ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 365

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
10. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2096/2004 z 9. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2097/2004 z 8. decembra 2004 o zastavení rybolovu sleďa obyčajného (Clupea harengus) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Francúzska

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2098/2004 z 8. decembra 2004 o zastavení rybolovu sleďa obyčajného (Clupea harengus) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Francúzska

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2099/2004 z 9. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 10. decembra 2004

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2100/2004 z 9. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2101/2004 z 9. decembra 2004, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 14. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2102/2004 z 9. decembra 2004 o určitých mimoriadnych opatreniach na podporu trhu v sektore vajec v Taliansku

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2103/2004 z 9. decembra 2004 o prenose údajov o určitých rybolovoch v Západných vodách a v Baltickom mori

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2104/2004 z 9. decembra 2004 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 639/2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2105/2004 z 9. decembra 2004, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2106/2004 z 9. decembra 2004, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1565/2004

23

 

*

Smernica Komisie 2004/110/ES z 9. decembra 2004, ktorou sa po šiestykrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 96/49/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou ( 1 )

24

 

*

Smernica Komisie 2004/111/ES z 9. decembra 2004, ktorou sa po piatykrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 94/55/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou ( 1 )

25

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2004/844/ES:
Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2004, ktorým sa stanovuje forma žiadostí o právnu pomoc podľa smernice Rady 2003/8/ES na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch stanovením minimálnych spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú právnej pomoci pri týchto sporoch (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4285)

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2096/2004

z 9. decembra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 9. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

116,0

204

91,5

999

103,8

0707 00 05

052

76,3

204

32,5

220

122,9

999

77,2

0709 90 70

052

111,1

204

64,6

999

87,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

42,7

382

32,3

388

52,7

528

36,4

999

43,0

0805 20 10

204

61,4

999

61,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,1

204

46,4

464

161,3

624

93,2

720

30,2

999

80,2

0805 50 10

052

48,8

528

42,4

999

45,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,7

400

88,4

404

105,6

512

105,4

720

65,7

804

167,7

999

114,3

0808 20 50

400

96,9

720

42,0

999

69,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2097/2004

z 8. decembra 2004

o zastavení rybolovu sleďa obyčajného (Clupea harengus) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Francúzska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (1), najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 2287/2003 z 19. decembra 2003, ktorým sa na rok 2004 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov, stanovuje kvóty na rok 2004 pre sleďa obyčajného (2).

(2)

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie opatrení týkajúcich sa kvantitatívnych obmedzení výlovu zásob podliehajúcich kvóte, je potrebné, aby Komisia stanovila dátum, ku ktorému sa pridelená kvóta stanovená na výlov plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu, bude považovať za vyčerpanú.

(3)

Podľa informácií oznámených Komisii výlovy sleďa obyčajného vo vodách Severného mora severne od 53° 30′ severnej šírky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska alebo plavidlami zaregistrovanými vo Francúzsku dosiahli kvótu pridelenú na rok 2004. Francúzsko zakázalo loviť tieto zásoby od 23. októbra 2004. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť tento dátum,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kvóta pridelená Francúzsku na rok 2004 pre výlovy sleďa obyčajného vo vodách Severného mora severne od 53° 30′ severnej šírky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska alebo plavidlami zaregistrovanými vo Francúzsku, sa považuje za vyčerpanú.

Rybolov sleďa obyčajného vo vodách Severného mora severne od 53° 30′ severnej šírky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska alebo plavidlami zaregistrovanými vo Francúzsku, ako aj ponechanie na palube, prekládka alebo vykládka zásob vylovených týmito plavidlami sa po dátume nadobudnutia platnosti tohto nariadenia zakazuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je uplatniteľné od 23. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2004

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1954/2003 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 344, 31.12.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1928/2004 (Ú. v. EÚ L 332, 6.11.2004, s. 5).


10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2098/2004

z 8. decembra 2004

o zastavení rybolovu sleďa obyčajného (Clupea harengus) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Francúzska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (1), najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 2287/2003 z 19. decembra 2003, ktorým sa na rok 2004 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov, stanovuje kvóty na rok 2004 pre sleďa obyčajného (2).

(2)

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie opatrení týkajúcich sa kvantitatívnych obmedzení výlovu zásob podliehajúcich kvóte, je potrebné, aby Komisia stanovila dátum, ku ktorému sa pridelená kvóta stanovená na výlov plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu, bude považovať za vyčerpanú.

(3)

Podľa informácií oznámených Komisii výlovy sleďa obyčajného vo vodách oblasti ICES Vb, VIaN, VIb plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska alebo plavidlami zaregistrovanými vo Francúzsku dosiahli kvótu pridelenú na rok 2004. Francúzsko zakázalo loviť tieto zásoby od 23. októbra 2004. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť tento dátum,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kvóta pridelená Francúzsku na rok 2004 pre výlovy sleďa obyčajného vo vodách oblasti ICES Vb, VIaN, VIb plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska alebo plavidlami zaregistrovanými vo Francúzsku, sa považuje za vyčerpanú.

Rybolov sleďa obyčajného vo vodách oblasti ICES Vb, VIaN, VIb plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska alebo plavidlami zaregistrovanými vo Francúzsku, ako aj ponechanie na palube, prekládka alebo vykládka zásob vylovených týmito plavidlami sa po dátume nadobudnutia platnosti tohto nariadenia zakazuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je uplatniteľné od 23. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2004

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1954/2003 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 344, 31.12.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1928/2004 (Ú. v. EÚ L 332, 6.11.2004, s. 5).


10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2099/2004

z 9. decembra 2004,

ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 10. decembra 2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1422/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania pre dovoz melasy v sektore cukru a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 785/68 (2), stanovuje, že cena cif pre dovoz melasy stanovená v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 785/68 (3), sa považuje za „reprezentatívnu cenu“. Touto cenou sa rozumie cena stanovená pre štandardnú kvalitu, definovanú v článku 1 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(2)

Pri stanovovaní reprezentatívnych cien treba brať do úvahy všetky informácie uvedené v článku 3 nariadenia (EHS) č. 785/68 okrem prípadov uvedených v článku 4 uvedeného nariadenia a v prípade potreby sa toto stanovenie môže vykonať podľa metódy uvedenej v článku 7 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(3)

Pri úprave ceny, ktorá sa netýka štandardnej kvality, je v závislosti od ponúknutej melasy potrebné zvýšiť alebo znížiť ceny uplatnením článku 6 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(4)

Ak existuje rozdiel medzi spúšťacou cenou daného výrobku a reprezentatívnou cenou, je potrebné stanoviť dodatočné dovozné clá v zmysle podmienok uvedených v článku 3 nariadenia (ES) č. 1422/95. V prípade pozastavenia dovozných ciel v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 je potrebné stanoviť zvláštnu výšku týchto ciel.

(5)

Je potrebné stanoviť reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá pre dané produkty v súlade s článkom 1 ods. 2 a článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1422/95 sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 79/2003 (Ú. v. ES L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  Ú. v. ES L 145, 27.6.1968, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1422/1995 (Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 12).


PRÍLOHA

Reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 10. decembra 2004

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

Výška cla, ktoré sa uplatní na dovoz z dôvodu pozastavenia uvedeného v článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 na 100 kg netto na daný produkt (1)

1703 10 00 (2)

8,50

0

1703 90 00 (2)

9,77

0


(1)  Táto výška cla nahrádza podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 výšku cla v spoločnom colnom sadzobníku, stanovenú pre tieto výrobky.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v článku 1 zmeneného a doplneného nariadenia (EHS) č. 785/68.


10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2100/2004

z 9. decembra 2004,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhuv v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa rozdiel medzi kurzami alebo cenami výrobkov na svetovom trhu, uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov v spoločenstve môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa náhrady za nedenaturovaný biely a surový cukor vyvezený bez ďalšieho spracovania musia stanoviť s ohľadom na situáciu na trhu spoločenstva a na svetovom trhu s cukrom, a najmä na cenové a nákladové činitele určené v článku 28 uvedeného nariadenia. V súlade s uvedeným nariadením je potrebné zohľadniť taktiež ekonomické hľadisko navrhovaných vývozov.

(3)

Náhrada na surový cukor sa musí stanoviť pre štandardnú kvalitu, ktorá sa definuje v prílohe I, bod II nariadenia (ES) č. 1260/2001. Táto náhrada sa okrem iného stanovuje v súlade s článkom 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001. Kandizovaný cukor sa definuje v nariadení Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podrobných pravidlách udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2). Takto vypočítaná výška náhrady pokiaľ ide o aromatizovaný alebo prifarbovaný cukor sa musí vzťahovať na obsah sacharózy a preto sa musí stanoviť na 1 % obsahu sacharózy.

(4)

Vo výnimočných prípadoch sa môže výška náhrady stanoviť inými právnymi aktmi.

(5)

Náhrada sa musí stanovovať každé dva týždne. Počas tohto obdobia je možné náhradu meniť.

(6)

V súlade s článkom 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001 si situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyžiadať rozlišovanie náhrady na výrobky určené v článku 1 uvedeného nariadenia podľa ich miesta určenia.

(7)

Významné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych krajín od začiatku roka 2001, ako aj vývozy cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javia ako vysoko neprirodzené.

(8)

S cieľom zabrániť akémukoľvek zneužívaniu, pokiaľ ide o opätovný dovoz výrobkov v sektore cukru, pre ktoré boli udelené náhrady, do spoločenstva, je potrebné nestanoviť pre všetky západné balkánske krajiny náhradu na výrobky určené v tomto nariadení.

(9)

S ohľadom na tieto skutočnosti a na súčasnú situáciu trhov v sektore cukru, najmä na kurzy alebo ceny cukru v spoločenstve a na svetovom trhu, je potrebné stanoviť príslušné výšky náhrady.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod a) nariadenia (ES) č. 1260/2001, nedenaturovaných a bez ďalšieho spracovania, sa stanovujú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch

V Bruseli 9. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA BIELY CUKOR A SUROVÝ CUKOR VYVEZENÝ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA 10. DECEMBRA 2004

Kód výrobkov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,87 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,87 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,4226

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,26

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,41

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,41

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,4226

Poznámka: Kódy výrobkov ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo spoločenstva) okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov z 10. júna 1999), a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, s výnimkou cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Táto sadzba je uplatniteľná na surový cukor, ktorého výťažnosť je 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odchýli od 92 %, výška uplatniteľnej náhrady sa vypočíta v súlade s ustanoveniami článku 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001.


10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2101/2004

z 9. decembra 2004,

ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 14. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1327/2004 z 19. júla 2004 o stálych výberových konaniach v rámci hospodárskeho roka 2004/2005 pre stanovovanie vývozných odvodov a/alebo vývozných náhrad za biely cukor (2) sa otvárajú čiastočné výberové konania na vývoz cukru do niektorých tretích krajín.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1327/2004 sa maximálna výška vývoznej náhrady stanovuje, v prípade potreby, pre dané čiastočné výberové konanie, berúc do úvahy najmä situáciu a predvídateľný vývoj na trhu s cukrom v spoločenstve a na svetovom trhu.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 14. čiastočné výberové konanie pre biely cukor, uskutočnené v zmysle nariadenia (ES) č. 1327/2004, sa maximálna výška náhrady za vývoz do niektorých tretích krajín stanovuje na 45,547 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 23. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1685/2004 (Ú. v. EÚ L 303, 30.9.2004, s. 21).


10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2102/2004

z 9. decembra 2004

o určitých mimoriadnych opatreniach na podporu trhu v sektore vajec v Taliansku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami (1), najmä na jeho článok 14,

keďže:

(1)

Z dôvodu výskytu moru hydiny v niektorých produkčných oblastiach v Taliansku v období medzi decembrom 1999 a aprílom 2000, medzi augustom a októbrom 2000 a medzi októbrom 2002 a septembrom 2003, prijali talianske orgány na základe smernice Rady 92/40/EHS z 19. mája 1992, ktorou sa zavádzajú opatrenia Spoločenstva pre tlmenie klasického moru hydiny (2), veterinárne a obchodné obmedzenia. V dôsledku toho bola v rámci Talianska alebo v rámci oblastí priamo postihnutých epidémiou dočasne zakázaná preprava a obchodovanie s násadovými vajcami.

(2)

Obmedzenia voľného obehu násadových vajec, ktoré vyplynuli z uplatnenia veterinárnych opatrení, mohli v Taliansku vážne narušiť trh s násadovými vajcami. Talianske úrady prijali na nevyhnutné časové obdobie opatrenia na podporu trhu. Tieto opatrenia umožňovali buď spracovať násadové vajcia, ktoré spadajú pod kód KN 0407 00 19 a ktorých inkubácia už nebola možná na vaječné výrobky alebo zničenie násadových vajec, ktoré spadajú pod kód KN 0407 00 19 a 0407 00 11.

(3)

Tieto opatrenia mali pozitívny účinok na trh s násadovými vajcami. Ich zaradenie medzi mimoriadne opatrenia na podporu trhu v zmysle článku 14 nariadenia (EHS) č. 2771/75, ako aj poskytnutie pomoci umožňujúcej kompenzáciu časti hospodárskych strát, ktoré boli spôsobené spracovaním násadových vajec na vaječné výrobky alebo ich zničením, je teda opodstatnené.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia.

PRIJALA TOTO NARIADENIE

Článok 1

1.   Spracúvania násadových vajec, ktoré spadajú pod kód KN 0407 00 19, a ničenie násadových vajec, ktoré spadajú pod kód KN 0407 00 19 a 0407 00 11, v období medzi 17. decembrom 1999 a 14. aprílom 2000, medzi 14. augustom a 16. októbrom 2000 a medzi 11. októbrom 2002 a 30. septembrom 2003, o ktorých rozhodli talianske orgány v súlade s vnútroštátnymi veterinárnymi opatreniami prijatými najmä v súvislosti s uplatňovaním smernice 92/40/EHS, sa považujú za mimoriadne opatrenia na podporu trhu podľa článku 14 nariadenia (EHS) č. 2771/75.

2.   Na základe opatrenia uvedeného v odseku 1 sa poskytuje náhrada:

0,0942 EUR za spracované násadové vajce, ktoré spadá pod kód KN 0407 00 19, pre maximálny počet 770 751 kusov,

0,1642 EUR za zničené násadové vajce, ktoré spadá pod kód 0407 00 19 pre maximálny počet 165 040 kusov, a

0,5992 EUR za násadové vajce, ktoré spadá pod kód KN 0407 00 11 pre maximálny počet 264 930 kusov.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003.


10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2103/2004

z 9. decembra 2004

o prenose údajov o určitých rybolovoch v Západných vodách a v Baltickom mori

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 3,

keďže:

(1)

Maximálne hodnoty ročného výlovu sú pre určité rybárske oblasti a rybolovy určené nariadením Rady (ES) č. 1415/2004 z 19. júla 2004 (2) v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 zo 4. novembra 2003 (3) o riadení rybárskeho úsilia týkajúceho sa určitých rybolovných oblastí a zdrojov Spoločenstva, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie č. 685/95 a (ES) č. 2027/95.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2092/98 z 30. septembra 1998 o ohlasovaní rybárskeho výlovu, ktorý sa týka určitých rybárskych oblastí a zdrojov rybolovu v Spoločenstve (4), už nie je v súlade s nariadeniami (ES) č. 1954/2003 a 1415/2004, pokiaľ ide o Západné vody. Preto je potrebné znova definovať povinnosti týkajúce sa vyhlásení o výlove pre Západné vody.

(3)

Súčasné povinnosti týkajúce sa vyhlásení o výlove pre Baltické more ustanovené v nariadení (ES) č. 2092/98 by mali zostať v platnosti.

(4)

Vzhľadom na počet a dôležitosť zmien a doplnení, ktoré treba vykonať, a vzhľadom na spojitosť nových povinností pre Západné vody a súčasných povinností pre Baltické more je potrebné zrušiť nariadenie (ES) č. 2092/98.

(5)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade s názorom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ZÁPADNÉ VODY

Článok 1

Zoznamy plavidiel s osobitným povolením na rybolov

1.   Členské štáty odošlú Komisii do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia aktualizovanú verziu zoznamu plavidiel uvedeného v článku 7 nariadenia (ES) č. 1954/2003, pričom použijú formát hlásenia uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1954/2003 a článkom 19 písm. f) nariadenia Rady (EHS) č. 2847/1993 (5) sa zmeny a doplnenia informácií obsiahnutých v prílohe I denne odosielajú Komisii prostredníctvom kompletnej prílohy I aktualizovanej ku dňu vydania alebo odobratia osobitného povolenia na rybolov, ktoré sa uvádza v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1954/2003.

Článok 2

Výlov

1.   Členské štáty odošlú Komisii súhrnné údaje o výlove vykonanom plavidlami uvedenými v článku 1 počas predchádzajúceho mesiaca do 15. dňa každého mesiaca, pričom použijú formát hlásenia uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

2.   Referenčné obdobie pre súhrnné údaje prvého vyhlásenia o výlove začína 1. januára 2004.

KAPITOLA II

BALTICKÉ MORE

Článok 3

Zoznamy plavidiel s osobitným povolením na rybolov

1.   Členské štáty odošlú Komisii zoznam plavidiel uvedený v článku 2 nariadenia (ES) č. 779/97, pričom použijú formát hlásenia uvedený v prílohe III k tomuto nariadeniu.

2.   Zmeny a doplnenia zoznamov plavidiel sa hlásia Komisii v rovnakom formáte hlásenia najneskôr štyri pracovné dni pred dátumom vstupu plavidiel do oblasti rybolovu.

Článok 4

Výlov

Členské štáty odosielajú Komisii súhrnné údaje o výlove uvedené v druhej a tretej zarážke článku 19i nariadenia (EHS) č. 2847/93 podľa prílohy IV k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 5

Prenos údajov a prístup k údajom

1.   Členské štáty oznámia Komisii údaje uvedené v článkoch 1 až 4 prostredníctvom systému výmeny údajov o rybnom hospodárstve (alebo ktoréhokoľvek iného systému údajov, o ktorom v budúcnosti rozhodne Komisia).

2.   Komisia sprístupní údaje týkajúce sa aktualizovaných zoznamov plavidiel prostredníctvom systému výmeny údajov o rybnom hospodárstve (alebo ktoréhokoľvek iného systému údajov, o ktorom v budúcnosti rozhodne Komisia).

3.   Komisia zapracuje zoznam plavidiel uvedený v článku 1 a vyhlásenia o výlove uvedené v článku 2 do systému výmeny údajov o rybnom hospodárstve najneskôr do 1. júla 2005.

Do uvedeného termínu oznamujú členské štáty údaje uvedené v článkoch 1 a 2 Komisii vo formáte tabuľky odoslanej na príslušnú poštovú adresu, ktorú Komisia oznámi členským štátom.

Článok 6

Zrušenie

1.   Nariadenie (ES) č. 2092/98 sa zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa vykladajú ako odkazy sa na toto nariadenie.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2004

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. EÚ L 258, 5.8.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 266, 1.10.1998, s. 47.

(5)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA I

ZOZNAM PLAVIDIEL S OSOBITNÝM POVOLENÍM NA RYBOLOV – ZÁPADNÉ VODY

Formát hlásenia

Krajina

Druh

Číslo v registri flotíl Spoločenstva (CFR)

Vonkajšie označenie

MRVM (ICES) V-VI

MRVM (ICES) VII

MRVM (ICES) VIII

MRVM (ICES) IX

MRVM (ICES) X

VRSTVA (CECAF) 34.1.1

VRSTVA (CECAF) 34.1.2

VRSTVA (CECAF) 34.2.0

Biologicky citlivá oblasť

článok 6 nariadenia (ES) č. 1954/2003

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)


Formát údajov

Názov zóny

Max. počet znakov/číslic

Zarovnanie (1)

Ľ (vľavo)/P (vpravo)

Definície a poznámky

(1)

Krajina

3

Členské štáty (kód ISO alfa-3), v ktorých je plavidlo registrované na rybolov v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002.

Vždy krajina, ktorá podáva hlásenie.

(2)

Druh

1

Jeden z cieľových druhov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1954/2003, označený jedným z týchto kódov:

D

:

Druhy žijúce na dne okrem tých, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2347/2002

S

:

Lastúry

C

:

Jedlé kraby a morské pavúky

(3)

CFR

12

(Číslo v registri flotíl Spoločenstva – Community Fleet Register Number)

Vlastné identifikačné číslo rybárskeho plavidla.

Členský štát (kód ISO alfa-3), po ktorom nasleduje identifikačné číslo (9 znakov). Ak má identifikačné číslo menej než 9 znakov, treba zľava doplniť ďalšie nuly.

(4)

Vonkajšie označenie

14

Ľ

V zmysle nariadenia (EHS) č. 1381/87

(5)

Oblasť

1

Uveďte, či má plavidlo osobitné povolenie na rybolov v tejto oblasti, definované v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1954/2003

Á (áno)/N (nie)


(1)  Relevantné informácie pre prenos údajov formátovaním s pevnou dĺžkou.


PRÍLOHA II

VÝLOV – ZÁPADNÉ VODY

Formát hlásenia

Krajina

Druh

Oblasť

Rok

Mesiac

Vyhlásenie (a)

Kumulatívne vyhlásenie

Ročný prídel (b)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(a) a (b): Údaje sa odosielajú vo formáte tabuľky uvedenej v článku 5 tohto nariadenia iba do 1. júla 2005. Od 1. júla 2005 bude tieto údaje poskytovať systém výmeny údajov o rybnom hospodárstve.


Formát údajov

Názov zóny

Max. počet znakov/číslic

Zarovnanie (1)

Ľ (vľavo)/P (vpravo)

Definícia a poznámky

(1)

Krajina

3

Členský štát (kód ISO alfa-3), v ktorom je plavidlo registrované na rybolov v zmysle nariadenia (ES) č. 2371/2002

Vždy krajina, ktorá podáva hlásenie

(2)

Druh

1

Jeden z cieľových druhov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1954/2003, označený jedným z nasledujúcich kódov:

D

:

Druhy žijúce na dne okrem tých, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EHS) č. 2347/2002

S

:

Lastúry

C

:

Jedlé kraby a morské pavúky

(3)

Oblasť

12

Ľ

Jedna z cieľových oblastí, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) 1954/2003, označená jedným z nasledujúcich kódov: MRVM (ICES) V–VI, MRVM (ICES) VII, MRVM (ICES) VIII, MRVM (ICES) IX, MRVM (ICES) X, VRSTVA (CECAF) 34.1.1, VRSTVA (CECAF) 34.1.2, VRSTVA (CECAF) 34.2.0 a BCO (BSA) (biologicky citlivá oblasť definovaná v článku 6 nariadenia (ES) č. 1954/2003)

(4)

Rok

4

Rok mesiaca (5), za ktorý sa podáva vyhlásenie.

(5)

Mesiac

2

Mesiac, za ktorý sa podáva vyhlásenie o výlove (vyjadrené dvoma číslicami od 1 do 12)

(6)

Vyhlásenie

13

P

Vyhlásenie o výlove za mesiac uvedený v bode (5) v súlade s článkom 3 a poznámkou pod čiarou č. 1 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1415/2004

(7)

Kumulatívne vyhlásenie

13

P

Kumulatívny objem výlovu počas roka uvedeného v bode (4) od prvého januára do konca mesiaca uvedeného v bode (5) v súlade s článkom 3 a poznámkou pod čiarou č. 1 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1415/2004

(8)

Ročný prídel

13

P

Maximálna hodnota ročného výlovu druhu uvedeného v bode (2) a v oblasti uvedenej v bode (3), ktorá je definovaná v prílohách I a II k nariadeniu (ES) č. 1415/2004


(1)  Relevantné informácie pre prenos údajov formátovaním s pevnou dĺžkou.


PRÍLOHA III

ZOZNAM PLAVIDIEL PODĽA RYBOLOVU – BALTICKÉ MORE

Definícia oznamovaných údajov a opis záznamu

Názov zóny

Šírka

Zarovnanie

Definícia a poznámky

Ukazovateľ aktualizácie

3

Kód označujúci typ vyhlásenia (pozri tabuľku 1)

Subjekt vyhlásenia

3

Členský štát (kód ISO alfa-3) podávajúci vyhlásenie

Rybolov

5

Ľ

Kód rybolovu (pozri tabuľku 2) pozostávajúci z troch zložiek:

druh zariadenia (pozri tabuľku 3) – dva znaky

typ cieľového druhu (pozri tabuľku 4) – jeden znak

kód oblasti MRVM (ICES), dva znaky:

podoblasti 22–32 = oblasť č. 5

podoblasti 30–31 = oblasť č. 51

CFR (interné číslo)

12

Ľ

(Číslo registra flotily Spoločenstva – Community Fleet Register Number)

Vlastné identifikačné číslo rybárskeho plavidla.

Členský štát (kód ISO alfa-3), po ktorom nasleduje identifikačné číslo (9 znakov). Ak má identifikačné číslo menej ako 9 znakov, treba zľava doplniť ďalšie nuly.

Názov plavidla

40

Ľ

 

Dátum udalosti

8

Dátum výskytu udalosti vo formáte RRRRMMDD


Tabuľka 1

Kódy ukazovateľa aktualizácie

Pridanie plavidla do zoznamu

ADD

Vyradenie plavidla zo zoznamu

SUP

Odvolanie nesprávneho vyhlásenia

CAN


Tabuľka 2

Kódy rybolovov v Baltickom mori – nariadenie (ES) č. 779/97

Zariadenie

Cieľový druh

Oblasti výlovu

Kód

Vlečné zariadenie

Druh žijúci na dne

Podoblasti 22–32

TGD5

Statické zariadenie a plávajúce siete

Druh žijúci na dne

Podoblasti 22–32

DGD5

Všetky zariadenia

Druhy žijúce pri hladine (sleď, šprota)

Podoblasti 22–32

AGH5

z toho
Podoblasti 30–31

AGH51

Všetky zariadenia

Losos, morský pstruh a sladkovodné ryby

Podoblasti 22–32

AGS5


Tabuľka 3

Kódy skupín rybárskych zariadení podľa rybolovu

Typ zariadenia

Kód

Vlečné zariadenie

TG

Statické zariadenie a plávajúce siete

DG

Všetky zariadenia

AG


Tabuľka 4

Kódy cieľových druhov alebo skupín cieľových druhov

Druhy

Kód

Druhy žijúce na dne

D

Druhy žijúce pri hladine

P

Druhy žijúce pri hladine (sleď a šprota)

H

Losos, morský pstruh a sladkovodné ryby

S


PRÍLOHA IV

VÝLOV – BALTICKÉ MORE

Definícia oznamovaných údajov a opis záznamu

Súhrnné vyhlásenia podľa rybolovu

Názov zóny

Šírka

Zarovnanie

Definícia a poznámky

Ukazovateľ aktualizácie

3

Kód označujúci typ vyhlásenia (pozri tabuľku 1)

Subjekt vyhlásenia

3

Členský štát (kód ISO alfa-3) podávajúci vyhlásenie

Rybolov

5

Ľ

Kód rybolovu (pozri tabuľku 2), v ktorom bola vykonaná činnosť

Sledovaný rok

4

Rok (YYYY), počas ktorého sa plavidlo pozoruje

Prvý mesiac

2

Prvý mesiac (MM) sledovaného obdobia

Posledný mesiac

2

Posledný mesiac (MM) sledovaného obdobia

Výlov/výkon

14

P

Počet kW (celé číslo) násobený počtom dní, počas ktorých je plavidlo prítomné v oblasti (celé číslo), sa rovná výlovu počas sledovaného obdobia (1)

Zóna napĺňania

14

 


Tabuľka 1

Kódy ukazovateľa aktualizácie

Vyhlásenie podľa rybolovu

FIS

Vyradenie vyhlásenia podľa rybolovu

DFI


Tabuľka 2

Kódy rybolovu v Baltickom mori – nariadenie Rady (ES) č. 779/97

Zariadenie

Cieľové druhy

Oblasti lovu

Kód

Vlečné zariadenie

Druh žijúci na dne

Podoblasti 22–32

TGD5

Statické zariadenie a plávajúce siete

Druh žijúci na dne

Podoblasti 22–32

DGD5

Všetky zariadenia

Druhy žijúce pri hladine (sleď, šprota)

Podoblasti 22–32

AGH5

z toho
Podoblasti 30–31

AGH51

Všetky zariadenia

Losos, morský pstruh a sladkovodné ryby

Podoblasti 22–32

AGS5


(1)  Vypočíta sa ako Σ(i=1,n)aiPi, pričom n je počet plavidiel v oblasti, ai je počet dní, ktoré plavidlo strávilo na mori v danej oblasti v sledovanom období, a i Pi je priemerný výkon plavidla v oblasti v sledovanom období.


10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2104/2004

z 9. decembra 2004

o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 639/2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), najmä na jeho článok 11 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 639/2004 z 30. marca 2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva (2), najmä na jeho článok 1 ods. 2 a na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 639/2004 stanovuje výnimky pre riadenie rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch, ktorých platnosť je obmedzená do 31. decembra 2006. Tieto výnimky sa týkajú vstupu do rybárskej flotily a výstupu z rybárskej flotily, tak ako je to uvedené v nariadení Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu, ako aj pomoci na obnovu a modernizáciu flotily, tak ako je to uvedené v nariadení Rady (ES) č. 2792/1999 (3).

(2)

Nariadenie (ES) č. 639/2004 stanovuje, že osobitné referenčné úrovne pre každý segment flotily najvzdialenejších regiónoch sú ku koncu roka 2002 pre Francúzsko a Portugalsko cieľmi viacročných usmerňovacích programov IV („MAGP IV“).

(3)

Pre Kanárske ostrovy sa musia určiť osobitné referenčné úrovne v súlade s postupom, ktorý sa uplatňoval pri určení cieľov v rámci MAGP IV, zohľadňujúc obmedzenia možností rybolovu pre príslušné flotily. Za týmto účelom vydal Vedecko-technický a hospodársky výbor pre rybolov (VTHVR) na zasadaní marec/apríl 2004 stanovisko o možnostiach rybolovu pre flotily zaregistrované na Kanárskych ostrovoch. Okrem toho, Španielsko a Komisia taktiež skúmali možnosti rybolovu pre flotily zaregistrované na Kanárskych ostrovoch a činných v rámci bilaterálnych a multilaterálnych dohôd. Podľa Komisie žiadny z týchto prieskumov a správ nevedie k záveru, že by bolo možné rozšíriť flotily v súčasnosti zapísané na Kanárskych ostrovoch.

(4)

Členské štáty musia vo výročnej správe informovať o vývoji rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch, tak ako je to uvedené v nariadení Rady (ES) č. 1438/2003 z 12. augusta 2003, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre politiku flotily Spoločenstva, ako je definované v kapitole III nariadenia Rady (ES) 2371/2002 (4).

(5)

Komisia zohľadnila svoje vyhlásenie v rámci zasadania Rady 30. marca 2004 (5) o vykonávacích pravidlách nariadenia (ES) č. 639/2004, najmä pokiaľ ide o vhodnú segmentáciu v závislosti od druhov rybolovu, vedeckých odporúčaní o cieľových zásobách a rovnaké zaobchádzanie s flotilami operujúcimi na rovnakých zásobách.

(6)

Toto nariadenie sa bude uplatňovať od dátumu uplatňovania nariadenia (ES) č. 639/2004.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osobitné referenčné úrovne

Osobitné referenčné úrovne pre rybárske flotily zaregistrované v najvzdialenejších regiónoch Francúzska, Portugalska a Španielska sú podľa jednotlivých segmentov flotily stanovené v prílohe.

Tieto osobitné referenčné úrovne sú maximálnymi úrovňami kapacity, vyjadrenými v GT a v kW, ktoré môžu členské štáty prijať prostredníctvom vstupu do flotily, výnimkou z ustanovení článku 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Článok 2

Monitorovanie osobitných referenčných úrovní

Pre každý segment uvedený v článku 1, referenčná úroveň tonáže a výkonu k akémukoľvek dňu nasledujúcemu po 31. decembri 2002, sa rovná referenčnej úrovni stanovenej v prílohe pre tento segment, zníženej o tonáž a výkon plavidiel tohto segmentu, ktoré opustili flotilu so štátnou pomocou po 31. decembri 2002.

Článok 3

Konsolidácia referenčných úrovní

Po 31. decembri 2006, Komisia vypočíta pre každý členský štát súčet kapacít v GT a v kW pre flotily zaregistrované v najvzdialenejších regiónoch a vstupy do flotíl určených podľa ustanovení článku 2 nariadenia (ES) č. 639/2004, ktoré nie sú k tomuto dátumu zaregistrované.

Tento súčet sa pridá k referenčným úrovniam flotily materského štátu. Takto vypočítaný výsledok bude predstavovať k 1. januáru 2007 referenčné úrovne pre flotilu členského štátu.

Článok 4

Prispievanie do ročnej správy

V ročnej správe podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 1438/2003, dotknuté členské štáty informujú o vývoji flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch.

Údaje týkajúce sa roku 2003 sa zahrnú do ročnej správy pre rok 2004.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2003.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2004

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 9.

(3)  Ú. v. ES L 337, 31.12.1999, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1421/2004 (Ú. v. EÚ L 260, 6.8.2004, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 204, 13.8.2003, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 916/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 81).

(5)  Dokument Rady č. 7520/04 ADD1 z 19. marca 2004.


PRÍLOHA

Osobitné referenčné úrovne pre rybárske flotily zaregistrované v najvzdialenejších regiónoch Francúzska, Portugalska a Španielska

Španielsko

Segment flotily

Kód segmentu

GT

kW

Kanárske ostrovy. Dĺžka < 12 m. Vody EÚ

CA1

2 878

23 202

Kanárske ostrovy. Dĺžka > 12 m. Vody EÚ

CA2

4 779

16 055

Kanárske ostrovy. Dĺžka > 12 m. Medzinárodné vody a tretie krajiny

CA3

51 167

90 680

Spolu

 

58 824

129 937


Francúzsko

Segment flotily

Kód segmentu

GT

kW

Réunion. Druhy žijúce pri dne a pelagické druhy. Dĺžka < 12 m

4FC

1 050

14 000

Réunion. Pelagické druhy. Dĺžka > 12 m

4FD

9 705

24 610

Francúzska Guyana. Druhy žijúce pri dne a pelagické druhy. Dĺžka < 12 m

4FF

400

5 250

Francúzska Guyana. Plavidlá na lov kreviet.

4FG

6 526

19 726

Francúzska Guyana. Pelagické druhy. Rybárske plavidlá plávajúce na otvorenom mori.

4FH

3 500

5 000

Martinik. Druhy žijúce pri dne a pelagické druhy. Dĺžka < 12 m

4FJ

2 800

65 500

Martinik. Pelagické druhy. Dĺžka > 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadeloupe. Druhy žijúce pri dne a pelagické druhy. Dĺžka < 12 m

4FL

4 100

105 000

Guadeloupe. Pelagické druhy. Dĺžka > 12 m

4FM

500

1 750

Spolu

 

29 581

243 836


Portugalsko

Segment flotily

Kód segmentu

GT

kW

Madeira. Druhy žijúce pri dne. Dĺžka < 12 m

4K6

680

4 574

Madeira. Druhy žijúce pri dne a pelagické druhy. Dĺžka > 12 m

4K7

5 354

17 414

Madeira. Pelagické druhy. Nevody. Dĺžka > 12 m

4K8

253

1 170

Azory. Druhy žijúce pri dne. Dĺžka < 12 m

4K9

2 721

20 815

Azory. Druhy žijúce pri dne a pelagické druhy. Dĺžka > 12 m

4KA

14 246

36 846

Spolu

 

23 254

80 819


10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2105/2004

z 9. decembra 2004,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na poskytnutie náhrady na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1757/2004 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade nerovnováhy v sektore obilnín (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že stanoví maximálne vývozné náhrady, berúc do úvahy kritériá stanovené článkom 1 nariadenia (ES) č. 1501/95. V tom prípade sa vyhovie tomu alebo tým z účastníkov verejnej súťaže, ktorých ponuka sa rovná alebo je nižšia ako maximálne vývozné náhrady.

(3)

Uplatňovanie horeuvedených kritérií na súčasnú situáciu trhov s predmetnou obilninou vedie k tomu, aby sa určili maximálne vývozné náhrady na vývoz.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa pre ponuky doručené od 3. do 9. decembra 2004 v rámci verejnej súťaže, uvedenej v nariadení (ES) č. 1757/2004, sa stanovuje na 17,99 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2106/2004

z 9. decembra 2004,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1565/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1) a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), a najmä na jeho článok 4,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2004 3. septembra 2004 týkajúce sa osobitného intervenčného opatrenia pre ovos vo Fínsku a Švédsku na hospodársky rok 2004/2005 (3),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1565/2004 otvorilo verejnú súťaž na vývozné náhrady za vývoz ovsa vypestovaného vo Fínsku a vo Švédsku a určeného na vývoz z Fínska a Švédska do všetkých tretích krajín s výnimkou Bulharska, Nórska, Rumunska a Švajčiarska.

(2)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 by sa mala stanoviť maximálna náhrada.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz ovsa pre ponuky doručené od 3. do 9. decembra 2004 v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1565/2004 sa stanovujú na 30,25 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Ú. v. EÚ L 285, 4.9.2004, s. 3.


10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/24


SMERNICA KOMISIE 2004/110/ES

z 9. decembra 2004,

ktorou sa po šiestykrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 96/49/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 96/49/ES z 23. júla 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou (1), najmä na jej článok 8,

keďže:

(1)

Príloha k smernici 96/49/ES odkazuje na Nariadenie o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru (RID) platné od 1. júla 2003.

(2)

RID sa aktualizuje každé dva roky. V dôsledku toho ďalšia zmenená a doplnená verzia nadobudne účinnosť 1. januára 2005 s prechodným obdobím až do 30. júna 2005.

(3)

Je preto potrebné zmeniť a doplniť prílohu k smernici 96/49/ES.

(4)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prepravu nebezpečného tovaru, ktorý je uvedený v článku 9 smernice 96/49/ES.

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha k smernici 96/49/EHS sa nahrádza takto:

„Nariadenie o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru (RID) uvedené v prílohe I k dodatku B k Zmluve o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), platné s účinnosťou od 1. januára 2005, s tým, že výrazy ‚zmluvná strana’ a ‚štáty alebo železnice’ sa nahradia výrazom ‚členský štát’.

Znenie zmien a doplnení RID verzie z roku 2005 sa uverejní, len čo bude dostupné vo všetkých úradných jazykoch Spoločenstva.“

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. júla 2005. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku týchto ustanovení a tejto smernice.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 9. decembra 2004

Za Komisiu

Jacques BARROT

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/89/ES (Ú. v. EÚ L 293, 16.9.2004, s. 14).


10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/25


SMERNICA KOMISIE 2004/111/ES

z 9. decembra 2004,

ktorou sa po piatykrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 94/55/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 94/55/ES z 21. novembra 1994 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou (1), a najmä na jej článok 8,

keďže:

(1)

Prílohy A a B k smernici 94/55/ES odkazujú na prílohy A a B k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru cestnou dopravou (ADR) uplatniteľné od 1. júla 2003.

(2)

ADR sa aktualizuje každé dva roky. V dôsledku toho zmenená a doplnená verzia nadobudne účinnosť od 1. januára 2005 s prechodným obdobím až do 30. júna 2005.

(3)

Je preto potrebné zmeniť a doplniť prílohy A a B k smernici 94/55/ES.

(4)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prepravu nebezpečného tovaru, ktorý je uvedený v článku 9 smernice 94/55/ES.

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy A a B k smernici 94/55/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha A sa nahrádza takto:

„Ustanovenia prílohy A k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru cestnou dopravou (ADR) platné s účinnosťou od 1. januára 2005 s tým, že ‚zmluvná strana’ sa nahrádza textom ‚členský štát’.

Znenie zmien a doplnení verzie z roku 2005 prílohy A k ADR sa uverejní, len čo bude dostupné vo všetkých úradných jazykoch Spoločenstva.“

2.

Príloha B sa nahrádza takto:

„Ustanovenia prílohy B k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru cestnou dopravou (ADR) platné s účinnosťou od 1. januára 2005 s tým, že ‚zmluvná strana’ sa nahrádza textom ‚členský štát’.

Znenie zmien a doplnení verzie 2005 prílohy B k ADR sa uverejní, len čo bude dostupné vo všetkých úradných jazykoch Spoločenstva.“

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. júla 2005. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku týchto ustanovení a tejto smernice.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 9. decembra 2004

Za Komisiu

Jacques BARROT

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/28/ES (Ú. v. EÚ L 90, 8.4.2003, s. 45).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/27


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. novembra 2004,

ktorým sa stanovuje forma žiadostí o právnu pomoc podľa smernice Rady 2003/8/ES na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch stanovením minimálnych spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú právnej pomoci pri týchto sporoch

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4285)

(2004/844/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch stanovením minimálnych spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú právnej pomoci pri týchto sporoch (1), a najmä na jej článok 16 (1),

po konzultácii s poradným výborom ustanoveným na základe článku 17 (1) smernice 2003/8/ES,

keďže:

(1)

Článok 16 (1) smernice 2003/8/ES stanovuje, že Komisia má stanoviť štandardnú formu žiadostí o právnu pomoc a zasielanie takýchto žiadostí.

(2)

Štandardná forma pre zasielanie žiadostí o právnu pomoc medzi súdnymi orgánmi členských štátov bola stanovená rozhodnutím Komisie K(2003) 1829 (2).

(3)

Štandardná forma žiadostí o právnu pomoc ako taká sa má stanoviť najneskôr do 30. novembra 2004 na základe článku 16 (2) druhého pododseku smernice 2003/8/ES. Preto sa má uvedená forma stanoviť týmto rozhodnutím.

(4)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko, ktoré nie je zaviazané smernicou 2003/8/ES, nie je zaviazané týmto rozhodnutím, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štandardná forma na predkladanie žiadostí o právnu pomoc podľa smernice 2003/8/ES je stanovená v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 9. novembra 2004

Za Komisiu

António VITORINO

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 26, 31.1.2003, s. 41.

(2)  Rozhodnutie doteraz neuverejnené v úradnom vestníku.


PRÍLOHA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image