ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 344

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
20. novembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1986/2004 z 19. novembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1987/2004 z 19. novembra 2004 o uplatňovaní redukčného koeficientu na osvedčenia o náhrade pre tovary, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, tak ako je ustanovené v článku 8 odsek 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1988/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1501/2004 z 24. augusta 2004 o zastavení rybolovu boreálnej krevety (Pandalus borealis) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Švédska

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1989/2004 z 19. novembra 2004 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1990/2004 z 19. novembra 2004 stanovujúce prechodné opatrenia vo vinárskom sektore vzhľadom na pristúpenie Maďarska k Európskej únii

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1991/2004 z 19. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 753/2002, ktoré ustanovuje určité pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o popise, označovaní, prezentácii a ochrane určitých vinárskych výrobkov

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1992/2004 z 19. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2799/1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 týkajúce sa poskytovania finančnej pomoci na odstredené mlieko a sušené odstredené mlieko určené na výkrm zvierat a na predaj takéhoto sušeného odstredeného mlieka

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1993/2004 z 19. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 pokiaľ ide o Portugalsko ( 1 )

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1994/2004 z 19. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 998/2003 Európskeho parlamentu a Rady pokiaľ ide o zoznamy krajín a území ( 1 )

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1995/2004 z 19. novembra 2004, ktorým sa prijímajú záväzky ponúknuté v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu určitých orientovaných plechov pre elektrotechniku a pásov z kremíkovej elektroocele so šírkou väčšou ako 500 mm s pôvodom v Ruskej federácii a pokračuje registrácia dovozov určitých orientovaných plechov pre elektrotechniku s pôvodom v Ruskej federácii

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1996/2004 z 19. novembra 2004, ktorým sa prijímajú záväzky ponúkané v súvislosti s antidumpingovým konaním, ktoré sa týka dovozov dusičnanu amónneho s pôvodom v Ruskej federácii a Ukrajine a naďalej zavádza registráciu dovozov dusičnanu amónneho s pôvodom v Ruskej federácii alebo Ukrajine

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1997/2004 z 19. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 14/2004, pokiaľ ide o predpokladanú bilanciu zásobovania Madeiry hovädzím a teľacím mäsom

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2004 z 19. novembra 2004, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

30

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/779/ES:
Rozhodnutie Rady z 15. novembra 2004, ktorým sa menujú dvaja českí členovia a traja českí náhradníci Výboru regiónov

31

 

*

2004/780/ES, Euratom:
Rozhodnutie Rady z 19. novembra 2004, ktorým sa menuje predseda a členovia Komisie Európskych spoločenstiev

33

 

 

Komisia

 

*

2004/781/ES:
Rozhodnutie Komisie z 18. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/815/ES týkajúce sa opatrení zakazujúcich umiestňovanie hračiek a výrobkov určených na starostlivosť o dieťa, ktoré si deti mladšie ako tri roky môžu vkladať do úst, vyrobených z mäkkého PVC s obsahom niektorých ftalátov, na trh (oznámené pod číslom K(2004) 4403)
 ( 1 )

35

 

*

2004/782/ES:
Rozhodnutie Komisie z 19. novembra 2004 o prijatí záväzku, ponúknutého v súvislosti s antidumpingovým postupom, ktorý sa týka dovozu karbidu kremíka pochádzajúceho, okrem iného, z Ukrajiny

37

 

 

 

*

1. novembra 2004 – Nová verzia EUR-Lexu!(Pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1986/2004

z 19. novembra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. novembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 19. novembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

127,5

070

56,3

204

62,3

999

82,0

0707 00 05

052

100,1

204

46,4

999

73,3

0709 90 70

052

101,8

204

96,8

999

99,3

0805 20 10

204

62,0

999

62,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,1

624

99,1

999

85,6

0805 50 10

052

52,5

388

49,8

524

65,7

528

33,0

999

50,3

0806 10 10

052

110,7

400

203,8

508

286,7

999

200,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

139,3

400

81,6

404

77,4

720

65,4

800

194,8

804

106,7

999

110,9

0808 20 50

720

69,7

999

69,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1987/2004

z 19. novembra 2004

o uplatňovaní redukčného koeficientu na osvedčenia o náhrade pre tovary, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, tak ako je ustanovené v článku 8 odsek 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993, ktorým sa ustanovujú obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému udeľovania vývozných náhrad na niektoré poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), najmä na jeho článok 8 odsek 5,

keďže:

(1)

Oznámenia členských štátov podľa článku 8 odsek 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000 naznačujú, že celková čiastka prijatých žiadostí dosahuje 248 761 823 EUR, zatiaľ čo čiastka, ktorá je k dispozícii pre osvedčenia o náhrade podľa článku 8 odsek 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000, predstavuje 78 594 136 EUR.

(2)

Redukčný koeficient sa vypočíta na základe článku 8 odseky 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000. Takýto koeficient by sa mal preto uplatňovať na požadované čiastky vo forme osvedčení o náhrade určených na použitie v období od 1. decembra 2004, ako to stanovuje článok 8 odsek 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Čiastky pre žiadosti o osvedčenia o náhrade určené na použitie v období od 1. decembra 2004 podliehajú redukčnému koeficientu vo výške 0,685.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. novembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 14).


20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1988/2004

z 18. novembra 2004,

ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1501/2004 z 24. augusta 2004 o zastavení rybolovu boreálnej krevety (Pandalus borealis) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Švédska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993 , ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (1), najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/2004 (2) stanovuje zastavenie rybolovu boreálnej krevety v nórskych vodách južne od 62° 00' severnej šírky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska alebo plavidlami zaregistrovanými vo Švédsku.

(2)

Vzhľadom na zmenené možnosti rybolovu, kvóta pridelená Švédsku už nie je vyčerpaná. V dôsledku toho, by sa mal povoliť rybolov boreálnej krevety v nórskych vodách južne od 62° 00' severnej šírky pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Švédska alebo plavidlá zaregistrované vo Švédsku. Z tohto dôvodu je potrebné zrušiť nariadenie Komisie (ES) č. 1501/2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/2004 sa týmto zrušuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je uplatniteľné od 1. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2004

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1954/2003 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 275, 25.8.2004, s. 13.


20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1989/2004

z 19. novembra 2004

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie, a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovania tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod kódy KN, uvedené v stĺpci 2, na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu troch mesiacov, podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod kódy KN uvedené v stĺpci 2.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej po dobu troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Komisiu

Frederik BOLKESTEIN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1558/2004 (Ú. v. EÚ L 283, 2.9.2004, s. 7).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(Kód KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

1.

Varený mäsový prípravok nasledovného zloženia (percentuálne vyjadrenie hmotnosti):

pečeň

:

15

krájané mäso

:

5

krkovička

:

2

obličky

:

6

pľúcka

:

13

slezina

:

7

koža

:

20

tuk s kožou

:

20

ostatné prísady

:

2

voda

:

10

Prípravok je dodávaný v konzervách.

1602 20 90

Zatriedenie je určené VIP KN 1 a 6, poznámkou 2 k 16. kapitole a znením kódov KN 1602, 1602 20 a 1602 20 90.

Obsah pečene je považovaný za dostatočné množstvo, aby dal prípravku podstatný charakter výrobku z pečene (pozri vysvetlivky KN k podpoložkám 1602 20 11 až 1602 20 90).

2.

Výrobky zložené z roztoku cukru a malých dávok ostatných zložiek majú nasledovné zloženie (percento hmotnosti):

 

VÝROBOK č. 1

cukor

:

31,5

glukózový sirup

:

28,5

kyselina citrónová

:

5

kyselina jablčná

:

2,5

xantánová guma

:

0,2

benzoát sodný

:

0,05

acesulfam draselný

:

0,03

aspartám

:

0,009

ochucovadlá

:

0,5

farbivo

:

0,002

voda

:

zostatok

Výrobok je balený na predaj v malom v malých plastových fľašiach

(výška = 6 cm; priečka = 2 cm)

(Pozri fotografiu č. 1) (1)

 

VÝROBOK č. 2

cukor

:

34

kyselina citrónová

:

5

kyselina jablčná

:

3

kyselina fumarová

:

0,05

karboxymetyl celulóza sodná

:

0,07

sorbat draselný

:

0,016

benzoát sodný

:

0,01

acesulfamu draselný

:

0,03

aspartám

:

0,01

ochucovadlá

:

0,5

farbivo

:

0,002

voda

:

zostatok

Výrobok je balený na predaj v malom ako spray v malých plastových fľašiach

(výška = 10 cm; priečka = 1,5 cm)

(Pozri fotografiu č. 2) (1)

Obidva výrobky sú určené na bezprostrednú spotrebu bez riedenia vodou.

2106 90 59

Zatriedenie je určené VIP KN 1 a 6, a znením kódov KN 2106, 2106 90 a 2106 90 59.

Výrobky, ktoré sú v tekutom stave nespĺňajú kritériá sladkostí položky 1704, ktoré sú uvedené vo Vysvetlivkách HS „do tejto položky patrí väčšina sladkostí, ktoré sa predávajú v tuhom alebo polotuhom stave“.

Nemožno ich považovať ani za nealkoholické nápoje podpoložky 2202 10 00, nakoľko nie sú priamo konzumované ako nápoje, kvôli obsahu kyselín (doplnková poznámka 1 k 22. kapitole).

3.

Srvátkové proteínové izoláty vo forme prášku s obsahom proteínov viac ako 90 % hmotnosti počítaných na sušinu. Výrobok sa získava mikrofiltráciou srvátky.

Proteínové zloženie je nasledovné:

beta-laktoglobulín: 50–60 %

alfa-laktalbumín: 10–25 %

imunoglobul 5–7 %

glykopeptidy: cca 20 %.

Obsah laktózy a tuku je menší ako 1 %.

Lecitín môže byť prítomný v malých množstvách, ak sa používa počas výroby ako zvlhčujúca prísada.

Produkt je určený na ľudskú konzumáciu.

3502 20 91

Zatriedenie je určené VIP KN 1 a 6, poznámkou 4 b) ku 4. kapitole a znením kódov KN 3502, 3502 20 a 3502 20 91.

Výrobky treba považovať za koncentráty dvoch alebo viacerých proteínov srvátky v zmysle názvu položky 3502 a nemožno ich považovať za izoláty laktoglobulínov položky 3504.

Fotografia č. 1:

Image

Fotografia č. 2:

Image


(1)  Fotografie sú čisto informatívneho charakteru.


20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1990/2004

z 19. novembra 2004

stanovujúce prechodné opatrenia vo vinárskom sektore vzhľadom na pristúpenie Maďarska k Európskej únii

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, najmä jeho článok 41, ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1) stanovuje vo svojom článku 27 ods. 3, že akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo skupiny takýchto osôb, ktoré vyrobili víno, majú povinnosť odovzdať na destiláciu všetky vedľajšie výrobky, ktoré vznikli pri takejto výrobe.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus (2), stanovuje vykonávacie pravidlá tejto destilácie a jeho článok 49 stanovuje niektoré výnimky z tejto povinnosti.

(3)

Maďarsko prijalo opatrenia potrebné na vykonávanie tejto destilácie, avšak kapacity liehovarov, ktoré by mali byť zriadené a v ktorých sa vedľajšie výrobky spracovávajú sú ešte stále nedostačujúce. Navyše sa vo vinárskom roku 2004/2005 očakáva bohatá úroda. Maďarsku by sa preto malo povoliť, aby udelilo niektorým kategóriám výrobcov výnimku z povinnosti destilovať vedľajšie výrobky, ktoré vznikajú pri výrobe vína.

(4)

S cieľom umožniť uplatnenie odchýlky udelenej Maďarsku počas celého vinárskeho roka, je potrebné, aby sa nariadenie začalo uplatňovať od 1. augusta 2004.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 49 ods. 4 písmeno a) nariadenia (ES) č. 1623/2000 môže Maďarsko na vinársky rok 2004/2005 stanoviť, že všetci výrobcovia, ktorých množstvo výroby vo svojich vlastných zariadeniach nepresiahne 500 hl, môžu splniť svoju povinnosť dodať všetky vedľajšie výrobky na destiláciu odovzdaním týchto výrobkov na kontrolu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1774/2004 (Ú. v. EÚ L 316, 15.10.2004, s. 61).


20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1991/2004

z 19. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 753/2002, ktoré ustanovuje určité pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o popise, označovaní, prezentácii a ochrane určitých vinárskych výrobkov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), najmä na jeho článok 53,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (2), zmenená a doplnená smernicou 2003/89/ES pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných v potravinách, ustanovuje v článku 6 ods. 3a prvom pododseku povinnosť označiť na etiketách nápojov obsahujúcich viac ako 1,2 % objemu alkoholu každú zložku uvedenú v prílohe IIIa k uvedenej smernici.

(2)

Článok 6 ods. 3a druhý pododsek písm. a) smernice 2000/13/ES ustanovuje, pokiaľ ide o výrobky uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1493/1999, že podrobné pravidlá označovania zložiek uvedených v prílohe IIIa k uvedenej smernici možno prijať podľa postupu ustanoveného v článku 75 uvedeného nariadenia.

(3)

Príloha VII bod D ods. 1 a príloha VIII bod F ods. 1 k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 upresňuje, že informácia na etiketách musí byť uvedená v jednom alebo viacerých oficiálnych jazykoch Spoločenstva tak, aby bola konečnému spotrebiteľovi ľahko zrozumiteľná.

(4)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie Komisie (ES) č. 753/2002 (3).

(5)

Toto nariadenie sa musí začať uplatňovať 25. novembra 2004, ku dňu keď uplynie lehota na transpozíciu smernice 2003/89/ES.

(6)

Riadiaci výbor pre víno neposkytol stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 753/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Povinné údaje o dovozcovi, čísle dávky, ako aj zložkách uvedených v článku 6 ods. 3a smernice 2000/13/ES však môžu byť mimo zorného poľa, v ktorom sa nachádzajú ostatné povinné údaje.“.

b)

Vkladá sa tento odsek 3:

„3.   Keď sa jedna alebo viacero zložiek vymenovaných v prílohe IIIa k smernici 2000/13/ES nachádza v jednom z výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1493/1999, je/sú táto/tieto zložka/-y uvedená/-é na označení a predchádza jej/im výraz ‚obsahuje’. Pokiaľ ide o siričitany, môžu sa použiť tieto označenia: ‚siričitany’, ‚oxid siričitý’ alebo ‚dioxid síry’.“

2.

V článku 11 sa odsek 2 nahrádza týmto:

„2.   Ustanovenia článku 3 ods. 1 a ods. 3 sa uplatňujú mutatis mutandis na povinné údaje uvedené v článku 12.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 25. novembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/89/ES (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15).

(3)  Ú. v. ES L 118, 4.5.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1429/2004 (Ú. v. EÚ L 263, 10.8.2004, s. 11).


20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1992/2004

z 19. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2799/1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 týkajúce sa poskytovania finančnej pomoci na odstredené mlieko a sušené odstredené mlieko určené na výkrm zvierat a na predaj takéhoto sušeného odstredeného mlieka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na jeho článok 10 a článok 15,

keďže:

(1)

Článok 7 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2799/1999 (2) stanovuje vzhľadom na faktory uvedené v článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999 výšku pomoci pre odstredené mlieko a odstredené mlieko v prášku určené na výkrm zvierat. V súvislosti s vývojom trhových a predajných cien intervenčného odstredeného mlieka v prášku by sa mala výška podpory znížiť.

(2)

Nariadenie (ES) č. 2799/1999 by sa malo z tohto dôvodu príslušne zmeniť a doplniť.

(3)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nevydal svoje stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 7 nariadenia (ES) č. 2799/1999 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Finančná pomoc sa ustanovuje v tejto výške:

a)

3,23 EUR na 100 kilogramov odstredeného mlieka s obsahom bielkovín minimálne 35,6 % v netukovej sušine;

b)

2,85 EUR na 100 kilogramov odstredeného mlieka s obsahom bielkovín minimálne 31,4 %, ale maximálne 35,6 % v netukovej sušine;

c)

40 EUR na 100 kilogramov sušeného odstredeného mlieka s obsahom bielkovín minimálne 35,6 % v netukovej sušine;

d)

35,28 EUR na 100 kilogramov sušeného odstredeného mlieka s obsahom bielkovín minimálne 31,4 %, ale maximálne 35,6 % v netukovej sušine.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1839/2004 (Ú. v. EÚ L 322, 23.10.2004, s. 4).


20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1993/2004

z 19. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 pokiaľ ide o Portugalsko

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady č. 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vo vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), najmä na jej článok 9 odsek 4,

so zreteľom na smernicu Rady č. 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vo vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), najmä na jej článok 10 odsek 4,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (3), najmä na prvý odsek jeho článku 23,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie č. 2001/376/ES z 18. apríla 2001 týkajúce sa opatrení, ktoré sú povinné z dôvodu výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie v Portugalsku a o zavedení na dátume založeného vývozného režimu (4), ktorý zakazuje vývoz živých kusov hovädzieho dobytka a určitých výrobkov z neho pochádzajúcich z Portugalska. Týmto rozhodnutím bolo zrušené a nahradené rozhodnutie Komisie 98/653/ES (5), ktoré bolo prijaté kvôli vysokému výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) v Portugalsku v tom čase a nedostatku vhodných opatrení pri tejto chorobe.

(2)

Riadiaci vedecký výbor (SSC) stanovil tri dôležité hľadiská pre posudzovanie rizika BSE. V prvom rade riziko ohrozenia ľudí spôsobené priamou konzumáciou potencionálne infikovaného materiálu; po druhé, riziko pre človeka, že sa nakazí konzumáciou spracovaného, potencionálne infikovaného materiálu alebo vystavením sa takémuto materiálu; a po tretie, riziko šírenia nákazy opätovným použitím infikovaného materiálu v krmivách. Medzinárodný úrad pre epizodiu (OIE) navrhol, aby stanovenie rizika pre zdravie ľudí a zdravie zvierat bolo v jednotlivých krajinách založené na rozšírení BSE, ako aj na uplatňovaní opatrení zameraných na kontrolu rizika.

(3)

OIE na svojom valnom zhromaždení v máji 2003 zmenil OIE kapitolu Zákonníka zdravia zvierat týkajúcu sa BSE a upravil podmienky vymedzujúce štáty s miernym a vysokým rizikom nákazy. Súčasná hranica je pre štáty vykonávajúce aktívny dohľad stanovená podľa miery incidencie BSE v Portugalsku vypočítanej za posledných 12 mesiacov, ktorá je 200 prípadov na milión zvierat v rámci populácie hovädzieho dobytka staršieho ako 24 mesiacov.

(4)

V Portugalsku bolo medzi 1. septembrom 2003 a 31. augustom 2004 oznámených 103 prípadov výskytu BSE. Miera výskytu BSE vypočítaná počas predchádzajúcich 12 mesiacov podľa toho predstavuje 131,7. Z výsledkov aktívneho monitorovania a pasívneho sledovania okrem toho vyplýva, že výskyt BSE sa v tomto členskom štáte znižuje.

(5)

A preto miera výskytu BSE teda pre štát s miernym rizikom BSE nedosahuje hornú hranicu, ako bola stanovená v Zákonníku zdravia zvierat OIE. Z priaznivého vývoja incidencie BSE vyplýva, že opatrenia, ktoré Portugalsko prijalo, sú účinné.

(6)

Dňa 4. decembra 1998 sa v Portugalsku zaviedol zákaz kŕmenia chovných zvierat bielkovinami získanými z cicavcov, ako aj zákaz kŕmenia prežúvavcov tukom pochádzajúcim z cicavcov. V rovnakom čase bol vydaný zákaz prechovávať, skladovať a predávať proteíny pochádzajúce z cicavcov a určité tuky a existujúce zásoby boli stiahnuté z obehu.

(7)

Pri kontrolnej návšteve v júni 1999 v Portugalsku dospel Potravinový a veterinárny úrad (FVO) k záveru, že sa stiahnutie existujúcich zásob dokončilo a že boli riadne uplatnené kontroly účinnosti zákazu daných krmív. Za deň nadobnutia účinnosti zákazu sa považoval 1. júl 1999.

(8)

Dňa 4. decembra 1998 bol v Portugalsku zavedený zákaz používania špecifikovaného rizikového materiálu v potravinách alebo v krmivách. Tento zákaz bol predĺžený v súlade s nariadením (ES) č. 999/2001.

(9)

Od 1. júla 1999 bol v Protugalsku zavedený centralizovaný systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka.

(10)

Nariadenie (ES) č. 999/2001 stanovuje opatrenia, ktoré sú zamerané na všetky riziká ohrozujúce zdravie ľudí alebo zvierat, vyplývajúce z prenosných spongiformných encefalopatií a ktoré sa vzťahujú na celý reťazec produkcie a obchodovania so živými zvieratami a produktami živočíšneho pôvodu. Stanovuje predovšetkým pravidlá na úrovni Spoločenstva, ktoré sa týkajú systematického sledovnaia BSE, odstraňovania špecifikovaných rizikových materiálov a zákazu vzťahujúceho sa na krmivá.

(11)

Nariadenie (ES) č. 999/2001 sa uplatňuje od 1. júla 2001. Niekoľko kontrol Potravinového a veterinárneho úradu (FVO) v Portugaslku zhodnotilo, realizáciu opatrení stanovených v uvedenom nariadení a zameraných na eradikáciu, kontrolu a prevenciu prenosných spongiformných encefalopatií (TSE).

(12)

Kontrolná návšteva FVO vo februári 2004 ukázala, že Portugalsko vykonalo všetky nevyhnutné opatrenia a uspokojivo vyhovelo všetkým odporúčaniam pri realizácii ochranných opatrení proti BSE stanovených v nariadení a (ES) č. 999/2001, najmä opatrení súvisiacich s dohľadom nad BSE, odstraňovaním špecifikovaných rizikových materiálov a zákazom ich používania v krmivách.

(13)

Je zrejmé, že Portugalsko primerane reaguje na tri dôležité hľadiská pre posudzovanie rizila BSE, ktoré uznal Vedecký riadiaci výbor (SSC): v prvom rade na riziko ohrozenia ľudí spôsobené priamou konzumáciou potencionálne infikovaného materiálu; po druhé, na riziko pre človeka, že sa nakazí konzumáciou spracovaného, potencionálne infikovaného materiálu alebo vystavením sa takémuto materiálu; a po tretie, na riziko šírenia nákazy opätovným použitím infikovaného materiálu v krmivách pre zvieratá.

(14)

Preto je vhodné zrušiť rozhodnutie 2001/376/ES.

(15)

Na základe nariadenia (ES) č. 999/2001 sa chrbtica hovädzieho dobytka staršieho ako 12 mesiacov považuje za špecifikovaný rizikový materiál. Na Portugalsko sa vzťahuje odchýlka, ktorá mu umožňuje používať chrbticu hovädzieho dobytka mladšieho ako 30 mesiacov. Uvedené nariadenie okrem toho zavádza pre Portugalsko rozšírený zoznam špecifikovaných rizikových materiálov.

(16)

V záujme harmonizácie obchodu by sa malo vekové obmedzenie pre odstraňovanie chrbtice hovädzieho dobytka a zoznam špecifikovaného rizikového materiálu, ktoré sa uplatňuje v ostatných členských štátoch, používať aj v Portugalsku. Nariadenie (ES) č. 999/2001 by preto malo byť primerane zmenené a doplnené.

(17)

V záujme zrozumiteľnosti a jednotnosti práva Spoločenstva by malo byť zrušené rozhodnutie Komisie 2000/345/ES z 22. mája 2000, ktorým sa stanovuje dátum, od ktorého môže byť na základe článku 3 ods. 6 rozhodnutia 98/653/ES (6), začaté odosielanie určitých výrobkov z Portugalska do Nemecka za účelom spálenia, rozhodnutie Komisie 2000/371/ES zo 6. júna 2000 stanovujúce dátum, od ktorého môže byť na základe článku 3 ods. 7 rozhodnutia 98/653/ES (7), začaté odosielanie býkov na zápasy z Portugalska do Francúzka a rozhodnutie Komisie 2000/372/ES zo 6. júna 2000 stanovujúce dátum, od ktorého môže byť na základe článku 3 ods. 7 rozhodnutia 98/653/ES (8), začaté odosielanie býkov na zápasy z Portugalska do Španielska.

(18)

Opatrenia stanvené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XI nariadenia (ES) č. 999/2001 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Zrušujú sa rozhodnutia 2000/345/ES, 2000/371/ES, 2000/372/ES a 2001/376/ES.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. EÚ L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenné a doplenené nariadením Komisie (ES) č. 1492/2004 (Ú. v. EÚ L 274, 24.8.2004, s. 3).

(4)  Ú. v. ES L 132, 15.5.2001, s. 17. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/653/ES (Ú. v. EÚ L 298, 23.9.2004, s. 25).

(5)  Ú. v. ES L 311, 20.11.1998, s. 23.

(6)  Ú. v. ES L 121, 23.5.2000, s. 9.

(7)  Ú. v. ES L 134, 7.6.2000, s. 34.

(8)  Ú. v. ES L 134, 7.6.2000, s. 35.


PRÍLOHA

Príloha XI sa mení a dopĺňa nasledovne:

1.

V prílohe XI, časť A, sa body 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.

a)

Ako špecifický rizikový materiál sa označujú tieto tkanivá:

i)

lebka okrem dolnej čeľuste a vrátane mozgu a očí, chrbtica okrem chvostových stavcov, tŕňových a priečnych krčných výbežkov, hrudných a bedrových stavcov strednej hrany krížovej kosti a bočných častí krížovej kosti, ale vrátane nervových uzlín miechy a miechy hovädzieho dobytka staršieho ako 12 mesiacov, a mandlí, čriev od dvanástnika po konečník hovädzieho dobytka všetkých vekových kategórií;

ii)

lebka vrátane mozgu a očí, mandle a miecha oviec a kôz starších ako 12 mesiacov alebo tých, ktoré majú trvalý rezák prerezaný cez ďasno, a slezina a ileum oviec a kôz akéhokoľvek veku.

Vek uvedený v bode i) na odstránenie chrbtice hovädzieho dobytka môže byť zmenený na základe štatistickej pravdepodobnosti výskytu BSE u príslušných vekových skupín populácie hovädzieho dobytka v Spoločenstve prostredníctvom zmeny a doplnenia tohto nariadenia, ktoré vychádza z výsledkov sledovania BSE, ako je stanovené v kapitole A.I prílohy III.

b)

Okrem špecifikovaného rizikového materiálu uvedeného v bode a) sa za špecifikovaný rizikový materiál v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska musia označovať nasledujúce tkanivá: celá hlava okrem jazyka, vrátane mozgu, očí a trigeminálnych ganglií; thymus, slezina a chrbtica hovädzieho dobytka staršieho ako 6 mesiacov.

2.

Prostredníctvom výnimky k bodu 1 písm. a) i), môže byť podľa článku 24 ods. 2 prijaté rozhodnutie, ktoré umožní použitie chrbtice a miechových nervových uzlín hovädzieho dobytka :

a)

narodeného, súvisle chovaného a zabitého v členskom štáte, v ktorom vedecké hodnotenie stanovilo, že výskyt BSE medzi domácim hovädzím dobytkom je vysoko nepravdepodobný, alebo je nepravdepodobný, nie je však vylúčený; alebo

b)

narodeného po dátume, od ktorého sa efektívne uplatňuje zákaz kŕmenia prežúvavcov bielkovinami získanými z cicavcov v členských štátoch, v ktorých bol oznámený výskyt BSE u domácich zvierat, alebo v ktorých bolo na základe vedeckého hodnotenia stanovené, že výskyt BSE u domáceho hovädzieho dobytka je pravdepodobný.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Švédsko môžu využívať tieto odchýlky na základe vopred predloženej a zhodnotenej dokumentácie. Ostatné členské štáty sa môžu o túto odchýlku uchádzať tým, že Komisii predložia presvedčivú sprievodnú dokumentáciu so zreteľom na bod a) alebo b), podľa toho, čo je vhodné.

Členské štáty využívajúce túto odchýlku zabezpečia, aby okrem požiadavkov stanovených v prílohe III, kapitola A, časť I, takisto aj to, že sa jeden zo schválených rýchlych testov uvedených v prílohe X, kapitole C, bod 4, použije na všetok hovädzí dobytok starší ako 30 mesiacov, ktorý:

i)

uhynul na farme alebo pri preprave, ale ktorý nebol zabitý kvôli ľudskej spotrebe, s výnimkou mŕtvych zvierat v odľahlých oblastiach, ktoré majú nízky počet zvierat a nachádzajú sa v členských štátoch, kde je výskyt BSE nepravdepodobný;

ii)

bol podrobený bežnému zabitiu na ľudskú spotrebu.

Táto odchýlka nesmie umožniť použite chrbtice a miechových nervových uzlín z hovädzieho dobytka zo Spojeného kráľovstva staršieho ako 30 mesiacov.

Odborníci z Komisie môžu za účelom ďalšieho overovania predloženej dokumentácie v súlase s článkom 21 vykonávať kontroly na mieste.“

2.

V prílohe XI, časť D, bod 1, sa vynechávajú odkazy na rozhodnutia 2000/345/ES, 2000/371/ES, 2000/372/ES a 2001/376/ES.


20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1994/2004

z 19. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 998/2003 Európskeho parlamentu a Rady pokiaľ ide o zoznamy krajín a území

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 998/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (1), najmä na jeho články 10 a 21,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 998/2003 stanovuje veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a pravidlá, ktoré sa uplatňujú na kontroly takéhoto premiestňovania. Časť C prílohy II k tomuto nariadeniu obsahuje zoznam tretích krajín, kde nie je riziko prenosu besnoty do Spoločenstva ako dôsledok premiestňovania spoločenských zvierat z ich území vyššie, ako riziko spojené s takýmto premiestňovaním medzi členskými krajinami.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 998/2003 sa mal zoznam tretích krajín vypracovať pred 3. júlom 2004. Aby bola tretia krajina uvedená v tomto zozname, mala by preukázať svoj stav výskytu besnoty a že dodržiava určité podmienky týkajúce sa oznamovania, monitorovania, veterinárnych služieb, prevencie a kontroly besnoty, a regulácie vakcín.

(3)

S cieľom vyhnúť sa akémukoľvek zbytočnému narušeniu premiestňovania spoločenských zvierat a poskytnúť tretím krajinám čas zabezpečiť, podľa potreby, nevyhnutné záruky, je vhodné ustanoviť predbežný zoznam tretích krajín. Tento zoznam by sa mal zakladať na údajoch, ktoré je možné získať prostredníctvom Medzinárodného úradu pre nákazy (OIE) (Svetová organizácia pre zdravie zvierat), na výsledkoch inšpekcií vykonaných Potravinovým a veterinárnym úradom Komisie v príslušných tretích krajinách a na informáciách, ktoré majú k dispozícii členské štáty.

(4)

Zoznam by sa mal tiež zakladať na údajoch poskytnutých Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Centrom pre dozor a výskum besnoty spolupracujúcim s WHO so sídlom vo Wusterhausene a v Bulletine o výskyte besnoty.

(5)

V predbežnom zozname tretích krajín by sa mali uviesť krajiny bez výskytu besnoty a krajiny, kde sa nezistilo, že riziko prenosu besnoty do Spoločenstva ako dôsledok premiestňovania spoločenských zvierat z ich území je vyššie, ako riziko spojené s takýmto premiestňovaním medzi členskými štátmi.

(6)

Vzhľadom na žiadosti príslušných orgánov Čile, Hongkongu a Spojených arabských emirátov o zahrnutie do zoznamu v časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 998/2003, je vhodné upraviť predbežný zoznam stanovený v súlade s článkom 10.

(7)

Okrem toho, do zoznamu krajín v časti A prílohy II k nariadeniu bola rozhodnutím Rady 2004/650/ES z 13. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 998/2003 (2), zahrnutá aj Malta. V tejto súvislosti by sa mala pôsobnosť osobitných ustanovení, ktoré sa uplatňujú na vstup spoločenských zvierat do Írska, Švédska a Spojeného kráľovstva, rozšíriť aj na Maltu.

(8)

Nakoniec, opatrenia prijaté Španielskom v enklávach Ceuta a Mellila pokiaľ ide o vstupy zvierat z Maroka, kontroly túlavých psov na týchto územiach a premiestňovanie spoločenských zvierat z týchto území do Maroka, v súčasnosti dovoľujú považovať štatút pokiaľ ide o besnotu na týchto územiach za taký istý, ako štatút v členských štátoch v kontinentálnej Európe. Na základe uvedeného je vhodné zahrnúť enklávy Ceuta a Mellila do zoznamu v oddiele I časti B prílohy II k nariadeniu (ES) č. 998/2003.

(9)

Kvôli prehľadnosti právnych predpisov Spoločenstva je vhodné nahradiť prílohu II k nariadeniu (ES) č. 998/2003 v celom jej rozsahu.

(10)

Nariadenie (ES) č. 998/2003 by preto malo byť primerane zmenené a doplnené.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 998/2003 sa nahrádza textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. novembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2004/650/ES (Ú. v. EÚ L 298, 23.9.2004, s. 22).

(2)  Ú. v. EÚ L 298, 23.9.2004, s. 22.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

ZOZNAM KRAJÍN A ÚZEMÍ

ČASŤ A

IE – Írsko

MT – Malta

SE – Švédsko

UK – Spojené kráľovstvo

ČASŤ B

Oddiel 1

a)

DK – Dánsko, vrátane GL – Grónska a FO – Faerských ostrovov

b)

ES – Španielsko, vrátane kontinentálneho územia, Baleár, Kanárskych ostrovov, Ceuty a Mellily;

c)

FR – Francúzsko, vrátane GF – Francúzskej Guyany, GP – Guadeloupu, MQ – Martiniku a RE – Réunionu;

d)

GI – Gibraltár;

e)

PT – Portugalsko, vrátane kontinentálneho územia, Azorských ostrovov a ostrovov Madeira;

f)

členské štáty okrem tých, ktoré sú uvedené v časti A a v bodoch a), b), c) a e) tohto oddielu.

Oddiel 2

AD – Andorra

CH – Švajčiarsko

IS – Island

LI – Lichtenštajnsko

MC – Monako

NO – Nórsko

SM – San Marino

VA – Vatikánsky mestský štát

ČASŤ C

AC – Ostrov Ascension

AE – Spojené arabské emiráty

AG – Antigua a Barbuda

AN – Holandské Antily

AU – Austrália

AW – Aruba

BB – Barbados

BH – Bahrain

BM – Bermudy

CA – Kanada

CL – Čile

FJ – Fidži

FK – Falklandské ostrovy

HK – Hongkong

HR – Chorvátsko

JM – Jamajka

JP – Japonsko

KN – Svätý Krištof a Nevis

KY – Kajmanské ostrovy

MS – Montserrat

MU – Maurícius

NC – Nová Kaledónia

NZ – Nový Zéland

PF – Francúzska Polynézia

PM – Saint Pierre a Miquelon

SG – Singapur

SH – Svätá Helena

US – Spojené štáty americké

VC – Svätý Vincent a Grenadíny

VU – Vanuatu

WF – Wallis a Futuna

YT – Mayotte“


20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1995/2004

z 19. novembra 2004,

ktorým sa prijímajú záväzky ponúknuté v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu určitých orientovaných plechov pre elektrotechniku a pásov z kremíkovej elektroocele so šírkou väčšou ako 500 mm s pôvodom v Ruskej federácii a pokračuje registrácia dovozov určitých orientovaných plechov pre elektrotechniku s pôvodom v Ruskej federácii

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), a najmä na jeho články 8, 21 a 22 ods. c),

po porade s Poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Rada nariadením (ES) č. 990/2004 (2) po predbežných preskúmaniach zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 151/2003 (3) („opatrenia“), ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy určitých orientovaných plechov pre elektrotechniku so šírkou väčšou ako 500 mm („príslušný výrobok“) s pôvodom v Ruskej federácii („Rusko“).

(2)

V marci 2004 Komisia oznámila uverejnením oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (4) začatie čiastočného predbežného preskúmania opatrení týkajúcich sa dovozov príslušného výrobku s pôvodom v Rusku s cieľom preskúmať, či ich treba upraviť tak, aby zohľadnili určité následky rozšírenia Európskej únie na 25 členských štátov („rozšírenie“).

(3)

Rada dospela k záveru, že je v záujme Spoločenstva stanoviť dočasnú úpravu súčasných opatrení s cieľom zamedziť náhlemu a nadmieru negatívnemu dopadu na dovozcov a užívateľov v desiatich nových členských štátoch, vstupujúcich do Európskej únie („EÚ 10“) bezprostredne po rozšírení. Za najlepší spôsob sa považovalo prijatie záväzkov ponúknutých spolupracujúcimi stranami, obsahujúcich prvok množstevných stropov.

(4)

Nariadením ES č. 1000/2004 (5) Komisia prijala ako osobitné opatrenie krátkodobé záväzky ponúknuté i) zo strany vyvážajúceho výrobcu príslušného výrobku v Rusku, Novolipetsk Iron & Steel Corporation spoločne so spoločnosťou vo Švajčiarsku (Stinol A.G.) a ii) zo strany druhého vyvážajúceho výrobcu príslušného výrobku v Rusku, OOO Viz Stal spoločne so svojou pridruženou spoločnosťou vo Švajčiarsku (Duferco S.A).

(5)

S cieľom stanoviť oslobodenie od antidumpingového cla poskytnuté prijatím záväzkov sa nariadenie (ES) č. 151/2003 zmenilo a doplnilo nariadením (ES) č. 989/2004 (6).

(6)

V nariadení (ES) č. 1000/2004 je stanovené, že prijatie záväzkov je ohraničené počiatočným obdobím šiestich mesiacov („počiatočné obdobie“) bez toho, aby tým bolo dotknuté obvyklé obdobie trvania opatrení, a že po uplynutí tohto obdobia zaniknú, pokiaľ Komisia nebude považovať za vhodné predĺžiť obdobie uplatňovania.

(7)

Komisia preskúmala, či výnimočné a negatívne podmienky pre konečných užívateľov, distribútorov a spotrebiteľov v EÚ 10, ktoré viedli k prijatiu týchto záväzkov, ešte stále existujú. Ako súčasť celkového vyhodnotenia sa hodnotilo, či príslušné spoločnosti dodržujú svoje záväzky.

B.   VYHODNOTENIE

1.   Obsah súčasných záväzkov

(8)

Existujúce záväzky ponúknuté spoločnosťami ich zaväzujú okrem iného vyvážať v súlade s ich tradičnou štruktúrou obchodu zákazníkom v EÚ 10 v rámci množstevných stropov stanovených na základe predchádzajúcich tradičných exportných tokov do EÚ 10.

(9)

Podmienky záväzkov taktiež zaväzujú signatárske spoločnosti poskytovať Komisii pravidelné a podrobné informácie formou mesačných správ o ich predajoch do EÚ 10 (alebo opakovaných predajov zo strany akýchkoľvek pridružených strán v Spoločenstve) a akceptovať overovacie návštevy zo strany Komisie. S cieľom umožniť taktiež úplné sledovanie účinnosti záväzkov, tradiční zákazníci vývozcov v EÚ 10 dodali písomný súhlas, že taktiež povolia overovacie návštevy na mieste vo svojich priestoroch.

2.   Dodržiavanie súčasných záväzkov

(10)

Overovacie návštevy u vyvážajúcich výrobcov a u ich určitých tradičných zákazníkov, EÚ 10 potvrdili. že objemy vyvezené do EÚ 10 príslušnými spoločnosťami neprekročili úroveň množstevných stropov uvedených v záväzkoch. Navyše sa zistilo, že spoločnosti vo veľkej miere dodržiavali svoje tradičné štruktúry obchodu s jednotlivými zákazníkmi EÚ 10. Okrem toho podľa dostupných informácií neexistovali žiadne zjavné „prelievania“ z EÚ 10 do EÚ 15 dovážaného príslušného výrobku, ktoré využívali oslobodenie od antidumpingového cla poskytnutého na základe záväzkov.

3.   Analýza podmienok pre pokračujúce prijímanie záväzkov

(11)

Analýza mesačných správ predložených Komisii príslušnými spoločnosťami podporených dostupnými úradnými štatistickými údajmi a zisteniami overovacích návštev na mieste potvrdila, že objemy príslušného výrobku vyvážané do EÚ 10 príslušnými spoločnosťami po rozšírení klesli a že množstvá stanovené v záväzkoch neboli využité. Tento nedostatok „preberania“ množstevných stropov počas prvých niekoľkých mesiacov pôvodného obdobia uplatňovania záväzkov bol spôsobený sčasti jedným z dvoch vyrábajúcich vývozcov, ktorý reorganizoval svoje predajné činnosti. Tento vyvážajúci výrobca však vyhlásil, že zamýšľal využiť vývozné objemy stanovené pre jeho množstevný strop v neskoršej časti pôvodného obdobia.

(12)

Okrem toho v súlade s odôvodnením 23 nariadenia (ES) č. 989/2004, mimoriadne vysoké nárasty objemov vývozu do EÚ 10 sa zistili pred rozšírením v roku 2003 a v prvých mesiacoch roku 2004. Táto situácia mohla prispieť k poklesu množstiev dovážaných do EÚ 10 po rozšírení.

C.   ZÁVER

1.   Prijatie záväzkov

(13)

Vzhľadom na uvedené a na obmedzený objem dovozov do EÚ 10 sa považuje za príliš predčasné prijať záver, že prechodné opatrenia viedli k zamýšľaným očakávaným výsledkom a že negatívne podmienky, ktoré si vynútili záväzky, už ďalej neexistujú. Z tohto dôvodu a keďže podmienky záväzkov sa sledovali počas počiatočného obdobia ich uplatňovania príslušnými spoločnosťami, sa dospelo k záveru, že prijatie záväzkov ponúknutých príslušnými spoločnosťami na ďalšie obdobie je opodstatnené.

(14)

Čo sa týka dĺžky ďalšieho obdobia, považuje sa, že obdobie uplatňovania dlhšie ako šesť mesiacov by vylúčilo pojem záväzkov, pokiaľ ide o ich prechodný charakter, a preto ich prijatie bude trvať iba od 21. novembra 2004 do 20. mája 2005 („konečné obdobie“).

(15)

Pokiaľ ide o úroveň množstevných stropov, ktoré sa majú uplatňovať v konečnom období, treba poznamenanať, že tie sa vypočítali pomocou tej istej metodiky, aká sa použila na stanovenie množstevných stropov pre pôvodné obdobie (ale na rozdiel od pôvodného obdobia, keď sa realizovali odpočty z tradičných objemov, s cieľom zohľadniť abnormálne objemy dovozu pred rozšírením, žiadne takéto úpravy neboli vykonané s cieľom stanoviť množstevné stropy pre konečné obdobie).

(16)

V súlade s nariadením (ES) č. 989/2004 tieto záväzky zaväzujú každého jednotlivého vyrábajúceho vývozcu dodržiavať dovozné stropy a, aby sa mohli záväzky sledovať, príslušní vyvážajúci výrobcovia taktiež súhlasili s tým, že budú vo veľkej miere dodržiavať svoje tradičné štruktúry predaja jednotlivým zákazníkov v EÚ 10. Vyvážajúci výrobcovia sú si takisto vedomí, že ak sa zistí, že tieto štruktúry predaja sa významne menia, alebo že záväzky bude možné sledovať len ťažko alebo vôbec, Komisia je oprávnená zrušiť prijatie záväzku spoločnosti, čo bude mať za následok, že namiesto neho bude uložené konečné antidumpingové clo, alebo môže upraviť výšku stropu, alebo môže vykonať iné nápravné opatrenia.

(17)

Podmienkou záväzkov je tiež skutočnosť, že v prípade akéhokoľvek ich porušenia bude Komisia oprávnená odvolať ich prijatie, čo bude mať za následok uloženie antidumpingového cla.

(18)

Spoločnosti budú taktiež Komisii poskytovať pravidelné a podrobné informácie týkajúce sa ich vývozov do Spoločenstva, čo znamená, že Komisia bude môcť účinne sledovať záväzky.

(19)

Aby mohla Komisia účinne sledovať dodržiavanie záväzkov spoločnosťami, v prípade žiadosti o uvoľnenie do voľného obehu, na základe predloženia záväzku príslušnému colnému orgánu, oslobodenie od cla je podmienené predložením faktúry, ktorá obsahuje minimálne informačné položky uvedené v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 989/2004. Táto úroveň informácií je taktiež potrebná, aby colné orgány mohli dostatočne presne zistiť, či zásielka zodpovedá obchodným dokladom. V prípade, že takáto faktúra nie je predložená, alebo ak nezodpovedá výrobku predloženému colnému orgánu, namiesto toho sa zaplatí príslušné antidumpingové clo.

2.   Zverejnenie zainteresovaným stranám

(20)

Všetky zainteresované strany, ktoré predtým dali o sebe vedieť, boli informované o zámere prijať záväzky. Priemyselné odvetvia Spoločenstva nevyslovili žiadne negatívne pripomienky týkajúce sa prijatia záväzkov. Neboli doručené žiadne pripomienky od iných zainteresovaných strán, ktoré by viedli Komisiu ku zmene stanoviska na túto záležitosť.

D.   REGISTRÁCIA DOVOZU

(21)

V nariadení (ES) č. 1000/2004 bolo colným orgánom nariadené registrovať dovoz príslušného výrobku s pôvodom v Rusku do Spoločenstva, vyvážaného spoločnosťami, od ktorých boli záväzky prijaté a pre ktoré sa požadovalo oslobodenie od antidumpingového cla uloženého nariadením (ES) č 151/2003.

(22)

Keďže prijatie záväzkov pre pôvodné obdobie začalo 21. mája 2004 a prijatie záväzkov pre konečné obdobie bude nasledovať priamo po ukončení pôvodného obdobia, tieto dve obdobia treba považovať za jedno súvislé obdobie. V súlade s článkom 14 ods. 5 základného nariadenia maximálna doba na registráciu je deväť mesiacov, preto colné orgány by mali registrovať takéto dovozy iba do 20. februára 2005,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Záväzky ponúknuté vyvážajúcimi výrobcami uvedenými nižšie v súvislosti s anti-dampingovým konaním týkajúcim sa dovozov orientovaných plechov pre elektrotechniku valcovaných zastudena a pásov vyrobených z kremíkovej elektroocele so šírkou nad 500 mm s pôvodom v Ruskej federácii sa týmto prijímajú:

Krajina

Spoločnosť

Dodatočný kód Taric

Ruská federácia

Vyrábané spoločnosťou Novolipetsk Iron & Steel Corporation, Lipetsk, Rusko, a predávaná spoločnosťou Stinol A.G., Lugano, Švajčiarsko, prvému zákazníkovi v Spoločenstve, ktorý pôsobí ako dovozca

A524

Ruská federácia

Vyrábané spoločnosťou OOO Viz Stal, Ekaterinburg, Rusko, a predávané spoločnosťou Duferco S.A., Lugano, Švajčiarsko, prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve, ktorý pôsobí ako dovozca

A525

2.   Colným orgánom sa týmto nariaďuje podľa článku 14 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 naďalej pokračovať vo svojich krokoch s cieľom registrovať dovozy orientovaných plechov pre elektrotechniku valcovaných za studena a pásov vyrobených z kremíkovej elektroocele so šírkou nad 500 mm s pôvodom v Ruskej federácii do Spoločenstva a zaradeným do číselného znaku KN 7225 11 00 (plechy so šírkou 600 mm alebo väčšou) a ex 7226 11 00 (plechy so šírkou nad 500 mm, ale menšou ako 600 mm), vyrábané a predávané spoločnosťami uvedenými v odseku 1.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie a zostáva v platnosti do 20. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 182, 19.5.2004, s. 5.

(3)  Ú. v. ES L 25, 30.1.2003, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ C 70, 20.3.2004, s. 15.

(5)  Ú. v. EÚ L 183, 20.5.2004, s. 10.

(6)  Ú. v. EÚ L 182, 19.5.2004, s. 1.


20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1996/2004

z 19. novembra 2004,

ktorým sa prijímajú záväzky ponúkané v súvislosti s antidumpingovým konaním, ktoré sa týka dovozov dusičnanu amónneho s pôvodom v Ruskej federácii a Ukrajine a naďalej zavádza registráciu dovozov dusičnanu amónneho s pôvodom v Ruskej federácii alebo Ukrajine

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 zo dňa 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), a najmä jeho články 8, 21 a 22 c),

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Nariadením (ES) č. 132/2001 (2), Rada ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy dusičnanu amónneho („príslušný výrobok“) s pôvodom na Ukrajine. Nariadením (ES) č. 658/2002 (3) po ukončení platnosti a predbežnom preskúmaní Rada ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy príslušného produktu s pôvodom v Ruskej federácii („Rusko“).

(2)

V marci 2004 Komisia oznámila prostredníctvom uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (4) začatie čiastočného predbežného preskúmania existujúcich opatrení o dovozoch príslušného výrobku s pôvodom v Rusku a Ukrajine („opatrenia“), aby preskúmala, či by sa mali upraviť tak, aby zohľadňovali určité dôsledky rozšírenia Európskej únie na 25 členských štátov („rozšírenie“).

(3)

Rada dospela k záveru, že bolo v záujme Spoločenstva zabezpečiť dočasnú úpravu existujúcich opatrení, aby sa predišlo náhlemu a nadmerne negatívnemu dopadu na dovozcov a užívateľov v desiatich nových členských štátoch vstupujúcich do Európskej únie („EÚ 10“) tesne po rozšírení. Za najlepší spôsob ako túto situáciu dosiahnuť sa pokladá prijatie záväzkov, ktoré ponúkajú spolupracujúce strany, s prvkami pre minimálne dovozné ceny a množstevné stropy.

(4)

Preto Komisia nariadením (ES) č. 1001/2004 (5) prijala ako osobitné opatrenie krátkodobé záväzky od i) vyvážajúceho výrobcu príslušného výrobku na Ukrajine (OJSC „Azot“) ii) vyvážajúceho výrobcu v Rusku (OJSC MCC Eurochem s ohľadom na tovar vyrábaný v jeho výrobných závodoch JSC Nak Azot, Rusko) a predávaný jej pridruženou spoločnosťou (Cumberland Sound Ltd., Britské Panenské ostrovy) iii) dvoch súvisiacich ruských vyvážajúcich výrobcov spoločne (akciová spoločnosť „Acron“ a akciová spoločnosť „Dorogobuzh“).

(5)

Aby sa zabezpečilo oslobodenie od antidumpingových ciel udelené prijatím záväzkov, nariadenie (ES) č. 658/2002 a nariadenie Rady (ES) č. 132/2001 boli zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 993/2004.

(6)

V nariadení (ES) č. 1001/2004 bolo uvedené, že prijatie záväzkov sa obmedzí na pôvodné obdobie šiestich mesiacov („pôvodné obdobie“) bez toho, aby bolo dotknuté obvyklé trvanie existujúcich opatrení, a že sa ukončí ich platnosť po tomto období, pokiaľ Komisia nepovažuje za vhodné predĺžiť ich obdobie uplatňovania.

(7)

Ako je uvedené v odôvodnení 15 nariadenia (ES) č. 1001/2004 pokračujúce prijatie záruk podlieha hodnoteniu na konci šesťmesačného obdobia, ktoré overí, či naďalej existujú výnimočné a negatívne podmienky pre koncových používateľov v EÚ 10, ktoré vedú k prijatiu záväzkov. Ako súčasť celkového vyhodnotenia, sa tiež vykoná hodnotenie, či príslušné spoločnosti dodržujú záväzky.

B.   VYHODNOTENIE

1.   Obsah súčasných záväzkov

(8)

Existujúce záväzky so spoločnosťami ich zaväzujú, inter alia, vyvážať v súlade s ich tradičným modelom obchodu so zákazníkmi v EÚ 10 za určité minimálne dovozné ceny („MDC“) alebo za ceny vyššie. Tieto MDC výrazne odstraňujú škodlivý dumping zistený v pôvodných prešetreniach. Takéto vývozy sa tiež realizujú v rámci množstevných stropov stanovených na základe predchádzajúcich tradičných vývozných tokov do EÚ 10.

(9)

Podmienky záväzkov tiež zaväzujú signatárske spoločnosti, aby poskytovali Komisii pravidelné a podrobné informácie vo forme mesačnej správy o ich predajoch do EÚ 10 (alebo opakovaných predajoch akýmikoľvek pridruženými stranami v Spoločenstve) a aby umožnili návštevy Komisie na mieste. Aby taktiež bolo možné plne sledovať účinnosť záväzkov, od tradičných zákazníkov vývozcov v EÚ 10 bola prijatá písomná dohoda, že tiež umožnia návštevy na mieste v ich priestoroch.

2.   Dodržiavanie súčasných záväzkov

(10)

Návštevy na mieste vyvážajúcich výrobcov dokázali, že príslušné spoločnosti zachovávali MDC a objemy exportované do EÚ 10 neprekročili úrovne množstevných stropov uvedených v záväzkoch. Okrem toho sa zistilo, že spoločnosti vo veľkej miere rešpektovali svoje tradičné modely obchodu s jednotlivými zákazníkmi v EÚ 10. Naviac, podľa dostupných informácií nedošlo k zjavným „preplneniam“ dovozov príslušného výrobku z EÚ 10 do EÚ 15, ktoré využívali výnimku z antidumpingových ciel poskytnutých záväzkami.

3.   Analýza podmienok pre pokračujúce prijatie záväzkov

(11)

Analýza mesačných správ o predaji predložených Komisii príslušnými spoločnosťami podporená dostupnými úradnými štatistickými údajmi ukázala, že hoci došlo k určitému zbližovaniu cien, naďalej existoval výrazný rozdiel medzi cenami príslušného výrobku v EÚ 10 a EÚ 15. Okrem toho sa uvádza, že objemy dovozu z Ruska a Ukrajiny do EÚ 10 od rozšírenia pokleslo, avšak s ohľadom na skutočnosť, že skúmané obdobie je „mimosezónne“ pre príslušný výrobok, naďalej zostali významné. Naviac, ako je naznačené v odôvodnení 28 nariadenia (ES) č. 993/2004, abnormálne nárasty objemov vývozu do EÚ 10 boli zistené pred rozšírením v roku 2003 a v prvých niekoľkých mesiacoch roka 2004. Taktiež sa berie do úvahy, že to by táto situácia mohla prispieť k poklesu množstiev dovážaných do EÚ 10 po rozšírení.

C.   ZÁVER

1.   Prijatie záväzkov

(12)

Vzhľadom na výnimočné a negatívne podmienky, ktoré prevažovali pred rozšírením, a ktoré si vyžiadali, že záväzky naďalej existujú, a že podmienky záväzkov boli dodržiavané počas pôvodného obdobia ich uplatňovania príslušnými spoločnosťami, sa uvažuje, že prijatie záväzkov, ktoré ponúkajú príslušné spoločnosti na ďalšie obdobie je oprávnené.

(13)

Pokiaľ ide o dĺžku tohto ďalšieho obdobia, uvažuje sa, že obdobie uplatňovania v dĺžke viac ako šesť mesiacov by mohlo vylúčiť prechodný charakter záväzkov, preto sa prijímajú len od 21. novembra 2004 do 20. mája 2005 („konečné obdobie“).

(14)

So zreteľom na úroveň množstevných stropov, ktoré sa majú uplatňovať počas konečného obdobia, by sa malo uviesť, že tieto boli vypočítané podľa tej istej metodiky, aká bola použitá pri stanovení množstevných stropov pre pôvodné obdobie (ale na rozdiel od pôvodného obdobia, keď boli realizované zrážky z tradičných objemov, aby sa do úvahy vzali abnormálne objemy dovozu pred rozšírením, nebudú sa realizovať žiadne takéto úpravy pre stanovenie množstevných stropov pre konečné obdobie). Napriek tomu, vzhľadom na trend zvýšenej spotreby tohto výrobku v EÚ 10, sa pri stanovovaní množstevných stropov pre konečné obdobie pre každého vyvážajúceho výrobcu, ktorý využíva záväzky, vzal do úvahy rastový faktor.

(15)

V súlade s nariadením (ES) č. 993/2004, záväzky zaväzujú každého jednotlivého vyrábajúceho výrobcu, aby rešpektoval MDC v rámci dovozných stropov, a aby sa záväzky mohli sledovať, príslušní vyvážajúci výrobcovia sa tiež dohodli, že budú vo veľkej miere rešpektovať svoje tradičné predajné modely pre jednotlivých zákazníkov v EÚ 10. Vyvážajúci výrobcovia sú si tiež vedomí toho, že ak sa zistí, že tieto predajné modely sa výrazne menia, alebo že akýmkoľvek spôsobom je záväzky možné sledovať len ťažko alebo vôbec, Komisia je oprávnená stiahnuť prijatie záväzkov spoločnosti, čo povedie k uloženiu konečného antidumpingového cla, alebo môže upraviť úroveň stropu, alebo môže prijať iné nápravné opatrenie.

(16)

Podmienkou záruk je tiež, že ak budú akýmkoľvek spôsobom porušené, Komisia je oprávnená stiahnuť ich prijatie, čo namiesto toho povedie k uloženiu konečných antidumpingového cla.

(17)

Spoločnosti tiež poskytnú Komisii pravidelné a podrobné informácie týkajúce sa ich vývozov do Spoločenstva, čo znamená, že záväzky môže Komisia účinne sledovať.

(18)

Aby Komisia mohla účinne sledovať, či spoločnosti dodržujú záväzky pri predkladaní žiadosti o uvoľnenie do voľného obehu v súlade so záväzkom príslušnému colnému orgánu, oslobodenie od cla bude podmienené predložením faktúry obsahujúcej aspoň informácie uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 993/2004. Táto úroveň informácií je tiež nevyhnutná, aby mohli colné orgány zistiť s dostatočnou presnosťou, že zásielka zodpovedá obchodným dokladom. Ak nie je táto faktúra predložená, alebo ak nezodpovedá výrobku, ktorý bol predložený colnému orgánu, namiesto toho sa platí príslušné antidumpingové clo.

2.   Konzultácie členských štátov

(19)

V súlade s odôvodnením 15 nariadenia (ES) č. 1001/2004 sa členskými štátmi prejednával návrh prijatia záväzkov na ďalšie obdobie. Určité členské štáty uvažovali, že úroveň MDC by sa mala zvýšiť. Je vhodné pripomenúť, že tieto záväzky sa nerovnajú antidumpingovému clu, pretože stanovené MDC sú na nižších úrovniach, ako by tomu bolo v obvyklom prípade. Slúžia skôr ako „bezpečnostná sieť“, pod ktorú by nemali ceny v EÚ 10 klesnúť. Vzhľadom na túto skutočnosť a na krátkodobý charakter záväzkov, spolu s výnimočnými okolnosťami, podľa ktorých boli záväzky prijaté, revízia úrovní MDC sa v súčasnosti nepovažuje za vhodnú.

3.   Zverejnenie zainteresovaným stranám

(20)

Všetkým zainteresovaným stranám, ktoré dali o sebe predtým vedieť, boli informované o zámere prijatia záväzkov. Združenie výrobcov v priemyselných odvetviach Spoločenstva uviedlo, že nebude odporovať takémuto prijatiu na ďalšie obdobie, za predpokladu, že to nebude mať nepriaznivý dopad na jeho situáciu. Národná organizácia výrobcov v Poľsku však zopakovala stanoviská určitých členských štátov, že úroveň MDC by sa mala zvýšiť, pretože stanovené úrovne cien neumožňujú výrobcom pokrytie ich nákladov. Z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odôvodnení sa však revízia MDC nepovažuje v súčasnosti za vhodnú.

(21)

Jeden z ruských vyvážajúcich výrobcov oznámil Komisii plánovaný vývoz do Spoločenstva prostredníctvom novozaloženej obchodnej spoločnosti vo Švajčiarsku.

(22)

Neboli prijaté žiadne iné pripomienky, ktoré by spôsobili, že Komisia zmení svoj názor na danú vec.

D.   REGISTROVANIE DOVOZOV

(23)

V nariadení (ES) č. 1001/2004, boli colné orgány usmernené, aby registrovali dovozy príslušného výrobku s pôvodom v Rusku a na Ukrajine do Spoločenstva, vyvážaného spoločnosťami, od ktorých boli záväzky prijaté, a pre ktoré sa žiadala výnimka z antidumpingového cla uloženého nariadeniami (ES) č. 132/2001 a (ES) č. 658/2002, zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 993/2004.

(24)

Keďže prijatie záväzkov pre pôvodné obdobie sa začalo dňa 21. mája 2004 a keďže prijatie záväzkov pre konečné obdobie bude pokračovať priamo od pôvodného obdobia, tieto dve obdobia sa budú považovať za jediné súvislé obdobie. Ale v súlade s článkom 14 ods. 5 základného nariadenia je maximálne obdobie pre registráciu deväť mesiacov; preto colné orgány by mali registrovať takého dovozy iba do 20. februára 2005.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Záväzky, ktoré ponúkajú vyvážajúci výrobcovia uvedení nižšie v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozov dusičnanu amónneho s pôvodom na Ukrajine a v Ruskej federácii sa týmto prijímajú:

Krajina

Spoločnosť

Doplňujúci kód Taric

Ukrajina

Vyrobila a vyviezla spoločnosť OJSC „Azot“, Cherkassy, Ukrajina pre jej prvého nezávislého zákazníka v Spoločenstve, ktorý pôsobí ako dovozca

A521

Ruská federácia

Vyrobila spoločnosť OJSC MCC Eurochem, Moskva, Rusko vo svojich výrobných závodoch JSC Nak Azot, Novomoskovsk, Rusko a predáva spoločnosť Cumberland Sound Ltd., Tortola, Britské Panenské ostrovy alebo EuroChem Trading Gmbh, Zug, Švajčiarsko prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve, ktorý pôsobí ako dovozca

A522

Ruská federácia

Vyrobila a vyviezla akciová spoločnosť „Acron“, Veliky Novgorod, Rusko alebo akciová spoločnosť „Dorogobuzh“ Verkhnedneprovsky, región Smolensk, Rusko prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve, ktorý pôsobí ako dovozca

A532

2.   Colné orgány sú týmto usmerňované, v súlade s článkom 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 384/96, aby pokračovali v prijímaní vhodných krokov smerujúcich k registrácii dovozov dusičnanu amónneho s pôvodom v Ruskej federácii alebo Ukrajine spadajúceho pod kódy KN 3102 30 90 a 3102 40 90, ktoré boli vyrobené a predané alebo vyrobené a vyvezené spoločnosťami uvedenými v ods. 1, do Spoločenstva do 20. februára 2005.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie a zostane v platnosti do 20. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. ES L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 23, 25.1.2001, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 993/2004 (Ú. v. ES L 182, 19.5.2004, s. 28).

(3)  Ú. v. ES L 102, 18.4.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 993/2004.

(4)  Ú. v. ES C 70, 20.3.2004, s. 15.

(5)  Ú.v. ES L 183, 20.5.2004, s. 13.


20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1997/2004

z 19. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 14/2004, pokiaľ ide o predpokladanú bilanciu zásobovania Madeiry hovädzím a teľacím mäsom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1453/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa zavádzajú osobitné opatrenia pre niektoré poľnohospodárske výrobky pre Azorské ostrovy a ostrov Madeira a zrušuje nariadenie (EHS) č. 1600/92 (Poseima) (1), najmä na jeho článok 3 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 14/2004 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú bilancie dodávok a pomoc Spoločenstva pre dodávky určitých základných výrobkov určených na ľudskú spotrebu, na spracovanie a na poľnohospodárske vstupy a pre dodávky živých zvierat a vajec do najvzdialenejších regiónov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1453/2001 (2), stanovuje predpokladané bilancie zásobovania a určuje pomoc Spoločenstva na výrobky spadajúce do špeciálneho režimu zásobovania najmä pre Azorské ostrovy a Madeiru.

(2)

Súčasná úroveň plnenia ročných bilancií zásobovania Madeiry mrazeným hovädzím a teľacím mäsom ukazuje, že množstvá stanovené pre zásobovanie týmito výrobkami sú nedostačujúce, pretože dopyt je vyšší, ako sa pôvodne predpokladalo.

(3)

Z toho dôvodu je potrebné prispôsobiť množstvá uvedených výrobkov skutočným potrebám príslušných najvzdialenejších regiónov.

(4)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 14/2004,

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom všetkých príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe III nariadenia (ES) č. 14/2004 sa časť 7 nahrádza textom, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 26. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1690/2004 (Ú. v. EÚ L 305, 1.10.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 3, 7.1.2004, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1796/2004, (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 23).


PRÍLOHA

„Časť 7

Hovädzie a teľacie mäso

Predpokladaná bilancia zásobovania a výška pomoci Spoločenstva pre zásobovanie výrobkami Spoločenstva za kalendárny rok

MADEIRA

Opis tovaru

Kód (1)

Množstvo

Výpomoc

(v EUR/ton)

I

II

III

Mäso:

teľacie a hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené

0201

0201 10 00 9110 (1)

0201 10 00 9120

0201 10 00 9130 (1)

0201 10 00 9140

0201 20 20 9110 (1)

0201 20 20 9120

0201 20 30 9110 (1)

0201 20 30 9120

0201 20 50 9110 (1)

0201 20 50 9120

0201 20 50 9130 (1)

0201 20 50 9140

0201 20 90 9700

4 800

153

171

 (2)

0201 30 00 9100 (2) (6)

0201 30 00 9120 (2) (6)

0201 30 00 9060 (6)

123

141

 (2)

Teľacie a hovädzie mäso, mrazené

0202

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

0202 20 10 9000

0202 20 30 9000

0202 20 50 9100

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

1 400

119

137

 (2)

0202 30 90 9200 (6)

95

113

 (2)


(1)  Číselné znaky výrobkov, ako aj poznámky pod čiarou, sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Výška pomoci sa rovná výške náhrad za výrobky patriace pod rovnaký KN kód pridelený podľa článku 33 nariadenia (ES) č. 1254/1999. Ak náhrady pridelené podľa článku 33 nariadenia (ES) č. 1254/1999 majú diferencovanú výšku, výška pomoci sa rovná výške náhrad pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje rovnaký KN kód nomenklatúry pre vývozné náhrady pre miesto určenia BO3, ktoré je platné v čase predloženia žiadosti o poskytnutie pomoci.“


20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1998/2004

z 19. novembra 2004,

ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol 4 o bavlne, ktorý je prílohou k Aktu o pristúpení Grécka, naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o pomoci pri výrobe bavlny (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pravidelne na základe ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu, s ohľadom na historický pomer medzi cenou stanovenou pre vyzrnenú bavlnu a cenou vypočítanou pre nevyzrnenú bavlnu. Tento historický pomer ustanovuje článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001 (3), o pravidlách uplatňovania režimu pomoci pre bavlnu. V prípade, že cenu na svetovom trhu nemožno takto určiť, stanovuje sa táto cena na základe poslednej určenej ceny.

(2)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pre produkt, ktorý má určité vlastnosti, a s ohľadom na najpriaznivejšie ponuky a kurzy na svetovom trhu medzi tými, ktoré sa považujú za reprezentatívne v rámci skutočného trhového trendu. Na účely tohto určenia sa berie do úvahy priemer ponúk a kurzov zaznamenaných na jednej alebo viacerých európskych burzách pre produkt dodaný do prístavu v rámci spoločenstva a pochádzajúci z rôznych dodávateľských krajín, považovaných za najreprezentatívnejšie pre medzinárodný obchod. Úpravy týchto kritérií na určenie ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu sa však berú do úvahy s ohľadom na odlišnosti odôvodnené kvalitou dodaného produktu alebo príslušnými ponukami a kurzmi. Tieto úpravy ustanovuje článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1591/2001.

(3)

Uplatnenie vyššie uvedených kritérií vedie k určeniu ceny nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu na úrovni uvedenej ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa určuje na 16,930 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. novembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadeníe zmenené, a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/31


ROZHODNUTIE RADY

z 15. novembra 2004,

ktorým sa menujú dvaja českí členovia a traja českí náhradníci Výboru regiónov

(2004/779/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh českej vlády,

keďže:

(1)

Rada prijala 22. januára 2002 rozhodnutie (1), ktorým sa menujú členovia a náhradníci Výboru regiónov.

(2)

V dôsledku odstúpenia Jana BŘEZINU, ktoré bolo oznámené Rade 22. júla 2004, a Oldřicha VLASÁKA, ktoré bolo oznámené Rade 30. augusta 2004, sa uvoľnili dve miesta členov Výboru regiónov; v dôsledku odstúpenia Petra DUCHOŇA, ktoré bolo oznámené Rade 30. augusta 2004, sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov. V dôsledku vymenovania Františka SLAVÍKA a Tomáša ÚLEHLU za členov sa uvoľnili dve miesta náhradníkov Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Za členov Výboru regiónov sú vymenovaní

a)

za členov:

1.

pán František SLAVÍK,

President of the Regional Council of Zlínský kraj

na miesto Jana BŘEZINU

2.

pán Tomáš ÚLEHLA

Mayor of the City of Zlín, Zlínský kraj

na miesto Oldřicha VLASÁKA

b)

za náhradníkov:

1.

pani Ivana ČERVINKOVÁ

Mayor of the Municipality of Kostelec nad Orlicí, Královehradecký kraj

na miesto Petra DUCHOŇA

2.

pán Ivan KOSATÍKA,

2nd Deputy of the President of the Regional Council of Olomoucký kraj

na miesto Františka SLAVÍKA

3.

pán Petr OSVALD

Member of the local authority of the City of Plzeň, Plzeňský kraj

na miesto Tomáša ÚLEHLU

na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2006.

V Bruseli 15. novembra 2004

za Radu

predsednička

M. VAN DER HOEVEN


(1)  Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 38.


20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/33


ROZHODNUTIE RADY

z 19. novembra 2004,

ktorým sa menuje predseda a členovia Komisie Európskych spoločenstiev

(2004/780/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 213 ods.1 a článok 214 ods. 2 tretí pododsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 126 ods. 1 a článok 127 ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nová Komisia, ktorú tvoria štátni príslušníci členských štátov, jeden za každý štát, má byť vymenovaná na obdobie trvajúce od svojho menovania do 31. októbra 2009.

(2)

Rada zasadajúca v zložení hláv štátov alebo predsedov vlád 29. júna 2004 navrhla Josého Manuela DURÃO BARROSU ako osobu, ktorú má v úmysle vymenovať za predsedu Komisie (1).

(3)

Európsky parlament schválil tento návrh uznesením z 22. júla 2004.

(4)

Rozhodnutím 2004/753/ES, Euratom (2), ktorým sa ruší a nahrádza rozhodnutie 2004/642/ES, Euratom (3), Rada prijala vzájomnou dohodou s povereným predsedom Komisie zoznam ďalších osôb, ktoré má Rada v úmysle vymenovať za členov Komisie.

(5)

Hlasovaním, ktoré sa uskutočnilo 18. novembra 2004, schválil Európsky parlament predsedu a ostatných členov Komisie ako celok.

(6)

Preto treba pristúpiť k vymenovaniu predsedu a ostatných členov Komisie.

(7)

Nadobudnutie platnosti Zmluvy o Ústave pre Európu bude mať za následok ukončenie mandátu člena Komisie, ktorý má rovnakú štátnu príslušnosť ako budúci minister zahraničných vecí Európskej únie, ktorý bude podpredsedom Komisie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do Komisie Európskych spoločenstiev sa na obdobie od 22. novembra 2004 do 31. októbra 2009 menujú:

ako predseda:

pán José Manuel DURÃO BARROSO

ako členovia:

pán Joaquín ALMUNIA AMANN

pán Jacques BARROT

pán Joe BORG

pán Stavros DIMAS

pani Benita FERRERO-WALDNER

pán Ján FIGEĽ

pani Mariann FISCHER BOEL

pán Franco FRATTINI

pani Dalia GRYBAUSKAITĖ

pani Danuta HÜBNER

pán Siim KALLAS

pán László KOVÁCS

pani Neelie KROES

pán Markos KYPRIANOU

pán Peter MANDELSON

pán Charlie McCREEVY

pán Louis MICHEL

pán Andris PIEBALGS

pán Janez POTOČNIK

pani Viviane REDING

pán Olli REHN

pán Vladimír ŠPIDLA

pán Günter VERHEUGEN

pani Margot WALLSTRÖM.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 22. novembra 2004.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Radu

predseda

J. P. H. DONNER


(1)  Ú. v. EÚ L 236, 7.7.2004, s. 15.

(2)  Ú. v. EÚ L 333, 9.11.2004, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 294, 17.9.2004, s. 30.


Komisia

20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/35


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/815/ES týkajúce sa opatrení zakazujúcich umiestňovanie hračiek a výrobkov určených na starostlivosť o dieťa, ktoré si deti mladšie ako tri roky môžu vkladať do úst, vyrobených z mäkkého PVC s obsahom niektorých ftalátov, na trh

(oznámené pod číslom K(2004) 4403)

(Text s významom pre EHP)

(2004/781/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), najmä na jej článok 13 ods. 2,

keďže:

(1)

Dňa 7. decembra 1999 Komisia prijala rozhodnutie 1999/815/ES (2) na základe článku 9 smernice 92/59/EHS (3), ktoré vyžaduje, aby členské štáty zakázali umiestňovanie hračiek a výrobkov určených na starostlivosť o dieťa, ktoré si deti mladšie ako tri roky môžu vkladať do úst, vyrobených z mäkkého PVC a obsahujúcich jednu alebo viaceré z látok di-izo-nonylftalát (DINP), di(2-etylhexyl)ftalát (DEHP), dibutylftalát (DBP), di-izo-decylftalát (DIDP), di-n-oktylftalát (DNOP) a butylbenzylftalát (BBP) na trh.

(2)

Platnosť rozhodnutia 1999/815/ES sa v súlade s ustanovením článku 11 ods. 2 smernice 92/59/EHS obmedzila na tri mesiace. Preto sa platnosť rozhodnutia skončila 8. marca 2000.

(3)

Pri prijímaní rozhodnutia 1999/815/ES sa predpokladalo, že jeho platnosť sa v prípade potreby predĺži. Platnosť opatrení prijatých podľa rozhodnutia 1999/815/ES sa predĺžila prijatím niekoľkých rozhodnutí, v každom z nich na dodatočné obdobia troch alebo šiestich mesiacov, a naposledy na dodatočné obdobie troch mesiacov, a skončí sa 20. novembra 2004.

(4)

Došlo k podstatnému rozvoju pokiaľ ide o potvrdenie metódy skúšok na uvoľňovanie ftalátov, hodnotenie bezpečnosti náhradných látok a komplexnejšie hodnotenie rizika týchto ftalátov podľa nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (4). Parlament a Rada zvažujú prijatie trvalých opatrení, ktoré by sa zaoberali rizikami, ktoré predstavujú uvedené výrobky, ale na ukončenie diskusií o tejto záležitosti je potrebný dlhší čas, najmä s cieľom zohľadniť celkový nový vedecký vývoj.

(5)

Do prijatia trvalých opatrení Parlamentom a Radou, ako aj do nadobudnutia účinnosti príslušných vykonávacích opatrení v členských štátoch a s cieľom zaručiť splnenie cieľov stanovených v rozhodnutí 1999/815/ES a jeho prolongáciách je nevyhnutné dodržiavať zákaz umiestňovania uvedených výrobkov na trh.

(6)

Niektoré členské štáty implementovali rozhodnutie 1999/815/ES prijatím opatrení platných do 20. novembra 2004. Preto je potrebné zabezpečiť predĺženie platnosti týchto opatrení.

(7)

S cieľom zabezpečiť, aby všetky členské štáty dodržiavali zákaz stanovený rozhodnutím 1999/815/ES, je potrebné predĺžiť platnosť tohto rozhodnutia.

(8)

Článok 13 ods. 2 smernice 2001/95/ES, ktorou sa od 15. januára 2004 zrušila a nahradila smernica 92/59/ES, stanovuje, že rozhodnutia Komisie, na základe ktorých majú členské štáty prijať opatrenia na predchádzanie vážnym rizikám, ktoré predstavujú určité výrobky, platia na obdobie nepresahujúce jeden rok a možno ich predĺžiť na dodatočné obdobia nepresahujúce jeden rok. Je vhodné predĺžiť platnosť rozhodnutia 1999/815/ES na obdobie desiatich mesiacov s cieľom poskytnúť dostatočný čas na prijatie a uplatňovanie trvalých opatrení podľa úvodného ustanovenia č. 5.

(9)

Opatrenia prijaté v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v článku 15 smernice 2001/95/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 5 rozhodnutia 1999/815/ES sa dátum „20. novembra 2004“ nahrádza dátumom „20. septembra 2005“.

Článok 2

Členské štáty bezodkladne prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a uverejnia uvedené opatrenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 18. novembra 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. ES L 315, 9.12.1999, s. 46. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/624/ES (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 34).

(3)  Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 24. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.


20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/37


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. novembra 2004

o prijatí záväzku, ponúknutého v súvislosti s antidumpingovým postupom, ktorý sa týka dovozu karbidu kremíka pochádzajúceho, okrem iného, z Ukrajiny

(2004/782/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

So zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

So zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovým dovozom z nečlenských krajín Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“) a najmä články 8, 21 a 22 ods. (c) tohto nariadenia,

Po porade s Poradným výborom,

Keďže:

A.   POSTUP

(1)

Nariadením (ES) č. 1100/2000 (2) zaviedla Rada definitívne antidumpingové clo na dovoz karbidu kremíka pochádzajúceho, okrem iného, z Ukrajiny („platné opatrenia“).

(2)

V marci 2004 Komisia oznámila prostredníctvom uverejnenia oznamu v Úradnom vestníku Európskej únie (3) začiatok čiastočného dočasného prehodnocovania platných opatrení ohľadom dovozu uvedeného produktu pochádzajúceho, okrem iného, z Ukrajiny za účelom zistiť, či by sa tieto opatrenia mali zmeniť a doplniť, aby sa tak zohľadnili určité dôsledky rozšírenia Európskej únie na 25 členských štátov („rozšírenie“).

(3)

Rada dospela k záveru, že je v záujme spoločenstva upraviť dočasné prispôsobenie platných opatrení za účelom zabrániť náhlemu a zvlášť negatívnemu dopadu na dovozcov a spotrebiteľov v desiatich nových členských štátoch pristupujúcich k Európskej únii („európska desiatka“) bezprostredne po rozšírení. Predpokladalo sa, že najvhodnejším prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je prijať záväzok ponúkaný spolupracujúcou stranou s určením hraničného objemu.

(4)

V tejto súvislosti Komisia rozhodnutím 2004/498/ES (4) prijala ako osobitné opatrenie krátkodobý záväzok od vyvážajúceho výrobcu na Ukrajine (akciovej spoločnosti Zaporozhsky Abrasivny Combinat).

(5)

Za účelom upraviť oslobodenie od antidumpingových ciel, ktoré umožnilo prijatie záväzku bolo nariadenie (ES) č. 1100/2000 zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 991/2004.

(6)

V rozhodnutí č. 2004/498/ES bolo ustanovené, že prijatie záväzku bude obmedzené na počiatočné obdobie šiestich mesiacov („pôvodné obdobie“), čím nie je dotknuté riadne trvanie platných opatrení, a zanikne po uplynutí tohto obdobia, pokiaľ Komisia nebude považovať za vhodné predĺžiť dobu jeho uplatňovania.

(7)

V tejto súvislosti Komisia skúmala, či výnimočné a negatívne podmienky pre zúčastnené strany v krajinách európskej desiatky, ktoré viedli k prijatiu tohto záväzku ešte pretrvávajú. V rámci celkového zhodnotenia bolo zhodnotené aj dodržanie záväzku spomenutou spoločnosťou.

B.   ZHODNOTENIE

1.   Obsah predmetného záväzku

(8)

Existujúci záväzok, ktorý uvedená spoločnosť ponúka ju zaväzuje, okrem iného, realizovať vývoz zákazníkom v krajinách európskej desiatky v súlade so svojím bežným obchodným profilom v rámci hraničného objemu stanoveného na základe predošlých, bežných vývozných tokov do krajín európskej desiatky.

(9)

Ustanovenia záväzku tiež uvedenú spoločnosť zaväzujú poskytnúť Komisii pravidelné a podrobné informácie v podobe mesačnej správy o objeme predaja v krajinách európskej desiatky (alebo predaja sprostredkovaného akoukoľvek zúčastnenou stranou v rámci Spoločenstva) a prijať inšpekčné návštevy zo strany Komisie. Za účelom toho, aby sa umožnilo celkové sledovanie účinnosti týchto záväzkov poskytli písomný súhlas aj bežní odberatelia vývozcu v krajinách európskej desiatky, ktorým potvrdili, že umožnia inšpekčné návštevy priamo vo svojich priestoroch.

2.   Súlad s predmetným záväzkom

(10)

Inšpekčné návštevy u vyvážajúceho výrobcu a u niektorých z jeho bežných odberateľov v krajinách európskej desiatky potvrdili, že uvedená spoločnosť neprekročila úroveň hraničného objemu, ktorý záväzok ustanovuje. Ďalej bolo zistené, že spoločnosť celkovo udržala svoj bežný obchodný profil vo vzťahu k jednotlivým odberateľom v krajinách európskej desiatky. Podľa dostupných údajov naviac nedošlo k zjavným presunom objemov dovozu uvedeného produktu, ktorý bol na základe záväzku oslobodený od antidumpingových ciel z krajín európskej desiatky do krajín európskej pätnástky.

3.   Analýza podmienok ďalšieho prijatia záväzkov

(11)

Analýza mesačných správ, ktoré uvedená spoločnosť predkladala Komisii v spojení s dostupnými oficiálnymi štatistickými údajmi poukázala na to, že stále existuje značný rozdiel medzi cenami uvedeného produktu v krajinách európskej desiatky a krajinách európskej pätnástky. Naviac sa zaznamenal pokles v objeme dovozu z Ukrajiny do krajín európskej desiatky od rozšírenia, avšak ako sa uvádza v bode (30) nariadenia (ES) č. 991/2004, bol zaznamenaný neobvyklý nárast v objeme dovozu pred rozšírením v roku 2003 a počas prvých mesiacov roku 2004. Predpokladá sa, že táto skutočnosť mohla tiež prispieť k poklesu objemu dovozu do krajín európskej desiatky po rozšírení.

C.   ZÁVER

1.   Prijatie záväzku

(12)

S ohľadom na skutočnosť, že výnimočné a negatívne podmienky, ktoré prevládali pred rozšírením, a ktoré si vyžiadali záväzok stále pretrvávajú a skutočnosť, že ustanovenia záväzku boli počas počiatočného obdobia jej uplatňovania uvedenou spoločnosťou dodržané, prevláda názor, že prijatie záväzku, ktorý uvedená spoločnosť ponúka na ďalšie obdobie je opodstatnené.

(13)

Pokiaľ ide o dĺžku tohto ďalšieho obdobia, prevláda názor, že ak by obdobie uplatňovania bolo dlhšie ako šesť mesiacov, nezodpovedalo by to prechodnej povahe tohto záväzku, preto sa prijatie vzťahuje len na obdobie od 21. novembra 2004 do 20. mája 2005 („konečné obdobie“).

(14)

Pokiaľ ide o úroveň hraničného objemu, ktorá sa má vzťahovať na konečné obdobie, bola táto úroveň vypočítaná podľa tej istej metodiky, ktorá bola použitá na stanovenie hraničného objemu na pôvodné obdobie.

(15)

V súlade s nariadením (ES) č. 991/2004 zaväzuje tento záväzok vyvážajúceho výrobcu rešpektovať hraničný objem dovozu a za účelom umožniť sledovanie záväzkov sa uvedený vyvážajúci výrobca tiež zaviazal celkove dodržiavať svoj bežný profil predaja vo vzťahu k jednotlivým odberateľom v krajinách európskej desiatky. Vyvážajúci výrobca si je rovnako vedomý toho, že v prípade, ak sa zistí, že tento profil predaja sa podstatne zmení alebo nebude možné záväzok akýmkoľvek spôsobom sledovať, Komisia je oprávnená odvolať prijatie záväzku spoločnosti, čo bude mať za následok zavedenie definitívnych antidumpingových ciel namiesto záväzku, alebo môže upraviť úroveň hraničného objemu, alebo môže podniknúť iné potrebné kroky.

(16)

Záväzok tak isto obsahuje podmienku, že v prípade jej porušenia akýmkoľvek spôsobom bude Komisia oprávnená odvolať prijatie tohto záväzku, čo bude mať za následok zavedenie definitívnych antidumpingových ciel namiesto tohto záväzku.

(17)

Spoločnosť bude poskytovať Komisii aj pravidelné a podrobné informácie o objeme vývozu do spoločenstva, čo znamená, že Komisia môže efektívne sledovať tento záväzok.

(18)

Za účelom umožniť Komisii efektívne sledovanie toho, či spoločnosť dodržiava záväzky platí, že v prípade, že príslušnému colnému orgánu bude adresovaná požiadavka na bezcolné odbavenie dodávky v súlade so záväzkom, bude oslobodenie od cla závisieť od predloženia faktúry, ktorá obsahuje minimálne informácie, ktoré sú uvedené v prílohe nariadenia Rady (ES) 991/2004. Informácie v tomto rozsahu sú tiež potrebné na to, aby colné orgány mohli s dostatočnou presnosťou zistiť, či dodávka zodpovedá príslušným obchodným dokladom. Ak nebude predložená takáto faktúra, alebo ak predložená faktúra nebude zodpovedať dodávke, ktorú colný orgán odbavuje, vznikne naopak povinnosť uhradiť príslušné antidumpingové clo.

2.   Oboznámenie zúčastnených strán

(19)

Všetky zúčastnené strany, ktoré svoju účasť deklarovali, boli oboznámené so zámerom prijať tento záväzok. Priemysel Spoločenstva predostrel obavy, že došlo k možnému presunu objemu ukrajinského karbidu kremíka do krajín európskej pätnástky, avšak počas inšpekčnej návštevy Komisie sa zistilo, že predmetný karbid kremíka nebol ukrajinského pôvodu. Priemysel Spoločenstva napriek tomu vyjadril názor, že záväzok by sa nemal prijať.

(20)

Kým postoj priemyslu Spoločenstva v súvislosti s prijatím záväzku bol vzatý na vedomie, je zároveň potrebné vziať do úvahy situáciu a požiadavky dovozcov a spotrebiteľov v krajinách európskej desiatky. Vzhľadom na význam ďalšieho zásobovania odberateľov v krajinách európskej desiatky sa po bližšom zvážení má za to, že táto skutočnosť má väčšiu váhu ako obavy priemyslu Spoločenstva.

(21)

Neboli predložené žiadne tvrdenia ani návrhy, na základe ktorých by Komisia zmenila svoj názor na túto záležitosť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa prijíma záväzok, ktorý ponúkol dole uvedený vyvážajúci výrobca v súvislosti s antidumpingovým postupom ohľadom dovozu karbidu kremíka pochádzajúceho z Ukrajiny:

Krajina

Spoločnosť

Dodatočný číselný znak TARIC

Ukrajina

(22) Vyrába, vyváža a prvému nezávislému odberateľovi v Spoločenstve v pozícii dovozcu dodáva akciová Spoločnosť „Zaporozhsky Abrasivny Combinat“, Zaporozhye, Ukrajina

A523

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť na nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a bude účinným do 20. mája 2005.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

Člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 125, 26.5.2000, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 991/2004 (Ú. v. EÚ L 182, 19.5.2004, s. 18).

(3)  Ú. v. EÚ C 70, 20.3.2004, s. 15.

(4)  Ú. v. EÚ L 183, 20.5.2004, s. 88.


20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/s3


1. novembra 2004 – Nová verzia EUR-Lexu!

europa.eu.int/eur-lex/lex/

Nová stránka začleňuje služby CELEX-u a poskytuje bezplatný a jednoduchý prístup v 20 jazykoch k najrozsiahlejšej databáze dokumentov európskeho práva.