ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 261

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
6. augusta 2004


Obsah

 

I.   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1385/2004 z 29. aprila 2004 o spravovaní systému dvojitej kontroly bez množstevných obmedzení pre vývoz určitých výrobkov z ocele z Kazachstanu do Európskeho spoločenstva ( 1 )

1

 

*

Smernica Rady 2004/80/ES z 29. aprila 2004 o náhradách obetiam trestnej činnosti

2

 

*

Smernica Rady 2004/81/ES z 29. aprila 2004 o povoleniach na pobyt vydaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi alebo ktorým bola poskytnutá pomoc pri nedovolenej imigrácii, a ktorí spolupracujú s príslušnými orgánmi

3

 

*

Smernica Rady 2004/82/ES z 29. aprila 2004 o povinnosti dopravcov poskytovať údaje o cestujúcich

4

 

 

II.   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/573/ES:Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 o usporadúvaní spoločných letov na účel odsunu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí podliehajú opatrenia na vyhostenie, z území dvoch a viacerých členských štátov

5

 

*

2004/574/ES:Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 ktorým sa mení a dopĺňa Spoločná príručka

6

 

*

2004/575/ES:Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 o uzavretí, v mene Európskeho spoločenstva, Protokolu k Barcelonskému dohovoru na ochranu Stredozemného mora proti znečisťovaniu, ktorý sa týka spolupráce pri predchádzaní znečisťovaniu loďami a v prípade núdzovej situácie pri boji proti znečisťovaniu Stredozemného mora

7

 

*

2004/576/ES:Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom

8

 

*

2004/577/ES:Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou, ktorou sa stanovuje systém dvojitej kontroly bez množstevných obmedzení pre vývoz určitých výrobkov z ocele z Kazašskej republiky do Európskeho spoločenstva

9

 

*

2004/578/ES:Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 o uzavretí Rámcovej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Európskou vesmírnou agentúrou

10

 

*

2004/579/ES:Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 o uzavretí Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu v mene Európskeho spoločenstva

11

 

*

2004/580/ES:Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 ktorým sa poskytuje makrofinančná pomoc Albánsku a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 1999/282/ES

12

 

*

2004/581/ES:Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 ktorým sa stanovujú minimálne údaje, ktoré sa majú použiť na značkách na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach

13

 

 

Predstavitelia vlád členských štátov

 

*

2004/582/ES:Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov ktorí sa zišli na zasadnutí Rady dňa 28. aprila 2004, o privilégiách a imunitách udelených ATHENA

14

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I. Akty, ktorých uverejnenie je povinné

6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1385/2004

z 29. aprila 2004

o spravovaní systému dvojitej kontroly bez množstevných obmedzení pre vývoz určitých výrobkov z ocele z Kazachstanu do Európskeho spoločenstva

(Text s významan pre EHP)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/2


SMERNICA RADY 2004/80/ES

z 29. aprila 2004

o náhradách obetiam trestnej činnosti

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/3


SMERNICA RADY 2004/81/ES

z 29. aprila 2004

o povoleniach na pobyt vydaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi alebo ktorým bola poskytnutá pomoc pri nedovolenej imigrácii, a ktorí spolupracujú s príslušnými orgánmi

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/4


SMERNICA RADY 2004/82/ES

z 29. aprila 2004

o povinnosti dopravcov poskytovať údaje o cestujúcich

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


II. Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/5


ROZHODNUTIE RADY

z 29. aprila 2004

o usporadúvaní spoločných letov na účel odsunu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí podliehajú opatrenia na vyhostenie, z území dvoch a viacerých členských štátov

(2004/573/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/6


ROZHODNUTIE RADY

z 29. aprila 2004

ktorým sa mení a dopĺňa Spoločná príručka

(2004/574/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/7


ROZHODNUTIE RADY

z 29. aprila 2004

o uzavretí, v mene Európskeho spoločenstva, Protokolu k Barcelonskému dohovoru na ochranu Stredozemného mora proti znečisťovaniu, ktorý sa týka spolupráce pri predchádzaní znečisťovaniu loďami a v prípade núdzovej situácie pri boji proti znečisťovaniu Stredozemného mora

(2004/575/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/8


ROZHODNUTIE RADY

z 29. aprila 2004

o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom

(2004/576/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/9


ROZHODNUTIE RADY

z 29. aprila 2004

o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou, ktorou sa stanovuje systém dvojitej kontroly bez množstevných obmedzení pre vývoz určitých výrobkov z ocele z Kazašskej republiky do Európskeho spoločenstva

(2004/577/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/10


ROZHODNUTIE RADY

z 29. aprila 2004

o uzavretí Rámcovej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Európskou vesmírnou agentúrou

(2004/578/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/11


ROZHODNUTIE RADY

z 29. aprila 2004

o uzavretí Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu v mene Európskeho spoločenstva

(2004/579/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/12


ROZHODNUTIE RADY

z 29. aprila 2004

ktorým sa poskytuje makrofinančná pomoc Albánsku a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 1999/282/ES

(2004/580/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/13


ROZHODNUTIE RADY

z 29. aprila 2004

ktorým sa stanovujú minimálne údaje, ktoré sa majú použiť na značkách na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach

(2004/581/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


Predstavitelia vlád členských štátov

6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/14


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

ktorí sa zišli na zasadnutí Rady dňa 28. aprila 2004, o privilégiách a imunitách udelených ATHENA

(2004/582/ES)

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.