ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 319

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
20. októbra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1811/2004 z 11. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2287/2003 pokiaľ ide o počet dní na mori pre plavidlá loviace tresku v Severnom mori a používanie dnových vlečných sietí vo vodách okolo Azorských ostrovov, Kanárskych ostrovov a Madeiry

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1812/2004 z 19. októbra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1813/2004 z 19. októbra 2004, ktoré upravuje nariadenie (ES) č. 1433/2003, ktoré sa vzťahuje na podmienky použitia nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o prevádzkové fondy, prevádzkové programy a finančnú podporu

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1814/2004 z 19. októbra 2004, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

7

 

*

Smernica Komisie 2004/105/ES z 15. októbra 2004, ktorou sa ustanovujú vzory úradných fytosanitárnych osvedčení alebo fytosanitárnych osvedčení pre opätovný vývoz, ktoré sprevádzajú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety z tretích krajín uvedené v smernici Rady 2000/29/ES

9

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/701/ES, Euratom:Rozhodnutie Rady z 11. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok

15

 

 

Komisia

 

*

2004/702/ES:Rozhodnutie č. 28/2004 spoločného výboru ustanoveného podľa dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými z 19. júla 2004 týkajúce sa zaradenia orgánu na posudzovanie zhody do zoznamu sektorovej prílohy o elektromagnetickej kompatibilite

17

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

20.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1811/2004

z 11. októbra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2287/2003 pokiaľ ide o počet dní na mori pre plavidlá loviace tresku v Severnom mori a používanie dnových vlečných sietí vo vodách okolo Azorských ostrovov, Kanárskych ostrovov a Madeiry

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Podľa nedávnych vedeckých správ, a najmä správ Medzinárodnej rady pre využívanie mora (ICES) boli v Atlantiku nájdené a zmapované vysoko citlivé hlbokomorské náleziská. Tieto náleziská sú domovom veľmi dôležitých a veľmi rozmanitých biologických spoločenstiev a má sa za to, že si vyžadujú prednostnú ochranu. Tieto sú predovšetkým vymedzené ako náleziská v záujme spoločenstva v smernici Rady 92/43/ES z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (2). Okrem toho, hlbokomorské korálové útesy boli nedávno zaradené do zoznamu ohrozených nálezísk v rámci Dohovoru na ochranu morského prostredia severovýchodného Atlantiku („Dohovor OSPAR“).

(2)

Podľa vedeckých dôkazov, zotavenie sa týchto nálezísk z poškodenia spôsobeného zariadením na lov vlečnou sieťou ťahaným po dne je alebo nemožné alebo veľmi náročné a pomalé. Vody okolo Azorských ostrovov, Kanárskych ostrovov a Madeiry obsahujú niekoľko známych alebo potenciálnych hlbokomorských nálezísk, ktoré boli nedávno chránené pred lovom vlečnou sieťou. Preto je vhodné zakázať používanie dnových ťažných sietí a podobného rybolovného zariadenia vo vodách okolo Azorských ostrovov, Kanárskych ostrovov a Madeiry, kde sú tieto náleziská stále priaznivo zachované.

(3)

Nové vedecké informácie naznačujú, že úlovky tresky chytenej v rybolovných oblastiach uskutočnené za podmienok špecifikovaných v bode 17 prílohy IV nariadenia Rady (ES) č. 2287/2003 z 19. decembra 2003, ktorým sa na rok 2004 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb (3), uplatniteľné vo vodách spoločenstva a pre plavidlá spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov, budú pravdepodobne nízke, a následne tieto rybolovné oblasti predstavujú nízke dodatočné riziko pre obnovu tresky. Zvýšenie počtu dní lovu tresky je preto odôvodnené.

(4)

S cieľom zabezpečiť dobré životné podmienky rybárov spoločenstva je dôležité, aby bol rybolov možný čo najskôr. Preto sa prikazuje povoliť výnimku zo šesťtýždňovej lehoty uvedenej v odseku I (3) Protokolu o postavení národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva.

(5)

Nariadenie (ES) č. 2287/2003 by sa preto malo s ohľadom na uvedené zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2287/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe IV sa dopĺňa tento bod, ktorý znie:

„19.   Zákaz lovu vlečnou sieťou vo vodách okolo Azorských ostrovov, Kanárskych ostrovov a Madeiry

Plavidlám sa zakazuje používať akúkoľvek dnovú vlečnú sieť alebo podobné ťahané siete fungujúce v kontakte s dnom mora vo vodách pod zvrchovanosťou alebo právomocou členských štátov v rámci oblastí ohraničených pásmom, ktoré spájajú tieto súradnice:

a)

Azorské ostrovy

Zemepisná šírka 36° 00′ S

zemepisná dĺžka 23° 00′ Z

Zemepisná šírka 42° 00′ S

zemepisná dĺžka 23° 00′ Z

Zemepisná šírka 42° 00′ S

zemepisná dĺžka 34° 00′ Z

Zemepisná šírka 36° 00′ S

zemepisná dĺžka 34° 00′ Z

b)

Kanárske ostrovy a Madeira

Zemepisná šírka 27° 00′ S

zemepisná dĺžka 19° 00′ Z

Zemepisná šírka 26° 00′ S

zemepisná dĺžka 15° 00′ Z

Zemepisná šírka 29° 00′ S

zemepisná dĺžka 13° 00′ Z

Zemepisná šírka 36° 00′ S

zemepisná dĺžka 13° 00′ Z

Zemepisná šírka 36° 00′ S

zemepisná dĺžka 19° 00′ Z“.

2.

V prílohe V sa do bodu 6 dopĺňa toto písmeno, ktoré znie:

„g)

Odchylne od počtu dní uvedených v písmene a) Tabuľky I ‚Zoskupením rybolovného zariadenia uvedeného v bode 4a’ môžu členské štáty zvýšiť maximálny počet dní prítomnosti v oblasti a neprítomnosti v prístave na 12 pre plavidlá vybavené VMS a s osobitnými povoleniami na rybolov, ktoré sú uvedené v bode 17 písm. b) prílohy IV a sú platné kalendárny mesiac alebo dlhšie.

Takéto plavidlá

oznámia národným orgánom miesto a čas realizácie vylodenia rýb aspoň štyri hodiny pred takýmto vylodením,

môžu len dni zoskupovať, ako je uvedené v písmene b) počas obdobia, kedy sú bez prerušenia držiteľmi osobitného povolenia na rybolov, ktoré je uvedené v bode 17 písm. b) prílohy IV,

môžu uskutočňovať prevod dní len tak, ako je uvedené v bode 10 na plavidlá, ktoré využívajú nárast počtu dní rybolovu v súlade s týmto písmenom.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. októbra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 344, 31.12.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1691/2004 (Ú. v. EÚ L 305, 1.10.2004, s. 3).


20.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1812/2004

z 19. októbra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. októbra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 19. októbra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

51,9

204

41,0

999

46,5

0707 00 05

052

107,2

999

107,2

0709 90 70

052

96,0

999

96,0

0805 50 10

052

60,2

388

57,8

524

66,0

528

42,5

999

56,6

0806 10 10

052

95,9

400

176,0

999

136,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

68,0

400

92,7

404

81,9

512

107,8

720

37,1

800

145,3

804

78,3

999

87,3

0808 20 50

052

89,7

999

89,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


20.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1813/2004

z 19. októbra 2004,

ktoré upravuje nariadenie (ES) č. 1433/2003, ktoré sa vzťahuje na podmienky použitia nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o prevádzkové fondy, prevádzkové programy a finančnú podporu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996, ktoré sa vzťahuje na spoločnú organizáciu trhu v sektore ovocia a zeleniny (1), a najmä na jeho článok 48,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1433/2003 (2) vo svojom článku 17 uvádza, že členské štáty po schválení prevádzkových programov predložených organizáciami výrobcov stanovia dohodnutú výšku podpory najneskôr do 15. decembra roku, ktorý predchádza roku zavedenia týchto programov. S cieľom zlepšenia riadenia rozpočtu spoločnej organizácie trhu by mali členské štáty informovať Komisiu o celkovej schválenej výške podpory pre všetky prevádzkové programy.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1433/2003 vo svojom článku 26 uvádza, že údaje, ktoré sa vzťahujú na organizácie výrobcov a na prevádzkové fondy a programy, musia byť predmetom správ členských štátov predložených Komisii každoročne 1. júna v súlade s prílohou III uvedeného nariadenia. Najneskôr do 15. novembra sa predložia len čísla, ktoré sa vzťahujú na platby konečnej podpory, ktoré boli skutočne realizované. Vzhľadom na skúsenosti získané v priebehu posledných rokov sa dvojitý termín ukončenia pre oznámenia zdá byť neužitočný zdroj administratívnych komplikácií. Bolo by vhodné tento systém zjednodušiť stanovením, že správy členských štátov sa budú zasielať každoročne najneskôr k 15. novembru vrátane definitívnych údajov o platbách finančnej podpory.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1433/2003 vo svojej prílohe I uvádza vyčerpávajúci zoznam činností a výdavkov, ktoré môžu pokrývať prevádzkové programy. Medzi týmito výdavkami sú v bode 2 príslušnej prílohy uvedené špecifické náklady na zlepšovacie opatrenia trvalej kvality, medzi inými v rámci nákupu certifikovaných semien. Skúsenosti ukázali, že je potrebné objasniť termín „certifikované semená“, na základe výslovného odkazu v smernici Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002, ktorá sa vzťahuje na uvedenie semien zeleniny na trh (3), čo zodpovedá cieľu zlepšiť a podporiť kvalitu stanovenú v uvedenom nariadení.

(4)

Následne je potrebné upraviť nariadenie (ES) č. 1433/2003.

(5)

Riadiaci výbor čerstvého ovocia a zeleniny v termíne, ktorý stanovil jeho prezident nevydal žiadne oznámenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1433/2003 sa upravuje nasledovným spôsobom:

1.

K článku 17, k nasledujúcemu pododseku, sa pridáva tento text:

„Členské štáty oznámia Komisii do 30 dní od tohto dátumu celkovú výšku schválenej podpory pre všetky prevádzkové programy.“

2.

V článku 26 odseku 1 sa dátum 1. jún nahrádza dátumom 15. november.

3.

V prílohe I sa bod 2 písm. d) nahrádza nasledujúcim textom:

„d)

zlepšovacie opatrenia kvality vrátane certifikovaného podhubia a certifikovaných rastlín a semien kategórií ‚základných semien’ a ‚certifikovaných semien’ podľa definície smernice Rady 2002/55/ES (4).

4.

V prílohe III časti 3 sa bod 3 ruší.

Článok 2

Toto nariadenie vstupuje do platnosti na tretí deň po dni jeho zverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 bod 3 sa nevzťahuje na prevádzkové programy, ktoré už boli schválené členskými štátmi.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. októbra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1829/2003 Euópskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.“


20.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1814/2004

z 19. októbra 2004,

ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami (1), najmä na jeho článok 5 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (2), najmä na jeho článok 5 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom výmennom režime vaječného albumínu a mliečneho albumínu (3), najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1484/95 (4), určilo pravidlá uplatňovania režimu, ktorý sa týka uplatňovania dodatočných dovozných ciel, a určilo reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, na ktorých spočíva určovanie reprezentatívnych cien produktov v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu, vyplýva, že reprezentatívne ceny pre dovoz niektorých produktov sa majú zmeniť a doplniť s ohľadom na kolísanie cien podľa krajiny pôvodu. Reprezentatívne ceny sa následne majú zverejniť.

(3)

Túto zmenu je potrebné uplatniť v čo najkratšom čase, s ohľadom na situáciu na trhu.

(4)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. októbra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.

(3)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2916/95 (Ú. v. ES L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1601/2004 (Ú. v. EÚ L 292, 15.9.2004, s. 6).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 19. októbra 2004, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

„PRÍLOHA I

Kód KN

Označenie tovaru

Reprezentatívna cena

(v EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3 ods. 3

(v EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 90

Kurčatá zbavené peria a vypitvané, bez hlavy a paprčiek a bez krku, srdca, pečene a puchora, známe ako 65 % kurčatá, alebo inak označené, zmrazené

82,0

11

01

79,5

12

03

0207 14 10

Vykostené kohútie alebo slepačie kusy, zmrazené

143,4

58

01

186,8

37

02

178,7

41

03

261,1

12

04

0207 14 50

Kuracie prsia, zmrazené

134,1

25

03

0207 27 10

Vykostené morčacie kusy, zmrazené

258,5

12

01

274,1

7

04

1602 32 11

Nevarené kohútie alebo slepačie prípravky

161,5

44

01

189,4

30

02

178,7

35

03


(1)  Pôvod dovozu:

01

Brazília

02

Thajsko

03

Argentína

04

Čile“


20.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/9


SMERNICA KOMISIE 2004/105/ES

z 15. októbra 2004,

ktorou sa ustanovujú vzory úradných fytosanitárnych osvedčení alebo fytosanitárnych osvedčení pre opätovný vývoz, ktoré sprevádzajú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety z tretích krajín uvedené v smernici Rady 2000/29/ES

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva (1), najmä na jej článok 13a ods. 4 písm. a),

keďže:

(1)

Podľa smernice 2000/29/ES, rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v tejto smernici, ktoré pochádzajú z tretích krajín, majú byť v zásade sprevádzané originálom požadovaného úradného „fytosanitárneho osvedčenia“ alebo „fytosanitárneho osvedčenia pre opätovný vývoz“ (ďalej len „osvedčenia“).

(2)

Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín (IPPC) zo 6. decembra 1951, uzavretý v rámci Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), vo svojej prílohe špecifikuje vzory osvedčení, ich štandardné znenie a formát, ktoré by sa mali pri ich príprave a vystavovaní zachovávať.

(3)

IPPC bol v rokoch 1979 a 1997 podstatne zmenený a doplnený. Na základe týchto zmien a doplnení boli schválené rôzne vzory osvedčení, ktoré sprevádzajú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pri ich pohybe v medzinárodnej preprave.

(4)

Napriek tomu, že zmeny a doplnenia IPPC z roku 1997 ešte nenadobudli účinnosť, rezolúcia 12/97 z 29. zasadnutia konferencie FAO povolila používanie zmenených a doplnených osvedčení, ako alternatívu a na základe dobrovoľnosti, medzi zmluvnými stranami IPPC, ktoré ich uznávajú. Zdá sa, že veľa zmluvných strán IPPC už používa osvedčenia, založené na vzoroch špecifikovaných v prílohe k IPPC, zmenenej a doplnenej v roku 1997.

(5)

Mali by sa ustanoviť vzory osvedčení, ktoré sprevádzajú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pri vstupe do spoločenstva.

(6)

Národné organizácie na ochranu rastlín si zvyčajne zaobstarávajú osvedčenia vo veľkých množstvách. Je vhodné stanoviť pravidlá používania osvedčení, ktoré vychádzajú zo vzorov špecifikovaných v prílohe k IPPC, zmenenej a doplnenej v roku 1979, počas prechodného obdobia.

(7)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho fytosanitárneho výboru,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Na účely článku 13 ods. 1 bod ii) smernice 2000/29/ES členské štáty uznávajú úradné „fytosanitárne osvedčenia“ alebo „fytosanitárne osvedčenia pre opätovný vývoz“ („osvedčenia“), ktoré sprevádzajú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, uvedené v časti B prílohy V k smernici 2000/29/ES, pochádzajúce zo zmluvných tretích krajín Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (IPPC), ktoré sa vydávajú v súlade so vzormi špecifikovanými v prílohe I.

2.   Členské štáty uznávajú osvedčenia uvedené v odseku 1, len ak bola pri ich vyplnení zohľadnená Medzinárodná norma pre fytosanitárne opatrenia č. 12 FAO o Usmerneniach pre fytosanitárne osvedčenia.

Článok 2

Členské štáty uznávajú osvedčenia vydané v súlade so vzormi uvedenými v prílohe II do 31. decembra 2009.

Článok 3

1.   Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2004. Okamžite oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku takýchto ustanovení a tejto smernice.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 15. októbra 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/70/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 97).


PRÍLOHA I

Image

Image


PRÍLOHA II

Image

Image


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

20.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/15


ROZHODNUTIE RADY

z 11. októbra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok

(2004/701/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na prvý pododsek jej článku 207 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 121 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 28 ods. 1 a 41 ods. 1,

so zreteľom na článok 12 Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (1),

keďže:

(1)

Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia zmenil a doplnil s účinnosťou od 1. novembra 2004 ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Zmluvy o Európskej únii týkajúce sa váženia hlasov v Rade.

(2)

Na základe článku 205 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, článku 118 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ako aj článku 23 ods. 2, tretí pododsek a článku 34 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, tak ako ich zmenil a doplnil uvedený akt o pristúpení, člen Rady môže pri prijímaní rozhodnutia Rady kvalifikovanou väčšinou požiadať o overenie, či členské štáty tvoriace túto kvalifikovanú väčšinu predstavujú aspoň 62 % celkového obyvateľstva únie. Je potrebné určiť spôsoby uplatňovania týchto ustanovení.

(3)

Preto je potrebné schváliť v súlade s údajmi poskytnutými Štatistickým úradom Európskych spoločenstiev celkový počet obyvateľstva každého členského štátu na obdobie jedného roka a zabezpečiť každoročnú aktualizáciu týchto údajov.

(4)

Bod IV, časť A, „Odporúčaní pre sčítanie obyvateľstva a domácností z roku 2000 v oblasti Európskeho hospodárskeho spoločenstva“ stanovených spoločne Európskou hospodárskou komisiou Organizácie spojených národov a Štatistickým úradom Európskych spoločenstiev vymedzuje pojem celkového počtu obyvateľstva štátu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rokovací poriadok Rady z 22. marca 2004 (2004/338/ES, Euratom) (2) sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 11 sa vkladá nový odsek, ktorý znie:

„5.   Ak člen Rady pri prijímaní rozhodnutia Rady kvalifikovanou väčšinou o to požiada, na základe číselných údajov o obyvateľstve uvedených v článku 1 prílohy IIa sa overuje, či členské štáty tvoriace túto kvalifikovanú väčšinu predstavujú aspoň 62 % celkového obyvateľstva únie.“

2.

Za prílohu II sa vkladá nová príloha, ktorá znie:

„PRÍLOHA IIa

SPÔSOBY UPLATŇOVANIA USTANOVENÍ O VÁŽENÍ HLASOV V RADE

Článok 1

Na uplatnenie článku 205 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, článku 118 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ako aj tretieho pododseku článku 23 ods. 2 a článku 34 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, je na obdobie od 1. novembra 2004 do 31. decembra 2005 počet obyvateľov každého členského štátu nasledujúci:

Členský štát

Obyvateľstvo

(× 1 000)

Nemecko

82 531,7

Francúzsko

61 684,7

Spojené kráľovstvo

59 651,5

Taliansko

57 888,2

Španielsko

42 345,3

Poľsko

38 190,6

Holandsko

16 258,0

Grécko

11 041,1

Portugalsko

10 474,7

Belgicko

10 396,4

Česká republika

10 211,5

Maďarsko

10 116,7

Švédsko

8 975,7

Rakúsko

8 114,0

Dánsko

5 397,6

Slovensko

5 380,1

Fínsko

5 219,7

Írsko

4 027,5

Litva

3 445,9

Lotyšsko

2 319,2

Slovinsko

1 996,4

Estónsko

1 350,6

Cyprus

730,4

Luxembursko

451,6

Malta

399,9

Súčet

458 599,0

prah (62 %)

284 331,4

Článok 2

1.   Členské štáty každý rok do 1. septembra oznámia Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev údaje o ich celkovom obyvateľstve platné k 1. januáru prebiehajúceho roka.

2.   Rada s účinkom od 1. januára každého roka upraví číselné údaje uvedené v článku 1 v súlade s údajmi, ktoré má Štatisticky úrad Európskych spoločenstiev k dispozícii k 30. septembru predchádzajúceho roka. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2004.

V Luxemburgu 11. októbra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 106, 15.4.2004, s. 22.


Komisia

20.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/17


ROZHODNUTIE č. 28/2004 SPOLOČNÉHO VÝBORU USTANOVENÉHO PODĽA DOHODY O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A SPOJENÝMI ŠTÁTMI AMERICKÝMI

z 19. júla 2004

týkajúce sa zaradenia orgánu na posudzovanie zhody do zoznamu sektorovej prílohy o elektromagnetickej kompatibilite

(2004/702/ES)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na dohodu o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, najmä na články 7 a 14,

ROZHODOL TAKTO:

1.

Do zoznamu orgánov na posudzovanie zhody sa v stĺpci „prístup ES na trh USA“ v oddieli V sektorovej prílohy o elektromagnetickej kompatibilite doplní orgán na posudzovanie zhody uvedený v dodatku A.

2.

Zmluvné strany sa dohodli na špecifickom rozsahu zaradenia orgánu na posudzovanie zhody do zoznamu uvedeného v dodatku A pokiaľ ide o výrobky a postupy na posudzovanie zhody, a budú tento zoznam uchovávať v platnosti.

Toto rozhodnutie vypracované dvojmo podpíšu zástupcovia spoločného výboru, ktorí sú oprávnení konať v mene zmluvných strán, na účely zmeny a doplnenia dohody. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť od dátumu posledného podpisu.

Vo Washingtone D.C. 7. júla 2004

V mene Spojených štátov amerických

James C. SANFORD

V Bruseli 19. júla 2004

V mene Európskeho spoločenstva

Joanna KIOUSSI


Dodatok A

Orgán na posudzovanie zhody ES doplnený do zoznamu orgánov na posudzovanie zhody v stĺpci „prístup ES na trh USA“ v oddieli V sektorovej prílohy o elektromagnetickej kompatibilite

GYL Technologies

Parc d’activités de Lanserre

21, rue de la Fuye

F-49610 Juigné-sur-Loire

Tel: (33 2) 41 57 57 40

Fax: (33 2) 41 45 25 77