ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 325

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
28. októbra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1858/2004 z 27. októbra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1859/2004 z 27. októbra 2004, ktorým sa určuje, do akej miery možno vyhovieť žiadostiam o udelenie dovozných licencií predloženým v októbri 2004 na dovoz mladých samcov hovädzieho dobytka určených na výkrm

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1861/2004 z 26. októbra 2004, ktoré stanovuje obchodnú normu, ktorá sa uplatňuje pre broskyne a nektárinky

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1862/2004 z 26. októbra 2004, ktorým sa ustanovuje obchodná norma pre vodové melóny

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1863/2004 z 26. októbra 2004, ktorým sa stanovuje obchodná norma na pestované huby

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1864/2004 z 26. októbra 2004, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby dovezené z tretích krajín

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1865/2004 z 27. októbra 2004, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu na základe žiadostí predložených počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca október 2004 v zmysle nariadenia (ES) č. 327/98

39

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/734/ES:Rozhodnutie Rady z 11. mája 2004, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov

41

 

*

2004/735/ES:Rozhodnutie Rady z 24. mája 2004, ktorým sa menujú noví členovia Hospodárskeho a sociálneho výboru

51

 

*

2004/736/ES:Rozhodnutie Rady z 21. októbra 2004, ktorým sa povoľuje Spojenému kráľovstvu zavedenie osobitného opatrenia odlišne od článku 11 šiestej smernice 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

58

 

*

2004/737/ES:Rozhodnutie Rady z 21. októbra 2004 povoľujúce Taliansku uplatňovať opatrenie, ktoré sa odchyľuje od článku 2 ods. 1 šiestej smernice 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

60

 

*

2004/738/ES:Rozhodnutie Rady z 21. októbra 2004, ktorým sa Portugalsku povoľuje výnimka z uplatňovania článku 21 ods. 1 písm. a) a článku 22 šiestej smernice Rady 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

62

 

*

2004/739/SZBP:Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru BaH/3/2004 z 29. septembra 2004 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

64

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

28.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1858/2004

z 27. októbra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 27. októbra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

56,2

204

43,2

999

49,7

0707 00 05

052

120,2

999

120,2

0709 90 70

052

92,6

204

44,5

628

48,8

999

62,0

0805 50 10

052

51,6

388

53,3

524

67,6

528

38,0

999

52,6

0806 10 10

052

91,9

400

198,2

999

145,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

81,7

400

103,3

404

95,0

442

61,0

512

106,0

720

99,6

800

206,0

804

105,8

999

107,3

0808 20 50

052

103,7

720

75,4

999

89,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


28.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1859/2004

z 27. októbra 2004,

ktorým sa určuje, do akej miery možno vyhovieť žiadostiam o udelenie dovozných licencií predloženým v októbri 2004 na dovoz mladých samcov hovädzieho dobytka určených na výkrm

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1202/2004 z 29. júna 2004 o otvorení a zabezpečení správy dovoznej kvóty na mladé býčky určené na výkrm (od 1. júla 2004 do 30. júna 2005) (2), najmä na jeho článok 1, odsek 4,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1202/2004 vo svojom článku 1 ods. 3 pism. b), stanovilo množstvo, ktoré možno doviezť podľa osobitných podmienok v období od 1. októbra do 31. decembra 2004. Množstvá výrobkov, pre ktoré sa požadovali dovozné certifikáty, nepresahujú tieto množstvá, preto sa žiadostiam može vyhoviet' v plnej miere.

(2)

V tejto súvislosti je potrebné stanovit' množstvá, na ktoré možno žiadat' certifikáty od 1. januára 2005, v celkovom rozsahu 169 000 hláv, uvedené v članku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1202/2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každej žiadosti o udelenie dovozných licencií, podanej v mesiaci októbri 2004 na základe článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1202/2004, sa vyhovie v celom rozsahu.

2.   Množstvá na obdobie uvedené v článku 1 ods. 3 pism. c) nariadenia (ES) č. 1202/2004 predstavujú 71 820 hláv.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 230, 30.6.2004, s. 19.


28.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1860/2004

zo 6. októbra 2004

o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia (2),

po porade s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 994/98 splnomocňuje Komisiu ustanoviť v nariadení prahovú hranicu, pod ktorou sa opatrenia o pomoci považujú za také, ktoré nespĺňajú všetky kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy, a preto nepodliehajú oznamovaciemu konaniu ustanovenému v článku 88 ods. 3 zmluvy.

(2)

Komisia uplatňovala články 87 a 88 zmluvy a predovšetkým v mnohých rozhodnutiach objasnila pojem „pomoc“ v znení článku 87 ods. 1 zmluvy. Komisia, naposledy v nariadení (ES) č. 69/2001 (3), taktiež stanovila svoju politiku s ohľadom na strop pomoci de minimis, podľa ktorej je možné článok 87 ods. 1 zmluvy považovať za neuplatniteľný. S ohľadom na osobitné pravidlá uplatňované v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva a na riziká, že aj nízke úrovne pomoci by mohli spĺňať kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy v týchto sektoroch, sa nariadenie (ES) č. 69/2001 v týchto sektoroch neuplatňuje.

(3)

Vo svetle skúsenosti získanej Komisiou, najmä od nadobudnutia účinnosti nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), a ktorým sa menia a dopĺňajú, ako aj zrušujú určité nariadenia (4), a tiež od začiatku uplatňovania usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva (5), možno potvrdiť, že za predpokladu splnenia určitých podmienok, nespĺňajú nízke úrovne poskytnutej pomoci v sektore poľnohospodárstva kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy. Toto je prípad, keď objem pomoci prijatej jednotlivými producentmi zostáva nízky a celková úroveň pomoci poskytnutej v sektore poľnohospodárstva neprevyšuje nízke percento hodnoty výroby. Poľnohospodárska výroba v Spoločenstve je spravidla charakterizovaná skutočnosťou, že každá komodita je vyrobená veľkým množstvom veľmi malých výrobcov, ktorí, v rámci spoločných organizácii trhu, vyrábajú väčšinou vzájomne vymeniteľný tovar. Z tohto dôvodu by účinok malého objemu pomoci poskytnutej jednotlivým výrobcom v priebehu príslušného obdobia mal byť v pomere k hodnote poľnohospodárskej výroby na sektorovej úrovni počas toho istého obdobia. Strop vo forme objemu na členský štát stanovený na základe hodnoty výroby v sektore poľnohospodárstva umožňuje jednotný, na objektívnej ekonomicko-referenčnej hodnote založený prístup vo všetkých členských štátoch.

(4)

Vo svetle skúsenosti Komisie pri stanovení štátnej pomoci v sektore rybného hospodárstva, najmä od začiatku uplatňovania usmernení Spoločenstva o preskúmaní štátnej pomoci v rybnom hospodárstve a akvakultúre (6), a nadobudnutia účinnosti nariadenia Rady (ES) č. 2792/1999 zo 17. decembra 1999 ustanovujúcom podrobné pravidlá a postupy týkajúce sa štrukturálnej pomoci Spoločenstva v sektore rybného hospodárstva (7), možno potvrdiť, že za predpokladu splnenia určitých podmienok, veľmi nízke úrovne poskytnutej pomoci v sektore rybného hospodárstva nespĺňajú kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy. Vzhľadom na podobnosti výrobnej štruktúry v sektore rybného hospodárstva a poľnohospodárstva k tomu dochádza v prípade, ak objem pomoci prijatej jednotlivými podnikmi zostáva nízky a celková úroveň pomoci poskytnutej v sektore rybného hospodárstva neprevyšuje nízke percento hodnoty výroby.

(5)

S cieľom zvýšiť transparentnosť a právnu istotu sa zdá vhodné pre sektor poľnohospodárstva a rybného hospodárstva ustanoviť pravidlo de minimis vo forme nariadenia.

(6)

Vo svetle Dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o poľnohospodárstve (8) by toto nariadenie nemalo vyňať pomoc pri vývoze, ani pomoc uprednostňujúcu domáce výrobky pred dovážanými. Členské štáty sú zaviazané vzdať sa poskytnutia akejkoľvek podpory, ktorá je v protiklade so záväzkami ustanovenými v tejto dohode. Pomoc smerom k nákladom na účasť na obchodných veľtrhoch, na štúdie alebo na konzultačné služby potrebné na uvedenie nového alebo už existujúceho výrobku na nový trh zvyčajne nepredstavuje pomoc pri vývoze. Súdny dvor vo svojom rozsudku z 19. septembra 2002 ustanovil, že akonáhle Spoločenstvo prijme akty týkajúce sa zriadenia spoločnej organizácie trhu v príslušnom sektore poľnohospodárstva, členské štáty sú zaviazané vzdať sa prijatia akéhokoľvek opatrenia, ktoré by ho mohlo narušiť alebo vytvoriť k nemu výnimky (9). Táto zásada sa taktiež uplatňuje v sektore rybného hospodárstva. Z tohto dôvodu by sa toto nariadenie nemalo uplatňovať na pomoc, ktorej objem je stanovený na základe ceny alebo množstva výrobkov uvedených na trh.

(7)

Vo svetle skúsenosti Komisie možno potvrdiť, že pomoc, ktorá nepresahuje strop 3 000 EUR na prijímateľa v priebehu žiadneho trojročného obdobia, pričom celkový objem takejto pomoci poskytnutej všetkým podnikom v priebehu trojročného obdobia zostáva nižší ako je strop, ktorý ustanoví Komisia na približne 0,3 % poľnohospodárskej výroby alebo výroby rybného hospodárstva za rok, neovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi a/alebo nedeformuje alebo ani nehrozí, že bude deformovať hospodársku súťaž, a preto nespadá pod článok 87 ods. 1 zmluvy. Trojročné obdobie by malo byť pohyblivé, takže pre každý nový grant pomoci de minimis je potrebné určiť celkový objem pomoci de minimis poskytnutej počas predošlých troch rokov. Pomoc de minimis by sa mala považovať za poskytnutú v okamihu, kedy sa príjemcovi udelí zákonné právo prijať pomoc. Pravidlo de minimis sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá možnosť podnikov prijať pre ten istý projekt štátnu pomoc schválenú Komisiou alebo zahrnutú v nariadení vynímajúcom celú skupinu.

(8)

V záujme transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a správneho uplatňovania stropov de minimis je vhodné, aby členské štáty uplatňovali rovnaký spôsob výpočtu. S cieľom uľahčiť tento výpočet a v súlade s nariadením (ES) č. 69/2001 je vhodné, aby sa objemy pomoci neposkytované vo forme hotovostného grantu premenili na ich ekvivalent hrubého grantu. Výpočet ekvivalentu grantu pomoci splatnej v niekoľkých splátkach a výpočet pomoci vo forme zvýhodnenej pôžičky si vyžaduje použitie trhových úrokových sadzieb prevažujúcich v čase grantu. S ohľadom na jednotné, transparentné a jednoduché uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci by sa mali na účely tohto nariadenia považovať trhové sadzby za referenčné sadzby, a to za predpokladu, že v prípade zvýhodnenej pôžičky je táto pôžička podporená normálnou zábezpekou a nezahŕňa nadmerné riziko. Referenčné sadzby by mali byť tie, ktoré Komisia pravidelne stanovuje na základe objektívnych kritérií a ktoré sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internete.

(9)

Komisia má povinnosť zabezpečiť dodržiavanie pravidiel o štátnej pomoci, a najmä to, aby pomoc poskytovaná podľa pravidiel de minimis bola v súlade s týmito pravidlami. V súlade so zásadami o spolupráci ustanovenými v článku 10 zmluvy by mali členské štáty uľahčiť dosiahnutie tejto úlohy zriadením potrebného aparátu, aby sa zabezpečilo, že celkový objem pomoci poskytnutý podľa pravidla de minimis nepresiahne strop 3 000 EUR na príjemcu alebo celkové stropy ustanovené Komisiou na základe hodnoty poľnohospodárskej výroby alebo výroby rybného hospodárstva na členský štát počas trojročného obdobia. Preto je vhodné, aby členské štáty pri poskytovaní pomoci de minimis informovali príslušný podnik o povahe pomoci de minimis, prijali úplné informácie o ostatnej pomoci de minimis prijatej počas predošlých troch rokov a dôkladne sa uistili, či nová pomoc de minimis nepresiahne stropy de minimis. Dodržanie stropov je prípadne tiež možné zaistiť prostredníctvom centrálneho registra.

(10)

So zreteľom na skúsenosť Komisie, a najmä na frekvenciu, ktorou je všeobecne potrebné revidovať politiku štátnej pomoci, je vhodné obmedziť dobu uplatňovania tohto nariadenia. V prípade, že platnosť tohto nariadenia skončí bez toho, aby bola predĺžená, členské štáty by mali, s ohľadom na schémy pomoci de minimis zahrnuté v tomto nariadení, získať obdobie na prispôsobenie trvajúce šesť mesiacov. Kvôli právnej istote je vhodné objasniť účinok tohto nariadenia na poskytnutú pomoc pred tým, ako nadobudne účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Oblasť pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na pomoc poskytnutú podnikom v sektore poľnohospodárstva alebo rybného hospodárstva, s výnimkou:

a)

pomoci, ktorej objem je ustanovený na základe ceny alebo množstva výrobkov uvedených na trh;

b)

pomoci pre činnosti súvisiace s vývozom, najmä pomoci priamo prepojenej s vyvezenými množstvami, s vybudovaním a prevádzkou distribučnej siete alebo s ostatnými bežnými výdavkami spojenými s vývozom;

c)

pomoci závislej na použití domáceho tovaru pred dovezeným.

Článok 2

Definície

Na účel tohto nariadenia sa použijú tieto definície:

1.

„podniky v sektore poľnohospodárstva“ sú podniky, ktoré sa aktívne podieľajú na výrobe, spracovávaní a uvádzaní poľnohospodárskych výrobkov na trh;

2.

„poľnohospodárske výrobky“ sú výrobky uvedené v prílohe I zmluvy, okrem výrobkov rybného hospodárstva, ako je uvedené v bode 5 tohto článku;

3.

„spracovanie poľnohospodárskeho výrobku“ je úkon vykonaný na poľnohospodárskom výrobku, po ktorom výsledný výrobok stále zostáva poľnohospodárskym výrobkom;

4.

„podniky v sektore rybného hospodárstva“ sú podniky, ktoré sa aktívne podieľajú na výrobe, spracovaní a uvádzaní výrobkov rybného hospodárstva na trh;

5.

„výrobky rybného hospodárstva“ sú výrobky získané ulovením v mori alebo vo vnútrozemských vodách, ako aj výrobky akvakultúry uvedené v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 (10);

6.

„spracovanie a uvádzanie na trh výrobkov rybného hospodárstva“ sú všetky operácie, vrátane manipulácie, ošetrovania, produkcie a distribúcie, uskutočnené v čase od vylodenia alebo ulovenia až po záverečné štádium výroby.

Článok 3

Pomoc de minimis

1.   Opatrenia pomoci sa považujú za opatrenia, ktoré nespĺňajú všetky kritériá článku 87 ods. 1 zmluvy a z toho dôvodu sú oslobodené od oznamovacej povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 zmluvy v prípade, že spĺňajú podmienky ustanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

2.   Celková pomoc de minimis poskytnutá akémukoľvek podniku nepresiahne, v priebehu akéhokoľvek obdobia troch rokov, čiastku 3 000 EUR. Tento strop sa uplatňuje bez ohľadu na formu pomoci alebo jej sledovaný účel.

Kumulatívna čiastka poskytnutá rôznym podnikom v sektore poľnohospodárstva nepresiahne v priebehu troch rokov hodnotu stanovenú pre každý členský štát v prílohe I.

Kumulatívna čiastka pomoci poskytnutá rôznym podnikom v sektore rybného hospodárstva nepresiahne v priebehu troch rokov hodnotu stanovenú pre každý členský štát v prílohe II.

3.   Stropy uvedené v odseku 2 sa vyjadria ako hotovostný grant. Všetky uvedené čísla sú vyjadrené v hrubom, to znamená pred odrátaním priamej dane. Ak sa pomoc poskytne vo forme inej ako grant, objem pomoci sa rovná hrubému ekvivalentu pomoci.

Pomoc splatná vo viacerých splátkach sa eskontuje na svoju hodnotu v čase jej poskytnutia. Úroková sadzba, ktorá sa použije na eskontné účely a na výpočet objemu pomoci pri zvýhodnenej pôžičke je referenčnou sadzbou uplatniteľnou v čase grantu.

Článok 4

Kumulovanie a monitoring

1.   Ak členský štát poskytne podniku pomoc de minimis, informuje podnik o povahe pomoci de minimis a získa od príslušného podniku úplné informácie o ostatnej pomoci de minimis prijatej v priebehu posledných troch rokov.

Členský štát môže poskytnúť novú pomoc de minimis iba vtedy, ak preveril, že celkový objem pomoci de minimis prijatý počas príslušného trojročného obdobia, nepresiahne stropy ustanovené v článku 3 ods. 2.

2.   Ak členský štát zriadil centrálny register pomoci de minimis pre sektor poľnohospodárstva, ako aj rybného hospodárstva, obsahujúci úplné informácie o každej pomoci de minimis spadajúcej do oblasti pôsobnosti tohto nariadenia a poskytnutej ktorýmkoľvek úradom v rámci príslušného členského štátu, požiadavka v prvom pododseku odseku 1 sa viac neuplatňuje, hneď ako register zahŕňa trojročné obdobie.

3.   Členské štáty zaznamenajú a zhromaždia všetky informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia. Tieto záznamy budú obsahovať všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia podmienok tohto nariadenia. Záznamy, ktoré sa týkajú jednotlivej pomoci de minimis, sa uchovajú po dobu desiatich rokov od dátumu jej poskytnutia a záznamy týkajúce sa schémy pomoci de minimis sa uchovajú po dobu desiatich rokov od dátumu, kedy sa poskytla posledná jednotlivá pomoc v rámci takejto schémy.

Na písomné požiadanie príslušný členský štát poskytne Komisii do dvadsiatich pracovných dní alebo v rámci podobného dlhšieho obdobia, ktoré je možné v žiadosti stanoviť, všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na posúdenie, či boli podmienky tohto nariadenia dodržané, najmä ak ide o celkový objem pomoci de minimis, ktorý prijal ktorýkoľvek podnik a sektor poľnohospodárstva alebo rybného hospodárstva príslušného členského štátu.

Článok 5

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje aj na pomoc poskytnutú pred nadobudnutím jeho účinnosti v prípade, ak pomoc spĺňa všetky podmienky ustanovené v článkoch 1 a 3 tohto nariadenia. Každú pomoc, ktorá nespĺňa tieto podmienky, Komisia posúdi v súlade s príslušnými rámcami, usmerneniami, vyhláseniami a oznámeniami.

2.   Schémy pomoci, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, z neho naďalej čerpajú výhody počas šesťmesačného obdobia na prispôsobenie, ktoré plynie odo dňa ustanoveného v druhom odseku článku 6.

Počas obdobia na prispôsobenie sa môžu tieto schémy aj naďalej uplatňovať v súlade s podmienkami tohto nariadenia.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Jeho platnosť uplynie 31. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 93, 17.4.2004, s. 9.

(3)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 30.

(4)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 583/2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 1).

(5)  Ú. v. ES C 232, 12.8.2000, s. 19.

(6)  Ú. v. ES C 19, 20.1.2001, s. 7.

(7)  Ú. v. ES L 337, 30.12.1999, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením 1421/2004 (Ú. v. EÚ L 260, 6.8.2004, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

(9)  Vec C-113/2000 Španielsko vs. Komisia, (2002) Zb., s. I-7601, odsek 73.

(10)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.


PRÍLOHA I

Kumulatívne čiastky poľnohospodárstva na členský štát, ako je uvedené v článku 3 ods. 2:

(v EUR)

BE

22 077 000

DK

27 294 000

DE

133 470 000

EL

34 965 000

ES

106 755 000

FR

195 216 000

IE

17 637 000

IT

130 164 000

LU

789 000

NL

62 232 000

AT

17 253 000

PT

17 832 000

FI

11 928 000

SE

13 689 000

UK

72 357 000

CZ

9 696 000

EE

1 266 000

CY

1 871 100

LV

1 686 000

LT

3 543 000

HU

16 980 000

MT

474 000

PL

44 895 000

SI

3 018 000

SK

4 566 000


PRÍLOHA II

Kumulatívne čiastky rybného hospodárstva na členský štát, ako je uvedené v článku 3 ods. 2

(v EUR)

BE

1 368 900

DK

6 341 400

DE

7 287 000

EL

2 036 370

ES

15 272 100

FR

11 073 300

IE

1 944 000

IT

9 413 400

LU

0

NL

3 548 100

AT

114 000

PT

2 703 300

FI

460 200

SE

1 557 900

UK

12 651 900

CZ

169 200

EE

407 400

CY

123 000

LV

510 300

LT

906 000

HU

144 180

MT

21 000

PL

1 652 100

SI

21 900

SK

86 100


28.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1861/2004

z 26. októbra 2004,

ktoré stanovuje obchodnú normu, ktorá sa uplatňuje pre broskyne a nektárinky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996, ktoré sa vzťahuje na spoločnú organizáciu trhu v sektore ovocia a zeleniny (1), a najmä na jeho článok 2 odsek 2,

keďže:

(1)

Broskyne a nektárinky sa nachádzajú medzi produktmi, ktoré musia byť zahrnuté v obchodných normách v prílohe I nariadenia (ES) č. 2200/96. Nariadenie Komisie ES) č. 2335/1999 z 3. novembra 1999, ktoré stanovuje obchodnú normu, ktorá sa uplatňuje pre broskyne a nektárinky (2), prešlo viacerými úpravami a nemôže už zaručiť právnu jasnosť. Toto nariadenie sa teda musí následne prepracovať. Na tento účel a v záujme zachovania prehľadnosti na medzinárodnom trhu je potrebné zohľadniť normu CEE/ONU FFV-26, ktorá sa vzťahuje na predaj a kontrolu obchodnej kvality broskýň a nektáriniek, ktorú odporúča pracovná skupina v súvislosti s poľnohospodárskymi normami kvality Ekonomickej komisie pre Úniu európskych štátov (CEE/ONU), ako aj jej odporúčanie, ktoré stanovuje minimálne kritériá zrelosti, ktoré sa uplatňujú pre broskyne a nektárinky.

(2)

Uplatnenie týchto noriem musí mať za následok odstránenie produktov nedostatočnej kvality z trhu, orientáciu na takú výrobu, ktorá uspokojí požiadavky spotrebiteľov a zlepšenie obchodných vzťahov na základe poctivej konkurencie, čím sa prispeje k zlepšeniu výnosnosti výroby.

(3)

Normy sa uplatňujú vo všetkých štádiách predaja. Preprava na veľkú vzdialenosť, skladovanie s istým trvaním alebo rôzna manipulácia, ktorým sú produkty podrobené, môžu spôsobiť zmeny v dôsledku biologického vývoja týchto produktov alebo zmeny ich viac alebo menej skaze podliehajúceho charakteru. Pri uplatňovaní noriem v štádiách predaja, ktoré nasledujú po štádiu expedície, je potrebné zobrať tieto zmeny do úvahy.

(4)

Pri produktoch kategórie „Extra“, ktoré sa musia pretriediť a upraviť so špecifickou starostlivosťou, sa zoberie do úvahy len zníženie stavu čerstvosti a plnosti.

(5)

Z dôvodu ochrany trhu s broskyňami a nektárinkami spoločenstiev by bolo v strede obdobia predaja vhodné odložiť uplatnenie tohto nariadenia do 1. marca 2005.

(6)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade s oznámením riadiaceho výboru v oblasti čerstvého ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predajná norma, ktorá sa uplatňuje pre broskyne a nektárinky s kódom KN 0809 30, je uvedená v prílohe.

Norma, ktorá sa uplatňuje vo všetkých štádiách predaja za podmienok uvedených v nariadení (ES) č. 2200/96.

Počas štádií, ktoré nasledujú po štádiu expedície, však môžu mať produkty v porovnaní so stanovenými predpismi mierne zníženú úroveň stavu čerstvosti a plnosti; produkty zatriedené do iných kategórií ako kategória „Extra“ môžu byť okrem toho mierne zmenené v dôsledku ich vývoja a v dôsledku ich viac alebo menej skaze podliehajúceho charakteru.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 2335/1999 sa ruší.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Je uplatniteľné od 1. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 281, 4.11.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 907/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

NORMA PRE BROSKYNE A NEKTÁRINKY

I.   DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na broskyne a nektárinky (1) odrôd (kultivarov), ktoré vychádzajú z Prunus persica Sieb. a Zucc. a ktoré sú určené na dodanie spotrebiteľovi v čerstvom stave s výnimkou broskýň a nektáriniek určených na priemyselné spracovanie.

II.   USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA NA KVALITU

Cieľom tejto normy je zadefinovať kvalitu, ktorú musia dosahovať broskyne a nektárinky po úprave a zabalení.

A.   Minimálne charakteristiky kvality

Vo všetkých kategóriách, pri zohľadnení špecifických ustanovení uvedených pre každú kategóriu a pri zohľadnení povolených tolerancií, musia byť broskyne a nektárinky:

celé,

zdravé; vylučujú sa produkty, ktoré podľahli hnilobe alebo takým zmenám, ktoré znemožňujú ich použitie na účely spotreby,

čisté, prakticky zbavené viditeľných cudzích čiastočiek,

prakticky zbavené parazitov,

prakticky zbavené útokov parazitov,

zbavené mimoriadnej vonkajšej vlhkosti,

zbavené cudzích pachov a/alebo chutí.

Broskyne a nektárinky musia byť starostlivo zozbierané.

Vývoj a stav broskýň a nektáriniek musí byť taký, aby toto ovocie:

vydržalo prepravu a manipuláciu a

dorazilo na miesto určenia za uspokojujúcich podmienok.

B.   Minimálne charakteristiky zrelosti

Broskyne a nektárinky musia byť dostatočnej veľkosti a dostatočne zrelé.

Vývoj a stav zrelosti broskýň a nektáriniek musí byť taký, aby toto ovocie mohlo dokončiť proces dozrievania a aby dosiahlo stav dostatočnej konečnej zrelosti. Pre dodržanie tohto ustanovenia musí byť refraktometrický index dužiny, zmeraný v strede dužiny a v stredovej rovine, vyšší ako alebo rovný 8o podľa Brixa a pevnosť musí byť nižšia ako 6,5 kg (meria sa za pomoci nadstavca s priemerom 8 mm (0,5 cm2)) v dvoch bodoch stredovej roviny ovocia.

C.   Klasifikácia

Broskyne a nektárinky sú zatriedené do týchto troch kategórií:

i)

Kategória „Extra“

Broskyne a nektárinky zaradené do tejto kategórie musia mať najvyššiu kvalitu. Musia mať tvar, vývoj a sfarbenie typické pre danú odrodu pri zohľadnení oblasti vypestovania. Nesmú mať žiadne vady s výnimkou veľmi jemných zmien šupky za podmienky, že tieto zmeny neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, jeho kvalitu a jeho uskladnenie v obale.

ii)

Kategória I

Broskyne a nektárinky zaradené do tejto kategórie musia mať dobrú kvalitu. Musia mať všetky charakteristiky danej odrody pri zohľadnení oblasti vypestovania. Mierna chyba tvaru, vývoja alebo sfarbenia je však povolená.

Dužina nesmie byť poškodená.

Broskyne a nektárinky s dierkou v mieste stopky sa pri tejto kategórii vylučujú.

Môžu mať však mierne vady šupky za podmienky, že tieto vady neovplyvnia celkový vzhľad produktu, jeho kvalitu, jeho uskladnenie a jeho uloženie do obalu s nasledujúcimi obmedzeniami:

1 cm dĺžky pri vadách predĺženého tvaru,

0,5 cm2 na celkovom povrchu pri ostatných vadách.

iii)

Kategória II

Táto kategória obsahuje broskyne a nektárinky, ktoré sa nemôžu zaradiť do vyšších kategórií, ale zodpovedajú zadefinovaným minimálnym charakteristikám uvedeným vyššie.

Dužina nesmie mať veľké vady. Okrem toho ovocie s dierkou v mieste stopky je povolené len v rámci kvalitatívnej tolerancie.

Broskyne a nektárinky môžu mať vady šupky za podmienky, že sa zachovajú ich základné charakteristiky kvality, uskladnenia a uloženia s nasledujúcimi obmedzeniami:

2 cm dĺžky pri vadách predĺženého tvaru,

1,5 cm2 z celkového povrchu pri ostatných vadách.

III.   USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA NA KALIBROVANIE

Kaliber je určený:

buď obvodom,

alebo maximálnym priemerom stredovej roviny rezu.

Broskyne a nektárinky sa kalibrujú podľa nasledujúcej mierky:

Polomer

Identifikácia kalibru

(kód)

Obvod

90 mm a viac

AAAA

28 cm a viac

od 80 mm (vrátane) až po 90 mm (bez)

AAA

od 25 cm (vrátane) až po 28 cm (bez)

od 73 mm (vrátane) až po 80 mm (bez)

AA

od 23 cm (vrátane) až po 25 cm (bez)

od 67 mm (vrátane) až po 73 mm (bez)

A

od 21 cm (vrátane) až po 23 cm (bez)

od 61 mm (vrátane) až po 67 mm (bez)

B

od 19 cm (vrátane) až po 21 cm (bez)

od 56 mm (vrátane) až po 61 mm (bez)

C

od 17,5 cm (vrátane) až po 19 cm (bez)

od 51 mm (vrátane) až po 56 mm (bez)

D

od 16 cm (vrátane) až po 17,5 cm (bez)

Minimálny povolený kaliber pre kategóriu „Extra“ je 17,5 cm (v obvode) a 56 mm (v priemere).

Kaliber D (priemer od 51 mm (vrátane) až po 56 mm (bez) a obvod od 16 cm (vrátane) až po 17,5 cm (bez)) nie je povolený počas obdobia od 1. júla až po 31. októbra.

Kalibrovanie je povinné pri všetkých kategóriách.

IV.   USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA NA TOLERANCIE

Tolerancie kvality a kalibra sú povolené v každom balíku produktov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami vymedzenej kategórie.

A.   Tolerancie kvality

i)

Kategória „Extra“

5 % počtu alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nezodpovedajú charakteristikám kategórie, ale sú v súlade s charakteristikami kategórie I alebo sú výnimočne povolené v toleranciách tejto kategórie.

ii)

Kategória I

10 % počtu alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nezodpovedajú charakteristikám kategórie, ale sú v súlade s charakteristikami kategórie II alebo sú výnimočne povolené v toleranciách tejto kategórie.

iii)

Kategória II

10 % v počte alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nezodpovedajú charakteristikám kategórie, ani minimálnym charakteristikám, s výnimkou ovocia postihnutého hnilobou, viditeľne otlčeného ovocia alebo akejkoľvek inej zmeny, ktorá znemožňuje použitie ovocia na účely spotreby.

B.   Tolerancie kalibra

Pri všetkých kategóriách: 10 % počtu alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré sa odchyľujú od kalibra uvedeného na balíku, s obmedzením 1 cm naviac alebo menej v prípade kalibrovania podľa obvodu alebo 3 mm naviac alebo menej v prípade kalibrovania podľa priemeru. Pri ovocí zaradenom do najnižšieho kalibra sa však táto tolerancia môže vzťahovať len na broskyne alebo nektárinky, ktoré nemajú kaliber menší ako 6 mm (v obvode) alebo väčší ako 2 mm (v priemere) v porovnaní so stanovenými minimálnymi hodnotami.

V.   USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA NA ULOŽENIE

A.   Homogenita

Obsah každého balíka musí byť homogénny a musí obsahovať len broskyne alebo nektárinky rovnakého pôvodu, odrody, kvality, stavu zrelosti a kalibra, a pri kategórii „Extra“ aj rovnakého sfarbenia.

Zjavná časť objemu obsahu balíka musí reprezentovať celok.

Produkty, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, na základe výnimky z ustanovení, ktoré predchádzajú tomuto bodu, sa môžu miešať v predajných balíkoch s čistou váhou nižšou alebo rovnajúcou sa trom kilám s ovocím a zeleninou iných druhov za podmienok uvedených v nariadení Komisie (ES) č. 48/2003 (2).

B.   Úprava

Broskyne a nektárinky sa musia upraviť tak, aby zabezpečili vhodnú ochranu produktu.

Materiály použité vo vnútri balíka musia byť nové, čisté a z takých látok, aby nespôsobili uloženým produktom vonkajšie alebo vnútorné zmeny. Použitie materiálov, a najmä papierov alebo pečiatok, ktoré nesú obchodné označenia, je povolené s tou výhradou, že budú vytlačené za pomoci atramentu alebo že budú nálepky prilepené pomocou lepidla, ktoré nie je toxické.

Nálepky, ktoré sa na produkty nalepia jednotlivo, musia mať taký charakter, aby po ich odstránení nezostali na produkte žiadne stopy lepidla a aby nepoškodili šupku ovocia.

Balíky musia byť zbavené všetkých cudzích čiastočiek.

C.   Uloženie

Broskyne a nektárinky sa môžu uložiť:

do malých obalov,

na jednu vrstvu v kategórii „Extra“, pričom každý kus ovocia tejto kategórie musí byť od druhého kusu oddelený,

v kategóriách I a II:

v jednej alebo dvoch vrstvách alebo

maximálne v štyroch vrstvách, keď je ovocie poukladané na pevných držiakoch, ktoré sú vytvorené tak, aby sa neopierali o ovocie spodnej vrstvy.

VI.   USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA NA ZNAČKOVANIE

Každý balík musí obsahovať nasledujúce označenia, a to v znakoch zoskupených na jednej strane, ktoré budú čitateľné, nezmazateľné a viditeľné zvonku:

A.   Identifikácia

Názov a adresa spoločnosti, ktorá vykonala balenie a/alebo expedíciu.

Táto značka sa môže nahradiť:

pri všetkých baleniach s výnimkou predbežne vytvorených obalov kódom, ktorý označuje spoločnosť, ktorá vykonala balenie a/alebo expedíciu, ktorý poskytuje alebo uznáva oficiálny orgán a ktorý bude uvedený za označením „spoločnosti, ktorá vykonala balenie a/alebo expedíciu“ alebo za príslušnou skratkou;

výhradne pri predbežne vytvorených obaloch názvom a adresou predajcu so sídlom v rámci Spoločenstva, ktoré budú uvedené za označením „balené pre:“ alebo za iným príslušným označením. V tomto prípade musí nálepka obsahovať aj kód, ktorý zodpovedá spoločnosti, ktorá vykonala balenie a/alebo expedíciu. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré sa považujú za potrebné na základe kontrolných služieb pri význame kódu.

B.   Podstata produktu

„Broskyne“ alebo „Nektárinky“, ak nie je obsah viditeľný zvonku,

farba dužiny,

názov odrody (nepovinné).

C.   Pôvod produktu

Krajina pôvodu a prípadne zóna vypestovania alebo národné, regionálne alebo miestne pomenovanie.

D.   Obchodné charakteristiky

kategória,

kaliber vyjadrený v minimálnych a maximálnych priemeroch alebo obvodoch alebo kódom kalibru III „Ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na kalibrovanie“

počet súčastí (nepovinné),

minimálny obsah cukru zmeraný refraktometrom a vyjadrený hodnotou podľa Brixa (nepovinné),

maximálna pevnosť zmeraná meradlom preniknutia a vyjadrená v kg/0,5 cm2 (nepovinné)

E.   Oficiálna kontrolná značka (nepovinné).

Nie je nevyhnutne potrebné uvádzať na balíkoch označenia uvedené v prvom pododseku, ak tieto balíky obsahujú predajné obaly, ktoré sú viditeľné zvonku, na ktorých sú tieto označenia uvedené. Tieto balíky musia byť zbavené všetkých značiek, ktoré by mohli spôsobiť chybu. Keď sú tieto balíky uložené na palete, tieto označenia musia byť uvedené na zázname, ktorý sa bude nachádzať na viditeľnom mieste najmenej na dvoch plochách palety.


(1)  Uvedené produkty predstavujú všetky druhy, ktoré vychádzajú z Prunus persica Sieb. a Zucc., teda broskyne a nektárinky alebo podobné ovocie s voľnou alebo priľnavou kôstkou a s chĺpkovou alebo hladkou šupkou.

(2)  Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 65.


28.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1862/2004

z 26. októbra 2004,

ktorým sa ustanovuje obchodná norma pre vodové melóny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 2,

keďže:

(1)

Vodové melóny patria medzi výrobky podliehajúce obchodným normám uvedeným v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2200/96. Nariadenie Komisie (ES) č. 1093/97 zo 16. júna 1997 ustanovujúce obchodné normy pre cukrové melóny a červené dyne (2) bolo predmetom mnohých zmien a doplnení. Z dôvodu jasnosti je potrebné zrušiť nariadenie (ES) č. 1093/97 a nahradiť ho od 1. januára 2005 novým nariadením.

(2)

S týmto cieľom a v záujme zachovania prehľadnosti na svetových trhoch by sa mala zohľadniť norma EHK/OSN FFV-37 pre vodové melóny, ako aj jej nedávne zmeny a doplnenia odporúčané Pracovnou skupinou pre normy kvality poľnohospodárskych výrobkov Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov (EHK/OSN).

(3)

Cieľom uplatňovania nových noriem je odstrániť z trhu výrobky nevyhovujúcej kvality, zosúladiť produkciu so spotrebiteľskými požiadavkami a ozdraviť obchodné vzťahy založené na čestnej hospodárskej súťaži, a tak napomôcť tomu, aby sa zvýšila ziskovosť produkcie.

(4)

Normy sú uplatniteľné vo všetkých štádiách uvádzania výrobku na trh. Diaľková preprava, uskladňovanie na určitú dobu a manipulácia s výrobkami môžu spôsobiť určitý stupeň znehodnotenia v dôsledku biologických procesov prebiehajúcich v týchto výrobkoch alebo ich relatívnej náchylnosti podliehať skaze. Takéto znehodnocovania by sa mali zohľadniť pri uplatňovaní noriem v jednotlivých štádiách uvádzania výrobkov na trh, ktoré nasledujú po odoslaní.

(5)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok l

Obchodné normy uplatniteľné pre vodové melóny, na ktoré sa vzťahuje číselný kód KN 0807 11 sú stanovené v prílohe.

Normy sú uplatniteľné vo všetkých štádiách uvádzania výrobku na trh podľa podmienok stanovených v nariadení (ES) č. 2200/96.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po odoslaní, sa povoľujú tieto odchýlky:

a)

mierne nedostatočná čerstvosť a vädnutie;

b)

nepatrné zmeny v dôsledku procesov, ktoré v nich prebiehajú, a ich náchylnosti podliehať skaze.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 1093/97 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 158, 17.6.1997, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 907/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

NORMA PRE VODOVÉ MELÓNY

I.   DEFINÍCIA VÝROBKU

Táto norma sa vzťahuje na vodové melóny odrôd (kultivarov), ktoré sa dopestúvajú z Citrulluss lanatus (Thunb.) Matsum. a Nakai a v čerstvom stave dodávajú spotrebiteľovi, s výnimkou vodových melónov určených na priemyselné spracovanie.

II.   USTANOVENIA O KVALITE

Účelom normy je určiť požiadavky na kvalitu vodových melónov po ich úprave a balení.

A.   Minimálne požiadavky kvality

So zohľadnením osobitných ustanovení pre jednotlivé triedy a povolených odchýliek, vodové melóny musia byť vo všetkých triedach:

celé,

zdravé, výrobok nesmie byť napadnutý hnilobou ani postihnutý takou kvalitatívnou zmenou, kvôli ktorej sa stáva nevhodným na spotrebu,

čisté, prakticky bez prítomnosti viditeľnej cudzej látky,

prakticky bez prítomnosti škodcov,

prakticky nepoškodené škodcami,

pevné a dostatočne zrelé; farba a chuť dužiny musí zodpovedať dostatočnému stavu zrelosti,

nerozštiepené,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho zápachu a/alebo chute.

Vodové melóny musia byť v takom stave a štádiu zrelosti, aby:

vydržali prepravu a manipuláciu a

dosiahli miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.   Minimálne požiadavky zrelosti

Vodové melóny musia byť dostatočne vyvinuté a zrelé. Refraktometrický index dužiny meraný v strede ekvatoreálneho rezu sa musí rovnať alebo byť vyšší ako 8 brixov.

C.   Klasifikácia

Vodové melóny sa zatrieďujú do dvoch tried, ktoré sú definované nižšie:

i)

1. trieda

Vodové melóny patriace do tejto triedy musia byť dobrej kvality. Musia spĺňať charakteristiky typické pre príslušnú odrodu.

Za predpokladu, že sa to nepriaznivo neprejaví na celkovom vzhľade produktu, jeho kvalite, trvanlivosti a obchodnej úprave balenia, možno pripustiť tieto nepatrné chyby:

nepatrná chyba tvaru,

nepatrná chyba sfarbenia šupky; bledo sfarbená šupka v mieste, kde sa plodina počas rastu dotýkala zeme, sa nepovažuje za chybu,

nepatrné zacelené povrchové praskliny,

nepatrné poškodenia epidermy spôsobené odieraním alebo manipuláciou; celková plocha poškodenej časti nesmie byť väčšia ako šestnástina ovocia.

Stopka vodového melóna nesmie byť dlhšia ako 5 cm.

ii)

2. trieda

Do tejto triedy patria vodové melóny, ktoré sa síce nemôžu zaradiť do 1. triedy, ale vyhovujú týmto minimálnym požiadavkám.

Za predpokladu, že si zachovajú svoje podstatné typické vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu, pripúšťajú sa tieto chyby:

chyby tvaru,

nepatrné zacelené povrchové praskliny,

nepatrná chyba sfarbenia šupky; bledo sfarbená šupka v mieste, kde sa plodina počas rastu dotýkala zeme, sa nepovažuje za chybu,

nepatrné otlačenie,

nepatrné poškodenia epidermy spôsobené odieraním alebo manipuláciou alebo škodcami alebo chorobami; celková plocha poškodenej časti nesmie byť väčšia ako osmina ovocia.

III.   USTANOVENIA O ZARADENÍ PODĽA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa hmotnosti jednej jednotky. Minimálna hmotnosť sa ustanovuje na 1 kg.

Keď sú vodové melóny upravené v balení, rozdiel hmotnosti medzi najľahšou a najťažšou jednotkou v jednom balení by nemal byť väčší ako 2 kg alebo 3,5 kg, ak najľahšia jednotka váži 6 kg alebo viac.

Ak sú vodové melóny voľne uložené, jednotná hmotnosť sa nevyžaduje.

IV.   USTANOVENIA O ODCHÝLKACH

V prípade, že výrobok nevyhovuje požiadavkám uvádzanej triedy v jednom balení alebo v jednej sade a výrobky sú voľne uložené, pripúšťajú sa odchýlky kvality a veľkosti.

A.   Odchýlky prípustné, pokiaľ ide o kvalitu

i)

1. trieda

10 % z celkového počtu alebo hmotnosti vodových melónov nevyhovuje požiadavkám tejto triedy, pritom však vyhovuje požiadavkám 2. triedy alebo vo výnimočnom prípade sa pohybuje v rámci odchýliek pre túto triedu.

ii)

2. trieda

10 % z celkového počtu alebo hmotnosti vodových melónov nevyhovuje požiadavkám tejto triedy ani minimálnym požiadavkám, s výnimkou ovocia napadnutého hnilobou alebo postihnutých takou kvalitatívnou zmenou, že nie sú vhodné na spotrebu.

B.   Odchýlky prípustné, pokiaľ ide o veľkosť

Vo všetkých triedach: 10 % z celkového počtu alebo hmotnosti vodových melónov nezodpovedá uvádzanej veľkosti, pritom sa však od uvedeného rozsahu veľkosti neodchyľuje smerom nahor alebo nadol o viac ako 1 kg.

Odchýlka sa v žiadnom prípade nevzťahuje na plodinu, ktorá váži menej ako 800 g.

V.   USTANOVENIA O OBCHODNEJ ÚPRAVE

A.   Rovnorodosť

Obsah každého balenia alebo sady, ak sú výrobky voľne uložené, musí byť rovnorodý a obsahovať len vodové melóny toho istého pôvodu, odrody a kvality.

Viditeľná časť obsahu balenia alebo sady, ak ide o voľne uložené výrobky, musí zodpovedať celému obsahu.

Okrem toho v 1. triede musí mať šupka vodových melónov rovnaký tvar a farbu.

Odchýlkou od predchádzajúcich ustanovení tohto písmena, výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, môžu byť zmiešané v predajných obaloch s čistou hmotnosťou menšou alebo rovnajúcou sa trom kilám, s čerstvým ovocím a zeleninou rôzneho typu podľa podmienok stanovených v nariadení Komisie (ES) č. 48/2003 (1).

B.   Úprava a balenie

Vodové melóny musia byť balené takým spôsobom, aby bol výrobok náležite chránený.

Materiály použité vo vnútri balenia musia byť nové, čisté a takej kvality, aby sa výrobok zvonka ani zvnútra nepoškodil. Materiály ako papier alebo nálepky s obchodnými údajmi sa môžu používať za predpokladu, že boli vytlačené alebo nalepené netoxickým atramentom alebo lepidlom.

Nálepky na jednotlivých výrobkoch musia byť nalepené tak, aby po ich odstránení neostali viditeľné znaky lepidla a nespôsobili poškodenie epidermy.

Balenia alebo sady, ak ide o voľne uložené výrobky, nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

Vodové melóny, ktoré sa prepravujú voľne uložené, musia byť od podlahy a stien vozidla izolované vhodným ochranným materiálom, ktorý musí byť nový a čistý a nesmie na plodiny prenášať nevhodnú chuť alebo zápach.

C.   Obchodná úprava

Vodové melóny môžu byť obchodne upravené takto:

v obaloch vrátane veľkých debien,

voľne uložené (priamo naložené do prepravného vozidla)

VI.   USTANOVENIA O OZNAČOVANÍ

Na každom balení musia byť písmenami zoradenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľné nižšie uvedené údaje.

Nie je potrebné uvádzať na baleniach údaje stanovené v prvom pododseku, ak balenia obsahujú zvonku viditeľné predajné obaly, na ktorých sú uvedené tieto údaje. Balenia nesmú obsahovať mylné označenia. Ak sú tieto balenia v paletách, údaje musia byť uvedené na viditeľne umiestnenom štítku, ktorý sa nachádza najmenej na dvoch stranách palety.

Ak ide o vodové melóny, ktoré sa prepravujú voľne uložené (priamo naložené do prepravného vozidla), tieto údaje musia byť uvedené v doklade, ktorý sa prikladá k tovaru a ktorý je vo vnútri vozidla upevnený na viditeľnom mieste.

Pri tomto type obchodnej úpravy sa nemusí uvádzať veľkosť.

A.   Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo odosielateľa.

Tento údaj môže byť nahradený:

pre všetky balenia, s výnimkou predbalení, úradne vydanou alebo schválenou kódovou značkou baliarne a/alebo odosielateľa, pred ktorou je uvedené „baliareň a/alebo odosielateľ“ alebo iný rovnocenný údaj,

len pre predbalenia, názvom a adresou predajcu, ktorý má sídlo v Spoločenstve, pred ktorým je uvedené označenie „balené pre“ alebo iný rovnocenný údaj. V tomto prípade musí byť na etiketách takisto uvedený kód, ktorý zodpovedá baliarni a/alebo odosielateľovi. Predajca poskytne všetky potrebné informácie o tomto kóde pre kontrolné útvary.

B.   Charakter výrobku

„vodové melóny“, ak obsah nevidno zvonka,

názov odrody (nepovinné),

farbu dužiny, ak nie je červená,

„bez jadier“ v prípade potreby (2).

C.   Pôvod výrobku

Krajina pôvodu a prípadne pestovateľská oblasť alebo národný, regionálny alebo miestny názov.

D.   Obchodné špecifikácie

kategória,

veľkosť (ak sa zaraďuje podľa veľkosti) vyjadrená minimálnou a maximálnou hmotnosťou,

počet jednotiek (nepovinné),

čistá hmotnosť (nepovinné).

E.   Úradná kontrolná značka (nepovinné)


(1)  Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 65.

(2)  Vodové melóny bez jadier môžu obsahovať menej vyvinuté jadrá a výnimočne vyvinuté jadrá.


28.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1863/2004

z 26. októbra 2004,

ktorým sa stanovuje obchodná norma na pestované huby

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), najmä na jeho článok 2 ods. 2,

keďže:

(1)

Pestované huby sa nachádzajú medzi výrobkami uvedenými v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2200/96, ktoré podliehajú obchodným normám. Nariadenie Komisie (ES) č. 982/2002 zo 7. júna 2002, ktorým sa stanovujú marketingové požiadavky na umelo pestované huby (2), bolo niekoľkokrát zmenené a doplnené. Z dôvodu prehľadnosti je preto potrebné zrušiť nariadenie (ES) č. 982/2002 a nahradiť ho novým nariadením.

(2)

S týmto cieľom a z dôvodu zachovania prehľadnosti na medzinárodných trhoch je potrebné zohľadniť normu EHK/OSN FFV-24, ktorá sa týka uvádzania na trh a kontroly obchodnej kvality pestovaných húb (Agaricus), odporučenú Pracovnou skupinou pre normy kvality poľnohospodárskych výrobkov Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov (EHK/OSN).

(3)

Cieľom uplatňovania nových noriem by malo byť zníženie počtu výrobkov neuspokojivej kvality na trhu, zameranie výroby na uspokojenie potrieb spotrebiteľov a ozdravenie obchodných vzťahov založených na čestnej hospodárskej súťaži, a tak napomôcť tomu, aby sa zvýšila ziskovosť výroby.

(4)

Norma sa uplatňuje vo všetkých štádiách uvádzania výrobku na trh. Diaľková preprava, uskladňovanie na určitú dobu a rôzne procesy, ktorým výrobky podliehajú, môžu spôsobiť určité kvalitatívne zmeny v dôsledku biologických procesov, ktoré prebiehajú vo výrobkoch, alebo ich relatívnej náchylnosti podliehať skaze. Pri uplatňovaní normy v jednotlivých štádiách uvádzania výrobkov na trh, ktoré nasledujú po vyexpedovaní, by sa takéto kvalitatívne zmeny mali zohľadňovať.

(5)

Výrobky, ktoré patria do extra triedy, by sa mali vytrieďovať a baliť s osobitnou starostlivosťou, v ich prípade by sa malo prihliadať len na nedostatočnú čerstvosť a vädnutie.

(6)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obchodná norma uplatniteľná na pestované huby, ktorým prislúcha kód KN 0709 51 00, je uvedená v prílohe.

Norma sa uplatňuje vo všetkých štádiách uvádzania výrobku na trh v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 2200/96.

Avšak vo všetkých štádiách, ktoré nasledujú po vyexpedovaní, v prípade výrobkov sa v súvislosti s požiadavkami tejto normy môže prejavovať:

a)

mierne nedostatočná čerstvosť a vädnutie;

b)

v prípade výrobkov zaradených do inej ako extra triedy nepatrné kvalitatívne zmeny v dôsledku procesov, ktoré v nich prebiehajú a ich náchylnosti podliehať skaze.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 982/2002 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 150, 8.6.2002 s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 907/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

NORMA NA PESTOVANÉ HUBY (Agaricus)

I.   DEFINÍCIA VÝROBKU

Táto norma sa vzťahuje na carpophores (plodnice) umelo pestovaných druhov z rodu Agaricus (syn. Psalliota), ktoré sa majú dodávať spotrebiteľovi čerstvé, s výnimkou húb určených na priemyselné spracovanie.

Huby sú zatriedené do obchodných druhov a predovšetkým sú zatriedené do dvoch skupín:

nerezané huby, ktorých spodná časť hlúbika nie je odrezaná,

rezané huby, ktorých spodná časť hlúbika je odrezaná.

V oboch skupinách sa rozlišuje medzi postupnými štádiami vývinu:

zatvorené huby (alebo ekvivalentné pomenovanie), t.j. huby s úplne zatvoreným klobúkom,

huby s plachtičkou, t.j. huby, ktorých klobúk je spojený s hlúbikom plachtičkou,

otvorené huby, t.j. huby, ktoré sú úplne otvorené (otvorený klobúk alebo plochý; vyžaduje sa, aby okraje klobúka boli mierne stočené nadol),

ploché huby, t.j. huby, ktorých klobúk je úplne otvorený (ale okraje klobúka nie sú ani príliš kalíškovité ani príliš vytočené nahor).

Huby sú ďalej zatriedené do dvoch skupín označených farbou:

„biele“,

„hnedé“ alebo „gaštanové“.

II.   USTANOVENIA O KVALITE

Účelom normy je určiť požiadavky na kvalitu húb po úprave a balení.

A.   Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, so zreteľom na osobitné ustanovenia stanovené pre každú triedu a prípustné odchýlky, huby musia byť:

intaktné, v prípade rezaných húb musí byť rez zreteľný,

zdravé, vylúčený je výrobok napadnutý hnilobou, silným hnednutím hlúbika alebo takým poškodením, kvôli ktorému sa stáva nevhodným na konzumáciu,

čisté, prakticky bez akýchkoľvek cudzích predmetov okrem zbytkov pôdy,

čerstvé na vzhľad; do úvahy je potrebné brať typickú lupeňovú farbu hlúbika a/alebo obchodný druh,

prakticky bez akýchkoľvek škodcov,

prakticky bez akéhokoľvek poškodenia spôsobeného škodcami,

bez nadmernej vonkajšej vlhkosti,

bez akéhokoľvek cudzieho zápachu a/alebo chuti.

Vývin a stav húb musí byť taký, aby mohli:

vydržať prepravu a manipuláciu a

byť dodané na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.   Klasifikácia

Huby sú zatriedené do troch tried:

i)

„Extra“ trieda

Huby v tejto triede musia byť najvyššej kvality. Musia spĺňať charakteristiky tvaru, vzhľadu, vývinu a sfarbenia daného obchodného druhu. Musia byť dobre formované.

Nesmú mať žiadne nedostatky s výnimkou nepatrných povrchových nedostatkov za predpokladu, že tieto nenarúšajú celkový vzhľad výrobku, kvalitu, zachovanie kvality a úpravu v balení.

V prípade rezaných húb musí byť rez približne kolmý na zvislú os.

Na hubách nesmú byť prakticky žiadne zbytky pôdy; nerezané huby môžu mať stopy zbytkov pôdy na hlúbiku.

ii)

I. trieda

Huby v tejto triede musia byť dobrej kvality. Musia spĺňať charakteristiky tvaru, vzhľadu, vývinu a sfarbenia daného obchodného druhu.

Prípustné sú však tieto nedostatky za predpokladu, že tieto nenarúšajú celkový vzhľad výrobku, kvalitu, zachovanie kvality a úpravu v balení:

nepatrná vada tvaru,

nepatrná vada sfarbenia,

nepatrné povrchové otlačeniny,

nepatrné stopy zbytkov pôdy; nerezané huby môžu mať stopy zbytkov pôdy na hlúbiku.

V prípade rezaných húb musí byť rez približne kolmý na zvislú os.

iii)

II. trieda

Do tejto triedy patria huby, ktoré nespĺňajú požiadavky pre zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú vyššie špecifikované minimálne požiadavky.

Prípustné sú tieto nedostatky za predpokladu, že výrobky si zachovávajú svoje základné vlastnosti pokiaľ ide o kvalitu, zachovanie kvality a prezentáciu v balení:

vada tvaru,

vada sfarbenia,

nepatrné otlačeniny,

nepatrné zmeny na hlúbiku,

nepatrná vnútorná vlhkosť hlúbika,

odfarbená epiderma,

duté hlúbiky,

stopy zbytkov pôdy; nerezané huby môžu mať stopy zbytkov pôdy na hlúbiku.

III.   USTANOVENIA O TRIEDENÍ PODĽA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa priemeru klobúka a dĺžky hlúbika podľa ďalej uvedených špecifikácií.

Minimálna veľkosť

Maximálny priemer klobúka musí byť najmenej 15 mm pre huby so zatvoreným klobúkom, s plachtičkou a otvorené a 20 mm pre ploché huby.

Dĺžka hlúbika

Dĺžka hlúbika sa meria:

od lupeňov pod klobúkom pri otvorených a plochých hubách,

od plachtičky pri zatvorených hubách.

Určenie veľkosti je povinné pre huby v „Extra“ triede v súlade s uvedenou tabuľkou, huby v I. a II. triede musia spĺňať určené rozpätia veľkosti, ak sú pri špecifikácii uvedené termíny „malé“, „stredné“ a „veľké“:

Zatvorené huby, huby s plachtičkou, otvorené huby

Priemer klobúka

Maximálna dĺžka hlúbika

Veľkosť

Medzné rozmery

Rezané huby

Nerezané huby

Malé

15–45 mm

1/2 priemeru klobúka

2/3 priemeru klobúka

Stredné

30–65 mm

Veľké

50 mm a viac


Ploché huby

Priemer klobúka

Maximálna dĺžka hlúbika

Veľkosť

Medzné rozmery

Rezané huby

Nerezané huby

Malé

20–55 mm

2/3 priemeru klobúka

Veľké

50 mm a viac

IV.   USTANOVENIA O PRÍPUSTNÝCH ODCHÝLKACH

Odchýlky sú vo vzťahu ku kvalite a veľkosti prípustné v každom balení pre výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.   Odchýlky prípustné, pokiaľ ide o kvalitu

i)

„Extra“ trieda

5 % na počet alebo váhu húb, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto triedy, ale spĺňajú požiadavky I. triedy, alebo sú, vo výnimočných prípadoch, v medziach prípustných odchýliek tejto triedy.

ii)

I. trieda

10 % na počet alebo váhu húb, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto triedy, ale spĺňajú požiadavky II. triedy, alebo sú, vo výnimočných prípadoch, v medziach prípustných odchýliek tejto triedy.

iii)

II. trieda

10 % na počet alebo váhu húb, ktoré nemajú hlúbik a 10 % na počet alebo váhu húb, ktoré nespĺňajú ani požiadavky tejto triedy, ani minimálne požiadavky, z iných príčin, s výnimkou prípadov, keď je výrobok napadnutý hnilobou alebo je inak poškodený, čím sa stáva nevhodným na konzumáciu.

B.   Osobitné odchýlky prípustné, pokiaľ ide o štádium vývinu

i)

„Extra“ trieda

Prípustných je celkom 5 % na počet alebo váhu húb predchádzajúceho štádia vývinu alebo húb nasledujúceho štádia vývinu.

ii)

I. trieda

Prípustných je celkom 10 % na počet alebo váhu húb predchádzajúceho štádia vývinu alebo húb nasledujúceho štádia vývinu.

iii)

II. trieda

V každom balení môžu byť pomiešané huby rôzneho štádia vývinu. Ak je však uvedené štádium vývinu, prípustných je najviac celkom 25 % na počet alebo váhu húb predchádzajúceho štádia vývinu alebo húb nasledujúceho štádia vývinu.

C.   Odchýlky prípustné, pokiaľ ide o veľkosť

Pre všetky triedy: 10 % na počet alebo váhu húb, ktoré nezodpovedajú uvedeným veľkostiam.

V.   USTANOVENIA O OBCHODNEJ ÚPRAVE

A.   Rovnorodosť

Obsah každého balenia musí byť rovnorodý a musí obsahovať iba huby rovnakého pôvodu, obchodného druhu, štádia vývinu (s výhradou ustanovení bodu IV (B), kvality a veľkosti (ak je stanovená veľkosť).

Predajné balenie čistej váhy nepresahujúcej 1 kg môže obsahovať zmesi húb rôzneho sfarbenia za predpokladu, že sú rovnakej kvality, štádia vývinu a veľkosti (ak je stanovená veľkosť) a pri každej farbe sú rovnakého pôvodu.

Viditeľný obsah balenia musí byť reprezentatívny pre celý obsah.

Odchýlením sa od predchádzajúcich ustanovení tohto bodu výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, môžu byť zmiešané v predajnom balení čistej váhy menšej alebo rovnej trom kilogramom s čerstvým ovocím a zeleninou rôzneho druhu v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 48/2003 (1).

B.   Úprava a balenie

Huby musia byť balené takým spôsobom, aby bol výrobok náležito chránený.

Materiály použité vnútri obalu musia byť nové, čisté a takej kvality, aby zabránili vzniku akýchkoľvek vonkajších alebo vnútorných zmien výrobku. Je povolené použitie materiálov, najmä papiera alebo známok s obchodnými špecifikáciami za predpokladu, že tlač bola vykonaná netoxickým atramentom alebo etiketa bola prilepená netoxickým lepidlom.

Etikety pripojené samostatne na výrobky musia byť také, aby po odstránení nenechali po sebe viditeľné stopy lepidla, ani nespôsobili závady na povlaku.

V obaloch nesmú byť žiadne cudzie predmety, ani nadmerné množstvo zbytku pôdy.

VI.   USTANOVENIA O OZNAČOVANÍ

Každý obal musí mať ďalej uvedené náležitosti, v písmenách zoskupených na rovnakej strane, čitateľne a nezmazateľne, zvonku viditeľne:

A.   Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo odosielateľa

Táto poznámka môže byť nahradená :

v prípade všetkých obalov s výnimkou predbalení kódom, ktorý prislúcha baliarni a/alebo odosielateľovi, a ktorý mu bol priznaný alebo pridelený úradným orgánom, kód sa uvádza za označenie „baliareň a/alebo odosielateľ“ prípadne za skratkou ekvivalentnou tomuto výrazu,

jedine v prípade predbalení názvom a adresou predajcu, ktorý má sídlo v Spoločenstve, názov a adresa sa uvádzajú za označenie „balené pre:“, prípadne za označením ekvivalentným tomuto výrazu. V tomto prípade označenie etiketou musí taktiež obsahovať kód prislúchajúci baliarni a /alebo odosielateľovi. Predajca predloží všetky informácie, ktoré potrebuje kontrolný úrad na overenie tohto kódu.

B.   Charakter výrobku

Ak obsah nie je zvonku viditeľný:

„pestované huby“,

„rezané“ alebo „nerezané“,

„farba“, ak nie sú biele,

štádium vývinu (nepovinne),

v prípade predajných balení obsahujúcich zmes húb rôznych farieb názvy týchto odlišných farieb.

C.   Pôvod výrobku

krajina pôvodu a prípadne oblasť, kde boli vypestované, alebo celoštátny, regionálny alebo miestny názov,

v prípade predajných balení obsahujúcich zmes húb rôznych farieb a odlišného pôvodu sa označenie každej krajiny pôvodu uvádza v blízkosti označenia príslušnej farby.

D.   Obchodné špecifikácie

trieda,

veľkosť (ak je stanovená veľkosť) vyjadrená ako minimálne a maximálne priemery klobúka alebo termínmi „malé“, „stredné“ alebo „veľké“,

čistá hmotnosť.

E.   Úradná kontrolná značka (nepovinná)

Nie je potrebné uvádzať na baleniach údaje stanovené v prvom pododseku, ak balenia obsahujú zvonku viditeľné predajné obaly, na ktorých sú uvedené tieto údaje. Balenia nesmú obsahovať mylné označenia. Ak sú tieto balenia v paletách, údaje musia byť uvedené na viditeľne umiestnenom štítku, ktorý sa nachádza najmenej na dvoch stranách palety.


(1)  Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 65.


28.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1864/2004

z 26. októbra 2004,

ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby dovezené z tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na prvý odsek jeho článku 41,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 1,

keďže:

(1)

V nadväznosti na dohodu o poľnohospodárstve (2) uzatvorenú počas Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa Spoločenstvo zaviazalo otvoriť od 1. júla 1995, za určitých podmienok, tarifné kvóty Spoločenstva na konzervované huby rodu Agaricus spp., ktoré patria ku kódom KN 0711 90 40, 2003 10 20 a 2003 10 30.

(2)

Podmienky pre správu týchto kvót boli ustanovené nariadením Komisie (ES) č. 2125/95 zo 6. septembra 1995, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty na konzervované huby a ustanovuje sa ich správa (3). Vo svetle skúseností získaných z uplatňovania tohto nariadenia sa zdá byť nevyhnutné zmeniť a doplniť niektoré súčasné podmienky, aby sa systém zjednodušil a sprehľadnil. Kvôli sprehľadneniu je potrebné zrušiť nariadenie (ES) č. 2125/95 a nahradiť ho novým nariadením, ktoré bude uplatniteľné od 1. januára 2005.

(3)

Malo by sa zaistiť, že prechod medzi týmito dvoma systémami bude čo najhladší. Z tohto dôvodu by sa mali určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Komisie (ES) č. 2125/95 odložiť a mali by sa dodržať tradičné dovozné kalendáre.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2031/2001 zo 6. augusta 2001, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (4), zmenilo a doplnilo kombinovanú nomenklatúru určitých druhov ovocia a zeleniny a výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny, najmä pre určité konzervované huby rodu Agaricus.

(5)

Protokol, ktorý upravuje obchodné aspekty Európskej dohody zakladajúcej združenie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane, a Rumunskom na druhej strane, aby sa zohľadnil výsledok rokovaní medzi týmito stranami o nových vzájomných koncesiách, schválený rozhodnutím Rady 2003/18/ES (5), ustanovuje opatrenia na dovoz do Spoločenstva určitých druhov konzervovaných húb rodu Agaricus s pôvodom v Rumunsku.

(6)

Protokol, ktorý upravuje obchodné aspekty Európskej dohody zakladajúcej združenie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane, a Bulharskou republikou na druhej strane, aby sa zohľadnil výsledok rokovaní o nových vzájomných koncesiách, schválený rozhodnutím Rady 2003/286/ES (6), ustanovuje opatrenia na dovoz do Spoločenstva určitých druhov konzervovaných húb rodu Agaricus s pôvodom v Bulharsku.

(7)

Bez toho, aby bol dotknutý výsledok rokovaní podľa článku 6 dohody GATT XXIV (1994), a aby sa zachovali tradičné obchodné toky, pričom sa zaručí, že trh Spoločenstva zostane otvorený pre nové dodávateľské tretie krajiny, v množstve konzervovaných húb rodu Agaricus, ktoré sa má doviezť do Spoločenstva na základe systému tarifných kvót, by sa mali zohľadniť preferencie upravené v európskych dohodách s Bulharskom a Rumunskom. Z tohto dôvodu množstvá pridelené tretím krajinám, okrem Bulharska a Rumunska, by mali byť zreteľne odlíšené od množstiev pridelených Bulharsku a Rumunsku. Berúc do úvahy využívanie rezervy upravenej v nariadení (ES) č. 2125/95 v posledných rokoch, mala by sa táto rezerva začleniť do množstva prideleného Číne, aby nedošlo k nijakému prerušeniu obchodu s touto konkrétnou dodávateľskou krajinou.

(8)

Mali by sa prijať opatrenia, ktoré by umožnili účinné prideľovanie tarifných kvót Spoločenstva na konzervované huby v ktoromkoľvek konkrétnom roku. Aby nedochádzalo k prerušeniu obchodu Spoločenstva s tretími krajinami, tieto opatrenia by mali vychádzať z údajov, ktoré sú k dispozícii po šiestich mesiacoch daného roka.

(9)

Mali by sa ustanoviť podrobné opatrenia, ktoré by zabezpečili, aby množstvá prevyšujúce tarifné kvóty podliehali plnému clu, ako je upravené v Spoločnom colnom sadzobníku. K týmto opatreniam by malo patriť vydávanie licencií na konci obdobia, v ktorom sa množstvá kontrolujú a členské štáty podávajú potrebné oznámenia. Tieto opatrenia buď dopĺňajú ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (7), alebo sa od neho odchyľujú.

(10)

Naďalej by mali pokračovať primerané dodávky uvedených výrobkov na trh Spoločenstva za stabilné ceny, pričom by sa vylúčili zbytočné narušenia trhu vo forme výrazných cenových výkyvov a negatívnych dosahov na výrobcov v Spoločenstve. Z tohto dôvodu by sa mala vystupňovať podpora hospodárskej súťaže medzi dovozcami a malo by sa znížiť administratívne zaťaženie dovozcov.

(11)

V záujme súčasných dovozcov, ktorí bežne dovážajú prevažné množstvo uvedených výrobkov, a tiež v záujme nových dovozcov, ktorí sa zapoja do trhu, a tiež by mali mať primeranú príležitosť požiadať o licenciu na isté množstvo konzervovaných húb podľa tarifných kvót, mal by sa urobiť rozdiel medzi tradičnými dovozcami a novými dovozcami. Mala by sa stanoviť jasná definícia týchto dvoch kategórií dovozcov a určité kritériá týkajúce sa postavenia žiadateľov a použitia pridelených licencií.

(12)

Je vhodné zaviesť prídel pre každú kategóriu dovozcov skôr na základe účinne dovezených množstiev, ako na základe vydaných licencií. Niekoľkoročné skúsenosti s uplatňovaním súčasného systému však ukazujú zbytočnosť dodržiavať prideľovanie kvót medzi tradičnými a novými dovozcami v prípade Bulharska a Rumunska, pretože dopyt po konzervovaných hubách z týchto krajín je v Spoločenstve dosť značne pod množstvami danými kvótou.

(13)

Na žiadosti o licencie na dovoz konzervovaných húb z tretích krajín okrem Bulharska a Rumunska podané oboma kategóriami dovozcov by sa mali vzťahovať isté obmedzenia. Tieto obmedzenia sú potrebné nielen na zabezpečenie zachovania súťaže medzi dovozcami, ale aj na to, aby každý dovozca so skutočnou obchodnou činnosťou na trhu s ovocím a zeleninou dostal príležitosť obhájiť svoje oprávnené obchodné postavenie voči iným dovozcom a aby žiadny jednotlivý dovozca nemohol kontrolovať trh.

(14)

Aby sa zdokonalila a zjednodušila správa tarifných kvót na konzervované huby, je potrebné vypracovať jasné ustanovenia, pokiaľ ide o termíny a postupy na podávanie žiadostí o licencie a vydávanie licencií príslušnými úradmi členských štátov.

(15)

V snahe znížiť administratívne zaťaženie dovozcov by sa mali žiadosti o licencie podávať iba v tých členských štátoch, v ktorých je dovozca zapísaný v registri.

(16)

Potrebné sú aj opatrenia na obmedzenie množstva špekulatívnych žiadostí o licencie na minimum, čo môže mať za následok, že tarifné kvóty nebudú úplne využité. Vzhľadom na povahu a hodnotu uvedeného výrobku by sa mala na každú tonu (čistej hmotnosti pevnej zložky po odkvapkaní) daného výrobku, na ktorý sa podáva žiadosť o dovoznú licenciu, dávať zábezpeka, ako sa uvádza v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000. Táto zábezpeka by mala byť dostatočne vysoká, aby odrádzala od špekulatívnych žiadostí, ale nie taká vysoká, aby odradila tých, ktorí vykonávajú skutočnú obchodnú činnosť týkajúcu sa výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny. Najvhodnejším objektívnym kritériom na stanovenie výšky zábezpeky je limit 2 % priemerného dodatočného cla uplatniteľného na dovoz konzervovaných húb rodu Agaricus spp., ktoré v súčasnosti patria ku kódom KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 do Spoločenstva.

(17)

Aby sa dovozcom umožnilo držať krok s dopytom po konzervovaných hubách na trhu a rýchlo reagovať na vývoj podmienok na trhu, dovozcom by mala byť daná možnosť požiadať príslušné úrady členských štátov o stiahnutie žiadosti o licenciu, ktorú podali, ak je množstvo, na ktoré je licencia vydaná, menšie ako pôvodne požadované množstvo.

(18)

Aby sa zabezpečilo správne využívanie kvót, mali by členské štáty pravidelne oznamovať množstvá, na ktoré neboli dovozcami využité licencie vydané príslušnými úradmi členských štátov. V množstvách, na ktoré boli vydané licencie, by mali byť zohľadnené stiahnuté žiadosti dovozcov o licenciu.

(19)

Z dôvodu správy tarifných kvót na konzervované huby by dovozcovia podávajúci žiadosti o licencie mali k svojim žiadostiam príslušným úradom členských štátov o licenciu prikladať vyhlásenie, v ktorom uvedú, že sú oboznámení s obmedzeniami ustanovenými v tomto nariadení a súhlasia s nimi. Aby sa predišlo akémukoľvek zneužitiu tohto systému, členské štáty by mali dostať priestor na rozhodnutie podľa vlastného uváženia ohľadne postihov dovozcov, ktorí podajú príslušným úradom falošné, zavádzajúce alebo nepresné žiadosti a/alebo vyhlásenia.

(20)

Aby mohli mať dovozcovia z Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (ďalej „nové členské štáty“) prospech z tohto nariadenia, mali by sa ustanoviť prechodné opatrenia.

(21)

Mali by sa ustanoviť opatrenia na roky 2005 a 2006, aby sa zabezpečilo odlíšenie medzi tradičnými dovozcami a novými dovozcami v rámci Spoločenstva podľa stavu k 30. aprílu 2004, a tradičnými dovozcami a novými dovozcami z nových členských štátov na druhej strane.

(22)

Nariadenie Komisie (ES) č. 359/2004 z 27. februára 2004, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia uplatniteľné na nariadenie (ES) č. 2125/95 v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (8), upravuje určité prechodné opatrenia a úpravy uplatniteľné v roku 2004. Tieto prechodné opatrenia sa po 31. decembri 2004 stanú neplatnými. Toto nariadenie by sa teda malo od 1. januára 2005 zrušiť.

(23)

Opatrenia upravené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre výrobky z ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Otvorenie tarifných kvót a uplatniteľné clá

1.   Otvára sa systém tarifných kvót na dovoz konzervovaných húb rodu Agaricus klasifikovaných v kódoch KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 (ďalej uvádzané ako „konzervované huby“) do Spoločenstva, podľa podmienok ustanovených v tomto nariadení. Objem každej tarifnej kvóty a obdobia, na ktoré sa vzťahujú, sú uvedené v prílohe I.

2.   Uplatniteľná colná sadzba je 12 % ad valorem v prípade výrobkov patriacich ku kódu KN 0711 51 00 (poradové č. 09.4062) a 23 % v prípade výrobkov patriacich ku kódom KN 2003 10 20 a 2003 10 30 (poradové č. 09.4063).

Avšak v prípade výrobkov s pôvodom v Rumunsku (poradové č. 09.4726) platí jediná sadzba 8,4 % a nulové clo platí v prípade výrobkov s pôvodom v Bulharsku (poradové č. 09.4725).

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia platia tieto definície:

1.

„Nový členský štát“ znamená Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko.

2.

„Ostatné krajiny“ znamenajú tretie krajiny okrem Číny, Bulharska a Rumunska.

3.

„Príslušné úrady“ znamenajú orgán alebo orgány určené členskými štátmi na vykonávanie tohto nariadenia.

4.

„Referenčné množstvo“ znamená maximálne množstvo (čistej hmotnosti pevnej zložky po odkvapkaní) konzervovaných húb s pôvodom v Číne a/alebo iných krajinách dovezené za kalendárny rok tradičnými dovozcami v priebehu jedného z posledných troch kalendárnych rokov. Dovoz konzervovaných húb s pôvodom v nových členských štátoch alebo v Spoločenstve podľa stavu k 30. aprílu 2004, sa nezoberie do úvahy pri vypočítavaní referenčného množstva.

Článok 3

Kategórie dovozcov

1.   „Tradiční dovozcovia“ znamenajú dovozcov, ktorí môžu dokázať, že:

a)

získali licenciu podľa nariadenia (ES) č. 2125/95 alebo podľa tohto nariadenia v každom z predchádzajúcich kalendárnych rokov;

b)

dovážali do Spoločenstva konzervované huby v priebehu najmenej dvoch z predchádzajúcich troch kalendárnych rokov;

c)

doviezli do Spoločenstva a/alebo vyviezli zo Spoločenstva najmenej 100 ton výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, v roku pred podaním ich žiadosti.

2.   „Noví dovozcovia“ znamenajú iných dovozcov ako sú tí, ktorí sú uvedení v odseku 1, či sú to fyzické alebo právnické osoby, jednotlivci alebo skupiny, ktoré doviezli do Spoločenstva a/alebo vyviezli zo Spoločenstva najmenej 50 ton spracovaných ovocných a zeleninových výrobkov, ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, v každom z dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov. Splnenie tejto podmienky sa osvedčí zápisom v obchodnom registri členského štátu, alebo iným preukazným spôsobom akceptovaným v členskom štáte, alebo dôkazom o dovoze a/alebo vývoze.

Článok 4

Predkladanie dovozných licencií

Na všetok dovoz do Spoločenstva podľa tarifných kvót uvedených v článku 1 sa vzťahuje predloženie dovoznej licencie, ďalej uvádzanej ako „licencia“, vydanej v súlade s týmto nariadením.

Článok 5

Žiadosti o licenciu a licencie

1.   Pre licencie platí nariadenie (ES) č. 1291/2000, pokiaľ nie je v tomto nariadení upravené inak.

2.   Licencie platia na obdobie deväť mesiacov odo dňa ich účinného vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000, ale nie sú platné po 31. decembri príslušného roka.

3.   Výška zábezpeky uvedenej v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 je 40 eur na tonu (čistej hmotnosti pevnej zložky po odkvapkaní).

4.   Krajina pôvodu sa uvádza v kolónke 8 žiadosti o licenciu a v licencii sa slovo „áno“ označuje krížikom. Licencia je platná iba na dovoz pochádzajúci z uvedenej krajiny.

5.   V kolónke 24 licencie sa uvádza jeden z údajov vymenovaných v prílohe II.

6.   Odlišne od článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000, práva vyplývajúce z dovozných licencií nie sú prenosné.

7.   Článok 35 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1291/2000 platí.

8.   Odlišne od článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000, množstvo prepustené do voľného obehu nesmie byť väčšie ako množstvo uvedené v oddieli 17 a 18 dovoznej licencie. Z tohto dôvodu sa v oddieli 19 licencie uvádza číslica „0“.

Článok 6

Rozdelenie celkového množstva medzi tradičných a nových dovozcov

1.   Celkové množstvo pridelené Číne a ostatným krajinám podľa prílohy I sa rozdelí takto:

a)

95 % tradičným dovozcom;

b)

5 % novým dovozcom.

2.   Pri dovoze s pôvodom v Číne a ostatných krajinách, ak v druhom šesťmesačnom období od začiatku kalendárneho roka pridelené množstvo nie je úplne vyčerpané jednou kategóriou dovozcov, pridelí sa zostatok druhej kategórii dovozcov.

3.   Celkové množstvo pridelené Bulharsku a celkové množstvo pridelené Rumunsku podľa prílohy I sa rozdelí bez rozdielu medzi tradičných a nových dovozcov.

4.   Pri dovoze s pôvodom v Číne a ostatných krajinách sa v kolónke 20 žiadosti o licenciu uvádza „tradičný dovozca“ alebo „nový dovozca“ podľa toho, čo sa hodí.

Článok 7

Obmedzenia uplatniteľné na žiadosti predložené rôznymi dovozcami

1.   Celkové množstvo (čistá hmotnosť pevnej zložky po odkvapkaní) v žiadostiach o licenciu na dovoz konzervovaných húb s pôvodom v Číne a/alebo ostatných krajinách do Spoločenstva predložených tradičným dovozcom sa nesmie v prvom alebo druhom šesťmesačnom období od začiatku kalendárneho roka vzťahovať na množstvo prekračujúce 75 % referenčného množstva.

2.   Celkové množstvo (čistá hmotnosť pevnej zložky po odkvapkaní) v žiadostiach o licenciu na dovoz konzervovaných húb s pôvodom v Číne a/alebo ostatných krajinách do Spoločenstva predložených novým dovozcom sa nesmie v prvom alebo druhom šesťmesačnom období od začiatku kalendárneho roka vzťahovať na množstvo prekračujúce 1 % súhrnu tarifných kvót pridelených Číne a ostatným krajinám podľa prílohy I tohto nariadenia.

Článok 8

Podávanie žiadostí o licenciu dovozcami

1.   Žiadosti o licenciu môžu podávať iba dovozcovia. Žiadosť o licenciu sa podáva iba na príslušných úradoch členského štátu, v ktorom je žiadateľ registrovaný.

Svoje žiadosti o licenciu dovozcovia, a najmä tradiční dovozcovia, doložia potrebnými informáciami, aby príslušným úradom daných členských štátov umožnili uspokojivo overiť splnenie podmienok uvedených v článku 3.

Keď noví dovozcovia dostali licenciu podľa nariadenia (ES) č. 2125/95 alebo tohto nariadenia v predchádzajúcom kalendárnom roku, tiež predložia dôkaz, že najmenej 50 % množstva, ktoré im bolo pridelené, sa skutočne prepustilo do voľného obehu v Spoločenstve.

2.   Dovozcovia podajú svoje žiadosti o licencie v priebehu prvých piatich pracovných dní januára a/alebo v priebehu prvých piatich pracovných dní júla.

3.   Dovozcovia pripoja k svojim žiadostiam o licencie vyhlásenie, v ktorom uvedú, že sú oboznámení s ustanoveniami článku 7 a že s nimi súhlasia.

Vyhlásenia podpisuje dovozca, ktorý tým potvrdí ich správnosť.

Článok 9

Oznamovanie žiadostí o licencie

Členské štáty oznámia Komisii množstvá, na ktoré boli podané žiadosti o licencie:

a)

pri žiadostiach podaných v januári siedmy pracovný deň januára;

b)

pri žiadostiach podaných v júli siedmy pracovný deň júla.

Oznámenia sa rozpíšu podľa výrobkov, podľa kombinovanej nomenklatúry a pôvodu. Pri dovoze s pôvodom v Číne a/alebo ostatných krajinách sa v oznámeniach uvádzajú samostatné údaje o množstvách každého výrobku požadovaných tradičnými a novými dovozcami pre každého zvlášť.

Oznámenia sa vypracujú v elektronickej forme podľa vzoru, ktorý na tento účel poskytla Komisia členským štátom.

Článok 10

Vydávanie licencií

1.   Licencie vydávajú príslušné úrady členských štátov siedmy pracovný deň po oznámení, ako je upravené v článku 9 ods. 2.

2.   Ak sa v januári a/alebo v júli zistí, že požadované množstvá prevyšujú množstvo, ktoré je k dispozícii, Komisia rozhodne nariadením o zavedení paušálnej percentuálnej sadzby na zníženie, ktorá sa uplatní na príslušné žiadosti o licencie a, ak to je potrebné, v prípade ďalších licencií sa vydávanie licencií pozastaví.

V takom prípade príslušné úrady vydajú licencie tretí pracovný deň po nadobudnutí účinnosti nariadenia uvedeného v prvom pododseku.

Článok 11

Stiahnutie žiadosti o licenciu

Keď podľa článku 10 ods. 2 je množstvo, na ktoré sa licencia vydala, menšie ako množstvo, na ktoré bola žiadosť o licenciu podaná, môže daný dovozca požiadať príslušné úrady o stiahnutie žiadosti o licenciu do troch pracovných dní po nadobudnutí účinnosti nariadenia prijatého podľa článku 10 ods. 2. V prípade takéhoto stiahnutia sa celá suma zábezpeky okamžite uvoľní.

Článok 12

Informácie o rozsahu využitia kvót

Komisia pravidelne informuje členské štáty v primeranom čase a primeraným spôsobom o rozsahu využitia kvót.

Článok 13

Oznamovanie nevyužitých licencií

Členské štáty oznámia Komisii množstvá, na ktoré boli ich príslušnými úradmi vydané licencie, ale neboli dovozcami využité, akonáhle majú túto informáciu k dispozícii. V množstvách, na ktoré boli vydané licencie, sa zoberú do úvahy aj stiahnuté žiadosti o licencie podľa článku 11.

Oznámenia uvedené v prvom odseku sa vyhotovia v elektronickej forme a podľa vzoru, ktorý na tento účel poskytla Komisia členským štátom.

Článok 14

Uplatniteľné medzinárodné záväzky

1.   Konzervované huby s pôvodom v Bulharsku a Rumunsku sa prepustia do voľného obehu v Spoločenstve v súlade s protokolmi upravujúcimi príslušné obchodné hľadiská Európskej dohody s Bulharskom a Rumunskom.

2.   Na vstup a prepustenie do voľného obehu v Spoločenstve konzervovaných húb s pôvodom v Číne sa vzťahujú články 55 až 65 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (9).

3.   Úrady poverené vydávaním osvedčení o pôvode na konzervované huby s pôvodom v Číne sú vymenované v prílohe III.

Článok 15

Úprava licencií

1.   Držiteľ licencie môže požiadať o zmenu kódu KN, na ktorý bola licencia vydaná, za podmienky, že:

a)

nový kód KN, o ktorý žiada, je uvedený v článku 1 ods. 1;

b)

žiadosť sa podá príslušným úradom, ktoré vydali pôvodnú licenciu, a je doložená originálom a všetkými vydanými výpismi.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1, príslušné úrady, ktoré vydali pôvodnú licenciu, ju uschovajú, aj všetky výpisy, a vydajú náhradnú licenciu, a vo vhodných prípadoch, jeden alebo viacero výpisov z náhradnej licencie.

3.   Náhradná licencia, prípadne výpisy:

a)

sa vydajú na určité množstvá až do maximálneho množstva, ktoré je k dispozícii podľa nahradenej licencie alebo výpisu;

b)

uvádzajú v kolónke 20 číslo a dátum nahradenej licencie alebo výpisu;

c)

uvádzajú v kolónkach 13, 14 a 15 informácie týkajúce sa príslušného nového výrobku;

d)

uvádzajú v kolónke 16 nový kód KN;

e)

v ostatných kolónkach uvádzajú tie isté informácie, ktoré sú uvedené v nahradenej licencii alebo výpise, a najmä ten istý dátum skončenia platnosti.

4.   Členské štáty okamžite elektronickou formou informujú Komisiu o všetkých náhradných licenciách, ktoré vydali.

Článok 16

Pokuty uplatniteľné na dovozcov

1.   Ak sa zistí, že žiadosti a/alebo vyhlásenia predložené dovozcom príslušnému úradu členského štátu sú falošné, zavádzajúce alebo nepresné, pokiaľ nejde o jasný omyl, príslušné úrady daného členského štátu vylúčia dovozcu, ktorého sa to týka, zo systému žiadostí o licencie na dve šesťmesačné obdobia nasledujúce po tomto zistení.

2.   Členské štáty môžu prijať ďalšie vnútroštátne opatrenia vzťahujúce sa na podávanie žiadostí o licencie ich príslušným úradom a ustanoviť pokuty primerané závažnosti jednotlivých nezrovnalostí, ktoré je možné uložiť dovozcom a ktoré sú na účely DPH registrované na ich území.

Článok 17

Spolupráca členských štátov v administratíve

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie vzájomnej spolupráce v administratíve s cieľom zaistiť správne uplatňovanie tohto nariadenia.

Článok 18

Prechodné opatrenia na roky 2005 a 2006

Odchýlením sa od článku 3 na roky 2005 a 2006 a iba v nových členských štátoch platia tieto definície:

1.

„tradiční dovozcovia“ znamenajú dovozcov, ktorí môžu dokázať, že:

a)

doviezli konzervované huby s pôvodom v iných ako nových členských štátoch alebo v Spoločenstve podľa stavu k 30. aprílu 2004, v priebehu najmenej dvoch alebo troch predchádzajúcich kalendárnych rokov;

b)

doviezli a/alebo vyviezli v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka najmenej 100 ton výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny, ako sú uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96;

c)

dovoz uvedený v písm. a) a b) sa uskutočnil v tom novom členskom štáte, v ktorom má daný dovozca svoje hlavné sídlo;

d)

dovoz uvedený v písm. b) bol doručený do iných miest určenia okrem nových členských štátov alebo Spoločenstva podľa stavu k 30. aprílu 2004.

2.

„Noví dovozcovia“ znamenajú iných ako tradičných dovozcov v zmysle bodu 1, ktorí sú obchodníci, fyzické alebo právnické osoby, jednotlivci alebo skupiny a ktorí môžu dokázať, že:

a)

doviezli a/alebo vyviezli najmenej 50 ton výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny s pôvodom v iných ako nových členských štátoch alebo v Spoločenstve podľa stavu k 30. aprílu 2004, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, v každom z dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov;

b)

dovoz uvedený v písm. a) sa uskutočnil v tom novom členskom štáte, v ktorom má daný dovozca hlavné sídlo;

c)

vývoz uvedený v písm. a) bol doručený do iných miest určenia okrem nových členských štátov alebo Spoločenstva podľa stavu k 30. aprílu 2004.

Článok 19

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 2125/95 a (ES) č. 359/2004 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2005.

Odkazy na zrušené nariadenia sa chápu ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 212, 7.9.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 498/2004 (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 20).

(4)  Ú. v. ES L 279, 23.10.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 18.

(6)  Ú. v. EÚ L 102, 24.4.2003, s. 60.

(7)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 636/2004 (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 25).

(8)  Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 11.

(9)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA I

Objem a obdobie platnosti kvót uvedených v článku 1 ods. 1 v tonách (čistá hmotnosť pevnej zložky po odkvapkaní)

Dodávateľská krajina

Od 1.1. do 31.12. každého roku

Bulharsko

2 875 (1)

Rumunsko

500

Čína

23 750

Ostatné krajiny

3 290


(1)  Od 1. januára 2006 sa prídel pre Bulharsko zvýši o 250 ton každý rok.


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 5 ods. 5

—   v španielčine: Derecho de aduana … % — Reglamento (CE) no 1864/2004,

—   v češtine: Celní sazba … % – nařízení (ES) č. 1864/2004,

—   v dánčine: Toldsats … % — forordning (EF) nr. 1864/2004,

—   v nemčine: Zollsatz … % — Verordnung (EG) Nr. 1864/2004,

—   v estónčine: Tollimaks … % – määrus (EÜ) nr 1864/2004,

—   v gréčtine: Δασμός … % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2004,

—   v angličtine: Customs duty … % — Regulation (EC) No 1864/2004,

—   vo francúzštine: Droit de douane: … % — Règlement (CE) no 1864/2004,

—   v taliančine: Dazio: … % — Regolamento (CE) n. 1864/2004,

—   v lotyštine: Muitas nodoklis … % – Regula (EK) Nr. 1864/2004,

—   v litovčine: Muito mokestis … % – Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004,

—   v maďarčine: Vám: … % – 1864/2004/EK rendelet,

—   v maltčine: Dazju Doganali … % – Regolament (KE) Nru 1864/2004,

—   v holandčine: Douanerecht: … % — Verordening (EG) nr. 1864/2004,

—   v poľštine: Cło … % – Rozporządzenie (WE) nr 1864/2004,

—   v portugalčine: Direito aduaneiro: … % — Regulamento (CE) n.o 1864/2004,

—   v slovenčine: Clo … % – nariadenie (ES) č. 1864/2004,

—   v slovinčine: Carina: … % – Uredba (ES) št. 1864/2004,

—   vo fínčine: Tulli … prosenttia – Asetus (EY) N:o 1864/2004,

—   vo švédčine: Tull … % – Förordning (EG) nr 1864/2004.


PRÍLOHA III

Zoznam príslušných čínskych úradov vydávajúcich osvedčenia o pôvode uvedené v článku 14 ods. 3:

Ústredná správa kontroly kvality (General Administration of Quality Supervision)

Úrad vstupnej a výstupnej kontroly a karantény Čínskej ľudovej republiky v:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

 

Hunan


28.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/39


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1865/2004

z 27. októbra 2004,

ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu na základe žiadostí predložených počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca október 2004 v zmysle nariadenia (ES) č. 327/98

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996, ktoré sa týka implementácie koncesií stanovených v zozname CXL, vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV GATT (1),

so zreteľom na rozhodnutie Rady 96/317/ES z 13. mája 1996, ktoré sa týka záverov výsledných konzultácií s Thajskom podľa článku XXIII GATT (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 327/98 z 10. februára 1998, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty na dovoz ryže a zlomkovej ryže a ustanovujú sa pravidlá ich riadenia (3), najmä na jeho článok 5 odsek 2,

keďže:

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na základe žiadostí o dovozné povolenia na ryžu, predložených počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca október 2004 v zmysle nariadenia (ES) č. 327/98 a oznámených Komisii, sa vydávajú povolenia na množstvá uvedené v žiadostiach, znížené o redukčný percentuálny koeficient stanovený v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Konečné použitie každej kvóty na rok 2004 v percentách sa uvádza v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3)  Ú. v. ES L 37, 11.2.1998, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2296/2003 (Ú. v. EÚ L 340, 24.12.2003, s. 35).


PRÍLOHA

Redukčné percentuálne koeficienty, ktoré sa uplatňujú na požadované množstvá pre tranžu na október 2004 a konečné použitie kvóty na rok 2004 v percentách:

a)   polobielená alebo bielená ryža patriaca pod kód KN 1006 30

Pôvod

Redukčný percentuálny koeficient pre tranžu na október 2004

Konečné použitie kvóty na rok 2004 v percentách

Spojené štáty americké

99,63

Thajsko

0 (1)

93,14

Austrália

100

Iná krajina pôvodu

100


b)   lúpaná ryža patriaca pod kód KN 1006 20

Pôvod

Redukčný percentuálny koeficient pre tranžu na október 2004

Konečné použitie kvóty na rok 2004 v percentách

Spojené štáty americké

94,90

Thajsko

99,72

Austrália

3,32

Iná krajina pôvodu

100


c)   zlomková ryža patriaca pod kód KN 1006 40 00

Pôvod

Konečné použitie kvóty na rok 2004 v percentách

Thajsko

68,37

Austrália

6,81

Guyana

0

Spojené štáty americké

25

Iná krajina pôvodu

34,36


(1)  Vydáva sa na množstvo uvedené v žiadosti.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

28.10.2004   

SK XM XM XM

Úradný vestník Európskej únie

L 325/41


ROZHODNUTIE RADY

z 11. mája 2004,

ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov

(2004/734/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskej únie, najmä na jej článok 49,

so zreteľom na Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, najmä na jeho články 15 a 49,

so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. januára 2002, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov (1),

so zreteľom na návrhy vlád Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

keďže:

(1)

Po pristúpení Českej republiky, Cypru, Estónska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do Európskej únie by sa mal Výbor regiónov rozšíriť vymenovaním deväťdesiatich piatich členov a deväťdesiatich piatich náhradníkov zastupujúcich regionálne a miestne orgány v nových členských štátoch.

(2)

Výbor sa musí skladať zo zástupcov regionálnych a miestnych orgánov,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Do Výboru regiónov sú na obdobie do 25. januára 2006 vrátane vymenovaní:

za členov osoby uvedené dotknutými členskými štátmi v prílohe I tohto rozhodnutia,

za náhradníkov osoby uvedené dotknutými členskými štátmi v prílohe II tohto rozhodnutia.

V Bruseli 11. mája 2004

Za Radu

predseda

C. McCREEVY


(1)  Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 38.


LISTA DE LOS MIEMBROS Y SUPLENTES DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

SEZNAM ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ VÝBORU REGIONŮ

LISTE OVER MEDLEMMERNE OG SUPPLEANTER AF REGIONERNE

LISTE DER MITGLIEDER UND STELLVERTRETER DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN

REGIOONIDE KOMITEE LIIKMETE JA ASENDUSLIIKMETE NIMEKIRI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

LIST OF THE MEMBERS AND ALTERNATES OF THE COMMITTEE OF THE REGIONS

LISTE DES MEMBRES ET SUPPLÉANTS DU COMITÉ DES RÉGIONS

ELENCO DEI MEMBRI E SUPPLENTI DEL COMITATO DELLE REGIONI

REĢIONU KOMITEJAS LOCEKĻU UN TO AIZSTĀJĒJU SARAKSTS

REGIONŲ KOMITETO NARIŲ IR PAKAITINIŲ NARIŲ SĄRAŠAS

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA TAGJAINAK ÉS PÓTTAGJAINAK LISTÁJA

LISTA TAL-MEMBRI U SOSTITUTI TAL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

LIJST VAN LEDEN EN PLAATSVERVANGERS VAN HET COMITÉ VAN DE REGIO’S

WYKAZ CZŁONKÓW KOMITETU REGIONÓW ORAZ ICH ZASTĘPCÓW

LISTA DOS MEMBROS EFECTIVOS E SUPLENTES DO COMITÉ DAS REGIÕES

ZOZNAM ČLENOV A ZÁSTUPCOV VÝBORU REGIÓNOV

SEZNAM ČLANOV IN NAMESTNIKOV ODBORA REGIJ

ALUEIDEN KOMITEAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN LUETTELO

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I REGIONKOMMITTÉN

 

ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

ČESKÁ REPUBLIKA

 

BÉM Pavel

Lord Mayor of the Capital City of Prague

 

BŘEZINA Jan

President of the Regional Council of Olomoucký kraj

 

DOHNAL František

President of the Regional Council of Vysočina kraj

 

LÍNEK Roman

President of the Regional Council of Pardubický kraj

 

PAVEL Josef

President of the Regional Council of Karlovarský kraj

 

TOŠENOVSKÝ Evžen

President of the Regional Council of Moravskoslezský kraj

 

ZAHRADNÍK Jan

President of the Regional Council of Jihočeský kraj

 

VLASÁK Oldřich

Lord Mayor of the City of Hradce Králové, Královéhradecký kraj

 

TESAŘÍK Martin

Mayor of the City of Olomouc, Olomoucký kraj

 

GANDALOVIČ Petr

Lord Mayor of the City of Ústí nad Labem, Ústecký kraj

 

HANÁK Jaroslav

Mayor of the City of Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj

 

LANGŠÁDLOVÁ Helena

Mayor of the Municipality of Černošice, Středočeský kraj

EESTI

 

ANSIP Andrus

Mayor of City of Tartu, Tartu City Government

 

KALLASVEE Teet

Mayor of City of Haapsalu, Haapsalu City Government

 

KÕIV Tõnis

Mayor of City of Paide, Paide City Government

 

MÄEKER Mart

Head of Leisi Municipality, Leisi Municipality Government

 

MÜÜRSEPP Kurmet

Head of Urvaste Municipality, Urvaste Municipality Government

 

SAVISAAR Edgar

Mayor of the City of Tallinn, Tallinn City Government

 

TOBRELUTS Sirje

Head of Laheda Municipality, Laheda Municipality Government

ΚYΠΡΟΣ

 

ZAMBELAS Michael

Mayor of Nicosia

 

MESIS Christos

Mayor of Mesa Yitonia

 

SARIKAS Fidias

Mayor of Paphos

 

GEORGIOU George

Mayor of Kato Polemidia

 

IACOVOU George

President of the Community Council of Ayioi Trimithias

 

ELENODOROU Spyros

President of the Community Council of Oroklini

LATVIJA

 

PURGALE Cilda

Chairman, Trikāta Rural Municipality Council

 

BARTKEVIČS Edvīns

Chairman Ogre County Council

 

JAUNSLEINIS Andris

Chairman, Union of Local and Regional Governments of Latvia

 

KUCINS Arvīds

Chairman Dubna Pagasts Council

 

KRIEVINS Guntars

Deputy of Liepaja Town Council

 

KALNACS Janis

Deputy of Riga City Council

 

NEILANDE Lolita

Chairman of Talsi district Sabile novads Council

LIETUVA

 

GUDELIS Darius

Mayor of Anykščiai district municipality

 

GARBARAVIČIUS Ramūnas

Member of Kaunas city municipal council

 

JAKUTIS Raimundas

Mayor of Šiauliai district municipality

 

LUKOŠIENĖ Virginija

Klaipėda county governor

 

MALINAUSKAS Ričardas

Mayor of Druskininkai municipality

 

MATUZAS Vitas

Mayor of Panevėžys city municipality

 

PAVIRŽIS Gediminas Adolfas

Deputy Mayor of Vilnius city municipality

 

VAIŠNORA Aidas

Member of Kazlų Rūda municipal council

 

VIGELIS Vytautas

Mayor of Švenčioniai district municipality

MAGYARORSZÁG

 

BALOGH László Dr.

President of the Bács-Kiskun County Assembly

 

BENKŐ Ferenc

Mayor of Tiszaladány

 

BOR Imre

Member of local government, Paks

 

BOROS Imre Dr.

Vice-president of Zala County Assembly

 

DEMSZKY Gábor Dr.

Lord Mayor of Budapest

 

DIÓSSY László

Mayor of Veszprém

 

FÁBIÁN Zsolt

Member of local government, Gödöllő

 

KÁLI Sándor

Mayor of Miskolc

 

MOLNÁR Árpád

Mayor of Balatonszabadi

 

SÉRTŐ-RADICS István Dr.

Mayor of Uszka

 

SZABÓ Gyula

Member of Heves County Assembly

 

WEKLER Ferenc Dr.

Mayor of Mecseknádasd

MALTA

 

MICALLEF Ian Dr.

Councillor, Gzira Local council

 

COHEN Michael

Mayor, Kalkara Local Council

 

BORG Doris

Mayor, Birkirkara Local Council

 

FARRUGIA Antonia

Councillor, Zurrieq Local Council

 

FORMOSA Noel

Mayor, San Lawrenz Local Council

POLSKA

 

ARNDT Paweł

Chairman of the Sejmik, Wielkopolskie

 

CIACH Krzysztof

Starosta of the Poviat, Zachodniopomorskie

 

CZARSKI Michał

Marshal of Voivodship, Śląskie

 

CZERNECKI Andrzej

City Mayor, Podkarpackie

 

DUTKIEWICZ Rafał

City President, Dolnośląskie

 

GOŁĘBIEWSKI Henryk

Marshal of Voivodship, Dolnośląskie

 

KARSKI Karol

Deputy Chairman of the City Council, Mazowieckie

 

KROPIWNICKI Jerzy

City President, Łódzkie

 

LECH Mirosław

Wójt of the Commune, Podlaskie

 

MAJCHROWSKI Jacek

City President, Małopolskie

 

MAKAREWICZ Henryk

Marshal of Voivodship, Lubelskie

 

RAKOCZY Stanisław

Starosta of the Poviat, Opolskie

 

RONOWICZ Bożena

City President, Lubuskie

 

RYŃSKI Andrzej

Marshal of Voivodship, Warmińsko-Mazurskie

 

SEPIOŁ Janusz

Marshal of Voivodship, Małopolskie

 

STRUZIK Adam

Marshal of Voivodship, Mazowieckie

 

SYNAK Brunon

Chairman of the Sejmik, Pomorskie

 

SZYMANOWICZ Marian

Deputy City President, Lubelskie

 

TEODORCZYK Mieczysław

Marshal of Voivodship, Łódzkie

 

WOŁODŹKO Franciszek

Marshal of Voivodship, Świętokrzyskie

 

ZAJĄKAŁA Jerzy

Wójt of the Commune, Kujawsko-Pomorskie

SLOVENIJA

 

SOVIČ Boris

Mayor of Urban Municipality Maribor

 

KOVAČIČ Boštjan

Mayor of Urban Municipality Novo mesto

 

PEČAN Breda

Mayor of Municipality Izola

 

SMOLNIKAR Anton

Mayor of Municipality Kamnik

 

HALB Janko

Mayor of Municipality Rogašovci

 

SMRDELJ Robert

Mayor of Municipality Pivka

 

ŠTEBE Tomaž

Mayor of Municipality Mengeš

SLOVENSKO

 

BAUER Rudolf

President of Košice Self-governing Region

 

SLAFKOVSKÝ Alexander

Mayor of Liptovský Mikuláš City

 

BELICA Milan

President of Nitra Self-governing Region

 

TARČÁK Jozef

President of Źilina Self-governing Region

 

MARČOK Milan

President of Banská Bystrica Self-governing Region

 

CHUDÍK Peter

President of Prešov Self-governing Region

 

DEMETEROVÁ Mária

Elected Representative of Bratislava Self-governing Region

 

BOBÍK Jozef

Mayor of Michalovce City

 

PETUŠÍK Jozef

Mayor of Dolný Lopašov

ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternates/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji Pakaitiniai nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy Suplentes/Zástupcovia/Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

ČESKÁ REPUBLIKA

 

BENDL Petr

President of the Regional Council of Středočeský kraj

 

SLAVÍK František

President of the Regional Council of Zlínský krajj

 

JURÁNEK Stanislav

President of the Regional Council of Jihomoravský kraj

 

DERNER Vladimír

Deputy of the President of the Regional Council of Královehradecký kraj

 

ŠULC Jiří

President of the Regional Council of Ústecký kraj

 

ZÁMEČNÍK Jaroslav, CSc.

Member of the Regional Council of Liberecký kraj

 

ZIMMERMANN Petr

President of the Regional Council of Plzeňský kraj

 

BYTEL Jiří

Mayor of the Municipality of Velká Hleďsebe, Karlovarský kraj

 

HALANOVÁ Květa

Mayor of the City of Jílové u Prahy, Středočeský kraj

 

PRŮŠA Luboš

Mayor of the City of Písek, Jihočeský kraj

 

ÚLEHLA Tomáš

Mayor of the City of Zlín, Zlínský kraj

 

DUCHOŇ Petr

Lord Mayor of the City of Brno, Jihomoravský kraj

EESTI

 

ELLRAM Jüri

Head of Imavere Municipality, Imavere Municipality Government

 

ERIKSON Urve

Chairman of Tudulinna Municipality Council

 

KALEV Saima

Head of Municipality of Jõgeva, Jõgeva Municipality Government

 

LEPIK Margus

Mayor of City of Valga, Valga City Government

 

MARIPUU Maret

Chairman of Tallinn City Council, Tallinn City Council

 

SILBERG Uno

Chairman of Kose Municipality Council, Kose Municipality Council

 

TAMKIVI Jaanus

Mayor of Kuressaare City, Kuressaare City Government

ΚYΠΡΟΣ

 

PITTAS Charalambos

Mayor of Morphou

 

PERICLEOUS Barbara

Mayor of Ayia Napa

 

HADJITOPHIS Kyriakos

Mayor of Ayios Athanasios

 

VIOLARIS Christakis

Mayor of Lakatamia

 

MICHAEL Dimitris

President of the Community Council of Ayios Ambrosios

 

KALLIS Nikos

President of the Community Council of Zoopigi

LATVIJA

 

AUGULIS Uldis

Chairman of Local Municipality Bērze

 

ZALĀNS Edgars

Mayor, Chairman of Kuldīga Town Council

 

PUKITIS Talis

Vice-Chairman of Development Council of Riga Region

 

ELKSNĪTIS Andris

Chairman of Dobele District Council

 

VĒTRA Aivars

Member of the Jūrmala City Council

 

KRASTINŠ Edmunds

Member of Riga City Council

 

VAIVODS Andris

Chairman of Līvāni District Council

LIETUVA

 

ABRAMAVIČIUS Arnoldas

Member of Zarasai district municipal council

 

GUSTAITIS Antanas

Mayor of Prienai district municipality

 

JASEVIČIUS Valdemaras

Mayor of Šilalė district municipality

 

KAUBRYS Donatas

Member of Telšiai district municipal council

 

KOLOSAUSKAS Feliksas

Vilnius county governor

 

PEKELIŪNAS Alfredas

Mayor of Panevėžys district municipality

 

ULKĖ Zenonas

Member of Šakiai district municipal council

 

ŠEDŽIUS Alvydas

Šiauliai county governor

 

ŽUKAUSKAS Liudvikas

Mayor of Skuodas district municipality

MAGYARORSZÁG

 

BIHARY Gábor

Member of local government, Budapest

 

GÉMESI György Dr.

Mayor of Gödöllő

 

IPKOVICH György Dr.

Mayor of Szombathely

 

JÓSZAI Attila

Member of local government, Szigetszentmiklós

 

KOCSIS Károlyné

Member of local government, Dunapataj

 

KOVÁCSNÉ HORVÁTH Klára Dr.

Mayor of Bábolna

 

LÁZÁR János Dr.

Mayor of Hódmezővásárhely

 

MÁTIS András

Mayor of Szirák

 

NAGY Sándor

Mayor of Kistelek

 

PAJZS József

Mayor of Szigetvár

 

SZABÓ Lóránt

Mayor of Dombóvár

 

SZAKÁCS Imre Dr.

President of Győr-Moson-Sopron County Assembly

MALTA

 

MIFSUD Malcolm Dr.

Mayor, Pieta‘ Local Council

 

GRECH Keith

Councillor, St Paul’s Bay Local Council

 

BORG Joseph

Councillor, Mellieha Local Council

 

AGIUS Joan

Deputy Mayor, Zejtun Local Council

 

BUTTIGIEG Paul

Mayor, Qala Local Council

POLSKA

 

ACHRAMOWICZ Waldemar

Marshal of Voivodship, Kujawsko-Pomorskie

 

BOROŃ Piotr

Chairman of the Sejmik, Małopolskie

 

DOMBROWICZ Konstanty

City President, Kujawsko-Pomorskie

 

FOGLER Piotr

Chairman of Sejmik, Mazowieckie

 

KOBYLIŃSKI Maciej

City President, Pomorskie

 

KROCHMAL Witold

City Mayor, Dolnośląskie

 

KRZYŻEWSKI Janusz

Marshal of Voivodship, Podlaskie

 

KUBAT Grzegorz

Marshal of Voivodship, Opolskie

 

KUŹNIAR Lucjan

Councilor of the Sejmik, Podkarpackie

 

LEWANDOWSKI Eugeniusz

Starosta of the Poviat, Kujawsko-Pomorskie

 

MIKOŁAJCZAK Stefan

Marshal of Voivodship, Wielkopolskie

 

OLSZEWSKI Marek

Wójt of the Commune, Kujawsko-Pomorskie

 

OSOWSKI Karol

Chairman of the Sejmik, Zachodniopomorskie

 

PAŃTAK Kazimierz

Deputy Chairman of the Sejmik, Lubuskie

 

PRUSZKOWSKI Andrzej

City President, Lubelskie

 

SŁOWIŃSKI Jerzy

City President, Łódzkie

 

ŚWIĘTALSKI Leszek

Wójt of the Commune, Dolnośląskie

 

TRAMŚ Marek

Starosta of the Poviat, Dolnośląskie

 

TROMBSKI Marek

Councilor of the Sejmik, Śląskie

 

WĘGRZYN Ludwik

Starosta of the Poviat, Małopolskie

 

WRONA Tadeusz

City President, Śląskie

SLOVENIJA

 

COLARIČ Anton

Member of City Council in Urban Municipality Ljubljana

 

ČELAN Štefan

Mayor of Urban Municipality Ptuj

 

ŠKRJANEC Breda

Member of Council in Municipality Grosuplje

 

ŽAGAR Ivan

Mayor of Municipality Slovenska Bistrica

 

LEDINEK Branko

Mayor of Municipality Rače — Fram

 

GERMOVŠEK Siniša

Member of Council in Municipality Bovec

 

KOVŠE Anton

Mayor of Municipality Podvelka

SLOVENSKO

 

KUBOVIČ Vladimir

Mayor of Záhorská Bystrica — Bratislava City Distict

 

ORAVEC Vladimír

Mayor of Bojnice City

 

VÍTEK Ferdinand

Mayor of Nitra City

 

ŠTEFANEC Štefan

President of Trenčin Self-governing Region

 

ĎURKOVSKÝ Andrej

Mayor of Bratislava City

 

TOMEČEK Peter

President of Trnava Self-governing Region

 

LUMTZER Ladislav

Mayor of Košice — Dargovských hrdinov City District

 

RICHTER Marián

Mayor of Medzev City

 

JANOČKO Vladimír

Mayor of Košice — Pereš City District


28.10.2004   

SK XM

Úradný vestník Európskej únie

L 325/51


ROZHODNUTIE RADY

z 24. mája 2004,

ktorým sa menujú noví členovia Hospodárskeho a sociálneho výboru

(2004/735/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 49,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 259,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 166,

so zreteľom na Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, najmä na jej články 14 a 48,

so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 17. septembra 2002, ktorým sa menujú členovia Hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2002 do 20. septembra 2006,

so zreteľom na návrhy vlád Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

po porade s Komisiou,

keďže:

(1)

Po pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do Európskej únie, je potrebné doplniť Hospodársky a sociálny výbor vymenovaním deväťdesiatich piatich členov zastupujúcich rôzne hospodárske a sociálne oblasti organizovanej občianskej spoločnosti.

(2)

Zloženie výboru musí brať ohľad na potrebu zabezpečenia primeraného zastúpenia rôznych hospodárskych a sociálnych zložiek organizovanej občianskej spoločnosti,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Do Hospodárskeho a sociálneho výboru sú na obdobie do 20. septembra 2006 vymenované osoby, ktorých mená a funkcie sú uvedené v prílohe.

V Bruseli 24. mája 2004

Za Radu

predseda

D. AHERN


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

LISTA DE LOS MIEMBROS DEL COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL

SEZNAM ČLENŮ HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU

LISTE OVER MEDLEMMERNE AF DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

LISTE DER MITGLIEDER DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES

MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE LIIKMETE NIMEKIRI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

LIST OF THE MEMBERS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

ELENCO DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS LOCEKĻU SARAKSTS

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS

A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG TAGJAINAK LISTÁJA

LISTA TAL-MEMBRI TAL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI

LIJST VAN LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

LISTA CZŁONKÓW KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

LISTA DOS MEMBROS DO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

ZOZNAM ČLENOV HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO VÝBORU

SEZNAM ČLANOV EKONOMSKO-SOCIALNEGA ODBORA

TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN JÄSENTEN LUETTELO

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER I EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

ČESKÁ REPUBLIKA

 

ZBOŘIL Josef

Member of the Management Board, Confederation of Industry of the Czech Republic

 

DRBALOVÁ Vladimíra

Director of the Department of International Organisations and European Affairs,

Confederation of Industry of the Czech Republic

 

ZVOLSKÁ Marie

Member of the Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Associations of the Czech Republic

 

VOLEŠ Ivan

Deputy Secretary of the Economic Chamber of the Czech Republic

 

ČORNEJOVÁ Helena

Senior Officer of the Social and Economic Department,

Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

 

MATOUŠEK Vladimír

Senior Officer of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

 

ŠTECHOVÁ Dana

Specialist of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions

 

ŠMEHLÍK Ondřej

Junior Officer – Specialist of the Railways' Workers Trade Union

 

JÍROVEC Ludvík

Member of the Agrarian Chamber of the Czech Republic

 

ŠMEJKAL David

Member of the Czech Coalition of Consumer Activities

 

STULÍK David

Member of the Civil Society Development Foundation

 

PLECHATÁ Ivana

Director of the House Sue Ryde, Civic Association SKOK

EESTI

 

PÄÄRENDSON Eve

Estonian Employers’ Confederation

 

TSHISTOVA Kristina

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

CARR Liina

Confederation of Estonian Trade Unions

 

VIIES Mare

Estonian Employees’ Unions’ Confederation

 

HELLAM Mall

Network of the Estonian Nonprofit Associations and Foundations (NENO)

 

KREEGIPUU Kalev

Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

 

JOOST Meelis

Estonian Chamber of Disabled People

ΚYΠΡΟΣ

 

ANTONIOU Michalis

Cyprus Employers and Industrialists Federation

 

MAVROMMATIS Manthos

Chamber of Commerce and Industry

 

KYRITSIS Pambis

Pancyprian Federation of Labour

 

KITTENIS Demetris

Cyprus Workers’ Confederation

 

VRACHIMIS Giorgos

Consumers’ Association

 

CONSTANTINIDIS Costakis

Union of Cypriot Farmers

LATVIJA

 

BĒRZIŅŠ Andris

Strategic Consultant for UNDP Latvia

ABkonsultants, owner

 

JAUNZEME Ieva

Director General Latvian Employers Confederation

 

KRĪGERS Pēteris

President – Free Trade Union Confederation of Latvia

 

HOMKO Irina

Free Trade Union Confederation of Latvia

 

ANČA Gunta

Chairperson – The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO

 

KOCIŅŠ Viesturs

Head of European Union Department

Latvian Chamber of Commerce and Industry

 

DANUSĒVIČS Henriks

Chairman of Latvian Traders Association

LIETUVA

 

ARLAUSKAS Danukas

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

LASIAUSKAS Linas

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

MORKIS Gintaras

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

ŽYGIS Arvydas

Consultant, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

BALSIENĖ Aldona

President, Lithuanian Trade Union „Solidarumas“

 

KVEDARAVIČIUS Algirdas Aleksandras

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

PREIDIENĖ Inga

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

ARMANAVIČIENĖ Alvita

President, Lithuanian National Consumer Federation

 

DOMEIKA Rolandas

Director, Lithuanian Farmers’ Union

MAGYARORSZÁG

 

NAGY Tamás

National Federation of Agricultural Cooperators and Producers

 

VADÁSZ Péter GRD.

Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

 

VÉRTES János

National Federation of Traders and Caterers

 

CSUPORT Antal

National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

KOLLER Erika

Democratic Ligue of Independent Trade Unions

 

KAPUVÁRI József

National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

PÁSZTOR Miklós GRD.

National Confederation of Workers Councils

 

CSER Ágnes GRD.

Cooperation Forum of Trade Unions; Trade Union Confederation of Intellectual Workers

 

HERCZOG Mária GRD.

Family, Child and Youth Organisation for Public Use

 

TÓTH János GRD.

Association of the Hungarian Industrial Parks

 

GARAI István

National Association for Consumer Protection in Hungary

 

BARABÁS Miklós

European House

MALTA

 

CALLEJA Edwin

Secretary General Federation of Industries (FOI)

 

SCIBERRAS Sylvia

Honorary Assistant Secretary

Malta Chamber of Small and Medium Enterprise (GRTU)

 

PARNIS Michael

Deputy Secretary General (Education and International Affairs)

General Workers’ Union (GWU)

 

DARMANIN Anna Maria

Chairperson Salvino Spiteri Foundation

Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM)

 

ATTARD Grace

President National Council of Women

POLSKA

 

MALINOWSKI Andrzej

Polish Employers’ Confederation

 

DORDA Tadeusz

Polish Employers’ Confederation

 

KRAWCZYK Jacek

Polish Confederation of Private Employers

 

KOMOROWSKI Marek

Polish Confederation of Private Employers

 

MULEWICZ Jarosław Maciej

Business Centre Club – Association of Employers

 

DONOCIK Tadeusz

Polish Chamber of Commerce

 

DRABKO Zbigniew

Federation of the Union of Agricultural Employers

 

ADAMCZYK Andrzej

Independent Self-Governing Trade Union „Solidarity“

 

KRZAKLEWSKI Marian

Independent Self-Governing Trade Union „Solidarity“

 

SOBOŃ Katarzyna

Independent Self-Governing Trade Union „Solidarity“

 

RÓŻYCKI Stanisław

All-Poland Alliance of Trade Unions

 

JASIŃSKI Tomasz

All-Poland Alliance of Trade Unions

 

SZYNAKA Edmund

Trade Unions Forum

 

TORNBERG Markus

National Union of Farmers, Circles and Agricultural Organizations

 

NIEPOKULCZYCKA Małgorzata

Polish Consumer Federation

 

SZADZIŃSKA Elżbieta

Polish Consumer Federation

 

SZYDŁOWSKI Andrzej

Union of Polish Craftsmen

 

KAMIENIECKI Krzysztof

Institute for Sustainable Development

 

CZAJKOWSKI Tomasz

Students’ Parliament of the Republic of Poland

 

MENDZA–DROZD Marzena

Polish Federation of Non-Government Organizations

 

PLAKWICZ Jolanta

Polish Women League

SLOVENIJA

 

STOJAN Dare

Association of Employers for Craft Activities of Slovenia

 

STANTIC Cveto

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

 

ROKSANDIC Metka

Association of Free Trade Unions of Slovenia

 

REBOLJ Dusan

Confederation of Trade Unions of Slovenia PERGAM

 

HRIBAR Bojan

Slovenian Committee of Public Sector Trade Unions

 

NOSE Martin

Cooperative Union of Slovenia

 

GREIF Tatjana

SKUC – Students’ cultural center

SLOVENSKO

 

LIŠKA Ján Ing.

President, Union of Pulp-Paper Industry of the Slovak Republic

 

MIHÓK Peter Doc. Ing.

President of the Slovak Chamber of Trade and Industry (SOPK)

 

ORAVEC Ján, PhDr., CSc.

President, Entrepreneur Association of Slovakia

 

ONDRUŠKA Peter JUDr.

Adviser for Legal Affairs, KOZ SR

 

MEŠŤANOVÁ EVA Paed.GRD.

Director of Foreign Relations Department and Protocol, KOZ SR

National Ecosoc Coordinator

 

ŠKULTÉTY Eugen

Vice-President, KOZ SR

 

PÁLENÍK Viliam PhD Doc. RNDr.

Head of the Department of Economic Modelling, Slovak Academy of Sciences (SAV)

 

ŠTERN Juraj, DrSc. GRD.h.c. prof. Ing.

Honorary Member of Slovak Rectors Conference (SRK)

Professor of the University of Economic Studies

 

ČERNÁ Marta RNDr.

President of the Union of Consumers Forum


28.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/58


ROZHODNUTIE RADY

z 21. októbra 2004,

ktorým sa povoľuje Spojenému kráľovstvu zavedenie osobitného opatrenia odlišne od článku 11 šiestej smernice 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

(2004/736/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na šiestu smernicu Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (1), najmä na jej článok 27,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V liste zaevidovanom Generálnym sekretariátom Komisie 13. februára 2004 Spojené kráľovstvo požiadalo o povolenie zaviesť osobitné opatrenie odlišne od článku 11 časť A odsek 1 časť A ods. 1 písm. a) smernice 77/388/EHS.

(2)

Cieľom výnimky je zabrániť vyhýbaniu sa platbe dane z pridanej hodnoty (DPH) prostredníctvom podhodnocovania dodávok. Jej špecifickým cieľom je najmä predísť obchádzaniu článku 6 odsek 2 smernice 77/388/EHS praxou uplatňovanou v obchode s motorovými vozidlami, ktorá umožňuje zamestnancom používať vozidlá za nominálny poplatok. Keďže uvedený poplatok sa javí ako protihodnota za dodávku, DPH sa vyberá podľa článku 11 časť A odsek 1 písm. a) smernice 77/388/EHS zo sumy skutočne zaplatenej zamestnancom. Vzhľadom na zamestnanecké prepojenie medzi oboma príslušnými stranami je však skutočne zaplatená suma umelo nízka, čo má za dôsledok výrazne nižšie príjmy z DPH.

(3)

Spojenému kráľovstvu už bola udelená výnimka z článku 11, ktorej cieľom bolo riešiť problém podhodnotených dodávok medzi prepojenými osobami v prípade, že príjemca dodávky je úplne alebo čiastočne oslobodený od platenia dane. Keďže v čase, keď bola udelená táto výnimka, zamestnanci neboli zahrnutí do definície „prepojené osoby“ a keďže zamestnanec nie je osobou podliehajúcou dani, ktorá je úplne alebo čiastočne oslobodená od platenia dane, požaduje sa ďalšia a konkrétnejšia výnimka.

(4)

Osobitné opatrenie by sa malo uplatňovať iba v tých prípadoch, keď úrady sú schopné dospieť k záveru, že zdaniteľný základ, ako je stanovený v súlade s článkom 11 časť A odsek 1 písm. a), bol ovplyvnený z dôvodu zamestnaneckého vzťahu medzi oboma príslušnými stranami. Tento záver musí byť v každom individuálnom prípade založený na preukázateľných faktoch, a nie na predpokladoch.

(5)

Vzhľadom na obmedzený rozsah výnimky, osobitné opatrenie je úmerné sledovanému cieľu.

(6)

Výnimka nemá negatívny vplyv na vlastné zdroje Spoločenstva pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odlišne od článku 11 časť A odsek 1 písm. a) smernice 77/388/EHS je Spojené kráľovstvo v prípade poskytovania služieb spočívajúcich v používaní motorového vozidla, keď dodávateľ a príjemca sú prepojené osoby v sektore obchodovania s automobilmi, do 31. decembra 2009 oprávnené považovať hodnotu takejto dodávky na voľnom trhu za zdaniteľný základ.

Článok 2

Článok 1 sa uplatňuje, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)

dodávateľ má právo odpočítať, celkom alebo čiastočne, daň z pridanej hodnoty vzťahujúcu sa na motorové vozidlo;

b)

príjemca nie je osobou úplne podliehajúcou dani a je prepojený s dodávateľom zamestnaneckým vzťahom upresneným vo vnútroštátnom právnom predpise;

c)

na základe okolností prípadu možno odôvodnene dospieť k záveru, že zamestnanecký vzťah uvedený v písm. b) ovplyvňoval zdaniteľný základ stanovený v súlade s článkom 11 časť A odsek 1 písm. a) smernice 77/388/EHS.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Luxemburgu 21. októbra 2004

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).


28.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/60


ROZHODNUTIE RADY

z 21. októbra 2004

povoľujúce Taliansku uplatňovať opatrenie, ktoré sa odchyľuje od článku 2 ods. 1 šiestej smernice 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

(2004/737/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na šiestu smernicu Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (1), a najmä na jej článok 30,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V žiadosti predloženej Komisii a zaevidovanej Generálnym sekretariátom Komisie 24. marca 2004 talianska vláda požiadala o povolenie uzavrieť dohodu so Švajčiarskom, ktorá obsahuje ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od článku 2 ods. 1 smernice 77/388/EHS.

(2)

Existujú dva dôvody pre túto požiadavku: po prvé, zavedenie DPH u poplatkov za používanie tunela Gran San Bernardo od 1. januára 2003 viedlo ku konkurenčným narušeniam pri predaji sezónnych lístkov pre mnohonásobné cesty. Po druhé, špecifikácia príjmov na účely DPH pomerne k fyzickému vymedzeniu hraníc medzi krajinami spôsobuje vysoké administratívne náklady, pretože príjmy sa vypočítavajú a rozdeľujú v súlade s ekonomickými kritériami, ktoré odrážajú špecifikáciu nákladov na správu a údržbu tunela. Tieto náklady sa netýkajú len samotného tunela, ale aj diaľnice, ktorá spája tunel na území Talianska s talianskou cestnou sieťou.

(3)

Od 1. januára 2003 taliansky prevádzkovateľ tunela odvádza a vyberá DPH u poplatkov za používanie tunela Gran San Bernardo. Avšak Švajčiarsko neuplatňuje u tohto poplatku DPH, ani inú podobnú daň; podľa dohody z roku 1958 uzatvorenej medzi Talianskom a Švajčiarskom pred zavedením spoločného systému DPH Švajčiarsko nie je povinné uplatňovať a vyberať Taliansku DPH u poplatkov za používanie tunela Gran San Bernardo. Preto zavedenie DPH iba u poplatkov, ktoré vyberá taliansky prevádzkovateľ, viedlo k rozdielu v užívateľských nákladoch a narušilo hospodársku súťaž pri predajoch sezónnych lístkov. Užívatelia môžu zaplatiť za sezónne lístky pre viacnásobné cesty na oboch stranách tunela a kúpiť ich tam, kde sú lacnejšie, teda vo Švajčiarsku.

(4)

Tunel križuje medzinárodnú hranicu a spravuje ho taliansko-švajčiarsky spoločný podnik a dve spoločnosti zabezpečujúce prevádzku, ktoré majú sídlo vo svojich príslušných krajinách. Taliansky prevádzkovateľ, v súlade s princípom teritoriality, má vyberať DPH (20 %) iba s ohľadom na časť tunela na talianskej pôde. Avšak podľa právne záväznej dohody medzi prevádzkovateľmi, uzavretej v roku 1963 a uplatňovanej dodnes, príjmy z poplatkov za používanie tunela sa nerozdeľujú pomerne k fyzickému vytýčeniu hraníc medzi krajinami, ale musia sa rozdeliť v súlade s ekonomickými kritériami, ktoré odrážajú špecifikáciu nákladov na správu a údržbu tunela. Náklady na správu a údržbu tunela zahŕňajú aj používanie časti diaľnice, ktorá umožňuje prístup do tunela. To znamená, že presná suma príjmov, rozdelená v súlade s týmito kritériami, sa môže stanoviť iba neskôr. Na účely DPH sa musí táto stanovená suma špecifikovať v súlade s princípom teritoriality, určiac hodnotu nákladov na správu a údržbu časti diaľnice, ktorá umožňuje prístup do tunela. Takýto spätný výpočet a výber DPH je obtiažny a produkuje vysoké administratívne náklady. Nemôže sa vykonávať v súlade so systémom spotrebiteľskej dane, ktorý vyžaduje odvádzanie a vyberanie DPH okamžite.

(5)

Na základe týchto skutočností je jedinou realizovateľnou možnosťou neuplatniť DPH na poplatky za používanie tunela Gran San Bernardo. Odchýlka od právnej normy predstavuje veľké zjednodušenie pre taliansko-švajčiarsky spoločný podnik a jeho dve prevádzkujúce spoločnosti.

(6)

Avšak požadovaná odchýlka bude mať dosah na vlastné zdroje spoločenstva pochádzajúce z DPH, a preto si vyžaduje kompenzačné opatrenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 2 ods. 1 smernice 77/388/EHS sa týmto povoľuje Talianskej republike uzavrieť dohodu so Švajčiarskom s ohľadom na neuplatnenie DPH na poplatky za používanie tunela Gran San Bernardo. Povolenie sa udeľuje pod podmienkou, že Talianska republika urobí každý rok odhad výšky strát DPH v štádiu konečnej spotreby a pripočíta ekvivalentnú kompenzáciu k základu DPH, ktorý sa používa pri stanovení jej príspevkov do vlastných zdrojov spoločenstva.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované Talianskej republike.

V Luxemburgu 21. októbra 2004

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).


28.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/62


ROZHODNUTIE RADY

z 21. októbra 2004,

ktorým sa Portugalsku povoľuje výnimka z uplatňovania článku 21 ods. 1 písm. a) a článku 22 šiestej smernice Rady 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

(2004/738/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na šiestu smernicu Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu (1), najmä na jej článok 27 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Listom, ktorého doručenie bolo zaznamenané generálnym sekretariátom Komisie 19. februára 2004, požiadalo Portugalsko o povolenie uplatnenia výnimky v oblasti podomového predaja.

(2)

Ostatné členské štáty boli o tejto žiadosti upovedomené 26. marca 2004.

(3)

Komisia 30. marca 2004 úradne oznámila Portugalsku, že má k dispozícii všetky informácie potrebné na to, aby mohla vo veci rozhodnúť.

(4)

Cieľom zavedenia tohto osobitného opatrenia je umožniť určitým spoločnostiam pôsobiacim v oblasti podomového predaja, aby sa stali platcami dane z pridanej hodnoty z predaných výrobkov namiesto ich maloobchodných predajcov, a to za podmienky, že celkový obrat spoločnosti je získaný z podomového predaja vykonávaného malopredajcami konajúcimi vo vlastnom mene a na vlastný účet a zoznamy cien maloobchodného predaja sú zostavené vopred a dodržiavané pre všetky ich výrobky.

(5)

Osobitný režim sa uplatňuje iba na prípady, keď spoločnosť predáva svoje výrobky priamo maloobchodným predajcom a tí ich predávajú priamo konečným spotrebiteľom.

(6)

Spoločnosti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a majú povolenie daňového úradu, uhrádzajú štátu daň z pridanej hodnoty vypočítavanú z vopred stanovenej spotrebiteľskej ceny.

(7)

Dotknutí maloobchodní predajcovia prestanú byť platcami dane z nimi predaných výrobkov, v dôsledku čoho strácajú nárok na akýkoľvek odpočet.

(8)

Uvedený režim predstavuje výnimku z článku 21 ods. 1 písm. a), a to v tom, že za platcu dane za výrobky dodané malopredajcami konečným spotrebiteľom sa bude považovať veľkoobchodník.

(9)

Všetky povinnosti súvisiace s daňovým priznaním, fakturáciou, platením a iné spojené s týmito dodávkami tovaru sú povinní plniť veľkoobchodníci. V súlade s výnimkou z uplatňovania článku 22 sú tak maloobchodní predajcovia, ktorí sa u nich zásobujú, oslobodení od týchto povinností spojených s dodávkou ich výrobkov konečným spotrebiteľom.

(10)

Navrhovaný režim bol už v minulosti predmetom povolenia udeleného Portugalsku rozhodnutím Rady 1999/82/ES z 18. januára 1999 (2), ktoré sa uplatňovalo od 1. januára 1999 do 31. decembra 2000.

(11)

Komisia sa domnieva, že udelenie výnimky je zjednodušujúcim opatrením, a preto spĺňa podmienky vyžadované článkom 27 šiestej smernice.

(12)

Preto by sa mala výnimka povoliť do 31. decembra 2009.

(13)

Udelená výnimka nezmení výšku dane z pridanej hodnoty uplatňovanú na stupni konečnej spotreby a nemá negatívny vplyv na vlastné zdroje Európskych spoločenstiev pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Portugalskej republike sa povoľuje uplatňovať do 31. decembra 2009 osobitný režim zdaňovania v oblasti podomového predaja, ktorý predstavuje výnimku z uplatňovania šiestej smernice 77/388/EHS.

Spoločnosti, ktorých celkový obrat je získaný z podomového predaja vykonávaného malopredajcami konajúcimi vo vlastnom mene a na vlastný účet, môžu daňový úrad požiadať o povolenie uplatňovať ustanovenia článkov 2 a 3, ak:

a)

všetky výrobky predávané spoločnosťou sú uvedené na vopred zhotovenom zozname cien uplatňovaných na stupni konečnej spotreby;

b)

spoločnosť predáva svoje výrobky priamo maloobchodným predajcom, ktorí ich predávajú priamo konečným spotrebiteľom.

Článok 2

Na základe výnimky z uplatňovania článku 21 ods. 1 písm. a) sú spoločnosti, ktorým bolo povolené uplatňovanie tohto osobitného režimu, platcami dane z pridanej hodnoty za dodávky výrobkov konečným spotrebiteľom, ktoré uskutočňujú ich maloobchodní predajcovia.

Článok 3

Maloobchodní predajcovia, ktorí sa zásobujú v spoločnostiach, ktorým bolo povolené uplatňovanie tohto osobitného režimu, sú oslobodení od povinností podľa článku 22 šiestej smernice 77/388/EHS, ktoré sa vzťahujú na dodanie ich výrobkov konečným spotrebiteľom.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Portugalskej republike.

V Luxemburgu 21. októbra 2004

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.3.2004, s. 35).

(2)  Ú. v. ES L 27, 2.2.1999, s. 28.


28.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/64


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU BaH/3/2004

z 29. septembra 2004

o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

(2004/739/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 25, tretí odsek,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine (1), najmä na jej článok 11 ods. 5,

keďže:

(1)

Podľa článku 11 jednotnej akcie 2004/570/SZBP Rada poverila Politický a bezpečnostný výbor (PBV), aby prijal príslušné rozhodnutia o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine.

(2)

Závery zasadnutia Európskej rady v Nice 7., 8. a 9. decembra 2000 a v Bruseli 24. a 25. októbra 2002 ustanovujú dojednania pre účasť tretích štátov na operáciách krízového manažmentu a zriadenie výboru prispievateľov.

(3)

Výbor prispievateľov bude zohrávať kľúčovú úlohu pri každodennom riadení operácií; výbor bude hlavným fórom, na ktorom prispievajúce štáty spoločne riešia otázky, ktoré sa týkajú nasadenia ich síl v operácii; Politický a bezpečnostný výbor, ktorý vykonáva politickú kontrolu a strategické riadenie operácie, bude zohľadňovať názory vyjadrené výborom prispievateľov.

(4)

V súlade s článkom 6 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a akcií Európskej únie, ktoré majú obranné dôsledky. Dánsko sa preto nezúčastňuje na financovaní tejto operácie.

(5)

Európska rada na svojom zasadnutí v Kodani prijala 12. a 13. decembra 2002 vyhlásenie, ktoré uvádza, že dojednania „Berlín plus“ a ich vykonávanie sa bude vzťahovať len na tie členské štáty EÚ, ktoré sú tiež buď členmi NATO alebo stranami „Partnerstva pre mier“, a ktoré následne uzavreli dvojstranné bezpečnostné dohody s NATO,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie

Týmto sa zriaďuje Výbor prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (ďalej len „výbor“).

Článok 2

Funkcie

Mandát výboru je ustanovený v záveroch zasadnutia Európskej rady v Nice (7., 8. a 9. decembra 2000) a v Bruseli (24. a 25. októbra 2002).

Článok 3

Zloženie

1.   Členmi výboru sú:

tie členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na operáciách EÚ uskutočňovaných s využitím spoločných prostriedkov a kapacít NATO, rovnako ako Dánsko;

zástupcovia tretích štátov, ktoré sa zúčastňujú na operácii a poskytujú významné vojenské príspevky, rovnako ako zástupcovia ďalších tretích štátov, uvedených v prílohe.

2.   Generálny riaditeľ Vojenského štábu Európskej únie a veliteľ operácie EÚ majú rovnako právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru alebo byť na nich zastúpení.

Článok 4

Predseda

V súlade so závermi zasadnutia v Nice a bez toho, aby boli dotknuté výsady predsedníctva, bude výboru pre túto operáciu predsedať generálny tajomník/vysoký splnomocnenec alebo jeho zástupca v úzkej spolupráci s predsedníctvom, ktorému bude pomáhať predseda Vojenského výboru Európskej únie (VVEÚ) alebo jeho zástupca.

Článok 5

Zasadnutia

1.   Výbor zvoláva pravidelne predseda. Ak si to vyžadujú okolnosti, môže sa zvolať mimoriadne zasadnutie, a to na podnet predsedu alebo na žiadosť člena.

2.   Predseda vopred rozošle predbežný program a dokumenty, ktoré sa týkajú zasadnutia. Po každom zasadnutí sa rozošle zápis.

3.   Na príslušné časti diskusie môžu byť pozvaní, ak je to vhodné, zástupcovia Komisie a ďalšie osoby.

Článok 6

Postup

1.   S výhradou odseku 3 a bez toho, aby boli dotknuté právomoci Politického a bezpečnostného výboru a zodpovednosť veliteľa operácie EÚ,

jednomyseľné hlasovanie zástupcov štátov prispievajúcich na operáciu sa uplatní vtedy, keď výbor rozhoduje o každodennom riadení operácie;

jednomyseľné hlasovanie členov výboru sa uplatní vtedy, keď výbor vydáva odporúčania o možných úpravách operačného plánovania vrátane možných úprav cieľov.

Zdržanie sa hlasovania člena nevylučuje jednomyseľnosť.

2.   Predseda zabezpečí, aby bola prítomná väčšina zástupcov štátov, ktorí sú oprávnení zúčastniť sa na rokovaní.

3.   Všetky procesné otázky sa riešia jednoduchou väčšinou hlasov členov prítomných na zasadnutí.

4.   Dánsko sa nezúčastňuje na žiadnom rozhodnutí výboru.

Článok 7

Dôvernosť

1.   Na zasadnutia a konanie výboru sa vzťahujú bezpečnostné predpisy Rady. Zástupcovia vo výbore predovšetkým prešli zodpovedajúcimi bezpečnostnými previerkami.

2.   Na rokovania výboru sa vzťahuje povinnosť zachovania služobného tajomstva, ak výbor jednomyseľne nerozhodne inak.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 29. septembra 2004

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

A. HAMER


(1)  Ú. V. EÚ L 252, 28.7.2004, s. 10.


PRÍLOHA

ZOZNAM TRETÍCH ŠTÁTOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3 ODS. 1

Argentína

Bulharsko

Kanada

Čile

Maroko

Nový Zéland

Nórsko

Rumunsko

Švajčiarsko

Turecko