ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 249

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
23. júla 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1337/2004 z 22. júla 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1338/2004 z 22. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2799/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci pre odstredené mlieko a odstredené sušené mlieko určené na výživu zvierat a predaj takéhoto sušeného odstredeného mlieka

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1339/2004 z 22. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 214/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu so sušeným odstredeným mliekom

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1340/2004 z 22. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1341/2004 z 22. júla 2004, týkajúce sa verejnej súťaže na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice pochádzajúcej z tretích krajín do Španielska

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2004 z 22. júla 2004 o uplatňovaní redukčného koeficientu na osvedčenia o náhrade pre tovary, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, tak ako je ustanovené v článku 8 odsek 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1343/2003 z 22. júla 2004 o výdaji vývozných licencií systému A 3 na ovocie a zeleninu (rajčiny a jablká)

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1344/2004 zo 22. júla 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore ryže

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1345/2004 z 22. júla 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú náležitosti špecifikácie výrobku názvu uvedeného v prílohe nariadenia (ES) č. 1107/96 o registrácii označení pôvodu a zemepisných označení (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2004/557/ES:Rozhodnutie Komisie z 2. júla 2004, ktorým sa ustanovuje derogácia z prechodného režimu ustanoveného článkom 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 na tranzit spoločenských zvierat cez územie Švédska medzi ostrovom Bornholm a ostatnými časťami územia Dánska (oznámené pod číslom K(2004) 2435) (Iba dánsky a švédsky text je autentický) ( 1 )

18

 

*

2004/558/ES:Rozhodnutie Komisie z 15. júla 2004 o zavedení smernice Rady 64/432/EHS týkajúcej sa dodatočných záruk v rámci spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami vzhľadom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu a schválenie programov na jej zničenie, navrhnutých niektorými členskými štátmi (oznámené pod číslom K(2004) 2104)  ( 1 )

20

 

*

2004/559/ES:Rozhodnutie Komisie z 21. júna 2004, ktoré uvádza zoznam oblastí v Českej republike, ktoré prichádzajú do úvahy podľa cieľa 2 štrukturálnych fondov pre obdobie rokov 2004 až 2006 (oznámené pod číslom K(2004) 2134) (Iba český text je autentický)

26

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

23.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1337/2004

z 22. júla 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 22. júla 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

052

65,1

382

58,2

388

54,9

508

39,2

524

31,8

528

53,5

999

50,5

0806 10 10

052

166,0

220

120,6

616

105,2

624

144,8

800

131,4

999

133,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

76,6

400

104,5

508

79,1

512

69,3

524

56,0

528

81,6

720

88,5

804

93,6

999

81,2

0808 20 50

052

98,8

388

96,8

512

96,9

999

97,5

0809 10 00

052

185,7

092

189,7

094

69,5

999

148,3

0809 20 95

052

272,9

400

296,9

616

183,0

999

250,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,4

999

157,4

0809 40 05

512

91,6

624

149,8

999

120,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


23.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1338/2004

z 22. júla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2799/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci pre odstredené mlieko a odstredené sušené mlieko určené na výživu zvierat a predaj takéhoto sušeného odstredeného mlieka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 26 nariadenia Komisie (ES) č. 2799/1999 (2) predávajú intervenčné agentúry prostredníctvom stáleho ponukového konania sušené odstredené mlieko uskladnené pred 1. júlom 2002.

(2)

Pri zohľadnení zostávajúceho dostupného množstva a situácie na trhu by sa uvedený dátum mal zmeniť na 1. októbra 2002.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 26 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2799/1999 sa dátum „1. júla 2002“ nahrádza dátumom „1. októbra 2002“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1079/2004 (Ú. v. EÚ L 203, 8.6.2004, s. 13).


23.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1339/2004

z 22. júla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 214/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu so sušeným odstredeným mliekom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

Článok 21 nariadenia Komisie (ES) č. 214/2001 (2) obmedzil predaj sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom intervenčných agentúr členských štátov na množstvá uskladnené pred 1. júlom 2002.

(2)

Vzhľadom na množstvo, ktoré je stále k dispozícii, a vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu by sa mal dátum zmeniť na 1. októbra 2002.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 21 nariadenia (ES) č. 214/2001 sa dátum „1. júla 2002“ nahrádza dátumom „1. októbra 2002“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1319/2004 (Ú. v. EÚ L 245, 17.7.2004, s. 11).


23.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1340/2004

z 22. júla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovilo nomenklatúru tovaru, ďalej označovanú ako „kombinovaná nomenklatúra“, ktorá je uvedená v prílohe I k tomuto nariadeniu.

(2)

Aby sa mohol určiť obsah pridaného cukru v ovocných šťavách patriacich pod položku 2009, nariadenie (EHS) č. 2658/87 prevzalo vo svojej doplnkovej poznámke 5 a) kapitoly 20 kombinovanej nomenklatúry niektoré hodnoty stanovené nariadením Rady (EHS) č. 950/68 z 28. júna 1968 o Spoločnom colnom sadzobníku (2). Pre jablčnú šťavu bola táto hodnota 11.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1776/2001 zo 7. septembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (3), vložilo doplnkovú poznámku 5 b) kapitoly 20, ktorou sa mení a dopĺňa doplnková poznámka 5 kombinovanej nomenklatúry. Podľa doplnkovej poznámky 5 b) ovocná šťava s pridaným cukrom si môže uchovať svoj pôvodný charakter ovocnej šťavy s položkou 2009 len v prípade, že obsahuje najmenej 50 % ovocia.

(4)

Spôsob vypočítania obsahu ovocnej šťavy, ktorý používa Brixovu hodnotu stanovenú doplnkovou poznámkou 2 b) kapitoly 20 kombinovanej nomenklatúry a paušálnu hodnotu zahrnutú v doplnkovej poznámke 5 a) kapitoly 20, je opísaný vo vysvetľujúcej poznámke položky 2009 kombinovanej nomenklatúry (4).

(5)

Ukázalo sa, že vzhľadom na nadobudnutie účinnosti nariadenia (ES) č. 1776/2001 a vzhľadom na vysvetľujúcu poznámku položky 2009 niektoré koncentrované jablčné šťavy s Brixovou hodnotou nižšou ako 67 boli na základe uplatnenia poznámky 5 a na základe výsledkov výpočtu obsahu jablčnej šťavy podľa vysvetľujúcej poznámky položky 2009 vylúčené z tejto položky napriek tomu, že to boli prírodné jablčné šťavy bez pridania cukru, z ktorých bola, na účely získania koncentrovanej šťavy, odňatá voda.

(6)

Vedecké štúdie okrem toho dokázali, že od roku 1968, keď bola stanovená paušálna hodnota 11 pre jablčné šťavy, sa vypestovali nové odrody jabĺk používané na výrobu koncentrovanej jablčnej šťavy. Tieto nové odrody dosahujúce vysoký stupeň kyslosti umožnili dosiahnuť priemerné Brixove hodnoty 13 pre nekoncentrované jablčné šťavy. S cieľom zabrániť vylúčeniu niektorých prírodných jablčných štiav pochádzajúcich z týchto nových odrôd z položky 2009 je potrebné prehodnotiť hodnotu 11 stanovenú roku 1968 a zmeniť ju na 13.

(7)

Z toho dôvodu je potrebné týmto zmeniť a doplniť doplnkovú poznámku 5 a) kapitoly 20 kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 a vypustiť riadok „— šťava z jabĺk: 11“, ktorý sa zlúči s riadkom „— šťava z ostatného ovocia alebo zeleniny vrátane zmesí štiav: 13“.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný sadzobník,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V doplnkovej poznámke 5 a) kapitoly 20 kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa vypúšťa druhá zarážka „— šťava z jabĺk: 11“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2004

Za Komisiu

Frederik BOLKESTEIN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2344/2003 (Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 38).

(2)  Ú. v. ES L 172, 22.7.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3529/87 (Ú. v. ES L 336, 26.11.1987, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 240, 8.9.2001, s. 3.

(4)  Ú. v. ES C 256, 23.10.2002, s. 84.


23.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1341/2004

z 22. júla 2004,

týkajúce sa verejnej súťaže na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice pochádzajúcej z tretích krajín do Španielska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

V zmysle dohody o poľnohospodárstve (2) uzatvorenej v rámci cyklu mnohostranných obchodných rokovaní s Uruguajom sa spoločenstvo zaviazalo dovážať do Španielska určité množstvo kukurice.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1839/95 z 26. júla 1995 o spôsoboch uplatňovania tarifných kvót na dovoz kukurice a ciroku do Španielska a kukurice do Portugalska (3), určilo špecifické pravidlá potrebné na uplatňovanie verejných súťaží.

(3)

Vzhľadom k súčasnému tempu dovozu kukurice do Španielska z tretích krajín a vzhľadom na súčasné potreby trhu v Španielsku je vhodné otvoriť verejnú súťaž na zníženie dovozného cla na kukuricu.

(4)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade s vyjadrením Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pristupuje sa k verejnej súťaži na zníženie cla podľa článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 pre kukuricu dovážanú do Španielska.

2.   Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1839/95 sú vykonateľné, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.

Článok 2

Verejná súťaž je otvorená do 9. septembra 2004. Počas jej trvania sa budú konať týždenné výzvy na predloženie ponúk, pre ktoré množstvá a termíny podania ponúk sú stanovené v oznámení o výzve na predkladanie ponúk.

Článok 3

Dovozné licencie vydané v rámci tejto verejnej súťaže sú platné päťdesiat dní odo dňa ich vydania, v zmysle článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1839/95.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


23.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1342/2004

z 22. júla 2004

o uplatňovaní redukčného koeficientu na osvedčenia o náhrade pre tovary, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, tak ako je ustanovené v článku 8 odsek 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993, ktorým sa ustanovujú obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému udeľovania vývozných náhrad na niektoré poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), najmä na jeho článok 8 odsek 5,

keďže:

(1)

Oznámenia členských štátov podľa článku 8 odsek 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000 naznačujú, že celková čiastka prijatých žiadostí dosahuje 443 844 247 EUR, zatiaľ čo čiastka, ktorá je k dispozícii pre osvedčenia o náhrade určené na použitie v období od 1. augusta 2004, podľa článku 8 odsek 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000, predstavuje 31 519 560 EUR.

(2)

Redukčný koeficient sa vypočíta na základe článku 8 odseky 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000. Takýto koeficient by sa mal preto uplatňovať na požadované čiastky vo forme osvedčení o náhrade určených na použitie v období od 1. augusta 2004, ako to stanovuje článok 8 odsek 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Čiastky pre žiadosti o osvedčenia o náhrade určené na použitie v období od 1. augusta 2004 podliehajú redukčnému koeficientu vo výške 0,929.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 22. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2004

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 14).


23.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1343/2003

z 22. júla 2004

o výdaji vývozných licencií systému A 3 na ovocie a zeleninu (rajčiny a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2004 (2) vyhlásilo verejnú súťaž a určilo smerné sadzby náhrady a smerné množstvá, pre ktoré možno vydať vývozné licencie systému A 3.

(2)

Na základe predložených ponúk sa majú určiť maximálne sadzby náhrady a percentuálne podiely pre výdaj množstiev, vzťahujúce sa na ponuky uskutočnené na úrovni týchto maximálnych sadzieb.

(3)

Pre jablká maximálna sadzba potrebná na udelenie povolení do výšky smerného množstva v rozmedzí ponúknutých množstiev neprevyšuje jedenapolnásobne smernú mieru náhrady.

(4)

Pre rajčiny požadovaná sadzba výrazne prevyšuje smernú sadzbu, preto je vhodné odmietnuť všetky ponuky stanovením maximálnej nulovej sadzby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre rajčiny a jablká sú maximálna sadzba náhrad a percentuálne podiely výdaja na výberové konanie vyhlásené nariadením (ES) č. 1205/2004 určené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 230, 30.6.2004, s 39.


PRÍLOHA

Výdaj vývozných licencií systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny a jablká)

Produkt

Maximálna miera náhrady

(EUR/t netto)

Percentuálny podiel vydania požadovaných množstiev na úrovni maximálnej miery náhrady

Rajčiny

0

Jablká

30

100 %


23.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1344/2004

zo 22. júla 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 3072/95 Rady z 22. decembra 1995 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1503/96 z 29. júla 1996 o podrobných pravidlách pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 3072/95, pokiaľ ide o dovozné clá v sektore ryže (2), najmä na jeho článok 4 odsek 1,

keďže:

(1)

Dovozné clá v sektore ryže boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1290/2004 (3).

(2)

Článok 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1503/96 určuje, že ak sa počas obdobia uplatňovania dovozných ciel ich priemer odchýli o 10 EUR na tonu od stanoveného cla, musí dôjsť k príslušnej úprave. Uvedená odchýlka bola zaznamenaná. Preto je potrebné upraviť dovozné clá stanovené v nariadení (ES) č. 1290/2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II nariadenia (ES) č. 1290/2004 sa nahrádzajú prílohami I a II tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 411/2002 (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 27).

(2)  Ú. v. ES L 189, 30.7.1996, s. 71. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2294/2003 (Ú. v. EÚ L 340, 24.12.2003, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ L 243, 15.7.2004, s. 18.


PRÍLOHA I

Dovozné clá uplatniteľné na ryžu a zlomkovú ryžu

(EUR/t)

Kód KN

Dovozné clo (5)

Tretie krajiny (okrem AKT a Bangladéša) (3)

AKT (1)  (2)  (3)

Bangladéš (4)

Basmati

India a Pakistan (6)

Egypt (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Na dovoz ryže pochádzajúcej zo štátov AKT sa dovozné clo uplatňuje v rámci režimu, ktorý sa definuje v nariadení Rady (ES) č. 2286/2002 (Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5) a v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (ES) č. 638/2003 (Ú. v. ES L 93, 10.4.2003, s. 3).

(2)  V súlade s nariadením (ES) č. 1706/98 nie sú dovozné clá uplatniteľné na produkty pochádzajúce z afrických, karibských a tichomorských štátov a priamo dovážané do zámorského departementu Réunion.

(3)  Dovozné clo na ryžu v zámorskom departemente Réunion sa definuje v článku 11 odsek 3 nariadenia (ES) č. 3072/95.

(4)  Na dovoz ryže, okrem zlomkovej ryže (kód KN 1006 40 00), pochádzajúcej z Bangladéša, sa dovozné clo uplatňuje v rámci režimu, ktorý sa definuje v nariadení Rady (EHS) č. 3491/90 (Ú. v. ES L 337, 4.12.1990, s. 1) a v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 862/91 (Ú. v. ES L 88, 9.4.1991, s. 7).

(5)  Dovoz produktov pochádzajúcich zo ZKÚ nepodlieha dovoznému clu v zmysle článku 101 odsek 1 zmeneného a doplneného rozhodnutia Rady 91/482/EHS (Ú. v. ES L 263, 19.9.1991, s. 1).

(6)  Pre lúpanú ryžu odrody Basmati pochádzajúcu z Indie a Pakistanu zníženie o 250 EUR/t [Článok 4a zmeneného a doplneného nariadenia (ES) č. 1503/96].

(7)  Colný poplatok stanovený v Spoločnom colnom sadzobníku.

(8)  Na dovoz ryže pochádzajúcej alebo dovezenej z Egypta sa uplatňuje dovozné clo platné v rámci režimu definovaného v nariadení Rady (ES) č. 2184/96 (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 1) a v nariadení Komisie (ES) č. 196/97 (Ú. v. ES L 31, 1.2.1997, s. 53).


PRÍLOHA II

Výpočet dovozných ciel v sektore ryže

 

Nelúpaná

Druh Indica

Druh Japonica

Zlomková

Lúpaná

Bielená

Lúpaná

Bielená

1.

Dovozné clo (EUR/t)

 (1)

190,51

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Prvky výpočtu:

a)

Cena cif Arag (EUR/t)

360,92

224,10

280,58

361,91

b)

Cena fob (EUR/t)

256,18

337,51

c)

Lodné náklady (EUR/t)

24,40

24,40

d)

Zdroj

USDA a operátori

USDA a operátori

Operátori

Operátori


(1)  Colný poplatok stanovený v Spoločnom colnom sadzobníku.


23.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1345/2004

z 22. júla 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú náležitosti špecifikácie výrobku názvu uvedeného v prílohe nariadenia (ES) č. 1107/96 o registrácii označení pôvodu a zemepisných označení (Scotch Lamb)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 9 nariadenia (EHS) č. 2081/92 úrady Spojeného kráľovstva požiadali o zmenu a doplnenie popisu a spôsobu výroby produktu pre názov „Scotch Lamb“, zaregistrovaný ako chránené zemepisné označenie podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 z 12. júna 1996 o registrácii označení pôvodu a zemepisných označení podľa postupu uvedeného v článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 (2).

(2)

Po preskúmaní tejto žiadosti o zmeny a doplnenia sa rozhodlo, že dotknuté zmeny nie sú zanedbateľné.

(3)

V súlade s postupom uvedeným v článku 9 nariadenia (EHS) č. 2081/92 a nakoľko zmeny a doplnenia nie sú zanedbateľné, postup podľa článku 6 sa uplatňuje mutatis mutandis.

(4)

Rozhodlo sa, že zmeny a doplnenia sú v tomto prípade v súlade s nariadením (EHS) č. 2081/92. Po uverejnení požadovaných zmien a doplnkov v Úradnom vestníku Európskej únie  (3) nebola Komisii zaslaná žiadna námietka v zmysle článku 7 tohto nariadenia.

(5)

Tieto zmeny a doplnenia sa musia následne zaregistrovať a uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia uvedené v prílohe I tohto nariadenia sa týmto zaregistrujú a uverejnia v súlade s článkom 6 odsek 4 nariadenia (EHS) č. 2081/92.

Konsolidovaný výkaz hlavných náležitostí špecifikácie produktu je uvedený v prílohe II tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 526/2004 (Ú. v. EÚ L 85, 23.3.2004, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ C 99, 25.4.2003, s. 3 (Scotch Lamb).


PRÍLOHA I

NARIADENIE RADY (EHS) č. 2081/92

ZMENA A DOPLNENIE ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU CHRÁNENÉHO ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA (článok 9)

č. ES: UK/0275/24.1.1994

1.   Zaregistrované označenie: CHZO Scotch Lamb

2.   Žiadaná(-é) zmena(-y):

Záhlavie špecifikácie:

Image

Názov

Image

Popis

Image

Zemepisná oblasť

Image

Dôkaz o pôvode

Image

Spôsob výroby

Image

Prepojenie

Image

Označovanie etiketami

Image

Národné požiadavky

Zmena(-y):

Popis

Aby sme lepšie zohľadnili súčasnú prax a záujmy spotrebiteľov týkajúce sa zvýšenia transparentnosti označovania etiketami a v snahe zlepšiť kvalitu Scotch Lamb, súčasný popis:

„Výrobok pochádza z jahniat chovaných v poslednej fáze – v dĺžke minimálne dva mesiace – zabitých a spracovaných vo vymedzenej oblasti.“

sa mení a dopĺňa takto:

„Výrobok pochádza z jahniat narodených, chovaných počas celého života, zabitých a spracovaných v geograficky vymedzenej oblasti. Zvieratá sú vychované a zabité v súlade so systémom riadenia kvality zodpovedajúcim európskej norme EN 45011 (Guide ISO 65), ktorej normy, hodnotenia a frekvencie hodnotenia zodpovedajú tým, ktoré si stanovil žiadateľ.“

Spôsob výroby

Zmena a doplnenie uvedeného popisu vyžaduje zmenu a doplnenie detailov spôsobu výroby. Navyše v čase, keď bola podaná pôvodná žiadosť, mäso Scotch Lamb nebolo takmer nikde predávané v zmrazenom stave. Napriek tomu, že táto prax ešte nie je rozšírená, žiadateľ si želá zrušiť výraz „výrobok sa môže predávať len v čerstvom alebo chladenom stave“ s cieľom umožniť predaj Scotch Lamb aj v zmrazenom stave, ak si to bude spracovateľ želať.

Preto sa súčasný popis:

„Jahňatá, ktorých posledná fáza je minimálne dva mesiace, sú chované v Škótsku. Sú zabité a spracované v súlade so špecifikáciou výrobku. Výrobok sa môže predávať len v čerstvom alebo chladenom stave.“

mení a dopĺňa takto:

„Jahňatá sú narodené a chované počas celého života v geograficky vymedzenej oblasti. Zvieratá sú vychované a zabité v súlade so systémom riadenia kvality zodpovedajúcim európskej norme EN 45011 (Guide ISO 65), ktorej normy, hodnotenia a frekvencie hodnotenia zodpovedajú tým, ktoré si stanovil žiadateľ. Sú zabité a spracované v tejto oblasti v súlade so špecifikáciou výrobku.“


PRÍLOHA II

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ

Nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92

„SCOTCH LAMB“

č. ES: UK/0275/24.1.1994

CHOP ( ) CHZO (x)

Tento stručný výkaz je vytvorený na informačný účel. Úplnú informáciu, najmä pre výrobcov produktov chránených CHOP alebo CHZO, môžete získať prostredníctvom konzultácie úplnej verzie špecifikácie výrobku buď na národnej úrovni, alebo na oddeleniach Európskej komisie (1).

1.

   Zodpovedný ústav v členskom štáte

Názov

:

Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Adresa

:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London – SW1P 3JR

Tel.

:

(44-207) 238 66 87

Fax

:

(44-207) 238 57 28

e-mail

:

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

   Žiadateľská skupina

2.1.

Názov

:

Quality Meat Scotland

2.2.

Adresa

:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian – EH28 8NZ

Tel.

:

(44-131) 472 40 40

Fax

:

(44-131) 472 40 38

e-mail

:

info@qmscotland.co.uk

2.3.

Zloženie: Výrobcovia (6 633), spracovatelia (32), ostatné (310)

3.

   Druh výrobku: trieda 1.1 – čerstvé mäso

4.

   Popis špecifikácie výrobku (zhrnutie podmienok podľa článku 4 ods. 2)

4.1.   Názov:

Scotch Lamb

4.2.   Popis Výrobok pochádza z jahniat narodených a chovaných počas celého života, zabitých a spracovaných vo vymedzenej oblasti. Zvieratá sú vychované a zabité v súlade so systémom riadenia kvality zodpovedajúcim európskej norme EN 45011 (Guide ISO 65), ktorej normy, hodnotenia a frekvencie hodnotenia zodpovedajú tým, ktoré si stanovil žiadateľ.

4.3.   Zemepisná oblasť Definovaná zemepisná oblasť je oblasť kontinentálneho Škótska vrátane ostrovov na západnom pobreží, Orkney a Shetland.

4.4.   Dôkaz o pôvode: Už od 19. storočia je mäso Scotch Lamb známe svojou vysokou kvalitou vďaka používaniu tradičných foriem výživy. Na trhu s mäsom získalo výbornú povesť, v Spojenom kráľovstve, ako aj mimo neho.

4.5.   Spôsob výroby Jahňatá sú narodené a chované počas celého života v geograficky vymedzenej oblasti. Zvieratá boli vychované a zabité v súlade so systémom riadenia kvality zodpovedajúcim európskej norme EN 45011 (Guide ISO 65), ktorej normy, hodnotenia a frekvencie hodnotenia zodpovedajú tým, ktoré si stanovil žiadateľ. Sú zabité a spracované v tejto oblasti v súlade so špecifikáciou výrobku.

4.6.   Prepojenie Rozľahlé pastviny na typických škótskych lúkach dodávajú mäsu Scotch Lamb kvalitu a jeho zvláštny ráz.

4.7.   Orgán inšpekcie

Názov

:

Scottish Food Quality Certification

Adresa

:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh – EH28 8NF

Tel.

:

(44-131) 335 66 15

Fax

:

(44-131) 335 66 01

e-mail

:

enquiries@sfqc.co.uk

4.8.   Označovanie etiketami: CHZO

4.9.   Národné požiadavky:


(1)  Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo – Oddelenie pre politiku kvality poľnohospodárskych výrobkov – B-1049 Brusel.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

23.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/18


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. júla 2004,

ktorým sa ustanovuje derogácia z prechodného režimu ustanoveného článkom 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 na tranzit spoločenských zvierat cez územie Švédska medzi ostrovom Bornholm a ostatnými časťami územia Dánska

(oznámené pod číslom K(2004) 2435)

(Iba dánsky a švédsky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2004/557/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o požiadavkách na zdravie zvierat, ktoré sa uplatňujú na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (1), najmä na jeho článok 21,

keďže:

(1)

Článok 6 nariadenia (ES) č. 998/2003 ustanovuje na prechodné obdobie piatich rokov veterinárne podmienky, ktoré sa uplatňujú okrem iného na nekomerčné premiestňovanie domácich psov a mačiek na území Švédska.

(2)

Tieto podmienky sú zväčša také isté ako vnútroštátne podmienky, ktoré sa uplatňujú na vstup do Švédska pred implementáciou nariadenia (ES) č. 998/2003.

(3)

Bilaterálna dohoda, ktorá bola medzi Švédskom a Dánskom, ustanovovala menej reštriktívne požiadavky, ako sa uplatňujú na vstup do Švédska v prípade tranzitu spoločenských zvierat cez územie Švédska medzi ostrovom Bornholm (DK) v Baltickom mori a ostatnými časťami územia Dánska.

(4)

Je potrebné zachovať túto obmedzenú derogáciu z prechodného režimu ustanoveného podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 998/2003.

(5)

Opatrenie ustanovené v tomto rozhodnutí je v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odlišne od článku 6 nariadenia (ES) č. 998/2003 a do konca prechodného obdobia ustanoveného v tomto článku sa tranzit spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 998/2003 medzi ostrovom Bornholm a ostatnými časťami územia Dánska cez územie Švédska povoľuje na základe podmienok dohodnutých medzi dvomi členskými štátmi.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať od 3. júla 2004.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované Dánsku a Švédsku.

V Bruseli 2. júla 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 592/2004 (Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 7).


23.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. júla 2004

o zavedení smernice Rady 64/432/EHS týkajúcej sa dodatočných záruk v rámci spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami vzhľadom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu a schválenie programov na jej zničenie, navrhnutých niektorými členskými štátmi

(oznámené pod číslom K(2004) 2104)

(Text s významom pre EHP)

(2004/558/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat, ktoré postihujú obchod spoločenstva s hovädzími zvieratami a ošípanými (1), a najmä na články 9 ods. 2 a 10 ods. 2,

keďže:

(1)

Infekčná bovinná rinotracheitída je popis najvýraznejších klinických príznakov infekcie bovinného herpesvírusu typu 1 (BHV 1). Pretože mnohé infekcie s týmto vírusom majú subklinický priebeh, kontrolné opatrenia by mali smerovať skôr k zničeniu infekcie ako k potláčaniu príznakov.

(2)

Príloha E (II) k smernici 64/432/EHS zaraďuje infekčnú bovinnú rinotracheitídu medzi ochorenia, pre ktoré možno schváliť národné kontrolné programy a požadovať dodatočné záruky.

(3)

Nemecko navrhlo program určený na zničenie infekcie BHV 1 vo všetkých častiach svojho územia, ktorý je v súlade s kritériami stanovenými v článku 9 ods. 1 smernice 64/432/EHS a stanovuje pravidlá pre pohyb hovädzích zvierat v rámci krajiny, ktoré sú rovnaké ako pravidlá uvedené v Rakúsku, v provincii Bolzano v Taliansku a vo Švédsku, kde sa úspešne podarilo infekciu zničiť.

(4)

Program bol navrhnutý Nemeckom a na žiadosť tohto členského štátu boli schválené dodatočné záruky vzhľadom na obchodovanie s hovädzími zvieratami, aby sa zabezpečil úspech tohto programu podľa rozhodnutia Komisie 2004/215/ES (2) z 1. marca 2004 podľa smernice Rady 64/432/EHS vzhľadom na dodatočné záruky v rámci spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami týkajúce sa infekčnej bovinnej rinotracheitídy a schválenie programov na zničenie, ktoré navrhli niektoré členské štáty.

(5)

Dodatočné záruky existujú v Dánsku, Rakúsku, Fínsku a Švédsku, ako aj v Taliansku, v provincii Bolzano. Tieto členské štáty potvrdzujú, že na ich území sa nevyskytuje infekčná bovinná rinotracheitída, a to isté platí v Taliansku pre provinciu Bolzano. V súlade s článkom 10 ods. 1 smernice 64/432/EHS predložili Komisii podporný dokument, ktorý dokazuje, že situácia sa neustále sleduje.

(6)

Preto sa na členské štáty alebo oblasti, kde sa choroba nevyskytuje a ktoré sú v zozname prílohy rozhodnutia Komisie 93/42/EHS (3), vzťahujú iba minimálne požiadavky pri vývoze hovädzích zvierat na chov a spracovanie do ostatných členských štátov.

(7)

Kvôli štandardizácii testov na BHV 1 v laboratóriách Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) zvolila silne pozitívne, slabo pozitívne a negatívne sérum ako medzinárodné štandardy OIE pre testy na BHV 1, ktoré sú k dispozícii v referenčných laboratóriách pre infekčnú bovinnú rinotracheitídu OIE uvedených v Príručke štandardov diagnostických testov a vakcín (4).

(8)

Problémy vznikli v rámci spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami, ktoré pochádzajú z členských krajín, ktoré majú iné postavenie vzhľadom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu.

(9)

Z dôvodov jednoznačnosti, aby sa zaistila lingvistická dôslednosť opatrení, je vhodné v jednom rozhodnutí spojiť schválenie nemeckého programu a dodatočné záruky pre infekčnú bovinnú rinotracheitídu a zrušiť rozhodnutie 2004/215/ES.

(10)

Opatrenia prijaté v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potraviny a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schvaľujú sa programy navrhnuté členskými štátmi uvedenými v prvom odstavci tabuľky v prílohe I o kontrole a zničení infekcie bovinného herpesvírusu typu 1 (BHV 1), ďalej ako „infekčná bovinná rinotracheitída“ alebo „IBR“, v regiónoch tých členských štátov, ktoré sú uvedené v druhom odstavci tabuľky v prílohe I.

Článok 2

1.   Hovädzie zvieratá určené na chov a produkciu, ktoré pochádzajú z iných členských štátov alebo regiónov ako v prílohe II a ktoré sú určené pre členské štáty alebo regióny uvedené v prílohe I, musia spĺňať aspoň nasledovné dodatočné záruky:

a)

musia pochádzať zo spoločnosti, u ktorej podľa oficiálnych informácii nebol zaznamenaný klinický alebo patologický prejav infekčnej bovinnej rinotracheitídy za posledných 12 mesiacov;

b)

30 dní pred pohybom boli zvieratá oddelené v zariadení schválenom kompetentným úradom a ani jedno z hovädzích zvierat v tomto zariadení nejavilo klinické príznaky infekčnej bovinnej rinotracheitídy počas tohto obdobia;

c)

tieto a všetky ostatné hovädzie zvieratá v tomto zariadení mali negatívne výsledky sérologického testu krvných vzoriek, ktorý sa nevykonal skôr ako 21 dní po ich umiestnení do zariadenia a ktorý zisťoval nasledovné protilátky:

i)

v prípade zaočkovaných hovädzích zvierat protilátky proti gE-glykoproteínu z BHV 1 alebo

ii)

v prípade nezaočkovaných zvierat protilátky proti celému BHV 1.

2.   Pokiaľ spoločnosti nespĺňajú ods. 1, môžu kompetentné úrady členského štátu povoliť vývoz hovädzích zvierat do spoločností nachádzajúcich sa v regiónoch uvedených v prílohe I, ak spĺňajú aspoň jednu z nasledovných podmienok:

a)

zvieratá pochádzajú z členského štátu uvedeného v prílohe I a pochádzajú zo spoločností bez výskytu BHV 1 a spĺňajú aspoň požiadavky stanovené v prílohe III;

b)

zvieratá sú určené na mäsovú výrobu a spĺňajú nasledovné podmienky:

i)

zvieratá buď

pochádzajú zo spoločností bez výskytu BHV 1 definovaných v prílohe III, alebo

pochádzajú zo zaočkovaných a pravidelne preočkovaných samíc, alebo

boli pravidelne očkované a preočkované podľa návodu výrobcu vakcínou gE-deleted, alebo

v členskom štáte pôvodu mali negatívny výsledok sérologického testu na protilátky podľa ods. 1 písm. c), ktorý bol vykonaný na vzorke krvi odobratej počas 14 dní pri vývoze, a

ii)

prevážajú sa bez toho, aby prišli do kontaktu so zvieratami nižšieho zdravotného statusu do spoločnosti s neznámym BHV 1-statusom v cieľovej členskej krajine uvedenej v prílohe I, kde sa podľa schváleného programu na zničenie všetky zvieratá vykrmujú vnútri, odkiaľ sa prevážajú priamo na bitúnok;

c)

zvieratá pochádzajú zo spoločností, kde sú očkované a pravidelne preočkované všetky hovädzie zvieratá staršie ako 15 mesiacov a všetky zvieratá v spoločnosti staršie ako 9 mesiacov mali negatívny výsledok sérologického testu na protilátky proti gE-glykoproteínu z BHV 1 v intervale najviac 12 mesiacov a zvieratá mali negatívne výsledky testu na protilátky v krvnej vzorke, odobratej za posledných 14 dní pred vývozom, ako je uvedené v ods. 1 písm. c) bode i);

d)

zvieratá pochádzajúce zo spoločností bez výskytu BHV 1, definovaných v prílohe III, ktoré sa nachádzajú v členskom štáte, v ktorom je infekčná bovinná rinotracheitída chorobou, ktorá sa musí povinne hlásiť, a na území 5 km okolo spoločností sa nezaznamenali žiadne klinické alebo patologické prejavy infekcie BHV 1 za posledných 30 dní a zvieratá mali negatívne výsledky testu na protilátky v krvnej vzorke, odobratej za posledných 14 dní pred vývozom, ako je uvedené v ods. 1 písm. c).

3.   Hovädzie zvieratá určené na porážku, pochádzajúce z členských štátov alebo regiónov iných ako sú uvedené v prílohe II, a určené pre členské štáty alebo regióny uvedené v prílohe I sa prevážajú priamo na cieľový bitúnok alebo do schváleného zberného centra, odkiaľ budú presunuté v súlade s druhou odrážkou článku 7 smernice 64/432/EHS na bitúnok na porážku.

4.   V bode 4 odsek C zdravotného potvrdenia stanoveného v modeli 1 prílohy F smernice 64/432/EHS týkajúceho sa hovädzích zvierat, ako je uvedené v ods. 1, budú doplnené nasledovné údaje:

a)

po prvej odrážke: „IBR“;

b)

po druhej odrážke: „článok 2 ods. ... bod ... rozhodnutia Komisie 2004/558/ES“.

Článok 3

1.   Hovädzie zvieratá určené na chov a spracovanie, ktoré pochádzajú z členských štátov alebo regiónov iných ako sú uvedené v prílohe II a ktoré sú určené pre členské štáty alebo regióny, kde sa nevyskytuje infekčná bovinná rinotracheitída, a sú uvedené v prílohe II, musia spĺňať nasledovné dodatočné záruky:

a)

musia byť v súlade s dodatočnými zárukami stanovenými v článku 2 ods. 1 písm. a) a b);

b)

tieto a všetky ostatné hovädzie zvieratá v tom istom zariadení uvedenom v článku 2 ods. 1 písm. b) musia mať negatívne výsledky sérologického testu krvných vzoriek odobratých na zistenie protilátok proti celému BHV 1 najskôr 21 dní po ich príchode do zariadenia;

c)

neboli očkované proti infekčnej bovinnej rinotracheitíde.

2.   Hovädzie zvieratá určené na bitúnok, ktoré pochádzajú z iných členských štátov ako sú uvedené v prílohe II a ktoré sú určené pre členské štáty alebo regióny uvedené v prílohe II, sa musia prevážať priamo do cieľového bitúnku na porážku v súlade s prvou odrážkou článku 7 smernice 64/432/EHS.

3.   V bode 4 odsek C zdravotného potvrdenia stanoveného v modeli 1 prílohy F smernice 64/432/EHS týkajúceho sa hovädzích zvierat, ako je uvedené v ods. 1, budú doplnené nasledovné údaje:

a)

po prvej odrážke: „IBR“,

b)

po druhej odrážke: „článok 3 rozhodnutia Komisie 2004/558/ES“.

Článok 4

Hovädzie zvieratá určené na chov a spracovanie, ktoré pochádzajú z členskej krajiny alebo regiónu uvedených v prílohe II a ktoré sú určené pre členský štát alebo región uvedený v prílohách I alebo II, musia spĺňať podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a).

Článok 5

Členské štáty zabezpečia, že sérologický test uvedený v článku 2 ods. 1 písm. c) bod ii) a v článku 3 ods. 1 písm. b) na zistenie protilátok proti celému BHV 1 je štandardizovaný podľa silne pozitívneho, slabo pozitívneho a negatívneho séra, prijatých ako medzinárodný OIE štandard pre testy na BHV 1.

Článok 6

Rozhodnutie 2004/215/ES sa ruší.

Článok 7

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť od 26. júla 2004.

Článok 8

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 15. júla 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy pozmenená a doplnená nariadením (ES) č. 21/2004 (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 67, 5.3.2004, s. 24.

(3)  Ú. v. ES L 16, 25.1.1993, s. 50. Rozhodnutie naposledy pozmenené a doplnené rozhodnutím 2000/502/ES (Ú. v. ES L 200, 8.8.2000, s. 62).

(4)  Príručka štandardov diagnostických testov a vakcín, 4. vydanie, august 2000.


PRÍLOHA I

Členský štát

Regióny členského štátu, na ktoré sa vzťahujú dodatočné záruky na infekčnú bovinnú rinotracheitídu v súlade s článkom 9 smernice 64/432/EHS

Nemecko

Všetky regióny


PRÍLOHA II

Členský štát

Regióny členského štátu, na ktoré sa vzťahujú dodatočné záruky na infekčnú hovädziu rinotracheitídu v súlade s článkom 10 smernice 64/432/EHS

Dánsko

Všetky regióny

Taliansko

Provincia Bolzano

Rakúsko

Všetky regióny

Fínsko

Všetky regióny

Švédsko

Všetky regióny


PRÍLOHA III

Spoločnosť bez výskytu BHV 1

1.

Spoločnosť zaoberajúca sa hovädzími zvieratami sa bude považovať za spoločnosť bez výskytu infekcie BHV 1, ak spĺňa nasledovné podmienky:

1.1.

spoločnosť nemá záznam o podozrení na infekciu BHV 1 za posledných 6 mesiacov a ani jedno z hovädzích zvierat v spoločnosti nejaví klinické príznaky poukazujúce na infekciu BHV 1;

1.2.

prijaté boli iba hovädzie zvieratá zo spoločností nachádzajúcich sa v členských štátoch alebo regiónoch uvedených v prílohe II, alebo zo spoločností bez výskytu BHV 1 a ani jedno z hovädzích zvierat v spoločnosti neprišlo do styku s inými hovädzími zvieratami ako sú tie, ktoré pochádzajú zo spoločností nachádzajúcich sa v členských krajinách alebo regiónoch uvedených v prílohe II, alebo zo spoločností bez výskytu BHV 1;

1.3.

samice hovädzích zvierat sú oplodňované výlučne semenami býkov získanými v súlade so smernicou 88/407/EHS a ktoré mali negatívny výsledok testu na protilátky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) bode i), alebo boli kryté býkmi zo spoločností nachádzajúcich sa v členských štátoch alebo regiónoch uvedených v prílohe II alebo spoločností bez výskytu BHV 1;

1.4.

na spoločnosť sa vzťahuje aspoň jeden z nasledujúcich kontrolných mechanizmov:

1.4.1.

sérologické zisťovanie protilátok na BHV 1, ako je uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) malo v oboch prípadoch negatívny výsledok aspoň u dvoch rozdielnych vzoriek krvi, odobratých všetkým samčím aj samičím hovädzím zvieratám určeným na chov, starším ako 9 mesiacov, v intervale od 5 do 7 mesiacov;

1.4.2.

sérologické zisťovanie protilátok na BHV 1 malo negatívny výsledok aspoň v dvoch rozdielnych vzorkách mlieka alebo zmiešaniny vzoriek mlieka nie viac ako 5 zvierat, odobratých v intervale od 5 to 7 mesiacov u všetkých dojných zvierat, a sérologické zisťovanie protilátok, ako je uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c), malo negatívny výsledok vo všetkých prípadoch aspoň v dvoch vzorkách krvi, odobratých v intervale od 5 do 7 mesiacov všetkým nedojným samičím hovädzím zvieratám a všetkým samčím hovädzím zvieratám určeným na chov, starším ako 9 mesiacov;

1.4.3.

v prípade mliekarenských fariem, kde asi 30 % z hovädzích zvierat tvoria dojné kravy, negatívne výsledky sérologického testu na protilátky proti BHV 1 mali všetky z aspoň troch vzoriek mlieka, odobratých, v závislosti od použitého testu, najviac 50 zvieratám v intervale najmenej 3 mesiace, a sérologické zisťovanie protilátok uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) malo negatívne výsledky u všetkých z aspoň jednej vzorky krvi, odobratej všetkým samčím hovädzím zvieratám určeným alebo plánovaným na chov, starším ako 9 mesiacov;

1.4.4.

všetky hovädzie zvieratá v spoločnosti pochádzajú buď zo spoločností, ktoré sa nachádzajú v členských krajinách alebo regiónoch uvedených v prílohe II, alebo zo spoločností bez výskytu BHV 1.

2.

Spoločnosť zaoberajúca sa hovädzími zvieratami je spoločnosťou zachovávajúcou status spoločnosti bez výskytu BHV 1, ak:

2.1.

neustále platia podmienky v bodoch 1.1 až 1.3 a

2.2.

dodržiava sa aspoň jeden z nasledovných kontrolných mechanizmov:

2.2.1.

všetky hovädzie zvieratá v spoločnosti staršie ako 24 mesiacov mali negatívny výsledok sérologického testu na zisťovanie protilátok uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. c) na vzorke krvi odobratej v intervaloch menej ako 12 mesiacov;

2.2.2.

sérologické zisťovanie protilátok na BHV 1 malo negatívny výsledok aspoň na jednej samostatnej vzorke mlieka alebo zmiešanine vzoriek mlieka odobratých najviac 5 zvieratám v intervaloch najviac 12 mesiacov a u všetkých dojných zvierat a všetkých nedojných samičích zvierat a samčích hovädzích zvierat v spoločnosti starších ako 24 mesiacov mal sérologický test na zistenie protilátok uvedený v článku 2 ods. 1 písm. c) negatívny výsledok na vzorke krvi odobratej v intervaloch najviac 12 mesiacov;

2.2.3.

v prípade mliekarenských fariem, kde najmenej 30 % hovädzích zvierat tvoria dojné kravy, sérologické zisťovanie protilátok na BHV 1 malo negatívny výsledok aspoň na dvoch vzorkách mlieka odobratých, v závislosti od typu použitého testu, od najviac 50 zvierat v intervaloch najmenej 3 mesiace a najviac 12 mesiacov a sérologické zisťovanie protilátok uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) malo negatívne výsledky v každom prípade aspoň u jednej vzorky krvi odobratej všetkým nedojným samičím hovädzím zvieratám a samčím hovädzím zvieratám starším ako 24 mesiacov v intervaloch najviac 12 mesiacov.

3.

Status spoločnosti bez výskytu BHV 1 sa pozastavuje, pokiaľ počas zisťovaní uvedených v bode 2.2.1 až 2.2.3 má niektoré zviera pozitívny výsledok testu na zisťovanie protilátok uvedený v článku 2 ods. 1 písm. c).

4.

Status spoločnosti bez výskytu BHV 1 pozastavený v súlade s bodom 3 možno obnoviť až po vykonaní sérologického testu s negatívnym výsledkom vo všetkých prípadoch pri dvoch príležitostiach v intervale najmenej 2 mesiace a obnoviť ho možno najskôr 30 dní po odstránení všetkých séropozitívnych zvierat, čo zahrňuje sérologické testovanie na protilátky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) u všetkých hovädzích zvierat v spoločnosti na vzorkách krvi alebo v prípade dojných kráv testovanie na protilátky proti BHV 1 na jednotlivých vzorkách mlieka alebo zmiešanine vzoriek mlieka odobratej najviac 5 zvieratám.


23.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. júna 2004,

ktoré uvádza zoznam oblastí v Českej republike, ktoré prichádzajú do úvahy podľa cieľa 2 štrukturálnych fondov pre obdobie rokov 2004 až 2006

(oznámené pod číslom K(2004) 2134)

(Iba český text je autentický)

(2004/559/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999, ktoré určuje všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 4,

po konzultácii s Výborom pre rozvoj a premenu regiónov, Výborom pre poľnohospodárske štruktúry a vidiecky rozvoj a Výborom pre štruktúry rybárstva a akvakultúry,

keďže:

(1)

Cieľ 2 štrukturálnych fondov má podporovať ekonomickú a sociálnu premenu oblastí, ktoré čelia štrukturálnym problémom.

(2)

Komisia a členské štáty sa usilujú zabezpečiť, aby pomoc bola skutočne zameraná na oblasti, ktoré sú najviac postihnuté, a na najvhodnejšiu geografickú úroveň.

(3)

Maximálna výška populácie, ktorá prichádza do úvahy, je 370 000 obyvateľov, v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1260/1999, ktoré stanovuje maximálnu výšku pre Českú republiku 31 % populácie regiónov NUTS II, ktoré nie sú zahrnuté v cieli 1.

(4)

Na základe návrhov členských štátov a v úzkej zhode s príslušným členským štátom Komisia zostavuje zoznam oblastí, ktoré pripadajú do úvahy podľa cieľa 2 s náležitým zreteľom na národné priority,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Oblasti v Českej republike, ktoré pripadajú do úvahy podľa cieľa 2 štrukturálnych fondov od 1. mája 2004 do 31. decembra 2006, sú uvedené v prílohe k tomuto dokumentu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované Českej republike.

V Bruseli 21. júna 2004

Za Komisiu

Jacques BARROT

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení.


PRÍLOHA

Zoznam oblastí, ktoré pripadajú do úvahy pre cieľ 2 v Českej republike

Obdobie rokov 2004 až 2006

Región NUTS III

Oblasti, ktoré pripadajú do úvahy

Populácia regiónu úrovne NUTS III v oblastiach, ktoré pripadajú do úvahy (počet obyvateľov)

Všetky z regiónu úrovne NUTS III okrem

Iba nasledujúce oblasti regiónu úrovne NUTS III

Oblasti, ktoré spĺňajú ustanovenia ods. 7 článku 4 nariadenia (ES) č. 1260/1999

Praha

 

Obvody (národný kód):

 

Praha 1 (500054)

 

Praha 8 (500208)

 

Praha – Březiněves (538124)

 

Praha – Ďáblice (547298)

 

Praha – Dolní Chabry (547301)

 

Praha 9 (500216)

 

Praha 12 (547107)

 

Praha – Libuš (547051)

 

Praha 14 (547361)

 

Praha – Dolní Počernice (538175)

 

Praha 15 (547387)

 

Praha – Dolní Měcholupy (547379)

 

Praha – Dubeč (538205)

 

Praha – Petrovice (547395)

 

Praha – Štěrboholy (547409)

 

Praha 19 – Kbely (547344)

 

Praha – Čakovice (547310)

 

Praha – Satalice (538736)

 

Praha – Vinoř (539007)

 

Praha 20 – Horní Počernice (538213)

 

Praha 21 – Újezd nad Lesy (538949)

 

Praha – Běchovice (538060)

 

Praha – Klánovice (538302)

 

Praha – Koloděje (538353)

364 766