ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 326

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
29. októbra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1866/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1867/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 29. októbra 2004

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1868/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1869/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1870/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 11. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1871/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1872/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1873/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1874/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahy uplatňovania v oblasti postupov uzatvárania zmlúv ( 1 )

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1875/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa ustanovuje postup spoločenstva pre stanovenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liekov v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o salicylan sodný a fenvalerát ( 1 )

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1876/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 953/2003 o zabránení obchodnej diverzie určených základných liekov do Európskej únie

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1877/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III B k nariadeniu (ES) č. 517/94, pokiaľ ide o kvóty pre Srbsko a Čiernu Horu

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1878/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa stanovuje odchýlka od nariadenia Rady č. 136/66/EHS a od nariadenia Rady (EHS) č. 2261/84, pokiaľ ide o stanovenie výnosov olív a oleja na Cypre, na Malte a v Slovinsku

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1879/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1880/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za ryžu a zlomkovú ryžu a ktorým sa pozastavuje vydávanie vývozných povolení

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1882/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľných na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1883/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1884/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1885/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1565/2004

44

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/740/ES:Rozhodnutie Rady zo 4. októbra 2004 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov

45

 

*

2004/741/ES:Odporúčanie Rady zo 14. októbra 2004 pre vykonávanie politiky zamestnanosti v členských štátoch

47

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1866/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 28. októbra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

53,1

204

48,2

999

50,7

0707 00 05

052

129,6

999

129,6

0709 90 70

052

97,2

204

41,2

388

34,1

628

48,8

999

55,3

0805 50 10

052

56,4

388

48,3

524

67,5

528

53,4

999

56,4

0806 10 10

052

89,0

400

197,7

999

143,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

109,3

400

100,7

404

80,1

442

61,0

512

106,6

720

99,6

800

205,7

804

106,5

999

108,7

0808 20 50

052

103,7

720

75,4

999

89,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1867/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 29. októbra 2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1422/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania pre dovoz melasy v sektore cukru a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 785/68 (2), stanovuje, že cena cif pre dovoz melasy stanovená v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 785/68 (3), sa považuje za „reprezentatívnu cenu“. Touto cenou sa rozumie cena stanovená pre štandardnú kvalitu, definovanú v článku 1 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(2)

Pri stanovovaní reprezentatívnych cien treba brať do úvahy všetky informácie uvedené v článku 3 nariadenia (EHS) č. 785/68 okrem prípadov uvedených v článku 4 uvedeného nariadenia a v prípade potreby sa toto stanovenie môže vykonať podľa metódy uvedenej v článku 7 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(3)

Pri úprave ceny, ktorá sa netýka štandardnej kvality, je v závislosti od ponúknutej melasy potrebné zvýšiť alebo znížiť ceny uplatnením článku 6 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(4)

Ak existuje rozdiel medzi spúšťacou cenou daného výrobku a reprezentatívnou cenou, je potrebné stanoviť dodatočné dovozné clá v zmysle podmienok uvedených v článku 3 nariadenia (ES) č. 1422/95. V prípade pozastavenia dovozných ciel v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 je potrebné stanoviť zvláštnu výšku týchto ciel.

(5)

Je potrebné stanoviť reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá pre dané produkty v súlade s článkom 1 ods. 2 a článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1422/95 sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 79/2003 (Ú. v. ES L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  Ú. v. ES L 145, 27.6.1968, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1422/1995 (Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 12).


PRÍLOHA

Reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 29. októbra 2004

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

Výška cla, ktoré sa uplatní na dovoz z dôvodu pozastavenia uvedeného v článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 na 100 kg netto na daný produkt (1)

1703 10 00 (2)

8,52

0

1703 90 00 (2)

9,77

0


(1)  Táto výška cla nahrádza podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 výšku cla v spoločnom colnom sadzobníku, stanovenú pre tieto výrobky.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v článku 1 zmeneného a doplneného nariadenia (EHS) č. 785/68.


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1868/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhuv v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa rozdiel medzi kurzami alebo cenami výrobkov na svetovom trhu, uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov v spoločenstve môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa náhrady za nedenaturovaný biely a surový cukor vyvezený bez ďalšieho spracovania musia stanoviť s ohľadom na situáciu na trhu spoločenstva a na svetovom trhu s cukrom, a najmä na cenové a nákladové činitele určené v článku 28 uvedeného nariadenia. V súlade s uvedeným nariadením je potrebné zohľadniť taktiež ekonomické hľadisko navrhovaných vývozov.

(3)

Náhrada na surový cukor sa musí stanoviť pre štandardnú kvalitu, ktorá sa definuje v prílohe I, bod II nariadenia (ES) č. 1260/2001. Táto náhrada sa okrem iného stanovuje v súlade s článkom 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001. Kandizovaný cukor sa definuje v nariadení Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podrobných pravidlách udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2). Takto vypočítaná výška náhrady pokiaľ ide o aromatizovaný alebo prifarbovaný cukor sa musí vzťahovať na obsah sacharózy a preto sa musí stanoviť na 1 % obsahu sacharózy.

(4)

Vo výnimočných prípadoch sa môže výška náhrady stanoviť inými právnymi aktmi.

(5)

Náhrada sa musí stanovovať každé dva týždne. Počas tohto obdobia je možné náhradu meniť.

(6)

V súlade s článkom 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001 si situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyžiadať rozlišovanie náhrady na výrobky určené v článku 1 uvedeného nariadenia podľa ich miesta určenia.

(7)

Významné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych krajín od začiatku roka 2001, ako aj vývozy cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javia ako vysoko neprirodzené.

(8)

S cieľom zabrániť akémukoľvek zneužívaniu, pokiaľ ide o opätovný dovoz výrobkov v sektore cukru, pre ktoré boli udelené náhrady, do spoločenstva, je potrebné nestanoviť pre všetky západné balkánske krajiny náhradu na výrobky určené v tomto nariadení.

(9)

S ohľadom na tieto skutočnosti a na súčasnú situáciu trhov v sektore cukru, najmä na kurzy alebo ceny cukru v spoločenstve a na svetovom trhu, je potrebné stanoviť príslušné výšky náhrady.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod a) nariadenia (ES) č. 1260/2001, nedenaturovaných a bez ďalšieho spracovania, sa stanovujú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA BIELY CUKOR A SUROVÝ CUKOR VYVEZENÝ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA 29. OKTÓBRA 2004

Kód výrobkov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,56 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,56 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,56 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,56 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,4300

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

43,00

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

43,00

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

43,00

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,4300

Poznámka: Kódy výrobkov ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo spoločenstva) okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov z 10. júna 1999), a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, s výnimkou cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Táto sadzba je uplatniteľná na surový cukor, ktorého výťažnosť je 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odchýli od 92 %, výška uplatniteľnej náhrady sa vypočíta v súlade s ustanoveniami článku 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001.


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1869/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), najmä na jeho článok 27 odsek 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001, rozdiel medzi kurzami a cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia a cenami výrobkov v spoločenstve môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Podľa článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podmienkach udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2), náhrada na 100 kilogramov výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod d) nariadenia (ES) č. 1260/2001, ktoré sú predmetom vývozu, sa rovná základnej sadzbe vynásobenej obsahom sacharózy, prípadne obsahom ostatných cukrov zmenených na sacharózu. Obsah sacharózy zistený pre daný výrobok sa stanovuje v súlade s ustanoveniami článku 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)

Podľa ustanovení článku 30 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001, základná sadzba náhrady na sorbózu vyvezenú bez ďalšieho spracovania sa musí rovnať základnej sadzbe náhrady, od ktorej sa odpočíta stotina platnej výrobnej náhrady, v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1265/2001 z 27. júna 2001, ktorým sa určujú podmienky pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 pre udeľovanie výrobnej náhrady na niektoré výrobky zo sektora cukru používané v chemickom priemysle (3), pre výrobky vymenované v prílohe uvedeného nariadenia.

(4)

Podľa ustanovení článku 30 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1260/2001 pre ostatné výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia, vyvezené bez ďalšieho spracovania, výška základnej sadzby náhrady sa musí rovnať stotine stanovenej sadzby, vzhľadom na rozdiel medzi intervenčnou cenou pre biely cukor platnou pre nedeficitné oblasti spoločenstva, počas mesiaca, pre ktorý je stanovená základná sadzba a medzi kurzom alebo cenou bieleho cukru na svetovom trhu na jednej strane, a vzhľadom na potrebu stanoviť rovnováhu medzi používaním základných výrobkov spoločenstva za účelom vývozu spracovaných výrobkov do tretích krajín a používaním výrobkov týchto krajín prijatých do dokončovacieho procesu na druhej strane.

(5)

Podľa článku 30 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001 uplatňovanie základnej sadzby môže byť obmedzené na niektoré výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia.

(6)

Podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 je možné určiť náhradu na vývoz výrobkov bez ďalšieho spracovania uvedených v článku 1 odsek 1 body f) a h) uvedeného nariadenia. Výška náhrady musí byť stanovená na 100 kilogramov sušiny, najmä vzhľadom na náhradu uplatniteľnú na vývoz výrobkov s kódom KN 1702 30 91, na náhradu uplatniteľnú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod d) nariadenia (ES) č. 1260/2001 a na hospodárske aspekty spojené s uvedenými vývozmi. Pre výrobky uvedené v bodoch f) a g) uvedeného odseku 1 sa náhrada udeľuje len na tie výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95 a pre výrobky uvedené článku 1 odsek 1 bod h) sa náhrada udeľuje len na tie výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(7)

Vyššie uvedené náhrady sa stanovujú každý mesiac. Tieto náhrady je možné meniť v priebehu daného obdobia.

(8)

Podľa článku 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001, situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k potrebe rozlišovať náhrady na výrobky uvedené v článku 1 uvedeného nariadenia v závislosti od ich miesta určenia.

(9)

Výrazné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych štátov od začiatku roku 2001 a rovnako vývozov cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javí ako značne neprirodzené.

(10)

Aby sa predišlo akémukoľvek zneužívaniu v spojení s opätovným dovozom výrobkov patriacich do sektora cukru, na ktoré boli udelené náhrady do spoločenstva, je potrebné, aby pre skupinu západných balkánskych štátov nebola určená náhrada na výrobky uvedené v tomto nariadení.

(11)

So zreteľom na tieto skutočnosti je potrebné určiť náhrady na tieto produkty v zodpovedajúcej výške.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú pri vývoze výrobkov bez ďalšieho spracovania uvedených v článku 1 odsek 1 body d), f), g) a h) nariadenia (ES) č. 1260/2001 sú určené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 63.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA SIRUPY A NIEKTORÉ ĎALŠIE VÝROBKY VYVEZENÉ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA PATRIACE DO SEKTORU CUKRU PLATNÉ OD 29. OKTÓBRA 2004

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

43,00 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

43,00 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

81,71 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,4300 (3)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

43,00 (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,4300 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,4300 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,4300 (3)  (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

43,00 (1)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,4300 (3)

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určení série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určenia sú uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo spoločenstva) s výnimkou Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov z 10. júna 1999) a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, okrem cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady č. 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(2)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)  Základná sadzba neplatí pre sirupy, ktorých čistota je nižšia ako 85 % (nariadenie (ES) č. 2135/95). Obsah sacharózy sa stanovuje v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(4)  Sadzba nie je uplatniteľná na výrobok definovaný v bode 2 prílohy nariadenia (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1870/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 11. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1327/2004 z 19. júla 2004 o stálych výberových konaniach v rámci hospodárskeho roka 2004/2005 pre stanovovanie vývozných odvodov a/alebo vývozných náhrad za biely cukor (2) sa otvárajú čiastočné výberové konania na vývoz cukru do niektorých tretích krajín.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1327/2004 sa maximálna výška vývoznej náhrady stanovuje, v prípade potreby, pre dané čiastočné výberové konanie, berúc do úvahy najmä situáciu a predvídateľný vývoj na trhu s cukrom v spoločenstve a na svetovom trhu.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 11. čiastočné výberové konanie pre biely cukor, uskutočnené v zmysle nariadenia (ES) č. 1327/2004, sa maximálna výška náhrady za vývoz do niektorých tretích krajín stanovuje na 46,144 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 23. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1685/2004 (Ú. v. EÚ L 303, 30.9.2004, s. 21).


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1871/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na určité druhy masla (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktorá sa končí 27. októbra 2004.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 581/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 27. októbra 2004, je maximálna výška náhrady na výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia uvedená v prílohe tohto nariadenie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64.

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58.


PRÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobok

Kód nomenklatúry pre vývoznú náhradu

Maximálna výška vývoznej náhrady

Na vývoz do miesta určenia uvedeného v prvej zarážke článku 1 odsek 1 nariadenia (ES) č. 581/2004

Na vývoz do miesta určenia uvedeného v druhej zarážke článku 1 odsek 1 nariadenia (ES) č. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

132,00

139,00

Maslový olej

ex ex 0405 90 10 9000

170,00


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1872/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 582/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na sušené odstredené mlieko (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 27. októbra 2004.

(3)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 582/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 27. októbra 2004, je maximálna výška náhrady na výrobok a miesta určenia uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia stanovená na 31,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67.

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58.


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1873/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 z 15. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na jeho článok 31 odsek 3,

keďže:

(1)

Článok 31 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 písmená a), b), c), d), e) a g) tohto nariadenia v medzinárodnom obchode a cenami v spoločenstve možno kryť vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000 ustanovujúce spoločné vykonávacie pravidlá pre prideľovanie vývozných náhrad na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2) uvádza výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov zahrnutých v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999.

(3)

V súlade s prvým pododsekom článku 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1520/2000 by mala byť sadzba náhrad na 100 kg každého zo základných predmetných výrobkov stanovená každý mesiac.

(4)

V prípade určitých mliečnych výrobkov vyvážaných vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, však existuje nebezpečenstvo, že ak budú vysoké sadzby náhrad stanovené v predstihu, môže to ohroziť záväzky prijaté v súvislosti s týmito náhradami. Aby sa takémuto nebezpečenstvu predišlo, je potrebné prijať príslušné preventívne opatrenia, ktoré by však na druhej strane nemali zabrániť uzatváraniu dlhodobých zmlúv. K naplneniu oboch týchto zámerov by malo prispieť stanovenie osobitných sadzieb náhrad s cieľom v predstihu stanoviť náhrady pre tieto výrobky.

(5)

Článok 4 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1520/2000 ustanovuje, že pri stanovení sadzby náhrad sa v prípade, ak to bude potrebné, vezmú do úvahy výrobné náhrady, podpora alebo iné opatrenia s rovnocenným účinkom, uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s predmetným výrobkom, na základné výrobky uvedené v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 1520/2000 alebo na asimilované výrobky.

(6)

Článok 12 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje poskytnutie finančnej podpory pre odstredené mlieko vyrobené v spoločenstve a spracované na kazeín v prípade, ak toto mlieko a kazeín z neho vyrobený spĺňajú určité podmienky.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 o predaji masla za znížené ceny a poskytovaní podpory na smotanu, maslo a koncentrované maslo na použitie vo výrobe pekárenských výrobkov, zmrzliny a iných potravín (3) stanovuje, že maslo a smotana za znížené ceny by mali byť k dispozícii odvetviam vyrábajúcim určité tovary.

(8)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1676/2004 z 24. septembra 2004, ktorým sa prijímajú samostatné a prechodné oaptrenia týkajúce sa dovozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov pôvodom z Bulharska a vývozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Bulharska (4), s účinnosťou od 1. októbra 2004, sa na spracované poľnohospodárske výrobky neuvedené v prílohe I k zmluve, ktoré sú vyvážané do Bulharska, neuplatňuje vývozná náhrada.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 1520/2000 a v článku 1 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999, ktoré sú vyvážané vo forme tovarov zahrnutých v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Odlišne od článku 1 a s účinnosťou od 1. októbra 2004 sa sadzby stanovené v prílohe nebudú uplatňovať na tovar, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve pri vývoze do Bulharska.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 14).

(3)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 921/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 94).

(4)  Ú. v. EÚ L 301, 28.9.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 29. októbra 2004 pre určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

29,00

29,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce, vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3, maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 2571/97

36,05

36,05

b)

Na vývoz iných tovarov

70,00

70,00

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 2571/97

46,00

46,00

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

138,25

138,25

c)

Na vývoz iných tovarov

131,00

131,00


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1874/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahy uplatňovania v oblasti postupov uzatvárania zmlúv

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

zo zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 týkajúcu sa koordinácie postupov uzatvárania zmlúv v sektoroch vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 69,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 týkajúcu sa koordinácie postupov uzatvárania verejných zmlúv na verejné práce, tovary a služby (2), a najmä na jej článok 78,

po konzultácii s poradným výborom pre verejné obstarávanie,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES zo dňa 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzatvárania v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o oblasti vyplývajúce z jeho právomocí, dohôd vyplývajúcich z multilaterálnych rokovaní Uruguajského kola (1986-1994) (3) schválila Rada dohodu o verejnom obstarávaní, ďalej len „dohoda“, obsiahnutú v prílohe 4 k uvedenému rozhodnutiu. V zmysle ustanovení tejto dohody, pravidlá, ktoré táto dohoda obsahuje, musia byť dodržiavané od chvíle, keď príslušné trhy dosiahnu alebo presiahnu určité čiastky, ďalej len „prahy“, ktoré sú vyjadrené vo zvláštnych právach čerpania.

(2)

Cieľom smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES je okrem iného umožniť obstarávateľom, ktorí ich uplatňujú, zároveň dodržiavať záväzky dohody. Na tento účel musí Komisia skontrolovať prahy ustanovené v týchto smerniciach týkajúce sa dohody a prípadne ich zvýšiť alebo znížiť tak, aby zodpovedali protihodnote prahov v eurách, zaokrúhlenej na tisíciny nadol, ustanovených dohodou. Výšky vyššie uvedených prahov smerníc nezodpovedajú prepočítaným protihodnotám prahov dohody pre obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005 (4). Preto je potrebné ich upraviť.

(3)

Okrem toho v rámci smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES, s cieľom znížiť počet prahov, ktoré je potrebné dodržiavať, prahy, ktoré nevyplývajú z dohody boli prepojené s prahmi, ktoré z nej vyplývajú. Je preto vhodné tieto rovnako upraviť.

(4)

Príslušné zmeny a doplnenia ponechávajú v platnosti vnútroštátne ustanovenia uplatňujúce smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES s výnimkou prahov, ktoré sú nižšie ako prahy uvedené v smerniciach.

(5)

Je preto potrebné príslušne zmeniť a doplniť smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písm. a) sa čiastka „499 000 EUR“ nahrádza čiastkou „473 000 EUR“;

b)

v písm. b) sa čiastka „6 242 000 EUR“ nahrádza čiastkou „5 923 000 EUR“;

2.

článok 61 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa čiastka „499 000 EUR“ nahrádza čiastkou „473 000 EUR“;

b)

v odseku 2 sa čiastka „499 000 EUR“ nahrádza čiastkou „473 000 EUR“.

Článok 2

Smernica 2004/18/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písm. a) sa čiastka „162 000 EUR“ nahrádza čiastkou „154 000 EUR“;

b)

v písm. b) sa čiastka „249 000 EUR“ nahrádza čiastkou „236 000 EUR“;

c)

v písm. c) sa čiastka „6 242 000 EUR“ nahrádza čiastkou „5 923 000 EUR“;

2.

článok 8, prvá zarážka, sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písm. a) sa čiastka „6 242 000 EUR“ nahrádza čiastkou „5 923 000 EUR“;

b)

v písm. b) sa čiastka „249 000 EUR“ nahrádza čiastkou „154 000 EUR“;

3.

v článku 56 sa čiastka „6 242 000 EUR“ nahrádza čiastkou „5 923 000 EUR“;

4.

v článku 63 ods. 1 prvej zarážke sa čiastka „6 242 000 EUR“ nahrádza čiastkou „5 923 000 EUR“;

5.

článok 67 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písm. a) sa čiastka „162 000 EUR“ nahrádza čiastkou „154 000 EUR“;

b)

v písm. b) sa čiastka „249 000 EUR“ nahrádza čiastkou „236 000 EUR“;

c)

v písm. c) sa čiastka „249 000 EUR“ nahrádza čiastkou „236 000 EUR“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň nasledujúci po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Frederik BOLKESTEIN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(3)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2003, s. 14.


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1875/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa ustanovuje postup spoločenstva pre stanovenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liekov v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o salicylan sodný a fenvalerát

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 zo dňa 26. júna 1990, ktorým sa ustanovuje postup spoločenstva pre stanovenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liekov v potravinách živočíšneho pôvodu (1), a hlavne na jeho článok 3 a tretí odsek článku 4,

so zreteľom na stanoviská Európskej agentúry pre hodnotenie liekov sformulované Výborom pre veterinárne lieky,

keďže:

(1)

Všetky farmakologicky aktívne látky, ktoré sa používajú v spoločenstve vo veterinárnych liekoch určených na podanie zvieratám produkujúcim potraviny, by sa mali posúdiť v súlade s nariadením (EHS) č. 2377/90.

(2)

Látka salicylan sodný bola zahrnutá do prílohy II pre všetky druhy produkujúce potraviny, okrem rýb, ale len pre aktuálne použitie. Záznam by sa mal rozšíriť, aby pokrýval orálne použitie u hovädzích a prasačích druhov, s výnimkou zvierat produkujúcich mlieko na ľudskú spotrebu.

(3)

Provizórny maximálny limit rezíduí pre fenvalerát prestane platiť dňa 1. júla 2004. Bolo dokázané, že je vhodné umožniť dokončenie vedeckých štúdií týkajúcich sa danej látky, a platnosť provizórnych maximálnych limitov rezíduí by sa preto mala predĺžiť do 1. júla 2006.

(4)

Nariadenie (EHS) č. 2377/90 by sa podľa toho malo zmeniť.

(5)

Na účely zohľadnenia ustanovení tohto nariadenia by pred použiteľnosťou tohto nariadenia mala byť poskytnutá členským štátom dostatočná lehota, aby mohli vykonať akékoľvek úpravy, ktoré môžu byť nevyhnutné vo svetle tohto nariadenia pre povolenia uvedenia dotknutých veterinárnych liekov na trh, ktoré boli udelené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo dňa 6. novembra 2001 o kódexe spoločenstva súvisiacom s veterinárnymi liekmi (2).

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA NASLEDOVNÉ NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v tretí deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 28. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1851/2004 (Ú. v. EÚ L 323, 26.10.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/28/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 58).


PRÍLOHA

A.   Nasledovná/-é látka/-y je/sú vložené do prílohy II.

2.   Organické zlúčeniny

Farmakologicky aktívna látka/látky

Živočíšne druhy

Salicylan sodný

Hovädzie, prasačie (1)

B.   Nasledovná/-é látka/-y je/sú vložené do prílohy III.

2.   Antiparazitické prostriedky

2.2.   Prostriedky pôsobiace proti ektoparazitom

2.2.3.   Pyretroidy

Farmakologicky aktívna látka/látky

Označovacie rezíduum

Živočíšne druhy

Maximálne limity rezíduí

Cieľové tkanivá

Fenvalerát  (2)

Fenvalerát (súhrn RR, SS, RS a R izomérov)

Hovädzie

25 μg/kg

Svalovina

250 μg/kg

Tuk

25 μg/kg

Pečeň

25 μg/kg

Oblička

40 μg/kg

Mlieko


(1)  Na orálne použitie. Nie je určené na použitie u zvierat, ktorých mlieko sa produkuje na ľudskú spotrebu.“

(2)  Provizórne maximálne limity rezíduí prestanú platiť 1.7.2006.“


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1876/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 953/2003 o zabránení obchodnej diverzie určených základných liekov do Európskej únie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 953/2003 z 26. mája 2003 o zabránení obchodnej diverzie určených základných liekov do Európskej únie (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 8,

keďže:

(1)

Komisia obdržala žiadosti podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 953/2003 vo veci niektorých farmaceutických výrobkov.

(2)

Komisia stanovila, že obdržané žiadosti spĺňajú požiadavky stanové v nariadení (ES) č. 953/2003 v súlade s postupom podľa článku 5 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(3)

Žiadatelia boli informovaní o tom, že Komisia sa rozhodla prijať ich žiadosti.

(4)

Príslušné výrobky by sa mali preto doplniť do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 953/2003,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výrobky a ďalšie podrobnosti uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa doplnia do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 953/2003 o zabránení obchodnej diverzie určených základných liekov do Európskej únie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 135, 3.6.2003, s. 5.


PRÍLOHA

Výrobok

Výrobca/vývozca

Krajina určenia

Špecifické vlastnosti

Dátum schválenia

Kód CN/TARIC (1)

TRIZIVIR

750 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Afganistan

Angola

Arménsko

Azerbajdžan

Bangladéš

Benin

Bhután

Botswana

Burkina Faso

Čad

Džibutsko

Eritrea

Etiópia

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea Bissau

Haiti

Honduras

India

Indonézia

Jemen

Južná Afrika

Kambodža

Kamerun

Kapverdy

Keňa

Kirgizsko

Kiribati

Komory

Kongo

Konžská demokratická republika

Kórejská demokratická republika

Laos

Lesotho

Libéria

Madagaskar

Malawi

Maldivy

Mali

Mauritánia

Moldava

Mongolsko

Mozambik

Myanmar

Namíbia

Nepál

Niger

Nigéria

Nikaragua

Pakistan

Pobrežie

Slonoviny

Rovníková Guinea

Rwanda

Samoa

Senegal

Sierra Leone

Špecifické balenie – text v troch jazykoch

19.4.2004

3004 90 19

EPIVIR

150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Špecifické balenie – text v troch jazykoch

19.4.2004

3004 90 19

RETROVIR

250 mg × 40

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Bežné balenie pre vývoz (modré), nepoužíva sa v EÚ

Balenie pre francúzske nemocnice – frankofónne trhy

19.4.2004

3004 90 19

RETROVIR

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Bežné balenie pre vývoz (modré), nepoužíva sa v EÚ

Balenie pre francúzske nemocnice – frankofónne trhy

19.4.2004

3004 90 19

RETROVIR

100 mg × 100

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Bežné balenie pre vývoz (modré), nepoužíva sa v EÚ

Balenie pre francúzske nemocnice – frankofónne trhy

19.4.2004

3004 90 19

COMBIVIR

300/150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Špecifické balenie – text v troch jazykoch

Fľaštička (nie blisterové balenie), tabletky s reliéfom ‚A22’

19.4.2004

3004 90 19

EPIVIR ÚSTNY ROZTOK

10 mg/ml 240 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Špecifické balenie – text v troch jazykoch

19.4.2004

3004 90 19

ZIAGEN

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Somálsko

Stredoafrická republika

Sudán

Svazijksko

Svätý Tomáš

Šalamúnske ostrovy

Tadžikistan

Tanzánia

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Východný Timor

Bežné balenie pre vývoz (modré), nepoužíva sa v EÚ

Balenie pre francúzske nemocnice – frankofónne krajiny

20.9.2004

3004 90 19

RETROVIR ÚSTNY ROZTOK

10 mg/ml

200 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Špecifické balenie – text v troch jazykoch

20.9.2004

3004 90 19


(1)  Len ak existuje.“


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1877/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha III B k nariadeniu (ES) č. 517/94, pokiaľ ide o kvóty pre Srbsko a Čiernu Horu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 517/94 zo 7. marca 1994 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva (1), najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 517/94 ustanovuje ročné množstvové obmedzenia na určité textilné výrobky s pôvodom v Srbsku a Čiernej Hore (2).

(2)

Srbsko a Čierna Hora sa v súčasnosti nachádzajú v kritickom bode reformného procesu. V tomto štádiu je dôležité podporovať politické a hospodárske reformy začaté v tomto štáte a pokračovať v smerovaní krajiny k procesu stabilizácie a pridruženia Európskej únii.

(3)

Zlepšovanie obchodných príležitostí Srbska a Čiernej Hory v oblastiach, v ktorých má krajina pomerné hospodárske výhody, má veľký význam v podpore hospodárskych a politických reforiem krajiny a v jej ďalšej integrácii do európskych štruktúr.

(4)

Navrhované zvýšenie je súčasťou celkového procesu podpory užších obchodných vzťahov so Srbskom a Čiernou Horou, ktorá zahŕňa aj rokovania so Srbskom a Čiernou Horou o dohode týkajúcej sa textilných výrobkov, s cieľom dosiahnuť bilaterálnu liberalizáciu.

(5)

Je preto dôležité zlepšiť prístup na trh, najmä pokiaľ ide o textilné výrobky a prehodnotiť kvóty, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na dovoz textilných výrobkov s pôvodom v Srbsku a Čiernej Hore. Toto ďalšie zlepšenie odráža celkový doteraz dosiahnutý postup v rámci technických rokovaní, ktoré vyústili do rokovaní o dohode týkajúcej sa textilných výrobkov a do podpísania schválenej zápisnice 15. júna 2004.

(6)

Ďalší dovoz určitých kategórií textilných výrobkov v rámci EÚ nie je v súčasnosti vzhľadom na vyčerpanie príslušných kvót možný. Srbsko a Čierna Hora, ako aj členské štáty požiadali o zvýšenie kvót.

(7)

S cieľom uspokojiť súčasné žiadosti o dovoz pokiaľ ide o kategórie 6, 7 a 15, ako aj kategóriu 16, na ktorú sú množstvové obmedzenia takmer vyčerpané, je vhodné zvýšiť úrovne kvót pre Srbsko a Čiernu Horu.

(8)

Nariadenie (ES) č. 517/94 by sa preto malo náležite zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre textil uvedenom v článku 25 nariadenia (ES) č. 517/94,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III B k nariadeniu (ES) č. 517/94 sa nahrádza v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 1. Naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2309/2003 (Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 21).

(2)  Bývalá federatívna republika Juhoslávie.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III B

Ročné množstvové obmedzenia Spoločenstva uvedené v štvrtej zarážke ods. 1 článku 2

Srbsko a Čierna Hora

Kategória

Jednotka

Množstvo

1

tony

2 350

2

tony

2 853

2a

tony

645

3

tony

312

5

1 000 kusov

1 326

6

1 000 kusov

713

7

1 000 kusov

386

8

1 000 kusov

1 109

9

tony

292

15

1 000 kusov

552

16

1 000 kusov

279

67

tony

244“


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1878/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa stanovuje odchýlka od nariadenia Rady č. 136/66/EHS a od nariadenia Rady (EHS) č. 2261/84, pokiaľ ide o stanovenie výnosov olív a oleja na Cypre, na Malte a v Slovinsku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

vzhľadom na zmluvu, ktorá ustanovuje Európske spoločenstvo,

vzhľadom na zmluvu o vstupe Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

vzhľadom na zmluvu o vstupe Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jej článok 41 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Článok 18 nariadenia Rady (EHS) č. 2261/84 zo 17. júla 1984, ktoré stanovuje všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na poskytnutie podpory pre produkciu olivového oleja a podpory pre organizácie výrobcov (1) uvádza, že výnosy olív a oleja uvedené v článku 5 odseku 7 nariadenia Rady č. 136/66/EHS z 22. septembra 1966, ktoré sa vzťahuje na stanovenie spoločnej organizácie trhu v sektore tukov (2), sa musia stanoviť podľa homogénnych výrobných zón na základe údajov poskytnutých členskými štátmi výrobcov.

(2)

Pri Cypre, Malte a Slovinsku, pri zohľadnení nízkej úrovne ich produkcie, by sa mali štatistické výsledky získať len v jednej regionálnej zóne a na základe malej vzorky, ktorá by neumožnila získať dostatočné upresnenie na národnej úrovni. Výsledné údaje by takto boli na účel kontroly nekonzistentné a nepoužiteľné.

(3)

Z dôvodu oslobodenia Cypru, Malty a Slovinska od ťažkej administratívnej úlohy zavedenia metódy odhadovania výnosov výhradne pre kampaň v rokoch 2004/2005, ktorá by aj tak poskytla nesprávny výsledok, by bolo vhodné odchýliť sa od článku 5 odseku 7 nariadenia č. 136/66/EHS, ako aj od článku 18 nariadenia (EHS) č. 2261/84 a nestanovovať pre tieto členské štáty výnosy olív a oleja vo vzťahu k uvedenej kampani.

(4)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade s oznámením riadiaceho výboru v oblasti tukov,

USTANOVILA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pri komerčnej kampani v rokoch 2004/2005 sa článok 5 odsek 7 nariadenia č. 136/66/EHS a článok 18 nariadenia (EHS) č. 2261/84 neuplatňujú pre Cyprus, Maltu a Slovinsko.

Článok 2

Toto nariadenie vstupuje do platnosti na siedmy deň po dni jeho zverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo použiteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 208, 3.8.1984, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1639/1998 (Ú v. ES L 210, 28.7.1998, s. 38).

(2)  Ú. v. ES 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 97).


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1879/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3072/95 zo dňa 22. decembra 1995 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 13 nariadenia (ES) č. 3072/95 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutých nariadení na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 3072/95 vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení situácie a perspektív vývoja z hľadiska disponibility obilnín, ryže a zlomkovej ryže, ako aj ich ceny na trhu spoločenstva na jednej strane a ceny obilnín, ryže a zlomkovej ryžovej a výrobkov z obilnín na svetovom trhu na druhej strane. V zmysle uvedených článkov je rovnako dôležité zabezpečiť na trhoch s obilninami a ryžou vyváženú situáciu a prirodzený vývoj z hľadiska cien a obchodovania a okrem toho prihliadať na ekonomický aspekt zamýšľaných vývozov a na záujem vyhnúť sa narušeniam na trhoch spoločenstva.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/95 (3), týkajúce sa dovozného a vývozného režimu výrobkov na báze obilnín a ryže definovalo vo svojom článku 4 špecifické kritériá, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výpočte vývozných náhrad za tieto produkty.

(4)

Vývozné náhrady poskytované na niektoré výrobky je potrebné odstupňovať podľa obsahu popola, surovej celulózy, obalov, bielkovín, tukov alebo škrobu, pričom tento obsah je mimoriadne významný z hľadiska množstva základného produktu skutočne obsiahnutého v konečnom spracovanom výrobku.

(5)

Pre korene manioku a iné korene a tropické hľuzy, ako aj pre múky z nich vyrobené, so zreteľom na ekonomický aspekt vývozov a povahu a pôvod týchto produktov, sa momentálne nevyžaduje určenie vývozných náhrad za vývoz. Vzhľadom na malý podiel spoločenstva na svetovom trhu v oblasti niektorých výrobkov z obilnín momentálne nevzniká potreba stanoviť náhrady za ich vývoz.

(6)

Situácia na svetovom trhu a špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyvolať potrebu rozlíšenia vývozných náhrad za niektoré produkty podľa krajiny určenia.

(7)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(8)

Niektoré výrobky z kukurice môžu byť tepelne upravované, čo môže mať za následok priznanie náhrady, ktorá nezodpovedá kvalite výrobku. Treba spresniť, že takéto výrobky s obsahom naglejovateného škrobu nemôžu byť zvýhodnené vývoznými náhradami.

(9)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za vývoz produktov určených v článku 1 ods. 1 bodu d) nariadenia (ES) č. 1784/2003 a v článku 1 ods. 1 bodu c) nariadenia (ES) č. 3072/95, podliehajúce nariadeniu (ES) č. 1518/95, sú stanovené v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 29. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 411/2002 (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55. Nařízení naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2993/95 (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 28. októbra 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spra covaním obilnín a ryže

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

43,13

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

36,97

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

36,97

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

55,46

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

43,13

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

36,97

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

36,97

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

49,30

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

40,05

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

46,22

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

35,43

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

7,70

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

49,30

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

49,30

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

49,30

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

49,30

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

48,29

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

36,97

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

48,29

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

36,97

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

36,97

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

48,29

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

36,97

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

50,61

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

35,12

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

36,97

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C11

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska.

C12

:

všetky krajiny s výnimkou Rumunska.

C13

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska a Rumunska.


(1)  Produktom, ktoré boli tepelne upravované s následným naglejovatením škrobu, sa nepriznáva žiadna vývozná náhrada.

(2)  Vývozné náhrady sú poskytnuté v súlade so zmeneným a doplneným nariadením Rady (EHS) č. 2730/75 (Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 20).

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C11

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska.

C12

:

všetky krajiny s výnimkou Rumunska.

C13

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska a Rumunska.


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1880/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za ryžu a zlomkovú ryžu a ktorým sa pozastavuje vydávanie vývozných povolení

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1), najmä na jeho článok 14 ods. 3 a ods. 19,

keďže:

(1)

Podľa ustanovení článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 sa môže rozdiel medzi kurzami alebo cenami produktov na svetovom trhu, uvedených v článku 1 tohto nariadenia, a cenami týchto produktov v Spoločenstve pokryť vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 sa musí pri stanovovaní náhrad zohľadniť na jednej strane existujúca situácia a predpoklady vývoja dostupnosti ryže a zlomkovej ryže a ich ceny na trhu v spoločenstve a na druhej strane ceny ryže a zlomkovej ryže na svetovom trhu. Podľa uvedeného článku je tiež potrebné zabezpečiť na trhu s ryžou vyváženú situáciu a prirodzený vývoj cien a obchodovania a zohľadniť aj ekonomické hľadisko predpokladaných vývozov a potrebu predísť narušeniam na trhu spoločenstva, ako aj obmedzenia vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(3)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1361/76 (2) stanovilo maximálne množstvo zlomkovej ryže, ktoré môže obsahovať ryža, na ktorú je stanovená vývozná náhrada, a určilo percentuálny podiel zníženia tejto náhrady, ktorý sa uplatní, ak pomer zlomkovej ryže vo vyvezenej ryži prekročí toto maximálne množstvo.

(4)

Stále výberové konanie pre vývozné náhrady je pre tento hospodársky rok skončené, z tohto dôvodu nie je potreba stanoviť náhrady podľa obecného práva pre tento produkt. Toto je potrebné zohľadniť pri určovaní náhrad.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1785/2003 v článku 14 ods. 5 určilo osobitné kritériá, ktoré je potrebné zohľadniť pri výpočte vývoznej náhrady za ryžu a zlomkovú ryžu.

(6)

Situácia na svetovom trhu alebo osobitné požiadavky niektorých trhov môžu vytvoriť potrebu diferenciácie náhrady za niektoré produkty podľa krajiny určenia.

(7)

Je potrebné určiť stanovenie zvláštnej náhrady za balenú ryžu s dlhými zrnami, aby sa zohľadnil dopyt po tomto produkte na niektorých trhoch.

(8)

Náhrada sa musí stanoviť aspoň raz mesačne; medzitým ju možno meniť.

(9)

Uplatňovanie týchto pravidiel a kritérií na súčasnú situáciu na trhu s ryžou, a najmä na kurzy alebo ceny ryže a zlomkovej ryže v Spoločenstve a na svetovom trhu vedie k stanoveniu náhrad, ktoré sa uvádzajú v prílohe k tomuto nariadeniu.

(10)

V rámci riadenia množstvových obmedzení vyplývajúcich zo záväzkov Spoločenstva voči Svetovej obchodnej organizácii je potrebné pozastaviť vydávanie vývozných povolení s náhradou.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za produkty uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003, s výnimkou produktov uvedených v odseku 1 písm. c) uvedeného článku, vyvezené v prirodzenom stave, sa stanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Vydávanie vývozných povolení s vopred stanovenou náhradou sa pozastavuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Ú. v. ES L 154, 15.6.1976, s. 11.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 28. októbra 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za ryžu a zlomkovú ryžu a ktorým sa pozastavuje vydávanie vývozných povolení

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad (1)

1006 20 11 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 13 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 15 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 17 9000

 

1006 20 92 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 94 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 96 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 98 9000

 

1006 30 21 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 23 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 25 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 27 9000

 

1006 30 42 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 44 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 46 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 48 9000

 

1006 30 61 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 61 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 63 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 63 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 65 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 65 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 67 9100

021 a 023

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 67 9900

066

EUR/t

0

1006 30 92 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 92 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 94 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 94 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 96 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 96 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 98 9100

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 98 9900

 

1006 40 00 9000

 

Poznámka: Kódy produktov, ako aj kódy krajín určenia série „A“ sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sa definujú v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sa definujú takto:

R01

:

Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a územie obcí Livigno a Campione d’Italia.

R02

:

Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Izrael, Libanon, Líbya, Sýria, bývalá španielska Sahara, Jordánsko, Irak, Irán, Jemen, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Omán, Bahrajn, Katar, Saudská Arábia, Eritrea, Predjordánsko/Pásmo Gazy, Nórsko, Faerské ostrovy, Island, Rusko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Albánsko, Bulharsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Moldavsko, Ukrajina, Kazachstan, Turkménsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizsko.

R03

:

Kolumbia, Ekvádor, Peru, Bolívia, Čile, Argentína, Uruguaj, Paraguaj, Brazília, Venezuela, Kanada, Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kuba, Bermudy, Juhoafrická republika, Austrália, Nový Zéland, špeciálny administratívny región Hongkong, Singapur, A40 okrem Holandských Antíl, Aruby, ostrovov Turks a Caicos, A11 okrem Surinamu, Guyany a Madagaskaru.


(1)  Postup uvedený v ods. 3 článku 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1342/2003 (Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12) sa uplatňuje na povolenia, o ktoré sa žiada v rámci tohto nariadenia pre nasledujúce množstvá, v závislosti od krajiny určenia:

Krajina určenia R01:

0 t.

Všky krajiny určenia R02, R03:

0 t.

Krajiny určenia 021 a 023:

0 t.

Krajiny určenia 066:

0 t.

Krajina určenia A97:

0 t.

Poznámka: Kódy produktov, ako aj kódy krajín určenia série „A“ sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sa definujú v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sa definujú takto:

R01

:

Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a územie obcí Livigno a Campione d’Italia.

R02

:

Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Izrael, Libanon, Líbya, Sýria, bývalá španielska Sahara, Jordánsko, Irak, Irán, Jemen, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Omán, Bahrajn, Katar, Saudská Arábia, Eritrea, Predjordánsko/Pásmo Gazy, Nórsko, Faerské ostrovy, Island, Rusko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Albánsko, Bulharsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Moldavsko, Ukrajina, Kazachstan, Turkménsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizsko.

R03

:

Kolumbia, Ekvádor, Peru, Bolívia, Čile, Argentína, Uruguaj, Paraguaj, Brazília, Venezuela, Kanada, Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kuba, Bermudy, Juhoafrická republika, Austrália, Nový Zéland, špeciálny administratívny región Hongkong, Singapur, A40 okrem Holandských Antíl, Aruby, ostrovov Turks a Caicos, A11 okrem Surinamu, Guyany a Madagaskaru.


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1881/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13, odsek 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003, rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie komisie (ES) č. 1517/95 z 29. júna 1995 o pravidlách uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozného a vývozného režimu kŕmnych zmesí pre zvieratá vyrobených na báze obilnín, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 o osobitných pravidlách v uplatňovaní režimu dovozných a vývozných povolení v sektore obilnín a ryže (2), definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré sa musia brať do úvahy pri výpočte náhrady za tieto produkty.

(3)

Tento výpočet musí brať do úvahy aj obsah výrobkov z obilnín. Pre zjednodušenie, náhrada sa má vyplácať vo dvoch kategóriách „výrobkov z obilnín“, na jednej strane je to kukurica, najbežnejšie používaná obilnina na výrobu vyvážaných kŕmnych zmesí, a výrobky z kukurice, na druhej strane sú „ostatné obilniny“, to sú voliteľné výrobky z obilnín iných ako kukurica a výrobky z kukurice. Náhrada sa poskytuje za množstvo obilninového produktu obsiahnutého v kŕmnych zmesiach pre zvieratá.

(4)

Okrem toho musí výška vývoznej náhrady brať do úvahy aj možnosti a podmienky predaja týchto produktov na svetovom trhu, potrebu vyhnúť sa narušeniam na trhu spoločenstva a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

Súčasná situácia na trhu s obilninami, najmä perspektívy zásobovania, vedie v súčasnosti k zrušeniu vývozných náhrad.

(6)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na kŕmne zmesi pre zvieratá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1784/2003 a ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 1517/95, sú stanovené v súlade s prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 28. októbra 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za kŕmne zmesi z obilnín

Kódy produktov, na ktoré sa poskytuje vývozná náhrada:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Obilninové produkty

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška vývozných náhrad

Kukurica a výrobky z kukurice:

kódy NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Výrobky z obilnín s výnimkou kukurice a výrobkov z kukurice

C10

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všetky krajiny.


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1882/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľných na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 odsek 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 odsek 3,

keďže:

(1)

Článok 13 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky vymenované v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000 stanovujúce spoločné vykonávacie pravidlá pre udelenie vývozných náhrad pre niektoré poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovaru vymenovaného v prílohe III nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV nariadenia (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s prvým pododsekom článku 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1520/2000 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého zmieneného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udelené pri vývoze poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovare, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Opatrením, ktorým by bolo umožnené splniť tieto rozličné ciele, je stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 4 odsek 3 a odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 sa znížená sadzba vývoznej náhrady musí stanoviť vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že sa musí rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo používanie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1676/2004 z 24. septembra 2004, ktorým sa prijímajú samostatné a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu niektorých spracovaných pol'nohospodárskych výrobkov pôvodom z Bulharska a vývozu niektorých spracovaných pol'nohospodárskych výrobkov do Bulharska (6), s účinnost'ou od 1. októbra 2004, sa na spracované pol'nohospodárske výrobky neuvedené v prílohe I k zmluve, ktoré sú vyvážané do Bulharska, neuplatňuje vývozná náhrada.

(9)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľných na základné výrobky vymenované v prílohe A nariadenia (ES) č. 1520/2000 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 a vyvážané vo forme tovaru vymenovaného v prílohe III nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV nariadenia (ES) č. 1785/2003 sa stanovujú tak, ako sú uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Odlišne od článku 1 a s účinnost'ou od 1. októbra 2004 sa sadzby stanovené v prílohe nebudú uplatňovat' na tovar, na ktorý sa nevzt'ahuje príloha I k zmluve pri vývoze do Bulharska.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 1.5.2004, s. 14).

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1548/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ L 301, 28.9.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 29. októbra 2004 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I Zmluvy

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis výrobkov (1)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

 

 

– – ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (2)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

 

 

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

 

 

– škrobu:

 

 

– – ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (2)

3,081

3,081

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

– – v iných prípadoch

3,081

3,081

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

 

 

– – ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (2)

2,311

2,311

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

– – v iných prípadoch

2,311

2,311

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

– inej (vrátane nespracovanej)

3,081

3,081

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

 

 

– ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (2)

3,081

3,081

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

– v iných prípadoch

3,081

3,081

ex 1006 30

Bielená ryža:

 

 

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, okrem hybridov, na siatie


(1)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získavané spracovaním základného výrobku alebo/a podobných výrobkov, uplatňujú sa koeficienty uvedené v prílohe E nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000 (Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1).

(2)  Príslušný tovar spadá pod kód KN 3505 10 50.

(3)  Tovar vymenovaný v prílohe III nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(4)  V prípade sirupov kódov KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90 získavaných zmiešaním glukózového a fruktózového sirupu, môže byť vývozná náhrada udelená len na glukózový sirup.


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/40


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1883/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu s cukrom (1), najmä na jeho článok 27 odsek 5 bod a) a odsek 15,

keďže:

(1)

Článok 27 odseky 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky vymenované v článku 1 odsek 1 body a), c), d), f), g) a h) uvedeného nariadenia a cenami v rámci spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov vymenovaných v prílohe V uvedeného nariadenia. Nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000 stanovujúce spoločné podrobné vykonávacie pravidlá na udeľovanie vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov vymenovaných v prílohe I nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(2)

V súlade s článkom 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1520/2000 by sa sadzba náhrady na 100 kg každého zmieneného základného výrobku mala stanoviť každý mesiac.

(3)

Článok 27 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje že vývozná náhrada pre výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(4)

Náhrady stanovené podľa tohto nariadenia môžu byť stanovené predbežne, keďže situácia na trhu pre nasledujúce mesiace práve teraz nemôže byť určená.

(5)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(6)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1676/2004 z 24. septembra 2004, ktorý sa prijímajú samostatné a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov pôvodom z Bulharska a vývozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Bulharska (3), s účinnosťou od 1. októbra 2004, sa na spracované poľnohospodárske výrobky neuvedené v prílohe I k zmluve, ktoré sú vyvážané do Bulharska, neuplatňuje vývozná náhrada.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky vymenované v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 1520/2000 a v článku 1 odseky 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001 a vyvážané vo forme tovarov vymenovaných v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 1260/2001 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Odlišne od článku 1 a s účinnosťou od 1. októbra 2004 sa sadzby stanovené v prílohe nebudú uplatňovať na tovar, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve pri vývoze do Bulharska.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 740/2003 (Ú. v. EÚ L 106, 29.4.2003, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ L 301, 28.9.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 29. októbra 2004 za určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

Kód KN

Popis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

43,00

43,00


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/43


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1884/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/92 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na poskytnutie náhrady na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1757/2004 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade nerovnováhy v sektore obilnín (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že stanoví maximálne vývozné náhrady, berúc do úvahy kritériá stanovené článkom 1 nariadenia (ES) č. 1501/95. V tom prípade sa vyhovie tomu alebo tým z účastníkov verejnej súťaže, ktorých ponuka sa rovná alebo je nižšia ako maximálne vývozné náhrady.

(3)

Uplatňovanie horeuvedených kritérií na súčasnú situáciu trhov s predmetnou obilninou vedie k tomu, aby sa určili maximálne vývozné náhrady na vývoz.

(4)

Opatrenia stonovené v tomto nariadení sú v súlade so stonoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa pre ponuky doručené od 22. do 28. októbra 2004 v rámci verejnej súťaže, uvedenej v nariadení (ES) č. 1757/2004, sa stanovuje na 18,80 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 21.10.1992, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/44


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1885/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1565/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1) a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), a najmä na jeho článok 4,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2004 3. septembra 2004 týkajúce sa osobitného intervenčného opatrenia pre ovos vo Fínsku a Švédsku na hospodársky rok 2004/2005 (3),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1565/2004 otvorilo verejnú súťaž na vývozné náhrady za vývoz ovsa vypestovaného vo Fínsku a vo Švédsku a určeného na vývoz z Fínska a Švédska do všetkých tretích krajín s výnimkou Bulharska, Nórska, Rumunska a Švajčiarska.

(2)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 by sa mala stanoviť maximálna náhrada.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz ovsa pre ponuky doručené od 22. do 28. októbra 2004 v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1565/2004 sa stanovujú na 31,95 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Ú. v. EÚ L 285, 4.9.2004, s. 3.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/45


ROZHODNUTIE RADY

zo 4. októbra 2004

o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov

(2004/740/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 128 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť,

keďže:

(1)

Európska stratégia zamestnanosti má vedúcu úlohu pri uskutočňovaní cieľov zamestnanosti a trhu práce Lisabonskej stratégie. Reforma Európskej stratégie zamestnanosti v roku 2003 kládla dôraz na strednodobú orientáciu a na dôležitosť uskutočňovania úplného okruhu politík odporúčaných v usmerneniach zamestnanosti.

(2)

Usmernenia zamestnanosti by sa mali plne prehodnocovať len každé tri roky, pričom ich aktualizácia v medziobdobí by mala zostať prísne obmedzená. Európska pracovná skupina pre zamestnanosť odporučila prísnejšie odporúčania a skôr účinnejšie využívanie konštruktívnej kritiky zo strany kolegov než ďalšiu zmenu usmernení.

(3)

Závery pripravené Európskou pracovnou skupinou pre zamestnanosť a preskúmanie národných akčných plánov pre zamestnanosť jednotlivých členských štátov, oboje obsiahnuté v Spoločnej správe o zamestnanosti 2003 – 2004, ukazujú, že prioritou členských štátov a sociálnych partnerov by malo byť zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov na meniace sa hospodárske podmienky a dopyt trhu práce, prilákanie väčšieho počtu ľudí na trh práce a zotrvanie na ňom a dosiahnutie toho, aby sa práca stala skutočnou možnosťou pre všetkých vrátane uľahčenia prístupu nezamestnaných mladých ľudí do ich prvého zamestnania a podpory starších pracovníkov zotrvať na trhu práce; väčšie a účinnejšie investície do ľudského kapitálu a celoživotného vzdelávania, ako aj do výskumu a rozvoja vrátane programov zameraných na zdokonalenie a zabezpečiť účinné zavedenie reforiem pomocou lepšieho riadenia vrátane snáh zameraných na zlepšenie demokratického zapájania sa, na presviedčanie občanov o potrebe reforiem a na posilnenie väzieb medzi financovaním z EÚ, najmä z ESF, a plnením Európskych usmernení zamestnanosti. Tieto priority sú plne v súlade so súčasnými usmerneniami a môžu sa plniť v ich kontexte.

(4)

Usmernenia zamestnanosti sa uplatňujú v nových členských štátoch od ich pristúpenia.

(5)

Okrem týchto usmernení zamestnanosti by členské štáty mali plne realizovať Usmernenia všeobecnej hospodárskej politiky a zabezpečiť úplný súlad krokov s udržaním zdravých verejných financií a makroekonomickej stability,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Zachovávajú sa usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov stanovené v prílohe k rozhodnutiu Rady 2003/578/ES z 22. júla 2003 o usmerneniach politiky zamestnanosti členských štátov (3) a členské štáty ich zohľadnia vo svojich politikách zamestnanosti.

V Luxemburgu 4. októbra 2004

Za Radu

predseda

A. J. DE GEUS


(1)  Stanovisko doručené 22. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko doručené 29. septembra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ L 197, 5.8.2003, s. 13.


29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/47


ODPORÚČANIE RADY

zo 14. októbra 2004

pre vykonávanie politiky zamestnanosti v členských štátoch

(2004/741/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 128 ods. 4,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť,

keďže:

(1)

Európska stratégia zamestnanosti zohráva vedúcu úlohu pri uskutočňovaní cieľov Lisabonskej stratégie v oblasti zamestnanosti a trhu práce. Úspešné uskutočnenie Lisabonskej agendy si vyžaduje, aby politika zamestnanosti členských štátov vyvážene napomáhala trom vzájomne sa doplňujúcim a podporujúcim cieľom plnej zamestnanosti, kvality a produktivity práce, sociálnej súdržnosti a začleneniu sa do spoločnosti. Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje ďalšie štrukturálne reformy zamerané na 10 kľúčových konkrétnych priorít a lepšiu správu vecí verejných.

(2)

Reforma Európskej stratégie zamestnanosti v roku 2003 zdôraznila strednodobé zameranie a význam uskutočňovania politiky odporúčanej v usmerneniach pre politiku zamestnanosti v plnom rozsahu, usmernenia pre politiku zamestnanosti by sa teda mali plne revidovať iba raz za tri roky, pričom v priebežných rokoch by ich aktualizácia mala zostať prísne obmedzená.

(3)

Rada bezo zmien prijala Usmernenia pre politiku zamestnanosti členských štátov v roku 2004 rozhodnutím 2004/740/ES (1).

(4)

Rada 22. júla 2003 prijala odporúčanie k uskutočňovaniu politiky zamestnanosti členských štátov (2). Z preskúmania národných akčných plánov pre zamestnanosť členských štátov uvedeného v Spoločnej správe o zamestnanosti 2003–2004 vyplýva, že členské štáty a sociálni partneri zareagovali na tieto odporúčania Rady len v obmedzenom rozsahu.

(5)

Európska pracovná skupina pre zamestnanosť odporúčala, aby EÚ adresovala členským štátom účinnejšie odporúčania. Prioritu treba pripísať zvýšeniu prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, pritiahnutiu väčšieho množstva ľudí k vstupu na trh práce a udržaniu sa na ňom, tomu, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých, aby sa čoraz efektívnejšie investovalo do ľudského kapitálu a celoživotného učenia a aby sa zabezpečila účinná realizácia reforiem prostredníctvom lepšej správy vecí verejných. Rada a Komisia majú na toto hodnotenie rovnaký názor a začlenili hlavné posolstvá politiky zo správy Pracovnej skupiny pre zamestnanosť do spoločnej správy o zamestnanosti.

(6)

Analýza realizácie usmernení a odporúčaní Rady z roku 2003 v spoločnej správe o zamestnanosti, ako aj všeobecných politických posolstiev všeobecnej politiky i posolstiev pre politiky jednotlivých štátov v správe pracovnej skupiny pre zamestnanosť poskytuje základ potrebný pre sformulovanie odporúčaní EÚ pre národnú politiku zamestnanosti pre rok 2004.

(7)

Usmernenia pre politiku zamestnanosti platia pre nové členské štáty od pristúpenia. Všetky nové členské štáty už v priebehu minulých rokov podávali správy o implementácii správ spoločného hodnotenia (JAP), ktoré sa odvolávajú na usmernenia pre politiku zamestnanosti. Nové členské štáty musia i naďalej spolu so sociálnymi partnermi vyvíjať snahu zmodernizovať svoje politiky zamestnanosti, aby mohli úspešne pokračovať v prebiehajúcej reštrukturalizácii svojich ekonomík. Pritom je podstatná nová vyváženosť medzi pružnosťou a istotou, vyššia účasť v zamestnávaní a investovaní do ľudského kapitálu prostredníctvom celoživotného učenia, ako aj potreba zlepšiť zdravie pracovnej sily. Sociálne partnerstvo a významné zlepšenie administratívnych schopností verejných orgánov sú stále vo väčšine nových členských štátov mimoriadne dôležité pre dosiahnutie plnej realizácie a účinného využívania podpory z Európskeho sociálneho fondu, hlavného nástroja na investovanie do ľudského kapitálu a celoživotného učenia.

(8)

Posolstvá pre jednotlivé krajiny obsiahnuté v správe Európskej pracovnej skupiny pre zamestnanosť sú v úplnom súlade s výsledkami preskúmania správ o implementácii JAP a môžu slúžiť ako návod na vykonávanie usmernení pre politiky zamestnanosti v nových členských štátoch,

TÝMTO ODPORÚČA členským štátom prijať opatrenia, ktoré sa ich konkrétne týkajú, ako sú uvedené v prílohe. Týmto odporúčaním sa nahrádza odporúčanie Rady z 22. júla 2003.

V Luxemburgu 14. októbra 2004

Za Radu

predseda

P. VAN HEEL


(1)  Pozri stranu 45 tohto úradného vestníka.

(2)  Ú. v. EÚ L 197, 5.8.2003, s. 22.


PRÍLOHA

ODPORÚČANIA A PRIORITY PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY

Ponuka väčšieho počtu lepších pracovných príležitostí je najnaliehavejšou otázkou, ktorú treba riešiť. V kontexte celkovej stratégie zamestnanosti Európska rada na svojom jarnom zasadnutí zdôraznila, že členské štáty by mali prioritne venovať pozornosť štyrom konkrétnym výzvam: prispôsobivosti, pritiahnutiu väčšieho počtu ľudí na trh práce, zlepšeniu kvality zamestnania a investovaniu do ľudského kapitálu. Európska rada taktiež zdôraznila, že podpora a obhajoba zmeny musí siahať poza jednotlivé vlády. S cieľom vytvoriť takúto podporu vyzvala Európska rada členské štáty, aby vybudovali reformné partnerstvá, ktoré budú zahŕňať sociálnych partnerov, občiansku spoločnosť a orgány verejnej moci v súlade s vnútroštátnou úpravou a tradíciami.

Kľúčové posolstvá Rady pre zamestnanosť, sociálne partnerstvo, zdravie a záležitosti spotrebiteľov, ktorými sa stotožnila s hodnotením Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a s výsledkami analýzy vykonávania usmernení pre politiky zamestnanosti a odporúčaní Rady z roku 2003 v Spoločnej správe o zamestnanosti, ukazujú, že všetky členské štáty a sociálni partneri by mali priznať bezodkladnú prioritu:

zvýšeniu prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, okrem iného aj propagovaním pružnosti spojenej s istotou na trhu práce; modernizáciou a rozšírením koncepcie istoty pracovného miesta; maximalizovaním tvorby pracovných miest a zvyšovaním produktivity,

pritiahnutiu väčšieho počtu ľudí k vstupu a udržaniu sa na trhu práce: zabezpečiť, aby sa práca stala skutočnou možnosťou pre všetkých, okrem iného vybudovaním celkových stratégií aktívneho starnutia; ďalšími rozvojovými politikami zameranými pre zvýšenie účasti na trhu práce; posilňovaním aktívnych politík trhu práce s personalizovanými službami pre všetkých, ktorí hľadajú pracovné miesto; podporovaním politiky typu „nech sa práca vypláca“ prostredníctvom finančných aj nefinančných stimulov,

čoraz efektívnejšiemu investovaniu do ľudského kapitálu a celoživotného učenia, okrem iného spoločným znášaním nákladov a povinností medzi verejnými orgánmi, podnikmi a jednotlivcami; rozšírením ponuky odbornej prípravy, a to najmä pre tých, ktorí ju najviac potrebujú, napríklad nízko kvalifikovaní a starší pracovníci, a

zabezpečeniu účinnej realizácie reforiem prostredníctvom lepšej správy vecí verejných, okrem iného budovaním reformných partnerstiev, ktoré by mobilizovali podporu a účasť sociálnych partnerov a podľa potreby i rôznych dotknutých strán; vymedzením takých cieľov, ktoré by odrážali ciele stanovené na európskej úrovni, a zabezpečením efektívneho využívania verejných prostriedkov; podporovaním úlohy národných akčných plánov a zvyšovaním ich viditeľnosti; posilňovaním úlohy odporúčaní pre jednotlivé krajiny a vyvíjaním účinnejšieho vzájomného učenia.

Odporúčania a priority pre jednotlivé krajiny sa v tomto rámci stanovujú takto:

ODPORÚČANIA PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY

BELGICKO

Napriek pozitívnym trendom od roku 1997 zostáva miera zamestnanosti v Belgicku výrazne pod priemerom EÚ a ani zďaleka nespĺňa ciele z Lisabonu. Miera zamestnanosti starších pracovníkov je najnižšia spomedzi EÚ-25. Miera zamestnanosti cudzích štátnych príslušníkov je zarážajúco nízka. Po niekoľkých rokoch stabilného poklesu sa začala zvyšovať nezamestnanosť. Účasť dospelých na vzdelávaní a odbornej príprave stagnuje.

Hodnotenie Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a analýza plnenia usmernení EÚ a odporúčaní Rady z roku 2003 v spoločnej správe o zamestnanosti ukazujú, že Belgicko by malo priznať bezodkladnú prioritu týmto oblastiam:

 

Zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov

lepšie predpokladať a sprevádzať reštrukturalizáciu podnikov najmä v prípade kolektívneho prepúšťania,

ďalej znižovať nemzdové náklady na prácu, najmä pri nízko platenej práci, a pritom chrániť rozpočtovú konsolidáciu,

zlepšiť spoluprácu medzi regionálnymi službami zamestnanosti s cieľom podporovať mobilitu medzi regiónmi.

 

Pritiahnuť väčšie množstvo ľudí na trh práce a zabezpečiť, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

preskúmať daňový a dávkový systém s cieľom odstrániť pretrvávajúce pasce nezamestnanosti a poskytnúť primerané stimuly pre aktívne hľadanie práce zrevidovaním podmienenosti dávok,

zvýšiť pokrytie pre nezamestnaných dospelých, znevýhodnených mladých ľudí a prisťahovalcov v rámci opatrení zavádzaných službami zamestnanosti,

vymedziť celkovú stratégiu aktívneho starnutia, prístupu k pokračujúcej odbornej príprave, podpory pre pružné pracovné prostredie a účinné hľadanie práce pre starších nezamestnaných pracovníkov vrátane rozhodnutia zredukovať systémy predčasného odchodu do dôchodku.

 

Čoraz efektívnejšie investovať do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

prijať opatrenia na obmedzenie predčasného ukončenia školskej dochádzky,

sledovať najnovšie medziprofesné zmluvy s cieľom zvýšiť účasť pracovníkov na odbornej príprave, mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať nízko kvalifikovaným pracovníkom.

DÁNSKO

Dánsko má mieru zamestnanosti pomerne vysoko nad lisabonskými cieľmi zamestnanosti a to aj pre ženy a starších pracovníkov. Napriek nedávnemu nárastu, ktorý zasiahol najmä absolventov a zhoršil dlhodobú nezamestnanosť, zostáva nezamestnanosť relatívne nízka. Vzhľadom na vysokú mieru zamestnanosti je kľúčovou prioritou Dánska zabezpečiť adekvátnu ponuku práce v dlhodobom horizonte.

Hodnotenie Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a analýza plnenia usmernení EÚ a odporúčaní Rady z roku 2003 v Spoločnej správe o zamestnanosti ukazujú, že Dánsko by malo priznať bezodkladnú prioritu týmto oblastiam:

 

Zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov

ďalej znižovať celkový fiškálny tlak na prácu chrániac pritom rozpočtovú konsolidáciu.

 

Pritiahnuť väčšie množstvo ľudí na trh práce a zabezpečiť, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

sledovať celkovú stratégiu aktívneho starnutia vrátane odstránenia stimulov pre predčasný odchod do dôchodku,

preskúmať daňový a dávkový systém s cieľom znížiť okrajové daňové sadzby a zvýšiť stimuly povzbudzujúce nízkopríjmové skupiny k práci vrátane nezamestnaných a neaktívnych osôb,

sledovať vplyv nedávnych reforiem zameraných na začlenenie prisťahovalcov na trh práce, najmä snáh vybudovať nevyhnutné základné zručnosti potrebné na splnenie požiadaviek pracovného miesta.

 

Čoraz efektívnejšie investovať do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

sledovať trendy odbornej prípravy vo svetle nedávneho zvýšenia poplatkov za odbornú prípravu.

NEMECKO

Nemecká miera zamestnanosti prevyšuje priemer EÚ, stále je však hlboko pod lisabonskými cieľmi. Miera zamestnanosti starších pracovníkov zaostáva. Miera zamestnanosti žien prevyšuje priemer EÚ, avšak stagnuje. Napriek tomu, že výkonnosť sa líši v závislosti od regiónu, nemecký trh práce profituje z rokov ekonomického rastu v EÚ vykazovaného v rokoch 1997 až 2000. V nasledujúcich rokoch zamestnanosť upadala a zvyšovala sa nezamestnanosť. Nezamestnanosť, a to najmä dlhodobá nezamestnanosť, zostáva jednou z najväčších v EÚ. Stále pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely medzi východnou a západnou časťou krajiny.

Hodnotenie Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a analýza plnenia usmernení EÚ a odporúčaní Rady z roku 2003 v spoločnej správe o zamestnanosti ukazujú, že Nemecko by malo priznať bezodkladnú prioritu týmto oblastiam:

 

Zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov

zrevidovať financovanie systémov sociálnej ochrany s cieľom znížiť nemzdové náklady na prácu a pritom zachovať rozpočtovú konsolidáciu,

povzbudiť sociálnych partnerov, aby prevzali zodpovednosť za to, aby sa v mzdovom vyjadrení neustále odrážali miestne, regionálne a sektorové rozdiely produktivity a podmienok trhu práce a ďalej sa snažiť o pokrok v oblasti pružnej pracovnej doby a poskytovania zariadení na odbornú prípravu, napríklad formou vzdelávacích účtov (pozri hlavné usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (BEPG) č. 5),

podporovať rozvoj MSP prostredníctvom jednoduchšej regulácie a lepšieho prístupu k financovaniu; posilniť podnikateľskú kultúru najmä vo východnej časti krajiny.

 

Pritiahnuť väčšie množstvo ľudí na trh práce a zabezpečiť, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

pokračovať v reforme daňovej sústavy a systému sociálnych dávok, čím sa zabezpečia dostatočné stimuly prijať prácu, pozorne sledovať a vyhodnocovať Hartz a iné reformy trhu práce, zabezpečiť neprestajné zlepšovanie efektivity verejných služieb zamestnanosti v rámci podpory pre nezamestnaných,

zrevidovať možné daňové znevýhodnenia, ktoré demotivujú ženy vstupovať na trh práce, zvýšiť počet zariadení poskytujúcich starostlivosť o deti, a to najmä v západných spolkových krajinách, a zlepšiť súlad medzi školskými rozvrhmi a pracovnou dobou, povzbudiť sociálnych partnerov, aby prevzali zodpovednosť za výrazné zníženie priepasti v odmeňovaní práce mužov a žien,

ďalej rozvíjať celkovú stratégiu aktívneho starnutia s cieľom zabezpečiť, aby ľudia zostávali v zamestnaní dlhšie, najmä po dosiahnutí 60 rokov veku, ďalej podporovať zamestnanie mužov na čiastočný úväzok a zvyšovať prístup starších pracovníkov k odbornej príprave,

posilňovať snahy o integráciu prisťahovalov.

 

Čoraz efektívnejšie investovať do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

zlepšovať vzdelanostnú úroveň pracovnej sily a posilňovať stimuly na zvýšenie účasti na celoživotnom učení, najmä pre nízko kvalifikovaných pracovníkov, zamestnancov MSP a starších pracovníkov,

pokračovať v modernizácii duálneho systému, obmedziť predčasné ukončenie školskej dochádzky.

GRÉCKO

Hoci tvorba pracovných miest sa v poslednej dobe zvýšila, Grécko si i naďalej udržiava jednu z najnižších mier zamestnanosti v EÚ, a to najmä žien, a klesajúcu, avšak stále vysokú nezamestnanosť. Významný je podiel neprihlásenej práce. Produktivita práce sa významne zvýšila, stále sa však pohybuje na nízkej úrovni. Účasť dospelých na odbornej príprave zostáva mimoriadne nízka, najmä vzhľadom na nízku vzdelanostnú úroveň populácie v produktívnom veku. Zvýšený počet prisťahovalcov v minulých rokoch prispel k ponuke pracovnej sily.

Hodnotenie Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a analýza plnenia usmernení EÚ a odporúčaní Rady z roku 2003 v spoločnej správe o zamestnanosti ukazujú, že Grécko by malo priznať bezodkladnú prioritu týmto oblastiam:

 

zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov

plne uskutočniť dohodnuté balíčky reforiem trhu práce, ďalej zvyšovať príťažlivosť práce na čiastočný úväzok a rozvíjať agentúry pre dočasné zamestnanie s cieľom zvýšiť rôznorodosť pracovných schém,

znížiť nemzdové náklady na prácu pri zachovaní rozpočtovej konsolidácie, vyvinúť väčšiu snahu o pretransformovanie neprihlásenej práce na regulárny zamestnanecký pomer prostredníctvom zatraktívnenia štandardných i neštandardných zmlúv pre zamestnávateľov aj zamestnancov a posilniť vynútiteľnosť práva,

propagovať podnikateľské prostredie, ktoré viac podporuje zamestnávanie.

 

Pritiahnuť väčšie množstvo ľudí na trh práce a zabezpečiť, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

prijať účinnejšie opatrenia zamerané na zvýšenie úrovne a efektivity aktívnych politík pracovného trhu tak, aby sa týkali väčšieho podielu neaktívnych osôb a nezamestnaných,

urýchliť rozvoj efektívnych služieb zamestnanosti na území celej krajiny, ktoré by ponúkali preventívne a personalizované služby, zmodernizovať štatistický monitorovací systém,

ďalej zvyšovať stimuly pre účasť žien na trhu práce, a to aj formou zamestnania na čiastočný úväzok, zvyšovať prístupnosť a cenovú dostupnosť zariadení poskytujúcich starostlivosť o deti a iné závislé osoby,

vymedziť celkovú stratégiu aktívneho starnutia, ktorá by zabezpečila pružné pracovné systémy, stimuly motivujúce starších pracovníkov zostávať v pracovnom pomere dlhšie a podporu rozvoja zručností.

 

Čoraz efektívnejšie investovať do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

obmedziť predčasné ukončenie školskej dochádzky a posilniť význam terciárneho vzdelávania pre trh práce,

zrevidovať stimuly podporujúce celoživotné učenie a zvýšiť účasť na odbornej príprave najmä v prípade nízko kvalifikovaných pracovníkov a prisťahovalcov.

ŠPANIELSKO

V rokoch 1997 až 2002 vykazovalo Španielsko najvyšší nárast miery zamestnanosti a najvyššie zníženie miery nezamestnanosti spomedzi členských štátov. Nezamestnanosť však aj naďalej zostáva pomerne vysoko nad priemerom EÚ, pričom zamestnanosť zostáva pomerne pod priemerom. S veľkými odlišnosťami vo výkone jednotlivých regiónov zostáva riešenie regionálnych rozdielov stále prioritnou otázkou. Účasť žien a miera zamestnanosti starších pracovníkov je i naďalej mimoriadne nízka. Navyše markantne vysoký podiel ľudí (približne tretina pracovníkov) je stále zamestnaných na základe zmlúv uzatvorených na dobu určitú. Produktivita práce zostáva na nízkej úrovni. Celková úroveň dosiahnutého vzdelania a účasť dospelých na odbornej príprave je aj naďalej mimoriadne nízka. Zvýšený počet prisťahovalcov v minulých rokov prispel k ponuke pracovnej sily.

Hodnotenie Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a analýza plnenia usmernení EÚ a odporúčaní Rady z roku 2003 v spoločnej správe o zamestnanosti ukazujú, že Španielsko by malo priznať bezodkladnú prioritu týmto oblastiam:

 

Zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov

podporovať modernizáciu organizácie práce s cieľom posilniť produktivitu a kvalitu práce,

zrevidovať regulačný rámec tak, aby boli pracovné zmluvy na dobu neurčitú príťažlivejšie pre zamestnávateľov a aby sa odrádzalo od využívania zmlúv uzavretých na dobu určitú s cieľom riešiť segmentácie trhu; zvyšovať príťažlivosť dočasnej agentúrnej práce pre pracovníkov; odstrániť prekážky brániace zamestnaniu na čiastočný úväzok,

využívať možnosti diferenciácie miezd podľa vývoja produktivity na miestnej, regionálnej a sektorovej úrovni (pozri usmernenie BEPG č. 5).

 

Pritiahnuť väčšie množstvo ľudí na trh práce a zabezpečiť, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

zvyšovať stimuly pre účasť žien na trhu práce, zvyšovať prístupnosť a cenovú dostupnosť zariadení poskytujúcich starostlivosť o deti a iné závislé osoby,

zabezpečiť lepší prístup k aktívnym prostriedkom trhu práce a jeho účinnosť pre znevýhodnených ľudí, najmä pre mladých ľudí, osoby so zdravotným postihnutím, prisťahovalcov a dlhodobo nezamestnaných, ukončiť modernizáciu verejných služieb zamestnanosti vrátane štatistického monitorovacieho systému, posilniť koordináciu medzi regionálnymi službami zamestnanosti a vyriešiť zostávajúce prekážky brániace geografickej mobilite,

vymedziť celkovú stratégiu aktívneho starnutia, ktorá by zabezpečila pružné pracovné systémy, stimuly motivujúce starších pracovníkov zostávať v pracovnom pomere dlhšie a odbornú prípravu.

 

Čoraz efektívnejšie investovať do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

obmedziť predčasné ukončenie školskej dochádzky a zabezpečiť kvalitu a význam terciárneho vzdelávania pre trh práce,

posilniť stimuly podporujúce celoživotné učenie, aby sa zvýšila účasť najmä v prípade nízko kvalifikovaných pracovníkov.

FRANCÚZSKO

Vo Francúzsku je celková miera zamestnanosti pod priemerom EÚ. Miera zamestnanosti starších pracovníkov (55–64) je jedna z najnižších v EÚ. Nezamestnanosť sa v rokoch 1997 až 2000 významne znížila, avšak pri spomalení ekonomiky sa znovu zvyšuje. Nezamestnanosť zostáva jednou z najvyšších v rámci EÚ a je mimoriadne vysoká najmä u mladých ľudí (15–24). Miera zamestnanosti cudzích štátnych príslušníkov, a to najmä žien, je zarážajúco nízka. Podiel zmlúv uzavretých na dobu určitú je aj naďalej vyšší ako priemer EÚ-15, pričom účasť dospelých na vzdelávaní a odbornej príprave zostáva tesne pod priemerom.

Hodnotenie Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a analýza plnenia usmernení EÚ a odporúčaní Rady z roku 2003 v spoločnej správe o zamestnanosti ukazujú, že Francúzsko by malo priznať bezodkladnú prioritu týmto oblastiam:

 

Zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov

uľahčiť prechod ľudí zamestnaných na základe zmluvy na dobu určitú na zamestnanie na základe zmluvy na dobu neurčitú, aby sa zamedzilo segmentácii trhu práce a aby sa zvýšili možnosti udržať sa a postupovať na pracovnom trhu,

vyvinúť efektívnejší systém prognózovania a riadenia reštrukturalizácie,

podporovať podnikateľsky priaznivé prostredie pre rozvoj MSP a sledovať pokrok pri raste začínajúcich podnikateľských subjektov.

 

Pritiahnuť väčšie množstvo ľudí na trh práce a zabezpečiť, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

sledovať vplyv dôchodkovej reformy na vek odchodu do dôchodku a vytvoriť celkovú stratégiu aktívneho starnutia s cieľom udržať starších pracovníkov dlhšie v zamestnaneckom pomere pomocou prispôsobenia pracovných podmienok, väčšieho prístupu k odbornej príprave a rozhodnutiu zredukovať systémy predčasného odchodu do dôchodku,

zlepšiť koordináciu služieb zamestnanosti s cieľom posilniť poskytovanie personalizovaných služieb, vybudovať účinné cesty k práci a odbornej príprave pre nezamestnaných mladých ľudí a pre prisťahovalcov, a to najmä pre ženy,

zabezpečiť správne vyhodnotenie nedávnej reformy systému poistenia v nezamestnanosti a zabezpečiť, aby ho sprevádzali vhodné požiadavky a účinné hľadanie práce.

 

Čoraz efektívnejšie investovať do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

zabezpečiť, aby dohoda sociálnych partnerov o odbornej príprave a zákona o odbornej príprave počas celého pracovného života viedla k vyššiemu podielu obyvateľstva zúčastňujúceho sa na príprave, pričom mimoriadnu pozornosť treba venovať nízko kvalifikovaným pracovníkom a pracovníkom z MSP,

obmedziť predčasné ukončenie školskej dochádzky, uľahčiť a podporovať širší a ľahší prístup k učňovskej príprave.

ÍRSKO

Írsko dosiahlo od roku 1997 ohromný pokrok v oblasti zamestnanosti a výsledkov produktivity. Celková miera zamestnanosti sa zvýšila z 56,1 % na 65,3 %, pričom nezamestnanosť klesla takmer o dve tretiny a dlhodobá nezamestnanosť sa znížila z 5,6 % na 1,3 %. Účasť žien na pracovnej sile sa zlepšila, stále však existuje podstatná priepasť v miere zamestnanosti žien a mužov, ako aj veľký rozdiel medzi odmeňovaním práce žien a mužov. Nedostatok pracovnej sily zostáva aj naďalej problémom, hoci ho zmierňuje zvýšené prisťahovalectvo. Významným prvkom úspechu Írska je jeho schopnosť pritiahnuť priame zahraničné investície. Sociálne partnerstvo, jeho daňová sústava, dobré regulačné prostredie a investovanie do ľudského kapitálu sú tiež významné činitele.

Hodnotenie Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a analýza plnenia usmernení EÚ a odporúčaní Rady z roku 2003 v spoločnej správe o zamestnanosti ukazujú, že Írsko by malo priznať bezodkladnú prioritu týmto oblastiam:

 

Pritiahnuť väčšie množstvo ľudí na trh práce a zabezpečiť, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

zlepšiť prístup k aktívnym prostriedkom trhu práce pre väčší podiel nezamestnaného a neaktívneho obyvateľstva a zabezpečiť ich účinnosť,

zvýšiť ponuku a cenovú dostupnosť zariadení poskytujúcich starostlivosť o deti a prijať okamžité opatrenia na zvládnutie príčin spôsobujúcich priepasť v odmeňovaní práce žien a mužov.

 

Čoraz efektívnejšie investovať do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

vykonávať koherentnú stratégiu celoživotného učenia s cieľom obmedziť predčasné ukončenie školskej dochádzky a zvýšiť účasť na odbornej príprave najmä v prípade nízko kvalifikovaných pracovníkov a starších pracovníkov.

TALIANSKO

Napriek slabým hospodárskym podmienkam je rast zamestnanosti i naďalej pozitívny a od roku 1997 iba potvrdzuje zlepšovanie. Miera zamestnanosti je však aj tak jedna z najnižších v EÚ. Účasť žien a miera zamestnanosti starších pracovníkov takisto zostáva jedna z najnižších v rámci EÚ-25. V uplynulom období nezamestnanosť klesla, stále je však vyššia ako priemer EÚ-15. Pri 5 %-nej nezamestnanosti v strednej a severnej oblasti v porovnaní s 18 %-nou nezamestnanosťou na juhu je prioritou vyriešenie regionálnych rozdielov. Neprihlásená práca i naďalej zohráva významnú úlohu napriek tomu, že sa právne ošetrilo pracovnoprávne postavenie 700 000 prisťahovalcov. Celková úroveň dosiahnutého vzdelania a účasť na odbornej príprave zostáva i naďalej mimoriadne nízka.

Hodnotenie Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a analýza plnenia usmernení EÚ a odporúčaní Rady z roku 2003 v spoločnej správe o zamestnanosti ukazujú, že Taliansko by malo priznať bezodkladnú prioritu týmto oblastiam:

 

Zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov

pozorne sledovať regulačné reformy zamerané na zníženie nevyváženosti medzi zmluvami na dobu určitú a na dobu neurčitú a segmentácie trhu práce, zlepšiť úroveň, pokrytie a účinnosť poistenia v nezamestnanosti,

dosiahnuť ďalšie zníženie nemzdových nákladov na prácu, najmä v prípade pracovníkov s nízkou mzdou, pri zachovaní rozpočtovej konsolidácie, vyvinúť väčšiu snahu o pretransformovanie neprihlásenej práce na regulárny zamestnanecký pomer prostredníctvom odstránenia demotivujúcich daňových nevýhod a zlepšenia vynútiteľnosti práva,

povzbudiť sociálnych partnerov, aby zrevidovali systémy kolektívneho vyjednávania miezd tak, aby zohľadňovali regionálne rozdiely trhu práce (pozri usmernenie BEPG č. 5).

 

Pritiahnuť väčšie množstvo ľudí na trh práce a zabezpečiť, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

spolu s regionálnymi úradmi zabezpečiť rozvoj účinných služieb zamestnanosti na území celej krajiny a uskutočniť partnerstvá medzi verejnými a súkromnými subjektmi, zlepšiť prístup k účinným personalizovaným službám a účasti na aktívnych schémach trhu práce, a to najmä na juhu, venovať mimoriadnu pozornosť postaveniu mladých a znevýhodnených pracovníkov a nízko kvalifikovaných pracovníkov; bezodkladne zaviesť celoštátny počítačový systém,

zvyšovať prístupnosť a cenovú dostupnosť zariadení poskytujúcich starostlivosť o deti, najmä o deti mladšie ako tri roky, a o iné závislé osoby s cieľom podporovať účasť žien na trhu práce vrátane účasti formou zamestnania na čiastočný úväzok,

rozvíjať navrhnutú stratégiu aktívneho starnutia a zabezpečiť, aby očakávané reformy poskytli postačujúce stimuly motivujúce pracovníkov zostávať v pracovnom pomere dlhšie a odradili od predčasného odchodu do dôchodku.

 

Čoraz efektívnejšie investovať do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

sledovať nedávne reformy, aby sa zabezpečilo, že zvýšia dosiahnutú úroveň vzdelania pracovnej sily, zredukujú predčasné ukončenie školskej dochádzky a zvýšia význam terciárneho vzdelávania pre trh práce s cieľom napomôcť prechodu do pracovného procesu,

zabezpečiť efektívne stimuly pre celoživotné učenie a spolu so sociálnymi partnermi zvýšiť účasť na odbornej príprave najmä v prípade nízko kvalifikovaných pracovníkov, okrem iného aj prostredníctvom účinného vytvárania medziprofesných fondov.

LUXEMBURSKO

V Luxembursku sa miera zamestnanosti približuje priemeru EÚ, stále je však pod cieľovou hodnotou EÚ. Nezamestnanosť zostáva nízka a dlhodobá nezamestnanosť je jedna z najnižších v EÚ.

Hospodársky rozmach na konci deväťdesiatych rokov však neviedol k plošnému zvýšeniu miery zamestnanosti. Nové pracovné príležitosti vo väčšine prípadov dostali cezhraniční pracovníci a ženy, pričom zamestnanosť starších pracovníkov zostala na veľmi nízkej úrovni. Účasť na vzdelávaní a odbornej príprave sa aj naďalej pohybuje pod priemerom EÚ-15.

Hodnotenie Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a analýza plnenia usmernení EÚ a odporúčaní Rady z roku 2003 v spoločnej správe o zamestnanosti ukazujú, že Luxembursko by malo priznať bezodkladnú prioritu týmto oblastiam:

 

Zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov

podporovať rozvoj začínajúcich podnikov a propagovať odbornú prípravu na podnikanie s cieľom stimulovať alternatívne zdroje tvorby pracovných miest,

 

Pritiahnuť väčšie množstvo ľudí na trh práce a zabezpečiť, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

rozvinúť celkovú stratégiu aktívneho starnutia najmä v súkromnom sektore a posilniť nedávne iniciatívy, aby pracovníci zostávali v pracovnom pomere dlhšie na základe rozhodnutia obmedziť systémy predčasného odchodu do dôchodku,

propagovať riešenia zamerané na prácu v prípade ľudí, ktorí spadajú do systému pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré však dokážu pracovať,

zlepšiť služby s cieľom umožniť lepšie zosúladenie práce a súkromného života a povzbudiť ženy, aby sa vracali do práce po dlhých obdobiach strávených mimo trhu práce, prijať opatrenia na zvládnutie príčin spôsobujúcich priepasť v odmeňovaní práce žien a mužov.

 

Čoraz efektívnejšie investovať do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

zabezpečiť efektívne zavedenie rámcového zákona týkajúceho sa pokračovania odbornej prípravy vo svetle posilnenia stimulov pre celoživotné učenie a zvyšovanie účasti na odbornej príprave, najmä v prípade nízko kvalifikovaných pracovníkov,

zrevidovať celkový systém celoživotného učenia s cieľom dosiahnuť lepší súlad medzi systémami vzdelávania prípravy a obmedziť predčasné ukončenie školskej dochádzky.

HOLANDSKO

Hoci miera zamestnanosti mužov a žien značne prevyšuje lisabonské ciele, miera zamestnanosti prisťahovalcov zostáva i naďalej nízka. Trh práce charakterizuje mimoriadne vysoký podiel práce na čiastočný úväzok (okolo 44 % pracovnej sily) a vysoký počet ľudí poberajúcich dávky pre osoby so zdravotným postihnutím. Miera zamestnanosti starších pracovníkov prevyšuje priemer EÚ, stále je však hlboko pod cieľovými hodnotami EÚ.

Nezamestnanosť sa od roka 2001 významne zvyšuje, hoci i tak zostáva jednou z najnižších v EÚ. Na jeseň roku 2003 vláda a sociálni partneri podpísali dohodu, ktorá obsahuje okrem iného aj zmrazenie rastu miezd v rokoch 2004 a 2005.

Hodnotenie Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a analýza plnenia usmernení EÚ a odporúčaní Rady z roku 2003 v spoločnej správe o zamestnanosti ukazujú, že Holandsko by malo priznať bezodkladnú prioritu týmto oblastiam:

 

Zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov

zaviesť a pozorne sledovať rast miezd v súlade s „Jesennou dohodou“ uzavretou medzi vládou a sociálnymi partnermi (pozri usmernenie BEPG č. 5).

 

Pritiahnuť väčšie množstvo ľudí na trh práce a zabezpečiť, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

vykonávať systematické preverovanie práceschopnosti ľudí poberajúcich dávky pre osoby so zdravotným postihnutím a pomôcť práceschopným pripraviť sa a nájsť si vhodnú prácu, venovať mimoriadnu pozornosť nadmerne zastúpeným skupinám v schéme pomoci pre osoby so zdravotným postihnutím, ako sú napríklad ženy do veku 40 rokov,

posilniť preventívny prístup k dospelým, zvýšiť účinnosť a prístup k aktívnym prostriedkom voči poberateľom sociálnych dávok a osobám s najväčšou hrozbou nečinnosti, uľahčiť integráciu prisťahovalcov,

spojiť odstránenie schém predčasného odchodu do dôchodku so stimulmi, aby pracovníci zostávali dlhšie v pracovnom pomere a odbornej príprave, najmä v prípade starších pracovníkov s nedostatočnou kvalifikáciou,

uľahčiť prechod z pracovného pomeru na čiastočný úväzok na plný úväzok, prijať okamžité opatrenia na zvládnutie príčin spôsobujúcich priepasť v odmeňovaní práce žien a mužov, zvýšiť cenovú dostupnosť starostlivosti o deti.

 

Čoraz efektívnejšie investovať do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

prijať opatrenia zamerané na obmedzenie predčasného ukončenia školskej dochádzky, posilniť stimuly pre rozvoj celoživotného učenia a zvýšiť účasť na odbornej príprave najmä v prípade nízko kvalifikovaných pracovníkov a neaktívnych pracovníkov.

RAKÚSKO

Rakúsko dosiahlo v súlade s lisabonskými cieľmi celkovo vysokú mieru zamestnanosti a pomerne vysokú mieru zamestnanosti pre ženy. Nezamestnanosť je jedna z najnižších v EÚ. Sociálne partnerstvo zohráva dôležitú úlohu pri modernizácii organizácie práce, zlepšovaní pracovného práva a zabezpečovaní uspokojivého rastu miezd. Miera zamestnanosti starších pracovníkov je však mimoriadne nízka. Rast zamestnanosti sa spomaľuje a začala sa zvyšovať nezamestnanosť. Účasť dospelých na vzdelávaní a odbornej príprave je pod priemerom EÚ. Priepasť v odmeňovaní práce mužov a žien je jedna z najvyšších v EÚ.

Hodnotenie Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a analýza plnenia usmernení EÚ a odporúčaní Rady z roku 2003 v spoločnej správe o zamestnanosti ukazujú, že Rakúsko by malo priznať bezodkladnú prioritu týmto oblastiam:

 

Zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov

sledovať a podľa potreby doplniť reformy právnych predpisov v oblasti odstupného a pokroku v oblasti plánovaného zavedenia nároku na dávku v nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby s cieľom zvýšiť úroveň profesijnej mobility.

 

Pritiahnuť väčšie množstvo ľudí na trh práce a zabezpečiť, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

vytvoriť celkovú stratégiu aktívneho starnutia vrátane odstránenia schém predčasného odchodu do dôchodku, rozšíriť stimuly s cieľom udržať pracovníkov dlhšie v zamestnaní, a to najmä starších žien, sledovať vplyv reformy dôchodkového systému na efektívny vek odchodu do dôchodku a pokrok vzhľadom na národné ciele,

prijať opatrenia na zvládnutie príčin spôsobujúcich priepasť v odmeňovaní práce žien a mužov, zvýšiť prístupnosť a cenovú dostupnosť zariadení poskytujúcich starostlivosť o deti a zhodnotiť vplyv súčasného systému prídavkov na deti na úroveň a kvalitu zamestnanosti žien.

 

Čoraz efektívnejšie investovať do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

zrevidovať stimuly pre zvýšenie účasti na odbornej príprave najmä v prípade nízko kvalifikovaných pracovníkov a prisťahovalcov.

PORTUGALSKO

Portugalsko má blízko k dosiahnutiu lisabonského cieľa celkovej zamestnanosti a mierne prevyšuje ciele zamestnanosti pre ženy a starších pracovníkov. Nedávne hospodárske spomalenie spôsobilo zvýšenie nezamestnanosti, hoci i naďalej zostáva na pomerne nízkej úrovni v porovnaní s EÚ. Úroveň produktivity, celková úroveň dosiahnutého vzdelania a prístup k odbornej príprave zostávajú i naďalej mimoriadne nízke. Významný podiel ľudí (viac ako 20 %) je navyše zamestnaných na základe zmlúv na dobu určitú. Zvýšený počet prisťahovalcov v minulých rokov prispel k ponuke pracovnej sily.

Hodnotenie Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a analýza plnenia usmernení EÚ a odporúčaní Rady z roku 2003 v spoločnej správe o zamestnanosti ukazujú, že Portugalsko by malo priznať bezodkladnú prioritu týmto oblastiam:

 

Zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov

podporovať modernizáciu organizácie práce s cieľom posilniť produktivitu a kvalitu práce,

na základe nového zákonníka práce zabezpečiť, aby pracovné zmluvy na dobu neurčitú boli zaujímavé pre zamestnávateľov ako aj zamestnancov, bojovať proti segmentácii trhu práce,

vyvinúť efektívnejší systém prognózovania a riadenia reštrukturalizácie.

 

Pritiahnuť väčšie množstvo ľudí na trh práce a zabezpečiť, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

posilniť prostriedky aktívneho trhu práce pre nezamestnaných a neaktívnych a zabezpečiť ich účinnosť, posilniť snahu o integráciu prisťahovalcov,

prijať opatrenia na zvládnutie príčin spôsobujúcich priepasť v odmeňovaní práce žien a mužov v súkromnom sektore a zvyšovať prístupnosť a cenovú dostupnosť zariadení poskytujúcich starostlivosť o deti a iné závislé osoby,

vytvoriť celkovú stratégiu aktívneho starnutia vrátane odstránenia stimulov pre predčasný odchod do dôchodku zlepšením prístupu k odbornej príprave a poskytnutím vhodného pracovného prostredia.

 

Čoraz efektívnejšie investovať do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

zabezpečiť, aby národná stratégia celoživotného učenia účinne viedla k zvyšovaniu dosiahnutého vzdelania v rámci celej pracovnej sily, k posilneniu stimulov pre celoživotné učenie a zvyšovaniu účasti na odbornej príprave najmä v prípade nízko kvalifikovaných pracovníkov,

obmedziť predčasné ukončenie školskej dochádzky a posilniť význam terciárneho vzdelávania pre trh práce.

FÍNSKO

Fínsko má blízko k lisabonskému cieľu celkovej zamestnanosti a prevyšuje cieľ zamestnanosti pre ženy. V poslednom desaťročí dosiahlo veľký nárast účasti starších pracovníkov, čím sa priblížilo cieľu EÚ pre starších pracovníkov. Miera nezamestnanosti prevyšuje priemer EÚ a je mimoriadne vysoká najmä u mladých ľudí.

Hodnotenie Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a analýza plnenia usmernení EÚ a odporúčaní Rady z roku 2003 v Spoločnej správe o zamestnanosti ukazujú, že Fínsko by malo priznať bezodkladnú prioritu týmto oblastiam:

 

zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov

znižovať nemzdové náklady na prácu, najmä pri nízko platenej práci, a pritom zachovať zdravé verejné financie.

 

Pritiahnuť väčšie množstvo ľudí na trh práce a zabezpečiť, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

sledovať vplyv nedávnych reforiem aktívnej politiky trhu práce na štrukturálnu nezamestnanosť a regionálne rozdiely, prijať konkrétne opatrenia zamerané na uľahčenie aktivácie a integrácie znevýhodnených mladých ľudí, osoby so zdravotným postihnutím a prisťahovalcov,

ďalej reformovať daňovú sústavu a dávkový systém s cieľom odstrániť pasce nezamestnanosti,

sledovať národnú stratégiu aktívneho starnutia formou zlepšenia pracovných podmienok, stimulov a poskytovaním odbornej prípravy pre nízko kvalifikovaných pracovníkov a starších pracovníkov.

 

Čoraz efektívnejšie investovať do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

prijať opatrenia na obmedzenie predčasného ukončenia školskej dochádzky a zvýšiť odbornú prípravu pre nízko kvalifikovaných pracovníkov.

ŠVÉDSKO

Švédsko prevyšuje ciele EÚ ohľadom zamestnanosti vrátane cieľov stanovených pre ženy a starších pracovníkov. Celková miera nezamestnanosti sa pohybuje na úrovni okolo 5 %. Je potrebné i naďalej udržiavať snahu o zamedzenie obmedzeniam ponuky pracovnej sily. Vzhľadom na starnúcu populáciu bude potrebné udržať ponuku pracovnej sily využívaním potenciálnych pracovných zdrojov spomedzi prisťahovalcov, mladých ľudí a dlhodobo chorých a prostredníctvom zlepšovania stimulov motivujúcich k práci.

Hodnotenie Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a analýza plnenia usmernení EÚ a odporúčaní Rady z roku 2003 v spoločnej správe o zamestnanosti ukazujú, že Švédsko by malo priznať bezodkladnú prioritu týmto oblastiam:

 

Zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov

uľahčiť rozvoj MSP najmä prostredníctvom obmedzenia administratívnych prekážok.

 

Pritiahnuť väčšie množstvo ľudí na trh práce a zabezpečiť, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

riešiť zvyšujúci sa počet ľudí dlhodobo pracovne neschopných podporovaním riešení orientovaných na prácu a zlepšovaním pracovných podmienok,

eliminovať zostávajúce pasce nezamestnanosti a neaktívnosti,

pozorne sledovať výsledky opatrení zameraných na začlenenie prisťahovalcov medzi pracovnú silu.

 

Čoraz efektívnejšie investovať do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

obmedziť predčasné ukončenie školskej dochádzky a zlepšiť prístup k odbornej príprave pre nízko kvalifikovaných pracovníkov a neaktívnych pracovníkov, riešiť otázku objavujúcich sa nepriechodných miest a nezrovnalostí ohľadom zručností v prípade sektorov vyžadujúcich nízku alebo strednú kvalifikáciu.

VEĽKÁ BRITÁNIA

Veľká Británia prevyšuje všetky ciele ohľadom miery zamestnanosti vrátane cieľov stanovených pre ženy a starších pracovníkov. Napriek spomaleniu svetovej ekonomiky zostala miera zamestnanosti pomerne stabilná a miera nezamestnanosti je výrazne pod priemerom EÚ. Avšak koncentrácia hospodárskej nečinnosti a v menšej miere aj nezamestnanosti stále pretrváva v istých komunitách a medzi konkrétnymi skupinami. Úroveň produktivity, najmä vo vyjadrení na odpracovanú hodinu, zostáva porovnateľne nízka. To je sčasti spôsobené tým, že v pracovnej sile prevládajú pracovníci s nízkou kvalifikáciou vrátane takých, ktorým chýbajú základné zručnosti. Priepasť v odmeňovaní práce mužov a žien zostáva jedna z najvyšších v EÚ.

Hodnotenie Pracovnej skupiny pre zamestnanosť a analýza plnenia usmernení EÚ a odporúčaní Rady z roku 2003 v spoločnej správe o zamestnanosti ukazujú, že Veľká Británia by mala priznať bezodkladnú prioritu týmto oblastiam:

 

Zvýšiť prispôsobivosť pracovníkov a podnikov,

zabezpečiť, aby vývoj miezd neprevyšoval vývoj produktivity (pozri usmernenie BEPG č. 3).

 

Pritiahnuť väčšie množstvo ľudí na trh práce a zabezpečiť, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

zabezpečiť, aby aktívne politiky trhu práce a dávkových systémov zamedzovali strate zručností a podporovali kvalitu práce formou zlepšenia stimulov motivujúcich k práci a podpory udržateľnej integrácie a pokroku na trhu práce pre neaktívnych a nezamestnaných ľudí, riešiť zvyšujúci sa počet osôb nárokujúcich si nemocenské dávky alebo podporu pre osoby so zdravotným postihnutím a venovať mimoriadnu pozornosť slobodným rodičom a ľuďom žijúcim v chudobnejších oblastiach,

zvýšiť prístupnosť a cenovú dostupnosť zariadení poskytujúcich starostlivosť o deti a iné závislé osoby, zlepšiť prístup k odbornej príprave pre ženy s nízkym príjmom pracujúce na čiastočný úväzok a bezodkladne prijať opatrenia na zvládnutie príčin spôsobujúcich priepasť v odmeňovaní práce žien a mužov.

 

Čoraz efektívnejšie investovať do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

implementovať národné a regionálne stratégie pre rozvoj zručností s cieľom ponúknuť lepšie stimuly pre celoživotné vzdelávanie, čím sa zvýši produktivita a kvalita práce; klásť zvláštny dôraz na zlepšenie schopnosti pracovnej sily čítať a počítať, účasť a výsledky vekovej skupiny 16- až 19-ročných a nízko kvalifikovaných pracovníkov, najmä tých, ktorí pracujú na slabo platených miestach.

PRIORITY PRE NOVÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY

CYPRUS

Miera zamestnanosti na Cypre je výrazne nad priemerom EÚ-25 a miera nezamestnanosti je nízka. Podiel cudzích pracovníkov, ktorí sú často zamestnaní len dočasne, sa za posledné roky významne zvýšil v reakcii na potreby trhu práce.

 

Zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov

osobitnou výzvou pre Cyprus je zvýšiť možnosti inovácie a diverzifikácie sektoru služieb.

 

Pritiahnutie väčšieho množstva ľudí na trh práce a zaručenie, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

napriek tomu, že účasť žien prevyšuje priemer EÚ, na preklenutie priepasti medzi pohlaviami možno urobiť ešte viac. Opatrenia by mali zahŕňať zlepšenie zariadení poskytujúcich starostlivosť, zvýšenie účasti žien na odbornej príprave a zvýšenie príťažlivosti práce na čiastočný úväzok,

zahraniční pracovníci prichádzajúci dočasne na Cyprus tvoria značnú časť produktívneho obyvateľstva. Tým vzniká potreba vyžadujúca si zrevidovanie politík súvisiacich so zamestnávaním cudzincov vzhľadom na ich prínos k pružnosti trhu práce, ako aj vzhľadom na práva a príležitosti pracovníkov z radov prisťahovalcov,

je potrebné posilniť preventívne a aktívne prostriedky trhu práce tak, aby riešili jednotlivé potreby a týkali sa veľkej časti nezamestnaných a osoby so zdravotným postihnutím, starnúcich uchádzačov o prácu a žien. Posilnenie a zmodernizovanie verejných služieb zamestnanosti je taktiež prioritou.

 

Čoraz efektívnejšie investovanie do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

na základe prebiehajúcej reorganizácie školstva spustenej v roku 2000 musí Cyprus vytvoriť celkovú národnú stratégiu celoživotného učenia. To by malo pomôcť k zníženiu počtu osôb, ktoré prerušia školskú dochádzku, zlepšiť väzby medzi prvotným vzdelávaním a pokračujúcou odbornou prípravou s cieľom zabezpečiť vyššiu účasť na odbornej príprave.

ČESKÁ REPUBLIKA

Miera zamestnanosti v Českej republike mierne prevyšuje priemer EÚ-15. Nezamestnanosť je približne na úrovni priemeru EÚ-15, avšak od polovice deväťdesiatych rokov pomaly stúpa. Miera zamestnanosti starších pracovníkov sa približuje priemeru EÚ, je však nízka, najmä u žien, vzhľadom na skorý vek odchodu do dôchodku ustanovený v zákone. Regionálna nevyváženosť je významná.

 

Zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov

pri plnení svojej stratégie hospodárskeho rastu a rastu zamestnanosti musí Česká republika zabezpečiť, aby sa mzdy vyvíjali v súlade s vývojom produktivity,

pomerne vysoké daňové zaťaženie príjmu z práce a nemzdové náklady na prácu bránia tvorbe pracovných miest a preceňujú nízko kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce a odkazujú ich na sociálne dávky resp. na neprihlásenú prácu. Koherentná reforma daňovej sústavy a systému dávok by teda mala ďalej odrádzať od závislosti na sociálnej podpore a mala by zabezpečiť to, aby sa regulárna práca vyplácala.

 

Pritiahnutie väčšieho množstva ľudí na trh práce a zaručenie, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

napriek tomu, že účasť žien a starších pracovníkov prevyšuje priemer EÚ, mala by i naďalej zostať prioritou. V tomto smere by mohlo výrazne pomôcť posilnenie stimulov motivujúcich k práci na čiastočný úväzok,

je potrebné vynaložiť viac snahy na začlenenie najzraniteľnejších skupín do trhu práce. To je potrebné najmä v regiónoch mimo Prahy a predovšetkým u rómskeho obyvateľstva. To si vyžaduje preventívne a aktívne opatrenia trhu práce spojené s antidiskriminačnými opatreniami, ktoré by kládli veľký dôraz na vzdelanie, odbornú prípravu, podporu podnikania a tvorbu pracovných miest. Zmodernizovanie verejných služieb zamestnanosti by sa malo taktiež považovať za prioritu.

 

Čoraz efektívnejšie investovanie do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

stavanie na súčasnej stratégii rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovanie účasti na terciárnom vzdelávaní a odbornej príprave, a to plošne, ako aj pre nízko kvalifikovaných pracovníkov, je nevyhnutné pre udržanie tvorby pracovných miest a podporu profesijnej a geografickej mobility.

ESTÓNSKO

Miera zamestnanosti v Estónsku je mierne pod priemerom EÚ-15. Rokmi sa miera nezamestnanosti znižuje, ale i tak zostáva vyššia ako priemer EÚ. Vysoký je navyše i podiel dlhodobo nezamestnaných. Očakáva sa, že Estónska sa najviac dotkne pokles populácie v produktívnom veku následkom demografickej zmeny.

 

Zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov

zníženie daňového zaťaženia práce, najmä nízkopríjmových skupín, a podpora diverzity v rámci zmlúv a pracovného času by mohli prispieť k tvorbe väčšieho počtu pracovných miest. To by malo ísť ruka v ruke so snahou zlepšiť daňovú sústavu a transformovať neprihlásenú prácu na regulárny pracovný pomer. Takisto je dôležité, aby sa mzdy vyvíjali v súlade s vývojom produktivity.

 

Pritiahnutie väčšieho množstva ľudí na trh práce a zaručenie, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

vzhľadom na rapídny pokles populácie v produktívnom veku by sa Estónsko malo snažiť o zníženie úrovne neaktivity a o udržanie a pritiahnutie ľudí na trh práce. Pre Estónsko je stále nevyhnutné i naďalej zvyšovať účasť žien, starších pracovníkov a nízko kvalifikovaných pracovníkov,

na účely doplnenia najnovšieho zákona o poistení v nezamestnanosti sa zdá byť dôležité posilniť aktívne opatrenia politiky trhu práce s cieľom podporovať aktívne hľadanie práce, poskytnúť nezamestnaným lepší prístup k odbornej príprave a zabezpečiť, aby sa trh práce stal inkluzívnejším. Verejné služby zamestnanosti by mali takisto získavať zo zvýšených zdrojov. Znevýhodnené osoby, ako napríklad dlhodobo nezamestnaní, mladí ľudia, oosby so zdravotným postihnutím a starší uchádzači o prácu, potrebujú osobitnú pozornosť. Medzi výrazné rizikové faktory patrí príslušnosť k národnostnej menšine a neznalosť národného jazyka.

 

Čoraz efektívnejšie investovanie do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

s ohľadom na nebezpečenstvo nezrovnalostí musí mať Estónsko odvahu zlepšiť prístup k odbornej príprave pre všetkých zamestnancov, a to najmä pre nízko kvalifikovaných pracovníkov. Obmedzenie predčasného ukončovania školskej dochádzky a zabezpečenie kvality vzdelávania a odbornej prípravy sú konkrétne výzvy. Vybudovanie systému celoživotného učenia musí jasne zaradiť do agendy.

MAĎARSKO

Miera zamestnanosti v Maďarsku je nízka a to najmä v prípade nízko kvalifikovaných pracovníkov, znevýhodnených pracovníkov, žien a starších pracovníkov. Nezamestnanosť zároveň zostáva výrazne pod priemerom EÚ-15. To možno vysvetliť nízkou mierou účasti, t. j. veľkým počtom neaktívnej populácie v produktívnom veku. Medzi strednými a západnými regiónmi, kde sa sústreďuje „moderná ekonomika“, a zvyškom krajiny panuje veľká nevyváženosť v rámci trhu práce. Regionálna a sektorová mobilita je nízka, pričom nepriechodné miesta v rámci zručností odrážajú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a nepostačujúcu odozvu zo strany vzdelávacích a prípravných systémov na potreby trhu práce.

 

Zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov

daňové zaťaženie práce zostáva vysoké a predstavuje prekážku tvorby pracovných miest a je faktorom, ktorý pravdepodobne prispieva k neprihlásenej práci. Vzhľadom na spomalenie hospodárskeho rastu sú navyše potrebné ďalšie snahy o zabezpečenie takého vývoja miezd spolu so sociálnymi partnermi, ktorý by viac podporoval zamestnávanie. Ich hnacím motorom je konkurencieschopnejšia časť hospodárstva, ktorá teda nevedie nevyhnutne k posilneniu schopnosti tvoriť pracovné miesta v slabších častiach hospodárstva.

 

Pritiahnutie väčšieho množstva ľudí na trh práce a zaručenie, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

otázka zdravotného stavu pracovníkov vzbudzuje obavy, čím možno sčasti vysvetliť nízku aktvitu. V tomto smere vzniká potreba politiky, ktorá by podporovala lepšie pracovné podmienky a zlepšila preventívnu i liečebnú zdravotnú starostlivosť. Reformy systémov sociálnych dávok, vrátane nemocenských dávok, by sa mali napĺňať s cieľom zabezpečiť, aby sa práca vyplácala, a aby sa znížil podiel neprihlásenej práce,

to by malo sprevádzať vytvorenie pružnejších pracovných schém priaznivejších pre rodiny vrátane príťažlivejšej práce na čiastočný úväzok najmä pre ženy a starších pracovníkov. Taktiež je potrebné posilnenie preventívnych a aktívnych prostriedkov trhu práce pre nezamestnaných a neaktívnych, a to predovšetkým v najviac znevýhodnených regiónoch. To si vyžaduje moderné verejné služby zamestnanosti, ktoré by podporovali profesijnú a geografickú mobilitu. Nadväzujúc na integračnú stratégiu je potrebné vynaložiť snahu na zlepšenie vyhliadok trhu práce pre rómske obyvateľstvo.

 

Čoraz efektívnejšie investovanie do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

je potrebné uskutočniť snahy o vytvorenie stratégií celoživotného učenia a tieto snahy by mali zahŕňať aj opatrenia obmedzujúce predčasné ukončenie školskej dochádzky, podporujúce rovný prístup k vysokoškolskému vzdelaniu a rozširujúce prístup k odbornej príprave najmä pre nízko kvalifikovaných pracovníkov a znevýhodnené osoby. Dôležité je zlepšiť efektívnosť vzdelávacieho systému a zvýšiť jeho pružnosť tak, aby sa lepšie prispôsoboval zručnostiam požadovaným na trhu práce.

LITVA

Miera zamestnanosti v Litve sa nedávno mierne zvýšila, i naďalej však zostáva výrazne pod priemerom EÚ-15. Miera nezamestnanosti sa významne znižuje, ale i tak je výrazne vyššia ako priemer.

 

Zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov

výzvou je ešte stále porovnateľne nízky podiel zamestnania v službách. Napriek snahám o zmiernenie daňového zaťaženia sú nízko platené príjmy stále vysoko zdaňované, čo bráni tvorbe pracovných miest. Sociálni partneri musia zohrať konkrétnu úlohu pri plánovaní a sprevádzaní reštrukturalizácie.

 

Pritiahnutie väčšieho množstva ľudí na trh práce a zaručenie, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

nadväzne na reformu sociálnej podpory a ďalšie snahy o to, aby sa práca oplácala, sa zdá byť dôležité posilniť aktívne politiky trhu práce s cieľom pomôcť nezamestnaným a neaktívnym znova sa zaradiť do pracovného procesu. Lepší prístup k odbornej príprave, podpora pri hľadaní práce, profesijná mobilita a modernizácia verejných služieb zamestnanosti sú kľúčové priority,

Hoci v porovnaní s priemerom EÚ je účasť žien a starších pracovníkov porovnateľne vysoká, odstránenie prekážok brániacich práci na čiastočný úväzok by prispelo k ďalšiemu zvyšovaniu tejto úrovne.

 

Čoraz efektívnejšie investovanie do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

na rozvoj celoživotného učenia je potrebné vyvinúť vážne úsilie, a to najmä pre ďalšie zmodernizovanie vzdelávacieho systému, obmedzenie predčasného ukončenia školskej dochádzky a zvýšenie účasti na odbornej príprave predovšetkým v prípade nízko kvalifikovaných pracovníkov. Účasť zamestnávateľov na odbornej príprave vrátane ich prínosu k pokračujúcej odbornej príprave zamestnancov je nízka.

LOTYŠSKO

Zamestnanosť v Lotyšsku sa za posledné dva roky pomerne výrazne zvýšila za podpory silného hospodárskeho rastu. Celková miera zamestnanosti je však pod priemerom EÚ-15. Nezamestnanosť zostáva nad priemerom EÚ-15 s veľkými regionálnymi rozdielmi. V Rige je pritom nedostatok pracovnej sily a kvalifikovaných pracovníkov.

 

Zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov

aby sa dosiahla vyššia tvorba pracovných miest, je potrebné podporovať rozvoj služieb predovšetkým v znevýhodnených regiónoch a riešiť otázku neprihlásenej práce. Podiel neprihlásenej práce znižuje príspevky na sociálne zabezpečenie a vedie k vysokému daňovému zaťaženiu práce.

 

Pritiahnutie väčšieho množstva ľudí na trh práce a zaručenie, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

spojenie minimálnej mzdy s daňovou sústavou a dávkovým systémom by malo byť dostatočne príťažlivé na to, aby ľudia prijali pracovné miesto v oficiálnej ekonomike. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať tomu, aby ženy mali motiváciu zostávať na trhu práce,

to si vyžaduje aj vyššiu snahu o vytvorenie aktívnych a preventívnych politík trhu práce pre nezamestnaných, a to najmä takých opatrení, ktoré by podporovali hľadanie práce, podnikanie, geografickú mobilitu a lepší prístup k odbornej príprave. Zmodernizovanie verejných služieb zamestnanosti by sa malo považovať za prioritu. Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje zabezpečenie spravodlivejšieho a inkluzívnejšieho trhu práce pre mladých ľudí a pre nízko kvalifikovaných pracovníkov. Medzi výrazné rizikové faktory patrí príslušnosť k národnostnej menšine a neznalosť národného jazyka.

 

Čoraz efektívnejšie investovanie do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

prekonanie priepasti v oblasti kvalifikácie a kvalifikačných nesúladov je mimoriadna výzva. Je potrebné vynaložiť viac úsilia na zvýšenie prístupu k vzdelaniu, obmedzenie predčasného ukončovania školskej dochádzky a zlepšenie prístupu k odbornej príprave predovšetkým v prípade nízko kvalifikovaných pracovníkov. To by malo byť súčasťou celkovej stratégie zameranej na rozvoj celoživotného učenia.

MALTA

Miera zamestnanosti na Malte je mimoriadne nízka v porovnaní s priemerom EÚ-15. Miera zamestnanosti starších pracovníkov je mimoriadne nízka. Miera zamestnanosti žien je najnižšia v rámci EÚ-25: iba jedna tretina žien v produktívnom veku pracuje. Nezamestnanosť sa za posledné dva roky mierne zvýšila, ale zostáva pod priemerom EÚ-15.

 

Zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov

kľúčové výzvy, ktorým Malta čelí, sú spustenie privatizačného programu so súbežným presunom zamestnancov podľa potrieb a postupné znižovanie administratívnych nákladov a daňového zaťaženia práce. V tomto smere bude dôležité nadviazať na ustanovenia revidovaného zákona o podpore podnikania a sledovať jeho vplyv.

 

Pritiahnutie väčšieho množstva ľudí na trh práce a zaručenie, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

najdôležitejšou úlohou Malty je rozšíriť svoju ponuku pracovnej sily tým, že sa zvýši miera zamestnanosti žien. Nadväzujúc na zrevidovaný zákon o úprave podmienok zamestnávania vzniká potreba ďalších opatrení na zvýšenie účasti žien na oficiálnej ekonomike. K tomu by výrazne prispel zvyšujúci sa počet zariadení poskytujúcich starostlivosť o deti,

reforma daňovej sústavy a dávkového systému sa takisto berie ako hlavná priorita, pretože rozpätie medzi minimálnou mzdou a úrovňou dávok sa považuje za príliš malé na to, aby dostatočne motivovalo vstup do zamestnania. Táto reforma by takisto pomohla pretransformovať neprihlásenú prácu na regulárny pracovný pomer.

 

Čoraz efektívnejšie investovanie do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

nízka vzdelanostná úroveň pracovnej sily a kvalifikačné nezrovnalosti vzbudzujú obavy. Vysoká miera ľudí s neukončenou školskou dochádzkou, negramotnosť a počet nízko kvalifikovaných osôb sú mimoriadne znepokojujúce. Kľúčovými prioritami je zvýšenie celkovej vzdelanostnej úrovne, redukcia predčasného ukončovania školskej dochádzky a zvyšovanie účasti na odbornej príprave najmä v prípade nízko kvalifikovaných pracovníkov. Je potrebné uskutočniť snahy začleniť sociálnych partnerov do rozvoja systematickejšieho prístupu k vzdelávaniu a odbornej prípravy.

POĽSKO

Miera zamestnanosti v Poľsku je jedna z najnižších v EÚ-25. Za posledné štyri roky sa situácia na trhu práce zhoršovala. Miera zamestnanosti žien, starších pracovníkov, mladých ľudí a nízko kvalifikovaných pracovníkov je mimoriadne nízka. Miera nezamestnanosti dosahujúca 20 % je na najvyššej úrovni od začiatku hospodárskej transformácie a je najvyššia v EÚ-25.

 

Zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov

akcie, ktoré majú pomôcť vytvoriť prostredie priaznivejšie pre zamestnávanie, a opatrenia zamerané na podporu podnikania sú veľmi dôležité, a to najmä v kontexte reštrukturalizácie,

v nadväznosti na nedávne opatrenia, ktorými sa znížili náklady na prácu nízko kvalifikovaných pracovníkov a mladých ľudí, sa zdá byť dôležité zrevidovať systém daní a dávok, aby sa komplexne vyriešilo vysoké daňové zaťaženie práce najmä nízkopríjmových skupín. To by pomohlo znížiť aj podiel neprihlásenej práce,

sociálni partneri zohrávajú kľúčovú rolu nielen pri udržaní takého rastu miest, ktoré napomáha zamestnávaniu, ale aj pri aktívnej podpore zmeny na podnikovej úrovni a pri umožňovaní pracovnej mobility.

 

Pritiahnutie väčšieho množstva ľudí na trh práce a zaručenie, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

ako súčasť snahy o vytvorenie efektívneho partnerstva pre zamestnávanie na miestnej úrovni a pri rozvoji aktívnych politík trhu práce by Poľsko malo urýchlene založiť nové verejné služby zamestnanosti s postačujúcimi zdrojmi ohľadom financovania, personálneho zabezpečenia, odbornej prípravy a výbavy,

takisto je dôležité, aby reforma rôznych dávkových systémov vrátane dávok pri zdravotnom postihnutí a dávok sociálnej podpory pokračovala s dôrazom na podporu aktívneho hľadania práce a reintegrácie. Znevýhodnení mladí ľudia si zasluhujú mimoriadnu pozornosť. Snaha o odstránenie prekážok brániacich práci na čiastočný úväzok by takisto prispela k udržaniu pracovných príležitostí pre ženy a starších pracovníkov.

 

Čoraz efektívnejšie investovanie do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

v nadväznosti na úsilie o vytvorenie koherentnej stratégie celoživotného učenia bude dôležité zabezpečiť, aby systém vzdelávania a odbornej prípravy poskytoval trhu práce nových uchádzačov so zručnosťami potrebnými pre taký pracovný trh, pre ktorý je charakteristická štrukturálna zmena. Mimoriadnu pozornosť bude treba venovať zabezpečeniu rovného prístupu k vzdelaniu a zlepšeniu efektívnosti a kvality vzdelania. Väčšie stimuly investovať do odbornej prípravy a uľahčiť prístup k takejto príprave, ako aj angažovanosť sociálnych partnerov sú kľúčové požiadavky pre vytvorenie stratégie celoživotného učenia.

SLOVINSKO

Miera zamestnanosti v Slovinsku je mierne pod priemerom EÚ-15, je však mimoriadne nízka u starších pracovníkov. Miera nezamestnanosti je výrazne pod priemerom EÚ.

 

Zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov

je potrebné posúdiť interakciu medzi minimálnou mzdou a rôznymi zložkami daňového zaťaženia na prácu s cieľom zvýšiť aktivitu a znížiť podiel neprihlásenej práce. Je dôležité uskutočniť snahy o podporu pružných foriem práce a zároveň udržať vhodnú rovnováhu medzi pružnosťou a istotou.

 

Pritiahnutie väčšieho množstva ľudí na trh práce a zaručenie, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

jasnou prioritou pre Slovinsko je zvýšiť zamestnanosť ľudí starších ako 55 rokov. Ďalšie snahy by sa mali týkať zredukovania systémov predčasného odchodu do dôchodku, zabezpečenia jednotnosti medzi reformou daní a dávkového systému (napr. opatrení zameraných na zníženie neprihlásenej práce a na dôchodkovú reformu), podpory pružných foriem práce a prístupu starších pracovníkov k odbornej príprave,

aby sa práca vyplácala, je dôležité zrevidovať vzájomné pôsobenie nezamestnanosti, sociálnych dávok a minimálnej mzdy s cieľom zvýšiť motiváciu vstúpiť do zamestnania v oficiálnej ekonomike.

Verejné služby zamestnanosti vyvinuli pri implementácii svojho preventívneho prístupu súhrnný model riadenia, i tak však bude ešte potrebné vylepšiť prípravu zamestnancov pracujúcich vo verejných službách zamestnanosti tak, aby dokázali účinne zvládnuť i najťažšie zamestnateľné osoby. Vzťahy medzi súkromnými a verejnými službami zamestnanosti možno zintenzívniť.

 

Čoraz efektívnejšie investovanie do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

v nadväznosti na súčasný pokrok a iniciatívy pri vytváraní systémov celoživotného učenia sa javí potrebné zvýšiť podiel dospelej populácie zúčastňujúcej sa ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy. Vzniká potreba primeraných zdrojov a stimulov pre pracovníkov a zamestnávateľov investovať do odbornej prípravy, ako aj jasného definovania úlohy všetkých zúčastnených strán. Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky sa javí byť ako dôležitý problém.

SLOVENSKO

Celková miera zamestnanosti na Slovensku je v porovnaní s priemerom EÚ-15 naďalej nízka. Nezamestnanosť, napriek tomu, že sa znižuje, je i naďalej veľmi vysoká s veľkým podielom dlhodobo nezamestnaných. Miera zamestnanosti žien je nízka a miera zamestnanosti mladých ľudí, nízko kvalifikovaných a starších pracovníkov (najmä žien) je mimoriadne nízka. Regionálna nevyváženosť je významná.

 

Zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov

je dôležité ďalej znižovať vysoké daňové zaťaženie práce, ktoré tvoria najmä príspevky na sociálne zabezpečenie. Sociálni partneri by mali mať odvahu podporovať vyššiu diverzitu v rámci zmlúv a pracovnej doby (napr. odstrániť prekážky brániace práci na čiastočný úväzok), aby vznikalo viac pracovných príležitostí a uľahčila sa pracovná mobilita.

 

Pritiahnutie väčšieho množstva ľudí na trh práce a zaručenie, aby práca predstavovala skutočnú možnosť pre všetkých

dôležité je účinne pokračovať pri odstraňovaní pascí nezamestnanosti a neaktivity a transformácii neprihlásenej práce na zamestnanie nadviazaním na prebiehajúce reformy daňovej sústavy a dávkového systému. Uskutočnenie a vplyv reforiem sa musia správne monitorovať,

okrem úsilia zameraného na to, aby sa oplácalo pracovať, je potrebné i naďalej venovať osobitnú pozornosť zvyšovaniu účasti starších pracovníkov na zamestnanosti, a to najmä formou vykonávania pracovnoprávnych predpisov a dôchodkovej reformy, prostredníctvom pružnejších foriem práce a rozsiahlejšieho využívania práce na čiastočný úväzok. To by pomohlo aj zvýšeniu účasti žien,

financovanie aktívnej politiky trhu práce a podiel ľudí zúčastnených na aktívnych opatreniach by sa mal postupne z nízkej úrovne zvyšovať. Je dôležité, aby sa trh práce stal inkluzívnejší a aby sa uskutočnili reformy, ktoré by si vynútili aktívne hľadanie práce. To si vyžaduje modernú aktívnu politiku trhu práce, lepší prístup nezamestnaných a neaktívnych k odbornej príprave a moderné verejné služby zamestnanosti, ktoré by zabezpečili širšie pokrytie populácie. Viac pozornosti si vyžadujú aj ohrozené skupiny (dlhodobo nezamestnaní, mladí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím, starší pracovníci) a znevýhodnené regióny. Nová priorita venovaná integrácii rómskeho obyvateľstva sa musí rýchlo premietnuť do činov.

 

Čoraz efektívnejšie investovanie do ľudského kapitálu a celoživotného učenia

znepokojujúco vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí ukazuje na potrebu preklenutia rozdielov medzi kvalifikáciou získanou podľa pôvodného vzdelania a kvalifikáciou potrebnou pre uplatnenie sa na trhu práce. Ekonomická reštrukturalizácia, nezrovnalosti medzi regiónmi a kvalifikáciami si takisto vyžadujú väčšiu podporu pre profesijnú a geografickú mobilitu počas života,

väčšie stimuly investovať do odbornej prípravy a uľahčiť prístup k takejto príprave sú kľúčové požiadavky pre vytvorenie stratégie celoživotného učenia. Existuje potreba podporovať investície do ľudského kapitálu a propagovať celoživotné učenie sa prostredníctvom reformy vzdelávacieho systému a prehodnotením prínosu jednotlivcov, podnikov a spoločnosti ako takej.