ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 367

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
14. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2116/2004 z 2. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, pokiaľ ide o zmluvy so Svätou stolicou

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2117/2004 zo 7. decembra 2004, ktorým sa predlžuje pozastavenie antidumpingového cla uloženého rozhodnutím Komisie č. 2730/2000/ESUO na dovoz uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2118/2004 z 13. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2119/2004 z 13. decembra 2004, ktorým sa otvára výberové konanie č. 53/2004 ES na predaj vínneho destilátu na nové priemyselné použitia

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2120/2004 z 10. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2729/2000 ustanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá kontroly vo vinárskom sektore

11

 

*

Nariadenie Komisie ES č. 2121/2004 z 13. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1727/1999, ktoré stanovuje určité podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2158/92 o ochrane lesov Spoločenstva pred požiarmi a nariadenie (ES) č. 2278/1999 stanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 3528/86 o ochrane lesov Spoločenstva pred atmosferickým znečistením

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2122/2004 z 13. decembra 2004, ktorým sa stanovuje množstvo, na ktoré je možné podať žiadosti o dovozné povolenie na obdobie od 1. januára do 30. júna 2005 pre colné kvóty na hovädzie mäso v zmysle nariadenia (ES) č. 1279/98 pre Bulharsko a Rumunsko

21

 

*

Smernica Komisie 2004/112/ES z 13. decembra 2004, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 95/50/ES o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru ( 1 )

23

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/846/ES:Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Proxima/2/2004 z 30. novembra 2004 o vymenovaní veliteľa misie Policajnej misie EÚ v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, EUPOL Proxima

29

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2004/847/SZBP z 9. decembra 2004 o Policajnej misii Európskej únie v Kinshase (KDR) týkajúcej sa Integrovanej policajnej jednotky (EUPOL Kinshasa)

30

 

*

Spoločná pozícia Rady 2004/848/SZBP z 13. decembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia Rady 2004/661/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

14.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 367/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2116/2004

z 2. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, pokiaľ ide o zmluvy so Svätou stolicou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho článok 57 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Článok 40 nariadenia Rady (ES) č. 1347/2000 z 29. mája 2000 o súdnej právomoci a uznávaní a vykonávaní rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovskej zodpovednosti oboch manželov za deti (1) stanovuje, že rozhodnutia týkajúce sa neplatnosti manželstiev, prijaté podľa zmlúv medzi Svätou stolicou a Portugalskom, Talianskom a Španielskom (konkordáty), sa v členských štátoch majú uznávať za podmienok stanovených v kapitole III uvedeného nariadenia.

(2)

Článok 40 nariadenia (ES) č. 1347/2000 bol zmenený a doplnený prílohou II k Aktu o pristúpení z roku 2003 tak, že sa v ňom uvádza Dohoda medzi Svätou stolicou a Maltou o uznaní občianskoprávnych účinkov manželstiev uzavretých podľa cirkevného práva a rozhodnutí cirkevných orgánov a súdov o týchto manželstvách z 3. februára 1993 spolu s druhým dodatkovým protokolom zo 6. januára 1995.

(3)

Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (2), nadobudlo účinnosť 1. augusta 2004 a bude sa uplatňovať od 1. marca 2005 vo všetkých členských štátoch s výnimkou Dánska.

(4)

Malta požiadala, aby sa článok 63 nariadenia (ES) č. 2201/2003, ktorý zodpovedá článku 40 nariadenia (ES) č. 1347/2000, zmenil a doplnil tak, aby sa v ňom uvádzala jej dohoda so Svätou stolicou.

(5)

Článok 57 Aktu o pristúpení z roku 2003 stanovuje, že akty prijaté pred pristúpením, ktoré si vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, môžu byť prijaté zjednodušeným postupom, v ktorom Rada rozhoduje kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.

(6)

Vziať do úvahy požiadavku Malty a v súlade s ňou zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 2201/2003 je odôvodnené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 63 nariadenia (ES) č. 2201/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V odseku 3 sa dopĺňa nové písmeno c), ktoré znie:

„c)

Dohoda medzi Svätou stolicou a Maltou o uznaní občianskoprávnych účinkov manželstiev uzatvorených podľa cirkevného práva a rozhodnutí cirkevných orgánov a súdov o týchto manželstvách z 3. februára 1993, vrátane protokolu o uplatňovaní z rovnakého dátumu, spolu s druhým dodatkovým protokolom zo 6. januára 1995.“

2.

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Uznávanie rozhodnutí uvedených v odseku 2 môže v Španielsku, Taliansku alebo na Malte podliehať rovnakým postupom a preskúmaniu, aké sa uplatňujú na rozhodnutia cirkevných súdov vynesené podľa medzinárodných zmlúv uzavretých so Svätou stolicou, uvedených v odseku 3.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 2. decembra 2004

Za Radu

predseda

J. P. H. DONNER


(1)  Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 19. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1804/2004 (Ú. v. EÚ L 318, 19.10.2004, s. 7).

(2)  Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1.


14.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 367/3


NARIADENIE RADY (ES) č. 2117/2004

zo 7. decembra 2004,

ktorým sa predlžuje pozastavenie antidumpingového cla uloženého rozhodnutím Komisie č. 2730/2000/ESUO na dovoz uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), najmä na jeho článok 14 ods. 4,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Komisia svojím rozhodnutím 2730/2000/ESUO (2) uložila konečné antidumpingové clo vo výške 32,6 EUR na tonu na dovoz uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm (ďalej len „koks 80 +“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“), ktoré spadajú pod kód KN ex 2704 00 19 (kód TARIC 2704001910).

(2)

Komisia svojím rozhodnutím 2004/264/ES (3) (ďalej len „rozhodnutie“) s účinnosťou od 20. marca roku 2004 pozastavila konečné antidumpingové clo na obdobie deviatich mesiacov.

B.   DÔVODY NA PREDĹŽENIE POZASTAVENIA

(3)

Článok 14 ods. 4 základného nariadenia ustanovuje možnosť pozastaviť antidumpingové opatrenia v záujme Spoločenstva z dôvodu, že podmienky na trhu sa zmenili v takom rozsahu, že v dôsledku takéhoto pozastavenia by opätovný výskyt ujmy bol nepravdepodobný. Antidumpingové opatrenia môžu byť nariadením Komisie pozastavené až na obdobie deviatich mesiacov. Článok 14 ods. 4 ďalej stanovuje, že pozastavenie môže byť predĺžené na dlhšie obdobie, ktoré neprekročí jeden rok, ak o tom rozhodne Rada na návrh Komisie.

(4)

Po pozastavení konečného antidumpingového cla rozhodnutím v súlade s odôvodnením č. 15 rozhodnutia 2004/264/ES Komisia naďalej monitorovala situáciu na trhu s koksom 80 +. Všetkým dotknutým stranám bol okrem analýzy dovozu z ČĽR poslaný dotazník, v ktorom bolo potrebné doplniť údaje o výrobe a predaji v objemoch a cenách na trhu Spoločenstva a rentabilite za rok 2003 a prvých šesť mesiacov roku 2004.

(5)

Komisia dostala odpoveď od navrhovateľa aj od užívateľských odvetví priemyslu. Štyria výrobcovia Spoločenstva spolupracovali: traja z EÚ-15 (navrhovateľský priemysel) a jeden z Poľska. Rovnako spolupracovalo aj dvanásť spoločností z odvetvia výroby minerálnej vlny aj zo zlievarenského priemyslu.

(6)

Pokiaľ ide o objem dovozu z ČĽR do Spoločenstva, zistilo sa, že počas prvých šiestich mesiacov roku 2004 poklesol objem dovozu výrobkov v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2003 o 4 %. Avšak na základe skúsenosti z predchádzajúcich rokov sa zdá, že obvykle je dovoz vyšší v druhej polovici roka. Porovnaním objemu dovozu medzi januárom a júnom roku 2004 a poslednými šiestimi mesiacmi roku 2003 bol skutočne preukázaný pokles o 11 %.

(7)

Pokiaľ ide o ceny, priemerná cena koksu 80 + počas prvých šiestich mesiacov v roku 2004 vzrástla v porovnaní s priemernými cenami v roku 2003 o 107 %. V 2003 bola jednotková cena v priemere 124 EUR na tonu a počas prvých šiestich mesiacov v roku 2004 dosiahla 256 EUR. Počas prvých piatich mesiacov roku 2004 bol zaznamenaný mierny nárast zo 110 EUR na 140 EUR a v júni ceny narástli na 403 EUR.

(8)

V pôvodnom vyšetrovaní boli hlavnými konkurentmi ČĽR Poľsko a Česká republika. Podľa Eurostatu predstavoval celkový dovoz z týchto krajín 924 602 ton v porovnaní s 318 005 tonami z ČĽR v roku 2003. Tieto krajiny sú teraz súčasťou priemyselného odvetvia Spoločenstva a ich údaje boli zohľadnené.

(9)

Produkcia výrobcov Spoločenstva (EÚ-15) vzrástla zo 442 397 ton v roku 2003 na odhadovaných 543 920 ton v roku 2004, t. j. o 23 %. V tom istom čase vzrástol objem predaja o 35 % a ceny o 8 %. Zdá sa, že priemysel Spoločenstva sa začal relatívne dobre zotavovať zo stavu spôsobeného ujmou, keďže v roku 2003 bol priemerný zisk 8,5 % a koncom júna roku 2004 12,4 %.

(10)

Pokiaľ ide o nové členské štáty EÚ, produkcia uhoľného koksu s priemerom viac ako 80 mm je sústredená najmä v Poľsku a v Českej republike. V tomto procese spolupracoval jeden z poľských výrobcov. Výroba v EÚ-25 medzi spolupracujúcimi spoločnosťami vzrástla od roku 2003 do roku 2004 o 30 %. V tom istom čase vzrástol objem predaja o 39 % a predajné ceny o 12 %. Priemerný zisk výrobcov EÚ-25 v roku 2003 predstavoval 13 % a v roku 2004 19,1 %.

(11)

Ceny koksu 80 +, ktorý užívateľské odvetvia priemyslu dovážajú z ČĽR, vzrástli zo 143 EUR na tonu v roku 2003 na 255 EUR na tonu v roku 2004 (apríl – jún), t. j. o 78 %. Objem čínskeho koksu 80+, ktorí užívatelia nakúpili, poklesol zo 158 730 ton v 2003 na odhadovaný objem 65 114 ton v roku 2004, t. j. o 59 %.

(12)

Užívatelia tvrdia, že ponuka koksu 80 + nekryje dopyt na trhu Spoločenstva napriek tomu, že priemyselné odvetvie Spoločenstva značne zvýšilo produkciu a predaj. Okrem toho argumentujú, že čínsky koks 80 + nie je dostupný v dostatočných množstvách, a ak áno, len za veľmi vysoké ceny.

C.   ZÁVER

(13)

Z uvedeného vyplýva, že trh sa nachádza v rovnakej situácii, ako keď boli opatrenia pozastavené. V skutočnosti vzhľadom na dočasnú zmenu trhových podmienok a najmä vzhľadom na vysokú úroveň cien spomínaného produktu, ktorá je vysoko nad hladinou ujmy zistenej v pôvodnom vyšetrovaní, spolu s nedostatkom koksu 80 + sa má za to, že ujma, ktorá bola spôsobená priemyslu Spoločenstva dovozom koksu 80 + z ČĽR, nebude za súčasných okolností pokračovať a že predĺženie pozastavenia by bolo v záujme Spoločenstva. V dôsledku toho sú naďalej spĺňané podmienky na pozastavenie antidumpingových nariadení.

(14)

Na základe uvedených skutočností sa navrhuje, aby bolo pozastavenie antidumpinového cla na dovoz uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm na základe článku 14 ods. 4 základného nariadenia predĺžené o obdobie jedného roka.

(15)

Je potrebné poznamenať, že keď uplynie obdobie tohto predĺženého pozastavenia, vyprší platnosť antidumpingového cla, pokiaľ nebude podaná žiadosť na preskúmanie pred uplynutím platnosti.

(16)

Všetky zúčastnené strany boli informované o podstatných skutočnostiach a úvahách, ktoré viedli k tomuto záveru. Keďže trh s uhlím sa veľmi rýchlo mení, požiadalo priemyselné odvetvie Spoločenstva, aby pozastavenie antidumpingového cla bolo predĺžené na 9 mesiacov. Z tohto hľadiska sa uvažovalo tak, že kratšie obdobie je v súčasnom kontexte nevhodné, keďže podľa článku 14 ods. 4 základného nariadenia môžu byť opatrenia kedykoľvek po konzultácii opätovne zavedené, pokiaľ už nie je uplatniteľný dôvod na pozastavenie.

(17)

Počas obdobia pozastavenia bude Komisia naďalej monitorovať rozvoj dovozu koksu 80 + do Spoločenstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pozastavenie konečného antidumpingového cla, ktoré Komisia uložila rozhodnutím 2730/2000/ESUO, sa týmto predlžuje do 15. decembra roku 2005.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. decembra 2004

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 30. Rozhodnutie zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 997/2004 (Ú. v. EÚ L 183, 20.5.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 89.


14.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 367/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2118/2004

z 13. decembra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 13. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

109,2

204

91,2

624

182,9

999

127,8

0707 00 05

052

88,7

220

122,9

999

105,8

0709 90 70

052

130,6

204

63,2

999

96,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

52,8

382

32,3

388

48,6

528

36,4

999

44,2

0805 20 10

204

66,5

999

66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

204

46,2

464

171,7

624

80,7

720

30,2

999

79,3

0805 50 10

052

40,2

528

42,2

999

41,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,4

400

86,2

404

106,9

512

105,4

720

51,5

804

167,7

999

112,1

0808 20 50

400

95,1

720

42,1

999

68,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


14.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 367/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2119/2004

z 13. decembra 2004,

ktorým sa otvára výberové konanie č. 53/2004 ES na predaj vínneho destilátu na nové priemyselné použitia

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 33,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o trhové mechanizmy (2), okrem iného určuje pravidlá uplatňovania týkajúce sa odpredaja zásob alkoholu, pochádzajúcich z destilácií v zmysle článkov 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a ktoré sú v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Má sa pristúpiť v súlade s článkom 80 nariadenia (ES) č. 1623/2000 k výberovému konaniu na predaj vínneho destilátu na nové priemyselné použitia s cieľom znížiť zásoby vínneho destilátu v Spoločenstve a umožniť v Spoločenstve realizáciu priemyselných projektov v malom meradle, alebo spracovanie alkoholu na tovar s priemyselným účelom určený na vývoz. Vínny destilát Spoločenstva, ktorý skladujú členské štáty, pozostáva z množstva pochádzajúceho z destilácií v zmysle článkov 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999.

(3)

Od 1. januára 1999 a podľa nariadenia Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktorým sa stanovil nový agromonetárny režim pre euro (3), sa ceny ponúk a zábezpeky musia vyjadrovať v eurách a platby sa musia vykonávať v eurách.

(4)

Na podávanie ponúk sa odporúča určiť minimálne ceny diferencované podľa kategórie konečného použitia.

(5)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre vína,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa otvára výberové konanie č. 53/2004 ES na predaj vínneho destilátu na nové priemyselné použitia. Alkohol pochádza z destilácií v zmysle článkov 27 a 28 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a je v držbe francúzskej intervenčnej agentúry.

Objem ponúkaný na predaj predstavuje 120 000 hektolitrov alkoholu s obsahom 100 % obj. Čísla sudov, miesta skladovania a objem alkoholu s obsahom 100 % obj. v každom z nich sa uvádzajú v prílohe.

Článok 2

Predaj sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami článkov 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 a 101 nariadenia (ES) č. 1623/2000 a článku 2 nariadenia (ES) č. 2799/98.

Článok 3

1.   Ponuky sa musia predkladať u príslušnej intervenčnej agentúry, ktorá má daný alkohol v držbe:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

(tel. (33-5) 57 55 20 00

telex: 57 20 25

fax: (33-5) 57 55 20 59),

alebo ich treba poslať doporučene na adresu tejto intervenčnej agentúry.

2.   Ponuky sa predkladajú v zalepenej obálke s nápisom „Ponuka na výberové konanie č. 53/2004 ES na nové priemyselné použitia“, ktorá je vložená v obálke adresovanej príslušnej intervenčnej agentúre.

3.   Ponuky musia byť doručené do príslušnej intervenčnej agentúry najneskôr 4. januára 2005 do 12.00 h (bruselského času).

4.   Každú ponuku musí sprevádzať potvrdenie o zložení účastníckej zábezpeky 4 eurá na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % obj. u príslušnej intervenčnej agentúry, ktorá má daný alkohol v držbe.

Článok 4

Minimálna cena, na ktorú sa môžu vykonávať ponuky, je 8,35 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % vol. určeného na výrobu pekárenského droždia, 26 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % vol. určeného na výrobu chemických produktov aminového alebo chloralového typu na vývoz, 32 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % vol. určeného na výrobu kolínskej vody na vývoz a 7,50 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % vol. určeného na iné priemyselné použitie.

Článok 5

Formality týkajúce sa odberu vzoriek boli určené v článku 98 nariadenia (ES) č. 1623/2000. Cena vzoriek je 10 EUR na liter.

Intervenčná agentúra dodá všetky potrebné informácie o charakteristikách alkoholu ponúkaného na predaj.

Článok 6

Realizačná zábezpeka sa stanovuje na 30 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % obj.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň svojho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1774/2004 (Ú. v. EÚ L 316, 15.10.2004, s. 61).

(3)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.


PRÍLOHA

VÝBEROVÉ KONANIE NA PREDAJ ALKOHOLU č. 53/2004 ES NA NOVÉ PRIEMYSELNÉ POUŽITIA

Miesto skladovania, objem a charakteristiky alkoholu ponúkaného na predaj

Členský štát

Umiestnenie

Číslo suda

Objem alkoholu s obsahom 100 % obj. v hektolitroch

Odkaz na článok nariadenia (ES) č. 1493/1999

Typ alkoholu

Alkoholo-metrický titer (v % obj.)

FRANCÚZSKO

Onivins–Longuefuye

F-53200 Longuefuye

8

22 565

27

surový

+ 92

1

22 605

27

surový

+ 92

7

22 620

27

surový

+ 92

2

22 640

27

surový

+ 92

15

710

28

surový

+ 92

21

8 860

27

surový

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Avenue Adolphe Turrel,

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

35

8 785

27

surový

+ 92

27

2 505

27

surový

+ 92

34

8 710

27

surový

+ 92

 

Spolu

 

120 000

 

 

 


14.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 367/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2120/2004

z 10. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2729/2000 ustanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá kontroly vo vinárskom sektore

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), najmä na jeho článok 72 ods. 4,

keďže:

(1)

Druhý pododsek článku 11 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2729/2000 (2) určuje minimálny počet vzoriek, ktoré sa odoberú každý rok pre analytickú databanku ustanovenú v článku 10 tohto nariadenia. V dôsledku pristúpenia Českej republiky, Cypru, Maďarska, Malty, Slovinska a Slovenska by sa mal určiť počet vzoriek, ktoré sa z týchto krajín odoberú.

(2)

Článok 12 určuje počet analýz vykonaných Spoločným výskumným strediskom (SVS) vrátane analýz vzoriek z členských štátoch, ktoré na túto analýzu ešte nie sú vybavené. Malo by sa stanoviť prechodné obdobie potrebné na zriadenie a organizáciu príslušných laboratórií pre izotropnú analýzu v týchto členských štátoch.

(3)

Prílohy I, II a III k nariadeniu (ES) č. 2729/2000 uvádzajú presné inštrukcie týkajúce sa spracovávania i analýzy vzoriek a podávania správ o analýze. Vzhľadom na skúsenosti a technický pokrok by sa však uvedené inštrukcie mali aktualizovať.

(4)

Nariadenie (ES) č. 2729/2000 by sa preto malo príslušne zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2729/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 11 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Počet vzoriek, ktoré sa odoberú každý rok pre databanku, musí byť minimálne:

20 vzoriek z Českej republiky,

200 vzoriek z Nemecka,

50 vzoriek z Grécka,

200 vzoriek zo Španielska,

400 vzoriek z Francúzska,

400 vzoriek z Talianska,

10 vzoriek z Cypru,

4 vzorky z Luxemburska,

50 vzoriek z Maďarska,

4 vzorky z Malty,

50 vzoriek z Rakúska,

50 vzoriek z Portugalska,

20 vzoriek zo Slovinska,

15 vzoriek zo Slovenska,

4 vzorky zo Spojeného kráľovstva.“

2.

V článku 12 ods. 1 sa prvá veta nahrádza takto:

„V období do 31. júla 2008, až do nadobudnutia príslušného analytického vybavenia, zašlú členské štáty, ktoré produkujú víno a nemajú vybavenie na vykonávanie izotopovej analýzy, svoje vzorky na analýzu do SVS.“

3.

Príloha I sa nahrádza textom prílohy I k tomuto nariadeniu.

4.

Príloha II sa nahrádza textom prílohy II k tomuto nariadeniu.

5.

Príloha III sa nahrádza textom prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 16.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

Inštrukcie pre odber vzoriek čerstvého hrozna a ich spracovávanie na víno na účel analýzy izotopovými metódami uvedenými v článku 11

I.   ODBER VZORIEK HROZNA

A.

Každá vzorka musí pozostávať minimálne z 10 kg zrelého hrozna rovnakej odrody. Hrozno sa zbiera v takom stave, v akom sa nachádza.

Odber vzoriek sa musí robiť počas obdobia zberu hrozna na predmetnom pozemku, pričom obraté hrozno musí reprezentovať celý pozemok. Vzorky čerstvého hrozna či z neho získaného muštu možno zmrazením zachovať až do ďalšieho použitia.

V prípade, ak sa predpokladá meranie obsahu kyslíku-18 vo vode, musí sa alikvotná časť muštu osobitne odobrať a zachovať po vylisovaní celej vzorky hrozna.

B.

Pri odbere vzoriek sa zostaví popisný formulár. Tento formulár musí pozostávať z prvej časti týkajúcej sa odberu vzoriek hrozna a časti druhej, ktorá sa vzťahuje na výrobu vína. Formulár sa musí priložiť k vzorke a sprevádzať ju počas celej prepravy. Musí byť aktuálny, čo sa dosiahne prostredníctvom záznamu o každom type manipulácie so vzorkou.

Popisný formulár týkajúci sa odberu vzoriek hrozna sa zostaví podľa časti I dotazníka v prílohe II.

II.   VÝROBA VÍNA

A.

Výrobu vína musí uskutočniť príslušný orgán alebo oddelenie oprávnené týmto orgánom na túto prácu, pokiaľ možno vždy za podmienok porovnateľných s bežnými podmienkami výrobnej oblasti, ktorú vzorka reprezentuje. Výroba vína by mala vyústiť do úplnej premeny cukru na alkohol, t. j. obsah zvyškového cukru predstavuje maximálne 2 g/l. Vyšší obsah zvyškového cukru však možno povoliť v určitých prípadoch, akým je napríklad zabezpečenie lepšej reprezentácie. Akonáhle sa víno vyčíri a stabilizuje pomocou SO2, stiahne sa do 75 cl fliaš a označí sa.

B.

Popisný formulár týkajúci sa výroby vína sa zostaví podľa časti II dotazníka v prílohe II.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

Dotazník na odber vzoriek a výrobu vína zo vzoriek hrozna určeného na analýzu izotopovými metódami

Použijú sa analytické metódy a spôsob vyjadrenia výsledkov (jednotiek), ktoré sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 2676/90 (alebo tie, ktoré laboratóriá podieľajúce sa na analýze považujú za ekvivalentné).

Časť I

1.   Všeobecné informácie

1.1.

Číslo vzorky:

1.2.

Meno a funkcia pracovníka alebo oprávnenej osoby, ktorá odobrala vzorku:

1.3.

Meno a adresa príslušného orgánu zodpovedného za odber vzorky:

1.4.

Meno a adresa príslušného orgánu zodpovedného za výrobu vína a odoslanie vzorky, iného ako orgán uvedený v bode 1.3:

2.   Všeobecný opis vzorky

2.1.

Pôvod (krajina, oblasť):

2.2.

Rok zberu úrody:

2.3.

Odroda viniča:

2.4.

Farba hrozna:

3.   Opis vinice

3.1.

Meno a adresa osoby, ktorá pozemok obrába:

3.2.

Miesto pozemku:

vinohradnícka obec:

lokalita:

katastrálne údaje:

zemepisná šírka a dĺžka:

3.3.

Typ pôdy (napríklad: vápenatá, ílovitá, vápenato-ílovitá, piesočnatá):

3.4.

Poloha (napr. svah, rovina, slnečná poloha):

3.5.

Počet koreňov viniča na hektár:

3.6.

Približný vek vinohradu (menej ako 10 rokov, medzi 10 a 25 rokov, viac ako 25 rokov):

3.7.

Výška:

3.8.

Spôsob viazania a strihania:

3.9.

Typ vína, ktorý sa zvyčajne z hrozna robí (stolové, akostné víno vyrábané v určitej oblasti, iné) – (pozri definície z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1493/1999):

4.   Vlastnosti plodov a muštu

4.1.

Odhad výnosu na hektár zo zberovej plochy: (kg/ha)

4.2.

Zdravotný stav hrozna (napr. zdravé, zhnité), pričom sa uvedie, či v čase odobratia vzorky bolo hrozno suché alebo vlhké:

4.3.

Dátum odobratia vzorky:

5.   Poveternostné podmienky pred zberom úrody

5.1.

Zrážky počas 10 dní pred zberom úrody: áno/nie. Ak áno, doplňte ďalšie informácie, ak sú k dispozícii.

6.   Zavlažované vinohrady

Pokiaľ bol porast zavlažovaný, dátum posledného polievania:

(Pečiatka príslušného orgánu zodpovedného za odber vzoriek, meno, funkcia a podpis pracovníka, ktorý vzorku odobral)

Časť II

1.   Mikrovýroba vína

1.1.

Hmotnosť vzorky hrozna v kg:

1.2.

Spôsob lisovania:

1.3.

Objem získaného muštu:

1.4.

Vlastnosti muštu:

koncentrácia cukru v g/l získaná refraktometriou:

celková kyslosť vyjadrená v g/l kyseliny vínnej: (nepovinné)

1.5.

Spôsob ošetrenia muštu (napr. usadzovanie, odstreďovanie):

1.6.

Zakvášanie (klon použitých kvasiniek). Uveďte, či došlo k spontánnemu kvaseniu.

1.7.

Teplota počas kvasenia:

1.8.

Spôsob určenia konca kvasenia:

1.9.

Spôsob ošetrenia vína (napr. stáčanie):

1.10.

Pridanie SO2 v mg/l:

1.11.

Rozbor získaného vína:

skutočný obsah alkoholu v obj. %:

celková sušina:

pokles cukrov vyjadrených v g/l invertného cukru:

2.   Chronologická tabuľka výroby vína zo vzorky

Dátum:

odberu vzorky: (totožný s dátumom v časti I-4.3)

lisovania:

začiatku kvasenia:

ukončenia kvasenia:

fľašovanie:

Dátum vyplnenia časti II:

(Pečiatka príslušného orgánu, ktorý uskutočnil výrobu vína a podpis príslušného pracovníka tohto orgánu)“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA III

SPRÁVA O ANALÝZE

Vzorky vína a vínnych produktov analyzované izotopovou metódou opísanou v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 2676/90, ktoré sa vložia do izotopovej databanky SVS

I.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE (prenesené z prílohy II)

1.

Krajina:

2.

Číslo vzorky:

3.

Rok:

4.

Odroda viniča:

5.

Druh vína:

6.

Oblasť:

7.

Názov a adresa laboratória zodpovedného za výsledky:

8.

Vzorka kontrolnej analýzy urobená v SVS: áno/nie

II.   METÓDY A VÝSLEDKY

1.   Víno (prenesené z prílohy II)

1.1.

:

Obsah alkoholu

:

obj. %

1.2.

:

Celková sušina

:

g/l

1.3.

:

Pokles cukrov

:

g/l

1.4.

:

Celková kyslosť vyjadrená ako kyselina vínna

:

g/l

1.5.

:

Celkový obsah SO2

:

mg/l

2.   Destilácia vína pre SNIF-NMR

2.1.

Popis destilačného prístroja

2.2.

Objem destilovaného vína/váha získaného destilátu

3.   Analýza destilátu

3.1.

Obsah alkoholu v destiláte: % (m/m)

4.   Výsledok deutérium izotopových korelácií etanolu meraného pomocou NMR

4.1.

=

(D/H)I

=

ppm

4.2.

=

(D/H)II

=

ppm

4.3.

=

‚R’

=

5.   Parametre NMR

Pozorovaná frekvencia:

6.   Výsledok izotopovej korelácie 18O/16O vína

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

7.   Výsledok izotopovej korelácie 18O/16O muštu (keď je to možné)

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

8.   Výsledok izotopovej korelácie 13C/12C vínneho etanolu

δ 13C [‰]= ‰ V-PDB“


14.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 367/17


NARIADENIE KOMISIE ES č. 2121/2004

z 13. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1727/1999, ktoré stanovuje určité podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2158/92 o ochrane lesov Spoločenstva pred požiarmi a nariadenie (ES) č. 2278/1999 stanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 3528/86 o ochrane lesov Spoločenstva pred atmosferickým znečistením

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 zo 17. novembra 2003, týkajúce sa monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 2152/2003 sa uplatňuje od 1. januára 2003 a predstavuje základ, ktorý umožňuje v rámci integrovaného prístupu pokračovať v opatreniach, ktoré boli predtým vykonané podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3528/86 zo 17. novembra 1986 o ochrane lesov Spoločenstva pred atmosferickým znečistením (2). Okrem toho sa prijalo nariadenie (ES) č. 2152/2003 s cieľom pokračovať v monitorovaní lesov v súvislosti s atmosferickým znečistením a lesnými požiarmi (3) a sledovať ďalší vývoj systému v budúcnosti s cieľom riešiť nové otázky týkajúce sa životného prostredia, ktoré sú podstatné pre Spoločenstvo.

(2)

Článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2152/2003 stanovuje, že činnosti podľa článkov 4, 5, 6 ods. 2 a 3 a 7 ods. 2 nariadenia sa vykonávajú v rámci národných programov, ktoré členské štáty vypracúvajú na obdobie dvoch rokov. Podľa článku 8 ods. 5 Komisia na základe predložených národných programov alebo na základe akýchkoľvek schválených úprav týchto národných programov rozhoduje o finančných príspevkoch na oprávnené výdavky.

(3)

Článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2152/2003 vyžaduje od členských štátov, aby vymenovali orgány zodpovedné za správu činností, ktoré sú súčasťou schválených národných programov. Uvedené nariadenie tak výslovne deleguje vykonávacie úlohy na vnútroštátne orgány.

(4)

Z dôvodu neexistencie nariadenia Komisie, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 2152/2003, sa ustanovenia nariadení Komisie (EHS) č. 1696/87 z 10. júna 1987, ktoré stanovuje určité podrobnejšie vykonávacie pravidlá k nariadeniu Rady (EHS) č. 3528/86 o ochrane lesov Spoločenstva pred dôsledkami znečistenia ovzdušia (zisťovanie, sieť, správy) (4), (ES) č. 804/94 z 11. apríla 1994 stanovujúce určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2158 o informačných systémoch pre lesné požiare (5), (ES) č. 1091/94 z 29. apríla 1994 ustanovujúce určité podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 3528/86 o ochrane lesov Spoločenstva pred znečisťovaním ovzdušia (6), (ES) č. 1727/1999 (7) a (ES) č. 2278/1999 (8) stále uplatňujú, pokiaľ nie sú nezlučiteľné s nariadením (ES) č. 2152/2003.

(5)

Určité ustanovenia nariadení (ES) č. 1727/1999 a (ES) č. 2278/1999 by sa však mali zosúladiť s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (9), najmä na jeho článok 54 ods. 2 písm. c) a jeho článok 56, a nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (10).

(6)

Predchádzajúca analýza odhalila, že delegovanie úloh súvisiacich s plnením rozpočtu v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 na vnútroštátne orgány verejnoprávnej alebo súkromnoprávnej povahy spĺňa požiadavky riadneho finančného hospodárenia a zabezpečuje súlad so zásadou nediskriminácie, ako aj rozpoznateľnosť opatrenia Spoločenstva.

(7)

Kritériá na výber orgánov, ktoré môžu členské štáty vymenovať podľa nariadenia (ES) č. 2152/2003, by sa mali doplniť do nariadení (ES) č. 1727/1999 a (ES) č. 2278/1999 spolu s ustanoveniami zabezpečujúcimi súlad s požiadavkami riadneho finančného hospodárenia, ako aj úplné dodržiavanie zásad nediskriminácie a transparentnosti.

(8)

Nariadenia (EHS) č. 1727/1999 a (ES) č. 2278/1999 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho veterinárneho výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do nariadenia (ES) č. 1727/1999 sa vkladá tento článok 2a:

„Článok 2a

1.   Príslušné orgány vymenované členskými štátmi podľa článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 (11) na účely riadenia činností, ktoré sú súčasťou schválených národných programov, dodržiavajú pravidlá ustanovené v nariadení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (12) a v nariadení Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 (13), ako aj ustanovenia stanovené v tomto nariadení.

2.   Najmä orgány uvedené v odseku 1, ďalej len „príslušné orgány“ spĺňajú aspoň tieto kritériá:

a)

sú vnútroštátnymi orgánmi verejnoprávnej povahy alebo súkromnoprávnymi subjektami s verejnoprospešným poslaním, pokiaľ sa riadia právom jedného z členských štátov;

b)

ponúkajú dostatočné finančné záruky, ktoré pokiaľ možno vydal verejný orgán, najmä pokiaľ ide o úplné vymáhanie čiastok, ktoré sa majú vyplatiť Komisii;

c)

vykonávajú svoju činnosť v súlade s požiadavkami riadneho finančného hospodárenia;

d)

zabezpečujú transparentnosť operácií uskutočňovaných v súlade s článkami 56 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

3.   Okrem splnenia kritérií stanovených v odseku 2 poskytnú súkromnoprávne subjekty uvedené v písmene a) uvedeného odseku dôkaz:

a)

o svojej technickej a profesionálnej spôsobilosti prostredníctvom dokladov o vzdelaní a o profesionálnej kvalifikácií členov vedenia;

b)

o svojej hospodárskej a finančnej spôsobilosti prostredníctvom zodpovedajúcich bankových výpisov alebo dôkazu o príslušnom poistení zodpovednosti za škodu alebo o štátnej záruke, alebo prostredníctvom súvah alebo častí súvah aspoň za posledné dva účtovné roky, v prípade, že podľa obchodného práva krajiny, v ktorej má subjekt sídlo, si vyžaduje ich zverejnenie;

c)

o svojej právomoci na vykonávanie úloh súvisiacich s plnením rozpočtu vyplývajúcej z vnútroštátneho práva, napr. prostredníctvom dokladov o členstve v profesných združeniach alebo o zápise v obchodnom registri, alebo prostredníctvom miestoprísažného vyhlásenia alebo potvrdenia, členstva v špecifickej organizácií, výslovného splnomocnenia alebo zápisu v registri platcov DPH;

d)

o tom, že sa nenachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článkoch 93 a 94 nariadenia (ES) č. 1605/2002.

4.   Komisia uzavrie dohodu s príslušnými orgánmi v súlade s článkami 56 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a článkami 35 a 41 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

5.   Príslušné orgány vykonávajú pravidelné kontroly s cieľom zabezpečiť správne vykonávanie opatrení, ktoré sa majú financovať podľa nariadenia (ES) č. 2152/2003. Prijmú primerané opatrenia, aby sa zabránilo nezrovnalostiam a podvodu a aby sa v prípade potreby začalo trestné stíhanie s cieľom vymáhať ušlé, neoprávnene vyplatené alebo nesprávne použité finančné prostriedky.

6.   Príslušné orgány poskytujú Komisii všetky informácie, o ktoré požiada. Komisia môže preskúmať ich doklady a na mieste vykonávať kontroly ich existencie, opodstatnenosti a riadnej činnosti v súlade s ich pravidlami riadneho finančného hospodárenia.

7.   Príslušné orgány sú sprostredkovateľmi, ktorým sa vypláca príspevok Spoločenstva, a uchovávajú účty a záznamy o príjme a vyplatení uvedeného príspevku na podporu národných programov, vrátane všetkých faktúr a rovnocenných dokladov na podporu priamych a nepriamych nákladov programu.“

Článok 2

Do nariadenia (ES) č. 2278/1999 sa vkladá tento článok 2a:

„Článok 2a

1.   Príslušné orgány vymenované členskými štátmi podľa článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 (14) na účely riadenia činností, ktoré sú súčasťou schválených národných programov, dodržiavajú pravidlá ustanovené v nariadení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (15) a v nariadení Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 (16), ako aj ustanovenia stanovené v tomto nariadení.

2.   Najmä orgány uvedené v odseku 1, ďalej len „príslušné orgány“, spĺňajú aspoň tieto kritériá:

a)

sú vnútroštátnymi orgánmi verejnoprávnej povahy alebo súkromnoprávnymi subjektami s verejnoprospešným poslaním, pokiaľ sa riadia právom jedného z členských štátov;

b)

ponúkajú dostatočné finančné záruky, ktoré pokiaľ možno vydal verejný orgán, najmä pokiaľ ide o úplné vymáhanie čiastok, ktoré sa majú vyplatiť Komisii;

c)

vykonávajú svoju činnosť v súlade s požiadavkami riadneho finančného hospodárenia;

d)

zabezpečujú transparentnosť operácií uskutočnených v súlade s článkami 56 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

3.   Okrem splnenia kritérií stanovených v odseku 2 orgány súkromnoprávnej povahy uvedené v písmene a) uvedeného odseku poskytnú dôkaz:

a)

o svojej technickej a profesionálnej spôsobilosti prostredníctvom dokladov o vzdelaní a o profesionálnej kvalifikácií členov vedenia;

b)

o svojej hospodárskej a finančnej spôsobilosti prostredníctvom zodpovedajúcich bankových výpisov alebo dôkazu o príslušnom poistení zodpovednosti za škodu alebo o štátnej záruke, alebo prostredníctvom súvah alebo častí súvah aspoň za posledné dva účtovné roky, v prípade, že podľa obchodného práva krajiny, v ktorej má subjekt sídlo, si vyžaduje ich zverejnenie;

c)

o svojej právomoci na vykonávanie úloh súvisiacich s plnením rozpočtu vyplývajúcej z vnútroštátneho práva, napr. prostredníctvom dokladov o členstve v profesných združeniach alebo o zápise v obchodnom registri, alebo miestoprísažného vyhlásenia alebo potvrdenia, členstva v špecifickej organizácií, výslovného splnomocnenia alebo zápisu v registri platcov DPH;

d)

o tom, že sa nenachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článkoch 93 a 94 nariadenia (ES) č. 1605/2002.

4.   Komisia uzavrie dohodu s príslušnými orgánmi v súlade s článkami 56 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a článkami 35 a 41 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

5.   Príslušné orgány vykonávajú pravidelné kontroly s cieľom zabezpečiť správne vykonávanie opatrení, ktoré sa majú financovať podľa nariadenia (ES) č. 2152/2003. Prijmú primerané opatrenia, aby sa zabránilo nezrovnalostiam a podvodu a aby sa v prípade potreby začalo trestné stíhanie s cieľom vymáhať ušlé, neoprávnene vyplatené alebo nesprávne použité finančné prostriedky.

6.   Príslušné orgány poskytujú Komisii všetky informácie, o ktoré požiada. Komisia môže preskúmať ich doklady a na mieste vykonávať kontroly ich existencie, opodstatnenosti a riadnej činnosti v súlade s ich pravidlami riadneho finančného hospodárenia.

7.   Príslušné orgány sú sprostredkovateľmi, ktorým sa vypláca príspevok Spoločenstva, a uchovávajú účty a záznamy o príjme a vyplatení uvedeného príspevku na podporu národných programov, vrátane všetkých faktúr a rovnocenných dokladov na podporu priamych a nepriamych nákladov programu.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2004

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 324, 11.12.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 326, 21.11.1986, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené a doplenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 804/2002 (Ú. v. ES L 132, 17.5.2002, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 217, 31.7.1992, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2002 (Ú. v. ES L 132, 17.5.2002, s. 3).

(4)  Ú. v. ES L 161, 22.6.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2278/1999 (Ú. v. ES L 279, 29.10.1999, s. 3).

(5)  Ú. v. ES L 93, 12.4.1994, s. 11.

(6)  Ú. v. ES L 125, 18.5.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2278/1999.

(7)  Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 41.

(8)  Ú. v. ES L 279, 29.10.1999, s. 3.

(9)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(11)  Ú v. EÚ L 324, 11.12.2003, s. 1.

(12)  Ú v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)  Ú v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(14)  Ú v. EÚ L 324, 11.12.2003, s. 1.

(15)  Ú v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(16)  Ú v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.


14.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 367/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2122/2004

z 13. decembra 2004,

ktorým sa stanovuje množstvo, na ktoré je možné podať žiadosti o dovozné povolenie na obdobie od 1. januára do 30. júna 2005 pre colné kvóty na hovädzie mäso v zmysle nariadenia (ES) č. 1279/98 pre Bulharsko a Rumunsko

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1279/98 z 19. júna 1998 ustanovujúce podmienky na uplatňovanie colných kvót pre hovädzie a teľacie mäso, určené v rozhodnutiach Rady 2003/286/ES a 2003/18/ES pre Bulharsko a Rumunsko (1), najmä na jeho článok 4 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1349/2004 z 23. júla 2004, ktorým sa stanovuje množstvo, na ktoré je možné podať žiadosti o dovozné povolenie v júli 2004 pre colné kvóty na hovädzie a teľacie mäso v zmysle nariadenia (ES) č. 1279/98 pre Bulharsko a Rumunsko (2) určuje podmienky, podľa ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné povolenia podané na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2004.

(2)

Všetky disponibilné množstvá výrobkov v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa pochádzajúce z Bulharska, ktoré je možné doviezť podľa osobitných podmienok v období od 1. júla do 31. decembra 2004 v zmysle prvého pododseku článku 2 nariadenia (ES) č. 1279/98, sa využili.

(3)

Množstvá výrobkov v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa pochádzajúcich z Rumunska, ktoré je možné doviezť podľa osobitných podmienok v období od 1. júla do 31. decembra 2004 v zmysle prvého pododseku článku 2 nariadenia (ES) č. 1279/98, na ktoré sa požadovali povolenia, boli nižšie ako disponibilné množstvá. Preto je v súlade s druhým pododsekom uvedeného článku potrebné pridať zvyšné množstvá z tohto obdobia k disponibilným množstvám na nasledujúce obdobie pre Rumunsko.

(4)

Množstvá výrobkov v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa pochádzajúcich z Rumunska, ktoré je možné doviezť podľa osobitných podmienok v období od 1. januára do 30. júna 2005, je potrebné určiť s ohľadom na zvyšné disponibilné množstvá z uplynulého obdobia, v súlade s druhým pododsekom článku 2 nariadenia (ES) č. 1279/98,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvá, na ktoré sa žiadosti o dovozné povolenia môžu predložiť na obdobie od 1. januára do 30. júna 2005 podľa colných kvót na hovädzie a teľacie mäso v zmysle nariadenia (ES) č. 1279/98, sú uvedené v prílohe tohto nariadenia podľa krajiny pôvodu a poradového čísla kvót.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 176, 20.6.1998, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).

(2)  Ú. v. EÚ L 250, 24.7.2004, s. 7.


PRÍLOHA

Disponibilné množstvá pre obdobie uvedené v článku 2 nariadenia (ES) č. 1279/1998 v trvaní od 1. januára do 30. júna 2005

Krajina pôvodu

Poradové číslo

Kód KN

Disponibilné množstvo

(v tonách)

Rumunsko

09.4753

0201

0202

2 860

09.4765

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

100

09.4768

1602 50

415

Bulharsko

09.4651

0201

0202

125


14.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 367/23


SMERNICA KOMISIE 2004/112/ES

z 13. decembra 2004,

ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 95/50/ES o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru (1), a najmä na jej článok 9a,

keďže:

(1)

Smernica Rady 94/55/ES z 21. novembra 1994 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou (2) stanovuje jednotné pravidlá na prepravu nebezpečného tovaru v Spoločenstve.

(2)

Prílohy k smernici Rady 95/50/ES sa týkajú príloh k smernici 94/55/ES. Prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku príloh k smernici 94/55/ES môže mať vplyv na prílohy k smernici 95/50/ES.

(3)

S cieľom zohľadniť smernicu Komisie 2003/28/ES zo 7. apríla 2003, ktorou sa prispôsobuje po štvrtýkrát technickému pokroku smernica Rady 94/55/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou by sa mali zmeniť a doplniť prílohy k smernici 95/50/ES.

(4)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prepravu nebezpečného tovaru zriadeného smernicou 94/55/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 95/50/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

Prílohy I, II a III sa nahrádzajú prílohami I, II a III k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr jeden rok po jej uverejnení. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku týchto ustanovení a tejto smernice.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 2004

Za Komisiu

Jacques BARROT

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 249, 17.10.1995, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/26/ES (Ú. v. ES L 168, 23.6.2001, s. 23).

(2)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/28/ES (Ú. v. EÚ L 90, 8.4.2003, s. 45).


PRÍLOHA I

Image

Image


PRÍLOHA II

PORUŠENIA

Na účely tejto smernice poskytuje neúplný zoznam rozdelený do troch rizikových kategórií (Kategória I je najzávažnejšia) pokyny o tom, čo sa považuje za porušenie.

Určenie príslušnej rizikovej kategórie musí brať do úvahy príslušné okolnosti a závisí na zvážení konajúceho orgánu/úradníka na mieste.

Nedostatky, ktoré nie sú uvedené v rizikových kategóriách, sa klasifikujú podľa popisov týchto kategórií.

V prípade niekoľkých porušení na jednu dopravnú jednotku sa na podanie správy (príloha III k tejto smernici) použije len najzávažnejšia riziková kategória (ako je uvedené pod položkou 39 v prílohe I k tejto smernici).

1.   Riziková kategória I

Ak nedodržanie príslušných ADR ustanovení predstavuje vysoké riziko úmrtia, závažné poranenie osoby alebo významné poškodenie životného prostredia, takéto nedodržania vedú obyčajne k prijatiu okamžitých a príslušných opatrení, ako je odstavenie vozidla.

Patria sem:

1.

Zakázaná preprava nebezpečného nákladu

2.

Unikanie nebezpečných látok

3.

Preprava zakázaným spôsobom alebo nevhodnými dopravnými prostriedkami

4.

Preprava voľne uloženého tovaru v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne prevádzkyschopný

5.

Preprava vo vozidle bez príslušného osvedčenia o povolení

6.

Vozidlo, ktoré nespĺňa normy o povolení a predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo (v opačnom prípade patrí do rizikovej kategórie II)

7.

Použitie neschválených obalov

8.

Obaly, ktoré nespĺňajú príslušné pokyny o balení

9.

Neboli dodržané osobitné ustanovenia pre zmiešané obaly

10.

Neboli dodržané pravidlá o zabezpečení a uložení nákladu

11.

Neboli dodržané pravidlá o obaloch zmiešaného nákladu

12.

Neboli dodržané povolené miery naplnenia nádrží alebo obalov

13.

Neboli dodržané ustanovenia obmedzujúce množstvo v jednej dopravnej jednotke

14.

Preprava nebezpečného tovaru bez označenia jeho prítomnosti (napr. doklady, označenie a štítky na obaloch, označenie a štítky na vozidle …)

15.

Preprava bez označenia a štítkov na vozidle

16.

Chýba informácia o prepravovanom materiáli, ktorá umožňuje určenie rizikovej kategórie I (napr. OSN číslo, správny názov dodávky, skupina obalov …)

17.

Vodič nemá platné osvedčenie o predpísanom výcviku

18.

Použitie ohňa alebo nechráneného svetelného zdroja

19.

Nedodržanie zákazu fajčenia.

2.   Riziková kategória II

Ak nedodržanie príslušných ADR ustanovení predstavuje riziko poranenia osoby alebo poškodenia životného prostredia, takéto nedodržania vedú obyčajne k prijatiu príslušných nápravných opatrení, ako je požiadavka nápravy na mieste kontroly, ak je to možné a vhodné, ale najneskôr po dokončení príslušnej prepravy.

Patria sem:

1.

dopravná jednotka pozostávajúca z viac ako jedného prívesu/návesu

2.

vozidlo, ktoré už nespĺňa normy na schválenie, ale nepredstavuje bezprostredné nebezpečenstvo

3.

vozidlo nie je vybavené funkčným(-i) hasiacim(-i) prístrojom(-i) podľa požiadaviek; hasiaci prístroj sa pokladá za funkčný, ak chýba len predpísaná pečať a/alebo značenie doby platnosti; toto však neplatí, ak je hasiaci prístroj viditeľne nefunkčný napr. tlakomer ukazuje 0

4.

vozidlo nie je vybavené podľa požiadaviek ADR alebo písomných pokynov

5.

nie sú dodržané údaje o testoch a kontrole a o dobe platnosti obalov, IBC alebo veľkých obaloch

6.

prepravujú sa balenia s poškodeným obalom, IBC alebo veľké obaly, alebo prázdne nevyčistené obaly

7.

preprava baleného tovaru v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne prevádzkyschopný

8.

nádrže/cisterny (vrátane prázdnych a nevyčistených) nie sú správne zatvorené

9.

preprava kombinovaného balenia s vonkajším obalom, ktorý nie je správne zatvorený

10.

nesprávne nálepky, označenie alebo štítky

11.

neexistujú žiadne písomné pokyny v súlade s ADR, alebo sa písomné pokyny týkajú prepravovaného tovaru

12.

vozidlo nie je vhodne kontrolované alebo zaparkované.

3.   Riziková kategória III

Ak nedodržanie príslušných ustanovení vedie k nízkemu riziku poranenia osoby alebo poškodenia životného prostredia a prípadne, ak nie je potrebné previesť príslušné nápravné opatrenia na mieste, je možné ich prijať neskôr v podniku dopravcu.

Patria sem:

1.

veľkosť štítkov alebo nálepiek alebo veľkosť písmen, čísel alebo symbolov, ktoré nezodpovedá nariadeniam

2.

informácia v prepravnej dokumentácii okrem rizikovej kategórie I bod 16 nie je k dispozícii

3.

osvedčenie o výcviku nie je vo vozidle, ale existuje dôkaz o tom, že ho vodič má.


PRÍLOHA III

VZOR NORMALIZOVANÉHO FORMULÁRA SPRÁVY O PORUŠENIACH A POKUTÁCH, URČENEJ KOMISII

Image


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

14.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 367/29


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU PROXIMA/2/2004

z 30. novembra 2004

o vymenovaní veliteľa misie Policajnej misie EÚ v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, EUPOL Proxima

(2004/846/ES)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 25 ods. 3,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2004/789/SZBP z 22. novembra 2004 o predĺžení Policajnej misie Európskej únie v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (EUPOL Proxima), najmä na jej článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 8 ods. 1 jednotnej akcie 2004/789/SBZP stanovuje, že Rada splnomocňuje Politický a bezpečnostný výbor, aby prijal príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 zmluvy o EÚ vrátane právomoci vymenovať na návrh generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca veliteľa misie.

(2)

Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec navrhol vymenovať Jürgena SCHOLZA,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Jürgen SCHOLZ sa týmto vymenúva za veliteľa misie Policajnej misie Európskej únie v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (EUPOL Proxima) od 15. decembra 2004.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho prijatia.

Uplatňuje sa do 14. decembra 2005.

V Bruseli 30. novembra 2004

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

A. HAMER


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

14.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 367/30


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2004/847/SZBP

z 9. decembra 2004

o Policajnej misii Európskej únie v Kinshase (KDR) týkajúcej sa Integrovanej policajnej jednotky (EUPOL „Kinshasa“)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 25 tretí pododsek, článok 26 a článok 28 ods. 3,

keďže:

(1)

Rada 26. januára 2004 prijala Spoločnú pozíciu 2004/85/SZBP o predchádzaní konfliktom, ich riadení a riešení v Afrike (1).

(2)

Európska únia prostredníctvom operácie Artemis, ktorá bola vykonaná v Konžskej demokratickej republike (ďalej len KDR) v roku 2003 na základe Jednotnej akcie 2003/423/SZBP z 5. júna 2003 o vojenskej operácii EÚ v Konžskej demokratickej republike (2), už vykonala konkrétne kroky s cieľom prispieť k opätovnému zaisteniu bezpečnosti v KDR.

(3)

Rada 14. decembra 2000 prijala Jednotnú akciu 2000/792/SZBP (3), ktorou bol vymenovaný Aldo Ajello do funkcie osobitného zástupcu Európskej Únie pre oblasť Veľkých jazier v Afrike, a ktorou sa zrušuje jednotná akcia 96/250/SZBP. Mandát osobitného zástupcu bol naposledy predĺžený na základe jednotnej akcie 2004/530/SZPB (4).

(4)

29. septembra 2003 Rada prijala Spoločnú pozíciu 2003/680/SZBP (5), ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2002/829/SZBP o dodávkach určitého vybavenia do KDR.

(5)

Globálna a všeobsažná Dohoda o prechode v Konžskej demokratickej republike, podpísaná v Pretórii 17. decembra 2002, a Memorandum o bezpečnosti a armáde z 29. júna 2003 stanovili zriadenie Integrovanej policajnej jednotky (IPJ).

(6)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov 28. júla 2003 prijala rezolúciu 1493 (2003), v ktorej vyjadruje spokojnosť s vyhlásením prechodnej ústavy v Konžskej demokratickej republike 4. apríla 2003 a s vytvorením vlády národnej jednoty a premeny, ktoré bolo oznámené 30. júna 2003. Rovnako povzbudzuje darcov podporovať vytvorenie integrovanej konžskej policajnej jednotky a schvaľuje poskytnutie dodatočnej pomoci, ktorá by mohla byť potrebná pre jej výcvik, zo strany Misie Organizácie Spojených národov v KDR (MONUC).

(7)

Generálny sekretariát Organizácie Spojených národov a predsedníctvo Rady Európskej únie uvítali v spoločnej deklarácii OSN – EÚ o spolupráci v oblasti krízového riadenia z 29. septembra 2003 existujúcu spoluprácu medzi Organizáciou Spojených národov a Európskou úniou v oblasti civilného a vojenského krízového riadenia a posúdili spôsoby pomoci pri zriaďovaní Integrovanej policajnej jednotky v Kinshase na poskytnutie bezpečnosti prechodnej vláde a inštitúciám.

(8)

Vláda KDR predložila 20. októbra 2003 vysokému splnomocnencovi pre SZBP oficiálnu žiadosť o pomoc Európskej únie pri zriaďovaní IPJ, ktorá by mala prispieť k zabezpečeniu ochrany štátnych inštitúcií a posilniť zložky vnútornej bezpečnosti.

(9)

Politický a bezpečnostný výbor (ďalej len PBV) sa 15. decembra 2003 dohodol, že Európska únia by mala na základe trojstupňového prístupu podporovať vytvorenie IPJ: obnovu a renováciu školiaceho strediska a poskytnutie základného vybavenia; výcvik IPJ; a po skončení úvodnej etapy školenia sledovanie, monitoring a inštruktáž konkrétneho vykonávania mandátu IPJ.

(10)

Komisia prijala rozhodnutie o financovaní Európskym rozvojovým fondom (ERF) vzťahujúcom sa na projekt, ktorý zahŕňa technickú pomoc, obnovu výcvikového strediska a poskytnutie určitého vybavenia pre IPJ, ako aj zodpovedajúci výcvik.

(11)

Rada 17. mája 2004 prijala Jednotnú akciu 2004/494/SZBP (6), v ktorej sa Európska únia zaväzuje „podporovať proces upevnenia vnútornej bezpečnosti v KDR, ktorý je základným faktorom pre mierový proces a rozvoj krajiny, prostredníctvom pomoci pri vytváraní Integrovanej policajnej jednotky (IPJ) v Kinshase“. Na tento účel a ako doplnok k činnostiam financovaným ERF Európska únia a jej členské štáty prispeli finančnými a/alebo vecnými príspevkami s cieľom poskytnúť vláde KDR donucovacie prostriedky, zbrane a strelivo považované za potrebné na vytvorenie IPJ.

(12)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov 1. októbra 2004 prijala rezolúciu 1565 (2004), v ktorej sa rozhodla predĺžiť nasadenie MONUC do 31. marca 2005. Okrem toho Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov rozhodla, že MONUC bude mať okrem iného mandát na podporu vlády národnej jednoty a premeny: „prispievať k dojednaniam prijatým kvôli bezpečnosti inštitúcií a ochrane úradníkov premeny v Kinshase, pokiaľ integrovaná policajná jednotka nebude pripravená prevziať túto zodpovednosť a pomáhať konžským orgánom pri udržiavaní poriadku v iných strategických oblastiach“.

(13)

Súčasná bezpečnostná situácia v KDR sa môže zhoršiť, čo môže mať vážne následky na proces posilňovania demokracie, právneho štátu a medzinárodnej a regionálnej bezpečnosti. Nepretržité nasadenie politického úsilia a zdrojov EÚ pomôže upevniť stabilitu v tomto regióne.

(14)

V odôvodnení 12 jednotnej akcie 2004/494/SZBP sa počíta s tým, že „Rada môže rozhodnúť o tom, aby po projekte ERF a poskytnutí donucovacích prostriedkov, zbraní a streliva IPJ v prípade potreby nasledovala zložka Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) pre monitorovanie, školenie a poradenstvo“.

(15)

PBV súhlasil na svojom zasadnutí 16. novembra 2004 s tým, aby po projekte ERF nasledovala koncepcia misie EBOP.

(16)

Rada 22. novembra 2004 zdôraznila svoje odhodlanie spolupracovať vo veľmi úzkom spojení s misiou MONUC a poskytnúť jej účinnú podporu na splnenie jej mandátu, ktorý zahrňuje policajný výcvik,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Misia

1.   Európska únia týmto zriaďuje policajnú misiu Európskej únie (EUPOL „KINSHASA“), aby zabezpečila pokračovanie projektu ERF uvedeného v Jednotnej akcii 2004/494/SZBP v súvislosti so založením Integrovanej policajnej jednotky (IPJ) v Kinshase (KDR) začiatkom januára 2005. Pred týmto dátumom a s cieľom pripraviť policajnú misiu sa najneskôr do 1. decembra 2004 vytvorí prípravná skupina a bude činná do začatia misie.

2.   EUPOL „KINSHASA“ pôsobí v súlade s cieľmi a ostatnými ustanoveniami obsiahnutými vo vyhlásení misie uvedenom v článku 3.

Článok 2

Plánovacia etapa

1.   Počas plánovacej etapy je plánovacia skupina zložená z policajného veliteľa misie/vedúceho plánovacej skupiny a potrebného personálu, ktorý plní funkcie na zabezpečenie potrieb misie.

2.   V procese plánovania sa ako priorita uskutoční komplexné ocenenie rizika a podľa potreby sa môže aktualizovať.

3.   Generálny sekretariát Rady vypracuje koncepciu činností (CONOPS). Plánovacia skupina následne zostaví operačný plán (OPLAN) a pripraví všetky technické nástroje potrebné na realizáciu EUPOL „KINSHASA“. CONOPS a OPLAN zohľadnia komplexné ocenenie rizika. Rada schváli CONOPS a OPLAN.

Článok 3

Vyhlásenie misie

Európska únia vedie policajnú misiu v Kinshase (KDR) za účelom monitorovania, inštruktáže a poradenstva pri založení a počiatočnej činnosti IPJ s cieľom zabezpečiť, aby IPJ konala na základe výcviku získanom v stredisku akadémie a podľa medzinárodných najlepších postupov v tejto oblasti. Táto činnosť by mala byť zameraná na velenie IPJ s cieľom posilniť riadiace kapacity IPJ a monitorovať, dávať inštrukcie a radiť operačným jednotkám pri výkone ich úloh.

Článok 4

Štruktúra misie

Misiu bude tvoriť hlavný štáb (HŠ) umiestnený v operačnej základni IPJ. HŠ sa bude skladať z úradu veliteľa misie, monitorovacieho, inštruktorského a poradenského odboru, odboru správnej podpory a styčných úradníkov s najdôležitejšími subjektmi s ohľadom na IPJ.

Článok 5

Veliteľ misie/policajný komisár

1.   PBV na návrh generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca vymenuje veliteľa misie/policajného komisára. Veliteľ misie/policajný komisár vykonáva operatívnu kontrolu nad EUPOL „KINSHASA“ a preberá každodenné riadenie funkcií EUPOL „KINSHASA“.

2.   Veliteľ misie/policajný komisár podpíše zmluvu s Komisiou.

3.   Všetci príslušníci polície zostanú pod plným velením príslušného vnútroštátneho orgánu. Vnútroštátne orgány odovzdajú operatívnu kontrolu veliteľovi EUPOL „KINSHASA“.

4.   Veliteľ misie/policajný komisár je zodpovedný za disciplinárnu kontrolu personálu. Disciplinárne konanie vo vzťahu k vyslanému personálu vykonáva príslušný vnútroštátny orgán alebo orgán EÚ.

Článok 6

Personál

1.   Počty a právomoc personálu EUPOL „KINSHASA“ je v súlade s vyhlásením misie uvedeným v článku 3 a so štruktúrou misie stanovenou v článku 4.

2.   Príslušníkov polície vyšlú členské štáty. Každý členský štát znáša náklady na príslušníkov polície, ktorých vyslal vrátane platov, zdravotného poistenia, iných príspevkov ako diéty a príspevky na ubytovanie a cestovné výdavky do Konžskej demokratickej republiky a z KDR.

3.   EUPOL „KINSHASA“ uskutoční podľa potreby nábor medzinárodného civilného personálu a miestneho personálu na základe zmluvy.

4.   Prispievajúce štáty alebo orgány Spoločenstva môžu tiež podľa potreby vyslať medzinárodný civilný personál. Každý prispievajúci štát alebo orgán Spoločenstva znáša náklady na každého člena personálu, ktorého vyslal vrátane platov, zdravotného poistenia, iných príspevkov ako diéty a príspevky na ubytovanie a cestovné výdavky do KDR a z KDR.

Článok 7

Velenie

Štruktúra EUPOL „KINSHASA“ má ako operácia krízového manažmentu jednotné velenie.

Osobitný zástupca Európskej únie (ďalej len OZEÚ) podáva hlásenia Rade prostredníctvom generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca.

PBV zabezpečuje politickú kontrolu a strategické riadenie.

Veliteľ misie/policajný komisár velí EUPOL „PROXIMA“ a zabezpečuje jej každodenné riadenie.

Veliteľ misie/policajný komisár podáva hlásenia generálnemu tajomníkovi/vysokému splnomocnencovi prostredníctvom OZEÚ.

Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec usmerňuje veliteľa misie/policajného komisára prostredníctvom OZEÚ.

Článok 8

Politická kontrola a strategické riadenie

1.   PBV vykonáva pod vedením Rady politickú kontrolu a strategické vedenie operácie. Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 Zmluvy. Toto poverenie zahŕňa právomoc meniť a dopĺňať plán operácie a velenie. Rada má naďalej právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení operácie, pričom jej pomáha generálny tajomník/vysoký splnomocnenec.

2.   OZEÚ poskytuje policajnému veliteľovi misie miestne politické usmernenie. OZEÚ zabezpečuje spoluprácu s ďalšími subjektmi EÚ ako aj vzťahy s orgánmi hostiteľského štátu.

3.   PBV v pravidelných intervaloch informuje Radu, pričom berie do úvahy správy OZEÚ.

4.   PBV prijíma od policajného veliteľa misie v pravidelných intervaloch hlásenia o vedení misie. PBV môže v prípade potreby prizvať na svoje zasadnutia policajného veliteľa misie.

Článok 9

Účasť tretích štátov

1.   Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania EÚ a jednotný inštitucionálny rámec Únie, pristupujúce štáty budú vyzvané a kandidátske a ostatné tretie štáty môžu byť vyzvané, aby prispeli na EUPOL „KINSHASA“ s tým, že budú niesť náklady na vyslanie príslušníkov polície a/alebo medzinárodného civilného personálu, ktorých vyšlú, vrátane platov, príspevkov a cestovných výdavkov do KDR a z KDR, a aby primerane prispeli na prevádzkové náklady EUPOL „KINSHASA“.

2.   Rada týmto splnomocňuje PBV, aby na základe odporúčania policajného veliteľa misie a Výboru pre civilné aspekty krízového riadenia prijímal príslušné rozhodnutia o prijatí navrhovaných príspevkov.

3.   Tretie štáty, ktoré prispievajú na EUPOL „KINSHASA“, majú rovnaké práva a povinnosti, pokiaľ ide o každodenné riadenie operácie, ako členské štáty EÚ zúčastnené na operácii.

4.   PBV prijme príslušné kroky vzhľadom na dojednania o účasti, a ak sa to bude vyžadovať, predloží ich Rade vrátane dojednaní o možnom finančnom príspevku tretích štátov na spoločné náklady.

5.   Podrobné dojednania týkajúce sa účasti tretích štátov podliehajú dohodám podľa článku 24 Zmluvy. Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec, ktorý pomáha predsedníctvu, môže rokovať o týchto dojednaniach vo svojom mene. Ak EÚ a tretí štát uzavrú dohodu ustanovujúcu rámec účasti tohto tretieho štátu v operáciách EÚ na riešenie krízových situácií, ustanovenia takejto dohody sa uplatňujú v súvislosti s touto operáciou.

Článok 10

Finančné ustanovenia

1.   Najvyššia čiastka nákladov na vykonávanie tejto jednotnej akcie je 4 370 000 EUR na pokrytie nákladov počas plánovacieho obdobia a na rok 2005.

2.   Pokiaľ ide o výdavky financované z rozpočtu Spoločenstva, platí nasledovné:

a)

výdavky sa spravujú v súlade s pravidlami a postupmi Európskeho spoločenstva, ktoré sa uplatňujú na rozpočet s výnimkou, že akékoľvek predbežné financovanie nezostáva vlastníctvom Spoločenstva. Štátni príslušníci tretích štátov môžu predkladať ponuky do verejnej súťaže;

b)

Vedúci plánovacieho tímu/policajný veliteľ misie podáva Komisii úplné správy o zrealizovaných činnostiach v rámci jeho zmluvy a je pod jej dohľadom.

3.   Finančné opatrenia rešpektujú prevádzkové požiadavky EUPOL „KINSHASA“ vrátane kompatibility vybavenia a schopnosti jej tímov spolupracovať.

Článok 11

Činnosť Spoločenstva a iné príslušné činnosti

1.   Rada berie na vedomie úmysel Komisie zamerať svoju činnosť na splnenie cieľov tejto jednotnej akcie, ak to bude potrebné, príslušnými opatreniami Spoločenstva.

2.   Rada tiež berie na vedomie, že v Kinshase ako aj v Bruseli sa vyžadujú koordinačné opatrenia okrem iného s ohľadom na prípadné budúce projekty podľa ERF, pričom sa prihliadne na existujúce mechanizmy koordinácie.

Článok 12

Poskytovanie utajovaných skutočností

1.   Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec je splnomocnený poskytnúť tretím štátom pridruženým k tejto jednotnej akcii utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa „CONFIDENTIEL UE“, ktoré boli spracované na účely operácie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady.

2.   Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec je taktiež splnomocnený v súlade s operatívnymi potrebami misie poskytnúť Organizácii Spojených národov utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa „RESTREINT UE“, ktoré boli spracované na účely operácie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady. Na tento účel budú vypracované miestne dojednania.

3.   V prípade špecifickej, okamžitej operatívnej potreby je generálny tajomník/vysoký splnomocnenec taktiež splnomocnený poskytnúť hostiteľskému štátu EÚ utajované informácie a dokumenty EÚ do stupňa „RESTREINT UE“, ktoré boli vypracované na účely operácie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady. Vo všetkých ostatných prípadoch sa takéto informácie a dokumenty poskytnú hostiteľskému štátu EÚ v súlade s postupmi, ktoré zodpovedajú úrovni spolupráce hostiteľského štátu s Európskou úniou.

4.   Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec je splnomocnený poskytnúť tretím štátom pridruženým k tejto jednotnej akcii neutajované dokumenty EÚ, ktoré sa týkajú rokovaní Rady so zreteľom na operáciu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady.

Článok 13

Postavenie personálu EUPOL „KINSHASA“

1.   Postavenie personálu EUPOL „KINSHASA“ v KDR, ak je to vhodné vrátane výsad, imunít a iných záruk potrebných pre plnenie a hladké fungovanie EUPOL „KINSHASA“, sa dohodne podľa postupu ustanoveného v článku 24 Zmluvy. Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec, ktorý pomáha predsedníctvu, môže dojednať túto dohodu v jeho mene.

2.   Štát alebo inštitúcia Spoločenstva, ktorá vyslala člena personálu, zodpovedá za riešenie akýchkoľvek nárokov súvisiacich s vyslaním, ktorú uplatní člen personálu, alebo ktorá sa ho týka. Dotknutý štát alebo inštitúcia Spoločenstva zodpovedajú za začatie akéhokoľvek konania vo veci voči vyslanej osobe.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti, trvanie a výdavky

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Jej účinnosť skončí 31. decembra 2005.

Výdavky sú oprávnené odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie.

Článok 15

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 9. decembra 2004

Za Radu

predseda

L. J. BRINKHORST


(1)  Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 25.

(2)  Ú. v. EÚ L 143, 11.6.2003, s. 50.

(3)  Ú. v. ES L 318, 16.12.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 234, 3.7.2004, s. 13.

(5)  Ú. v. EÚ L 249, 1.10.2003, s. 64.

(6)  Ú. v. EÚ L 182, 19.5.2004, s. 41.


14.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 367/35


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2004/848/SZBP

z 13. decembra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia Rady 2004/661/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada prijala 24. septembra 2004 spoločnú pozíciu 2004/661/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska (1).

(2)

Medzinárodná volebná pozorovateľská misia v Bielorusku dospela k záveru, že parlamentné voľby a referendum v Bielorusku uskutočnené 17. októbra 2004 výrazne nespĺňajú základné záväzky Bieloruska vyplývajúce z jeho členstva v OBSE. EÚ sa domnieva, že bieloruské orgány sú priamo zodpovedné za nezrovnalosti, na ktoré poukázali pozorovatelia.

(3)

EÚ tiež poznamenáva, že bieloruská polícia a iné bezpečnostné sily násilne zasiahli proti niekoľkým opozičným vodcom a predstaviteľom médií počas pokojných politických demonštrácií v Minsku po voľbách a referende.

(4)

Následne, Rada rozhodla 22. novembra 2004 o uložení obmedzení na vstup vzťahujúcich sa na predstaviteľov, ktorí sú priamo zodpovední za podvody pri voľbách a referende, ako aj na tých, ktorí sú zodpovední za hrubé násilné porušenie ľudských práv pri potláčaní pokojných účastníkov demonštrácie.

(5)

Za tejto situácie Rada v ten istý deň vyzvala prezidenta Lukašenka a jeho vládu, aby zmenila smer svojich súčasných politík a zasadzovala sa o zásadné demokratické a hospodárske reformy, ktoré priblížia krajinu k spoločným európskym hodnotám. Rada ďalej uviedla, že EÚ zostáva otvorená dialógu s Bieloruskom o postupnom vývoji dvojstranných vzťahov, ihneď ako bieloruské orgány konkrétnymi činnosťami preukážu úprimnú snahu o jeho obnovenie. V nadväznosti na uvedené Rada zdôraznila svoju ochotu prehĺbiť svoj vzťah s Bieloruskom v rámci Európskej politiky susedstva (EPS), keď bieloruské orgány jasne preukážu vôľu dodržiavať demokratické hodnoty a zásady právneho štátu.

(6)

Rozsah reštriktívnych opatrení uložených spoločnou pozíciou 2004/661/SZBP by sa mal preto rozšíriť na osoby, ktoré sú priamo zodpovedné za podvody pri voľbách a referende v Bielorusku 17. októbra 2004 a na tých, ktorí sú zodpovední za hrubé násilné porušenie ľudských práv pri potláčaní pokojných účastníkov demonštrácie po voľbách a referende v Bielorusku.

(7)

Reštriktívne opatrenia proti osobám, ktoré sú priamo zodpovedné za podvody pri voľbách a referende v Bielorusku 17. októbra 2004 a proti tým, ktorí sú zodpovední za hrubé násilné porušenie ľudských práv pri potláčaní pokojných účastníkov demonštrácie po voľbách a referende by sa mali preskúmať s ohľadom na reformy vykonané vo volebnom zákone, s cieľom zosúladiť ho so záväzkami OBSE a ďalšími medzinárodnými normami pre demokratické voľby, ako to odporúča OBSE/ODIHR a s ohľadom na konkrétne opatrenia úradov s cieľom dodržiavania ľudských práv pri pokojných demonštráciách,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Spoločná pozícia 2004/661/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabránili vstupu alebo prechodu cez svoje územia osobám, ktoré sú zodpovedné:

za nezávislé vyšetrovanie a stíhanie údajných trestných činov, pričom si túto povinnosť nesplnili a tie, ktoré sú Pourgouridesovou správou považované za kľúčových aktérov zmiznutia štyroch známych osôb v Bielorusku v rokoch 1999/2000 a za následné krytie trestného činu s cieľom zjavne mariť vyšetrovanie, ako sú uvedené v prílohe I,

za podvody pri voľbách a referende v Bielorusku 17. októbra 2004 a tie, ktoré sú zodpovedné za hrubé násilné porušenie ľudských práv pri potláčaní pokojných účastníkov demonštrácie po voľbách a referende v Bielorusku, ako sú uvedené v prílohe II.“

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2 sa nahrádza takto:

Rada na návrh členského štátu alebo Komisie, prijme zmeny v zoznamoch, ktoré sú uvedené v prílohe I a v prílohe II podľa toho, ako si to vyžaduje politický vývoj v Bielorusku.“

3.

Príloha sa nahrádza prílohami I a II, ktoré sú uvedené v prílohe k tejto spoločnej pozícii.

Článok 2

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. decembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. EÚ L 301, 28.9.2004, s. 67.


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Zoznam osôb uvedených v článku 1 ods. 1 prvej zarážke

1.

SIVAKOV, JURIJ Leonidovič, minister cestovného ruchu a športu Bieloruska, narodený 5. augusta 1946 v Sachalinskej oblasti, bývalá Ruská socialistická federatívna sovietska republika.

2.

ŠEJMAN VIKTOR Vladimirovič, riaditeľ prezidentskej kancelárie Bieloruska, narodený 26. mája 1958 v Grodnianskej oblasti.

3.

PAVLIČENKO DMITRIJ Valerijevič, dôstojník jednotky zvláštneho nasadenia Bieloruska, narodený v roku 1966 vo Vitebsku.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovič, minister vnútra, narodený v roku 1956.

PRÍLOHA II

Zoznam osôb uvedených v článku 1 ods. 1 druhej zarážke

1.

Lidia JERMOŠINA, predsedníčka ústrednej volebnej komisie.

2.

Jurij PODOBED, veliteľ jednotky OMON v Minsku.