ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 297

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
22. septembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1650/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1651/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2921/90 o podpore výroby kazeínu a kazeinátov z odstredeného mlieka

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1652/2004 z 20. septembra 2004, ktorým sa povoľujú transfery medzi množstevnými limitmi textilných a odevných výrobkov pôvodom z Pakistanskej islamskej republiky

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcich sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry

6

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

*

2004/646/ES, Euratom:Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov Európskej únie zo 14. júla 2004, ktorým sa vymenúvajú sudcovia Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

17

 

 

Rada

 

*

2004/647/ES:Rozhodnutie č. 2/2004 Rada ministrov ACP-ES z 30. júna 2004 o revízii podmienok financovania krátkodobých výkyvov v príjmoch z vývozu (Príloha II k Dohode o partnerstve ACP-ES podpísanej v Cotonou)

18

 

*

2004/648/ES:Rozhodnutie Rady z 13. septembra 2004 o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v Európskom partnerstve s Chorvátskom

19

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

22.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1650/2004

z 21. septembra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 22. septembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. septembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 21. septembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

67,6

999

67,6

0707 00 05

052

94,6

096

12,9

999

53,8

0709 90 70

052

89,5

999

89,5

0805 50 10

052

76,3

388

60,5

508

37,1

524

54,4

528

51,3

999

55,9

0806 10 10

052

83,2

220

121,0

400

170,3

624

148,4

999

130,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

66,3

400

93,0

508

68,9

512

94,0

528

86,4

800

177,0

804

64,5

999

92,9

0808 20 50

052

92,8

388

86,0

999

89,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

119,6

999

119,6

0809 40 05

066

53,9

094

29,3

624

117,4

999

66,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


22.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1651/2004

z 21. septembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2921/90 o podpore výroby kazeínu a kazeinátov z odstredeného mlieka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 o spoločnom organizovaní trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jej článok 15 b),

keďže:

(1)

Článok 2 ods. l. nariadenia Komisie (EHS) č. 2921/90 z 10. októbra 1990 o podpore výroby kazeínu a kazeinátov z odstredeného mlieka (2) stanovuje podporu pre odstredené mlieko spracované na kazeín alebo na kazeináty. Vzhľadom na vývoj trhovej ceny kazeínu a kazeinátov na trhu Spoločenstva a na svetovom trhu je potrebné podporu znížiť.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2921/90 sa mení nasledovne.

(3)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nezaujal stanovisko v predsedom stanovej lehote,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 2 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2921/90 sa „4,80 EUR“ nahrádza takto: „3,30 EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobudne účinnosť v nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli dňa 21. septembra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 279, 11.10.1990. s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1325/2004 (Ú. v. ES L 246, 20.7.2004, s. 21).


22.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1652/2004

z 20. septembra 2004,

ktorým sa povoľujú transfery medzi množstevnými limitmi textilných a odevných výrobkov pôvodom z Pakistanskej islamskej republiky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 z 12. októbra 1993 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (1), najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1)

Memorandum o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanskou islamskou republikou o dojednaniach v oblasti prístupu textilných výrobkov na trh, ktoré bolo schválené rozhodnutím Rady 96/386/ES (2), stanovuje, že niektoré žiadosti Pakistanu o tzv. „výnimočnú flexibilitu“ by mali byť priaznivo zvážené.

(2)

Pakistanská islamská republika podala žiadosť o transfery medzi kategóriami dňa 24. mája 2004.

(3)

Transfery požadované Pakistanskou islamskou republikou spadajú pod limity ustanovení o flexibilite uvedené v článku 7 nariadenia (EHS) č. 3030/93 a stanovené v prílohe VIII stĺpec 9.

(4)

Je vhodné žiadosť schváliť.

(5)

Je žiaduce, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť deň po jeho uverejnení, aby bolo prevádzkovateľom umožnené využívať ho čo najskôr.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre textil zriadeným článkom 17 nariadenia (EHS) č. 3030/93,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Transfery medzi množstevnými limitmi pre textilný tovar pôvodom z Pakistanskej islamskej republiky sa v súlade s prílohou pre kvótový rok 2004 povoľujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 487/2004 (Ú. v. EÚ L 79, 17.3.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 153, 27.6.1996, s. 47.


PRÍLOHA

PAKISTAN

ÚPRAVA

Skupina

Kategória

Jednotka

Limit 2004

Množstvo po úprave

Množstvo v jednotkách

Množstvo v tonách

%

Flexibilita

Nové množstvo po úprave

IB

4

ks

50 030 000

54 445 723

12 960 000

2 000

25,9

Transfer z kategórie 28

67 405 723

IB

5

ks

14 849 000

15 467 728

2 265 000

500

15,3

Transfer z kategórie 28

17 732 728

IIA

20

kg

59 896 000

61 953 754

1 500 000

1 500

2,5

Transfer z kategórie 28

63 453 754

IIB

28

ks

128 083 000

137 043 630

– 6 440 000

– 4 000

– 5,0

Transfer do kategórií 4, 5 a 20

130 603 630


22.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1653/2004

z 21. septembra 2004,

ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcich sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcich sa riadenia programov Spoločenstva (1) a najmä na jeho článok 15,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Rady,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 58/2003 ustanovilo štatút výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, a ktorých vytvorenie bolo zverené Európskej komisii.

(2)

Tieto výkonné agentúry (ďalej len „agentúry“) budú mať právnu subjektivitu a vlastný prevádzkový rozpočet, ktorého výkon sa v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 58/2003 riadi týmto vzorovým finančným nariadením. Napriek tomu, že Komisia preniesla na agentúry úlohy rozpočtového výkonu operačných úverov, ktoré sa vzťahujú na programy Spoločenstva, tieto úvery zostávajú začlenené do všeobecného rozpočtu a riadia sa nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o finančnom nariadení platnom pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2) (ďalej len „všeobecné finančné nariadenie“).

(3)

V súlade s článkom 15 nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 pokrýva prevádzkový rozpočet výkonných agentúr výdavky na prevádzku výkonnej agentúry na rozpočtový rok.

(4)

V súlade s nariadením (ES) č. 58/2003 je vhodné prijať vzorové finančné nariadenie, ktoré sú agentúry povinné aplikovať pri spravovaní ich prevádzkových úverov a ktorých obsah sa musí čo najviac približovať všeobecnému finančnému nariadeniu. V prípade, že vzorové finančné nariadenie výslovne neustanovuje pravidlá, uplatňujú sa ustanovenia všeobecného finančného nariadenia a nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 o pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, ustanovujúceho finančné nariadenie platné pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3).

(5)

Je potrebné znovu potvrdiť rešpektovanie základných princípov rozpočtového práva (jednotnosť, všeobecnosť, špecializácia a zročnosť), ako aj princípy rozpočtovej pravdivosti, rovnováhy, účtovnej jednotky, dobrého finančného hospodárenia a transparentnosti.

(6)

V personálnej oblasti musia agentúry rozlišovať medzi dočasnými zamestnancami, tvoriacimi zoznam výkonných zamestnancov, ktorý schvaľuje rozpočtový úrad, a úvermi umožňujúcimi odmeňovanie ostatných kategórií úradníkov zamestnaných na základe znovu obnoviteľnej zmluvy.

(7)

Je nutné určiť právomoci a zodpovednosť účtovníka a príkazcu agentúry ako finančných aktérov, ktorí musia podliehať štatútu zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako aj určiť podmienky, na základe ktorých môže príkazca preniesť svoju právomoc rozpočtového výkonu.

(8)

Je vhodné zabezpečiť príkazcovi širokú autonómiu pri riadení. Musí mať úplnú voľnosť pri prevodoch za podmienky, že bude informovať riadiaci výbor, ktorý musí mať právo na vyjadrenie nesúhlasu do jedného mesiaca.

(9)

V súlade s článkom 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 58/2003 vykonáva vo výkonných agentúrach funkciu vnútorného audítora vnútorný audítor Komisie. Vnútorný audítor Komisie je povinný voči výkonným agentúram vykonávať rovnaké funkcie ako tie, ktoré mu na základe všeobecného finančného nariadenia prislúchajú voči Komisii. Okrem toho, tak ako je to v prípade príkazcov v Komisii, príkazca agentúry musí mať právo poradiť sa v oblasti odhadu rizika so svojím vlastným vnútorným auditom.

(10)

Časový harmonogram na zostavenie prevádzkového rozpočtu, predloženie účtov a splnenie záväzkov je každá výkonná agentúra povinná rešpektovať ustanovenia nariadenia (ES) č. 58/2003, všeobecného finančného nariadenia. Úrad pre splnenie záväzkov prevádzkového rozpočtu výkonných agentúr je ten istý úrad ako pre všeobecný rozpočet.

(11)

Účtovné pravidlá uplatňované agentúrami musia umožniť konsolidáciu s účtami Komisie. Musia byť prijaté účtovníkom Komisie analogicky s článkom 133 všeobecného finančného nariadenia. Kontrolu účtov agentúry zabezpečí Dvor audítorov.

(12)

Je vhodné, aby sa na inštanciu uvedenú v článku 66 odsek 4 všeobecného finančného nariadenia, ktorá bola vytvorená Komisiou na účel zhodnotenia protiprávnosti, mohla obrátiť každá agentúra tak, aby sa jednotlivé zhodnotenia týkali vždy rovnakého správania.

(13)

V oblasti verejných trhov vykonávaných na vlastný účet platia pre prevádzkový rozpočet agentúr rovnaké požiadavky ako pre Komisiu. V tomto ohľade stačí odkázať na všeobecné finančné nariadenie.

(14)

Nie je potrebné určiť ustanovenia v oblasti udeľovania dotácií, pretože agentúry nemôžu udeľovať dotácie z ich prevádzkového rozpočtu, ktorý je určený výhradne na pokrytie administratívnych výdavkov.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

PREDMET

Článok 1

Toto nariadenie určuje základné pravidlá platné pre zostavovanie a spravovanie prevádzkového rozpočtu (ďalej len „rozpočet“) agentúr uvedených v nariadení (ES) č. 58/2003 (ďalej len „agentúry“ alebo „agentúra“).

Článok 2

Pre všetky aspekty týkajúce sa prevádzky výkonných agentúr, ktoré nie sú výslovne určené týmto nariadením, platia mutatis mutandis ustanovenia nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 (ďalej len „všeobecné finančné nariadenie“) a nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

HLAVA II

ROZPOČTOVÉ PRINCÍPY

Článok 3

Za podmienok určených týmto nariadením dodržuje zostavenie a spravovanie rozpočtu princíp jednotnosti a pravdivosti rozpočtu, zročnosti, rovnováhy, účtovnej jednotky, všeobecnosti, špecializácie, dobrého finančného riadenia a transparentnosti.

KAPITOLA 1

Princíp jednotnosti a pravdivosti rozpočtu

Článok 4

Rozpočet je akt, ktorým sa pre každý rozpočtový rok určuje a povoľuje suma príjmov a nutných výdavkov agentúry.

Článok 5

Príjmy agentúry zahŕňajú dotáciu udeľovanú Spoločenstvom a iné prípadné príjmy vrátane príjmov vymedzených v článku 15.

Výdavky zahŕňajú výdavky na prevádzku agentúry a v prípade potreby aj výdavky financované z príjmov vymedzených v prvom odseku.

Článok 6

Príjmy a výdavky môžu byť vykonané len započítaním do položiek rozpočtu.

Rozpočet nemôže obsahovať žiaden úver, ktorý nezodpovedá nutnému výdavku.

Žiaden výdavok nemôže byť vykonaný ani predpísaný mimo rámec rozpočtom povolených úverov.

KAPITOLA 2

Princíp zročnosti

Článok 7

Úvery začlenené do rozpočtu sa povoľujú na obdobie jedného rozpočtového roka, ktorý začína 1. januárom a končí 31. decembrom.

Úvery začlenené do rozpočtu sú nerozložené úvery.

Prevádzkové výdavky vyplývajúce zo zmlúv platných pre obdobie dlhšie ako rozpočtový rok, z dôvodu miestnych zvyklostí alebo dodávky materiálu sú započítané do rozpočtu za rozpočtový rok, v ktorom sú vykonané.

Článok 8

Príjmy agentúry sa počítajú v rámci rozpočtového roku na základe súm inkasovaných počas rozpočtového roka. Na ich základe dochádza k otvoreniu úverov v rovnakej výške.

Úvery udelené počas rozpočtového roku môžu byť použité len na pokrytie výdavkov vynaložených a uhradených počas tohto rozpočtového roku a na pokrytie súm záväzkov predošlého rozpočtového roku.

Článok 9

Úvery nepoužité do konca rozpočtového roku, v ktorom boli zaregistrované, sú zrušené.

Úvery zodpovedajúce záväzkom, ktoré sa pravidelne zjednávajú na konci rozpočtového roku, sú zo zákona prevedené do nasledovného rozpočtového roku. Prevedené úvery, ktoré sa nepoužijú do 31. marca rozpočtového roku N+1, sú automaticky zrušené. Účtovníctvo umožňuje rozlišovať takto prevedené úvery.

Úvery súvisiace s personálnymi výdavkami nemôžu byť prevedené.

Úvery dostupné do 31. decembra zodpovedajúce vymedzeným príjmom uvedeným v článku 15 sa môžu zo zákona previesť. Dostupné úvery zodpovedajúce vymedzeným prevedeným príjmom sa musia použiť prednostne.

Článok 10

Hneď ako je rozpočet definitívny, úvery uvedené v rozpočte je možné použiť s účinnosťou od 1. januára.

Výdavky na bežné riadenie môžu byť však od 15. novembra každého roka vopred uhradené z úverov naplánovaných na nasledujúci rozpočtový rok. Tieto zálohy nemôžu prekročiť štvrtinu úverov uvedených v príslušnej rozpočtovej položke prebiehajúceho rozpočtového roku. Nemôžu sa vzťahovať na nové výdavky, ktorých princíp ešte nebol schválený pri poslednom pravidelnom prijímaní rozpočtu.

Okrem toho výdavky, ako napríklad nájomné, ktoré musia byť uhradené v predstihu, je možné uhradiť od 1. decembra z úverov určených na nasledujúci rozpočtový rok.

Ak rozpočet nie je prijatý do začiatku rozpočtového roku, použije sa mutatis mutandis režim provizórnych dvanástok, ktorý ustanovuje všeobecné finančné nariadenie.

KAPITOLA 3

Princíp rovnováhy

Článok 11

Rozpočet musí byť v príjmoch a výdavkoch vyvážený. Agentúra nemôže podpísať pôžičky.

Úvery nemôžu prekročiť sumu dotácie uvedenej v článku 5 zvýšenú o vymedzené príjmy a iné prípadné príjmy uvedené v článku 5.

Článok 12

Ak je výsledné saldo v zmysle článku 56 kladnej hodnoty, vracia sa Komisii až do výšky dotácie poskytnutej počas rozpočtového roku.

Rozdiel medzi dotáciou uvedenou v článku 5 a dotáciou, ktorá bola poskytnutá agentúre, sa ruší.

KAPITOLA 4

Princíp účtovnej jednotky

Článok 13

Rozpočet je zostavený, realizovaný a vyúčtovaný v eurách.

Pre potreby pokladne však účtovník agentúry môže v náležite odôvodnených prípadoch vykonať operácie v národných menách a v prípade potreby v menách tretích krajín.

KAPITOLA 5

Princíp všeobecnosti

Článok 14

Suma príjmov pokrýva sumu výdavkov, s výnimkou príjmov vymedzených na financovanie špecifických výdavkov. Príjmy a výdavky sú zapísané bez vzájomnej kompenzácie s výhradou článku 16.

Článok 15

Príjmy zodpovedajúce určitému účelu, ako príjmy z nadácií, dotácie, dary a dedičstvo, ako aj príjmy pochádzajúce z členských štátov, tretích krajín alebo rôznych inštitúcií pre výkon programov financovaných z iných zdrojov, ako je všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (ďalej len „všeobecný rozpočet“) tvoria príjmy vymedzené na financovanie špecifických výdavkov.

Každý vymedzený príjem musí pokryť všetky priame alebo nepriame výdavky na danú činnosť alebo účel. Rozpočet určuje štruktúru príjmu kategórií vymedzených príjmov a v rámci možností aj ich výšku.

Riadiaci výbor rozhoduje po obdržaní súhlasu Komisie o prijatí všetkých darov, dedičstiev a dotácií pochádzajúcich z iných zdrojov ako zo Spoločenstva.

Článok 16

Ceny výrobkov alebo dávky poskytnuté agentúre sú pripísané do rozpočtu v celkovej sume bez dane, ak zahŕňajú daň, ktorá je preplácaná naspäť buď členským štátom na základe protokolu o privilégiách a imunitách Európskych spoločenstiev, alebo členským štátom, alebo tretím štátom na základe iných náležitých zmlúv.

Národné daňové výdavky, hradené dočasne agentúrou na základe prvého odseku, sú zapísané na čakacom účte, pokým nebudú vrátené daným štátom. Prípadné záporné saldo je zapísané ako výdavok rozpočtu.

KAPITOLA 6

Princíp špecializácie

Článok 17

Všetky úvery sú rozdelené podľa názvu a kapitoly, kapitoly sú delené na články a položky.

Článok 18

O prevodoch úverov v rámci prevádzkového rozpočtu rozhoduje riaditeľ. V predstihu o tom informuje Komisiu a riadiaci výbor, ktorí majú lehotu jeden mesiac na vyjadrenie nesúhlasu s týmito prevodmi. Po uplynutí tejto lehoty sa považujú za prijaté.

Úvery zodpovedajúce vymedzeným príjmom nemôžu byť prevedené, iba ak si pri tom zachovajú svoje vymedzenie.

KAPITOLA 7

Princíp dobrého finančného hospodárenia

Článok 19

1.   Rozpočtové úvery sú používané v súlade s princípom dobrého finančného hospodárenia, a to v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

2.   Princíp hospodárnosti spočíva v tom, že prostriedky používané agentúrou pri realizácii jej aktivít sú dostupné v potrebnom čase, v príslušnom množstve a kvalite a za najlepšiu cenu.

Princíp efektívnosti sa usiluje o najlepší vzťah medzi použitými prostriedkami a dosiahnutými výsledkami.

Princíp účinnosti spočíva v úsilí o dosiahnutie určených špecifických cieľov a o dosiahnutie predpokladaných výsledkov. Tieto výsledky musia byť vyhodnotené.

3.   Ročný program práce výkonnej agentúry prijatý riadiacim výborom obsahuje detailné ciele a ukazovatele výkonu.

KAPITOLA 8

Princíp transparentnosti

Článok 20

Rozpočet je zostavený, realizovaný a vyúčtovaný v súlade s princípom transparentnosti.

Rozpočet a opravné rozpočty sú po ich definitívnom prijatí publikované v Úradnom vestníku Európskej únie do dvoch mesiacov od ich schválenia.

HLAVA III

ZOSTAVENIE A ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU

Článok 21

Výkonná agentúra predloží Komisii najneskôr do 31. marca daného roku predbežný prehľad príjmov a výdavkov, zostavený riaditeľom agentúry a schválený riadiacim výborom, všeobecných zameraní potvrdzujúcich prehľad a tiež program práce agentúry.

Predbežný prehľad príjmov a výdavkov agentúry zahŕňa:

a)

zoznam zamestnancov stanovujúci počet dočasných zamestnancov, ktorých zamestnávanie bude schvaľované v rámci obmedzení rozpočtových úverov na základe hodnosti a kategórie;

b)

v prípade zmeny počtu zamestnancov odôvodnenie stavu, ktorý vedie k žiadosti o nových zamestnancov;

c)

trojmesačný plán pokladne v oblasti platieb a inkasa.

Článok 22

V rámci prijímania všeobecného rozpočtu predloží Komisia rozpočtovému úradu plánovaný stav agentúry a navrhne výšku dotácie určenej pre agentúru a počet zamestnancov, ktorý považuje za potrebný pre agentúru.

Rozpočet agentúry môže byť v súlade s postupom uvedeným v článku 13 nariadenia (ES) č. 58/2003 prijatý ako konečný len po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Rozpočtový úrad schváli na základe ustanovení článku 24 zoznam zamestnancov všetkých agentúr, ako aj všetky ich neskoršie zmeny.

Každá zmena v rozpočte vrátane zoznamu zamestnancov je predmetom opravného rozpočtu prijatého rovnakým postupom ako pôvodný rozpočet, s výhradou článkov 18 a 24.

Článok 23

Rozpočet obsahuje prehľad príjmov a prehľad výdavkov. Uvádza:

1.

v prehľade príjmov:

a)

predpokladané príjmy agentúry na príslušný rozpočtový rok;

b)

príjmy z predošlého rozpočtového roku a z rozpočtového roku n–2;

c)

príslušný komentár pre každú položku príjmov;

2.

v prehľade výdavkov:

a)

úvery za príslušný rozpočtový rok;

b)

úvery z predošlého rozpočtového roku a z rozpočtového roku n–2;

c)

príslušný komentár pre každú položku výdavkov.

Článok 24

1.   Zoznam zamestnancov uvedený v článku 21 obsahuje popri povolenom počte zamestnancov pre rozpočtový rok aj povolený počet zamestnancov v predošlom rozpočtovom roku, ako aj počet reálne obsadených zamestnaneckých miest. Pre agentúry predstavuje pevný limit, nad tento limit nie je možné realizovať žiadnu nomináciu.

Riadiaci výbor však môže zmeniť zoznam zamestnancov až do výšky 10 % pre miesta do hodnosti A3 tak, aby to neovplyvnilo objem príslušného úveru na personál pri plnom výkone a aby zostal dodržaný limit pre celkový počet miest povolených zoznamom zamestnancov.

2.   Porušením odseku 1 môžu byť činnosti vykonávané na čiastočný úväzok a povolené úradom, ktorý má právomoc nominácie v súlade s ustanoveniami o štatúte zamestnancov a o systéme platnom pre ostatných úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len „postavenie“) kompenzované.

HLAVA IV

SPRAVOVANIE ROZPOČTU

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 25

Riaditeľ vykonáva funkcie príkazcu. Je zamestnancom so štatútom zamestnanca ES. Spravuje rozpočet v oblasti príjmov a výdavkov v súlade s týmto nariadením, na svoju vlastnú zodpovednosť a v rámci poskytnutých úverov.

Článok 26

Riaditeľ môže previesť svoje právomoci spravovania rozpočtu na úradníkov agentúry, ktorí majú štatút zamestnanca ES. Títo úradníci môžu konať len v rámci právomocí, ktoré sú im výslovne udelené.

Článok 27

V zmysle kapitoly 2 tejto časti je každému finančnému aktérovi zakázané vykonať akýkoľvek akt spravovania rozpočtu, pri ktorom by mohli byť v konflikte jeho vlastné záujmy so záujmami agentúry alebo Spoločenstiev. Ak sa takýto prípad vyskytne, príslušný aktér má povinnosť nekonať a informovať o tom svojho nadriadeného. Riaditeľ o tom musí informovať riadiaci výbor.

Konflikt záujmov nastane, ak je nestranný a objektívny výkon funkcií finančného aktéra spravujúceho rozpočet alebo vnútorného audítora vystavený nebezpečenstvu z rodinných a citových dôvodov, z dôvodu politickej príslušnosti, z dôvodu ekonomických záujmov alebo z akéhokoľvek motívu záujmového spoločenstva a osoby požívajúcej výhody.

KAPITOLA 2

Finanční aktéri

Článok 28

Funkcie príkazcu a účtovníka sú oddelené a navzájom nezlučiteľné.

Článok 29

Príkazca je poverený spravovaním príjmov a výdavkov v súlade s princípmi dobrého finančného riadenia a zabezpečením ich súladu s právom a zákonom. Počas 5 rokov od rozhodnutia o vyúčtovaní výkonu rozpočtu ukladá dôkazové materiály týkajúce sa vykonaných operácií.

Príkazca vytvorí v súlade s minimálnymi náležitými normami prijatými Komisiou pre vlastné oddelenia a so zreteľom na špecifické riziká spojené s prostredím, ktoré riadi, organizačnú štruktúru, systém a postupy riadenia a vnútornej kontroly prispôsobené výkonu jeho funkcií vrátane v prípade potreby ex post kontroly.

V závislosti od povahy a rozsahu svojich úloh môže príkazca zaviesť v rámci svojich oddelení funkciu odborníka a poradcu, ktorý mu bude pomáhať pri riadení rizík spojených s jeho aktivitami.

Pred povolením operácie musí úradník, ktorý nie je úradníkom iniciujúcim operáciu, skontrolovať operačné a finančné aspekty operácie. Kontrola ex ante a ex post a iniciácia operácie sú dve nezávislé funkcie.

Príkazca podá riadiacemu výboru správu o svojich funkciách najneskôr do 15. marca rozpočtového roka vo forme ročnej správy o činnosti v súlade s článkom 9 ods. 7 nariadenia (ES) č. 58/2003.

Článok 30

Riadiaci výbor menuje účtovníka so štatútom zamestnanca ES, ktorý je poverený:

a)

správnym vykonávaním platieb, inkasom príjmov a pokrytím zaznamenaných pohľadávok;

b)

vytvorením účtov agentúry v súlade s hlavou VI;

c)

vedením účtovníctva v súlade s hlavou VI;

d)

zavedením v súlade s ustanoveniami prijatými účtovníkom Komisie účtovných pravidiel a metód, a tiež účtovného plánu;

e)

spravovaním pokladne.

Účtovník obdrží od príkazcu zaručujúceho spoľahlivosť informácií, ktoré zverejňuje, všetky informácie potrebné na vytvorenie účtov, ktoré budú predstavovať verný obraz o majetku agentúry a rozpočtovom výkone.

Účtovník má ako jediný splnomocnenie na zaobchádzanie s prostriedkami a cennými papiermi. Je zodpovedný za ich uchovávanie.

KAPITOLA 3

Povinnosti finančných aktérov

Článok 31

Každý, kto sa zúčastňuje finančného riadenia a kontroly finančných operácií a považuje rozhodnutie, ktoré mu bolo nariadeným uložené vykonať či prijať za nezákonné, prípadne v rozpore s princípmi dobrého finančného riadenia alebo s profesionálnymi pravidlami, ktoré sa zaviazal rešpektovať, bude o tom písomne informovať riaditeľa a v prípade nečinnosti riaditeľa bude s časovým odstupom informovať inštanciu stanovenú v článku 35 a riadiaci výbor. V prípade akejkoľvek nelegálnej aktivity, podvodu alebo korupcie, schopných poškodiť záujmy Spoločenstva, bude informovať orgány a inštancie poverené platnou legislatívou.

Článok 32

Bez toho, aby boli dotknuté prípadné disciplinárne opatrenia, môžu príslušní príkazcovia v ktorejkoľvek chvíli dočasne alebo definitívne stiahnuť splnomocnenie vydané orgánom, ktorý ich menoval, a to na základe odôvodneného rozhodnutia a po tom, ako boli vypočutí. Riaditeľ je oprávnený v ktorejkoľvek chvíli zrušiť svoj súhlas k určitému špecifickému splnomocneniu.

Bez toho, aby boli dotknuté prípadné disciplinárne opatrenia, môže byť účtovník na základe odôvodneného rozhodnutia a po tom, ako bol vypočutý, v ktorejkoľvek chvíli dočasne alebo definitívne odvolaný riadiacim výborom zo svojej funkcie. Riadiaci výbor následne menuje dočasného účtovníka.

Článok 33

Ustanovenia tejto kapitoly nerozhodujú o trestnej zodpovednosti príkazcu a jeho splnomocnencov za podmienok, ktoré určuje platné vnútroštátne právo a tiež platné ustanovenia o ochrane finančných záujmov Spoločenstva a boji proti korupcii vzťahujúce sa na zamestnancov Spoločenstiev a členských krajín.

Každý príkazca a účtovník nesie v podmienkach daných štatútom disciplinárnu aj trestnú zodpovednosť. V prípade akejkoľvek nelegálnej aktivity, podvodu alebo korupcie, schopných poškodiť záujmy Spoločenstva, budú úrady a inštancie poverené platnou legislatívou zadržané.

Článok 34

1.   Príkazca nesie trestnú zodpovednosť v podmienkach daných štatútom. Z tohto titulu môže byť nútený úplne napraviť škodu spôsobenú Spoločenstvám z dôvodu závažných osobných chýb, ktoré spôsobil pri výkone alebo zneužijúc svoju funkciu, najmä ak mal v úmysle inkasovať alebo vydal príkaz inkasovať, zaúčtoval určité výdavky alebo podpísal platobný príkaz bez toho, aby to bolo v súlade s platným nariadením.

Rovnako je hodnotený prípad, keď z dôvodu závažného osobného zlyhania zanedbá vystavenie potvrdenia o vzniku pohľadávky, alebo ak zanedbá alebo bezdôvodne odkladá vydanie príkazu inkasa, alebo ak zanedbá alebo bezdôvodne odkladá vydanie platobného príkazu, čo by mohlo mať za následok občiansku zodpovednosť agentúry voči tretím osobám.

2.   Ak príslušný príkazca považuje rozhodnutie, ktorým je poverený, za neobvyklé alebo za odporujúce princípom dobrého finančného riadenia, je povinný o tom písomne oboznámiť orgán, ktorý ho splnomocnil. V prípade, že orgán, ktorý ho splnomocnil, písomne potvrdí príslušnému príkazcovi nariadenie vykonať uvedené rozhodnutie, príkazca, zbavený zodpovednosti, ho musí vykonať.

Článok 35

1.   Inštancia zriadená Komisiou v súlade s článkom 66 ods. 4 všeobecného finančného nariadenia na účel určenia finančnej nezákonnosti a jej prípadných dôsledkov, vykonáva voči agentúre tie isté právomoci ako tie, ktoré sú jej určené vykonávať voči oddeleniam Komisie.

Na základe stanoviska tejto inštancie rozhodne riaditeľ o začatí trestného alebo disciplinárneho konania. V prípade, že inštancia odhalila systémové problémy, predloží príkazcovi a vnútornému audítorovi Komisie správu s odporúčaniami. Ak táto správa obsahuje aj pochybnosti týkajúce sa riaditeľa, inštancia ju predloží riadiacemu výboru a vnútornému audítorovi Komisie.

2.   Každý zúčastnený môže byť požiadaný, aby čiastočne alebo úplne napravil škodu spôsobenú agentúre z dôvodu závažných osobných chýb, ktoré spôsobil pri výkone alebo zneužitím svojej funkcie. Rozhodnutie prijíma orgán, ktorý ho menoval, hneď ako boli splnené formality, predpísané v disciplinárnej oblasti štatútom.

Článok 36

Za chybu, ktorá môže za podmienok daných štatútom znamenať disciplinárnu alebo trestnú zodpovednosť účtovníka, sa považuje:

a)

strata alebo zničenie fondov, valút a dokumentov, ktoré mu boli zverené, alebo zapríčinenie takejto straty alebo zničenia svojou nedbanlivosťou;

b)

pozmenenie bankových účtov alebo bežných poštových účtov bez predbežného oznámenia príkazcovi;

c)

inkasovanie alebo vykonávanie platieb, ktoré nie sú v súlade s príslušnými nariadeniami o inkase a platbách;

d)

zanedbanie evidencie príjmov.

KAPITOLA 4

Príjmové operácie

Článok 37

Akékoľvek opatrenie alebo situácia, ktorým sa vytvára alebo mení pohľadávka agentúry, je predmetom predbežného predpokladu pohľadávky zo strany príslušného príkazcu.

Článok 38

Zistenie pohľadávky je akt, ktorým príkazca:

a)

overuje existenciu dlhov dlžníka;

b)

určuje alebo overuje skutočnosť a výšku dlhu;

c)

overuje podmienky vymáhateľnosti dlhu.

Každá istá, likvidná a vymožiteľná pohľadávka sa musí konštatovať príkazom na inkaso odovzdaným účtovníkovi spolu s oznámením o dlžnej sume – ťarchopise, zaslanom dlžníkovi. Oba tieto akty ustanovuje príslušný príkazca.

Bez toho, aby boli dotknuté platné zmluvy, dohody alebo predpisy, každá pohľadávka nesplatená v deň stanovený v ťarchopise bude podliehať úroku v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 2342/2002.

Článok 39

Platobný príkaz k úhrade je akt, ktorým príslušný príkazca vydáva príkaz k úhrade a dáva takto účtovníkovi pokyn uhradiť pohľadávku.

Účtovník vykoná príkazy k úhrade pohľadávok riadne vystavených príslušným príkazcom. Jeho povinnosťou je pracovať rýchlo, aby zabezpečil návrat príjmov agentúr, a zároveň musí dbať na zabezpečenie práva na tieto príjmy.

Sumy vyplatené nenáležite sú vymáhateľné.

Článok 40

Ak sa príslušný príkazca rozhodne zriecť vymáhania pohľadávky, uistí sa, že zrieknutie bolo zákonné a v súlade s princípom dobrého finančného riadenia. O svojom zámere zriecť sa pohľadávky podá správu riadiacemu výboru. Takéto zrieknutie sa vymáhania pohľadávky sa vyjadruje odôvodneným rozhodnutím príkazcu. Príkazca môže vydať takéto rozhodnutie len v prípade pohľadávok do výšky 5 000 EUR. V rozhodnutí o zrieknutí sa pohľadávky sa uvádza opis úsilia, ktoré bolo vynaložené na dosiahnutie splatenia pohľadávky, a právnej a skutkovej podstaty, z ktorej rozhodnutie vychádza.

Príslušný príkazca ruší pohľadávku, ak zistí právny alebo skutkový nedostatok, ktorý svedčí o tom, že pohľadávka nebola riadne stanovená. Príkazca môže vydať takéto rozhodnutie len v prípade pohľadávok do výšky 5 000 EUR. Takéto zrušenie sa vyjadruje rozhodnutím príslušného príkazcu a je predmetom primeraného zdôvodnenia.

Príslušný príkazca zníži alebo zvýši sumu, na ktorú bola pohľadávka vystavená, v prípade, že objaví faktickú chybu, ktorá vedie k úprave výšky pohľadávky; táto úprava však nesmie viesť k upusteniu od práva agentúry voči dlžníkovi. Takáto úprava sa realizuje rozhodnutím príslušného príkazcu a je predmetom primeraného zdôvodnenia.

Článok 41

Splatenie pohľadávky účtovník zaeviduje vo svojom účtovníctve a informuje o tom príslušného príkazcu. Na všetky príjmy v hotovosti musí účtovník vystaviť potvrdenku.

Ak ku dňu splatnosti stanovenom v ťarchopise neprišlo k platbe v hotovosti, účtovník o tom informuje príslušného príkazcu a bezodkladne začne akýmkoľvek právne dostupným spôsobom konať vo veci splatenia pohľadávky vrátane využitia možnosti kompenzácie; ak kompenzácia nie je možná, tak formou exekúcie.

Účtovník sa bude snažiť o vyrovnanie formou kompenzácie voči dlžníkovi, ktorý je sám veriteľom istej likvidnej a vymožiteľnej pohľadávky voči agentúre.

Článok 42

Odklad splatnosti pohľadávky môže byť účtovníkom a príslušným príkazcom schválený iba na základe písomnej a náležite zdôvodnenej žiadosti dlžníka, a to za podmienky, že sa dlžník zaviaže platiť úroky počas celého schváleného obdobia odkladu splatnosti, ktoré sa bude počítať od pôvodného dňa splatnosti, a zároveň v záujme ochrany práv agentúry zriadi finančnú zábezpeku vo výške pôvodnej dlžnej čiastky plus úroky.

KAPITOLA 5

Výdavkové operácie

Článok 43

Každý výdavok je predmetom záväzku, likvidácie platobného príkazu alebo platby.

Článok 44

Ku každému opatreniu, ktoré má za následok výdavok v rozpočte, musí príslušný príkazca predbežne pristupovať ako k záväzku v rozpočte, skôr ako vstúpi do právneho záväzku voči tretím osobám.

Individuálne právne záväzky prislúchajúce predbežným alebo individuálnym rozpočtovým záväzkom sú uzavreté najneskôr k 31. decembru roka N. Saldo neuzatvorených právnych záväzkov voči rozpočtovým záväzkom je uvoľnené príslušným príkazcom.

Článok 45

Po prijatí rozpočtového záväzku sa príslušný príkazca presvedčí o presnosti sumy stanovenej v rozpočte, o dostupnosti finančných prostriedkov a o súlade výdavku s platnými predpismi vrátane zachovania princípu dobrého finančného riadenia.

Článok 46

Likvidácia výdavku je akt, ktorým príslušný príkazca overí existenciu práv veriteľa, podmienky vymožiteľnosti pohľadávky a určí alebo overí stav a výšku pohľadávky. Každá likvidácia výdavku sa opiera o práva veriteľa.

Rozhodnutie o likvidácii je vyjadrené podpísaním potvrdenia príslušným príkazcom. V neinformatizovanom systéme sa pod potvrdením rozumie pečiatka a podpis príslušného príkazcu. V informatizovanom systéme sa pod potvrdením rozumie potvrdenie osobného hesla príslušného príkazcu.

Článok 47

Nariadenie výdavku je akt, ktorým príslušný príkazca dá vydaním platobného príkazu účtovníkovi pokyn uhradiť výdavok, ktorý zlikvidoval. Platobný príkaz je opatrený dátumom a podpisom príslušného príkazcu a osvedčením potvrdzujúcim zapísanie majetku do inventára podľa článku 64.

Uhradenie výdavkov vykoná účtovník v rámci disponibilných zdrojov.

Článok 48

Operácie likvidácie, nariadenia a uhradenia výdavkov musia byť uskutočnené v stanovenom čase a podľa ustanovení všeobecného finančného nariadenia a príslušných spôsobov výkonu.

KAPITOLA 6

Vnútorný audit

Článok 49

Vnútorný audit je vo výkonných agentúrach vykonávaný vnútorným audítorom Komisie.

Vnútorný audítor Komisie má voči výkonným agentúram rovnaké kompetencie ako voči oddeleniam Komisie v súlade s článkom 85 a 86 všeobecného finančného nariadenia. Riadiacemu výboru a riaditeľovi predkladá správu o svojich zisteniach a odporúčaniach. Títo potom zabezpečujú naplnenie odporúčaní formulovaných na základe auditu a informujú o tom Komisiu. Vnútorný audítor agentúre predloží, informujúc o tom Komisiu, výročnú správu, v ktorej udá počet a druh uskutočnených auditov, formulované odporúčania a stanovené riešenia týchto odporúčaní.

Povinnosti vnútorného audítora pri výkone jeho funkcie sú stanovené v súlade s článkom 87 všeobecného finančného nariadenia.

Agentúra každoročne predloží Komisii a orgánu, ktorý ho pozbaví záväzkov, správu vypracovanú riaditeľom agentúry, v ktorej popíše počet a druhy vnútorných auditov, formulované odporúčania a stanovené riešenia týchto odporúčaní.

HLAVA V

UZATVÁRANIE ZMLÚV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Článok 50

1.   Ustanovenia všeobecného finančného nariadenia a nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 sa uplatňujú pri uzatváraní zmlúv verejného obstarávania v rámci fungovania agentúry.

2.   Výkonné agentúry môžu požiadať o to, aby boli pridružené pri uzatváraní verejných zmlúv alebo zmlúv medzi inštitúciami, majúc právomoc prisúdenia vo verejnom obstarávaní.

3.   Porušujúc odsek 1, čo sa týka obstarania majetkov a služieb alebo realizácie prác, ktoré môžu Komisia alebo medziinštitučné kancelárie zabezpečiť, sú výkonné agentúry prvé, ktoré rozhodujú, až potom prídu na rad procesy obstarávania.

HLAVA VI

PREDKLADANIE ÚČTOV A ÚČTOVNÍCTVO

KAPITOLA 1

Predkladanie účtov

Článok 51

Účty agentúry sa skladajú zo stavov financií a položiek výkonu rozpočtu. Sú sprevádzané správou o rozpočtovom riadení a riadení finančného výkonu.

Článok 52

Účty musia byť riadne, pravdivé a úplné a poskytovať verný obraz o:

a)

finančných položkách; pasívach a aktívach, výdavkoch a výnosoch, právach a záväzkoch nezohľadnených v aktívach a pasívach, ako aj o tokoch v pokladni;

b)

o položkách výkonu rozpočtu v príjmoch a výdavkoch.

Článok 53

Stav financií je vypracovaný na základe všeobecne uznávaných účtovných princípov spresnených nariadením (ES, Euratom) č. 2342/2002, čo sa týka kontinuity aktivít, opatrnosti, udržateľnosti účtovných metód, porovnateľnosti informácií, relatívnej dôležitosti, nemožnosti kompenzácie, prednosti skutočnosti pred zdaním, účtovej evidencie.

Článok 54

Podľa princípu účtovnej evidencie, finančné stavy zobrazujú výdavky a výnosy prislúchajúce k finančnému roku, bez ohľadu na dátum platby alebo hotovostnej platby.

Hodnota položiek aktív a pasív je stanovená na základe pravidiel hodnotenia určených účtovnými metódami uvedenými v článku 59.

Článok 55

Výkazy sú uvádzané v eurách a zahŕňajú:

a)

súvahu a výsledný hospodársky účet k 31. decembru uplynulého obdobia, ktoré sú uvedené podľa štruktúry stanovenej smernicou Rady o výročných účtoch určitých foriem spoločností, zohľadňujúc však osobitú povahu činností agentúry;

b)

tabuľku pokladničných tokov, ktorá zobrazuje príjmy a výdavky, ako i konečný stav pokladne;

c)

stav zmien vlastného kapitálu zobrazuje podrobným spôsobom pokles a nárast každej položky kapitálových účtov počas finančného roka.

Príloha k finančným stavom dopĺňa a komentuje predloženú informáciu a zároveň poskytuje doplnkové údaje, ktoré požaduje účtovná prax na medzinárodnej úrovni, ak sú tieto informácie relevantné vo vzťahu k aktivitám agentúry.

Článok 56

Položky výkonu rozpočtu sú uvádzané v eurách. Zahŕňajú:

a)

výsledný účet výkonu rozpočtu, ktorý rekapituluje všetky vykonané rozpočtové operácie v príjmoch a výdavkoch, je prezentovaný v rovnakej podobe ako samotný rozpočet;

b)

prílohu k výslednému účtu výkonu rozpočtu, ktorá komentuje a dopĺňa informácie poskytnuté v rozpočte.

Článok 57

Účty agentúry sú konsolidované s účtami Komisie v súlade s procedúrou opísanou v článku 14 nariadenia (ES) č. 58/2003 a v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami:

a)

riadiaci výbor poskytne najneskôr k 1. marcu po uzavretí výkonu rozpočtu, predbežné účty spolu so správou o finančnom a rozpočtovom riadení účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov;

b)

riadiaci výbor schváli na základe projektu predloženého riaditeľom konečné účty agentúry a poskytne ich najneskôr k 1. júlu po uzavretí výkonu rozpočtu účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov, ako i Európskemu parlamentu a Rade;

c)

konečné účty agentúry skonsolidované s účtami Komisie budú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie do 31. októbra po uzavretí výkonu rozpočtu;

d)

riaditeľ adresuje Dvoru audítorov odpoveď na ich prípadné zistenia, ktoré Dvor audítorov formuloval vo svojej správe uvedenej v článku 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 58/2003, najneskôr do 30. septembra.

KAPITOLA 2

Účtovníctvo

Článok 58

1.   Účtovníctvo agentúry je systémom organizácie rozpočtových a finančných informácií, ktorý umožňuje zoradiť, uchovať a evidovať údaje.

Účtovníctvo sa skladá zo všeobecného účtovníctva a rozpočtového účtovníctva. Obe účtovníctva sú vedené v eurách za kalendárny rok.

Údaje všeobecného ako i rozpočtového účtovníctva sú uzatvárané ku dňu ukončenia výkonu rozpočtu s cieľom vypracovania účtov uvedených v kapitole 1.

2.   Odsek 1 nie je prekážkou vedenia analytického účtovníctva príkazcom.

Článok 59

Pravidlá a metódy účtovania, ako i účtovný plán uspôsobený pre aplikáciu agentúrou, sú určené účtovníkom Komisie analogicky s článkom 133 všeobecného finančného nariadenia.

Článok 60

Všeobecné účtovníctvo chronologickým spôsobom, podvojnou metódou, uvádza udalosti a operácie, ktoré poznačili ekonomickú, finančnú a majetkovú situáciu agentúry.

Článok 61

Jednotlivé pohyby na účte, ako aj ich saldá, sú zapísané v účtovných knihách.

Všetky účtovné zápisy vrátane účtovných opráv sa opierajú o podklady, na ktoré sa odvolávajú. Účtovný systém musí umožňovať znovu prejsť všetky účtovné zápisy.

Článok 62

Po uzavretí výkonu rozpočtu a až po deň predloženia konečných účtov vykonáva účtovník agentúry opravy, ktoré bez toho, aby spôsobili nárast alebo pokles hotovosti, sú potrebné pre riadne, pravdivé a čestné predloženie účtov.

Článok 63

Rozpočtové účtovníctvo umožňuje sledovať podrobným spôsobom výkon rozpočtu. Rozpočtové účtovníctvo zaznamenáva všetky kroky výkonu rozpočtu v príjmoch a výdavkoch predpokladaných v časti IV.

Článok 64

Účtovník agentúry dohliada v súlade s modelom prijatým účtovníkom Komisie na inventár všetkého hmotného, nehmotného a finančného majetku, ktorý tvorí majetok agentúry. Účtovník agentúry overuje, či inventárne zápisnice zodpovedajú skutočnosti.

Predaj nábytku musí byť riadne inzerovaný.

HLAVA VII

VONKAJŠIA KONTROLA A POZBAVENIE ZÁVÄZKU

Článok 65

Účtovný dvor zabezpečuje kontrolu účtov agentúry v súlade s článkom 248 zmluvy ES.

Kontrola vykonávaná Dvorom audítorov je upravená v článkoch 139 až 144 všeobecného finančného nariadenia.

Riadiaci výbor doručí Dvoru audítorov konečný rozpočet. V čo najkratšom čase informuje Dvor audítorov o všetkých svojich rozhodnutiach a uzneseniach týkajúcich sa výkonu článkov 15, 18, 26 a 31.

Článok 66

Európsky parlament na základe odporúčania, ktoré nariadi Rada kvalifikovanou väčšinou, uvoľňuje riaditeľa zo záväzku výkonu prevádzkového rozpočtu vykonávanom v rozpočtovom roku N najneskôr 29. apríla roku N+2.

Rozhodnutie o uvoľnení sa týka účtov všetkých príjmov a výdavkov agentúry, ako aj salda, ktoré z nich vyplýva a aktív a pasív agentúry popísaných v súvahe. Toto uvoľnenie je pridelené súčasne s uvoľnením záväzkov výkonu všeobecného rozpočtu Európskej únie.

S cieľom povoliť uvoľnenie Európsky parlament skúma po Rade účty, finančné stavy a stavy výkonu rozpočtu agentúry. Rovnako sa zaoberá aj správou Dvora audítorov uvedenou v článku 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 58/2003 doplnenou o odpovede riaditeľa.

Riaditeľ predkladá Európskemu parlamentu na jeho žiadosť rovnakým spôsobom, ako to ustanovuje článok 146 ods. 3 všeobecného finančného nariadenia, všetky informácie potrebné pre dobrý priebeh procesu uvoľnenia daného záväzku.

Článok 67

Riaditeľ a Komisia urobia všetko pre to, aby zistenia doplňujúce rozhodnutie o uvoľnení vydané Európskym parlamentom, ako aj komentáre doplňujúce odporúčanie na uvoľnenie prijaté Radou, boli uplatnené.

Na žiadosť Európskeho parlamentu alebo Rady vypracuje riaditeľ správu o opatreniach prijatých v nadväznosti na tieto zistenia a komentáre. Po jej predbežnom zaslaní Komisii doručí kópiu aj Dvoru audítorov.

HLAVA VIII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 68

Termíny uvedené v článku 57 sa po prvý raz budú aplikovať vo finančnom roku 2005.

Pre predchádzajúce finančné roky sú tieto termíny stanovené nasledovne:

a)

15. september pre článok 57, bod b),

b)

30. november pre článok 57, bod c),

c)

31. október pre článok 57, bod d).

Ustanovenia časti VI budú aplikované postupne na základe technických možností s cieľom naplno ich uplatniť vo finančnom roku 2005.

Článok 69

Čo sa týka rozpočtových otázok vyplývajúcich z ich príslušných kompetencií, Európsky parlament, Rada a Komisia sú oprávnení získať všetky potrebné informácie a zdôvodnenia.

Článok 70

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v tretí deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v plnom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. septembra 2004

Za Komisiu

Michaele SCHREYER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

22.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/17


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

zo 14. júla 2004,

ktorým sa vymenúvajú sudcovia Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

(2004/646/ES, Euratom)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 224,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 140,

keďže:

(1)

Funkčné obdobie pánov DEHOUSSE a VESTERDORF, pani JÜRIMÄE, pánov VILARAS, PAPASAVVAS, JAEGER, CZÚCZ, MEIJ, AZIZI, pani WISZNIEWSKEJ-BIAŁECKEJ a MARTINS de NAZARÉ RIBERO, pána ŠVÁBYHO a pani TIILI, sudcov Súdu prvého stupňa uplynie 31. augusta 2004.

(2)

Z tohto dôvodu by mala byť na obdobie od 1. septembra 2004 do 31. augusta 2010 novovymenovaná časť členov Súdu prvého stupňa,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Za sudcov Súdu prvého stupňa sú na obdobie od 1. septembra 2004 do 31. augusta 2010 vymenovaní:

 

pán Franklin DEHOUSSE

 

pán Bo VESTERDORF

 

pani Küllike JÜRIMÄE

 

pán Mihalis VILARAS

 

pán Savvas S. PAPASAVVAS

 

pán Marc JAEGER

 

pán Ottó CZÚCZ

 

pán Arien Willem Hendrik MEIJ

 

pán Josef AZIZI

 

pani Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA

 

pani Maria Eugénia MARTINS de NAZARÉ RIBEIRO

 

pán Daniel ŠVÁBY

 

pani Virpi TIILI

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. júla 2004

Za Radu

predseda

T. DE BRUIJN


Rada

22.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/18


ROZHODNUTIE č. 2/2004 RADA MINISTROV ACP-ES

z 30. júna 2004

o revízii podmienok financovania krátkodobých výkyvov v príjmoch z vývozu (Príloha II k Dohode o partnerstve ACP-ES podpísanej v Cotonou)

(2004/647/ES)

RADA MINISTROV ACP-ES,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve ACP-ES podpísanú v Cotonou 23. júna 2000, najmä na jej článok 100,

keďže:

(1)

Dôležitosť systému dodatočnej podpory zameraného na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov nestability v príjmoch z vývozu bola zdôraznená v Dohode o partnerstve ACP-ES podpísanej v Cotonou 23. júna 2000.

(2)

V súlade s článkom 68 ods. 3 Dohody o partnerstve ACP-ES, s najmenej rozvinutými, pevninou uzavretými a ostrovnými štátmi ACP sa zaobchádza priaznivejšie.

(3)

V súlade s článkom 11 prílohy II dohody ustanovenia kapitoly 3 tejto prílohy o financovaní krátkodobých výkyvov v príjmoch z vývozu podliehajú preskúmaniu najneskôr po dvoch rokoch ich uplatňovania a dodatočne na žiadosť jednej zo strán.

(4)

S cieľom zlepšiť fungovanie systému financovania krátkodobých výkyvov v príjmoch z vývozu a zabezpečiť, aby primeranejšie zodpovedal jeho cieľom,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Článok 9 ods. 1 prílohy II Dohody o partnerstve ACP-ES sa nahrádza takto:

„1.   Oprávnenosť na udelenie dodatočných zdrojov nastáva v prípade:

a)

10 % (2 % v prípade najmenej rozvinutých, pevninou uzavretých a ostrovných štátov) straty príjmov z vývozu tovaru v porovnaní s aritmetickým priemerom príjmov za prvé tri roky prvých štyroch rokov predchádzajúcich roku uplatňovania,

alebo

10 % (2 % v prípade najmenej rozvinutých, pevninou uzavretých a ostrovných štátov ACP) straty príjmov z vývozu z celkového množstva poľnohospodárskych alebo nerastných výrobkov v porovnaní s aritmetickým priemerom príjmov za prvé tri roky prvých štyroch rokov predchádzajúcich roku uplatňovania pre krajiny, v ktorých príjmy z vývozu poľnohospodárskych alebo nerastných výrobkov predstavujú viac než 40 % celkových príjmov z vývozu tovaru, a

b)

2 % zvyšovanie plánovaného verejného dlhu zahrnutého v rozpočte pre daný rok alebo predpokladaného na nasledujúci rok.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho prijatia.

V Bruseli 30. júna 2004

Predseda Výboru veľvyslancov ACP-ES

za Radu ministrov ACP-ES

J. OBIA


22.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/19


ROZHODNUTIE RADY

z 13. septembra 2004

o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v Európskom partnerstve s Chorvátskom

(2004/648/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 533/2004 z 22. marca 2004 o založení európskych partnerstiev v rámci procesu stabilizácie a pridruženia (1), a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Európska rada v Solúne z 19. a 20. júna 2003 odsúhlasila dokument „Solúnsky program pre západný Balkán: smerujúci k európskej integrácii“, v ktorom sa založenie európskych partnerstiev považuje za jeden z prostriedkov k zintenzívneniu procesu stabilizácie a pridruženia.

(2)

Nariadenie (ES) č. 533/2004 ustanovuje, že Rada musí kvalifikovanou väčšinou a na návrh Komisie rozhodnúť o zásadách, prioritách a podmienkach, ktoré majú byť obsiahnuté v európskych partnerstvách, ako aj o prípadných neskorších úpravách. Taktiež uvádza, že sledovanie vykonávania európskych partnerstiev sa zabezpečí pomocou mechanizmov zriadených v rámci procesu stabilizácie a pridruženia, najmä pomocou výročných správ.

(3)

Stanovisko Komisie k žiadosti Chorvátska o členstvo analyzuje pripravenosť Chorvátska na ďalšiu integráciu do Európskej únie a určuje prioritné oblasti pre ďalšiu prácu.

(4)

Na účel prípravy ďalšej integrácie do Európskej únie má Chorvátsko vypracovať plán s harmonogramom a podrobnosťami o prioritách európskeho partnerstva,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

V súlade s článkom 1 nariadenia (ES) č. 533/2004 zásady, priority a podmienky obsiahnuté v Európskom partnerstve s Chorvátskom sú stanovené v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Článok 2

Vykonávanie európskeho partnerstva je predmetom preskúmania za pomoci mechanizmov zriadených v rámci procesu stabilizácie a pridruženia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. septembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2004, s. 1.


PRÍLOHA

1.   ÚVOD

Solúnsky program pre západný Balkán identifikuje spôsoby a prostriedky na posilnenie procesu stabilizácie a pridruženia, okrem iného pomocou založenia európskych partnerstiev.

Na základe stanoviska Komisie k žiadosti Chorvátska o členstvo je cieľom Európskeho partnerstva s Chorvátskom určiť, ktoré priority sa musia vykonať v rámci jednotného rámca na účel podpory úsilia Chorvátska priblížiť sa k Európskej únii. Priority sú prispôsobené osobitným potrebám Chorvátska a stupňa jeho pripravenosti a v prípade potreby budú aktualizované. Európske partnerstvo rovnako stanovuje usmernenia ohľadne finančnej pomoci Chorvátsku.

Očakáva sa, že Chorvátsko prijme plán s harmonogramom presne vymedzujúcim opatrenia, ktoré má v úmysle vykonávať so zámerom konkretizovať priority európskeho partnerstva. Plán by tiež mal naznačiť, ako sa bude plniť solúnsky program, priority ohľadne boja proti organizovanému zločinu a korupcii a opatrenia prijaté na realizáciu integrovanej správy hraníc, určené na stretnutí ministrov spravodlivosti a vnútra v rámci Fóra EÚ a západný Balkán, ktoré sa konalo v Bruseli 28. novembra 2003.

2.   ZÁSADY

Proces stabilizácie a pridruženia zostáva rámcom pre európske smerovanie krajín západného Balkánu na celej ich ceste k budúcemu pristúpeniu.

Hlavné priority určené pre Chorvátsko sa týkajú jeho schopnosti splniť kritériá vymedzené Európskou radou v Kodani v roku 1993 a podmienky určené pre proces stabilizácie a pridruženia, najmä podmienky vymedzené Radou v jej záveroch z 29. apríla 1997 a 21. a 22. júna 1999, obsah záverečného vyhlásenia Záhrebského summitu z 24. novembra 2000 a solúnsky program.

3.   PRIORITY

Európske partnerstvo určuje hlavné prioritné oblasti prípravy Chorvátska na ďalšiu integráciu do Európskej únie na základe analýzy obsiahnutej v stanovisku Komisie k žiadosti Chorvátska o členstvo. Priority uvedené v tomto európskom partnerstve boli vybrané tak, že sa dá reálne predpokladať, že ich Chorvátsko môže splniť, alebo v nich môže urobiť značný pokrok v nasledujúcich rokoch. Rozlišujú sa krátkodobé priority, ktoré majú byť splnené v rámci jedného alebo dvoch rokov a strednodobé priority, ktoré majú byť splnené v rámci troch až štyroch rokov.

Je vhodné pripomenúť, že pokiaľ ide o legislatívnu aproximáciu, začlenenie acquis EÚ do právnych predpisov nie je samo o sebe postačujúce; bude rovnako nutné pripraviť jeho plné vykonávanie.

3.1.   KRÁTKODOBÉ PRIORITY

Politické kritériá

Demokracia a právny štát

Posilnenie súdneho systému

Pripraviť a vykonať komplexnú stratégiu súdnej reformy po konzultáciách so zainteresovanými subjektmi vrátane prijatia potrebných nových právnych predpisov a vytvorenia riadenia služobného postupu, ktorý zahŕňa taktiež spravodlivý a transparentný systém náboru pracovníkov, hodnotenia a mobility. Zvýšiť úroveň profesionality v súdnictve prostredníctvom primeraného štátneho financovania školiacich inštitúcií pre sudcov a iných súdnych úradníkov tak, aby bolo umožnené uskutočňovať vysoko kvalitné odborné vzdelávanie sudcov, prokurátorov a administratívnych pracovníkov. Stanoviť primerané systémy počiatočného a odborného vzdelávania. Riešiť problém prieťahov v konaní. Prijať opatrenia pre riadny a úplný výkon súdnych rozhodnutí.

Zlepšiť boj proti korupcii

Podniknúť kroky na to, aby bol zavedený a vykonateľný právny rámec pre riešenie korupcie. Najmä posilniť administratívnu a operačnú kapacitu Úradu pre potláčanie korupcie a organizovaného zločinu (USKOK). Ďalej rozvinúť národnú stratégiu prevencie a boja proti korupcii a stanoviť potrebnú koordináciu jednotlivých vládnych organizácií a úradov pri realizácii tohto boja. Prijať pravidlá správania/etiku pre úradníkov a volených zástupcov. Prijať konkrétne opatrenia na vytvorenie všeobecného povedomia o tom, že korupcia je závažným trestným činom.

Zlepšiť fungovanie verejnej správy

Podniknúť prvotné kroky na zabezpečenie transparentného prijímania a povýšenia pracovníkov a zlepšenie personálneho manažmentu vo všetkých orgánoch verejnej správy na účel zabezpečenia zodpovednosti, otvorenosti a transparentnosti verejnej služby.

Ľudské práva a ochrana menšín

Zvýšiť úroveň rešpektovania menšinových práv

Zabezpečiť vykonávanie Ústavného zákona o národnostných menšinách. Najmä zabezpečiť pomerné zastúpenie menšín v miestnej a regionálnej samospráve, štátnej správe a súdnictve a orgánoch verejnej správy v zmysle zákonnej úpravy. Zabezpečiť potrebné prostriedky vrátane primeraného financovania na účel zabezpečenia riadneho fungovania zvolených menšinových rád. Zaviesť novú stratégiu ochrany a integrácie Rómov.

Urýchliť návrat utečencov

Do apríla 2004 dokončiť spracovanie žiadostí na rekonštrukciu príbytkov, ktoré už boli podané; do apríla 2005 zrekonštruovať všetky domy, o ktorých rekonštrukcii bolo kladne rozhodnuté; zabezpečiť primeranú propagáciu pre prípadné oprávnené osoby po predĺžení konečného termínu na podávanie žiadostí o rekonštrukciu z 1. apríla na 30. september 2004. Dokončiť reštitúcie domov do júna 2004. Vykonávať právne predpisy o odškodnení za stratu nájomných práv/práv užívania v oblastiach osobitného štátneho záujmu a aj mimo týchto oblastí. Zabezpečiť primeranú koordináciu a spoluprácu príslušných orgánov na miestnej a centrálnej úrovni. Vytvoriť sociálne a ekonomické podmienky na zlepšenie postavenia navrátilcov a ich prijatia miestnymi komunitami. Zvýšiť úroveň miestnej spolupráce na urýchlenie procesu návratu utečencov.

Zvýšiť mieru slobody prejavu a zabezpečiť demokratické fungovanie médií

Prehodnotiť právne predpisy, ktoré sa týkajú médií, v súlade s odporúčaniami z februára 2004 vypracovanými spoločnou skupinou expertov Rady Európy, Komisie a OBSE. Najmä prehodnotiť Zákon o elektronických médiách na účel dosiahnutia transparentného, predvídateľného a účelného právneho rámca (vrátane postupného zosúladenia s acquis EÚ prostredníctvom úplného vykonania už ratifikovaného Dohovoru Rady Európy o cezhraničnej televízii); zabezpečiť politickú a finančnú nezávislosť Rady pre elektronické médiá a zabezpečiť, aby počas prehodnocovania Zákona o chorvátskom rozhlasovom a televíznom vysielaní chorvátsky rozhlas a televízia a jeho programová rada pracovali nezávisle a stabilne; zabezpečiť aby prehodnotenie Zákona o médiách a právnych predpisoch na ochranu osobnosti spĺňalo európske normy, ako sú vymedzené v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva.

Zlepšiť spoluprácu s ombudsmanom berúc plne do úvahy názory obsiahnuté v jeho odporúčaniach a výročnej správe.

Regionálna spolupráca

Zabezpečiť úplnú spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (MTTJ)

Posilniť regionálnu spoluprácu

Pracovať na nachádzaní konečných riešení nevyriešených bilaterálnych záležitostí, najmä záležitostí, pokiaľ ide o hranice so Slovinskom, Srbskom a Čiernou Horou a Bosnou a Hercegovinou bez jednostranných iniciatív. Vyriešiť všetky záležitosti z jednostrannej deklarácie o chránenej „ekologickej a rybárskej oblasti“ v Jadranskom mori. Zabezpečiť vykonávanie regionálnych dohôd o voľnom obchode. Uzatvoriť a vykonávať súbor dohôd so susednými krajinami v oblasti boja proti organizovanému zločinu, v oblasti správy hraníc a „readmisii“. Začať s vykonávaním Memoranda o porozumení o rozvoji hlavnej sieti pre regionálnu dopravu v juhovýchodnej Európe, najmä prijať opatrenia na vybudovanie mechanizmov spolupráce, to znamená Riadiaceho výboru a Pozorovacieho výboru pre dopravu v juhovýchodnej Európe (SEETO). Zlepšiť plnenie záväzkov prijatých v rámci Aténskych memoránd o regionálnom trhu s energiou v juhovýchodnej Európe z rokov 2002 a 2003.

Zabezpečiť riadne vykonávanie stabilizačnej a asociačnej dohody v oblasti regionálnej spolupráce

Uzavrieť rokovania s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o bilaterálnom dohovore o regionálnej spolupráci.

Ekonomické kritériá

Udržať obozretnú makroekonomickú politiku orientovanú na dosiahnutie stability vrátane rozvoja trhových menových nástrojov na zvýšenie efektivity menovej politiky.

Urýchliť reštrukturalizáciu podnikov a privatizáciu

Odstrániť prvky neistoty prostredníctvom rýchleho prijatia právnych predpisov, ktoré sú už v legislatívnom procese. Urýchliť reštrukturalizáciu podnikov a privatizáciu podnikov v kolektívnom vlastníctve. Vytvoriť a prijať stratégie pre reštrukturalizáciu a privatizáciu alebo likvidáciu veľkých verejných podnikov, najmä v oblasti výroby, poľnohospodárstva, dopravy, turistiky a verejnoprospešných služieb. Prijať a začať vykonávať program reštrukturalizácie v oblasti výroby ocele v súlade s požiadavkami EÚ.

Znížiť prekážky pre vstup na trh a výstup z trhu

Zjednodušiť pravidlá vstupu podnikov na trh a ich výstup z trhu. Najmä urýchliť proces registrácie a zlepšiť vykonávanie právnu úpravu konkurzu.

Urýchliť pozemkovú reformu, najmä registráciu a privatizáciu poľnohospodárskej pôdy zavedením modernej a efektívnej správy katastra a pozemkového registra na účel odstránenia súčasných prekážok vývoja trhu s pozemkami a domami.

Prijať strednodobý fiškálny rámec s ohľadom na pokračujúce fiškálne úpravy a konsolidáciu.

Pokračovať v štrukturálnych reformách verejných financií, najmä v oblasti riadenia výdavkov. Zabezpečiť transparentný a účinný systém správy dlhov.

Schopnosť prevziať záväzky vyplývajúce z členstva

Vnútorný trh a obchod

Voľný pohyb tovaru

Reštruktualizovať existujúci inštitucionálny rámec na účel dosiahnutia potrebného oddelenia riadiacich, akreditačných, normalizačných funkcií a certifikačných funkcií. Pokračovať v práci na prevzatí smerníc o starom prístupe a novom prístupe.

Zrušiť zostávajúce opatrenia, ktoré majú rovnaký účinok ako množstvové obmedzenia na dovozy z EÚ.

Vytvoriť potrebné administratívne štruktúry na zabezpečenie komplexného prístupu na zvýšenie bezpečnosti potravín v rámci celého potravinového reťazca.

Zabezpečiť, aby bol plne funkčný účinný a transparentný systém verejného obstarávania, a prijať potrebné vykonávacie predpisy.

Voľný pohyb služieb

Posilniť rámec právnej úpravy dohľadu nad poskytovaním finančných služieb, najmä dohľadu nad poistným trhom, investičnými službami a trhmi s cennými papiermi.

Zriadiť nezávislý kontrolný orgán v oblasti ochrany osobných údajov.

Voľný pohyb kapitálu

Zdokonaliť právne predpisy proti praniu špinavých peňazí a dokončiť zriadenie efektívneho systému na boj proti praniu špinavých peňazí.

Právo obchodných spoločností

Pokračovať v zosúlaďovaní právnej úpravy na účel zabezpečenia ochrany duševného a priemyselného vlastníctva na úrovni podobnej, ako je v EÚ, a posilniť administratívne kapacity na účel zabezpečenia efektívnych prostriedkov výkonu týchto práv.

Hospodárska súťaž

Pokračovať v zosúlaďovaní s acquis EÚ, presadzovať právne predpisy v oblasti štátnej pomoci a zosúladených postupov a prijať príslušné vykonávacie predpisy. Posilniť administratívne kapacity a nezávislosť Agentúry pre ochranu hospodárskej súťaže tak v oblasti štátnej pomoci, ako aj v oblasti zosúladených postupov. Zvýšiť transparentnosť v oblasti štátnej pomoci, okrem iného aj poskytovaním pravidelnej výročnej správy EÚ a vytvoriť komplexný katalóg systémov štátnej pomoci.

Dane

Začať s revíziou platných právnych predpisov v daňovej oblasti a správnych postupov na účel zabezpečenia účinného presadzovania právnych predpisov v daňovej oblasti.

Posilniť kapacity daňových a colných správ, najmä v oblasti kontrolných funkcií a funkcií výberu daní a poplatkov; vytvoriť fungujúci a personálne dobre vybavený systém výberu spotrebných daní; zjednodušiť a zefektívniť postupy stíhania daňových podvodov.

Začať s vývojom potrebných systémov informačných technológií, ktoré umožnia výmenu elektronických údajov s EÚ a jeho členskými štátmi.

Colná únia

Posilniť administratívne a operačné kapacity colných úradov, najmä v oblasti kontroly preferenčných pravidiel pôvodu tovaru a pokračovať v zosúlaďovaní sa s Colným zákonníkom EÚ.

Ďalej zvyšovať administratívnu spoluprácu v colnej oblasti v súlade s dočasnou dohodou.

Vonkajšie vzťahy

Riadne vykonávať Protokol o prispôsobení stabilizačnej a asociačnej dohody/Dočasnej dohody tak, aby bolo zohľadnené rozšírenie EÚ.

Sektorové politiky

Poľnohospodárstvo

Začať so zavádzaním riadneho systému identifikácie parciel a zvierat v súlade s acquis EÚ. Zlepšiť zber a spracovanie štatistických údajov v poľnohospodárstve v súlade s normami a metodológiou EÚ.

Vypracovať stratégiu pre zriadenie efektívnych a finančne zdravých platobných subjektov pre riadenie a kontrolu poľnohospodárskych fondov v súlade s požiadavkami EÚ a medzinárodnými normami auditu.

Posilniť administratívne štruktúry potrebné na prijatie stratégie rozvoja vidieka a politických nástrojov pre tvorbu, vykonávanie, riadenie, monitorovanie, kontrolu a vyhodnocovanie programov pre rozvoj vidieka.

Pokračovať v zosúlaďovaní s acquis EÚ vo veterinárnej a fytosanitárnej oblasti, zlepšiť inšpekčné opatrenia, zmodernizovať prevádzky na spracovanie mäsa a mlieka na účel splnenia hygienických noriem a noriem verejného zdravia platných v EÚ. Zosúladiť režim dovozu živých zvierat a živočíšnych produktov s medzinárodnými sanitárnymi a fytosanitárnymi záväzkami a s acquis EÚ.

Rybolov

Začať vytvárať primerané správne a kontrolné štruktúry v oblasti rybolovu. Po jednostrannom rozhodnutí Chorvátska z októbra 2003 rozšíriť svoju jurisdikciu v Jadranskom mori vyhodnotiť spolu s Komisiou a zainteresovanými susednými krajinami, najmä Slovinskom a Talianskom, následky na rybolov v tejto oblasti s cieľom vypracovať vhodné riešenia v rámci záverov Benátskej konferencie o udržateľnom rozvoji rybolovu v Stredozemnom mori – na účel zabezpečenia kontinuity rybolovu spoločenstva.

Doprava

Pokračovať v zosúlaďovaní právnych predpisov a posilniť administratívne kapacity v oblasti leteckej dopravy.

Štatistika

Posilniť administratívne kapacity Chorvátskeho Štatistického úradu a zlepšiť koordináciu s inými spracovateľmi oficiálnych štatistík v Chorvátsku. Predložiť Komisii nový návrh o štatistických oblastiach v súlade s požiadavkami EÚ.

Telekomunikačné a informačné technológie

Posilniť kapacitu vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti telekomunikácií a poštových služieb a zabezpečiť ich nezávislosť.

Životné prostredie

Prijať horizontálne právne predpisy vrátane predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a účasti verejnosti.

Posilniť administratívne kapacity na celoštátnej a regionálnej úrovni na účel zabezpečenia plánovania vrátane prípravy finančných stratégií.

Posilniť kapacity vnútroštátnej a regionálnej inšpekcie a umožniť jej účinné presadzovanie právnych predpisov o ochrane životného prostredia.

Prijať a začať s vykonávaním plánu riadenia odpadového hospodárstva.

Finančná kontrola

Vypracovať postup zriadenia systému verejnej vnútornej finančnej kontroly. Zriadiť alebo posilniť funkcie vnútornej verejnej kontroly prostredníctvom personálneho zabezpečenia, odbornej prípravy a zabezpečenia riadneho vybavenia vrátane funkčne nezávislých interných jednotiek auditu.

Prijať účinné postupy na odhaľovanie, stíhanie a následné finančné, administratívne a súdne prešetrenie nezrovnalostí, ktoré majú dosah na finančné záujmy spoločenstiev.

Spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí

Správa hraníc

Posilniť správu hraníc, najmä dozor morských hraníc; prijať a vykonávať stratégiu integrovanej správy hraníc; zvýšiť investície do technického vybavenia a infraštruktúry; zlepšiť výcvik pohraničnej služby.

V spolupráci s príslušnými orgánmi vykonávať opatrenia prijaté vládou a predstavené na stretnutí ministrov spravodlivosti a vnútra v rámci Fóra EÚ a západný Balkán, ktoré sa konalo 28. novembra 2003.

Organizovaný zločin, drogy, korupcia a terorizmus

Vykonávať akčné opatrenia, ktoré boli prijaté vládou a predstavené na stretnutí ministrov spravodlivosti a vnútra v rámci Fóra EÚ a západný Balkán z 28. novembra 2003.

Zlepšiť koordináciu medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a súdnictvom, najmä v oblasti ekonomickej kriminality, organizovaného zločinu, podvodov, prania špinavých peňazí a korupcie; posilniť boj proti obchodovaniu s drogami, posilniť protidrogovú prevenciu a znížiť úroveň dopytu po drogách; posilniť administratívne kapacity USKOK.

Pokračovať v príprave uzatvorenia zmluvy o spolupráci s Europolom

Rozšíriť medzinárodnú spoluprácu a úplne vykonať príslušné medzinárodné dohovory, ktoré sa týkajú terorizmu; zlepšiť spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi polície a spravodajskou službou v rámci štátu a s inými štátmi; posilniť boj proti financovaniu a príprave teroristických činov.

Migrácia a azyl

Vykonávať nové právne predpisy v oblasti azylovej politiky vrátane zriadenia dočasného prijímacieho centra.

3.2.   STREDNODOBÉ PRIORITY

Politické kritériá

Demokracia a právny štát

Ďalej posilňovať súdny systém

Pokračovať vo vykonávaní reformy súdnictva a prijať opatrenia na redukciu prieťahov v konaní na všetkých súdoch; racionalizovať organizáciu súdov vrátane rozvoja systémov modernej informačnej technológie a zabezpečiť primeranú úroveň administratívnych pracovníkov; zabezpečiť riadny a účinný výkon súdnych rozhodnutí; zabezpečiť prístup k spravodlivosti a právnej pomoci a zabezpečiť zodpovedajúce rozpočtové zdroje; rozšíriť školenia o práve EÚ.

Ďalej zintenzívňovať boj proti korupcii a organizovanému zločinu

Podporovať ďalší rozvoj boja proti korupcii a vykonávať príslušné právne predpisy. Najmä zriadiť špeciálne jednotky pre boj s korupciou s riadnym zázemím a zabezpečiť im riadny výcvik a zdroje. Zabezpečiť, aby boli splnené medzinárodne platné normy zavedením príslušných právnych predpisov a administratívnych opatrení. Uľahčiť umiestnenie styčných dôstojníkov vyslaných členskými štátmi EÚ do príslušných štátnych orgánov, ktoré sa podieľajú na boji proti organizovanému zločinu. Predkladať EÚ každých šesť mesiacov správy o konkrétnych výsledkoch dosiahnutých v rámci súdnej činnosti vo vzťahu k aktivitám súvisiacim s organizovaným zločinom na základe Dohovoru Organizácie spojených národov o cezhraničnom organizovanom zločine, ktorý je známy ako Palermský dohovor.

Ďalej zlepšovať fungovanie verejnej správy

Pokračovať v procese budovania inštitúcií, ktoré priamo súvisia s acquis EÚ a zaviesť reformy na účel zlepšenia všeobecnej výkonnosti verejnej správy. Dokončiť proces denacionalizácie.

Ľudské práva a ochrana menšín

Zabezpečiť trvalé rešpektovanie menšinových práv

Pokračovať v zlepšovaní situácie Rómov prostredníctvom intenzívnejšieho vykonávania príslušnej stratégie vrátane poskytnutia potrebnej finančnej podpory na celoštátnej a miestnej úrovni, prijatia antidiskriminačných opatrení na účel podpory pracovných príležitostí, rozšíriť možnosti prístupu k vzdelaniu a zlepšiť podmienky bývania.

Dokončiť proces návratu utečencov prostredníctvom riadneho a včasného vykonávania príslušných právnych predpisov. Zabezpečiť opätovnú ekonomickú a sociálnu integráciu navrátilcov prostredníctvom programov zameraných na rozvoj regiónov v dotknutých oblastiach.

Regionálna spolupráca

Ďalej rozširovať regionálnu spoluprácu

S ohľadom na Aténsky proces o regionálnom trhu s energiou v juhovýchodnej Európe, pripraviť zavedenie integrovaného regionálneho trhu s energiou v roku 2005.

Ekonomické kritériá

Ďalej zlepšovať podmienky pre súkromné podniky

Dosiahnuť podstatný pokrok v procese privatizácie a pokračovať v snahách o zlepšenie podmienok pre vytvorenie a rozvoj súkromných podnikov. Dosiahnuť podstatný pokrok v oblasti reštrukturalizácie veľkých podnikov.

Dokončiť pozemkovú reformu, so zvláštnym dôrazom na registráciu a privatizáciu poľnohospodárskej pôdy.

Pokračovať v reformovaní trhu práce

Pokračovať v úsilí o zlepšenie citlivosti trhu práce a zvýšiť úroveň aktívnej účasti pracovných síl.

Pokračovať vo vykonávaní udržateľného strednodobého fiškálneho rámca prostredníctvom neustáleho znižovania podielu celkových verejných výdavkov na hrubom domácom produkte. Stanoviť priority v oblasti verejných výdavkov na zabezpečenie voľných zdrojov pre výdavky súvisiace s acquis EÚ vrátane reformy systému zdravotnej starostlivosti a dôchodkového systému. Pokračovať v znižovaní dotácií veľkým stratovým podnikom. Na tomto základe ďalej znižovať všeobecný vládny deficit a zadĺženie verejného sektoru.

Schopnosť prevziať záväzky vyplývajúce z členstva

Vnútorný trh a obchod

Voľný pohyb tovaru

Dosiahnuť podstatný pokrok v transpozícii smerníc o starom a novom prístupe a v prijatí noriem EÚ.

Pokračovať v zosúlaďovaní chorvátskych právnych predpisov v potravinárskej oblasti a posilniť štruktúry potrebné pre ich vykonávanie.

Zaviesť systém verejného obstarávania disponujúci všetkými potrebnými administratívnymi štruktúrami a urobiť významný pokrok v procese úplného zosúladenia s acquis EÚ.

Voľný pohyb osôb

Pokračovať v zosúlaďovaní s acquis EÚ v oblasti vzájomného uznávania odbornej kvalifikácie a diplomov vrátane ustanovení o vzdelávaní a príprave, ďalej rozvíjať požadované administratívne štruktúry.

Zrušiť akékoľvek diskriminačné opatrenia voči migrujúcim pracovníkom z EÚ a občanom EÚ; posilniť administratívne štruktúry pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia.

Voľný pohyb služieb

Zrušiť existujúce bariéry usadenia sa a poskytovania cezhraničných služieb fyzickými alebo právnickými osobami z EÚ.

Pokračovať v zosúlaďovaní právnych predpisov o ochrane údajov; posilniť a zabezpečiť nezávislosť dozorného orgánu.

Voľný pohyb kapitálu

Pracovať na odstránení zostávajúcich obmedzení pohybu kapitálu; pokračovať v zosúlaďovaní právnych predpisov o platobných systémoch a zabezpečiť účinné vykonávanie.

Posilniť administratívne kapacity finančnej spravodajskej jednotky a zlepšiť jej spoluprácu s inými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na boji proti praniu špinavých peňazí.

Právo obchodných spoločností

Dokončiť zosúlaďovanie právnych predpisov v oblasti práva duševného a priemyselného vlastníctva a posilniť boj proti pirátstvu a falšovaniu.

Hospodárska súťaž

Posilniť právomoci orgánu v protimonopolnej oblasti a oblasti štátnej pomoci a dosiahnuť spoľahlivú mieru vykonateľnosti práva. Podstatne zvýšiť transparentnosť v oblasti štátnej pomoci. Organizovať školenia v oblasti práva hospodárskej súťaže na všetkých úrovniach správy a súdnictva.

Dane

Pokračovať v zosúlaďovaní právnych predpisov s acquis EÚ v oblasti daní, pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane s osobitným dôrazom na zahrnutie voľných zón do územnej pôsobnosti zákona o dani z pridanej hodnoty, a zrušiť existujúcu nulovú daň z pridanej hodnoty a daň z obratu.

Dodržiavať princípy Kódexu správania v oblasti zdaňovania podnikania a zabezpečiť, aby nové daňové opatrenia boli v súlade s týmito princípmi.

Pokračovať v posilňovaní správy daní – vrátane posilňovania sektoru informačných technológií – a zabezpečiť jej riadne fungovanie na účel dosiahnutia noriem EÚ a vzájomnej prepojiteľnosti systémov informačných technológií. Prijať a vykonávať etický kódex.

Colná únia

Posilniť a skonsolidovať administratívne a operačné kapacity colnej služby. Rozšíriť školenie všetkých pracovníkov a zvýšiť mieru využívania informačných technológií, ktorých koncepcia a spôsob používania by mal byť kompatibilný so systémami EÚ na účel zabezpečenia vzájomnej prepojiteľnosti.

Prijať a vykonávať etický kódex pre colnú službu. Posilniť výkon auditu a používanie posudzovania rizika a selektivity.

Pokračovať v zosúlaďovaní právnych predpisov v oblastiach voľných zón, tranzitu, poplatkov, maximálnych sadzieb a zovšeobecneného systému preferencií.

Sektorové politiky

Poľnohospodárstvo

Posilniť administratívne štruktúry potrebné na vykonávanie politík trhu a rozvoja vidieka; zriadiť register viníc v súlade s normami EÚ. Pokračovať v prípravách vytvorenia plne funkčného administratívneho a kontrolného systému a platobnej agentúry v súlade s požiadavkami EÚ.

Pokračovať a podstatne zlepšiť úroveň zosúlaďovania právnych predpisov s acquis EÚ vo veterinárnej a fytosanitárnej oblasti vrátane systému identifikácie zvierat, nakladania so živočíšnym odpadom, modernizácie prevádzok na spracovanie mäsa a mlieka, programov kontroly chorôb zvierat a ochrany rastlín; podstatne zlepšiť štruktúry inšpekcie.

Rybolov

Pokračovať v budovaní primeraných administratívnych štruktúr a zabezpečení vybavenia na účel účinného vykonávania politiky rybolovu vrátane riadenia zdrojov, inšpekcie a kontroly aktivít rybolovu, trhovej politiky, štrukturálnych programov, registra rybárskych lodí a plánu riadenia kapacít flotily v súlade s dostupnými zdrojmi rýb.

Doprava

Pokračovať v zosúlaďovaní právnych predpisov s acquis EÚ a vybudovať primerané administratívne kapacity v oblastiach cestnej dopravy (sociálne, technické a fiškálne ustanovenia), železničnej dopravy (najmä zabezpečenie interoperability a nezávislého prideľovania kapacít) a námornej dopravy (najmä v oblasti námornej bezpečnosti). Dosiahnuť úplne zosúladenie s acquis EÚ v oblasti leteckej dopravy v rámci Dohody o účasti Chorvátska na Európskom spoločnom leteckom trhu.

Hospodárska a menová únia

Pokračovať v zosúlaďovaní právnych predpisov upravujúcich postavenie centrálnej banky. Zlepšiť menovú politiku na účel rozšírenia používania a výkonnosti trhovo orientovaných menových nástrojov.

Sociálna politika a zamestnanosť

Pokračovať v zosúlaďovaní právnych predpisov s právnymi predpismi EÚ v oblastiach ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, pracovného práva, rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami a antidiskriminačných opatrení; posilniť príslušné administratívne štruktúry a štruktúry potrebné na koordináciu sociálneho zabezpečenia.

Vypracovať a vykonávať komplexnú stratégiu zamestnanosti zahrňujúcu všetkých dôležitých účastníkov s výhľadom na neskoršiu účasť na európskej stratégii zamestnanosti, ktorej bude zodpovedať vybudovanie potrebných kapacít pre analýzy, vykonávanie a posúdenie.

Ďalej rozvíjať kapacitu sociálnych partnerov, najmä v dvojstrannom sociálnom dialógu na účel rozvoja a vykonávania acquis EÚ.

Pokračovať v zosúlaďovaní právnych predpisov v oblasti verejného zdravia a zvýšiť investície do systému zdravotnej starostlivosti.

Energetika

Pokračovať v zosúlaďovaní právnych predpisov s acquis EÚ v oblasti vnútorného trhu s energiou (elektrická energia a plyn), zvýšiť energetickú účinnosť, podporovať využitie obnoviteľných zdrojov energie, budovať zásoby ropy na účel zabezpečenia dostatočných rezervných zdrojov, zabezpečiť jadrovú bezpečnosť a ochranu proti radiácii; posilniť administratívne kapacity vo všetkých týchto oblastiach.

Malé a stredné podniky

Pokračovať vo vykonávaní Európskej charty pre malé podniky. Viac zjednodušiť proces registrácie spoločností.

Veda a výskum

Posilniť výskum a kapacity vývoja technológií na účel zabezpečenia úspešnej účasti na rámcových programoch spoločenstva.

Vzdelávanie a odborná príprava

Podporiť úsilie o vybudovanie moderného systému odborného vzdelávania a prípravy.

Telekomunikačné a informačné technológie

Prijať potrebnú primárnu a sekundárnu legislatívu na doplnenie celkovej právnej úpravy a zaviesť hospodársku súťaž vo všetkých oblastiach. Prijať koherentnú stratégiu na podporu ekonomiky založenej na vedomostiach.

Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov

Zabezpečiť jasné rozdelenie zodpovednosti a účinnú koordináciu medzi ministerstvami na účel vybudovania komplexnej a koherentnej stratégie v oblasti regionálneho rozvoja. Vytvoriť partnerské štruktúry zabezpečujúce úzku spoluprácu medzi zainteresovanými skupinami na celoštátnej a regionálnej úrovni.

Zabezpečiť, aby určené riadiace a platobné orgány postupne budovali svoje kapacity; vytvoriť a vykonať regionálne plány rozvoja; zlepšiť postupy finančného riadenia a kontroly; vytvoriť vhodný monitorovací a hodnotiaci systém.

Životné prostredie

Zabezpečiť zapracovanie požiadaviek ochrany životného prostredia do definícií a vykonávania ostatných sektorových politík s ohľadom na podporu udržateľného rozvoja; vykonávať horizontálne právne predpisy.

Pokračovať v preberaní acquis EÚ, s osobitným dôrazom na riadenie odpadového hospodárstva, kvalitu vody, kvalitu ovzdušia, ochranu prírody a integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania. Vytvoriť environmentálnu investičnú stratégiu na základe odhadu nákladov spojených so zosúlaďovaním právnych predpisov. Zvýšiť investície do environmentálnej infraštruktúry a osobitným dôrazom na zber odpadových vôd a ich úpravu, zásoby pitnej vody a riadenie odpadového hospodárstva.

Ochrana spotrebiteľa a zdravia

Pokračovať v zosúlaďovaní právnych predpisov s acquis EÚ v oblasti opatrení týkajúcich sa bezpečnosti a posilniť administratívne kapacity potrebné na účinnú kontrolu trhu.

Finančná kontrola

Vytvoriť koherentný legislatívny rámec a efektívny mechanizmus na monitorovanie, kontrolu a audit verejných príjmov a výdavkov.

Vyvinúť účinný mechanizmus na podávanie správ Komisii o nezrovnalostiach, ktoré majú vplyv na finančné záujmy spoločenstva a vypracovanie potrebných koordinačných metód.

Spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí

Správa hraníc

Posilniť ochranu hraníc, vytvoriť národné databázy a registre a zabezpečiť spoluprácu medzi príslušnými službami.

Organizovaný zločin a korupcia

Zlepšiť vybavenie a infraštruktúru polície vrátane vytvorenia počítačového vyšetrovacieho systému; posilniť spoluprácu medzi políciou a inými orgánmi činnými v trestnom konaní; posilniť boj proti obchodu s drogami, organizovanému zločinu, hospodárskej kriminalite (vrátane prania špinavých peňazí a falšovania peňazí), podvodom a korupcii; zlepšiť zosúlaďovanie súvisiacich vnútroštátnych právnych predpisov s acquis EÚ v týchto oblastiach.

4.   PROGRAM

Pomoc spoločenstva krajinám západného Balkánu v rámci procesu stabilizácie a pridruženia bude poskytnutá pomocou zodpovedajúcich finančných nástrojov, najmä nariadením Rady (ES) č. 2666/2000 z 5. decembra 2000 o pomoci pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvátsko, Federálnu republiku Juhoslávia a Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko (1); čo znamená, že toto rozhodnutie nebude mať žiadne finančné dôsledky. Chorvátsko bude mať navyše prístup k financovaniu z viacnárodných a horizontálnych programov. Komisia spolupracuje s Európskou investičnou bankou a medzinárodnými finančnými inštitúciami, hlavne s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a Svetovou bankou s úmyslom napomáhať spolufinancovaniu projektov súvisiacich s procesom stabilizácie a pridruženia.

5.   PODMIENENOSŤ

Pomoc spoločenstva krajinám západného Balkánu v rámci procesu stabilizácie a pridruženia je podmienená ďalším pokrokom v plnení kodanských politických kritérií. Nerešpektovanie týchto všeobecných podmienok by mohlo viesť Radu k prijatiu zodpovedajúcich opatrení na základe článku 5 nariadenia (ES) č. 2666/2000.

Pomoc spoločenstva taktiež podlieha podmienkam vymedzených Radou v jej záveroch z 29. apríla 1997, najmä vo vzťahu k záväzku prijímateľov uskutočňovať demokratické, hospodárske a inštitucionálne reformy so zohľadnením priorít stanovených v tomto európskom partnerstve.

6.   MONITOROVANIE

Sledovanie európskeho partnerstva je zabezpečené pomocou mechanizmov zriadených v rámci procesu stabilizácie a pridruženia, hlavne pomocou výročných správ o procese stabilizácie a pridruženia.


(1)  Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením č. 2415/2001 (Ú. v. ES L 327, 12.12.2001, s. 3).