ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 237

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
8. júla 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1245/2004 z 28. júna 2004 o uzavretí protokolu, ktorým sa mení štvrtý protokol stanovujúci podmienky týkajúce sa rybolovu, ktoré sú stanovené v Dohode o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na druhej strane

1

Protokol, ktorým sa mení štvrtý protokol stanovujúci podmienky týkajúce sa rybolovu, ktoré sú stanovené v dohode o rybolove medzi európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a vládou dánska a miestnou vládou grónska na druhej strane

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1246/2004 zo 7. júla 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1247/2004 zo 7. júla 2004, ktorým sa určuje redukčný koeficient, ktorý sa má aplikovať v rámci tarifnej kvóty pre dovoz jačmeňa, uvedený v nariadení (ES) č. 2305/2003

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1248/2004 zo 7. júla 2004, ktoré sa týka prechodných opatrení v súvislosti s niektorými dovoznými a vývoznými povoleniami pre obchodovanie s poľnohospodárskymi produktmi medzi spoločenstvom v jeho zložení k 30. aprílu 2004 a Českou republikou, Estónskom, Cyprom, Lotyšskom, Litvou, Maďarskom, Maltou, Poľskom, Slovinskom a Slovenskom

11

 

*

Nariadenia Komisie (ES) č. 1249/2004 zo 7. júla 2004 o určitých mimoriadnych opatreniach na podporu trhu v sektore vajec v Holandsku

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1250/2004 zo 7. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2808/98 v oblasti prémie na mliečne výrobky

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1251/2004 zo 7. júla 2004 o novelizácii nariadenia (ES) č. 2799/1999 určujúcej podrobné pravidlá aplikácie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v oblasti poskytnutia subvencií pre odstredené mlieko a práškové odstredené mlieko určené na výkrm zvierat, ako aj na predaj takéhoto odstredeného mlieka a práškového odstredeného mlieka

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1252/2004 zo 7. júla 2004 o začatí nákupu masla v niektorých členských štátoch

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1253/2004 zo 7. júla 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1210/2004 pre hospodársky rok 2004/05

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1254/2004 zo 7. júla 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore ryže

18

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2004/539/ES:Rozhodnutie Komisie z 1. júla 2004 o zavedení prechodného opatrenia na realizáciu nariadenia (ES) č. 998/2003 o požiadavkách na zdravotný stav zvierat, ktoré platí pre nekomerčný pohyb domácich zvierat (oznámené pod číslom K(2004) 2365)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

8.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 237/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1245/2004

z 28. júna 2004

o uzavretí protokolu, ktorým sa mení štvrtý protokol stanovujúci podmienky týkajúce sa rybolovu, ktoré sú stanovené v Dohode o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na druhej strane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 37, v spojení s článkom 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 14 Dohody o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na druhej strane (2), viedli tieto dve strany rokovania s cieľom určiť zmeny a doplnenia, ktoré je treba urobiť vo štvrtom protokole (3), ktorým sa stanovujú podmienky rybolovu ustanovené v tejto dohode.

(2)

Výsledkom týchto rokovaní bolo 18. júna 2003 parafovanie protokolu pozmeňujúceho štvrtý protokol stanovujúci podmienky týkajúce sa rybolovu, ktoré sú stanovené v Dohode o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na druhej strane.

(3)

Zmeny a doplnenia štvrtého protokolu boli vykonané podľa usmernení vymedzených v oznámení Komisie z 23. decembra 2002 o integrovanom rámci partnerských dohôd o rybolove s tretími krajinami.

(4)

Protokol pozmeňuje rybolovné možnosti rybárov spoločenstva vo vodách spadajúcich pod výlučnú hospodársku zónu Grónska na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2006.

(5)

Schváliť protokol pozmeňujúci štvrtý protokol je v záujme spoločenstva.

(6)

Je potrebné, aby Komisia s cieľom optimalizovať využitie rybolovných možností konzultovala s dotknutými členskými štátmi možnosti prevodu nevyužitých rybolovných možností jedného členského štátu na iný členský štát, ktorý o to požiada, počas obdobia lovu. Takýmto prevodom, ktorý má byť dočasný, by nemalo byť dotknuté budúce rozdeľovanie rybolovných možností medzi členskými štátmi a nie sú ním dotknuté právomoci priznané členským štátom článkom 20 ods. 2 nariadenia č. 2371/2002 (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa v mene spoločenstva schvaľuje protokol pozmeňujúci štvrtý protokol stanovujúci podmienky týkajúce sa rybolovu, ktoré sú stanovené v Dohode o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na druhej strane („pozmeňujúci protokol“).

Text pozmeňujúceho protokolu je pripojený k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Komisia môže uzavrieť správnu dohodu s príslušným orgánom Grónska, aby sa mohli pravidelne upravovať sadzby licenčných poplatkov v súlade s článkom 11 ods. 5 štvrtého protokolu.

Článok 3

1.   Ak sa rybolovné možnosti v rámci kvót a licencií pridelených členskému štátu vo vodách spadajúcich pod výlučnú hospodársku zónu Grónska využívajú nedostatočne, Komisia sa poradí s členskými štátmi s cieľom pripraviť optimálne využívanie rybolovných možností a najmä prípadný prevod nevyužívaných rybolovných možností dotknutého členského štátu na iné členské štáty, ktoré o takýto prevod požiadajú, bez toho, aby boli dotknuté právomoci priznané členským štátom článkom 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

2.   Prevodmi rybolovných možností jedného členského štátu na iný členský štát podľa odseku 1 nie je dotknuté budúce rozdeľovanie rybolovných možností medzi členskými štátmi v súlade s relatívnou stabilitou.

Článok 4

Vlastníci plavidiel spoločenstva, ktorí získajú licenciu pre plavidlo spoločenstva oprávnené loviť vo vodách spadajúcich pod výlučnú hospodársku zónu Grónska zaplatia licenčný poplatok podľa článku 11 ods. 5 štvrtého protokolu.

Pravidlá vykonávania tohto článku vrátane formalít žiadostí o licencie a ich vydávania podliehajú postupu ustanovenému v článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002.

Článok 5

Predseda Rady je týmto oprávnený určiť osoby splnomocnené podpísať pozmeňujúci protokol s cieľom zaviazať spoločenstvo.

Článok 6

Toto nariadenie nadobudne účinnosť siedmy deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej unie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 28. júna 2004

Za Radu

predseda

M. CULLEN


(1)  Stanovisko doručené 1. apríla 2004 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 29, 1.2.1985, s. 9.

(3)  Ú. v. ES L 209, 2.8.2001, s. 2.

(4)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.


PROTOKOL,

ktorým sa mení štvrtý protokol stanovujúci podmienky týkajúce sa rybolovu, ktoré sú stanovené v dohode o rybolove medzi európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a vládou dánska a miestnou vládou grónska na druhej strane

Po zasadnutí spoločného výboru 16-18. júna 2003 sa štvrtý protokol (1) s účinnosťou od 1. januára 2004 pozmeňuje takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Tento protokol sa uplatňuje na rybolovné činnosti od 1. januára 2001 do 31. decembra 2006.

2.   Kvóty uvedené v článku 2 tejto dohody sa stanovia každý rok na základe dostupných vedeckých informácií. Vypočítavajú sa ako zostatok celkového povoleného výlovu Grónska po odpočítaní množstva uvedeného v prvom odseku článku 7 dohody a stanoveného v článku 2, ale neprekročia tieto množstvá:

(tony)

Druh

Západné zásoby

(NAFO 0/1)

Východné zásoby

(ICES XIV/V)

Treska obyčajná

pm (2)

 

Ostriežik

0 (3)

25 500 (4)

Halibut grónsky

1 500 (5)

9 000 (6)

Kreveta

4 000

5 675

Halibut atlantický

200 (7)

1 000 (7)

Mallotus villosus

 

 (8)

Coryphenoida rupestris

1 350

2 000

Krab

1 000

 

Vedľajšie úlovky

2 000 (9)

 

3.   Kvóta pre krevety vo východnom Grónsku sa môže loviť v oblasti západného Grónska za predpokladu, že sa stanovil prevod kvót medzi vlastníkmi lodí z Grónska a Európskeho spoločenstva pre jednotlivé spoločnosti. Autonómna vláda Grónska sa zaväzuje uľahčovať takéto dojednania. Prevod kvót môže prebiehať iba v rámci maximálneho množstva 2 000 ton ročne v oblastiach západného Grónska. Rybolov plavidiel spoločenstva sa vykonáva za rovnakých podmienok, ako sú ustanovené v licencii vydávanej grónskemu majiteľovi lode.

4.   Každé povolenie na experimentálny rybolov bude k dispozícii na skúšobnú dobu najviac šesť mesiacov v súlade s článkom 9 a prílohou V.

5.   Keď strany dospejú k záveru, že experimentálny rybolov dosiahol kladné výsledky, autonómna správa Grónska pridelí 50 % rybolovných možností na nové druhy pre flotilu spoločenstva do konca tohto protokolu, a to so zodpovedajúcim nárastom v časti finančnej náhrady uvedenej v článku 11 ods. 2.“

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Množstvá uvedené v prvom odseku článku 7 dohody sa stanovujú každý rok takto:

(tony)

Druhy

Západné zásoby

(NAFO 0/1)

Východné zásoby

(ICES XIV/V)

Treska obyčajná

50 000 (10)

 

Ostriežik

2 500

5 000

Halibut grónsky

4 700

4 000

Kreveta

25 000

1 500

3.

Článok 3 sa vypúšťa.

4.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Strany podporujú uskutočňovanie experimentálneho rybolovu, okrem iného hlbinných morských druhov, hlavonožcov, mušieľ a Mallotus villosus (západné zásoby) vo vodách Grónska. Na tento účel sa vedú konzultácie vždy, keď o to jedna zo strán požiada, a v jednotlivých prípadoch určujú príslušné druhy, podmienky a ostatné parametre. Strany uskutočňujú experimentálny rybolov v súlade s prílohou V.“

5.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

1.   Finančná náhrada uvedená v článku 6 dohody sa na obdobie platnosti tohto protokolu stanovuje vo výške 42 820 000 EUR splatných na začiatku každého rybárskeho roku.

2.   Čiastka predstavujúca 31 760 679 EUR sa považuje za časť finančnej náhrady za rybolovné možnosti. Táto čiastka sa počas každého rybárskeho roku upravuje, ak sa spoločenstvu pridelí doplnková kvóta prekračujúca hodnotu kvóty uvedenej v tabuľke v článku 1. Úprava sa vypočíta podľa trhových cien rôznych druhov, pre ktoré sa doplnkové kvóty prideľujú.

3.   Grónsko poskytne spoločenstvu ekvivalenty tresky vo výške 20 000 ton, ktoré môže spoločenstvo využiť na účely získania doplnkových možností úlovku. Upravená náhrada uvedená v článku 2 môže zahŕňať až 50 % týchto ekvivalentov tresky.

4.   Postup, ktorý sa má dodržiavať pri prideľovaní doplnkových možností úlovku podľa článku 8 dohody je stanovený v prílohe III.

5.   Finančné príspevky, ktoré vyplývajú z priamych platieb licencií vlastníkmi plavidiel, sa odpočítajú z celkovej náhrady uvedenej v článku 11 ods. 1. Licenčné poplatky za druh a tonu prideľované plavidlám sa stanovia v súlade s prílohou VI. Technický spôsob prideľovania licencií na rybolov sa dohodne správnymi dohodami medzi stranami.

6.   Na zostávajúce tri roky platnosti protokolu zavedie Grónsko rozpočtovú podporu pre odvetvie rybného hospodárstva v súlade s politickými záväzkami prijatými v liste grónskeho predsedu vlády predsedovi Komisie Prodimu z 12. júna 2003. Orientáciu reformy grónskej politiky rybného hospodárstva na stratégiu a ciele, ako ich nezávisle a autonómne definuje a plánuje autonómna správa Grónska, ako aj technické podrobnosti týkajúce sa vymedzenia, vykonávania a monitorovania rozpočtovej podpory odvetvia rybného hospodárstva v Grónsku, určia správne dohody medzi Grónskom a Európskym spoločenstvom. Grónsko pridelí 500 000 EUR na zvýšenie rozpočtu grónskeho Inštitútu prírodných zdrojov.“

6.

Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Najneskôr do 30. júna 2005 zmluvné strany vyhodnotia vykonávanie tohto protokolu so zreteľom na prípravu rokovaní o budúcej dohode.“

7.

Príloha I sa vypúšťa.

8.

Príloha V sa dopĺňa takto:

„PRÍLOHA V

Podrobnosti vykonávania experimentálneho rybolovu

Autonómna správa Grónska a Európska komisia spoločne rozhodnú o prevádzkovateľoch Európskeho spoločenstva, najvhodnejšom čase, ako aj o opatreniach na vykonávanie experimentálneho rybolovu. Na uľahčenie výskumnej činnosti plavidiel poskytne miestna správa Grónska (prostredníctvom grónskeho Inštitútu prírodných zdrojov) existujúce vedecké a iné základné informácie.

Rybolovný priemysel Grónska bude úzko zapojený (koordinácia a dialóg o dojednaniach o experimentálnom rybolove).

Dĺžka obdobia lovu: najviac šesť mesiacov a najmenej tri mesiace, pokiaľ to zmluvné strany po vzájomnej dohode nezmenia.

Výber kandidátov na vykonávanie experimentálneho rybolovu:

Európska komisia oznámi grónskym orgánom žiadosti o licencie na experimentálny rybolov. Technický dokument uvádza:

technické charakteristiky plavidla;

úroveň odbornosti lodných dôstojníkov v rybolove;

návrh technických parametrov sezóny rybolovu (dĺžka, vybavenie, preskúmavané oblasti atď.)

Autonómna správa Grónska zorganizuje technický dialóg medzi správami grónskej vlády a Európskou komisiou s príslušnými vlastníkmi lodí, ak to pokladá za potrebné.

Pred začiatkom obdobia lovu predložia vlastníci lodí grónskym orgánom a Európskej komisii:

vyhlásenie o úlovku, ktorý je už na palube;

technické charakteristiky rybárskeho vybavenia, ktoré sa používa v období lovu;

ubezpečenie, že budú dodržiavať nariadenia Grónska pre rybolov;

Počas obdobia lovu na mori dotknutí vlastníci lodí:

predkladajú grónskemu Inštitútu prírodných zdrojov, grónskym orgánom a Európskej komisii týždennú správu o úlovkoch za deň a vlečnú sieť, vrátane opisu technických parametrov rybolovu (polohy, hĺbky, dátumu a času, úlovku a iných pozorovaní alebo pripomienok);

oznámia polohu plavidla, rýchlosť a kurz VMS;

zabezpečia prítomnosť jedného grónskeho vedeckého pozorovateľa alebo pozorovateľa vybraného grónskymi orgánmi na palube. Úlohou pozorovateľa je zbierať vedecké informácie z úlovkov, ako aj odoberať vzorky z úlovkov. S pozorovateľom sa zaobchádza ako s lodným dôstojníkom a vlastník plavidla hradí životné náklady pozorovateľa počas jeho pobytu na plavidle. Rozhodnutie o čase a dĺžke pobytu pozorovateľa na palube, prístav nastupovania a vystupovania sa stanovia v dohode s grónskymi orgánmi. Pokiaľ medzi zmluvnými stranami neexistuje iná dohoda, nie je plavidlo povinné vplávať do prístavu viac ako jeden raz za dva mesiace;

na požiadanie grónskych orgánov podrobia plavidlo pri odchode z grónskych vôd kontrole;

zabezpečia dodržiavanie nariadení Grónska pre rybolov.

Úlovky získané počas vedeckého rybolovu vrátane vedľajších úlovkov ostávajú vlastníctvom majiteľa lode.

Grónske orgány určia kontaktnú osobu zodpovednú za riešenie všetkých nepredvídaných problémov, ktoré by mohli brániť rozvoju experimentálneho rybolovu.“

9.

Príloha VI sa dopĺňa takto:

„PRÍLOHA VI

Licenčné poplatky

Uplatňujú sa nasledujúce sadzby (11):

Druh

EUR na tonu

Ostriežik

52

Halibut grónsky

85

Kreveta

74

Halibut atlantický

199

Mallotus villosus

7

Coryphaenoides rupestris

10

Krab

122


(1)  Ú. v. ES L 209, 2.8.2001, s. 1.

(2)  V prípade obnovy zásob môže spoločenstvo loviť až do 31 000 ton, so zodpovedajúcim nárastom v časti finančnej náhrady uvedenej v článku 11 ods. 2. Môžu sa loviť východné alebo západné zásoby.

(3)  Spoločenstvo môže do konca novembra požiadať o zvýšenie kvóty na nasledujúci rok, najviac do 5 500 ton, so zodpovedajúcim nárastom v časti finančnej náhrady uvedenej v článku 11 ods. 2.

(4)  Môžu sa loviť východné a západné zásoby, z každej môže byť maximálne 20 000 ton lovených hlbokomorskou vlečnou sieťou. Úlovky z rybolovu vlečnou sieťou z dna a veľkých hĺbok sa oznamujú samostatne. Spoločenstvo môže požiadať o zvýšenie kvóty na nasledujúci rok do konca novembra, až do maximálneho množstva 47 320 ton, so zodpovedajúcim nárastom v časti finančnej náhrady uvedenej v článku 11 ods. 2.

(5)  So súhlasom grónskych orgánov sa môže loviť 500 ton či už severných alebo južných.

(6)  Tento údaj sa môže upraviť na základe dohody o rozdeľovaní lovných možností medzi pobrežnými krajinami. Rybolov sa riadi pomocou obmedzenia počtu plavidiel loviacich v tom istom čase.

(7)  Ak vedľajšie úlovky Hippoglossus hippoglossus plavidlami spoločenstva pri lovení tresky a ostriežika traulerom znamenajú prekročenie kvót spoločenstva pre Hippoglossus hippoglossus, grónske orgány poskytnú také riešenie, aby rybolov tresky a ostriežika za spoločenstvo mohol pokračovať, pokiaľ sa nevyčerpajú kvóty pre tresku a ostriežika.

(8)  7,7 % celkového povoleného výlovu Mallotus villosus na sezónu.

(9)  Týka sa zmiešaných vedľajších úlovkov tresky, sumcovitých rýb, raje, mieňov molva a Brosme brosme. Množstvo vedľajšieho úlovku tresky nepresiahne 100 ton. Môžu sa loviť východné alebo západné zásoby.

(10)  Môžu sa loviť východné alebo západné zásoby.“

(11)  Sadzby sa môžu pravidelne upravovať správnymi dohodami medzi stranami, berúc do úvahy situáciu na trhu a v rybolove.“


8.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 237/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1246/2004

zo 7. júla 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 8. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júla 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 7. júla 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

78,4

999

78,4

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

53,0

508

48,1

524

57,8

528

59,0

999

54,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,9

400

108,7

404

116,6

508

67,7

512

87,8

528

75,1

720

88,8

804

90,6

999

90,2

0808 20 50

388

101,5

512

87,6

528

84,6

999

91,2

0809 10 00

052

222,4

624

203,1

999

212,8

0809 20 95

052

312,5

400

332,5

999

322,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,2

624

75,4

999

97,8

0809 40 05

512

91,6

624

193,1

999

142,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


8.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 237/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1247/2004

zo 7. júla 2004,

ktorým sa určuje redukčný koeficient, ktorý sa má aplikovať v rámci tarifnej kvóty pre dovoz jačmeňa, uvedený v nariadení (ES) č. 2305/2003

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2305/2003 zo dňa 29. decembra 2003 týkajúce sa otvorenia a spôsobu hospodárenia s tarifnými kvótami spoločenstva pre dovoz jačmeňa pochádzajúceho z tretích krajín (2), a najmä jeho článku 3 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 2305/2003 otvorilo ročnú tarifnú kvótu na 300 000 t pre dovoz jačmeňa spadajúceho pod KN kód 1003 00.

(2)

Objemy požadované dňa 5. júla 2004 v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2305/2003, prekračujú objemy, ktoré sú k dispozícii. Je preto vhodné stanoviť do akej miery môžu byť licencie vydané s tým, že sa určí redukčný koeficient, ktorý treba aplikovať na požadované objemy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každej žiadosti o dovoznú licenciu pre kvótu pre jačmeň, podanej a odovzdanej Komisii 5. júla 2004 v súlade s článkom 3 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 2305/2003 sa vyhovie do výšky 0,120440 požadovaných objemov.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda platnosť 8. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo všetkých svojich ustanoveniach a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júla 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 7.


8.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 237/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1248/2004

zo 7. júla 2004,

ktoré sa týka prechodných opatrení v súvislosti s niektorými dovoznými a vývoznými povoleniami pre obchodovanie s poľnohospodárskymi produktmi medzi spoločenstvom v jeho zložení k 30. aprílu 2004 a Českou republikou, Estónskom, Cyprom, Lotyšskom, Litvou, Maďarskom, Maltou, Poľskom, Slovinskom a Slovenskom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na pristúpenie Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, najmä na jeho článok 41 prvý odsek,

keďže:

(1)

Až do 30. apríla 2004 obchod s poľnohospodárskymi produktmi medzi spoločenstvom a Českou republikou, Estónskom, Cyprom, Lotyšskom, Litvou, Maďarskom, Maltou, Poľskom, Slovinskom a Slovenskom podliehal predloženiu dovozného alebo vývozného povolenia. Od 1. mája 2004 sa tieto povolenia nemôžu ďalej pri takomto obchodovaní používať.

(2)

Niektoré povolenia, ktorých doba platnosti presahuje dátum 30. apríl 2004, neboli použité vôbec, alebo boli použité len čiastočne. Povinnosti spojené s týmito certifikátmi by museli byť splnené s rizikom straty zloženej zábezpeky. Tieto povinnosti sa stali bezpredmetnými, je potrebné umožniť ich zrušenie a uvoľnenie zložených zábezpek.

(3)

Opatrenia v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskami všetkých príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Čo sa týka dovozných a vývozných povolení a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady, zložené zábezpeky sa na žiadosť zainteresovaných osôb uvoľňujú pod podmienkou, že:

na uvedených povoleniach sa ako krajina určenia alebo pôvodu uvádza Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko,

ich platnosť sa k 1. máju 2004 ešte neskončila,

k tomuto dátumu boli použité len čiastočne alebo neboli vôbec použité.

Prvý odsek sa vzťahuje aj na povolenia, na ktorých sa ako miesto určenia alebo pôvodu uvádza „PECO“ pod podmienkou, že operátor predloží príslušným orgánom dostatočný dôkaz o tom, že išlo o operáciu zacielenú na členský štát alebo pochádzajúcu z členského štátu, ktorý sa uvádza v prvom odseku.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Je uplatniteľné od 1. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


8.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 237/12


NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1249/2004

zo 7. júla 2004

o určitých mimoriadnych opatreniach na podporu trhu v sektore vajec v Holandsku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975, ktorým sa ustanovuje spoločná organizácia trhov v sektore vajec (1), a najmä na jeho článok 14,

keďže:

(1)

Z dôvodu vypuknutia vtáčej chrípky v niektorých oblastiach výroby v Holandsku boli rozhodnutím Komisie 2003/153/ES z 3. marca 2003 o ochranných opatreniach v súvislosti so silným podozrením na výskyt vtáčej chrípky v Holandsku prijaté pre tento členský štát veterinárne a obchodné obmedzenia (2). V dôsledku toho bol v rámci Holandska dočasne zakázaný transport a obchodovanie s násadovými vajcami.

(2)

Obmedzenia voľného obehu násadových vajec, ktoré vyplynuli z uplatnenia veterinárnych opatrení, mohli v Holandsku vážne narušiť trh s násadovými vajcami. Holandské úrady prijali opatrenia na podporu trhu, ktoré možno uplatniť na nevyhnutné časové obdobie a výhradne na násadové vajcia. Na základe týchto opatrení bolo možné použiť násadové vajcia, ktoré už nemohli byť umiestnené do inkubátora, a využiť ich ako vaječné výrobky.

(3)

Tieto opatrenia mali pozitívny dosah na trh s násadovými vajcami, aj na trh s vajcami všeobecne. Prijatie mimoriadnych opatrení na podporu trhu v zmysle článku 14 nariadenia (EHS) č. 2771/75 a poskytnutie pomoci, ktorá umožnila kompenzáciu časti hospodárskych strát spôsobených pri premene násadových vajec na vaječné výrobky, je teda opodstatnené.

(4)

Opatrenia naplánované v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Používanie kódu NC 0407 00 19 na premenu násadových vajec, ktorá sa uskutočnila v období od 1. marca do 31. marca 2003 na základe rozhodnutia holandských úradov v dôsledku uplatnenia rozhodnutia 2003/153/ES, sa pokladá za mimoriadne opatrenie na podporu trhu v zmysle článku 14 nariadenia (EHS) č. 2771/75.

2.   V zmysle opatrenia uvedeného v odseku 1 sa poskytuje náhrada 0,081 EUR za každé násadové vajce pre maximálne 37 040 000 vajec.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v tretí deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 59, 4.3.2003, s. 32.


8.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 237/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1250/2004

zo 7. júla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2808/98 v oblasti prémie na mliečne výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (1), najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre systémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa ustanovujú určité systémy podpory pre poľnohospodárov a menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (2), stanovuje najmä prémiu na mliečne výrobky, ako aj dodatočné platby vo forme prémiových príplatkov uplatňujúcich sa od 1. januára 2004.

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (3) uviedlo prémiu na mliečne výrobky, nasledované progresívnou redukciou podpory na mliečnom trhu. Úroveň prémie sa zvyšuje každým rokom do roku 2007, aby sa kompenzovala redukcia trhových podpor, ktoré intervenujú každoročne dňom 1. júla, a to korešponduje s prvým dňom pre hospodársky rok pre mliečne výrobky.

(3)

Z toho dôvodu je potrebné pre prémiu na mliečne výrobky ustanoviť rozhodujúcu skutočnosť pre výmenný kurz na 1. júla v roku, vzhľadom na ktorý bola podpora poskytnutá. Kvôli koherentnosti je takisto potrebné stanoviť, aby sa tá istá rozhodujúca skutočnosť výmenného kurzu uplatňovala na prémiu na mliečne výrobky ako aj na dodatočné platby.

(4)

Z toho dôvodu je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie Komisie (ES) č. 2808/98 z 22. decembra 1998 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve (4).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok prvý

V článku 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 2808/98 sa dopĺňa nasledujúci tretí pododsek:

„Pre prémiu na mliečne výrobky ako aj na dodatočné platby uvedené v hlave IV kapitola 7 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, rozhodujúcou skutočnosťou výmenného kurzu je 1. júl v roku, vzhľadom na ktorý bola podpora poskytnutá.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 864/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 48).

(3)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(4)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 36. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2304/2003 (Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 6).


8.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 237/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1251/2004

zo 7. júla 2004

o novelizácii nariadenia (ES) č. 2799/1999 určujúcej podrobné pravidlá aplikácie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v oblasti poskytnutia subvencií pre odstredené mlieko a práškové odstredené mlieko určené na výkrm zvierat, ako aj na predaj takéhoto odstredeného mlieka a práškového odstredeného mlieka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zakladajúcu zmluvu Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu hovädzieho mlieka a mliečnych produktov (1), najmä so zreteľom na článok 15 tohto nariadenia,

keďže:

(1)

Článok 7 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2799/1999 (2) stanovuje výšku subvencií pre odstredené mlieko a práškové odstredené mlieko určené na výkrm zvierat s ohľadom na faktory uvedené v článku 11 ods. 2 smernice (ES) č. 1255/1999. Z pohľadu obmedzenia intervenčnej ceny práškového odstredeného mlieka by mala byť výška subvencií obmedzená od 1. júla 2004.

(2)

Nariadenie (ES) č. 2799/1999 by sa preto mala primerane novelizovať.

(3)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nevydal svoje stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 7 nariadenia (ES) č. 2799/1999, sa ods. 1 nahrádza nasledovným textom:

„1.   Subvencia sa poskytne vo výške:

a)

3,97 EUR na 100 kg odstredeného mlieka s obsahom proteínov vyšším ako 35,6 % v nemastnom sušenom koncentráte;

b)

3,51 EUR na 100 kg odstredeného mlieka s obsahom proteínov vyšším ako 31,4 % a menším ako 35,6 % v nemastnom sušenom koncentráte;

c)

49,22 EUR na 100 kg sušeného odstredeného mlieka s obsahom proteínov vyšším ako 35,6 % v nemastnom sušenom koncentráte;

d)

43,41 EUR na 100 kg sušeného odstredeného mlieka s obsahom proteínov vyšším ako 31,4 % a nižším ako 35,6 % v nemastnom sušenom koncentráte.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobudne platnosť na druhý deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie bude záväzné v plnom rozsahu a priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1079/2004 (Ú. v. EÚ L 203, 8.6.2004, s. 13).


8.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 237/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1252/2004

zo 7. júla 2004

o začatí nákupu masla v niektorých členských štátoch

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo dňa 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2771/1999 zo dňa 16. decembra 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), a najmä na jeho článok 2, ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 2 nariadenia (ES) č. 2771/1999 ustanovuje, že Komisia začne alebo pozastaví nákup na 90 % intervenčnej ceny v niektorom členskom štáte akonáhle sa zaznamená, že trhová cena je v tomto členskom štáte počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch, podľa danej situácie, buď nižšia, alebo rovná alebo vyššia ako 92 % intervenčnej ceny.

(2)

Na základe trhových cien oznámených novými členskými štátmi odo dňa 1. mája 2004, Komisia zaznamenala, že ceny v Estónsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Českej republike a Slovensku sú počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch nižšie ako 92 % intervenčnej ceny. Z tohto dôvodu je potrebné začať intervenčné opatrenia v týchto členských štátoch,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Komisia začína nákup masla ustanovený v článku 6 ods. 1 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1255/1999 v Estónsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Českej republike a Slovensku.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júla 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 810/2004 (Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 138).


8.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 237/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1253/2004

zo 7. júla 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1210/2004 pre hospodársky rok 2004/05

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania pre dovoz produktov v sektore cukru okrem melasy (2), a najmä na jeho článok 1 odsek 2 druhý pododsek druhá veta, a na jeho článok 3 odsek 1,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov pre hospodársky rok 2004/05 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1210/2004 (3).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčastnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 1423/95,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1423/95, stanovené nariadením (ES) č. 1210/2004 pre hospodársky rok 2004/05, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 8. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júla 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 624/98 (Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 232, 1.7.2004, s. 11.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 8. júla 2004

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

17,39

7,61

1701 11 90 (1)

17,39

13,77

1701 12 10 (1)

17,39

7,42

1701 12 90 (1)

17,39

13,26

1701 91 00 (2)

20,89

15,78

1701 99 10 (2)

20,89

10,34

1701 99 90 (2)

20,89

10,34

1702 90 99 (3)

0,21

0,43


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode I nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


8.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 237/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1254/2004

zo 7. júla 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 3072/95 Rady z 22. decembra 1995 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1503/96 z 29. júla 1996 o podrobných pravidlách pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 3072/95, pokiaľ ide o dovozné clá v sektore ryže (2), najmä na jeho článok 4 odsek 1,

keďže:

(1)

Dovozné clá v sektore ryže boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1220/2004 (3).

(2)

Článok 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1503/96 určuje, že ak sa počas obdobia uplatňovania dovozných ciel ich priemer odchýli o 10 EUR na tonu od stanoveného cla, musí dôjsť k príslušnej úprave. Uvedená odchýlka bola zaznamenaná. Preto je potrebné upraviť dovozné clá stanovené v nariadení (ES) č. 1220/2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II nariadenia (ES) č. 1220/2004 sa nahrádzajú prílohami I a II tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 8. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júla 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 411/2002 (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 27).

(2)  Ú. v. ES L 189, 30.7.1996, s. 71. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2294/2003 (Ú. v. EÚ L 340, 24.12.2003, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ L 232, 1.7.2004, s. 34.


PRÍLOHA I

Dovozné clá uplatniteľné na ryžu a zlomkovú ryžu

(v EUR/t)

Kód KN

Dovozné clo (5)

Tretie krajiny (okrem AKT a Bangladéša) (3)

AKT (1)  (2)  (3)

Bangladéš (4)

Basmati

India a Pakistan (6)

Egypt (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Na dovoz ryže pochádzajúcej zo štátov AKT sa dovozné clo uplatňuje v rámci režimu, ktorý sa definuje v nariadení Rady (ES) č. 2286/2002 (Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5) a v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (ES) č. 638/2003 (Ú. v. ES L 93, 10.4.2003, s. 3).

(2)  V súlade s nariadením (ES) č. 1706/98 nie sú dovozné clá uplatniteľné na produkty pochádzajúce z afrických, karibských a tichomorských štátov a priamo dovážané do zámorského departementu Réunion.

(3)  Dovozné clo na ryžu v zámorskom departemente Réunion sa definuje v článku 11 odsek 3 nariadenia (ES) č. 3072/95.

(4)  Na dovoz ryže, okrem zlomkovej ryže (kód KN 1006 40 00), pochádzajúcej z Bangladéša, sa dovozné clo uplatňuje v rámci režimu, ktorý sa definuje v nariadení Rady (EHS) č. 3491/90 (Ú. v. ES L 337, 4.12.1990, s. 1) a v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 862/91 (Ú. v. ES L 88, 9.4.1991, s. 7).

(5)  Dovoz produktov pochádzajúcich zo ZKÚ nepodlieha dovoznému clu v zmysle článku 101 odsek 1 zmeneného a doplneného rozhodnutia Rady 91/482/EHS (Ú. v. ES L 263, 19.9.1991, s. 1).

(6)  Pre lúpanú ryžu odrody Basmati pochádzajúcu z Indie a Pakistanu zníženie o 250 EUR/t [Článok 4a zmeneného a doplneného nariadenia (ES) č. 1503/96].

(7)  Colný poplatok stanovený v Spoločnom colnom sadzobníku.

(8)  Na dovoz ryže pochádzajúcej alebo dovezenej z Egypta sa uplatňuje dovozné clo platné v rámci režimu definovaného v nariadení Rady (ES) č. 2184/96 (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 1) a v nariadení Komisie (ES) č. 196/97 (Ú. v. ES L 31, 1.2.1997, s. 53).


PRÍLOHA II

Výpočet dovozných ciel v sektore ryže

 

Nelúpaná

Druh Indica

Druh Japonica

Zlomková

Lúpaná

Bielená

Lúpaná

Bielená

1.

Dovozné clo (EUR/t)

 (1)

191,62

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Prvky výpočtu:

a)

Cena cif Arag (EUR/t)

359,81

216,09

290,44

371,68

b)

Cena fob (EUR/t)

266,07

347,31

c)

Lodné náklady (EUR/t)

24,37

24,37

d)

Zdroj

USDA a operátori

USDA a operátori

Operátori

Operátori


(1)  Colný poplatok stanovený v Spoločnom colnom sadzobníku.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

8.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 237/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. júla 2004

o zavedení prechodného opatrenia na realizáciu nariadenia (ES) č. 998/2003 o požiadavkách na zdravotný stav zvierat, ktoré platí pre nekomerčný pohyb domácich zvierat

(oznámené pod číslom K(2004) 2365)

(Text s významom pre EHP)

(2004/539/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 998/2003 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 26. mája 2003 o požiadavkách na zdravotný stav zvierat, ktoré platí pre nekomerčný pohyb domácich zvierat a ktoré dopĺňa smernicu Rady 92/65/EHS (1), a hlavne článok 21 tohto nariadenia,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 998/2003 stanovujúce veterinárne podmienky, ktoré platí pre nekomerčný pohyb domácich zvierat, má nadobudnúť platnosť od 3. júla 2004.

(2)

Napriek opatreniam, ktoré boli prijaté na uľahčenie prechodu zo súčasných podmienok na podmienky, ktoré stanovuje nariadenie (ES) č. 998/2003, jeho realizácia vyžaduje hlavne dostupnosť cestovných preukazov vo všetkých veterinárnych centrálach, vydanie nových modelov dovozných certifikátov pre vstup z tretích krajín a testovanie následného očkovania zvierat z tretích krajín, ktoré nie sú uvedené v časti C prílohy II nariadenia (ES) č. 998/2003.

(3)

Zdá sa, že napriek úsiliu členských štátov naďalej pretrvávajú určité pochybnosti, pokiaľ ide o tieto podmienky, hlavne keď vezmeme do úvahy značný počet ľudí, ktorí sa chystajú cestovať so svojimi domácimi zvieratami v tomto ročnom období na letné prázdniny. V dôsledku toho by každoročná špička v pohybe zvierat mohla mať za následok mnohé administratívne ťažkosti.

(4)

Preto sa odporúča zachovať tak, ako je to bezpodmienečne nutné, uplatňovanie v súčasnosti platných národných podmienok po dostatočne dlhú dobu. V dôsledku toho je potrebné, aby počas tohto obdobia bol pohyb umožnený v súlade buď s nariadením (ES) č. 998/2003, alebo s národnými pravidlami, ktoré platili pred 3. júlom 2004. Preto je nutné odložiť zrušenie rozhodnutí Komisie 2003/803/ES (2) a 2004/203/ES (3), ako je stanovené v rozhodnutí Komisie 2004/301/ES, pokiaľ ide o úpravu certifikátov a cestovných preukazov, ktoré sa majú používať pre nekomerčný pohyb psov, mačiek a fretiek.

(5)

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade s názorom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý druhý odstavec článku 25 nariadenia (ES) č. 998/2003, je potrebné, aby členské štáty umožnili vstup na svoje územie tým druhom domácich zvierat, ktoré sú uvedené v prílohe I tohto nariadenia, až do 1. októbra 2004 v súlade s národnými pravidlami, ktoré boli platné pred 3. júlom 2004.

Článok 2

V článku 1 prvý odstavec bod a) rozhodnutia 2004/301/ES sa dátum „3. júl 2004“ nahrádza dátumom „1. október 2004“.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 1. júla 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 592/2004 (Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 7).

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2004, s. 13. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/301/ES (Ú. v. EÚ L 98, 2.4.2004, s. 55).