ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 304

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
30. septembra 2004


Obsah

 

I.   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1590/2004 z 26. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje program spoločenstva na ochranu, charakterizáciu, zhromažďovanie a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1467/94 ( 1 )

1

 

*

Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych normách pre uznanie a postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti ako utečencov alebo osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu z iných dôvodov, a o obsahu poskytnutej ochrany

2

 

 

II.   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/633/ES:Rozhodnutie Rady z 30. marca 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v oblasti colníctva

3

 

*

2004/634/ES:Rozhodnutie Rady z 30. marca 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení a rozšírení Dohody o colnej spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach na spoluprácu v oblasti bezpečnosti kontajnerov a v súvisiacich záležitostiach

4

 

*

2004/635/ES:Rozhodnutie Rady z 21. apríla 2004 o uzavretí euro-stredozemskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej

5

 

*

2004/636/ES:Rozhodnutie Rady z 29. apríla 2004 o uzavretí Protokolu o pristúpení Európskeho spoločenstva k Európskej organizácii pre bezpečnosť letovej prevádzky Európskym spoločenstvom

6

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I. Akty, ktorých uverejnenie je povinné

30.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1590/2004

z 26. apríla 2004,

ktorým sa ustanovuje program spoločenstva na ochranu, charakterizáciu, zhromažďovanie a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1467/94

(Text s významom pre EHP)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


30.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/2


SMERNICA RADY 2004/83/ES

z 29. apríla 2004

o minimálnych normách pre uznanie a postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti ako utečencov alebo osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu z iných dôvodov, a o obsahu poskytnutej ochrany

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


II. Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

30.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/3


ROZHODNUTIE RADY

z 30. marca 2004

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v oblasti colníctva

(2004/633/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


30.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/4


ROZHODNUTIE RADY

z 30. marca 2004

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení a rozšírení Dohody o colnej spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach na spoluprácu v oblasti bezpečnosti kontajnerov a v súvisiacich záležitostiach

(2004/634/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


30.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/5


ROZHODNUTIE RADY

z 21. apríla 2004

o uzavretí euro-stredozemskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej

(2004/635/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


30.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/6


ROZHODNUTIE RADY

z 29. apríla 2004

o uzavretí Protokolu o pristúpení Európskeho spoločenstva k Európskej organizácii pre bezpečnosť letovej prevádzky Európskym spoločenstvom

(2004/636/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.