pozície „technická pomoc“ znamená akúkoľvek technickú podporu súvisiacu s opravami, vývojom, výrobou, montážou, testovaním, údržbou alebo akúkoľvek inú technickú službu a môže byť napríklad vo forme inštrukcií, poradenstva, výcviku, prenosu pracovných vedomostí alebo zručností alebo konzultačných služieb; technická pomoc zahŕňa ústnu formu pomoci.

Článok 2

1.   Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu akéhokoľvek druhu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre vyššie uvedený tovar, ako aj vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, na Pobrežie Slonoviny zo strany štátnych príslušníkov členských štátov alebo z území členských štátov alebo použitím ich vlajkových plavidiel alebo lietadiel sa zakazuje, bez ohľadu na to, či pochádzajú z ich územia.

2.   Tiež sa zakazuje:

a)

poskytovať, predávať, dodávať alebo prevádzať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby a ostatné služby súvisiace s vojenskými činnosťami a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním zbraní a súvisiaceho materiálu každého druhu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov na vyššie uvedený tovar ako aj vybavenia, ktoré by mohlo byť použité na vnútorné represie, priamo alebo nepriamo akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu na Pobreží Slonoviny alebo na použitie na Pobreží Slonoviny;

b)

poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc súvisiacu s vojenskými činnosťami, vrátane najmä grantov, pôžičiek a poistenia vývozných úverov, na akýkoľvek predaj, dodávku, transfer alebo vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu ako aj vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútorné represie, priamo alebo nepriamo akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu na Pobreží Slonoviny alebo na použitie na Pobreží Slonoviny.

Článok 3

1.   Článok 2 sa nevzťahuje na:

a)

dodávky a technickú pomoc výlučne zamerané na podporu operácie Organizácie Spojených národov na Pobreží Slonoviny alebo na využívanie touto operáciou a francúzskymi silami, ktoré ju podporujú;

b)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz nesmrtonosného vojenského zariadenia určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely vrátane zariadenia určeného na operácie krízového riadenia EÚ, OSN, Africkej únie a ECOWAS-u,

financovanie alebo poskytovanie finančnej pomoci súvisiace s takýmto zariadením,

poskytovanie technickej pomoci a výcviku súvisiaceho s takýmto zariadením,

ako vopred schválil výbor,

c)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz ochranných odevov vrátane ochranných viest a vojenských heliem dočasne vyvážaných na Pobrežie Slonoviny výlučne na osobné využitie personálom Organizácie Spojených národov, personálom EÚ, Spoločenstva alebo jeho členských štátov, zástupcami médií a humanitárnymi a rozvojovými pracovníkmi a sprievodným personálom;

d)

predaj alebo dodávky dočasne prevádzané alebo vyvážané na Pobrežie Slonoviny ozbrojeným silám štátu, ktorý podniká akciu v súlade s medzinárodným právom, výhradne a priamo na to, aby uľahčili evakuáciu jeho štátnych príslušníkov a tých, ktorí patria pod konzulárnu zodpovednosť Pobrežia Slonoviny, ako bolo vopred oznámené výboru;

e)

predaj, dodávky, prevod alebo vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu a technický výcvik a pomoc určená výhradne na podporu alebo využitie v procese reštrukturalizácie obrany a bezpečnostných síl podľa odseku 3 písm. f) dohody z Linas-Marcoussisu, ako vopred schválil výbor.

Článok 4

1.   Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabránenie vstupu na územia svojich štátov ako aj prechodu cez tieto územia všetkým osobám určeným výborom, ktoré ohrozujú mierový proces a proces národného zmierenia na Pobreží Slonoviny, najmä tým, ktoré zabraňujú vykonávaniu dohôd z Linas-Marcoussisu a Accry III a každej ďalšej osobe, ktorá je na základe relevantných informácií určená ako zodpovedná za vážne porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva na Pobreží Slonoviny, každej osobe, ktorá verejne podnecuje nenávisť a násilie, a každej osobe, o ktorej výbor vyhlási, že porušuje opatrenia uložené odsekom 7 BR OSN 1572(2004).

Dotknuté osoby sú uvedené v prílohe.

2.   Odsek 1 nezaväzuje členský štát odmietnuť vstup svojim vlastným štátnym príslušníkom na svoje územie.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak výbor zistí, že je vycestovanie odôvodnené na základe naliehavej humanitárnej potreby vrátane náboženských povinností alebo ak výbor dospeje k záveru, že udelenie výnimky by pomohlo iným spôsobom naplniť ciele rezolúcií BR OSN spočívajúce v nastolení mieru a národného zmierenia na Pobreží Slonoviny a stability v regióne.

4.   V prípadoch podľa odseku 3, ak členský štát povolí osobám určeným výborom vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie, toto povolenie sa obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 5

1.   Zmrazia sa všetky finančné prostriedky, ostatné finančné aktíva a hospodárske zdroje vo vlastníctve alebo pod priamou alebo nepriamou kontrolou osôb určených výborom alebo v držbe subjektov, ktoré vlastní alebo priamo či nepriamo ovláda akákoľvek osoba určená výborom, ktorá koná v ich mene alebo na ich príkaz.

2.   Takýmto osobám alebo subjektom určeným výborom alebo v ich prospech sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky, finančné aktíva ani hospodárske zdroje.

3.   Môžu sa udeliť výnimky pre finančné prostriedky, ostatné finančné aktíva alebo hospodárske zdroje, ktoré sú:

a)

nevyhnutné na úhradu základných výdavkov zahrňujúcich platby za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, dane, poistné a poplatky za služby vo verejnom záujme;

b)

určené výlučne na platbu primeraných poplatkov odborníkom a úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

c)

určené výlučne na platbu poplatkov alebo nákladov za služby za bežné vedenie alebo správu zmrazených finančných prostriedkov, ostatných finančných aktív a hospodárskych zdrojov v súlade s vnútroštátnym právom,

po tom, ako dotknutý členský štát oznámi výboru svoj zámer povoliť prípadný prístup k takýmto finančným prostriedkom, ostatným finančným aktívam a hospodárskym zdrojom a výbor do dvoch pracovných dní od tohto oznámenia neprijme zamietajúce rozhodnutie;

d)

potrebné na mimoriadne výdavky po oznámení dotknutým členským štátom výboru a po schválení výborom;

e)

predmetom súdneho, správneho alebo arbitrážneho záložného práva alebo rozsudku, pričom v tomto prípade sa môžu finančné prostriedky, ostatné finančné aktíva a hospodárske zdroje použiť na uspokojenie pohľadávok zabezpečených týmto záložným právom alebo rozsudkom za predpokladu, že záložné právo alebo rozsudok existuje pred dátumom BR OSN 1572 a nie je v prospech osoby uvedenej v tomto článku a po oznámení dotknutým členským štátom výboru.

4.   Odsek 2 sa nevzťahuje na pripísanie v prospech zmrazených účtov:

a)

úroku alebo iných výnosov na týchto účtoch,

alebo

b)

platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré boli uzatvorené alebo vznikli pred dátumom, od ktorého sa na tieto účty vzťahujú obmedzujúce opatrenia,

za predpokladu, že akýkoľvek taký úrok, iné výnosy alebo platby naďalej podliehajú odseku 1.

Článok 6

Rada vytvorí zoznam uvedený v prílohe a vykoná v ňom všetky zmeny na základe stanovenia výboru.

Článok 7

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia s výnimkou opatrení stanovených v článkoch 4 a 5, ktoré sa uplatňujú od 15. decembra 2004, pokiaľ Rada nerozhodne inak vzhľadom na rozhodnutie Bezpečnostnej rady o splnení podmienok stanovených v odseku 19 BR OSN 1572 (2004).

Článok 8

Táto spoločná pozícia sa uplatňuje do 15. decembra 2005. Neustále sa preskúmava. Podľa potreby sa obnoví alebo zmení a doplní, ak Rada má za to, že jej ciele neboli dosiahnuté.

Článok 9

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli, 13. decembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


PRÍLOHA

Zoznam osôb uvedených v článku 4

(Príloha sa dokončí po určení výborom zriadeným odsekom 14 rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1572 (2004)).