ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 296

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
21. septembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1644/2004 z 20. septembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1645/2004 z 20. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2287/2003 o možnostiach rybolovu huňáčika severného vo vodách Grónska

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1646/2004, z 20. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 o postupe Spoločenstva pri stanovení maximálnych hladín rezíduí veterinárnych liečivých prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu ( 1 )

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1647/2004 z 20. septembra 2004 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1648/2004 z 20. septembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 21 septembra 2004

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1649/2004 z 20. septembra 2004, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

15

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/644/ES:Rozhodnutie Rady z 13. septembra 2004, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy týkajúce sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov

16

 

 

Komisia

 

*

2004/645/ES:Odporúčanie Komisie zo 16. septembra 2004 o realizácii Memoranda o porozumení konzulárnymi úradmi členských štátov, ktoré bolo uzavreté medzi Európskym spoločenstvom a Národnou správou Čínskej ľudovej republiky pre cudzinecký ruch, pokiaľ ide o víza a súvisiace záležitosti týkajúce sa turistických skupín z Čínskej ľudovej republiky (ADS) (oznámené pod číslom K(2004) 2886)

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

21.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1644/2004

z 20. septembra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. septembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 20. septembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

34,1

999

34,1

0707 00 05

052

81,1

096

12,9

999

47,0

0709 90 70

052

91,7

999

91,7

0805 50 10

382

67,7

388

55,9

508

37,1

524

39,7

528

51,6

999

50,4

0806 10 10

052

87,8

220

121,0

400

170,3

624

146,2

999

131,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

87,4

400

92,4

508

68,9

512

106,1

528

86,4

800

177,0

804

93,0

999

101,6

0808 20 50

052

102,7

388

79,0

999

90,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

117,7

999

117,7

0809 40 05

066

82,3

094

29,3

624

117,4

999

76,3


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


21.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1645/2004

z 20. septembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2287/2003 o možnostiach rybolovu huňáčika severného vo vodách Grónska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2287/2003 z 19. decembra 2003, ktorým sa na rok 2004 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Možnosti lovu huňáčika severného pre Spoločenstvo v zóne V, XIV (vody Grónska) pre rok 2004 sú predbežne upravené v prílohe IC k nariadeniu (ES) č. 2287/2003.

(2)

Podľa štvrtého protokolu upravujúceho podmienky vzťahujúce sa na rybolov v zmysle dohody o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánskeho kráľovstva a vládou Grónska na druhej strane (2), Spoločenstvu patrí 7,7 % celkového dostupného úlovku (TAC) huňáčika severného v zónach V, XIV (vody Grónska). To zodpovedá 70 % podielu Grónska na TAC.

(3)

Listom z 9. júla 2004 grónske úrady informovali Komisiu, že TAC pre huňáčika severného na rok 2004 bol stanovený vo výške 335 000 ton. Konečné možnosti rybolovu huňáčika severného pre Spoločenstvo na rok 2004 by teda mali byť stanovené na 25 795 ton v zónach V, XIV (vody Grónska).

(4)

Zníženie TAC by nemalo viesť k tomu, že úlovky uskutočnené zákonne pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sú predmetom odpočtu kvót podľa článku 23 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 (3), článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 (4) alebo článku 26 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 (5).

(5)

Nariadenie (ES) č. 2287/2003 by sa teda malo primerane zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I C k nariadeniu (ES) č. 2287/2003 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa článok 23 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2847/93, článok 5 nariadenia (ES) č. 847/96 a článok 26 nariadenia (ES) č. 2371/2002 nevzťahuje na úlovky huňáčika severného uskutočnené v zóne V, XIV (vody Grónska), ktoré presahujú kvóty stanovené v prílohe I C k nariadeniu (ES) č. 2287/2003, zmenenému a doplnenému týmto nariadením.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v plnom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 31.12.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 867/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 144).

(2)  Ú. v. ES L 209, 2.8.2001, s. 2. Protokol zmenený a doplnený protokolom (Ú. v. EÚ L 237, 8.7.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1954/2003 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(5)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.


PRÍLOHA

V prílohe I C k nariadeniu (ES) č. 2287/2003, sa položka ohľadne druhu huňáčik severný v zónach V a XIV (Grónske vody) nahrádza takto:

„Druh

:

Huňáčik severný

Mallotus villosus

Zóna

:

V, XIV (Grónske vody)

CAP/514/GRN

Všetky členské štáty

0 (1)

 

ES

25 795 (2)

 

TAC

Nepodstatné

 


(1)  Dostupné pre všetky členské štáty.

(2)  Táto kvóta je pridelená výlučne Faerským ostrovom, Islandskej republike a Nórskemu kráľovstvu na základe dvojstranných dohôd o rybolove.“


21.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1646/2004,

z 20. septembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 o postupe Spoločenstva pri stanovení maximálnych hladín rezíduí veterinárnych liečivých prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990 o postupe Spoločenstva pri stanovení maximálnych hladín rezíduí veterinárnych liečivých prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu (1), najmä na jeho články 6, 7 a 8,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (EHS) č. 2377/90 sa maximálne hladiny rezíduí stanovujú postupne pre všetky farmakologicky aktívne látky, ktoré sa v Spoločenstve používajú na veterinárne liečivé prípravky podávané hospodárskym zvieratám.

(2)

Maximálne hladiny rezíduí sa stanovia až po preskúmaní všetkých dôležitých informácií o bezpečnosti rezíduí látky, ktoré sa týkajú spotrebiteľa potravín živočíšneho pôvodu a vplyvu rezíduí na priemyselné spracovanie potravín, Výborom pre veterinárne liečivé prípravky.

(3)

Stanovenie maximálne povolených hladín rezíduí veterinárnych liečivých prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu sa uskutoční špecifikovaním druhov zvierat s možnosťou výskytu rezíduí, ako aj ich hladín v príslušných tkanivách mäsa získaného z liečeného zvieraťa (cieľové tkanivo) a charakteristiky rezídua, ktorá sa týka sledovania rezíduí (markera rezídua).

(4)

S cieľom obmedziť podávanie veterinárnych liečivých prípravkov niektorým druhom hospodárskych zvierat (2) sa maximálne hladiny rezíduí stanovujú na prísne vedeckom základe extrapoláciou maximálnych hladín rezíduí určených pre iné druhy zvierat.

(5)

Na kontrolu rezíduí podľa príslušnej legislatívy Spoločenstva sa maximálne hladiny rezíduí zvyčajne stanovujú pre cieľové tkanivá pečene alebo obličiek. Pečeň a obličky sa však väčšinou odstraňujú z mŕtvych zvierat a vstupujú do medzinárodného obchodu, maximálne povolené hladiny rezíduí sa preto vždy stanovujú aj pre svaly alebo tukové tkanivá.

(6)

Pri veterinárnych liečivých prípravkoch pre nosnice, dojnice alebo medonosné včely sa maximálne povolené hladiny stanovujú aj pre vajcia, mlieko a med.

(7)

V prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sú uvedené albendazol, febantel, fenbendazol, oxfendazol, thiabendazol, oxyclozanid, amitraz, cypermethrin, deltamethrin a dexamethason.

(8)

Pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia je povolené primerané obdobie, v ktorom členské štáty vykonajú úpravy na uvedenie príslušných veterinárnych liečivých prípravkov na trh, čo je zaručené smernicou 2001/82/ES (3) Európskeho parlamentu a Radou, ktorá zohľadňuje opatrenia tohto nariadenia.

(9)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade s názorom Stáleho výboru pre veterinárne liečivé prípravky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa mení a dopĺňa podľa ustanovenia v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od šesťdesiateho dňa po jeho uverejnení.

Toto nariadenie je záväzné v plnom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2004

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1101/2004 (Ú. v. EÚ L 211, 12.6.2004, s. 3).

(2)  Prevod používania veterinárnych liečivých prípravkov z Komisie na Radu a Európsky parlament KOM(2000) 806 v konečnom znení.

(3)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a upravená smernicou 2004/28/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 58).


PRÍLOHA

Nasledujúca(-e) látka(-y) je(sú) zahrnutá(é) do prílohy I nariadenia (EHS) č. 2377/90:

2.

Antiparazitické činidlá

2.1.

Činidlá proti endoparazitom

2.1.3.

Benzimidazoly a pro-benzimidazoly

Farmakologicky aktívna(-e) látka(-y)

Marker rezídua

Druhy zvierat

Maximálne hladiny rezíduí

Cieľové tkanivá

„Albendazol

Súhrn – albendazol sulphoxid, albendazol sulphon, a albendazol 2-amino sulphon, vyjadrený ako albendazol

Všetky prežúvavce

100 μg/kg

Sval

100 μg/kg

Tuk

1 000 μg/kg

Pečeň

500 μg/kg

Oblička

100 μg/kg

Mlieko

Febantel

Súhrn rezíduí, ktoré oxidujú na oxfendazol sulphon

Všetky prežúvavce

50 μg/kg

Sval

50 μg/kg

Tuk

500 μg/kg

Pečeň

50 μg/kg

Oblička

10 μg/kg

Mlieko

Fenbendazol

Súhrn rezíduí, ktoré oxidujú na oxfendazol sulphon

Všetky prežúvavce

50 μg/kg

Sval

50 μg/kg

Tuk

500 μg/kg

Pečeň

50 μg/kg

Oblička

10 μg/kg

Mlieko

Oxfendazol

Súhrn rezíduí, ktoré oxidujú na oxfendazol sulphon

Všetky prežúvavce

50 μg/kg

Sval

50 μg/kg

Tuk

500 μg/kg

Pečeň

50 μg/kg

Oblička

10 μg/kg

Mlieko

Thiabendazol

Súhrn -thiabendazol a 5-hydroxythiabendazol

Kozy

100 μg/kg

Sval

100 μg/kg

Tuk

100 μg/kg

Pečeň

100 μg/kg

Oblička

100 μg/kg

Mlieko“

2.1.4.

Deriváty fenolu vrátane salicylanidov

Farmakologicky aktívna(-e) látka(-y)

Marker rezídua

Druhy zvierat

Maximálne hladiny rezíduí

Cieľové tkanivá

„Oxyclozanid

Oxyclozanid

Všetky prežúvavce

20 μg/kg

Sval

20 μg/kg

Tuk

500 μg/kg

Pečeň

100 μg/kg

Oblička

10 μg/kg

Mlieko“

2.2.

Činidlá proti ektoparazitom

2.2.2.

Formamidíny

Farmakologicky aktívna(-e) látka(-y)

Marker rezídua

Druhy zvierat

Maximálne hladiny rezíduí

Cieľové tkanivá

„Amitraz

Súhrn - amitraz a všetky metabolity s obsahom polovice 2,4-dimethylanilinu, vyjadrený ako amitraz

Kozy

200 μg/kg

Tuk

100 μg/kg

Pečeň

200 μg/kg

Oblička

10 μg/kg

Mlieko“

2.2.3.

Pyrethroidy

Farmakologicky aktívna(-e) látka-(y)

Marker rezídua

Druhy zvierat

Maximálne hladiny rezíduí

Cieľové tkanivá

„Cypermethrin

Cypermethrin (súhrn izomérov)

Všetky prežúvavce

20 μg/kg

Sval

200 μg/kg

Tuk

20 μg/kg

Pečeň

20 μg/kg

Oblička

20 μg/kg

Mlieko (1)

Deltamethrin

Deltamethrin

Všetky prežúvavce

10 μg/kg

Sval

50 μg/kg

Tuk

10 μg/kg

Pečeň

10 μg/kg

Oblička

20 μg/kg

Mlieko

5.

Kortikoidy

5.1.

Glukokortikoidy

Farmakologicky aktívna(-e) látka(-y)

Marker rezídua

Druhy zvierat

Maximálne hladiny rezíduí

Cieľové tkanivá

„Dexamethason

Dexamethason

Kozy

0,75 μg/kg

Sval

2 μg/kg

Pečeň

0,75 μg/kg

Oblička

0,3 μg/kg

Mlieko“


(1)  Ďalšie opatrenia v smernici Komisie 98/82/ES treba dodržiavať (Ú. v. ES L 290, 29.10.1998, s. 25).“


21.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1647/2004

z 20. septembra 2004

o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002 ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce z afrických štátov, Karibských ostrovov a Tichomoria (AKT), a zrušujúce nariadenie (ES) č. 1706/98 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2247/2003 z 19. decembra 2003 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie, v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 ustanovujúceho režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce z afrických štátov, Karibských ostrovov a Tichomoria (AKT) (3), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Prvý článok nariadenia (ES) č. 2247/2003 ustanovuje možnosť vydania dovozných certifikátov pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie. Avšak dovoz nesmie prekročiť množstvo stanovené pre každú tretiu krajinu.

(2)

Žiadosti o vydanie certifikátov, predložené v období od 1. do 10. septembra 2004, vyjadrené v množstve vykosteného mäsa, v zmysle nariadenia (ES) č. 2247/2003 nepresahujú, pre výrobky pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie, uplatniteľné množstvá pre tieto krajiny. Preto je možné vydať dovozné certifikáty na žiadané množstvá.

(3)

V tejto súvislosti je potrebné stanoviť množstvá, na ktoré je možné žiadať certifikáty od 1. októbra 2004, v celkovom rozsahu 52 100 t.

(4)

Je užitočné pripomenúť, že toto nariadenie neodporuje uplatňovaniu smernice Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972, týkajúcej sa hygienických problémov a hygienickej polície v súvislosti s dovozom zvierat hovädzieho, bravčového, ovčieho a kozieho druhu, čerstvého mäsa alebo výrobkov vyrobených z mäsa pochádzajúceho z tretích krajín (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nasledujúce členské štáty udeľujú dňa 21. septembra 2004 dovozné certifikáty týkajúce sa výrobkov patriacich do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, vyjadrených v hmotnosti vykosteného mäsa, pochádzajúcich z niektorých afrických štátov, Karibských ostrovov a Tichomoria, pre množstvá a krajiny pôvodu uvedené nižšie:

 

Spojené kráľovstvo:

500 t pochádzajúcich z Botswany,

545 t pochádzajúcich z Namíbie.

 

Nemecko:

550 t pochádzajúcich z Botswany,

315 t pochádzajúcich z Namíbie.

Článok 2

Žiadosti o udelenie certifikátov sa môžu podávať v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2247/2003 počas prvých desiatich dní mesiaca október 2004 pre nasledujúce množstvá vykosteného hovädzieho mäsa:

Botswana:

11 876 t,

Keňa:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svazijsko:

3 234 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namíbia:

5 625 t.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. septembra 2004

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


21.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1648/2004

z 20. septembra 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 21 septembra 2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 odsek 1,

keďže:

(1)

Dovozné clá na obilniny boli stanovené nariadením Komisie (ES) č. 1612/2004 (3).

(2)

Článok 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1249/96 predpokladá, že ak sa priemer vypočítaných dovozných ciel v priebehu doby ich uplatňovania odchýli o 5 EUR/t od stanoveného cla, vykoná sa ich úprava. K tejto odchýlke došlo. Preto je potrebné upraviť dovozné clá určené v nariadení (ES) č. 1612/2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadenia (ES) č. 1612/2004 sa nahrádzajú prílohami I a II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. septembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 29.9.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ L 293, 16.9.2004, s. 7. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1643/2004 (Ú. v. EÚ L 295, 18.9.2004, s. 32).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 21. septembra 2004

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

3,69

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

43,08

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

55,86

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

55,86

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

53,17


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav (článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96) môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, v Estónsku, v Litve, v Lotyšsku, v Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

obdobie od 17.9.2004

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

124,11 (3)

72,93

151,18 (4)

141,18 (4)

121,18 (4)

82,38 (4)

Prémia v zálive (EUR/t)

11,62

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

13,74

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 26,70 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: 32,16 EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(4)  Fob.


21.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1649/2004

z 20. septembra 2004,

ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol 4 o bavlne, ktorý je prílohou k Aktu o pristúpení Grécka, naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o pomoci pri výrobe bavlny (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pravidelne na základe ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu, s ohľadom na historický pomer medzi cenou stanovenou pre vyzrnenú bavlnu a cenou vypočítanou pre nevyzrnenú bavlnu. Tento historický pomer ustanovuje článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001 (3), o pravidlách uplatňovania režimu pomoci pre bavlnu. V prípade, že cenu na svetovom trhu nemožno takto určiť, stanovuje sa táto cena na základe poslednej určenej ceny.

(2)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pre produkt, ktorý má určité vlastnosti, a s ohľadom na najpriaznivejšie ponuky a kurzy na svetovom trhu medzi tými, ktoré sa považujú za reprezentatívne v rámci skutočného trhového trendu. Na účely tohto určenia sa berie do úvahy priemer ponúk a kurzov zaznamenaných na jednej alebo viacerých európskych burzách pre produkt dodaný do prístavu v rámci spoločenstva a pochádzajúci z rôznych dodávateľských krajín, považovaných za najreprezentatívnejšie pre medzinárodný obchod. Úpravy týchto kritérií na určenie ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu sa však berú do úvahy s ohľadom na odlišnosti odôvodnené kvalitou dodaného produktu alebo príslušnými ponukami a kurzmi. Tieto úpravy ustanovuje článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1591/2001.

(3)

Uplatnenie vyššie uvedených kritérií vedie k určeniu ceny nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu na úrovni uvedenej ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa určuje na 20,530 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. septembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadeníe zmenené, a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

21.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/16


ROZHODNUTIE RADY

z 13. septembra 2004,

ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy týkajúce sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov

(2004/644/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 286,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1), najmä na jeho článok 24 ods. 8,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 45/2001, ďalej len „nariadenie“, vymedzuje zásady a pravidlá uplatniteľné na všetky orgány a inštitúcie spoločenstva a ustanovuje vymenovanie úradníka pre ochranu údajov každým orgánom a každou inštitúciou spoločenstva.

(2)

Článok 24 ods. 8 nariadenia vyžaduje, aby každá inštitúcia alebo orgán spoločenstva v súlade s ustanoveniami prílohy tohto nariadenia prijali ďalšie vykonávacie predpisy týkajúce sa úradníka pre ochranu údajov. Tieto vykonávacie predpisy sa týkajú najmä úloh, služobných povinností a právomocí úradníka pre ochranu údajov.

(3)

Vykonávacie predpisy tiež upresnia postupy pre výkon práv dotknutých osôb ako aj pre plnenie povinností všetkými príslušnými osobami, ktoré v rámci orgánov alebo inštitúcií spoločenstva prichádzajú do styku so spracovaním osobných údajov.

(4)

Vykonávacie predpisy nariadenia sa nedotýkajú nariadenia (ES) č. 1049/2001 (2), rozhodnutia Rady 2004/338/ES, Euratom (3), najmä jeho prílohy II, rozhodnutia Rady 2001/264/ES (4), najmä oddielu VI časti II jeho prílohy, ani rozhodnutia generálneho tajomníka Rady, vysokého splnomocnenca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku z 25. júna 2001 (5),

ROZHODLA TAKTO:

ODDIEL 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie ustanovuje ďalšie vykonávacie predpisy, ktoré sa týkajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (ďalej len „nariadenie“), pokiaľ ide o Radu Európskej únie.

Článok 2

Definície

Na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby boli dotknuté definície ustanovené nariadením:

a)

„prevádzkovateľ“ znamená orgán, generálne riaditeľstvo, riaditeľstvo, oddelenie, jednotku alebo akúkoľvek inú organizačnú jednotku, ktorá sama alebo spoločne s ostatnými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a ktorá je uvedená v oznámení, ktoré sa má poslať úradníkovi pre ochranu údajov v súlade s článkom 25 nariadenia.

b)

„kontaktná osoba“ znamená administratívneho asistenta resp. administratívnych asistentov generálneho riaditeľstva alebo akéhokoľvek iného zamestnanca určeného jeho generálnym riaditeľstvom po porade s úradníkom pre ochranu údajov s cieľom svoje generálne riaditeľstvo zastupovať a pracovať v úzkej spolupráci s úradníkom pre ochranu údajov v otázkach ochrany údajov.

c)

„zamestnanci GSR“ znamenajú všetkých úradníkov generálneho sekretariátu Rady (ďalej len „GSR“) a všetky iné osoby, na ktoré sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov spoločenstiev stanovené v nariadení (ES, Euratom, ESUO) č. 259/68 (6) (ďalej len „služobný poriadok“) alebo ktoré pracujú pre GSR na zmluvnom základe (stážisti, poradcovia, dodávatelia, úradníci dočasne vyslaní členskými štátmi).

ODDIEL 2

ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV

Článok 3

Vymenovanie a štatút úradníka pre ochranu údajov

1.   Zástupca generálneho tajomníka Rady vymenováva úradníka pre ochranu údajov a zaregistruje ho u Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Úradník pre ochranu údajov je priamo priradený zástupcovi generálneho tajomníka Rady.

2.   Funkčné obdobie úradníka pre ochranu údajov je trojročné a môže byť znovu vymenovaný dvakrát.

3.   Úradník pre ochranu údajov pri vykonávaní svojich služobných povinností koná nezávisle a v spolupráci s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Úradník pre ochranu údajov hlavne nesmie prijímať žiadne pokyny od menovacieho orgánu GSR ani od nikoho iného, pokiaľ ide o vnútorné uplatňovanie ustanovení nariadenia alebo jeho spoluprácu s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

4.   Spôsob, akým úradník pre ochranu údajov vykonáva svoje úlohy a služobné povinnosti, je vyhodnotený po predchádzajúcej porade s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Úradník pre ochranu údajov môže byť odvolaný zo svojho miesta iba so súhlasom Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ak už nespĺňa podmienky požadované na výkon svojich služobných povinností.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý plánovaný postup pre jeho vymenovanie, úradník pre ochranu údajov je oboznámený so všetkými kontaktmi nadviazanými s tretími stranami pokiaľ ide o uplatňovanie nariadenia, najmä so zreteľom na spoluprácu s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia nariadenia, na úradníka pre ochranu údajov a jeho personál sa vzťahujú pravidlá a nariadenia uplatniteľné na úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Úlohy

Úlohou úradníka pre ochranu údajov je:

a)

zabezpečiť, aby prevádzkovatelia a dotknuté osoby boli informovaní o svojich právach a povinnostiach v zmysle nariadenia. Pri vykonávaní tejto úlohy úradník pre ochranu údajov vypracováva informačné a oznamovacie tlačivá, konzultuje dotknuté strany a zvyšuje všeobecné povedomie ohľadne otázok týkajúcich sa ochrany údajov;

b)

odpovedať na žiadosti Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a v rámci svojich právomocí s ním spolupracovať buď na základe jeho žiadosti alebo z vlastného podnetu;

c)

zabezpečiť nezávislým spôsobom vnútorné uplatňovanie ustanovení nariadenia v rámci GSR;

d)

viesť register operácií spracovania vykonaných prevádzkovateľmi a umožniť prístup k registru každej osobe priamo alebo nepriamo prostredníctvom Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov;

e)

oznámiť Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov operácie spracovania, ktoré pravdepodobne predstavujú konkrétne riziká v zmysle článku 27 ods. 2 nariadenia;

f)

takto zabezpečiť, aby operáciami spracovania nedošlo k nepriaznivému ovplyvneniu práv a slobôd dotknutých osôb.

Článok 5

Služobné povinnosti

1.   Okrem všeobecných úloh, ktoré musí splniť, úradník pre ochranu údajov:

a)

koná ako poradca menovacieho orgánu GSR a prevádzkovateľov vo veciach týkajúcich sa uplatňovania ustanovení o ochrane údajov. S úradníkom pre ochranu údajov môže konzultovať menovací orgán, dotknutí prevádzkovatelia, výbor zamestnancov alebo akýkoľvek jednotlivec bez toho, aby museli postupovať úradnou cestou, a to v akejkoľvek veci týkajúcej sa výkladu alebo uplatňovania tohto nariadenia;

b)

zo svojho vlastného podnetu alebo na žiadosť menovacieho orgánu, prevádzkovateľov, výboru zamestnancov alebo akéhokoľvek jednotlivca vyšetruje veci a udalosti priamo spojené s jeho úlohami, ktoré sa mu dostanú do pozornosti, a podáva o tom správu menovaciemu orgánu alebo osobe, ktorá ho vyšetrovaním poverila. Pokiaľ je to považované za potrebné, všetky ostatné dotknuté strany majú byť primerane informované. Ak je sťažovateľom jednotlivec, alebo ak sťažovateľ koná v mene jednotlivca, úradník pre ochranu údajov musí v možnej miere zaručiť dôvernosť žiadosti, pokiaľ mu dotknutá osoba nedá jednoznačný súhlas, že s jej žiadosťou možno nakladať inak;

c)

spolupracuje pri výkone svojich služobných povinností s úradníkmi pre ochranu údajov z iných orgánov a inštitúcií spoločenstva, najmä prostredníctvom výmeny skúseností a najlepších postupov;

d)

zastupuje GSR vo všetkých otázkach týkajúcich sa ochrany údajov; bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia rozhodnutia 2004/338/ES, Euratom, úradník pre ochranu údajov sa môže zúčastňovať na príslušných zasadnutiach výborov alebo na fórach na medzinárodnej úrovni;

e)

predkladá výročnú správu o svojej činnosti zástupcovi generálneho tajomníka Rady a sprístupní ju zamestnancom.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 písm. b), článok 5 ods. 1 písm. b) a c) a článok 15, úradník pre ochranu údajov a jeho personál neprezradia informácie alebo dokumenty, ktoré získali v priebehu plnenia služobných povinností.

Článok 6

Právomoci

Pri výkone svojich úloh a plnení svojich služobných povinností úradník pre ochranu údajov

a)

má vždy prístup k údajom, ktoré sú predmetom operácií spracovania a prístup do všetkých kancelárií, zariadení na spracovanie údajov a ku všetkým dátovým nosičom;

b)

môže požiadať o právne stanoviská právnu službu Rady;

c)

sa môže obrátiť na externých odborníkov v oblasti informačných technológií po predchádzajúcom súhlase povoľujúceho úradníka v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (7) a jeho vykonávacími predpismi;

d)

bez toho, aby boli dotknuté služobné povinnosti a právomoci Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, môže navrhnúť GSR správne opatrenia a vydať všeobecné odporúčania o primeranom uplatňovaní nariadenia;

e)

môže vypracovať, v osobitných prípadoch, akékoľvek iné odporúčania na praktické zlepšenie ochrany údajov pre GSR a/alebo pre všetky ostatné dotknuté strany;

f)

môže upozorniť menovací orgán GSR na to, že si zamestnanec neplní povinnosti, ktoré mu predpisuje nariadenie, a navrhnúť, aby bolo začaté administratívne vyšetrovanie s cieľom možného uplatnenia článku 49 nariadenia.

Článok 7

Zdroje

Úradníkovi pre ochranu údajov sa poskytne personál a zdroje potrebné na vykonávanie jeho služobných povinností.

ODDIEL 3

PRÁVA A POVINNOSTI OSÔB V OBLASTI OCHRANY ÚDAJOV

Článok 8

Menovací orgán

1.   V prípade sťažnosti v zmysle článku 90 nariadenia (ES, Euratom) č. 723/2004 služobného poriadku týkajúcej sa porušenia nariadenia sa menovací orgán poradí s úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydá svoje stanovisko písomne najneskôr do pätnástich dní od doručenia žiadosti. Ak úradník pre ochranu údajov neposkytol svoje stanovisko menovaciemu orgánu do konca uvedenej lehoty, jeho stanovisko sa už nevyžaduje. Menovací orgán nie je viazaný stanoviskom úradníka pre ochranu údajov.

2.   Úradník pre ochranu údajov musí byť informovaný vždy, keď sa prejednáva záležitosť, ktorá má alebo by mohla mať dopad na ochranu osobných údajov.

Článok 9

Prevádzkovatelia

1.   Prevádzkovatelia sú zodpovední zabezpečiť, aby všetky operácie spracovania vykonávané pod ich dohľadom boli v súlade s nariadením.

2.   Prevádzkovatelia najmä:

a)

oznámia vopred úradníkovi pre ochranu údajov akúkoľvek operáciu spracovania alebo súbor takýchto operácií určených na splnenie jediného účelu alebo niekoľkých súvisiacich účelov, ako aj akúkoľvek podstatnú zmenu v existujúcej operácii spracovania. V prípade operácií spracovania vykonaných pred tým, ako 1. februára 2001 nariadenie nadobudlo účinnosť, prevádzkovateľ to bezodkladne oznámi;

b)

pomáhajú úradníkovi pre ochranu údajov a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov pri vykonávaní ich zodpovedajúcich služobných povinností najmä tak, že im poskytujú informácie ako odpovede na ich žiadosti najneskôr do tridsiatich dní;

c)

vykonávajú zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia a vydávajú primerané pokyny zamestnancom GSR s cieľom zabezpečiť jednak dôvernosť pri spracovaní, ako aj úroveň bezpečnosti, ktorá by zodpovedala rizikám vyplývajúcim zo spracovania;

d)

v prípade potreby sa radia s úradníkom pre ochranu údajov o súlade operácií spracovania s nariadením, hlavne ak majú dôvod sa domnievať, že niektoré operácie spracovania sú nezlučiteľné s článkami 4 až 10 nariadenia. Môžu sa takisto radiť s úradníkom pre ochranu údajov a/alebo odborníkmi v oblasti bezpečnosti informačných technológií generálneho riaditeľstva A, ako aj s Bezpečnostným úradom a Úradom pre bezpečnosť informácií (INFOSEC) o otázkach týkajúcich sa dôvernosti operácií spracovania a o bezpečnostných opatreniach prijatých podľa článku 22 nariadenia.

Článok 10

Kontaktné osoby

1.   Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti úradníka pre ochranu údajov, kontaktná osoba:

a)

pomáha jej generálnemu riaditeľstvu alebo jednotke pri vedení zoznamu všetkých existujúcich operácií spracovania osobných údajov;

b)

pomáha jej generálnemu riaditeľstvu alebo jednotke pri určovaní príslušných prevádzkovateľov;

c)

má právo dostať od prevádzkovateľov a iných zamestnancov zodpovedajúce a potrebné informácie pre výkon jej administratívnych úloh v rámci jej generálneho riaditeľstva alebo jednotky, avšak bez toho, aby mala prístup k osobným údajom spracovávaným pod dohľadom prevádzkovateľa.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti prevádzkovateľov, kontaktné osoby:

a)

pomáhajú prevádzkovateľom pri plnení ich povinností;

b)

v prípade potreby napomáhajú komunikácií medzi úradníkom pre ochranu údajov a prevádzkovateľmi.

Článok 11

Zamestnanci GSR

1.   Všetci zamestnanci GSR sa podieľajú najmä na uplatňovaní pravidiel dôvernosti a bezpečnosti na spracovanie osobných údajov tak, ako sú ustanovené v článkoch 21 a 22 nariadenia. Žiaden zo zamestnancov GSR, ktorý má prístup k osobným údajom, ich nespracováva inak ako podľa pokynov od prevádzkovateľa ibaže to od neho vyžadujú vnútroštátne právne predpisy alebo právne predpisy spoločenstva.

2.   Každý zamestnanec GSR môže podať sťažnosť u Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov týkajúcu sa údajného porušenia ustanovení nariadenia upravujúceho spracovanie osobných údajov bez toho, aby postupoval úradnou cestou, v súlade s pravidlami stanovenými Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Článok 12

Dotknuté osoby

1.   Okrem práva dotknutých osôb byť primerane informovaný o každom spracovaní osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, v súlade s článkami 11 a 12 nariadenia, dotknuté osoby sa môžu obrátiť na dotknutého prevádzkovateľa, aby vykonával ich práva v súlade s článkami 13 až 19 nariadenia, ako je uvedené v oddieli 5 tohto rozhodnutia.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek súdny opravný prostriedok, každá dotknutá osoba môže podať sťažnosť u Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ak sa domnieva, že jej práva vyplývajúce z nariadenia boli porušené následkom spracovania jej osobných údajov Radou, ako je uvedené v pravidlách stanovených Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

3.   Nikto nesmie utrpieť ujmu z dôvodu sťažnosti podanej u Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov alebo z dôvodu postúpenia veci do pozornosti úradníka pre ochranu údajov vo veci údajného porušenia ustanovení nariadenia.

ODDIEL 4

REGISTER OZNÁMENÝCH OPERÁCIÍ SPRACOVANIA

Článok 13

Oznamovací postup

1.   Prevádzkovateľ oznamuje úradníkovi pre ochranu údajov všetky operácie spracovania osobných údajov na oznamovacom tlačive, ktoré je dostupné na intranetovej stránke GSR (ochrana údajov). Oznámenie sa pošle úradníkovi pre ochranu údajov elektronickou cestou. Potvrdenie o zaslanom oznámení sa posiela úradníkovi pre ochranu údajov formou oznámenia do desiatich pracovných dní. Keď úradník pre ochranu údajov dostane potvrdenie o zaslanom oznámení, uverejní ho v registri.

2.   Oznámenie obsahuje všetky informácie uvedené v článku 25 ods. 2 nariadenia. Úradník pre ochranu údajov je bezodkladne oboznámený so všetkými zmenami, ktoré majú vplyv na tieto informácie.

3.   Doplňujúce pravidlá a postupy týkajúce sa oznamovacieho postupu, ktorý musia prevádzkovatelia dodržiavať, sú súčasťou všeobecných odporúčaní vydaných úradníkom pre ochranu údajov.

Článok 14

Obsah a účel registra

1.   Úradník pre ochranu údajov vedie register operácií spracovania osobných údajov, ktorý je založený na základe oznámení prijatých od prevádzkovateľov.

2.   Register obsahuje minimálne informácie uvedené v článku 25 ods. 2 písm. a) až g) nariadenia. Avšak informácie zavedené úradníkom pre ochranu údajov do registra môžu byť výnimočne obmedzené, ak je to potrebné na zabezpečenie bezpečnosti osobitých operácií spracovania.

3.   Register slúži ako zoznam operácií spracovania osobných údajov vykonaných v Rade. Poskytuje informácie dotknutým osobám a napomáha pri výkone ich práv stanovených v článkoch 13 až 19 nariadenia.

Článok 15

Prístup k registru

1.   Úradník pre ochranu údajov prijme zodpovedajúce opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby každá osoba mala prístup k registru buď priamo alebo nepriamo prostredníctvom Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Úradník pre ochranu údajov najmä poskytuje informácie a pomoc osobám, ktoré majú záujem sa dozvedieť ako a kde sa môže podať žiadosť o prístup k registru.

2.   Okrem prípadov, kde je udelený prístup on-line, sú žiadosti o prístup k registru podávané v akejkoľvek písomnej podobe, vrátane elektronickej, v jednom z jazykov uvedených v článku 314 zmluvy a dostatočne presným spôsobom, aby bolo umožnené úradníkovi pre ochranu údajov určiť príslušné operácie spracovania. Žiadateľovi je bezodkladne poslaná doručenka.

3.   Pokiaľ žiadosť nie je dostatočne presná, úradník pre ochranu údajov požiada žiadateľa o upresnenie žiadosti, pričom mu ponúkne pomoc. V prípade, že sa žiadosť týka veľkého počtu operácií spracovania, úradník pre ochranu údajov môže neformálne so žiadateľom diskutovať s cieľom nájsť prijateľné riešenie.

4.   Každá osoba si môže vyžiadať od úradníka pre ochranu údajov kópiu informácií o oznámených operáciách spracovania, ktoré sa nachádzajú v registri.

ODDIEL 5

POSTUP UMOŽŇUJÚCI DOTKNUTÝM OSOBÁM VYKONÁVAŤ ICH PRÁVA

Článok 16

Všeobecné ustanovenia

1.   Práva dotknutých osôb uvedené v tomto oddieli môžu byť vykonávané len jednotlivcami, ktorých sa to týka a výnimočne v ich mene na základe riadneho udelenia povolenia. Žiadosti sa posielajú písomne dotknutému prevádzkovateľovi a ich kópia je odovzdaná úradníkovi pre ochranu údajov. V prípade potreby úradník pre ochranu údajov pomôže dotknutej osobe určiť dotknutého prevádzkovateľa. Úradník pre ochranu údajov dá k dispozícii náležité tlačivá. Prevádzkovatelia posúdia žiadosť len za podmienky, že tlačivo bolo vyplnené celé a totožnosť autora žiadosti bola náležite overená. Výkon práv dotknutými osobami je bezplatný.

2.   Prevádzkovateľ zašle žiadateľovi doručenku do piatich pracovných dní od zaregistrovania žiadosti. Pokiaľ nie je ustanovené inak, prevádzkovateľ odpovie na žiadosť najneskôr do pätnástich pracovných dní od zaregistrovania žiadosti a buď jej vyhovie, alebo písomne uvedie dôvody, ktoré ho viedli k jej úplnému alebo čiastočnému zamietnutiu, najmä ak žiadateľ nie je považovaný za dotknutú osobu.

3.   V prípade nezrovnalostí alebo jasného zneužitia výkonu práv dotknutou osobou, a ak dotknutá osoba tvrdí, že spracovanie bolo protiprávne, prevádzkovateľ sa musí poradiť o žiadosti s úradníkom pre ochranu údajov a/alebo odkázať dotknutú osobu na úradníka pre ochranu údajov, ktorý potom rozhodne o oprávnenosti žiadosti a zodpovedajúcom ďalšom pokračovaní.

4.   Každá osoba, ktorej sa to týka, sa môže poradiť s úradníkom pre ochranu údajov ohľadne výkonu jej práv v konkrétnom prípade. Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek súdny opravný prostriedok, každá dotknutá osoba môže podať sťažnosť u Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ak sa domnieva, že jej práva vyplývajúce z nariadenia boli porušené následkom spracovania jej osobných údajov.

Článok 17

Právo prístupu

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa, bez obmedzenia a kedykoľvek počas troch mesiacov od doručenia žiadosti, informácie uvedené v písmenách a) až d) článku 13 nariadenia buď nahliadnutím do týchto údajov priamo na mieste, alebo získaním kópie, vrátane, v prípade potreby, kópie v elektronickej podobe, v závislosti od želania žiadateľa.

Článok 18

Právo opravy

Každá žiadosť o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktorú predložila dotknutá osoba, upresní príslušné údaje ako aj opravy, ktoré sa majú vykonať. Prevádzkovateľ túto žiadosť bezodkladne vybaví.

Článok 19

Právo blokovania

Prevádzkovateľ sa bezodkladne zaoberá každou žiadosťou na blokovanie údajov podľa článku 15 nariadenia. V žiadosti sa upresnia údaje, ktoré sa majú zablokovať, ako aj dôvody na ich zablokovanie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá žiadosť podala pred tým, než sú údaje odblokované.

Článok 20

Právo výmazu

Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa, aby vymazal bezodkladne údaje v prípade protizákonného spracovania, najmä ak boli porušené ustanovenia článkov 4 až 10 nariadenia. V žiadosti upresní príslušné údaje a uvedie dôvody alebo dôkazy o protizákonnosti spracovania. Pri automatizovaných archivačných systémoch sa výmaz v zásade zabezpečí všetkými vhodnými technickými prostriedkami, čo vylučuje možnosť akéhokoľvek ďalšieho spracovania vymazaných údajov. Ak nie je výmaz možný z technických príčin, prevádzkovateľ po porade s úradníkom pre ochranu údajov a dotknutou osobou bezodkladne tieto údaje zablokuje.

Článok 21

Upovedomenie tretích strán

Dotknutá osoba môže dosiahnuť od prevádzkovateľa, aby tretie strany, ktorým boli poskytnuté jej osobné údaje, boli vyrozumené o všetkých opravách, zablokovaniach alebo výmazoch, ku ktorým došlo na základe jej žiadosti, pokiaľ sa toto neukáže ako nemožné alebo nebude vyžadovať neúmerné úsilie.

Článok 22

Právo namietať

Dotknutá osoba môže namietať proti spracovaniu údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj proti sprístupneniu alebo použitiu jej osobných údajov, v súlade s článkom 18 nariadenia. Vo svojej žiadosti upresní príslušné údaje a uvedie dôvody opodstatňujúce žiadosť. Ak je námietka opodstatnená, dané spracovanie už nesmie tieto údaje zahŕňať.

Článok 23

Automatizované individuálne rozhodnutia

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom automatizovaných individuálnych rozhodnutí, ktoré sú uvedené v článku 19 nariadenia, pokiaľ rozhodnutie nie je výslovne povolené podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov spoločenstva, alebo rozhodnutím Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov zabezpečujúcim legitímne záujmy dotknutej osoby. V obidvoch prípadoch má dotknutá osoba možnosť vopred predložiť svoje stanovisko a poradiť sa s úradníkom pre ochranu údajov.

Článok 24

Výnimky a obmedzenia

1.   Prevádzkovateľ môže obmedziť práva uvedené v článkoch 17 až 21 tohto rozhodnutia, ak legitímne dôvody, ktoré sú uvedené v článku 20 nariadenia, k tomu jasne oprávňujú. Okrem prípadov absolútnej nevyhnutnosti prevádzkovateľ sa najprv poradí s úradníkom pre ochranu údajov, ktorého stanovisko nie je pre orgán záväzné. Prevádzkovateľ bezodkladne odpovie na žiadosti týkajúce sa uplatňovania výnimiek alebo obmedzení na výkon práv a svoje rozhodnutie odôvodní.

2.   Každá dotknutá osoba môže požiadať Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o uplatnenie článku 47 ods. 1 písm. c) nariadenia.

ODDIEL 6

POSTUP PRI VYŠETROVANÍ

Článok 25

Praktický postup

1.   Žiadosti o vyšetrovanie sa adresujú úradníkovi pre ochranu údajov písomne na náležitom tlačive, ktoré úradník pre ochranu údajov dá k dispozícii. V prípade jasného zneužitia výkonu práva na žiadosť o vyšetrovanie, napríklad ak tá istá osoba podala rovnakú žiadosť len nedávno, úradník pre ochranu údajov nie je povinný vypracovať správu tejto osobe.

2.   Do pätnástich dní od doručenia žiadosti pošle úradník pre ochranu údajov doručenku menovaciemu orgánu alebo osobe, ktorá ho vyšetrovaním poverila a overí, či sa má so žiadosťou nakladať ako s dôvernou žiadosťou.

3.   Úradník pre ochranu údajov požiada prevádzkovateľa, ktorý je zodpovedný za príslušnú operáciu spracovania údajov, o písomné vyjadrenie k tejto záležitosti. Prevádzkovateľ odpovie úradníkovi pre ochranu údajov do pätnástich dní. Úradník pre ochranu údajov môže mať záujem o získanie doplňujúcich informácií od iných strán, ako je napríklad Bezpečnostný úrad a Úrad pre bezpečnosť informácií (INFOSEC) GSR. V prípade potreby môže požiadať právnu službu Rady o stanovisko k tejto záležitosti. Informácie alebo stanoviská sú poskytované úradníkovi pre ochranu údajov do tridsiatich dní.

4.   Úradník pre ochranu údajov vypracuje správu pre menovací orgán alebo osobu, ktorá žiadosť podala, najneskôr do troch mesiacov od jej doručenia.

ODDIEL 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Účinnosť

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. septembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(3)  Rozhodnutie Rady 2004/338/ES, Euratom z 22. marca 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 106, 15.4.2004, s. 22).

(4)  Rozhodnutie Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001, ktorým sa prijímajú bezpečnostné predpisy Rady (Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1). Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/194/ES (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 48).

(5)  Rozhodnutie generálneho tajomníka Rady, vysokého splnomocnenca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku z 25. júna 2001 o kódexe dobrého administratívneho správania pre Generálny sekretariát Rady Európskej únie a jeho zamestnancov pri ich profesionálnom styku s verejnosťou (Ú. v. ES C 189, 5.7.2001, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 723/2004 (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.


Komisia

21.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/23


ODPORÚČANIE KOMISIE

zo 16. septembra 2004

o realizácii Memoranda o porozumení konzulárnymi úradmi členských štátov, ktoré bolo uzavreté medzi Európskym spoločenstvom a Národnou správou Čínskej ľudovej republiky pre cudzinecký ruch, pokiaľ ide o víza a súvisiace záležitosti týkajúce sa turistických skupín z Čínskej ľudovej republiky (ADS)

(oznámené pod číslom K(2004) 2886)

(2004/645/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 211 druhú zarážku,

keďže:

(1)

Memorandum o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Národnou správou Čínskej ľudovej republiky pre cudzinecký ruch o vízach a súvisiacich záležitostiach týkajúcich sa turistických skupín z Čínskej ľudovej republiky (1) (ČĽR) stanovuje špecifický proces podávania žiadostí, ktorý sa odchyľuje od spoločných pravidiel pre udeľovanie víz stanovených v Spoločných konzulárnych pokynoch (SKP), na uľahčenie vydávania krátkodobých víz pre skupiny čínskych občanov, ktorí chcú cestovať po území spoločenstva. Memorandum o porozumení (ADS MoU) nadobudlo účinnosť 1. mája 2004.

(2)

S ohľadom na zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti, hlavne pokiaľ ide o predchádzanie tajnej imigrácii a zabránenie riziku nakupovania víz medzi konzulárnymi úradmi členských štátov v ČĽR, je vhodné zosúladiť realizáciu ADS MoU medzi všetkými členskými štátmi, a teda je nevyhnutné stanoviť spoločné realizačné postupy pre konzulárne úrady členských štátov v ČĽR.

(3)

Spoločné postupy sú založené na ustanoveniach uvedených v ADS MoU, ktoré stanovujú zosúladený prístup, ktorý sa týka rôznych záležitostí od postupu pri žiadostiach o víza, až po odvolanie akreditácie v prípade porušenia predpisov EÚ a/alebo ČĽR.

(4)

Vo vhodných prípadoch boli základné pravidlá pre žiadosti o víza uvedené v SKP, a hlavne pravidlá týkajúce sa miestnych konzulárnych úradov použité ako odkaz v prípade definície spoločných postupov.

(5)

Je potrebné, aby sa v rámci tohto systému členské štáty riadili spoločným postupom pri akreditácii cestovných kancelárií určených ČĽR a pri stanovení zoznamu turistických sprievodcov vymenovaných čínskymi cestovnými kanceláriami.

(6)

Je potrebné, aby členské štáty uplatňovali spoločné zosúladené sankcie v prípade porušenia pravidiel spoločenstva čínskou akreditovanou cestovnou kanceláriou v súlade s pravidlami SKP pre žiadosti o víza, ktoré boli spracované súkromnými správnymi agentúrami, cestovnými kanceláriami a operátormi turistických zájazdov.

(7)

Je potrebné, aby členské štáty uplatňovali spoločný zoznam podkladov a informácií potrebných na predkladanie žiadostí o víza, ktoré v nutných prípadoch objasňujú obsah požadovanej dokumentácie. Je možné požadovať ďalšie informácie na základe overenia každej individuálnej žiadosti o víza od prípadu k prípadu.

(8)

Je potrebné, aby členské štáty zapojené do realizácie ADS MoU posilnili svoju spoluprácu v ČĽR a vypracovali mechanizmy na výmenu informácií v prípade podvodov alebo iného zisteného podozrivého chovania vymenovaných turistických sprievodcov alebo akreditovaných cestovných kancelárií a uľahčili spracovanie informácií.

(9)

Komisia reprezentuje spoločenstvo vo výbore ADS, ktorý bol zriadený na základe ADS MoU a zasiela príslušné informácie o realizácii ADS MoU čínskym orgánom (CNTA). Je preto potrebné, aby členské štáty spojili Komisiu, ako zástupcu Európskeho spoločenstva vo Výbore ADS, s mechanizmom miestnej spolupráce, ktorý zabezpečí pravidelné a plynulé informácie o realizácii ADS MoU.

(10)

Členské štáty, ktoré sa nepodieľajú na ADS MoU, ale uzavreli podobné bilaterálne dohody s ČĽR, by sa tiež mohli podieľať na miestnom mechanizme spolupráce. Nórsko a Island sa tiež vyzývajú, aby sa zapojili do miestneho mechanizmu spolupráce konzulárnych úradov hneď, ako podpíšu bilaterálne dohody s ČĽR,

TÝMTO ODPORÚČA:

Aby sa uľahčila efektívna realizácia ADS MoU, je potrebné, aby členské štáty uplatňovali nasledujúce spoločné postupy realizácie:

1.

Je potrebné, aby konzulárne úrady členských štátov v ČĽR vydali akreditačné osvedčenie pre každú určenú cestovnú kanceláriu. Tieto akreditačné osvedčenia musia mať identickú formu a musia uvádzať, okrem iného, poradové číslo, číslo obchodnej licencie, názov a ďalšie príslušné údaje o cestovnej kancelárii. Platnosť osvedčenia nesmie prekročiť jeden rok.

Akreditačné osvedčenia vydané členským štátom musia byť uznané ostatnými členskými štátmi.

Keď sa určená cestovná kancelária dostaví na konzulárny úrad členského štátu po prvýkrát, konzulárny úrad musí zaevidovať dátum a čas návštevy jej zástupcu a zaslať Komisii všetky príslušné informácie. Tento konzulárny úrad vydá akreditačné osvedčenie, ak Komisia potvrdí, že je to prvý konzulárny úrad, na ktorý sa určená cestovná kancelária obrátila.

2.

Každý turistický sprievodca vymenovaný akreditovanými cestovnými kanceláriami dostane identifikačný štítok so svojou fotografiou, ktorý bude uvádzať, okrem iného, jeho meno, dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti, ako aj názov, adresu a telefónne číslo akreditovanej cestovnej kancelárie.

Štítok je obvykle platný maximálne jeden rok, vydávajú ho konzulárne úrady členských štátov v ČĽR a musí byť identický pokiaľ ide o jeho formu.

Na základe informácií predložených ČĽR a po overení členskými štátmi Komisia stanoví spoločný zoznam turistických sprievodcov a oznámi ho všetkým členským štátom. Komisia aktualizuje spoločný zoznam turistických sprievodcov zakaždým, keď dostane oznámenie o zmene a oznámi tieto zmeny konzulárnym úradom všetkých členských štátov v ČĽR.

3.

V prípade porušenia predpisov EÚ a/alebo ČĽR, hlavne v prípade podporovania ilegálnej imigrácie, konzulárny úrad členského štátu v ČĽR odvolá akreditáciu čínskej cestovnej kancelárie. Odvolanie nariadené konzulárnym úradom členského štátu má okamžitý účinok pre všetky členské štáty. Aby sa zaistilo jednotné uplatnenie nariadených sankcií všetkými členskými štátmi, konzulárny úrad musí oznámiť odvolanie Komisii a konzulárnym úradom ostatných členských štátov v ČĽR. Za primeraných okolností je možné preskúmať odvolanie akreditácie, ak napríklad akreditovaná cestovná kancelária preukáže, že porušenie predpisov EÚ a/alebo ČĽR sa týkalo len jedného z jej zamestnancov, ktorý už viac nepracuje pre túto cestovnú kanceláriu.

Konzulárne úrady členských štátov v ČĽR môžu adresovať varovanie akreditovaným cestovným kanceláriám v prípade, že majú podozrenie, že cestovná kancelária je zapojená do menších priestupkov. Komisia a miestne konzulárne úrady ostatných členských štátov musia byť o tom okamžite informované.

Komisia informuje CNTA o odvolaní akreditácie a o varovaní, ktoré bolo adresované akreditovaným cestovným kanceláriám.

4.

Členské štáty budú vyžadovať, aby k žiadosti o ADS víza boli priložené dokumenty uvedené v prílohe tohto odporúčania. Ak je to nutné, členské štáty môžu vyžadovať ďalšie informácie. Hlavne môžu od žiadateľa požadovať, aby prešiel pohovorom osobne alebo telefonicky, aby poskytol dôkaz o finančných prostriedkoch (bankový výpis), predložil potvrdenie o zamestnaneckom vzťahu alebo písomný súhlas oboch rodičov v prípade maloletých osôb.

5.

Aby sa podporila plynulá realizácia ADS MoU je potrebné, aby členské štáty zabezpečili školiace stretnutia v ČĽR pre zamestnancov akreditovaných cestovných kancelárií, ktorí sú zapojení do realizácie ADS MoU.

6.

Je potrebné, aby členské štáty a Komisia úzko spolupracovali v ČĽR a pravidelne sa stretávali, aby sa zaistil pravidelný a plynulý prenos a spracovanie informácií, výmena skúseností, pokiaľ ide o zistenie podvodov alebo iného podozrivého správania akreditovaných cestovných kancelárií a vypracovanie najlepších postupov pre praktické uplatňovanie ADS MoU.

7.

Odporúčanie je adresované členským štátom, ktoré sa podieľajú na ADS MoU medzi ES a ČĽR.

V Bruseli 16. septembra 2004

Za Komisiu

António VITORINO

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 83, 20.3.2004, s. 14.


PRÍLOHA

Všeobecné informácie o skupine

1.

Menný zoznam všetkých členov skupiny s číslami pasov, kópia strany v cestovnom pase, ktorá obsahuje údaje o totožnosti a kópie preukazov totožnosti.

2.

Oznámenie podpísané zástupcom akreditovanej cestovnej kancelárie, v ktorom je uvedený podrobný itinerár vrátane podrobných údajov o lete pre okružnú cestu z ČĽR, názvy, adresy, telefónne a faxové čísla hotelov, ktoré bude skupina využívať počas zájazdu s dátumami pobytov v každom hoteli a podrobné údaje o tom, ako skupina bude cestovať medzi jednotlivými miestami počas zájazdu; okrem toho každá zmena v cestovnom itinerári, ktorá sa prihodí v ktoromkoľvek štádiu šetrenia žiadosti o víza.

3.

Rezervácia letu s potvrdením okružnej cesty ČĽR – Európa – ČĽR leteckou spoločnosťou (so zoznamom mien turistov).

4.

Platba za cestovné náklady;

5.

Poistenie celej cestovnej skupiny (alebo poistenie každého člena skupiny) platné na celom území členských štátov, ktoré budú navštívené na základe stanoveného itinerára. Poistka sa musí týkať celej doby cesty. Poistka musí mať hodnotu aspoň 30 000 eur a musí pokrývať výdavky, ktoré môžu vzniknúť v spojitosti s repatriáciou z medicínskych dôvodov, urgentnou lekárskou pomocou a/alebo nepredvídaným nemocničným ošetrením.

6.

Meno vedúceho zájazdu.

7.

Meno a kontaktné údaje o určenom partnerskom operátorovi turistických zájazdov v Európe.

8.

Potvrdenie od určeného partnerského operátora turistických zájazdov v Európe, že ubytovanie a doprava v rámci Európy uvedené v itinerári skupiny budú poskytnuté všetkým členom skupiny.

Pre každého člena skupiny

9.

Správne vyplnená žiadosť o víza podpísaná každým žiadateľom s jeho súčasnou fotografiou.

10.

Cestovný pas platný aspoň 90 dní po skončení platnosti víz.