ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 260

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
6. augusta 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1421/2004 z 19. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2792/1999, ktorým sa ustanovujú presné predpisy a opatrenia týkajúce sa štrukturálnej pomoci spoločenstva v sektore rybného hospodárstva

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1422/2004 z 5. augusta 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/589/ES:Rozhodnutie Rady z 19. júla 2004, ktoré sa týka oznámenia Kórejskej republike o odstúpení Európskeho spoločenstva od dohody o obstarávaní v odvetví telekomunikácií medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou

8

 

 

Komisia

 

*

2004/590/ES;Rozhodnutie Komisie zo 4. júna 2004 o uznávaní plne prevádzkyschopného charakteru cyperskej databázy pre hovädzí dobytok (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 1969) (Iba grécky text je autentický) ( 1 )

9

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1421/2004

z 19. júla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2792/1999, ktorým sa ustanovujú presné predpisy a opatrenia týkajúce sa štrukturálnej pomoci spoločenstva v sektore rybného hospodárstva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 2792/1999 (2) obsahuje ustanovenia týkajúce sa ochrany a rozvoja vodných zdrojov a rozvoja sektora akvakultúry v spoločenstve.

(2)

Právne predpisy spoločenstva pri uplatňovaní plánu regenerácie stanovujú možnosť doplnkovej pomoci pri likvidácii. V takomto prípade alebo keď núdzové opatrenia, ktoré prijala Komisia alebo členské štáty, majú podobné účinky, by sa tiež mala zvýšiť pomoc pre členov posádok, ktoré sú prinútené vzdať sa rybolovu v dôsledku plánu alebo týchto opatrení. To isté by sa malo uplatňovať na posádky, ktoré v dôsledku prijatia plánu regenerácie alebo núdzových opatrení stratia svoju prácu bez toho, aby sa likvidovali ich plavidlá.

(3)

Komisia 19. septembra 2002 vydala oznámenie Európskemu parlamentu a Rade týkajúce sa stratégie pre udržateľný rozvoj európskej akvakultúry. Vykonávanie stratégie zahŕňa potrebu zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 2792/1999.

(4)

Ochrana a rozvoj vodných zdrojov sa netýka výhradne opatrení prijatých na mori, ale tiež, a najmä, anadrómnych a katadrómnych druhov vo vnútrozemských vodách. V tejto súvislosti má obnova a znovuotvorenie migračných trás a neresísk osobitný význam.

(5)

Nemalo by sa podporovať žiadne zvýšenie výroby presahujúce predpokladaný žiadaný vývoj. Musia sa uskutočňovať lepšie marketingové stratégie, ale často chýbajú spoľahlivé štatistiky o spotrebe rýb, ako aj ekonomická analýza trhov a uvádzanie výrobkov akvakultúry na trh.

(6)

Nebezpečné vodné kvety rias patria medzi najvážnejšie ohrozenia budúcnosti chovu mäkkýšov a kôrovcov v Európe. Niekedy môže vodný kvet pretrvávať výnimočne dlhé obdobia, alebo sa vyskytne v období akumulovaného predaja a náhrada pre postihnutých chovateľov mäkkýšov a kôrovcov môže byť odôvodnená okrem prípadov častého výskytu tohto javu.

(7)

Rozširovanie vedomostnej základne o tomto hospodárskom odvetví zahŕňa všetky aspekty chovu a je veľmi dôležité pre akvakultúru. Kvôli neprimeraným prostriedkom prideleným na tento účel je dôležité, aby sa v akvakultúre ďalej podporoval aplikovaný výskum a technologický rozvoj rozširovaním možností jeho verejného financovania a podporou súkromných iniciatív v tejto oblasti.

(8)

Podniky v oblasti akvakultúry je treba podporovať s cieľom, aby tieto zlepšili svoje environmentálne správanie a dobrovoľne rozvíjali iniciatívy nad rámec minimálnych právnych požiadaviek týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

(9)

S cieľom umožniť verejnú pomoc na údržbu obslužných plavidiel v akvakultúre je potrebné stanoviť jasný rozdiel medzi týmito plavidlami a rybárskymi plavidlami, ako sú definované v nariadení Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (3), keďže niektoré rybárske plavidlá sa môžu používať výhradne v akvakultúre, ale mohli by sa vrátiť k rybárskej činnosti.

(10)

Na účel podpory stáleho znižovania rybárskeho úsilia, ak Rada prijala plán regenerácie, alebo ak Komisia alebo členské štáty prijali núdzové opatrenia, nemala by sa požadovať náhrada za pomoc, ktorú už získali plavidlá, ktorých sa plán alebo opatrenia týkajú.

(11)

Ak v súvislosti s plánom regenerácie musí plavidlo vymeniť rybolovné zariadenie, prvá výmena rybolovného zariadenia by sa mohla považovať za oprávnený výdavok.

(12)

Od plavidiel spoločenstva sa môže žiadať, aby používali akustické odpudzovače pri určitých rybolovoch, aby sa znížilo náhodné chytanie a usmrcovanie druhov radu cetacea. Náklady na dodržiavanie tejto povinnosti by mali byť oprávnené v rámci pomoci na modernizáciu plavidla.

(13)

Zásahy verejných orgánov v prospech akvakultúry na konci sedemdesiatych rokov podnietili rast výroby, ale v súčasnosti sa situácia zmenila a niektoré odvetvia ohrozuje nadvýroba. V dôsledku toho by sa mali stanoviť nové priority v rámci opatrení týkajúcich sa akvakultúry v programoch Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva a v určitých prípadoch by sa mala znížiť výška pomoci.

(14)

Niektoré formy chovu rýb môžu zohrávať ekologicky prospešnú úlohu, pričom toto je spôsobom, ako spojiť ekonomické činnosti s ochranou alebo rozvojom mokradí. Za takýchto okolností je zvyšovanie verejnej podpory odôvodnené.

(15)

Nariadenie (ES) č. 2792/1999 by sa preto malo príslušne zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2792/1999 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 10 ods. 3 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

pomoc pri výdavkoch na vybavenie a modernizáciu nie je oprávnená počas piatich rokov od poskytnutia verejnej pomoci na stavbu príslušného plavidla, s výnimkou vybavenia lodnými monitorovacími systémami alebo akustickými odpudzovačmi;“

2.

V článku 12 ods. 3 sa dopĺňa nové písmeno e), ktorý znie:

„e)

Ak Rada prijme plán regenerácie alebo ak Komisia alebo jeden, prípadne niekoľko členských štátov prijme osobitné alebo núdzové opatrenia, maximálnu pomoc uvedenú v písmenách b) a c) možno zvýšiť o 20 %. Navyše sa nebude uplatňovať požiadavka, aby plavidlo, na ktorom boli členovia posádky zamestnaní, muselo natrvalo ukončiť činnosť, ako to ustanovuje písmeno b).“

3.

V článku 12 ods. 4 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

že náhrada uvedená v odseku 3 písm. b) alebo odseku 3 písm. e), sa refunduje pomerne, ak užívatelia opäť začnú pracovať ako rybári v rámci obdobia kratšieho ako jeden rok po obdržaní náhrady.“

4.

V článku 13 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

práce zamerané na ochranu a rozvoj zdrojov vodného ekosystému vrátane sladkovodných zdrojov, okrem zarybňovania;“

5.

V článku 15 ods. 3 sa písmeno n) nahrádza takto:

„n)

zlepšovanie znalostí a zvyšovanie prehľadnosti vo výrobe a na trhu vrátane štatistiky a ekonomických analýz.“

6.

Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„1 a)   Členské štáty môžu poskytnúť finančné náhrady chovateľom mäkkýšov a kôrovcov, ak si kontaminácia mäkkýšov a kôrovcov kvôli rastu planktónu produkujúceho toxíny, alebo prítomnosť planktónu obsahujúceho morské biotoxíny, vynucuje, na ochranu ľudského zdravia, pozastavenie výlovu na viac ako štyri po sebe idúce mesiace, alebo ak straty spôsobené pozastavením výlovu počas sezóny predaja predstavujú viac ako 35 % ročného obratu dotknutého podniku, vypočítaného na základe priemerného obratu tohto podniku za predchádzajúce tri roky. Poskytovanie kompenzácie môže pokrývať najviac šesť mesiacov pozastaveného výlovu za celé obdobie od nadobudnutia účinnosti nariadenia Rady (ES) č. 1421/2004 z 19. júla 2004, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2792/1999 o pravidlách a podmienkach pre štrukturálnu pomoc spoločenstva v odvetví rybolovu (4) do konca roku 2006.

b)

v odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Finančný príspevok z FIFG na opatrenia uvedené v odsekoch 1, 1a) a 2, na členský štát počas celého obdobia od roku 2000 do roku 2006 nesmie presiahnuť vyššiu z týchto dvoch hodnôt: 1 milión EUR alebo 4 % finančnej pomoci spoločenstva pridelenej sektoru v dotknutom členskom štáte.“

c)

v odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek, ktorý znie:

„Ak Rada prijme plán regenerácie, alebo ak Komisia alebo jeden, prípadne niekoľko členských štátov prijmú núdzové opatrenia, článok 10 ods. 3 písm. b) bod ii) sa neuplatňuje.“

d)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Poskytnutie kompenzácie podľa odsekov 1, 1a), 2 a 3 nie je oprávnené v prípade opakovaného sezónneho pozastavenia rybárskej a akvakultúrnej činnosti.“

7.

V článku 17 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek, ktorý znie:

„Iniciatívy aplikovaného výskumu v malom rozsahu, ktorých celkové náklady neprekročia 150 000 eur a ktorých doba trvania je najviac tri roky, a ktoré uskutočnil podnikateľský subjekt, vedecký alebo technický orgán, zástupca odbornej organizácie alebo iný príslušný orgán, sú oprávnené ako pilotné projekty za predpokladu, že prispievajú k cieľom trvalo udržateľného rozvoja akvakultúrneho priemyslu v spoločenstve.“

8.

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod 1.4 a) sa nahrádza takto:

„a)

Plavidlá musia byť zapísané v registri rybárskych plavidiel spoločenstva aspoň päť rokov s výnimkou lodných monitorovacích systémov alebo akustických odpudzovačov. Zmeny v charakteristike plavidiel musia byť oznámené tomuto registru a v prípade modernizácie plavidiel musia byť tieto premerané v súlade s ustanoveniami spoločenstva.“

b)

bod 1.4 b) sa mení a dopĺňa takto:

bod iii) sa mení a dopĺňa takto:

„iii)

zlepšením pracovných a bezpečnostných podmienok, a/alebo“,

dopĺňa sa bod, ktorý znie:

„iv)

nákup akustických odpudzovačov na účely nariadenia Rady (ES) č. 812/2004 z 26. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa neplánovaných výlovov veľrýb v rybnom hospodárstve (5).

posledný pododsek sa nahrádza takto:

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 2 sa výmena rybárskeho výstroja nepovažuje za oprávnený výdavok, okrem prípadu, ak plavidlo podlieha plánu regenerácie a vyžaduje sa od neho ukončenie účasti v príslušnom rybárskom odvetví a lov iných druhov s odlišným rybárskym výstrojom. V takom prípade môže Komisia rozhodnúť, že prvú výmenu rybárskeho výstroja, kde sú možnosti rybolovu značne obmedzené plánom regenerácie, možno považovať za oprávnený výdavok.“

c)

prvá veta bodu 2.1 sa nahrádza takto:

„Výdavky oprávnené na pomoc z FIFG sa môžu týkať inštalácie neprenosných alebo prenosných zariadení na ochranu a rozvoj zdrojov vodného ekosystému, revitalizácie riek a jazier vrátane neresísk a umožnenia migrujúcim druhom migrovať po prúde a proti prúdu a na vedecký monitoring projektov.“

d)

bod 2.2 sa nahrádza takto:

„2.2.   Akvakultúra

a)

na účely tohto nariadenia,

‚akvakultúra’ znamená chov alebo odchov vodných organizmov použitím techník určených na zvyšovanie produkcie príslušných organizmov nad prirodzenú kapacitu prostredia; organizmy zostávajú majetkom fyzickej alebo právnickej osoby počas celej doby chovu alebo odchovu až po výlov a vrátane neho.

b)

Zakladatelia projektov intenzívneho chovu rýb zašlú riadiacemu orgánu údaje uvedené v prílohe IV smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (6), spolu so žiadosťou o vyplatenie finančnej pomoci z verejných zdrojov. Riadiaci orgán rozhodne, či musí byť projekt predložený na posúdenie podľa ustanovení článkov 5 až 10 uvedenej smernice. Ak bola poskytnutá finančná pomoc z verejných zdrojov, náklady na zhromažďovanie informácií o vplyvoch na životné prostredie a všetky náklady na posudzovanie sú oprávnenými nákladmi pre pomoc z FIFG.

c)

Počiatočné náklady vynaložené podnikmi v oblasti akvakultúry na zapojenie sa do systému pre ekologické riadenie a audit spoločenstva, ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (7), ako aj investície do prác súvisiacich s inštaláciou alebo zlepšením obehu vody v podnikoch v oblasti akvakultúry a na obslužných plavidlách sú oprávnené.

d)

Rybárske plavidlá definované v článku 3 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (8) sa nepovažujú za obslužné plavidlá, ani v prípade keď sa používajú výlučne v akvakultúre.

e)

V rámci opatrení týkajúcich sa akvakultúry v programoch FIFG sa kladie priorita na:

i)

vývoj techník, ktoré podstatne znižujú vplyvy na životné prostredie;

ii)

zdokonalenie tradičných činností akvakultúry, ktoré sú dôležité pri udržiavaní sociálnej a environmentálnej štruktúry osobitných oblastí;

iii)

modernizáciu existujúcich podnikov;

iv)

opatrenia na úžitok akvakultúr, ktoré patria do rozsahu článkov 14 a 15 tohto nariadenia;

v)

diverzifikáciu chovaných druhov.

f)

Bez ohľadu na stĺpec pre skupinu 3 v tabuľke 3 bodu 2 prílohy IV a bez toho, aby bol dotknutý podiel príspevku najvzdialenejších regiónov, uplatňujú sa tieto podiely na príspevku:

i)

pri investíciách týkajúcich sa používania techník, ktoré podstatne znižujú vplyv na životné prostredie, alebo týkajúcich sa projektov chovu rýb, ktoré majú priaznivý vplyv na životné prostredie, musí byť príspevok súkromných užívateľov (C) aspoň 30 % oprávnených výdavkov v regiónoch spadajúcich pod cieľ 1 a aspoň 50 % v ostatných oblastiach. Posudzovanie environmentálnych ziskov sa uskutoční na náklady zakladateľa a overí ich riadiaci orgán. Ak bola poskytnutá finančná pomoc z verejných zdrojov, náklady na posudzovanie sú oprávnené na vyplatenie finančnej pomoci z FIFG;

ii)

pri investíciách týkajúcich sa výstavby nových intenzívnych chovov rýb, ktoré nie sú uvedené v prioritách vymenovaných v bode e), musí byť príspevok súkromných užívateľov (C) aspoň 50 % oprávnených výdavkov v regiónoch spadajúcich pod cieľ 1 a aspoň 70 % v ostatných oblastiach.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. júla 2004

Za Radu

predseda

C. VEERMAN


(1)  Stanovisko doručené dňa 1. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 337, 30.12.1999, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 639/2004 (Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 9).

(3)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(4)  Ú. v. EÚ L 260, 6.8.2004, s. 1.“

(5)  Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 12.“

(6)  Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17).

(7)  Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené aktom o pristúpení z roku 2003.

(8)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.“


6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1422/2004

z 5. augusta 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. augusta 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. augusta 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 5. augusta 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0707 00 05

052

44,5

999

44,5

0709 90 70

052

67,8

999

67,8

0805 50 10

388

57,5

508

46,6

520

45,9

524

60,8

528

52,9

999

52,7

0806 10 10

052

126,9

204

108,5

220

129,5

400

172,1

624

144,7

628

136,6

999

136,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

88,4

400

96,5

404

98,4

508

67,4

512

72,6

528

96,3

720

49,2

800

124,8

804

79,6

999

85,9

0808 20 50

052

155,6

388

80,1

528

46,7

999

94,1

0809 20 95

052

309,0

400

290,2

404

288,3

999

295,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,6

999

152,6

0809 40 05

066

32,0

093

41,6

094

37,5

512

91,6

624

104,1

999

61,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/8


ROZHODNUTIE RADY

z 19. júla 2004,

ktoré sa týka oznámenia Kórejskej republike o odstúpení Európskeho spoločenstva od dohody o obstarávaní v odvetví telekomunikácií medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou

(2004/589/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 133 spolu s prvou vetou jej článku 300,

so zreteľom na článok 8 ods. 5 Zmluvy o obstarávaní v odvetví telekomunikácií medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou (1) („dohoda“) schválenou rozhodnutím 97/784/ES (2),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 8 ods. 5 dohody každá zo strán môže odstúpiť od dohody na základe oznámenia druhej strane.

(2)

Dohoda odstúpením telekomunikačných prevádzkovateľov spoločenstva, liberalizáciou telekomunikačného trhu v Kórei a privatizáciou spoločnosti Korea Telecom stratila zmysel.

(3)

Kórea tak isto uznáva, že Dohoda o obstarávaní v odvetví telekomunikácií medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou stratila zmysel.

(4)

Je teda vhodné, aby Európske spoločenstvo odstúpilo od dohody.

(5)

Rada by mala oprávniť Komisiu, aby oznámila odstúpenie od dohody.

(6)

Memorandum týkajúce sa obstarávania súkromných telekomunikačných prevádzkovateľov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou (3) by malo zostať zachované,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Spoločenstvo týmto odstupuje od dohody o obstarávaní v odvetví telekomunikácií medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto oprávňuje, aby určil osobu splnomocnenú oznámiť odstúpenie Kórejskej republike.

V Bruseli 19. júla 2004

Za Radu

predseda

P. H. DONNER


(1)  Ú. v. ES L 321, 22.11.1997, s. 32.

(2)  Ú. v. ES L 321, 22.11.1997, s. 30.

(3)  Ú. v. ES L 321, 22.11.1997, s. 41.


Komisia

6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/9


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. júna 2004

o uznávaní plne prevádzkyschopného charakteru cyperskej databázy pre hovädzí dobytok

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 1969)

(Iba grécky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2004/590/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a hlavne jej článku 57,

keďže:

(1)

Cyprus predložil žiadosť o uznanie plne prevádzkyschopného charakteru databázy, ktorá tvorí časť cyperského systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, ktoré sa týka označovania hovädzieho mäsa a hovädzích produktov, a ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (1).

(2)

Cyperské orgány predložili príslušné informácie, ktoré boli aktualizované dňa 31. marca 2004.

(3)

Cyperské orgány sa zaviazali zlepšiť spoľahlivosť tejto databázy zabezpečujúc hlavne, že i) sa vykonajú dodatočné opatrenia, vrátane kontrol, aby sa zlepšilo dodržiavanie 5-dňovej lehoty na oznamovanie narodení, úmrtí a pohybov hlavne na farmy chovateľom, ii) vykonajú sa ďalšie dodatočné opatrenia, aby sa umožnila rýchla oprava chýb alebo opomenutí zistených automaticky alebo počas kontrol vykonaných na mieste, iii) vykonajú sa ďalšie testy zmyslu, aby sa zabezpečila kvalita informácií v databáze, hlavne o narodeniach, iv) znova sa uplatní databáza udalostí, aby sa zabezpečila kvalita informácií týkajúcich sa uplatňovania výmenných visačiek na uchu, v) vykonajú sa opatrenia na zabezpečenie toho, že kontroly identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka sa vykonávajú v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1082/2003 (2).

(4)

Cyperské orgány na seba preberajú záväzok vykonať dohodnuté opatrenia najneskôr do 30. apríla 2004.

(5)

So zreteľom na vyššie uvedené je vhodné uznať plne prevádzkyschopný charakter cyperskej databázy hovädzieho dobytka,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Cyperská databáza hovädzieho dobytka je uznaná za plne prevádzkyschopnú od 1. mája 2004.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované Cypru.

V Bruseli 4. júna 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 156, 25.6.2003, s. 9. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 499/2004 (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 24).