ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 349

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
25. novembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2008/2004 zo 16. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1268/1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2009/2004 z 24. novembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2010/2004 z 24. novembra 2004, ktorým sa určuje redukčný koeficient, ktorý sa má aplikovať v rámci tarifnej subkvóty II na mäkkú pšenicu, inú ako vysokej kvality, uvedený v nariadení (ES) č. 2375/2002

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/793/ES:
Rozhodnutie Rady z 15. novembra 2004 o ukončení konzultácie s Togskou republikou podľa článku 96 dohody z Cotonou

17

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Spoločný výbor EHP

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 69/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

23

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 70/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšanie a osvedčovanie) k Dohode o EHP

25

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 71/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšanie a osvedčovanie) k Dohode o EHP

26

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 72/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšanie a osvedčovanie) k Dohode o EHP

29

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 73/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

30

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 74/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI (Telekomunikačné služby) k Dohode o EHP

32

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 75/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI (Telekomunikačné služby) k Dohode o EHP

33

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 76/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

34

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 77/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

36

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 80/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XV (Štátna pomoc) k Dohode o EHP

37

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 81/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVI (Verejné obstarávanie) k Dohode o EHP

38

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 82/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

39

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 83/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

40

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 84/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

42

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 85/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

44

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 86/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

46

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 87/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k dohode, o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

48

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 88/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k dohode, o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

49

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 89/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k dohode, o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

51

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 90/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 30 k Dohode o EHP o osobitných ustanoveniach o organizácii spolupráce v oblasti štatistiky a protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

52

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2004/794/SZBP z 22. novembra 2004, ktorou sa predlžuje jednotná akcia 2002/921 SZBP, ktorou sa predlžuje mandát Pozorovateľskej misie Európskej únie (EUMM)

55

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/795/SZBP z 22. novembra 2004, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho Pozorovateľskej misie Európskej únie (EUMM)

56

 

*

Jednotná akcia Rady 2004/796/SZBP z 22. novembra 2004 na podporu fyzickej ochrany jadrovej lokality v Ruskej federácii

57

 

*

Jednotná akcia Rady 2004/797/SZBP z 22. novembra 2004 o podpore činností OPCW v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

63

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 78/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV (hospodárska súťaž), Protokol č. 21 (o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže vzťahujúcich sa na podniky), Protokol č. 22 (o vymedzení pojmu podnik a obrat (článok 56)) a Protokol č. 24 (o spolupráci v oblasti kontroly koncentrácií) k Dohode o EHP ( Ú v. EÚ L 219, 19.6.2004, s. 1 3)

70

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 79/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV (hospodárska súťaž), Protokol č. 21 (o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže vzťahujúcich sa na podniky) a Protokol č. 24 (o spolupráci v oblasti kontroly koncentrácií) k Dohode EHP ( Ú v. EÚ L 219, 19.6.2004, s. 24 )

70

 

 

 

*

Oznam pre čitatel'ov

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2007/2004,

z 26. októbra 2004

o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. a) a článok 66,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Politika spoločenstva v oblasti vonkajších hraníc EÚ sa zameriava na integrované riadenie zabezpečujúce jednotnú a vysokú úroveň kontroly a dozoru, ktoré je potrebným logickým dôsledkom voľného pohybu osôb v rámci Európskej únie a základnou súčasťou priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Na tento účel sa predpokladá stanovenie spoločných pravidiel o normách a postupoch pre kontrolu vonkajších hraníc.

(2)

Účinné vykonávanie spoločných pravidiel si vyžaduje zvýšenú koordináciu operačnej spolupráce členských štátov.

(3)

Zohľadňujúc skúsenosti spoločnej jednotky odborníkov na vonkajšie hranice, ktorá pôsobí v rámci Rady, by sa preto mal v rámci Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie zriadiť špecializovaný odborný orgán poverený úlohou zlepšiť koordináciu operačnej spolupráce členských štátov v oblasti riadenia vonkajších hraníc.

(4)

Zodpovednosť za kontrolu a sledovanie vonkajších hraníc prináleží členským štátom. Agentúra by mala uľahčovať uplatňovanie existujúcich a budúcich opatrení Spoločenstva, ktoré sa týkajú riadenia vonkajších hraníc prostredníctvom zabezpečovania koordinácie činnosti členských štátov pri vykonávaní týchto opatrení.

(5)

Účinná kontrola a sledovanie vonkajších hraníc je pre členské štáty bez ohľadu na ich zemepisnú polohu záležitosťou mimoriadnej dôležitosti. Preto je potrebné podporovať solidaritu členských štátov v oblasti riadenia vonkajších hraníc. Zriadenie agentúry, ktorá bude pomáhať členským štátom s vykonávaním operačných stránok riadenia vonkajších hraníc vrátane navracania štátnych príslušníkov tretích štátov nelegálne prítomných v členských štátoch, predstavuje dôležitý krok v tomto smere.

(6)

Na základe modelu spoločnej integrovanej analýzy rizika by agentúra mala vykonávať analýzu rizika, aby Spoločenstvu a členským štátom poskytla dostatočné informácie, ktoré umožnia prijatie vhodných opatrení alebo riešenie identifikovaných hrozieb a rizík s ohľadom na zlepšenie integrovaného riadenia vonkajších hraníc.

(7)

Agentúra by mala na európskej úrovni zabezpečovať vzdelávanie a odbornú prípravu národných inštruktorov pohraničnej stráže a dodatočné vzdelávanie a odbornú prípravu a semináre pre úradníkov príslušných národných služieb týkajúce sa kontroly a dozoru nad vonkajšími hranicami a vyhostenie štátnych príslušníkov tretích štátov, ktorí sa bez oprávnenia zdržiavajú v členských štátoch. Agentúra môže v spolupráci s členskými štátmi organizovať vzdelávaciu činnosť na ich území.

(8)

Agentúra by mala sledovať vývoj vo vedeckom výskume, ktorý sa týka jej oblasti, a šíriť tieto informácie Komisii a členským štátom.

(9)

Agentúra by mala viesť zoznamy technického vybavenia, ktoré poskytujú členské štáty, a týmto prispievať k združovaniu materiálnych zdrojov.

(10)

Agentúra by tiež mala podporovať členské štáty v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach.

(11)

Vo väčšine členských štátov patria operačné stránky navracania štátnych príslušníkov tretích krajín zdržiavajúcich sa v členských štátoch bez oprávnenia do právomoci orgánov zodpovedných za kontrolu vonkajších hraníc. Pretože vykonávanie týchto úloh na európskej úrovni je zreteľne prínosné, agentúra by podľa toho mala, s výhradou politiky Spoločenstva pre navracanie, poskytovať potrebnú pomoc pri organizovaní spoločných operácií členských štátov v prípadoch navracania a určiť najlepšie postupy pre získanie cestovných dokladov a vyhostenie štátnych príslušníkov tretích krajín zdržiavajúcich sa bez oprávnenia na území členských štátov.

(12)

Na účel plnenia svojho poslania a do rozsahu potrebného na plnenie svojich úloh môže agentúra spolupracovať s Europolom, príslušnými orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami príslušnými vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie v rámci pracovných dojednaní uzavretých v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy. Agentúra by mala uľahčovať operačnú spoluprácu členských štátov a tretích krajín v rámci politiky vonkajších vzťahov Európskej únie.

(13)

Na základe skúseností spoločnej jednotky odborníkov na vonkajšie hranice a operačných a vzdelávacích stredísk, ktoré zriadili členské štáty, špecializovaných na rozličné stránky kontroly a sledovania pozemných, vzdušných alebo námorných hraníc, agentúra môže vytvoriť špecializované pobočky zodpovedné za riešenie pozemných, vzdušných a námorných hraníc.

(14)

Agentúra by mala byť nezávislá vo vzťahu k technickým záležitostiam a mala by mať právnu, správnu a finančnú samostatnosť. Na tento účel je potrebné a vhodné, aby bola orgánom Spoločenstva s právnou subjektivitou a s vykonávacími právomocami, ktoré sa jej zverujú týmto nariadením.

(15)

V riadiacej rade by mala byť zastúpená Komisia a členské štáty, aby mohli účinne kontrolovať fungovanie agentúry. Rada by mala, ak je to možné, pozostávať z operačných vedúcich vnútroštátnych útvarov zodpovedných za riadenie hraničnej stráže alebo z ich zástupcov. Tejto rade by mali byť zverené právomoci potrebné na zostavenie rozpočtu, overenie jeho vykonávania, prijímanie príslušných finančných predpisov, zakladanie transparentných pracovných postupov rozhodovania agentúry a vymenovanie výkonného riaditeľa a jeho zástupcu.

(16)

Agentúre by sa mal poskytnúť samostatný rozpočet, ktorého príjmy pochádzajú v zásade z príspevkov Spoločenstva, aby sa zaručila jej úplná samostatnosť a nezávislosť. Rozpočtový postup Spoločenstva by mal byť uplatniteľný, pokiaľ ide o príspevky Spoločenstva a akékoľvek ďalšie dotácie zdaniteľné pre všeobecný rozpočet Európskej únie. Audit účtov by mal vykonávať Dvor audítorov.

(17)

Nariadenie (ES) č. 1073/1999 Európskeho Parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (3) by sa malo bez obmedzenia uplatňovať na agentúru, ktorá by mala pristúpiť k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev týkajúcej sa vnútorného vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (4).

(18)

Na agentúru by sa malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (5).

(19)

Na spracovanie osobných údajov agentúrou sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (6).

(20)

Rozvoj politiky a právnych predpisov o kontrole a sledovaní vonkajších hraníc zostáva zodpovednosťou orgánov EÚ, najmä Rady. Mala by byť zaručená úzka koordinácia medzi agentúrou a týmito inštitúciami EÚ.

(21)

Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne potreba vytvorenia integrovaného riadenia operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, nemôžu byť dostatočne dosiahnuté členskými štátmi a je možné dosiahnuť ich lepšie na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, toto nariadenie nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.

(22)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a je v súlade so zásadami, ktoré sú uznané článkom 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a vyjadrené v Charte základných práv Európskej únie.

(23)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj schengenského acquis v zmysle dohody, ktorú uzavreli Rada Európskej únie a Islandská republika a Nórske kráľovstvo, o pridružení týchto štátov k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju Schengenského acquis, ktorá patrí do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES (7) o niektorých opatreniach na uplatňovanie tejto dohody. V dôsledku toho by sa delegácie Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva mali ako členovia zúčastňovať riadiacej rady agentúry, i keď s obmedzenými hlasovacími právami. Medzi Spoločenstvom a týmito štátmi treba uzavrieť ďalšie dojednania s cieľom určiť ďalšie postupy umožňujúce plnú účasť Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva na činnosti agentúry.

(24)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Za predpokladu, že toto nariadenie rozvíja schengenské acquis podľa ustanovení hlavy IV časti tri Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, by Dánsko malo v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu do šiestich mesiacov po prijatí tohto nariadenia Radou rozhodnúť, či ho bude vykonávať vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch alebo nie.

(25)

Toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis, na ktorých sa nezúčastňuje Spojené kráľovstvo, v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000 o požiadavke Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (8). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(26)

Toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis, na ktorých sa nezúčastňuje Írsko, v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (9). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(27)

Agentúra by mala uľahčovať organizáciu operačných činností, v ktorých členské štáty môžu využívať odborné znalosti a vybavenie, ktoré sú ochotné poskytnúť Írsko a Spojené kráľovstvo, v súlade s postupmi, o ktorých jednotlivo pre každý prípad rozhodne riadiaca rada. Na tento účel by sa na zasadnutia riadiacej rady mali pozývať zástupcovia Írska a Spojeného kráľovstva, aby sa mohli plne zúčastňovať rokovaní o príprave takýchto operačných činností.

(28)

Medzi Španielskym kráľovstvom a Spojeným kráľovstvom existuje polemika o určení hraníc Gibraltáru.

(29)

Pozastavenie uplatňovania tohto nariadenia o hraniciach Gibraltáru neznamená žiadnu zmenu v príslušných pozíciách dotknutých členských štátov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY

Článok 1

Zriadenie agentúry

1.   Zriaďuje sa Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (agentúra) na účel zlepšenia integrovaného riadenia vonkajších hraníc členských štátov Európskej únie.

2.   Berúc do úvahy, že za kontrolu a sledovanie vonkajších hraníc zodpovedajú členské štáty, agentúra uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie uplatňovanie existujúcich i budúcich opatrení Spoločenstva, ktoré sa týkajú riadenia vonkajších hraníc prostredníctvom zabezpečovania koordinácie činností členských štátov pri vykonávaní týchto opatrení, čím prispieva k účinnej, vysokej a jednotnej úrovni kontroly osôb a sledovania vonkajších hraníc členských štátov Európskej únie.

3.   Agentúra tiež poskytuje Komisii a členským štátom potrebnú technickú podporu a odborné znalosti pri riadení vonkajších hraníc a presadzuje solidaritu členských štátov.

4.   Na účely tohto nariadenia odkazy na vonkajšie hranice členských štátov znamenajú pozemné a námorné hranice členských štátov a ich letiská a prístavy, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Spoločenstva o prekračovaní vonkajších hraníc osobami.

KAPITOLA II

ÚLOHY

Článok 2

Hlavné úlohy

1.   Agentúra plní tieto úlohy:

a)

koordinuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti riadenia vonkajších hraníc;

b)

pomáha členským štátom pri vzdelávaní a odbornej príprave vnútroštátnej pohraničnej stráže vrátane zriaďovania spoločných vzdelávacích noriem;

c)

vykonáva analýzy rizika;

d)

sleduje vývoj výskumu, ktorý sa týka kontroly a dozoru nad vonkajšími hranicami;

e)

pomáha členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach;

f)

poskytuje členským štátom potrebnú pomoc pri organizovaní spoločných operácií v prípadoch navracania.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci agentúry, členské štáty môžu na operačnej úrovni pokračovať v spolupráci s inými členskými štátmi a/alebo tretími krajinami na vonkajších hraniciach, ak takáto spolupráca dopĺňa činnosť agentúry.

Členské štáty sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť fungovanie agentúry alebo dosahovanie jej cieľov.

O týchto operačných záležitostiach na vonkajších hraniciach mimo rámca agentúry informujú agentúru.

Článok 3

Spoločné operácie a pilotné projekty na vonkajších hraniciach

1.   Agentúra hodnotí, schvaľuje a koordinuje návrhy na spoločné operácie a pilotné projekty členských štátov.

Samotná agentúra môže so súhlasom dotknutého členského štátu (dotknutých členských štátov) iniciovať spoločné operácie a pilotné projekty v spolupráci s členskými štátmi.

Môže tiež rozhodnúť o poskytnutí svojho technického vybavenia členským štátom, ktoré sa zúčastňujú spoločných operácií alebo pilotných projektov.

2.   Agentúra môže pôsobiť prostredníctvom svojich špecializovaných pobočiek podľa článku 16 na účely praktického organizovania spoločných operácií a pilotných projektov.

3.   Agentúra hodnotí výsledky spoločných operácií a pilotných projektov a vykonáva komplexné porovnávacie analýzy výsledkov na účel zvýšenia kvality, ucelenosti a účinnosti budúcich operácií a projektov, ktoré sa majú zahrnúť do jej výročnej správy podľa článku 20 ods. 2 písm. b).

4.   Agentúra môže rozhodnúť o spolufinancovaní operácií a projektov uvedených v odseku 1 príspevkami zo svojho rozpočtu v súlade s finančnými pravidlami, ktoré sa uplatňujú na agentúru.

Článok 4

Analýza rizika

Agentúra rozvíja a uplatňuje spoločný integrovaný model analýzy rizika. Pripravuje všeobecné a prispôsobené analýzy rizika, ktoré sa predkladajú Rade a Komisii.

Agentúra zapracúva výsledky spoločného integrovaného modelu analýzy rizika do svojho spoločného základného študijného programu vzdelávania a odbornej prípravy hraničnej stráže uvedeného v článku 5.

Článok 5

Vzdelávanie a odborná príprava

Agentúra zakladá a ďalej rozpracúva spoločný základný študijný program vzdelávania a odbornej prípravy hraničnej stráže a zabezpečuje vzdelávanie a odbornú prípravu inštruktorov vnútroštátnej hraničnej stráže členských štátov na európskej úrovni.

Agentúra ponúka aj doplnkové vzdelávacie kurzy a semináre pre úradníkov príslušných vnútroštátnych služieb členských štátov, na témy, ktoré sa týkajú kontroly a stráženia vonkajších hraníc a navracania štátnych príslušníkov tretích krajín.

Agentúra môže v spolupráci s členskými štátmi organizovať vzdelávaciu činnosť na ich území.

Článok 6

Rozvíjanie výskumu

Agentúra rozvíja výsledky výskumu, ktorý sa týka kontroly a sledovania vonkajších hraníc a oboznamuje s týmito informáciami Komisiu a členské štáty.

Článok 7

Riadenie technického vybavenia

Agentúra zriaďuje a udržiava centralizované záznamy technického zariadenia na kontrolu a sledovanie vonkajších hraníc členských štátov, ktoré sú dobrovoľne a na základe žiadosti z iného členského štátu ochotné dať vzájomne dočasne k dispozícii podľa analýzy potrieb a rizík, ktorú uskutočňuje agentúra.

Článok 8

Podpora poskytovaná členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 64 ods. 2 zmluvy, môže jeden alebo viacero členských štátov, ktoré sa ocitnú v situáciách vyžadujúcich zvýšenú technickú a operačnú pomoc pri vykonávaní svojich záväzkov ohľadom kontroly a stráženia vonkajších hraníc, požiadať o pomoc agentúru. Agentúra môže pre dožadujúci členský štát (dožadujúce členské štáty) organizovať príslušnú technickú a operačnú pomoc.

2.   Za okolností uvedených v odseku 1 môže agentúra:

a)

pomáhať pri záležitostiach koordinovania dvoch alebo viacerých členských štátov so zreteľom na riešenie problémov, ktoré sa vyskytujú na vonkajších hraniciach;

b)

nasadzovať svojich odborníkov, aby počas príslušného obdobia podporovali príslušné vnútroštátne orgány členského/-ých štátu/-ov.

3.   Agentúra môže nadobúdať technické vybavenie na kontrolu a sledovanie vonkajších hraníc, ktoré používajú jej odborníci počas trvania nasadenia v príslušnom členskom/-ých štáte/-och.

Článok 9

Spolupráca v oblasti navracania

1.   Agentúra poskytuje potrebnú pomoc pri organizovaní spoločných operácií členských štátov v prípade navracania. Agentúra môže využívať finančné prostriedky Spoločenstva dostupné v oblasti navracania.

2.   Agentúra identifikuje osvedčené postupy získavania cestovných dokladov a vyhosťovania štátnych príslušníkov tretích štátov zdržiavajúcich sa bez oprávnenia na území členských štátov.

Článok 10

Výkon vykonávacích právomocí

Výkon vykonávacích právomocí zamestnancami agentúry a expertmi členských štátov podlieha vnútroštátnym právnym predpisom daného členského štátu.

Článok 11

Systémy výmeny informácií

Agentúra môže prijať všetky potrebné opatrenia na uľahčenie výmeny informácií, ktoré sa týkajú jej úloh, s Komisiou a členskými štátmi.

Článok 12

Spolupráca s Írskom a Spojeným kráľovstvom

1.   Agentúra uľahčuje operačnú spoluprácu členských štátov s Írskom a Spojeným kráľovstvom vo veciach, ktoré patria do jej činnosť, a v rozsahu požadovanom na splnenie jej úloh uvedených v článku 2 ods. 1.

2.   Podpora, ktorú má agentúra poskytovať podľa článku 2 ods. 1 písm. f), zahŕňa organizáciu spoločných operácií členských štátov v prípade navracania, ktorých sa zúčastňujú aj Írsko a/alebo Spojené kráľovstvo.

3.   Uplatňovanie tohto nariadenia na hraniciach Gibraltáru sa pozastavuje do dňa, keď sa dosiahne dohoda o rozsahu opatrení, ktoré sa týkajú prekračovania vonkajších hraníc členských štátov.

Článok 13

Spolupráca s Europolom a medzinárodnými organizáciami

Agentúra môže spolupracovať s Europolom a medzinárodnými organizáciami príslušnými vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie v rámci pracovných dojednaní uzavretých s týmito orgánmi v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami o právomoci týchto orgánov.

Článok 14

Uľahčovanie operačnej spolupráce s tretími krajinami a spolupráca s príslušnými orgánmi tretích krajín

Agentúra uľahčuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky Európskej únie v oblasti vonkajších vzťahov vo veciach, ktoré patria jej činnosti, a v rozsahu požadovanom na splnenie jej úloh.

Agentúra môže spolupracovať s orgánmi tretích krajín príslušnými vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v rámci pracovných dojednaní uzavretých s týmito orgánmi v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy.

KAPITOLA III

ŠTRUKTÚRA

Článok 15

Právne postavenie a umiestnenie

Agentúra je orgán Spoločenstva. Má právnu subjektivitu.

V každom členskom štáte má agentúra najširšiu spôsobilosť na právne úkony, aké ich právne predpisy priznávajú právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať alebo scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj byť účastníkom súdnych konaní.

Agentúra je nezávislá vo vzťahu k technickým záležitostiam.

Agentúru zastupuje jej výkonný riaditeľ.

O sídle agentúry rozhodne jednomyseľne Rada.

Článok 16

Špecializované pobočky

Riadiaca rada agentúry hodnotí potrebu zriadenia špecializovaných pobočiek v členských štátoch a rozhoduje o ich zriadení, pričom podlieha súhlasu členských štátov a zohľadňuje, aby sa náležite uprednostnili už zriadené operačné a vzdelávacie strediská špecializované na rozličné stránky kontroly a stráženia pozemných, vzdušných a námorných hraníc.

Špecializované pobočky agentúry vyvíjajú osvedčené postupy s ohľadom na určité typy vonkajších hraníc, za ktoré sú zodpovedné. Agentúra zabezpečuje súdržnosť a jednotnosť takýchto osvedčených postupov.

Každá špecializovaná pobočka predkladá výkonnému riaditeľovi agentúry podrobnú výročnú správu o svojej činnosti a poskytuje aj všetky ostatné typy informácií, ktoré sa týkajú koordinácie operačnej spolupráce.

Článok 17

Zamestnanci

1.   Na zamestnancov agentúry sa uplatňuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a pravidlá, ktoré spoločne prijali inštitúcie Európskych spoločenstiev na účely uplatňovania tohto štatútu a podmienok zamestnávania.

2.   Právomoci, ktoré menovaciemu orgánu udelil služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, vykonáva agentúra vo vzťahu ku svojim vlastným zamestnancom.

3.   Zamestnancov agentúry tvorí dostatočný počet úradníkov a národných expertov v oblasti kontroly a stráženia vonkajších hraníc, ktorých na plnenie riadiacich povinností dočasne vysielajú členské štáty. Zvyšok zamestnancov tvoria ostatní zamestnanci, ktorých agentúra prijíma na plnenie svojich úloh podľa potreby.

Článok 18

Výsady a imunity

Na agentúru sa uplatňuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 19

Zodpovednosť

1.   Zmluvná zodpovednosť agentúry sa riadi právom, ktoré sa uplatňuje na príslušnú zmluvu.

2.   Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc rozhodovať na základe akejkoľvek rozhodcovskej doložky, ktorú obsahuje zmluva uzatvorená agentúrou.

3.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti agentúra nahradí všetky škody spôsobené jej orgánmi alebo jej zamestnancami pri výkone ich povinností, v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov.

4.   Súdny dvor má právomoc rozhodovať spory o náhrade škody podľa odseku 3.

5.   Osobná zodpovednosť zamestnancov voči agentúre sa riadi ustanoveniami služobného poriadku alebo podmienkami zamestnávania, ktoré sa na nich vzťahujú.

Článok 20

Právomoci riadiacej rady

1.   Agentúra má riadiacu radu.

2.   Riadiaca rada:

a)

menuje výkonného riaditeľa na návrh Komisie v súlade s článkom 26;

b)

každoročne do 31. marca prijme súhrnnú správu agentúry za predchádzajúci rok a najneskôr do 15. júna ju zašle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Dvoru audítorov. Súhrnná správa sa zverejňuje;

c)

každoročne do 30. septembra, a po prijatí stanoviska Komisie, prijme trojštvrtinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom program práce agentúry na ďalší rok a zašle ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii; tento pracovný program sa prijíma podľa ročného rozpočtového postupu a legislatívneho programu Spoločenstva v oblastiach, ktoré sa týkajú riadenia vonkajších hraníc;

d)

stanovuje postupy rozhodovania výkonného riaditeľa týkajúce sa operačných úloh agentúry;

e)

plní svoje funkcie týkajúce sa rozpočtu agentúry podľa článkov 28, 29 ods. 5, 9 a 11, článku 30 ods. 5 a článku 32;

f)

vykonáva disciplinárnu právomoc nad výkonným riaditeľom a so súhlasom výkonného riaditeľa nad zástupcom riaditeľa;

g)

vypracuje svoj rokovací poriadok;

h)

vypracuje organizačnú štruktúru agentúry a prijíma zamestnaneckú politiku agentúry.

3.   Návrhy na rozhodnutia o špecifických činnostiach, ktoré sa majú vykonať na alebo v bezprostrednom okolí vonkajších hraníc ktoréhokoľvek členského štátu, si vyžadujú hlasovanie v prospech jeho prijatia členmi riadiacej rady, ktorí zastupujú tento členský štát.

4.   Riadiaca rada môže radiť výkonnému riaditeľovi v akejkoľvek veci, ktorá výlučne súvisí s rozvojom operačného riadenia vonkajších hraníc vrátane rozvíjania výskumu v zmysle článku 6 tohto nariadenia.

5.   Riadiaca rada rozhodne na žiadosť Írska a/alebo Spojeného kráľovstva o účasti na činnostiach agentúry.

Riadiaca rada prijíma svoje rozhodnutia jednotlivo absolútnou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom. Vo svojom rozhodnutí riadiaca rada zváži, či účasť Írska a/alebo Spojeného kráľovstva prispieva k dosahovaniu príslušných činností. Rozhodnutie určí finančný príspevok Írska a /alebo Spojeného kráľovstva na činnosť, o účasť na ktorej žiadali.

6.   Riadiaca rada každoročne zašle rozpočtovému orgánu všetky informácie, ktoré sa týkajú výsledkov hodnotiaceho postupu.

7.   Riadiaca rada môže zriadiť výkonnú kanceláriu, ktorá napomáha jej a výkonnému riaditeľovi pri príprave rozhodnutí, programov a činností, ktoré má riadiaca rada prijať a podľa potreby, ak je to naliehavé, prijíma v mene riadiacej rady určité predbežné rozhodnutia.

Článok 21

Zloženie riadiacej rady

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, riadiaca rada je zložená z predstaviteľa každého členského štátu a dvoch zástupcov Komisie. Každý členský štát na tento účel vymenuje člena riadiacej rady, ako aj náhradníka, ktorý člena zastupuje v prípade jeho/jej neprítomnosti. Komisia vymenuje dvoch členov a ich náhradníkov. Funkčné obdobie je štyri roky. Toto funkčné obdobie sa môže jedenkrát predĺžiť.

2.   Členovia riadiacej rady sa menujú na základe vysokej úrovne zodpovedajúcich skúseností a odborných znalostí v oblasti operačnej spolupráce na riadení hraníc.

3.   Na činnosti agentúry sa podieľajú krajiny zapojené do vykonávania, uplatňovania a vývoja schengenského acquis. Každá krajina má v riadiacej rade jedného zástupcu a jedného náhradníka. Na základe príslušných ustanovení ich dohôd o pridružení sa vypracujú dojednania, ktoré okrem iného upresnia povahu, rozsah a podrobné pravidlá účasti týchto krajín na činnosti agentúry vrátane ustanovení o finančných príspevkoch a zamestnancoch.

Článok 22

Predsedníctvo riadiacej rady

1.   Riadiaca rada volí predsedu a podpredsedu z radov svojich členov. Podpredseda zastupuje z úradnej moci predsedu v prípade, že sa nemôže zúčastniť plnenia svojich úloh.

2.   Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu uplynie zánikom ich členstva v riadiacej rade. S výhradou tohto ustanovenia, funkčné obdobie predsedu alebo podpredsedu je dva roky. Toto funkčné obdobie sa môže jedenkrát predĺžiť.

Článok 23

Zasadnutia

1.   Zasadnutia riadiacej rady zvoláva jej predseda.

2.   Na rokovaniach sa zúčastňuje výkonný riaditeľ.

3.   Riadiaca rada zasadá aspoň dvakrát do roka. Okrem toho zasadá na podnet predsedu alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny jej členov.

4.   Írsko a Spojené kráľovstvo sú prizývaní k účasti na zasadnutiach riadiacej rady.

5.   Riadiaca rada môže na svoje zasadnutie prizvať ako pozorovateľa akúkoľvek ďalšiu osobu, ktorej stanovisko môže mať význam.

6.   Členom riadiacej rady môžu, pokiaľ ustanovenia jej rokovacieho poriadku neustanovujú inak, pomáhať poradcovia alebo odborníci.

7.   Sekretariát riadiacej rady zabezpečuje agentúra.

Článok 24

Hlasovanie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 2 písm. c) a články 4 a 26 ods. 2 a 4, riadiaca rada prijíma svoje rozhodnutia absolútnou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom.

2.   Každý člen má jeden hlas. Výkonný riaditeľ agentúry nehlasuje. V neprítomnosti člena je oprávnený uplatniť jeho/jej hlasovacie právo náhradník.

3.   Rokovací poriadok stanovuje podrobnejšiu úpravu o hlasovaní, najmä podmienky, za ktorých člen môže konať v mene iného člena, a tam, kde je to vhodné, aj akékoľvek požiadavky na kvórum.

Článok 25

Funkcie a právomoci výkonného riaditeľa

1.   Agentúru riadi jej výkonný riaditeľ, ktorý je pri vykonávaní svojich úloh úplne nezávislý. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci Komisie, riadiacej rady a výkonnej kancelárie, výkonný riaditeľ nežiada ani neprijíma pokyny od ktorejkoľvek vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vyzvať výkonného riaditeľa agentúry, aby podal správu o plnení svojich úloh.

3.   Výkonný riaditeľ má tieto funkcie a právomoci:

a)

pripravovať a uskutočňovať rozhodnutia, programy a činnosti, ktoré schválila riadiaca rada agentúry v rámci obmedzení určených týmto nariadením, jej vykonávacími predpismi a platnými právnymi predpismi;

b)

prijímať všetky potrebné kroky vrátane prijímania interných správnych pokynov a zverejňovania oznamov, potrebných na zabezpečenie fungovania agentúry v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

c)

každoročne pripravovať návrh pracovného programu, správu o činnosti a predkladať ich riadiacej rade;

d)

uplatňovať vo vzťahu k zamestnancom právomoci ustanovené v článku 17 ods. 2;

e)

vypracovať odhad príjmov a výdavkov agentúry podľa článku 29 a plniť rozpočet podľa článku 30;

f)

preniesť svoje právomoci na ostatných zamestnancov agentúry, s výhradou pravidiel, ktoré sa majú prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 20 ods. 2 písm. g).

4.   Výkonný riaditeľ zodpovedá za svoju činnosť riadiacej rade.

Článok 26

Menovanie vysokých úradníkov

1.   Komisia navrhuje kandidátov na pozíciu výkonného riaditeľa na základe zoznamu po uverejnení pozície v úradnom vestníku, a prípadne v inej tlači alebo internete.

2.   Výkonného riaditeľa agentúry menuje riadiaca rada na základe systému zásluh a doložených správnych a riadiacich schopností, ako aj príslušných skúseností v oblasti riadenia vonkajších hraníc. Riadiaca rada prijíma svoje rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom.

Riadiaca rada má právomoc rovnakým postupom výkonného riaditeľa odvolať.

3.   Výkonnému riaditeľovi pomáha zástupca výkonného riaditeľa. Ak výkonný riaditeľ nie je prítomný alebo spôsobilý, preberá jeho/jej miesto zástupca výkonného riaditeľa.

4.   Zástupcu výkonného riaditeľa agentúry menuje riadiaca rada na základe systému zásluh a doložených správnych a riadiacich schopností, ako aj jeho/jej príslušných skúseností v oblasti riadenia vonkajších hraníc na návrh výkonného riaditeľa. Riadiaca rada prijíma svoje rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou všetkých členov s právom hlasovať.

Riadiaca rada má právomoc rovnakým postupom odvolať zástupcu výkonného riaditeľa.

5.   Funkčné obdobie výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa je päť rokov. Riadiaca rada ho môže predĺžiť jedenkrát na ďalšie obdobie až piatich rokov.

Článok 27

Preklad

1.   Na agentúru sa uplatňujú ustanovenia nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (10).

2.   Bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia prijaté na základe článku 290 zmluvy, sa vo všetkých oficiálnych jazykoch Spoločenstva vypracuje výročná správa o činnosti a program práce uvedené v článku 20 ods. 2 písm. b) a c).

3.   Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry zabezpečuje Prekladateľské centrum pre inštitúcie Európskej únie.

Článok 28

Transparentnosť a komunikácia

1.   Šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia agentúra postupuje pri zaobchádzaní so žiadosťami o prístup k jej dokumentom podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001.

2.   Agentúra môže oznámiť svoju vlastnú iniciatívu v oblastiach svojich úloh. Zabezpečuje najmä, aby verejnosť a každá zainteresovaná strana, okrem uverejnenia v zmysle článku 20 ods. 2 písm. b), rýchlo obdržala objektívne, spoľahlivé a ľahko zrozumiteľné informácie o jej práci.

3.   Riadiaca rada ustanoví praktické opatrenia na uplatňovanie odsekov 1 a 2.

4.   Každá fyzická osoba alebo právnická osoba má právo obracať sa na agentúru písomne v ktoromkoľvek jazyku uvedenom v článku 314 zmluvy. Má právo dostať odpoveď v tom istom jazyku.

5.   Rozhodnutia, ktoré prijíma agentúra podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu viesť k podaniu sťažnosti ombudsmanovi alebo k podaniu žaloby na Súdny dvor Európskych spoločenstiev, za podmienok uvedených v článkoch 195 a 230 zmluvy.

KAPITOLA IV

FINANČNÉ POŽIADAVKY

Článok 29

Rozpočet

1.   Bez toho, aby boli dotknuté iné typy príjmov, príjmami agentúry sú:

dotácie Spoločenstva zapísané do všeobecného rozpočtu Európskej únie (sekcia Komisie),

príspevky z krajín, ktoré sú zapojené do vykonávania, uplatňovania a vývoja schengenského acquis,

poplatky za poskytované služby,

všetky dobrovoľné príspevky z členských štátov.

2.   Výdavky agentúry zahŕňajú výdavky na zamestnancov, správu, infraštruktúru a operačné výdavky.

3.   Výkonný riaditeľ vypracuje odhad príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci finančný rok a spolu s plánom schváleného stavu zamestnancov ho zašle riadiacej rade.

4.   Príjmy a výdavky sú v rovnováhe.

5.   Riadiaca rada schvaľuje návrh rozpočtu vrátane predbežného plánu schváleného stavu zamestnancov spolu s predbežným pracovným programom, a najneskôr do 31. marca ich zašle Komisii a krajinám zapojeným do vykonávania, uplatňovania a vývoja schengenského acquis.

6.   Komisia zašle návrh rozpočtu Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) spolu s predbežným návrhom rozpočtu Európskej únie.

7.   Na základe návrhu rozpočtu Komisia zapíše do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za potrebné na plán schváleného stavu zamestnancov a čiastku dotácií, ktoré sa majú účtovať na ťarchu všeobecného rozpočtu, ktorý sa predkladá rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 272 zmluvy.

8.   Rozpočtový orgán schvaľuje prostriedky na dotácie pre agentúru.

Rozpočtový orgán schvaľuje plán stavu zamestnancov agentúry.

9.   Riadiaca rada schvaľuje rozpočet agentúry. Rozpočet je konečným následne po záverečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie. Podľa potreby sa primerane upraví.

10.   Pri každej zmene rozpočtu vrátane plánu stavu zamestnancov agentúry sa postupuje rovnakým postupom.

11.   Riadiaca rada čo najskôr oznamuje rozpočtovému orgánu svoj zámer realizovať akýkoľvek projekt, najmä všetky projekty týkajúce sa majetku ako je prenájom alebo nákup budov. Informuje o tom Komisiu aj krajiny, ktoré sú zapojené do vykonávania, uplatňovania a vývoja schengenského acquis.

Ak pobočka rozpočtového orgánu oznámila svoj zámer zaujať stanovisko, zašle riadiacej rade svoje stanovisko do šiestich týždňov odo dňa oznámenia projektu.

Článok 30

Vykonávanie a kontrola rozpočtu

1.   Výkonný riaditeľ vykonáva rozpočet agentúry.

2.   Najneskôr do 1. marca po každom finančnom roku účtovník agentúry odovzdá predbežné účty účtovníkovi Komisie spolu so správou o rozpočtovom a finančnom riadení za tento finančný rok. Účtovník Komisie zhrnie predbežné účty orgánov a decentralizovaných inštitúcií v súlade s článkom 128 nariadenia (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002, ktorým sa stanovia finančné nariadenia o súhrnnom rozpočte Európskych spoločenstviev (11) (ďalej len „všeobecné finančné nariadenie“).

3.   Najneskôr do 31. marca po každom finančnom roku zašle účtovník Komisie predbežné účty agentúry Dvoru audítorov spolu so správou o rozpočtovom a finančnom riadení za tento finančný rok. Správa o rozpočtovom a finančnom riadení za tento finančný rok sa zašle aj Európskemu parlamentu a Rade.

4.   Po prijatí pripomienok Dvora audítorov k predbežným účtom agentúry podľa článku 129 všeobecného finančného nariadenia riaditeľ vypracuje účtovnú závierku agentúry na svoju vlastnú zodpovednosť a zašle ju na stanovisko riadiacej rade.

5.   Riadiaca rada zaujme stanovisko k účtovnej závierke agentúry.

6.   Najneskôr do 1. júla nasledujúceho roku zašle výkonný riaditeľ účtovnú závierku spolu so stanoviskom riadiacej rady Komisii, Dvoru audítorov, Európskemu parlamentu a Rade, ako aj krajinám, ktoré sú zapojené do vykonávania, uplatňovania a vývoja schengenského acquis.

7.   Účtovná závierka sa zverejní.

8.   Riaditeľ zašle Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky najneskôr do 30. septembra. Túto odpoveď zašle aj riadiacej rade.

9.   Európsky parlament na odporúčanie Rady do 30. apríla N + 2 udelí výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium na plnenie rozpočtu na rok N.

Článok 31

Boj proti podvodom

1.   Na účely boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam sa bez obmedzenia uplatňujú ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999.

2.   Agentúra pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 a bezodkladne vydá príslušné predpisy uplatniteľné na zamestnancov agentúry.

3.   Rozhodnutia týkajúce sa financovania a vykonávania dohôd a nástroje z nich vyplývajúce vyslovene stanovujú, že Dvor audítorov a OLAF môžu podľa potreby vykonávať kontroly na mieste medzi príjemcami financií agentúry a subjektmi zodpovednými za ich prideľovanie.

Článok 32

Finančné ustanovenia

Finančné predpisy uplatniteľné na agentúru prijíma riadiaca rada po porade s Komisiou. Smú sa odchyľovať od nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 (12) o rámcovom finančnom nariadení pre orgány uvedené v článku 185 všeobecného finančného nariadenia, len pokiaľ to osobitne vyžaduje fungovanie agentúry, a na základe predchádzajúceho súhlasu Komisie.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 33

Hodnotenie

1.   Do troch rokov odo dňa, keď agentúra prevzala svoje povinnosti a každých päť rokov potom, riadiaca rada objednáva nezávislé vonkajšie hodnotenie vykonávania tohto nariadenia.

2.   Hodnotenie preskúma, ako účinne plní agentúra svoje úlohy. Zhodnotí aj pôsobenie agentúry a jej pracovných postupov. Hodnotenie zohľadní názory všetkých zainteresovaných strán na európskej a vnútroštátnej úrovni.

3.   Riadiaca rada obdrží závery hodnotenia a vydá odporúčania týkajúce sa zmien tohto nariadenia, agentúry a jej pracovných postupov Komisii, ktorá ich spolu so svojím vlastným stanoviskom, ako aj príslušnými návrhmi zašle Rade. Podľa potreby môže obsahovať aj plán činnosti a časový plán. Závery aj odporúčania hodnotenia sa zverejnia.

Článok 34

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Agentúra začne svoju činnosť od 1. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Luxemburgu 26. októbra 2004

Za Radu

predsednička

R. VERDONK


(1)  Stanovisko z 9. marca 2004 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 108, 30.4.2004, s. 97.

(3)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

(5)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(6)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(8)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(9)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(10)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené aktom o pristúpení z roku 2003.

(11)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/12


NARIADENIE RADY (ES) č. 2008/2004

zo 16. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1268/1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 181a,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

keďže:

(1)

Možnosti podpory, ktoré majú pripraviť vidiecke obyvateľstvo na vyhotovenie a vykonávanie miestnych stratégií rozvoja vidieka v prijímajúcich krajinách, ktoré nepristupujú k Únii v roku 2004, t. j. Bulharsko a Rumunsko, by sa mali priblížiť tým, ktoré existujú v prijímajúcich krajinách, ktoré pristúpili k Únii 1. mája 2004. Z tohto dôvodu je potrebné zaviesť vhodné opatrenie zodpovedajúce článku 33f nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (3).

(2)

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1268/1999 (4) ohľadne obmedzení výšky pomoci by mali byť ujasnené. Zároveň by tieto ustanovenia mali byť zmenené a doplnené takým spôsobom, aby subvencie, ktoré uľahčujú prístup k úverom poskytovaným na základe iných nástrojov neboli zohľadnené pri uplatňovaní týchto obmedzení pomoci. Keďže týmto by sa odstránili možné nejasnosti, táto zmena a doplnenie by mala platiť so spätným účinkom pre všetky prijímajúce krajiny. Je však nevyhnutné zabezpečiť, aby vo všetkých prípadoch boli dodržané stropy stanovené európskymi dohodami.

(3)

Limity pre intenzitu pomoci v hornatých a horských oblastiach Bulharska a Rumunska by sa mali od 1. januára 2004 priblížiť tým, ktoré existujú v znevýhodnených oblastiach krajín, ktoré pristúpili k Únii 1. mája 2004, vo vzťahu k investíciám do poľnohospodárskych podnikov a mladým poľnohospodárom, ako je ustanovené v článku 331 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

(4)

Intenzita pomoci a podiel príspevku Spoločenstva na celkových oprávnených verejných výdavkoch na opatrenia rozvoja vidieka vrátane infraštruktúry a niektorých iných opatrení v prijímajúcich krajinách, ktoré nepristupujú k Únii v roku 2004, t. j. Bulharsko a Rumunsko, by sa mali priblížiť k tým, ktoré existujú v prijímajúcich krajinách, ktoré pristúpili k Únii 1. mája 2004.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1268/1999 by sa preto malo príslušne zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1268/1999 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa vkladá táto zarážka:

„—

vo vzťahu k Bulharsku a Rumunsku, príprava vidieckeho obyvateľstva na vyhotovenie a vykonávanie miestnych stratégií rozvoja vidieka a integrovaných územných stratégií rozvoja vidieka pilotnej povahy, v rámci obmedzení ustanovených článkom 33f nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (5).

(5)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 583/2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 1).“"

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Sadzba príspevku Spoločenstva a intenzita pomoci

1.   Príspevok Spoločenstva nepresahuje 75 % celkových oprávnených verejných výdavkov.

Tento strop je však:

a)

80 % pre opatrenia uvedené vo štvrtej, siedmej, jedenástej a šestnástej zarážke článku 2 a pre akýkoľvek projekt súvisiaci s infraštruktúrou;

b)

85 % pre príslušné projekty v rámci akéhokoľvek opatrenia, ak Komisia určí, že došlo k mimoriadnym prírodným katastrofām;

c)

100 % pre opatrenia uvedené v pätnástej zarážke článku 2 a v článku 7 ods. 4.

2.   Verejná pomoc nepresahuje 50 % celkových oprávnených investičných nákladov.

Tento strop je však:

a)

55 % pre investície do poľnohospodárskych podnikov, ktoré uskutočňujú mladí poľnohospodári;

b)

60 % pre investície do poľnohospodárskych podnikov v horských oblastiach;

c)

65 % pre investície do poľnohospodárskych podnikov v horských oblastiach, ktoré uskutočňujú mladí poľnohospodári;

d)

75 % pre investície uvedené v odseku 1 písm. b);

e)

100 % pre investície do infraštruktúry, ktorá nevytvára podstatný čistý príjem;

f)

100 % pre opatrenia uvedené v šestnástej zarážke článku 2.

Pri určení výšky verejnej pomoci na účely tohto odseku sa nezohľadňuje štátna pomoc, ktorá uľahčuje prístup k úverom poskytovaným bez použitia príspevku Spoločenstva uvedeného v tomto nástroji.

V každom prípade príspevok Spoločenstva musí rešpektovať strop výšky pomoci a kumulácie stanovené pre štátnu pomoc v európskych dohodách.

3.   Výška príspevku Spoločenstva je vyjadrená v eurách.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2004.

Bod 2 článku 1 sa však uplatňuje od 1. januára 2000, pokiaľ ide o novoprijatý predposledný pododsek článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1268/1999.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2004

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Stanovisko doručené 14. októbra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko doručené 2. júna 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 583/2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 87. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 769/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 1).


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2009/2004

z 24. novembra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 24. novembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

76,4

070

62,9

204

100,4

999

79,9

0707 00 05

052

101,7

204

41,8

999

71,8

0709 90 70

052

96,9

204

79,8

999

88,4

0805 20 10

204

67,6

999

67,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

75,3

624

79,3

999

77,3

0805 50 10

052

55,7

388

49,8

524

65,7

528

21,2

999

48,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

139,3

400

73,6

404

76,8

720

63,4

800

194,0

999

109,4

0808 20 50

052

120,9

999

120,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2010/2004

z 24. novembra 2004,

ktorým sa určuje redukčný koeficient, ktorý sa má aplikovať v rámci tarifnej subkvóty II na mäkkú pšenicu, inú ako vysokej kvality, uvedený v nariadení (ES) č. 2375/2002

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1784/2003 zo dňa 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2375/2002 zo dňa 27. decembra 2002, týkajúce sa otvorenia a spôsobu hospodárenia s tarifnými kvótami spoločenstva na mäkkú pšenicu, inú ako vysokej kvality, pochádzajúcu z tretích krajín, a odchýlkou od nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 2375/2002 otvorilo ročnú tarifnú kvótu na 2 981 600 ton mäkkej pšenice, inej ako vysokej kvality. Táto kvóta je rozdelená na tri subkvóty.

(2)

Článok 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2375/2002 určil objem subkvóty II na 38 000 ton na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004.

(3)

Objemy požadované dňa 22. novembra 2004 v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2375/2002 prekračujú objemy, ktoré sú k dispozícii. Je preto vhodné stanoviť, do akej miery môžu byť licencie vydané s tým, že sa určí redukčný koeficient, ktorý treba aplikovať na požadované objemy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každej žiadosti o dovoznú licenciu na subkvótu II na mäkkú pšenicu, inú ako vysokej kvality, podanej a odovzdanej Komisii dňa 22. novembra 2004 v súlade s článkom 5 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 2375/2002, sa vyhovie do výšky 16,1214 % požadovaných objemov.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 25. novembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli dňa 24. novembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 88. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1111/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 21).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/17


ROZHODNUTIE RADY

z 15. novembra 2004

o ukončení konzultácie s Togskou republikou podľa článku 96 dohody z Cotonou

(2004/793/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na dohodu o partnerstve krajín AKT-ES, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1) („dohoda z Cotonou“), najmä na jej článok 96,

so zreteľom na internú dohodu o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať, pri vykonávaní dohody o partnerstve krajín AKT-ES (2), najmä na jej článok 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Vymedzené pravidlá nevyhnutných súčastí dohody z Cotonou podľa jej článku 9 boli porušené vládou Togskej republiky.

(2)

Podľa článku 96 dohody z Cotonou sa 14. apríla 2004 začali konzultácie s krajinami AKT a Togskou republikou, v rámci ktorých togské štátne orgány prijali osobitné záväzky, ktoré majú za cieľ nápravu problémov, na ktoré poukázala Európska únia, s vykonaním v priebehu trojmesačného obdobia prehĺbeného dialógu.

(3)

Po skončení tohto obdobia sa zdá, že niektoré z vyššie uvedených záväzkov viedli ku konkrétnym iniciatívam a iné boli splnené; predsa však mnohé dôležité opatrenia vzhľadom na nevyhnutné súčasti dohody z Cotonou sa ešte musia vykonať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Konzultácie začaté s Togskou republikou podľa článku 96 ods. 2 písm. a) dohody z Cotonou sú ukončené.

Článok 2

Opatrenia stanovené v návrhu listu, ktorý je uvedený v prílohe, sú prijaté podľa príslušných opatrení uvedených v článku 96 ods. 2 písm. c) dohody z Cotonou.

Článok 3

Zrušuje sa rozhodnutie adresovať vláde Togskej republiky list Rady a Komisie zo 14. decembra 1998.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Jeho platnosť je dvadsaťštyri mesiacov od jeho prijatia Radou. Preskúma sa pravidelne každých šesť mesiacov.

V Bruseli 15. novembra 2004

Za Radu

predsednička

M. VAN DER HOEVEN


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 376.


PRÍLOHA

K RUKÁM PREDSEDU VLÁDY TOGSKEJ REPUBLIKY

Vážený pán predseda vlády,

Európska únia prikladá veľký význam ustanoveniam článku 9 dohody z Cotonou. Dodržiavanie ľudských práv, demokratických princípov a princípov právneho štátu, na ktorom sa zakladá partnerstvo krajín AKT-ES, predstavuje nevyhnutné súčasti tejto dohody, a teda základ našich vzťahov.

Európska únia si všimla, že súčasná politická situácia v Togu je charakterizovaná zablokovaním, a že demokratický deficit a slabé dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd predstavujú naďalej porušovanie nevyhnutných súčastí podľa článku 9 vyššie uvedenej dohody.

Európska únia sa 30. marca 2004 rozhodla, vzhľadom na tento článok a na súčasnú zablokovanú politickú situáciu v Togu, začať konzultácie podľa článku 96 dohody, aby sa situácia dôkladne preskúmala a v prípade potreby napravila.

Tieto konzultácie sa konali v Bruseli 14. apríla 2004. V rámci nich boli spomenuté viaceré základné otázky a Vy ste mohli predložiť stanovisko a analýzu situácie togských štátnych orgánov. Európska únia s uspokojením vzala na vedomie, že togská strana prijala určité záväzky, ktoré sú uvedené v prílohe a stanovila pozitívne body na posilnenie demokratickej atmosféry a atmosféry právneho štátu v krajine.

Bolo dohodnuté, aby prehĺbený dialóg o rozličných bodoch, ktoré boli vyzdvihnuté počas trojmesačného obdobia, prebiehal v Togu, a aby sa na konci tohto obdobia vykonal rozbor situácie.

Tento prehĺbený a pravidelný dialóg sa uskutočnil na základe zoznamu opatrení, ktoré sa majú prijať na účel realizácie dohodnutých záväzkov.

Z tejto bilancie vyplýva, že togské štátne orgány uskutočnili významné kroky. Obzvlášť sa berie na vedomie, že:

štátne orgány zorganizovali pre prefektov a poriadkové sily stretnutia na informovanie a zvýšenie záujmu o rozličné aspekty ľudských práv a základných slobôd. Štátne orgány distribuovali inštrukcie a obežníky, v ktorých sa pripomínajú existujúce smernice a pravidlá. Opozícia mohla skonštatovať a potvrdiť niekoľko pozitívnych výsledkov,

štátne orgány poučili sudcov, aby všetky spisy osôb, ktoré sa nachádzajú vo vyšetrovacej väzbe a ktorých vyšetrovanie je ukončené, boli urýchlene rozhodnuté. Táto výzva na urýchlenie umožnila naplánovať 214 súdnych rozhodnutí, medzi ktorými sú aj spisy určitého počtu väzňov považovaných za politických. Vláda zaručila prístup advokátov k ich klientom počas fázy predbežného vyšetrovania. Približne 500 väzňov bolo oslobodených v auguste na základe buď odpustenia trestu, alebo podmienečným prepustením na slobodu,

prístup do verejných médií, až donedávna, mimo obdobia volebnej kampane, vyhradený vláde a politickej strane pri moci, bol v posledných týždňoch rozšírený aj na opozičné strany, aj keď tento prístup nie je ešte vyrovnaný,

vláda iniciovala reformu Národnej komisie pre ľudské práva a Najvyššieho audiovizuálneho a komunikačného úradu,

nový tlačový zákon bol schválený národným zhromaždením 24. augusta,

s pomocou rozvojového programu OSN (RPOSN) bola pripravená diagnóza súdneho systému,

vláda pokračovala vo svojich aktivitách v oblasti decentralizácie a nedávno prijala v tejto veci politický list,

prvé stretnutie s tradičnou opozíciou sa konalo 25. augusta so zreteľom na začatie národného dialógu v štrukturovanom a transparentnom rámci.

Niet pochýb, že tieto kroky prispeli k posilneniu dodržiavania ľudských práv a základných slobôd vo Vašej krajine. Avšak v oblasti obnovovania demokracie zostávajú body, ktoré vzbudzujú závažné obavy.

V tomto kontexte Európska únia obzvlášť očakáva konkrétne tieto opatrenia, ktoré zodpovedajú záväzkom uvedeným v prílohe tejto prílohy:

vykonávanie národného dialógu v štruktúrovanom a transparentnom rámci v súlade so záväzkom č. 1.1,

v kontexte tohto dialógu revíziu volebného rámca, ktorým sa zaručí transparentný a demokratický proces v súlade so záväzkom č. 1.3,

definíciu právneho rámca o usporiadaní financovania politických strán v súlade so záväzkom č. 1.4,

usporiadanie volieb do zákonodarných orgánov a miestnych volieb v súlade so záväzkami č. 1.5 a 1.6,

pokračovanie procesu decentralizácie podľa záväzku č. 1.7,

pokračovanie nápravy situácie politických väzňov a ich prípadné oslobodenie podľa záväzku č. 2.2,

revíziu mandátu a štatútu Národnej komisie pre ľudské práva a Najvyššieho audiovizuálneho a komunikačného úradu podľa záväzkov č. 2.5 a 3.6,

pokračovanie reformy právneho a súdneho sektora v súlade s odporúčaniami uvedenými v diagnostickej správe RPOSN.

Európska únia rovnako prikladá veľký význam pokračovaniu a konsolidácii už podniknutých aktivít v rámci záväzkov č. 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5.

Po skončení konzultácií a po uznaní záväzkov realizovaných v tomto štádiu a so zreteľom na dôležité aktivity, ktoré sa ešte majú vykonať, bolo rozhodnuté prijať tieto vhodné opatrenia podľa článku 96 ods. 2 písm. c) dohody z Cotonou:

1.

vykonávanie projektov, ktoré sú financované zo zvyšných čiastok 6. a 7. Európskeho rozvojového fondu (ERF) a ktoré majú slúžiť potrebám obyvateľstva, ako aj tých, ktoré podporujú dodržiavanie nevyhnutných súčastí dohody z Cotonou, a to dodržiavanie ľudských práv, demokratických princípov a princípov právneho štátu. Taktiež sa bude vykonávať Národný program decentralizovaných aktivít pre správu životného prostredia, ako aj Rámec vzájomných záväzkov na fondy Stabex 1990–1994;

2.

pomoc inštitúciám, ktorá je určená na podporu uskutočňovania opatrení zameraných na splnenie zmluvných záväzkov v rámci konzultácií, môže byť poskytnutá zo zvyšných čiastok 6. a 7. ERF. Z tohto dôvodu Komisia pristúpi, okrem iného, k prijatiu rozhodnutia o financovaní programu „4. všeobecného sčítania obyvateľstva a bývania“;

3.

oznámenie o pridelení prostriedkov 9. ERF sa uskutoční po tom, čo bude zriadený volebný rámec, ktorý zaručí transparentný a demokratický volebný proces a ktorý bude prijateľný všetkými stranami, a určí sa termín konania volieb do zákonodarných orgánov. V takom prípade začne plánovanie týchto zdrojov;

4.

podľa oznámenia 9. ERF môže byť poskytnutá podpora na prípravu volieb s výhradou, že budú dodržané podmienky stanovené podľa vyššie spomenutého volebného rámca;

5.

keď sa uskutočnia slobodné a riadne voľby do zákonodarných orgánov, spolupráca s Európskou úniou sa úplne obnoví s vykonávaním 9. ERF a Rámca vzájomných záväzkov na fondy Stabex 1995–1999;

6.

príspevky na regionálne projekty sa preskúmajú podľa potreby;

7.

operácie humanitárneho charakteru, obchodná spolupráca a obchodné preferencie zostávajú nedotknuté.

Budú sa vykonávať pravidelné revízie raz za šesť mesiacov, na ktorých sa spoločne zúčastnia predsedníctvo Európskej únie a Európska komisia.

Európska únia bude naďalej podrobne sledovať situáciu v Togu a počas dvadsaťštyrimesačného kontrolného obdobia bude s Vašou vládou udržiavať hlbší politický dialóg, aby sa zabezpečilo, že bude pokračovať v línii už podniknutých akcií na účel obnovenia demokracie a právneho štátu a na účel pokračovania a konsolidácie svojich snáh v oblasti ľudských práv a základných slobôd.

V prípade urýchlenia uskutočňovania záväzkov prijatých togskými štátnymi orgánmi alebo naopak, v prípade prerušenia, Európska únia si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť vhodné opatrenia.

Prijmite prosím, pán predseda vlády, uistenie o našej najvyššej úcte.

V Bruseli 15. novembra 2004

Za Komisiu

Za Radu

PRÍLOHA K PRÍLOHE

ZOZNAM ZÁVÄZKOV PRIJATÝCH TOGSKOU REPUBLIKOU

Vláda Togskej republiky prijala tieto záväzky vo vzťahu k Európskej únii v rámci konzultácií podľa článku 96 dohody z Cotonou.

Záväzok č. 1.1.:

S cieľom zaistiť plné dodržiavanie demokratických princípov, bezodkladné oznámenie otvoreného a dôveryhodného obnovenia celoštátneho dialógu s tradičnou opozíciou a občianskou spoločnosťou, ktorý bude štruktúrovaný a transparentný.

Záväzok č. 1.2.:

Záväzok bezodkladne zaručiť slobodnú činnosť akejkoľvek politickej strany bez akéhokoľvek obťažovania, zastrašovania alebo cenzúry.

Záväzok č. 1.3.:

Vychádzajúc z Rámcovej dohody z Lomé, záväzok pristúpiť v lehote 6 mesiacov k revízii volebného rámca, ktorým sa zaručí, že volebný proces bude transparentný, demokratický a prijateľný pre všetky strany.

Záväzok č. 1.4.:

Záväzok zaručiť všetkým politickým stranám rovnomerný prístup do verejných médií a nastoliť vyvážený systém prístupu k štátnym prostriedkom, ktoré sú vyčlenené na financovanie politických strán.

Záväzok č. 1.5.:

Záväzok usporiadať nové voľby do zákonodarných orgánov za transparentných podmienok a so súhlasom na účasť medzinárodných pozorovateľov vo všetkých štádiách procesu, v čo najskoršom možnom termíne a podľa rámca prijatého v záväzku 1.3.

Záväzok č. 1.6.:

Záväzok usporiadať v lehote 12 mesiacov miestne voľby za transparentných podmienok a so súhlasom na účasť pozorovateľov vo všetkých štádiách procesu.

Záväzok č. 1.7.:

Záväzok zaviesť v lehote 12 mesiacov podmienky potrebné na to, aby demokraticky zvolené mestské rady disponovali mandátom a prostriedkami potrebnými na zabezpečenie účinnej a demokraticky legitímnej miestnej správy.

Záväzok č. 2.1.:

Záväzok zaručiť, že sa na togskom území už viac nebudú vykonávať mimosúdne popravy, mučenie a ďalšie neľudské a ponižujúce činy vrátane vhodného vzdelávania kádrov poriadkových síl a súdneho systému.

Záväzok č. 2.2.:

Záväzok oslobodiť všetkých politických väzňov, ktorí sú zjavne zadržiavaní pre svoju politickú opozíciu, kritické vyjadrenia voči vláde alebo ďalšie dôvody, ktoré neodôvodňujú väznenie. Zoznam väzňov, ktorých sa dotýka toto opatrenie, by mal byť zostavený v spolupráci s jednou alebo viacerými MO, ktoré budú uznávané, v tejto veci príslušné a prijateľné všetkými stranami. Tento záväzok by mal byť dodržaný v lehote, ktorá nepresiahne 6 týždňov.

Záväzok č. 2.3.:

Záväzok postúpiť prokuratúre v lehote troch mesiacov všetky spisy osôb, ktoré sú vo vyšetrovacej väzbe alebo vyšetrované na slobode, na účel objasnenia ich prípadu v súlade s platnou právnou úpravou.

Záväzok č. 2.4.:

Záväzok umožniť do skončenia konzultácií advokátom a humanitárnym MO a MO pre ľudské práva, v sprievode lekára podľa vlastného výberu, voľný prístup k väzňom, bez ohľadu na miesto uväznenia (väznice, žandárske stanice, polícia, atď.), aby si mohli overiť, že nedošlo k mučeniu alebo inému neľudskému zaobchádzaniu.

Záväzok č. 2.5.:

Záväzok preskúmať v lehote 9 mesiacov mandát a štatút Národnej komisie pre ľudské práva, aby bola zaručená jej skutočná nezávislosť vo vzťahu k správnym orgánom.

Záväzok č. 2.6.:

Záväzok dať súdne alebo disciplinárne stíhať vinníkov, ktorým bolo dokázané vykonávanie mimosúdnych popráv, mučenie a ponižujúce a neľudské zaobchádzanie. Tento záväzok by mal tiež obsahovať zmeny a doplnenia príslušných právnych predpisov v častiach, kde je to potrebné.

Záväzok č. 2.7.:

Záväzok zabezpečiť prostredníctvom vhodných opatrení, ktoré sa stanovia neskôr, fungovanie súdnictva, ktoré bude nestranné a nezávislé od výkonnej moci. Diagnóza, ktorá umožní vypracovanie akčného plánu, sa očakáva do skončenia konzultácií.

Záväzok č. 3.1.:

Záväzok preskúmať v lehote 6 mesiacov tlačový a komunikačný zákon, s cieľom dostať ho na úroveň, ktorá bude v súlade s medzinárodnými štandardmi. Obzvlášť sa očakáva, že budú zrušené tresty odňatia slobody za trestné činy „ohovárania a urážky na cti“, ktoré sú v súčasnosti uvedené v tlačovom zákone.

Záväzok č. 3.2.:

Záväzok bezodkladne zaručiť, že médiá, MO a zástupcovia občianskej spoločnosti nebudú nijako obťažovaní, cenzurovaní alebo zastrašovaní.

Záväzok č. 3.3.:

Záväzok bezodkladne zaručiť všetkým politickým a občianskym činiteľom a každému občanovi právo na slobodu prejavu, právo zúčastňovať sa pokojných zhromaždení a manifestácií, verejne a na celom území štátu, bez akéhokoľvek obťažovania, cenzúry alebo zastrašovania.

Záväzok č. 3.4.:

Záväzok zaručiť voľný pohyb všetkým politickým a občianskym činiteľom ako občanom a v rámci vykonávania ich politických funkcií a reprezentovania občianskej spoločnosti.

Záväzok č. 3.5.:

Záväzok zaručiť do skončenia konzultácií každému občanovi voľný prístup k informáciám médií vrátane webových stránok opozičných strán, MO, atď.

Záväzok č. 3.6.:

Záväzok preskúmať v lehote 6 mesiacov mandát a štatút Najvyššieho audiovizuálneho a komunikačného úradu, aby bola zaručená jeho skutočná nezávislosť vo vzťahu k správnym orgánom a všetkým politickým silám.

Záväzok č. 4.1.:

Záväzok dodať inštanciám Európskej únie 1. júna a 1. júla 2004 správy o pokroku, ktorý sa dosiahol v rôznych oblastiach rozhovorov, a o splnení prijatých záväzkov.

Záväzok č. 4.2.:

Záväzok zúčastňovať sa, pokiaľ ide o togské štátne orgány, dialógu na mieste a uľahčiť prípadné misie úradníkov Komisie a predsedníctva v Togu v rámci začatého dialógu.


EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

Spoločný výbor EHP

25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/23


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 69/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha I k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Rozhodnutie Komisie 2004/205/ES z 1. marca 2004, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia pre obchod vo vnútri spoločenstva so spermiami, vajíčkami a embryami hovädzieho dobytka, prasiat, oviec, kôz a zvierat z čeľade koňovitých získanými v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku (2) sa má začleniť do dohody.

(3)

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Island a Lichtenštajnsko,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 68 (rozhodnutie Komisie 2002/878/ES) v časti 4.2 kapitoly I prílohy I k dohode sa dopĺňa tento bod:

„69.

32004 D 0205: Rozhodnutie Komisie 2004/205/ES z 1. marca 2004, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia pre obchod vo vnútri spoločenstva so spermiami, vajíčkami a embryami hovädzieho dobytka, prasiat, oviec, kôz a zvierat z čeľade koňovitých získanými v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku (Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2004, s. 23).“

Článok 2

Text rozhodnutia 2004/205/ES v nórskom jazyku, ktorý je určený na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie je autentický.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2004, s. 23.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/25


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 70/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšanie a osvedčovanie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha II k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/15/ES z 27. februára 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 1 (smernice Rady 76/768/EHS) kapitoly XVI prílohy II k dohode sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32003 L 0015: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/15/ES z 27. februára 2003 (Ú. v. EÚ L 66, 11.3.2003, s. 26).“

Článok 2

Texty smernice 2003/15/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 66, 11.3.2003, s. 26.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/26


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 71/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšanie a osvedčovanie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 102/2002 z 12. júla 2002 (1).

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi (2) sa má začleniť do dohody.

(3)

Rezolúcia Rady a zástupcov vlád členských štátov zo zasadnutia Rady 7. decembra 1998 o voľnom pohybe tovaru (3) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Kapitola XX prílohy II k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za položku „XX. VOĽNÝ POHYB TOVARU – VŠEOBECNE“ sa dopĺňa nasledujúca položka a bod:

„AKTY, KTORÉ SÚ UVEDENÉ

1.

398 R 2679: Nariadenie Rady (ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 337, 12.12.1998, s. 8).“

2.

Body 1, 2, 3 a 4 sa menia na body 2, 3, 4 a 5 podľa uvedeného poradia.

3.

Za bod 5 (odporúčanie Komisie 2001/893/ES) sa vkladá nasledujúci bod:

„6.

498 X 1212(01): Rezolúcia Rady a zástupcov vlád členských štátov zo zasadnutia Rady zo 7. decembra 1998 o voľnom pohybe tovaru (Ú. v. ES L 337, 12.12.1998, s. 10).“

Článok 2

Texty nariadenia (ES) č. 2679/98 a Rezolúcie Rady a zástupcov vlád členských štátov zo zasadnutia Rady 7. decembra 1998 o voľnom pohybe tovaru, v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

Predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. ES L 298, 31.10.2002, s. 17.

(2)  Ú. v. ES L 337, 12.12.1998, s. 8.

(3)  Ú. v. ES L 337, 12.12.1998, s. 10.

(4)  Ústavné požiadavky sú uvedené.


PRÍLOHA

VYHLÁSENIE ŠTÁTOV EZVO

týkajúce sa rezolúcie Rady a zástupcov vlád členských štátov zo zasadnutia Rady zo 7. decembra 1998 o voľnom pohybe tovaru

(ktorým sa do kapitoly XX (voľný pohyb tovaru – všeobecne) prílohy II k dohode vkladá nový bod 6)

Pri implementácii Rezolúcie Rady a zástupcov vlád členských štátov združených v Rade 7. decembra 1998 o voľnom pohybe tovaru sa štáty EZVO zaväzujú urobiť všetko, čo je v ich právomoci, na prevzatie rovnakých záväzkov ako členské štáty EÚ.

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

týkajúca sa začlenenia nariadenia Rady (ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi do dohody

(ktorou sa do kapitoly XX (voľný pohyb tovaru – všeobecne) prílohy II k dohode vkladá nový bod 1)

Zmluvné strany týmto súhlasia, že problémy, na ktoré sa zameriava nariadenie Rady (ES) č. 2679/98 sú významné vo vzťahu k dobudovaniu vnútorného trhu.

Strany si preto želajú uplatňovať nariadenie (ES) č. 2679/98 v rámci Dohody o EHP.

Uvedené platí bez toho, aby bola dotknutá podmienka, že oblasť spravodlivosti a vnútorných záležitostí patrí mimo rámec pôsobnosti Dohody o EHP.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/29


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 72/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšanie a osvedčovanie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha II k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Smernica Komisie 2003/32/ES z 23. apríla 2003, ktorou sa zavádzajú podrobné špecifikácie týkajúce sa požiadaviek stanovených v smernici Rady 93/42/EHS na zdravotnícke pomôcky vyrábané z tkanív živočíšneho pôvodu (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 4 (smernice Komisie 2003/12/ES) v kapitole XXX prílohy II k dohode sa dopĺňa tento bod:

„5.

32003 L 0032: Smernica Komisie 2003/32/ES z 23. apríla 2003, ktorou sa zavádzajú podrobné špecifikácie týkajúce sa požiadaviek stanovených v smernici Rady 93/42/EHS na zdravotnícke pomôcky vyrábané z tkanív živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 105, 26.4.2003, s. 18).“

Článok 2

Texty smernice 2003/32/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 105, 26.4.2003, s. 18.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/30


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 73/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha IX k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha IX k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do bodu 24 (smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2001/34) sa vkladá nasledujúci text:

„v znení:

32003 L 0071: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).“

2.

Za bod 29a (smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/6/ES sa vkladá nasledujúci text:

„29b.

32003 L 0071: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).“

Článok 2

Texty smernice 2003/71/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(3)  Ústavné požiadavky sú uvedené.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/32


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 74/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI (Telekomunikačné služby) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XI k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Odporúčanie Komisie 2003/558/ES z 25. júla 2003 o spracovávaní informácií o umiestnení volajúceho v elektronických komunikačných sieťach na účely posilnenia umiestnenia pohotovostných telefonických služieb (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 5cn (rozhodnutia Komisie 2003/548/ES) prílohy XI k dohode sa dopĺňa tento bod:

„5co.

32003 H 0558: Odporúčanie Komisie 2003/558/ES z 25. júla 2003 o spracovávaní informácií o umiestnení volajúceho v elektronických komunikačných sieťach na účely posilnenia umiestnenia pohotovostných telefonických služieb (Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 49).“

Článok 2

Texty odporúčania 2003/558/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 49.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/33


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 75/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI (Telekomunikačné služby) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XI k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Rozhodnutie Komisie 2003/490/ES z 30. júna 2003 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov v Argentíne (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 5ef (rozhodnutia Komisie 2002/16/ES) prílohy XI k dohode sa dopĺňa tento bod:

„5eg.

32003 D 0490: Rozhodnutie Komisie 2003/490/ES z 30. júna 2003 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov v Argentíne (Ú. v. EÚ L 168, 5.7.2003, s. 19).“

Článok 2

Texty rozhodnutia 2003/490/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 5.7.2003, s. 19.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/34


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 76/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XIII k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2327/2003 z 22. decembra 2003, ktorým sa zriaďuje prechodný bodový systém pre ťažké nákladné vozidlá prechádzajúce tranzitom cez Rakúsko na rok 2004, v rámci udržateľnej dopravnej politiky (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 26d (nariadenia Komisie (ES) 792/94) prílohy XIII k dohode sa dopĺňa tento bod:

„26e.

32003 R 2327: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003 z 22. decembra 2003, ktorým sa zriaďuje prechodný bodový systém pre ťažké nákladné vozidlá prechádzajúce tranzitom cez Rakúsko na rok 2004, v rámci udržateľnej dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 30).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

a)

Príloha II k nariadeniu sa mení na prílohu III.

b)

Do prílohy I k nariadeniu sa dopĺňa toto:

‚PRÍLOHA II

Body, ktoré sú k dispozícii na roky 2004, 2005 a 2006

 

2004

2005

2006

Island

572

544

515

Lichtenštajnsko

104 000

98 527

93 053

Nórsko

26 299

24 915

23 531’ 

Článok 2

Texty nariadenia (ES) č. 2327/2003 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 30.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/36


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 77/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XIII k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1726/2003 z 22. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 417/2002 o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 56m (nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 417/2002) sa v prílohe XIII k dohode dopĺňa táto zarážka:

„—

32003 R 1726: Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1726/2003 z 22. júla 2003 (Ú. v. EÚ L 249, 1.10.2003, s. 1).“

Článok 2

Texty nariadenia (ES) č. 1726/2003 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 249, 1.10.2003, s. 1.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/37


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 80/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XV (Štátna pomoc) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XV k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 502/2004 z 11. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1177/2002 o dočasných ochranných opatreniach v sektore stavby lodí (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 1ca (nariadenia Rady (ES) č. 1177/2002) v prílohe XV k dohode sa dopĺňa tento text:

„v znení:

32004 R 0502: Nariadenie Rady (ES) č. 502/2004 z 11. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 6).“

Článok 2

Texty nariadenia (ES) č. 502/2004 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 6.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/38


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 81/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVI (Verejné obstarávanie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XVI k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2151/2003 zo 16. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (2), v znení opravy uvedenej v Ú. v. EÚ L 330, 18.12.2003, s. 34, sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 6a (nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002) sa v prílohe XVI k dohode dopĺňa tento text:

„v znení:

32003 R 2151: Nariadenie Komisie (ES) č. 2151/2003 zo 16. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 (Ú. v. EÚ L 329, 17.12.2003, s. 1, v znení opravy uvedenej v Ú. v. EÚ L 330, 18.12.2003, s. 34).“

Článok 2

Texty nariadenia (ES) č. 2151/2003 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 329, 17.12.2003, s. 1, v znení opravy v Ú. v. EÚ L 330, 18.12.2003, s. 34.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/39


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 82/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XX k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 32f (smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/76/ES) sa v prílohe XX k dohode dopĺňa tento bod:

„32fa.

32002 L 0096: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24).

Ustanovenia smernice sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

 

V článku 17 ods. 4 písm. a) sa slovo ‚Island’ dopĺňa za slovo ‚Grécko’.“

Článok 2

Texty smernice 2002/96/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24.

(3)  Ústavné požiadavky sú uvedené.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/40


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 83/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XXI k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 z 25. novembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v spoločenstve na prispôsobenie zoznamu ukazovateľov (2) sa má začleniť do dohody.

(3)

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Bod 18a (nariadenie Rady (ES) č. 577/98) prílohy XXI k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Dopĺňa sa nasledujúca zarážka:

„—

32003 R 2257: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 z 25. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 6).“

2.

Úvodná veta k úprave a úprava sa nahrádza týmto textom:

„Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito zmenami:

a)

Toto nariadenie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

b)

Text poslednej vety v článku 4 ods. 4 sa nahrádza týmto textom:

‚Nórsko, Španielsko, Fínsko a Spojené kráľovstvo môžu v prechodnom období až do konca roku 2007 zisťovať štrukturálne premenné za jednotlivé štvrťroky.’ “

Článok 2

Texty nariadenia (ES) č. 2257/2003 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

Predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 6.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/42


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 84/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XXI k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 29/2004 z 8. januára 2004, ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2005 o zosúladení práce a rodinného života, ktorý bol stanovený nariadením Rady (ES) č. 577/98 (2) sa má začleniť do dohody.

(3)

Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (3) sa má začleniť do dohody.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1165/98, ktorým sa zrušuje smernica Rady 78/166/EHS z 13. februára 1978 (4), ktorá je následne zmenená a doplnená a začlenená do dohody a má sa zrušiť na základe dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha XXI k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za bod 18ae (nariadenia Komisie (ES) č. 247/2003) sa vkladá nasledujúci bod:

„18af.

32004 R 0029: Nariadenie Komisie (ES) č. 29/2004 z 8. januára 2004, ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2005 o zosúladení práce a rodinného života, ktorý bol stanovený nariadením Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 57).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

 

Toto nariadenie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko.“

2.

Bod 4 sa ruší.

Článok 2

Texty nariadenia (ES) č. 29/2004 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (5).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 57.

(3)  Ú. v. ES L 162, 5.6.1998, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 52, 23.1.1978, s. 17.

(5)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/44


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 85/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XXI k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1980/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) vo vzťahu k definíciám a aktualizovaným definíciám (2) sa má začleniť do dohody.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1981/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) pokiaľ ide o aspekty terénnej práce a postupy pri amputáciách (3) sa má začleniť do dohody.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) pokiaľ ide o pravidlá výberu a sledovania vzorky (4) sa má začleniť do dohody.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1983/2003 zo 7. novembra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) pokiaľ ide o zoznam cieľových primárnych premenných (5) sa má začleniť do dohody.

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 18i (nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1177/2003) sa v prílohe XXI k dohode dopĺňajú tieto body:

„18j.

32003 R 1980: Nariadenie Komisie (ES) č. 1980/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) vo vzťahu k definíciám a aktualizovaným definíciám (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 1).

18k.

32003 R 1981: Nariadenie Komisie (ES) č. 1981/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) pokiaľ ide o aspekty terénnej práce a postupy pri amputáciách (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 23).

18l.

32003 R 1982: Nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) pokiaľ ide o pravidlá výberu a sledovania vzorky (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 29).

18m.

32003 R 1983: Nariadenie Komisie (ES) č. 1983/2003 z 7. novembra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) pokiaľ ide o zoznam cieľových primárnych premenných (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 34).“

Článok 2

Texty nariadení (ES) č. 1980/2003, 1981/2003, 1982/2003 a 1983/2003 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (6).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 23.

(4)  Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 29.

(5)  Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 34.

(6)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/46


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 86/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XXI k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 16/2004 zo 6. januára 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa „medzigeneračného prenosu chudoby“ (2) sa má začleniť do dohody.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 28/2004 z 5. januára 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o podrobný obsah priebežných a záverečných správ o kvalite (3) sa má začleniť do dohody.

(4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 z 5. decembra 2003 o tvorbe ročnej štatistiky Spoločenstva o oceliarskom priemysle pre referenčné roky 2003-2009 (4) sa má začleniť do dohody.

(5)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach, ktoré sa týkajú mlieka a mliečnych výrobkov (5) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha XXI k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za bod 18m (nariadenie Komisie (ES) č. 1983/2003) sa vkladajú nasledujúce body:

„18n.

32004 R 0016: Nariadenie Komisie (ES) č. 16/2004 zo 6. januára 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa „medzigeneračného prenosu chudoby“ (Ú. v. EÚ L 4, 8.1.2004, s. 3).

18o.

32004 R 0028: Nariadenie Komisie (ES) č. 28/2004 z 5. januára 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o podrobný obsah priebežných a záverečných správ o kvalite (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 42).“

2.

Za bod 4b (nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93) sa vkladá nasledujúci bod:

„4c.

32004 R 0048: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 z 5. decembra 2003 o tvorbe ročnej štatistiky Spoločenstva o oceliarskom priemysle pre referenčné roky 2003-2009 (Ú. v. EÚ L 7, 13.1.2004, s. 1).“

3.

Do bodu 21 (smernice Rady 96/16/ES) sa dopĺňa nasledujúci text:

„v znení:

32003 L 0107: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 7, 13.1.2004, s. 40).“

Článok 2

Texty nariadení (ES) č. 16/2004, 28/2004, 48/2004 a smernice 2003/107/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (6).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 4, 8.1.2004, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 42.

(4)  Ú. v. EÚ L 7, 13.1.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 7, 13.1.2004, s. 40.

(6)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/48


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 87/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k dohode, o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 58/2004 z 23. apríla 2004 (1).

(2)

Je potrebné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody, aby sa zahrnulo rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2256/2003/ES zo 17. novembra 2003, ktorým sa prijíma viacročný program (2003–2005) pre monitorovanie akčného plánu eEurópa 2005, rozširovanie správnej praxe a zlepšenie bezpečnosti siete a informácií (MODINIS) (2).

(3)

Protokol 31 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť, aby sa táto rozšírená spolupráca mohla uskutočňovať s účinnosťou od 1. januára 2004,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

K odseku 5 článku 2 Protokolu 31 k dohode sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32003 D 2256: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2256/2003/ES zo 17. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 1).“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Uplatňuje sa od 1. januára 2004.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 26.8.2004, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 1.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/49


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 88/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k dohode, o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 65/2004 z 26. apríla 2004 (1).

(2)

Podľa článku 3 ods. 2 protokolu 31 k dohode štáty EZVO sa plne zúčastňujú na činnosti Európskej enviromentálnej agentúry založenej nariadením Rady (EHS) č. 1210/90 (2).

(3)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 bolo zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 z 22. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (3).

(4)

Protokol 31 k dohode je preto potrebné zmeniť a doplniť tak, aby obsahoval zmeny týkajúce sa Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete, ktoré nastali prijatím nariadenia (ES) č. 1641/2003,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Protokol 31 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Na konci článku 3 ods. 2 písm. a) sa dopĺňa nasledujúci text:

„a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 (4).

2.

Za článok 3 ods. 2 písm. m) sa dopĺňa tento pododsek:

„n)

Na uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 1210/90 sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie vzťahuje na všetky dokumenty agentúry, ktoré sa týkajú aj štátov EZVO.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (5).

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 26.8.2004, s. 182.

(2)  Ú. v. EÚ L 120, 11.5.1990, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1.

(5)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/51


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 89/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k dohode, o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 173/1999 z 26. novembra 1999 (1).

(2)

Je potrebné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody, aby sa zahrnulo rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 20/2004/ES z 8. decembra 2003, ktorým sa stanovuje všeobecný systém financovania opatrení spoločenstva na podporu spotrebiteľskej politiky na roky 2004 až 2007 (2).

(3)

Protokol 31 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť, aby sa táto rozšírená spolupráca mohla uskutočňovať s účinnosťou od 1. januára 2004,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

K odseku 3 článku 6 protokolu 31 k dohode sa dopĺňa tento pododsek:

„Od 1. januára 2004 sa štáty EZVO zúčastňujú na činnostiach spoločenstva, ktoré môžu vyplynúť z nasledujúcich aktov, ako aj z aktov z nich odvodených:

32004 D 0020: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 20/2004/ES z 8. decembra 2003, ktorým sa stanovuje všeobecný systém financovania opatrení Spoločenstva na podporu spotrebiteľskej politiky na roky 2004 až 2007 (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 1).“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Uplatňuje sa od 1. januára 2004.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. ES L 61, 1.3.2001, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 1.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/52


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 90/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 30 k Dohode o EHP o osobitných ustanoveniach o organizácii spolupráce v oblasti štatistiky a protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 30 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 163/2003 zo 7. novembra 2003 (1).

(2)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 65/2004 z 26. apríla 2004 (2).

(3)

Je potrebné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby sa zahrnulo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 788/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2236/95, (ES) č. 1655/2000, (ES) č. 1382/2003 a (ES) č. 2152/2003 s cieľom upraviť referenčné čiastky vzhľadom na rozšírenie Európskej únie (3).

(4)

Je potrebné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby sa zahrnulo rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 786/2004/ES z 21. apríla 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia č. 1720/1999/ES, 253/2000/ES, 508/2000/ES, 1031/2000/ES, 1445/2000/ES, 163/2001/ES, 1411/2001/ES, 50/2002/ES, 466/2002/ES, 1145/2002/ES, 1513/2002/ES, 1786/2002/ES, 291/2003/ES a 20/2004/ES s cieľom upraviť referenčné čiastky vzhľadom na rozšírenie Európskej únie (4).

(5)

Je potrebné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby sa zahrnulo rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 786/2004/ES z 21. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady č. 96/411/ES a rozhodnutia č. 276/1999/ES, 1719/1999/ES, 2850/2000/ES, 507/2001/ES, 2235/2002/ES, 2367/2002/ES, 253/2003/ES, 1230/2003/ES a 2256/2003/ES s cieľom upraviť referenčné čiastky vzhľadom na rozšírenie Európskej únie (5).

(6)

Protokol 30 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť, aby sa táto rozšírená spolupráca mohla uskutočňovať s účinnosťou od 1. mája 2004.

(7)

Protokol 31 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť, aby sa táto rozšírená spolupráca mohla uskutočňovať s účinnosťou od 1. mája 2004.

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do zarážky článku 3 ods. 7 písm. c) (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1382/2003) protokolu 31 k dohode sa vkladá tento text:

„v znení:

32004 R 0788: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 788/2004 z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 17).“

Článok 2

Protokol 31 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do tretej zarážky článku 17 ods. 4 (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/1999/ES) a do tretej zarážky článku 4 ods. 2c (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 253/2000/ES) sa dopĺňa nasledujúca podzarážka:

„—

32004 D 0786: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 786/2004/ES z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 7).“

2.

Do štvrtej zarážky článku 1 ods. 5 (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES), do zarážky v článku 3 ods. 7 písm. b) (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1411/2001/ES), do štvrtej zarážky článku 4 ods. 2c (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1031/2000/ES), do zarážky v článku 4 ods. 2g (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 291/2003/ES), do šiestej zarážky článku 5 ods. 8 (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 50/2002/ES), do druhej zarážky článku 6 ods. 3 (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 20/2004/ES), do štvrtej zarážky článku 9 ods. 4 (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 163/2001/ES), do štvrtej zarážky článku 13 ods. 4 (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 508/2000/ES), do druhej zarážky článku 15 ods. 8 (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1145/2002/ES) a do druhej zarážky článku 16 ods. 1 (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES) sa dopĺňa nasledujúci text:

„v znení:

32004 D 0786: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 786/2004/ES z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 7).“

Článok 3

1.   Protokol 31 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do siedmej zarážky článku 2 ods. 5 (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 276/1999/ES) a do druhej zarážky článku 17 ods. 4 (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1719/1999/ES) sa dopĺňa nasledujúca podzarážka:

„—

32004 D 0787: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 787/2004/ES z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 12).“

b)

Do deviatej zarážky článku 2 ods. 5 (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2256/2003/ES), do zarážky v článku 3 ods. 7 písm. a) (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2850/2000/ES) a do článku 14 ods. 5 písm. g) (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1230/2003/ES) sa dopĺňa nasledujúci text:

„v znení:

32004 D 0787: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 787/2004/ES z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 12).“

2.   Protokol 30 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

Do druhej zarážky odseku 7 (rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2367/2002/ES) kapitoly II (Štatistického programu na roky 2003 až 2007) sa dopĺňa tento text:

„v znení:

32004 D 0787: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 787/2004/ES z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 12).“

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (6).

Uplatňuje sa od 1. mája 2004.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 41, 12.2.2004, s. 64.

(2)  Ú. v. EÚ L 277, 26.8.2004, s. 182.

(3)  Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 17.

(4)  Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 7.

(5)  Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 12.

(6)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/55


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2004/794/SZBP

z 22. novembra 2004,

ktorou sa predlžuje jednotná akcia 2002/921 SZBP, ktorou sa predlžuje mandát Pozorovateľskej misie Európskej únie (EUMM)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Rada 26. novembra 2002 prijala jednotnú akciu 2002/921/SZBP (1), ktorou sa predlžuje mandát Pozorovateľskej misie Európskej únie (EUMM).

(2)

Rada 5. decembra 2003 prijala jednotnú akciu 2003/852/SZBP (2), ktorou sa predlžuje jednotná akcia 2002/921/SZBP a mandát Pozorovateľskej misie Európskej únie do 31. decembra 2004.

(3)

EUMM by mala pokračovať vo svojich aktivitách na západnom Balkáne za účelom podpory politiky Európskej únie v tomto regióne.

(4)

Mandát EUMM by sa mal preto predĺžiť a jednotná akcia 2002/921/SZBP by sa mala predĺžiť a príslušným spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2002/921/SZBP a mandát EUMM sa týmto predlžujú.

Článok 2

Jednotná akcia 2002/921/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

v článku 3 ods. 3 sa dátum „30. september 2004“ nahrádza dátumom „30. september 2005“;

b)

v článku 6 ods. 1 sa referenčná suma financií nahrádza čiastkou 4 186 482 EUR;

c)

v druhom odseku článku 8 sa dátum „31. december 2004“ nahrádza dátumom „31. december 2005“.

Článok 3

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. novembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. ES L 321, 26.11.2002, s. 51 a korigendum v Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 76.

(2)  Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2003, s. 31.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/56


ROZHODNUTIE RADY 2004/795/SZBP

z 22. novembra 2004,

ktorým sa predlžuje mandát vedúceho Pozorovateľskej misie Európskej únie (EUMM)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 23 ods. 2,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2002/921/SBZP z 26. novembra 2002, ktorou sa predlžuje mandát Pozorovateľskej misie Európskej únie (1), najmä na jej článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 5. decembra 2003 prijala rozhodnutie 2003/853/SZBP (2), ktorým sa predlžuje mandát Maryse DAVIETOVEJ ako vedúcej Pozorovateľskej misie Európskej únie (EUMM). Platnosť tohto rozhodnutia sa končí 31. decembra 2004.

(2)

Dňa 22. novembra 2004 Rada prijala jednotnú akciu 2004/794/SZBP, ktorou sa predlžuje jednotná akcia 2002/921/SZBP predlžujúca mandát Pozorovateľskej misie Európskej únie (EUMM) (3).

(3)

Mandát vedúcej misie EUMM by sa mal preto predĺžiť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Mandát Maryse DAVIETOVEJ ako vedúcej misie Pozorovateľskej misie Európskej únie sa týmto predlžuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2005.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. novembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. ES L 321, 26.11.2002, s. 51 a korigendum v Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 76.

(2)  Ú. v. ES L 322, 9.12.2003, s. 32.

(3)  Pozri stranu 55 Ú. v. EÚ.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/57


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2004/796/SZBP

z 22. novembra 2004

na podporu fyzickej ochrany jadrovej lokality v Ruskej federácii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskej únie, a najmä na jej článok 14,

keďže:

1)

Program spolupráce Európskej únie pre nešírenie zbraní a odzbrojenie v Ruskej federácii, prijatý v rámci spoločnej stratégie 1999/414/SZBP Európskej únie zo 4. júna 1999 o Rusku (1) a zavedený jednotnou akciou Rady 1999/878/SZBP (2) skončil 24. júna 2004.

2)

Stratégia EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, prijatá Európskou radou 12. decembra 2003, obsahuje v kapitole III zoznam opatrení zameraných na boj proti tomuto šíreniu, ktorých prijatie je potrebné nielen v rámci Európskej únie, ale aj v tretích krajinách.

3)

V súlade s kapitolou III Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia musí Európska únia použiť všetky svoje nástroje na predchádzanie, zabránenie, zastavenie a podľa možnosti úplné odstránenie šírenia zbraní, ktoré spôsobujú obavy na globálnej úrovni.

4)

Fyzická ochrana jadrových materiálov a zariadení vrátane zastaralých reaktorov a ich vyhoreného paliva je jedným z konkrétnych opatrení, ktoré obsahuje Stratégia EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia.

5)

S cieľom zabezpečiť spojitosť vonkajších činností Európskej únie, jej aktivity by sa mali uskutočňovať koordinovane s aktivitami uskutočňovanými Európskym spoločenstvom a členskými štátmi.

(6)

Spolková republika Nemecko už podnikla opatrenia na posilnenie fyzickej ochrany ruských jadrových lokalít,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Cieľom tejto jednotnej akcie je podporiť projekt vykonávania opatrení fyzickej ochrany moskovského Bočvarovho inštitútu Ruskej federálnej agentúry pre atómovú energiu. Podrobný opis cieľov a činností, ktoré projekt predpokladá, je stanovený v prílohe I.

Článok 2

Za vykonávanie tejto jednotnej akcie je zodpovedné predsedníctvo, ktorému pomáha generálny tajomník Rady/vysoký splnomocnenec pre SBZP.

Článok 3

Spolková republika Nemecko je zodpovedná za technickú realizáciu tejto jednotnej akcie v rámci svojho bilaterálneho programu v tejto oblasti.

Článok 4

1.   Referenčná finančná čiastka určená na pokrytie nákladov vykonávania tejto jednotnej akcie je 7 937 000 EUR.

2.   Úlohou kontrolovať a vyhodnotiť finančné aspekty vykonávania tejto jednotnej akcie sa poverí Komisia.

3.   Na správu výdavkov financovaných zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa vzťahujú postupy a pravidlá Spoločenstva, ktorými sa spravujú rozpočtové záležitosti, s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie nesmie zostať vo vlastníctve Spoločenstva.

4.   Komisii pri plnení úloh podľa tohto článku pomáha odborník, ktorého povinnosti sú stanovené v prílohe II.

Článok 5

Rada a Komisia zabezpečia príslušnú koordináciu medzi touto jednotnou akciou, inou pomocou Spoločenstva a akoukoľvek inou bilaterálnou pomocou poskytnutou členskými štátmi.

Článok 6

1.   Predsedníctvo, ktorému pomáha generálny tajomník Rady/vysoký splnomocnenec pre SBZP podáva každých šesť mesiacov Rade správu o vykonávaní tejto jednotnej akcie a na základe správ poskytnutých vykonávajúcim subjektom uvedeným v bode 5 prílohy I. Tieto správy zhodnotia aj kapacitu Ruskej federácie prijať a využiť poskytnutú pomoc. Komisia sa plne zapojí do podávania správ a iných súvisiacich úloh.

2.   Rada môže rozhodnúť o pozastavení uskutočňovania projektu, ak Ruská federácia:

a)

nebude plne spolupracovať pri vykonávaní tejto jednotnej akcie,

b)

neumožní na tento účel monitorovanie a/alebo vyhodnocovania a audity Európskej únie,

c)

nebude plniť svoje záväzky podľa Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej (3).

Článok 7

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Jej platnosť sa končí tri roky po dni jej prijatia, pokiaľ Rada nerozhodne inak.

Článok 8

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. novembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. ES L 157, 24.6.1999, s. 1. Spoločná stratégia zmenená a doplnená spoločnou stratégiou Európskej rady 2003/471/SZBP (Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 68).

(2)  Ú. v. ES L 331, 23.12.1999, s. 11. Jednotná akcia zmenená a doplnená rozhodnutím 2002/381/SZBP (Ú. v. ES L 136, 24.5.2002, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 3.


PRÍLOHA I

PODPORA FYZICKEJ OCHRANY JADROVÝCH LOKALÍT V RUSKU

1.   Pozadie

Európska rada prijala 12. decembra 2003 Stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktorá okrem iného vyjadruje želanie EÚ podporovať stabilné medzinárodné a regionálne prostredie prostredníctvom posilňovania programov spolupráce EÚ s inými krajinami pri znižovaní hrozby, zameraných na podporu odzbrojenia, kontroly a bezpečnosti citlivých materiálov, zariadení a odborných znalostí.

Fyzická ochrana jadrových materiálov a zariadení vrátane zastaralých reaktorov a ich vyhoreného paliva je jedným z konkrétnych opatrení, ktoré obsahuje Stratégia EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia.

Okrem toho sa vyvinulo úsilie v oblasti fyzickej ochrany jadrových lokalít v Ruskej federácii pod medzinárodnými iniciatívami. Spomedzi členských štátov bolo v tejto oblasti obzvlášť aktívne Nemecko.

2.   Opis

Projekt bude financovať realizáciu opatrení fyzickej ochrany v jednej jadrovej lokalite v Rusku. Dopĺňa to bilaterálne projekty uskutočňované Nemeckom v Ruskej federácii.

Zariadenie Bočvarovho inštitútu (VNIINM) umiestnené v Moskve obsahuje štiepne materiály, ktoré musia byť zabezpečené proti pokusom o diverziu. S týmto cieľom sa vybuduje nový, posilnený a bezpečný sklad. Tento sklad bude vybavený modernými špecializovanými ochrannými opatreniami, ako sú systémy kontroly prístupu a fyzické bariéry.

Projekt bude financovať návrh a výstavbu bezpečného skladu a nákup a inštaláciu jeho špecializovaného vybavenia fyzickej ochrany. Zo zjavných bezpečnostných dôvodov nemožno zverejniť presný opis činností a vybavenia. Typické časti vybavenia sú napr. obvodové ploty, systémy kontroly prístupu, fyzické bariéry, kontrolné a monitorovacie systémy.

3.   Ciele

Celkový cieľ: Prispieť k posilneniu fyzickej ochrany jadrových lokalít v Rusku, aby sa znížilo riziko krádeže jadrového štiepneho materiálu a sabotáže.

Účel projektu: Zlepšiť fyzickú ochranu štiepnych materiálov v moskovskom Bočvarovom inštitúte (VNIINM) ruskej Federálnej agentúry pre atómovú energiu FAAE (predtým MINATOM).

Výsledky projektu: Doručiť a nainštalovať nový bezpečný sklad pre štiepne materiály vybavený špecializovanými ochrannými opatreniami.

4.   Príjemcovia

Hlavnými subjektmi, ktoré získajú prospech z výsledku projektu sú Federálna agentúra pre atómovú energiu (FAAE) a Bočvarov inštitút (VNIINM).

5.   Subjekt členského štátu, ktorý bude poverený technickou realizáciou projektu

Členský štát: Spolková republika Nemecko

Vykonávajúci subjekt: Spolkové ministerstvo zahraničných vecí (Auswärtiges Amt), ktorému pomáha pri monitorovaní projektu Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung. Úlohy technickej realizácie projektu uskutoční spoločnosť GRS (Gesellschaft für Anlagen- und Reaktor-Sicherheit mbH).

6.   Účastníci tretích strán

Ruská federácia poskytne čiastku ekvivalentnú sume 7 730 000 EUR. Celkové náklady na vybavený bezpečný sklad sa odhadujú na 13 000 000 EUR.

Odborníci GRS budú dozerať na realizáciu úloh pridelených ruským subjektom, aby sa dosiahla plná spojitosť činností financovaných Nemeckom a Ruskou federáciou. Vybavenie poskytnú spoločnosti, ktoré majú potrebné osvedčenia od ruských orgánov.

7.   Požadované prostriedky

Diely a služby na výstavbu nového bezpečného skladu a špecializované vybavenie na fyzickú ochranu.

5 750 000 EUR na výstavbu centrálneho skladu a 1 840 000 EUR na nákup špecializovaného vybavenia na fyzickú ochranu. Celkové náklady projektu okrem toho zahŕňajú čiastku 40 000 EUR na pokrytie cestovných nákladov a diét vykonávajúceho subjektu členského štátu, priamo súvisiacich s riadením projektu ako aj náklady na preklad. Predpokladá sa aj rezerva 100 000 EUR na neočakávané výdavky.

8.   Doba trvania

Plánovaná doba trvania projektu je tri roky.

9.   Podávanie správ

Vykonávajúci subjekt pripraví:

úvodnú správu po prvých šiestich mesiacoch uskutočňovania,

správy o pokroku každých šesť mesiacov počas trvania projektu,

záverečnú správu dva mesiace pred dokončením prác.

Správy sa zašlú generálnemu tajomníkovi Rady/vysokému splnomocnencovi pre SZBP a Komisii.

10.   Referenčná finančná čiastka na úhradu nákladov činnosti

Celkové náklady na projekt sú 7 937 000 EUR.

Rozpočet projektu

Rozpočtová položka projektu

EUR v tisícoch (1)

I.   

Výstavba centrálneho skladu:

a)

technický opis a projekt

300

b)

rozobratie starého skladu

500

c)

štúdie a dokumentácia na licenciu

200

d)

hlavné stavebné práce

3 000

e)

vybavenie a odovzdanie stavby

1 000

f)

inžinierska podpora GRS pre výstavbu

750

Medzisúčet I

5 750

II.   

Špecifické ochranné vybavenie

a)

špecifikácie vybavenia

100

b)

vybavenie, pozostávajúce z:

1 100

obvodového zabezpečenia

400

systému kontroly prístupu

200

fyzických bariér (dvere, okná)

100

bezpečnosť systému kontroly a monitorovania

200

monitorovanie radiácie

200

c)

licencie, poplatky, prijatie vybavenia

100

d)

inštalácia zariadenia

300

e)

inžinierska podpora GRS

240

Medzisúčet II

1 840

III.   

Náklady vykonávajúceho subjektu

cestovné náklady (a diéty) (2)

30

náklady na preklad (3)

10

IV.

Neočakávané výdavky (4)

100

Medzisúčet III + IV

140

V.

Celkové náklady na jedného odborníka (článok 4 ods. 4)

207

SPOLU I–V

7 937


(1)  Maximálne odhady.

(2)  Cesty personálu vykonávajúceho subjektu priamo súvisiace s realizáciou.

(3)  Preklad zmluvných dokumentov a korešpondencie z anglického jazyka do nemeckého a opačne.

(4)  Možno použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase Komisie.


PRÍLOHA II

KOMPETENCIA ODBORNÍKA UVEDENÉHO V ČLÁNKU 4 ODS. 4

V súlade s článkom 4 pomáha Komisii jeden odborník.

Tohto odborníka vyberie Komisia v spolupráci s predsedníctvom, ktorému pomáha generálny tajomník/vysoký splnomocnenec pre SZBP a Spolková republika Nemecko.

Podľa ustanovenia článku 4 odborník bude pomáhať Komisii pri uskutočňovaní projektu týkajúceho sa podpory fyzickej ochrany jadrovej lokality v Ruskej federácii.

Odborníka môžu navrhnúť členské štáty ako prideleného národného odborníka, alebo alternatívne Komisia ho môže prijať ako pomocného alebo zmluvného zamestnanca Komisie.

Bude mať sídlo v Bruseli. Ak sa to bude vyžadovať na účinné uskutočňovanie projektu, môže byť dočasne umiestnený na inom mieste pri delegácii Komisie.

Odborník poskytne Komisii odborné znalosti pri plnení jej úloh podľa článku 4 s ohľadom na:

finančný dozor, kontrolu a vyhodnotenie projektu,

hodnotenie pokroku pri uskutočňovaní projektu,

kontakty s ruskými orgánmi, ak sa vyžadujú, na zabezpečenie účinného vykonávania jednotnej akcie.

Odborník na požiadanie poskytne predsedníctvu, generálnemu tajomníkovi/vysokému splnomocnencovi pre SZBP alebo vláde Spolkovej republiky Nemecko odborné poradenstvo k ich úlohám podľa jednotnej akcie.

Celkové náklady na odborné poradenstvo na obdobie troch rokov sú 207 000 EUR.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/63


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2004/797/SZBP

z 22. novembra 2004

o podpore činností OPCW v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

12. decembra 2003 Európska rada prijala Stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktorá vo svojej kapitole III obsahuje zoznam opatrení zameraných na boj proti takémuto šíreniu.

(2)

Európska únia aktívne vykonáva uvedenú stratégiu EÚ a uvádza do platnosti opatrenia uvedené v jej kapitole III, najmä opatrenia, ktoré súvisia so všeobecným rozšírením Dohovoru o chemických zbraniach (CWC) a poskytovaním finančných zdrojov na podporu špecifických projektov vykonávaných mnohostrannými inštitúciami.

(3)

Ciele stratégie EÚ, ako sú uvedené v odôvodnení č. 2, dopĺňajú ciele, o ktoré sa usiluje Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v kontexte jej zodpovednosti za vykonávanie CWC.

(4)

Komisia súhlasila s tým, že bude poverená dohľadom nad riadnym vykonávaním príspevku EÚ,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

1.   Na účely okamžitého a praktického uplatňovania niektorých častí Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, Európska únia podporuje činnosť Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorej cieľmi sú:

podpora univerzálnosti Dohovoru o chemických zbraniach (CWC),

podpora pre úplné vykonávanie CWC zmluvnými štátmi,

medzinárodná spolupráca v oblasti chemických činností, ako sprievodné opatrenie pri vykonávaní CWC.

2.   Cieľmi projektov OPCW, ktoré zodpovedajú opatreniam stratégie EÚ, je posilnenie:

podpory CWC uskutočňovaním činností vrátane regionálnych a subregionálnych pracovných skupín a seminárov, ktoré sa zameriavajú na nárast členstva OPCW,

poskytovania udržateľnej technickej podpory štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a ktoré ju požadujú pri zriaďovaní a účinnom fungovaní vnútroštátnych orgánov a prijímaní vnútroštátnych implementačných opatrení ako sa predpokladá v CWC,

medzinárodnej spolupráce v oblasti chemickej činnosti prostredníctvom výmeny vedeckých a technických informácií, chemických látok a vybavenia na účely, ktoré CWC nezakazuje, s cieľom prispievať k rozvoju kapacít zúčastnených strán pri vykonávaní CWC.

Podrobný opis týchto projektov je uvedený v prílohe.

Článok 2

1.   Finančná referenčná suma na tri projekty uvedené v článku 1 ods. 2 je 1 841 000 EUR.

2.   Výdavky financované sumou stanovenou v odseku 1 sú riadené v súlade s postupmi a pravidlami Európskeho spoločenstva platnými pre všeobecný rozpočet Európskej únie s výnimkou, že žiadne predbežné financovanie nezostane vo vlastníctve Spoločenstva.

3.   Na účely vykonávania projektov uvedených v článku 1, Komisia uzavrie s OPCW dohodu o financovaní, upravujúcu podmienky využitia príspevku Európskej únie, ktorý bude mať podobu grantu. Dohoda o financovaní, ktorá sa má uzavrieť, ustanoví, že OPCW zabezpečuje viditeľnosť príspevku Európskej únie zodpovedajúcu jeho výške.

4.   Komisia podá Rade správu o vykonávaní príspevku EÚ, a to v súčinnosti s predsedníctvom.

Článok 3

Za vykonanie tejto jednotnej akcie zodpovedá predsedníctvo Rady EÚ v plnej súčinnosti s Komisiou. Komisia sa poveruje dohľadom nad riadnym vykonávaním príspevku EÚ uvedeného v článku 2.

Článok 4

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Jej platnosť sa končí jeden rok po jej prijatí.

Článok 5

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. novembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


PRÍLOHA

Podpora EÚ činnostiam OPCW v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

1.   Cieľ a opis

Celkový cieľ: podporovať univerzálnosť CWC a najmä podporovať prístup štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru, k CWC (signatárske ako aj nesignatárske štáty) a podporovať vykonávanie CWC zúčastnenými stranami.

Opis: Pomoc Európskej únie (EÚ) OPCW sa zameriava na tieto oblasti, ktoré zúčastnené strany CWC označili ako najnaliehavejšie:

i)

podpora univerzálnosti CWC;

ii)

podpora vykonávania CWC zmluvnými stranami;

iii)

medzinárodná spolupráca v oblasti činností týkajúcich sa chemických látok.

Opísané projekty budú využívať výlučne podporu EÚ. Financovanie EÚ pokryje iba výdavky, ktoré osobitne súvisia s vykonávaním projektov. V súlade s tým sa tieto projekty nebudú financovať v rámci pravidelného rozpočtu OPCW 2005. Okrem toho obstarávanie všetkých tovarov, prác alebo služieb vykonáva OPCW.

2.   Opis projektu

2.1.   Projekt č. 1: Podpora univerzálnosti CWC:

Cieľ projektu: Posilnenie členstva dohovoru CWC.

Výsledky projektu:

i)

Posilnenie členstva dohovoru CWC v rôznych geografických regiónoch (v Karibskej oblasti, Afrike, stredomorských krajinách, juhovýchodnej Ázii a tichomorských ostrovoch).

ii)

Posilnenie regionálnej siete (vrátane príslušných subregionálnych organizácií a sietí v rozličných oblastiach, ktoré sú dôležité pre CWC).

Opis projektu: Regionálne, subregionálne a dvojstranné činnosti súvisiace s univerzálnosťou.

Účasť štátov, nie strán na regionálnych/subregionálnych činnostiach ponúka OPCW príležitosť budovať/rozvíjať kontakty s predstaviteľmi z hlavných miest a zdôrazňovať výhody a osoh z pristúpenia k CWC, ako aj súvisiacich záväzkov. Pomoc a technická podpora sa poskytujú aj v osobitných otázkach, ktoré sa týkajú prípravy na pristúpenie k dohovoru.

Všeobecne, úroveň financovania obmedzila OPCW na vedenie malého počtu regionálnych seminárov a pracovných skupín, ktoré sú určené predovšetkým na zvýšenie politického povedomia o výhodách CWC pre štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru.

Od vstupu CWC do platnosti v roku 1997 sa každoročne konali tri až štyri regionálne podujatia.

Úroveň dostupného financovania, vrátane dobrovoľných príspevkov, neumožňuje intenzívnejšie a cielenejšie spôsoby pomoci štátom, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru, v procese prípravy na pristúpenie k CWC, napríklad prostredníctvom dvojstranných návštev alebo regionálnych/subregionálnych stretnutí zameraných na otázky vnútroštátnych vykonávacích právnych predpisov v súvislosti s ratifikáciou CWC.

Projekt bude v roku 2005 financovať tieto činnosti:

i)

Seminár o CWC pre štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru, v Karibiku, ktorý umožní účasť osôb zodpovedných za rozhodovanie a regionálnych/subregionálnych organizácií, napr. CARICOM, OECS (miesto v členskom štáte OECS, druhý štvrťrok 2005, dva dni, dátum sa určí). Pozvaní budú zástupcovia z krajín Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Dominikánska republika, Haiti, Honduras a Grenada. Jeden alebo dvaja hosťujúci prednášajúci z EÚ stručne poinformujú účastníkov o iniciatívach EÚ týkajúcich sa nešírenia a odzbrojovania vo vzťahu k zbraniam hromadného ničenia (ZHN).

Celkové odhadované náklady na podujatie: 28 000 EUR;

ii)

Seminár o CWC pre štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru v Afrike (miesto južná/stredná Afrika, dátum sa určí, tri dni, prvý štvrťrok 2005) – účastníkov majú podporovať orgány s rozhodovacími právomocami v štátoch, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru a príslušné regionálne/subregionálne organizácie. Pozvaní budú zástupcovia z krajín Angola, Stredoafrická republika, Komory, Kongo, Demokratická republika Kongo, Džibuti, Egypt, Guinea-Bissau, Libéria, Madagaskar, Sierra Leone a Somálsko. Hosťujúci prednášajúci z EÚ stručne poinformuje účastníkov o iniciatívach EÚ týkajúcich sa Afriky v súvislosti s nešírením a odzbrojovaním vo vzťahu k zbraniam hromadného ničenia (ZHN).

Celkové odhadované náklady na podujatie: 69 000 EUR;

iii)

Seminár o CWC pre krajiny Stredomoria a Stredného východu. Budú pozvaní zástupcovia krajín Egypt, Irak, Izrael, Libanon a Sýria. Okrem toho budú pozvané orgány s rozhodovacími právomocami a poradné orgány v štátoch, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru a kľúčoví regionálni predstavitelia štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru a organizácií. Jeden alebo dvaja hosťujúci prednášajúci z EÚ môžu byť požiadaní, aby stručne poinformovali účastníkov o iniciatívach EÚ týkajúcich sa nešírenia a odzbrojovania vo vzťahu k zbraniam hromadného ničenia (ZHN), politicko-bezpečnostných hľadísk Euro-stredomorského partnerstva, opatrení na kontrolu vývozu, ktoré vykonáva EÚ atď.

Celkové odhadované náklady na podujatie: 62 000 EUR;

iv)

Cielené subregionálne školenie a podpora štátov nie strán v Ázii (miesto sa určí, dva až tri dni, tretí štvrťrok 2005). Pozvaní budú zástupcovia z krajín Bután, Kambodža, Kórejská ľudovodemokratická republika, Irak, Libanon, Mjanmarsko, Niue, Sýria, Šalamúnové ostrovy a Vanuatu. Sponzorstvo účastníkov zo štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru a regionálnych subjektov v malých subregionálnych skupinách alebo stretnutiach osôb zodpovedných za vnútroštátne rozhodovanie. Jeden alebo dvaja prednášajúci z EÚ stručne poinformujú účastníkov o iniciatívach EÚ týkajúcich sa nešírenia a odzbrojovania vo vzťahu k zbraniam hromadného ničenia (ZHN).

Celkové odhadované náklady na podujatie: 48 000 EUR;

Celkové odhadované náklady projektu č.: 207 000 EUR.

2.2.   Projekt č. 2: Vnútroštátne vykonávanie CWC:

Cieľ projektu: Zriaďovanie a účinné fungovanie vnútroštátnych orgánov, prijímanie vnútroštátnych implementačných opatrení a prijímanie všetkých správnych opatrení, ktoré sa vyžadujú v súlade so záväzkami článku VII CWC.

Výsledky projektu:

i)

Uľahčovať zriaďovanie a účinné fungovanie vnútroštátnych orgánov a prijímanie náležitých vykonávacích opatrení vo všetkých regiónoch prostredníctvom právnej a technickej pomoci a podporovaním vnútroštátnych orgánov.

ii)

Zavádzať právne predpisy, ktoré štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, zabezpečia náležité informácie a kontrolu dovozu a vývozu chemických látok uvedených v CWC z ich území ako aj väčšie šírenie informácií o nariadeniach EÚ, ktoré upravujú kontrolu vývozu, a väčšie ocenenie týchto nariadení.

iii)

Odstraňovanie nezrovnalostí pri údajoch, ktoré o dovoze a vývoze poskytujú štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, aby sa posilnila dôvera v schopnosť zabezpečiť, že chemické látky zo zoznamu sú určené na účely, ktoré CWC nezakazuje.

Opis projektu: projekt prispeje k zlepšeniu účinného fungovania vnútroštátnych orgánov a prijímaniu vhodných implementačných opatrení prostredníctvom:

a)

Návštevy, ktorých cieľom je napomôcť s ohľadom na právne a technické aspekty a reagovať na osobitné potreby požadujúcich zúčastnených strán, ktoré ešte majú splniť svoje záväzky z článku VII. Takúto pomoc poskytujú odborníci/zdroje z OPCW pracovníkov, ak je to potrebné spolu s odborníkmi z EÚ. Každá návšteva bude trvať približne 5 dní. Každej návštevy sa zúčastnia najviac 3 odborníci.

Celkové odhadované náklady: 135 000 EUR;

b)

Účasť vnútroštátnych orgánov a ďalších dotknutých orgánov na technickom stretnutí o prepravných ustanoveniach CWC, ktorá umožní väčšie šírenie informácií o týchto opatreniach a ocenenie nariadení EÚ, ktoré upravujú kontrolu vývozu.

Celkové odhadované náklady: 189 000 EUR;

c)

Účasť colníkov na stretnutí o nariadeniach kontroly vývozu, ktoré sa týkajú CWC. Pre zabezpečenie toho, aby sa preprava chemických látok uskutočňovala na plánované účely, je kľúčovo dôležité, aby colníci správne vnímali ustanovenia CWC. Toto stretnutie bude obsahovať aj plánované cvičenia, diskusie o scenároch a vzájomnú výmenu skúseností medzi odborníkmi z EÚ a ostatnými zúčastnenými členskými štátmi.

Celkové odhadované náklady: 165 000 EUR;

Celkové odhadované náklady projektu č. 2: 489 000 EUR.

2.3.   Projekt č. 3: Medzinárodná spolupráca v oblasti činností týkajúcich sa chemických látok:

Cieľ projektu:

Uľahčovať rozvoj kapacít štátov, ktoré sú zmluvnými stranami CWC, s cieľom vykonávať dohovor v oblasti činností týkajúcich sa chemických látok v súlade s ustanoveniami jeho článku XI.

Cieľom tohto projektu je v zásade budovanie kapacít prostredníctvom podpory v oblasti vybavenia, technickej podpory pre laboratóriá a školení v oblasti analytických schopností.

Výsledky projektu/činností:

i)

Identifikácia darcovských inštitúcií, ktoré sú ochotné presunúť použité no stále funkčné laboratórne vybavenie do verejne financovaných laboratórií, výskumných alebo akademických inštitúcií alebo vládnych agentúr v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a ktorých hospodárstva sú buď v rozvojovom alebo prechodnom období.

ii)

Dodanie 50 nových osobných počítačov bežnej konfigurácie s tlačiarňami ako dar vnútroštátnym orgánom vo vyššieuvedených cieľových stranách dohovoru.

iii)

Zabezpečenie niektorého základného vybavenia na zlepšenie kvality a presnosti chemických analýz vo verejne financovaných laboratóriách v cieľových štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru.

iv)

Umožnenie zvýšenia úrovne technických schopností takýchto laboratórií v týchto cieľových krajinách, ktoré sú stranami dohovoru.

v)

Pomoc kvalifikovaným analytickým chemikom z krajín, ktoré sú stranami dohovoru, pri získavaní ďalších skúseností a praktických znalostí s cieľom uľahčiť analýzu chemických látok, ktoré súvisia s vnútroštátnym vykonávaním CWC.

Opis projektu:

Príspevok EÚ sa zameria na tieto tri hľadiská:

a)

Podpora v oblasti vybavenia: týka sa budovania kapacít národných orgánov a ďalších príslušných inštitúcií v krajinách, ktoré sú stranami dohovoru a ktorých hospodárstva sú buď v rozvojovom alebo prechodnom období, aby sa im umožnilo vykonávanie CWC a zapojenie sa do mierového využívania chémie.

Mnohé vnútroštátne orgány zistili nedostatok základného kancelárskeho vybavenia, napr. počítačov a príslušenstva na organizovanie a chod svojich úradov.

V rámci tohto projektu sa vnútroštátnym orgánom v cieľových krajinách, ktoré sú stranami dohovoru, dodá 50 nových osobných počítačov bežnej konfigurácie s príslušenstvom vrátane tlačiarní.

Mechanizmus povoľovania:

Zriadi sa mechanizmus povoľovania, do ktorého bude zapojený zástupca EÚ, s ohľadom na výber vnútroštátnych orgánov na nové osobné počítače.

Celkové odhadované náklady: 75 000 EUR;

b)

Laboratórna pomoc

V rámci programu laboratórnej pomoci poskytuje OPCW pomoc pri zdokonaľovaní technických spôsobilostí laboratórií, ktoré sú zapojené do chemických analýz a monitorovania. Pomoc je v zásade vo forme finančnej podpory na vykonávanie technického hodnotenia alebo auditu laboratória, aby sa zvýšila úroveň jeho spôsobilosti a školenia zamerané na rozvoj schopností technických pracovníkov v moderných laboratóriách/inštitúciách, na umožnenie stáží v akreditovanom laboratóriu na rozvoj schopností, a na realizovanie malých výskumných projektov súvisiacich s vypracovaním metódy, hodnotením atď.

Podpora, ktorú poskytuje OPCW však nepokrýva náklady na nadobúdanie hardvéru alebo iné investičné náklady. Taktiež preto, že pomoc odborníkov dostupná v OPCW je vzhľadom na iné záväzky obmedzená, je potrebné, aby sa takáto pomoc využívala z vonkajších zdrojov. Podpora EÚ na uhradenie nákladov na tieto požiadavky sa bude vo veľkej miere využívať, aby umožnila výrazné zvýšenie technickej spôsobilosti laboratórií v cieľových krajinách, ktoré sú stranami dohovoru, a zvýšenie kvality a presnosti chemických analýz.

Tento projekt pokrýva technickú pomoc ako aj niektorú základnú hardvérovú podporu (plynové chromatografy, GCMS – plynová chromatografia s hmotnostno-spektrografickou identifikáciou atď.) pre obmedzený počet ôsmich verejne financovaných laboratórií, ktoré sa zaoberajú využívaním chémie na účely, ktoré CWC nezakazuje v štátoch, ktoré sú jeho zmluvnými stranami, a ktorých hospodárstvo je v rozvojovom alebo prechodnom období. Inštitúcie z cieľových krajín, ktoré sú stranami dohovoru a ktoré prejavia záujem, budú vyzvané k podaniu žiadostí cez svoje vnútroštátne orgány/stále delegácie.

Mechanizmus povoľovania:

Mechanizmus povoľovania na účely projektu č. 3 bude stanovený spolu so zástupcami predsedníctva Rady EÚ, úradu osobného zástupcu vysokého splnomocnenca pre nešírenie ZHN, služby Komisie a OPCW, pokiaľ ide o výber príjemcov, ktorí budú poberať prostriedky z tohto grantu. Na projekty, ktoré sa týkajú ôsmich verejne financovaných laboratórií, vrátane hardvérovej podpory je potrebná predchádzajúca dohoda členských štátov EÚ. Všetky prepravy v rámci tohto projektu sa majú uskutočňovať v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúce režim Spoločenstva pre kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím (1), ako aj usmernenia pre príslušný režimu kontroly exportu, v rámci ktorého môže byť technický sekretariát OPCW vyzvaný, aby vykonával dozornú úlohu. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami CWC, ktoré budú príjemcami v rámci tohto projektu, sa podpísaním memoranda o porozumení na tento účel s technickým sekretariátom OPCW zaručujú, že prepravené tovary sa budú používať v súlade s ustanoveniami CWC.

Celkové odhadované náklady: 900 000 EUR;

c)

Kurz rozvoja analytických spôsobilostí

Kurz rozvoja analytických schopností sa uskutoční v akademickej inštitúcii v Európe. Kurzu sa zúčastní 20 účastníkov. Jeho cieľom je pomôcť kvalifikovaným analytickým chemikom zo štátov, ktoré sú stranami dohovoru, a ktorých hospodárstva sú v rozvojovom alebo prechodnom období, získať ďalšie skúsenosti a praktické znalosti; uľahčiť analýzu chemických látok, ktoré súvisia s vnútroštátnym vykonávaním CWC; posilniť vnútroštátne kapacity v členských štátoch ponúknutím školení v analytickej chémii pre pracovníkov z priemyslu, akademických inštitúcií a vládnych laboratórií; uľahčovať prijímanie správnej laboratórnej praxe a rozšíriť rezervu pracovných síl, z ktorej budú môcť vnútroštátne orgány a technický sekretariát OPCW čerpať v budúcnosti. Kurz bude trvať 2 týždne v júni – júli 2005. Pokryje teoretické aj praktické školenie v oblastiach, ktoré súvisia s potvrdzovaním systému, riešením problémov, prípravou vzoriek a analýzami.

Celkové odhadované náklady na podujatic: 115 000 EUR;

Celkové odhadované náklady projektu č. 3: 1 090 000 EUR.

3.   Trvanie

Celková dĺžka trvania tejto jednotnej akcie sa odhaduje na 12 mesiacov.

4.   Príjemcovia

Príjemcami činností, ktoré súvisia s univerzálnosťou, sú štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami CWC (signatárske aj nesignatárske štáty). Príjemcami činností, ktoré súvisia s vykonávaním, sú štáty, ktoré sú zmluvnými stranami CWC, ale nie sú členmi EÚ. Výber krajín príjemcov určí OPCW v spolupráci s predsedníctvom Rady EÚ.

5.   Vykonávací subjekt

Uskutočnením týchto troch projektov bude poverená OPCW. Tieto tri uvedené projekty budú vykonávať pracovníci OPCW, spolu s vybranými odborníkmi alebo zmluvnými stranami členských krajín OPCW a ich inštitúcií. V prípade zmluvných strán sa obstarávanie tovarov, prác alebo služieb OPCW v súvislosti s touto jednotnou akciou vykoná v súlade s platnými pravidlami a postupmi OPCW, ktoré sú podrobne uvedené v Dohode o príspevku Európskeho spoločenstva s medzinárodnou organizáciou.

6.   Účastníci tretej strany

Tieto projekty budú financované touto jednotnou akciou vo výške 100 %. Odborníci členských štátov OPCW sa môžu považovať za účastníkov tretej strany. Budú pracovať podľa štandardného pracovného postupu pre odborníkov OPCW.

7.   Odhadované potrebné prostriedky

Príspevok EÚ pokryje 100 % nákladov na uskutočnenie troch projektov uvedených v tejto prílohe. Odhadované náklady sú:

Projekt č. 1: 207 000 EUR.

Projekt č. 2: 489 000 EUR.

Projekt č. 3 : 1 090 000 EUR.

Celkové náklady (okrem nepredpokladaných výdavkov): 1 786 000 EUR.

Okrem toho, je zahrnutá rezerva pre mimoriadne prípady vo výške približne 3 % (55 000 EUR).

Celkové náklady (vrátane nepredpokladaných výdavkov): 1 841 000 EUR.

8.   Finančná referenčná suma na úhradu nákladov projektu

Celkové náklady na projekt sú 1 841 000 EUR.


(1)  Ú. v. ES L 159, 30.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1504/2004 (Ú. v. EÚ L 281, 31.8.2004, s. 1).


Korigendá

25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/70


Korigendum k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 78/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV (hospodárska súťaž), Protokol č. 21 (o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže vzťahujúcich sa na podniky), Protokol č. 22 (o vymedzení pojmu „podnik“ a „obrat“ (článok 56)) a Protokol č. 24 (o spolupráci v oblasti kontroly koncentrácií) k Dohode o EHP

( Úradný vestník Európskej únie L 219 z 19. júna 2004, s. 13 )

V bode 7 článku 8 (Administratívna pomoc) prílohy IV rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 78/2004 sa slovo „prešetrovania“ nahrádza slovom „inšpekcie“.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/70


Korigendum k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 79/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV (hospodárska súťaž), Protokol č. 21 (o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže vzťahujúcich sa na podniky) a Protokol č. 24 (o spolupráci v oblasti kontroly koncentrácií) k Dohode EHP

( Úradný vestník Európskej únie L 219 z 19. júna 2004, s. 24 )

V pododsekoch 4, 5 a 6 v bode 2 článku 3 rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 79/2004 sa slovo „prešetrovania“ nahrádza slovom „inšpekcie“.


25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/s3


OZNAM PRE ČITATEĽOV

Rozhodnutia Spoločného výboru EHP 78/2004 a 79/2004 boli uverejnené v Ú. v. EÚ L 219, 19.6.2004, s. 13 a 24 v uvedenom poradí.