ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 354

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
30. novembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2041/2004 z 15. novembra 2004 o dovoze určitých výrobkov z ocele pôvodom z Ruskej federácie

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2004 z 29. novembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2043/2004 z 26. novembra 2004 o zastavení rybolovu striebristky severnej (Argentina silus) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Írska

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2044/2004 z 29. novembra 2004, ktoré určuje upravovacie koeficienty, ktoré sa majú uplatniť na referenčné množstvo každého tradičného prevádzkovateľa v rámci dovozných tarifných kvót A/B a C na banány na rok 2004

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2045/2004 z 29. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2131/93, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2046/2004 z 29. novembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2047/2004 z 29. novembra 2004, určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2048/2004 z 29. novembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2049/2004 z 29. novembra 2004, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2050/2004 z 29. novembra 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

27

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Informácia týkajúca sa nadobudnutia platnosti dohody medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o colnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v oblasti colníctva

29

 

 

Komisia

 

*

2004/806/ES: Rozhodnutie Komisie z 19. novembra 2004, ktorým sa ukončuje postup preskúmania týkajúci sa prekážok obchodu spočívajúcich v obchodných praktikách, ktoré využíva Kanada vo vzťahu k určitým geografickým označeniam pre víno (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4388)

30

 

*

2004/807/ES: Rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/252/ES, pokiaľ ide o zahrnutie podnikov v Rusku do predbežných zoznamov podnikov tretích krajín, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4445)  ( 1 )

32

 

 

Európska centrálna banka

 

*

2004/808/ES: Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 16. júla 2004 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv (ECB/2004/15)

34

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/809/SZBP z 5. júla 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o účasti Švajčiarskej konfederácie na policajnej misii Európskej únie (EUPOL Proxima) v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

77

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/810/SZBP z 5. júla 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou o účasti Ukrajiny na policajnej misii Európskej únie (EUPOL Proxima) v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

81

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/811/SZBP z 5. júla 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o účasti Nórskeho kráľovstva na policajnej misii Európskej únie (EUPOL Proxima) v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

85

Dohoda medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o účasti Nórskeho kráľovstva na policajnej misii Európskej únie v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (EUPOL Proxima)

86

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/812/SZBP z 19. júla 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o účasti Tureckej republiky na policajnej misii Európskej únie (EUPOL Proxima) v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

89

Dohoda medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o účasti Tureckej republiky na policajnej misii Európskej únie v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (EUPOL Proxima)

90

 

 

 

*

1. novembra 2004 – Nová verzia EUR-Lexu!(Pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

30.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2041/2004

z 15. novembra 2004

o dovoze určitých výrobkov z ocele pôvodom z Ruskej federácie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

9. júla 2002 Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO) a vláda Ruskej federácie uzavreli Dohodu o obchode s určitými výrobkami z ocele (1) (ďalej len dohoda). Potrebné vykonávacie opatrenia boli prijaté rozhodnutím Komisie 2002/602/ESUO z 8. júla 2002 o spravovaní určitých obmedzení na dovoz niektorých produktov z ocele z Ruskej federácie (2). Následne po uplynutí platnosti zmluvy o ESUO prevzalo Európske spoločenstvo všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody.

(2)

Rozhodnutie Komisie 2002/602/ESUO stanovuje množstevné limity dovozov do Spoločenstva.

(3)

Vychádzajúc z dôležitého celosvetového zvýšenia dopytu po určitých výrobkoch z ocele a následných porovnateľných ťažkostí, ktoré vznikli niektorým spotrebiteľom v Spoločenstve so zabezpečením zdrojov pre tieto výrobky z ocele na trhu Spoločenstva je potrebné povoliť viac dovozov do Spoločenstva, než bolo pôvodne dohodnutých v dohode. Príslušné výrobky z ocele (kotúče valcované za tepla určené na ďalšie valcovanie) sú klasifikované podľa kódov TARIC 7208370010, 7208380010 a 7208390010.

(4)

Je dôležité, aby boli dodatočné množstvá k dispozícii v čo najkratšom čase. Opätovné prejednávanie dohody a následné vykonávanie jej zmeneného a doplneného znenia by si vyžadovalo príliš veľa času. Uprednostňuje sa preto siahnuť po samostatnom opatrení.

(5)

Zložitosť vnútorného trhu si vyžaduje, aby formality, ktoré musia splniť dovozcovia v Spoločenstve boli identické, bez ohľadu na to, kde sa tovar preclieva.

(6)

Výrobky umiestnené vo voľnej zóne alebo dovážané podľa predpisov pre colné sklady, dočasný dovoz alebo pre aktívny zušľachťovací styk (suspenzný systém) by sa nemali počítať do limitov, ktoré boli vytvorené pre príslušné výrobky.

(7)

Účinné uplatňovanie tohto nariadenia si vyžaduje zavedenie požiadavky dovoznej licencie Spoločenstva na vstup príslušných tovarov do voľného obehu v Spoločenstve spolu so systémom na udeľovanie takýchto dovozných licencií Spoločenstva.

(8)

Aby sa zabezpečilo, že sa množstevné limity stanovené týmto nariadením nebudú prekračovať, treba dodržať postup, pri ktorom príslušné orgány členských štátov nevydajú dovozné licencie skôr ako dostanú prednostné potvrdenie Komisie o tom, že v rámci dotyčného množstevného limitu zostávajú ešte k dispozícii dostatočné sumy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie 2002/602/ESUO dovoz dodatočných množstiev výrobkov z ocele, ktoré sa uvádzajú v druhom pododseku pôvodom z Ruskej federácie do Spoločenstva sa povoľuje do výšky 200 000 ton.

Výrobky z ocele sú klasifikované podľa kódov TARIC 7208370010, 7208380010 a 7208390010. Klasifikácia výrobkov je založená na tarifnej a štatistickej nomenklatúre Spoločenstva (ďalej označovanej ako „kombinovaná nomenklatúra“, alebo v skrátenej podobe „KN“). O pôvode výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa rozhodne v súlade s platnými predpismi Spoločenstva.

Článok 2

1.   Uvoľnenie výrobkov z ocele, stanovených v článku 1, pôvodom z Ruskej federácie, do voľného obehu v Spoločenstve podlieha predloženiu dovoznej licencie vydanej orgánmi členských štátov v súlade s ustanoveniami článku 4.

2.   Aby sa zabezpečilo, že množstvá, pre ktoré sa vydajú dovozné licencie, v žiadnom prípade nepresiahnu celkové množstevné limity, príslušné orgány členských štátov uvedené na zozname v prílohe II vydajú dovozné licencie iba po prijatí potvrdenia Komisiou, že ešte stále sú k dispozícii množstvá v rámci množstevných limitov.

3.   Na účely tohto nariadenia a odo dňa jeho uplatňovania sa dodávka výrobkov považuje za uskutočnenú v deň naloženia výrobkov na exportný dopravný prostriedok. Dodávka sa musí realizovať nie neskôr než 31. decembra 2004.

Článok 3

1.   Množstevné limity, o ktorých hovorí článok 1, sa nevzťahujú na výrobky umiestnené vo voľnej zóne alebo slobodných skladoch, dovážané podľa predpisov pre colné sklady, dočasný dovoz alebo aktívny zušľachťovací styk (suspenzný systém).

2.   Ak sa výrobky, o ktorých sa hovorí v odseku 1 následne uvoľnia do voľného obehu, či už v nezmenenom stave alebo po obrobení a spracovaní, uplatňuje sa článok 2 ods. 2 a takto uvoľnené výrobky sa počítajú do množstevného limitu stanoveného v článku 1.

Článok 4

1.   Na účely uplatnenia článku 2 ods. 2 príslušné orgány členských štátov uvedených na zozname v prílohe II oznámia Komisii, pred vydaním dovozných licencií, objemy, ktoré dostali zo žiadostí o dovozné licencie. Komisia obratom oznámi, či sú požadované množstvá k dispozícii pre dovoz v chronologickom poradí, tak ako boli oznámenia členských štátov prijímané (princíp „kto skôr príde, ten prv berie“). Dovozná licencia sa potom vydá do piatich pracovných dní od pozitívneho potvrdenia Komisie.

2.   Žiadosti zahrnuté v oznámeniach Komisii sú platné, ak v každom prípade jasne stanovia vyvážajúcu krajinu, množstvo, ktoré sa má doviezť, trvanie kvóty, členský štát, v ktorom sa plánuje uvoľnenie týchto výrobkov do voľného obehu a špecifický kód na identifikáciu výrobkov podľa článku 1. Potrebné technické postupy správneho riadenia týchto kvantitatívnych limitov sa schvália v rámci Kontaktného oceliarskeho výboru (Steel Liaison Committee).

3.   Oznámenia, spomínané v odsekoch 1 a 2, sa oznamujú elektronicky v rámci integrovanej siete vybudovanej na tento účel, pokiaľ sa nevyskytnú naliehavé technické dôvody, kvôli ktorým je potrebné dočasne použiť iné komunikačné prostriedky.

4.   Pokiaľ to bude možné, Komisia potvrdí orgánom plné množstvá udané v oznamovaných žiadostiach.

5.   Dovozné licencie alebo ekvivalentné doklady sa vydajú v súlade s prílohou I.

6.   Dovozné licencie vydané v súlade s týmto nariadením budú platné na celom colnom území Spoločenstva. Dovozca Spoločenstva môže požiadať o vydanie dovoznej licencie na ktoromkoľvek príslušnom orgáne.

7.   Žiadosť dovozcu sa podá nie neskôr než 31. decembra 2004 a musí obsahovať nasledujúce prvky:

a)

meno/názov a úplná adresa žiadateľa (vrátane telefónneho a faxového čísla a prípadne identifikačné číslo používané príslušnými vnútroštátnymi orgánmi) a číslo registrácie DPH, ak podlieha DPH;

b)

ak je potrebné, meno/názov a úplná adresa deklaranta alebo zástupcu žiadateľa (vrátane telefónneho a faxového čísla);

c)

úplné meno/názov a adresa dovozcu;

d)

presný popis tovaru, vrátane

obchodného názvu,

kódov kombinovanej nomenklatúry (KN),

krajiny pôvodu,

krajiny dodania;

e)

čistá hmotnosť vyjadrená v kg a množstvo vyjadrené v predpísaných jednotkách, ak nejde o čistú hmotnosť, v hlavičke kombinovanej nomenklatúry;

f)

hodnota CIF tovaru v eurách na hranici Spoločenstva v hlavičke kombinovanej nomenklatúry;

g)

či sú výrobky druhej akosti alebo zníženej kvality; (3)

h)

navrhnutý čas a miesto colného vybavenia;

i)

či je žiadosť opakovaním predchádzajúcej žiadosti, ktorá sa vzťahuje na tú istú zmluvu;

j)

kópia kúpno-predajnej zmluvy a predbežnej faktúry;

k)

nasledovné vyhlásenie s udaním presného dátumu a podpísané žiadateľom s prepisom jeho mena paličkovým písmom:

„Ja dolu podpísaný potvrdzujem, že informácie poskytnuté v tejto žiadosti sú pravdivé a podané v dobrej viere a že moja spoločnosť je založená v Spoločenstve.“

8.   Týmto sa doba platnosti dovoznej licencie stanovuje na štyri mesiace. Po riadne zdôvodnenej žiadosti dovozcu môžu príslušné orgány členského štátu predĺžiť trvanie platnosti o obdobie dvoch mesiacov.

9.   Príslušné vnútroštátne orgány môžu povoliť doručenie vyhlásení alebo žiadostí zaslaním alebo tlačou elektronickými prostriedkami, podľa nimi stanovených podmienok. Všetky doklady a dôkazové materiály sú však k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom.

10.   Colný orgán môže vydať dovoznú licenciu elektronicky, pokiaľ príslušný orgán má prístup k dokladu prostredníctvom počítačovej siete.

11.   Dovozcovia nie sú povinní dovážať v jednej dodávke celé množstvo uvedené v dovoznej licencii.

Článok 5

1.   Zistenie, že cena jednotiek, v ktorej sa obchodná transakcia realizuje, sa odlišuje od ceny uvedenej v dovoznej licencii o menej než 5% v oboch smeroch, alebo že celkové množstvo výrobkov poskytnutých na dovoz prekračuje množstvo uvedené v dovoznej licencii o menej než 5%, nezamedzuje uvoľneniu príslušných výrobkov do voľného obehu.

2.   Žiadosti o vydanie dovozných licencií a samotné doklady sú dôverné. Sú určené iba pre príslušné vnútroštátne orgány a žiadateľa.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. novembra 2004

Za Radu

predsednička

M. VAN DER HOEVEN


(1)  Ú. v. ES L 195, 24.7.2002, s. 55. Dohoda bola naposledy zmenená a doplnená Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie (Ú. v. EÚ L 255, 31.7.2004, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 195, 24.7.2002, s. 38. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1386/2004 (Ú. v. EÚ L 255, 31.7.2004, s. 1).

(3)  Podľa kritérií daných v Ú. v. ES C 180, 11.7.1991, s. 4.


PRÍLOHA I

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

KOMPETENTINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes et énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 230 83 22

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: + 420-22421 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax: + 49-61-969 42 26

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: + 372-6313 660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 32 86 094

 

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

SETICE

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Télécopieur (33-1) 55 07 46 69

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ.6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356 2569 0299

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: + 43-1-711 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: + 386-1-478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: + 421-2-43 42 39 19

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Faksi (358) 20 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Fax (358) 20 492 28 52

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 36 42 69


30.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2042/2004

z 29. novembra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. novembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. novembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

85,9

070

81,3

204

103,0

999

90,1

0707 00 05

052

107,6

204

32,5

999

70,1

0709 90 70

052

96,7

204

66,0

999

81,4

0805 20 10

052

59,1

204

54,2

999

56,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,4

624

93,9

999

80,2

0805 50 10

052

50,7

388

41,4

528

21,3

999

37,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

137,1

400

83,2

404

95,7

512

104,5

720

67,6

800

194,0

804

107,6

999

110,0

0808 20 50

052

120,9

400

96,5

720

52,0

999

89,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


30.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2043/2004

z 26. novembra 2004

o zastavení rybolovu striebristky severnej (Argentina silus) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Írska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 2340/2002 zo 16. decembra 2002, ktorým sa stanovujú rybárske možnosti pre hlbokomorské zásoby rýb na roky 2003 a 2004, stanovuje kvóty na rok 2004 pre striebristku severnú (2).

(2)

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie opatrení týkajúcich sa kvantitatívnych obmedzení výlovu zásob podliehajúcich kvóte, je potrebné, aby Komisia stanovila dátum, ku ktorému sa pridelená kvóta stanovená na výlov plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu, bude považovať za vyčerpanú.

(3)

Podľa informácií oznámených Komisii výlovy striebristky severnej vo vodách oblasti ICES III, IV (vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu tretích štátov) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Írska alebo plavidlami zaregistrovanými v Írsku dosiahli kvótu pridelenú na rok 2004. Írsko zakázalo loviť tieto zásoby od 1. augusta 2004. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť tento dátum,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kvóta pridelená Írsku na rok 2004 pre výlovy striebristky severnej vo vodách oblasti ICES III, IV (vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu tretích štátov) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Írska alebo plavidlami zaregistrovanými v Írsku, sa považuje za vyčerpanú.

Rybolov striebristky severnej vo vodách oblasti ICES III, IV (vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu tretích štátov) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Írska alebo plavidlami zaregistrovanými v Írsku, ako aj ponechanie na palube, prekládka alebo vykládka zásob vylovených týmito plavidlami sa po dátume nadobudnutia platnosti tohto nariadenia zakazuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Je uplatniteľné od 1. augusta 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2004.

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1954/2003 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 356, 31.12.2002, s. 1.


30.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2044/2004

z 29. novembra 2004,

ktoré určuje upravovacie koeficienty, ktoré sa majú uplatniť na referenčné množstvo každého tradičného prevádzkovateľa v rámci dovozných tarifných kvót A/B a C na banány na rok 2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 404/93 z 13. februára 1993 o spoločnej organizácii trhov s banánmi (1), najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 896/2001 zo 7. mája 2001 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 404/93 v oblasti dovozného režimu banánov do spoločenstva (2), najmä na jeho článok 5 odsek 3,

keďže:

(1)

Článok 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 896/2001 zo 7. mája 2001, ktorý určuje detailné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 404/93 v oblasti dovozného režimu banánov do Spoločenstva, stanovuje metódu pre výpočet referenčného množstva pre tradičných prevádzkovateľov A/B a tradičných prevádzkovateľov C na roky 2004 a 2005 na základe využitia importných licencií, ktoré boli pridelené týmto prevádzkovateľom počas referenčného roka.

(2)

Oznámenia členských štátov v zmysle článku 5 odsek 2 nariadenia (ES) č. 896/2001 uvádzajú, že celková suma požadovaných prídelov v roku 2004 dosahuje 2 197 147,342 ton pre všetkých tradičných prevádzkovateľov A/B a 630 713,105 ton pre všetkých tradičných prevádzkovateľov C.

(3)

Bez ohľadu na článok 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 896/2001, nariadenie Komisie (ES) č. 2036/2003 z 19. novembra 2003 (3) nestanovilo upravovacie koeficienty, ktoré sa mali uplatniť na referenčné množstvá tradičných prevádzkovateľov v rámci dovozných tarifných kvót A/B a C v roku 2004 z dôvodu, aby sa mohli prijať vhodné opatrenia opodstatnené pri výnimočne ťažkých situáciách, a aby sa mohli zohľadniť prebiehajúce právne procesy.

(4)

Množstvá 5 731,658 ton pre kvótu A/B a 5 642,248 ton pre kvótu C sa javia byť k dispozícii v roku 2004. Podľa článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 896/2001 je preto vhodné stanoviť upravovací koeficient, ktorý sa uplatní na referenčné množstvá pre každého tradičného prevádzkovateľa v oboch, A/B a C, kategóriách prevádzkovateľov, a zároveň zrušiť nariadenie (ES) č. 2036/2003.

(5)

Je vhodné vydať dovozné povolenia do výšky množstiev k dispozícii.

(6)

Opatrenia tohto nariadenia musia vstúpiť v platnosť okamžite, aby bolo možné vydať dovozné licencie v čo najkratšom čase.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre banány,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci tarifných kvót A/B a C, ktoré určuje článok 18 nariadenia (EHS) č. 404/93, sa upravovací koeficient určený v článku 5 odsek 3 nariadenia (ES) č. 896/2001 určuje na rok 2004:

pre každého tradičného prevádzkovateľa A/B: 1,00261,

pre každého tradičného prevádzkovateľa C: 1,00894

Kompetentné úrady členských štátov oznámia príslušným prevádzkovateľom upravené referenčné množstvo na základe uplatňovania tohto článku najneskôr 3. decembra 2004.

Článok 2

Prevádzkovatelia môžu predložiť žiadosti o licencie 7. a 8. decembra 2004.

Aby mohla byť žiadosť akceptovaná, žiadosť o dovozné licencie predložená tradičným prevádzkovateľom nesmie vyžadovať množstvo, ktoré by presahovalo rozdiel medzi referenčným množstvom zverejneným podľa článku 1 a celkovým množstvom podľa dovozných licencií, ktoré mu boli vydané na rok 2004.

Národné úrady vydajú dovozné licencie v čo najkratšej dobe.

Článok 3

Ruší sa nariadenie (ES) č. 2036/2003.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň svojho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 29. novembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 47, 25.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 126, 8.5.2001, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 838/2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 52).

(3)  Ú. v. ES L 302, 20.11.2003, s. 7.


30.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2045/2004

z 29. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2131/93, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) ustanovuje postup a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Mali by sa použiť nové moderné komunikačné prostriedky s cieľom informovať všetky zainteresované strany v celom Spoločenstve o predaji bez intervencie. Toto umožní povoliť intervenčným orgánom, s ohľadom na situáciu na trhu v ich členských štátoch, predávať formou verejnej súťaže väčšie množstvá bez predchádzajúceho rozhodnutia Komisie. S cieľom zjednodušiť predaj na vývoz by sa označenie miesta skladovania nemalo vyžadovať v rozhodnutí, ktorým sa vydávajú výzvy na predloženie ponúk.

(3)

V členských štátoch, ktoré nemajú morské prístavy, sa účastníci výberového konania na predaj obilnín pokutujú vyššími prepravnými nákladmi. V dôsledku týchto dodatočných nákladov sa obilniny z takýchto členských štátov vyvážajú ťažšie, čo má za následok najmä dlhšie intervenčné skladovanie a dodatočné náklady z rozpočtu Spoločenstva. Mali by sa prijať ustanovenia, v ktorých sa v určitých prípadoch zohľadňuje možnosť financovania najnižších prepravných nákladov medzi miestom skladovania a miestom výstupu s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť predložených ponúk. Rumunský prístav Konstanza bol tradičným východiskovým prístavom pre krajiny strednej Európy pred ich pristúpením k Únii. Preto je potrebné zahrnúť Konstanzu ako miesto výpočtu prepravných nákladov, ktoré sa môžu vrátiť v prípade vývozu.

(4)

S cieľom zjednodušiť postup predaja obilnín by sa zábezpeka sprevádzajúca predložené ponuky na predaj na vývoz rovnako ako na predaj na trhu Spoločenstva mala zjednotiť.

(5)

Nariadenie (EHS) č. 2131/93 by sa preto malo náležite zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 2131/93 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 ods. 2 sa výraz „2 000 ton“ nahrádza výrazom „5 000 ton“.

2.

V článku 3 ods. 1 sa prvá veta nahrádza takto:

„Intervenčné agentúry vypracujú oznámenia o výzvach na predloženie ponúk v súlade s článkom 12 a zabezpečia vhodné zverejnenie týchto výzev najmä ich vystavením vo svojich centrálach, rovnako ako aj ich uverejnením na svojich webových stránkach alebo na webovej stránke príslušného ministerstva.“

3.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno b) zrušuje;

b)

do odseku 2a sa pridáva táto veta:

„Na účely tohto odseku možno považovať rumunský prístav Konstanzu za miesto výstupu.“

4.

V článku 13 ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ponuky sú platné iba vtedy, ak sú doložené dôkazom o tom, že účastník verejnej súťaže zložil zábezpeku vo výške 5 EUR za tonu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


30.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2046/2004

z 29. novembra 2004,

ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov v zmysle článku 1 uvedeného nariadenia a cenou týchto produktov v spoločenstve sa môže pokryť dotáciou na vývoz.

(2)

Vývozné náhrady musia byť určené tak, aby sa zohľadnili údaje článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Pokiaľ ide o pšeničné a ražné múky, krupice, vývozné náhrady uplatniteľné na tieto produkty sa musia vypočítať tak, aby sa zohľadnilo množstvo obilnín potrebné na výrobu zvažovaných produktov. Tieto množstvá boli stanovené v nariadení (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické nároky niektorých trhov môžu vyžadovať diferenciáciu vývozných náhrad pre niektoré produkty, podľa ich krajiny určenia.

(5)

Dotácia musí byť stanovená raz mesačne. V priebehu tohto intervalu sa môže zmeniť.

(6)

Aplikácia týchto podmienok na súčasnú situáciu na trhoch s obilninami a najmä na kurzy alebo ceny týchto produktov v spoločenstve a na svetovom trhu vedie k tomu, aby bola stanovená dotácia v čiastkach zhrnutých v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Za daného stavu sú vývozné náhrady na produkty uvedené v článku 1 body a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, s výnimkou sladu, stanovené v čiastkach zhrnutých v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmeneného nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. novembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška dotácií

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

EUR/t

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktov a kódy krajín určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EEB) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).


30.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2047/2004

z 29. novembra 2004,

určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa náhrada uplatniteľná na vývoz obilnín v deň podania žiadosti o licenciu musí aplikovať, na požiadanie, na vývoz, ktorý sa má uskutočniť počas trvania platnosti licencie. V takom prípade sa na náhradu môže použiť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 zo dňa 29. júna 1995 stanovujúce niektoré spôsoby uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92, pokiaľ ide o poskytovanie vývozných náhrad, ako aj opatrenia v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanovenie korekčného koeficientu pre produkty uvedené v článku 1 ods. 1 podods. c) nariadenia (EHS) č. 1766/92. Pri výpočte tohto korekčného koeficientu je potrebné brať do úvahy údaje uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Vzhľadom na situáciu na svetovom trhu alebo na špecifické požiadavky niektorých trhov môže byť diferenciácia opravnej čiastky potrebná – vzhľadom na miesto určenia.

(4)

Opravná čiastka musí byť stanovená súčasne s náhradou a podľa rovnakého postupu. Medzi dvoma stanoveniami sa môže zmeniť.

(5)

Z predchádzajúcich ustanovení vyplýva, že opravná čiastka musí byť stanovená v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka náhrad stanovených vopred pre vývoz produktov uvedených v článku 1 ods. 1 bodoch a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, okrem sladu, je stanovená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. novembra 2004 určujúcemu opravné čiastky na náhrady pre obilniny

(EUR/t)

Kód produktov

Miesto určenia

Bežný

12

1. termín

1

2. termín

2

3. termín

3

4. termín

4

5. termín

5

6. termín

6

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).


30.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2048/2004

z 29. novembra 2004,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutého nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení podkladov určených v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, v ktorom sú stanovené niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúce sa poskytovania vývozných náhrad, ako aj opatrení v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Vývozná náhrada pre slady sa musí vypočítať berúc do úvahy množstvo obilnín potrebné na výrobu daného produktu. Tieto množstvá boli stanovené nariadením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnosti odlíšiť vývozné náhrady pre určité produkty podľa ich krajiny určenia.

(5)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(6)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny, a najmä na kurzy alebo na ceny týchto produktov v spoločenstve a na svetovom trhu sa vývozné náhrady určujú v čiastkach uvedených v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na vývoz sladu v zmysle článku 1 ods. 1 pīsm. c) nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa stanovujú vo výške podľa prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. novembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A, sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).


30.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2049/2004

z 29. novembra 2004,

ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa pri vývoze obilnín na vývoz, ktorý sa má uskutočniť v dobe platnosti licencie, na žiadosť záujemcu musí použiť náhrada platná v deň podania žiadosti o licenciu.V tomto prípade sa môže na vývoznú náhradu uplatniť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, ustanovujúce niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa priznania vývozných náhrad, ako aj opatrení, ktoré je potrebné prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanoviť opravnú čiastku pre slad v zmysle článku 1ods. 1 bodu c) nariadenia (EHS) č. 1766/92. Táto opravná čiastka sa vypočíta na základe údajov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že opravnú čiastku treba stanoviť v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka uplatňovaná na vývozné náhrady stanovené vopred na vývoz sladu v zmysle článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 je určená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. novembra 2004, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

(v EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

Bežná

12

1. termín

1

2. termín

2

3. termín

3

4. termín

5

5. termín

5

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(v EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

6. termín

6

7. termín

7

8. termín

8

9. termín

9

10. termín

10

11. termín

11

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2050/2004

z 29. novembra 2004,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3072/95 z 22. decembra 1995 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2681/74 z 21. októbra 1974 týkajúci sa komunitárneho financovania nákladov vyplývajúcich z dodávky poľnohospodárskych produktov z titulu potravinovej pomoci (3) určuje, že časť nákladov zodpovedajúcich vývozným náhradám stanoveným v súlade s pravidlami spoločenstva podlieha Európskemu poľnohospodárskemu a usmerňovaciemu záruenému fondu, sekcii „garancia“.

(2)

Na zjednodušenie zostavenia a riadenia rozpočtu pre aktivity spoločenstva v oblasti potravinovej pomoci a s cieľom umožniť, aby mohli členské štáty poznať úroveň účasti spoločenstva na financovaní národných aktivít potravinovej pomoci, je potrebné stanoviť výšku náhrad priznaných pre tieto aktivity.

(3)

Všeobecné pravidlá a podmienky uplatňovania podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 13 nariadenia (ES) č. 3072/95 pre vývozné náhrady sú uplatniteľné mutatis mutandis na vyššie uvedené operácie.

(4)

Špecifické kritériá, ktoré treba zohľadniť pri výpočte vývoznej náhrady na ryžu, sú definované v článku 13 nariadenia (ES) č. 3072/95.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže pre aktivity národnej a komunitárnej potravinovej pomoci, uvedené v rámci medzinárodných dohovorov alebo iných dodatočných programov, ako aj pre iné aktivity spoločenstva týkajúce sa bezplatných dodávok sa určujú v súlade s prílohou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 411/2002 (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  Ú. v. ES L 288, 25.10.1974, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. novembra 2004, ktorým sa stanovujú náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

(v EUR/t)

Kód produktu

Výška náhrad

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

54,39

1102 20 10 9400

46,62

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

69,93

1104 12 90 9100

0,00

Pozn.: Kódy produktov sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366 z 24. 12. 1987, s. 1), v znení neskorších úprav.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

30.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/29


Informácia týkajúca sa nadobudnutia platnosti dohody medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o colnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v oblasti colníctva

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o colnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v oblasti colníctva (1) nadobudla platnosť 1. novembra 2004, postupy ustanovené v článku 22 dohody boli ukončené 29. októbra 2004.


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 25.


Komisia

30.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. novembra 2004,

ktorým sa ukončuje postup preskúmania týkajúci sa prekážok obchodu spočívajúcich v obchodných praktikách, ktoré využíva Kanada vo vzťahu k určitým geografickým označeniam pre víno

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4388)

(2004/806/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 z 22. decembra 1994 stanovujúce postupy Spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

po konzultácii s poradným výborom,

keďže:

(1)

6. decembra 2001 podala Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux (Medziodborová rada pre víno Bordeaux) (CIVB) žalobu podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 3286/94 (ďalej „nariadenie“).

(2)

CIVB sa sťažovala, že predaju vín Bordeaux a Médoc zo Spoločenstva v Kanade bráni množstvo obchodných prekážok v zmysle článku 2 ods. 1 nariadenia, čiže „postup prijatý a udržiavaný treťou krajinou, keďže pravidlá medzinárodného obchodu stanovujú právo žaloby“.

(3)

Táto údajná obchodná prekážka vyplynula z novely C-57 kanadského zákona o obchodných značkách, ktorá zbavuje štandardnej ochrany geografické označenia Bordeaux a Médoc v súlade s požiadavkami na ochranu ustanovenými v dohode WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) pre geografické označenie vín.

(4)

Komisia rozhodla, že žaloba poskytla dostatočný dôkaz, aby sa mohlo začať konanie v súvislosti s preskúmaním. Príslušný oznam bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev  (2).

(5)

Prešetrovanie potvrdilo právnu opodstatnenosť žaloby, že novela C-57 kanadského zákona o obchodných značkách porušila článok 23.1 and 2, ako aj 24.3 (tzv. doložka o zachovaní status quo) TRIPS, a že takéto porušenie nie je možné ospravedlniť na základe výnimky podľa článku 24.6 TRIPS.

(6)

Preskúmaním sa dospelo k záveru, že novela C-57 hrozí negatívnymi obchodnými účinkami na žalobcu v zmysle článkov 2 ods. 4 a 10 ods. 4 nariadenia.

(7)

Poradný výbor vytvorený nariadením posúdil 12. februára 2003 záverečnú správu o konaní preskúmania.

(8)

24. apríla 2003 Komisia parafovala dvojstrannú dohodu s Kanadou o obchode s vínom a liehovinami, v ktorej sa nadobudnutím účinnosti dohody zabezpečilo definitívne odstránenie názvov v Kanade uvedených ako „generické“, vrátane „Bordeaux“, „Médoc“ a „Medoc“.

(9)

9. júla 2003 sa Komisia rozhodla pozastaviť (3) konanie preskúmania, aby ho mohla ukončiť ihneď, ako Kanada efektívne odstráni tieto názvy zo zoznamu generických názvov uvedených v novele C-57.

(10)

30. júla 2003 Rada schválila v mene Európskeho spoločenstva závery dvojstrannej dohody s Kanadou o obchode s vínom a liehovinami (4). 1. júna 2004 dvojstranná dohoda nadobudla účinnosť (5).

(11)

Vyhláškou, ktorou sa menia a dopĺňajú pododdiely 11.18 ods. 3 a 4 zákona o obchodných značkách (6), Kanada odstránila Bordeaux, Médoc a Medoc zo zoznamu generických názvov uvedeného v novele C-57.

(12)

Takže je vhodné ukončiť konanie preskúmania,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Konanie preskúmania týkajúce sa obchodných prekážok spočívajúcich v obchodných praktikách, ktoré využíva Kanada vo vzťahu k určitým geografickým označeniam pre víno, sa týmto ukončuje.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 71. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 356/95, Ú. v. ES L 41, 23.2.1995, s. 3.

(2)  Ú. v. ES C 124, 25.5.2002, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 170, 9.7.2003, s. 29.

(4)  Ú. v. EÚ L 35, 6.2.2004, s. 1.

(5)  V článku 41 dvojstrannej dohody sa upravovalo, že: „Táto dohoda nadobúda účinnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, kedy si zmluvné strany vymenia diplomatické nóty potvrdzujúce ukončenie príslušných postupov nadobúdania účinnosti tejto dohody“. Nóta ES bola doručená 16. septembra 2003 a odpoveď Kanady bola doručená 26. apríla 2004.

(6)  Ministerstvo priemyslu uverejnilo vyhlášku, ktorou sa menia a dopĺňajú pododdiely 11.18 ods.3 a 4 zákona o obchodných značkách v časti II v úradnom vestníku kanadskej vlády Canada Gazette z 5. mája 2004. Vyhláška je účinná odo dňa registrácie, ktorým je 22. apríl 2004.


30.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/32


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/252/ES, pokiaľ ide o zahrnutie podnikov v Rusku do predbežných zoznamov podnikov tretích krajín, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4445)

(Text s významom pre EHP)

(2004/807/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 95/408/ES z 22. júna 1995 o podmienkach vypracovania, na dočasné obdobie, predbežných zoznamov podnikov tretích krajín, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať niektoré výrobky živočíšneho pôvodu, produkty rybného hospodárstva, alebo živé lastúrniky (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 4,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 97/252/ES z 25. marca 1997, ktorým sa vypracúvajú predbežné zoznamy podnikov tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovážať mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu (2), stanoví predbežné zoznamy zariadení v tretích krajinách, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu.

(2)

Rusko poskytlo zoznam podnikov vyrábajúcich mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu, pri ktorých príslušné zodpovedné orgány osvedčujú, že tieto podniky konajú v súlade s pravidlami Spoločenstva.

(3)

Z tohto dôvodu treba tieto podniky zahrnúť do zoznamov uvedených v rozhodnutí 97/252/ES.

(4)

Na dovozy z týchto podnikov by sa nemali vzťahovať znížené fyzické kontroly v súlade so smernicou Rady ES 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorá stanovuje zásady upravujúce organizáciu veterninárnych kontrol výrobkov vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín (3).

(5)

Rozhodnutie 97/252/ES by sa preto malo zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 97/252/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 3. decembra 2004.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. novembra 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.10.1995, s. 17. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 101, 18.4.1997, s. 46. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/59/ES (Ú. v. EÚ L 23, 28.1.2003, s. 28).

(3)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).


PRÍLOHA

Do prílohy sa vkladá nasledujúci text podľa abecedného poradia ISO kódu:

País: Rusia / Země: Rusko / Land: Rusland / Land: Russland / Riik: Venemaa / Χώρα: Ρωσία / Country: Russia / Pays: Russie / Paese: Russia / Valsts: Krievija / Šalis: Rusija / Ország: Oroszország / Pajjiż: Russja / Land: Risland / Państwo: Rosja / País: Rússia / Krajina: Rusko / Država: Rusija / Maa: Venäjä / Land: Ryssland

1

2

3

4

5

6

1PM-77/2

PJSC ‚Mliekareň Lianozovo’

Moskva

Moskva

 

 

1PM-22/1

‚Altayholod’ Ltd

Barnaul

Altajský kraj

 

 

1PM-48/3

PJSC ‚Lipetskiy hladokombinat’

Lipetsk

Lipetská oblasť“

 

 


Európska centrálna banka

30.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/34


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 16. júla 2004

o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv

(ECB/2004/15)

(2004/808/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 5.1, článok 12.1 a článok 14.3,

keďže:

(1)

Na plnenie svojich úloh Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) vyžaduje úplnú a spoľahlivú štatistiku platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkaz medzinárodných rezerv, ktoré uvádzajú hlavné položky ovplyvňujúce menové podmienky a devízové trhy v eurozóne.

(2)

V prvej vete článku 5.1 štatútu sa vyžaduje, aby Európska centrálna banka (ECB) za pomoci národných centrálnych bánk (NCB) zbierala štatistické informácie potrebné na zabezpečenie úloh ESCB buď od príslušných orgánov iných ako NCB, alebo priamo od hospodárskych subjektov. V druhej vete článku 5.1 sa stanovuje, že za týmto účelom ECB spolupracuje s orgánmi alebo inštitúciami spoločenstva, s príslušnými orgánmi členských štátov alebo tretích krajín a s medzinárodnými organizáciami. Článok 5.2 stanovuje, že NCB uskutočňujú v rámci možností úlohy vymedzené v článku 5.1.

(3)

Informácie potrebné na plnenie požiadaviek ECB v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície môžu zbierať a/alebo zostavovať príslušné orgány iné ako NCB. Preto niektoré z úloh, ktoré sa majú vykonať podľa tohto usmernenia, vyžadujú spoluprácu medzi ECB alebo národnými centrálnymi bankami a týmito príslušnými orgánmi v súlade s článkom 5.1 štatútu. Článok 4 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1) vyžaduje, aby sa členské štáty pripravili na úlohy v oblasti štatistiky a plne spolupracovali s ESCB pri zabezpečovaní plnenia povinností vyplývajúcich z článku 5 štatútu.

(4)

Časť potrebných štatistických informácií sa týka finančného účtu platobnej bilancie, súvisiacich výnosov a medzinárodnej investičnej pozície, za ktorú nesie Eurosystém hlavnú zodpovednosť. Na to, aby NCB boli schopné riadne plniť svoju povinnosť pomáhať ECB v tejto oblasti, mali by mať potrebnú štatistickú odbornosť, najmä pokiaľ ide o pojmy, metodiku a zber, zostavovanie, analýzu a prenos údajov. V Írsku príslušné štatistické informácie zbiera a zostavuje Central Statistics Office. V záujme plnenia štatistických požiadaviek ECB musia Central Bank and Financial Services Authority of Ireland a Central Statistics Office navzájom spolupracovať, ako sa stanovuje v odporúčaní ECB/2004/16 zo 16. júla 2004 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv (2). Odporúčanie ECB/2004/16 je adresované aj Ufficio Italiano dei Cambi, ktorý spoločne s Banca d’Italia zodpovedá za zber a zostavovanie príslušných štatistických informácií v Taliansku.

(5)

Od prijatia usmernenia ECB/2003/7 z 2. mája 2003 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a o výkaze medzinárodných rezerv (3) sa dosiahol viditeľný pokrok, pokiaľ ide o nové požiadavky a metódy zberu a zostavovania údajov v rámci eurozóny. Preto je potrebné nahradiť usmernenie ECB/2003/7 týmto usmernením.

(6)

Vzhľadom na prirodzené ťažkosti pri zostavovaní štatistiky portfóliových investícií sa považovalo za potrebné definovať jednotné prístupy k zberu týchto informácií v celej eurozóne. Systémy na zber údajov o portfóliových investíciách v eurozóne by mali od marca 2008 vyhovovať jednotnému štandardu, t.j. jednému zo štyroch modelov, ktorý má za následok minimálne zber štvrťročných údajov o stavoch v členení podľa jednotlivých cenných papierov, ako je uvedené v tabuľke prílohy VI. Dostupnosť fungujúcej Centralizovanej databázy cenných papierov (CSDB) sa považuje za nevyhnutnú na začatie prevádzky nových systémov zberu. Preto v prípade, že sa Rade guvernérov do konca marca 2005 nepredloží Project Closure Document (dokument o ukončení projektu) za prvú etapu projektu CSDB prostredníctvom Štatistického výboru ESCB, tento konečný termín (ako aj konečné termíny platné pre ostatné požiadavky súvisiace s portfóliovými investíciami) sa posunie o také isté časové obdobie, o aké bude meškať predloženie dokumentu. ESCB by mal do konca prvého polroka roku 2006 takisto posúdiť, či sa pokrytie informácií o cenných papieroch v CSDB a opatrenia na výmenu údajov medzi členskými štátmi považujú za dostatočné na to, aby umožnili národným centrálnym bankám alebo prípadne iným príslušným štatistickým orgánom splniť normy kvality vymedzené v tomto usmernení. S cieľom umožniť splnenie požiadaviek, ktoré sa týkajú cenných papierov v rámci portfóliových investícií vydaných rezidentmi eurozóny v členení podľa sektora emitenta, v súlade s konečnými termínmi uvedenými v tabuľke 13 prílohy II, ECB poskytne národným centrálnym bankám informácie o CSDB aspoň 15 mesiacov pred referenčnými dátumami.

(7)

Na plnenie štatistických požiadaviek ECB v oblasti portfóliových investícií (a súvisiacich výnosov) je potrebné vykazovanie údajov o transakciách a pozíciách za aktíva a/alebo pasíva rezidentov eurozóny voči rezidentom ostatných členských štátov eurozóny. Tieto údaje sa používajú na zostavovanie agregovaných transakcií a pozícií za pasíva portfóliových investícií eurozóny a platieb výnosov z portfóliových investícií. Tento postup je v súlade s národnými požiadavkami alebo zaužívanou praxou.

(8)

CSDB, ktorá sa v budúcnosti bude využívať na rôzne štatistické (zostavovanie a tvorba) a neštatistické (ekonomické analýzy, analýzy finančnej stability alebo prevádzkové analýzy) účely, bude k dispozícii národným centrálnym bankám. Obsah údajov bude k dispozícii príslušným orgánom iným ako NCB za prípadných právnych obmedzení. To im významne pomôže pri tvorbe údajov požadovaných na zostavovanie štatistiky transakcií a pozícií v rámci portfóliových investícií za eurozónu. Predovšetkým kombinovaním informácií z CSDB s údajmi zozbieranými v členení podľa jednotlivých cenných papierov by malo byť možné presne zostavovať údaje o transakciách a pozíciách za cenné papiere v rámci portfóliových investícií, ktoré sú vydané rezidentmi eurozóny a ktoré sú v držbe rezidentov ostatných krajín eurozóny. To v konečnom dôsledku umožní zostavovanie sektorového členenia vzhľadom na údaje o pasívach portfóliových investícií za eurozónu.

(9)

Použitie platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície eurozóny na zostavovanie účtu zvyšku sveta v štvrťročných finančných účtoch eurozóny vyvoláva potrebu zostavovať údaje o medzinárodnej investičnej pozícii so štvrťročnou periodicitou. Pre finančné účty eurozóny, ako aj menovú analýzu je navyše nevyhnutné oddeliť vklady od úverov a určiť ostatné investície. Okrem toho ocenenie stavu majetkovej účasti v rámci priamych zahraničných investícií za eurozónu vyžaduje ďalšie členenie na kótované a nekótované spoločnosti priamej investície.

(10)

Ako príspevok k ročného preskúmaniu medzinárodnej úlohy eura sú na hodnotenie úlohy eura ako investičnej meny potrebné štatistické údaje o transakciách a pozíciách za dlhové cenné papiere v členení podľa meny.

(11)

Rámec pre hodnotenie kvality štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície eurozóny a výkazu medzinárodných rezerv by sa mal vymedziť tak, aby bol čo najviac v súlade s „Data Quality Assessment Framework“ (Rámcom pre hodnotenie kvality údajov) vypracovaným Medzinárodným menovým fondom (MFF). NCB, prípadne NCB v spolupráci s príslušnými orgánmi inými ako NCB, by mali hodnotiť kvalitu údajov, ktoré predkladajú. Zavedú sa vhodné kritériá pre hodnotenie kvality údajov, vrátane včasnosti, presnosti, hodnovernosti, vnútorného a vonkajšieho súladu údajov a spoľahlivosti.

(12)

Prenos dôverných štatistických informácií z NCB do ECB sa vykonáva v rozsahu a v členení potrebnom na plnenie úloh ESCB. Pokiaľ sú zdrojom štatistických informácií označených za dôverné príslušné orgány iné ako NCB, ECB by sa mala pri použití takýchto informácií obmedziť len na plnenie štatistických úloh súvisiacich s ESCB.

(13)

Je potrebné vypracovať postup na účinné vykonávanie technických zmien a doplnení príloh k tomuto usmerneniu za predpokladu, že takéto zmeny a doplnenia nezmenia základný pojmový rámec, ani neovplyvnia záťaž spravodajských jednotiek spojenú s vykazovaním v členských štátoch. Pri uplatňovaní tohto postupu sa budú brať do úvahy názory Štatistického výboru ESCB. NCB môžu navrhovať takéto technické zmeny a doplnenia príloh k tomuto usmerneniu prostredníctvom Štatistického výboru ESCB.

(14)

V súlade s článkom 12.1 a článkom 14.3 štatútu tvoria usmernenia ECB neoddeliteľnú súčasť práva Spoločenstva,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

„zúčastnený členský štát“ znamená členský štát, ktorý prijal jednotnú menu v súlade so zmluvou,

pojem „rezident“ má rovnaký význam ako pojem vymedzený v článku 1 nariadenia (ES) č. 2533/98,

„eurozóna“ znamená hospodárske územie zúčastnených členských štátov a ECB. Územia, ktoré sú súčasťou členských štátov eurozóny, alebo krajiny k nim pridružené, sú uvedené v tabuľke 10 prílohy II,

„Eurosystém“ znamená národné centrálne banky zúčastnených členských štátov a ECB,

„cezhraničná transakcia“ znamená akúkoľvek transakciu, ktorej následkom je vznik alebo úplné alebo čiastočné splatenie pohľadávok alebo dlhov, alebo akúkoľvek transakciu, ktorej následkom je prevod práva k určitému predmetu medzi rezidentmi eurozóny a rezidentmi nepatriacimi do eurozóny,

„cezhraničné pozície“ znamenajú stav finančných pohľadávok a finančných záväzkov voči rezidentom nepatriacim do eurozóny. Cezhraničné pozície zahŕňajú aj: i) pozemky, iné hmotné nevýrobné aktíva a iné nehnuteľné aktíva, ktoré sa fyzicky nachádzajú mimo eurozóny a ktoré sú vo vlastníctve rezidentov eurozóny a/alebo ktoré sa fyzicky nachádzajú v eurozóne a ktoré sú vo vlastníctve rezidentov nepatriacich do eurozóny, a ii) menové zlato a zvláštne práva čerpania (ZPČ) vo vlastníctve rezidentov eurozóny.

V miere potrebnej na zostavovanie účtu portfóliových investícií a účtu výnosov z portfóliových investícií v rámci štatistiky platobnej bilancie eurozóny a účtu portfóliových investícií v rámci štatistiky medzinárodnej investičnej pozície eurozóny však výrazy „cezhraničné pozície“ a „cezhraničné transakcie“ zahŕňajú aj pozície a transakcie za aktíva a/alebo pasíva rezidentov eurozóny voči rezidentom ostatných členských štátov eurozóny,

„rezervné aktíva“ znamenajú vysoko likvidné, obchodovateľné a bonitné pohľadávky Eurosystému voči rezidentom nepatriacim do eurozóny v menách iných ako euro, plus zlato, rezervné pozície v MMF a držbu ZPČ,

„ostatné devízové aktíva“ znamenajú: i) pohľadávky Eurosystému voči rezidentom eurozóny v menách iných ako euro a ii) pohľadávky Eurosystému voči rezidentom nepatriacim do eurozóny v menách iných ako euro, ktoré nespĺňajú kritériá na likviditu, obchodovateľnosť a bonitu rezervných aktív,

„záväzky súvisiace s rezervami“ znamenajú predpokladané a potenciálne krátkodobé čisté úbytky v rámci Eurosystému, podobné rezervným aktívam a ostatným devízovým aktívam Eurosystému,

„platobná bilancia“ znamená štatistický výkaz, ktorý v príslušnom členení uvádza prehľad cezhraničných transakcií za sledované obdobie,

„výkaz medzinárodných rezerv“ znamená štatistický výkaz, ktorý v príslušnom členení uvádza stavy rezervných aktív, ostatných devízových aktív a záväzkov súvisiacich s rezervami Eurosytému k referečnému dátumu,

„medzinárodná investičná pozícia“ znamená bilanciu, ktorá v príslušnom členení uvádza stav cezhraničných finančných aktív a pasív k referenčnému dátumu,

zber údajov „podľa jednotlivých cenných papierov“ znamená zber údajov v členení podľa jednotlivých cenných papierov.

Článok 2

Štatistické povinnosti NCB

1.   Národné centrálne banky poskytujú ECB údaje o cezhraničných transakciách a pozíciách, ako aj o stavoch rezervných aktív, ostatných devízových aktív a záväzkov súvisiacich s rezervami, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ECB mohla zostavovať agregovanú štatistiku platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkaz medzinárodných rezerv eurozóny. Údaje sa poskytujú v súlade s konečnými termínmi uvedenými v tabuľke 13 prílohy II.

2.   K údajom sa pripájajú ľahko dostupné informácie o jednotlivých významných udalostiach a o dôvodoch opráv v prípade, že veľkosť zmeny údajov spôsobená takýmito jednotlivými významnými udalosťami a opravami je podstatná, alebo ak o to ECB požiada.

3.   Pri mesačných a štvrťročných transakciách a štvrťročných a ročných pozíciách sa ECB poskytujú požadované údaje spôsobom stanoveným v prílohách I, II a III, ktorý vyhovuje súčasným medzinárodným štandardom, najmä piatemu vydaniu Manuálu MMF k platobnej bilancii. Predovšetkým sa poskytujú požadované údaje o transakciách a pozíciách za aktíva portfóliových investícií v rámci cenných papierov za eurozónu v členení podľa sektora emitenta, ktorý je rezidentom eurozóny, ako je stanovené v oddieloch 1.1., 1.2. a 3 prílohy I a v tabuľkách 1, 2, 4 a 5 prílohy II.

4.   Požadované údaje o platobnej bilancii sa poskytujú raz mesačne a raz štvrťročne. Štvrťročné údaje o platobnej bilancii zahŕňajú geografické členenie vzhľadom na protistrany stanovené v tabuľke 9 prílohy II. Požadované údaje o výkaze medzinárodných rezerv sa poskytujú ku koncu mesiaca, ktorého sa údaje týkajú. Požadované údaje o medzinárodnej investičnej pozícii sa poskytujú raz štvrťročne a raz ročne. Ročné údaje o medzinárodnej investičnej pozícii zahŕňajú geografické členenie vzhľadom na protistrany stanovené v tabuľke 9 prílohy II.

5.   Na účely analýzy medzinárodnej úlohy eura ako investičnej meny sa požadované údaje v členení podľa mien poskytujú raz polročne, ako je stanovené v tabuľke 6 prílohy II.

6.   Počínajúc údajmi, ktoré sa týkajú transakcií za január 2008 a pozícií ku koncu roka 2007, systémy na zber údajov o portfóliových investíciách musia od marca 2008 vyhovovať jednému z modelov uvedených v tabuľke v prílohe VI.

Článok 3

Včasnosť

1.   Údaje požadované na zostavovanie mesačnej platobnej bilancie eurozóny sa ECB poskytujú do konca pracovného času v 30. pracovný deň nasledujúci po skončení mesiaca, ktorého sa údaje týkajú.

2.   Údaje požadované na zostavovanie štvrťročnej platobnej bilancie eurozóny sa ECB poskytujú do troch mesiacov po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú.

3.   Údaje požadované na zostavovanie výkazu medzinárodných rezerv Eurosystému sa ECB poskytujú do troch týždňov po skončení mesiaca, ktorého sa údaje týkajú.

4.   Od 1. januára 2005 sa údaje požadované na zostavovanie štvrťročnej medzinárodnej investičnej pozície eurozóny poskytujú ECB do troch mesiacov po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú.

5.   Ročné údaje požadované na zostavovanie medzinárodnej investičnej pozície eurozóny sa ECB poskytujú do deviatich mesiacov po skončení roka, ktorého sa údaje týkajú.

6.   Transakcie a pozície za dlhové cenné papiere v členení podľa meny emisie a podľa sektora emitenta sa ECB poskytujú do šiestich mesiacov po skončení obdobia, ktorého sa údaje týkajú.

7.   Opravy týkajúce sa platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície eurozóny sa ECB poskytujú podľa časového harmonogramu uvedeného v prílohe IV.

8.   Zber týchto údajov na národnej úrovni sa zorganizuje tak, aby sa dodržali stanovené konečné termíny.

Článok 4

Spolupráca s príslušnými orgánmi inými ako NCB

1.   Ak sú zdrojom časti údajov alebo všetkých údajov uvedených v článku 2 príslušné orgány iné ako NCB, NCB určia vhodné formy spolupráce s týmito orgánmi s cieľom zabezpečiť stálu štruktúru na prenos údajov, ktorá vyhovuje normám ECB, najmä čo sa týka kvality údajov, a všetkým ďalším požiadavkám ECB stanoveným v tomto usmernení, pokiaľ sa rovnaký výsledok už nedosiahol národnými právnymi predpismi.

2.   V prípade finančného účtu platobnej bilancie, súvisiacich výnosov a medzinárodnej investičnej pozície sú NCB zodpovedné za zabezpečenie toho, aby sa v týchto oblastiach zachovávali a rozvíjali pojmy, metodika a zber, zostavovanie, analýza a prenos údajov.

3.   Ak sú zdrojom štatistických informácií označených ako dôverné príslušné orgány iné ako NCB, ECB použije takéto informácie výhradne na plnenie štatistických úloh súvisiacich s ESCB, pokiaľ spravodajská jednotka alebo iná právnická alebo fyzická osoba, subjekt alebo pobočka, ktorá tieto informácie poskytla, za predpokladu, že sa dá určiť jej totožnosť, nedá svoj výslovný súhlas na použitie týchto informácií na iné účely.

Článok 5

Štandard prenosu údajov

Požadované štatistické informácie sa poskytujú ECB v podobe, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe IV.

Článok 6

Kvalita štatistických informácií

1.   Bez toho, aby boli dotknuté monitorovacie úlohy ECB stanovené v prílohe V, NCB, prípadne NCB v spolupráci s príslušnými orgánmi inými ako NCB uvedenými v článku 4, zabezpečia sledovanie a hodnotenie kvality štatistických informácií poskytovaných ECB. ECB podobným spôsobom hodnotí údaje týkajúce sa štatistiky platobnej bilancie, medzinárodnej investičnej pozície a medzinárodných rezerv eurozóny. Toto hodnotenie sa vykonáva včas. Výkonná rada ECB raz ročne podáva Rade guvernérov správu o kvalite údajov.

2.   Hodnotenie kvality údajov o transakciách a pozíciách v rámci portfóliových investícií, ako aj o súvisiacich výnosoch, závisí od dostatočného pokrytia informácií o cenných papieroch v CSDB. ECB, ako správca CSDB, bude sledovať, či pokrytie informácií o cenných papieroch je od júna 2006 dostatočné na to, aby sa národným centrálnym bankám alebo prípadne iným príslušným orgánom umožnilo v plnom rozsahu plniť normy kvality vymedzené v tomto usmernení.

3.   Na účely poskytovania údajov o transakciách a pozíciách za aktíva portfóliových investícií v rámci cenných papierov za eurozónu v členení podľa sektora emitenta, ktorý je rezidentom eurozóny, je povolené používať odhady až dovtedy, kým sa používanie systémov na zber údajov o portfóliových investíciách v členení podľa jednotlivých cenných papierov nestane povinným.

4.   Na účely poskytovania údajov o mene emisie vzhľadom na údaje o portfóliových investíciách je povolené používať odhady až dovtedy, kým sa používanie systémov na zber údajov o portfóliových investíciách v členení podľa jednotlivých cenných papierov nestane povinným.

5.   Sledovanie kvality štatistických informácií zo strany ECB môže zahŕňať preskúmanie opráv týchto údajov: po prvé, aby sa zahrnulo najnovšie hodnotenie štatistických informácií a tým zlepšila kvalita; po druhé, aby sa zabezpečil čo najväčší súlad medzi zodpovedajúcimi položkami platobnej bilancie za každú z rôznych periodicít.

Článok 7

Zjednodušený postup prijímania zmien a doplnení

Berúc do úvahy názory Štatistického výboru ESCB, Výkonná rada ECB je oprávnená uskutočňovať technické zmeny a doplnenia príloh k tomuto usmerneniu za predpokladu, že takéto zmeny a doplnenia nezmenia základný pojmový rámec, ani neovplyvnia záťaž spravodajských jednotiek spojenú s vykazovaním v členských štátoch.

Článok 8

Zrušenie

Usmernenie ECB/2003/7 sa týmto zrušuje.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2004.

Článok 10

Adresáti

Toto usmernenie je adresované národným centrálnym bankám zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. júla 2004

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Ú. v. EÚ C 292, 30.11.2004.

(3)  Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2003, s. 20.


PRÍLOHA I

Štatistické požiadavky Európskej centrálnej banky

1.   Štatistika platobnej bilancie

Európska centrálna banka (ECB) vyžaduje štatistiku platobnej bilancie v dvoch periodicitách: raz mesačne a raz štvrťročne za príslušné referenčné kalendárne obdobia. Ročné údaje sa zostavujú spočítaním štvrťročných údajov vykázaných členskými štátmi za príslušný rok. Štatistika platobnej bilancie by podľa možnosti mala byť v súlade s ostatnými štatistikami poskytovanými na účely výkonu menovej politiky.

1.1.   Mesačná štatistika platobnej bilancie

Cieľ

Cieľom mesačnej platobnej bilancie eurozóny je uvádzať hlavné položky, ktoré majú vplyv na menové podmienky a devízové trhy (pozri tabuľku 1 prílohy II).

Požiadavky

Je nevyhnutné, aby sa údaje dali použiť na výpočet platobnej bilancie za eurozónu.

Vzhľadom na krátku lehotu na poskytovanie mesačných údajov o platobnej bilancii, ich výrazne agregovanú povahu a ich využitie na účely menovej politiky a devízových operácií, ECB povoľuje určité odchýlky od medzinárodných štandardov (pozri článok 2 ods. 3 tohto usmernenia), ak je to nevyhnutné. Zaznamenávanie údajov na základe úplného časového rozlíšenia alebo podľa transakcií sa nevyžaduje. Po dohode s ECB môžu národné centrálne banky (NCB) poskytovať údaje o bežnom a finančnom účte na základe vyrovnania. Ak je to potrebné z dôvodu dodržania konečného termínu, ECB bude akceptovať odhady alebo predbežné údaje.

Pri každej širšej kategórii transakcií sa vyžadujú údaje o aktívach a pasívach (alebo o inkasách a platbách pri položkách bežného účtu). Vo všeobecnosti sa vyžaduje, aby NCB pri zahraničných transakciách rozlišovali medzi transakciami s rezidentmi ostatných členských štátov eurozóny a transakciami mimo eurozóny. NCB to robia jednotne.

V prípade, že sa zmení členská základňa eurozóny, od NCB sa vyžaduje vykonanie zmeny vo vymedzení zloženia krajín eurozóny odo dňa, kedy zmena členskej základne nadobudne účinnosť. Od NCB eurozóny v jej pôvodnom zložení a od NCB nových zúčastnených členských štátov sa vyžadujú kvalifikované odhady historických údajov za rozšírenú eurozónu.

Na umožnenie zmysluplného mesačného agregovania údajov za eurozónu v oblasti portfóliových investícií je potrebné rozlišovať medzi transakciami s cennými papiermi vydanými rezidentmi eurozóny a transakciami s cennými papiermi vydanými rezidentmi nepatriacimi do eurozóny. Štatistika čistých transakcií s aktívami portfóliových investícií eurozóny sa zostavuje agregovaním vykázaných čistých transakcií s cennými papiermi vydanými rezidentmi nepatriacimi do eurozóny. Štatistika čistých transakcií s pasívami portfóliových investícií eurozóny sa zostavuje konsolidovaním čistých transakcií s celkovými národnými pasívami a čistých transakcií s cennými papiermi vydanými a kúpenými rezidentmi eurozóny.

Na výnosy z portfóliových investícií sa uplatňuje analogická požiadavka na vykazovanie a metóda zostavovania agregovaných údajov.

Na účely zostavovania menového prehľadu platobnej bilancie sa od NCB vyžaduje, aby predkladali údaje v členení podľa inštitucionálneho sektora. Pri mesačnej platobnej bilancii je takéto sektorové členenie:

pri priamych investíciách: (i) PFI (okrem centrálnych bánk) a (ii) ostatné sektory,

pri aktívach portfóliových investícií: (i) menové orgány; (ii) PFI (okrem centrálnych bánk) a (iii) NpFI,

pri ostatných investíciách: (i) menové orgány; (ii) PFI (okrem centrálnych bánk); (iii) verejná správa a (iv) ostatné sektory.

Na účely zostavovania sektorového členenia platobnej bilancie, ktoré umožní vypracovanie menového prehľadu, sa od NCB bude vyžadovať, aby od dátumu uvedeného v tabuľke 13 prílohy II tohto usmernenia poskytovali údaje o čistých transakciách s cennými papiermi v rámci portfóliových investícií vydanými rezidentmi eurozóny v členení podľa inštitucionálneho sektora, do ktorého emitent patrí. Okrem toho budú pasíva portfóliových investícií obsahovať členenie podľa inštitucionálneho sektora domáceho emitenta.

Štatistika čistých transakcií s pasívami portfóliových investícií eurozóny v členení podľa sektora sa zostavuje konsolidovaním čistých celkových národných pasív jednotlivých sektorov a zodpovedajúcich čistých transakcií s cennými papiermi vydanými a kúpenými rezidentmi eurozóny.

Počínajúc marcom 2008 za transakcie týkajúce sa januára 2008 NCB (a prípadne iné príslušné národné orgány) zbierajú údaje o portfóliových investíciách podľa jedného z modelov uvedených v tabuľke prílohy VI.

1.2.   Štvrťročná štatistika platobnej bilancie

Cieľ

Cieľom štvrťročnej platobnej bilancie eurozóny je poskytovať podrobnejšie informácie, ktoré umožnia ďalšiu analýzu zahraničných transakcií. Táto štatistika prispieva predovšetkým k zostavovaniu sektorových a finančných účtov eurozóny a k spoločnému zverejňovaniu platobnej bilancie Európskej únie/eurozóny v spolupráci s Komisiou Európskych spoločenstiev (Eurostat).

Požiadavky

Štvrťročná štatistika platobnej bilancie čo najviac vyhovuje medzinárodným štandardom (pozri článok 2 ods. 3 tohto usmernenia). Vyžadované členenie štvrťročnej štatistiky platobnej bilancie je uvedené v tabuľke 2 prílohy II. Zosúladené pojmy a definície používané pri kapitálových a finančných účtoch sú stanovené v prílohe III.

Členenie štvrťročného bežného účtu je podobné ako členenie vyžadované pri mesačných údajoch. Pri výnosoch je však potrebné podrobnejšie členenie štvrťročných údajov.

Pri položke „ostatné investície“ v rámci finančného účtu sa ECB riadi požiadavkami piateho vydania Manuálu Medzinárodného menového fondu (MMF) k platobnej bilancii (ďalej len „BPM5“). Rozdiel spočíva v spôsobe členenia (t. j. v prvom rade podľa sektora). Toto sektorové členenie je však zlučiteľné s členením podľa BPM5, kde má prednosť členenie podľa nástrojov. Rovnako ako v prehľade podľa BPM5, hotovosť a vklady sa uvádzajú oddelene od úverov a ostatných investícií.

Od NCB sa vyžaduje, aby vo svojich štvrťročných štatistikách platobnej bilancie rozlišovali medzi transakciami so zúčastnenými členskými štátmi a všetkými ostatnými zahraničnými transakciami. Rovnako ako v prípade mesačných údajov, aj pri štvrťročných údajoch sa v oblasti portfóliových investícií vyžaduje členenie na transakcie s cennými papiermi vydanými rezidentmi eurozóny a s cennými papiermi vydanými rezidentmi nepatriacimi do eurozóny. Štatistika čistých transakcií s aktívami portfóliových investícií eurozóny sa zostavuje agregovaním vykázaných čistých transakcií s cennými papiermi vydanými rezidentmi nepatriacimi do eurozóny. Čisté transakcie s pasívami portfóliových investícií eurozóny sa zostavuje konsolidovaním čistých transakcií s celkovými národnými pasívami a čistých transakcií s cennými papiermi vydanými a kúpenými rezidentmi eurozóny.

Na výnosy z portfóliových investícií sa uplatňuje analogická požiadavka na vykazovanie a metóda zostavovania agregovaných údajov.

Pri priamych investíciách sa od NCB vyžaduje, aby štvrťročne predkladali sektorové členenie na „PFI (okrem centrálnych bánk)/NpFI“. Pri „aktívach portfóliových investícií“ a „ostatných investíciách“ sa členenie výkazov podľa inštitucionálneho sektora riadi podľa štandardných položiek MMF, ktorými sú (i) menové orgány; (ii) PFI (okrem centránych bánk); (iii) verejná správa a (iv) ostatné sektory.

Pri zostavovaní štatistiky čistých transakcií s pasívami portfóliových investícií eurozóny v členení podľa sektora emitentov, ktorí sú rezidentmi eurozóny, sú požiadavky na štvrťročné údaje podobné požiadavkám pri mesačnej platobnej bilancii.

Pri platobnej bilancii eurozóny sa vyžadujú štvrťročné údaje o časovo rozlíšených výnosoch z investícií. BPM5 v súlade so systémom národných účtov odporúča, aby sa úroky zaznamenávali metódou časového rozlíšenia. Táto požiadavka má vplyv tak na bežný účet (výnosy z investícií), ako aj na finančný účet.

2.   Výkaz medzinárodných rezerv

Cieľ

Výkaz medzinárodných rezerv je mesačný výkaz rezervných aktív, ostatných devízových aktív a záväzkov súvisiacich s rezervami NCB a ECB, ktorý vychádza zo spoločného výkazu MMF a Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) nazvaného „Medzinárodné rezervy a devízová likvidita“. Tieto informácie dopĺňajú údaje o rezervných aktívach zahrnutých v štatistike platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície eurozóny.

Požiadavky

Rezervné aktíva eurozóny sú vysoko likvidné, obchodovateľné a bonitné pohľadávky ECB („združené rezervy“) a NCB („nezdružené rezervné aktíva“) voči rezidentom nepatriacim do eurozóny znejúce na cudziu menu (t.j. meny iné ako euro), plus zlato, rezervné pozície v MMF a držba ZPČ. Môžu zahŕňať aj pozície vo finančných derivátoch. Rezervné aktíva sa zostavujú v hrubom vyjadrení bez očistenia o záväzky súvisiace s rezervami. Členenie údajov požadované od NCB je uvedené v tabuľke 3 oddieli I.A prílohy II.

Aktíva Eurosystému znejúce na cudziu menu, ktoré túto definíciu nespĺňajú, konkrétne (i) pohľadávky voči rezidentom eurozóny a (ii) pohľadávky voči rezidentom nepatriacim do eurozóny, ktoré nespĺňajú kritéria na likviditu, obchodovateľnosť a bonitu, sa vo výkaze medzinárodných rezerv zahŕňajú do položky „ostatné devízové aktíva“ (tabuľka 3 oddiel I.B prílohy II).

Pohľadávky voči nerezidentom znejúce na eurá a zostatky v cudzej mene držané vládami zúčastnených členských štátov sa nepovažujú za rezervné aktíva; tieto sumy sa zaznamenávajú ako „ostatné investície“, ak predstavujú pohľadávky voči rezidentom nepatriacim do eurozóny.

Okrem toho sa podľa tabuľky 3 oddielov II až IV prílohy II majú vykazovať informácie o predpokladaných a potenciálnych krátkodobých čistých úbytkoch v rámci Eurosystému spojených s rezervnými aktívami a ostatnými devízovými aktívami Eurosystému, tzv. „záväzky súvisiace s rezervami“.

3.   Štatistika medzinárodnej investičnej pozície

Cieľ

Medzinárodná investičná pozícia je výkaz zahraničných aktív a pasív eurozóny ako celku na účely menovej politiky a analýzy devízového trhu. Prispieva najmä k hodnoteniu vonkajšej zraniteľnosti členských štátov a k sledovaniu toho, ako sa vyvíja držba likvidných aktív v zahraničí zo strany sektora držby peňazí. Tieto štatistické informácie sú kľúčom pre zostavovanie účtu zvyšku sveta v štvrťročných finančných účtoch eurozóny a môžu pomôcť aj pri zostavovaní tokov platobnej bilancie.

Požiadavky

ECB vyžaduje štvrťročné a ročné štatistiky medzinárodnej investičnej pozície, ktoré vyjadrujú hodnoty stavov ku koncu obdobia.

Údaje o medzinárodnej investičnej pozícii čo najviac vyhovujú medzinárodným štandardom (pozri článok 2 ods. 3 tohto usmernenia). ECB zostavuje medzinárodnú investičnú pozíciu za eurozónu ako celok. Členenie medzinárodnej investičnej pozície za eurozónu je uvedené v tabuľke 4 prílohy II.

Medzinárodná investičná pozícia ukazuje finančné stavy ku koncu referenčného obdobia v cenách platných ku koncu obdobia. Zmeny hodnoty stavov môžu byť spôsobené týmito faktormi. Po prvé, časť zmeny hodnoty počas referenčného obdobia môže byť spôsobená finančnými transakciami, ktoré sa uskutočnili alebo zaznamenali v platobnej bilancii. Po druhé, časť zmien pozícií na začiatku a na konci daného obdobia spôsobia zmeny cien vykazovaných finančných aktív a pasív. Po tretie, v prípade, keď stavy znejú na iné meny, ako je účtovná jednotka použitá pri medzinárodnej investičnej pozícii, budú hodnoty ovplyvnené aj zmenami výmenných kurzov voči ostatným menám. A nakoniec všetky ostatné zmeny, ktoré nie sú spôsobené vyššie uvedenými faktormi, sa budú považovať za následok „iných úprav“.

Správne zosúladenie finančných tokov a stavov za eurozónu vyžaduje, aby sa rozlišovalo, či zmeny hodnoty boli spôsobené cenami, zmenami výmenných kurzov alebo inými úpravami.

Pokrytie medzinárodnej investičnej pozície by sa malo podľa možnosti čo najviac približovať pokrytiu štvrťročných tokov platobnej bilancie. Pojmy, definície a členenia sú v súlade s pojmami, definíciami a členeniami štvrťročných tokov platobnej bilancie. Pokiaľ je to možné, údaje o medzinárodnej investičnej pozícii by mali byť v súlade s ostatnými štatistikami, ako je napríklad menová a banková štatistika, s finančnými účtami a s národnými účtami.

Pokiaľ ide o mesačnú a ročnú platobnú bilanciu, od NCB sa vyžaduje, aby vo svojich štatistikách medzinárodnej investičnej pozície rozlišovali medzi pozíciami voči zúčastneným členským štátom a všetkými ostatnými zahraničnými pozíciami. Na účtoch portfóliových investícií sa vyžaduje rozlišovanie medzi pozíciami v cenných papieroch vydaných rezidentmi eurozóny a v cenných papieroch vydaných rezidentmi nepatriacimi do eurozóny. Štatistika čistých aktív portfóliových investícií eurozóny sa zostavuje agregovaním vykázaných čistých aktív cenných papierov vydaných rezidentmi nepatriacimi do eurozóny. Štatistika čistých pasív portfóliových investícií eurozóny sa zostavuje konsolidovaním celkových čistých národných pasív a čistých pozícií v cenných papieroch vydaných a kúpených rezidentmi eurozóny.

Od NCB sa vyžaduje, aby predkladali štvrťročné a ročné údaje o pozíciách v rámci „priamych investícií“, „aktív portfóliových investícií“ a „ostatných investícií“ podľa rovnakého sektorového členenia, ako je to pri štvrťročných tokoch platobnej bilancie.

Pokiaľ ide o údaje o medzinárodnej investičnej pozícii, národným centrálnym bankám sú zo strany ECB uložené rovnaké požiadavky na zostavovanie sektorového členenia čistých pasív portfóliových investícií za eurozónu ako pri tokoch platobnej bilancie, s výhradou ustanovení článku 2 ods. 6 tohto usmernenia.

Aktíva a pasíva portfóliových investícií sa v rámci medzinárodnej investičnej pozície zostavujú výhradne na základe údajov o stavoch.

Od konca marca 2008 zbierajú NCB (a prípadne iné príslušné národné štatistické orgány) aspoň štvrťročné stavy aktív a pasív portfóliových investícií na základe jednotlivých cenných papierov podľa jedného z modelov uvedených v tabuľke v prílohe VI.


PRÍLOHA II

POŽADOVANÉ ČLENENIA

TABUĽKA 1

Mesačné národné príspevky do platobnej bilancie eurozóny (1)

 

Inkasá

Platby

Saldo

I.   

Bežný účet

Tovar

mimo

mimo

mimo

Služby

mimo

mimo

mimo

Výnosy

 

 

 

Kompenzácie zamestnancov

mimo

mimo

mimo

Výnosy z investícií:

 

 

 

priame investície

mimo

mimo

mimo

portfóliové investície

mimo

 

národné

ostatné investície

mimo

mimo

mimo

Bežné prevody

mimo

mimo

mimo

II.

Kapitálový účet

mimo

mimo

mimo

 

Čisté aktíva

Čisté pasíva

Saldo

III.   

Finančný účet

Priame investície

 

 

mimo

V zahraničí

 

 

mimo

Majetková účasť

 

 

mimo

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

 

mimo

ii)

Ostatné sektory

 

 

mimo

Reinvestovaný zisk

 

 

mimo

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

 

mimo

ii)

Ostatné sektory

 

 

mimo

Ostatný kapitál

 

 

mimo

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

 

mimo

ii)

Ostatné sektory

 

 

mimo

Vo vykazujúcej ekonomike

 

 

mimo

Majetková účasť

 

 

mimo

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

 

mimo

ii)

Ostatné sektory

 

 

mimo

Reinvestovaný zisk

 

 

mimo

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

 

mimo

ii)

Ostatné sektory

 

 

mimo

Ostatný kapitál

 

 

mimo

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

 

mimo

ii)

Ostatné sektory

 

 

mimo

Portfóliové investície (2)

mimo/vnútri

národné

 

Majetkové cenné papiere

mimo/vnútri

národné

 

i)

Menové orgány

mimo/vnútri

 

ii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo/vnútri

národné

 

iii)

NpFI

mimo/vnútri

národné

 

Dlhové cenné papiere

mimo/vnútri

národné

 

Dlhopisy a zmenky

mimo/vnútri

národné

 

i)

Menové orgány

mimo/vnútri

 

ii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo/vnútri

národné

 

iii)

NpFI

mimo/vnútri

národné

 

Nástroje peňažného trhu

mimo/vnútri

národné

 

i)

Menové orgány

mimo/vnútri

 

ii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo/vnútri

národné

 

iii)

NpFI

mimo/vnútri

národné

 

Finančné deriváty

 

 

národné

Ostatné investície

mimo

mimo

mimo

Menové orgány

mimo

mimo

 

Verejná správa

mimo

mimo

 

Z toho:

 

 

 

Hotovosť a vklady

mimo

 

 

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo

mimo

 

Dlhodobé

mimo

mimo

 

Krátkodobé

mimo

mimo

 

Ostatné sektory

mimo

mimo

 

Z toho:

 

 

 

Hotovosť a vklady

mimo

 

 

Rezervné aktíva

mimo

 

 

TABUĽKA 2

Štvrťročné národné príspevky do platobnej bilancie eurozóny (3)

 

Inkasá

Debet

Saldo

I.   

Bežný účet

Tovar

mimo

mimo

mimo

Služby

mimo

mimo

mimo

Výnosy

 

 

 

Kompenzácie zamestnancov

mimo

mimo

mimo

Výnosy z investícií:

 

 

 

Priame investície

mimo

mimo

mimo

Výnosy z majetkovej účasti

mimo

mimo

mimo

Výnosy z dlhových nástrojov (úrok)

mimo

mimo

mimo

Portfóliové investície

mimo

 

národné

Výnosy z majetkovej účasti (dividendy)

mimo

 

národné

Výnosy z dlhových nástrojov (úrok)

mimo

 

národné

Dlhopisy a zmenky

mimo

 

národné

Nástroje peňažného trhu

mimo

 

národné

Ostatné investície

mimo

mimo

mimo

Bežné prevody

mimo

mimo

mimo

II.

Kapitálový účet

mimo

mimo

mimo

 

Čisté aktíva

Čisté pasíva

Saldo

III.   

Finančný účet

Priame investície

 

 

mimo

V zahraničí

 

 

mimo

Majetková účasť

 

 

mimo

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

 

mimo

ii)

Ostatné sektory

 

 

mimo

Reinvestovaný zisk

 

 

mimo

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

 

mimo

ii)

Ostatné sektory

 

 

mimo

Ostatný kapitál

 

 

mimo

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

 

mimo

ii)

Ostatné sektory

 

 

mimo

Vo vykazujúcej ekonomike

 

 

mimo

Majetková účasť

 

 

mimo

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

 

mimo

ii)

Ostatné sektory

 

 

mimo

Reinvestovaný zisk

 

 

mimo

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

 

mimo

ii)

Ostatné sektory

 

 

mimo

Ostatný kapitál

 

 

mimo

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

 

mimo

ii)

Ostatné sektory

 

 

mimo

Portfóliové investície (4)

mimo/vnútri

národné

 

Majetkové cenné papiere

mimo/vnútri

národné

 

i)

Menové orgány

mimo/vnútri

 

ii)

Verejná správa

mimo/vnútri

 

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo/vnútri

národné

 

iv)

Ostatné sektory

mimo/vnútri

národné

 

Dlhové cenné papiere

mimo/vnútri

národné

 

Dlhopisy a zmenky

mimo/vnútri

národné

 

i)

Menové orgány

mimo/vnútri

národné

 

ii)

Verejná správa

mimo/vnútri

národné

 

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo/vnútri

národné

 

iv)

Ostatné sektory

mimo/vnútri

národné

 

Nástroje peňažného trhu

mimo/vnútri

národné

 

i)

Menové orgány

mimo/vnútri

národné

 

ii)

Verejná správa

mimo/vnútri

národné

 

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo/vnútri

národné

 

iv)

Ostatné sektory

mimo/vnútri

národné

 

Finančné deriváty

 

 

národné

i)

Menové orgány

 

 

národné

ii)

Verejná správa

 

 

národné

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

 

národné

iv)

Ostatné sektory

 

 

národné

Ostatné investície

mimo

mimo

mimo

i)

Menové orgány

mimo

mimo

 

Úvery/hotovosť a vklady

mimo

mimo

 

Ostatné aktíva/pasíva

mimo

mimo

 

ii)

Verejná správa

mimo

mimo

 

Obchodné úvery

mimo

mimo

 

Úvery/hotovosť a vklady

mimo

mimo

 

Úvery

mimo

 

 

Hotovosť a vklady

mimo

 

 

Ostatné aktíva/pasíva

mimo

mimo

 

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo

mimo

 

Úvery/hotovosť a vklady

mimo

mimo

 

Ostatné aktíva/pasíva

mimo

mimo

 

iv)

Ostatné sektory

mimo

mimo

 

Obchodné úvery

mimo

mimo

 

Úvery/hotovosť a vklady

mimo

mimo

 

Úvery

mimo

 

 

Hotovosť a vklady

mimo

 

 

Ostatné aktíva/pasíva

mimo

mimo

 

Rezervné aktíva

mimo

 

 

Menové zlato

mimo

 

 

ZPČ

mimo

 

 

Rezervná pozícia v Medzinárodnom menovom fonde (MMF)

mimo

 

 

Devízy

mimo

 

 

Hotovosť a vklady

mimo

 

 

V menových orgánoch

mimo

 

 

V PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo

 

 

Cenné papiere

mimo

 

 

Majetkové cenné papiere

mimo

 

 

Dlhopisy a zmenky

mimo

 

 

Nástroje peňažného trhu

mimo

 

 

Finančné deriváty

mimo

 

 

Ostatné pohľadávky

mimo

 

 

TABUĽKA 3

Mesačné medzinárodné rezervy Eurosystému; záväzky eurozóny súvisiace s rezervami

I.   Oficiálne rezervné aktíva a ostatné devízové aktíva (približná trhová hodnota)

A.

Oficiálne rezervné aktíva

1)

Devízové rezervy (v konvertibilných menách)

a)

Cenné papiere, z toho:

emitent s ústredím v eurozóne

b)

Celková hotovosť a vklady

i)

v ostatných NCB, v Banke pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) a v MMF

ii)

v bankách s ústredím v eurozóne, ktoré sú umiestnené v zahraničí

iii)

bankách s ústredím mimo eurozóny, ktoré sú umiestnené mimo eurozóny

2)

Rezervná pozícia v MMF

3)

ZPČ

4)

Zlato (vrátane zlatých depozitov a zlatých swapov)

5)

Ostatné rezervné aktíva

a)

finančné deriváty

b)

úvery poskytnuté nebankovým subjektom, ktoré nie sú rezidentmi

c)

iné

B.

Ostatné devízové aktíva

a)

cenné papiere nezahrnuté do oficiálnych rezervných aktív

b)

vklady nezahrnuté do oficiálnych rezervných aktív

c)

úvery nezahrnuté do oficiálnych rezervných aktív

d)

finančné deriváty nezahrnuté do oficiálnych rezervných aktív

e)

zlato nezahrnuté do oficiálnych rezervných aktív

f)

iné

II.   Predpokladané krátkodobé čisté úbytky aktív v cudzej mene (menovitá hodnota)

 

Členenie podľa splatnosti

(resp. zostatkovej splatnosti)

 

Spolu

Do 1 mesiaca

Od 1 mesiaca do 3 mesiacov

Od 3 mesiacov do 1 roka

1.   

Úvery, cenné papiere a vklady v cudzej mene

odlev (–)

Istina

Úrok

prílev (+)

Istina

Úrok

 

 

 

 

2.   

Agregované krátke a dlhé pozície vo forwardoch a futures v cudzej mene voči domácej mene (vrátane forwardovej časti menových swapov)

a)

krátke pozície (–)

 

 

 

 

b)

dlhé pozície (+)

 

 

 

 

3.   

Ostatné (uveďte)

odlev súvisiaci s repo operáciami (–)

 

 

 

 

prílev súvisiaci so spätnými repo operáciami (+)

 

 

 

 

obchodné úvery (–)

 

 

 

 

obchodné úvery (+)

 

 

 

 

ostatné záväzky (–)

 

 

 

 

ostatné pohľadávky (+)

 

 

 

 

III.   Potenciálne krátkodobé čisté úbytky aktív v cudzej mene (menovitá hodnota)

 

Členenie podľa splatnosti

(resp. zostatkovej splatnosti)

 

Spolu

Do 1 mesiaca

Od 1 mesiaca do 3 mesiacov

Od 3 mesiacov do 1 roka

1.   

Potenciálne záväzky v cudzej mene

a)

Záruky vo forme kolaterálu za dlhy splatné do 1 roka

 

 

 

 

b)

Ostatné potenciálne záväzky

 

 

 

 

2.

Cenné papiere v cudzej mene vydané so zabudovanými opciami (dlhopisy s predajnou opciou)

 

 

 

 

3.1.   

Nevyčerpané nepodmienené úverové linky poskytnuté (od koho):

a)

ostatnými národnými menovými orgánmi, BIS, MMF a inými medzinárodnými organizáciami

 

 

 

 

ostatnými národnými menovými orgánmi (+)

 

 

 

 

BIS (+)

 

 

 

 

MMF (+)

 

 

 

 

b)

bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím vo vykazujúcej krajine (+)

 

 

 

 

c)

bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím mimo vykazujúcej krajiny (+)

 

 

 

 

3.2.   

Nevyčerpané nepodmienené úverové linky poskytnuté (komu):

a)

ostatným národným menovým orgánom, BIS, MMF a iným medzinárodným organizáciám

 

 

 

 

ostatným národným menovým orgánom (–)

 

 

 

 

BIS (–)

 

 

 

 

MMF (–)

 

 

 

 

b)

bankám a ostatným finančným inštitúciám s ústredím vo vykazujúcej krajine (–)

 

 

 

 

c)

bankám a ostatným finančným inštitúciám s ústredím mimo vykazujúcej krajiny (–)

 

 

 

 

4.   

Agregované krátke a dlhé pozície v opciách v cudzej mene voči domácej mene

a)

Krátke pozície

 

 

 

 

i)

Kúpené predajné opcie

 

 

 

 

ii)

Upísané kúpne opcie

 

 

 

 

b)

Dlhé pozície

 

 

 

 

i)

Kúpené kúpne opcie

 

 

 

 

ii)

Upísané predajné opcie

 

 

 

 

DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: OPCIE S KLADNOU REALIZAČNOU HODNOTOU („in-the-money options“)

1)

V bežných výmenných kurzoch

 

 

 

 

a)

Krátka pozícia

 

 

 

 

b)

Dlhá pozícia

 

 

 

 

2)

+ 5 % (znehodnotenie o 5 %)

 

 

 

 

a)

Krátka pozícia

 

 

 

 

b)

Dlhá pozícia

 

 

 

 

3)

– 5 % (zhodnotenie o 5 %)

 

 

 

 

a)

Krátka pozícia

 

 

 

 

b)

Dlhá pozícia

 

 

 

 

4)

+ 10 % (znehodnotenie o 10 %)

 

 

 

 

a)

Krátka pozícia

 

 

 

 

b)

Dlhá pozícia

 

 

 

 

5)

– 10 % (zhodnotenie o 10 %)

 

 

 

 

a)

Krátka pozícia

 

 

 

 

b)

Dlhá pozícia

 

 

 

 

6)

Ostatné (uveďte)

 

 

 

 

a)

Krátka pozícia

 

 

 

 

b)

Dlhá pozícia

 

 

 

 

IV.   Doplňujúce položky

1)

Vykazované v pravidelnej periodicite a v stanovených termínoch:

a)

krátkodobý dlh v domácej mene indexovaný na devízové kurzy;

b)

finančné nástroje znejúce na cudziu menu a vyrovnané iným spôsobom (napr. v domácej mene):

termínované obchody (forwardy) bez dodania:

i)

krátke pozície,

ii)

dlhé pozície,

ostatné nástroje;

c)

založené aktíva:

zahrnuté do rezervných aktív,

zahrnuté do ostatných devízových aktív;

d)

požičané cenné papiere a cenné papiere v repo operáciách:

požičané alebo v repo operáciách, ktoré sú zahrnuté do oddielu I,

požičané alebo v repo operáciách, ktoré nie sú nezahrnuté do oddielu I,

prijaté alebo nadobudnuté, ktoré sú zahrnuté do oddielu I,

prijaté alebo nadobudnuté, ktoré nie sú zahrnuté do oddielu I;

e)

aktíva súvisiace s finančnými derivátmi (čisté, v trhovej cene):

forwardy,

futures,

swapy,

opcie,

ostatné;

f)

deriváty (forwardy, futures alebo opcie) so zostatkovou splatnosťou dlhšou ako jeden rok, ktoré podliehajú výzvamu na doplnenie zálohy (marže):

agregované krátke a dlhé pozície vo forwardoch a futures v cudzej mene voči domácej mene (vrátane forwardovej časti menových swapov):

i)

krátke pozície,

ii)

dlhé pozície;

agregované krátke a dlhé pozície v opciách v cudzej mene voči domácej mene:

i)

krátke pozície:

kúpené predajné opcie,

upísané kúpne opcie;

ii)

dlhé pozície:

kúpené kúpne opcie,

upísané predajné opcie.

2)

Zverejňované s menšou periodicitou (napr. raz ročne):

a)

menové zloženie rezerv (podľa skupín mien):

meny zahrnuté do koša ZPČ,

meny nezahrnuté do koša ZPČ.

TABUĽKA 4

Štvrťročné národné príspevky do medzinárodnej investičnej pozície eurozóny (5)

 

Aktíva

Pasíva

Saldo

I.

Priame investície

 

 

mimo

V zahraničí

mimo

 

 

Majetková účasť a reinvestovaný zisk

mimo

 

 

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo

 

 

ii)

Ostatné sektory

mimo

 

 

Ostatný kapitál

mimo

 

 

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo

 

 

ii)

Ostatné sektory

mimo

 

 

Vo vykazujúcej ekonomike

 

mimo

 

Majetková účasť a reinvestovaný zisk

 

mimo

 

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

mimo

 

ii)

Ostatné sektory

 

mimo

 

Ostatný kapitál

 

mimo

 

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

mimo

 

ii)

Ostatné sektory

 

mimo

 

II.   

Portfóliové investície (6)

Majetkové cenné papiere

mimo/vnútri

národné

 

i)

Menové orgány

mimo/vnútri

 

ii)

Verejná správa

mimo/vnútri

 

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo/vnútri

národné

 

iv)

Ostatné sektory

mimo/vnútri

národné

 

Dlhové cenné papiere

mimo/vnútri

národné

 

Dlhopisy a zmenky

mimo/vnútri

národné

 

i)

Menové orgány

mimo/vnútri

národné

 

ii)

Verejná správa

mimo/vnútri

národné

 

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo/vnútri

národné

 

iv)

Ostatné sektory

mimo/vnútri

národné

 

Nástroje peňažného trhu

mimo/vnútri

národné

 

i)

Menové orgány

mimo/vnútri

národné

 

ii)

Verejná správa

mimo/vnútri

národné

 

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo/vnútri

národné

 

iv)

Ostatné sektory

mimo/vnútri

národné

 

III.

Finančné deriváty

mimo

mimo

mimo

i)

Menové orgány

mimo

mimo

mimo

ii)

Verejná správa

mimo

mimo

mimo

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo

mimo

mimo

iv)

Ostatné sektory

mimo

mimo

mimo

IV.

Ostatné investície

mimo

mimo

mimo

i)

Menové orgány

mimo

mimo

 

Úvery/hotovosť a vklady

mimo

mimo

 

Ostatné aktíva/pasíva

mimo

mimo

 

ii)

Verejná správa

mimo

mimo

 

Obchodné úvery

mimo

mimo

 

Úvery/hotovosť a vklady

mimo

mimo

 

Úvery

mimo

 

 

Hotovosť a vklady

mimo

 

 

Ostatné aktíva/pasíva

mimo

mimo

 

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo

mimo

 

Úvery/hotovosť a vklady

mimo

mimo

 

Ostatné aktíva/pasíva

mimo

mimo

 

iv)

Ostatné sektory

mimo

mimo

 

Obchodné úvery

mimo

mimo

 

Úvery/hotovosť a vklady

mimo

mimo

 

Úvery

mimo

 

 

Hotovosť a vklady

mimo

 

 

Ostatné aktíva/pasíva

mimo

mimo

 

V.

Rezervné aktíva

mimo

 

 

Menové zlato

mimo

 

 

ZPČ

mimo

 

 

Rezervná pozícia v MMF

mimo

 

 

Devízy

mimo

 

 

Hotovosť a vklady

mimo

 

 

V menových orgánoch

mimo

 

 

V PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo

 

 

Cenné papiere

mimo

 

 

Majetkové cenné papiere

mimo

 

 

Dlhopisy a zmenky

mimo

 

 

Nástroje peňažného trhu

mimo

 

 

Finančné deriváty

mimo

 

 

Ostatné pohľadávky

mimo

 

 

TABUĽKA 5

Ročné národné príspevky do medzinárodnej investičnej pozície eurozóny (7)

 

Aktíva

Pasíva

Saldo

I.

Priame investície

 

 

mimo

V zahraničí

mimo

 

 

Majetková účasť a reinvestovaný zisk

mimo

 

 

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo

 

 

ii)

Ostatné sektory

mimo

 

 

Z toho:

 

 

 

Stav majetkovej účasti v kótovaných zahraničných spoločnostiach (trhová hodnota)

mimo

 

 

Stav majetkovej účasti v nekótovaných zahraničných spoločnostiach (účtovná hodnota)

mimo

 

 

Doplňujúca položka:

 

 

 

Stav majetkovej účasti v kótovaných zahraničných spoločnostiach (účtovná hodnota)

mimo

 

 

Ostatný kapitál

mimo

 

 

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo

 

 

ii)

Ostatné sektory

mimo

 

 

Vo vykazujúcej ekonomike

 

mimo

 

Majetková účasť a reinvestovaný zisk

 

mimo

 

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

mimo

 

ii)

Ostatné sektory

 

mimo

 

Z toho:

 

 

 

Stav majetkovej účasti v kótovaných spoločnostiach eurozóny (trhová hodnota)

 

mimo

 

Stav majetkovej účasti v nekótovaných spoločnostiach eurozóny (účtovná hodnota)

 

mimo

 

Doplňujúca položka:

 

 

 

Stav majetkovej účasti v kótovaných spoločnostiach eurozóny (účtovná hodnota)

 

mimo

 

Ostatný kapitál

 

mimo

 

i)

PFI (okrem centrálnych bánk)

 

mimo

 

ii)

Ostatné sektory

 

mimo

 

II.   

Portfóliové investície (8)

Majetkové cenné papiere

mimo/vnútri

národné

 

i)

Menové orgány

mimo/vnútri

 

ii)

Verejná správa

mimo/vnútri

 

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo/vnútri

národné

 

iv)

Ostatné sektory

mimo/vnútri

národné

 

Dlhové cenné papiere

mimo/vnútri

národné

 

Dlhopisy a zmenky

mimo/vnútri

národné

 

i)

Menové orgány

mimo/vnútri

národné

 

ii)

Verejná správa

mimo/vnútri

národné

 

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo/vnútri

národné

 

iv)

Ostatné sektory

mimo/vnútri

národné

 

Nástroje peňažného trhu

mimo/vnútri

národné

 

i)

Menové orgány

mimo/vnútri

národné

 

ii)

Verejná správa

mimo/vnútri

národné

 

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo/vnútri

národné

 

iv)

Ostatné sektory

mimo/vnútri

národné

 

III.

Finančné deriváty

mimo

mimo

mimo

i)

Menové orgány

mimo

mimo

mimo

ii)

Verejná správa

mimo

mimo

mimo

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo

mimo

mimo

iv)

Ostatné sektory

mimo

mimo

mimo

IV.

Ostatné investície

mimo

mimo

mimo

i)

Menové orgány

mimo

mimo

 

Úvery/hotovosť a vklady

mimo

mimo

 

Ostatné aktíva/pasíva

mimo

mimo

 

ii)

Verejná správa

mimo

mimo

 

Obchodné úvery

mimo

mimo

 

Úvery/hotovosť a vklady

mimo

mimo

 

Úvery

mimo

 

 

Hotovosť a vklady

mimo

 

 

Ostatné aktíva/pasíva

mimo

mimo

 

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo

mimo

 

Úvery/hotovosť a vklady

mimo

mimo

 

Ostatné aktíva/pasíva

mimo

mimo

 

iv)

Ostatné sektory

mimo

mimo

 

Obchodné úvery

mimo

mimo

 

Úvery/hotovosť a vklady

mimo

mimo

 

Úvery

mimo

 

 

Hotovosť a vklady

mimo

 

 

Ostatné aktíva/pasíva

mimo

mimo

 

V.

Rezervné aktíva

mimo

 

 

Menové zlato

mimo

 

 

ZPČ

mimo

 

 

Rezervná pozícia v MMF

mimo

 

 

Devízy

mimo

 

 

Hotovosť a vklady

mimo

 

 

V menových orgánoch

mimo

 

 

V PFI (okrem centrálnych bánk)

mimo

 

 

Cenné papiere

mimo

 

 

Majetkové cenné papiere

mimo

 

 

Dlhopisy a zmenky

mimo

 

 

Nástroje peňažného trhu

mimo

 

 

Finančné deriváty

mimo

 

 

Ostatné pohľadávky

mimo

 

 

TABUĽKA 6

Štatistika dlhových cenných papierov na účely analýzy medzinárodnej úlohy eura ako investičnej meny (9)

 

Transakcie v prvých/posledných 6 mesiacoch roka

 

Aktíva

Pasíva

Euro

Dlhové cenné papiere

mimo/vnútri

národné

Dlhopisy a zmenky

mimo/vnútri

národné

Nástroje peňažného trhu

mimo/vnútri

národné

Pozície ku koncu júna/ku koncu decembra

 

Aktíva

Pasíva

Dlhové cenné papiere

mimo/vnútri

národné

Dlhopisy a zmenky

mimo/vnútri

národné

Nástroje peňažného trhu

mimo/vnútri

národné


 

Transakcie v prvých/posledných 6 mesiacoch roka

 

Aktíva

Pasíva

Americké doláre

Dlhové cenné papiere

mimo/vnútri

národné

Dlhopisy a zmenky

mimo/vnútri

národné

Nástroje peňažného trhu

mimo/vnútri

národné

Pozície ku koncu júna/ku koncu decembra

 

Aktíva

Pasíva

Dlhové cenné papiere

mimo/vnútri

národné

Dlhopisy a zmenky

mimo/vnútri

národné

Nástroje peňažného trhu

mimo/vnútri

národné


 

Transakcie v prvých/posledných 6 mesiacoch roka

 

Aktíva

Pasíva

Iné meny

Dlhové cenné papiere

mimo/vnútri

národné

Dlhopisy a zmenky

mimo/vnútri

národné

Nástroje peňažného trhu

mimo/vnútri

národné

Pozície ku koncu júna/ku koncu decembra

 

Aktíva

Pasíva

Dlhové cenné papiere

mimo/vnútri

národné

Dlhopisy a zmenky

mimo/vnútri

národné

Nástroje peňažného trhu

mimo/vnútri

národné

TABUĽKA 7

Štvrťročné národné príspevky do platobnej bilancie eurozóny podľa geografického členenia (10)

 

Inkasá

Platby

Saldo

I.   

Bežný účet

Tovar

Krok 3

Krok 3

Krok 3

Služby

Krok 3

Krok 3

Krok 3

Výnosy

 

 

 

Kompenzácie zamestnancov

Krok 3

Krok 3

Krok 3

Výnosy z investícií:

 

 

 

Priame investície

Krok 3

Krok 3

Krok 3

Portfóliové investície

Krok 3

 

 

Ostatné investície

Krok 3

Krok 3

Krok 3

Bežné prevody

Krok 3

Krok 3

Krok 3

II.

Kapitálový účet

Krok 3

Krok 3

Krok 3

 

Čisté aktíva

Čisté pasíva

Saldo

III.   

Finančný účet

Priame investície

 

 

Krok 3

V zahraničí

 

 

Krok 3

Majetková účasť

 

 

Krok 3

Reinvestovaný zisk

 

 

Krok 3

Ostatný kapitál

 

 

Krok 3

Vo vykazujúcej ekonomike

 

 

Krok 3

Majetková účasť

 

 

Krok 3

Reinvestovaný zisk

 

 

Krok 3

Ostatný kapitál

 

 

Krok 3

Portfóliové investície

Krok 3

 

 

Majetkové cenné papiere

Krok 3

 

 

Dlhové cenné papiere

Krok 3

 

 

Dlhopisy a zmenky

Krok 3

 

 

Nástroje peňažného trhu

Krok 3

 

 

Finančné deriváty

 

 

 

Ostatné investície

Krok 3

Krok 3

Krok 3

i)

Menové orgány

Krok 3

Krok 3

 

ii)

Verejná správa

Krok 3

Krok 3

 

Obchodné úvery

Krok 3

Krok 3

 

Úvery/hotovosť a vklady

Krok 3

Krok 3

 

Úvery

Krok 3

 

 

Hotovosť a vklady

Krok 3

 

 

Ostatné aktíva/pasíva

Krok 3

Krok 3

 

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

Krok 3

Krok 3

 

iv)

Ostatné sektory

Krok 3

Krok 3

 

Obchodné úvery

Krok 3

Krok 3

 

Úvery/hotovosť a vklady

Krok 3

Krok 3

 

Úvery

Krok 3

 

 

Hotovosť a vklady

Krok 3

 

 

Ostatné aktíva/pasíva

Krok 3

Krok 3

 

Rezervné aktíva

 

 

 

TABUĽKA 8

Ročné národné príspevky do medzinárodnej investičnej pozície eurozóny podľa geografického členenia (11)

 

Aktíva

Pasíva

Saldo

I.   

Priame investície

V zahraničí

Krok 3

 

 

Majetková účasť a reinvestovaný zisk

Krok 3

 

 

Ostatný kapitál

Krok 3

 

 

Vo vykazujúcej ekonomike

 

Krok 3

 

Majetková účasť a reinvestovaný zisk

 

Krok 3

 

Ostatný kapitál

 

Krok 3

 

II.   

Portfóliové investície

Majetkové cenné papiere

Krok 3

 

 

Dlhové cenné papiere

Krok 3

 

 

Dlhopisy a zmenky

Krok 3

 

 

Nástroje peňažného trhu

Krok 3

 

 

III.

Finančné deriváty

 

 

 

IV.

Ostatné investície

Krok 3

Krok 3

Krok 3

i)

Menové orgány

Krok 3

Krok 3

 

ii)

Verejná správa

Krok 3

Krok 3

 

Obchodné úvery

Krok 3

 

 

Úvery/hotovosť a vklady

Krok 3

 

 

Úvery

Krok 3

 

 

Hotovosť a vklady

Krok 3

 

 

Ostatné aktíva/pasíva

Krok 3

Krok 3

 

iii)

PFI (okrem centrálnych bánk)

Krok 3

Krok 3

 

iv)

Ostatné sektory

Krok 3

Krok 3

 

Obchodné úvery

Krok 3

 

 

Úvery/hotovosť a vklady

Krok 3

 

 

Úvery

Krok 3

 

 

Hotovosť a vklady

Krok 3

 

 

Ostatné aktíva/pasíva

Krok 3

 

 

V.

Rezervné aktíva

 

 

 

TABUĽKA 9

Geografické členenie používané ECB pre údaje o štvrťročných tokoch platobnej bilancie a údaje o ročnej medzinárodnej investičnej pozícii

Dánsko

Švédsko

Spojené kráľovstvo

Orgány EÚ (12)

Ostatné členské štáty EÚ (t.j. Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko) (13)

Švajčiarsko

Kanada

Spojené štáty

Japonsko

Offshore strediská (14)

Medzinárodné organizácie okrem orgánov EÚ (15)

Ostatné (16)

TABUĽKA 10

Územia, ktoré sú súčasťou členských štátov eurozóny, alebo krajiny k nim pridružené

 

Územia, ktoré sú súčasťou eurozóny:

Helgoland: Nemecko,

Kanárske ostrovy, Ceuta a Melilla: Španielsko,

Monako, Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Mayotte: Francúzsko,

Madeira, Azorské ostrovy: Portugalsko,

Ålandské ostrovy: Fínsko.

 

Územia pridružené k členským štátom eurozóny, ktoré sa majú zahrnúť do kategórie „zvyšok sveta“:

Büsingen (nie Nemecko),

Andorra (ani Španielsko, ani Francúzsko),

Holandské Antily a Aruba (nie Holandsko),

Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia a ostrovy Wallis a Futuna (nie Francúzsko),

San Maríno a Vatikán (nie Taliansko).

TABUĽKA 11

Zoznam offshore stredísk na účely geografického členenia používaného ECB pre údaje o štvrťročných tokoch platobnej bilancie a údaje o ročnej medzinárodnej investičnej pozícii

Kódy ISO

Eurostat + OECD

Offshore finančné strediská

AD

Andorra

AG

Antigua a Barbuda

AI

Anguilla

AN

Holandské Antily

BB

Barbados

BH

Bahrajn

BM

Bermudy

BS

Bahamy

BZ

Belize

CK

Cookove ostrovy

DM

Dominikánska republika

GD

Granada

GG

Guernsey

GI

Gibraltár

HK

Hong Kong

IM

Isle of Man

JE

Jersey

JM

Jamajka

KN

Svätý Krištof a Nevis

KY

Kajmanské ostrovy

LB

Libanon

LC

Svätá Lucia

LI

Lichtenštajnsko

LR

Libéria

MH

Marshallove ostrovy

MS

Montserrat

MV

Maldivy

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PH

Filipíny

SG

Singapur

TC

Turks and Caicos Islands

VC

Svätý Vincent a Grenadines

VG

Panenské ostrovy, britské

VI

Panenské ostrovy, Spojené štáty

VU

Vanuatu

WS

Samoa

TABUĽKA 12

Zoznam medzinárodných organizácií (17) na účely geografického členenia používaného ECB pre údaje o štvrťročných tokoch platobnej bilancie a údaje o ročnej medzinárodnej investičnej pozícii

1.   Orgány Európskej únie

1.1.   Hlavné orgány, inštitúcie a subjekty Európskej únie (okrem ECB)

 

EIB (Európska investičná banka)

 

EK (Európska komisia)

 

EDF (Európsky rozvojový fond)

 

EIF (Európsky investičný fond)

1.2.   Ostatné orgány, inštitúcie a subjekty Európskej únie financované zo všeobecného rozpočtu

 

Európsky parlament

 

Rada Európskej únie

 

Súdny dvor

 

Dvor audítorov

 

Hospodársky a sociálny výbor

 

Výbor regiónov

 

Ostatné orgány, inštitúcie a subjekty Európskej únie

2.   Medzinárodné organizácie

2.1.   Medzinárodné menové organizácie

 

MMF (Medzinárodný menový fond)

 

BIS (Banka pre medzinárodné zúčtovanie)

2.2.   Medzinárodné nemenové organizácie

2.2.1.   Hlavné organizácie Spojených národov

 

WTO (Svetová obchodná organizácia)

 

IBRD (Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj)

 

IDA (Medzinárodné združenie pre rozvoj)

2.2.2.   Ostatné organizácie Spojených národov

 

UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru)

 

FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo)

 

WHO (Svetová zdravotná organizácia)

 

IFAD (Medzinárodný fond pre poľnohospodársky rozvoj)

 

IFC (Medzinárodná finančná korporácia)

 

MIGA (Agentúra pre mnohostranné investičné záruky)

 

UNICEF (Detský fond OSN)

 

UNHCR (Vysoký komisár OSN pre utečencov)

 

UNRWA (Agentúra Spojených národov pre pomoc a prácu v Palestíne)

 

IAEA (Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu)

 

ILO (Medzinárodná organizácia práce)

 

ITU (Medzinárodná telekomunikačná únia)

2.2.3.   Ostatné hlavné medzinárodné inštitúcie, orgány a subjekty (okrem ECB)

 

OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj)

 

IADB (Interamerická banka pre rozvoj)

 

AfDB (Africká banka pre rozvoj)

 

ASDB (Ázijská banka pre rozvoj)

 

EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj)

 

IIC (Interamerická investičná korporácia)

 

NIB (Severská investičná banka)

 

IBEC (Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu)

 

IIB (Medzinárodná investičná banka)

 

CDB (Karibská banka pre rozvoj)

 

AMF (Arabský menový fond)

 

BADEA (Arabská banka pre hospodársky rozvoj v Afrike)

 

CASDB (Banka pre rozvoj štátov strednej Afriky)

 

Africký rozvojový fond

 

Ázijský rozvojový fond

 

Fonds spécial unifié de développement

 

CABEI (Stredoamerická banka pre hospodársku integráciu)

 

ADC (Andská spoločnosť pre rozvoj)

2.2.4.   Ostatné medzinárodné organizácie

 

NATO (Organizácia severoatlantickej zmluvy)

 

Rada Európy

 

ICRC (Medzinárodný výbor Červeného kríža)

 

ESA (Európska vesmírna agentúra)

 

EPO (Európsky patentový úrad)

 

EUROCONTROL (Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky)

 

EUTELSAT (Európska organizácia pre telekomunikačné satelity)

 

INTELSAT (Medzinárodná organizácia pre telekomunikačné satelity)

 

EBU/UER (Európske vysielacie združenie)

 

EUMETSAT (Európska organizácia pre využitie meteorologických satelitov)

 

ESO (Európske južné observatórium)

 

ECMWF (Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia)

 

EMBL (Európske laboratórium molekulárnej biológie)

 

CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum)

 

IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu)

TABUĽKA 13

Súhrn požiadaviek a konečných termínov

Položka

Prvé referenčné obdobie

Prvý prenos/konečný termín

Relevantné ustanovenia usmernenia

Geografické členenie (okrem ostatných investičných nástrojov)

 

 

čl. 2 ods. 4, oddiel 2 prílohy III

Štvrťročná platobná bilancia

prvý štvrťrok 2003 až prvý štvrťrok 2004

koniec júna 2004

tabuľka 7 prílohy II

Ročná medzinárodná investičná pozícia

2002 a 2003

koniec septembra 2004

tabuľka 8 prílohy II

Geografické členenie ostatných investičných nástrojov

 

 

čl. 2 ods. 4, oddiel 2 prílohy III

Štvrťročná platobná bilancia

prvý štvrťrok 2004 až druhý štvrťrok 2005

koniec septembra 2005

tabuľka 7 prílohy II

Ročná medzinárodná investičná pozícia

2003 a 2004

koniec septembra 2005

tabuľka 8 prílohy II

Štvrťročná medzinárodná investičná pozícia

štvrtý štvrťrok 2003 až tretí štvrťrok 2004

koniec decembra 2004

čl. 3 ods. 4

Portfóliové investície podľa jednotlivých cenných papierov

 

 

 

Štvrťročná medzinárodná investičná pozícia

pozícia štvrtého štvrťroku 2007

koniec marca 2008

čl. 2 ods. 6

Ročná medzinárodná investičná pozícia

2007

koniec septembra 2008

čl. 2 ods. 6

Aktíva portfóliových investícií (vnútri) v členení podľa sektoru emitenta

 

 

čl. 2 ods. 3

Mesačná platobná štatistika

január až apríl 2006

jún 2006

tabuľka 1 prílohy II

Štvrťročná platobná bilancia

prvý štvrťrok 2006

koniec júna 2006

tabuľka 2 prílohy II

Štvrťročná medzinárodná investičná pozícia

štvrtý štvrťrok 2005 a prvý štvrťrok 2006

koniec júna 2006

tabuľky 4-5 prílohy II

Ročná medzinárodná investičná pozícia

2005

koniec septembra 2006

tabuľky 4-5 prílohy II

Priame zahraničné investície v dodatočnom členení podľa ocenenia stavu majetkovej účasti

 

 

oddiel 1.3 prílohy III

Ročná medzinárodná investičná pozícia

2004 a 2005

koniec septembra 2006

tabuľka 5 prílohy II a tabuľka 1 prílohy III

Rozdelenie na úvery/vklady

 

 

 

Mesačná platobná štatistika

január a február 2004

apríl 2004

tabuľka 1 prílohy II

Štvrťročná platobná bilancia

prvý štvrťrok 2004

koniec júna 2004

tabuľka 2 prílohy II

Štvrťročná medzinárodná investičná pozícia

štvrtý štvrťrok 2003 až tretí štvrťrok 2004

koniec decembra 2004