ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 245

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
17. júla 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1312/2004 zo 16. júla 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1313/2004 zo 16. júla 2004, stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 145. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1314/2004 zo 16. júla 2004, stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 145. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1315/2004 zo 16. júla 2004, stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 64. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1316/2004 zo 16. júla 2004, stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 317-tu individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1317/2004 zo 16. júla 2004, ktorým sa pozastavuje nákup masla v niektorých členských štátoch

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1318/2004 zo 16. júla 2004, stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri prvej individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1319/2004 zo 16. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 214/2001 týkajúce sa modalít uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o zásahových opatreniach na trhu so sušeným odtučneným mliekom

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1320/2004 zo 16. júla 2004 o výdaji dovozných povolení na cesnak pre trimestrálne obdobie od 1. septemba do 30. novemba 2004

15

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná Akcia Rady 2004/551/SZBP z 12. júla 2004 o zriadení Európskej obrannej agentúry

17

 

 

 

*

Oznam pre čitatel'ov

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

17.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 245/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1312/2004

zo 16. júla 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 16. júla 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

39,9

096

46,2

999

43,1

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

80,3

999

80,3

0805 50 10

382

134,1

388

50,8

524

57,4

528

51,6

999

73,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

83,5

400

106,8

404

86,6

508

74,9

512

89,1

524

83,4

528

74,4

720

74,2

804

91,7

999

85,0

0808 20 50

052

120,3

388

91,7

512

90,4

528

80,3

999

95,7

0809 10 00

052

195,1

999

195,1

0809 20 95

052

270,7

400

297,1

404

303,6

999

290,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

162,9

999

162,9

0809 40 05

388

108,3

512

91,6

624

171,0

999

123,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


17.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 245/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1313/2004

zo 16. júla 2004,

stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 145. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 týkajúcim sa predaja masla za zníženú cenu a udelenia subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sú určené na výrobu cukrárenských výrobkov, zmrzlín a iných potravinárskych výrobkov (2), intervenčné orgány pristupujú prostredníctvom ponukového konania k predaju istých množstiev intervenčného masla, ktoré sa nachádza v ich vlastníctve, a k udeleniu subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo. Článok 18 uvedeného nariadenia ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk sa určuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od miesta určenia, obsahu tuku v masle a spôsobu použitia, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Podľa toho je potom potrebné stanoviť výšku záruky alebo záruk na spracovanie.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 145. ponukové konanie, uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97, sa minimálne predajné ceny pre intervenčné maslo, ako aj výšky záruk na spracovanie stanovujú na hodnoty uvedené v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 921/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 94).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 16. júla 2004, ktorým sa stanovujú minimálne predajné ceny masla pre 145. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Spôsob zavedenia

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

Minimálna predajná cena

Maslo ≥ 82 %

Prirodzené

211,1

215,1

215,1

Zahustené

209,1

213,1

Záruka na spracovanie

Prirodzené

129

129

129

Zahustené

129

129


17.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 245/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1314/2004

zo 16. júla 2004,

stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 145. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 týkajúcim sa predaja masla za zníženú cenu a udelenia subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sú určené pre výrobu cukrárenských výrobkov, zmrzlín a iných potravinárskych výrobkov (2), intervenčné orgány pristupujú prostredníctvom ponukového konania k predaju istých množstiev intervenčného masla, ktoré sa nachádza v ich vlastníctve a k udeleniu subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo. Článok 18 uvedeného nariadenia ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk sa určuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od miesta určenia, obsahu tuku v masle a spôsobu použitia, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Podľa toho je potom potrebné stanoviť výšku záruky alebo záruk na spracovanie.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 145. ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97 sa maximálna výška subvencií, ako aj výšky záruk na spracovanie stanovujú pre hodnoty uvedené v tabuľke v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 921/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 94).


PRÍLOHA

K nariadeniu Komisie zo 16. júla 2004, ktorým sa stanovuje maximálna výška subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 145. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Spôsob zavedenia

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

Maximálna výška subvencie

Maslo ≥ 82 %

59

55

59

55

Maslo < 82 %

57

53

Zahustené maslo

74

67

74

65

Smotana

26

23

Záruka na spracovanie

Maslo

65

65

Zahustené maslo

81

81

Smotana

29


17.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 245/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1315/2004

zo 16. júla 2004,

stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 64. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V zmysle článku 26 nariadenia Komisie (ES) č. 2799/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú podmienky pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v súvislosti s udeľovaním subvencie pre odtučnené sušené mlieko určené na kŕmenie zvierat a s predajom uvedeného odtučneného sušeného mlieka (2) intervenčné orgány zaradili do stáleho ponukového konania niektoré množstvá odtučneného sušeného mlieka, ktorého sú vlastníkmi.

(2)

Podľa článku 30 tohto nariadenia sa určuje, vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, minimálna predajná cena, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Výška záruky na spracovanie musí byť stanovená na základe rozdielu medzi trhovou cenou odtučneného sušeného mlieka a minimálnou predajnou cenou.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu na úrovni uvedenej vyššie a následne stanoviť záruku na spracovanie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 64. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v zmysle nariadenia (ES) č. 2799/1999 a pre ktorú lehota na podávanie žiadostí vypršala 13. júla 2004, sa minimálna predajná cena a záruka na spracovanie stanovujú nasledovne:

minimálna predajná cena:

189,52 EUR/100 kg,

záruka na spracovanie:

50,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 17. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 922/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 96).


17.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 245/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1316/2004

zo 16. júla 2004,

stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 317-tu individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 429/90 z 20. februára 1990 týkajúcim sa udeľovania subvencie pre zahustené maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (2) prostredníctvom ponukového konania, intervenčné orgány pristupujú k stálemu ponukovému konaniu za účelom udelenia subvencie pre zahustené maslo. Článok 6 uvedeného nariadenia ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk sa určuje maximálna výška subvencie pre zahustené maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť výšku záruky miesta určenia.

(2)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť maximálnu výšku subvencie na úrovni uvedenej vyššie a následne stanoviť záruku miesta určenia.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V súvislasti s 317-tym ponukovým konaním, uskutočneným v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90, a maximálna výška subvencie a záruka miesta určenia stanovujú takto:

maximálna výška subvencie:

74 EUR/100 kg,

záruka miesta určenia:

82 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 17. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmemené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 45, 21.2.1990, s. 8. Nariadenie naposledy zmemené a doplnené nariadením (ES) č. 921/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 94).


17.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 245/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1317/2004

zo 16. júla 2004,

ktorým sa pozastavuje nákup masla v niektorých členských štátoch

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999 ustanovujúce podrobné praviďlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokial ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Článok 2 nariadenia (ES) č. 2771/1999 ustanovuje, že nákupy prostredníctvom ponukového konania otvára alebo pozastavuje Komisia v členskom štáte po tom, ako zistí, že trhová cena v tomto členskom štáte je počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňov podľa konkrétneho prípadu na nižšej úrovni, alebo na rovnakej alebo vyššej úrovni ako 92 % intervenčnej ceny.

(2)

Posledný zoznam členských štátov, v ktorých je pozastavená intervencia, bol ustanovený v nariadení Komisie (ES) č. 1269/2004 (3). Tento zoznam je potrebné upraviť, aby sa mohli zohľadniť nové trhové ceny oznámené Nemeckom, Írskom, Portugalskom a Spojeným kráľovstvom v zmysle článku 8 nariadenia (ES) č. 2771/1999. Z dôvodu jasnej orientácie je potrebné tento zoznam nahradiť a zrušiť nariadenie (ES) č. 1269/2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nákupy masla prostredníctvom ponukového konania ustanoveného v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sú pozastavené v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Grécku, Francúzsku, Írsku, Holandsku, Rakúsku, Luxembursku, Portugalsku, vo Fínsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 1269/2004 sa ruší.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 17. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1236/2004 (Ú. v. EÚ L 235, 6.7.2004, s. 4).

(3)  Ú. v. EÚ L 240, 10.7.2004, s. 3.


17.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 245/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1318/2004

zo 16. júla 2004,

stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri prvej individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), ponúkajú intervenčné agentúry na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie na predaj určité množstvá masla, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejné obstarávanie je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 2771/1999.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre prvú individuálnu výzvu na verejné obstarávanie sa v súlade s nariadením (ES) č. 2771/1991, na základe ktorého lehota na predloženie ponúk uplynula 13. júla 2004, stanovuje minimálna predajná cena masla na 281 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1236/2004 (Ú. v. EÚ L 235, 6.7.2004, s. 44).


17.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 245/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1319/2004

zo 16. júla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 214/2001 týkajúce sa modalít uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o zásahových opatreniach na trhu so sušeným odtučneným mliekom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999, ktoré sa týka spoločnej organizácie trhov v sektore mliečnej výroby a mliečnych výrobkov (1), a najmä so zreteľom na jeho článok 10,

keďže:

(1)

Článok 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1255/1999 ustanovuje, že intervenčná agentúra bude odkupovať sušené odtučnené mlieko za minimálne ceny a za takých podmienok, ktoré neohrozia rovnováhu na trhu a zabezpečia rovnosť prístupu k predávaným výrobkom, ako aj rovnosť v prístupe ku kupujúcim.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 214/2001 (2) ustanovilo, že intervenčné opatrenia pre vykupovanie sušeného odtučneného mlieka budú zahŕňať predaj za pevne stanovené ceny.

(3)

Na účely správneho riadenia odbytu intervenčných zásob je potrebné pristúpiť k ďalšiemu predaju sušeného mlieka, a to hneď, keď sa vyskytne možnosť odbytu. Preto je potrebné nahradiť systém predaja sušeného odtučneného mlieka, ktoré pochádza z intervenčných zásob s pevnými cenami, režimom predaja prostredníctvom verejnej súťaže, vďaka ktorému možno stanoviť cenu podľa toho, aké podmienky vládnu na trhu.

(4)

Skúsenosť ukázala, že členské štáty musia podávať správy rýchlejšie, aby Komisia mohla sledovať vývoj množstiev sušeného odtučneného mlieka, ktoré sú určené na verejnú intervenciu, a aby v danom prípade mohla prerušiť intervenčné nákupy, keď ponúknuté množstvá dosiahnu úroveň stanovenú nariadením (ES) č. 1255/1999 v článku 7 ods. 2.

(5)

Je teda potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 214/2001.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozhodnutie (ES) č. 214/2001 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1.

Písm. c) z článku 1 sa nahrádza týmto textom:

„c)

predaj sušeného mlieka z verejných zásob v rámci stálej verejnej súťaže;“

2.

II. kapitola sa mení a dopĺňa nasledovne:

a)

sekcia 5 sa nahrádza týmto textom:

„SEKCIA 5

PREDAJ SUŠENÉHO ODTUČNENÉHO MLIEKA Z VEREJNÝCH ZÁSOB PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ SÚŤAŽE

Článok 21

1.   Predaj sušeného mlieka, ktoré sa dostalo do zásob pred 1. júlom 2002, sa bude konať podľa postupu stálej verejnej súťaže, ktorú zrealizuje príslušná intervenčná agentúra.

2.   Intervenčná agentúra zverejňuje oznam o stálej verejnej súťaži, kde sa uvádza najmä lehota a miesto na predloženie ponúk. Okrem toho intervenčná agentúra musí uviesť nasledujúce fakty, týkajúce sa množstiev sušeného odtučneného mlieka, ktoré má k dispozícii:

a)

umiestnenie skladov, kde je uskladnené sušené odtučnené mlieko určené na predaj;

b)

množstvá sušeného odtučneného mlieka, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých skladoch.

V Úradnom vestníku Európskej únie sa zverejňuje oznámenie o stálej verejnej súťaži, a to minimálne osem dní pred uplynutím prvej lehoty na predloženie ponúk.

3.   Intervenčná agentúra aktualizuje a na požiadanie záujemcom poskytuje zoznam, ktorý obsahuje informácie spomínané v ods. 2. Okrem toho tento aktualizovaný zoznam pravidelne zverejňuje, a to v takej podobe, ktorú stanovuje oznámenie o stálej verejnej súťaži.

4.   Intervenčná agentúra prijíma potrebné opatrenia, aby záujemcom umožnila nasledovné:

a)

predtým, ako záujemca predloží ponuku, na svoje náklady môže preskúmať vzorky predávaného sušeného odtučneného mlieka;

b)

záujemca si môže overiť výsledky analýz, ktoré sa spomínajú v článku 2 ods. 2.

Článok 22

1.   Počas obdobia, kedy prebieha stála verejná súťaž, intervenčná agentúra realizuje jednotlivé verejné súťaže.

2.   Lehota na predloženie ponúk pre každú jednotlivú verejnú súťaž uplynie v druhý a štvrtý utorok v každom mesiaci o 12. hodine (bruselského času). Výnimkou je druhý augustový utorok a štvrtý decembrový utorok. Keď je v utorok sviatočný deň, lehota uplynie v predchádzajúci pracovný deň o 12. hodine (bruselského času).

Článok 23

1.   Záujemcovia sa zúčastňujú na verejnej súťaži tak, že intervenčnej agentúre predložia písomnú ponuku a dostanú potvrdenie o predložení, alebo tak urobia prostredníctvom akéhokoľvek písomného telekomunikačného prostriedku, pričom musia dostať potvrdenie o predložení.

Túto ponuku predložia intervenčnej agentúre, ktorá disponuje sušeným odtučneným mliekom.

2.   V ponuke sa uvádza:

a)

meno a adresa predkladateľa;

b)

požadované množstvo;

c)

cena v eurách ponúkaná na 100 kg sušeného odtučneného mlieka, v ktorej nie sú zahrnuté vnútorné poplatky a dane a vyzdvihnutie zo skladu;

d)

v danom prípade aj sklad, kde sa sušené odtučnené mlieko nachádza, ako aj náhradný sklad.

3.   Ponuka platí iba vtedy, ak:

a)

sa týka množstva minimálne 10 ton; to neplatí vtedy, ak je množstvo k dispozícii v sklade menšie ako desať ton;

b)

je k nej pripojený písomný prísľub, v ktorom sa predkladateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia;

c)

predkladateľ predloží dôkaz, že v členskom štáte, kde bola ohlásená ponuka, a pred uplynutím lehoty na predloženie ponúk v zmysle článku 22 ods. 2, zložil pre príslušnú verejnú súťaž záruku, ktorá zodpovedá 50 eurám na tonu.

4.   Po uplynutí lehoty stanovenej v článku 22 ods. 2 predkladateľ nemôže ponuku stiahnuť.

Článok 24

Čo sa týka záruky pre verejnú súťaž, ktorú stanovuje článok 23 ods. 3 písm. c), platnosť ponuky po uplynutí lehoty v zmysle článku 22 ods. 2 a uhradenie ceny v lehote stanovenej v článku 24 f ods. 2 predstavujú hlavné požiadavky v zmysle článku 20 nariadenia (EHS) č. 2220/85.“

b)

Nasledujúca sekcia 6 sa pripája:

„SEKCIA 6

VYKONANIE VEREJNEJ SÚŤAŽE

Článok 24a

1.   Členské štáty oznámia Komisii deň uplynutia lehoty stanovenej podľa článku 22 ods. 2, ako aj množstvá a ceny, ktoré ponúkli predkladatelia, a množstvá sušeného odtučneného mlieka určeného na predaj.

Členské štáty oznámia tieto informácie tak, že každý operátor bude identifikovaný zakódovaným číslom, pričom túto identifikáciu nebudú oddelenia Komisie poznať. Takisto budú informovať, či niektorý operátor predložil viacero ponúk.

Ak nebude predložená žiadna ponuka, členské štáty o tom budú informovať Komisiu v rovnakej lehote.

2.   Komisia vezme do úvahy ponuky, ktoré dostala na jednotlivé verejné súťaže, a stanoví minimálnu cenu na predaj sušeného odtučneného mlieka, a to podľa postupu, ktorý je stanovený v článku 42 nariadenia (ES) č. 1255/1999. Táto cena sa môže líšiť podľa toho, kedy sa dané množstvo sušeného odtučneného mlieka určeného na predaj dostalo na sklad a kde sa nachádza.

Komisia sa môže rozhodnúť, že verejná súťaž sa neuskutoční.

Rozhodnutie o jednotlivých verejných súťažiach bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 24b

Ponuka sa zamieta, ak je navrhnutá cena nižšia ako minimálna cena.

Článok 24c

1.   Intervenčná agentúra pristúpi k výberovému konaniu, pričom zachová pravidlá stanovené v odseku 2 až 5.

2.   Sušené odtučnené mlieko sa rozdeľuje podľa toho, kedy sa stalo súčasťou zásob, pričom sa začína od najstaršieho produktu z celkového množstva, ktoré je k dispozícii v sklade alebo v skladoch, ktoré určil operátor.

3.   Sušené odtučnené mlieko sa prideľuje tomu, kto navrhne najvyššiu cenu. Ak sa nevyčerpá množstvo sušeného odtučneného mlieka, ktoré sa nachádza v sklade, zostávajúce množstvo je pridelené ostatným účastníkom, a to v závislosti od výšky ceny, ktorú ponúknu, pričom sa začína najvyššou cenou.

4.   V prípade prijatia takej ponuky, ktorá by prevyšovala množstvo sušeného odtučneného mlieka k dispozícii v danom sklade, je predkladateľovi pridelené len to množstvo, ktoré je k dispozícii v tomto sklade.

Intervenčná agentúra však môže určiť po dohode s predkladateľom iné sklady, aby sa tak dosiahlo množstvo vyjadrené v ponuke.

5.   V prípade, že následkom prijatia viacerých ponúk, ktoré udávajú rovnaké ceny pre jeden sklad, budú prevýšené dostupné množstvá, toto dostupné množstvo sa rozdelí podľa pomerov, ktoré zodpovedajú daným ponukám.

Keby toto rozdelenie viedlo k tomu, že by sa prideľovali menšie množstvá ako päť ton, začne sa prideľovať žrebovaním.

6.   Členské štáty oznámia Komisii meno a adresu každého predkladateľa, ktorému prislúcha zakódované číslo v zmysle článku 24a ods. 1, a to najneskôr v tretí pracovný deň v týždni, ktorý nasleduje po uverejnení rozhodnutia, ktoré je stanovené v článku 24a ods. 2.

Článok 24d

Práva a povinnosti vyplývajúce z pridelenia sú neprenosné.

Článok 24e

1.   Intervenčná agentúra oznámi každému predkladateľovi výsledok jeho účasti na danej verejnej súťaži.

Záruka stanovená v článku 23 ods. 3 písm. c) bude v prípade neúspešných ponúk vrátená bez meškania.

2.   Predtým, ako vydražiteľ verejnej súťaže prevezme sušené odtučnené mlieko, v lehote stanovenej v článku 24f ods. 2 zaplatí intervenčnej agentúre sumu, ktorá zodpovedá ponuke a množstvu, ktoré si chce vyzdvihnúť.

Článok 24f

1.   Po prevode platby stanovenom v článku 24e ods. 2 intervenčná agentúra vydá povolenie na prevzatie, kde sa uvádza:

a)

množstvo, za ktoré bola zaplatená zodpovedajúca suma;

b)

sklad, kde je uskladnené sušené odtučnené mlieko;

c)

dátum, do ktorého si musí vydražiteľ verejnej súťaže sušené mlieko prevziať.

2.   Vydražiteľ si do tridsiatich dní po uplynutí lehoty stanovenej v článku 22 ods. 2 prevezme sušené odtučnené mlieko, ktoré mu bolo pridelené. Toto mlieko môže prevziať po častiach, ale žiadna z týchto častí nemôže mať menej ako 5 ton. V prípade, že množstvo v danom sklade je menšie ako 5 ton, je možné ho prevziať.

Ak si vydražiteľ nevyzdvihne sušené odtučnené mlieko v lehote stanovenej v prvom pododseku, skladné poplatky znáša vydražiteľ a počítajú sa od prvého dňa po uplynutí spomenutej lehoty. Takisto znáša riziká skladovania. Toto neplatí v prípade zásahu vyššej sily.

3.   Záruka, ktorú stanovuje aplikácia článku 23 ods. 3 písm. c) a týka sa prevzatého množstva, sa vráti bez meškania v lehote, ktorú stanovuje ods. 2 prvý pododsek tohto článku.

V prípade vyššej sily spomenutej v ods. 2 druhom pododseku intervenčná agentúra prijme opatrenia, ktoré považuje za potrebné, a pritom vezme do úvahy spomenuté okolnosti.“

3.

Článok 36 sa nahrádza týmto textom:

„Článok 36

1.   Členské štáty oznámia každý týždeň najneskôr v pondelok pred 15. hodinou (bruselského času) Komisii, aké množstvá sušeného odtučneného mlieka v minulom týždni:

a)

boli ponúknuté na predaj podľa článku 5;

b)

sa stali predmetom zmluvy na súkromné uskladnenie podľa článku 28.

2.   Keď sa ukáže, že ponuky stanovené v článku 5 dosiahli 80 000 ton, informácie stanovené v odseku 1 písm. a) tohto článku sa budú oznamovať každodenne pred 15 hodinou (bruselského času) a budú sa vzťahovať na množstvá sušeného odtučneného mlieka, ktoré boli ponúknuté v predchádzajúci deň.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v tretí deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v jeho celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2131/2003 (Ú. v. EÚ L 320, 5.12.2003, s. 3).


17.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 245/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1320/2004

zo 16. júla 2004

o výdaji dovozných povolení na cesnak pre trimestrálne obdobie od 1. septemba do 30. novemba 2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 565/2002 z 2. apríla 2002, ktoré určuje spôsob riadenia tarifných kvót a ktoré zavádza režim potvrdení o pôvode pre cesnak dovážaný z tretích krajín (2), najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Množstvá, na ktoré podali tradiční a noví dovozcovia v dňoch 12. a 13. júla 2004 žiadosti o vydanie povolení podľa článku 5 ods. 2 nariadenia č. 565/2002, presahujú disponibilné množstvá pre produkty pochádzajúce z Číny a zo všetkých tretích krajín s výnimkou Číny a Argentíny.

(2)

Má sa určiť, do akej miery sa môže vyhovieť žiadostiam o výdaj povolení, podaným Komisii dňa 15. júla 2004, a podľa kategórií dovozcov a pôvodu produktov určiť dátumy, do ktorých musí byť výdaj povolení pozastavený,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadostiam o dovozné povolenia, podaným v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 565/2002 v dňoch 12. a 13. júla 2004 a predloženým Komisii dňa 15. júla 2004, sa vyhovuje do miery percentuálneho podielu požadovaných množstiev uvedených v prílohe I.

Článok 2

Pre príslušnú kategóriu dovozcov a pôvod produktov sa žiadosti o dovozné povolenia podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 565/2002 o trimestrálnom období od 1. septemba za do 30. novemba 2004, ktoré boli podané po 13. júla 2004 a pred dátumom uvedeným v prílohe II, zamietajú.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 11.


PRÍLOHA I

Pôvod produktov

Povolený percentuálny podiel

Čína

Tretie krajiny s výnimkou Číny a Argentíny

Argentína

tradiční dovozcovia

(článok 2 bod c), nariadenia (ES) č. 565/2002)

12,404 %

100,000 %

X

noví dovozcovia

(článok 2 bod e), nariadenia (ES) č. 565/2002)

0,845 %

31,988 %

X

„X“

:

Pre tento pôvod nie je žiadny podiel pre daný trimester.

„—“

:

Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


PRÍLOHA II

Pôvod produktov

Dátumy

Čína

Tretie krajiny s výnimkou Číny a Argentíny

Argentína

tradiční dovozcovia

(článok 2, bod c), nariadenia (ES) č. 565/2002)

30.11.2004

noví dovozcovia

(článok 2, bod e), nariadenia (ES) č. 565/2002)

30.11.2004

4.10.2004


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

17.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 245/17


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2004/551/SZBP

z 12. júla 2004

o zriadení Európskej obrannej agentúry

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Európska rada na zasadnutí v Solúne 19. – 20. júna 2003 poverila „príslušné útvary Rady prijatím opatrení potrebných na vytvorenie medzivládnej agentúry v oblasti rozvoja obranných kapacít, výskumu, nadobúdania a výzbroje v priebehu roka 2004“.

(2)

Európska bezpečnostná stratégia schválená Európskou radou považuje založenie obrannej agentúry za dôležitý prvok v procese rozvoja flexibilnejších a účinnejších európskych vojenských zdrojov.

(3)

Európska obranná agentúra („agentúra“), ktorá by mala podliehať Rade a ktorá by mala byť otvorená účasti všetkých členských štátov, bude mať za cieľ rozvoj obranných kapacít v oblasti krízového riadenia, podporu a posilňovanie európskej spolupráce v oblasti vyzbrojovania, posilňovanie európskej obrannej priemyselnej a technologickej základne (OPTZ) a vytvorenia konkurencieschopného európskeho trhu v oblasti obranných zariadení, ako aj podporu – ak je to vhodné, v spolupráci s výskumnými činnosťami spoločenstva – výskumu zameraného na vedúcu úlohu v oblasti strategických technológií pre budúce obranné a bezpečnostné kapacity, posilňujúc tak priemyselný potenciál Európy v tejto oblasti.

(4)

Mali by sa navrhnúť príslušné politiky a stratégie, v prípade potreby po porade s Komisiou a priemyslom, aby sa vybudovala vyvážená európska OPTZ, berúc do úvahy silné stránky priemyselných kapacít členských štátov.

(5)

Vytvorenie takejto agentúry by malo prispieť k uskutočňovaniu Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), najmä európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP).

(6)

Takáto agentúra sa tiež predvída v návrhu zmluvy, ktorou sa zakladá Ústava pre Európu.

(7)

Štruktúra agentúry by jej mala umožniť reagovať na požiadavky Európskej únie a jej členských štátov a, ak je to potrebné, plniť jej funkcie, spolupracovať s tretími štátmi, organizáciami a subjektmi.

(8)

Agentúra by mala budovať úzke pracovné vzťahy so súčasnými dojednaniami, skupinami a organizáciami, ako sú List o úmysle (Letter of Intent, LoI), Organizácia pre jednotnú spoluprácu v oblasti vyzbrojovania (Organisation de Coopération conjointe en matière d'Armement, OCCAR) a Západoeurópska skupina pre vyzbrojovanie (Western European Armaments Group, WEAG)/Západoeurópska organizácia pre vyzbrojovanie (Western European Armaments Organisation, WEAO), s cieľom prispôsobenia alebo začlenenia príslušných zásad a postupov podľa potreby.

(9)

Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec (GT/VS) by v súlade s článkom 26 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) mal mať vedúce miesto v štruktúre agentúry a zabezpečovať základné spojenie medzi agentúrou a Radou.

(10)

Pri vykonávaní svojej úlohy spojenej s politickým dohľadom a tvorením politiky by Rada mala vydať usmernenia pre agentúru.

(11)

Pri prijímaní usmernení a rozhodnutí, ktoré sa týkajú činnosti agentúry, by Rada mala zasadať v zložení ministrov obrany.

(12)

Akékoľvek usmernenia alebo rozhodnutia prijaté Radou, týkajúce sa práce agentúry, by mali byť pripravené v súlade s článkom 207 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

(13)

Právomoci prípravných a poradných útvarov Rady, najmä Výboru stálych zástupcov podľa článku 207 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, politického a bezpečnostného výboru (PBV) a vojenského výboru EÚ (EUMC) ostávajú nedotknuté.

(14)

Národní riaditelia pre vyzbrojovanie (National Armaments Directors, NAD) by pri príprave rozhodnutí Rady, týkajúcich sa agentúry, mali spôsobom, ktorý sa vymedzí, prijímať správy a prispievať k otázkam v rámci svojej príslušnosti.

(15)

Agentúra by mala mať právnu subjektivitu potrebnú na vykonávanie jej funkcií a dosiahnutie jej cieľov, zachovávajúc pritom úzke spojenie s Radou a plne rešpektujúc príslušnosť Európskej únie a jej orgánov.

(16)

Malo by sa stanoviť, že rozpočty v správe agentúry môžu v jednotlivých prípadoch prijímať zo všeobecného rozpočtu Európskej únie príspevky na iné ako administratívne náklady, pričom sa plne dodržujú pravidlá, postupy a rozhodovacie procesy, ktoré sa na ne vzťahujú, vrátane článku 28 ods. 3 ZEÚ.

(17)

Agentúra by popri svojej otvorenosti k účasti všetkých členských štátov mala tiež poskytnúť osobitným skupinám členských štátov možnosť na vytvorenie ad hoc projektov alebo programov.

(18)

Agentúra by mala mať rozhodovacie postupy, ktoré by jej umožnili efektívne plniť jej úlohy, rešpektujúc pritom národné bezpečnostné a obranné politiky zúčastnených členských štátov.

(19)

Agentúra by mala plniť svoje poslanie v súlade s článkom 3 ZEÚ a plne rešpektujúc článok 47 ZEÚ.

(20)

Agentúra by mala konať v úplnom súlade s bezpečnostnými normami a pravidlami EÚ.

(21)

V súlade s článkom 6 Protokolu o postavení Dánska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na príprave a vykonávaní rozhodnutí a akcií Európskej únie, ktoré majú obranné dôsledky. Dánsko sa preto nezúčastnilo na príprave a prijatí tejto jednotnej akcie a nebude ňou viazané,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

KAPITOLA I

ZRIADENIE, POSLANIE A ÚLOHY AGENTÚRY

Článok 1

Zriadenie

1.   Týmto sa zriaďuje Agentúra v oblasti rozvoja obranných kapacít, výskumu, nadobúdania a výzbroje (Európska obranná agentúra), ďalej len „agentúra“.

2.   Agentúra koná pod vedením Rady a v rámci jednotného inštitucionálneho rámca Európskej únie, podporujúc SZBP a EBOP, bez toho, aby bola dotknutá príslušnosť orgánov EÚ a útvarov Rady. Poslaním agentúry nie sú dotknuté právomoci Európskeho spoločenstva a je v plnom súlade s článkom 47 ZEÚ.

3.   Agentúra je otvorená účasti všetkých členských štátov EÚ viazaných touto jednotnou akciou. Členské štáty, ktoré si želajú bezprostredne sa zúčastňovať práce agentúry, oznámia svoj zámer Rade a informujú GT/VS v čase prijatia tejto jednotnej akcie.

4.   Každý členský štát, ktorý si po prijatí tejto jednotnej akcie želá zúčastňovať sa práce agentúry alebo ktorý si želá vystúpiť z agentúry, oznámi svoj zámer Rade a informuje GT/VS. Akékoľvek technické a finančné opatrenia potrebné pre účasť alebo vystúpenie stanoví riadiaci výbor.

5.   Agentúra má svoje sídlo v Bruseli.

Článok 2

Poslanie

1.   Poslaním agentúry je podporovať Radu a členské štáty v ich úsilí zlepšiť obranné kapacity EÚ v oblasti krízového riadenia a napomáhať EBOP v jej súčasnom stave a budúcom vývoji.

2.   Poslaním agentúry nie sú dotknuté právomoci členských štátov v oblasti obrany.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto jednotnej akcie:

„zúčastnené členské štáty“ znamenajú členské štáty Európskej únie, ktoré sa zúčastňujú na činnosti agentúry,

„prispievajúce členské štáty“ znamenajú zúčastnené členské štáty Európskej únie, ktoré prispievajú na konkrétny projekt alebo program.

Článok 4

Politický dohľad a podávanie správ

1.   Agentúra pôsobí pod vedením a politickým dohľadom Rady, ktorej podáva pravidelné správy a od ktorej prijíma pravidelné usmernenia.

2.   Agentúra pravidelne podáva Rade správy o svojej činnosti, najmä:

a)

každoročne v máji predkladá Rade správu o činnosti agentúry za predchádzajúci a bežný rok;

b)

každoročne v novembri predkladá Rade správu o činnosti agentúry za bežný rok a poskytne informácie o prvkoch návrhu pracovného programu agentúry a rozpočtov na nasledujúci rok.

Agentúra poskytne Rade včas informácie o dôležitých otázkach, ktoré sa majú predložiť na rozhodnutie riadiacemu výboru.

3.   Rada každoročne vydáva jednomyseľne, podľa potreby po porade s PBV alebo iným príslušným útvarom Rady, usmernenia týkajúce sa práce agentúry, najmä s ohľadom na jej pracovný program. Pracovný program agentúry sa vypracuje v rámci týchto usmernení.

4.   Rada každé tri roky jednomyseľne schvaľuje finančný rámec pre agentúru na nasledujúce tri roky. Tento finančný rámec určuje priority a predstavuje právne záväzný strop. Prvý finančný rámec zahŕňa obdobie rokov 2006 – 2008.

5.   Agentúra môže Rade a Komisii adresovať odporúčania potrebné na vykonávanie jej poslania.

Článok 5

Funkcie a úlohy

1.   Agentúra pri plnení svojich funkcií a úloh rešpektuje právomoci Európskeho spoločenstva a orgánov EÚ.

2.   Plnením funkcií a úloh agentúry nie sú dotknuté právomoci členských štátov v oblasti obrany.

3.   Agentúra je činná v týchto hlavných oblastiach:

3.1.

Rozvoj obranných kapacít v oblasti krízového riadenia, najmä formou:

3.1.1.

identifikácie budúcich požiadaviek, ktoré sa týkajú obranných kapacít EÚ v kvantitatívnom a kvalitatívnom význame (zahŕňajúc sily, ako aj zariadenie), a to spoločne s príslušnými útvarmi Rady a za použitia Mechanizmu rozvoja kapacít (MRK);

3.1.2.

koordinácie Európskeho akčného plánu pre kapacity (EAPK) a akéhokoľvek nasledujúceho plánu;

3.1.3.

preskúmania, posúdenia a vyhodnotenia záväzkov vo vzťahu ku kapacitám, ktoré prijali členské štáty prostredníctvom procesu EAPK, pomocou kritérií, ktoré schvália členské štáty, a za použitia MRK;

3.1.4.

podpory a koordinácie zosúladenia vojenských požiadaviek;

3.1.5.

identifikácie a predloženia spoločných aktivít v operačnej oblasti;

3.1.6.

poskytnutia ohodnotení finančných priorít pre rozvoj a nadobúdanie kapacít.

3.2.

Podpora a posilnenie európskej spolupráce v oblasti vyzbrojovania, najmä formou:

3.2.1.

podpory a predloženia nových mnohostranných projektov v oblasti spolupráce s cieľom splniť súčasné i budúce požiadavky EBOP, ktoré sa týkajú kapacít;

3.2.2.

úsilia koordinovať existujúce programy vykonávané členskými štátmi;

3.2.3.

prevzatia zodpovednosti za riadenie osobitných programov na žiadosť členských štátov (prostredníctvom OCCAR, prípadne iných zoskupení pre riadenie programov);

3.2.4.

podpory nákladovo efektívneho a účinného verejného obstarávania pomocou identifikovania a rozširovania osvedčených postupov.

3.3.

Úsilie posilniť OPTZ a vytvoriť medzinárodne konkurencieschopný európsky trh obranných zariadení, najmä formou:

3.3.1.

rozvoja príslušných politík a stratégií v spolupráci s Komisiou a priemyslom podľa potreby;

3.3.2.

pokračovania v rozvoji a zosúladení príslušných predpisov a nariadení na celoeurópskej úrovni (najmä uplatňovaním príslušných predpisov uvedených v rámcovej dohode LoI v rámci celej EÚ).

3.4.

Zlepšenie efektívnosti Európskeho obranného výskumu a technológie (V&T), najmä formou:

3.4.1.

podpory – v prípade potreby v spolupráci s výskumnými činnosťami spoločenstva – výskumu zameraného na plnenie budúcich požiadaviek na obranné a bezpečnostné kapacity, a tým posilňovania priemyselného a technologického potenciálu Európy v tejto oblasti;

3.4.2.

podpory efektívnejšie zameraného spoločného európskeho obranného V&T, vychádzajúc zo skúseností s príslušnými prvkami WEAG a WEAO;

3.4.3.

koordinácie a plánovania spoločných výskumných činností;

3.4.4.

povzbudzovania obranného V&T prostredníctvom štúdií a projektov;

3.4.5.

spravovania zmlúv v oblasti obranného V&T;

3.4.6.

úsilia maximalizovať v spolupráci s Komisiou doplnkovosť a synergiu medzi obrannými a civilnými alebo bezpečnostnými výskumnými programami.

Článok 6

Právna subjektivita

Agentúra má právnu subjektivitu potrebnú na vykonávanie jej funkcií a dosiahnutie jej cieľov. Členské štáty zabezpečia, aby agentúra požívala čo najširšiu právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony, aká je priznaná podľa ich práva právnickým osobám. Agentúra môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a nakladať s ním a môže byť účastníkom súdneho konania. Agentúra je oprávnená uzatvárať zmluvy so súkromnými alebo verejnými subjektmi alebo organizáciami.

KAPITOLA II

ORGÁNY A PERSONÁL AGENTÚRY

Článok 7

Vedúci agentúry

1.   Vedúcim agentúry je GT/VS pre SZBP.

2.   Vedúci agentúry je zodpovedný za celkovú organizáciu a fungovanie agentúry a zabezpečuje, že výkonný riaditeľ uskutočňuje usmernenia vydané Radou a rozhodnutia riadiaceho výboru; výkonný riaditeľ mu podáva správy.

3.   Vedúci agentúry predkladá správy agentúry Rade podľa článku 4 ods. 2.

4.   Vedúci agentúry je zodpovedný za dojednanie správnych dohôd s tretími štátmi a inými organizáciami, skupinami alebo subjektmi v súlade so smernicami riadiaceho výboru. V rámci takýchto dojednaní schválených riadiacim výborom zodpovedá vedúci agentúry za vytvorenie vhodných podmienok na prácu s nimi.

Článok 8

Riadiaci výbor

1.   Riadiaci výbor, zložený z jedného zástupcu z každého zúčastneného členského štátu, ktorý je oprávnený zaväzovať svoju vládu, a zo zástupcu Komisie je rozhodovacím orgánom agentúry. Riadiaci výbor koná v rámci usmernení vydaných Radou.

2.   Riadiaci výbor zasadá na úrovni ministrov obrany zúčastnených členských štátov alebo ich zástupcov. Riadiaci výbor zásadne zasadá najmenej dvakrát za rok na úrovni ministrov obrany.

3.   Vedúci agentúry zvoláva a predsedá zasadnutiam riadiaceho výboru. Vedúci agentúry zvolá zasadnutie do jedného mesiaca, ak o to požiadajú zúčastnené členské štáty.

4.   Vedúci agentúry môže preniesť právomoc predsedať zasadnutiam riadiaceho výboru na úrovni zástupcov ministrov.

5.   Riadiaci výbor môže zasadať v rôznom zložení (napríklad riaditelia národných obranných výskumov, národní riaditelia pre vyzbrojovanie, riaditelia pre národné obranné plánovanie alebo politiku).

6.   Zasadnutí riadiaceho výboru sa zúčastňuje:

výkonný riaditeľ agentúry alebo jeho zástupca,

predseda EUMC a NAD členského štátu predsedajúceho EÚ alebo ich zástupcovia.

7.   Riadiaci výbor sa môže rozhodnúť pozvať v prípade otázok spoločného záujmu:

generálneho tajomníka NATO,

vedúcich/predsedov iných zoskupení, organizácií alebo skupín, ktorých práca sa týka činnosti agentúry (napríklad LoI, WEAG/WEAO, OCCAR),

podľa potreby zástupcov tretích strán.

Článok 9

Úlohy a právomoci riadiaceho výboru

1.   V rámci usmernení Rady uvedených v článku 4 ods. 1 riadiaci výbor:

1.1.

schvaľuje správy určené na predloženie Rade;

1.2.

na základe návrhu predloženého vedúcim agentúry a najneskôr do 31. decembra každého roka schvaľuje ročný pracovný program agentúry na nasledujúci rok;

1.3.

najneskôr do 31. decembra každého roka prijíma všeobecný rozpočet agentúry v rámci limitov určených vo finančnom rámci agentúry tak, ako rozhodla Rada;

1.4.

v súlade s článkom 20 schvaľuje vytvorenie ad hoc projektov alebo programov v rámci agentúry;

1.5.

vymenúva výkonného riaditeľa a jeho zástupcu;

1.6.

rozhoduje o poverení agentúry jedným alebo viacerými členskými štátmi administratívnym a finančným riadením určitých činností v rámci jej poslania podľa článku 17;

1.7.

schvaľuje akékoľvek odporúčanie Rade alebo Komisii;

1.8.

prijíma rokovací poriadok agentúry;

1.9.

môže meniť a dopĺňať finančné ustanovenia pre plnenie všeobecného rozpočtu agentúry;

1.10.

môže meniť a dopĺňať predpisy a nariadenia platné pre zmluvný personál a vyslaných národných expertov;

1.11.

určuje technické a finančné opatrenia, ktoré sa týkajú účasti alebo vystúpenia členských štátov podľa článku 1 ods. 4;

1.12.

prijíma smernice vzťahujúce sa na rokovania vedúceho agentúry o správnych dohodách;

1.13.

schvaľuje ad hoc dojednania uvedené v článku 23 ods. 1;

1.14.

uzatvára správne dohody medzi agentúrou a tretími stranami uvedené v článku 25 ods.1;

1.15.

schvaľuje ročnú uzávierku a súvahu;

1.16.

prijíma všetky ďalšie potrebné rozhodnutia spojené s vykonávaním poslania agentúry.

2.   Riadiaci výbor prijíma rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou. Hlasy zúčastnených členských štátov sa vážia v súlade s článkom 23 ods. 2 ZEÚ. Na prijatie rozhodnutí kvalifikovanou väčšinou riadiaceho výboru sa vyžadujú najmenej dve tretiny hlasov zúčastnených členských štátov. Na hlasovaní sa zúčastnia iba zástupcovia zúčastnených členských štátov.

3.   Ak zástupca zúčastneného členského štátu v riadiacom výbore vyhlási, že z dôležitých a uvedených dôvodov národného záujmu zamýšľa namietať proti prijatiu rozhodnutia, ktoré sa má prijať kvalifikovanou väčšinou, hlasovanie sa neuskutoční. Tento zástupca môže postúpiť vec prostredníctvom vedúceho agentúry Rade s cieľom vydať podľa potreby usmernenia pre riadiaci výbor. Riadiaci výbor môže prípadne kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o postúpení veci Rade na rozhodnutie. Rada sa uznáša jednomyseľne.

4.   Riadiaci výbor môže na návrh výkonného riaditeľa alebo zúčastneného členského štátu rozhodnúť o zriadení:

a)

výborov na prípravu administratívnych a rozpočtových rozhodnutí riadiaceho výboru zložených z delegátov zúčastnených členských štátov a zástupcu Komisie;

b)

výborov špecializovaných v osobitných otázkach v rámci poslania agentúry. Tieto výbory sú zložené z delegátov zúčastnených členských štátov a, ak riadiaci výbor nerozhodne inak, zo zástupcu Komisie.

Rozhodnutie o zriadení takýchto výborov vymedzí ich mandát a dobu trvania.

Článok 10

Výkonný riaditeľ

1.   Výkonný riaditeľ a jeho zástupca sú vymenovaní riadiacim výborom na návrh vedúceho agentúry na obdobie troch rokov. Riadiaci výbor môže udeliť dvojročné predĺženie funkčného obdobia. Výkonný riaditeľ a jeho zástupca konajú pod vedením vedúceho agentúry a v súlade s rozhodnutiami riadiaceho výboru.

2.   Výkonný riaditeľ za pomoci svojho zástupcu prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie výkonnosti a efektívnosti činnosti agentúry. Je zodpovedný za dohľad a koordináciu funkčných jednotiek s cieľom zabezpečiť celkovú súdržnosť ich práce. Je vedúcim personálu agentúry.

3.   Výkonný riaditeľ je zodpovedný za:

3.1.

zabezpečenie vykonávania ročného pracovného programu agentúry;

3.2.

prípravu práce riadiaceho výboru, najmä návrhu ročného pracovného programu agentúry;

3.3.

zabezpečenie úzkej spolupráce s prípravnými útvarmi Rady a poskytovanie informácií týmto útvarom, najmä PBV a EUMC;

3.4.

prípravu návrhu ročného všeobecného rozpočtu, ktorý sa predloží riadiacemu výboru;

3.5.

prípravu správ uvedených v článku 4 ods. 2;

3.6.

prípravu výkazu príjmov a výdavkov a plnenie všeobecného rozpočtu agentúry a rozpočtov ad hoc projektov alebo programov, ktorými bola agentúra poverená;

3.7.

bežné riadenie agentúry;

3.8.

všetky bezpečnostné aspekty;

3.9.

všetky personálne záležitosti.

4.   Výkonný riaditeľ je v rámci pracovného programu a všeobecného rozpočtu agentúry oprávnený uzatvárať zmluvy a prijímať personál. Výkonný riaditeľ s povoľovacou právomocou v oblasti plnenia rozpočtov v správe agentúry.

5.   Výkonný riaditeľ sa zodpovedá riadiacemu výboru.

6.   Výkonný riaditeľ je právnym zástupcom agentúry.

Článok 11

Personál

1.   Personál agentúry vrátane výkonného riaditeľa pozostáva zo zmluvného a štatutárneho personálu prijatého spomedzi kandidátov zo všetkých zúčastnených členských štátov na základe čo najširšieho zemepisného zastúpenia, ako aj z orgánov EÚ. Personál agentúry je vyberaný výkonným riaditeľom na základe príslušnej odbornej spôsobilosti a znalostí a prostredníctvom spravodlivých a transparentných výberových konaní. Výkonný riaditeľ vopred zverejní podrobnosti o všetkých dostupných pozíciách a kritériá výberového konania. V každom prípade je prijímanie personálu zamerané na zabezpečenie služieb pre agentúru personálu na najvyššej úrovni schopností a výkonnosti.

2.   Na návrh výkonného riaditeľa a po porade s riadiacim výborom vymenuje vedúci agentúry členov personálu agentúry na vyššej riadiacej úrovni.

3.   Personál agentúry pozostáva z:

3.1.

pracovníkov prijatých priamo agentúrou na zmluvy na dobu určitú, vybratých spomedzi štátnych príslušníkov zúčastnených členských štátov. Rada schvaľuje jednomyseľne predpisy vzťahujúce sa na týchto pracovníkov. Riadiaci výbor preskúma a v prípade potreby zmení a doplní tieto predpisy do jedného roka od prijatia tejto jednotnej akcie;

3.2.

národných expertov vyslaných zúčastnenými členskými štátmi buď na miesta v rámci organizačnej štruktúry agentúry, alebo na špecifické úlohy a projekty. Rada, uznášajúca sa jednomyseľne, schvaľuje predpisy vzťahujúce sa na týchto expertov. Riadiaci výbor preskúma a v prípade potreby zmení a doplní tieto predpisy do jedného roka od prijatia tejto jednotnej akcie;

3.3.

úradníkov spoločenstva pridelených agentúre podľa potreby na dobu určitú a/alebo na konkrétne úlohy alebo projekty.

KAPITOLA III

ROZPOČET A FINANČNÉ PRAVIDLÁ

Článok 12

Rozpočtové zásady

1.   Rozpočty zostavené v eurách sú právne akty, ktorými sa pre každý finančný rok stanovujú a povoľujú všetky príjmy a výdavky v správe agentúry.

2.   Rozpočtové prostriedky sú schválené na dobu jedného finančného roka, ktorý začína 1. januára a končí 31. decembra toho istého roka.

3.   V každom rozpočte musia byť príjmy a výdavky v rovnováhe. Všetky príjmy a výdavky sú v príslušnom rozpočte zaúčtované v celosti bez vzájomných úprav.

4.   Rozpočet pozostáva z diferencovaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa skladajú z rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov, a z nediferencovaných rozpočtových prostriedkov.

5.   Viazané rozpočtové prostriedky zahŕňajú celkové náklady právnych záväzkov prijatých v bežnom finančnom roku. Záväzky však môžu byť prijaté v celku alebo v ročných splátkach. Viazané rozpočtové prostriedky sa zaúčtujú na základe právnych záväzkov prijatých do 31. decembra.

6.   Výdavkové rozpočtové prostriedky plynú na splatenie právnych záväzkov, ktoré boli prijaté v bežnom rozpočtovom roku a/alebo v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Platby sa zaúčtujú na základe rozpočtových záväzkov prijatých do 31. decembra.

7.   Príjmy za rozpočtový rok sa zaúčtujú za rozpočtový rok podľa čiastok prijatých v priebehu rozpočtového roka.

8.   Ani príjmy ani výdavky sa nesmú vynakladať inak, ako ich pridelením do riadku rozpočtu a v rámci limitov pridelených prostriedkov, ktoré sú pre ne vyčlenené.

9.   Rozpočtové prostriedky sa vynakladajú v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia, a to v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.

Článok 13

Všeobecný rozpočet

1.   Vedúci agentúry poskytne riadiacemu výboru do 30. júna každého roka celkový odhad návrhu všeobecného rozpočtu na nasledujúci rok, ktorý v plnej miere zohľadňuje limity ustanovené vo finančnom rámci.

2.   Vedúci agentúry predloží návrh všeobecného rozpočtu riadiacemu výboru do 30. septembra každého roka. Návrh zahŕňa:

a)

rozpočtové prostriedky potrebné na:

i)

krytie nákladov agentúry na prevádzku, personál a zasadnutia;

ii)

obstarávanie externého poradenstva, najmä operačnej analýzy nevyhnutnej pre agentúru na plnenie jej úloh a na osobitné výskumné a technologické činnosti pre spoločný prospech všetkých zúčastnených štátov, najmä technické prípadové štúdie a predrealizačné štúdie;

b)

výhľady príjmov potrebných na krytie výdavkov.

3.   Riadiaci výbor sa usiluje zabezpečiť, aby rozpočtové prostriedky uvedené v odseku 2 písm. a) bode ii) predstavovali významný podiel celkových rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 2. Tieto rozpočtové prostriedky odrážajú skutočné potreby a umožňujú agentúre plniť svoju operatívnu úlohu.

4.   K návrhu všeobecného rozpočtu je priložený podrobný plán organizácie a podrobné odôvodnenie.

5.   Riadiaci výbor môže jednomyseľne rozhodnúť, že návrh všeobecného rozpočtu bude zahŕňať aj konkrétny projekt alebo program, ak ide jasne o spoločný prospech všetkých zúčastnených členských štátov.

6.   Rozpočtové prostriedky sú rozdelené na hlavy a kapitoly, pričom výdavky sa zoskupujú podľa druhu alebo účelu a podľa potreby sú rozdelené ďalej do článkov.

7.   Každá hlava zahŕňa kapitolu nazvanú „provizórne rozpočtové prostriedky“. Tieto rozpočtové prostriedky sú vpísané, ak zo závažných dôvodov nemožno s istotou určiť potrebnú čiastku alebo rozsah použitia rozpočtových prostriedkov.

8.   Príjmy sa skladajú z:

a)

rôznych príjmov;

b)

príspevkov, ktoré platia zúčastnené členské štáty agentúry podľa stupnice hrubého národného dôchodku (HND).

Návrh všeobecného rozpočtu obsahuje riadky na zahrnutie účelovo viazaných príjmov a, ak je to možné, uvádza predpokladanú čiastku.

9.   Riadiaci výbor prijme návrh všeobecného rozpočtu do 31. decembra každého roka v rámci finančného rámca agentúry. Pritom riadiacemu výboru predsedá vedúci agentúry alebo ním vymenovaný zástupca z Generálneho sekretariátu Rady alebo člen riadiaceho výboru, ktorého vedúci agentúry vyzval, aby predsedal. Výkonný riaditeľ vyhlási, že rozpočet bol schválený, a oboznámi s tým zúčastnené členské štáty.

10.   Pokiaľ nie je na začiatku rozpočtového roka prijatý návrh všeobecného rozpočtu, môže sa čerpať každý mesiac suma rovnajúca sa najviac jednej dvanástine rozpočtových prostriedkov predchádzajúceho rozpočtového roka v každej kapitole alebo v inom pododdiele rozpočtu. Toto opatrenie však agentúre neumožňuje disponovať viac ako jednou dvanástinou rozpočtových prostriedkov stanovených počas prípravy návrhu všeobecného rozpočtu. Riadiaci výbor, uznášajúci sa kvalifikovanou väčšinou, môže na návrh výkonného riaditeľa povoliť výdavky presahujúce jednu dvanástinu. Výkonný riaditeľ môže požiadať o príspevky potrebné na krytie rozpočtových prostriedkov povolených týmto ustanovením, ktoré sú splatné do tridsiatich dní od odoslania žiadosti o príspevky.

Článok 14

Opravné rozpočty

1.   V prípade nevyhnutných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností môže výkonný riaditeľ predložiť návrh opravného rozpočtu v rámci limitov stanovených vo finančnom rámci.

2.   Návrh opravného rozpočtu sa zostaví, predloží a prijme a oznámi v súlade s rovnakými postupmi ako všeobecný rozpočet v rámci limitov stanovených vo finančnom rámci. Riadiaci výbor koná s náležitým ohľadom na naliehavosť záležitosti.

3.   Ak sa limity stanovené vo finančnom rámci považujú za nedostatočné vzhľadom na výnimočné a nepredvídané okolnosti, berúc taktiež do úvahy pravidlá ustanovené v odsekoch 2 a 3 článku 13, riadiaci výbor predloží na prijatie Rade, uznášajúcej sa jednomyseľne, opravný rozpočet.

Článok 15

Účelovo viazané príjmy

1.   Agentúra môže vo všeobecnom rozpočte dostávať finančné príspevky ako príjmy viazané na presne určené osobitné účely na krytie iných nákladov, ako sú uvedené v článku 13 ods. 2 písm. a) bode i):

a)

zo všeobecného rozpočtu Európskej únie pre každý jednotlivý prípad, pričom sa plne dodržujú pravidlá, postupy a rozhodovacie procesy, ktoré sa naň vzťahujú;

b)

od členských štátov, tretích štátov alebo iných tretích strán.

2.   Účelovo viazané príjmy sa môžu použiť iba na osobitné účely, na ktoré sú pridelené.

Článok 16

Príspevky a náhrady

1.   Stanovenie príspevkov, na ktoré sa vzťahuje stupnica HND.

1.1.

Ak sa uplatňuje stupnica HND, je rozdelenie príspevkov medzi členské štáty, od ktorých sa vyžaduje príspevok, stanovené v súlade so stupnicou hrubého národného produktu podľa článku 28 ods. 3 ZEÚ a v súlade s rozhodnutím Rady č. 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (1) alebo akýmkoľvek iným rozhodnutím Rady, ktoré ho môže nahradiť.

1.2.

Údaje pre výpočet každého príspevku sú stanovené v stĺpci „vlastné zdroje HND“ v tabuľke „Súhrn financovania všeobecného rozpočtu podľa typu vlastných zdrojov a podľa členského štátu“, ktorá tvorí dodatok k poslednému rozpočtu prijatému Európskymi spoločenstvami. Príspevok každého členského štátu, v prípade ktorého je príspevok splatný, je úmerný podielu HND tohto členského štátu v celkovej sume HND členských štátov, ktorých príspevok je splatný.

2.   Rozvrh platieb príspevkov:

2.1.

Príspevky určené na financovanie všeobecného rozpočtu uhrádzajú zúčastnené členské štáty agentúry v troch rovnakých splátkach k 15. februáru, 15. júnu a 15. októbru príslušného rozpočtového roka.

2.2.

V prípade prijatia opravného rozpočtu dotknuté členské štáty uhrádzajú potrebné príspevky do 60 dní od odoslania žiadosti o príspevky.

2.3.

Každý členský štát hradí bankové poplatky súvisiace s platbou svojich príspevkov.

Článok 17

Správa výdavkov agentúrou v mene členských štátov

1.   Riadiaci výbor môže na návrh výkonného riaditeľa alebo členského štátu rozhodnúť o poverení agentúry členskými štátmi administratívnym a finančným riadením určitých činností v rámci jej poslania, a to na zmluvnom základe.

2.   Riadiaci výbor môže svojím rozhodnutím poveriť agentúru uzatvárať zmluvy v mene určitých členských štátov. Môže poveriť agentúru vopred vyzbierať od týchto členských štátov finančné prostriedky potrebné na plnenie uzatvorených zmlúv.

Článok 18

Plnenie rozpočtu

1.   Finančné ustanovenia vzťahujúce sa na všeobecný rozpočet agentúry prijme Rada, uznášajúca sa jednomyseľne. Riadiaci výbor preskúma a, ak je to potrebné, zmení a doplní tieto ustanovenia v priebehu jedného roka od prijatia tejto jednotnej akcie.

2.   Riadiaci výbor prijme v prípade potreby na návrh výkonného riaditeľa ďalšie vykonávacie pravidlá plnenia a kontroly všeobecného rozpočtu, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie, bez toho, aby boli dotknuté pravidlá spoločenstva. Riadiaci výbor najmä zabezpečí, aby sa primerane zohľadnila bezpečnosť poskytovania a dodržiavali sa požiadavky na ochranu tajných údajov a práv duševného vlastníctva.

3.   Finančné ustanovenia a pravidlá uvedené v tomto článku sa nevzťahujú na ad hoc projekty a programy uvedené v článkoch 20 a 21.

Článok 19

Počiatočný rozpočet na rok 2004 a rozpočet na rok 2005

1.   Počiatočný všeobecný rozpočet na rozpočtový rok 2004, zameraný na prvotné opatrenia, bude taký, ako sa uvádza vo finančnom výkaze, ktorý má byť predložený spolu s jednotnou akciou. Prvý rozpočtový rok začína deň po nadobudnutí účinnosti tejto jednotnej akcie.

2.   Počiatočný všeobecný rozpočet je financovaný príspevkami od zúčastnených členských štátov splatnými čo najskôr, najneskôr však do 45 dní od odoslania žiadostí o príspevky vedúcim agentúry, generálnym tajomníkom Rady Európskej únie.

3.   Všeobecný rozpočet na rozpočtový rok 2005 prijme riadiaci výbor so súhlasom Rady, uznášajúcej sa jednomyseľne.

KAPITOLA IV

AD HOC PROJEKTY ALEBO PROGRAMY A S NIMI SÚVISIACE ROZPOČTY

Článok 20

Schvaľovanie ad hoc projektov alebo programov a s nimi súvisiacich ad hoc rozpočtov (Kategória A)

1.   Jeden alebo viac zúčastnených členských štátov alebo výkonný riaditeľ môžu predložiť riadiacemu výboru ad hoc projekt alebo program v rámci poslania agentúry, ktorý predpokladá všeobecnú účasť zúčastnených členských štátov. Riadiaci výbor je informovaný o prípadne predloženom ad hoc rozpočte súvisiacom s navrhovaným projektom alebo programom, ako aj o možných príspevkoch tretích strán.

2.   Spravidla prispievajú všetky zúčastnené členské štáty. O svojich zámeroch v tomto smere informujú výkonného riaditeľa.

3.   Vypracovanie ad hoc projektu alebo programu schvaľuje riadiaci výbor.

4.   Riadiaci výbor môže na návrh výkonného riaditeľa alebo zúčastneného členského štátu rozhodnúť o zriadení výboru pre dohľad nad riadením a uskutočňovaním ad hoc projektu alebo programu. Výbor je zložený z delegátov z každého prispievajúceho členského štátu a, ak na projekt alebo program prispieva spoločenstvo, aj zo zástupcu Komisie. Rozhodnutie riadiaceho výboru vymedzí mandát tohto výboru a dobu trvania.

5.   Pri ad hoc projekte alebo programe prispievajúce členské štáty na zasadnutí riadiaceho výboru schvaľujú:

a)

predpisy upravujúce riadenie projektu alebo programu;

b)

ak je to vhodné, ad hoc rozpočet pre daný projekt alebo program, kľúč pre príspevky a potrebné vykonávacie pravidlá;

c)

účasť tretích strán vo výbore uvedenom v odseku 4. Ich účasťou nie je dotknutá rozhodovacia autonómia EÚ.

6.   Ak spoločenstvo prispieva na ad hoc projekty alebo programy, Komisia sa zúčastňuje na rozhodovaní podľa odseku 5, plne rešpektujúc rozhodovacie postupy platné pre všeobecný rozpočet EÚ.

Článok 21

Schvaľovanie ad hoc projektov alebo programov a s nimi súvisiacich ad hoc rozpočtov (Kategória B)

1.   Jeden alebo viaceré zúčastnené členské štáty môžu informovať riadiaci výbor, že majú v úmysle vytvoriť ad hoc projekt alebo program v rámci poslania agentúry a, ak je to vhodné, súvisiaci ad hoc rozpočet. Riadiaci výbor je informovaný o prípadnom ad hoc rozpočte súvisiacom s navrhovaným projektom alebo programom a, ak je to relevantné, o podrobnostiach týkajúcich sa ľudských zdrojov pre daný projekt alebo program, ako aj o možných príspevkoch tretích strán.

2.   V záujme maximalizácie možností spolupráce sú všetky zúčastnené členské štáty informované o ad hoc projekte alebo programe vrátane základov, na ktorých sa môže v primeranom čase rozšíriť účasť tak, aby mohol ktorýkoľvek zúčastnený členský štát vyjadriť svoj záujem o pripojenie sa, ak si to želá. Iniciátor(-i) takéhoto projektu alebo programu sa naviac budú usilovať zabezpečiť čo najširšiu účasť. Iniciátori projektu stanovia účasť pre každý jednotlivý prípad.

3.   Ad hoc projekt alebo program sa potom pokladá za projekt alebo program agentúry, pokiaľ riadiaci výbor v lehote jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 1 nerozhodne inak.

4.   Akýkoľvek zúčastnený členský štát, ktorý má v neskoršej etape záujem o účasť na ad hoc projekte alebo programe, oznámi svoj zámer prispievajúcim členským štátom. Prispievajúce členské štáty do dvoch mesiacov od doručenia tohto oznámenia medzi sebou rozhodnú o účasti dotknutého členského štátu, zohľadňujúc základ určený v čase oboznámenia členských štátov s projektom alebo programom.

5.   Prispievajúce členské štáty medzi sebou prijímajú rozhodnutia potrebné na ustanovenie a uskutočňovanie ad hoc projektu alebo programu a, ak je to vhodné, aj súvisiaci rozpočet. Ak spoločenstvo prispieva na taký projekt alebo program, Komisia sa zúčastňuje na rozhodovaní podľa tohto odseku, plne rešpektujúc rozhodovacie postupy platné pre všeobecný rozpočet EÚ. Prispievajúce členské štáty podľa potreby informujú riadiaci výbor o vývoji tohto projektu alebo programu.

Článok 22

Príspevky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie na ad hoc rozpočty

Môžu sa uskutočniť príspevky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie na ad hoc rozpočty zostavené pre ad hoc projekty alebo programy uvedené v článkoch 20 a 21.

Článok 23

Účasť tretích strán

1.   Tretie strany môžu prispievať na konkrétny ad hoc projekt alebo program ustanovený podľa článkov 20 alebo 21 a na súvisiaci rozpočet. Riadiaci výbor, uznášajúci sa kvalifikovanou väčšinou, schvaľuje potrebné ad hoc dojednania medzi agentúrou a tretími stranami pre každý jednotlivý projekt alebo program.

2.   Pri projektoch podľa článku 20 prispievajúce členské štáty, zasadajúce v rámci riadiaceho výboru, schvaľujú všetky potrebné podrobnosti s dotknutými tretími stranami vo vzťahu k ich príspevkom.

3.   Pri projektoch podľa článku 21 prispievajúce členské štáty rozhodujú o všetkých potrebných podrobnostiach s dotknutými tretími stranami vo vzťahu k ich príspevkom.

4.   V prípade, že na ad hoc projekt alebo program prispieva spoločenstvo, Komisia sa zúčastňuje na rozhodovaní podľa odsekov 2 a 3.

KAPITOLA V

VZŤAHY S KOMISIOU

Článok 24

Účasť na činnosti agentúry

1.   Komisia je členom riadiaceho výboru bez práva hlasovať a je plne zapojená do činnosti agentúry.

2.   Komisia sa môže v mene spoločenstva zúčastniť aj projektov a programov agentúry.

3.   Agentúra vypracuje potrebné správne dohody a nadviaže pracovné vzťahy s Komisiou, najmä v súvislosti s výmenou odborných znalostí a poradenstva v oblastiach, v ktorých má činnosť spoločenstva význam pre poslanie agentúry a v ktorých činnosť agentúry súvisí s činnosťou spoločenstva.

4.   Vzájomnou dohodou medzi agentúrou a Komisiou alebo vzájomnou dohodou medzi prispievajúcimi členskými štátmi a Komisiou sa pre každý jednotlivý prípad stanovia nevyhnutné dojednania na pokrytie príspevku zo všeobecného rozpočtu EÚ podľa článkov 15 a 22.

KAPITOLA VI

VZŤAHY S TRETÍMI ŠTÁTMI, ORGANIZÁCIAMI A SUBJEKTMI

Článok 25

Vzťahy s tretími štátmi, organizáciami a subjektmi

1.   Na účely plnenia svojho poslania môže agentúra uzatvárať s tretími štátmi, organizáciami a subjektmi správne dohody. Takéto správne dohody zahŕňajú najmä:

a)

zásady vzťahu medzi agentúrou a treťou stranou;

b)

ustanovenia pre poradenstvo v oblastiach týkajúcich sa činnosti agentúry;

c)

otázky bezpečnosti.

Pritom rešpektuje jednotný inštitucionálny rámec a rozhodovaciu autonómiu EÚ. Každú takúto dohodu uzatvára riadiaci výbor po schválení Radou, uznášajúcou sa jednomyseľne.

2.   Agentúra rozvíja úzke pracovné vzťahy s príslušnými zložkami OCCAR, s rámcovou dohodou LoI a s WEAG/WEAO s cieľom zahrnúť tieto zložky alebo prispôsobiť sa vo vhodnom čase ich zásadám a postupom, podľa potreby a na základe vzájomnej dohody.

3.   Vzájomná transparentnosť a koherentný rozvoj v oblasti kapacít sa zabezpečuje uplatňovaním postupov MRK. Ďalšie pracovné vzťahy medzi agentúrou a príslušnými orgánmi NATO sa definuje v správnej dohode uvedenej v odseku 1, pričom sa plne rešpektuje stanovený rámec spolupráce a poradenstva medzi EÚ a NATO.

4.   S cieľom uľahčiť ich možnú účasť na projektoch a programoch a v rámci dohôd uvedených v odseku 1 je agentúra splnomocnená vytvárať pracovné vzťahy s inými organizáciami a subjektmi, ako sú uvedené v odsekoch 2 a 3.

5.   S cieľom uľahčiť ich možnú účasť na konkrétnych projektoch a programoch a v rámci dohôd uvedených v odseku 1 je agentúra oprávnená vytvárať pracovné vzťahy s tretími štátmi.

6.   Členským štátom WEAG, ktoré nie sú členmi EÚ, sa zabezpečí najväčšia možná transparentnosť vo vzťahu k špecifickým projektom a programom agentúry pre ich prípadnú účasť na nich. Na tento účel sa zriaďuje poradný výbor, ktorý poskytuje fórum na výmenu názorov a informácií o otázkach spoločného záujmu, spadajúcich do rozsahu poslania agentúry. Predsedá mu výkonný riaditeľ alebo jeho zástupca. Skladá sa zo zástupcov každého zúčastneného členského štátu, zástupcu Komisie a zástupcov členských štátov WEAG, ktoré nie sú členmi EÚ, v súlade s podmienkami, ktoré sa s nimi dohodnú.

7.   Európske členské štáty NATO, ktoré nie sú členmi EÚ, sa môžu na základe žiadosti tiež zúčastňovať zasadnutí poradného výboru uvedeného v odseku 6 v súlade s podmienkami, ktoré sa s nimi dohodnú.

8.   Poradný výbor uvedený v odseku 6 môže tiež slúžiť ako fórum pre dialóg s ďalšími tretími stranami o špecifických otázkach vzájomného záujmu v rámci poslania agentúry a môže slúžiť na zabezpečenie plnej informovanosti o vývoji v otázkach spoločného záujmu a o možnostiach budúcej spolupráce.

KAPITOLA VII

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 26

Výsady a imunity

Výsady a imunity potrebné na plnenie úloh agentúry, výkonného riaditeľa a personálu agentúry sa stanovia v dohode medzi zúčastnenými členskými štátmi.

Článok 27

Revízna doložka

Vedúci agentúry predloží najneskôr tri roky od nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie alebo od nadobudnutia platnosti Zmluvy, ktorou sa zakladá Ústava pre Európu, podľa toho, ktorý dokument nadobudne účinnosť alebo platnosť skôr, správu riadiacemu výboru o vykonávaní tejto jednotnej akcie s ohľadom na jej možnú revíziu Radou.

Článok 28

Právna zodpovednosť

1.   Zmluvná zodpovednosť agentúry sa spravuje právom rozhodujúcim pre dotknutú zmluvu.

2.   Osobná zodpovednosť personálu vo vzťahu k agentúre sa spravuje príslušnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na agentúru.

Článok 29

Prístup k dokumentom

Riadiaci výbor na návrh výkonného riaditeľa prijíma pravidlá prístupu verejnosti k dokumentom agentúry, berúc do úvahy zásady a obmedzenia stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (2).

Článok 30

Bezpečnosť

1.   Na agentúru sa vzťahujú bezpečnostné predpisy Rady, ktoré sú vymedzené v rozhodnutí Rady č. 2001/264/ES (3).

2.   Agentúra zabezpečí primeranú bezpečnosť a rýchlosť jej externej komunikácie.

Článok 31

Jazykový režim

Jazykový režim agentúry stanoví Rada, uznášajúca sa jednomyseľne.

Článok 32

Prechodné opatrenia

GT/VS prijme opatrenia potrebné na operatívne zriadenie agentúry. Na tento účel môže až do vymenovania výkonného riaditeľa tiež vykonávať jemu zverené právomoci v súvislosti s touto jednotnou akciou.

Článok 33

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť v deň jej prijatia.

Článok 34

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. júla 2004

Za Radu

Predseda

B. BOT


(1)  Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.

(2)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(3)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 245/s3


OZNÁMENIE PRE ČITATEĽOV

Vzhľadom na situáciu, ktorá sa vyskytla v súvislosti s rozšírením, boli niektoré vydania úradného vestníka z 30. apríla 2004 publikované zjednodušeným spôsobom v jedenástich, k spomínanému dátumu oficiálnych, jazykoch.Rozhodlo sa, že akty, ktoré vyšli v uvedených úradných vestníkoch, sa budú ako korigendá znovu publikovať v tradičnej úprave úradného vestníka.Z týchto príčin sa úradné vestníky obsahujúce výlučne tieto korigendá publikovali iba v tých jedenástich jazykoch, ktoré sa ako oficiálne jazyky používali v období pred rozšírením. Preklady aktov do jazykov nových členských krajín sa budú publikovať v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, ktoré bude obsahovať texty inštitúcií a Európskej centrálnej banky prijaté pred 1. májom 2004.Nižšie uvedený zoznam obsahuje čísla úradných vestníkov z 30. apríla 2004 a im zodpovedajúcich korigend.

Ú. v. EÚ z 30. apríla 2004

Korigovaný Ú. v. EÚ

L 139

L 226 z 25. júna

L 144

L 199 zo 7. júna

L 146

L 225 z 25. júna

L 149

L 215 zo 16. júna

L 150

L 185 z 24. mája

L 151

L 208 z 10. júna

L 152

L 216 zo 16. júna

L 153

L 231 z 30. júna

L 154

L 189 z 27. mája

L 155

L 193 z 1. júna

L 156

L 202 zo 7. júna

L 157

L 195 z 2. júna

L 158

L 229 z 29. júna

L 159

L 184 z 24. mája

L 160

L 212 z 12. júna

L 161

L 206 z 9. júna

L 164

L 220 z 21. júna

L 165

L 191 z 28. mája

L 166

L 200 zo 7. júna

L 167

L 201 zo 7. júna