ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 355

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
1. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2051/2004 z 25. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 337/75, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

1

 

*

Nariadenia Rady (ES) č. 2052/2004 z 22. novembra 2004, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 964/2003 na dovoz rúr alebo rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz tvaroviek alebo potrubných armatúr zo železa alebo ocele odosielaných z Indonézie, ktoré sú alebo nie sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indonézii

4

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2053/2004 z 22. novembra 2004, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 964/2003 na dovoz rúrových a potrubných tvaroviek zo železa a ocele pôvodom z Čínskej ľudovej republiky na dovoz rúrových a potrubných tvaroviek zo železa a ocele odosielaných zo Srí Lanky, bez ohľadu na to, či boli deklarované ako pôvodom zo Srí Lanky

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2054/2004 z 29. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 pokiaľ ide o zoznamy krajín a území ( 1 )

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2055/2004 z 30. novembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2056/2004 z 30. novembra 2004, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. decembra 2004

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2057/2004 z 30. novembra 2004, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. decembra 2004

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2058/2004 z 30. novembra 2004, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

1.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2051/2004

z 25. októbra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 337/75, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po vypočutí Výboru regiónov,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (3), obsahuje ustanovenia týkajúce sa organizácie strediska a najmä jeho správnej rady. Tieto ustanovenia boli zmenené a doplnené niekoľkokrát po každom pristúpení nových členských štátov, keď sa správna rada musela doplniť o nových členov.

(2)

Externé hodnotenie Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (ďalej len stredisko) sa uskutočnilo v roku 2001. Reakcia Komisie a akčný plán, ktorý na základe tejto reakcie vypracovala správna rada zdôrazňujú potrebu upraviť ustanovenia nariadenia (EHS) č. 337/75 s cieľom zachovať efektívnosť a výkonnosť strediska a jeho riadiacich štruktúr.

(3)

Európsky parlament vyzval Komisiu, aby prehodnotila zloženie a spôsoby práce rád agentúr a predložila vhodné návrhy.

(4)

Jednotné stanovisko o budúcom riadení a pôsobení rád Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, strediska a Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok predložili ich príslušné riadiace alebo správne rady Komisii.

(5)

Základom pre úspech týchto orgánov je tripartitné riadenie Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, strediska a Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok zástupcami vlád, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami.

(6)

Účasť sociálnych partnerov na riadení týchto troch orgánov Spoločenstva tvorí osobitosť, ktorá si vyžaduje, aby fungovali na základe spoločných pravidiel.

(7)

Skutočnosť, že tripartitná rada je zložená z troch skupín tvorených vládou, zamestnávateľmi a zamestnancami a určenie koordinátora pre skupiny zamestnávateľov a zamestnancov sa ukázalo ako kľúčové. Toto usporiadanie by sa preto malo formalizovať a tiež rozšíriť na skupinu vlády.

(8)

Zachovanie tripartitného zastúpenia každého členského štátu zaručuje zapojenie všetkých hlavných zúčastnených strán a zohľadňuje rôznorodosť systémov a prístupov, ktoré charakterizujú otázky odborného vzdelávania.

(9)

Je potrebné predvídať praktické dôsledky budúceho rozširovania Únie pre stredisko. Zloženie a fungovanie jeho rady by sa malo prispôsobiť tak, aby sa zohľadnilo pristúpenie nových členských štátov.

(10)

Predsedníctvo ustanovené rokovacím poriadkom správnej rady je potrebné posilniť, aby sa zabezpečila kontinuita fungovania strediska a efektívnosť jeho rozhodovania. Zloženie predsedníctva by malo naďalej odrážať tripartitnú štruktúru rady.

(11)

Podľa článku 3 zmluvy sa Spoločenstvo má snažiť o odstránenie nerovností a podporu rovnosti medzi mužmi a ženami vo všetkých svojich činnostiach. Z tohto dôvodu je vhodné zaviesť ustanovenia na podporu vyrovnaného zastúpenia mužov a žien pri obsadzovaní riadiacej rady a predsedníctva.

(12)

Nariadenie (EHS) č. 337/75 by sa preto malo podľa toho zmeniť a doplniť.

(13)

Pre prijatie tohto nariadenia Zmluva neustanovuje iné právomoci okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 308,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 337/75 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Pri plnení svojich úloh stredisko nadväzuje vhodné kontakty, najmä s odbornými orgánmi, či už verejnými alebo súkromnými, vnútroštátnymi alebo medzinárodnými, so štátnymi orgánmi a vzdelávacími inštitúciami a so zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami. Stredisko zabezpečí najmä primeranú spoluprácu s Európskou vzdelávacou nadáciou bez toho, aby boli dotknuté jeho vlastné ciele.“

2.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

1.   Stredisko sa skladá z:

a)

riadiacej rady;

b)

predsedníctva;

c)

riaditeľa.

2.   Riadiaca rada pozostáva z:

a)

jedného člena zastupujúceho vládu každého členského štátu;

b)

jedného člena zastupujúceho zamestnávateľské organizácie z každého členského štátu;

c)

jedného člena zastupujúceho zamestnanecké organizácie z každého členského štátu;

d)

troch členov zastupujúcich Komisiu.

Členov uvedených v bodoch a), b) a c) prvého pododseku vymenuje Rada na základe zoznamov kandidátov, ktoré predložili členské štáty, zamestnávateľské organizácie a zamestnanecké organizácie.

Komisia vymenuje členov, ktorí ju majú zastupovať.

Zoznam členov riadiacej rady uverejní Rada v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke strediska.

3.   Funkčné obdobie členov je trojročné. Možno ich vymenovať znova. Po uplynutí ich funkčného obdobia alebo v prípade ich odstúpenia, členovia zotrvajú vo svojej funkcii až do ich opätovného vymenovania alebo do ich nahradenia.

4.   Riadiaca rada si zvolí predsedu a troch podpredsedov spomedzi troch skupín uvedených v odseku 5 a Komisie na obdobie dvoch rokov a možno ich vymenovať znova.

5.   Každá zo skupín zástupcov vlády, zamestnaneckých organizácií a zamestnávateľských organizácií v rámci riadiacej rady vytvorí jednu skupinu. Každá skupina vymenuje koordinátora. Koordinátori skupiny zamestnancov a zamestnávateľov sú zástupcovia ich príslušných organizácií na európskej úrovni a zúčastňujú sa na zasadnutiach rady bez hlasovacieho práva.

6.   Predseda zvoláva raz za rok zasadnutia riadiacej rady. Predseda zvoláva ďalšie zasadnutia na žiadosť najmenej jednej tretiny členov správnej rady.

7.   Rozhodnutia riadiacej rady sa prijímajú absolútnou väčšinou jej členov.

8.   Riadiaca rada zriadi predsedníctvo. Predsedníctvo sa bude skladať z predsedu a troch podpredsedov riadiacej rady, jedného koordinátora za každú skupinu uvedenú v odseku 5 a jedného zástupcu Komisie.

9.   Členské štáty, organizácie uvedené v odseku 2, Rada, Komisia a riadiaca rada sa usilujú každý podľa svojich príslušných právomocí zabezpečiť vyrovnané zastúpenie mužov a žien na ich zoznamoch kandidátov a pri vymenovaní uvedenom v odseku 2, vo voľbách uvedených v odseku 4 a pri vymenovaní uvedenom v odseku 8.

10.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci riaditeľa, ktoré sú stanovené v článku 7 a 8, predsedníctvo podľa poverenia riadiacej rady sleduje vykonávanie rozhodnutí rady a prijíma všetky opatrenia potrebné na správu strediska medzi zasadnutiami riadiacej rady, okrem opatrení uvedených v článku 6 ods. 1, článku 8 ods. 1 a článku 11 ods. 1.

11.   Riadiaca rada rozhodne o ročnom harmonograme zasadnutí predsedníctva. Predseda zvoláva ďalšie zasadnutia predsedníctva na žiadosť jeho členov.

12.   Rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú konsenzom. Ak sa nepodarí dosiahnuť konsenzus, predsedníctvo postúpi vec na rozhodnutie riadiacej rade.“

3.

v článku 7 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Riaditeľ zodpovedá za správu strediska a vykonáva rozhodnutia riadiacej rady a predsedníctva. Zastupuje stredisko navonok.

2.   Riaditeľ pripravuje a organizuje prácu riadiacej rady a predsedníctva a zabezpečuje služby sekretariátu na ich zasadnutia.“

4.

v článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Na základe návrhu, ktorý predložil riaditeľ, riadiaca rada po dohode s Komisiou prijme strednodobé priority a ročný plán práce. Plán bude brať do úvahy prioritné potreby určené orgánmi Spoločenstva.“

5.

Ak je použitý v článkoch pojem „správna rada“ nahrádza sa pojmom „riadiaca rada“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 25. októbra 2004

Za Radu

predsednička

R. VERDONK


(1)  Stanovisko doručené 31. marca 2004 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 112, 30.4.2004, s. 53.

(3)  Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1655/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 41).


1.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/4


NARIADENIA RADY (ES) č. 2052/2004

z 22. novembra 2004,

ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 964/2003 na dovoz rúr alebo rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz tvaroviek alebo potrubných armatúr zo železa alebo ocele odosielaných z Indonézie, ktoré sú alebo nie sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indonézii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovým dovozom z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenia“), najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s Poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Súčasné opatrenia

(1)

Po preskúmaní o skončení platnosti, nariadením (ES) č. 964/2003 (2) („pôvodné nariadenie“) Rada uložila, okrem iného, konečné antidumpingové clo vo výške 58,6% na dovoz rúr a rúrok (iných než odlievané tvarovky, príruby a závitové armatúry) zo železa alebo ocele (okrem nehrdzavejúcej ocele) s najväčším vonkajším priemerom nepresahujúcim 609,6 mm, typu, ktorý sa používa na zváranie na tupo alebo na iné účely, ktoré spadajú pod číselné znaky KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993098) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999098) a majú pôvod v Čínskej ľudovej republike („ČĽR“).

2.   Začatie konania

(2)

Komisia mala k dispozícii dostatočné jasné dôkazy o tom, že antidumpingové opatrenia na dovoz niektorých rúr alebo rúrok s pôvodom z ČĽR sa obchádzajú prekladaním tovaru na iný dopravný prostriedok a nesprávnym deklarovaním pôvodu výrobku cez Indonéziu. Komisia mohla obdržať dostatočné dôkazy pre začatie konania týkajúceho sa Indonézie iba na základe vyžiadania informácií od colných orgánov členského štátu, ktoré ukázalo, že tovar nebol pôvodom z Indonézie. Preto sa Komisia rozhodla začať z vlastného podnetu vyšetrovanie podľa článku 13 základného nariadenia.

(3)

Na základe niektorých vyšetrovaní, ktoré uskutočnili colné orgány jedného členského štátu v roku 2003, sa získali priame dôkazy, ktoré preukázali, že pri dovozoch do tohto členského štátu bola zistená prax zasielania tovaru, ktorý bol deklarovaný ako tovar s pôvodom v Indonézii, ale bol v skutočnosti odoslaný a mal pôvod v ČĽR. Podľa údajov Eurostatu dovozy tovaru, ktorý bol deklarovaný ako tovar s pôvodom v Indonézii, do tohto členského štátu predstavovali dve tretiny dovozov tovaru, ktorý bol deklarovaný ako tovar s pôvodom v Indonézii, do Spoločenstva v roku 2003. Ukázalo sa, že značný nárast dovozu po zavedení antidumpingových opatrení na dovoz rúr alebo rúrok s pôvodom v ČĽR spôsobil zmenu v charaktere obchodovania, pre ktorú neexistoval žiadny iný dostatočne náležitý dôvod, ani ekonomické opodstatnenie, než existencia antidumpingového cla na dovoz rúr alebo rúrok s pôvodom v ČĽR.

(4)

Nakoniec sa ukázalo, že nápravný účinok súčasného antidumpingového cla na dovoz rúr alebo rúrok s pôvodom v ČĽR bol narušený s ohľadom na množstvo a cenu, a že dumping prebiehal vo vzťahu k obvyklým hodnotám, ktoré boli predtým stanovené pre rúry alebo rúrky s pôvodom v ČĽR.

(5)

Nariadením (ES) č. 396/2004 (3) („iniciačné nariadenie“) Komisia začala z vlastného podnetu vyšetrovanie údajného obchádzania antidumpingových opatrení zavedených na dovoz rúr alebo rúrok s pôvodom v ČĽR dovozom rúr alebo rúrok odosielaných z Indonézie, ktoré sú alebo nie sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indonézii, a podľa článkov 13 ods. 3 a 14 ods. 5 základného nariadenia nariadila colným orgánom registrovať dovoz rúr alebo rúrok odosielaných z Indonézie, ktoré sú alebo nie sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indonézii, pod číselnými znakmi KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993093) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999093), od 4. marca 2004. Komisia informovala orgány ČĽR a Indonézie o začatí vyšetrovania.

3.   Vyšetrovanie

(6)

Dotazníky boli zaslané výrobcom a vývozcom v ČĽR (v Indonézii nebol známy žiaden výrobca), ako aj dovozcom do Spoločenstva, ktorí boli Komisii známi z vyšetrovania, ktoré viedlo k zavedeniu súčasných opatrení na dovoz rúr alebo rúrok s pôvodom v ČĽR („predchádzajúce vyšetrovanie“). Zainteresovaným stranám bola daná príležitosť písomne prezentovať svoje názory a požiadať o vypočutie v rámci lehoty stanovenej v iniciačnom nariadení.

(7)

Žiaden výrobca ani vývozca z ČĽR nepredložil odpoveď na dotazník, ani žiaden výrobca ani vývozca z Indonézie nedal o sebe vedieť, ani nepredložil odpoveď na dotazník. Tri odpovede na dotazník predložili nespriaznení dovozcovia v Spoločenstve. Jeden z dovozcov ďalej nespolupracoval.

4.   Doba vyšetrovania

(8)

Doba vyšetrovania sa týkala obdobia od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 („DV“). Na vyšetrenie zmeny charakteru obchodovania sa použili údaje za obdobie od roku 2000 do DV.

B.   VÝSLEDKY VYŠETROVANIA

1.   Všeobecné úvahy/stupeň spolupráce

a)   Indonézia

(9)

Pri vyšetrovaní nespolupracovali žiadni výrobcovia, ani vývozcovia tvaroviek rúr alebo rúrok s pôvodom v Indonézii. Indonézske orgány nedoručili žiadne ďalšie informácie. Indonézskym orgánom bolo vysvetlené, že absencia spolupráce môže viesť k uplatneniu článku 18 základného nariadenia. Traja nespriaznení dovozcovia doručili odpovede na dotazník. Jeden dovozca, ktorý predložil odpoveď na dotazník, v ktorom chýbali potrebné informácie pre zistenie existencie obchádzania opatrení, neobjasnil nedostatky, ktoré Komisia zdôraznila v liste o nedostatkoch, ktorý bol reakciou na jeho prvú odpoveď na dotazník, a preto bol vyhlásený za nespolupracujúceho. Dovoz dvoch ďalších dovozcov predstavoval 5,5% celkového dovozu tovaru, ktorý bol deklarovaný ako tovar s pôvodom v Indonézii, počas DV. Preto je možné celkove uzavrieť, že výrobcovia nespolupracovali a dovozcovia spolupracovali len vo veľmi malej miere.

b)   ČĽR

(10)

Počas vyšetrovania nespolupracovali žiadni čínski výrobcovia, ani vývozcovia.

(11)

Týmto nespolupracujúcim spoločnostiam bolo vysvetlené, že absencia spolupráce môže viesť k uplatneniu článku 18 základného nariadenia.

2.   Príslušný výrobok a rovnaký výrobok

(12)

Príslušným výrobkom, u ktorého dochádzalo k údajnému obchádzaniu opatrení, sú rúry alebo rúrky (iné než odlievané tvarovky, príruby a závitové armatúry) zo železa alebo ocele (okrem nehrdzavejúcej ocele) s najväčším vonkajším priemerom nepresahujúcim 609,6 mm, typu, ktorý sa používa na zváranie na tupo alebo na iné účely, v súčasnosti klasifikované pod číselnými znakmi KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993093) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999093).

(13)

S ohľadom na veľmi nízku úroveň spolupráce je nutné usudzovať, že rúry alebo rúrky vyvážané z ČĽR do Spoločenstva a odosielané z Indonézie majú rovnaké základné fyzikálne a chemické vlastnosti a rovnaké použitie. Preto sa považujú za rovnaké výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

3.   Zmena charakteru obchodovania

(14)

Ako už bolo uvedené, priamy dôkaz poukázal na to, že zmena charakteru obchodovania spočívala v preložení tovaru na iný dopravný prostriedok a v nesprávnej deklarácii pôvodu výrobku, keď dovážaný tovar bol deklarovaný ako tovar s pôvodom v Indonézii, zatiaľ čo existoval dôkaz, že má pôvod v ČĽR.

(15)

Keďže pri vyšetrovaní nespolupracovala žiadna indonézska spoločnosť, vývoz z Indonézie do Spoločenstva sa musel stanoviť na základe dostupných skutočností podľa článku 18 základného nariadenia. Preto sa na stanovenie exportných cien a množstva tovaru z Indonézie do Spoločenstva použili údaje Eurostatu, ktoré boli v tejto situácii najvhodnejšími dostupnými informáciami.

(16)

Dovoz rúr alebo rúrok deklarovaných ako výrobky s pôvodom v Indonézii vzrástol z 0 ton v roku 2000 na 866 ton v DV. Tento dovoz z Indonézie začal v januári 2002, v čase, keď prebiehalo predchádzajúce vyšetrovanie. Dovoz rúr alebo rúrok z ČĽR do Spoločenstva vzrástol zo 44 ton v roku 2000 na 287 ton v DV. Avšak tento nárast dovozu z ČĽR sa musí vysvetľovať spolu s úrovňou vývozu, ktorá sa dosiahla v uvažovanom období pôvodného vyšetrovania (4). Objem čínskeho vývozu v DV predstavoval v skutočnosti menej než 10% objemu vyvezeného v uvažovanom období pôvodného vyšetrovania. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti a pri absencii protichodného dôkazu sa zistilo, že dovozy tovaru odosielaného z Indonézie kompenzovali niektoré predchádzajúce dovozy z ČĽR.

4.   Nedostatočne náležitý dôvod alebo ekonomické opodstatnenie

(17)

Pri absencii spolupráce príslušných strán z Indonézie a ČĽR a protichodného dôkazu sa dospelo k záveru, že s ohľadom na časovú zhodu s predchádzajúcim vyšetrovaním, ktoré viedlo k zavedeniu súčasných opatrení, zmena charakteru obchodovania spočívala skôr v existencii antidumpingového cla, než v inom dostatočne náležitom dôvode alebo ekonomickom opodstatnení v zmysle článku 13 ods. 1 druhá veta základného nariadenia.

(18)

Preto sa dospelo k záveru, že v prípade pozorovanej zmeny charakteru obchodovania nebolo možné stanoviť žiadne iné rozumné dôvody, než vyhýbanie sa súčasnému antidumpingovému clu na dovoz rúr alebo rúrok s pôvodom v ČĽR.

5.   Narušenie nápravného účinku cla v zmysle cien a/alebo množstva rovnakých výrobkov

(19)

Na základe vyššie uvedenej analýzy obchodného toku sa zistilo, že zmena charakteru dovozu do Spoločenstva je spojená so zavedením antidumpingových opatrení. Dovoz tovaru, ktorý bol deklarovaný ako tovar s pôvodom v Indonézii, chýbal na trhu Spoločenstva až do januára 2002. Po tomto dátume dovoz tovaru, ktorý bol deklarovaný ako tovar s pôvodom v Indonézii, podstatne vzrástol a predstavoval 866 ton počas DV. Tento objem predstavuje 1,7 % spotreby v Spoločenstve počas DV predchádzajúceho vyšetrovania.

(20)

S ohľadom na ceny výrobkov zasielaných z Indonézie a pri absencii spolupráce zo strany vývozcov a protichodného dôkazu, údaje Eurostatu odhalili, že priemerné vývozné ceny z Indonézie počas DV boli dokonca nižšie, než priemerné vývozné ceny stanovené v prípade ČĽR v predchádzajúcom vyšetrovaní, a preto nižšie než ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva. Preto bolo stanovené, že počas DV priemerné vývozné ceny z Indonézie boli asi 34 % pod priemernými vývoznými cenami z ČĽR.

(21)

Na základe vyššie uvedených skutočností sa dospelo k záveru, že zmena obchodných tokov spolu s abnormálne nízkymi cenami vývozu z Indonézie narušili nápravný účinok antidumpingových opatrení tak v prípade množstva, ako aj cien rovnakých výrobkov.

6.   Dôkaz o dumpingu vo vzťahu k obvyklým hodnotám predtým stanoveným pre rovnaké alebo podobné výrobky

(22)

Aby sa stanovilo, či bolo možné nájsť dôkaz o dumpingu s ohľadom na príslušný výrobok vyvážaný do Spoločenstva z Indonézie počas DV, boli použité vývozné ceny stanovené na základe údajov Eurostatu podľa článku 18 základného nariadenia.

(23)

Článok 13 ods. 1 základného nariadenia vyžaduje dôkaz o dumpingu vo vzťahu k obvyklým hodnotám predtým stanoveným pre rovnaký alebo podobný výrobok. Pre stanovenie obvyklej hodnoty v predchádzajúcom vyšetrovaní sa v prípade ČĽR za vhodnú analogickú krajinu s trhovou ekonomikou považovalo Thajsko.

(24)

Pre objektívne porovnanie obvyklej hodnoty s vývoznou cenou sa prijala prípustná tolerancia, vo forme úprav, pre rozdiely vo faktoroch, ktoré majú vplyv na ceny a porovnateľnosť cien. Tieto úpravy boli vykonané v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia s ohľadom na dopravu a poistenie. Pri absencii ďalších informácií súvisiacich s týmito faktormi boli použité údaje z predchádzajúceho vyšetrovania.

(25)

V súlade s článkami 2 ods. 11 a 2 ods. 12 základného nariadenia porovnanie váženej priemernej obvyklej hodnoty, stanovenej v predchádzajúcom vyšetrovaní, s váženým priemerom exportných cien počas DV tohto vyšetrovania, vyjadrené ako percento ceny CIF pri nezaplatenom cle na hranici Spoločenstva, poukázalo na dumping v prípade dovozu rúr alebo rúrok odosielaných z Indonézie. Zistené dumpingové rozpätie, vyjadrené ako percento ceny CIF pri nezaplatenom cle na hranici Spoločenstva, bolo 60,5 %.

C.   OPATRENIA

(26)

S ohľadom na vyššie uvedené zistenia o obchádzaní opatrení v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia je potrebné rozšíriť súčasné antidumpingové opatrenia na dovoz príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR na rovnaký výrobok odosielaný z Indonézie, ktorý je alebo nie je deklarovaný ako výrobok s pôvodom v Indonézii.

(27)

Rozšíreným clom má byť clo stanovené v článku 1 ods. 2 základného nariadenia.

(28)

V súlade s článkami 13 ods. 3 a 14 ods. 5 základného nariadenia, ktoré ustanovuje, že rozšírené opatrenia sa majú uplatňovať u registrovaných dovozov od dátumu registrácie, antidumpingové clo sa musí vyberať pri dovoze rúr alebo rúrok odosielaných z Indonézie, ktoré vstúpili do Spoločenstva v rámci registrácie, ktorá bola zavedená iniciačným nariadením.

(29)

Obchádzanie opatrení sa uskutočňuje mimo Spoločenstva. Článok 13 základného nariadenia sa zameriava na odvetné praktiky proti obchádzaniu opatrení bez vplyvu na podnikateľov, ktorí môžu dokázať, že nie sú zapojení do týchto praktík, ale neobsahuje špecifické ustanovenie zaisťujúce výhody pre výrobcov, ktorí by mohli preukázať, že nie sú zapojení do praktík obchádzania opatrení. Preto sa zdá, že je potrebné zaviesť možnosť pre výrobcov, ktorí nepredali príslušný výrobok na vývoz počas DV a nie sú spriaznení so žiadnym vývozcom, ani výrobcom, ktorí podliehajú rozšírenému antidumpingovému clu, požiadať o výnimku z opatrení na tieto dovozy. Príslušní výrobcovia, ktorí by mali v úmysle predložiť žiadosť o oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla, by mali vyplniť dotazník, aby umožnili Komisii stanoviť, či je možné poskytnúť oslobodenie. Takéto oslobodenie sa môže poskytnúť po zhodnotení, napríklad situácie príslušného výrobku na trhu, výrobnej kapacity a využitia kapacity, obstarávania a predaja a pravdepodobnosti praxe, pre ktoré neexistuje dostatočne náležitý dôvod, ani ekonomické opodstatnenie a dôkaz o dumpingu. Komisia by obvykle vykonala aj kontrolnú návštevu priamo na mieste. Žiadosť by musela byť bezodkladne adresovaná Komisii so všetkými príslušnými informáciami, hlavne pokiaľ ide o zmeny v činnostiach spoločnosti, ktoré sú spojené s výrobou a predajom.

(30)

Dovozcom by sa mohla stále poskytnúť výnimka z registrácie alebo opatrení za predpokladu, že ich dovozy sú od vývozcov, ktorým bola takáto výnimka poskytnutá, a v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia.

(31)

V prípadoch, keď sa poskytne výnimka, Komisia by mala po porade s Poradným výborom navrhnúť zmenu a doplnenie tohto nariadenia. Následne by sa mali monitorovať všetky poskytnuté výnimky, aby sa zaistil súlad s podmienkami, ktoré sú v nich ustanovené.

D.   POSTUP

(32)

Zainteresované strany boli informované o základných skutočnostiach a faktoroch, na základe ktorých Rada zamýšľa rozšíriť platné konečné antidumpingové clo, a bola im daná príležitosť predložiť pripomienky. Neboli obdržané žiadne pripomienky, ktorých charakter by zmenil vyššie uvedené závery,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 964/2003 na dovoz rúr alebo rúrok (iných než odlievané tvarovky, príruby a závitové armatúry) zo železa alebo ocele (okrem nehrdzavejúcej ocele) s najväčším vonkajším priemerom nepresahujúcim 609,6 mm, typu, ktorý sa používa na zváranie na tupo alebo na iné účely, ktoré spadajú pod číselné znaky KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993098) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999098) a majú pôvod v Čínskej ľudovej republike (ČĽR), na dovoz rúr alebo rúrok (iných než odlievané tvarovky, príruby a závitové armatúry) zo železa alebo ocele (okrem nehrdzavejúcej ocele) s najväčším vonkajším priemerom nepresahujúcim 609,6 mm, typu, ktorý sa používa na zváranie na tupo alebo na iné účely, v súčasnosti klasifikované číselnými znakmi KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993093) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999093), odosielané z Indonézie, ktoré sú alebo nie sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indonézii.

2.   Clo rozšírené v odseku 1 tohto článku sa musí vyberať pri dovoze registrovanom v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 396/2004 a článkami 13 ods. 3 a 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 384/96.

3.   Uplatňujú sa platné ustanovenia o cle.

Článok 2

1.   Žiadosti o oslobodenie od cla, ktoré bolo rozšírené článkom 1, sa predkladajú písomne v jednom z úradných jazykov Spoločenstva a musia byť podpísané osobou oprávnenou zastupovať žiadateľa. Žiadosť je potrebné zaslať na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32 2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

2.   Komisia po porade s Poradným výborom môže povoliť, na základe rozhodnutia, oslobodenie dovozu od cla, ktoré bolo rozšírené článkom 1, v prípade tých spoločností, ktoré neobchádzajú antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 964/2003, a navrhnúť zodpovedajúcu zmenu a doplnenie nariadenia.

Článok 3

Colným orgánom sa týmto nariaďuje prerušiť registráciu dovozov zavedenú v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 396/2004.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 6.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1496/2004 (Ú. v. EÚ L 275, 25.8.2004, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2004, s. 10.

(4)  Nariadenie (ES) č. 584/96 (Ú. v. ES L 84, 3.4.1996, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 778/2003 (Ú. v. EÚ L 114, 8.5.2003, s. 1).


1.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/9


NARIADENIE RADY (ES) č. 2053/2004

z 22. novembra 2004,

ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 964/2003 na dovoz rúrových a potrubných tvaroviek zo železa a ocele pôvodom z Čínskej ľudovej republiky na dovoz rúrových a potrubných tvaroviek zo železa a ocele odosielaných zo Srí Lanky, bez ohľadu na to, či boli deklarované ako pôvodom zo Srí Lanky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej „základné nariadenie“), najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Súčasné opatrenia

(1)

Po preskúmaní opatrení pred dobou ich uplynutia uložila Rada nariadením (ES) č. 964/2003 (2) (pôvodné nariadenie) inter alia konečné antidumpingové clo vo výške 58,6 % na dovozy rúrových a potrubných tvaroviek (okrem tvaroviek z nekujnej liatiny, prírub a závitových tvaroviek) zo železa alebo ocele (okrem nehrdzavejúcej ocele) s najväčším vonkajším priemerom max. 609,6 mm, ktoré sa používajú na zváranie na tupo a na iné účely, spadajú do kódov KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993098) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999098), a sú pôvodom z Čínskej ľudovej republiky (ČĽR).

2.   Žiadosť

(2)

Komisia prijala 20. januára 2004 žiadosť podľa článku 13 ods. 3 základného nariadenia o vyšetrenie údajného obchádzania antidumpingových opatrení uvalených na dovoz rúrových a potrubných tvaroviek pôvodom z ČĽR. Žiadosť podal Výbor na obranu odvetvia oceľových tvaroviek na zváranie na tupo v Európskej únii v mene štyroch výrobcov zo Spoločenstva.

(3)

V žiadosti sa uvádzalo, že po uvalení antidumpingových opatrení na dovoz rúrových a potrubných tvaroviek pôvodom z ČĽR došlo k zmene v štruktúre obchodu, čo sa odrazilo na podstatnom náraste dovozu toho istého výrobku zo Srí Lanky.

(4)

Táto zmena štruktúry bola údajne spôsobená prekládkou rúrových a potrubných tvaroviek pôvodom z ČĽR cez Srí Lanku. Ďalej sa uvádzalo, že tieto praktiky nemajú žiaden iný dostatočný dôvod ani iné hospodárske opodstatnenie ako antidumpingové clo uvalené na rúrové a potrubné tvarovky pôvodom z ČĽR.

(5)

Žiadateľ napokon uviedol, že došlo k oslabeniu nápravných účinkov antidumpingových ciel uvalených na rúrové a potrubné tvarovky pôvodom z ČĽR z hľadiska množstiev ako aj cien a že normálne predtým stanovené hodnoty pre rúrové a potrubné tvarovky pôvodom z ČĽR sa stali predmetom dumpingu.

3.   Začiatok vyšetrovania

(6)

Komisia začala nariadením (ES) č. 395/2004 (3) (ďalej „počiatočné nariadenie“) vyšetrovanie údajného obchádzania antidumpingových opatrení uložených na dovoz rúrových a potrubných tvaroviek pôvodom z ČĽR dovozom rúrových a potrubných tvaroviek odoslaných zo Srí Lanky bez ohľadu na to, či boli deklarované ako pôvodom zo Srí Lanky, a podľa článku 13 ods. 3 a 14 ods. 5 základného nariadenia nariadila colným orgánom od 4. marca 2004 registrovať dovoz rúrových a potrubných tvaroviek odoslaných zo Srí Lanky, bez ohľadu na to, či boli deklarované ako pôvodom zo Srí Lanky, do kódov KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931194), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931994), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993094) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999094). Komisia upovedomila orgány ČĽR a Srí Lanky o začatí vyšetrovania.

4.   Vyšetrovanie

(7)

Výrobcom/vývozcom z ČĽR (v Srí Lanke neboli žiadni výrobcovia známi) ako aj dovozcom zo Spoločenstva spomínaným v žiadosti alebo známym Komisii z vyšetrovania, ktoré viedlo k uloženiu opatrení na dovoz rúrových a potrubných tvaroviek pôvodom z ČĽR, boli odoslané dotazníky. Zainteresované strany dostali príležitosť v časovom limite stanovenom v počiatočnom nariadení písomne vyjadriť svoje názory a požiadať o vypočutie.

(8)

Odpoveď na dotazník nepredložil žiaden výrobca ani vývozca z ČĽR ani žiaden dovozca zo Spoločenstva. Žiaden výrobca ani vývozca zo Srí Lanky sa neprihlásil a nepredložil odpoveď na dotazník.

5.   Obdobie vyšetrovania

(9)

Obdobie vyšetrovania (OV) trvalo od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003. Pri vyšetrovaní zmeny v štruktúre obchodu boli použité údaje od roku 2000 do konca OV.

B.   VÝSLEDKY VYŠETROVANIA

1.   Všeobecné faktory/miera spolupráce

a)   Srí Lanka

(10)

Na vyšetrovaní nespolupracoval žiaden výrobca ani vývozca rúrových a potrubných tvaroviek pôvodom zo Srí Lanky. Srílanské orgány oznámili Komisii, že žiadna srílanská spoločnosť nebola registrovaná ako výrobca rúrových a potrubných tvaroviek podľa vymedzenia v počiatočnom nariadení. Jediná spätná väzba od dovozcov spočívala v prehláseniach, že nedoviezli zo Srí Lanky žiadne rúrové alebo potrubné tvarovky. Dovozcom a srílanským orgánom bolo objasnené, že odmietnutie spolupráce by mohlo viesť k uplatneniu článku 18 základného nariadenia. Týmto stranám boli dané na vedomie aj dôsledky odmietnutia spolupráce.

b)   ČĽR

(11)

Na vyšetrovaní nespolupracoval žiaden čínsky výrobca ani vývozca.

(12)

Týmto spoločnostiam bolo objasnené, že odmietnutie spolupráce by mohlo viesť k uplatneniu článku 18 základného nariadenia. Týmto stranám boli dané na vedomie aj dôsledky odmietnutia spolupráce.

2.   Príslušný výrobok a podobný výrobok

(13)

Príslušným výrobkom, na ktorý sa údajne vzťahuje obchádzanie opatrení, sú rúrové a potrubné tvarovky (okrem tvaroviek z nekujnej liatiny, prírub a závitových tvaroviek) zo železa a ocele (okrem nehrdzavejúcej ocele) s najväčším vonkajším priemerom max. 609,6 mm, ktoré sa používajú na zváranie na tupo a na iné účely a v súčasnosti spadajú do kódov KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931194), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931994), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993094) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999094).

(14)

Keďže srílanská strana nenadviazala žiadnu spoluprácu a štruktúra obchodu sa zmenila, ako to opisuje nasledujúci oddiel, a keďže neexistuje žiadny dôkaz o opaku, treba vyvodiť, že rúrové a potrubné tvarovky vyvážané z ČĽR do Spoločenstva a tvarovky odosielané zo Srí Lanky majú rovnaké základné fyzikálne a chemické vlastnosti a používajú sa rovnakým spôsobom. Preto sa majú považovať za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

3.   Zmena štruktúry obchodu

(15)

Ako je uvedené v ustanovení ods. 4, zmena štruktúry bola údajne spôsobená prekládkou cez Srí Lanku.

(16)

Keďže na vyšetrovaní nespolupracovala žiadna srílanská spoločnosť, vývoz zo Srí Lanky do Spoločenstva bolo potrebné stanoviť na základe dostupných faktov podľa článku 18 základného nariadenia. Preto boli vývozné ceny a množstvo vyvážané zo Srí Lanky do Spoločenstva stanovené na základe údajov Eurostatu, ktoré boli z dostupných informácií najpresnejšie.

(17)

Dovoz rúrových a potrubných tvaroviek zo Srí Lanky sa zvýšil z 0 ton v roku 2000 na 302 ton v OV. Tento dovoz zo Srí Lanky sa začal v júli 2002, v čase, keď prebiehalo predchádzajúce vyšetrovanie. Dovoz rúrových a potrubných tvaroviek z ČĽR sa zvýšil zo 44 ton v roku 2000 na 287 ton v OV. Tento nárast vývozu z ČĽR treba chápať v súvislosti s dovezenými množstvami v posudzovanom období pôvodného vyšetrovania podľa nariadenia (ES) č. 584/96 (4). Množstvo čínskeho vývozu v OV v skutočnosti tvorilo menej ako 10 % množstva vyvezeného v posudzovanom období pôvodného vyšetrovania. Vzhľadom na uvedené fakty a keďže neexistuje dôkaz o opaku, sa zistilo, že dovozy odosielané zo Srí Lanky nahrádzali časť z predošlých dovozov z ČĽR.

(18)

Z vyššie uvedených údajov bol vyvodený záver, že štruktúra obchodu sa výrazne zmenila. K tejto zmene došlo počas predchádzajúceho vyšetrovania, ktoré viedlo k uloženiu súčasných opatrení na dovoz príslušného výrobku pôvodom z ČĽR. Po uvalení týchto opatrení sa štruktúra obchodu ďalej rýchlo menila.

4.   Nedostatočný dôvod a hospodárske opodstatnenie

(19)

Keďže srílanská ani čínska strana nespolupracovali na vyšetrovaní a neexistuje dôkaz o opaku, bol vyvodený záver, že vzhľadom na časovú zhodu s predchádzajúcim vyšetrovaním, ktoré viedlo k uloženiu súčasných opatrení, došlo k zmene štruktúry obchodu skôr z dôvodu uvalenia antidumpingového cla na dovoz príslušného výrobku pôvodom z ČĽR ako z akéhokoľvek iného dostatočného dôvodu alebo hospodárskeho opodstatnenia v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia.

(20)

Preto sa uzavrelo, že sledovanú zmenu štruktúry obchodu nemožno rozumne odôvodniť inak ako vyhýbaním sa antidumpingovým clám uloženým na rúrové a potrubné tvarovky pôvodom z ČĽR.

5.   Oslabenie nápravných účinkov cla z hľadiska cien a/alebo množstiev podobných výrobkov

(21)

Na základe vyššie uvedenej analýzy obchodného toku sa zistilo, že zmena štruktúry dovozov do Spoločenstva súvisela so skutočnosťou, že sa uplatňovali antidumpingové opatrenia. Až do júna 2002 sa na trhu Spoločenstva nenachádzal žiadny dovoz deklarovaný ako pôvodom zo Srí Lanky. Po spomínanom dátume dovoz deklarovaný ako pôvodom zo Srí Lanky podstatne narástol a v OV dosiahol výšku 302 ton. Toto množstvo predstavuje 0,6 % spotreby Spoločenstva v OV predchádzajúceho vyšetrovania. Treba vziať do úvahy skutočnosť, že dovoz príslušného výrobku do Spoločenstva je veľmi rozdrobený medzi rôzne vývozné krajiny. Konkrétne v OV mala Srí Lanka 2,5 percentný podiel na množstve príslušného výrobku dovezenom do Spoločenstva, zatiaľ čo najväčšia vývozná krajina v spomínanom roku (Slovenská republika) dosiahla 12 percentný podiel. Okrem toho je Srí Lanka dvanástym najväčším dovozcom príslušného výrobku do Spoločenstva spomedzi zoznamu 36 vývozných krajín.

(22)

Vzhľadom na ceny výrobkov odosielaných zo Srí Lanky a keďže táto strana nespolupracovala, ani neexistoval dôkaz o opaku, boli podľa údajov Eurostatu priemerné vývozné ceny dovezeného tovaru zo Srí Lanky počas OV nižšie ako i) priemerné vývozné ceny stanovené pre ČĽR v predchádzajúcom vyšetrovaní a ii) ceny v tomto odvetví v Spoločenstve. Zistilo sa, že ceny dovozu zo Srí Lanky boli o viac ako 12 % nižšie ako čínske vývozné ceny počas OV.

(23)

Na základe vyššie uvedených skutočností bol vyvodený záver, že zmeny v obchodných tokoch spolu s mimoriadne nízkymi cenami vývozu zo Srí Lanky oslabili nápravné účinky antidumpingových opatrení z hľadiska množstva a ceny podobných výrobkov.

6.   Dôkaz o dumpingu vo vzťahu k predošlým normálnym hodnotám, ktoré boli stanovené pre podobné výrobky

(24)

Pri hľadaní dôkazu, či sa na príslušný výrobok vyvážaný zo Srí Lanky do Spoločenstva v OV vzťahuje dumping, boli podľa ustanovení článku 18 základného nariadenia použité vývozné ceny stanovené na základe údajov Eurostatu.

(25)

Článok 13 ods. 1 základného nariadenia požaduje dôkaz o dumpingu vo vzťahu k predošlým normálnym hodnotám, ktoré boli stanovené pre podobné výrobky. V predchádzajúcom vyšetrovaní bolo na účely stanovenia normálnej hodnoty uznané Thajsko za vhodnú analogickú krajina s trhovou ekonomikou.

(26)

S cieľom zabezpečiť spravodlivé porovnanie normálnej hodnoty a vývoznej ceny boli formou úprav patrične zohľadnené rozdiely, ktoré vplývajú na ceny a ich porovnateľnosť. Tieto úpravy boli vykonané v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia, pokiaľ ide o dopravu a poistenie. Keďže o týchto faktoroch neboli k dispozícii iné informácie, použili sa údaje uvedené v žiadosti.

(27)

V súlade s článkom 2 ods. 11 a článkom 2 ods. 12 základného nariadenia sa po porovnaní váženého priemeru normálnej hodnoty stanovenej v predchádzajúcom vyšetrovaní a váženého priemeru vývozných cien počas OV tohto vyšetrovania vyjadreného v percentách ceny CIF na hraniciach Spoločenstva bez cla ukázalo, že na dovoz rúrových a potrubných tvaroviek odosielaných zo Srí Lanky sa vzťahoval dumping. Zistené dumpingové rozpätie, vyjadrené v percentách ceny CIF na hraniciach Spoločenstva bez cla, predstavovalo 34,3 %.

C.   OPATRENIA

(28)

Keďže bolo zistené obchádzanie opatrení v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia, súčasné antidumpingové opatrenia uvalené na dovoz príslušného výrobku pôvodom z ČĽR by mali byť rozšírené na ten istý výrobok odosielaný zo Srí Lanky bez ohľadu na to, či je deklarovaný ako pôvodom zo Srí Lanky alebo nie.

(29)

Rozšírenie by sa malo týkať cla, ktoré je stanovené v článku 1 ods. 2 pôvodného nariadenia.

(30)

V súlade s článkami 13 ods. 3 a 14 ods. 5 základného nariadenia, ktoré ustanovujú, že proti registrovanému dovozu sa majú odo dňa registrácie uplatňovať akékoľvek rozšírené opatrenia, sa antidumpingové clo bude vyberať z dovozu rúrových a potrubných tvaroviek odosielaných zo Srí Lanky, ktorý prekročil hranice Spoločenstva, podľa registračnej povinnosti uloženej článkom 2 počiatočného nariadenia.

(31)

K obchádzaniu opatrení dochádza mimo Spoločenstva. Cieľom článku 13 základného nariadenia je zabraňovať praktikám obchádzania opatrení bez toho, aby boli dotknuté podnikateľské subjekty, ktoré môžu dokázať, že s takými praktikami nemajú nič spoločné. Článok však neobsahuje špecifické ustanovenie, ako treba zaobchádzať s výrobcami, ktorí môžu dokázať, že s takými praktikami nemajú nič spoločné. Preto sa zdá byť nevyhnutné umožniť výrobcom, ktorí v OV nepredali príslušný výrobok na vývoz a nie sú vo vzťahu so žiadnymi vývozcami ani výrobcami, ktorí podliehajú rozšírenému antidumpingovému clu, požiadať o oslobodenie od opatrení uložených na tento dovoz. Príslušní výrobcovia, ktorí by mohli zvažovať podanie žiadosti o oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla, by museli vyplniť dotazník, aby Komisia mohla stanoviť, či ich možno oslobodiť. Takéto oslobodenie možno udeliť napríklad po zhodnotení postavenia príslušného výrobku na trhu, výrobnej kapacity a využívania výrobnej kapacity, zásobovania, predaja, pravdepodobnosti praktík, pre ktoré neexistuje dostatočný dôvod alebo hospodárske opodstatnenie a dôkazu o dumpingu. Komisia zvyčajne vykoná aj previerku na mieste. Žiadosť musí byť bezodkladne spolu so všetkými relevantnými informáciami, najmä o zmenách vo výrobnej alebo predajnej činnosti spoločnosti, odoslaná Komisii.

(32)

Dovozcovia môžu byť naďalej vyňatí z registrácie a oslobodení od opatrení, pokiaľ ich dovoz pochádza od dovozcov, ktorým bolo udelené takéto oslobodenie, a v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia.

(33)

Tam, kde je oslobodenie oprávnené, navrhne Komisia po porade s poradným výborom primeranú zmenu a doplnenie tohto nariadenia. Následne budú všetky udelené oslobodenia sledované s cieľom zabezpečiť plnenie podmienok uvedených v tomto nariadení.

(34)

Zainteresované strany boli oboznámené so základnými skutočnosťami a faktormi, na základe ktorých Rada navrhla rozšíriť v súčasnosti platné konečné antidumpingové clo, a dostali možnosť vyjadriť sa. Neboli obdržané žiadne pripomienky takej povahy, ktoré by menili vyššie uvedené závery,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 964/2003 na dovoz rúrových a potrubných tvaroviek (okrem tvaroviek z nekujnej liatiny, prírub a závitových tvaroviek) zo železa alebo ocele (okrem nehrdzavejúcej ocele) s najväčším vonkajším priemerom max. 609,6 mm, ktoré sa používajú na zváranie na tupo a na iné účely, spadajú do kódov KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993098) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999098) a sú pôvodom z Čínskej ľudovej republiky, rozširuje na dovoz rúrových a potrubných tvaroviek (okrem tvaroviek z nekujnej liatiny, prírub a závitových tvaroviek) zo železa alebo ocele (okrem nehrdzavejúcej ocele) s najväčším vonkajším priemerom max. 609,6 mm, ktoré sa používajú na zváranie na tupo a na iné účely, v súčasnosti spadajú do kódov KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931194), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931994), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993094) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999094) a boli odoslané zo Srí Lanky, bez ohľadu na to, či boli deklarované ako pôvodom zo Srí Lanky alebo nie.

2.   Clo rozšírené v odseku 1 sa vyberá z dovozu, ktorý je registrovaný v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 395/2004 a článkami 13 ods. 3 a 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 384/96.

3.   Uplatňujú sa platné colné ustanovenia.

Článok 2

1.   Žiadosť o oslobodenie od cla rozšíreného článkom 1 sa podáva písomne v jednom z úradných jazykov Spoločenstva a musí byť podpísaná osobou oprávnenou zastupovaním žiadateľa. Žiadosť musí byť odoslaná na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

2.   Po porade s poradným výborom môže Komisia rozhodnutím povoliť oslobodenie dovozov, o ktorých sa preukáže, že neobchádzajú antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 964/2003 od cla rozšíreného článkom 1 tohto nariadenia.

Článok 3

Týmto sa nariaďuje colným orgánom, aby prerušili registráciu dovozov ustanovenú v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 395/2004.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 6.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1496/2004 (Ú. v. EÚ L 275, 25.8.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 65, 3.3. 2004, s. 7.

(4)  Ú. v. ES L 84, 3.4.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 778/2003 (Ú. v. EÚ L 114, 8.5.2003, s. 1).


1.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2054/2004

z 29. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 pokiaľ ide o zoznamy krajín a území

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 998/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (1), najmä na jeho články 10 a 21,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 998/2003 stanovuje veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a pravidlá kontroly takéhoto premiestňovania. Časť C prílohy II k tomuto nariadeniu obsahuje zoznam tretích krajín, u ktorých sa riziko zavlečenia besnoty z ich územia do Spoločenstva následkom premiestňovania spoločenských zvierat nepovažuje za vyššie, ako riziko spojené s takýmito premiestňovaniami medzi členskými štátmi.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 998/2003 sa mal do 3. júla 2004 vypracovať zoznam tretích krajín. Aby bola tretia krajina zaradená do tohto zoznamu, mala by preukázať stav výskytu besnoty a to, že dodržiava určité podmienky týkajúce sa oznamovania, monitorovania, veterinárnych služieb, prevencie, kontroly besnoty a regulácie vakcín.

(3)

S cieľom vyhnúť sa každému zbytočnému narušeniu v premiestňovaní spoločenských zvierat a poskytnúť tretím krajinám čas, aby mohli prijať, ak je to potrebné, dodatočné záruky, je vhodné, aby sa vytvoril predbežný zoznam tretích krajín. Tento zoznam by mal vychádzať z údajov, ktoré je možné získať prostredníctvom Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE – Svetová organizácia pre zdravie zvierat), z výsledkov kontrol vykonávaných Potravinovým a veterinárnym úradom Komisie v dotknutých tretích krajinách a z informácií získaných členskými štátmi.

(4)

Zoznam by mal tiež vychádzať z údajov, ktoré poskytla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Centrum spolupracujúce s WHO pre monitorovanie a výskum besnoty vo Wusterhausene a v Bulletine o výskyte besnoty.

(5)

Predbežný zoznam tretích krajín by mal zahŕňať krajiny, v ktorých sa besnota nevyskytuje a krajiny, u ktorých sa riziko prenosu besnoty do Spoločenstva následkom premiestňovania spoločenských zvierat nepovažuje za vyššie ako riziko spojené s takýmito premiestňovaniami medzi členskými štátmi.

(6)

Vzhľadom na žiadosti príslušných orgánov Ruskej federácie o zahrnutie do tohto zoznamu v časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 998/2003 je vhodné upraviť predbežný zoznam vypracovaný v súlade s článkom 10.

(7)

V záujme prehľadnosti právnych predpisov Spoločenstva je vhodné nahradiť Prílohu II k nariadeniu (ES) č. 998/2003 v celom rozsahu.

(8)

Nariadenie (ES) č. 998/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 998/2003 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2004/650/ES (Ú. v. EÚ L 298, 23.9.2004, s. 22).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

ZOZNAM KRAJÍN A ÚZEMÍ

ČASŤ A

 

IE — Írsko

 

MT — Malta

 

SE — Švédsko

 

UK — Spojené kráľovstvo

ČASŤ B

Oddiel 1

a)

DK — Dánsko, vrátane GL – Grónska a FO – Faerských ostrovov;

b)

ES — Španielsko, vrátane kontinentálneho územia, Baleár, Kanárskych ostrovov, Ceuty a Mellily;

c)

FR — Francúzsko, vrátane GF – Francúzskej Guyany, GP – Guadelupu, MQ – Martiniku a RE – Réunionu;

d)

GI — Gibraltár;

e)

PT — Portugalsko, vrátane kontinentálneho územia, Azorských ostrov a ostrovov Madeira;

f)

Členské štáty okrem tých, ktoré sú uvedené v časti A a v bodoch a), b), c) a e) tohto oddielu.

Oddiel 2

 

AD — Andora

 

CH — Švajčiarsko

 

IS — Island

 

LI — Lichtenštajnsko

 

MC — Monako

 

NO — Nórsko

 

SM — San Maríno

 

VA — Vatikánsky mestský štát

ČASŤ C

 

AC — ostrov Ascension

 

AE — Spojené arabské emiráty

 

AG — Antigua a Barbuda

 

AN — Holandské Antily

 

AU — Austrália

 

AW — Aruba

 

BB — Barbados

 

BH — Bahrajn

 

BM — Bermudy

 

CA — Kanada

 

CL — Čile

 

FJ — Fidži

 

FK — Falklandy

 

HK — Hongkong

 

HR — Chorvátsko

 

JM — Jamajka

 

JP — Japonsko

 

KN — Svätý Krištof a Nevis

 

KY — Kajmanské ostrovy

 

MS — Montserrat

 

MU — Maurícius

 

NC — Nová Kaledónia

 

NZ — Nový Zéland

 

PF — Francúzska Polynézia

 

PM — Saint Pierre et Miquelon

 

RU — Ruská federácia

 

SG — Singapur

 

SH — Svätá Helena

 

US — Spojené štáty americké

 

VC — Svätý Vincent a Grenadíny

 

VU — Vanuatu

 

WF — Wallis a Futuna

 

YT — Mayotte“


1.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2055/2004

z 30. novembra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 30. novembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

90,5

070

81,3

204

97,7

999

89,8

0707 00 05

052

73,6

204

32,5

999

53,1

0709 90 70

052

89,0

204

62,5

999

75,8

0805 20 10

052

59,1

204

55,4

999

57,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

73,8

204

45,9

624

79,4

720

30,1

999

57,3

0805 50 10

052

46,8

388

41,4

528

25,4

999

37,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

95,1

388

136,3

400

85,5

404

91,4

512

104,7

720

60,1

800

194,0

804

107,6

999

109,3

0808 20 50

052

120,9

400

96,5

720

54,0

999

90,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


1.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2056/2004

z 30. novembra 2004,

ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. decembra 2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 10 nariadenia (ES) č. 1784/2003 predpokladá, že pri dovoze produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia sa vyberajú colné poplatky vo výške podľa Spoločného colného sadzobníka. Avšak pre produkty uvedené v odseku 2 tohto článku sa dovozné clo rovná intervenčnej cene platnej pre tieto produkty pri dovoze, zvýšenej o 55 % a zníženej o dovoznú cenu CIF, platnú pre príslušnú zásielku. Avšak tento colný poplatok nesmie byť vyšší ako výška poplatkov v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa dovozné ceny CIF vypočítavajú na základe reprezentatívnych cien príslušného produktu na svetovom trhu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1249/96 stanovilo pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín.

(4)

Dovozné clá zostávajú platné, kým nevstúpi do platnosti ich nové určenie.

(5)

S cieľom umožniť normálne fungovanie režimu dovozných ciel sa pre ich výpočet majú zvoliť reprezentatívne trhové sadzby zistené v priebehu určitého referenčného obdobia.

(6)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1249/96 vedie k určeniu dovozných ciel v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clá v sektore obilnín v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sú určené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplenené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 1. decembra 2004

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

33,78

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

52,00

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

52,00

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

33,78


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav (článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96) môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, v Estónsku, v Litve, v Lotyšsku, v Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

obdobie od 15.11.2004–29.11.2004

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

114,08 (3)

60,17

156,32 (4)

146,32 (4)

126,32 (4)

81,79 (4)

Prémia v zálive (EUR/t)

13,01

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

17,47

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 33,28 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: 42,90 EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(4)  Fob.


1.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2057/2004

z 30. novembra 2004,

ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. decembra 2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 piata zarážka.

keďže:

(1)

Článok 7 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje možnosť udelenia vývozných náhrad za výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 body a) a f) uvedeného nariadenia, za sirupy uvedené v bode d) uvedeného odseku, ako aj za chemicky čistú fruktózu (levulózu), s kódom KN 1702 50 00 ako medziprodukt, a na ktorý sa vzťahuje niektorá z podmienok uvedených v článku 23 odsek 2 zmluvy, a na ktoré sa využívajú pri výrobe niektorých výrobkov chemického priemyslu.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1265/2001 z 27. júna 2001, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 o udeľovaní výrobných náhrad za niektoré produkty patriace do sektora cukru, používané v chemickom priemysle (2), ukladá, že tieto náhrady sú určené v závislosti od náhrady stanovenej pre biely cukor.

(3)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1265/2001 stanovuje, že výrobná náhrada za biely cukor sa stanovuje mesačne na obdobie začínajúce prvým dňom v mesiaci.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výrobná náhrada na biely cukor podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1265/2001 sa stanovuje na 39,481 EUR/100 kg netto na obdobie od 1. do 31. decembra 2004.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 63.


1.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2058/2004

z 30. novembra 2004,

ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol 4 o bavlne, ktorý je prílohou k Aktu o pristúpení Grécka, naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o pomoci pri výrobe bavlny (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pravidelne na základe ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu, s ohľadom na historický pomer medzi cenou stanovenou pre vyzrnenú bavlnu a cenou vypočítanou pre nevyzrnenú bavlnu. Tento historický pomer ustanovuje článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001 (3), o pravidlách uplatňovania režimu pomoci pre bavlnu. V prípade, že cenu na svetovom trhu nemožno takto určiť, stanovuje sa táto cena na základe poslednej určenej ceny.

(2)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pre produkt, ktorý má určité vlastnosti, a s ohľadom na najpriaznivejšie ponuky a kurzy na svetovom trhu medzi tými, ktoré sa považujú za reprezentatívne v rámci skutočného trhového trendu. Na účely tohto určenia sa berie do úvahy priemer ponúk a kurzov zaznamenaných na jednej alebo viacerých európskych burzách pre produkt dodaný do prístavu v rámci spoločenstva a pochádzajúci z rôznych dodávateľských krajín, považovaných za najreprezentatívnejšie pre medzinárodný obchod. Úpravy týchto kritérií na určenie ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu sa však berú do úvahy s ohľadom na odlišnosti odôvodnené kvalitou dodaného produktu alebo príslušnými ponukami a kurzmi. Tieto úpravy ustanovuje článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1591/2001.

(3)

Uplatnenie vyššie uvedených kritérií vedie k určeniu ceny nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu na úrovni uvedenej ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa určuje na 16,679 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadeníe zmenené, a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).