ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 352

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
27. novembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 zo 16. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2029/2004 z 26. novembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

8

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2004/800/ES:Rozhodnutie Komisie z 30. marca 2004 o režime štátnych pomocí realizovanom Talianskom v súvislosti s neodkladnými opatreniami v oblasti zamestnanosti (oznámené pod číslom K(2004) 930)  ( 1 )

10

 

*

2004/801/ES:Rozhodnutie č. 1/2004 spoločného výboru ES a Švajčiarska z 28. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 3 k Dohode o definovaní pojmu pôvodné výrobky a metódach administratívnej spolupráce

17

 

*

2004/802/ES:Rozhodnutie č. 1/2004 spoločného výboru eú a Švajčiarska z 30. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III (vzájomné uznávanie dokladov o odbornej spôsobilosti) k Dohode o voľnom pohybe osôb medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane

18

 

 

 

*

1. novembra 2004 – Nová verzia EUR-Lexu!(Pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

27.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 352/1


NARIADENIE RADY (ES, EURATOM) č. 2028/2004

zo 16. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na článok 279 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 183,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev (1), najmä na jeho článok 8 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (3),

keďže:

(1)

Európska rada na zasadnutí v Berlíne v marci 1999 vydala celý rad záverov o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev, čo viedlo k prijatiu rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom.

(2)

Podľa článku 2 ods. 3 a článku 10 ods. 2 písm. c) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom percento, ktoré si ponechajú členské štáty ako náhradu nákladov na výber, by sa malo stanoviť vo výške 25 % zo súm uvedených v odseku 1 písm. a) a b) článku 2 uvedeného rozhodnutia, ktoré boli stanovené po 31. decembri 2000 s výnimkou tých súm, ktoré za účelom súladu s nariadeniami o vlastných zdrojoch, by mali byť k dispozícii Spoločenstvu pred 28. februárom 2001, na ktoré by sa mala naďalej vzťahovať sadzba 10 %.

(3)

Zasadnutie Európskej rady v Berlíne rozhodlo o tom, že pri zdieľaní finančného bremena, ktoré znášajú ostatné členské štáty z dôvodov opravy rozpočtových schodkov v prospech Spojeného kráľovstva, by sa podiely Rakúska, Nemecka, Holandska a Švédska mali upraviť tak, aby sa ich finančný príspevok obmedzil na jednu štvrtinu ich zvyčajného príspevku.

(4)

V súlade s Amsterdamskou zmluvou a jej protokolmi 4 a 5 sa Dánsko, Spojené kráľovstvo a Írsko nemusia zúčastňovať na opatreniach podľa hlavy IV Zmluvy ES a preto nie sú v dôsledku prijatých opatrení povinné znášať iné finančné dôsledky okrem správnych nákladov. Preto môžu získať úpravu svojich vlastných zdrojov zaplatených za každý rok počas svojej neúčasti.

(5)

Za predpokladu, že sa na členské štáty vzťahujú rovnaké povinnosti platiť úroky v prípade omeškania pri vkladaní vlastných zdrojov na účty, a že v súčasnosti vznikajú ťažkosti pri určovaní úrokových sadzieb, ktoré sa majú uplatniť, čo v praxi vedie k ťažkostiam medzi sadzbami oznámenými členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na hospodárskej a menovej únii, ktoré je ťažké odôvodniť, referenčná sadzba pre tieto štáty by mali byť štandardizovaná na základe sadzby používanej Európskou centrálnou bankou pre svoje operácie refinancovania, ktorá je porovnateľná s referenčnými sadzbami pre členské štáty mimo eurozóny.

(6)

Systém dvojitého účtovníctva zavedený v roku 1989 bol stanovený s cieľom oddeliť splatené a neuhradené povinnosti. Tento systém len čiastočne splnil svoje ciele, čo sa týka mechanizmu použitého na vyrovnanie položiek zo samostatného účtu. Kontroly Európskeho dvora audítorov a Komisie zvýraznili opakujúce sa nedostatky vo vedení samostatného účtu, pre ktoré účet nezobrazuje skutočnú situáciu, ktorá sa týka opätovného získania. Samostatný účet by mal byť očistený od tých súm, pri ktorých je opätovné získanie na konci daného obdobia nepravdepodobné, a ktorých zachovanie poskytuje nepresný zostatok. Okrem toho z pohľadu efektívnosti nákladov členské štáty tiež nebudú viac tvoriť správne náklady spôsobené monitorovaním uvedených súm.

(7)

Komisia by mala konať v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Mala by mať najmä možnosť postúpiť svoje pripomienky dotknutým členským štátom.

(8)

Pri zohľadnení potreby nájsť dočasné riešenie určitých správnych ťažkostí, je vhodné ustanoviť niektoré prechodné dojednania.

(9)

Ako odpoveď na žiadosť Dvora audítorov a s cieľom zabezpečiť, aby samostatný účet poskytoval lepší obraz o aktuálnej rozpočtovej situácii, členské štáty by mali zaslať Komisii spolu s konečným štvrťročným výkazom za daný rozpočtový rok odhad celkovej sumy nárokov obsiahnutých na samostatnom účte, uhradenie ktorých je nepravdepodobné.

(10)

Podľa článku 2 ods. 7 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom, na účely používania tohto rozhodnutia, „HNP“ znamená HND pre daný rok v trhových cenách tak, ako to stanovila Komisia pri používaní ESA 95 v súlade s nariadením (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (4). Okrem toho nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (5) z 15. júla 2003 stanovuje pravidlá harmonizácie hrubého národného dôchodku v trhových cenách.

(11)

V súlade s rozhodnutím 2002/597/ES, Euratom, Komisia pred 1. januárom 2006 vykoná všeobecnú revíziu svojho systému vlastných zdrojov. Nové návrhy predložené Komisiou na základe tejto revízie by mali venovať osobitnú pozornosť článku 2 ods. 3, článku 4 a článku 5 uvedeného rozhodnutia.

(12)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť (6),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V názve, v článku 1, v článku 2 a v článku 5:

a)

odkazy na „rozhodnutie 94/728/ES, Euratom“ sa nahrádzajú odkazmi na „rozhodnutie 2000/597/ES, Euratom“;

b)

v článku 1, k novému odkazu na rozhodnutie 2000/597/ES, Euratom sa pripojí táto poznámka pod čiarou: „(*Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1“.

2.

V článku 6:

a)

Odsek 3 písm. c) sa nahrádza takto:

„c)

zdroje z DPH a dodatočné zdroje sa však, berúc do úvahy účinok opravy poskytnutej Spojenému kráľovstvu za rozpočtové schodky na tieto zdroje, sa zapisujú do účtovných záznamov uvedených v písmene a) takto:

dvanástina uvedená v článku 10 ods. 3 sa zapíše v prvý pracovný deň každého mesiaca,

zostatky uvedené v článku 10 ods. 4 a 7 a úpravy uvedené v článku 10 ods. 6 a 8 sa zapisujú ročne, s výnimkou konkrétnych úprav uvedených v prvej zarážke článku 10 ods. 6, ktoré sa do účtovných záznamov zapisujú v prvý pracovný deň mesiaca nasledujúceho po uzavretí dohody medzi dotknutým členským štátom a Komisiou.“

b)

Tento text sa dopĺňa na koniec odseku 4 písm. b):

„Spolu so záverečným štvrťročným výkazom za daný rok, členské štáty postúpia odhad celkovej sumy nárokov obsiahnutej na samostatnom účte k 31. decembru toho roka, ktorých opätovné získanie je nepravdepodobné.“

3.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Po 31. decembri tretieho roka nasledujúceho po príslušnom roku, sa už nerobia žiadne ďalšie úpravy súhrnných mesačných výkazov zaslaných členskými štátmi podľa článku 6 ods. 4 písm. a) za zmienený rok, okrem bodov, ktoré sú oznámené pred týmto dátumom či už Komisiou alebo dotknutým členským štátom.“

4.

V článku 9:

a)

Za odsek 1 sa vkladá tento odsek:

„1a.   Komisia, primeranými spôsobmi, najlepšie elektronicky, obdrží od členských štátov alebo od orgánov nimi vymenovanými, spravidla v deň ich vkladu, ale najneskôr do troch pracovných dní, výpis z účtu preukazujúci vloženie vlastných zdrojov.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V súlade s rozpočtovým nariadením, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (7) a jeho vykonávacími predpismi sú pripísané čiastky zúčtované v eurách.

5.

V článku 10:

a)

Prvý pododsek odseku 1 sa nahrádza takto:

„1.   Po odpočítaní nákladov na výber v súlade s článkom 2 ods. 3 a článkom 10 ods. 2 písm. c) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (8) sa vklad vlastných zdrojov uvedený v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) uvedeného rozhodnutia vykoná najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po 19. dni druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nárok vznikol, v súlade s článkom 2 tohto nariadenia.

b)

Prvý a druhý pododsek odseku 3 sa nahrádzajú takto:

„3.   Zdroje z DPH a dodatočné zdroje berúc do úvahy účinok opravy poskytnutej Spojenému kráľovstvu za rozpočtové schodky na tieto zdroje - bez rezervy súvisiacej s pôžičkami a zárukami za pôžičky a rezervy pre pomoc v mimoriadnych situáciách - sa pripisujú v prvý pracovný deň každého mesiaca, pričom jednotlivé čiastky predstavujú jednu dvanástinu príslušných celkových čiastok rozpočtu prevedenú do národných mien kurzom platným v posledný deň vyhlásenia kurzov kalendárneho roka, ktorý predchádza rozpočtovému roku ako je to uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Pre špecifické potreby platieb výdavkov garančnej sekcie EAGGF môže Komisia, v súlade s nariadením (EHS) č. 1765/92 a v závislosti od stavu finančnej hotovosti Spoločenstva, vyzvať členské štáty, aby v prvom štvrťroku rozpočtového roku vložili jeden alebo dva mesiace vopred jednu dvanástinu alebo časť dvanástiny čiastok rozpočtu pre zdroje z DPH a/alebo dodatočné zdroje, berúc do úvahy účinok opravy poskytnutej Spojenému kráľovstvu za rozpočtové schodky na tieto zdroje, ale s výnimkou vlastných zdrojov určených na krytie rezervy pre záruky za pôžičky a rezervy pre pomoc v mimoriadnych situáciách.“.

c)

V odseku tri, šiesty pododsek sa nahrádza takto:

„Vklad s ohľadom na menovú rezervu EAGGF uvedený v článku 6 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom, rezervu na pôžičky a záruky pôžičiek a rezervu pre pomoc v mimoriadnych situáciách, vytvorený rozhodnutím 94/729/ES (9) sa vykoná v prvý pracovný deň mesiaca nasledujúceho po zaťažení rozpočtu príslušným výdavkom a je obmedzený na príslušný výdavok, ak sa vykoná pred 16. dňom daného mesiaca. Ak sa tak nestane, vklad sa vykoná v prvý pracovný deň druhého mesiaca po zaťažení rozpočtu.

d)

V siedmom pododseku odseku 3 sa text „od článku 6 rozpočtového nariadenia z 21. decembra 1977 vzťahujúceho sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (13), ďalej len ‚rozpočtové nariadenie’ “ nahrádza textom „od článku 8 rozpočtového nariadenia“.

e)

Deviaty, desiaty, jedenásty a dvanásty pododsek odseku 3 sa nahrádzajú takto:

„Každá zmena jednotnej sadzby zdrojov z DPH v pomere k dodatočným zdrojom a v rámci opravy poskytnutej Spojenému kráľovstvu za rozpočtové schodky a v jej financovaní uvedenej v článkoch 4 a 5 rozhodnutia 2002/597/ES Euratom, vyžaduje konečné prijatie opravného rozpočtu, ktorý vedie k úpravám dvanástin, ktoré boli vložené od začiatku rozpočtového roka.

Takéto opätovné úpravy sa vykonajú pri prvom vklade po konečnom prijatí opravného rozpočtu, ak sa tento prijme pred 16. dňom mesiaca. Inak sa vykonajú pri druhom vklade po končenom prijatí. Odchylne od článku 8 rozpočtového nariadenia sa tieto opätovné úpravy zaúčtujú s ohľadom na rozpočtový rok príslušného opravného rozpočtu.

Výpočet dvanástin za január každého rozpočtového roka je založený na čiastkach stanovených v návrhu rozpočtu uvedenom v článku 272 ods. 3 Zmluvy ES a článku 177 ods. 3 Zmluvy Euratom a prepočítaný do národných mien podľa výmenných kurzov platných v prvý deň vyhlásenia po 15. decembri kalendárneho roka, ktorý predchádza rozpočtovému roku, úprava sa vykoná spolu s vkladom na nasledujúci mesiac.

Ak rozpočet nebol prijatý s končenou platnosťou pred začiatkom rozpočtového roka, členské štáty vložia v prvý pracovný deň každého mesiaca, vrátane januára, jednu dvanástinu čiastky zdrojov z DPH a dodatočný zdroj berúc do úvahy opravu poskytnutú Spojenému kráľovstvu za rozpočtové schodky v poslednom rozpočte prijatom s končenou platnosťou; úprava sa urobí v prvý deň splatnosti po končenom prijatí rozpočtu, ak je prijatý pred 16. dňom mesiaca. Inak sa úprava vykoná v druhý deň splatnosti po konečnom prijatí rozpočtu.“

f)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Každý členský štát sa na základe výročného výkazu o základe zdrojov z DPH, ktorý je ustanovený v článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 zaťaží čiastkou vypočítanou na základe informácií uvedených v danom výkaze uplatnením jednotnej sadzby prijatej pre predchádzajúci rozpočtový rok a v jeho prospech sa pripíše 12 platieb zaplatených počas daného rozpočtového roka. Základ vlastných zdrojov z DPH, na ktorý sa vzťahuje vyššie uvedený výpočet, žiadneho členského štátu však nesmie prekročiť percentuálne sadzby jeho HNP ustanovené v článku 2 ods. 1 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom tak, ako je uvedené v prvej vete odseku 7 tohto článku. Komisia vypočíta zostatok a včas ho oznámi členským štátom, aby ho mohli vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia v prvý pracovný deň mesiaca december toho istého roka.“

g)

Odsek 5 sa vypúšťa.

h)

Prvý pododsek odseku 6 sa nahrádza takto:

„6.   Akékoľvek opravy základu zdrojov z DPH podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 majú, pre každý dotknutý členský štát, ktorého základ pri zohľadnení týchto opráv neprekračuje percentuálne sadzby stanovené článkom 2 ods. 1 písm. c) a článkom 10 ods. 2 písm. b) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom, za následok… (zvyšok zostáva nezmenený).“

i)

Prvá veta druhého pododseku článku 6 sa nahrádza takto:

„Zmeny HNP uvedené v odseku 8 tohto článku majú taktiež za následok úpravu zostatku každého členského štátu, ktorého základ, pri zohľadnení uvedených opráv, je limitovaný percentuálnymi hodnotami stanovenými v článku 2 ods. 1 písm. c) a článku 10 ods. 2 písm. b) rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom.“

j)

Vkladá sa nový odsek, ktorý znie:

„10.   V súlade s článkom 2 ods. 7 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom, pre účely uplatňovania tohto rozhodnutia, „HNP“ znamená HND príslušného roka v trhových cenách tak, ako je stanovený v nariadení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (10).

6.

Vkladá sa nový článok, ktorý znie:

„Článok 10a

1.   Ak sa podľa Amsterdamskej zmluvy a jej protokolov 4 a 5 členský štát nezúčastňuje na financovaní určitej akcie alebo politiky únie, má nárok na úpravu sumy vypočítanú podľa odseku 2, ktorú zaplatil do vlastných zdrojov za každý rok, v ktorom sa financovania nezúčastnil. Táto úprava sa vykoná len raz a v prípade následnej zmeny výšky HND je konečná.

2.   Komisia vypočíta úpravu počas roka, ktorý nasleduje po danom rozpočtovom roku a zároveň stanoví zostatky HNP podľa článku 10 tohto nariadenia.

Výpočet sa urobí na základe údajov za príslušný rozpočtový rok:

agregovaný HNP v trhovej cene a jeho zložky,

rozpočtové plnenie prevádzkových výdavkov, ktoré zodpovedá príslušnému opatreniu alebo politike.

Úprava sa rovná súčinu celkovej sumy daných výdavkov bez výdavkov financovaných zúčastnenými tretími stranami a percenta, ktoré predstavuje HNP členského štátu, ktorý má nárok na úpravu, v HNP všetkých členských štátov. Úpravu financujú zúčastnené členské štáty v rozsahu stanovenom tak, že HNP príslušného štátu sa vydelí HNP všetkých zúčastnených členských štátov. Na účely výpočtu úpravy sa sumy prepočítavajú z národnej meny na euro výmenným kurzom vyhláseným v posledný deň, v ktorom sú výmenné kurzy vyhlasované, kalendárneho roka predchádzajúceho danému rozpočtovému roku.

V prípade následnej zmeny výšky HNP sa táto úprava ďalej nemení.

3.   Komisia včas oznámi členským štátom výšku tejto úpravy, aby ju mohli pripísať na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia v prvý pracovný deň mesiaca december“.

7.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

1.   Za každé omeškanie vkladu na účet uvedený v článku 9 ods. 1 zaplatí dotknutý členský štát úroky z omeškania.

2.   V prípade členských štátov, ktoré patria do hospodárskej a menovej únie, sa úroková sadzba rovná sadzbe uverejnenej sérii „C“ Úradného vestníka Európskej únie, ktorý Európska centrálna banka uplatnila pre svoje operácie refinancovania v prvý deň mesiaca, na ktorý pripadol dátum splatnosti, zvýšenej o dva percentuálne body.

Táto sadzba sa zvyšuje za každý mesiac omeškania o 0,25 percentuálneho bodu. Zvýšená sadzba sa uplatňuje počas celej doby omeškania.

3.   V prípade členských štátov, ktoré nepatria do hospodárskej a menovej únie, sa sadzba rovná sadzbe, ktorú centrálne banky použili v prvý deň daného mesiaca pre svoje hlavné operácie refinancovania, zvýšenej o 2 percentuálne body alebo v prípade členských štátov, pre ktoré sadzba centrálnej banky nie je k dispozícii, táto sadzba sa rovná najbližšej sadzbe použitej v prvý deň daného mesiaca na peňažnom trhu členského štátu, zvýšenej o dva percentuálne body. Táto sadzba sa za každý mesiac omeškania zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu. Zvýšená sadzba sa uplatňuje počas celej doby omeškania.

4.   Na úhradu úrokov uvedených v odseku 1 sa primerane použije článok 9 ods. 2 a 3.“

8.

Článok 12 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Členské štáty alebo orgán nimi vymenovaný podľa článku 9 ods. 1, realizujú platobné príkazy Komisie čo najskôr, a najneskôr do piatich pracovných dní od ich prijatia a vhodnými prostriedkami, prednostne elektronickými, zasielajú Komisii výpis z účtu najneskôr do troch pracovných dní od skončenia každej transakcie. V prípade hotovostných transakcií však členské štáty realizujú príkazy v lehote požadovanej Komisiou.“

9.

Piata hlava sa vypúšťa.

10.

Názov šiestej hlavy sa nahrádza takto:

 

„Postup na uplatňovanie článku 7 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom“

11.

Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Na účely uplatňovania článku 7 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom sa zostatok daného rozpočtového roka skladá z rozdielu medzi:

všetkými príjmami vybranými za daný rozpočtový rok,

a

čiastkou platieb vykonaných v danom rozpočtovom roku pre rozpočtové položky, zvýšenou o čiastku rozpočtových položiek pre ten istý rozpočtový rok, prenesenú podľa článku 9 rozpočtového nariadenia. Tento rozdiel sa zvýši alebo zníži na jednej strane o čistú čiastku rozpočtových položiek prenesených z predchádzajúcich rozpočtových rokov, ktoré boli zrušené na druhej strane a, odchylne od článku 5 ods. 1 rozpočtového nariadenia, o:

platby nediferencovaných rozpočtových položiek vykonané naviac, prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roka podľa článku 9 ods. 1 a 4 rozpočtového nariadenia v dôsledku zmien výmenných kurzov eura,

a

zostatok vyplývajúci zo ziskov a strát, ktoré počas rozpočtového roka nastali v dôsledku výmeny mien.“

12.

V článku 16:

Druhý pododsek sa nahrádza takto:

„2.   Všetky citeľnejšie zmeny vzhľadom na pôvodné odhady môžu vyvolať zmenu a doplnenie predbežného návrhu rozpočtu pre nasledujúci rozpočtový rok alebo opravný rozpočet pre súčasný rozpočtový rok.“

13.

V článku 17:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členské štáty sú oslobodené od povinnosti sprístupniť Komisii čiastky zodpovedajúce stanoveným nárokom, ktoré nie je možné vybrať:

a)

z dôvodu vis maior; alebo

b)

z iných dôvodov, ktoré im nie je možné pripísať.

Čiastky stanovených nárokov sa prehlásia za čiastky, ktoré nie je možné vybrať, na základe rozhodnutia príslušného správneho orgánu, ktorý túto skutočnosť zistí.

Čiastky stanovených nárokov sa považujú za čiastky, ktoré nie je možné vybrať najneskôr po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy bola čiastka stanovená podľa článku 2, alebo v prípade správneho alebo súdneho odvolania, po vynesení alebo uverejnení konečného rozhodnutia.

V prípade čiastočnej úhrady alebo úhrad, začína plynúť najviac päťročné obdobie odo dňa uskutočnenia poslednej platby, ak sa týmto dlh nevyrovnal.

Čiastky prehlásené alebo považované za čiastky, ktoré nie je možné vybrať, sa s končenou platnosťou odpíšu zo samostatného účtu uvedeného v článku 6 ods. 3 písm. b). Vykážu sa v prílohe k štvrťročnému výkazu uvedenému v článku 6 ods. 4 písm. b) a v prípade potreby tiež vo štvrťročnom výkaze uvedenom v článku 6 ods. 5.“

b)

Vkladajú sa nasledujúce odseky:

„3.   Do troch mesiacov po správnom rozhodnutí uvedenom v odseku 2 alebo v súlade s lehotami uvedenými v danom odseku členské štáty poskytnú Komisii informácie o tých prípadoch, pri ktorých sa uplatnil odsek 2, ak suma príslušných stanovených nárokov presiahla 50 000 EUR.

Tento časový rámec môžu členské štáty predĺžiť až o tri roky v prípadoch stanovených nárokov, ktoré boli pred 1. júlom 2006 prehlásené za nároky, ktoré nie je možné vybrať alebo sa za také považujú.

Táto správa vypracovaná na tlačive, ktoré pripraví Komisia po konzultácií s výborom uvedeným v článku 20, obsahuje všetky skutočnosti potrebné na úplné posúdenie dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) a b), ktoré dotknutým členským štátom zabránili poskytnúť zmienené čiastky ako aj nápravné opatrenia, ktoré v danom prípade alebo prípadoch prijal členský štát.

4.   Komisia môže do šiestich mesiacov od prijatia správy podľa odseku 3 postúpiť svoje pripomienky dotknutému členskému štátu.

Ak Komisia považuje za potrebné, aby si vyžiadala ďalšie informácie, šesťmesačná lehota začína plynúť odo dňa prijatia požadovaných doplňujúcich informácií.“

c)

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5 a znie:

„5.   Členské štáty prostredníctvom výročných správ informujú Komisiu o podrobnostiach a výsledkoch svojich inšpekcií a o celkových údajoch a zásadných otázkach, ktoré sa týkajú najdôležitejších problémov vyplývajúcich z uplatňovania tohto nariadenia, najmä o sporných záležitostiach. Správy sa Komisii zasielajú do 1. marca roka nasledujúceho po danom rozpočtovom roku. Záverečná správa o oznámení členských štátov podľa tohto článku tvorí súčasť správy Komisie uvedenej v článku 280 ods. 5 zmluvy. Komisia po konzultácii s výborom uvedeným v článku 20 vypracuje správu a jej riadne zdôvodnené zmeny a doplnenia. Stanovia primerané vykonávacie lehoty.“

14.

V článku 18 ods. 1 sa odkaz na „rozhodnutie 94/728/ES, Euratom“ nahrádza odkazom na „rozhodnutie 2000/597/ES, Euratom“.

15.

V článku 21 ods. 1 sa písm. c) nahrádza takto:

„c)

inšpekčnými opatreniami a kontrolami stanovenými v článku 18 ods. 2 a 3.“

16.

Vkladá sa táto deviata hlava:

„DEVIATA HLAVA

Prechodné ustanovenia

Článok 21a

Sadzba stanovená v článku 11 tohto nariadenia sa naďalej uplatňuje na výpočet úrokov z omeškania v prípade, ak dátum splatnosti pripadne pred koniec mesiaca, v ktorom nariadenie Rady (ES) č. 2028/2004 zo 16. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov (11) nadobudne účinnosť.

17.

Súčasná deviata hlava sa stáva desiatou hlavou.

Článok 2

Ostatné ustanovenia nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 zostávajú naďalej v platnosti, pokiaľ nie sú výslovne zmenené alebo doplnené týmto nariadením.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2004

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.

(2)  Stanovisko z 26. februára 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ C 318, 30.12.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1.

(7)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 v súvislosti s rozpočtovým nariadením uplatňovaným na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).“

(8)  Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.“.

(9)  Rozhodnutie zrušené a nahradené nariadením (ES) č. 2040/2000 (Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 27).“

(10)  Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1.“

(11)  Ú. v. EÚ L 352, 27.11.2004, s. 1.“


27.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 352/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2029/2004

z 26. novembra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. novembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 26. novembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

79,5

070

81,3

204

102,1

999

87,6

0707 00 05

052

97,5

204

32,5

999

65,0

0709 90 70

052

91,0

204

69,6

999

80,3

0805 20 10

052

59,1

204

49,4

999

54,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,8

624

96,7

999

84,8

0805 50 10

052

48,8

388

41,4

528

25,5

999

38,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

139,3

400

81,2

404

82,3

720

66,0

800

194,0

999

108,9

0808 20 50

052

120,9

400

96,5

720

50,8

999

89,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

27.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 352/10


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. marca 2004

o režime štátnych pomocí realizovanom Talianskom v súvislosti s neodkladnými opatreniami v oblasti zamestnanosti

(oznámené pod číslom K(2004) 930)

(Iba taliansky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2004/800/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 88 ods. 2, prvý odsek,

vzhľadom na dohodu o Európskom ekonomickom priestore, predovšetkým na článok 62, ods. 1 písm. a),

po výzve zainteresovaných subjektov na prezentovanie pripomienok v súlade s uvedenými článkami (1),

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Listom z 12. februára 2003 (A/31217, 14. februára 2003) ohlásili talianske orgány v zmysle článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES režim pomocí prinášajúci opatrenia vo veci zamestnanosti. Opatrenie, ktoré bolo vykonané ešte pred predbežným schválením zo strany Komisie, bolo zapísané do registra nezákonne poskytnutých pomocí pod č. NN 7/03.

(2)

Listom z 12. marca 2003 vyžiadala Komisia ďalšie informácie. Talianske orgány požiadali o predĺženie stanoveného termínu (žiadosti Komisia vyhovela) a listom z 20. mája 2003 predložili Komisii ďalšie vysvetľujúce údaje.

(3)

Listom zo 16. októbra 2003 informovala Komisia Taliansko o vlastnom rozhodnutí začať proces podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES v súvislosti s režimom pomocí. Rozhodnutie komisie začať proces bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (2). Komisia vyzvala zainteresované subjekty, aby vo veci predmetného režimu prezentovali pripomienky. Komisii nebola doručená žiadna pripomienka zo strany tretích zainteresovaných subjektov.

(4)

V liste z 22. decembra 2003 prezentovalo Taliansko vlastné pripomienky. O ďalšie vysvetlenia požiadala Komisia listom z 19. januára 2004, na ktorý odpovedali talianske orgány listom z 11. februára 2004.

2.   CHARAKTERISTIKA POMOCI

(5)

Cieľom režimu pomocí je udržanie pracovných miest v podnikoch, ktoré sa ocitli vo finančných ťažkostiach, podliehajúcich procesu mimoriadnej správy, s počtom zamestnancom vyšším než 1 000.

(6)

Právny základ pomocí spočíva v zákonnom opatrení č. 23 zo 14. februára 2003, ktoré bolo zmenené na zákon č. 81 zo 17. apríla 2003.

(7)

Poberateľmi v rámci predmetného režimu sú nadobúdatelia podnikov s uvedenými charakteristikami (podniky s finančnými ťažkosťami podliehajúce mimoriadnej správe, s počtom zamestnancom presahujúcim 1 000).

(8)

V prípade prevzatia uvedených podnikov tretími subjektmi sú výhody poskytované novým nadobúdateľom, ktorí prijmú pracovníkov postúpenej spoločnosti v hraniciach 550 zamestnancov. Nadobúdateľ čerpá na každého presunutého zamestnanca:

mesačný príspevok vo výške 50 % z odstupného, na ktoré by mal pracovník nárok v prípade prepustenia v rámci optimalizačného programu mobility pracovných síl (tzv. collocamento in mobilità),

príspevok v nižšom rozsahu zodpovedajúci výške príspevku určeného pre stážistov/praktikantov na náklady zamestnávateľov počas prvých 18 mesiacov.

Uvedené výhody sú na základe zákona č. 223/1991 poskytované zamestnávateľom, ktorí prijmú dočasne nezamestnaných pracovníkov alebo pracovníkov, ktorí ukončili zamestnanecký vzťah v dôsledku štrukturálnej krízy, a to v prípade splnenia presne stanovených požiadaviek.

Na základe ohláseného režimu sú takéto výhody poskytované v hraniciach 550 pracovníkov nadobúdateľom, ktorí súhlasia s prijatím zamestnancov postúpených podnikov alebo pracovníkov, ktorí nie sú dočasne nezamestnaní.

Výhody sú poskytované pre maximálny počet 550 presunutých zamestnancov, ak sú splnené dve podmienky: i) presun zamestnancov má byť zakotvený v kolektívnych zmluvách uzatvorených s ministerstvom práce do 30. apríla 2003 a ii) nadobúdateľ a postúpený podnik nesmú prezentovať totožné vlastnícke aspekty, ani byť vo vzťahu prepojenia či kontroly (ovládania či podstatného vplyvu).

(9)

Režim sa uplatňuje v prípade operácií, u ktorých bol presun pracovníkov schválený kolektívnymi zmluvami uzatvorenými s ministerstvom práce do 30. apríla 2003. Suma vyčlenená na rok 2003 predstavuje 9,5 miliónov eur.

3.   DÔVODY VEDÚCE K ZAČATIU PROCESU

(10)

V rozhodnutí o začatí formálneho procesu prieskumu v zmysle článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES Komisia uviedla, že toto opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. Opatrenie je teda v zásadnej línii zakázané a za zlučiteľné so spoločným trhom ho možno považovať iba v prípade, ak môže využiť jednu z čiastočných výnimiek podľa zmluvy.

(11)

Keďže opatrenie je zamerané na zachovanie pracovných miest a vedie k odkupovaniu podnikov, ktoré sa ocitli v ťažkostiach, Komisia posúdila jeho zlučiteľnosť na základe zameraní ES v oblasti štátnych pomocí na ozdravenie a reštrukturalizáciu podnikov, ktoré sa ocitli v ťažkostiach (ďalej „zameranie ES v oblasti štátnych pomocí na ozdravenie a reštrukturalizáciu“) (3), na základe nariadenia Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES v prípade štátnych pomocí v prospech zamestnanosti (4) a napokon na základe zamerania v oblasti štátnych pomocí na regionálnej úrovni (5). Komisia vyjadrila pochybnosti o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom vo svetle všetkých troch uvedených predpisov.

(12)

Komisia vyjadrila pochybnosti v súvislosti so skutočnosťou, či posudzované opatrenie vskutku ustanovuje režim pomocí v prospech všeobecnej skupiny oprávnených subjektov, alebo či naopak nejde o opatrenie určené pre presne stanovených poberateľov vzhľadom na krátke trvanie ohláseného režimu (zákonné opatrenie bolo prijaté 14. februára 2003 a termín odkúpenia podniku a ministerskej dohody o presune pracovníkov bol stanovený na 30. apríl 2003).

(13)

Komisia okrem toho informovala, že v prípade, ak Taliansko usúdi, že ohlásený režim pomocí je de facto individuálnym hlásením o pomoci pri reštrukturalizácii jednotlivého podniku, ktorý sa ocitol v ťažkostiach, opatrenie by malo byť ohlásené ako také. V takom prípade by bolo potrebné ozrejmiť, či je podnik vo finančných ťažkostiach skutočným poberateľom pomoci. K individuálnym hláseniam by mal byť doložený i plán reštrukturalizácie na zameraný na obnovenie ekonomickej a finančnej rentability podniku a mal by vyhovovať všetkým podmienkam stanoveným v uvedených zameraniach v oblasti štátnych pomocí na ozdravenie a reštrukturalizáciu.

4.   PRIPOMIENKY PREZENTOVANÉ TALIANSKOM

(14)

Listom z 22. decembra 2003 predložilo Taliansko svoje pripomienky. Talianske orgány poukázali na skutočnosť, že počas celej doby trvania režimu bol iba jeden podnik postúpený spôsobmi stanovenými režimom, konkrétne Ocean SpA vo Verolanuova (Brescia), ktorý bol odpredaný spoločnosti Brandt Italia SpA. Podľa talianskych orgánov spoločnosť Brandt odkúpila Ocean SpA za trhovú cenu bez toho, že by využila akúkoľvek priamu ekonomickú výhodu v rámci posudzovaného režimu.

(15)

Talianske orgány tiež vyhlásili, že:

posudzovaný režim sa neuplatňuje v špecifických oblastiach a netýka sa špecifických poberateľov,

v prípade, ak ho Komisia nebude považovať za opatrenie všeobecného charakteru, treba mať na pamäti skutočnosť, že nemá vplyv na konkurenciu, nakoľko jeho cieľom je obnovenie výrobnej aktivity podnikov, ktoré sa ocitli v ťažkostiach, a zachovanie súvisiacich pracovných miest,

režim pomocí je v súlade so zameraniami v oblasti štátnych pomocí na ozdravenie a reštrukturalizáciu, nakoľko nezvyšuje výrobnú kapacitu podniku, ale je zameraný na obnovenie ekonomicko-finančnej rentability a zachovanie pracovných miest.

(16)

V liste z 11. februára 2004 Taliansko uviedlo, že pomoc poskytnutá spoločnosti Brandt Italia v rámci uvedeného režimu predstavovala k uvedenému dňu 3 197 982,20 EUR a že začiatok čerpania pomoci bol datovaný k marcu 2003.

5.   VYHODNOTENIE POMOCI

5.1.   Podstata pomoci

(17)

Pri hodnotení skutočnosti, či je opatrenie formou pomoci v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy treba rozhodnúť, či je v prospech niektorých podnikov, či je výhoda poskytovaná prostredníctvom štátnych prostriedkov, či opatrenie deformuje konkurenciu a či môže vplývať na obchodnú výmenu medzi krajinami EÚ.

(18)

Prvou podmienkou uplatnenia článku 87 ods. 1 je skutočnosť, že opatrenie je v prospech niektorých podnikov. Je preto potrebné určiť, či poberateľom poskytuje ekonomickú výhodu, ktorú by v bežných trhových podmienkach neboli mohli využiť, alebo či predchádza tomu, aby hradili výdavky, ktoré obvykle zaťažujú rozpočet podniku, a či je táto výhoda poskytovaná špecifickým podnikom.

Posudzovaný režim predpokladá poskytnutie príspevkov a zníženie odvodov do poistných fondov v prospech nadobúdateľov podnikov, ktoré sa ocitli v ťažkostiach a podliehajú procesu mimoriadnej správy, s počtom zamestnancov vyšším než 1 000. Prináša teda ekonomickú výhodu pre nadobúdateľa, ktorý poberá príspevok z nenávratného fondu za každého „presunutého“ zamestnanca a rovnako počas 18 mesiacov využíva možnosť zníženia odvodov do poistných fondov, ktoré sú bežne na ťarchu zamestnávateľa.

Podľa Komisie môže skúmané opatrenie priniesť ekonomickú výhodu i podnikom podliehajúcim mimoriadnej správe. Skutočný poberateľ pomoci je vskutku ovplyvňovaný množstvom činiteľov, ktoré talianske orgány neozrejmili: či je podnik vo finančných ťažkostiach aktívny, či je predmetom predaja majetok podniku alebo obchodné podiely, či je nadobúdateľ jednoznačne oddelený od podniku, ktorý sa ocitol vo finančných ťažkostiach, spôsoby stanovenia predajnej ceny a pod.

Podľa Komisie je na základe predmetného režimu ekonomická výhoda poskytovaná špecifickej kategórii poberateľov, teda:

nadobúdateľom podnikov vo finančných ťažkostiach, podliehajúcich mimoriadnej správe, s minimálnym počtom zamestnancov 1 000, ktoré do 30. apríla 2003 uzavreli s ministerstvom práce kolektívnu zmluvu o schválení presunu pracovníkov, alebo

podnikom vo finančných ťažkostiach podliehajúcim mimoriadnej správe, ktoré majú minimálne 1 000 zamestnancov a sú predmetom predaja.

Na základe uvedenej skutočnosti nemá skúmané opatrenie podľa Komisie všeobecný charakter, ale poskytuje ekonomickú výhodu špecifickým podnikom, nakoľko znižuje bežné náklady a posilňuje ich finančnú pozíciu v porovnaní s inými konkurentmi, na ktorých sa tieto opatrenia nevzťahujú. Toto konštatovanie potvrdzuje skutočnosť, že opatrenie bolo uplatnené iba v jednom prípade.

(19)

Druhou podmienkou uplatnenia článku 87 ods. 1 je skutočnosť, že opatrenie je realizované prostredníctvom štátnych prostriedkov. V tomto konkrétnom prípade bola podpora zo štátnych prostriedkov preukázaná skutočnosťou, že opatrenie je na jednej strane financované z verejných financií čerpaných z nenávratného fondu, na druhej strane tým, že štát sa zrieka platby príspevkov do poistných fondov, ktoré sú v bežných podmienkach povinné.

(20)

Na základe tretej a štvrtej podmienky uplatnenia článku 87 ods. 1 zmluvy má opatrenie deformovať alebo má hroziť, že bude deformovať konkurenciu a ovplyvní obchodnú výmenu medzi krajinami EÚ. Je predpoklad, že skúmaný režim nepriaznivo vplýva na konkurenciu, nakoľko posilňuje finančnú pozíciu niektorých podnikov v porovnaní s ich konkurentmi. Konkrétne hrozí, že opatrenie bude deformovať konkurenciu a ovplyvní obchodnú výmenu, ak budú poberatelia konkurovať výrobkom pochádzajúcim z iných členských štátov, i keď ony samé vlastnú produkciu nevyvážajú. Ak podniky – poberatelia pomoci nevyvážajú, národná produkcia bude zvýhodnená skutočnosťou, že možnosti podnikov situovaných v iných členských štátoch vyvážať vlastné výrobky na predmetný trh budú o to menšie (6).

(21)

Z uvedených dôvodov je skúmané opatrenie v zásadnej línii zakázané článkom 87 ods. 1 zmluvy a za zlučiteľné so spoločným trhom ho možno považovať iba v prípade, ak môže využiť jednu z čiastočných výnimiek uvedených v tejto medzinárodnej zmluve.

5.2.   Legitímnosť pomoci

(22)

Keďže opatrenie je formou štátnej pomoci, Komisia nepriaznivo hodnotí skutočnosť, že talianske orgány nesplnili povinnosť, ktorá sa na nich vzťahuje v zmysle článku 88 ods. 3 medzinárodnej dohody a opatrenie realizovali predtým, než bolo Komisiou schválené.

5.3.   Vyhodnotenie zlučiteľnosti pomoci

(23)

Komisia po tom, ako stanovila charakter štátnej pomoci v rámci predmetného opatrenia v zmysle článku 87 ods. 1 dohody, preskúmala, či ho možno považovať za zlučiteľné so spoločným trhom z moci článku 87 ods. 2 a 3 zmluvy.

(24)

Podľa Komisie sa na pomoc nemôže vzťahovať čiastočná výnimka podľa článku 87 ods. 2 zmluvy, nakoľko nejde o pomoc sociálneho charakteru v zmysle článku 87 ods. 2 písm. a), či pomoc určenú na odstránenie škôd spôsobených prírodnými kalamitami, či inými výnimočnými udalosťami v zmysle článku 87 ods. 2 písm. b), ani nepatrí do oblasti pôsobnosti článku 87 ods. 2 písm. c). Z pochopiteľných dôvodov nemožno uplatniť ani čiastočné výnimky podľa článku 87 ods. 3 písm. b) a d).

(25)

Komisia, vychádzajúc z článku 87 ods. 3 písm. a) a c), vytýčila vlastnú politiku vo vzťahu k niektorým kategóriám pomocí v nariadeniach, pokynoch a zameraniach týkajúcich sa výnimiek. Skúmaná pomoc je zameraná na zachovanie pracovných miest a týka sa predaja podnikov, ktoré sa ocitli v ťažkostiach. Môže teda patriť do oblasti pôsobnosti troch konkrétnych odvodených právnych predpisov. V dôsledku toho Komisia preskúmala zlučiteľnosť predmetnej pomoci na základe zameraní v oblasti štátnych pomocí na ozdravenie a reštrukturalizáciu, na základe nariadenia (ES) č. 2204/2002, a napokon na základe zameraní v oblasti štátnych pomocí na úrovni regiónu. Vo svetle všetkých troch uvedených predpisov boli pochybnosti, ktoré vyjadrila Komisia v súvislosti so zlučiteľnosťou režimu pomocí so spoločným trhom, potvrdené.

5.4.   Hodnotenie na základe zameraní v oblasti štátnych pomocí na ozdravenie a reštrukturalizáciu

(26)

Keďže ohlásený režim sa týka predaja podnikov vo finančných ťažkostiach, talianske orgány sa pri jeho hodnotení odvolávali na zamerania ES v oblasti štátnych pomocí na ozdravenie a reštrukturalizáciu. Komisia skúmala možnosť vyhodnotenia režimu pomocí na základe uvedených smerovaní. Smerovania ES súvisiace s pomocami na ozdravenie a reštrukturalizáciu umožňujú:

pomoci zamerané na ozdravenie a reštrukturalizáciu individuálne ohlásené Komisii za všetky podniky nezávisle od ich veľkosti,

režimy pomocí na ozdravenie a reštrukturalizáciu iba u malých a stredných podnikov.

Talianske orgány ohlásili režim pomocí, ktorý sa uplatňuje u všetkých podnikov akejkoľvek veľkosti. Keďže režim sa týka predaja podnikov s viac než 1 000 zamestnancami, sú ním dotknuté v zásade veľké podniky (7). Režim pomocí vo svojej súčasnej forme nemožno teda na základe zameraní v oblasti ozdravenia a reštrukturalizácie považovať za zlučiteľný so spoločným trhom.

(27)

V rozhodnutí o začatí procesu Komisia uviedla, že v prípade, ak Taliansko usúdi, že režim pomocí predstavuje de facto individuálnu pomoc pri reštrukturalizácii jednotlivého podniku, ktorý sa ocitol v ťažkostiach, toto opatrenie treba ohlásiť ako také. V takom prípade by bolo potrebné ozrejmiť, či je podnik vo finančných ťažkostiach skutočným poberateľom pomoci. K individuálnemu hláseniu by mal byť priložený vypracovaný plán reštrukturalizácie zameraný na obnovenie ekonomicko-finančnej rentability podniku, ktorý by mal vyhovovať všetkým podmienkam stanoveným v zameraniach.

(28)

Talianske orgány uviedli, že počas celej doby trvania režimu bola na jeho základe realizovaná de facto jediná transakcia predaja. Napriek tomu toto opatrenie naďalej charakterizovali ako režim pomocí a neposkytli Komisii žiadnu informáciu, vďaka ktorej by ho bolo možné vyhodnotiť ako individuálne hlásenie o pomoci zameranej na reštrukturalizáciu jednotlivého podniku, ktorý sa ocitol v ťažkostiach. Komisia preto nemôže vyhodnotiť individuálny prípad predaja spoločnosti Ocean SpA spoločnosti Brandt Italia samostatne.

5.5.   Hodnotenie na základe nariadenia (ES) č. 2204/2002

(29)

Cieľom ohláseného režimu pomocí je udržanie pracovných miest. Okrem zameraní v oblasti pomocí zameraných na ozdravenie a reštrukturalizáciu vychádzajú talianske orgány z nariadenia ES č. 2204/2002. V tejto súvislosti podľa talianskych orgánov:

ohlásené opatrenie treba považovať za „opatrenie všeobecného charakteru, zamerané na podporu zamestnanosti, ktoré nemá nepriaznivý vplyv, rovnako ako nie je predpoklad, že bude mať nepriaznivý vplyv na konkurenciu zvýhodňovaním určitých podnikov či výroby určitého tovaru“ (s prihliadnutím na bod 6 nariadenia (ES) č. 2204/2002), nakoľko ide o všeobecné a abstraktné opatrenie týkajúce sa všetkých podnikov s viac než 1 000 zamestnancami, ktoré podliehajú mimoriadnej správe a ktoré sú predmetom predaja,

poskytnuté výhody sú totožné s výhodami režimu „Mimoriadneho fondu podpory v nezamestnanosti“, ktorý nebol nikdy považovaný za štátnu pomoc,

v prípade, ak by bolo opatrenie považované za štátnu pomoc, malo by byť charakterizované ako režim pomocí zameraných na rozvíjanie zamestnanosti. Vskutku podľa článku 4 bodu 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 2204/2002 „pracovníci prijatí na pokrytie novovytvorených pracovných miest nikdy predtým nepracovali, stratili predchádzajúce zamestnanie, prípadne im takáto strata hrozí“. Takýto prípad podľa nich spadá do skutkovej podstaty.

(30)

Pokiaľ ide o prvý bod, podľa Komisie toto opatrenie nemá všeobecný charakter z dôvodov, ktoré už boli v tomto rozhodnutí uvedené v časti Podstata pomocí.

(31)

V súvislosti s druhým bodom neprináša predmetné opatrenie zmeny do takých režimov, akým je režim mimoriadneho fondu podpory v nezamestnanosti či režim dočasnej nezamestnanosti. Ide naopak o dočasné opatrenie zamerané na podporu v špecifickej situácii a iba v prípade operácií realizovaných v priebehu štvrťroka. Toto opatrenie teda nemožno postaviť na úroveň takých režimov, akým je mimoriadny fond podpory v nezamestnanosti či dočasná nezamestnanosť, ktoré Komisia nikdy nevyhodnocovala na základe predpisov o štátnych pomociach.

(32)

Vo vzťahu k tretiemu uvedenému bodu Komisia poukazuje na skutočnosť, že na základe nariadenia (ES) č. 2204/2002 sú pomoci pri tvorbe nových pracovných miest v oblastiach nepoberajúcich pomoc prípustné iba v prospech malých a stredných podnikov. Ohlásený režim pomocí sa uplatňuje na celom území štátu a u všetkých podnikov nezávisle od ich veľkosti. Keďže opatrenie sa týka prevodu podnikov s viac než 1 000 zamestnancami, existujú dôvody, ktoré vedú k tvrdeniu, že sa vzťahuje predovšetkým na veľké podniky.

(33)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nemožno na základe nariadenia (ES) č. 2204/2002 ohlásené opatrenie považovať za zlučiteľné so spoločným trhom.

5.6.   Vyhodnotenie na základe zameraní v oblasti štátnych pomocí na regionálnej úrovni

(34)

Komisia vyhodnotila i skutočnosť, či bolo možné režim preskúmať na základe zameraní v oblasti štátnych pomocí na úrovni regiónu (8). Na základe uvedených zameraní možno v prípade dodržania konkrétnych podmienok schváliť pomoci na udržanie zamestnanosti, ktoré spadajú do definície operatívnych pomocí na podporu prevádzky. Možno schváliť i pomoci v oblasti investícií do fixného kapitálu realizovaných prostredníctovm odkúpenia podniku, ktorý ukončil svoju činnosť, alebo by bol svoju činnosť ukončil v prípade, keby nebol odkúpený.

(35)

Napriek tomu režim nespadá do oblasti pôsobnosti zameraní upravujúcich štátne pomoci na úrovni regiónu, nakoľko sa uplatňuje v rámci územia štátu. Okrem toho jediný známy prípad uplatnenia režimu sa týka spoločnosti situovanej vo Verolanuova (Brescia), v oblasti, na ktorú sa nevzťahujú čiastočné výnimky podľa článku 87 ods. 3 písm. a) a c) zmluvy. Ohlásené opatrenie teda na základe zameraní v oblasti štátnych pomocí na úrovni regiónu nemožno považovať za zlučiteľné so spoločným trhom.

(36)

Ohlásené opatrenie je napokon nezlučiteľné so spoločným trhom, keďže neobsahuje žiadne nariadenie súvisiace s kumulovaním pomocí pochádzajúcich z rôznych zdrojov.

6.   ZÁVER

(37)

Komisia konštatuje, že skúmané opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy. Taliansko realizovalo predmetnú pomoc nezákonne tým, že porušilo článok 88 ods. 3 zmluvy. Na základe uvedenej analýzy Komisia usudzuje, že táto pomoc je nezlučiteľná so spoločným trhom vo svetle zameraní v oblasti pomocí na ozdravenie a reštrukturalizáciu, nariadenia (ES) č. 2204/2002 a predmetných zameraní v oblasti štátnych pomocí na regionálnej úrovni.

(38)

Toto rozhodnutie sa týka režimu pomocí a súvisiacich prípadov, v ktorých bol uplatnený. Má byť vykonané bezodkladne, s mimoriadnym zreteľom na opätovné nadobudnutie jednotlivých nezlučiteľných pomocí. Ponecháva nedotknutú možnosť, že jednotlivé pomoci poskytnuté v rámci režimu môžu byť v ďalšom období rozhodnutím Komisie charakterizované na základe ich špecifických znakov ako celkovo alebo čiastočne zlučiteľné,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štátna pomoc týkajúca sa neodkladných opatrení vo veci zamestnanosti, ktoré Taliansko vykonalo na základe zákonného opatrenia č. 23 zo 14. februára 2003 pozmeneného na zákon č. 81 zo 17. apríla 2003, je nezlučiteľná so spoločným trhom.

Článok 2

Taliansko zruší režim pomocí podľa článku 1 v prípade, ak budú pretrvávať jeho účinky.

Článok 3

1.   Taliansko prijme všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby od poberateľov opätovne nadobudlo pomoc poskytnutú na základe režimu podľa článku 1, ktorá im už bola nezákonne sprístupnená.

2.   Taliansko zruší poskytovanie akejkoľvek pozastavenej pomoci od dátumu tohto rozhodnutia.

3.   Pomoci budú opätovne nadobudnuté bezodkladne a v súlade s postupmi podľa právnych predpisov s vnútroštátnou pôsobnosťou, ak takéto postupy umožnia bezprostrednú a účinnú realizáciu tohto rozhodnutia.

4.   Pomoc, ktorá má byť opätovne nadobudnutá, zahŕňa úroky plynúce od dátumu jej poskytnutia poberateľovi do dňa jej skutočného nadobudnutia.

5.   Úroky sú vypočítané na základe referenčnej úrokovej miery používanej pri výpočte ekvivalentu pomoci na regionálnej úrovni k dátumu, ku ktorému bola poberateľovi pomoc poskytnutá.

6.   Úroková miera podľa ods. 5 sa uplatňuje na štrukturovanej báze počas celého obdobia uvedeného v ods. 4.

Článok 4

Do dvoch mesiacov od dátumu zverejnenia tohto rozhodnutia bude Taliansko prostredníctvom dotazníka, ktorý je k nemu priložený, informovať Komisiu o opatreniach, ktoré v tejto veci prijalo.

Článok 5

Toto rozhodnutie je adresované Talianskej republike.

V Bruseli dňa 30. marca 2004

Za Komisiu

Mario MONTI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 308, 18.12.2003, s. 5.

(2)  Pozri poznámku pod čiarou 1.

(3)  Ú. v. ES C 288, 9.10.1999.

(4)  Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 3.

(5)  Ú. v. ES C 74, 10.3.1998.

(6)  Výrok Súdneho dvora v kauze 102/87 Francúzsko v. Komisia [1988] ECR 4067.

(7)  V súvislosti s predajom spoločnosti Ocean SpA, ktorú odkúpila spoločnosť Brandt Italia, neposkytli talianske orgány žiadnu informáciu o veľkosti nadobúdateľa – spoločnosti Brandt Italia. Odkúpená spoločnosť Ocean SpA mala viac než 1 000 zamestnancov.

(8)  Ú. v. ES C 74, 10.3.1998.


PRÍLOHA

Informácie o vykonaní rozhodnutia Komisie 2004/800/ES

1.   Celkový počet poberateľov a celková výška pomoci, ktorá má byť opätovne nadobudnutá

1.1.

Podrobne uviesť spôsob, akým bude vyčíslená výška pomoci, ktorá má byť opätovne nadobudnutá u jednotlivých poberateľov:

základ,

úroky.

1.2.

Celková výška pomoci nezákonne poskytnutej na základe režimu, ktorá má byť opätovne nadobudnutá (ekvivalent pomoci brutto, za cenu...)?

1.3.

Celkový počet poberateľov, u ktorých má byť opätovne nadobudnutá pomoc, ktorá bola nezákonne poskytnutá v rámci uvedeného režimu?

2.   Stanovené a už prijaté opatrenia na opätovné nadobudnutie pomoci

2.1.

Uveďte, prosím, podrobne, aké opatrenia boli stanovené a aké už prijaté na bezprostredné a účinné opätovné nadobudnutie pomoci. Špecifikujte právny základ týchto opatrení.

2.2.

K akému dátumu bude opätovné nadobúdanie pomoci ukončené?

3.   Informácie o jednotlivých poberateľoch

Vložte, prosím, do priloženej tabuľky údaje o každom poberateľovi, u ktorého treba opätovne nadobudnúť pomoc nezákonne poskytnutú v rámci režimu.

Meno poberateľa

Adresa poberateľa

Dátum (1)

Výška nezákonne poskytnutej pomoci (2)

Valuta: ...

Opätovne nadobudnutá

áno/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Dátum alebo dátumy, ku ktorému/-ým bola pomoc (alebo časť pomoci) poberateľovi poskytnutá.

(2)  Výška pomoci poskytnutej poberateľovi (v termínoch ekvivalentu pomoc brutto, za cenu ...).


27.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 352/17


ROZHODNUTIE č. 1/2004 SPOLOČNÉHO VÝBORU ES A ŠVAJČIARSKA

z 28. apríla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 3 k Dohode o definovaní pojmu „pôvodné výrobky“ a metódach administratívnej spolupráce

(2004/801/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


27.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 352/18


ROZHODNUTIE č. 1/2004 SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ A ŠVAJČIARSKA

z 30. apríla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha III (vzájomné uznávanie dokladov o odbornej spôsobilosti) k Dohode o voľnom pohybe osôb medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane

(2004/802/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


27.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 352/s3


1. novembra 2004 – Nová verzia EUR-Lexu!

europa.eu.int/eur-lex/lex/

Nová stránka začleňuje služby CELEX-u a poskytuje bezplatný a jednoduchý prístup v 20 jazykoch k najrozsiahlejšej databáze dokumentov európskeho práva.