ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 271

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
19. augusta 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1467/2004 z 13. augusta 2004, ktorým sa zavádzajú konečné antidumpingové clá a ktorým sa začnú s konečnou platnosťou vyberať predbežné clá zavedené na dovezený tovar z polyetylén tereftalátu s pôvodom v Austrálii, Čínskej ľudovej republike a ktorým sa ruší antidumpingové konanie, ktoré sa vzťahuje na dovezený tovar z polyetylén tereftalátu s pôvodom v Pakistane, a ktorým sa uvoľnia sumy zaistené prostredníctvom zavedených predbežných ciel

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1468/2004 z 18. augusta 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1469/2004 z 18. augusta 2004, ktoré upravuje nariadenie (ES) č. 1555/96 čo sa týka spúšťacieho prahu dodatočných dovozných ciel na jablká

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1470/2004 z 18. augusta 2004 o finančnej podpore na obdobie hospodárskych rokov 2004/2005 pri pestovaní hrozna určeného na výrobu niektorých druhov sušeného hrozna a pomoc pri znovuvysádzaní vinohradov napadnutých fyloxérou

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1471/2004 z 18. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o dovoze produktov vysokej zveri z Kanady a Spojených štátov ( 1 )

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1472/2004 z 18. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1874/2003 schvaľujúce národné programy niektorých členských štátov na kontrolu scrapie, definujúce ďalšie garancie a povoľujúce odchýlenia v oblasti chovných programov zameraných na rezistenciu oviec proti PSE podľa rozhodnutia 2003/100/ES ( 1 )

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1473/2004 z 18. augusta 2004 o finančnej podpore skladovania nespracovaného sušeného hrozna a fíg na hospodársky rok 2003/2004

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1474/2004 z 18. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1475/2004 z 18. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 596/2004 stanovujúce podmienky uplatňovania režimu vývozných certifikátov v odvetví vajec

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1476/2004 z 18. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 97/2004, ktoré upravuje nariadenie (ES) č. 2281/2003 a nariadenie (ES) č. 2299/2003, ktoré stanovujú cenu neodzrnenej bavlny na svetovom trhu

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1477/2004 z 18. augusta 2004 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1478/2004 z 18. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach v súvislosti s Libériou

36

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2004/600/ES:Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2004 o prevzatí záväzkov navrhnutých v súvislosti s antidumpingovým opatrením na dovoz polyetylénu tereftalátu pochádzajúceho okrem iného z Austrálie

38

 

*

2004/601/ES:Rozhodnutie Komisie z 18. augusta 2004 o súpise potenciálu výroby vína prezentovaného Slovinskom v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámené pod číslom K(2004) 3121)

40

 

*

2004/602/ES:Rozhodnutie Komisie z 18. augusta 2004 o súpise potenciálu výroby vína prezentovaného Slovenskom v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámené pod číslom K(2004) 3123)

41

 

*

2004/603/ES:Rozhodnutie Komisie z 18. augusta 2004 o súpise potenciálu výroby vína prezentovaného Malte v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámené pod číslom K(2004) 3130)

42

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1458/2004 zo 16. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Ú v. EÚ L 269, 17.8.2004)

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1467/2004

z 13. augusta 2004,

ktorým sa zavádzajú konečné antidumpingové clá a ktorým sa začnú s konečnou platnosťou vyberať predbežné clá zavedené na dovezený tovar z polyetylén tereftalátu s pôvodom v Austrálii, Čínskej ľudovej republike a ktorým sa ruší antidumpingové konanie, ktoré sa vzťahuje na dovezený tovar z polyetylén tereftalátu s pôvodom v Pakistane, a ktorým sa uvoľnia sumy zaistené prostredníctvom zavedených predbežných ciel

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dovozmi dumpingových tovarov z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len základné nariadenie), najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s Poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   PREDBEŽNÉ OPATRENIA

(1)

Nariadením (ES) č. 306/2004 (2) (ďalej len „predbežné nariadenie“) z 19. februára 2004 Komisia zaviedla predbežné antidumpingové clo na tovar z polyetylén tereftalátu (PET) dovezený do spoločenstva s pôvodom v Austrálii, Čínskej ľudovej republike a Pakistane (ďalej len príslušné strany).

(2)

Pripomína sa, že obdobie vyšetrovania dumpingu a ujmy (ďalej len „OV“) trvalo od 1. apríla 2002 do 31. marca 2003. Preverenie trendov relevantných pre analýzu ujmy sa uskutočnilo v období od 1. januára 1999 do konca OV (ďalej len skúmané obdobie).

2.   PARALELNÉ VYŠETROVANIE

(3)

Pripomína sa, že predbežné preskúmanie vzťahujúce sa na dovezený PET tovar pôvodom z Kórejskej republiky a Taiwanu sa začalo oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej Únie22. mája 2003 (3).

3.   ĎALŠÍ POSTUP

(4)

Po zavedení predbežného antidumpingového cla na PET tovar dovezený z príslušných krajín boli všetkým stranám zverejnené skutočnosti a okolnosti, na ktorých bolo predbežné nariadenie založené. Všetkým stranám bolo zaručené obdobie, v ktorom mohli predkladať vyjadrenia vo vzťahu k týmto vyjadreniam.

(5)

Niektoré príslušné strany predložili komentáre v písomnej forme. Stranám, ktoré o to požiadali, bola udelená možnosť ústneho vyjadrenia. Komisia vyhľadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné. Ústne a písomné komentáre, ktoré strany predložili, boli preskúmané a podľa nich boli prípadne upravené predbežné zistenia.

(6)

Služba Komisie ďalej zverejnila všetky potrebné skutočnosti a okolnosti, na základe ktorých plánovala odporučiť zavedenie konečného antidumpingového cla a konečného vyberania čiastok zaistených prostredníctvom predbežného cla. Príslušným stranám bolo zaručené aj obdobie, v ktorom mohli predkladať vyjadrenia následne po tomto vyzradení. Ústne a písomné komentáre, ktoré strany predložili, boli preskúmané a podľa potreby bol podľa toho upravený návrh na konečné antidumpingové clo.

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(7)

Pripomína sa, že v odôvodnení 14 predbežného nariadenia bol príslušný výrobok definovaný ako polyetylén tereftalát s číslom viskozity 78 ml/g a vyššie v súlade s normou ISO 1628-5, v súčasnosti klasifikovaný v rámci kódu KN 3907 60 20, pôvodom v príslušných krajinách.

(8)

Navyše bolo v odôvodnení 18 predbežného nariadenia uvedené zistenie Komisie, že PET výrobky vyrobené v spoločenstve a predávané na trhu spoločenstva a PET výrobky vyrobené v príslušných krajinách a vyvezené do spoločenstva boli podobné, keďže neboli zistené žiadne rozdiely v základnej fyzickej a chemickej charakteristike a využívaní existujúcich rozdielnych typov PET.

(9)

Keďže neexistujú žiadne komentáre v súvislosti s definíciou príslušného výrobku a podobného výrobku, obsah a predbežné závery odôvodnení 14 až 18 predbežného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

C.   DUMPING

1.   VŠEOBECNÁ METODOLÓGIA

(10)

Všeobecná metodológia využívaná na stanovenie, či príslušné výrobky dovezené do spoločenstva boli predávané za dumpingové ceny, bola opísaná v odôvodneniach 19 až 34 predbežného nariadenia.

1.1.   Štandardná hodnota

(11)

Keďže neexistujú žiadne komentáre, predbežné zistenia týkajúce sa štandardnej hodnoty, ktorá je stanovená v odôvodneniach 20 až 27 predbežného nariadenia, sú potvrdené.

1.2.   Vývozná cena

(12)

Niektoré spoločnosti tvrdili, že výmenné kurzy, ktoré využíva Komisia pri vytváraní svojich predbežných zistení, neboli správne, nepochádzali z dôveryhodného verejného zdroja. Vyhlásili, že takéto výmenné kurzy by mali pochádzať z oficiálneho overiteľného zdroja.

(13)

Tieto vyhlásenia boli podrobne preskúmané a po ich overení bolo zistené, že vo výmenných kurzoch, ktoré používala Komisia pri vytváraní svojich predbežných zistení, boli zistené určité chyby. Preto boli uskutočnené nové výpočty, a to na základe mesačných priemerných výmenných kurzov, ktoré uverejnila i) Komisia pre všetky výmeny týkajúce sa eura (EUR); ii) the Federal Reserve of the United States pre všetky výmeny medzi americkým dolárom, čínskym jenom (CNY) a hongkongským dolárom (HKD) a iii) Bank of China pre výmeny medzi HKD a CNY. Všetky tieto výmenné kurzy, aj v prípade predbežných výpočtov, boli aplikované na základe mesačného priemerného výmenného kurzu platného pre mesiac, v ktorom boli vystavené faktúry.

1.3.   Porovnanie

(14)

Keďže neexistujú žiadne komentáre vo vzťahu k porovnaniu štandardnej hodnoty a vývozných cien, potvrdzuje sa odôvodnenie 30 predbežného nariadenia.

1.4.   Dumpingové rozpätie

(15)

Keďže neexistujú žiadne komentáre, potvrdzujú sa odôvodnenia 31 až 34 predbežného nariadenia vo vzťahu k metodológii použitej na výpočet dumpingového rozpätia.

2.   AUSTRÁLIA

(16)

Po zavedení predbežných opatrení predložil návrhy len jeden z existujúcich dvoch spolupracujúcich vývozných výrobcov.

2.1.   Štandardná hodnota

(17)

Keďže neexistujú žiadne komentáre, predbežné zistenia týkajúce sa štandardnej hodnoty, ktorá je stanovená v odôvodnení 36 predbežného nariadenia, sú potvrdené.

2.2.   Vývozná cena

(18)

Keďže okrem komentárov uvedených v odôvodneniach 12 a 13 neexistujú žiadne ďalšie komentáre, potvrdzuje sa metodológia vysvetlená v odôvodnení 37 predbežného nariadenia.

2.3.   Porovnanie

(19)

Jeden vývozný výrobca vyhlásil, že Komisia pri vytváraní svojich predbežných zistení nezohľadnila rôzne zľavy vzťahujúce sa na technickú servisnú pomoc a marketingové výdavky. Vyhlásenie v súvislosti s technickou podporou bolo po overení akceptované v súlade s článkom 2 ods. 10 písm. h) základného nariadenia. Vyhlásenie v súvislosti s marketingovými výdavkami bolo po overení akceptované v súlade s článkom 2 ods. 10 písm. k) základného nariadenia.

2.4.   Dumpingové rozpätie

(20)

Keďže neexistujú žiadne komentáre, týmto sa potvrdzujú zistenia v odôvodneniach 39 až 41 predbežného nariadenia vo vzťahu k metodológii použitej na výpočet dumpingového rozpätia.

(21)

Konečné dumpingové rozpätia vyjadrené v percentách dovoznej ceny CIF na hraniciach spoločenstva sú:

Leading Synthetics Pty Ltd: 7,8 %

Novapex Australia Pty Ltd: 15,9 %

Zostávajúce dumpingové rozpätie: 15,9 %

3.   PAKISTAN

(22)

Po zavedení predbežných opatrení predložili dvaja spolupracujúci vývozní výrobcovia návrhy, v ktorých vyhlásili, že nemali byť považovaní za dve samostatné, hoci príbuzné strany, ale vzhľadom na ich vzťah radšej za jediného vývozného výrobcu a že by následne mal byť uskutočnený iba jeden dumpingový výpočet.

(23)

Táto žiadosť bola podrobne analyzovaná na základe argumentov, ktoré títo vývozní výrobcovia predložili po predbežných zisteniach.

(24)

Zistilo sa, že konkrétne charakteristiky vzťahu medzi príslušnými spoločnosťami a veľmi úzke prepojenia v ich prevádzke boli také, že odlišovali ich pozíciu od typickej situácie dvoch príbuzných spoločností. Zohľadnené boli predovšetkým veľmi výrazné finančné a iné spojenia medzi týmito dvoma vývoznými výrobcami, skutočnosť, že predávajú príslušný výrobok pod rovnakou obchodnou značkou, skutočnosť, že zdieľajú tie isté administratívne priestory a oddelenie organizácie, ako aj marketingu. Navyše vo veľkej miere zdieľajú tých istých členov personálu a riaditeľov a majú spoločný výrobný plán. Kombinácia všetkých týchto prvkov sa považuje za dostatočnú na zváženie, že za týchto konkrétnych podmienok situácia týchto dvoch vývozných výrobcov zaručuje, že sú považovaní za jediného vývozného výrobcu v pakistanskom PET odvetví, a teda nie ako dve samostatné spoločnosti. Preto vzhľadom na tieto prvky bolo rozhodnuté o tom, že by toto vyhlásenie malo byť akceptované.

3.1.   Štandardná hodnota

(25)

Vzhľadom na vyššie uvedené bola pre tohto jediného vývozného výrobcu uplatnená všeobecná metodológia vysvetlená v odôvodneniach 20 až 34 predbežného nariadenia a metodológia vysvetlená v odôvodneniach 43 a 44 predbežného nariadenia bola upravená.

(26)

Pre tohto jediného vývozného výrobcu Komisia najprv stanovila, či bol jeho celkový domáci predaj príslušného výrobku charakteristický v porovnaní s jeho celkovým vývozným predajom do spoločenstva. V súlade s článkom 2 ods. 2 základného ustanovenia bol domáci predaj považovaný za charakteristický, ak celkový objem domáceho predaja každého vývozného výrobcu dosahoval minimálne 5 % jeho celkového objemu vývozného predaja do spoločenstva.

(27)

Komisia následne identifikovala typy PET predávané týmto jediným vývozným výrobcom na domácom trhu, ktoré majú celkový charakteristický domáci predaj a ktoré boli identické alebo priamo porovnateľné s typmi predávanými na vývoz do spoločenstva.

(28)

Pre každý typ predávaný týmto jediným vývozným výrobcom na jeho domácom trhu, ktorý bol označený za priamo porovnateľný s typom PET predávaným na vývoz do spoločenstva, bolo stanovené, či bol domáci predaj dostatočne charakteristický na účely článku 2 ods. 2 základného nariadenia. Domáci predaj konkrétneho typu PET bol považovaný za dostatočne charakteristický, ak celkový objem domáceho predaja tohto typu v priebehu OV predstavoval najmenej 5 % celkového objemu predaja podobného typu PET vyvezeného do spoločenstva.

(29)

Ďalej prebehlo preskúmanie toho, či by domáci predaj každého typu PET mohol byť považovaný za uskutočnený za normálnych obchodných podmienok, a to stanovením podielu výnosného predaja nezávislým odberateľom daného typu PET v súlade s odôvodneniami 23 a 24 predbežného nariadenia.

(30)

Keď nebolo možné použiť domáce ceny konkrétneho typu predávaného jediným vývozným výrobcom, musela sa použiť vytvorená štandardná hodnota.

(31)

V súlade s článkom 2 ods. 3 základného nariadenia bola následne vytvorená štandardná hodnota, a to pridaním primeranej výšky predajných, všeobecných a administratívnych nákladov (PVA) a primeraného rozpätia zisku k váženým priemerným výrobným nákladom vyvážaných typov. Do tohto momentu Komisia preskúmala, či vzniklé PVA a zisk vytvorený jediným vývozným výrobcom na domácom trhu predstavovali dôveryhodné údaje.

(32)

Skutočné domáce PVA náklady boli považované za dôveryhodné, ak celkový objem domáceho predaja jediného vývozného výrobcu mohol byť považovaný za charakteristický v porovnaní s objemom vývozného predaja do spoločenstva. Rozpätie domáceho zisku bolo určené na základe domáceho predaja tých typov, ktoré boli predané v bežných obchodných podmienkach. Na tento účel bola uplatnená metodológia uvedená v odôvodnení 23 predbežného nariadenia.

(33)

Pre dva typy PET vyvezené jediným vývozným výrobcom mohla Komisia stanoviť štandardnú hodnotu na základe cien zaplatených alebo splatných v bežných obchodných podmienkach nezávislými odberateľmi na domácom trhu v súlade s článkom 2 ods.1 základného nariadenia. Pre tri typy PET, ktorých domáci predaj nebol označený za charakteristický, bola použitá vytvorená štandardná hodnota v súlade s článkom 2 ods. 3 základného nariadenia.

3.2.   Vývozná cena

(34)

Všetok predaj príslušného výrobku uskutočnený jediným vývozným výrobcom na trhu spoločenstva predstavoval predaj nezávislým odberateľom v spoločenstve. Vývozná cena bola následne stanovená podľa článku 2 ods. 8 základného nariadenia na základe cien skutočne zaplatených alebo splatných.

3.3.   Porovnanie

(35)

Na zaistenie spravodlivého porovnania boli v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia zohľadnené rozdiely vo faktoroch, ktoré preukázateľne ovplyvnili ceny a porovnateľnosť cien. Na základe toho boli zaručené rezervy pre rozdiely v poplatkoch za dopravu, poistenie a manipuláciu, provízie, úvery a ostatné faktory.

3.4.   Dumpingové rozpätie

(36)

Podľa článku 2 ods. 11 základného nariadenia bola vážená priemerná štandardná hodnota každého typu príslušného výrobku vyvezeného do spoločenstva jediným vývozným výrobcom porovnaná s váženou priemernou vývoznou cenou každého zodpovedajúceho typu príslušného výrobku.

(37)

Dumpingové rozpätie vyjadrené v percentách CIF dovoznej ceny na hraniciach spoločenstva bolo preskúmané z hľadiska otázok vymedzených vyššie a jeho výška bola určená na 1,6 %, t. j. pod de minimis hranicu vymedzenú v článku 9 ods. 3 základného nariadenia.

4.   ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA (ČĽR)

4.1.   Režim trhového hospodárstva (RTH)

(38)

Štyri spoločnosti, ktorým nebol udelený RTH ani individuálny režim (IR), predložili návrhy, v ktorých zopakovali vyhlásenia uvedené v odôvodneniach 57 až 73 predbežného nariadenia. Ani jedna z nich však neposkytla dôkazy, ktoré by viedli k popretiu záverov uvedených v predbežnom nariadení. Preto sa potvrdzuje rozhodnutie neudeliť RTH týmto štyrom spolupracujúcim vývozným výrobcom, ako aj zistenia uvedené vo vyššie uvedených odôvodneniach predbežného nariadenia.

(39)

Dve spoločnosti, ktorým bol udelený iba IR, a ktorých žiadosť o RTH bola zamietnutá na základe nesplnenia kritéria 2 uvedeného v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, predložili návrhy, v ktorých opakovali svoju žiadosť o RTH. Žiadna z nich ale nepredložila ďalšie dôkazy, ktoré by odporovali záverom získaným v predbežnom nariadení. Záver prijatý v odôvodnení 68 predbežného nariadenia sa následne potvrdzuje.

4.2.   Individuálny režim

(40)

Jedna z týchto štyroch spoločností, ktorým nebol udelený RTH ani IR, vyhlásila, že napriek tomu boli splnené všetky podmienky na udelenie IR. Avšak za predpokladu, že nebol poskytnutý žiaden dôkaz, potvrdzujú sa závery prijaté v odôvodnení 76 predbežného nariadenia a žiadosť sa zamieta.

4.3.   Štandardná hodnota

4.3.1.   Určenie štandardnej hodnoty pre všetkých vývozných výrobcov, ktorým nebol udelený RTH

a)   Modelová krajina

(41)

Vývozní výrobcovia zopakovali svoje námietky voči zvoleniu Spojených štátov amerických (USA) za modelovú krajinu. Hlavnými udanými dôvodmi boli rozdiely v kultúrnom a ekonomickom vývoji, rozdiely v nákladoch a skutočnosť, že krajiny ako Pakistan alebo Kórejská republika (Kórea) by boli oveľa vhodnejšie než USA.

(42)

V prvom rade sa rozdiely v rámci kultúrneho vývoja považujú za irelevantné pre zvolenie modelovej krajiny, pretože modelová krajina má odrážať podmienky trhového hospodárstva a nie porovnateľné úrovne kultúrneho vývoja.

(43)

Čo sa týka použitia krajiny s odlišným hospodárskym vývojom, je treba spomenúť, že podľa definície krajina bez trhového hospodárstva alebo transformujúca sa ekonomika nemajú rovnaké ekonomické charakteristiky ako krajina s trhovým hospodárstvom. Nie je nič nezvyčajné, ak takýto rozdiel v ekonomickom vývoji existuje medzi modelovou krajinou a krajinou bez trhového hospodárstva alebo transformujúcou sa ekonomikou. To však nebráni tomu, aby boli USA zvolené za modelovú krajinu, pokiaľ sa to považuje za vhodnejšie.

(44)

S ohľadom na rozdiely v nákladoch sa pripomína, že medzi cenami zaplatenými výrobcami v USA a ČĽR za hlavnú surovinu (PTA), ktoré predstavujú najvýraznejšiu časť nákladov na výrobu PET, neboli zistené výraznejšie rozdiely.

(45)

Niektorí vývozní výrobcovia upozornili na skutočnosť, že kým náklady na pracovné sily sú vyššie v USA než v ČĽR, náklady na pracovné sily v Pakistane a Kórei sú porovnateľnejšie s nákladmi na pracovné sily v Číne. Za týchto okolností títo výrobcovia vyhlásili, že Pakistan a Kórea by boli vhodnejšou modelovou krajinou než USA.

(46)

Ako bolo uvedené v odôvodnení 43 vyššie, krajinu s odlišnou úrovňou ekonomického vývoja je možné zvoliť za modelovú krajinu pre krajinu bez trhového hospodárstva alebo transformujúcu sa ekonomiku. Podobne náklady na pracovné sily, ktoré odrážajú stav hospodárskeho vývoja krajiny, nie sú samostatne považované za relevantné kritérium. V tomto prípade z hľadiska veľmi malej úlohy, ktorú hrajú náklady na pracovné sily v celkových nákladoch na výrobu (t. j. menej než 3 % celkových nákladov na výrobu) v porovnaní s nákladmi na PTA (vyše 60 % celkových nákladov na výrobu) nebolo toto kritérium považované za dostatočne významné na to, aby boli Pakistan alebo Kórea zvolení za modelovú krajinu namiesto USA. Navyše z hľadiska úrovne konkurencie vo zvolenej modelovej krajine a typickosti domáceho predaja nezávislým odberateľom v modelovej krajine v porovnaní s čínskymi vývozmi PET boli Pakistan a Kórea považovaní za menej vhodné krajiny než USA, ako to vysvetľujú odôvodnenia 78 až 86 predbežného nariadenia. Preto bola žiadosť zamietnutá.

(47)

Keďže neexistujú žiadne ďalšie komentáre v súvislosti s modelovou krajinou, zvolenie USA je potvrdené.

b)   Určenie štandardnej hodnoty

(48)

Keďže neexistujú žiadne komentáre v súvislosti s určením štandardnej hodnoty, metodológia opísaná v odôvodneniach 87 až 88 predbežného nariadenia sa potvrdzuje.

4.3.2.   Určenie štandardnej hodnoty pre vývozných výrobcov, ktorým bol udelený RTH

(49)

Dvaja vývozní výrobcovia vyhlásili, že Komisia počítala dvakrát výšku vráteného cla v nákladoch na výrobu a podložili svoje vyhlásenie dôkazovým materiálom. Na základe tohto nového dôkazu boli akceptované žiadosti dvoch príslušných spoločností a výpočet výrobných nákladov bol podľa toho opravený. Jeden z týchto vývozných výrobcov zároveň argumentoval, že niektoré úpravy boli buď vynechané, alebo nesprávne použité. Po overení bola žiadosť akceptovaná s jednou výnimkou, ktorá sa týkala úverových nákladov. Pre tento druhý prípad sa potvrdzuje metodológia uplatnená Komisiou v predbežnom štádiu a vysvetlená v odôvodneniach 89 až 91 predbežného nariadenia.

4.4.   Vývozné ceny

(50)

Dvaja vývozní výrobcovia protestovali proti výmenným kurzom, ktoré používa Komisia. Ako už bolo vysvetlené v odôvodneniach 12 a 13, táto žiadosť bola akceptovaná.

4.5.   Porovnanie

(51)

Keďže neexistujú žiadne komentáre v súvislosti s podkladom pre porovnanie štandardnej hodnoty a vývozných cien a vykonanie úprav na zaistenie spravodlivého porovnania medzi vývoznými cenami a štandardnou hodnotou, potvrdzuje sa predbežný záver prijatý v odôvodnení 93 predbežného nariadenia.

4.6.   Dumpingové rozpätie

4.6.1.   Pre spolupracujúcich vývozných výrobcov, ktorým bol udelený RTH/IR

(52)

Dumpingové rozpätia vyjadrené v percentách na dovoznú cenu CIF na hraniciach spoločenstva preskúmané s ohľadom na otázky vymedzené vyššie sú aktuálne nasledovné:

Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

0 %

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

2,6 %

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

18,4 %

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

18,5 %

4.6.2.   Pre všetkých vývozných výrobcov

(53)

Jeden vývozný výrobca vyhlásil, že výpočet antidumpingového cla pre všetkých spolupracujúcich vývozných výrobcov, ktorým nebol udelený RTH ani IR, viedol k samostatnému clu pre každú z týchto spoločností. Bližšie povedané, tento vývozný výrobca tvrdil, že všetci spolupracujúci vývozní výrobcovia, ktorým nebol udelený RTH ani IR, by mali platiť rovnakú výšku cla.

(54)

V predbežnom štádiu mali tieto spoločnosti rovnaké dumpingové rozpätie vyjadrené v percentách z CIF hodnoty. Výpočet osobitného cla na tonu na základe CIF hodnoty dovozov každej z týchto spoločností však viedol k odlišným výškam cla. Predovšetkým boli pre dvoch vývozných výrobcov stanovené osobitné clá vo výške 188 EUR na tonu a 191 EUR na tonu v danom poradí. Výška osobitného cla na tonu bola opravená pre výpočet konečného cla takto: individuálne dumpingové rozpätie pre spolupracujúcich vývozných výrobcov bolo vypočítané porovnaním štandardnej hodnoty váženého priemeru stanovenej pre modelovú krajinu a vývoznej ceny váženého priemeru, ktorú nahlásili príslušní vývozní výrobcovia. Priemerné dumpingové rozpätie bolo následne vypočítané ako vážený priemer jednotlivých dumpingových rozpätí stanovených pre spolupracujúcich vývozných výrobcov, ktorým nebol udelený RTH ani IR. Osobitné clo na tonu bolo vypočítané aplikovaním tohto jednoduchého dumpingového rozpätia na vážený priemer hodnoty CIF na tonu stanoveného pre tieto spoločnosti. Ak by bola metodológia vysvetlená vyššie aplikovaná v predbežnom štádiu, predbežné osobitné clo na tonu pre všetkých vývozných výrobcov, ktorým nebol udelený RTH ani IR, by bolo 183 EUR. Preto do tej miery, keby clá zavedené predbežným nariadením boli vyššie ako táto suma, rozdiel by nemal byť konečne vyberaný.

(55)

Na základe toho konečná úroveň dumpingu v celej krajine bola stanovená vo výške 22,9 % z hraničnej CIF ceny spoločenstva.

D.   UJMA

1.   VÝROBA SPOLOČENSTVA

(56)

Keďže neboli predložené žiadne nové informácie, základ pre výpočet celkovej výroby spoločenstva vymedzený v úvodných odôvodneniach 100 až 101 predbežného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

2.   DEFINÍCIA PRIEMYSLU SPOLOČENSTVA

(57)

Keďže neboli predložené žiadne nové informácie, definícia priemyslu spoločenstva vymedzená v odôvodnení 102 predbežného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

3.   SPOTREBA SPOLOČENSTVA

(58)

Keďže neboli predložené žiadne nové informácie, výpočet spotreby spoločenstva vymedzený v odôvodneniach 103 až 106 predbežného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

4.   TOVAR DOVEZENÝ DO SPOLOČENSTVA Z PRÍSLUŠNÝCH KRAJÍN

4.1.   Kumulatívne posúdenie účinkov príslušného dovezeného tovaru predávaného za dumpingové ceny – podiel dovezeného tovaru predávaného za dumpingové ceny na trhu

(59)

Ako bolo uvedené v odôvodnení 52 vyššie, jeden z vývozných výrobcov v ČĽR bol označený ako nepredávajúci za dumpingové ceny v priebehu OV. Okrem toho, ako bolo uvedené v odôvodnení 37 vyššie, dumpingové rozpätie určené pre spolupracujúcich vývozných výrobcov v Pakistane bolo pod de minimis hranicou. Objemy vývozov od týchto vývozných výrobcov by následne mali byť dekumulované z celkového objemu dovozu z príslušných krajín. Vývoj dovezeného tovaru predávaného za dumpingové ceny z príslušných krajín, ako je uvedené v odôvodnení 108 v predbežnom odôvodnení, by preto mal byť nasledovný:

 

1999

2000

2001

2002

IP

ČĽR

144

20

9 000

86 788

117 953

Podiel na trhu

0 %

0 %

0,6 %

4,8 %

6,4 %

Austrália

0

0

5 157

17 031

27 538

Podiel na trhu

0 %

0 %

0,5 %

0,9 %

1,5 %

Príslušné krajiny celkom

144

20

14 157

103 819

145 491

Podiel na trhu

0 %

0 %

1,1 %

5,7 %

7,9 %

(60)

Keďže neboli predložené žiadne nové informácie, z vyššie uvedených údajov vyplýva, že aj po zohľadnení dekumulácie dovezeného tovaru nepredávaného za dumpingové ceny, ako je vysvetlené v odôvodnení 59, sú kritéria článku 3 ods. 4 základného nariadenia splnené s ohľadom na kumuláciu dovozu pôvodom z ČĽR a Austrálie. Preto dekumulácia dovezeného tovaru nepredávaného za dumpingové ceny nemá vplyv na zistenia, ktoré sa vzťahujú na primeranosť kumulatívneho posúdenia účinkov príslušného dovezeného tovaru predávaného za dumpingové ceny, ako je stanovené v predbežnom nariadení, najmä vo svetle skutočnosti, že úroveň predaja za nižšie ceny uvedená v predbežnom nariadení zodpovedá úrovni predaja za nižšie ceny uvedenej pre tých vývozných výrobcov, ktorí zostanú po dekumulácii dovezeného tovaru nepredávaného za dumpingové ceny. Nakoniec čo sa týka tovaru predávaného za dumpingové ceny dovezeného z Austrálie, podiel na trhu, ako je stanovené v úvodných odôvodneniach 107 až 111 predbežného nariadenia, sa týmto potvrdzuje.

(61)

Keďže okrem vyššie uvedených informácií neboli predložené žiadne nové informácie, zistenia súvisiace s kumulatívnym posúdením účinkov príslušného dovezeného tovaru predávaného za dumpingové ceny a podielom týchto dovozov na trhu, ako je uvedené v odôvodneniach 107 až 111 predbežného nariadenia, sa týmto potvrdzujú.

4.2.   Ceny importov a predaja za nižšie ceny

(62)

Pripomína sa, že pri vytváraní svojich predbežných zistení Komisia porovnala ceny bývalých tovární priemyslu spoločenstva s cenami vývozných výrobcov v príslušných krajinách na úrovni CIF hraníc spoločenstva, ako je stanovené v odôvodneniach 112 až 114 predbežného nariadenia, pričom zohľadnila colné poplatky, a s úpravami pre manipulačné náklady a odlišnými úrovňami obchodu.

(63)

Na základe nových hraničných CIF cien spoločenstva vypočítaných pre vývozných výrobcov v Austrálii (pozri odôvodnenie 21) a ČĽR (pozri odôvodnenie 52) a kvôli novým použitým výmenným kurzom (pozri odôvodnenia 12 až 13) boli vypočítané nové rozpätia predaja za nižšie ceny.

(64)

Tieto nové rozpätia, ktorými dovozy príslušných výrobkov s pôvodom v príslušných krajinách znížili priemerné ceny priemyslu spoločenstva, vyjadrené v percentách z týchto cien, sú nasledovné:

Austrália: 9,5 % až 13,8 %,

ČĽR: 10,49 % až 14,09 %.

(65)

Rozdiely v porovnaní s úrovňou predaja za nižšie ceny pre vývozných výrobcov v Austrálii a ČĽR, ako je to uvedené v odôvodnení 113 predbežného nariadenia, nie sú považované za významné. Záver prijatý vo veci úrovne predaja za nižšie ceny v predbežnom nariadení sa preto potvrdzuje.

(66)

Niektorí vývozní výrobcovia tvrdili, že úpravy pre manipulačné náklady a odlišné úrovne obchodu (1 %) neboli dostatočné. Podľa týchto vývozných výrobcov uskutočnené úpravy nestačili na pokrytie skutočných nákladov na dovoz tovaru.

(67)

Úpravy však boli založené na skutočných informáciách získaných v priebehu vyšetrovania. Keďže neboli predložené žiadne nové dôkazy o tom, že úroveň úprav bola nesprávna, t. j. nezaložená na získaných informáciách, argumenty týchto vývozných výrobcov sa zamietajú. Úroveň úprav uskutočnených v predbežnom nariadení sa týmto potvrdzuje.

(68)

Keďže okrem vyššie uvedených informácií neboli predložené žiadne ďalšie, zistenia týkajúce sa cien dovozov a predaja za nižšie ceny uvedené v odôvodneniach 112 až 114 predbežného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

5.   SITUÁCIA PRIEMYSLU SPOLOČENSTVA

(69)

Pripomína sa, že v odôvodnení 147 predbežného nariadenia, Komisia predbežne dospela k záveru, že priemysel spoločenstva utrpel materiálnu ujmu v zmysle článku 3 základného nariadenia.

(70)

Veľa vývozných výrobcov spochybnilo interpretáciu čísel týkajúcich sa stavu priemyslu spoločenstva, ako je prezentovaný v odôvodneniach 117 až 144 predbežného nariadenia. Uviedli, že tieto čísla nevykazovali žiadnu materiálnu ujmu. Títo vývozní výrobcovia vyhlásili, že namiesto toho tieto čísla vykázali obrovský nárast objemu výrobu, výrobnej kapacity, objemu predaja a priemerných cien od začiatku posudzovaného obdobia (1999), čo by malo viesť k záveru, že priemysel spoločenstva neutrpel žiadnu materiálnu ujmu.

(71)

Vývozní výrobcovia taktiež odkazovali na skutočnosť, že v priebehu posudzovaného obdobia (odôvodnenie 106 predbežného nariadenia) spotreba vzrástla o 37 %. Tvrdili, že ak priemysel spoločenstva za týchto výhodných okolností nezískal úroveň účinnosti, ktorá by mohla zaistiť udržateľné ziskové rozpätie aj napriek tomu, že musel čeliť dovozom z tretích krajín, tento nízky výkon musel byť pripísaný faktorom v rámci samotného priemyslu spoločenstva a nie konkurencii zo strany dovozu.

(72)

Poznamenáva sa, že žiaden z vývozných výrobcov nespochybnil čísla týkajúce sa stavu priemyslu spoločenstva ako také, ale len ich interpretáciu.

(73)

Pri analýze vývoja hospodárskych ukazovateľov priemyslu spoločenstva medzi rokom 1999 a OV si treba uvedomiť, že v roku 1999 bol priemysel spoločenstva vo vážnej kríze, so stratami dosahujúcimi 16,4 % kvôli príslušným výrobkom predávaným za dumpingové ceny dovezeným z Indie, Indonézie, Malajzie, Kórejskej republiky, Taiwanu a Thajska.

(74)

Ako uvádza odôvodnenie 129 predbežného nariadenia, antidumpingové clá boli zavedené na dovoz príslušných výrobkov z Indie, Indonézie, Malajzie, Kórejskej republiky, Taiwanu a Thajska v roku 2000 (4).

(75)

Po zavedení antidumpingových opatrení v roku 2000 sa trh spoločenstva stabilizoval a hospodárske ukazovatele pre priemysel spoločenstva sa následkom zavedených opatrení zlepšili. Komisia zdôraznila tento konkrétny vývoj, keď v odôvodnení 143 predbežného nariadenia dospela k záveru, že do roku 2001 sa priemysel spoločenstva zotavil z dumpingu v minulosti.

(76)

Za týchto okolností, na účely zmerania účinkov dovozov z príslušných krajín predávaných za dumpingové ceny, sa uvažuje o tom, že relevantné hospodárske ukazovatele musia byť preskúmané najmä od doby, keď sa priemysel spoločenstva úplne zotavil z dumpingu v minulosti, v tomto prípade od roku 2001. Pri preskúmaní relevantných hospodárskych ukazovateľov od roku 2001 vychádza najavo to, že na rozdiel od vyššie uvedených návrhov, ako bolo Komisiou stanovené už v jej predbežných zisteniach (odôvodnenia 135 a 146 predbežného nariadenia), priemysel spoločenstva vykazoval významný pokles zisku, cenovú depresiu a významné straty podielu na trhu, najmä od roku 2002 a v priebehu OV.

(77)

Keďže okrem vyššie uvedených informácií neboli predložené žiadne ďalšie, zistenia vo veci stavu priemyslu spoločenstva, ako sú uvedené v odôvodneniach 117 až 144 predbežného nariadenia, sa týmto potvrdzujú.

6.   ZÁVER

(78)

Vzhľadom na vyššie uvedené sa prijal záver, že priemysel spoločenstva utrpel materiálnu ujmu v zmysle článku 3 základného nariadenia.

E.   PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

1.   ÚČINOK DOVOZOV PREDÁVANÝCH ZA DUMPINGOVÉ CENY

(79)

Pripomína sa, že v odôvodneniach 150 až 153 predbežného nariadenia Komisia dospela k záveru, že medzi dovozmi z príslušných krajín predávanými za dumpingové ceny a materiálnou ujmou, ktorú priemysel spoločenstva utrpel, je kauzálne spojenie.

(80)

Keďže sa zistilo, že jeden z vývozných výrobcov v ČĽR nepredával za dumpingové ceny v priebehu OV a že dumpingové rozpätie pre spolupracujúcich vývozných výrobcov v Pakistane bolo nižšie ako hranica de minimis, objemy vývozu od týchto vývozných výrobcov by mali byť dekumulované z účinkov dovozov predávaných za dumpingové ceny.

(81)

Vývoz príslušného čínskeho vývozného výrobcu do spoločenstva predstavoval menej než 5 % objemu dovozu s pôvodom v ČĽR v priebehu OV (menej než 1 % v rámci trhového podielu spotreby spoločenstva). Dekumulácia vývozov od tohto vývozcu sa preto považuje za majúcu okrajový účinok na kauzálne spojenie stanovený vo vyšetrovaní, ktoré viedlo k predbežnému nariadeniu.

(82)

Vývoz do spoločenstva spolupracujúcimi vývoznými výrobcami v Pakistane predstavoval 4 % v rámci trhového podielu spotreby spoločenstva v OV, a preto bol považovaný za významný. V porovnaní s celkovým dovozom z príslušných krajín však vývoz pochádzajúci z Pakistanu predstavoval len 33,4 % celkového dovozu z príslušných krajín, t. j. 66,7 % dovozu z príslušných krajín bolo aj tak predávaných za ceny s dumpingovým rozpätím nad hranicou de minimis. Preto sa uvažuje o tom, že kauzálne spojenie aj tak existuje medzi dovozmi z Austrálie a ČĽR predávanými za dumpingové ceny a materiálnou ujmou, ktorú utrpel priemysel spoločenstva.

(83)

Niektorí vývozní výrobcovia vyhlásili, že medzi cenami priemyslu spoločenstva a cenami vývozných výrobcov bol pozitívny vzájomný vzťah v tom, že nárasty a poklesy nastali simultánne. Podľa týchto vývozných výrobcov to znamená, že poklesy cien, ktoré priemysel spoločenstva utrpel za posledné dva roky, neboli spôsobené konkurenciou zo strany dovozov predávaných za dumpingové ceny, ale úpravami zmien nákladov na suroviny.

(84)

Pripomína sa, že približne dve tretiny nákladov na výrobu pozostávajú zo surovín (pozri odôvodnenie 162 v predbežnom nariadení). V tomto kontexte, keďže vývozní výrobcovia aj priemysel spoločenstva závisia na tých istých surovinách, bolo zistené, že otázka, či ceny reagujú simultánne na zmeny v základnej štruktúre nákladov alebo nie, sa samotná nepovažuje za relevantnú. V každom prípade, ako bude znázornené nižšie, analýza skutočných cien nepotvrdzuje tvrdenie, že existoval pozitívny vzájomný vzťah.

(85)

Odôvodnenia 162 až 172 predbežného nariadenia podrobne opísali analýzu možného prispenia nákladov na suroviny k ujme, ktorú utrpel priemysel spoločenstva. Okrem toho by bolo treba upozorniť, že analýza cien dovozov z príslušných krajín predávaných za dumpingové ceny v roku 2001, keď sa priemysel spoločenstva zotavil z minulého dumpingu, vykazuje nasledovné:

ceny dovezeného príslušného výrobku s pôvodom v Austrálii poklesli z 868 EUR/tona v roku 2002 na 838 EUR/tona v priebehu OV, t. j. o 3,4 %,

ceny dovezeného príslušného výrobku pôvodom z ČĽR vzrástli zo 788 EUR/tona v roku 2002 na 825 EUR/tona v priebehu OV, t. j. o 4,5 %.

(86)

Zatiaľ čo nárast cien tovaru dovezeného z ČĽR (+ 4,5 %) sa zhoduje s vývojom cien v tom istom období pre hlavnú surovinu, PTA (+ 5,1 % (pozri odôvodnenie 168 v predbežnom nariadení), ceny dovezeného tovaru s pôvodom v Austrálii v tomto období klesli. Ceny priemyslu spoločenstva sa zvýšili o menej než 1 % v danom období. Preto nemožno prijať záver, že medzi cenami priemyslu spoločenstva a cenami vývozných výrobcov existoval pozitívny vzájomný vzťah, keďže vývoj cien od týchto troch krajín nie je rovnaký. V tomto kontexte by sa malo pripomenúť, že Komisia zistila výrazné zníženie obchodných cien priemyslu spoločenstva všetkými vývoznými výrobcami v priebehu vyšetrovania.

(87)

Keďže okrem vyššie uvedených informácií neboli predložené žiadne ďalšie, záver prijatý v odôvodneniach 150 až 153 predbežného nariadenia vo veci účinkov dovozov predávaných za dumpingové ceny sa týmto potvrdzuje. Je však potrebné pripomenúť, že vývozy jedného vývozného výrobcu v ČĽR, ktorého vývozy boli v predbežnom nariadení označené za predávané za dumpingové ceny, neboli predávané za dumpingové ceny. Navyše dumpingové rozpätie spolupracujúcich vývozných výrobcov v Pakistane, ktorých vývozy boli v predbežnom nariadení označené za predávané za dumpingové ceny, bolo označené za nižšie než de minimis hranica. Účinok týchto vývozov by preto nemal byť hodnotený ako účinok dovozov predávaných za dumpingové ceny, ale ako účinok iných faktorov.

2.   ÚČINOK INÝCH FAKTOROV

(88)

Keďže jeden z vývozných výrobcov v ČĽR v priebehu ČĽR nepredával za dumpingové ceny a dumpingové rozpätie pre spolupracujúcich vývozných výrobcov v Pakistane bolo nižšie než de minimis hranica, objemy vývozov týchto vývozných výrobcov by mali byť dekumulované z celkového objemu dovozov predávaných za dumpingové ceny. Ceny týchto vývozných výrobcov však výrazne znížili priemerné obchodné ceny priemyslu spoločenstva. Ako bolo uvedené v odôvodneniach 81 a 82, objemy výrobkov nepredávaných za dumpingové ceny dovezených z príslušných krajín predstavovali 4 % až 5 % spotreby spoločenstva. Preto nemožno opomenúť fakt, že vývozy do spoločenstva tohto vývozného výrobcu v ČĽR a spolupracujúcich vývozných výrobcov v Pakistane taktiež výrazne prispeli k materiálnej ujme, ktorú utrpel priemysel spoločenstva.

(89)

Niektorí vývozcovia tvrdili, že Komisia nevyšetrila dostatočne účinok devalvácie USD a RMB proti EUR. Títo vývozcovia vyhlásili, že kvôli devalvácii USD a RMB voči EUR v priebehu OV vývozcovia získali podiely na trhu v spoločenstve vyjadrením svojich cien v USD, čo v podstate znamenalo zníženie ceny vyjadrenej v EUR. Na základe toho vývozní výrobcovia vyjadrili pochybnosti, či materiálna ujma, ktorú utrpel priemysel spoločenstva, bola spôsobená dovozmi predávanými za dumpingové ceny alebo dovozmi predávanými za ceny, ktoré boli nižšie vplyvom meny.

(90)

Samostatné výkyvy mien sa zvyčajne pri antidumpingovom vyšetrovaní neberú do úvahy, keďže ich nemožno považovať za trvajúce. Avšak účinky výkyvov mien sú vskutku zahrnuté do analýzy, pretože mali účinok na náklady na suroviny, ktoré spotreboval priemysel spoločenstva (odôvodnenia 162 až 173 v predbežnom nariadení) a na cenu dovozov predávaných za dumpingové ceny (odôvodnenia 150 až 153 v predbežnom nariadení).

(91)

Pripomína sa, že výrazné úrovne dumpingu boli zistené u vývozcov z Austrálie a ČĽR v priebehu vyšetrovania (pozri odôvodnenia 21 až 52). Okrem toho sa pripomína, že vývozní výrobcovia z Austrálie a ČĽR znižovali ceny priemyslu spoločenstva o výrazné sumy (pozri odôvodnenie 64).

(92)

Nemožno vylúčiť, že dovozy nepredávané za dumpingové ceny pôvodom z ČĽR a dovozy pôvodom od spolupracujúcich vývozných výrobcov z Pakistanu, ktorých dumpingové rozpätie bolo nižšie ako de minimis hranica, mohli prispieť k ujme, ktorú utrpel priemysel spoločenstva. Tento účinok však nie je taký, že by mohol prerušiť kauzálne spojenie založené v predbežnom nariadení medzi dovozmi predávanými za dumpingové ceny v príslušných krajinách a materiálnou ujmou, ktorú utrpel priemysel spoločenstva. Preto, keďže neboli predložené žiadne nové informácie, závery prijaté v odôvodneniach 150 až 153 vo veci účinku dovozov predávaných za dumpingové ceny a v odôvodneniach 154 až 178 predbežného nariadenia vo veci účinku iných faktorov sa týmto potvrdzujú.

F.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

1.   ZÁUJEM PRIEMYSLU SPOLOČENSTVA

(93)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie informácie vo veci záujmu priemyslu spoločenstva, zistenia vymedzené v odôvodneniach 183 až 184 predbežného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

2.   ZÁUJEM NESÚVISIACICH DOVOZCOV

(94)

Prijatý bol jeden návrh od nesúvisiaceho dovozcu. Okrem toho prebehlo rokovanie s iným dovozcom (zástupcom). Argumenty prvého dovozcu sa zhodovali s argumentmi vývozných výrobcov a boli prediskutované v odôvodnení 70 vyššie. Argumenty druhého dovozcu (zástupcu) sú prediskutované v odôvodnení 102 nižšie, keďže sa zhodujú s argumentmi dvoch výrobcov minerálnej vody.

(95)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie informácie vo veci záujmu nesúvisiacich dovozcov, zistenia vymedzené v odôvodneniach 185 až 187 predbežného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

3.   ZÁUJEM DODÁVATEĽOV

(96)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie informácie vo veci záujmu dodávateľov spoločenstva, zistenia vymedzené v odôvodneniach 188 až 189 predbežného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.   ZÁUJEM UŽÍVATEĽOV

4.1.   Úvodné poznámky

(97)

Spôsob, akým bola spotreba príslušného výrobku v spoločenstve rozdelená medzi rôzne typy užívateľov, bol vysvetlený pod názvom úvodné poznámky v odôvodneniach 190 až 192 predbežného nariadenia. Keďže neexistujú žiadne nové informácie, tento popis sa týmto potvrdzuje.

4.2.   Spoločnosti na premenu predforiem na fľaše

(98)

Pripomína sa, že Komisia vo svojich odôvodneniach (odôvodnenie 196 predbežného nariadenia) nemohla stanoviť, či by bolo zavedenie antidumpingových ciel v záujme spoločností na premenu predforiem na fľaše. Tento záver bol založený na skutočnosti, že zatiaľ čo dve spolupracujúce spoločnosti na premenu predforiem na fľaše podporili zavedenie antidumpingových opatrení, Asociácia spoločností na premenu plastov proti tomu protestovala.

(99)

Po zavedení predbežných antidumpingových opatrení Asociácia spoločností na premenu plastov nepredložila žiadne nové návrhy, ani nepožiadala o rokovanie. Na základe toho nie je možné prijať záver, že by záujmy spoločností na premenu predforiem na fľaše tvorili závažný dôvod proti zavedeniu antidumpingových opatrení. Zistenia uvedené v odôvodneniach 193 až 195 predbežného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.3.   Výrobcovia minerálnych a pramenitých vôd

(100)

Po vyzradení podkladov pre zavedenie predbežných opatrení bola opravená administratívna chyba, a to doplnením L’Européenne d’embouteillage do zoznamu spolupracujúcich užívateľov. Tento užívateľ protestoval proti zavedeniu predbežných opatrení. To znamená, že proti zavedeniu antidumpingových ciel protestovali dvaja výrobcovia minerálnych a pramenitých vôd, kým dvaja ďalší neprotestovali.

(101)

Pripomína sa, že pri vyšetrovaní, ktoré viedlo k predbežným clám, prijala Komisia vo veci fliaš plnených minerálnou vodou nasledujúci záver:

náklady na PET pre výrobcov minerálnych a pramenitých vôd predstavovali približne 30 % ich výrobných nákladov (pozri odôvodnenie 198 v predbežnom nariadení),

náklady na PET len na úrovni konečného užívateľa predstavovali 3 centy alebo 6 % až 10 % maloobchodnej ceny (pozri odôvodnenie 199 v predbežnom nariadení),

10-percentný nárast ceny PET by mal za následok možný maximálny nárast ceny 0,6 % až 1 % na úrovni konečného užívateľa, ak by sa presunuli všetky náklady. Tento nárast nebol v predbežnom nariadení považovaný za významný, pretože ho mohol absorbovať spodný priemysel alebo mohol byť presunutý na maloobchodníkov alebo konečných užívateľov (pozri odôvodnenie 202 predbežného nariadenia).

(102)

Po vyzradení predbežných zistení predložili dvaja výrobcovia minerálnej a pramenitej vody a jeden dovozca (skupina) spoločný návrh. Táto skupina vyhlásila, že:

záujem malých a stredne veľkých spoločností na premenu predforiem na fľaše nebol riadne zohľadnený. Tvrdili, že nárasty cien vyplývajúce zo zavedenia opatrení nemohli byť presunuté na výrobcov nealkoholických nápojov, ale museli byť absorbované spoločnosťami na premenu predforiem na fľaše, čo by negatívne ovplyvnilo finančnú stabilitu pre malé a stredne veľké spoločnosti na premenu predforiem na fľaše,

Komisia v predbežnom nariadení nadsadila maloobchodnú cenu za fľašu minerálnej vody a teda podcenila význam nákladov na PET pre fľašu minerálnej vody. Namiesto 6 až 10 % maloobchodnej ceny, ktorú uviedla Komisia, skupina vyhlásila, že náklady na PET dosiahli okolo 20 % maloobchodnej ceny. Preto skupina vyhlásila, že Komisia podcenila dosah, ktorý mali nárasty nákladov na PET na spodný priemysel,

riziko objednávania externých výkonov z Európskeho spoločenstva nebolo dostatočne zvážené.

(103)

Čo sa týka vyhlásenia skupiny, že nárasty cien PET nemohli byť presunuté na ďalšiu úroveň užívateľov (t. j. na maloobchodníkov, konečných užívateľov a v prípade spoločností na premenu predforiem na fľaše na výrobcov nealkoholických nápojov), toto vyhlásenie nebolo podložené. Okrem toho sa v priebehu vyšetrovania neohlásili žiadni maloobchodníci ani zákaznícke organizácie. Tento argument sa preto zamieta.

(104)

Čo sa týka údajného nadsadenia maloobchodnej ceny zo strany Komisie v predbežnom nariadení (ktoré by malo za následok podcenenie účinkov, ktoré mali nárasty PET na spodný priemysel), tieto maloobchodné ceny boli opätovne preskúmané. Zistilo sa však, že sú v rozsahu uvedenom v predbežnom nariadení. Tento argument sa preto zamieta.

(105)

V súvislosti s rizikom objednávania externých výkonov sa pripomína, že zdravotné nariadenia vo veci plnenia minerálnej vody do fliaš vyžadujú, aby boli predformované fľaše zo zásady vyrobené na mieste ich plnenia. Podľa toho sa predformy, ktoré používajú výrobcovia vôd, vyrábajú priamo blízko fúkacích a plniacich liniek. Preto by riziko objednávania externých výkonov predforiem a plnenia do fliaš bolo obmedzené na prípad predforiem pre výrobcov nealkoholických nápojov, čo predstavuje len asi 40 % celkovej spotreby príslušného výrobku. Navyše, ako je uvedené v odôvodnení 99 vyššie, nie je možné prijať záver, že by záujmy spoločností na premenu predforiem na fľaše predstavovali závažný dôvod proti zavedeniu antidumpingových opatrení. Za týchto okolností sa argument skupiny ohľadom údajného rizika pre objednávanie externých výkonov plnenia do fliaš a premeny zamieta.

(106)

Keďže okrem vyššie uvedených informácií neboli predložené žiadne ďalšie, zistenia vymedzené v odôvodneniach 197 až 202 predbežného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.4.   Výrobcovia nealkoholických nápojov

(107)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie informácie vo veci záujmu výrobcov nealkoholických nápojov, zistenia vymedzené v odôvodneniach 203 až 206 predbežného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.5.   Nedostatok PET na trhu spoločenstva

(108)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie informácie vo veci vyhláseného nedostatku PET na trhu spoločenstva, zistenia vymedzené v odôvodneniach 207 až 209 predbežného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

5.   ZÁVER K ZÁUJMU SPOLOČENSTVA

(109)

S ohľadom na závery prijaté v predbežnom nariadení a pri zohľadnení návrhov predložených rôznymi stranami sa prijíma záver, že neexistujú žiadne závažné dôvody na zabránenie zavedeniu konečných anti-dumpingových opatrení voči dovozom PET predávaným za dumpingové ceny pôvodom z príslušných krajín.

G.   KONEČNÉ ANTI-DUMPINGOVÉ OPATRENIA

(110)

Na základe metodológie vysvetlenej v odôvodneniach 212 až 215 predbežného nariadenia bola vypočítaná úroveň eliminácie ujmy pre účely stanovenia úrovne opatrení, ktoré majú byť zavedené.

(111)

Pri vypočítavaní rozpätia ujmy v predbežnom nariadení bol cieľový zisk pre priemysel spoločenstva stanovený na úroveň 7 %, ktorá vychádza z vyšetrovania, ktoré viedlo k zavedeniu antidumpingových opatrení na dovozy príslušného výrobku s pôvodom okrem iného v Indii v roku 2000. V tom čase bola založená na odhade úrovne zisku, ktorý mohol priemysel spoločenstva očakávať bez dumpingu, a úrovne, ktorá bola považovaná za potrebnú na zaistenie uskutočniteľnosti priemyslu

(112)

V dnešnom vyšetrovaní sa však na základe dôkazov zistilo, že úroveň zisku 7,6 % mohla byť dosiahnutá bez dumpingu. Preto je pri výpočte rozpätia ujmy cieľový zisk 7,6 % považovaný za primeranejší než 7 % uvedený v predbežnom nariadení.

(113)

Keďže okrem komentárov k úpravám uvedeným vyššie neexistujú žiadne nové komentáre, metodológia vymedzená v odôvodneniach 212 až 215 predbežného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

1.   KONEČNÉ OPATRENIA

(114)

Vzhľadom na vyššie uvedené a v súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia by konečné antidumpingové clo malo byť zavedené na úrovni vypočítaného rozpätia dumpingu, keďže bolo vo všetkých prípadoch nižšie než rozpätie ujmy.

(115)

Na základe toho by konečné clá mali byť takéto:

Krajina

Spoločnosť

Rozpätie eliminácie ujmy

Rozpätie dumpingu

Sadzba antidumpingového cla

Navrhované antidumpingové clo

Austrália

Leading Synthetics Pty Ltd

19,8 %

7,8 %

7,8 %

66 EUR/t

Novapex Australia Pty Ltd

26,3 %

15,9 %

15,9 %

128 EUR/t

Všetky ostatné spoločnosti

26,3 %

15,9 %

15,9 %

128 EUR/t

ČĽR

Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

27,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

20,9 %

18,4 %

18,4 %

157 EUR/t

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

21,2 %

2,6 %

2,6 %

22 EUR/t

Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhai

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. and Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd (Sichuan) and Yibin Wuliangye Group Import & Export Co., Ltd. (Sichuan)

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

26,2 %

18,5 %

18,5 %

151 EUR/t

Všetky ostatné spoločnosti

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Pakistan

Gatron (Industries) Ltd

22,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

Novatex Ltd

22,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

Všetky ostatné spoločnosti

22,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

(116)

Jednotlivé sadzby antidumpingového cla uvedené v tomto nariadení boli stanovené na základe zistení súčasného vyšetrovania. Preto odrážajú stav zistený v priebehu vyšetrovania v súvislosti s týmito spoločnosťami. Tieto sadzby ciel (oproti celoštátnemu clu platnému pre „všetky ostatné spoločnosti“) sa dajú teda výhradne uplatniť na dovozy výrobkov pôvodom z príslušnej krajiny, ktoré vyrobili vymenované spoločnosti. Dovezené výrobky vyrobené ktoroukoľvek inou spoločnosťou, ktorá nebola zvlášť spomenutá podľa jej mena a adresy v platnej časti tohto nariadenia, vrátane spoločností, ktoré súvisia s vymenovanými spoločnosťami, nemôžu ťažiť z týchto sadzieb a budú podliehať sadzbe ciel platných pre „všetky ostatné spoločnosti“.

(117)

Akýkoľvek nárok požadujúci uplatnenie týchto jednotlivých sadzieb antidumpingového cla (napr. po zmene názvu spoločnosti alebo po založení novej výroby predajných jednotiek) by mal byť adresovaný Komisii (5) bezodkladne so všetkými relevantnými informáciami, predovšetkým akákoľvek zmena činnosti spoločnosti spojenej s výrobou, domácim a vývozným predajom v súvislosti napr. so zmenou názvu alebo zmenou výrobných a predajných jednotiek. Na základe toho bude podľa potreby nariadenie upravené aktualizáciou zoznamu spoločností, ktoré ťažia z jednotlivých sadzieb cla.

(118)

Ako je uvedené v odôvodnení 162 v predbežnom nariadení, ceny PET môžu kolísať v súlade s výkyvmi cien ropy, ale to by nemalo mať za následok vyššie clo. Preto sa zavedenie ciel vo forme osobitnej sumy na tonu považuje za primerané. Tieto sumy vyplývajú z uplatnenia sadzby antidumpingového cla na vývozné ceny CIF používané na výpočet úrovne eliminácie ujmy.

2.   ZÁVÄZKY

(119)

Po prijatí predbežných antidumpingových opatrení ponúkol jeden spolupracujúci vývozný výrobca v Austrálii cenový záväzok v súlade s článkom 8 ods. 1 základného nariadenia. V tomto záväzku tento vývozný výrobca ponúkol predaj príslušného výrobku na úrovni alebo nad úrovňou cien, ktoré eliminujú škodlivý dosah dumpingu.

(120)

Rozhodnutím 2004/600/EC (6) Komisia prijala záväzok ponúknutý príslušným vývozným výrobcom. Dôvody prijatia tohto záväzku sú vysvetlené v uvedenom rozhodnutí.

3.   VYBERANIE PREDBEŽNÝCH CIEL

(121)

Vzhľadom na veľkosť zisteného dumpingového rozpätia a s ohľadom na úroveň materiálnej ujmy, ktorá bola spôsobená priemyslu spoločenstva, sa považuje za dôležité, aby sumy zaistené prostredníctvom predbežných antidumpingových ciel, ktoré boli zavedené nariadením (ES) č. 306/2004, boli vyberané vo výške konečne zavedených ciel. Ak sú konečné clá vyššie než predbežné clá, mali by byť konečne vyberané len sumy zaistené na úrovni predbežných ciel,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Konečné antidumpingové clo sa týmto zavádza na dovozy polyetylén tereftalátu s číslom viskozity najmenej 78 ml/g podľa normy ISO 1628-5, klasifikované podľa kódu KN 3907 60 20 s pôvodom v Austrálii, Čínskej ľudovej republike a Pakistane.

2.   Sadzba konečného antidumpingového cla platného pre čistú cenu za výrobky vyrobené spoločnosťami uvedenými nižšie, ktorá je voľná na hraniciach spoločenstva, bude nasledovná:

Krajina

Spoločnosť

Antidumpingové clo

(EUR/t)

Dodatočný kód TARIC

Austrália

Leading Synthetics Pty Ltd

66

A503

Novapex Australia Pty Ltd

128

A504

Všetky ostatné spoločnosti

128

A999

ČĽR

Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd

184

A505

Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

0

A506

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

157

A507

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

22

A508

Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhai

184

A509

Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. and Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

184

A511

Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd (Sichuan) and Yibin Wuliangye Group Import & Export Co., Ltd. (Sichuan)

184

A512

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

151

A513

Všetky ostatné spoločnosti

184

A999

Pakistan

Gatron (Industries) Ltd

0

A514

Novatex Ltd

0

A515

Všetky ostatné spoločnosti

0

A999

3.   Uplatnenie jednotlivých sadzieb ciel uvedených pre 16 spoločností vymenovaných v odseku 2 bude podmienené predložením platnej faktúry colnému orgánu členského štátu, ktorá bude v súlade s požiadavkami vymedzenými v prílohe 1. Ak takáto faktúra nebude predložená, bude platiť sadzba cla platného pre všetky ostatné spoločnosti.

4.   V prípade poškodenia tovaru pred vstupom do voľného obehu a teda rozdelenia skutočne zaplatenej ceny alebo splatnej ceny na určenie colnej hodnoty podľa článku 145 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktoré stanovuje podmienky na zavedenie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Spoločný colný sadzobník (7), výška antidumpingového cla vypočítaná na základe odseku 2 vyššie bude znížená o percento, ktoré zodpovedá rozdeleniu ceny skutočne zaplatenej alebo splatnej.

5.   Bez ohľadu na ustanovenia v odseku 2 konečné clo nebude platiť pre dovozy uvoľnené do voľného obehu v súlade s ustanoveniami článku 2.

6.   Ak nebude inak špecifikované, budú platiť ustanovenia v účinnosti týkajúce sa colných poplatkov.

Článok 2

Dovozy uvoľnené do voľného obehu spoločnosťami, ktoré ponúkli záväzky prijaté a vymenované v rozhodnutí Komisie 2004/600/EC, budú oslobodené od antidumpingového cla, ktoré zavádza článok 1, za predpokladu, že sú vyrobené, dopravené a faktúrované priamo uvedenými spoločnosťami k prvému nezávislému odberateľovi v spoločenstve, a za predpokladu, že takéto dovozy budú sprevádzané faktúrou, ktorá obsahuje aspoň náležitosti uvedené v prílohe 2. Oslobodenie od cla bude ďalej podmienené tovarom deklarovaným a predloženým na colnici, ktorý bude presne zodpovedať popisu na tejto faktúre.

Článok 3

Sumy zaistené prostredníctvom predbežného antidumpingového cla v súlade s nariadením (ES) č. 306/2004 na dovozy polyetylén tereftalátu, ktoré spadajú pod kód KN 3907 60 20 s pôvodom v Austrálii, Čínskej ľudovej republike a Pakistane, budú konečne vyberané v sadzbe konečne zavedenej súčasným nariadením. Zaistené sumy, ktoré prekročia konečnú sadzbu antidumpingového cla, budú uvoľnené.

Oprava predbežného antidumpingového cla zavedeného na dovozy polyetylén tereftalátu, ktoré spadajú pod kód KN 3907 60 20, pôvodom v Čínskej ľudovej republike, bude platiť pre nasledujúce spoločnosti, keďže opravené clo by bolo nižšie než zavedené predbežné clo:

Krajina

Spoločnosť

Predbežné antidumpingové clo zavedené nariadením (ES) č. 306/2004

(EUR/t)

Opravené predbežné antidumpingové clo

Dodatočný kód TARIC

ČĽR

Yuhua Polyester Co., Ltd of Zhuhai

188

183

A509

Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. and Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

191

183

A511

Predbežné antidumpingové clo zavedené pre tieto spoločnosti bude konečne vyberané len v sadzbe opraveného predbežného antidumpingového cla.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. augusta 2004

Za Radu

predseda

B. BOT


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ C 120, 22.5.2003, s. 13.

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1742/2000 (Ú. v. ES L 199, 5.8.2000, s. 48) a nariadenie Rady (ES) č. 2604/2000 (Ú. v. ES L 301, 30.11.2000, s. 21).

(5)

Európska komisia

Generálne riaditeľstvo pre obchod

Správa B

Kancelária J-79 5/16

B-1049 Brusel.

(6)  Pozri s. 38 tohto úradného vestníka.

(7)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA 1

Platná faktúra spomínaná v článku 1 ods. 3 tohto nariadenia musí obsahovať vyhlásenie podpísané pracovníkom spoločnosti v nasledujúcom formáte:

1.

Meno a funkcia pracovníka spoločnosti, ktorý vystavil faktúru

2.

Nasledujúce vyhlásenie:

„Ja, podpísaný/-á, potvrdzujem, že [objem] polyetylén tereftalátu predaného na vývoz do Európskeho spoločenstva, ktorý pokrýva táto faktúra, bol vyrobený spoločnosťou [názov a adresa spoločnosti] [dodatočný kód TARIC] v [krajina]. Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.“

3.

Dátum a podpis


PRÍLOHA 2

Náležitosti, ktoré majú byť uvedené na faktúre spomenutej v článku 2

Nasledujúce náležitosti budú uvedené na faktúre sprevádzajúcej predaj príslušného výrobku, ktorý podlieha záväzku a pre ktorý sa má udeliť oslobodenie od antidumpingového cla:

1.

Nadpis „FAKTÚRA SPREVÁDZAJÚCA TOVAR, KTORÝ PODLIEHA ZÁVÄZKU“

2.

Názov spoločnosti uvedenej v článku 2, ktorá vyhotovila danú faktúru

3.

Číslo faktúry

4.

Dátum vystavenia faktúry

5.

Dodatočný kód TARIC, pod ktorým sa má odbaviť tovar na faktúre na colnici na hraniciach spoločenstva

6.

Presný opis tovaru vrátane:

čísla kódu výrobku (ČKV)

kódu KN

množstva (v tonách)

7.

Opis obchodných podmienok vrátane:

ceny za tonu

platných platobných podmienok

platných dodacích podmienok

celkových zliav a rabatov

8.

Názov spoločnosti, ktorá vystupuje ako dovozca a ktorej spoločnosť priamo vystavila faktúru

9.

Názov pracovníka spoločnosti, ktorý vystavil faktúru, a nasledujúce podpísané vyhlásenie:

„Ja, podpísaný/-á, potvrdzujem, že predaj tovaru, ktorý pokrýva táto faktúra, určeného pre priamy vývoz do Európskeho spoločenstva, sa uskutočňuje v rámci a za podmienok záväzku, ktorý ponúkla spoločnosť [názov a adresa spoločnosti] a ktorý prijala Európska komisia prostredníctvom rozhodnutia 2004/600/ES. Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.“


19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1468/2004

z 18. augusta 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. augusta 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 18. augusta 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0707 00 05

052

104,2

999

104,2

0709 90 70

052

82,1

999

82,1

0805 50 10

382

55,0

388

61,2

524

76,0

528

47,2

999

59,9

0806 10 10

052

84,3

400

179,7

624

145,8

999

136,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

78,5

400

105,3

404

115,9

508

60,9

512

84,7

528

91,8

720

53,0

800

162,8

804

79,0

999

92,4

0808 20 50

052

129,1

388

82,3

528

81,3

999

97,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

134,2

999

134,2

0809 40 05

052

101,8

066

41,8

093

37,5

094

33,4

624

142,5

999

71,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1469/2004

z 18. augusta 2004,

ktoré upravuje nariadenie (ES) č. 1555/96 čo sa týka spúšťacieho prahu dodatočných dovozných ciel na jablká

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhov s ovocím a zeleninou (1), najmä na jeho článok 33 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1555/96 z 30. júla 1996 o pravidlách použitia uplatňovania dodatočných dovozných ciel na ovocie a zeleninu (2), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2883/2000, predpokladá dozor nad dovozom produktov uvedených v prílohe nariadenia. Dozor sa uskutočňuje na základe podmienok uvedených v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 o ustanovení predpisov na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 2913/92 o založení Spoločného colného sadzobníka (3).

(2)

Pre uplatňovanie článku 5 ods. 4 dohody o poľnohospodárstve (4) uzatvorenej v rámci multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, a na základe posledných získaných údajov pre roky 2001, 2002 a 2003, má sa upraviť zavádzací súbor dodatočných ciel pre jablká.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1555/96 by preto malo byť patrične zmenené.

(4)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade s vyjadrením Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha nariadenia (ES) č. 1555/96 sa nahrádza prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobudne účinnosť v deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 1. septembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo všetkých svojich ustanoveniach a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 193, 3.8.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 783/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 98).

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 24.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Bez ujmy na pravidlách interpretácie kombinovanej nomenklatúry sa označovanie pomenovania tovarov chápe len v zmysle informatívnej hodnoty. Pole uplatňovania dodatočných ciel je v rámci tejto prílohy vymedzené dosahom kódov KN podľa ich znenia v čase prijatia tohto nariadenia. V prípadoch, keď pred označením KN stojí ‚ex’, pole uplatňovania dodatočných ciel je zároveň určené dosahom kódu KN a dosahom príslušného obdobia uplatňovania.

Poradové číslo

Kódy KN

Pomenovanie tovaru

Obdobie uplatňovania

Zavádzacie množstvá

(v tonách)

78.0015

ex 0702 00 00

Rajčiny

od 1. októbra do 31. mája

206 245

78.0020

od 1. júna do 30. septembra

10 586

78.0065

ex 0707 00 05

Uhorky

od 1. mája do 31. októbra

11 924

78.0075

od 1. novembra do 30. apríla

8 560

78.0085

ex 0709 10 00

Artičoky

od 1. novembra do 30. júna

1 357

78.0100

0709 90 70

Cukiny

od 1. januára do 31. decembra

18 056

78.0110

ex 0805 10 10

Pomaranče

od 1. decembra do 31. mája

404 503

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

78.0120

ex 0805 20 10

Klementínky

od 1. novembra do konca februára

164 111

78.0130

ex 0805 20 30

Mandarínky (vrátane tangerínok a satsuma); wilking a obdobné citrusové hybridy

od 1. novembra do konca februára

89 273

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

78.0155

ex 0805 50 10

Citróny

od 1. júna do 31. decembra

342 761

78.0160

od 1. januára do 31. mája

12 938

78.0170

ex 0806 10 10

Stolové hrozno

od 21. júla do 20. novembra

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

Jablká

od 1. januára do 31. augusta

730 623

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

78.0180

 

od 1. septembra do 31. decembra

32 246

78.0220

ex 0808 20 50

Hrušky

od 1. januára do 30. apríla

257 158

78.0235

od 1. júla do 31. decembra

27 497

78.0250

ex 0809 10 00

Marhule

od 1. júna do 31. júla

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Čerešne, s výnimkou višní

od 21. mája do 10. augusta

32 863

78.0270

ex 0809 30

Broskyne, vrátane nektarínok

od 11. júna do 30. septembra

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Slivky

od 11. júna do 30. septembra

51 276“


19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1470/2004

z 18. augusta 2004

o finančnej podpore na obdobie hospodárskych rokov 2004/2005 pri pestovaní hrozna určeného na výrobu niektorých druhov sušeného hrozna a pomoc pri znovuvysádzaní vinohradov napadnutých fyloxérou

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (1), najmä článok 7 odsek 5,

keďže:

(1)

Článok 7 odsek 1 druhý riadok nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 určuje kritériá na stanovenie podpory pri pestovaní hrozna určeného na výrobu sušeného hrozna odrôd Sultánka, Moscatel a Korintka.

(2)

Článok 7 odsek 1 tretí riadok nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 hovorí o možnosti rozlišovať túto finančnú čiastku podľa odrody vinnej révy. Ďalej sa tu hovorí aj o tom, že uvedenú čiastku možno diferencovať aj podľa iných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výnos. V prípade Sultánky treba brať do úvahy dodatočnú diferenciáciu, t. j. rozlohu vinohradov napadnutých fyloxérou.

(3)

Na obdobie hospodárskych rokov 2003/2004 možno na základe verifikácie plôch určených na pestovanie vinnej révy podľa článku 7 odsek 1 prvý riadok nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 konštatovať, že sa neprekročila maximálna plocha na pestovanie stanovená v článku 2 odsek 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1621/1999 z 22. júla 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96, pokiaľ ide o schému skladovania nespracovaných sušených hroznových bobúľ a sušených fíg (2).

(4)

Na obdobie hospodárskych rokov 2004/2005 treba stanoviť rozsah podpory pri pestovaní uvedených druhov hrozna.

(5)

Treba stanoviť aj výšku finančnej podpory pre výrobcov, ktorí presadia svoje vinohrady v rámci boja proti fyloxére v zhode s podmienkami uvedenými v článku 7 odsek 4 nariadenia Rady (ES) č. 2201/96.

(6)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v zhode s postojom Riadiaceho výboru pre spracované ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na obdobie hospodárskych rokov 2004/2005 sa podpora na pestovanie podľa článku 7 odsek 1 nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 stanovuje takto:

a)

2 806 EUR na hektár plochy, na ktorej sa pestuje vinná réva odrody Sultánka, ak boli tieto plochy postihnuté fyloxérou alebo ak boli opätovne vysadené pred menej ako piatimi rokmi;

b)

3 847 EUR na hektár plochy v prípade ostatných vinohradov, na ktorých sa pestuje vinná réva odrody Sultánka;

c)

3 391 EUR na hektár plochy, na ktorej sa pestuje vinná réva odrody Korintka;

d)

969 EUR na hektár plochy, na ktorej sa pestuje vinná réva odrody Moscatel.

2.   Na obdobie hospodárskych rokov 2004/2005 sa podpora na presadenie podľa článku 7 odsek 4 nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 stanovuje na 3 917 EUR na hektár.

3.   V zhode s článkom 7 odsek 4 druhá veta nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 sa podpora stanovená v odseku 1 tohto článku neposkytne v prípade poskytnutia podpory stanovenej v odseku 2.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť na tretí deň odo dňa jeho zverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 21. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1880/2001 (Ú. v. ES L 258, 27.9.2001, s. 14).


19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1471/2004

z 18. augusta 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o dovoze produktov vysokej zveri z Kanady a Spojených štátov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ustanovujúce pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných špongioformných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 1,

keďže:

(1)

Medzi umelo chovanou a voľne žijúcou jeleňou a losou zverou v Kanade a Spojených štátoch je hlásený výskyt plazivej obrny. Doteraz neboli potvrdené žiadne prípady domáceho ochorenia z iných miest.

(2)

Vedecký riadiaci výbor vo svojom stanovisku zo 6. a 7. marca 2003 odporučil posilnenú ochranu zdravia zvierat a verejného zdravia v spoločenstve pred rizikom, ktoré predstavuje plazivá obrna vyskytujúca sa medzi vysokou zverou v Kanade a Spojených štátoch.

(3)

Kanada a Spojené štáty nie sú uvedené v zozname tretích krajín, ktoré sú schválené na export nedomestifikovaných prežúvavcov do spoločenstva, uvedených v rozhodnutí Rady 79/542/EHS, ktoré uvádza zoznam tretích krajín a častí tretích krajín a ktoré ustanovuje podmienky zdravotnej certifikácie zvierat a zdravotnej certifikácie zo strany verejného zdravia pre dovoz niektorých živých zvierat a ich čerstvého mäsa do spoločenstva (2), vývoz živej jelenej zveri z týchto krajín do spoločenstva je už zakázaný.

(4)

Smernica Rady 92/65/EHS ustanovujúca požiadavky na zdravie zvierat, ktoré upravujú obchod so zvieratami, semenom, vajíčkami a embryami a ich dovoz do spoločenstva, ktoré nepodliehajú požiadavkám na zdravie zvierat ustanoveným v špeciálnych pravidlách spoločenstva, ktoré uvádza príloha A (I) smernice 90/425/EHS (3), konkretizuje, že do spoločenstva možno dovážať len semeno, vajíčka a embryá niektorých taxatívne vymenovaných druhov. Dovoz semena, embryí a vajíčok jeleňovitej zveri do spoločenstva je už zakázaný.

(5)

Je potrebné zaviesť opatrenia na minimalizáciu možných rizík pre zdravie zvierat a verejné zdravie, ktoré predstavuje dovoz čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a mäsových prípravkov z umelo chovanej a voľne žijúcej jeleňovitej zveri.

(6)

Je preto potrebné príslušne zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 999/2001.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XI k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 876/2004 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 52).

(2)  Ú. v. ES L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2004/554/ES (Ú. v. EÚ L 248, 9.7.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/68/ES (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 320).


PRÍLOHA

Do časti D prílohy XI sa vkladá nasledujúci bod 4:

„4.

a)

Pri dovoze mäsa z umelo chovanej diviny uvedenej v smernici Rady 91/495/EHS (1), mäsových prípravkov uvedených v smernici Rady 94/65/ES (2) a mäsových výrobkov uvedených v smernici Rady 77/99/EHS (3), pochádzajúcich z umelo chovanej jeleňovitej zveri, do spoločenstva z Kanady a Spojených štátov musí byť k zdravotnému osvedčeniu priložené vyhlásenie podpísané príslušným orgánom produkujúcej krajiny s nasledujúcim znením:

‚Tento produkt obsahuje alebo je odvodený výlučne z mäsa, s výnimkou jatočného odpadu a miechy, jeleňovitej zveri, ktoré bolo vyšetrené na prítomnosť plazivej obrny histopatologicky, imunochemicky alebo inými diagnostickými metódami uznávanými príslušným orgánom s negatívnym výsledkom, a nepochádza zo zvierat zo stád, v ktorých bol potvrdený výskyt plazivej obrny alebo v ktorých je úradné podozrenie na jej výskyt.’

b)

Pri dovoze mäsa z diviny uvedenej v smernici Rady 92/45/EHS (4), mäsových prípravkov uvedených v smernici Rady 94/65/ES a mäsových výrobkov uvedených v smernici Rady 77/99/EHS, pochádzajúcich z voľne žijúcej jeleňovitej zveri do spoločenstva z Kanady a Spojených štátov, musí byť k zdravotnému osvedčeniu priložené vyhlásenie podpísané príslušným orgánom produkujúcej krajiny s nasledujúcim znením:

‚Tento produkt obsahuje alebo je odvodený výlučne z mäsa, s výnimkou jatočného odpadu a miechy, jeleňovitej zveri, ktoré bolo vyšetrené na prítomnosť plazivej obrny histopatologicky, imunochemicky alebo inými diagnostickými metódami uznávanými príslušným orgánom s negatívnym výsledkom, a nepochádza zo zvierat z oblastí, v ktorých bol v posledných troch rokoch potvrdený výskyt plazivej obrny alebo v ktorých je úradné podozrenie na jej výskyt.’


(1)  Ú. v. ES L 268 24.9.1991, s. 41.

(2)  Ú. v. ES L 368, 31.12.1994, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 85.

(4)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 35.


19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1472/2004

z 18. augusta 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1874/2003 schvaľujúce národné programy niektorých členských štátov na kontrolu scrapie, definujúce ďalšie garancie a povoľujúce odchýlenia v oblasti chovných programov zameraných na rezistenciu oviec proti PSE podľa rozhodnutia 2003/100/ES

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktoré stanovuje pravidlá prevencie, kontroly a vyhubenia niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na jeho písm. b) bod ii) oddielu 1 kapitoly A prílohy VIII,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 999/2001 stanovuje schválenie národných programov členských štátov na kontrolu scrapie, ak spĺňajú určité kritériá stanovené v uvedenom nariadení. Nariadenie (ES) č. 999/2001 tiež stanovuje definíciu ďalších garancií, ktoré sa môžu vyžadovať na účely obchodovania a dovozu v rámci spoločenstva v súlade s uvedeným nariadením.

(2)

Rozhodnutie Komisie 2003/100/ES z 13. februára 2003, určujúce minimálne požiadavky na zriadenie chovných programov zameraných na rezistenciu oviec proti prenosným spongiformným encefalopatiám (2), stanovuje, že každý členský štát má zaviesť chovný program na výber určitých plemien oviec na účely rezistencie proti prenosným spongiformným encefalopatiám. Rozhodnutie 2003/100/ES tiež určuje možnosť odchýlenia členských štátov od požiadavky zriadiť chovný program na základe svojho národného programu kontroly scrapie, ktorý bol predložený a schválený v súlade s nariadením (ES) č. 999/2001, ktoré stanovuje nepretržité aktívne monitorovanie oviec a kôz, ktoré uhynuli na farme, vo všetkých stádach v tomto členskom štáte.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1874/2003 (3) schválilo národné programy kontroly scrapie Dánska a Švédska.

(4)

Dňa 28. marca 2004 Fínsko predložilo národný program na kontrolu scrapie, ktorý spĺňa požadované kritériá stanovené v nariadení (ES) č. 999/2001, a je pravdepodobné, že Fínsko má nízke rozšírenie scrapie na svojom území. V súlade s tým je potrebné schváliť národný program Fínska na kontrolu scrapie.

(5)

Na základe národného programu Fínska na kontrolu scrapie je potrebné povoliť Fínsku odchýlenie od chovného programu, ako je stanovené v rozhodnutí 2003/100/ES. Ďalej pre Fínsko platia aj ďalšie garancie na účely obchodovania, ktoré vyžaduje príloha VIII kapitola A a príloha IX kapitola E nariadenia (ES) č. 999/2001 a ktoré sú určené v nariadení (ES) č. 1874/2003, ako aj všetky ostatné ustanovenia uvedené v danom nariadení.

(6)

Preto je potrebné, aby sa príslušne zmenilo a doplnilo nariadenie (ES) č. 1874/2003.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1874/2003 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 876/2004 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 52).

(2)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 41.

(3)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 12.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Členské štáty, ktorých národné programy na kontrolu scrapie boli schválené

 

Dánsko

 

Fínsko

 

Švédsko“


19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1473/2004

z 18. augusta 2004

o finančnej podpore skladovania nespracovaného sušeného hrozna a fíg na hospodársky rok 2003/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (1), najmä na článok 9 ods. 8,

keďže:

(1)

Článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2201/96 stanovuje finančnú pomoc skladovateľom pri skladovaní konkrétneho množstva Sultánok, sušeného korintského hrozna a sušených fíg, ktoré skladovatelia nakúpili, pomoc sa poskytuje na reálny čas skladovania.

(2)

Článok 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1535/2003 z 29. augusta 2003, týkajúci sa spôsobov uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o časovom harmonograme pomoci vo výrobe v oblasti spracovaného ovocia a zeleniny (2), určuje presnú dĺžku trvania hospodárskeho roka.

(3)

Treba presne stanoviť výšku pomoci pri skladovaní nespracovaného sušeného hrozna a fíg na hospodársky rok 2003/2004. Preto sa musia vziať do úvahy ustanovenia článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1622/1999 z 23. júla 1999 o spôsobe uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme uskladňovania nespracovaného sušeného hrozna a fíg (3) a skutočnosť, že finančná pomoc pri skladovaní je závislá od technických nákladov skladovania a od financovania nákupnej ceny za produkty.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spracované produkty na báze ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výška finančnej pomoci pri skladovaní uvedených produktov podľa článku 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2201/96 je na hospodársky rok 2003/2004 stanovená takto:

a)

pre sušené hrozno je to až do 28. februára 2005 0,1106 eura na deň a tonu čistej váhy, od 1. marca 2005 0,0846 eura na deň a tonu čistej hmotnosti;

b)

pre sušené figy je to 0,0949 eura na deň a tonu čistej hmotnosti.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň odo dňa uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. EÚ L 218, 29.8.2003, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1132/2004 (Ú. v. EÚ L 219, 19.6.2004, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 33.


19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1474/2004

z 18. augusta 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (1), a najmä na jeho článok 19,

keďže:

(1)

Nemecko určilo dva orgány ako orgány spoločenstva a informovalo o tom Komisiu. Komisia dospela k záveru, že boli poskytnuté dostatočné dôkazy o tom, že tieto úrady sú schopné spoľahlivo, včas, efektívne a primerane plniť úlohy, ktoré vyžadujú kapitoly II, III a V nariadenia (ES) č. 2368/2002.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 22 nariadenia (ES) č. 2368/2002,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 2368/2002 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2004

Za Komisiu

Christopher PATTEN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 28. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1459/2004 (Ú. v. EÚ L 269, 17.8.2004, s. 26).


PRÍLOHA

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 2368/2002 sa mení a dopĺňa takto:

 

Na koniec prílohy III k nariadeniu (ES) č. 2368/2002 sa pridáva tento text:

„3.

Hauptzollamt Koblenz

– Zollamt Idar-Oberstein –

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Deutschland

Tel.: (49-6781) 56 27-0

Fax: (49-6781) 56 27-19

e-mail: zaio@hzako.bfinv.de“

 

Na účely článku 5 ods. 3, článkov 6, 9 a 10, článku 14 ods. 3, článkov 15 a 17 nariadenia (ES) č. 2368/2002 príslušným orgánom v Nemecku bude:

„Oberfinanzdirektion Koblenz

– Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung –

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

Deutschland

Tel.: (49-6321) 894-0

Fax: (49-6321) 894-850

e-mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de“


19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1475/2004

z 18. augusta 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 596/2004 stanovujúce podmienky uplatňovania režimu vývozných certifikátov v odvetví vajec

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu v odvetví vajec (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2 a článok 8 ods. 13,

keďže:

(1)

Ekonomické podmienky na trhu vývozu vajec a vaječných výrobkov sú značne rozdielne a premenné. Treba preto spresniť podmienky na udelenie vývozného povolenia produktov z tohto odvetvia.

(2)

Na to, aby sa lepšie dosiahli ciele stanovené vzhľadom na adaptáciu metódy prideľovania množstiev, ktoré môžu byť vyvezené s povolením s čím najlepším využitím dostupných zdrojov uvedených v článku 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2771/75, treba rozšíriť okolnosti ustanovené v článku 3 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 596/2004 (2), za ktorých môže Komisia prijať opatrenia na obmedzenie vydávania alebo predkladania žiadostí o vývozné certifikáty počas obdobia na posúdenie po predložení žiadostí.

(3)

Treba zároveň stanoviť, za akých okolností možno tieto opatrenia prijať podľa miesta určenia.

(4)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 596/2004.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 3 nariadenia (ES) č. 596/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Odsek 4 sa nahrádza nasledujúcim textom:

„4.   Ak by vydanie vývozných certifikátov viedlo alebo mohlo viesť k prekročeniu výšky rozpočtov, ktoré sú k dispozícii, alebo k vyčerpaniu maximálnych množstiev, ktoré môžu byť vyvezené s povolením počas obdobia, ktoré sa berie do úvahy, so zreteľom na obmedzenia uvedené v článku 8 ods. 12 nariadenia (EHS) č. 2771/75, alebo by neumožnilo zabezpečiť kontinuitu vývozu na zvyšok daného obdobia, Komisia môže:

a)

stanoviť jednotné percento prijatia požadovaných množstiev;

b)

zamietnuť žiadosti, pre ktoré ešte neboli udelené vývozné certifikáty;

c)

pozastaviť predkladanie žiadostí o vývozné certifikáty na obdobie maximálne piatich pracovných dní s možnosťou jeho pozastavenia na dlhší čas, stanovený podľa procedúry uvedenej v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2771/75.

Žiadosti o vývozné certifikáty predložené počas obdobia pozastavenia sú neprijateľné.

Opatrenia uvedené v prvom odseku môžu byť prijaté alebo zmenené a doplnené podľa kategórie produktu a podľa miesta určenia.“

2.

Vsúva sa nasledujúci odsek 4 a):

„4 a)   Opatrenia uvedené v odseku 4 možno taktiež prijať, ak sa žiadosti o vývozný certifikát týkajú množstiev, ktoré prekračujú alebo by mohli prekročiť normálne predajné množstvá pre destináciu, a ak vydanie požadovaných certifikátov nesie riziko špekulácie, konkurenčné napätie medzi operátormi alebo narušenie daných výmen alebo trhu spoločenstva.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 33.


19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1476/2004

z 18. augusta 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 97/2004, ktoré upravuje nariadenie (ES) č. 2281/2003 a nariadenie (ES) č. 2299/2003, ktoré stanovujú cenu neodzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Grécka, najmä na jeho protokol č. 4 o bavlne (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o výrobnej pomoci pre bavlnu (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 97/2004 (3) sa omylom uplatňuje na žiadosť zainteresovaných strán. Je potrebné túto chybu napraviť.

(2)

Vzhľadom na to, že táto chyba sa musí urýchlene napraviť, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť v deň jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 97/2004 sa mení a dopĺňa takto: v článku 3 ods. 2 a ods. 3 sa vypúšťa výraz „Na žiadosť zainteresovanej strany“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je uplatniteľné od 22. januára 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Protokol naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 22.1.2004, s. 12.


19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1477/2004

z 18. augusta 2004

o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po závere rokovaní GATT XXIV.6 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2003 z 30. júna 2003, ktorým sa na hospodárske roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz trstinového cukru v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1464/95 a nariadenie (ES) č. 779/96 (3), a najmä jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia povinností pri dodávkach produktov kódu NC 1701 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Článok 16 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia colných kvót na produkty kódu KN 1701 11 10 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(3)

Článok 22 nariadenia (ES) č. 1159/2003 otvára colné kvóty na produkty kódu KN 1701 11 10 s colnou sadzbou 98 eur na každú tonu pre dovozy pochádzajúce z Brazílie, Kuby a ostatných tretích krajín.

(4)

Žiadosti o vydanie dovozných licencií na celkové množstvo prevyšujúce povinné množstvo dodávky pre príslušnú krajinu, určené podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 pre preferenčný cukor AKT-India, boli v týždni od 9. do 13. augusta 2004 predložené kompetentným úradom v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003.

(5)

Za týchto okolností Komisia musí určiť redukčný koeficient, ktorý umožní výdaj licencií v pomere k disponibilnému množstvu, a uviesť, že uvedený limit bol dosiahnutý,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné licencie predložené v týždni od 9. do 13. augusta 2004 v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003 sa licencie vydávajú v rozmedzí množstvových limitov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. augusta 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1409/2004 (Ú. v. EÚ L 256, 3.8.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT – INDIA

Hlava II nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 9.–13.8.2004

Limit

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidži

100

 

Guyana

100

 

India

0

Dosiahnutý

Pobrežie Slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Maurícius

100

 

Sv.Krištof a Nevis

100

 

Svazijsko

94,3308

Dosiahnutý

Tanzánia

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Dosiahnutý


Špeciálny preferenčný cukor

Hlava III nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 9.–13.8.2004

Limit

India

100

 

Ostatné

100

 


Koncesný cukor CXL

Hlava IV nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 9.–13.8.2004

Limit

Brazília

0

Dosiahnutý

Kuba

100

 

Ostatné tretie krajiny

0

Dosiahnutý


19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1478/2004

z 18. augusta 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach v súvislosti s Libériou

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach v súvislosti s Libériou (1), a najmä na jeho článok 11 písm. a),

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 872/2004 uvádza zoznam fyzických a právnických osôb, orgánov a subjektov, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie fondov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol v dňoch 23. júna a 13. júla 2004 o zmene a doplnení zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie fondov a hospodárskych zdrojov. Príloha I by preto mala byť primerane zmenená a doplnená.

(3)

Kvôli zabezpečeniu účinnosti opatrení stanovených v tomto nariadení, musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 872/2004 sa týmto mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2004

Za Komisiu

Christopher PATTEN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 32. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1149/2004 (Ú. v. EÚ L 222, 23.6.2004, s. 17).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 872/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Záznam „Gus Kouvenhoven (alias a) Kouenhoven, b) Kouenhaven). Dátum narodenia: 15. september 1942. Iné údaje: majiteľ Hotela Africa; prezident firmy Oriental Timber Company“ sa nahrádza takto:

„Gus Kouwenhoven (alias a) Kouvenhoven, b) Kouenhoven, c) Kouenhaven). Dátum narodenia: 15. september 1942. Iné údaje: majiteľ Hotela Africa; prezident firmy Oriental Timber Company.“

.

2.

Záznam „Leonid Minin (alias a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladimir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Popiloveski, h) Vladimir Abramovich Popela, i) Vladimir Abramovich Popelo, j) Wulf Breslan, k) Igor Osols). Dátum narodenia: a) 14. december 1947, b) 18. október 1946, c) neznámy). Národnosť: ukrajinská. Nemecké cestovné pasy (meno Minin): a) 5280007248D, b) 18106739D. Izraelské cestovné pasy: a) 6019832 (6/11/94–5/11/99), b) 9001689 (23/1/97–22/1/02), c) 90109052 (26/11/97). Ruský cestovný pas: KI0861177; bolívijský cestovný pas: 65118; grécky cestovný pas: žiadne údaje. Majiteľ firmy Exotic Tropical Timber Enterprises“ sa nahrádza takto:

„Leonid Minin (alias a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladimir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Popiloveski, h) Vladimir Abramovich Popela, i) Vladimir Abramovich Popelo, j) Wulf Breslan, k) Igor Osols). Dátum narodenia: a) 14. december 1947, b) 18. október 1946, c) neznámy). Národnosť: izraelská. Sfalšované nemecké cestovné pasy (meno Minin): a) 5280007248D, b) 18106739D. Izraelské cestovné pasy: a) 6019832 (6/11/94–5/11/99), b) 9001689 (23/1/97–22/1/02), c) 90109052 (26/11/97). Ruský cestovný pas: KI0861177; bolívijský cestovný pas: 65118; grécky cestovný pas: žiadne údaje. Majiteľ firmy Exotic Tropical Timber Enterprises.“

.

3.

Záznam „Baba Jobe. Národnosť: gambijská. Iné údaje: riaditeľ firmy Gambia New Millenium Air Company. Poslanec gambijského parlamentu“ sa nahrádza takto:

„Baba Jobe. Národnosť: gambijská. Iné údaje: riaditeľ firmy Gambia New Millenium Air Company. Bývalý poslanec gambijského parlamentu.“

.

II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/38


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. augusta 2004

o prevzatí záväzkov navrhnutých v súvislosti s antidumpingovým opatrením na dovoz polyetylénu tereftalátu pochádzajúceho okrem iného z Austrálie

(2004/600/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane proti dovozu dumpingového tovaru z krajín, ktoré nie sú členmi Európskych spoločenstiev (1) (základné nariadenie), a najmä na jeho články 8 a 9,

po konzultácii s Poradným výborom,

keďže:

A.   PRIEBEH

(1)

Dňa 19. februára 2004 Komisia uložila na základe nariadenia (ES) č. 306/2004 (2) predbežnú antidumpingovú colnú povinnosť na dovoz polyetylénu tereftalátu (ďalej len PET alebo prílsušný výrobok) pochádzajúceho z Austrálie, Čínskej ľudovej republiky a Pakistanu do spoločenstva (predbežné nariadenie).

(2)

Po prijatí predbežných antidumpingových opatrení Komisia pokračovala vo vyšetrovaní dumpingu, porušenia a záujmu spoločenstva. Konečné zistenia a závery vyšetrovania sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 1467/2004 (3), ktoré ukladá definitívne antidumpingové colné povinnosti na dovoz PET pochádzajúceho z Austrálie, Čínskej ľudovej republiky a Pakistanu (konečné nariadenie).

(3)

Vyšetrovanie potvrdilo predbežné zistenia škodlivého dumpingu týkajúceho sa dovozu príslušného výrobku z Austrálie a Čínskej ľudovej republiky.

B.   ZÁVÄZOK

(4)

Po prijatí predbežných antidumpingových opatrení navrhol spolupracujúci vyvážajúci výrobca v Austrálii (Leading Synthetics Pty Ltd) cenový záväzok v súlade s článkom 8 ods. 1 základného nariadenia. V tomto záväzku dotyčný vyvážajúci výrobca navrhol predávať príslušný výrobok na cenových úrovniach alebo nad cenové úrovne, ktoré eliminujú škodlivý efekt dumpingu.

(5)

Spoločnosť bude tiež Komisii pravidelne poskytovať detailné informácie týkajúce sa jej vývozu do spoločenstva, čo znamená, že záväzok môže byť Komisiou efektívne monitorovaný. Štruktúra predaja spoločnosti je naviac taká, že podľa Komisie je riziko obchádzania záväzku obmedzené.

(6)

Na základe toho je záväzok prijateľný.

(7)

Aby mohla Komisia efektívne monitorovať dodržovanie záväzku spoločnosťou, bude v prípade podania žiadosti o voľný obeh príslušnému colnému úradu oslobodenie od colnej povinnosti podmienené predložením obchodnej faktúry obsahujúcej informácie uvedené v prílohe 2 nariadenia Rady (ES) č. 1467/2004. Tieto informácie sú potrebné aj na to, aby umožnili colným úradom s dostatočnou presnosťou zistiť, či náklad zodpovedá obchodným dokumentom. V prípade, že takáto faktúra nebude predložená alebo nebude súhlasiť s výrobkom určeným na preclenie, bude namiesto toho zaplatená príslušná čiastka antidumpingovej colnej povinnosti.

(8)

V prípade porušenia alebo zrušenia záväzku, alebo podozrenia na porušenie záväzku môže byť uložená antidumpingová colná povinnosť v súlade s článkom 8 ods. 9 a ods. 10 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Záväzok navrhnutý vyvážajúcim výrobcom, uvedeným nižšie, v súvislosti so súčasným antidumpingovým opatrením týkajúcim sa dovozu polyetylénu tereftalátu pochádzajúceho z Austrálie, Čínskej ľudovej republiky a Pakistanu je týmto prijatý.

Krajina

Výrobca

Dodatočný kód TARIC

Austrália

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

Článok 2

Rozhodnutie vstúpi do platnosti v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 4. augusta 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 5.

(3)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.


19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/40


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. augusta 2004

o súpise potenciálu výroby vína prezentovaného Slovinskom v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999

(oznámené pod číslom K(2004) 3121)

(Iba slovinský text je autentický)

(2004/601/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), najmä na jeho článok 23 odsek 4,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1493/1999 ustanovuje za predbežnú podmienku rozširovania práv na vysádzanie ako aj udelenia podpory na reštrukturalizáciu a konverziu zostavenie súpisu o potenciáli výroby vína v zainteresovanom štáte. Prezentácia tohto súpisu musí byť v súlade s článkom 16 spomínaného nariadenia.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1227/2000 z 31. mája 2000, ktorým sa ustanovuje spôsob uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácií trhu s vínom vzhľadom na výrobný potenciál (2), ustanovuje v článku 19 podrobnosti prezentácie údajov obsiahnutých v súpise.

(3)

Slovinsko poslalo Komisii v liste z 20. mája 2004 údaje, na ktoré odkazuje článok 16 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a článok 19 nariadenia (ES) č. 1227/2000. Po posúdení týchto údajov možno konštatovať, že Slovinsko zostavilo súpis.

(4)

Z tohto rozhodnutia nemožno vyvodzovať, či Komisia uznáva správnosť údajov, alebo či sú v súlade s legislatívou Európskej únie. Nie sú dotknuté akékoľvek budúce rozhodnutia Komisie o týchto bodoch.

(5)

Opatrenia ustanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Komisia konštatuje, že Slovinsko poskytlo súpis potenciálu výroby vína v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 1493/1999.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované Slovinsku.

V Bruseli 18. augusta 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. L ES 143, 16.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1389/2004 (Ú. v. EÚ L 255, 31.7.2004, s. 7).


19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/41


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. augusta 2004

o súpise potenciálu výroby vína prezentovaného Slovenskom v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999

(oznámené pod číslom K(2004) 3123)

(Iba slovenský text je autentický)

(2004/602/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), najmä na jeho článok 23 odsek 4,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1493/1999 ustanovuje za predbežnú podmienku rozširovania práv na vysádzanie ako aj udelenia podpory na reštrukturalizáciu a konverziu zostavenie súpisu o potenciáli výroby vína v zainteresovanom štáte. Prezentácia tohto súpisu musí byť v súlade s článkom 16 spomínaného nariadenia.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1227/2000 z 31. mája 2000, ktorým sa ustanovuje spôsob uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácií trhu s vínom vzhľadom na výrobný potenciál (2), ustanovuje v článku 19 podrobnosti prezentácie údajov obsiahnutých v súpise.

(3)

Slovensko poslalo Komisii v liste zo 4. júna 2004 údaje, na ktoré odkazuje článok 16 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a článok 19 nariadenia (ES) č. 1227/2000. Po posúdení týchto údajov možno konštatovať, že Slovensko zostavilo súpis.

(4)

Z tohto rozhodnutia nemožno vyvodzovať, či sú údaje poskytnuté Komisii v súpise presné, alebo či sú v súlade s legislatívou Európskej únie. Nie sú dotknuté akékoľvek rozhodnutia Komisie o týchto bodoch.

(5)

Opatrenia ustanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Komisia konštatuje, že Slovensko poskytlo súpis potenciálu výroby vína v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 1493/1999.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované Slovensku.

V Bruseli 18. augusta 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 143, 16.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1389/2004 (Ú. v. EÚ L 255, 31.7.2004, s. 7).


19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/42


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. augusta 2004

o súpise potenciálu výroby vína prezentovaného Malte v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999

(oznámené pod číslom K(2004) 3130)

(Iba anglický text je autentický)

(2004/603/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), najmä na jeho článok 23 odsek 4,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1493/1999 ustanovuje za predbežnú podmienku rozširovania práv na vysádzanie ako aj udelenia podpory na reštrukturalizáciu a konverziu zostavenie súpisu o potenciáli výroby vína v zainteresovanom štáte. Prezentácia tohto súpisu musí byť v súlade s článkom 16 spomínaného nariadenia.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1227/2000 z 31. mája 2000, ktorým sa ustanovuje spôsob uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácií trhu s vínom vzhľadom na výrobný potenciál (2), ustanovuje v článku 19 podrobnosti prezentácie údajov obsiahnutých v súpise.

(3)

Malta poslala Komisii v liste zo 14. júna 2004 údaje, na ktoré odkazuje článok 16 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a článok 19 nariadenia (ES) č. 1227/2000. Po posúdení týchto údajov možno konštatovať, že Malta zostavila súpis.

(4)

Z tohto rozhodnutia nemožno vyvodzovať, či sú údaje poskytnuté Komisii v súpise presné, alebo či sú v súlade s legislatívou Európskej únie. Nie sú dotknuté akékoľvek rozhodnutia Komisie o týchto bodoch.

(5)

Opatrenia ustanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Komisia konštatuje, že Malta poskytla súpis potenciálu výroby vína v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 1493/1999.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované Malte.

V Bruseli 18. augusta 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 143, 16.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1841/2003 (Ú. v. EÚ L 255, 31.7.2004, s. 7).


Korigendá

19.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/43


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1458/2004 zo 16. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

( Úradný vestník Európskej únie L 269 zo 17. augusta 2004 )

V nariadení Komisie (ES) č. 1458/2004 sa 2. bod odôvodnenia na strane 21 nahrádza nasledovne:

„2)

Predseda certifikačnej schémy Kimberleyského procesu prostredníctvom vlastného oznámenia z 15. júna 2004 poskytol aktualizovaný zoznam účastníkov schémy. Aktualizácia zoznamu sa týka pridania Nórska ako účastníka od 15. júna 2004. Príloha II by preto mala byť primerane zmenená a doplnená,“.