ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 359

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
4. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2074/2004 z 29. novembra 2004 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz niektorých mechanizmov krúžkových viazačov pochádzajúcich z Čínskej ľudovej republiky

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2075/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2004 z 3. decembra 2004 upravujúce po prvýkrát prílohu I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách (EDDHSA a trojitý superfosfát) ( 1 )

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2077/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokiaľ ide o používanie činidiel pri spracovaní

28

 

*

Smernica Rady 2004/106/ES zo 16. novembra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 77/799/EHS o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní, niektorej spotrebnej dane a dane poistnej prémie a 92/12/EHS o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov

30

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/828/ES:Rozhodnutie Rady z 2. novembra 2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Andorským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, a o schválení ako aj podpísaní Spoločného vyhlásenia úmyslu, ktoré je k dohode pripojené

32

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v Smernici rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

33

Spoločné vyhlásenie úmyslu

46

 

*

2004/829/ES:Rozhodnutie Rady z 29. novembra 2004, ktorým sa menuje jeden španielsky náhradník Výboru regiónov

54

 

 

Komisia

 

*

2004/830/ES:Rozhodnutie Komisie z 18. októbra 2004 o ukončení urýchleného preskúmania nariadenia Rady (ES) č. 2164/98, ktorým sa ukladá definitívne vyrovnávacie clo na dovoz určitých širokospektrálnych antibiotík s pôvodom v Indii

55

 

*

2004/831/ES:Rozhodnutie Komisie z 3. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/526/ES, pokiaľ ide o kontrolné opatrenia týkajúce sa klasického moru ošípaných v Severnom Porýní-Vestfálsku v Nemecku a na Slovensku (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4506)  ( 1 )

61

 

*

2004/832/ES:Rozhodnutie Komisie z 3. decembra 2004, ktorým sa schvaľujú plány eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri a núdzového očkovania takýchto ošípaných v Severných Vogézach vo Francúzsku (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4538)  ( 1 )

62

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/833/SZBP z 2. decembra 2004, ktorým sa vykonáva jednotná akcia 2002/589 SZBP ohľadom príspevku Európskej únie ECOWAS v rámci moratória na ručné zbrane a ľahké zbrane

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

4.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2073/2004

zo 16. novembra 2004

o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Podvod v Európskej únii má vážne dôsledky pre národné rozpočty a môže viesť k deformáciám hospodárskej súťaže v oblasti pohybu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani. Má preto vplyv na fungovanie vnútorného trhu.

(2)

Medzi správnymi orgánmi všetkých členských štátov zodpovednými za výkon opatrení prijatých v tejto oblasti s cieľom boja proti daňovým podvodom sa vyžaduje úzka spolupráca.

(3)

Je preto nevyhnutné definovať pravidlá, podľa ktorých si musia správne orgány členských štátov navzájom pomáhať a spolupracovať s Komisiou, aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie pravidiel o pohybe výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a výbere spotrebných daní.

(4)

Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných úradov členských štátov v oblasti priamych daní, niektorých spotrebných daní a dane poistnej prémie (3) upravuje vzájomnú pomoc a správnu spoluprácu v oblasti spotrebných daní. Nariadenie (ES) č. 1798/2003 (4) upravuje vzájomnú pomoc a správnu spoluprácu v oblasti DPH.

(5)

Aj keď sa tento právny nástroj ukázal ako účinný, nedokáže sa prispôsobiť novým požiadavkám správnej spolupráce vyplývajúcim zo stále sa zvyšujúcej hospodárskej integrácie v rámci vnútorného trhu.

(6)

Aj smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (5) zaviedla celý rad nástrojov na výmenu informácií. Ich postupy by mali byť definované v rámci všeobecného právneho rámca pre správnu spoluprácu v oblasti spotrebných daní.

(7)

Existuje aj potreba jasnejších a záväznejších pravidiel o spolupráci medzi členskými štátmi, keďže práva a povinnosti všetkých dotknutých strán nie sú definované dostatočne.

(8)

Neexistujú dostatočné bezprostredné kontakty medzi miestnymi alebo vnútroštátnymi úradmi na boj proti podvodom, keďže štandardnou praxou je oznamovať informácie medzi ústrednými kontaktnými úradmi. Toto vedie k nedostatočnej výkonnosti, nedostatočnému využívaniu postupov správnej spolupráce a prílišnému oneskorovaniu pri oznamovaní informácií. Preto na zlepšenie a urýchlenie spolupráce by sa mali zabezpečiť bezprostrednejšie kontakty medzi správnymi odbormi.

(9)

Existuje tiež potreba užšej spolupráce, keďže, s výnimkou overovania pohybu podľa článku 15b smernice 92/12/EHS je len málo automatických alebo spontánnych výmen informácií medzi členskými štátmi. Výmena informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi a medzi týmito orgánmi a Komisiou by sa mala zintenzívniť a zrýchliť, ak sa má proti podvodom bojovať účinne.

(10)

V oblasti spotrebných daní následne existuje potreba osobitného nástroja zahrňujúceho ustanovenia smernice 77/799/EHS v tejto oblasti. Tento nástroj by sa mal zameriavať aj na oblasti, v ktorých sa môže spolupráca medzi členskými štátmi zlepšiť zavedením a zdokonalením systémov zasielania informácií o pohybe výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani. Tento nástroj sa nedotýka uplatňovania Dohovoru z 18. decembra 1997 o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi správami (6).

(11)

Toto nariadenie by nemalo brániť ostatným opatreniam spoločenstva bojovať proti podvodom v oblasti spotrebných daní.

(12)

Toto nariadenie by malo zahŕňať a definovať opatrenia obsiahnuté v smernici 92/12/EHS na uľahčenie správnej spolupráce medzi členskými štátmi. Tieto opatrenia zahŕňajú evidenciu dotknutých obchodníkov a priestorov a systém overovania pohybu. Toto nariadenie by malo tiež zaviesť systém včasného varovania medzi členskými štátmi.

(13)

Na účely tohto nariadenia je vhodné obmedziť určité práva a povinnosti stanovené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (7), aby sa ochránili záujmy uvedené v článku 13 ods. 1 písm. e) uvedenej smernice.

(14)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (8).

(15)

Nakoľko cieľ tohto nariadenia, konkrétne zjednodušenie a posilnenie správnej spolupráce medzi členskými štátmi, ktoré vyžaduje zosúladený prístup, nemôže byť dostatočne dosiahnutý členskými štátmi samotnými, a môže byť, z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti, lepšie dosiahnutý na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v tomto článku, toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.

(16)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré uznáva Charta základných práv Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1.   Toto nariadenie stanovuje podmienky, za ktorých majú správne orgány v členských štátoch zodpovedné za uplatňovanie právnych predpisov o spotrebných daniach spolupracovať navzájom medzi sebou a s Komisiou, aby zabezpečili dodržiavanie uvedených právnych predpisov.

Na tento účel stanovuje pravidlá a postupy, ktoré umožnia príslušným orgánom členských štátov, aby spolupracovali a vymieňali si akékoľvek informácie, ktoré im môžu pomôcť pri správnom vymeriavaní spotrebných daní.

Toto nariadenie tiež stanovuje pravidlá a postupy pre výmenu určitých informácií elektronickými prostriedkami, najmä čo sa týka obchodovania vo vnútri Spoločenstva s výrobkami podliehajúcimi spotrebnej dani.

2.   Toto nariadenie neovplyvňuje uplatňovanie pravidiel o vzájomnej spolupráci v trestných veciach v členských štátoch. Ustanovenia tohto nariadenia sa tiež nedotýkajú plnenia akýchkoľvek povinností ohľadom vzájomnej pomoci vyplývajúcej z iných právnych aktov vrátane dvojstranných alebo mnohostranných dohôd.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

1.

„príslušný orgán“ znamená orgán určený v súlade s článkom 3 ods. 1;

2.

„dožadujúci orgán“ je ústredný kontaktný úrad členského štátu alebo akékoľvek kontaktné oddelenie alebo každý príslušný úradník členského štátu, ktorý žiada o pomoc v mene príslušného orgánu;

3.

„dožiadaný orgán“ je ústredný kontaktný úrad členského štátu alebo akékoľvek kontaktné oddelenie alebo každý príslušný úradník členského štátu, ktorý prijíma žiadosť o pomoc v mene príslušného orgánu;

4.

„ústredný kontaktný úrad“ je úrad, ktorý bol podľa článku 3 ods. 3 určený ako najvyšší úrad zodpovedný za kontakty s ostatnými členskými štátmi v oblasti správnej spolupráce;

5.

„kontaktné oddelenie“ je akýkoľvek iný úrad ako ústredný kontaktný úrad, s osobitnou územnou pôsobnosťou alebo špecializovanou operačnou úlohou, ktorý bol príslušným úradom podľa článku 3 ods. 4 určený bezprostredne si vymieňať informácie na základe tohto nariadenia;

6.

„príslušný úradník“ je každý úradník, ktorý si na základe tohto nariadenia môže bezprostredne vymieňať informácie, na ktoré je oprávnený podľa článku 3 ods. 5;

7.

„daňový úrad“ je každý úrad, v ktorom sa môžu splniť niektoré náležitosti stanovené pravidlami o spotrebných daniach;

8.

„príležitostná automatická výmena“ je systematické oznamovanie vopred určených informácií ďalšiemu členskému štátu bez predchádzajúceho dožiadania vtedy, keď sú uvedené informácie dostupné;

9.

„pravidelná automatická výmena“ je systematické oznamovanie vopred určených informácií ďalšiemu členskému štátu bez predchádzajúcej žiadosti vo vopred stanovených pravidelných časových intervaloch;

10.

„spontánna výmena“ je príležitostné oznamovanie ďalšiemu členskému štátu bez predchádzajúceho dožiadania o informácie;

11.

„počítačový systém“ je počítačový systém na monitorovanie pohybu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani zriadený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES (9);

12.

„osoba“ je:

a)

fyzická osoba;

b)

právnická osoba; alebo

c)

pokiaľ to platné právne predpisy tak ustanovujú, združenie osôb uznávaných ako osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať právne úkony, ale chýba im právne postavenie právnickej osoby;

13.

„elektronickými prostriedkami“ znamená používanie elektronického zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie) a uchovávanie údajov a používanie káblov, rádiového prenosu, optických technológií alebo ostatných elektromagnetických prostriedkov;

14.

„identifikačné číslo“ je číslo ustanovené v článku 22 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia;

15.

„identifikačné číslo DPH“ je číslo ustanovené v článku 22 ods. 1 písm. c), d) a e) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej ustanovenia (10);

16.

„pohyb v rámci Spoločenstva výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani“ je pohyb, medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi, výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani v rámci dohôd o pozastavení spotrebných daní v zmysle hlavy III smernice 92/12/EHS alebo výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani uvoľnených na spotrebu v zmysle článkov 7 až 10 smernice 92/12/EHS;

17.

„správne šetrenie“ sú všetky kontroly, revízie a ostatné kroky prijaté úradníkmi alebo príslušnými orgánmi pri plnení svojich povinností s cieľom zabezpečenia náležitého uplatňovania právnych predpisov v oblasti spotrebných daní;

18.

„sieť CCN/CSI“ je spoločná platforma založená na spoločnej komunikačnej sieti (CCN) a spoločnom systémovom rozhraní (CSI), ktoré vyvinulo Spoločenstvo na zabezpečenie všetkých prenosov elektronickými prostriedkami medzi príslušnými orgánmi v oblasti ciel a zdaňovania;

19.

„spotrebné dane“ sú dane, ktoré podliehajú právnym predpisom Spoločenstva v oblasti spotrebných daní a zahŕňajú zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny podľa smernice 2003/96/ES (11);

20.

„Sprievodný administratívny dokument (SAD)“ je dokument uvedený v článku 18 ods. 1 smernice 92/12/EHS;

21.

„Zjednodušený sprievodný dokument (ZSD)“ je dokument uvedený v článku 7 ods. 4 smernice 92/12/EHS.

Článok 3

1.   Každý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o príslušnom orgáne, ktorý určil ako orgán, v mene ktorého sa toto nariadenie má uplatňovať, či už priamo alebo prostredníctvom poverenia.

2.   Každý členský štát určí ústredný kontaktný úrad, ktorý na základe poverenia ponesie najvyššiu zodpovednosť za kontakty s ostatnými členskými štátmi v oblasti správnej spolupráce. Informuje o tom Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov.

3.   Ústredný kontaktný úrad má najvyššiu zodpovednosť za výmenu informácií o pohybe výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, a najmä má najvyššiu zodpovednosť za:

a)

výmenu údajov uchovávaných v elektronickom registri uvedenom v článku 22;

b)

systém včasného varovania uvedený v článku 23;

c)

žiadosti o overenie pre ostatné členské štáty alebo z ostatných členských štátov uvedené v článku 24.

4.   Príslušný orgán každého členského štátu môže tiež určiť iné kontaktné oddelenia, než je ústredný kontaktný úrad na bezprostrednú výmenu informácií podľa tohto nariadenia. Príslušné orgány zabezpečia aktualizáciu zoznamu týchto oddelení a jeho sprístupňovanie ústredným kontaktným úradom ostatných dotknutých členských štátov.

5.   Príslušný orgán jednotlivého členského štátu môže na základe ním stanovených podmienok vymenovať aj príslušných úradníkov, ktorí si môžu bezprostredne vymieňať informácie podľa tohto nariadenia. Pokiaľ tak urobí, môže rozsah takéhoto poverenia ohraničiť. Ústredný kontaktný úrad je zodpovedný za aktualizované vedenie zoznamu uvedených úradníkov a jeho sprístupňovanie ústredným kontaktným úradom ostatných dotknutých členských štátov.

6.   Úradníci, ktorí si vymieňajú informácie podľa článku 11 a 13, sa považujú za príslušných úradníkov na tento účel v súlade s podmienkami stanovenými príslušnými orgánmi.

7.   Pokiaľ kontaktné oddelenia alebo príslušní úradníci posielajú alebo prijímajú žiadosti alebo odpovede na žiadosti o pomoc, informujú ústredný kontaktný úrad svojho členského štátu na základe podmienok svojho členského štátu.

8.   Pokiaľ kontaktné oddelenie alebo príslušný úradník prijíma žiadosti o pomoc, ktoré si vyžadujú kroky mimo jeho územnej alebo funkčnej právomoci, bezodkladne takéto žiadosti doručí ústrednému kontaktnému úradu svojho členského štátu a informuje o tom dožadujúci orgán. V takomto prípade lehota stanovená v článku 8 začína v deň nasledujúci po dni, keď bola žiadosť o pomoc doručená ústrednému kontaktnému úradu.

Článok 4

1.   Povinnosť poskytovať pomoc ustanovená v tomto nariadení sa nevzťahuje na poskytovanie informácií alebo dokumentov získaných správnymi orgánmi uvedenými v článku 1 konajúcimi so schválením alebo na žiadosť súdneho orgánu.

2.   Ak však má príslušný orgán v súlade s vnútroštátnym právom právomoci oznamovať informácie uvedené v odseku 1, tieto informácie sa môžu oznamovať ako súčasť správnej spolupráce ustanovenej v tomto nariadení. Akékoľvek takéto oznámenie má predchádzajúce schválenie súdneho orgánu, ak sa takéto schválenie vyžaduje podľa vnútroštátneho práva.

KAPITOLA II

SPOLUPRÁCA NA ZÁKLADE ŽIADOSTI

ODDIEL 1

Žiadosť o informácie a o správne šetrenia

Článok 5

1.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán oznamuje informácie uvedené v článku 1 vrátane informácií o jednotlivom prípade alebo prípadoch.

2.   Na účely oznamovania informácií uvedených v odseku 1 dožiadaný orgán zabezpečí vykonávanie akýchkoľvek správnych prešetrení potrebných na získanie takýchto informácií.

3.   Žiadosť uvedená v odseku 1 môže obsahovať odôvodnenú žiadosť o osobitné správne prešetrenie. Ak členský štát rozhodne, že nie je potrebné žiadne správne prešetrenie, okamžite informuje dožadujúci orgán o dôvodoch svojho rozhodnutia.

4.   S cieľom získať požadované informácie alebo vykonávať požadované správne šetrenie, dožiadaný orgán alebo správny orgán, na ktorý sa dožiadaný orgán odvoláva, postupuje akoby konal za seba alebo na žiadosť ďalšieho orgánu vo svojom vlastnom členskom štáte.

Článok 6

Žiadosti o informácie a o správne prešetrenia podľa článku 5 sa, pokiaľ je to možné, posielajú na štandardnom tlačive prijatom v súlade s postupom uvedeným v článku 34 ods. 2. Za okolností uvedených v článku 24, štandardný dokument na overenie pohybu pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani uvedený v článku 24 ods. 2, je však zjednodušeným tlačivom žiadosti o informácie.

Článok 7

1.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu mu dožiadaný orgán oznamuje akékoľvek relevantné informácie, ktoré má vo forme správ, vyhlásení a ostatných dokumentov alebo ich overených verných kópií alebo výpisov, ako aj výsledky správnych prešetrení.

2.   Originály dokumentov sa poskytujú iba vtedy, ak toto nie je v rozpore s ustanoveniami platnými v členskom štáte, v ktorom sídli dožiadaný orgán.

ODDIEL 2

Časová lehota na poskytovanie informácií

Článok 8

Dožiadaný orgán poskytne informácie uvedené v článkoch 5 a 7 čo možno najrýchlejšie, najneskôr tri mesiace po dni prijatia žiadosti.

Článok 9

V niektorých osobitných kategóriách prípadov môžu byť medzi dožiadaným a dožadujúcim orgánom dohodnuté iné časové lehoty, ako sú ustanovené v článku 8.

Článok 10

Pokiaľ dožiadaný orgán nie je schopný odpovedať na žiadosť v rámci časovej lehoty, okamžite informuje dožadujúci orgán o dôvodoch, prečo tak neurobil, a uvedie, kedy bude schopný odpovedať.

ODDIEL 3

Prítomnosť v správnych úradoch a účasť na správnych prešetreniach

Článok 11

1.   Dohodou medzi dožadujúcim orgánom a dožiadaným orgánom a v súlade s opatreniami stanovenými dožiadaným orgánom, úradníci schválení dožadujúcim orgánom môžu byť s cieľom výmeny informácií uvedenej v článku 1, prítomní v úradoch, kde správne orgány členského štátu, v ktorom sídli dožiadaný orgán, plnia svoje úlohy. Pokiaľ sú žiadané informácie obsiahnuté v dokumentoch, ku ktorým úradníci dožiadaného orgánu majú prístup, úradníci dožadujúceho orgánu dostanú kópie dokumentov obsahujúcich požadované informácie.

2.   Dohodou medzi dožadujúcim orgánom a dožiadaným orgánom a v súlade s opatreniami stanovenými dožiadaným orgánom, úradníci určení dožadujúcim orgánom môžu byť s cieľom výmeny informácií uvedenej v článku 1, prítomní pri správnych prešetreniach. Správne prešetrenia vykonávajú výlučne úradníci dožiadaného orgánu. Úradníci dožadujúceho orgánu nevykonávajú právomoci kontroly zverené úradníkom dožiadaného orgánu. Môžu mať však prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci dožiadaného orgánu prostredníctvom svojho sprostredkovateľa a výlučne na účely prebiehajúceho správneho prešetrenia.

3.   Úradníci dožadujúceho orgánu prítomní v inom členskom štáte v súlade s odsekmi 1 a 2 sú vždy schopní predložiť k nahliadnutiu písomné poverenie uvádzajúce ich totožnosť a ich úradnú funkciu.

ODDIEL 4

Súčasne vykonávané kontroly

Článok 12

S cieľom výmeny informácií uvedenej v článku 1 môžu dva alebo viac členských štátov súhlasiť so súčasným vykonávaním kontrol situácie v oblasti spotrebných daní jednej alebo viacerých osôb na svojom vlastnom území, ktoré majú spoločné alebo dopĺňajúce sa záujmy, kedykoľvek by sa takéto kontroly ukázali účinnejšími ako kontroly vykonávané iba jedným členským štátom.

Článok 13

1.   Členský štát nezávisle určuje osoby, ktoré zamýšľa navrhnúť na súčasne vykonávanú kontrolu. Príslušný orgán uvedeného členského štátu oznámi príslušnému orgánu v ostatných dotknutých členských štátoch prípady navrhované na súčasne vykonávané kontroly. Poskytnutím informácií, ktoré viedli k jeho rozhodnutiu, uvedie dôvody pre svoju voľbu, pokiaľ je to len možné. Stanoví časové obdobie, počas ktorého by sa takéto kontroly mali vykonávať.

2.   Dotknuté členské štáty potom rozhodujú, či si želajú zúčastniť sa na súčasne vykonávaných kontrolách. Po obdržaní návrhu na súčasne vykonávanú kontrolu príslušný orgán členského štátu svoj súhlas potvrdí alebo oznámi svoje zdôvodnené odmietnutie partnerskému orgánu.

3.   Každý príslušný orgán vymenuje zástupcu, ktorý zodpovedá za dohľad a koordináciu kontroly.

4.   Po súčasne vykonanej kontrole príslušné orgány bezodkladne informujú kontaktné úrady pre spotrebné dane ostatných členských štátov o podvodoch zistených počas tejto súčasne vykonanej kontroly, ak sa usudzuje, že takéto informácie sú v osobitnom záujme ostatných členských štátov. Príslušné orgány môžu informovať aj Komisiu.

ODDIEL 5

Žiadosť o oznámenie správnych rozhodnutí a opatrení

Článok 14

Na požiadanie dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán v súlade s pravidlami upravujúcimi podobné oznámenia platnými v jeho členskom štáte oznámi adresátovi všetky správne rozhodnutia a opatrenia, ktoré prijali správne orgány dožadujúceho členského štátu týkajúce sa uplatňovania právnych predpisov o spotrebných daniach okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 5 smernice Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (12).

Článok 15

V žiadostiach o oznamovanie sa uvádza predmet rozhodnutia alebo opatrenia, ktoré sa má oznámiť, meno, adresa a všetky ostatné relevantné informácie potrebné na určenie adresáta.

Článok 16

Dožiadaný orgán bezodkladne informuje dožadujúci orgán o svojej odpovedi na žiadosť o oznámenie a oznámi mu najmä deň odoslania rozhodnutia alebo opatrenia adresátovi, alebo dôvod neodoslania. Žiadosť sa nesmie zamietnuť z dôvodu obsahu rozhodnutia alebo opatrenia, ktoré sa má oznámiť.

KAPITOLA III

VÝMENA INFORMÁCIÍ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ ŽIADOSTI

Článok 17

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia kapitoly IV, príslušný orgán každého členského štátu posúva informácie uvedené v článku 1 prostredníctvom príležitostnej automatickej alebo pravidelnej automatickej výmeny príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného dotknutého členského štátu v týchto prípadoch:

1.

ak sa v inom členskom štáte vyskytla, alebo je podozrenie, že sa vyskytla, nezrovnalosť alebo porušenie právnych predpisov o spotrebných daniach;

2.

ak sa na území jedného členského štátu vyskytla, alebo je podozrenie, že sa vyskytla, nezrovnalosť alebo porušenie právnych predpisov o spotrebných daniach, ktoré môže mať dôsledky v inom členskom štáte;

3.

ak existuje riziko daňového podvodu alebo straty spotrebnej dane v inom členskom štáte.

Článok 18

V súlade s postupom uvedeným v článku 34 ods. 2 sa určí toto:

1.

presné kategórie informácií, ktoré sa majú vymieňať;

2.

frekvencia týchto výmen;

3.

praktické opatrenia na výmenu informácií.

Každý členský štát určí, či sa zúčastní na výmene konkrétnej skupiny informácií, ako aj to, či tak urobí pravidelnou automatickou alebo príležitostnou automatickou výmenou.

Článok 19

Príslušné orgány členských štátov si môžu kedykoľvek bez predchádzajúcej žiadosti a prostredníctvom spontánnej výmeny posielať navzájom informácie uvedené v článku 1, o ktorých majú vedomosť.

Článok 20

Členské štáty prijmú potrebné správne a organizačné opatrenia na uľahčenie výmen ustanovených v tejto kapitole.

Článok 21

Od členského štátu nemožno na účely vykonávania ustanovení tejto kapitoly vyžadovať ukladanie nových povinností osobám s cieľom zhromažďovania informácií ani im ukladať neprimerané správne záťaže.

KAPITOLA IV

UCHOVÁVANIE A VÝMENA INFORMÁCIÍ OSOBITNÝCH PRE TRANSAKCIE VO VNÚTRI SPOLOČENSTVA

Článok 22

1.   Príslušný orgán každého členského štátu si zachováva elektronickú databázu s týmito registrami:

a)

register oprávnených vlastníkov skladu alebo obchodníkov registrovaných na účely spotrebných daní v zmysle článku 4 písm. a) a d) smernice 92/12/EHS;

b)

register priestorov oprávnených ako daňové sklady.

2.   Register obsahuje tieto informácie sprístupnené ostatným členským štátom:

a)

identifikačné číslo, ktoré vydáva príslušný orgán s ohľadom na osobu alebo priestory;

b)

meno a adresu osoby alebo priestoru;

c)

skupinu a kombinovanú nomenklatúru týkajúcu sa výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, výrobkov, ktoré môže vlastniť alebo prijať osoba alebo, ktoré sa môžu nachádzať alebo prijať v týchto priestoroch;

d)

určenie centrálneho kontaktného úradu alebo daňového úradu, z ktorého sa môžu získať ďalšie informácie;

e)

dátum vydania, zmeny a, podľa vhodnosti, dátum ukončenia platnosti oprávnenia v prípade oprávneného vlastníka skladu alebo registrovaného obchodníka;

f)

informácie potrebné na určenie osôb, ktoré prevzali záväzky v zmysle článku 15 ods. 3 smernice 92/12/EHS;

g)

informácie potrebné na určenie osôb príležitostne zapojených do pohybu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, ak sú tieto informácie k dispozícii.

3.   Každý vnútroštátny register sa sprístupní príslušným orgánom ostatných členských štátov len na účely spotrebných daní.

4.   Centrálny kontaktný úrad alebo kontaktné oddelenie každého členského štátu zabezpečí, aby mohli osoby zapojené do pohybu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani vo vnútri Spoločenstva získať potvrdenie o informáciách uchovávaných podľa tohto článku.

5.   Podrobné informácie uvedené v odseku 2, podrobné postupy zavedenia a aktualizácie registrov, zosúladené normy zaznamenávania identifikačných čísel a zber informácií potrebných na určenie osôb a priestorov uvedených v odseku 2 a mechanizmy sprístupňovania registrov všetkým členským štátom stanovené v odseku 3 sa definujú v súlade s postupom stanoveným v článku 34 ods. 2.

6.   Ak sa obchodník môže identifikovať len pomocou identifikačného čísla DPH, uplatní sa na tento účel článok 27 nariadenia (ES) č. 1798/2003.

Článok 23

1.   Členské štáty zavedú elektronický systém včasného varovania, podľa ktorého centrálny kontaktný úrad alebo kontaktné oddelenie v členskom štáte, v ktorom sa odosielajú výrobky podliehajúce spotrebnej dani, môže zaslať informáciu alebo varovnú správu kontaktnému úradu v cieľovom členskom štáte hneď, ako má kontaktný úrad alebo kontaktné oddelenie informácie z SAD, najneskôr vtedy, keď sa výrobky odošlú. Skôr ako sa zašle správa, a ak je to potrebné, aj po jej obdržaní, a ako súčasť tejto výmeny informácií, sa urobí analýza rizík na základe informácií z SAD.

2.   Informácie, ktoré sa majú vymieňať a príslušné opatrenia sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 34 ods. 2.

Článok 24

1.   V súlade s článkom 5 počas alebo po pohybe výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, centrálny kontaktný úrad členského štátu si môže vyžiadať informácie z centrálneho kontaktného úradu alebo kontaktného oddelenia iného členského štátu. Skôr ako sa zašle žiadosť, a ak je to považované za potrebné, aj po jej obdržaní, a na účely tejto výmeny informácií, sa urobí analýza rizík na základe informácií z SAD alebo ZSD.

2.   Výmena informácií uvedená v odseku 1 sa vykoná podľa štandardného overovacieho dokumentu o príslušných pohyboch. Forma a obsah tohto dokumentu a opatrenia na výmenu informácií sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 34 ods. 2.

3.   Príslušné orgány v členskom štáte, v ktorom sídli odosielateľ výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, môže poskytnúť pomoc použijúc dokument uvedený v odseku 2, ak nedostane 3. kópiu SAD alebo ZSD a ak vyčerpal všetky možnosti, ktoré mal k dispozícii, na získanie dôkazov, že pohyb výrobkov bol zaznamenaný. Ak aj poskytne takúto pomoc, odosielateľ sa tým žiadnym spôsobom nezbavuje svojej daňovej povinnosti.

Príslušné orgány členského štátu určenia vynaložia všetko úsilie na splnenie každej žiadosti, ktorú im v priebehu takejto pomoci predložia príslušné orgány členského štátu odosielateľa.

Článok 25

1.   Ak sa monitorovanie pohybu a dohľad nad výrobkami podliehajúcimi spotrebnej dani vykonáva pomocou počítačového systému, príslušný orgán každého členského štátu uchová a spracuje informácie v tomto systéme.

S cieľom využívať uvedené informácie v postupoch ustanovených v tomto nariadení, informácie sa uchovávajú aspoň tri roky od skončenia kalendárneho roku, v ktorom sa pohyb začal.

2.   Členské štáty zabezpečia aktuálnosť, úplnosť a presnosť ich databáz.

KAPITOLA V

VZŤAHY S KOMISIOU

Článok 26

1.   Členské štáty a Komisia preskúmajú a zhodnotia, ako fungujú opatrenia pre správnu spoluprácu ustanovené v tomto nariadení. Na uplatňovanie tohto článku Komisia zhromaždí skúsenosti členských štátov s cieľom zlepšenia fungovania uvedených opatrení. Na tento účel informácie, ktoré poskytnú členské štáty, neobsahujú individuálne alebo osobné údaje.

2.   Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek dostupné informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia vrátane všetkých štatistických údajov potrebných na hodnotenie jeho vykonávania. Príslušné štatistické údaje sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 34 ods. 2 a oznámia sa len vtedy, ak sú dostupné, a oznámenie pravdepodobne nezahrňuje neoprávnené správne záťaže.

3.   Členské štáty oznámia Komisii všetky dostupné informácie o metódach alebo praxi používaných alebo domnelo používaných v rozpore s právnymi predpismi o spotrebných daniach, ktoré odhaľujú nedostatky alebo medzery vo fungovaní opatrení správnej spolupráce stanovenej v tomto nariadení, ak sa usudzuje, že takéto informácie sú v osobitnom záujme ostatných členských štátov.

4.   S cieľom zhodnotenia účinnosti tohto systému správnej spolupráce v boji proti daňovým únikom a daňovým podvodom môžu členské štáty oznamovať Komisii akékoľvek iné dostupné informácie uvedené v článku 1.

5.   Komisia zasiela informácie uvedené v odseku 2, 3 a 4 ostatným dotknutým členským štátom.

KAPITOLA VI

VZŤAHY S TRETÍMI KRAJINAMI

Článok 27

1.   Pokiaľ príslušný orgán členského štátu prijme informácie od tretej krajiny, uvedený orgán môže tieto informácie postúpiť príslušným orgánom tých členských štátov, ktoré by mohli mať o ne záujem, a za každých okolností všetkým tým, ktoré o ne žiadajú, pokiaľ to dovoľujú dojednania o pomoci s danou treťou krajinou. Tieto informácie sa môžu postúpiť aj Komisii vždy, keď je to v záujme Spoločenstva.

2.   Za podmienky, že dotknutá tretia krajina sa právne zaviazala poskytovať pomoc potrebnú na zhromažďovanie dôkazov o podvodnej povahe transakcií, ktoré sa javia ako porušujúce právne predpisy o spotrebných daniach, tejto tretej krajine sa môžu oznamovať informácie získané na základe tohto nariadenia so súhlasom príslušných orgánov, ktoré informácie poskytli, v súlade s ich vnútroštátnymi ustanoveniami uplatňovanými na oznamovanie osobných údajov tretím krajinám.

KAPITOLA VII

PODMIENKY UPRAVUJÚCE VÝMENU INFORMÁCIÍ

Článok 28

Informácie oznamované podľa tohto nariadenia sa, pokiaľ je to možné, poskytujú elektronickými prostriedkami na základe opatrení, ktoré sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 34 ods. 2.

Článok 29

Žiadosti o pomoc vrátane žiadostí o oznamovanie, a pripojené dokumenty, sa môžu vypracovať v akomkoľvek jazyku dohodnutom medzi dožiadaným a dožadujúcim orgánom. K uvedeným žiadostiam sú pripojené preklady do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom dožiadaný orgán sídli, iba v osobitných prípadoch, keď dožiadaný orgán poskytne zdôvodnenie žiadosti o takýto preklad.

Článok 30

1.   Dožiadaný orgán v jednom členskom štáte poskytne dožadujúcemu orgánu v inom členskom štáte informácie uvedené v článku 1 za podmienky, že:

a)

počet a povaha žiadosti o informácie podaných dožadujúcim orgánom v rámci konkrétneho obdobia nespôsobuje uvedenému dožiadanému orgánu neprimeranú správnu záťaž;

b)

dožadujúci orgán vyčerpal svoje zvyčajné zdroje informácií, ktoré mohol použiť za daných okolností na získavanie žiadaných informácií bez toho, aby riskoval ohrozenie dosiahnutia želaného cieľa.

2.   Ak vzájomná pomoc zahŕňa konkrétne problémy vedúce k nadmerným nákladom, dožadujúci aj dožiadaný orgán sa v daných prípadoch môžu dohodnúť na osobitnom mechanizme úhrady.

3.   Toto nariadenie neukladá žiadny záväzok vykonávať prešetrenia alebo poskytovať informácie, ak zákony alebo správna prax členského štátu, ktorý by musel poskytovať informácie, nepovoľujú príslušnému orgánu vykonávať tieto šetrenia alebo zbierať alebo používať uvedené informácie na vlastné účely tohto členského štátu.

4.   Príslušný orgán členského štátu môže odmietnuť zaslať informácie, ak dožadujúci členský štát z právnych dôvodov nemôže podobné informácie poskytovať.

5.   Poskytovanie informácií sa môže odmietnuť, pokiaľ by viedlo k zverejňovaniu obchodného, priemyselného alebo profesionálneho tajomstva alebo obchodného postupu, alebo ktorých zverejnenie by bolo v protiklade s verejným poriadkom.

6.   Dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán o dôvodoch pre odmietnutie žiadosti o pomoc. Komisia je každý rok informovaná aj o skupinách dôvodov pre takéto odmietnutie na štatistické účely.

7.   Minimálna čiastka potrebná na podanie žiadosti o pomoc sa môže prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 34 ods. 2.

Článok 31

1.   Na informácie oznamované podľa tohto nariadenia sa vzťahuje povinnosť dodržiavania úradného tajomstva a požívajú ochranu rozšírenú na podobné informácie tak na základe vnútroštátneho práva členského štátu, ktorý ich prijal, ako aj príslušných ustanovení uplatňovaných na orgány Spoločenstva.

Takéto informácie sa môžu používať na účely stanovovania vymeriavacieho základu, výberu alebo správnej kontroly spotrebných daní, monitorovania pohybov výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, na analýzu rizík a na šetrenia.

Môžu sa používať v spojitosti so súdnymi alebo správnymi konaniami, ktoré môžu zahŕňať pokuty uložené v dôsledku porušení daňových zákonov bez toho, aby boli dotknuté všeobecné predpisy a právne ustanovenia upravujúce práva žalovaných strán a svedkov v takýchto konaniach.

Môžu sa používať aj pri stanovovaní ostatných daní, ciel a poplatkov uvedených v článku 2 smernice 76/308/EHS.

Osoby, ktoré sú náležite akreditované Bezpečnostným akreditačným orgánom Komisie, môžu mať prístup k týmto informáciám len pokiaľ je to potrebné pre starostlivosť, údržbu a vývoj siete CCN/CSI.

2.   Odchylne od odseku 1 povolí príslušný orgán členského štátu poskytujúci informácie ich využívanie na iné účely v členskom štáte dožadujúceho orgánu, ak právne predpisy členského štátu dožiadaného orgánu umožňujú používanie informácií na podobné účely.

3.   Ak dožadujúci orgán usúdi, že informácie, ktoré prijal od dožiadaného orgánu, môžu byť užitočné pre príslušný orgán tretieho členského štátu, môže mu ich zaslať. O tom, že tak urobil, informuje dožiadaný orgán. Dožiadaný orgán môže požadovať, aby oznamovanie informácií tretiemu štátu podliehalo jeho predchádzajúcemu súhlasu.

4.   Členské štáty obmedzia rozsah povinností a práv ustanovených v článku 10, článku 11 ods. 1, článku 12 a 21 smernice 95/46/ES, ak je to potrebné na ochranu záujmov uvedených v článku 13 písm. e) uvedenej smernice.

Článok 32

Správy, vyhlásenia a akékoľvek iné dokumenty alebo ich overené verné kópie alebo výpisy z nich získané pracovníkmi dožiadaného orgánu a oznámené dožadujúcemu orgánu v rámci pomoci ustanovenej týmto nariadením sa môžu používať ako dôkaz zo strany príslušných orgánov členského štátu dožadujúceho orgánu na tom istom základe ako podobné dokumenty, ktoré poskytuje iný orgán uvedenej krajiny.

Článok 33

1.   Na účely uplatňovania tohto nariadenia členský štát prijme všetky potrebné opatrenia na:

a)

zabezpečenie účinnej vnútornej koordinácie medzi príslušnými orgánmi uvedenými v článku 3;

b)

nadviazanie bezprostrednej spolupráce medzi orgánmi oprávnenými na účely takejto koordinácie;

c)

zabezpečenie hladkého fungovania systému výmeny informácií ustanovených v tomto nariadení.

2.   Komisia bezodkladne oznámi príslušnému orgánu každého členského štátu akékoľvek informácie, ktoré dostáva a ktoré dokáže poskytnúť.

KAPITOLA VIII

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

1.   Komisii pomáha Výbor pre spotrebné dane zriadený článkom 24 ods. 1 smernice 92/12/ES.

2.   Ak je uvedený odkaz na tento odsek, platia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 35

1.   Každých päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, a najmä na základe informácií, ktoré poskytujú členské štáty, Komisia podáva správu o uplatňovaní tohto nariadenia Európskemu parlamentu a Rade.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 36

1.   Ak príslušné orgány uzatvárajú iné dojednania o dvojstranných záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, než s cieľom riešiť jednotlivé prípady, bezodkladne informujú Komisiu. Komisia vzápätí informuje príslušné úrady ostatných členských štátov.

Článok 37

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2004

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Stanovisko vydané 1. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 112, 30.4.2004, s. 64.

(3)  Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/56/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 70).

(4)  Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 885/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(6)  Akt Rady z 18. decembra 1997 (Ú. v. ES C 24, 23.1.1998, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 5.

(10)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).

(11)  Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/75/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 100).

(12)  Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.


4.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/11


NARIADENIE RADY (ES) č. 2074/2004

z 29. novembra 2004

o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz niektorých mechanizmov krúžkových viazačov pochádzajúcich z Čínskej ľudovej republiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), najmä na jeho článok 11 ods. 2,

so zreteľom na návrh, ktorý predložila Komisia po porade s Poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

V januári 1997 bolo nariadením Rady (ES) č. 119/97 (2) uložené konečné antidumpingové clo na dovoz niektorých mechanizmov krúžkových viazačov („MKV“) pochádzajúcich, okrem iného, z Čínskej ľudovej republiky („ČĽR“ alebo „dotknutá krajina“). Sadzba konečného cla vzťahujúceho sa na čistú cenu s dodaním na hranicu Spoločenstva, pred preclením, bola 32,5 % v prípade spoločnosti World Wide Stationery Mfg („WWS“), ktorej boli poskytnuté individuálne výhody, a 39,4 % v prípade všetkých ostatných spoločností v ČĽR. Tieto sadzby sa uplatňovali na iné MKV, než tie so 17 alebo 23 krúžkami (kódy TARIC 8305100011, 8305100012 a 8305100019), pričom MKV so 17 a 23 krúžkami (kódy TARIC 8305100021, 8305100022 a 8305100029) podliehali clu, ktoré sa rovnalo rozdielu medzi minimálnou dovoznou cenou („MDC“) vo výške 325 eur za 1 000 kusov a cenou s dodaním na hranicu Spoločenstva, pred preclením, vždy keď cena s dodaním na hranicu bola nižšia ako MDC.

(2)

Po predložení žiadosti o antiabsorpčné preskúmanie vyššie uvedených opatrení na základe článku 12 základného nariadenia boli v septembri 2000 sadzby cla vzťahujúce sa na iné MKV, než tie so 17 alebo 23 krúžkami (kódy TARIC 8305100011, 8305100012 a 8305100019) upravené smerom hore na základe nariadenia Rady (ES) č. 2100/2000 (3) na 51,2 % v prípade spoločnosti WWS a na 78,8 % v prípade všetkých ostatných spoločností v ČĽR.

(3)

Antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia na dovoz MKV, ktoré pochádzajú z Indonézie, platia od júna 2002. Tieto opatrenia, ktoré nepodliehajú súčasnému preskúmaniu, boli uložené nariadením Rady (ES) č. 976/2002 a nariadením Rady (ES) č. 977/2002 zo 4. júna 2002 (4).

(4)

Po prešetrovaní, ktoré sa týkalo údajného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz MKV odosielaných z Vietnamu, boli opatrenia rozšírené aj na dovozy odosielané z Vietnamu na základe nariadenia Rady (ES) č. 1208/2004 (5).

(5)

Prešetrovanie týkajúce sa údajného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz MKV odosielaných z Thajska, ktoré boli alebo neboli deklarované ako tovar pochádzajúci z Thajska, začalo v apríli 2004 (6).

(6)

Obe prešetrovania uvedené v predchádzajúcich dvoch odôvodneniach boli nezávislé od výsledkov tohto prešetrovania.

2.   Žiadosť o preskúmanie

(7)

Po uverejnení oznámenia o blížiacom sa skončení platných antidumpingových opatrení na dovoz niektorých MKV pochádzajúcich z ČĽR (7) Komisia obdržala 23. októbra 2001 žiadosť o preskúmanie týchto opatrení podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia.

(8)

Žiadosť predložili dvaja výrobcovia zo Spoločenstva, spoločnosť Koloman Handler AG a spoločnosť Krause Ringbuchtechnik GmbH („žiadatelia“), ktorí majú hlavný podiel na celkovej výrobe MKV v Spoločenstve. Žiadosť bola založená na dôvodoch, že skončenie opatrení by malo pravdepodobne za následok vyššie objemy poškodzujúcich dumpingových dovozov pochádzajúcich z ČĽR.

(9)

Komisia začala preskúmanie (8) po tom, čo po konzultácii s Poradným výborom rozhodla, že existoval dostatočný dôkaz pre začatie preskúmania podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia.

3.   Prešetrovanie

a)   Postup

(10)

Komisia oficiálne informovala vyvážajúcich výrobcov, dovozcov a užívateľov, o ktorých sa vedelo, že sa ich týka toto preskúmanie, zástupcov vyvážajúcej krajiny, výrobcov – žiadateľov zo Spoločenstva a iných známych výrobcov zo Spoločenstva o začatí preskúmania skončenia opatrení. Zainteresovaným stranám bola daná príležitosť, aby predložili svoje názory v písomnej forme a požiadali o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí preskúmania.

(11)

Všetky strany, ktoré o to požiadali vo vyššie uvedenej lehote a ktoré preukázali, že existujú konkrétne dôvody na to, aby boli vypočuté, dostali príležitosť na vypočutie.

(12)

Dotazníky boli zaslané všetkých stranám, ktorým bolo oficiálne oznámené začatie preskúmania a tým stranám, ktoré požiadali o dotazník v lehote stanovenej v oznámení o začatí preskúmania. Okrem toho sa nadviazal kontakt s jedným výrobcom z Indie (analogická krajina), ktorý obdržal dotazník.

(13)

Odpovede na dotazníky boli doručené od dvoch výrobcov – žiadateľov zo Spoločenstva a jedného vyvážajúceho výrobcu v dotknutej krajine, ako aj od jedného výrobcu v analogickej krajine a dvoch nespriaznených dovozcov v Spoločenstve.

(14)

Všetky príslušné strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých bolo zámerom odporučiť uloženie konečných antidumpingových ciel. Mali k dispozícii lehotu, v rámci ktorej mohli prezentovať tvrdenia následne po odhalení. Pripomienky strán boli vzaté do úvahy, a ak to bolo vhodné, zistenia boli podľa toho upravené.

b)   Zainteresované strany a kontrolné návštevy

(15)

Všetky informácie, ktoré sa považovali za nevyhnutné na účely stanovenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a ujmy a určenia záujmu Spoločenstva, boli vyhľadané a overené. Kontrolné návštevy sa uskutočnili v prevádzkach týchto spoločností:

i)

Výrobcovia – žiadatelia v Spoločenstve

Krause Ringbuchtechnik GmbH, Espelkamp, Nemecko,

SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH (do novembra 2001 MKV vyrábala spoločnosť Koloman Handler AG), Viedeň, Rakúsko (pozri odôvodnenie (50)),

ii)

Výrobca vo vyvážajúcej krajine

World Wide Stationery Mfg, Hongkong, ČĽR,

iii)

Výrobca v analogickej krajine

Tocheunglee Stationery Manufacturing Co, Chennai, India,

iv)

Nespriaznený dovozca v Spoločenstve

Bensons International Systems B.V., Utrecht, Holandsko.

c)   Obdobie prešetrovania

(16)

Prešetrovanie pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu sa týkalo obdobia od 1. januára 2001 do 31. decembra 2001 („obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Prešetrenie trendov súvisiacich s hodnotením pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy sa týkalo obdobia od 1. januára 1998 do konca OP („sledované obdobie“).

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1.   Príslušný výrobok

(17)

Príslušný výrobok je ten istý, ako výrobok pri pôvodnom prešetrovaní, t.j. niektoré mechanizmy krúžkových viazačov vyrobené z dvoch obdĺžnikových oceľových plátov alebo drôtov s aspoň štyrmi polkrúžkami vyrobenými z oceľového drôtu upevnenými na nich, ktoré drží spolu oceľový kryt. Môžu sa otvárať buď potiahnutím polkrúžkov alebo pomocou malého oceľového otváracieho mechanizmu, ktorý je pripevnený k MKV. Krúžky môžu mať rôzne tvary, najbežnejšími sú kruhové a v tvare D. MKV sa v súčasnosti klasifikujú kódom KN ex 8305 10 00 (kódy TARIC 8305100011, 8305100012 a 8305100019 v prípade iných mechanizmov, než tie so 17 alebo 23 krúžkami, a kódy TARIC 8305100021, 8305100022 a 8305100029 v prípade mechanizmov so 17 a 23 krúžkami). Pákovo-oblúkové mechanizmy („POM“) klasifikované tým istým kódom KN nie sú zahrnuté do rozsahu tohto prešetrovania.

(18)

MKV sa používajú na viazanie papierových, kartónových a plastom pokrytých kancelárskych spisov, prezentačných a iných viazaných spisov.

(19)

Počas OP sa v Spoločenstve predal veľký počet rôznych typov MKV. Rozdiely medzi týmito typmi boli stanovené na základe šírky základne, typu mechanizmu, počtu krúžkov, otváracieho systému, nominálnej kapacity držať papier, priemeru krúžkov, tvaru krúžkov, dĺžky odstupu a vzdialenosti medzi krúžkami. Vzhľadom na skutočnosť, že všetky typy majú rovnaké fyzikálne a technické vlastnosti a sú do určitej miery zameniteľné, bolo stanovené, že všetky MKV vytvárajú jeden samostatný výrobok na účely súčasného konania.

2.   Podobný výrobok

(20)

Bolo zistené, že MKV vyrábané a predávané na domácom trhu v analogickej krajine (India) a MKV vyvážané do Spoločenstva z ČĽR mali rovnaké základné fyzikálne a technické vlastnosti a spôsob použitia.

(21)

Zistilo sa tiež, že nebol žiaden rozdiel medzi základnými fyzikálnymi a technickými vlastnosťami a použitím MKV, ktoré pochádzajú z ČĽR a dovážajú sa do Spoločenstva, a MKV, ktoré vyrába výrobné odvetvie Spoločenstva a predáva na trhu Spoločenstva.

(22)

Preto sa dospelo k záveru, že MKV vyrábané a predávané na domácom trhu v analogickej krajine, MKV pochádzajúce z ČĽR a vyvážené do Spoločenstva a MKV vyrábané a predávané výrobným odvetvím Spoločenstva sú všetko podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

C.   PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA A OPÄTOVNÉHO VÝSKYTU DUMPINGU

(23)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia bolo prešetrené, či skončenie existujúcich opatrení by mohlo viesť k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu.

1.   Úvodné poznámky

(24)

Z troch čínskych vyvážajúcich výrobcov uvedených v sťažnosti spolupracovala iba spoločnosť WWS, ktorej boli poskytnuté individuálne výhody pri pôvodnom aj antiabsorpčom prešetrovaní. Ďalšie dve vyvážajúce spoločnosti uviedli, že počas OP nevyvážali príslušný výrobok do Spoločenstva. Avšak zdá sa, že jedna z týchto spoločností je zapojená do praktík obchádzania opatrení cez Thajsko, čo prešetruje Európsky úrad proti podvodom (OLAF) (pozri odôvodnenia (42) a (43)).

2.   Pokračovanie dumpingu

(25)

Podľa Eurostatu objem exportného predaja jedinej spolupracujúcej spoločnosti predstavoval počas OP všetky dovozy pochádzajúce z ČĽR. Tento objem predstavuje 1,9 % celkovej spotreby v Spoločenstve počas OP súčasného prešetrovania v porovnaní so 45 % celkovej spotreby v Spoločenstve počas OP pôvodného prešetrovania, t.j. od 1. októbra 1994 do 30. septembra 1995.

a)   Metodológia

(26)

V porovnaní s pôvodným prešetrovaním sa zmenil iba výber analogickej krajiny, inak metodológia výpočtu dumpingového rozpätia ostala rovnaká.

b)   Analogická krajina

(27)

Keďže ČĽR je ekonomikou v prechodnom štádiu, normálna hodnota bola stanovená na základe informácií získaných vo vhodnej tretej krajine s trhovou ekonomikou („analogická krajina“), ktorá bola vybraná v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia.

(28)

Počas pôvodného prešetrovania bola za analogickú krajinu zvolená Malajzia. Vzhľadom na skutočnosť, že výroba v Malajzii skončila a bola prenesená, okrem iného, do Indie, musela byť vybraná iná reprezentatívna krajina. V žiadosti o preskúmanie skončenia opatrení bola na účely stanovenia normálnej hodnoty za analogickú krajinu navrhnutá India. Tento výber nebol napadnutý. Zistilo sa tiež, že dôvody na zvolenie Indie, t. j. veľkosť jej domáceho trhu, otvorenosť jej trhu a jej stupeň prístupu k základným surovinám, zabezpečili obvyklé podmienky konkurencie. Oslovený indický výrobca súhlasil so spoluprácou a mal reprezentatívny domáci predaj. Táto spoločnosť bola spriaznená so spolupracujúcim čínskym vyvážajúcim výrobcom, ale neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by viedli k úvahe, že táto skutočnosť by mala mať dopad na stanovenie normálnej hodnoty. Preto v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia bola India považovaná za vhodnú analogickú krajinu pre stanovenie normálnej hodnoty.

c)   Normálna hodnota

(29)

Zistilo sa, že domáci predaj podobného výrobku v analogickej krajine bol ziskový a reprezentatívny počas OP. Preto bola normálna hodnota založená na cene zaplatenej alebo splatnej pri obvyklom priebehu obchodovania v prípade nezávislých zákazníkov v analogickej krajine, t.j. v Indii.

d)   Vývozná cena

(30)

Keďže príslušný výrobok bol vyvážaný do Spoločenstva pre nezávislých zákazníkov, vývozná cena bola stanovená v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia, t. j. na základe vývoznej ceny skutočne zaplatenej alebo splatnej.

e)   Porovnanie

(31)

Za účelom spravodlivého porovnania a v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia sa prihliadalo na rozdiely s ohľadom na vnútroštátnu prepravu, zľavy a odložené rabaty, manipuláciu a nakladanie, dopravné a úverové náklady, provízie a poistenie, ktoré ovplyvnili ceny a cenovú porovnateľnosť, a to vo forme úprav.

(32)

V tomto ohľade je však nutné uviesť, že po uložení antidumpingových opatrení objem a rozmanitosť druhov MKV vyvážaných do Spoločenstva prudko poklesli. Preto typy podobného výrobku predávaného na domácom trhu analogickej krajiny počas OP boli porovnateľné s iba 10 % typov priamo vyvážaných z ČĽR jediným spolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom, zatiaľ čo pri pôvodnom prešetrovaní bolo porovnanie založené na 75 % celkového objemu predaja. Avšak väčšina priamych vývozov z ČĽR počas OP tohto prešetrovania sa týkala „špecializovaných ziskových segmentov“, akými sú mechanizmy so 17 a 23 krúžkami, ktoré podliehajú MDC.

f)   Dumpingové rozpätie

(33)

V súlade s článkom 2 ods. 11 základného nariadenia vážený priemer normálnej hodnoty sa porovnal s váženým priemerom vývoznej ceny na tej istej úrovni obchodu. Porovnanie ukázalo neprítomnosť dumpingu.

g)   Záver o dumpingu

(34)

Pokiaľ ide o dumpingové praktiky, v prípade WWS – spolupracujúci čínsky vyvážajúci výrobca – nebol zistený dumping. Avšak objem exportného predaja spoločnosti WWS priamo do Spoločenstva počas OP tohto prešetrovania bol značne nižší, než bolo zistené pri pôvodnom prešetrovaní. Vývoz spoločnosti WWS priamo z ČĽR sa tiež sústreďoval na horné čelo rozpätia MKV, hlavne modely so 17 a 23 krúžkami, ktoré podliehajú clu vo forme MDC (pozri odôvodnenie (32) hore). To znamená, že v skutočnosti boli sotva zaplatené nejaké antidumpingové clá na tieto dovozy. Tento výsledok sa nedá porovnať s dumpingovým rozpätím vypočítaným pri pôvodnom prešetrovaní, pretože nebolo možné vypočítať dumpingové rozpätie pre modely MKV podliehajúce antidumpingovému clu, čo boli najviac predávané modely na trhu Spoločenstva a neboli vyvážané priamo z ČĽR počas OP tohto prešetrovania. Z hľadiska objemu predaja bolo možné vykonať iba porovnanie medzi predajom podobného výrobku predávaného na domácom trhu analogickej krajiny a modelmi, ktoré tvorili 10 % predaja z ČĽR do Spoločenstva. Vo svetle vyššie uvedených skutočností sa uvažovalo, že nie je možné dosiahnuť jednoznačný záver o pokračovaní dumpingu.

3.   Opätovný výskyt dumpingu

(35)

Pri neexistencii jednoznačného záveru o pokračovaní dumpingu sa skúmala otázka pravdepodobnosti opätovného výskytu dumpingu.

(36)

Z tohto hľadiska sa analyzovali tieto prvky: a) voľná kapacita a investície vyvážajúcich čínskych výrobcov; b) správanie spolupracujúceho čínskeho vyvážajúceho výrobcu na trhoch v tretích krajinách; c) štruktúra podľa objemu a cien vývozov príslušného výrobku do tretích krajín nespolupracujúcimi spoločnosťami.

a)   Voľná kapacita a investície

(37)

Je potrebné pripomenúť, že pri neexistencii spolupráce zo strany vyvážajúcich výrobcov, okrem spoločnosti WWS, neboli k dispozícii žiadne informácie o výrobe v ČĽR, o voľnej výrobnej kapacite a predaji na čínskom trhu, okrem spolupracujúceho výrobcu.

(38)

Výrobná kapacita spolupracujúcej spoločnosti zostala stabilná od roku 1999 do OP. Keďže však výroba príslušného výrobku poklesla v období medzi 1999 a OP o 28 % je pravdepodobné, že spolupracujúci vyvážajúci výrobca má značnú nevyužitú výrobnú kapacitu, t. j. jednu tretinu svojej celkovej kapacity. Ak by sa povolilo skončenie opatrení, tento výrobca by mohol následne rýchlo zvýšiť výrobu a nasmerovať ju na exportný trh, vrátane trhu Spoločenstva. Je tiež potrebné uviesť, že nevyužitá výrobná kapacita jediného spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu je schopná uspokojiť zhruba polovicu spotreby v Spoločenstve. Je tiež možné logicky predpokladať, že ostatní čínski výrobcovia majú tiež značnú voľnú kapacitu, keďže celkový čínsky vývoz poklesol a neexistujú informácie, ktoré by ukazovali, že kapacita v ČĽR poklesla.

(39)

Uvádza sa, že spolupracujúca spoločnosť si zachovala vysokú úroveň investícií do strojového zariadenia a vybavenia v období od roku 1999 do OP, hoci v postupne klesajúcej miere.

b)   Správanie spolupracujúceho čínskeho vyvážajúceho výrobcu na trhoch tretích krajín

(40)

Exportný predaj do tretích krajín (okrem Spoločenstva) spolupracujúcej spoločnosti poklesol v objeme o 8 % v období od roku 2000 do OP. Jej priemerná vývozná cena do tretích krajín poklesla počas rovnakého obdobia o 12 %.

c)   Správanie nespolupracujúcich čínskych spoločností (objem a ceny)

(41)

Pokiaľ ide o spoločnosti, ktoré nespolupracovali pri tomto prešetrovaní, zistenia museli byť založené na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia. Keďže neexistovala žiadna spolupráca, na stanovenie objemov a cien čínskych vývozov do iných krajín sa využili americké a čínske štatistiky. Dokonca aj keď sa absolútny objem čínskych vývozov líši podľa zdroja informácií, obe štatistiky potvrdzujú, že na celom svete došlo k značnému poklesu vo vývoze MKV z Číny počas obdobia medzi 1999 a OP. Podľa čínskej štatistiky objem MKV vyvezený v roku 1999 na svetový trh bol asi 662 miliónov kusov, ktorý poklesol na 523 miliónov kusov počas OP. Priemerná vývozná cena, hoci sa vzťahovala na rôzne typy výrobkov so široko sa odlišujúcimi cenami, ostala viac menej stabilná počas rovnakého obdobia. Ako bolo uvedené v odôvodnení (38), pri chýbajúcich informáciách o hypotetickom poklese výrobnej kapacity nespolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov je pravdepodobné, že stále majú významné nevyužívané kapacity. Za týchto okolností je rozumné uvažovať, že ak by bolo povolené skončenie antidumpingových opatrení, trh Spoločenstva by sa stal veľmi atraktívnym cieľom pre čínskych vývozcov, ktorí by potom znovu začali vyvážať na trh Spoločenstva v značných množstvách.

(42)

Ďalej je dôležité uviesť, že OLAF vykonal prešetrovanie, aby určil, či dovážané MKV deklarované ako tovar pochádzajúci z Thajska naozaj pochádzajú z tejto krajiny, alebo, ako sa tvrdilo, pochádzajú v skutočnosti z ČĽR.

(43)

Prešetrovania, ktoré vykonal OLAF a dotknuté členské štáty, dospeli k záveru, že MKV nepochádzali z Thajska. Prešetrovania ďalej stanovili, že značná časť tohto nekalého obchodu mala čínsky nezvýhodnený pôvod, a teda podliehala antidumpingovým clám.

(44)

Z tohto hľadiska je potrebné uviesť, že typy výrobkov vyvážané cez Thajsko zahŕňali skôr modely MKV, ktoré sa najviac predávali na trhu Spoločenstva počas OP, než modely so 17 a 23 krúžkami predávané priamo z ČĽR. To umožnilo urobiť porovnanie pomocou modelov, ktoré sa najviac predávajú na trhu Spoločenstva. Porovnanie ako také bolo urobené medzi MKV vyvážanými z Thajska do Spoločenstva a niekoľkými porovnateľnými typmi výrobkov predávanými na domácom trhu analogickej krajiny. Na výsledok sa je potrebné dívať obozretne, keďže pri neexistencii úplného prešetrovania dovozov MKV z Thajska mohol byť výpočet založený iba na cenovej ponuke FOB Bangkok, ktorú poskytlo výrobné odvetvie Spoločenstva pre typy výrobkov, ktoré sa vyvážali z Thajska do Spoločenstva počas OP a po OP. Zdalo sa však, že výpočet ukazuje, že vývozné ceny MKV vyvážaných z Thajska boli nižšie, než ceny na indickom domácom trhu, a preto nie je možné vylúčiť, že tieto MKV sa predávali do Spoločenstva za dumpingové ceny.

d)   Antiabsorpčné prešetrovanie

(45)

Okrem toho je potrebné pripomenúť, že v októbri 2000, po pôvodnom prešetrovaní, ktoré uložilo clo vo výške 32,5 % pre spoločnosť WWS a 39,4 % pre všetky ostatné čínske spoločnosti, antiabsorpčné prešetrovanie viedlo k zvýšeniu úrovne cla na 51,2 % pre spoločnosť WWS a 78,8 % pre všetky ostatné spoločnosti.

e)   Opatrenia na ochranu obchodu uplatňované tretími krajinami

(46)

Tretie krajiny neuplatňujú opatrenia na ochranu obchodu pri dovoze MKV z ČĽR.

4.   Záver

(47)

Prešetrovanie ukázalo, že spolupracujúci vyvážajúci výrobca a veľmi pravdepodobne aj ďalší dvaja čínski vyvážajúci výrobcovia majú značné voľné kapacity vzhľadom na značný pokles ich vývozov v období od 1999 do OP. Okrem toho nevyužívaná výrobná kapacita jediného spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu dokáže uspokojiť zhruba polovicu spotreby v Spoločenstve.

(48)

Zdanlivá spotreba v Spoločenstve počas OP bola asi 270 miliónov kusov, z toho iba 5 miliónov kusov bolo deklarovaných ako tovar pochádzajúci z ČĽR. Počas OP pôvodného prešetrovania (od 1. októbra 1994 do 30. septembra 1995) čínski vyvážajúci výrobcovia vyviezli do Spoločenstva 126 miliónov kusov. Kvôli tomu a z hľadiska voľnej kapacity čínskych vyvážajúcich výrobcov je pravdepodobné, že dovoz z ČĽR na trh Spoločenstva by sa obnovil v značnom množstve, ak by sa povolilo skončenie antidumpingových opatrení. Okrem tlaku na čínske spoločnosti, aby vyvážali z hľadiska ich obrovskej voľnej kapacity, je veľmi pravdepodobné, že tieto vývozy budú za dumpingové ceny. Hoci porovnanie v prípade spolupracujúcej spoločnosti v skutočnosti nedokázalo dumping, bolo založené na malej vzorke, ktorá sa nedala porovnať s výpočtom dumpingu pri pôvodnom prešetrovaní. Na druhej strane jedna z čínskych spoločností, ktorá nespolupracovala počas tohto prešetrovania, vyvážala MKV na trh Spoločenstva cez spriaznenú spoločnosť so sídlom v Thajsku. Výpočty ukázali na možnosť, že tento predaj sa realizoval za dumpingové ceny. Preto nie je možné vylúčiť, že dumpingové praktiky pokračujú iba jeden rok po antiabsorpčnom prešetrovaní.

(49)

Na základe všetkých týchto zistení a udalostí je pravdepodobné, že v prípade obnovenia vývozu čínskych vývozcov do EÚ, tieto vývozy by boli za nižšiu cenu, ako je normálna hodnota. Následne sa musí očakávať, že pri neexistencii súčasných ciel opäť nastane dumping z Číny.

D.   DEFINÍCIA VÝROBNÉHO ODVETVIA SPOLOČENSTVA

(50)

Počas OP MKV vyrábali v Spoločenstve títo výrobcovia:

Krause Ringbuchtechnik GmbH, Espelkamp, Nemecko,

SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH (do novembra 2001 MKV vyrábala spoločnosť Koloman Handler AG), Viedeň, Rakúsko,

Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Taliansko.

(51)

Prví dvaja výrobcovia sú žiadatelia a spolupracovali počas prešetrovania. Spolupracujúci výrobcovia zo Spoločenstva predstavovali viac než 90 % celkovej výroby MKV v Spoločenstve počas OP. Preto sa predpokladalo, že títo výrobcovia predstavujú výrobné odvetvie Spoločenstva v zmysle článkov 4 ods. 1 a 5 ods. 4 základného nariadenia, ďalej len „výrobné odvetvie Spoločenstva“. Po OP tieto dve spoločnosti sa stali súčasťou rovnakej skupiny spoločností, ale ich výroba pokračovala v Spoločenstve. Táto skupina spoločností nie je spriaznená s čínskymi vyvážajúcimi výrobcami.

E.   SITUÁCIA NA TRHU SPOLOČENSTVA

1.   Spotreba na trhu Spoločenstva

(52)

Na stanovenie predaja MKV výrobným odvetvím Spoločenstva na trhu Spoločenstva sa použili odpovede na dotazník od spolupracujúcich výrobcov zo Spoločenstva. Na výpočet predaja výrobcov zo Spoločenstva, ktorý nebol zahrnutý do definície výrobného odvetvia Spoločenstva, sa použili aj ďalšie dostupné informácie.

(53)

V prípade dovozov pochádzajúcich z ČĽR a dovozov deklarovaných ako tovar pochádzajúci z Thajska sa použili údaje Eurostatu, okrem údajov, ktoré sa týkali dovozov deklarovaných ako tovar pochádzajúci z ČĽR počas OP, v prípade ktorých sa použili informácie, ktoré poskytol spolupracujúci čínsky vyvážajúci výrobca.

(54)

Pokiaľ ide o dovozy pochádzajúce z iných tretích krajín, údaje o dovozoch pochádzajúcich z Indie a Indonézie, okrem tých, ktoré sa týkali OP, sa získali z antidumpingového konania, ktoré sa týkalo týchto dvoch krajín. Informácie Eurostatu sa použili na výpočet objemu dovozov, ktorý nebol k dispozícii v odpovediach na dotazník, ani v predchádzajúcich konaniach. V prípade dovozov pochádzajúcich z Maďarska sa použili odpovede na dotazník jedného spolupracujúceho výrobcu zo Spoločenstva. V prípade iných tretích krajín ako Maďarsko a krajín uvedených v tomto odôvodnení sa použili informácie Eurostatu. Je nutné uviesť, že údaje Eurostatu sa musia previesť z ton na kusy.

(55)

Na tomto základe zdanlivá spotreba v Spoločenstve poklesla v sledovanom období o 9 %, z 297 miliónov kusov (údaje zaokrúhlené na milióny) v roku 1998 na 270 miliónov kusov počas OP. Údaj za rok 1999 bol 306 miliónov kusov a za rok 2000 316 miliónov kusov.

2.   Dovoz z dotknutej krajiny

a)   Objem dovozu a podiel na trhu

(56)

Dovozy deklarované ako tovar pochádzajúci z ČĽR prudko poklesli zo 44 miliónov kusov v roku 1998 na 24 miliónov v roku 1999, na 10 miliónov kusov v roku 2000 a na 5 miliónov kusov počas OP. Podiel dovozu na trhu, ktorý bol deklarovaný ako tovar pochádzajúci z ČĽR, klesal v každom roku sledovaného obdobia zo 14,8 % v roku 1998 na 7,8 % v roku 1999, na 3 % v roku 2000 a na 1,9 % v OP.

b)   Cenový vývoj dovozov príslušného výrobku

(57)

Priemerná cena dovozov, ktoré boli deklarované ako tovar pochádzajúci z ČĽR, vzrástla o 96 % medzi rokom 1998 (141 eur) a OP (278 eur). Vzostupný trend cien dovozov, ktoré boli deklarované ako tovar pochádzajúci z ČĽR, odráža skôr narastajúci význam drahších druhov výrobkov, ktoré podliehajú MDC (MKV so 17 a 23 krúžkami), než skutočný nárast ceny.

3.   Dovozy deklarované ako tovar pochádzajúci Thajska

(58)

Vyššie už bolo uvedené, že prešetrovania OLAFu zistili, že podstatná časť dovozov deklarovaných ako tovar pochádzajúci z Thajska bola v skutočnosti čínskeho pôvodu. Dovozy deklarované ako tovar pochádzajúci z Thajska vzrástli z jedného milióna kusov v roku 1998 na 16 miliónov kusov v roku 1999, na 17 miliónov v roku 2000 a na 20 miliónov v OP. Trhový podiel dovozov deklarovaných ako tovar pochádzajúci z Thajska vzrástol v každom roku sledovaného obdobia z 0,3 % v roku 1998 na 5,2 % v roku 1999, na 5,3 % v roku 2000 a na 7,4 % v OP. Priemerná cena dovozov deklarovaných ako tovar pochádzajúci z Thajska poklesla o 9 % v rovnakom období, zo 100 eur na 91 eur. Podrobnejšie informácie o cene, ktoré sú k dispozícii o dovozoch deklarovaných ako tovar pochádzajúci z Thajska, sa týkajú maloobchodných cien európskeho distribútora MKV vyvážaných cez Thajsko. Zistilo sa, že tieto maloobchodné ceny boli v priemere asi 12 % pod predajnými cenami výrobného odvetvia Spoločenstva.

4.   Ekonomická situácia výrobného odvetvia Spoločenstva (9)

a)   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

(59)

Výroba výrobného odvetvia Spoločenstva poklesla o 17 % počas sledovaného obdobia zo 100 (indexové číslo) v roku 1998 na 91 v roku 1999, na 89 v roku 2000 a na 83 v OP. Rozhodnutie spoločnosti Koloman Handler AG previesť časť svojej výroby do Maďarska v roku 2000 predstavuje pokles výroby v uvedenom roku. Počas OP spoločnosť Koloman Handler AG požiadala o vyhlásenie konkurzu a jej výroba značne poklesla v druhej polovici 2001.

(60)

Výrobná kapacita výrobného odvetvia Spoločenstva poklesla v sledovanom období o 7 %. Zvýšila sa v roku 1999 na 107 (indexové číslo) a potom klesla na 93 v roku 2000 v dôsledku rozhodnutia spoločnosti Koloman Handler AG previesť časť svojej výroby do Maďarska. Výrobná kapacita sa stabilizovala v OP.

(61)

Využitie kapacity pokleslo z hodnoty nad 80 % v roku 1998 na 70–75 % v roku 1999, potom vzrástlo na 76–80 % v roku 2000 a opäť pokleslo na 70–75 % v OP.

b)   Zásoby

(62)

Záverečné zásoby výrobného odvetvia Spoločenstva poklesli o 37 % v sledovanom období a klesali v každom roku uvedeného obdobia. Hlavným činiteľom, ktorý prispel k tomuto poklesu bolo spomalenie výroby spoločnosti Koloman Handler AG po požiadaní o vyhlásenie konkurzu. Obdobie, počas ktorého sa zásoby uschovali predtým, než sa predali, sa v sledovanom období skrátilo o 10 dní.

c)   Objem predaja, podiel na trhu a rast

(63)

Predaj výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu Spoločenstva poklesol o 8 % počas sledovaného obdobia zo 119 miliónov kusov v roku 1998 na 109 miliónov kusov v OP. Predaj poklesol aj v roku 1999 na 115 miliónov kusov a zostal takmer na rovnakej úrovni v roku 2000.

(64)

Podiel výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu mierne rástol počas sledovaného obdobia, zo 40,1 % v roku 1998 na 40,4 % v OP, hoci značne poklesol v roku 1999 na 37,6 % a v roku 2000 na 36,2 %.

(65)

Kým spotreba v Spoločenstve v sledovanom období poklesla o 9 %, objem predaja výrobného odvetvia Spoločenstva poklesol o 8 %. Na druhej strane súhrnný objem dovozov deklarovaných ako tovar pochádzajúci z ČĽR a Thajska poklesol v sledovanom období o 44 %. Takto výrobné odvetvie Spoločenstva mierne zvýšilo svoj podiel na trhu, zatiaľ čo dovozy deklarované ako tovar pochádzajúci z ČĽR stratili podiel na trhu a dovozy deklarované ako tovar pochádzajúci z Thajska zvýšili svoj podiel na trhu.

d)   Ceny predaja a náklady

(66)

Vážený priemer predajnej ceny MKV predávaných výrobným odvetvím Spoločenstva na trhu Spoločenstva nespriazneným zákazníkom poklesol v každom roku sledovaného obdobia, z 206 eur za tisíc kusov v roku 1998 na 190 eur v roku 1999, na 177 eur v roku 2000 a 174 eur v OP, t. j. o 16 % v sledovanom období. Antidumpingové opatrenia proti dovozom z Indonézie boli prijaté iba v júni 2002, t. j. nie je možné vylúčiť, že dumpingové MKV z Indonézie by mohli mať dopad na vývoj ceny v sledovanom období.

(67)

Predajná cena hlavných surovín (oceľové pásiky a oceľové drôty) nemala klesajúci trend. Na druhej strane náklady jednotkovej práce, ktoré predstavujú viac než dve pätiny celkových jednotkových nákladov, značne poklesli počas sledovaného obdobia.

e)   Ziskovosť

(68)

Keďže dopad niektorých položiek, ktoré neodrážajú obvyklý výkon podniku (hlavne odpis hodnoty firmy po akvizícii) bol významný, rozpätie prevádzkového zisku pred odpisom hodnoty firmy sa pre zhodnotenie ziskovosti výrobného odvetvia Spoločenstva považovalo za lepší ukazovateľ, než ziskové rozpätie pred zdanením. Výrobné odvetvie Spoločenstva trvalo zaznamenáva malé rozpätie prevádzkového zisku pri predaji nespriazneným zákazníkom v Spoločenstve. Ziskovosť sa zlepšila z 0–3 % v roku 1998 na 3,1 %–6 % v roku 1999 a potom neočakávane poklesla na hodnotu medzi 0 % a – 3 % v roku 2000 a bola nižšia než – 3 % v OP. Tento negatívny výkon naozaj prispel k tomu, že dve dotknuté spoločnosti sa dostali do konkurzu. Spoločnosť Koloman Handler AG v júli 2001 a spoločnosť Krause Ringbuchtechnik GmbH v apríli 2002 (t. j. čoskoro po skončení OP).

f)   Investície a schopnosť zvyšovať kapitál

(69)

Analýza investícií sa zamerala na investície do zariadení a strojov, predstavujúce viac než 90 % celkových investícií v OP. Investície do hodnoty podniku neboli brané do úvahy, keďže neodrážajú obvyklý výkon výrobného odvetvia Spoločenstva za niekoľko rokov, keďže investície boli výsledkom akvizície, ktorá bola jednorázovou udalosťou. Investície do zariadení a strojov poklesli v sledovanom období o 65 %. Poklesli na 52 (indexové číslo) v roku 1999, na 48 v roku 2000 a na 35 v OP.

(70)

Schopnosť výrobného odvetvia Spoločenstva zvýšiť kapitál bola poškodená jeho trvalo nízkou ziskovosťou.

g)   Návratnosť investícií

(71)

Keďže vlastné imanie sa stalo v roku 2000 negatívnym a obaja výrobcovia zo Spoločenstva následne požiadali o vyhlásenie konkurzu, návratnosť celkových aktív („ROTA“) sa použila na meranie návratnosti investícií. ROTA bola stabilná v rokoch 1998 a 1999 medzi 0 až 3 %, potom neočakávane klesla na hodnotu medzi 0 % a – 5 % v roku 2000 a bola nižšia než – 10 % v OP.

h)   Cash-flow

(72)

Analýza zjednodušeného čistého prevádzkového cash-flow, t. j. prevádzkový zisk plus odpis (okrem odpisu hodnoty podniku), ukazuje, že trend je podobný trendu rozpätia prevádzkového zisku. Cash-flow vzrástol zo 100 (indexové číslo) v roku 1998 na 126 v roku 1999, a potom prudko klesol na 62 v roku 2000 a na – 65 v OP.

i)   Zamestnanosť, produktivita a mzdy

(73)

Zamestnanosť (jednotky na plný úväzok) poklesla v každom roku sledovaného obdobia, zo 100 (indexové číslo) v roku 1998 na 86 v roku 1999, na 82 v roku 2000 a na 77 v OP.

(74)

Produktivita meraná v tisíc kusoch na zamestnanca sa zlepšila o 8 % počas sledovaného obdobia, pričom pracovné náklady na jednotku výkonu, merané v euro na kg, poklesli v rovnakom období o 12 %.

j)   Veľkosť skutočného dumpingového rozpätia

(75)

Neexistuje žiadne zistenie o skutočnom dumpingu počas OP v prípade dovozov deklarovaných ako tovar pochádzajúci z ČĽR, keďže zistenia v prípade týchto dovozov sa týkajú malého alebo nereprezentatívneho rozsahu MKV. Ďalej nebolo možné v plnej miere stanoviť dumping v prípade dovozov deklarovaných ako tovar pochádzajúci z Thajska kvôli nedostatočnému prešetreniu dumpingu (prešetrovanie OLAFu sa týkalo stanovenia pôvodu a netýkalo sa problematiky dumpingu). Preto nebolo možné dospieť k záveru o veľkosti skutočného rozpätia dumpingu.

5.   Záver

(76)

Výrobné odvetvie Spoločenstva bolo naďalej v zúfalej situácii počas sledovaného obdobia. Táto skutočnosť sa prejavila v jeho klesajúcej ziskovosti (alebo inými slovami, narastajúcimi stratami po roku 1999) na nižšie objemy predaja pri klesajúcich jednotkových cenách.

(77)

Zúfalá situácia výrobného odvetvia Spoločenstva v OP bola výsledkom rôznych udalostí v minulosti, ako: i) dumpingové dovozy pochádzajúce z ČĽR až do uloženia opatrení v januári 1997; ii) absorpcia týchto opatrení, ako bolo stanovené v októbri 2000; iii) dumpingové dovozy pochádzajúce z Indonézie až do uloženia antidumpingových opatrení v júni 2002; iv) obchádzanie opatrení cez Thajsko (prešetrovanie OLAFu). Okrem toho, po prešetrovaní obchádzania opatrení boli antidumpingové opatrenia uložené nariadením Rady (ES) č. 119/97 rozšírené na dovozy odosielané z Vietnamu (pozri odôvodnenie (4)). To poukazuje na to, že počas sledovaného obdobia výrobné odvetvie Spoločenstva vždy trpelo v dôsledku dumpingu a nemalo príležitosť sa zotaviť. Pokles spotreby na trhu Spoločenstva bol obmedzený, a preto nemôže sám o sebe ospravedlniť zúfalú situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva.

F.   PRAVDEPODOBNOSŤ OPÄTOVNÉHO VÝSKYTU UJMY

1.   Dopad premietnutého rastu dumpingových dovozov na výrobné odvetvie Spoločenstva

(78)

Počas OP pôvodného prešetrovania (t. j. v období medzi 1. októbrom 1994 a 30. septembrom 1995) čínski vyvážajúci výrobcovia predali 126 miliónov kusov na trhu Spoločenstva (predaj spoločnosti WWS predstavoval viac než dve pätiny tohto objemu). V roku 2001, OP súčasného prešetrovania, predali 5 miliónov kusov, ktoré boli deklarované ako tovar pochádzajúci z ČĽR. Skutočnosť, že v ČĽR existuje značná voľná kapacita (zatiaľ čo objem čínskych vývozov do tretích krajín klesá) a že správanie čínskych vyvážajúcich výrobcov trvalo ukazuje, že sú ochotní predávať za dumpingové a poškodzujúce ceny, aby získali podiel na trhu, jasne ukazuje, že je pravdepodobné, že dôjde k opätovnému výskytu poškodzujúceho dumpingu prostredníctvom dovozov pochádzajúcich z ČĽR, ak by došlo ku skončeniu antidumpingových opatrení.

(79)

Spoločenstvo je jediným trhom, na ktorom by čínski vyvážajúci výrobcovia mohli ešte zvýšiť svoj trhový podiel, keďže ostatné trhy už zásobujú čínski výrobcovia alebo výrobcovia z tretích krajín, ktorí sú ovládaní čínskymi výrobcami. Prítomnosť výrobného odvetvia Spoločenstva na väčšine dôležitých trhoch mimo Spoločenstva nie je významná, keďže takmer všetky predávané MKV sú vyrábané v ČĽR alebo spoločnosťami, ktoré ovládajú čínski vyvážajúci výrobcovia. Je veľmi pravdepodobné, že ak by sa povolilo skončenie súčasných opatrení, cenový tlak uplatňovaný v prípade príslušných dovozov by podstatne vzrástol, ako to naznačuje analýza antiabsorpčného prešetrovania. Ak by spoločnosť WWS bola schopná absorbovať podstatnú časť svojho 32,5 % antidumpingového cla a ostatné čínske spoločnosti by urobili to isté so svojim 39,4 % clom, potom je veľmi pravdepodobné, že pri neexistencii antidumpingových opatrení by mohli zvýšiť svoj tlak na ceny MKV predávané v Spoločenstve smerom dole.

(80)

Je potrebné pripomenúť, že priemerná cena MKV deklarovaných ako tovar pochádzajúci z Thajska poklesla o 9 % počas sledovaného obdobia a porovnanie ukázalo, že priemerná predajná cena európskeho distribútora MKV deklarovaných ako tovar pochádzajúci z Thajska je asi o 12 % nižšia ako vážená priemerná predajná cena výrobného odvetvia Spoločenstva.

(81)

Pokiaľ ide o dovozy z iných tretích krajín, Maďarsko je súčasťou Spoločenstva od 1. mája 2004. Pokiaľ ide o Indiu a Indonéziu, vyvážajúci výrobcovia v oboch týchto krajinách sú ovládaní čínskymi vyvážajúcimi výrobcami. Ak by opatrenia uplatňované na dovozy pochádzajúce z ČĽR skončili, podnet na vývoz MKV z Indie a Indonézie do Spoločenstva by sa znížil, keďže je pravdepodobné, že v takom prípade by došlo k prudkému nárastu dumpingových dovozov prichádzajúcich priamo z ČĽR.

(82)

Vzhľadom na už zúfalú situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva, vyššie uvedený značný nárast dovozov z ČĽR za dumpingové ceny kombinovaný so značným predajom za nižšie ceny by mal nepochybne vážne dôsledky na výrobné odvetvie Spoločenstva. Skončenie opatrení na dovoz MKV pochádzajúcich z ČĽR by v skutočnosti, a tiež s ohľadom na skúsenosti s antidumpingovými a antisubvenčnými prešetrovaniami v minulosti pokiaľ ide o MKV, viedlo veľmi pravdepodobne k ďalšiemu a podstatnému zhoršeniu situácie výrobného odvetvia Spoločenstva.

2.   Záver o pravdepodobnosti opätovného výskytu ujmy

(83)

Na základe vyššie uvedených skutočností je pravdepodobné, že skončenie antidumpingových opatrení na dovozy MKV pochádzajúcich z ČĽR by malo za následok prudký nárast objemu týchto dovozov do Spoločenstva v kombinácii so značným poklesom predajných cien. Je potrebné uviesť, že podstatná časť výrobkov na trhu s MKV je vysoko štandardizovaná a konkurencia sa v značnej miere uskutočňuje z hľadiska cien.

(84)

V tejto súvislosti, vzhľadom na zistenia o situácii na trhu Spoločenstva, je takto pravdepodobné, že nárast objemu dovozov za nízke dumpingové ceny stlačí ceny výrobného odvetvia Spoločenstva. To bude zase viesť k ďalšiemu zhoršeniu finančnej situácie výrobného odvetvia Spoločenstva. V prípade výrobného odvetvia Spoločenstva by bol veľmi pravdepodobným dôsledkom konkurz a zatvorenie jeho zostávajúceho závodu.

(85)

Skončenie opatrení by odstránilo najdôležitejšiu bariéru, ktorá bráni čínskym vyvážajúcim výrobcom predávať na trhu Spoločenstva za poškodzujúce dumpingové ceny.

(86)

Preto sa dospelo k záveru, že existuje pravdepodobnosť opätovného výskytu ujmy spôsobenej dumpingovými dovozmi pochádzajúcimi z ČĽR.

G.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

1.   Úvod

(87)

Skúmalo sa, či existujú závažné dôvody, ktoré by mohli viesť k záveru, že nie je v záujme Spoločenstva predĺžiť platné antidumpingové opatrenia. Za týmto účelom a v súlade s článkom 21 základného nariadenia sa posudzoval dopad predĺženia opatrení a dôsledky skončenia opatrení na všetky strany zainteresované na tomto konaní na základe všetkých predložených dôkazov.

(88)

Aby sa posúdil dopad možného zachovania opatrení, všetkým zainteresovaným stranám bola poskytnutá príležitosť prezentovať svoje názory podľa článku 21 ods. 2 základného nariadenia. Na dotazník odpovedali iba spolupracujúci výrobcovia zo Spoločenstva a dvaja nespriaznení dovozcovia. Traja užívatelia uviedli určité pripomienky, ale neodpovedali na dotazník, ani neposkytli žiaden dôkaz, aby podložili svoje pripomienky.

(89)

Článok 21 ods. 7 základného nariadenia stanovuje, že informácie sa majú brať do úvahy iba vtedy, ak sú podoprené skutočným dôkazom, ktorý dokazuje jeho oprávnenosť. V tejto súvislosti nebolo možné zostaviť záver z pripomienok užívateľov, ktorí tvrdili, že nie je v záujme Spoločenstva zachovať antidumpingové opatrenia, pretože tieto pripomienky neboli riadne podložené.

(90)

Pokiaľ ide o účinok predtým uložených antidumpingových opatrení, došlo k prudkému poklesu dovozov deklarovaných ako tovar pochádzajúci z ČĽR, hlavne po rozšírení opatrení po zisteniach o absorpcii v kombinácii s prudkým nárastom dovozov pochádzajúcich z iných tretích krajín alebo deklarovaných ako tovar pochádzajúci z iných tretích krajín.

2.   Záujmy výrobného odvetvia Spoločenstva

(91)

Skupina spoločností, do ktorej patria žiadatelia, je jediným výrobcom MKV v Spoločenstve s významnou výrobou. Musia sa vyrovnávať s ťažkým prostredím, v ktorom lacné, často dumpingové a subvencované poškodzujúce dovozy z tretích krajín sú naďalej hrozbou. Realizovali reštrukturalizáciu svojej prevádzky po predložení žiadosti o vyhlásenie konkurzu, ale to nestačilo na to, aby sa vyhli ďalším konkurzným konaniam v poslednej štvrtine roku 2003. Výrobné odvetvie Spoločenstva sa snaží vybudovať zdravý podnik, ktorý bude schopný konkurovať čínskym vyvážajúcim výrobcom na celosvetovej báze. Skončenie antidumpingových opatrení na dovozy pochádzajúce z ČĽR by mohlo vážne narušiť takúto stratégiu, keďže čínski vyvážajúci výrobcovia v minulosti ukázali, že tlačia ceny dole na dumpingovú úroveň, aby získali podiel na trhu. Majúc na pamäti, že účinok existujúcich opatrení bol čiastočne narušený absorpčnými praktikami a dumpingovými alebo subvencovanými dovozmi MKV z Indonézie, je veľmi pravdepodobné, že možné skončenie týchto opatrení by zmarilo súčasné reštrukturalizačné úsilie výrobného odvetvia Spoločenstva.

(92)

Výrobné odvetvie Spoločenstva má dlhú tradíciu, ale je veľmi pravdepodobné, že prestane existovať, ak súčasné reštrukturalizačné úsilie nesplní očakávanie. Spoločnosť Robert Krause GmbH & Co. KG požiadala o vyhlásenie konkurzu v januári 1998. Jej nástupca, spoločnosť Krause Ringbuchtechnik GmbH, ktorú vlastní Wilhelm vom Hoffe Drahtwerke GmbH od júna 1998, požiadala o vyhlásenie konkurzu v apríli 2002. Po získaní aktív a prevzatí zamestnancov spoločnosť Ringbuchtechnik Produktionsgesellschaft GmbH pravdepodobne neobnoví výrobu po predložení svojej žiadosti o začatie konkurzného konania. Spoločnosť SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH pokračuje v tradícii spoločnosti Koloman Handler AG. Ďalší konkurz by pravdepodobne znamenal koniec výrobného odvetvia Spoločenstva. Ak by výrobné odvetvie Spoločenstva prestalo vyrábať MKV, zručnosti naakumulované za viac než storočie a pracovné miesta by sa stratili.

(93)

Je veľmi pravdepodobné, že predĺženie opatrení by umožnilo výrobnému odvetviu Spoločenstva zvýšiť si podiel na trhu, znížiť si jednotkové výrobné náklady a zvýšiť ziskovosť. Ceny by sa pravdepodobne výrazne nezmenili, ale objem predaja by mohol podstatne vzrásť. Zámerom reštrukturalizácie výrobného odvetvia Spoločenstva je podporiť jeho konkurenčné postavenie a umožniť lepšie plánovanie tých typov MKV, ktoré sa majú vyrábať, zvýšiť jeho silu pri vyjednávaní so svojimi dodávateľmi a zmodernizovať procesy predaja. Všetky tieto opatrenia by prispeli k zníženiu nákladov. Výrobné odvetvie Spoločenstva je životaschopné, keďže dokonca aj po konkurzoch je ešte schopné zásobovať dôležitú časť trhu Spoločenstva, najmä vo vzťahu k výrobnému závodu, ktorý sa nachádza v Maďarsku, ktorý sa stal súčasťou výroby Spoločenstva 1. mája 2004.

(94)

Akvizícia spoločnosti Bensons, ktorá dlhodobo obchoduje s MKV so spoločnosťami nachádzajúcimi sa v Holandsku, Singapure, Spojenom kráľovstve a USA, spoločnosťou SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH jasne poukazuje na vôľu výrobného odvetvia Spoločenstva posilniť svoj prístup na trh na celosvetovom základe a na dôležitosť svojho reštrukturalizačného úsilia.

(95)

Po odhalení sa objavili dva hlavné problémy. Po prvé, možné zneužitie dominantného postavenia výrobným odvetvím Spoločenstva. Z tohto hľadiska Komisia nie je informovaná o žiadnom antitrustovom konaní v prípade dotknutých spoločností.

(96)

Po druhé, tvrdilo sa, že výrobné odvetvie Spoločenstva je teraz spriaznené s čínskym vývozcom a že spoločnosť Bensons – dovozca, ktorý je teraz súčasťou skupiny výrobného odvetvia Spoločenstva, je výlučným distribútorom výrobkov, ktoré predáva WWS – čínsky vývozca, ktorý ovláda aj výrobu v Indii.

(97)

Zistilo sa, že existuje dohoda o dodávkach medzi Bensons a WWS, ktorá spočiatku predpokladala prevod práv duševného vlastníctva z WWS na spoločnosť Bensons a prevod niektorých akcií spoločnosti Bensons na spoločnosť WWS. Tieto prevody sa však neuskutočnili. Dohoda o dodávkach nepredpokladá žiadnu exkluzivitu medzi spoločnosťou Bensons a WWS, ale stanovuje, že spoločnosť Bensons má prednostné právo byť exkluzívnym distribútorom, ak uvedený dodávateľ ukončí svoju činnosť. Preto nie je možné potvrdiť údajný vzťah.

3.   Záujmy dovozcov

(98)

Spoločnosť SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH získala v auguste 2002 jediných dvoch spolupracujúcich nespriaznených dovozcov, takže sa stali spriaznenými s výrobným odvetvím Spoločenstva po OP. Udalosti po OP sa obvykle neberú do úvahy. Keďže však táto akvizícia je významnou a trvalou udalosťou, v tomto konkrétnom prípade je potrebné ju vziať do úvahy. Záujmy týchto dovozcov sú teraz rovnaké, ako záujmy výrobného odvetvia Spoločenstva, keďže sú všetci spriaznenými spoločnosťami.

(99)

Počas prešetrovania nespolupracoval žiaden ďalší nespriaznený dovozca. To svedčí o tom, že hoci boli opatrenia uložené, výrazne neovplyvnili ostatných nespriaznených dovozcov.

4.   Záujmy užívateľov

(100)

Počas prešetrovania nespolupracoval žiaden užívateľ. To svedčí o tom, že hoci boli opatrenia uložené, výrazne neovplyvnili užívateľov. Je nepravdepodobné, že situácia užívateľov sa zhorší v dôsledku zachovania antidumpingových opatrení.

(101)

V sledovanom období niektorí výrobcovia viazačov znížili svoju výrobu alebo zatvorili svoje prevádzky v Spoločenstve. V niektorých prípadoch sa presťahovali alebo rozšírili svoju výrobnú kapacitu mimo Spoločenstva, hlavne do východoeurópskych štátov. Dôvody, ktoré stoja za rozhodnutím týchto užívateľov, boli motivované hlavne nižšími nákladmi na prácu a blízkosťou týchto krajín k trhu Spoločenstva v kombinácii s perspektívou, že tieto krajiny sa stanú členmi Európskej únie 1. mája 2004. Ceny MKV predávaných výrobným odvetvím Spoločenstva sledovali klesajúci trend a dovozy lacných MKV, odosielaných z Indie, Indonézie a Thajska, ktoré nepodliehajú antidumpingovým clám, boli k dispozícii počas sledovaného obdobia.

(102)

Je potrebné zdôrazniť, že ak by prestalo existovať výrobné odvetvie Spoločenstva, užívatelia by sa stali takmer úplne závislými od dovozov pochádzajúcich z ČĽR a/alebo od dovozov z čínskych dcérskych spoločností v iných krajinách. V tom momente by čínski vyvážajúci výrobcovia získali podnet na podstatné zvýšenie cien na trhoch mimo ČĽR, čo by vážne ohrozilo konkurencieschopnosť užívateľských odvetví. Výrobné odvetvie Spoločenstva nemá záujem mať takú cenovú politiku, ktorá by prispela ku skončeniu činnosti výrobcov viazačov v Spoločenstve, keďže by bolo v oveľa slabšej pozícii, keď konkuruje mimo Spoločenstva čínskym vyvážajúcim výrobcom a ich dcérskym spoločnostiam.

(103)

Ak by došlo k predĺženiu opatrení, existovali by alternatívne zdroje dodávok. Stojí za to uviesť, že súčasné antidumpingové opatrenia na dovozy pochádzajúce z ČĽR nemali za následok nedostatok dovážaných MKV na trhu Spoločenstva.

5.   Záujmy dodávateľského odvetvia

(104)

Dodávatelia oceľového drôtu a oceľových pásov predávajú výrobnému odvetviu Spoločenstva len zanedbateľné percento svojej výroby a ako takí nie sú ovplyvnení záverom tohto konania. Žiaden z nich nedal o sebe vedieť ako o zainteresovanej strane.

6.   Konkurencia a deformačné účinky na obchodovanie

(105)

Pokiaľ ide o účinky možného skončenia opatrení na konkurenciu v Spoločenstve, je potrebné uviesť, že na celom svete existujú len niekoľkí výrobcovia MKV, ktorí sú zväčšia čínskymi vyvážajúcimi výrobcami alebo sú ovládaní čínskymi vyvážajúcimi výrobcami. Zmiznutie niekoľkých zostávajúcich výrobcov, ktorých neovládajú čínske spoločnosti, by tak malo negatívny účinok na konkurenciu v Spoločenstve.

7.   Záver o záujme Spoločenstva

(106)

Ak sa vezmú do úvahy vyššie uvedené faktory a úvahy, dospelo sa k záveru, že neexistujú žiadne presvedčivé dôvody proti zachovaniu súčasných antidumpingových opatrení.

H.   ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(107)

Na základe vyššie uvedeného má sa za to, že je potrebné zachovať antidumpingové opatrenia na dovozy MKV pochádzajúce z ČĽR uložené nariadením Rady (ES) č. 119/97, ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 2100/2000, tak ako to stanovujú články 11 ods. 2 a 11 ods. 6 základného nariadenia.

(108)

Kvôli dlhému trvaniu prešetrovania sa považuje za vhodné, aby sa opatrenia obmedzovali na obdobie štyroch rokov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz niektorých mechanizmov krúžkových viazačov pochádzajúcich z Čínskej ľudovej republiky, ktoré sa v súčasnosti klasifikujú pod kódom KN ex 8305 10 00.

Na účely tohto nariadenia mechanizmy krúžkových viazačov pozostávajú z dvoch obdĺžnikových oceľových plátov alebo drôtov s aspoň štyrmi polkrúžkami vyrobenými z oceľového drôtu upevnenými na nich, ktoré drží spolu oceľový kryt. Môžu sa otvoriť buď potiahnutím polkrúžkov alebo pomocou malého oceľového otváracieho mechanizmu, ktorý je pripevnený k mechanizmu krúžkového viazača.

2.   Sadzba konečného antidumpingového cla platného pre čistú cenu s dodaním na hranicu Spoločenstva, pred preclením je:

a)

pre mechanizmy so 17 a 23 krúžkami (kódy TARIC 8305100021, 8305100022 a 8305100029) sa výška cla rovná rozdielu medzi minimálnou dovoznou cenou 325 eur za 1 000 kusov a čistou cenou s dodaním na hranicu Spoločenstva, pred preclením;

b)

pre iné mechanizmy než mechanizmy so 17 alebo 23 krúžkami (kódy TARIC 8305100011, 8305100012 a 8305100019)

 

Sadzba cla

Doplnkový kód TARIC

Čínska ľudová republika:

World Wide Stationery Mfg, Hongkong, Čínska ľudová republika

51,2 %

8934

všetky ostatné spoločnosti

78,8 %

8900

Pokiaľ nebolo stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia o clách.

Článok 2

Toto antidumpingové clo sa ukladá na obdobie štyroch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2004

Za Radu

predseda

L. J. BRINKHORST


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 22, 24.1.1997, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 250, 5.10.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 150, 8.6.2002, s. 1 a s. 17.

(5)  Ú. v. EÚ L 232, 1.7.2004, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 67.

(7)  Ú. v. ES C 122, 25.4.2001, s. 2.

(8)  Ú. v. ES C 21, 24.1.2002, s. 25.

(9)  Údaje sú uvedené v indexových číslach (1998 = 100) alebo v rozpätí, vždy keď je potrebné zachovať dôverný ráz údajov.


4.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2075/2004

z 3. decembra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 3. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

115,6

204

94,9

999

105,3

0707 00 05

052

106,6

204

32,5

999

69,6

0709 90 70

052

97,8

204

71,6

999

84,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

388

43,9

999

43,9

0805 20 10

204

68,0

999

68,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,0

204

57,0

624

95,8

720

30,1

999

62,5

0805 50 10

052

58,9

528

25,5

999

42,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

138,0

400

81,3

404

87,3

512

104,5

720

76,7

804

107,6

999

98,0

0808 20 50

720

66,4

999

66,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


4.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2076/2004

z 3. decembra 2004

upravujúce po prvýkrát prílohu I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách (EDDHSA a trojitý superfosfát)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (1), najmä na jeho článok 31 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

Článok 3 nariadenia (ES) č. 2003/2003 ustanovuje, že hnojivo patriace k typu hnojiva, ktorý je uvedený v prílohe I k uvedenému nariadeniu a spĺňajúce podmienky stanovené v uvedenom nariadení, môže byť označené „HNOJIVO ES“.

(2)

Medzi fosfátovými hnojivami uvedenými v tabuľke A.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 je trojitý superfosfát (TSP) a jedným z kritérií na jeho označovanie je „fosfor vyjadrený ako P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom, aspoň 93 % deklarovaného obsahu P2O5 je rozpustných vo vode“.

(3)

Čím vyššia je rozpustnosť hnojiva TSP vo vode, tým má lepšiu agronomickú účinnosť. Pôda v Európe mala obvykle v minulosti nedostatok fosforu a vysoká minimálna hodnota rozpustnosti vo vode 93 % bola oprávnená kvôli náprave tohto nedostatku.

(4)

Dnes sa situácia zmenila v tom, že v mnohých prípadoch už pôda viac netrpí nedostatkom fosforu a keďže existujú podmienky alebo plodiny, pre ktoré je TSP s minimálne 93 % rozpustnosťou vo vode stále žiaduci, TSP s minimálnou rozpustnosťou vo vode 85 % bude rovnako účinný pre mnohé európske pôdy a plodiny.

(5)

Používateľom TSP by sa preto malo umožniť vybrať si medzi TSP s minimálnou rozpustnosťou vo vode 85 % alebo TSP s vyššou rozpustnosťou, aby sa vyhovelo požiadavkám miestnej pôdy a plodín. Zápis týkajúci sa TSP v tabuľke A.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 by sa mal preto upraviť.

(6)

Sodná soľ EDDHSA a produkty jej kondenzácie (EDDHSA) sa používajú hlavne v Španielsku, Francúzsku a Taliansku už 15 rokov ako organický chelátový prostriedok pre mikroživiny. Skúsenosti ukazujú, že je to účinný prostriedok na hnojenie a nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie.

(7)

Železo chelátované s EDDHSA sa používa najmä na úpravu nedostatku železa a na odstránenie železitej chlorózy. Odporúča sa používať na rôzne rastlinné druhy, najmä na také ovocné stromy, ako citrusy, marhule, avokádo, slivky a broskyne; používa sa aj na vinič, malé kríky a jahody.

(8)

Odstránenie železitej chlorózy a jej symptómov zabezpečuje zelené lístie s dobrým rastom a vývojom plodov určených na zber.

(9)

Pokiaľ ide o účinok na pôdu a životné prostredie, EDDHSA prechádza chemickým rozkladným procesom v pôde, ktorý je pomerne pomalý, ale ktorý nevytvára žiadne nebezpečné látky, ani nespôsobuje žiadne problémy so slanosťou pôdy.

(10)

EDDHSA by sa preto mala pridať do zoznamu povolených organických chelátových prostriedkov na mikrovýživu v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003.

(11)

Nariadenie (ES) č. 2003/2003 by sa preto malo zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený článkom 32 nariadenia (ES) č. 2003/2003,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. decembra 2004

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 885/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha I nariadenia (ES) č. 2003/2003 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V tabuľke A.2 sa zápis 2c) týkajúci sa „Trojitého superfosfátu“ nahrádza takto:

č.

Typové označenie

Údaje o metóde výroby a základných zložkách

Minimálny obsah živín (hmotnostné percento);

Údaje o vyjadrení živín; iné požiadavky

Iné údaje o typovom označení

Obsah živín, ktorý má byť deklarovaný;

Formy a rozpustnosť živín,

Iné kritériá

1

2

3

4

5

6

„2c)

Trojitý superfosfát

Výrobok sa získava reakciou pomletého minerálneho fosfátu s kyselinou fosforečnou a ako svoju základnú zložku obsahuje fosforečnan vápenatý

38 % P2O5

Fosfor vyjadrený ako P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom, aspoň 85 % deklarovaného obsahu P2O5 je rozpustných vo vode

Skúšobná vzorka: 3 g

 

Oxid fosforečný rozpustný v neutrálnom citrane amónnom

Vo vode rozpustný oxid fosforečný“

b)

Do bodu E.3.1 sa pridáva tento zápis:

„Sodná soľ:

 

 

etyléndiamín di-(2-hydroxy 5-sulfofenyloctová) kyselina a produkty jej kondenzácie

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)“


4.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2077/2004

z 3. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokiaľ ide o používanie činidiel pri spracovaní

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (1), najmä na tretiu vetu pätnástej zarážky jeho článku 2,

keďže:

(1)

Na základe nových informácií a technického vývoja oznámeného Skupinou pre technológiu a hospodárske posudzovanie v jej správe o pokroku z apríla 2002 (2) o kontrolovaných látkach používaných ako chemické činidlá pri spracovaní, by sa mala upraviť príloha VI k nariadeniu (ES) č. 2037/2000, ako dôsledok rozhodnutí X/14 (3) a XV/6 (4) prijatých na desiatom (1998) a pätnástom (2003) stretnutí strán montrealského protokolu v uvedenom poradí.

(2)

Konkrétne, rozhodnutie XV/6 pridáva činidlo tetrachlórmetán pri spracovaní na výrobu cyklodimu (rozpúšťadlo); a vypúšťa používanie CFC-113 ako činidla vo výrobe vinorelbínu (farmaceutický výrobok) a používanie tetrachlórmetánu ako činidla vo výrobe tralometrínu (insekticíd).

(3)

Nariadenie (ES) č. 2037/2000 by sa preto malo náležite zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru založeného článkom 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2037/2000,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 2037/2000 sa nahrádza textom, ktorý bol zmenený a doplnený, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. decembra 2004

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1804/2003 (Ú. v. EÚ L 265, 16.10.2003, s. 1).

(2)  Správa Skupiny pre technológiu a hospodárske posudzovanie, apríl 2002, zväzok 1, Správa o pokroku týkajúca sa činidiel pri spracovaní.

(3)  Desiate stretnutie strán Montrealského protokolu v roku 1998, rozhodnutie X/14: Činidlá.

(4)  Pätnáste stretnutie strán Montrealského protokolu v roku 2003, rozhodnutie XV/6: Zoznam spôsobov použitia kontrolovaných látok ako činidiel.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA VI

Procesy, v ktorých sa kontrolované látky používajú ako činidlá pri spracovaní, ako sa uvádza v pätnástej zarážke článku 2

a)

používanie tetrachlórmetánu na elimináciu chloridu dusitého pri výrobe chlóru a lúhu sodného;

b)

použitie tetrachlórmetánu pri obnovovaní chlóru vo zvyškovom plyne z výroby chlóru;

c)

použitie tetrachlórmetánu pri výrobe chlórovaného kaučuku;

d)

použitie tetrachlórmetánu pri výrobe chlórovaného izobutyl acetofenónu (ibuprofén-analgetikum);

e)

použitie tetrachlórmetánu pri výrobe polyfenyléntereftalamidu;

f)

použitie CFC-11 pri výrobe jemných syntetických vláknitých plechov;

g)

použitie CFC-12 pri fotochemickej syntéze prekurzorov perfluóropolyéterpolyperoxidu Z- perfluóropolyéterov a difunkčných derivátov;

h)

použitie CFC-113 pri redukcii medziproduktov perfluóropolyéterpolyperoxidu na výrobu diesterov perfluóropolyéteru;

i)

použitie CFC-113 pri výrobe diolov perfluóropolyéteru s vysokou funkčnosťou;

j)

použitie tetrachlórmetánu pri výrobe cyclodimu;

k)

použitie HCFCs v procesoch uvedených v bodoch a) až j), ak sa použijú na nahradenie CFC alebo tetrachlórmetánu.“


4.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/30


SMERNICA RADY 2004/106/ES

zo 16. novembra 2004,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 77/799/EHS o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní, niektorej spotrebnej dane a dane poistnej prémie a 92/12/EHS o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Je potrebná užšia spolupráca medzi daňovými úradmi Spoločenstva a medzi nimi a Komisiou založená na spoločných zásadách, aby sa účinne bojovalo proti podvodom v oblasti spotrebných daní.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní/2004 (3) zahŕňa všetky ustanovenia navrhnuté na uľahčenie správnej spolupráce v oblasti spotrebných daní obsiahnuté v smerniciach 77/799/EHS (4) a 92/12/EHS (5) s výnimkou vzájomnej pomoci ustanovenej smernicou Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (6).

(3)

Smernica Rady 2004/56/ES z 21. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/799/EHS (7), vyžaduje, aby členské štáty uviedli do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ňou do 1. januára 2005. Tieto ustanovenia sa uplatňujú v oblasti priamych daní, niektorých spotrebných daní a dane poistnej prémie. Keďže smernica 77/799/EHS sa neuplatňuje na spotrebné dane, podľa tejto smernice od 1. júla 2005 nie je vhodné, aby sa od členských štátov žiadalo prijatie ustanovení, ktoré sa v krátkom čase musia prestať uplatňovať. Preto je potrebné umožniť členským štátom neprijať ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou 2004/56/ES týkajúce sa spotrebných daní bez toho, aby bola dotknutá povinnosť prijať takéto ustanovenia s ohľadom na ostatné dane, na ktoré sa uplatňuje smernica 77/799/EHS.

(4)

Smernice 77/799/EHS a 92/12/EHS by sa preto mali príslušne zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 77/799/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

2.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   V súlade s ustanoveniami tejto smernice, príslušné orgány členských štátov si vymieňajú akékoľvek informácie, ktoré im môžu umožniť uskutočniť správne vymeranie dane z príjmu a kapitálu a akékoľvek informácie vzťahujúce sa na určenie dane poistnej prémie uvedenej v šiestej zarážke článku 3 smernice Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (8).“

Článok 2

Smernica 92/12/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 15a sa vypúšťa.

2.

Článok 15b sa vypúšťa.

3.

Článok 19 ods. 6 sa vypúšťa.

Článok 3

Odkazy na smernicu 77/799/EHS vo vzťahu k spotrebným daniam sa chápu ako odkazy na nariadenie (ES) č. 2073/2004.

Odkazy na smernicu 92/12/EHS vo vzťahu k správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní sa chápu ako odkazy na nariadenie (ES) č. 2073/2004.

Článok 4

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 30. júna 2005. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. júla 2005.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3.   Odchylne od článku 2 smernice 2004/56/ES, členské štáty nie sú povinné prijať a uplatňovať ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou 2004/56/ES vo vzťahu k spotrebným daniam.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť v dvadsiaty deň nasledujúci po dni jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 16. novembra 2004

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Stanovisko doručené 1. apríla 2004 (zatiaľ nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko doručené 31. marca 2004 (zatiaľ nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/56/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 70).

(5)  Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(6)  Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 2003.

(7)  ABl. L 127 vom 29.4.2004, S. 70.

(8)  Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 2003.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

4.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/32


ROZHODNUTIE RADY

z 2. novembra 2004

o podpísaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Andorským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, a o schválení ako aj podpísaní Spoločného vyhlásenia úmyslu, ktoré je k dohode pripojené

(2004/828/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článok 94 v spojení s článkom 300 ods. 2, prvý pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dňa 16. októbra 2001 Rada splnomocnila Komisiu, aby s Andorským kniežatstvom rokovala o dohode, ktorá by zaručila, že tento štát prijme opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sa musia uplatňovať v rámci Spoločenstva, aby sa zabezpečilo účinné zdaňovanie príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov.

(2)

Text dohody, ktorý je výsledkom týchto rokovaní, je zhodný s negociačnými smernicami, ktoré boli schválené Radou. K tomuto textu je pripojené Spoločné vyhlásenie úmyslu medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Andorským kniežatstvom.

(3)

S výhradou prijatia, v neskoršom štádiu, rozhodnutia o uzavretí dohody, je žiaduce, aby sa pristúpilo k podpísaniu dvoch dokumentov, ktoré boli parafované 1. júla 2004, a aby Rada potvrdila schválenie Spoločného vyhlásenia úmyslu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

S výhradou prijatia, v neskoršom štádiu, rozhodnutia o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES (1) o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov, predseda Rady je poverený určiť osoby splnomocnené k podpísaniu dohody a Spoločného vyhlásenia úmyslu, ktoré je k dohode pripojené, ako aj listov vystavených Európskym spoločenstvom, ktoré majú byť vymenené v súlade s článkom 19 ods. 2 dohody a s posledným pododsekom Spoločného vyhlásenia úmyslu, aby bol vyjadrený súhlas Európskeho spoločenstva.

Text Spoločného vyhlásenia úmyslu je schválený Radou.

Text dohody a Spoločného vyhlásenia úmyslu sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. novembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v Smernici rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

a

ANDORRSKÉ KNIEŽATSTVO,

ďalej len „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“,

vzhľadom na opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici 2003/48/ES (ďalej len „smernica“), v rámci spolupráce, ktorá berie do úvahy oprávnený záujem každej zo zmluvných strán, a v kontexte, keď iné tretie krajiny v situácii, ktorá je podobná situácii Andorrského kniežatstva, budú rovnako uplatňovať opatrenia, ktoré sú rovnocenné s opatreniami smernice,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Cieľ

1.   V rámci spolupráce medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom príjmy z úspor v podobe výplat úrokov vykonaných v Andorrskom kniežatstve v prospech vlastníkov požitkov, fyzických osôb, ktoré boli v súlade s postupmi uvedenými v článku 3 identifikované ako obyvatelia členského štátu Európskeho spoločenstva, podliehajú zrážkovej dani, ktorú vykonávajú vyplácajúci zástupcovia so sídlom na území Andorrského kniežatstva podľa podmienok uvedených v článku 7.

Táto zrážková daň sa vyberá okrem opatrení o dobrovoľnom ohlásení podľa pravidiel uvedených v článku 9. Príjem, ktorý zodpovedá sumám zrazeným uplatnením článkov 7 a 9, je predmetom delenia medzi členské štáty Európskeho spoločenstva a Andorrské kniežatstvo podľa pravidiel stanovených v článku 8.

Aby táto dohoda bola rovnocenná so smernicou, boli tieto opatrenia doplnené uvedením pravidiel o výmene informácií na požiadanie, ktoré sú upresnené v článku 12, a o konzultačných a prehodnocovacích postupoch, ktoré sú uvedené v článku 13.

2.   Zmluvné strany prijímajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie uplatňovania tejto dohody. Andorrské kniežatstvo prijíma najmä všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby úlohy potrebné na zavedenie tejto dohody vykonávali vyplácajúci zástupcovia usadení na jeho území, a výslovne prijme opatrenia týkajúce sa súdnych konaní a pokút, bez ohľadu na miesto usadenia dlžníka pohľadávky, ktorá poskytuje úrok.

Článok 2

Vymedzenie vlastníka požitkov

1.   Na účely tejto dohody „vlastník požitkov“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá prijíma výplatu úroku, alebo akúkoľvek fyzickú osobu, ktorej je výplata úroku zabezpečená, pokiaľ neposkytne dôkaz, že nebola prijatá alebo zabezpečená v jeho vlastný prospech, to znamená, že:

a)

koná ako vyplácajúci zástupca v zmysle článku 4; alebo

b)

koná za právnickú osobu, subjekt, ktorý je zdaňovaný zo svojich ziskov na základe všeobecných úprav pre zdaňovanie podnikania, podnik pre kolektívne investovanie s prevoditeľnými cennými papiermi so sídlom v členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v Andorrskom kniežatstve; alebo

c)

koná za ďalšiu fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom požitkov, a oznamuje vyplácajúcemu zástupcovi totožnosť uvedeného vlastníka požitkov v súlade s článkom 3 ods 1.

2.   Pokiaľ má vyplácajúci zástupca informácie, ktoré naznačujú, že fyzická osoba, ktorá prijíma výplatu úroku, alebo pre ktorú je výplata úroku zabezpečená, nemusí byť vlastníkom požitkov, podnikne všetky primerané kroky na stanovenie totožnosti vlastníka požitkov v súlade s článkom 3 ods. 1. Ak vyplácajúci zástupca nie je schopný identifikovať vlastníka požitkov, k predmetnej fyzickej osobe pristupuje ako ku vlastníkovi požitkov.

Článok 3

Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkov

1.   Vyplácajúci zástupca stanovuje totožnosť vlastníka požitkov, vyjadrenú jeho priezviskom, menom a adresou, na základe opatrení proti praniu špinavých peňazí platných v Andorrskom kniežatstve.

2.   Vyplácajúci zástupca stanovuje bydlisko vlastníka požitkov na základe predpisov, ktoré sa menia v závislosti od toho, kedy boli nadviazané vzťahy medzi vyplácajúcim zástupcom a prijímateľom úroku. Okrem nasledujúcich bodov sa má za to považuje, že miesto bydliska sa nachádza v krajine, kde má vlastník požitkov svoju trvalú adresu:

a)

v prípade zmluvných vzťahov, ktoré boli nadviazané pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca stanovuje bydlisko vlastníka požitkov na základe opatrení proti praniu špinavých peňazí platných v Andorrskom kniežatstve;

b)

v prípade zmluvných vzťahov založených alebo transakcií vykonávaných bez existencie zmluvných vzťahov vyplácajúci zástupca od 1. januára 2004 stanovuje bydlisko vlastníka požitkov na základe adresy uvedenej v úradnom preukaze totožnosti alebo, ak je to potrebné, na základe akéhokoľvek preukazného dokladu predloženého vlastníkom požitkov a v súlade s týmto postupom: v prípade fyzických osôb predkladajúcich úradný preukaz totožnosti vydaný členským štátom Európskeho spoločenstva, ktoré o sebe vyhlasujú, že majú bydlisko v tretej krajine Európskeho spoločenstva, sa bydlisko stanovuje na základe osvedčenia o bydlisku alebo autorizačného dokumentu o bydlisku vydaného kompetentným úradom danej tretej krajiny, o ktorej fyzická osoba vyhlasuje, že v nej má bydlisko. V prípade nepredloženia takéhoto osvedčenia o bydlisku alebo autorizačného dokumentu o bydlisku sa má za to považuje, že miesto bydliska sa nachádza v členskom štáte Európskeho spoločenstva, ktorý vydal úradný preukaz totožnosti.

Článok 4

Vymedzenie vyplácajúceho zástupcu

Na účely tejto dohody „vyplácajúci zástupca“ znamená akýkoľvek hospodársky subjekt so sídlom v Andorrskom kniežatstve, ktorý vykonáva vyplácanie úroku alebo zabezpečuje vyplácanie úroku v okamžitý prospech vlastníka požitkov, či už je tento subjekt dlžníkom pohľadávky, ktorá nesie úroky, alebo subjektom povereným dlžníkom alebo vlastníkom požitkov vykonávať alebo zabezpečovať vyplácanie úroku.

Článok 5

Vymedzenie príslušného úradu

1.   Na účely tejto dohody sú „príslušnými úradmi“ zmluvných strán úrady, ktorých zoznam je uvedený v prílohe I.

2.   V prípade tretích krajín je príslušným úradom úrad, ktorý je vymedzený na účely dvojstranných a mnohostranných daňových dohovorov, alebo, ak takýto neexistuje, potom je to akýkoľvek iný úrad, ktorý je príslušný vydávať osvedčenia o bydlisku na daňové účely.

Článok 6

Vymedzenie výplaty úroku

1.   Na účely tejto dohody „výplata úroku“ znamená:

a)

úrok vyplatený alebo pripísaný na účet, ktorý sa týka pohľadávok každého druhu, bez ohľadu na to, či sú zabezpečené hypotékou, či sú v nich obsiahnuté práva na účasť na ziskoch dlžníka, a najmä, príjem z vládnych cenných papierov a príjem z dlhopisov alebo obligácií, vrátane prémií a ziskov spojených s takýmito cennými papiermi; penále za oneskorené výplaty sa nepovažujú za výplaty úroku;

b)

úrok, ktorý sa nahromadil alebo sa kapitalizoval pri prevode, úhrade alebo odkúpení pohľadávok uvedených v písmene a);

c)

príjem pochádzajúci z výplat úroku buď priamo, alebo prostredníctvom subjektu uvedeného v článku 4 ods. 2 smernice, ktorý je rozdeľovaný:

i)

podnikmi pre kolektívne investovanie so sídlom v členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v Andorrskom kniežatstve;

ii)

subjektami, ktoré využijú možnosť uvedenú v článku 4 ods. 3 smernice; a

iii)

podnikmi pre kolektívne investovanie so sídlom mimo územia uvedeného v článku 17;

d)

príjem realizovaný pri prevode, úhrade alebo odkúpení akcií alebo podielov v nasledujúcich podnikoch a subjektoch, keď tieto priamo alebo nepriamo, prostredníctvom iných podnikov na kolektívne investovanie alebo iných subjektov uvedených nižšie, investujú viac ako 40 % svojich aktív do pohľadávok uvedených v písmene a):

i)

podniky pre kolektívne investovanie so sídlom v členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v Andorrskom kniežatstve;

ii)

subjekty, ktoré využijú možnosť uvedenú v článku 4 ods. 3 smernice;

iii)

podniky pre kolektívne investovanie so sídlom mimo územia uvedeného v článku 17.

Andorrské kniežatstvo však má právo zahrnúť príjem uvedený v písmene d) do vymedzenia výplaty úroku iba v takom rozsahu, keď takýto príjem zodpovedá príjmu priamo alebo nepriamo pochádzajúcemu z výplat úroku v zmysle písmen a) a b).

2.   Pokiaľ ide o odsek 1 písm. c) a d), ak vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie ohľadom podielu príjmu, ktorý pochádza z výplat úroku, za výplatu úroku sa považuje celková čiastka príjmu.

3.   Pokiaľ ide o odsek 1 písm. d), ak vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie ohľadom percentuálneho podielu aktív investovaných do pohľadávok, akcií alebo podielov vymedzených v uvedenom odseku, uvedený percentuálny podiel sa považuje za vyšší ako 40 %. Ak nemôže určiť čiastku príjmu realizovaného vlastníkom požitkov, príjem sa považuje za výnos z prevodu, úhrady alebo odkúpenia akcií alebo podielov.

4.   Pokiaľ ide o odsek 1 písm. b) a d), Andorrské kniežatstvo má právo požadovať od vyplácajúcich zástupcov na svojom území, aby anualizovali úrok počas obdobia, ktoré nemôže presiahnuť obdobie jedného roka, a pristupovali k takému anualizovanému úroku ako k výplate úroku dokonca aj vtedy, ak v tomto období nedošlo k žiadnemu prevodu, žiadnemu odkúpeniu alebo k žiadnej úhrade.

5.   Príjem pochádzajúci od podnikov alebo subjektov, ktoré investovali do výšky 15 % svojich aktív do pohľadávok v zmysle odseku 1 písm. a), sa nepovažuje za výplatu úroku v zmysle odseku 1 písm. c) a d).

6.   Percentuálny podiel uvedený v odseku 1 písm. d) a odseku 3 je od 1. januára 2011 25 %.

7.   Percentuálne podiely uvedené v odseku 1 písm. d) a v odseku 5 sa určujú v závislosti od investičnej politiky určenej v stanovách alebo v zakladateľských dokumentoch príslušných podnikov alebo subjektov a v prípade, že chýbajú, s ohľadom na aktuálne zloženie aktív týchto podnikov alebo subjektov.

Článok 7

Zrážková daň

1.   Ak vlastník požitkov z úrokov má bydlisko v členskom štáte Európskeho spoločenstva, Andorrské kniežatstvo vyberá zrážkovú daň pri sadzbe 15 % počas prvých troch rokov platnosti tejto dohody, 20 % počas nasledujúcich troch rokov a napokon 35 %.

2.   Vyplácajúci zástupca vyberá zrážkovú daň takto:

a)

v prípade výplaty úroku v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a): z čiastky vyplateného alebo na účet pripísaného úroku;

b)

v prípade výplaty úroku v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) alebo d): z čiastky úroku alebo príjmu daných v uvedených odsekoch alebo výberom s rovnakým účinkom, ktorý znáša prijímateľ, z plnej čiastky výnosu z prevodu, odpredaja alebo úhrady;

c)

v prípade výplaty úroku v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c): z čiastky príjmu daného v uvedenom odseku;

d)

pokiaľ Andorrské kniežatstvo využije možnosť na základe článku 6 ods. 4: z čiastky anualizovaného úroku.

3.   Na účely písmen a) a b) odseku 2 sa zrážková daň vyberá pomerne k obdobiu držby pohľadávky vlastníkom požitkov. Ak vyplácajúci zástupca nedokáže určiť obdobie držby na základe informácií, ktoré má k dispozícii, pristupuje k vlastníkovi požitkov, akoby pohľadávku vlastnil počas celej doby jej existencie, pokiaľ neposkytne dôkaz o dni nadobudnutia.

4.   Iné dane a zrážky vyberané z výplaty úroku ako zrážka uvedená v tejto dohode sú odpočítané zo zrazenej dane vypočítanej v súlade s odsekmi 1 až 3 z rovnakej výplaty úroku.

5.   Okrem ustanovení článku 10 vyberanie zrážkovej dane vyplácajúcim zástupcom so sídlom v Andorrskom kniežatstve nebráni členskému štátu Európskeho spoločenstva, v ktorom má daňové sídlo vlastník požitkov, v zdaňovaní príjmu v súlade s vlastným vnútroštátnym právom.

V prípade, ak daňový poplatník príjmy z úrokov vyplatené vyplácajúcim zástupcom so sídlom v Andorrskom kniežatstve oznámi daňovému úradu členského štátu Európskeho spoločenstva, v ktorom má svoje bydlisko, budú tieto príjmy z úrokov zdanené rovnakou sadzbou ako príjmy z úrokov získané vo vnútri tohto členského štátu.

Článok 8

Delenie príjmov

1.   Andorrské kniežatstvo si ponechá 25 % príjmu pochádzajúceho zo zrážkovej dane uvedenej v článku 7 a prevedie 75 % z príjmu členskému štátu Európskeho spoločenstva, v ktorom má bydlisko vlastník požitkov úroku.

2.   Takéto prevody sa uskutočnia za každý kalendárny rok jedinou operáciou vykonanou členským štátom najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia kalendárneho roka, počas ktorého boli vykonané zrážky.

Andorrské kniežatstvo prijíma všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie správneho fungovania systému delenia príjmov.

Článok 9

Dobrovoľné ohlásenie

1.   Andorrské kniežatstvo stanoví konanie, ktoré umožní vlastníkovi požitkov vyhnúť sa zrážkovej dani uvedenej v článku 7 v prípade, ak vlastník požitkov predloží svojmu vyplácajúcemu zástupcovi osvedčenie vystavené na jeho meno príslušným úradom členského štátu, v ktorom má svoje bydlisko, v súlade s odsekom 2 tohto článku.

2.   Na požiadanie vlastníka požitkov príslušný úrad členského štátu, v ktorom má svoje bydlisko, vydá osvedčenie, v ktorom budú uvedené tieto údaje:

a)

meno, adresa a daňové identifikačné číslo, alebo ak tieto údaje chýbajú, dátum a miesto narodenia vlastníka požitkov;

b)

meno alebo názov a adresa vyplácajúceho zástupcu;

c)

číslo účtu vlastníka požitkov alebo, pokiaľ chýba, identifikácia dlhopisu.

Takéto osvedčenie je platné najviac tri roky. Vydáva sa ktorémukoľvek vlastníkovi požitkov, na jeho žiadosť, do dvoch mesiacov od jej podania.

Článok 10

Zamedzenie dvojitého zdanenia

1.   Členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov svoje bydlisko, zabezpečí zamedzenie akéhokoľvek dvojitého zdanenia, ktoré by mohlo byť dôsledkom vyberania zrážkovej dane uvedenej v článku 7, v súlade s ustanoveniami odsekov 2 a 3 tohto článku.

2.   Ak úrok prijatý vlastníkom požitkov podliehal zrážkovej dani uvedenej v článku 7 v Andorrskom kniežatstve, členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov svoje bydlisko, mu vráti daň rovnajúcu sa čiastke tejto dane zrazenej v súlade s jeho vnútroštátnym právom. Ak táto čiastka presahuje čiastku dane dlžnej v súlade s jeho vnútroštátnym právom, členský štát bydliska na daňové účely vráti prevyšujúcu čiastku zrazenej dane vlastníkovi požitkov.

3.   Ak, okrem zrážkovej dane uvedenej v článku 7, úrok prijatý vlastníkom požitkov podliehal akémukoľvek inému typu zrážkovej dane a členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov svoje daňové bydlisko, umožňuje vrátenie dane z takejto zrážkovej dane v súlade s vlastným vnútroštátnym právom alebo dohovormi o dvojitom zdanení, takáto iná zrážková daň sa pripíše k dobru pred uplatnením postupu stanoveného v odseku 2.

4.   Členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov svoje daňové bydlisko, môže mechanizmus vrátenia dane uvedený v odsekoch 2 a 3 nahradiť uhradením zrážkovej dane uvedenej v článku 7.

Článok 11

Obchodovateľné dlhopisy

1.   Odo dňa uplatňovania tejto dohody a dovtedy, kým Andorrské kniežatstvo bude vyberať zrážkovú daň uvedenú v článku 7, a kým aspoň jeden členský štát Európskeho spoločenstva bude uplatňovať podobnú zrážkovú daň, ale najneskôr do 31. decembra 2010, domáce a medzinárodné dlhopisy a ostatné obchodovateľné dlžobné úpisy, ktoré boli pôvodne emitované pred 1. marcom 2001 alebo v prípade ktorých pôvodné emisné prospekty boli schválené pred uvedeným dňom príslušnými úradmi v zmysle smernice Rady 80/390/EHS alebo zodpovednými úradmi v Andorrskom kniežatstve, alebo zodpovednými úradmi v tretích krajinách, sa nepovažujú za pohľadávky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) pod podmienkou, že sa od 1. marca 2002 nevydá žiadna nová emisia takýchto obchodovateľných dlhopisov.

2.   V každom prípade, pokiaľ aspoň jeden z členských štátov Európskeho spoločenstva takisto uplatní podobné ustanovenia, ustanovenia tohto článku sa budú naďalej uplatňovať aj po 31. decembri 2010 s ohľadom na obchodovateľné dlhopisy:

ktoré obsahujú klauzuly o hrubej sume a predčasnej úhrade, a

keď vyplácajúci zástupca, ako je definovaný v článku 4, sídli v Andorrskom kniežatstve, a

keď vyplácajúci zástupca vypláca úrok priamo vlastníkovi požitkov alebo zabezpečuje výplatu úroku v bezprostredný prospech tohto vlastníka, ktorý sídli v členskom štáte Európskeho spoločenstva.

Ak všetky členské štáty Európskeho spoločenstva prestanú uplatňovať podobné ustanovenia, ustanovenia tohto článku sa budú naďalej uplatňovať len s ohľadom na obchodovateľné dlhopisy:

ktoré obsahujú klauzuly o hrubej sume a predčasnej úhrade, a

keď vyplácajúci zástupca emitenta sídli v Andorrskom kniežatstve, a

keď tento vyplácajúci zástupca vypláca úrok priamo vlastníkovi požitkov alebo zabezpečuje výplatu úroku v bezprostredný prospech tohto vlastníka, ktorý sídli v členskom štáte Európskeho spoločenstva.

Ak sa po 1. marci 2002 uskutoční nová emisia jedného z vyššie uvedených obchodovateľných dlhopisov emitovaných vládou alebo súvisiacim subjektom, ktorý koná ako správny orgán alebo ktorého úloha je uznávaná medzinárodnou zmluvou, celá emisia takéhoto cenného papiera, a to pôvodná emisia a akákoľvek ďalšia emisia, sa považuje za emisiu dlhopisu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a).

Ak sa po 1. marci 2002 uskutoční nová emisia jedného z vyššie spomenutých obchodovateľných dlhopisov emitovaných akýmkoľvek iným emitentom, na ktorého sa nevzťahuje predchádzajúci pododsek, táto nová emisia sa považuje za emisiu dlhopisu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a).

3.   Tento článok nebráni žiadnym spôsobom členským štátom Európskeho spoločenstva a Andorrskému kniežatstvu, aby zdaňovali príjem z dlžobných cenných papierov uvedených v odseku 1 v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 12

Výmena informácií na požiadanie

1.   Príslušné úrady Andorrského kniežatstva a členských štátov Európskeho spoločenstva si vymieňajú informácie týkajúce sa príjmov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a informácie týkajúce sa konaní, ktoré predstavujú trestný čin daňového podvodu podľa právnych predpisov žiadaného štátu alebo rovnocenné porušenie zákona. „Rovnocenným porušením zákona“ sa označuje jedine porušenie zákona obsahujúce rovnaký stupeň závažnosti ako konanie, ktoré podľa zákonov žiadaného štátu predstavuje trestný čin daňového podvodu.

Dovtedy, kým do svojich vnútroštátnych právnych predpisov nezavedie pojem trestného činu daňového podvodu, Andorrské kniežatstvo sa zaväzuje, ak je dožiadaným štátom, pristupovať ako k trestnému činu daňového podvodu, na účely prvého odseku, v prípade konaní, ktoré pomocou podvodu spôsobia škodu finančným (majetkovým) záujmom daňového úradu dožadujúceho štátu a ktoré podľa zákonov Andorrského kniežatstva predstavujú trestný čin podvodu.

V odpovedi na náležite odôvodnenú žiadosť dožiadaný štát poskytne informácie o záležitostiach uvedených vyššie v tomto článku, ktoré sú predmetom alebo sú spôsobilé byť predmetom vyšetrovania trestného alebo iného ako trestného v dožadujúcom štáte.

2.   Na účely stanovenia, či informácie môžu byť poskytnuté v odpovedi na žiadosť, dožiadaný štát uplatňuje pravidlá o premlčaní platné podľa právnych predpisov dožadujúceho štátu namiesto ustanovení o premlčaní platných podľa zákona dožiadaného štátu.

3.   Dožiadaný štát poskytne informácie, pokiaľ má dožadujúci štát závažné dôvody k podozreniu, že konanie je trestným činom daňového podvodu alebo rovnocenným porušením zákona. Ak je Andorrské kniežatstvo dožiadaným štátom, oprávnenosť žiadosti musí byť stanovená v lehote dvoch mesiacov sudcovským orgánom Andorrského kniežatstva vzhľadom na oprávnenosť dôvodov, ktoré ju podporujú, so zreteľom na podmienky stanovené v tomto článku.

4.   Dôvody, pre ktoré má dožadujúci štát podozrenie z takéhoto trestného činu, sa môžu zakladať na:

a)

dokumentoch hodnoverných alebo nie, okrem iného, účtovných kníh a dokumentov, alebo na dokumentoch o bankových účtoch;

b)

svedectvách pochádzajúcich od daňového poplatníka;

c)

informáciách získaných od informátora alebo tretej strany, ktoré boli nezávisle potvrdené alebo ktoré sa inak zdali vierohodné; alebo

d)

podrobných nepriamych dôkazoch.

5.   Akákoľvek informácia vymenená takýmto spôsobom musí byť považovaná za dôvernú a môže byť zverejnená jedine príslušným osobám alebo úradom príslušnej zmluvnej strany, ktoré sú oprávnené rozhodovať o zdaňovaní vyplácania úroku uvedeného v článku 1 buď s pôsobnosťou v oblasti zrážkovej dane a príjmov k tomu prislúchajúcich, uvedených v článku 7 alebo 8, alebo s pôsobnosťou v oblasti dobrovoľného ohlasovania, uvedeného v článku 9. Tieto osoby alebo úrady budú môcť uviesť takto získané informácie počas verejných pojednávaní alebo v uzneseniach, ktoré majú za cieľ takéto zdaňovanie.

Informácie môžu byť poskytnuté inej osobe alebo úradu jedine na základe predbežného písomného súhlasu príslušného úradu strany, ktorá poskytla informácie.

6.   Andorrské kniežatstvo súhlasí so začatím dvojstranných rokovaní s každým členským štátom, ktorý si to želá, aby sa vymedzili jednotlivé kategórie prípadov, ktoré zodpovedajú kritériu „rovnocenného porušenia zákona“ podľa konania používaného týmto štátom.

Článok 13

Konzultácie a prehodnotenie

1.   Zmluvné strany vzájomne konzultujú najmenej každé tri roky alebo na požiadanie jednej zo zmluvných strán, aby preskúmali a, ak to uznajú za potrebné, vylepšili technické fungovanie tejto dohody a vyhodnotili medzinárodný vývoj. Konzultácie sa uskutočnia v mesiaci, ktorý nasleduje po podaní žiadosti, a v súrnych prípadoch najskôr ako to bude možné.

Na základe tohto vyhodnotenia môžu zmluvné strany viesť vzájomné konzultácie, aby preskúmali, či je potrebné, vzhľadom na medzinárodný vývoj, upraviť túto dohodu.

2.   Hneď, ako získajú dostatočnú skúsenosť z celkového uplatňovania článku 7 ods. 1 dohody, budú zmluvné strany viesť vzájomné konzultácie, aby preskúmali, či je potrebné, vzhľadom na medzinárodný vývoj, upraviť túto dohodu.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 sa zmluvné strany informujú o prípadnom vývoji vo vzťahu k dobrému fungovaniu tejto dohody. Do toho rovnako patrí akákoľvek relevantná dohoda medzi jednou zo zmluvných strán a tretím štátom.

4.   Ak sa v súlade s článkom 5 tejto dohody vyskytne medzi príslušnými úradmi Andorrského kniežatstva a jedným alebo viacerými príslušnými úradmi členských štátov Európskeho spoločenstva rozpor týkajúci sa jeho výkladu alebo uplatňovania, tieto úrady sa budú snažiť vyriešiť takýto prípad priateľskou dohodou. O výsledkoch tejto konzultácie okamžite informujú Komisiu Európskych spoločenstiev, ako aj príslušné úrady ostatných členských štátov Európskeho spoločenstva. Pokiaľ ide o problémy s výkladom, Komisia sa môže zúčastňovať na konzultáciách na požiadanie ktoréhokoľvek príslušného úradu.

Článok 14

Uplatňovanie

1.   Uplatňovanie tejto dohody je podmienené tým, že závislé alebo pridružené územia členských štátov, uvedené v správe Rady (Ekonomické a finančné záležitosti) na Európskej rade v Santa Maria da Feira v dňoch 19. a 20. júna 2000, ako aj Spojené štáty americké, Monako, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a San Maríno, prijmú a začnú uplatňovať opatrenia totožné alebo rovnocenné s opatreniami obsiahnutými v smernici alebo v tejto dohode a stanovia rovnaké dátumy uplatňovania.

2.   Po spoločnej dohode zmluvné strany stanovia najmenej šesť mesiacov pred dátumom uvedeným v odseku 6, či je podmienka uvedená v odseku 1 splnená, pokiaľ ide o dátumy nadobudnutia účinnosti náležitých opatrení v spomínaných tretích krajinách a závislých alebo pridružených územiach. Ak zmluvné strany nerozhodnú, že podmienka je splnená, stanovia po spoločnej dohode na účely odseku 6 nový dátum.

3.   Bez dopadu na svoje inštitucionálne usporiadanie začne Andorrské kniežatstvo uplatňovať túto dohodu od dátumu uvedeného v odseku 6 a oznámi to Európskemu spoločenstvu.

4.   Uplatňovanie tejto dohody alebo niektorých častí tejto dohody môže byť s okamžitou účinnosťou prerušené zmluvnou stranou cestou oznámenia adresovaného druhej zmluvnej strane, ak smernica alebo jej príslušná časť sa prestane dočasne alebo trvale uplatňovať, v súlade s právom Európskeho spoločenstva alebo ak členský štát Európskeho spoločenstva pozastaví uplatňovanie svojich vykonávacích opatrení.

5.   Každá zmluvná strana môže rovnako pozastaviť uplatňovanie tejto dohody na základe oznámenia adresovaného druhej zmluvnej strane, ak jedna z piatich vyššie uvedených tretích krajín (Spojené štáty americké, Monako, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a San Maríno) alebo jedno zo závislých alebo pridružených území členských štátov Európskeho spoločenstva, ako sú uvedené v odseku 1, skončí neskôr s uplatňovaním opatrení totožných alebo rovnocenných s opatreniami upravenými v smernici. Pozastavenie uplatňovania dohody sa uskutoční najskôr dva mesiace po oznámení. Dohoda sa začne opätovne uplatňovať ihneď, ako budú opatrenia opäť integrované.

6.   Najneskôr do 1. júla 2005 zmluvné strany prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto dohodou.

Článok 15

Podpísanie, nadobudnutie platnosti a vypovedanie

1.   Táto dohoda sa ratifikuje alebo schvaľuje zmluvnými stranami v súlade s ich vnútornými postupmi. Zmluvné strany si vzájomne oznámia splnenie týchto postupov. Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po poslednom oznámení.

2.   Každá zmluvná strana môže vypovedať túto dohodu oznámením adresovaným druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa uplatňovanie dohody skončí dvanásť mesiacov po takomto oznámení.

Článok 16

Žiadosti a záverečné vyúčtovanie

1.   Úplné alebo čiastočné vypovedanie či pozastavenie tejto dohody nemá vplyv na žiadosti podané fyzickými osobami.

2.   V takom prípade Andorrské kniežatstvo pred skončením uplatňovania tejto dohody vystavuje záverečné vyúčtovanie a vykonáva záverečnú platbu členským štátom Európskeho spoločenstva.

Článok 17

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa uplatňuje na jednej strane na územiach, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a v podmienkach ustanovených touto zmluvou, a na druhej strane na území Andorrského kniežatstva.

Článok 18

Prílohy

1.   Neoddeliteľnou súčasťou dohody sú dve prílohy.

2.   Zoznam príslušných úradov uvedených v prílohe I môže byť jednoduchým oznámením druhej zmluvnej strane pozmenený Andorrským kniežatstvom, pokiaľ ide o úrad uvedený v písmene a) tejto prílohy, a Európskym spoločenstvom, pokiaľ ide o ostatné úrady.

Zoznam súvisiacich subjektov uvedených v prílohe II môže byť pozmenený po spoločnej dohode.

Článok 19

Jazyky

1.   Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v jazyku nemeckom, anglickom, dánskom, španielskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, maďarskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, holandskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, švédskom, českom a katalánskom, texty v každom z týchto jazykov sú rovnako autentické.

2.   Verzia v maltskom jazyku je overená zmluvnými stranami na základe výmeny listov. Je rovnako autentická, z rovnakého titulu ako jazyky uvedené v odseku 1.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Hecho en Bruselas, el quince de noviembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende november to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada piecpadsmitajā novembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év november havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussel fil-ħmistax il-jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de vijftiende november tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli w dniu piętnastego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Novembro de dois mil e quatro.

V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícštyri.

V Bruslju, petnajstega novembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den femtonde november tjugohundrafyra.

Fet a Brussel les el dia quinze de novembre de l'any dos mil quatre.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Per la Comunitat Europea

Image

Pel Principat d’Andorra

Image

PRÍLOHA I

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ÚRADOV ZMLUVNÝCH STRÁN

Na účely tejto dohody, „príslušnými úradmi“ sú:

a)

za Andorrské kniežatstvo: Ministre eucarregat de les Finances alebo splnomocnený zástupca; pre uplatňovanie článku 3 je však príslušným úradom el Ministre eucarregat de l’Interior alebo splnomocnený zástupca;

b)

za Belgické kráľovstvo: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances alebo splnomocnený zástupca;

c)

za Českú republiku: Ministr financí alebo splnomocnený zástupca;

d)

za Dánske kráľovstvo: Skatteministeren alebo splnomocnený zástupca;

e)

za Nemeckú spolkovú republiku: Der Bundesminister der Finanzen alebo splnomocnený zástupca;

f)

za Estónsku republiku: Rahandusminister alebo splnomocnený zástupca;

g)

za Helénsku republiku: Ο Υπουργός Οικονομίας καιΟικονομικών alebo splnomocnený zástupca;

h)

za Španielske kráľovstvo: El Ministro de Economía y Hacienda alebo splnomocnený zástupca;

i)

za Francúzsku republiku: le Ministre chargé du budget alebo splnomocnený zástupca;

j)

za Írsko: The Revenue Commissioners alebo splnomocnený zástupca;

k)

za Taliansku republiku: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali alebo splnomocnený zástupca;

l)

za Cyperskú republiku: Υπουργός Οικονομικών alebo splnomocnený zástupca;

m)

za Lotyšskú republiku: Finanšu ministrs alebo splnomocnený zástupca;

n)

za Litovskú republiku: Finansų ministras alebo splnomocnený zástupca;

o)

za Luxemburské veľkovojvodstvo: le Ministre des Finances alebo splnomocnený zástupca; pre uplatňovanie článku 12 je však príslušným úradom generálny prokurátor luxemburského štátu;

p)

za Maďarskú republiku: A pénzügyminiszter alebo splnomocnený zástupca;

q)

za Maltskú republiku: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi alebo splnomocnený zástupca;

r)

za Holandské kráľovstvo: De Minister van Financiën alebo splnomocnený zástupca;

s)

za Rakúsku republiku: Der Bundesminister für Finanzen alebo splnomocnený zástupca;

t)

za Poľskú republiku: Minister Finansów alebo splnomocnený zástupca;

u)

za Portugalskú republiku: O Ministro das Finanças alebo splnomocnený zástupca;

v)

za Slovinskú republiku: Minister za financií alebo splnomocnený zástupca;

w)

za Slovenskú republiku: Minister financií alebo splnomocnený zástupca;

x)

za Fínsku republiku: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet alebo splnomocnený zástupca;

y)

za Švédske kráľovstvo: Chefen for Finansdepartementet alebo splnomocnený zástupca;

z)

za Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a za európske územia, za ktoré Spojené kráľovstvo prevzalo zahraničné vzťahy: the Commissioners of Inland Revenue alebo ich schválený zástupca ako aj gibraltarský príslušný úrad určený Spojeným kráľovstvom v súlade s uzavretými dohodami, ktoré sa týkajú gibraltarských príslušných úradov v kontexte nástrojov EÚ a ES a príslušných zmlúv, ktoré boli doručené 19. apríla 2000 členským štátom a orgánom Európskej únie, a ktorých jednu kópiu doručí Generálny sekretariát Rady Európskej únie Andorrskému kniežatstvu, a ktoré sa vzťahujú na túto dohodu.

PRÍLOHA II

ZOZNAM SÚVISIACICH SUBJEKTOV

Na účely článku 11 sa za „súvisiaci subjekt, ktorý koná ako správny orgán alebo ktorého úloha je uznávaná medzinárodnou zmluvou“ považujú tieto subjekty:

SUBJEKTY V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE:

 

Belgicko

Vlaams Gewest (flámsky región)

Région wallonne (valónsky región)

Région bruxelloise/Brussels Gewest (bruselský región)

Communauté française (francúzske spoločenstvo)

Vlaamse Gemeenschap (flámske spoločenstvo)

Deutschsprachige Gemeinschaft (nemecky hovoriace spoločenstvo)

 

Španielsko

Xunta de Galicia (vláda autonómneho spoločenstva Galície)

Junta de Andalucía (vláda autonómneho spoločenstva Andalúzie)

Junta de Extremadura (vláda autonómneho spoločenstva Extremadury)

Junta de Castilla- La Mancha (vláda autonómneho spoločenstva Castilla- La Mancha)

Junta de Castilla- León (vláda autonómneho spoločenstva Castilla- León)

Gobierno Foral de Navarra (vláda autonómneho spoločenstva Navarry)

Govern de les Illes Balears (vláda autonómneho spoločenstva Baleárskych ostrovov)

Generalitat de Catalunya (vláda autonómneho spoločenstva Katalánska)

Generalitat de Valencia (vláda autonómneho spoločenstva Valencie)

Diputación General de Aragón (vláda autonómneho spoločenstva Aragonu)

Gobierno de las Islas Canarias (vláda autonómneho spoločenstva Kanárskych ostrovov)

Gobierno de Murcia (vláda autonómneho spoločenstva Murcie)

Gobierno de Madrid (vláda autonómneho spoločenstva Madridu)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (vláda autonómneho spoločenstva Baskicka)

Diputación Foral de Guipúzcoa (regionálna rada Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (regionálna rada Biskajska)

Diputación Foral de Alava (regionálna rada Alavy)

Ayuntamiento de Madrid (mesto Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (mesto Barcelona)

Cabildo Insular de Gran Canaria (ostrovná rada Gran Canarie)

Cabildo Insular de Tenerife (ostorvná rada Tenerife)

Instituto de Crédito Oficial (úradný úverový ústav)

Instituto Catalán de Finanzas (finančný ústav Katalánska)

Instituto Valenciano de Finanzas (finančný ústav Valencie)

 

Grécko

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (národný telekomunikačný úrad)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (národná železničná spoločnosť)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (štátna elektrárenská spoločnosť)

 

Francúzsko

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (fond na úhradu dlhu sociálneho zabezpečenia);

L'Agence française de développement (AFD) (francúzska rozvojová agentúra);

Réseau Ferré de France (RFF) (francúzska železničná sieť);

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (národný diaľničný fond);

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (zväz verejných nemocníc parížskej oblasti);

Charbonnages de France (CDF) (ústredie francúzskych štátnych spoločností na ťažbu čierneho uhlia);

Entreprise minière et chimique (EMC) (štátna ťažobná a chemická spoločnosť).

 

Taliansko

Regióny

Provincie

Obce

Cassa Depositi e Prestiti (fond vkladov a pôžičiek)

 

Lotyšsko

Pašvaldības (miestne samosprávy)

 

Poľsko

gminy (mestá a obce)

powiaty (okresy)

województwa (kraje)

związki gmin (združenia miest a obcí)

związki powiatów (združenia okresov)

związki województw (združenia krajov)

miasto stołeczne Warszawa (hlavné mesto Varšava)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentúra pre reštrukturalizáciu a modernizáciu poľnohospodárstva)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agentúra pre poľnohospodárske majetky)

 

Portugalsko

Região Autónoma da Madeira (autonómna oblasť Madeira)

Região Autónoma dos Açores (autonómna oblasť Azory)

Mestá a obce

 

Slovensko

mestá a obce

Železnice Slovenskej republiky

Štátny fond cestného hospodárstva

Slovenské elektrárne

Vodohospodárska výstavba

MEDZINÁRODNÉ SUBJEKTY:

Európska banka pre obnovu a rozvoj

Európska investičná banka

Ázijská rozvojová banka

Africká rozvojová banka

Svetová banka/MBOR/MMF

Medzinárodné finančné združenie

Medziamerická rozvojová banka

Rozvojová banka Rady Európy

Euratom

Európske spoločenstvo

Andské rozvojové združenie

Eurofima

Európske spoločenstvo uhlia a ocele

Nordická investičná banka

Karibská rozvojová banka

Ustanovenia článku 11 sa nedotýkajú medzinárodných záväzkov, ktoré zmluvné strany mohli uzavrieť vo vzťahu k uvedeným medzinárodným subjektom.

SUBJEKTY V TRETÍCH KRAJINÁCH:

Tie subjekty, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

1.

subjekt sa podľa vnútroštátnych kritérií jasne považuje za verejný subjekt;

2.

takýto verejný subjekt je nekomerčným výrobcom, ktorý spravuje a financuje skupinu činností, hlavne poskytovaním nekomerčných tovarov a služieb určených v prospech Spoločenstva, ktoré sú účinne kontrolované vládou;

3.

takýto verejný subjekt je veľkým a pravidelným emitentom dlhu;

4.

príslušný štát je schopný garantovať, že takýto verejný subjekt nebude vykonávať predčasnú úhradu v prípade klauzúl o hrubej sume.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ÚMYSLU

medzi Európskym spoločenstvom, Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Nemeckou spolkovou republikou, Estónskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Andorrským kniežatstvom

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

a

ANDORRSKÉ KNIEŽATSTVO

SA DOHODLI TAKTO:

Vo chvíli pristúpenia k uzavretiu dohody o opatreniach, ktoré sú rovnocenné s opatreniami obsiahnutými v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov (ďalej len „smernica“), Európske spoločenstvo, jeho členské štáty a Andorrské kniežatstvo podpísali toto Spoločné vyhlásenie úmyslu, ktorým sa dopĺňa táto dohoda.

1.

Signatári tohto Spoločného vyhlásenia úmyslu berú do úvahy, že dotknutá dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom a toto Spoločné vyhlásenie úmyslu predstavujú prijateľnú dohodu, ktorá háji legitímne záujmy zúčastnených strán. V dôsledku toho budú v dobrej viere uplatňovať dohodnuté opatrenia a bez závažného dôvodu sa zdržia akéhokoľvek jednostranného konania, ktoré by mohlo ohroziť túto dohodu. V prípade, že by sa objavil závažný rozpor medzi oblasťou použitia smernice, ako bola prijatá 3. júna 2003 a oblasťou použitia dohody, najmä pokiaľ ide o článok 4 a článok 6 dohody, zmluvné strany neodkladne konzultujú túto otázku v súlade s článkom 13 ods. 4 dohody, aby zabezpečili zachovanie rovnocenného charakteru opatrení uvedených v dohode.

2.

Európske spoločenstvo sa zaväzuje, že počas prechodného obdobia uvedeného vo vyššie spomenutej smernici začne rozhovory s ďalšími významnými finančnými centrami, aby takými právomocami uplatňovali opatrenia rovnocenné s opatreniami smernice.

3.

So zreteľom na uplatňovanie článku 12 predmetnej dohody sa Andorrské kniežatstvo zaväzuje, že počas prvého roka uplatňovania dohody zavedie do svojej právnej úpravy pojem trestného činu daňového podvodu, ktorý spočíva prinajmenšom v použití dokladov alebo dokumentov falošných, sfalšovaných alebo uznaných ako nepresné vo svojom obsahu so zámerom podviesť daňový úrad v oblasti zdaňovania príjmov z úspor. Signatári tohto Spoločného vyhlásenia úmyslu berú na vedomie, že takéto vymedzenie daňového podvodu sa vzťahuje len na potreby zdaňovania úspor v rámci dohody, a v ničom neprejudikuje vývoj a/alebo rozhodnutia týkajúce sa daňového podvodu za iných okolností a na iných súdoch.

4.

Andorrské kniežatstvo a každý členský štát Európskeho spoločenstva, ktorý si to želá, začnú dvojstranné rokovania, aby si upresnili úradný postup pre výmenu informácií.

5.

Signatári tohto Spoločného vyhlásenia úmyslu slávnostne vyhlasujú, že podpísanie dohody o zdaňovaní úspor, ako aj začiatok rokovaní o menovej dohode predstavujú významné kroky v prehlbovaní spolupráce medzi Andorrským kniežatstvom a Európskou úniou.

V tomto kontexte prehlbovania, súbežne s dvojstrannými rokovaniami stanovenými v bode 4, Andorrské kniežatstvo a každý členský štát Európskeho spoločenstva zavedú vzájomné konzultácie, aby vymedzili čo najširšiu oblasť použitia hospodárskej a daňovej spolupráce. Tieto konzultácie budú prebiehať v duchu spolupráce, pričom sa bude brať zreteľ na snahy o zblíženie v oblasti daní, ktoré Andorrské kniežatstvo splnilo a konkretizovalo podpísaním tejto dohody. Tieto konzultácie by mohli viesť predovšetkým k otvoreniu:

dvojstranných programov hospodárskej spolupráce, aby sa podporila integrácia andorrského hospodárstva do hospodárstva európskeho,

dvojstrannej spolupráce v oblasti daní so zameraním na preskúmanie podmienok, za ktorých by zrážané dane z príjmov zo služieb a finančných produktov, vyberané v členských štátoch, mohli byť zrušené alebo znížené.

V Bruseli dňa 15. novembra 2004 v dvoch vyhotoveniach v jazyku nemeckom, anglickom, dánskom, španielskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, maďarskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, holandskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, švédskom, českom a katalánskom, texty v každom z týchto jazykov sú rovnako autentické.

Verzia v maltskom jazyku je overená signatármi na základe výmeny listov. Je rovnako autentická, z rovnakého titulu ako jazyky uvedené v predchádzajúcom odseku.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Pel Principat d’Andorra

Image


4.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/54


ROZHODNUTIE RADY

z 29. novembra 2004,

ktorým sa menuje jeden španielsky náhradník Výboru regiónov

(2004/829/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh španielskej vlády,

keďže:

(1)

Rada prijala 22. januára 2002 rozhodnutie 2002/60/ES (1), ktorým sa menujú členovia a náhradníci Výboru regiónov.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia Alejandra FONT de MORA y TURÓNA, ktoré bolo oznámené Rade 26. októbra 2004, sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Gema AMOR PEREZ, Consejera de Cooperación y Participación – Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia, je vymenovaná za náhradníčku Výboru regiónov nahrádzajúc Alejandra FONT de MORA y TURÓNA na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2006.

V Bruseli 29. novembra 2004

Za Radu

predseda

L. J. BRINKHORST


(1)  Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 38.


Komisia

4.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/55


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. októbra 2004

o ukončení urýchleného preskúmania nariadenia Rady (ES) č. 2164/98, ktorým sa ukladá definitívne vyrovnávacie clo na dovoz určitých širokospektrálnych antibiotík s pôvodom v Indii

(2004/830/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2026/97 zo 6. októbra 1997 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (základné nariadenie), a najmä na jeho článok 20,

po porade s Poradným výborom,

keďže:

A.   PREDBEŽNÉ KONANIE

(1)

Nariadením (ES) č. 2164/98 (2) Rada uložila definitívne vyrovnávacie clo na dovoz určitých širokospektrálnych antibiotík, menovite trihydrátu amoxicilínu, trihydrátu ampicilínu a cefalexínu, ktoré nie sú zabalené v odmeraných dávkach alebo vo forme balení pre maloobchodný predaj (skúmaný výrobok), spadajúcich pod kódy KN ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 a ex 2941 90 00, s pôvodom v Indii. Opatrenia mali formu ciel ad valorem v rozsahu od 0 % do 12 % pre jednotlivých vývozcov, s nezaplateným clom 14,6 % pre nespolupracujúcich vývozcov.

B.   PREBIEHAJÚCE KONANIE

1.   Žiadosť o preskúmanie

(2)

Po zavedení definitívnych opatrení dostala Komisia žiadosť o začatie skráteného preskúmania nariadenia (ES) č. 2164/98 podľa článku 20 základného nariadenia od indického výrobcu skúmaného výrobku Nestor Pharmaceuticals Limited (žiadateľ). Žiadateľ tvrdil, že nie je vo vzťahu s inými vývozcami skúmaného výrobku v Indii. Okrem toho vyhlásil, že nevyvážal skúmaný výrobok počas pôvodného obdobia vyšetrovania (t. j. od 1. júla 1996 do 30. júna 1997), ale skúmaný výrobok vyvážal do Spoločenstva potom. Na základe vyššie uvedeného požiadal, aby bola pre neho zavedená individuálna colná sadzba v prípade, že sa zistí poskytovanie dotácií.

2.   Začiatok urýchleného preskúmania

(3)

Komisia preskúmala dôkazy predložené žiadateľom a považovala ich za dostatočné na odôvodnenie začatia preskúmania v súlade s ustanoveniami článku 20 základného nariadenia. Po porade s Poradným výborom a po tom, čo mal príslušný priemysel Spoločenstva príležitosť na pripomienky, začala Komisia na základe oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3) urýchlené preskúmanie nariadenia (ES) č. 2164/98 s ohľadom na žiadateľa.

3.   Skúmaný výrobok

(4)

Výrobok, ktorého sa týka toto preskúmanie, je ten istý výrobok, o ktorom sa uvažuje v nariadení (ES) č. 2164/98.

4.   Obdobie vyšetrovania

(5)

Vyšetrovanie poskytovania dotácií zahŕňalo obdobie od 1. apríla 2002 do 31. marca 2003 (skúmané obdobie vyšetrovania).

5.   Dotknuté strany

(6)

Komisia oficiálne informovala žiadateľa a vládu Indie o začatí vyšetrovania. Okrem toho dala ostatným zainteresovaným stranám príležitosť písomne vyjadriť svoje stanovisko a požiadať o vypočutie. Komisia však nedostala žiadne takéto stanoviská ani žiadosť o vypočutie.

(7)

Komisia zaslala žiadateľovi dotazník a dostala úplnú odpoveď v stanovenom termíne. Komisia vyhľadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na účely vyšetrovania a vykonala kontroly v priestoroch žiadateľa v New Delhi a Hyderabad.

C.   ROZSAH PRESKÚMANIA

(8)

Keďže žiadateľ nepodal žiadnu žiadosť na preskúmanie zistení o poškodení, bolo toto preskúmanie obmedzené na poskytovanie dotácií.

(9)

Komisia preskúmala rovnaké systémy dotácií, ktoré sa analyzovali v pôvodnom vyšetrovaní. Tiež preskúmala, či žiadateľ použil akékoľvek iné systémy dotovania, alebo či prijal dotácie ad hoc s ohľadom na skúmaný výrobok.

D.   VÝSLEDKY VYŠETROVANIA

1.   Kvalifikácia nového vývozcu

(10)

Žiadateľ dostatočne preukázal, že nemá, či už priamo, alebo nepriamo, vzťah so žiadnymi indickými vývozcami, ktorí spadajú pod platné vyrovnávacie opatrenia s ohľadom na skúmaný výrobok.

(11)

Vyšetrovaním sa potvrdilo, že žiadateľ nevyvážal skúmaný výrobok počas pôvodného obdobia vyšetrovania, t. j. od 1. júla 1996 do 30. júna 1997, a že vývoz do Spoločenstva začal po tomto období.

Okrem toho žiadateľ nebol počas pôvodného vyšetrovania vyšetrovaný individuálne z dôvodov iných, než je odmietnutie spolupráce s Komisiou.

V dôsledku toho potvrdzujeme, že žiadateľ by sa mal považovať za nového vývozcu. Komisia preto v súlade s článkom 20 základného nariadenia skúmala, či by sa mohlo pre tohto žiadateľa stanoviť individuálne vyrovnávacie clo.

2.   Poskytovanie dotácií

(12)

Na základe informácií obsiahnutých v odpovedi žiadateľa na dotazník Komisie a ďalej získaných v priebehu vyšetrovania sa vyšetrovali tieto systémy:

Systém úverových colných knižiek (Duty Entitlement Passbook Scheme),

Systém oslobodenia od dane z príjmov (Income Tax Exemption Scheme),

Systém colných knižiek (Passbook Scheme),

Systém podpory vývozu kapitálového tovaru (Export Promotion Capital Goods Scheme),

Vývozné spracovateľské zóny/jednotky orientované na vývoz (Export Processing Zones/Export Oriented Units),

Systém predbežných licencií pre fyzický vývoz (Advance License Scheme physical export).

2.1.   Systémy pôvodne vyšetrované a používané spoločnosťou

2.1.1.   Systém úverových colných knižiek (DEPBS)

(13)

Zistilo sa, že žiadateľ získal príjmy podľa systému DEPBS na poexportnom základe. Podrobný popis systému je obsiahnutý v odseku 4.3. Politiky vývozu a dovozu 2002 – 2007 (EXIM-politika 02-07) a v kapitole 4 doplňujúcej Príručky postupov, diel I 2002 – 2007 (HOP I 02-07) (4). EXIM-politika 02-07 je založená na Akte o zahraničnom obchode (vývoj a regulácia) 1992 (č. 22 z roku 1992).

(14)

Každý výrobný vývozca alebo obchodný vývozca má nárok na tento systém. Môže sa použiť pre úvery DEPBS, ktoré sa vypočítajú ako percento hodnoty výrobkov vyvážaných podľa tohto systému. Tieto sadzby DEPBS boli stanovené indickými orgánmi pre väčšinu výrobkov vrátane skúmaného výrobku. Sú stanovené na základe Štandardných noriem vstupov/výstupov (SION), berúc do úvahy pravdepodobný dovozný obsah vstupov vývozného výrobku a dosah cla na tieto pravdepodobné dovozy, bez ohľadu na to, či boli aktuálne dovozné clá zaplatené alebo nie.

(15)

Aby spoločnosť mala nárok na príjmy podľa tohto systému, musí vyvážať. V čase vývoznej transakcie musí vývozca vypracovať vyhlásenie pre orgány v Indii, v ktorom uvedie, že sa vývoz uskutočňuje podľa systému DEPBS. Aby tovar mohol byť vyvezený, vydajú indické colné úrady počas expedície colné prehlásenie pre vývoz. Tento dokument uvádza inter alia výšku úveru DEPBS, ktorý sa má pre túto vývoznú transakciu poskytnúť. Akonáhle colné úrady vydajú colné prehlásenie pre vývoz, vláda Indie nemá žiadnu voľnosť v rozhodovaní o pridelení úveru DEPBS. Príslušná sadzba DEPBS na výpočet príjmu je sadzba, ktorá platí v čase vystavenia vyhlásenia o vývoze. Preto neexistuje možnosť spätnej zmeny výšky príjmu.

(16)

Tiež sa zistilo podľa indických účtovných noriem, že úvery DEPBS sa môžu zaúčtovať na princípe časového rozlíšenia ako príjem v podnikateľských účtoch po splnení vývoznej povinnosti.

(17)

Tieto kredity sa môžu použiť na uhradenie colných poplatkov na následné dovozy akéhokoľvek tovaru, ktorý je možné dovážať bez obmedzenia, okrem kapitálového tovaru. Tovar dovážaný za tento úver sa môže predávať na domácom trhu (podlieha dani z predaja), alebo sa môže použiť inak.

Úvery DEPBS sú voľne prevoditeľné a platné po dobu 12 mesiacov od dátumu vydania.

(18)

Žiadosť o úvery DEPBS môže obsahovať až 25 vývozných transakcií a ak sa evidujú elektronicky, môže obsahovať neobmedzené množstvo vývozných transakcií. De facto neexistuje žiadna presná hranica, pretože časové obdobia uvedené v kapitole 4.47 HOP I 02-07 sa vždy počítajú od najnovšej vývoznej transakcie uvedenej v danej žiadosti o DEPBS.

(19)

Od pôvodného vyšetrovania sa hlavné charakteristiky DEPBS nezmenili. Tento systém je dotáciou zo zákona podmienenou vývoznou výkonnosťou. Preto bolo počas pôvodného vyšetrovania stanovené, že sa bude považovať za špecifický a vyrovnávací podľa článku 3 ods. 4 písm. a) základného nariadenia.

(20)

Pri pôvodnom vyšetrovaní sa výška dotácie DEPBS vypočítala na základe najlepších dostupných informácií v súlade s článkom 28 ods. 1 základného nariadenia a pro rata temporis sadzba DEPBS sa považovala za príslušnú sadzbu dotácie. Z dôvodu spolupráce žiadateľa, ktorá sa považuje za zmenu okolností v rámci významu článku 22 ods. 4 základného nariadenia, táto metodológia by sa nemala použiť v jeho neprospech.

(21)

V súlade s článkom 2 ods. 2 a článkom 5 základného nariadenia sa výška kompenzovateľných dotácií vypočítala v zmysle príjmu prideleného príjemcovi, o ktorom sa zistilo, že existoval počas obdobia vyšetrovania. Z tohto hľadiska sa usúdilo, že príjem sa prideľuje príjemcovi v čase, keď sa podľa tohto systému vykoná vývozná transakcia. V tomto momente sa vláda Indie musí zrieknuť colných poplatkov, čo predstavuje finančný príspevok v rámci významu článku 2 ods. 1 písm. a) bod ii) základného nariadenia. Ako bolo uvedené v úvodnej časti v bode 15, len čo colné úrady vydajú colné prehlásenie pre vývoz, v ktorom sa uvádza inter alia výška úveru DEPBS, ktorý sa má udeliť pre danú vývoznú transakciu, vláda Indie nemá žiadnu voľnosť v rozhodovaní o tom, či prideliť alebo neprideliť dotáciu, a nemá žiadnu voľnosť v rozhodovaní, čo sa týka výšky prideleného príjmu. Ako bolo tiež uvedené v tom istom bode úvodnej časti, akákoľvek zmena sadzby DEPBS medzi aktuálnym vývozom a vydaním DEPBS licencie nemá spätný účinok na výšku prideleného príjmu. Okrem toho, ako je uvedené v bode 16 úvodnej časti, môžu spoločnosti v zhode s indickými účtovnými normami zaúčtovať úvery DEPBS na princípe časového rozlíšenia ako príjem v období vývoznej transakcie. Nakoniec z dôvodu skutočnosti, že spoločnosť si je vedomá toho, že dostane dotáciu na základe DEPBS a samozrejme príjmy podľa ostatných systémov, spoločnosť už je v konkurenčne výhodnejšej pozícii, pretože tieto dotácie môže premietnuť prostredníctvom ponuky nízkych cien.

(22)

Odôvodnením pre zavedenie vyrovnávacieho cla je však kompenzovať neférové obchodné praktiky založené na protizákonnej konkurenčnej výhode. Vzhľadom na vyššie uvedené sa považuje za vhodné stanoviť príjem na základe DEPBS ako sumu úverov získaných u všetkých vývozných transakcií, vykonaných podľa tohto systému počas obdobia vyšetrovania. V súlade s článkom 7 ods. 1 písm. a) základného nariadenia sa odpočítali poplatky vzniknuté na získanie dotácie.

(23)

Žiadateľ tvrdil, že pri výpočte marže dotácie v súčasnom vyšetrovaní sú platné len úvery DEPBS, vytvorené vývoznými transakciami skúmaného výrobku. Avšak podľa DEPBS neexistuje žiadna povinnosť, ktorá obmedzuje použitie úverov DEPBS na dovoz vstupného bezcolného materiálu spojeného s konkrétnym výrobkom. Naopak úvery DEPBS sú voľne prevoditeľné, môžu sa dokonca predávať a môžu sa použiť na dovoz akéhokoľvek tovaru, ktorý sa môže dovážať bez obmedzenia (vstupné materiály skúmaného výrobku patria do tejto kategórie), okrem kapitálového tovaru. Takže skúmaný výrobok môže využívať všetky vytvorené kredity DEPBS.

(24)

Ďalej tvrdil, že pri určovaní výšky dotácie by sa daň z predaja splatná pri prevedení kreditov DEPBS mala odpočítať ako výdavok. Avšak daňou z predaja nie sú náklady nevyhnutne vzniknuté pre získanie dotácie v rámci významu článku 7 ods. 1 písm. a) základného nariadenia. Daň z predaja je len dôsledkom čisto obchodného rozhodnutia použiť už získaný kredit DEPBS na jeho predaj, namiesto jeho použitia, ktoré je oslobodené od dane z predaja, na kompenzáciu cla splatného pre následné dovozy. Prihlasovacie poplatky pre získanie kreditov DEPBS sa však považovali za nevyhnutné výdavky a boli odpočítané.

(25)

Výška celkovej dotácie (čitateľ) sa rozdelila na celkový vývozný predaj počas skúmaného obdobia vyšetrovania (menovateľ) v súlade s článkom 7 ods. 2 základného nariadenia, keďže táto dotácia nebola pridelená vo vzťahu k množstvám vyrobeným, vyvezeným alebo dovezeným. Marža dotácie pre žiadateľa podľa tohto systému bola 3,3 %.

2.1.2.   Systém oslobodenia od dane z príjmov (ITES)

(26)

Zistilo sa, že žiadateľ získal príjem z čiastočného oslobodenia od dane z predaja na zisky z vývozného predaja počas skúmaného obdobia vyšetrovania. Právny základ pre toto oslobodenie je stanovený v časti 80HHC Zákona o dani z príjmov z r. 1961.

(27)

Časť 80HHC Zákona o dani z príjmov z r. 1961 bola zrušená pre rok hodnotenia 2005–2006 (t. j. pre finančný rok 1. apríla 2004 do 31. marca 2005) a ďalej. Preto tento systém nebude udeľovať žiadne výhody žiadateľovi po 31. marci 2004. V súlade s článkom 15 ods. 1 základného nariadenia sa preto tento systém nebude kompenzovať.

2.2.   Systémy pôvodne vyšetrované, ale nepoužívané spoločnosťou

2.2.1.   Systém colných knižiek (PBS)

(28)

Zistilo sa, že žiadateľ nezískal príjmy podľa systému PBS, ktorý bol 1. apríla 1997 zrušený a nahradený systémom DEPBS.

2.2.2.   Systém podpory vývozu kapitálového trhu (EPCGS)

(29)

Zistilo sa, že žiadateľ nedovážal kapitálový tovar podľa systému EPCGS, a preto nevyužil tento systém.

2.2.3.   Vývozné spracovateľské zóny (EPZ)/Jednotky orientované na vývoz (EOU)

(30)

Zistilo sa, že žiadateľ sa nenachádzal v zóne EPZ ani nepracoval podľa systému EOU a následkom toho nevyužil tieto systémy.

2.3.   Ďalší systém, ktorý žiadateľ použil v súvislosti so skúmaným výrobkom a o ktorom sa zistilo, že je kompenzačný: Systém predbežných licencií pre fyzický vývoz (ALS pre fyzický vývoz)

(31)

Zistilo sa, že žiadateľ získal príjmy podľa tohto systému počas skúmaného obdobia vyšetrovania. Podrobný opis systému je uvedený v odsekoch 4.1.1. až 4.1.7. EXIM-politiky 02-07 a v kapitolách 4.1. až 4.30. v HOP I 02-07.

(32)

Na tento systém majú nárok výrobní vývozcovia a obchodní vývozcovia „spojení s“ podpornými výrobcami.

(33)

ALS pre fyzický vývoz umožňuje bezcolný dovoz vstupného materiálu, ktorý sa má fyzicky začleniť do výsledného vyvážaného tovaru. Na účely overenia indickými úradmi je vývozca právne zaviazaný viesť „skutočnú a náležitú spotrebu, čo sa týka licencie a využitia dovážaného tovaru“ v konkrétnom formáte (kapitola 4.30. a dodatok 18 HOP I 02-07), t. j. register aktuálnej spotreby. Vláda Indie pevne stanovuje objem a hodnotu povolenia vývozu aj povinnosti dovozu a tieto sú uvedené v licencii. Okrem toho v čase dovozu a vývozu musia príslušné transakcie zaznamenať úradníci vlády v licencii. Objem povoleného dovozu podľa tohto systému určuje vláda Indie na základe štandardných noriem, t. j. SION, ktoré údajne odrážajú čo najefektívnejšie použitie pre vytvorenie referenčného množstva potrebného na výrobu výsledného vývozného výrobku. Normy SION existujú pre väčšinu výrobkov vrátane skúmaného výrobku a sú uverejnené v HOP II 02-07. Dovážaný vstupný materiál nie je prevoditeľný a musí sa použiť na výrobu výsledného vývozného výrobku. Povinnosť vývozu sa musí splniť v rámci predpísaného časového rozvrhu (18 mesiacov s dvomi možnými predĺženiami, ktorých dĺžka môže byť 6 mesiacov).

(34)

V priebehu skúmaného vyšetrovania sa zistilo, že vstupný materiál, ktorý žiadateľ doviezol bez cla podľa tohto systému v súlade s povoleným dovozom SION, prekročil množstvo materiálu, ktoré je potrebné na výrobu referenčného množstva výsledného vývozného výrobku. Preto norma SION pre skúmaný výrobok nebola dostatočne presná. Okrem toho žiadateľ neviedol register aktuálnej spotreby v súlade s reálnou spotrebou. Namiesto toho nesprávne zaznamenal do tohto registra spotrebu podľa výhodnejších noriem SION vlády Indie, hoci de facto spotreboval menej vstupného materiálu na referenčnú výslednú vývoznú produkciu. Ani žiadateľ, ani vláda Indie nevedeli preukázať, že oslobodenie od dovozného cla neviedlo k nadmernému odpočtu.

(35)

Oslobodenie od dovozného cla je dotácia v rámci významu článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) a článku 2 ods. 2 základného nariadenia, t. j. finančný príspevok vlády Indie, ktorý poskytol žiadateľovi príjem. Okrem toho ALS pre fyzický vývoz je zo zákona podmienený vývoznou výkonnosťou, a preto sa považuje za špecifický a kompenzovateľný podľa článku 3 ods. 4 písm. a) základného nariadenia.

(36)

Tento systém sa nemôže považovať za prípustný systém vrátenia cla alebo systém náhradného vrátenia cla v rámci významu článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia. Nepodriaďuje sa prísnym pravidlám ustanoveným v prílohe I bod i), prílohe II (definícia a pravidlá pre vrátenie cla) a prílohe III (definícia a pravidlá pre náhradné vrátenie cla) základného nariadenia. Vláda Indie nepoužila účinne svoj systém overovania alebo postup na potvrdenie toho, či a v akom množstve boli vstupy spotrebované pri výrobe vývozného výrobku [príloha II (II) ods. 4 základného nariadenia a v prípade systémov náhradného vrátenia cla príloha III (II) ods. 2 základného nariadenia]. Normy SION pre skúmaný výrobok neboli dostatočne presné a nemôžu sa považovať za systém overovania aktuálnej spotreby. Nebola vykonaná účinná kontrola na základe správne vedeného registra o aktuálnej spotrebe. Navyše vláda Indie nevykonala ďalšie skúmanie na základe aktuálnych dovozov, hoci sa malo vykonať, keďže nebol účinne použitý systém overovania [príloha II (II) ods. 5 a príloha III (II) ods. 3 základného nariadenia], ani nepreukázala, že nebol vykonaný nadmerný odpočet.

(37)

Po zverejnení žiadateľ tvrdil, že ALS pre fyzický vývoz uskutočňoval ako prípustný systém vrátenia cla alebo náhradného vrátenia cla. Argumentoval, bez poskytnutia nových skutočných dokladov alebo odôvodnenia svojich tvrdení, že vláda Indie zaviedla adekvátne overovanie v súlade so základným nariadením. Na tieto účely sa žiadateľ odvolal na nasledujúce prvky overovania, dostupné pre vládu Indie: údajne presné normy SION pre skúmaný výrobok, informácie o množstve vstupného materiálu a výsledných výrobkov v dovozných a vývozných dokumentoch (colné prehlásenie pre vývoz, dovozné prehlásenie o vstupe), register colných záruk dovozu a vývozu podľa ALS pre fyzický vývoz, register aktuálnej spotreby (pozri bod 33 vyššie), knižka potvrdení o vývozoch s nárokom na clo (Duty Entitlement Export Certification book, DEECB) a ďalšie mechanizmy overovania použitia indickými orgánmi v súvislosti s ich správou spotrebných daní (t. j. zabezpečenie toho, že sa nebudú neprávom nárokovať žiadne úvery spotrebnej dane na vstupný materiál (CENVAT – kredity centrálnej dane z predaja) pre vstupy dovezené bez cla podľa systému ALS). Ďalej argumentoval tým, že Komisia vyčíslila nepresnosť normy SION. Okrem toho žiadateľ tvrdil, že systém overovania nemusí stanoviť väzbu medzi dovozným materiálom a výslednými výrobkami na základe expedícií, aby bol v súlade so základným nariadením. Nakoniec žiadateľ tvrdil, že Komisia je zaviazaná výsledkami minulých vyšetrovaní nekompenzovať ALS.

(38)

Postoj žiadateľa zhrnutý vo vyššie uvedenom bode 37 nemení závery Komisie o ALS pre fyzický vývoz. Žiadateľ nevyvrátil, že vláda Indie nepoužila účinne systém overovania v súčasnom prípade de facto ani de jure. Počas vyšetrovania sa zistilo, na základe údajov o aktuálnej spotrebe, ktoré poskytol žiadateľ, že norma SION pre skúmaný výrobok nie je dostatočne presná (pozri bod 34 vyššie). Žiadateľ si je vedomý tejto skutočnosti a potvrdil to overovaciemu tímu počas vyšetrovania. Úlohou Komisie nie je stanoviť presnú výšku nepresnosti normy SION, ale len na základe dostatočných dôkazov vyvrátiť údajnú presnosť štandardných noriem. Okrem toho žiadateľ neposkytol žiadne dôkazy, že viedol záznamy alebo inú dokumentáciu na účely overovania ALS vládou Indie, ktoré odrážali jeho aktuálnu spotrebu, t. j. nielen spotrebu podľa štandardnej normy. Preto bola vláda Indie na účely overenia spotrebovaného množstva odkázaná na jej nepresné štandardné normy. Komisia toto považuje za nedostatočné na uspokojenie požiadaviek na účinný systém overovania v súlade s prílohami II a III základného nariadenia.

(39)

Žiadateľ neposkytol dôkaz, že kontroly spotrebných daní CENVAT-kreditov poskytujú akékoľvek informácie o súvislosti medzi vstupným materiálom a výslednými vývoznými výrobkami. A preto Komisia tieto kontroly nepovažuje za časť systému overovania v súlade s prílohami II a III základného nariadenia. Okrem toho systém DEECB bol zrušený politikou EXIM 02-07, a preto už nemôže tvoriť relevantný prvok overovania, na rozdiel od tvrdenia žiadateľa. Okrem toho nebolo dokázané, že žiadateľ zaznamenával údaje o aktuálnej spotrebe v knižke DEECB. Nebol poskytnutý žiadny dôkaz, že vláda Indie akýmkoľvek iným spôsobom účinne použila systém na stanovenie súvislosti medzi dovozným vstupným materiálom a výslednými vývoznými výrobkami s potrebnou presnosťou, t. j. iným spôsobom než na základe veľmi výhodných štandardných noriem. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že systém overovania by mal byť skutočne na základe jednotlivých expedícií, aby odrážal normy podľa EXIM-politiky 02-07, ako sa uvádza vyššie v bode 33. Okrem toho len takáto norma umožní kontrolným orgánom overiť, či sú splnené prísne pravidlá buď pre systém vrátenia cla, alebo pre systém náhradného vrátenia cla. Je potrebné pripomenúť, že v súlade s prílohou I bod i) základného nariadenia je systém náhradného vrátenia cla jediným prípustným systémom v konkrétnych prípadoch a inter alia jediným systémom počas dvojročného obdobia medzi dovozom náhradných vstupov a vývozom.

(40)

Nakoniec Komisia nie je zaviazaná žiadnym precedensom, čo sa týka ALS pre fyzický vývoz. Systém nebol nikdy analyzovaný na základe skutočností porovnateľných so skutočnosťami zistenými počas prebiehajúceho vyšetrovania, najmä čo sa týka nepresnosti noriem SION pre skúmaný výrobok.

(41)

V dôsledku toho, keďže neexistuje povolený systém vrátenia cla alebo systém náhradného vrátenia cla, a vzhľadom na skutočnosť, že systém overovania sa nepoužíva účinne pre zamýšľaný účel, kompenzovateľným príjmom je odpustenie celkového dovozného cla zvyčajne splatného za dovoz.

(42)

Výška dotácie sa vypočítala na základe zrieknutých dovozných colných poplatkov (základné clo a špeciálne dodatočné clo) za materiál dovezený podľa ALS pre fyzický vývoz pre skúmaný výrobok počas skúmaného obdobia vyšetrovania s poplatkami nevyhnutne vzniknutými na získanie dotácie odpočítanej v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. a) základného nariadenia (čitateľ). Táto suma sa rozdelila na obrat vývozu vytvorený skúmaným výrobkom počas skúmaného obdobia vyšetrovania v súlade s článkom 7 ods. 2 základného nariadenia (menovateľ), keďže dotácia nebola pridelená vo vzťahu k množstvám vyrobeným, vyvezeným alebo dovezeným. Na tomto základe bola výška získanej dotácie 22 %.

3.   Celková výška kompenzovateľných dotácií

(43)

S prihliadnutím na zistenia týkajúce sa systémov uvedených vyššie, výška kompenzovateľných dotácií pre žiadateľa je nasledovná:

(%)

 

DEPBS

ALS

SPOLU

Nestor Pharmaceuticals Ltd.

3,3

22

25,3

(44)

V súlade s článkom 15 ods. 1 základného nariadenia by výška vyrovnávacieho cla mala byť nižšia, než je celková výška kompenzovateľných dotácií, ak je takéto nižšie clo adekvátne pre odstránenie poškodenia priemyslu Spoločenstva. V pôvodnom vyšetrovaní sa stanovila priemerná úroveň odstránenia poškodenia na 14,6 %. Žiadateľ nepožiadal o preskúmanie zistení o poškodení. Preto pôvodne stanovená úroveň odstránenia poškodenia obmedzuje v prebiehajúcom preskúmaní výšku vyrovnávacieho cla.

E.   UKONČENIE URÝCHLENÉHO PRESKÚMANIA

(45)

Na základe zistení vykonaných počas tohto skúmaného vyšetrovania sa domnievame, že dovoz skúmaného výrobku, ktorý vyrábal a vyvážal do Spoločenstva žiadateľ, by mal naďalej podliehať vyrovnávaciemu clu, ktoré zodpovedá úrovni odstránenia poškodenia, stanovenej počas pôvodného vyšetrovania.

(46)

Vzhľadom na to, že táto colná sadzba je sadzba už použiteľná pre všetky spoločnosti, neuvedené individuálne v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2164/98, toto nariadenie by sa nemalo zmeniť a doplniť. Urýchlené preskúmanie týkajúce sa žiadateľa by sa malo preto ukončiť.

F.   ZVEREJNENIE

(47)

Žiadateľ a vláda Indie boli informovaní o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa navrhlo ukončenie urýchleného preskúmania. Bola im tiež poskytnutá primeraná doba na pripomienkovanie. Vláda Indie nemala žiadne pripomienky. Poznámky žiadateľa k zverejneniu, ktoré sa týkali len ALS pre fyzický vývoz, boli vzaté do úvahy, ako je uvedené vyššie v bodoch 37 až 40,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Skrátené preskúmanie nariadenia Rady (ES) č. 2164/98, týkajúce sa spoločnosti Nestor Pharmaceuticals Limited, sa týmto ukončuje.

V Bruseli 18. októbra 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 273, 9.10.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 102, 29.4.2003, s. 6.

(4)  Oznámenie č. 1/2002-07 z 31. marca 2002 Ministerstva obchodu a priemyslu vlády Indie.


4.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/61


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/526/ES, pokiaľ ide o kontrolné opatrenia týkajúce sa klasického moru ošípaných v Severnom Porýní-Vestfálsku v Nemecku a na Slovensku

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4506)

(Text s významom pre EHP)

(2004/831/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990, týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol platných v rámci obchodu vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (1), najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

V reakcii na vypuknutie klasického moru ošípaných v niektorých členských štátoch došlo k prijatiu rozhodnutia Komisie 2003/526/ES z 18. júla 2003, ktoré sa týka ochranných opatrení vo vzťahu ku klasickému moru ošípaných v niektorých členských štátoch (2). Na základe tohto rozhodnutia sa zaviedli určité dodatočné kontrolné opatrenia súvisiace s týmto ochorením.

(2)

Situácia týkajúca sa výskytu klasického moru ošípaných v Severnom Porýní-Vestfálsku v Nemecku sa výrazne zlepšila. Z tohto dôvodu by sa už opatrenia prijaté v rozhodnutí 2003/526/ES, týkajúce sa Severného Porýnia-Vestfálska, nemali uplatňovať.

(3)

Na Slovensku bol nedávno zistený prípad výskytu klasického moru ošípaných u diviačej zveri v okrese Veľký Krtíš, kde sa predtým toto ochorenie nevyskytovalo. Rozhodnutie 2003/526/ES je preto potrebné zmeniť a doplniť tak, aby zohľadňovalo epidemiologickú situáciu v tejto členskej krajine.

(4)

Vzhľadom na celkovú situáciu v súvislosti s výskytom klasického moru ošípaných vo Francúzsku, Nemecku a Luxembursku je vhodné predĺžiť lehotu platnosti rozhodnutia 2003/526/ES.

(5)

Rozhodnutie 2003/526/ES by sa preto malo príslušne zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2003/526/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 11 sa text „31. októbra 2004“ nahrádza textom „30. apríla 2005“.

2.

Príloha k rozhodnutiu 2003/526/ES sa mení a dopĺňa takto:

v časti I bode 1 sa vypúšťa A,

časť II sa nahrádza takto:

„Oblasti Slovenska, ktoré sú uvedené v článkoch 2, 3, 5, 7 a 8:

Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) Trnava (s pôsobnosťou v okresoch Piešťany, Hlohovec a Trnava), Levice (s pôsobnosťou v okrese Levice), Nitra (s pôsobnosťou v okresoch Nitra a Zlaté Moravce), Topoľčany (s pôsobnosťou v okrese Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (s pôsobnosťou v okrese Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (s pôsobnosťou v okresoch Trenčín a Bánovce nad Bebravou), Prievidza (s pôsobnosťou v okresoch Prievidza a Partizánske), Púchov (s pôsobnosťou v okresoch Púchov a Ilava), Žiar nad Hronom (s pôsobnosťou v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica), Zvolen (s pôsobnosťou v okresoch Zvolen a Detva), Banská Bystrica (s pôsobnosťou v okresoch Banská Bystrica a Brezno), Lučenec (s pôsobnosťou v okresoch Lučenec a Poltár) a Veľký Krtíš.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Ú. v. EÚ L 183, 22.7.2003, s. 46. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/625/ES (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 36).


4.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/62


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. decembra 2004,

ktorým sa schvaľujú plány eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri a núdzového očkovania takýchto ošípaných v Severných Vogézach vo Francúzsku

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4538)

(Iba francúzsky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2004/832/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (1), najmä na druhý pododsek jej článku 16 ods.1 a článku 20 ods. 2,

keďže:

(1)

V roku 2002 sa potvrdil výskyt klasického moru ošípaných u diviačej populácie v departementoch Moselle a Meurthe-et-Moselle vo Francúzsku. V tom čase sa výskyt tohto ochorenia týkal len oblasti Thionville ležiacej v severnej časti Moselle. Zdá sa, že uvedené ochorenie je v súčasnosti úplne pod kontrolou.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2002/626/ES (2), sa schválil plán eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri v Moselle a Meurthe-et-Moselle predložený Francúzskom.

(3)

Francúzsko taktiež zaviedlo intenzívny program na kontrolu výskytu klasického moru ošípaných u diviačej zveri v departementoch Ardeny, Meurthe-et-Moselle, Moselle a Bas-Rhin, ktoré sa nachádzajú na hraniciach s Belgickom, Nemeckom a Luxemburskom. Tento program doteraz prebieha.

(4)

Klasický mor ošípaných sa neskôr potvrdil aj u diviačej zveri v oblasti Bas-Rhin a ďalej sa rozšíril do severovýchodnej časti Moselle v oblasti Severných Vogéz. Zistilo sa, že túto druhú epidémiu spôsobil odlišný kmeň vírusu, pričom sa vyvíjala inak ako epidémia, ktorej výskyt sa potvrdil v oblasti Thionville.

(5)

V tejto súvislosti Francúzsko predložilo na schválenie plán eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri v oblasti Severných Vogéz. Okrem toho, tento členský štát predložil na schválenie aj plán núdzového očkovania, pretože plánuje zaviesť očkovanie diviačej zveri v tejto oblasti.

(6)

Francúzske orgány povolili použitie živej oslabenej vakcíny proti klasickému moru ošípaných (kmeň C) na imunizáciu diviačej zveri prostredníctvom orálnych návnad.

(7)

Na základe preskúmania plánov eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri, ako aj núdzového očkovania týchto ošípaných v oblasti Severných Vogéz, ktoré predložilo Francúzsko, sa prišlo k záveru, že tieto plány sú v súlade so smernicou 2001/89/ES.

(8)

Kvôli transparentnosti je potrebné v tomto rozhodnutí stanoviť geografické oblasti, v ktorých sa majú implementovať plány eradikácie a núdzového očkovania.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schvaľuje sa plán predložený Francúzskom na eradikáciu klasického moru ošípaných u diviačej zveri v oblasti, ktorá je uvedená v bode 1 prílohy.

Článok 2

Schvaľuje sa plán, predložený Francúzskom na núdzové očkovanie diviačej zveri v oblasti, ktorá je uvedená v bode 2 prílohy.

Článok 3

Francúzsko okamžite prijme potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a následne ich zverejní. Bude o tom bezodkladne informovať Komisiu.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 3. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 200, 30.7.2002, s. 37.


PRÍLOHA

1.   Oblasti, v ktorých sa má implementovať plán eradikácie

A.   Zóna nákazy

Územie departementu Bas-Rhin a Moselle, ktoré sa nachádza: na západ od cesty D 264 od hraníc s Nemeckom vo Wissembourgu po Soultz sous forêts, na sever od cesty D 28 od Soultz sous forêts po Reichshoffen (do tejto oblasti sa zahŕňa celé územie obce Reichshoffen), na východ od cesty D 62 od Reichshoffenu po Bitche a na východ od cesty D 35 od Bitche po hranicu s Nemeckom (Ohrenthal), na juh od hranice s Nemeckom z Ohrenthalu po Wissembourg a v okolitom pásme územia 5 až 10 km, kde sa vykonáva uvedené očkovanie.

B.   Pozorovaná zóna

Územie departementov Bas-Rhin a Moselle, ktoré sa nachádza na sever od cesty A4 od Štrasburgu po Herbitzheim a na východ od kanála des Houillères a rieky Sarre od Herbitzheimu po Sarreguemines.

2.   Oblasti, v ktorých sa má implementovať plán núdzového očkovania

Územie departementu Bas-Rhin a Moselle, ktoré sa nachádza: na západ od cesty D264 od hraníc s Nemeckom vo Wissembourgu po Soultz sous forêts, na sever od cesty D28 od Soultz sous forêts po Reichshoffen (do tejto oblasti sa zahŕňa celé územie obce Reichshoffen), na východ od cesty D62 od Reichshoffenu po Bitche a na východ od cesty D35 od Bitche po hranicu s Nemeckom (Ohrenthal), na juh od hranice s Nemeckom z Ohrenthalu po Wissembourg a v okolitom pásme územia 5 až 10 km.


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

4.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/65


ROZHODNUTIE RADY 2004/833/SZBP

z 2. decembra 2004,

ktorým sa vykonáva jednotná akcia 2002/589 SZBP ohľadom príspevku Európskej únie ECOWAS v rámci moratória na ručné zbrane a ľahké zbrane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2002/589/SZBP z 12. júla 2002 o príspevku Európskej únie k boju proti destabilizačnému akumulovaniu a rozširovaniu ručných zbraní a ľahkých zbraní (1), najmä na jej článok 3 v spojení s článkom 23 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii,

keďže:

(1)

Nadmerné a nekontrolované zhromažďovanie a rozširovanie ručných zbraní a ľahkých zbraní predstavuje hrozbu pre mier a bezpečnosť a znižuje perspektívy udržateľného rozvoja; čo je najmä prípad západnej Afriky.

(2)

Pri sledovaní svojich cieľov stanovených v článku 1 jednotnej akcie 2002/589/SZBP má Európska únia v úmysle pôsobiť na príslušných medzinárodných fórach na podporu opatrení zavádzajúcich dôveru. V tomto kontexte je toto rozhodnutie určené na vykonávanie uvedenej jednotnej akcie.

(3)

Európska únia sa domnieva, že finančný príspevok a technická pomoc poslúžia na podporu iniciatívy Hospodárskeho spoločenstva štátov západnej Afriky (ECOWAS) v oblasti ručných zbraní a ľahkých zbraní.

(4)

Európska únia má preto v úmysle poskytnúť ECOWAS finančnú a technickú pomoc v súlade s hlavou II jednotnej akcie 2002/589/SZBP,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Európska únia prispieva k uskutočneniu návrhov v rámci Moratória ECOWAS na dovoz, vývoz a výrobu ručných zbraní a ľahkých zbraní.

2.   Na tento účel Európska únia poskytuje finančný príspevok a technickú pomoc s cieľom vytvoriť v rámci technického sekretariátu ECOWAS jednotku pre ľahké zbrane a premeniť moratórium na dohovor medzi štátmi ECOWAS o ručných zbraniach a ľahkých zbraniach. Podrobnosti o tejto pomoci sú stanovené v prílohe.

Článok 2

1.   Na účel uskutočnenia cieľov stanovených v článku 1 predsedníctvo určí riaditeľa projektu, ktorý bude pôsobiť v Abuje v Nigérii.

2.   Riaditeľ projektu plní svoje úlohy pod vedením predsedníctva.

3.   Riaditeľ projektu pravidelne podáva správy Rade, alebo jej orgánom určeným predsedníctvom, ktorému bude pomáhať generálny tajomník/vysoký splnomocnenec pre SZBP.

4.   Riaditeľ projektu pri výkone svojich činností v prípade potreby spolupracuje s miestnymi stálymi zastúpeniami členských štátov a Komisie.

Článok 3

Finančné vykonávanie tohto rozhodnutia je zverené Komisii. Na tento účel Komisia uzatvorí s ECOWAS dohodu o financovaní týkajúcu sa podmienok využívania príspevku Európskej únie, ktorý bude mať formu nenávratnej pomoci. Táto pomoc bude počas obdobia dvanástich mesiacov slúžiť najmä na pokrytie cestovných nákladov, dodávok tovaru a zariadení potrebných na vytvorenie jednotky pre ľahké zbrane v rámci technického sekretariátu ECOWAS, ako aj na premenu moratória na dohovor medzi štátmi ECOWAS o ručných zbraniach a ľahkých zbraniach. Dohovor o financovaní, ktorý musí byť uzavretý, upresní, že ECOWAS dohliadne, aby príspevok Európskej únie na projekt bol zviditeľnený primerane jeho dôležitosti.

Článok 4

1.   Referenčná finančná suma určená na ciele uvedené v článku 1 je 515 000 Eur.

2.   Predsedníctvo a Komisia predkladajú príslušným orgánom Rady pravidelné správy o ucelenosti činností Európskej únie v oblasti ručných zbraní a ľahkých zbraní, majúc na zreteli najmä jej rozvojové politiky v súlade s článkom 9 ods. 1 jednotnej akcie 2002/589/SZBP. Komisia vypracováva najmä správu o aspektoch uvedených v prvej vete článku 3. Tieto informácie musia byť založené najmä na pravidelných správach, ktoré poskytne ECOWAS v rámci jeho zmluvného vzťahu s Komisiou.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Rozhodnutie stráca účinnosť 31. decembra 2005.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa preskúma v lehote šiestich mesiacov odo dňa jeho prijatia.

Článok 7

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2004

za Radu

predseda

J. P. H. DONNER


(1)  Ú. v. ES L 191, 19.7.2002, s. 1.


PRÍLOHA

NÁVRH POMOCI EÚ PRE ECOWAS

Cieľ projektu: v decembri 2005 premena moratória na dovoz, vývoz a výrobu ručných zbraní a ľahkých zbraní na regionálny, právne záväzný dohovor, v perspektíve operačného príspevku západnej Afriky ku konferencii o zhodnotení Akčného programu Organizácie spojených národov v roku 2006.

Časový harmonogram a vykonávanie projektu: predloženie návrhu regionálneho dohovoru o ľahkých zbraniach hlavám štátov ECOWAS v decembri 2005.

Január–jún 2005: vyhodnotenie systému právnych predpisov v oblasti ručných a ľahkých zbraní 15-tich krajín ECOWAS.

Využitie expertízy získanej v rámci Akčného plánu na výkon Koordinačného a pomocného programu pre bezpečnosť a rozvoj (PECASED) (marec 1999–november 2004) počas vytvárania národných komisií s pomocou občianskej spoločnosti.

Určenie jedného afrického odborníka (zo zamestnancov PECASED) povereného vyhodnocovaním, ktorý bude mať k dispozícii expertízu v oblasti ručných a ľahkých zbraní v oblasti ECOWAS, kontrolovaného výkonným tajomníkom ECOWAS. Pobyt v dĺžke jedného týždňa v každej z krajín ECOWAS s cieľom zistenia osobitných národných prístupov k problematike ľahkých zbraní.

Zobratie do úvahy skúseností iných regionálnych afrických organizácií (Spoločenstvo pre rozvoj južnej Afriky (SADC)/východná Afrika) v tejto oblasti:

Protokol SADC o strelných zbraniach (2001),

Akčný program z Nairobi (2004) zameraný na problém šírenia ľahkých zbraní,

Prípravné zasadnutie v rámci jednotky ECOWAS pre ľahké zbrane s cieľom zorganizovania seminára/rokovania (Abuja). Predloženie výsledkov regionálneho hodnotenia odborníkom PECASED jednotke pre ľahké zbrane.

Júl–september 2005:

Vypracovanie návrhu regionálneho dohovoru jednotkou pre ľahké zbrane,

Podpora návrhu dohovoru v štátoch ECOWAS výkonným sekretariátom ECOWAS.

Október–november 2005:

Zorganizovanie semináru/rokovania v Abuje, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia štátov a národní experti z 15-tich členských štátov ECOWAS.

Dokončenie návrhu regionálneho dohovoru jednotkou pre ľahké zbrane.

December 2005:

Predloženie konečného návrhu Dohovoru hlavám štátov ECOWAS pri príležitosti konania riadneho summitu ECOWAS a začatie schvaľovacieho postupu.