ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 243

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
15. júla 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1285/2004 zo 14. júla 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1286/2004 zo 14. júla 2004, ktoré sa vzťahuje na ustanovenie o rybolove tresky modrej (micromesistius australis) loďmi plávajúcimi pod belgickou vlajkou

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2004 z 13. júla 2004 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1288/2004 zo 14. júla 2004 o trvalom povolení niektorých doplnkových látok a dočasnom povolení nového použitia už povolenej doplnkovej látky v krmivách ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1289/2004 zo 14. júla 2004 o povolení doplnkovej látky Deccox®, ktorá patrí do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok, v krmivách na desať rokov ( 1 )

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1290/2004 zo 14. júla 2004, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore ryže

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2004 zo 14. júla 2004, ktoré stanovuje pre komerčnú kampaň v rokoch 2003/2004 špecifický prevodný koeficient v poľnohospodárstve pre minimálne ceny cukrovej repy, ako aj príspevky na produkciu a doplnkový príspevok v sektore cukru pre meny jednotlivých členských štátov, ktoré neprijali spoločnú menu

21

 

*

Nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom, ktorým sa stanovujú platové pomery predsedu a členov Komisie a prezidenta, sudcov, generálnych advokátov a tajomníka Súdneho dvora a predsedu, členov a tajomníka Súdu prvého stupňa

23

 

*

Nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77, ktorým sa stanovujú platové pomery členov Dvora audítorov

24

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie z 13. septembra 1999, ktorým sa stanovujú podmienky zamestnania generálneho tajomníka Rady Európskej únie, vysokého splnomocnenca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, a rozhodnutie, ktorým sa stanovujú podmienky zamestnania zástupcu generálneho tajomníka Rady Európskej únie

25

 

 

 

*

Oznam pre čitatel'ov

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

15.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1285/2004

zo 14. júla 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 14. júla 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

52,9

096

46,2

999

49,6

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

80,3

999

80,3

0805 50 10

382

134,1

388

56,7

508

63,6

524

62,8

528

48,2

999

73,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

83,5

400

120,1

404

86,3

508

70,0

512

86,3

524

83,4

528

76,5

720

83,6

804

86,7

999

86,3

0808 20 50

052

120,3

388

101,3

512

93,0

528

80,3

999

98,7

0809 10 00

052

194,9

999

194,9

0809 20 95

052

305,3

068

222,3

400

351,1

404

303,6

999

295,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

177,1

999

177,1

0809 40 05

388

108,3

512

91,6

624

170,8

999

123,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


15.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1286/2004

zo 14. júla 2004,

ktoré sa vzťahuje na ustanovenie o rybolove tresky modrej (micromesistius australis) loďmi plávajúcimi pod belgickou vlajkou

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktoré ustanovuje režim kontroly použiteľný pri spoločnej politike rybolovu (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 2287/2003 z 19. decembra 2003, ktoré ustanovuje možnosti rybolovu a spoločné podmienky zásob rýb a skupín rybných zásob na rok 2004, použiteľné vo vodách Európskych spoločenstiev a, v prípade lodí Európskych spoločenstiev, vo vodách, kde platia limity úlovkov (2), stanovuje kvóty pre tresku modrú (micromesistius australis) na rok 2004.

(2)

Z dôvodu zabezpečenia dodržiavania ustanovení o množstevných limitoch úlovkov zásob rýb, ktoré podliehajú kvóte, je potrebné, aby Komisia stanovila dátum, kedy sa budú pridelené kvóty, ustanovené pre úlovky lodí plávajúcich pod vlajkou členského štátu, považovať za vyčerpané.

(3)

Podľa informácií poskytnutých Komisii úlovky tresky modrej (micromesistius australis) vo vodách zóny CIEM VII a loďmi plávajúcimi pod belgickou vlajkou alebo úlovky, ktoré boli pripísané Belgicku, dosiahli pridelenú kvótu na rok 2004. Belgicko zakázalo pre tieto zásoby rybolov s platnosťou od 15. mája 2004. Odvtedy je potrebné tento dátum dodržiavať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kvóty pridelené Belgicku na rok 2004 pre úlovky tresky modrej (micromesistius australis) vo vodách zóny CIEM VII a lodí plávajúcich pod belgickou vlajkou alebo pre úlovky, ktoré boli pripísané Belgicku, sa považujú za vyčerpané.

Rybolov tresky modrej (micromesistius australis) vo vodách zóny CIEM VII a loďmi plávajúcimi pod belgickou vlajkou alebo rybolov pripísaný Belgicku, ako aj skladovanie úlovkov na palube, nakladanie a vykladanie úlovkov týchto lodí po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa zakazuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň, ktorý nasleduje po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 15. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2004

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybolov


(1)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1954/2003 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 344, 31.12.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 867/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 144).


15.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1287/2004

z 13. júla 2004

o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

zo zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

zo zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 (1), ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva,

zo zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá k nariadeniu (EHS) č. 2913/92 (2), a osobitne jeho článok 173 ods. 1,

keďže:

(1)

Články 173 až 177 nariadenia (EHS) č. 2454/93 predpokladajú, že Komisia pravidelne stanoví jednotkové hodnoty pre tovary uvedené v klasifikácii obsiahnutej v prílohe č. 26 uvedeného nariadenia.

(2)

Uplatnenie pravidiel a kritérií stanovených vo vyššie uvedených článkoch na skutočnosti oznámené Komisii na základe článku 173 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2454/93, má za následok stanovenie jednotkových hodnôt pre dotknuté tovary v rámci prílohy k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotkové hodnoty, ktoré predpokladá článok 173 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93, sú stanovené v tabuľke prílohy tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné v každom členskom štáte.

V Bruseli 13. júla 2004

Za Komisiu

Erkki LIIKANEN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariedenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2700/2000 (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariedenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. ES L 343, 31.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Kód

Opis

Hodnota jednotných cien na 100 kg

Druhy, odrody, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nové zemiaky

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cibuľa (iná ako sadzačka)

0703 10 19

34,09

19,83

1 073,58

253,45

533,42

8 580,91

117,71

22,57

14,54

154,25

8 175,90

1 360,09

313,12

22,79

 

 

 

 

1.40

Cesnak

0703 20 00

118,09

68,71

3 718,84

877,95

1 847,74

29 723,83

407,75

78,19

50,38

534,32

28 320,90

4 711,29

1 084,62

78,93

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

45,21

26,30

1 423,71

336,11

707,38

11 379,36

156,10

29,93

19,29

204,56

10 842,26

1 803,65

415,23

30,22

 

 

 

 

1.60

Kel

0704 10 00

1.80

Kapusta biela a kapusta červená

0704 90 10

32,49

18,90

1 023,14

241,54

508,36

8 177,73

112,18

21,51

13,86

147,00

7 791,75

1 296,19

298,40

21,71

 

 

 

 

1.90

Brokolica (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,74

1 934,49

456,70

961,17

15 461,93

212,11

40,67

26,21

277,95

14 732,14

2 450,75

564,20

41,06

 

 

 

 

1.100

Čínska kapusta

ex 0704 90 90

75,36

43,84

2 373,16

560,26

1 179,13

18 968,11

260,20

49,90

32,15

340,97

18 072,84

3 006,49

692,14

50,37

 

 

 

 

1.110

Hlávkový šalát

0705 11 00

1.130

Mrkva

ex 0706 10 00

26,74

15,56

842,07

198,80

418,39

6 730,46

92,33

17,70

11,41

120,99

6 412,79

1 066,79

245,59

17,87

 

 

 

 

1.140

Reďkovka

ex 0706 90 90

44,01

25,61

1 385,92

327,19

688,61

11 077,32

151,96

29,14

18,77

199,13

10 554,48

1 755,78

404,21

29,41

 

 

 

 

1.160

Hrach (Pisum sativum)

0708 10 00

345,68

201,12

10 885,93

2 569,95

5 408,78

87 008,61

1 193,58

228,88

147,47

1 564,08

82 901,89

13 791,06

3 174,93

231,04

 

 

 

 

1.170

Fazuľa:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

99,53

57,91

3 134,31

739,95

1 557,31

25 051,80

343,66

65,90

42,46

450,34

23 869,38

3 970,77

914,14

66,52

 

 

 

 

1.170.2

Fazuľa (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

126,14

73,39

3 972,27

937,78

1 973,66

31 749,44

435,54

83,52

53,81

570,73

30 250,89

5 032,36

1 158,53

84,31

 

 

 

 

1.180

Bôby

ex 0708 90 00

1.190

Artičoky

0709 10 00

1.200

Asperges

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelená

ex 0709 20 00

271,28

157,83

8 543,01

2 016,84

4 244,68

68 282,23

936,69

179,62

115,73

1 227,45

65 059,38

10 822,88

2 491,61

181,31

 

 

 

 

1.200.2

ostatná

ex 0709 20 00

509,00

296,14

16 028,92

3 784,11

7 964,12

128 115,30

1 757,48

337,01

217,14

2 303,02

122 068,38

20 306,56

4 674,91

340,19

 

 

 

 

1.210

Baklažán (ľuľok)

0709 30 00

85,28

49,62

2 685,58

634,01

1 334,36

21 465,23

294,46

56,46

36,38

385,86

20 452,09

3 402,29

783,26

57,00

 

 

 

 

1.220

Zeler rebrový (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,53

48,60

2 630,60

621,03

1 307,04

21 025,76

288,43

55,31

35,64

377,96

20 033,36

3 332,63

767,23

55,83

 

 

 

 

1.230

Kuriatka

0709 59 10

553,21

321,86

17 421,14

4 112,78

8 655,86

139 242,96

1 910,12

366,28

236,00

2 503,05

132 670,82

22 070,31

5 080,96

369,74

 

 

 

 

1.240

Sladká paprika

0709 60 10

130,97

76,20

4 124,31

973,67

2 049,20

32 964,60

452,21

86,71

55,87

592,58

31 408,70

5 224,96

1 202,87

87,53

 

 

 

 

1.250

Fenikel

0709 90 50

1.270

Sladké zemiaky, celé, čerstvé (určené na ľudskú konzumáciu)

0714 20 10

101,24

58,90

3 188,15

752,66

1 584,06

25 482,13

349,56

67,03

43,19

458,07

24 279,40

4 038,97

929,84

67,66

 

 

 

 

2.10

Jedlé gaštany (Castanea ssp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananás, čerstvý

ex 0804 30 00

68,69

39,96

2 163,03

510,65

1 074,72

17 288,54

237,16

45,48

29,30

310,78

16 472,54

2 740,27

630,86

45,91

 

 

 

 

2.40

Avokádo, čerstvé

ex 0804 40 00

132,24

76,94

4 164,40

983,13

2 069,12

33 285,08

456,60

87,56

56,41

598,34

31 714,06

5 275,76

1 214,57

88,38

 

 

 

 

2.50

Guajavy a mangá, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomaranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krvavé a polokrvavé

0805 10 10

48,60

28,28

1 530,46

361,31

760,42

12 232,62

167,81

32,18

20,73

219,90

11 655,25

1 938,90

446,37

32,48

 

 

 

 

2.60.2

Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins

0805 10 30

57,17

33,26

1 800,23

425,00

894,46

14 388,83

197,38

37,85

24,39

258,66

13 709,69

2 280,66

525,05

38,21

 

 

 

 

2.60.3

Ostatné

0805 10 50

62,10

36,13

1 955,59

461,68

971,65

15 630,57

214,42

41,12

26,49

280,98

14 892,82

2 477,48

570,36

41,50

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (vrátane druhov tangerines and satsumas), čerstvé; klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

70,99

41,30

2 235,54

527,77

1 110,75

17 868,16

245,11

47,00

30,28

321,20

17 024,80

2 832,14

652,01

47,45

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumas

ex 0805 20 30

73,05

42,50

2 300,49

543,10

1 143,02

18 387,29

252,24

48,37

31,16

330,53

17 519,43

2 914,43

670,95

48,82

 

 

 

 

2.70.3

Mandarínky a wilkingy

ex 0805 20 50

24,73

14,39

778,77

183,85

386,94

6 224,54

85,39

16,37

10,55

111,89

5 930,75

986,60

227,13

16,53

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines a ostatné

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

81,14

47,21

2 555,18

603,23

1 269,57

20 422,94

280,16

53,72

34,61

367,13

19 458,99

3 237,08

745,23

54,23

 

 

 

 

2.85

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé

0805 50 90

91,00

52,94

2 865,70

676,54

1 423,85

22 904,88

314,21

60,25

38,82

411,74

21 823,79

3 630,47

835,80

60,82

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

biele

ex 0805 40 00

49,49

28,80

1 558,61

367,96

774,41

12 457,59

170,89

32,77

21,11

223,94

11 869,60

1 974,56

454,58

33,08

 

 

 

 

2.90.2

ružové

ex 0805 40 00

66,82

38,88

2 104,19

496,76

1 045,49

16 818,27

230,71

44,24

28,50

302,33

16 024,46

2 665,73

613,70

44,66

 

 

 

 

2.100

Stolové hrozno

0806 10 10

157,82

91,82

4 969,90

1 173,29

2 469,34

39 723,19

544,92

104,49

67,33

714,07

37 848,30

6 296,21

1 449,49

105,48

 

 

 

 

2.110

Vodové melóny

0807 11 00

28,05

16,32

883,32

208,53

438,89

7 060,18

96,85

18,57

11,97

126,92

6 726,95

1 119,05

257,63

18,75

 

 

 

 

2.120

Melóny (iné ako vodové melóny):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Druhy Amarillo, Cuper, Honey Dew (vrátane Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vrátane Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

47,12

27,41

1 483,86

350,31

737,27

11 860,10

162,70

31,20

20,10

213,20

11 300,32

1 879,85

432,77

31,49

 

 

 

 

2.120.2

Ostatné

ex 0807 19 00

103,55

60,25

3 260,96

769,85

1 620,24

26 064,09

357,55

68,56

44,18

468,53

24 833,89

4 131,22

951,08

69,21

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Hrušky – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Ostatné

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marhule

0809 10 00

 

 

 

 

2.160

Čerešne

0809 20 95

0809 20 05

2.170

Broskyne

0809 30 90

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

 

 

 

 

2.190

Slivky

0809 40 05

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

112,40

65,39

3 539,59

835,63

1 758,68

28 291,08

388,09

74,42

47,95

508,57

26 955,77

4 484,20

1 032,34

75,12

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

177,42

9 603,18

2 267,12

4 771,43

76 755,91

1 052,93

201,91

130,09

1 379,78

73 133,11

12 165,98

2 800,81

203,81

 

 

 

 

2.210

Plody druhu Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 605,61

934,14

50 562,26

11 936,75

25 122,34

404 132,04

5 543,85

1 063,07

684,95

7 264,74

385 057,39

64 055,81

14 746,73

1 073,11

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

104,24

60,65

3 282,70

774,98

1 631,04

26 237,81

359,93

69,02

44,47

471,66

24 999,41

4 158,75

957,41

69,67

 

 

 

 

2.230

Granátové jablká

ex 0810 90 95

253,43

147,45

7 980,76

1 884,10

3 965,32

63 788,33

875,04

167,80

108,11

1 146,67

60 777,58

10 110,59

2 327,63

169,38

 

 

 

 

2.240

Kaki (vrátane tzv.Sharon fruit)

ex 0810 90 95

308,82

179,67

9 724,90

2 295,85

4 831,91

77 728,76

1 066,28

204,47

131,74

1 397,26

74 060,04

12 320,18

2 836,31

206,40

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


15.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1288/2004

zo 14. júla 2004

o trvalom povolení niektorých doplnkových látok a dočasnom povolení nového použitia už povolenej doplnkovej látky v krmivách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o doplnkových látkach v krmivách (1), naposledy zmenenú a doplnenú nariadením (ES) č. 1756/2002 (2), najmä na jej článok 3 a články 9d odsek 1 a 9e odsek 1,

keďže:

(1)

Smernica 70/524/EHS stanovuje povolenie na použitie doplnkových látok v spoločenstve. Doplnkové látky uvedené v časti II prílohy C k uvedenej smernici je možné povoliť bez časového obmedzenia za predpokladu splnenia niektorých podmienok.

(2)

Použitie Phaffia rhodozyma bohatej na astaxantín (ATCC 74219) ako farbiva pre lososy a pstruhy bolo dočasne povolené nariadením Komisie (ES) č. 2316/98 (3)

(3)

Na podporu žiadosti o povolenie bez časového obmedzenia pre toto farbivo sa predložili nové údaje. Hodnotenia ukazujú, že podmienky stanovené v smernici 70/524/EHS pre takéto povolenie boli splnené.

(4)

Vedecký výbor pre doplnkové látky a prípravky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá Európskeho úradu pre potravinovú bezpečnosť (EFSA) predniesol 22. januára 2003 priaznivé stanovisko ohľadom pôsobenia tejto doplnkovej látky pri použití v kategórii zvierat – losos a pstruh. V druhom stanovisku, prijatom 1. apríla 2004, dospel Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť k záveru, že kvasinky v tomto prípravku nie sú živým organizmom a neočakáva sa, že by pri používaní v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe I k tomuto nariadeniu mali vplyv na životné prostredie.

(5)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) bolo nariadením Komisie (ES) č. 1436/98 (4) po prvýkrát dočasne povolené pre prasnice.

(6)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) bolo nariadením (ES) č. 1436/98 po prvýkrát dočasne povolené pre teľatá a nariadením Komisie (ES) č. 866/1999 (5) na výkrm hovädzieho dobytka.

(7)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Enterococcus faecium (NCIMB 10415) bolo nariadením (ES) č. 866/1999 po prvýkrát dočasne povolené pre teľatá.

(8)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Enterococcus faecium (DSM 7134) a Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133) bolo nariadením Komisie (ES) č. 2690/1999 (6) po prvýkrát dočasne povolené pre teľatá.

(9)

Na podporu žiadostí o povolenie bez časového obmedzenia pre uvedené prípravky z mikroorganizmov boli predložené nové údaje. Hodnotenie týchto žiadostí potvrdzuje, že podmienky stanovené v smernici 70/524/EHS týkajúce sa týchto povolení boli splnené.

(10)

Preto by sa malo povoliť použitie týchto doplnkových látok bez časového obmedzenia.

(11)

Okrem toho smernica 70/524/EHS, za splnenia určitých podmienok, stanovuje dočasné povolenie pre nové použitie už povolenej doplnkovej látky na obdobie najviac štyroch rokov.

(12)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) bolo nariadením Komisie (ES) č. 1411/99 (7) po prvýkrát dočasne povolené pre ciciaky, nariadením Komisie (ES) č. 1636/1999 (8) pre teľatá a na výkrm kurčiat a nariadením Komisie (ES) č. 1801/2003 (9) na výkrm moriek.

(13)

Na podporu žiadosti o rozšírenie povolenia na použitie uvedenej doplnkovej látky pre psov boli predložené nové údaje. Hodnotenie potvrdzuje, že podmienky použitia stanovené v smernici 70/524/EHS, týkajúce sa tohto povolenia, boli splnené.

(14)

Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť doručil 15. apríla 2004 priaznivé stanovisko ohľadom bezpečnosti príslušnej doplnkovej látky pri použití v kategórií zvierat – pes v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe II k tomuto nariadeniu.

(15)

Preto by sa použitie Enterococcus faecium malo povoliť na obdobie najviac štyroch rokov, tak ako je stanovené v prílohe II.

(16)

Hodnotenie žiadostí potvrdzuje, že na ochranu pracovníkov pred vystavením doplnkovým látkam stanoveným v prílohách I a II k tomuto nariadeniu by sa mali vyžadovať niektoré postupy. Takáto ochrana by sa mala zaistiť uplatňovaním smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (10).

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravky patriace do skupiny „farbivá vrátane pigmentov“ a „mikroorganizmy“, ako je stanovené v prílohe I, sa v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenej prílohe povoľujú na použitie bez časového obmedzenia ako doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Prípravok patriaci do skupiny „mikroorganizmy“, ako je stanovené v prílohe II, sa v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenej prílohe dočasne povoľuje na použitie ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 265, 3.10.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 289, 28.10.1998, s. 4.

(4)  Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 15.

(5)  Ú. v. ES L 108, 27.4.1999, s. 21.

(6)  Ú. v. ES L 326, 18.12.1999, s. 33.

(7)  Ú. v. ES L 164, 30.6.1999, s. 56.

(8)  Ú. v. ES L 194, 27.7.1999, s. 17.

(9)  Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 16.

(10)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA I

ES č.

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

mg/kg kompletných krmív

Farbivá vrátane pigmentov

1.   

Karotenoidy a xantofyly

E 161(z)

Phaffia Rhodozyma bohatá na astaxantín

(ATCC 74219)

Koncentrovaná biomasa devitalizovaných kvasiniek Phaffia rhodozyma (ATCC 74219) obsahujúca najmenej 4,0 g astaxantínu na 1 kg doplnkovej látky a najviac 2 000 mg/kg etoxyquinu

Losos

100

Najvyšší obsah je vyjadrený ako astaxantín

Použitie je povolené iba od 6. mesiaca veku

Zmes doplnkovej látky s kantaxantínom je povolená za predpokladu, že celková koncentrácia astaxantínu a kantaxantínu nepresiahne 100 mg/kg kompletného krmiva

Obsah etoxyquinu sa musí nahlásiť

Bez časového obmedzenia

Pstruh

100

Najvyšší obsah je vyjadrený ako astaxantín

Použitie je povolené iba od 6. mesiaca veku

Zmes doplnkovej látky s kantaxantínom je povolená za predpokladu, že celková koncentrácia astaxantínu a kataxantínu nepresiahne 100 mg/kg kompletného krmiva

Obsah etoxyquinu sa musí nahlásiť

Bez časového obmedzenia


ES č.

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

CFU/kg kompletných krmív

Mikroorganizmy

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Prípravok Saccharomyces cerevisiae obsahujúci najmenej 5 × 109 CFU/g doplnkovej látky

Prasnice

5 × 109

1 × 1010

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní

Bez časového obmedzenia

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Prípravok Saccharomyces cerevisiae obsahujúci najmenej 1 × 108 CFU/g doplnkovej látky

Teľatá

6 mesiacov

2 × 108

2 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní

Bez časového obmedzenia

Výkrm hovädzieho dobytka

1,7 × 108

1,7 × 108

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní

Množstvo Saccharomyces cerevisiae v dennej dávke nesmie presiahnuť 7,5 × 108 CFU na 100 kg živej hmotnosti

Na každých ďalších 100 kg živej hmotnosti sa pridá 1,7 × 108 CFU

Bez časového obmedzenia

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Prípravok Enterococcus faecium obsahujúci najmenej:

 

Forma mikrokapsúl:

1 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

 

Granulovaná forma:

3,5 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

Teľatá

6 mesiacov

1 × 109

6,6 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní

Granulovaná forma sa používa výlučne v mliečnych náhradkách.

Bez časového obmedzenia

E 1706

Enterococcus faecium

DSM 7134

Zmes:

Enterococcus faecium o obsahu najmenej 7 × 109 CFU/g

Teľatá

4 mesiace

1 × 109

5 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní

Bez časového obmedzenia

Lactobacillus rhamnosus

DSM 7133

y de:

Lactobacillus rhamnosus o obsahu najmenej: 3 × 109 CFU/g


PRÍLOHA II

ES č.

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

13

Enterococcus faecium

DSM10663/NCIMB 10415

Prípravok Enterococcus faecium s obsahom najmenej:

 

Prášková a granulovaná forma:

3,5 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

 

Poťahovaná forma:

2,2 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

 

Tekutá forma:

1 × 1010 CFU/ml doplnkovej látky

Psy

1 × 109

1 × 1010

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní

17. júla 2008


15.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1289/2004

zo 14. júla 2004

o povolení doplnkovej látky „Deccox®“, ktorá patrí do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok, v krmivách na desať rokov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o doplnkových látkach v krmivách (1), naposledy zmenenú a doplnenú nariadením Rady (ES) č. 1756/2002 (2), a najmä na jej článok 9g odsek 5 písmeno b),

keďže:

(1)

Ako je stanovené v článku 9g odsek 1 smernice 70/524/EHS, kokcidiostatiká zahrnuté do prílohy I k uvedenej smernici pred 1. januárom 1988 boli dočasne povolené od 1. apríla 1998 a prenesené do kapitoly I prílohy B s cieľom ich prehodnotenia ako doplnkové látky spojené s osobou zodpovednou za ich uvádzanie do obehu.

(2)

Pre vyššie uvedené doplnkové látky museli byť predložené nové žiadosti o povolenie. Okrem toho podľa článku 9g odsek 4 smernice 70/524/EHS bolo potrebné najneskôr do 30. septembra 2000 predložiť dokumenty týkajúce sa týchto žiadostí s cieľom opätovného prehodnotenia. Údaje bolo treba predložiť podľa článku 4 uvedenej smernice.

(3)

Článok 9g odsek 5 smernice 70/524/EHS, stanovuje aby sa po opätovnom prehodnotení predložených dokumentov dočasné povolenie príslušných doplnkových látok odobralo prípadne nahradilo povolením spojeným s osobou zodpovednou za ich uvádzanie do obehu na obdobie 10 rokov tým, že sa prijme nariadenie, ktoré nadobúda účinnosť najneskôr 1. októbra 2003.

(4)

Osoba zodpovedná za uvádzanie do obehu výrobku dekochinát (Deccox®), doplnkovej látky patriacej do skupiny „kokcidiostatiká a iné liečivé látky“ uvedenej v kapitole I prílohy B smernice 70/524/EHS, predložila v súlade s článkom 9g odseky 2 a 4 uvedenej smernice žiadosť o povolenie spolu s dokumentáciou.

(5)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje sa Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (3), zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 1642/2003 (4) sa zriadil Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť (EFSA), ktorý prebral úlohu vydávania vedeckých stanovísk Vedeckých výborov pri Komisii pod svoju oblasť pôsobnosti. Vedecký výbor pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá predniesol priaznivé stanovisko s ohľadom na bezpečnosť a účinnosť výrobku Deccox® na báze dekochinátu na výkrm kurčiat.

(6)

Komisia prijala všetky nevyhnutné opatrenia, aby zaistila, že opätovné prehodnotenie výrobku dekochinát (Deccox®) sa uskutoční v rámci obdobia stanoveného článkom 9g odsek 5 smernice 70/524/EHS. Z ich hodnotení vyplýva, že príslušné podmienky stanovené v smernici 70/524/EHS pre začlenenie výrobku Deccox® na báze dekochinátu do kapitoly I zoznamu uvedeného v článku 9t písmeno b) uvedenej smernice ako doplnkovej látky spojenej s osobu zodpovednou za jej uvádzanie do obehu, povolené na dobu desať rokov, boli splnené.

(7)

Článok 9g odsek 6 smernice 70/524/EHS umožňuje automatické predĺženie obdobia platnosti na povolenie príslušných doplnkových látok až do rozhodnutia Komisie v prípade, keď z dôvodov, na ktoré nemá držiteľ povolenia vplyv, nie je možné o žiadosti rozhodnúť pred dátumom skončenia platnosti povolenia. Toto ustanovenie je uplatniteľné na povolenie výrobku Deccox® na báze dekochinátu. V priebehu opätovného prehodnocovania bolo podaných niekoľko žiadostí o dodatočné informácie, čím sa obdobie hodnotenia predĺžilo z dôvodu, na ktorý osoba zodpovedná za uvádzanie príslušného výrobku do obehu nemala vplyv.

(8)

Článok 9m smernice 70/524/EHS stanovuje, že doplnková látka môže byť aj naďalej povolená za účelom vyčerpania zásob za predpokladu, že podmienka stanovená v článku 3a písmena b) a e) je naďalej splnená. Keďže neexistujú žiadne bezpečnostné dôvody na okamžité stiahnutie výrobku dekochinátu z trhu, je vhodné stanoviť prechodné obdobie šiestich mesiacov za účelom vyčerpania zostávajúcich zásob doplnkovej látky.

(9)

Hodnotenie žiadosti ukazuje, že niektoré postupy sú potrebné na ochranu pracovníkov pred vystavením Deccoxu® na báze dekochinátu. Takáto ochrana je však zaistená uplatňovaním smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (5).

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kapitola I prílohy B k smernici 70/524/EHS sa mení a dopĺňa takto: doplnková látka dekochinát, ktorá patrí do skupiny „kokcidiostatiká a iné liečivé látky“, sa vypúšťa.

Článok 2

Doplnková látka Deccox®, ktorá patrí do skupiny „kokcidiostatiká a iné liečivé látky“, uvedená v prílohe k tomuto nariadeniu, sa povoľuje na používanie vo výžive zvierat podľa podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 3

Za účelom vyčerpania existujúcich zásob dekochinátu sa povoľuje obdobie šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 265, 3.10.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4.

(5)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.


PRÍLOHA – ZÁZNAM

Registračné číslo doplnkovej látky

Meno a registračné číslo osoby zodpovednej za uvádzanie doplnkovej látky do obehu

Doplnková látka (obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

mg účinnej látky/kg kompletného krmiva

Kokcidiostatiká a iné liečivé látky

„E 756

Alpharma AS

Dekochinát 60,6 g/kg (Deccox)

Zloženie doplnkovej látky

Dekochinát: 60,6 g/kg

Rafinovaný sójový olej zbavený pachu: 28,5 g/kg

Pšeničné mlynské zvyšky: q.s. 1 kg

Účinná látka

Dekochinát

C24H35NO5

ethyl 6-decycloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-karboxylát

číslo CAS: 18507-89-6

Príbuzné nečistoty:

 

Kyselina 6-decyloxy-7-ethoxy-4-

 

Methyl-6-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-karboxylát: < 1,0 %

 

Diethyl 4-decyloxy-3-ethoxyanilinomethylenemalonát: < 0,5 %

Kurčatá na výkrm

20

40

Používanie zakázané najmenej tri dni pred zabitím

17.7.2014“


15.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1290/2004

zo 14. júla 2004,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3072/95 z 22. decembra 1995 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1503/96 z 29. júla 1996 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3072/95, pokiaľ ide o dovozné clá v sektore ryže (2), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 11 nariadenia (ES) č. 3072/95 ustanovuje, že pri dovoze produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia sa vyberajú clá podľa Spoločného colného sadzobníka. Avšak pre produkty uvedené v odseku 2 tohto článku sa dovozné clo rovná intervenčnej cene platnej pre tieto produkty pri dovoze a táto cena sa zvýši na základe stanoveného percentuálneho podielu podľa toho, či ide o lúpanú, alebo bielenú ryžu, mínus dovozná cena, ak tento poplatok nepresahuje výšku ciel v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V súlade s článkom 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 3072/95 sa dovozné ceny CIF počítajú na základe reprezentatívnych cien pre daný produkt na svetovom trhu alebo na dovoznom trhu príslušného produktu v spoločenstve.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1503/96 ustanovilo podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 3072/95, pokiaľ ide o dovozné clá v sektore ryže.

(4)

Dovozné clá sú platné dovtedy, kým nebudú stanovené nové clá. Tieto clá zostávajú taktiež v platnosti, ak nie je dostupné žiadne kótovanie v referenčnom zdroji, ktorý sa ustanovuje v článku 5 nariadenia (ES) č. 1503/96 počas dvoch týždňov pred nasledujúcim pravidelným stanovením týchto ciel.

(5)

S cieľom zabezpečiť normálny chod režimu dovozných ciel je potrebné pri ich výpočte zohľadniť trhové sadzby zaznamenané počas referenčného obdobia.

(6)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1503/96 vedie k úprave dovozných ciel v súlade s prílohami k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clá v sektore ryže uvedené v článku 11 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 3072/95 sa stanovujú v prílohe I tomuto nariadeniu na základe informácií uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 411/2002 (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 27).

(2)  Ú. v. ES L 189, 30.7.1996, s. 71. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2294/2003 (Ú. v. ES L 340, 24.12.2003, s. 12).


PRÍLOHA I

Dovozné clá uplatniteľné na ryžu a zlomkovú ryžu

(EUR/t)

Kód KN

Dovozné clo (5)

Tretie krajiny (okrem AKT a Bangladéša) (3)

AKT (1)  (2)  (3)

Bangladéš (4)

Basmati

India a Pakistan (6)

Egypt (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

202,42

66,51

96,87

0,00

151,82

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

202,42

66,51

96,87

0,00

151,82

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Na dovoz ryže pochádzajúcej zo štátov AKT sa dovozné clo uplatňuje v rámci režimu, ktorý sa definuje v nariadení Rady (ES) č. 2286/2002 (Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5) a v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (ES) č. 638/2003 (Ú. v. ES L 93, 10.4.2003, s. 3).

(2)  V súlade s nariadením (ES) č. 1706/98 nie sú dovozné clá uplatniteľné na produkty pochádzajúce z afrických, karibských a tichomorských štátov a priamo dovážané do zámorského departementu Réunion.

(3)  Dovozné clo na ryžu v zámorskom departemente Réunion sa definuje v článku 11 odsek 3 nariadenia (ES) č. 3072/95.

(4)  Na dovoz ryže, okrem zlomkovej ryže (kód KN 1006 40 00), pochádzajúcej z Bangladéša, sa dovozné clo uplatňuje v rámci režimu, ktorý sa definuje v nariadení Rady (EHS) č. 3491/90 (Ú. v. ES L 337, 4.12.1990, s. 1) a v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 862/91 (Ú. v. ES L 88, 9.4.1991, s. 7).

(5)  Dovoz produktov pochádzajúcich zo ZKÚ nepodlieha dovoznému clu v zmysle článku 101 odsek 1 zmeneného a doplneného rozhodnutia Rady 91/482/EHS (Ú. v. ES L 263, 19.9.1991, s. 1).

(6)  Pre lúpanú ryžu odrody Basmati pochádzajúcu z Indie a Pakistanu zníženie o 250 EUR/t [Článok 4a zmeneného a doplneného nariadenia (ES) č. 1503/96].

(7)  Colný poplatok stanovený v Spoločnom colnom sadzobníku.

(8)  Na dovoz ryže pochádzajúcej alebo dovezenej z Egypta sa uplatňuje dovozné clo platné v rámci režimu definovaného v nariadení Rady (ES) č. 2184/96 (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 1) a v nariadení Komisie (ES) č. 196/97 (Ú. v. ES L 31, 1.2.1997, s. 53).


PRÍLOHA II

Výpočet dovozných ciel v sektore ryže

 

Nelúpaná

Druh Indica

Druh Japonica

Zlomková

Lúpaná

Bielená

Lúpaná

Bielená

1.

Dovozné clo (EUR/t)

 (1)

202,42

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Prvky výpočtu:

a)

Cena cif Arag (EUR/t)

349,01

216,62

284,92

365,75

b)

Cena fob (EUR/t)

260,67

341,50

c)

Lodné náklady (EUR/t)

24,25

24,25

d)

Zdroj

USDA a operátori

USDA a operátori

Operátori

Operátori


(1)  Colný poplatok stanovený v Spoločnom colnom sadzobníku.


15.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1291/2004

zo 14. júla 2004,

ktoré stanovuje pre komerčnú kampaň v rokoch 2003/2004 špecifický prevodný koeficient v poľnohospodárstve pre minimálne ceny cukrovej repy, ako aj príspevky na produkciu a doplnkový príspevok v sektore cukru pre meny jednotlivých členských štátov, ktoré neprijali spoločnú menu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 1713/93 z 30. júna 1993, ktoré ustanovuje špecifické podmienky použitia prevodného koeficientu v poľnohospodárstve v sektore cukru (2) a najmä vzhľadom na jej článok 1, odsek 3,

pričom:

(1)

Članok 1 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1713/93 ustanovuje, že minimálne ceny cukrovej repy uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001, ako aj príspevky na produkciu a doplnkový príspevok uvedené v článku 15 a 16 uvedeného nariadenia sa prevedú do národných mien za použitia špecifického prevodného koeficientu v poľnohospodárstve, ktorý sa rovná priemeru vyrátanému pro rata temporis z kurzov v poľnohospodárstve, ktoré boli v platnosti počas trvania príslušnej kampane.

(2)

Od 1. januára 1999 v súlade s nariadením (ES) č. 2799/98 Rady z 15. decembra 1998, ktoré ustanovuje menový režim eura v poľnohospodárstve (3), treba obmedziť stanovovanie prevodných koeficientov na špecifické prevodné koeficienty v poľnohospodárstve medzi eurom a národnými menami členských štátov, ktoré neprijali spoločnú menu.

(3)

Pre komerčnú kampaň v rokoch 2003/2004 je teda potrebné stanoviť prevodný koeficient v poľnohospodárstve pre minimálne ceny cukrovej repy, ako aj príspevky na produkciu a doplnkový príspevok v jednotlivých národných menách,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Špecifický prevodný koeficient v poľnohospodárstve, ktorý treba použiť pri prevode minimálnych cien cukrovej repy uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001, ako aj príspevky na produkciu a v prípade potreby doplnkový príspevok, ktoré sú uvedené v článkoch 15 a 16 uvedeného nariadenia vo všetkých národných menách jednotlivých členských štátov, ktoré neprijali spoločnú menu, je pre komerčnú kampaň v rokoch 2003/2004 stanovený v dodatku k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie vstupuje do platnosti 15. júla 2004.

Je účinná od 1. júla 2003.

Toto nariadenie je záväzné vo všetkých svojich bodoch a je priamo použiteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli dňa 14. júla 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 94. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadenim (ES) č. 1509/2001 (Ú. v. ES L 200, 25.7.2001, s. 19).

(3)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadenia Komisie z 14. júla 2004, ktoré stanovuje pre komerčnú kampaň v rokoch 2003/2004 špecifický prevodný koeficient v poľnohospodárstve pre minimálne ceny cukrovej repy, ako aj príspevky na produkciu a doplnkový príspevok v sektore cukru pre meny jednotlivých členských štátov, ktoré neprijali spoločnú menu

Osobitný výmenný kurz

1 EUR =

7,43899

dánskych korún

9,12552

švédskych korún

0,686010

libry šterlingov


15.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/23


Nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom, ktorým sa stanovujú platové pomery predsedu a členov Komisie a prezidenta, sudcov, generálnych advokátov a tajomníka Súdneho dvora a predsedu, členov a tajomníka Súdu prvého stupňa

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


15.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/24


Nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77, ktorým sa stanovujú platové pomery členov Dvora audítorov

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

15.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/25


Rozhodnutie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie z 13. septembra 1999, ktorým sa stanovujú podmienky zamestnania generálneho tajomníka Rady Európskej únie, vysokého splnomocnenca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, a rozhodnutie, ktorým sa stanovujú podmienky zamestnania zástupcu generálneho tajomníka Rady Európskej únie

Znenie tohto právneho aktu v slovenskom jazyku sa uverejní v osobitnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie obsahujúcom texty dokumentov orgánov a Európskej centrálnej banky, ktoré boli prijaté pred 1. májom 2004. Toto vydanie bude vychádzať vo forme oddielov postupne od 1. mája do konca roka 2004.


15.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/s3


OZNÁMENIE PRE ČITATEĽOV

Vzhľadom na situáciu, ktorá sa vyskytla v súvislosti s rozšírením, boli niektoré vydania úradného vestníka z 30. apríla 2004 publikované zjednodušeným spôsobom v jedenástich, k spomínanému dátumu oficiálnych, jazykoch.Rozhodlo sa, že akty, ktoré vyšli v uvedených úradných vestníkoch, sa budú ako korigendá znovu publikovať v tradičnej úprave úradného vestníka.Z týchto príčin sa úradné vestníky obsahujúce výlučne tieto korigendá publikovali iba v tých jedenástich jazykoch, ktoré sa ako oficiálne jazyky používali v období pred rozšírením. Preklady aktov do jazykov nových členských krajín sa budú publikovať v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, ktoré bude obsahovať texty inštitúcií a Európskej centrálnej banky prijaté pred 1. májom 2004.Nižšie uvedený zoznam obsahuje čísla úradných vestníkov z 30. apríla 2004 a im zodpovedajúcich korigend.

Ú. v. EÚ z 30. apríla 2004

Korigovaný Ú. v. EÚ

L 139

L 226 z 25. júna

L 144

L 199 zo 7. júna

L 146

L 225 z 25. júna

L 149

L 215 zo 16. júna

L 150

L 185 z 24. mája

L 151

L 208 z 10. júna

L 152

L 216 zo 16. júna

L 153

L 231 z 30. júna

L 154

L 189 z 27. mája

L 155

L 193 z 1. júna

L 156

L 202 zo 7. júna

L 157

L 195 z 2. júna

L 158

L 229 z 29. júna

L 159

L 184 z 24. mája

L 160

L 212 z 12. júna

L 161

L 206 z 9. júna

L 164

L 220 z 21. júna

L 165

L 191 z 28. mája

L 166

L 200 zo 7. júna

L 167

L 201 zo 7. júna