ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 230

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
30. júna 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1196/2004 z 29. júna 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1197/2004 z 29. júna 2004, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v júna 2004 na niektoré produkty v sektore vajec a hydinového mäsa v rámci nariadení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1198/2004 z 29. júna 2004, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia v júni 2004 na niektoré produkty na báze hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty spoločenstva na hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1199/2004 z 29. júna 2004, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v júni 2004 na niektoré produkty v sektore hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 2497/96

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2004 z 29. júna 2004, ktorým sa otvára výberové konanie č. 52/2004 ES na predaj vínneho destilátu na nové priemyselné použitia

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1201/2004 z 29. júna 2004, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na teľatá s maximálnou hmotnosťou 80 kilogramov, pôvodom z Bulharska alebo Rumunska (od 1. júla 2004 do 30. júna 2005)

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1202/2004 z 29. júna 2004 o otvorení a zabezpečení správy dovoznej kvóty na mladé býčky určené na výkrm (od 1. júla 2004 do 30. júna 2005)

19

 

*

Smernica Komisie (ES) č. 1203/2004 z 29. júna 2004 o zavedení a zabezpečení správy colnej kvóty pre mrazené mäso z hovädzích zvierat, na ktoré sa vzťahuje klasifikácia CN 0202 a pre produkty, na ktoré sa vzťahuje klasifikácia CN 02062991 (s platnosťou od 1. júla 2004 do 30. júna 2005)

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1204/2004 z 29. júna 2004, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou 80 až 300 kilogramov, pôvodom z Bulharska alebo Rumunska (od 1. júla 2004 do 30. júna 2005)

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2004 z 29. júna 2004 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, stolové hrozno, jablká a broskyne)

39

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1206/2004 z 29. júna 2004, ktorým sa otvára dovozná colná kvóta a stanovuje spravovanie dovoznej colnej kvóty na mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie (1. júl 2004 až 30. jún 2005)

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1207/2004 z 29. júna 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín

52

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

*

2004/524/ES,Euratom:Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov Európskej únie z 23. júna 2004, ktorým sa vymenúva sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

55

 

 

Európska centrálna banka

 

*

2004/525/ES:Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 3. júna 2004 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a všetkým ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskych spoločenstiev, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky (ECB/2004/11)

56

 

*

2004/526/ES:Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 17. júna 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Generálnej rady Európskej centrálnej banky (ECB/2004/12)

61

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1196/2004

z 29. júna 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júna 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. júna 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0707 00 05

052

102,7

999

102,7

0709 90 70

052

84,6

999

84,6

0805 50 10

382

55,6

388

65,9

528

59,2

999

60,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

82,1

400

105,2

404

106,8

508

69,2

512

75,2

528

75,0

720

78,5

804

92,8

999

85,6

0809 10 00

052

249,0

624

104,3

999

176,7

0809 20 95

052

344,6

068

127,8

400

366,6

616

146,8

999

246,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,4

624

106,4

999

129,4

0809 40 05

512

96,4

624

191,5

999

144,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1197/2004

z 29. júna 2004,

ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v júna 2004 na niektoré produkty v sektore vajec a hydinového mäsa v rámci nariadení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 593/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa v sektore vajec a vaječných albumínov otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa (1), najmä na jeho článok 5 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1251/96 z 28. júna 1996, ktorým sa v sektore hydinového mäsa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa (2), najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V zmysle prílohy k tomuto nariadeniu sa žiadostiam o dovozné povolenia, predloženým na obdobie od 1. júla do 30. septembra 2004 podľa nariadení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96, vyhovuje.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia na obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2004 možné podať na celkové množstvo v zmysle prílohy k tomuto nariadeniu, v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 94, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 136. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisji (ES) č. 1043/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 24).


PRÍLOHA

Skupina

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia, predložených na obdobie od 1. júla do 30. septembra 2004

Celkové disponibilné množstvo na obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2004

(v tonách)

E1

100,00

67 300,00

E2

48,69

1 750,00

E3

100,00

7 161,58

P1

96,27

1 550,00

P2

100,00

1 976,00

P3

2,12

175,00

P4

6,17

250,00


30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1198/2004

z 29. júna 2004,

ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia v júni 2004 na niektoré produkty na báze hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty spoločenstva na hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1431/94 z 22. júna 1994, ktoré v sektore hydinového mäsa ustanovuje pravidlá uplatňovania dovozného režimu, ktorý určuje nariadenie Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty spoločenstva na hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty (1), najmä na jeho článok 4 ods. 4,

keďže:

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V zmysle prílohy k tomuto nariadeniu sa žiadostiam o dovozné povolenia, predloženým na obdobie od 1. júla do 30. septembra 2004 podľa nariadenia (ES) č. 1431/94, vyhovuje.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia na obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2004 možno podať na celkové množstvo v zmysle prílohy k tomuto nariadeniu, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1431/94.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 156, 23.6.1994, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1043/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 24).


PRÍLOHA

Skupina

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia, predložených na obdobie od 1. júla do 30. septembra 2004

Celkové disponibilné množstvo na obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2004

(v t)

1

1,48

1 775,00

2

1,60

1 275,00

3

1,55

825,00

4

1,81

450,00

5

3,92

175,00


30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1199/2004

z 29. júna 2004,

ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v júni 2004 na niektoré produkty v sektore hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 2497/96

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2497/96 z 18. decembra 1996, ktoré v sektore hydinového mäsa ustanovuje pravidlá uplatňovania režimu, ktorý určuje asociačná dohoda a dočasná dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom (1), najmä na jeho článok 4 ods. 5,

keďže:

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V zmysle prílohy k tomuto nariadeniu sa žiadostiam o dovozné povolenia, predloženým na obdobie od 1. júla do 30. septembra 2004 podľa nariadenia (ES) č. 2497/96, vyhovuje.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia na obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2004 je možné podať na celkové množstvo v zmysle prílohy k tomuto nariadeniu, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 2497/96.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 338, 28.12.1996, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 361/2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 15).


PRÍLOHA

Skupina

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia, predložených na obdobie od 1. júla do 30. septembra 2004

Celkové disponibilné množstvo na obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2004

(v tonách)

I1

30,30

360,50

I2

100,00

128,75


30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1200/2004

z 29. júna 2004,

ktorým sa otvára výberové konanie č. 52/2004 ES na predaj vínneho destilátu na nové priemyselné použitia

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 33,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o trhové mechanizmy (2) okrem iného určuje pravidlá uplatňovania týkajúce sa odpredaja zásob alkoholu, pochádzajúcich z destilácií v zmysle článkov 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a ktoré sú v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Má sa pristúpiť v súlade s článkom 80 nariadenia (ES) č. 1623/2000 k výberovému konaniu na predaj vínneho destilátu na nové priemyselné použitia s cieľom znížiť zásoby vínneho destilátu v spoločenstve a umožniť v spoločenstve realizáciu priemyselných projektov v malom meradle, alebo spracovanie alkoholu na tovar s priemyselným účelom určený na vývoz. Vínny destilát spoločenstva, ktorý skladujú členské štáty, pozostáva z množstva pochádzajúceho z destilácií v zmysle článkov 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999.

(3)

Od 1. januára 1999 a podľa nariadenia Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktorým sa stanovil nový agromonetárny režim pre euro (3), sa ceny ponúk a zábezpeky musia vyjadrovať v eurách a platby sa musia vykonávať v eurách.

(4)

Na podávanie ponúk sa odporúča určiť minimálne ceny, diferencované podľa kategórie konečného použitia.

(5)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre vína,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa otvára výberové konanie č. 52/2004 ES na predaj vínneho destilátu na nové priemyselné použitia. Alkohol pochádza z destilácií v zmysle článkov 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a je v držbe francúzskej intervenčnej agentúry.

Objem ponúkaný na predaj predstavuje 100 000 hektolitrov alkoholu s obsahom 100 % obj. Čísla sudov, miesta skladovania a objem alkoholu s obsahom 100 % obj. v každom z nich sa uvádzajú v prílohe.

Článok 2

Predaj sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami článkov 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 a 101 nariadenia (ES) č. 1623/2000 a článku 2 nariadenia (ES) č. 2799/98.

Článok 3

1.   Ponuky sa musia predkladať u príslušnej intervenčnej agentúry, ktorá má daný alkohol v držbe:

Onivins-Libourne, Délégation nationale,

17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231,

F-33505 Libourne Cedex,

(tel. c (0033-5) 57 55 20 00;

telex: 57 20 25

fax: (0033-5) 57 55 20 59),

alebo ich treba poslať doporučene na adresu tejto intervenčnej agentúry.

2.   Ponuky sa predkladajú v zalepenej obálke s nápisom „Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, no 52/2004 CE “, ktorá je vložená v obálke adresovanej príslušnej intervenčnej agentúre.

3.   Ponuky musia byť doručené do príslušnej intervenčnej agentúry najneskôr 27. júla 2004 do 12.00 h (bruselského času).

4.   Každú ponuku musí sprevádzať potvrdenie o zložení účastníckej zábezpeky 4 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % obj. u príslušnej intervenčnej agentúry, ktorá má daný alkohol v držbe.

Článok 4

Minimálna cena, na ktorú sa môžu vykonávať ponuky, je 8,60 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % vol. určeného na výrobu pekárenského droždia, 26 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % vol. určeného na výrobu chemických produktov aminového alebo chloralového typu na vývoz, 32 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % vol. určeného na výrobu kolínskej vody na vývoz a 7,50 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % vol. určeného na iné priemyselné použitie.

Článok 5

Formality týkajúce sa odberu vzoriek boli určené v článku 98 nariadenia (ES) č. 1623/2000. Cena vzoriek je 10 EUR na liter.

Intervenčná agentúra dodá všetky potrebné informácie o charakteristikách alkoholu ponúkaného na predaj.

Článok 6

Realizačná zábezpeka sa stanovuje na 30 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % obj.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň svojho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

HV Bruseli 29. júna 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 908/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 56).

(3)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.


PRÍLOHA

VÝBEROVÉ KONANIE NA PREDAJ ALKOHOLU č. 52/2004 ES NA NOVÉ PRIEMYSELNÉ POUŽITIA

Miesto skladovania, objem a charakteristiky alkoholu ponúkaného na predaj

Členský štát

Umiestnenie

Číslo suda

Objem alkoholu s obsahom 100 % obj. v hektolitroch

Odkaz na nariadenia (ES) č. 1493/1999 Článok.

Typ alkoholu

Alkoholo-metrický titer

(v % obj.)

Francúzsko

Onivins – longuefuye

F-53200 longuefuye

20

22 410

27

surový

+ 92

4

22 555

27

surový

+ 92

10

22 310

28

surový

+ 92

15

15 155

28

surový

+ 92

Onivins – Port-la-Nouvelle

Avenue Adolphe Turel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

37

165

27

surový

+ 92

37

8 100

30

surový

+ 92

37

550

28

surový

+ 92

36

120

28

surový

+ 92

36

8 610

30

surový

+ 92

36

25

27

surový

+ 92

Spolu

 

100 000

 

 

 


30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2004

z 29. júna 2004,

ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na teľatá s maximálnou hmotnosťou 80 kilogramov, pôvodom z Bulharska alebo Rumunska (od 1. júla 2004 do 30. júna 2005)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 32 odsek 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady č. 2003/18/ES z 19. decembra 2002 týkajúce sa uzavretia protokolu upravujúceho obchodné aspekty Európskej dohody zriaďujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na druhej strane za účelom zohľadnenia výsledku rokovaní medzi stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych koncesiách (2) a rozhodnutie Rady č. 2003/286/ES z 8. apríla 2003 týkajúce sa uzavretia protokolu upravujúceho obchodné aspekty Európskej dohody zriaďujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskom na druhej strane za účelom zohľadnenia výsledku rokovaní medzi stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych koncesiách (3) stanovuje každoročné otvorenie určitých colných kvót, a to pre 178 000 kusov živého hovädzieho dobytka s maximálnou hmotnosťou 80 kg (poradové číslo 09.4598), pôvodom z určitých tretích krajín vrátane Bulharska a Rumunska, za predpokladu splnenia určitých podmienok stanovených v prílohách A písmeno b) príslušných protokolov týchto rozhodnutí. Podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tejto colnej kvóty boli prijaté nariadením Komisie (ES) č. 1128/1999 z 28. mája 1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania colnej kvóty na teľatá s maximálnou hmotnosťou 80 kg a pochádzajúcich z určitých tretích krajín (4).

(2)

Vzhľadom na pristúpenie Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Slovenska, užívateľov tejto colnej kvóty spolu s Bulharskom a Rumunskom, a na pristúpenie Cypru, Malty a Slovinska ako aj na očakávanie výsledkov rokovaní o nových colných koncesiách pre Bulharsko a Rumunsko, je v podrobných pravidlách pre spravovanie colných kvót vhodné stanoviť, že v období od 1. júla 2004 do 30. júna 2005 by mali byť dostupné množstvá v zmysle článku 32 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1254/1999 primerane časovo rozložené.

(3)

Vzhľadom na tradičný obchodný model medzi Spoločenstvom a Bulharskom a Rumunskom by mali byť množstvá určené na tri obdobia, zohľadňujúc počet živého dobytka s pôvodom z Bulharska a Rumunska dodaného za referenčné obdobie od 1. júla 2000 do 30. júna 2003. Akonáhle budú prebiehajúce rokovania o dodatkových protokoloch k príslušným európskym dohodám s týmito dvoma krajinami ukončené a ratifikované, dôjde dňom nadobudnutia účinnosti nových koncesií k zavedeniu nových pravidiel pre spravovanie.

(4)

S cieľom poskytnúť rovnocennejší prístup ku kvóte pri súčasnom zabezpečení komerčne účelného počtu dobytka na žiadosť by mala každá žiadosť o dovozné licencie zohľadňovať minimálny a maximálny počet kusov dobytka.

(5)

So zámerom zabrániť špekuláciám by mali byť množstvá dostupné v rámci kvóty sprístupnené prevádzkovateľom, ktorí sú schopní preukázať, že sa skutočne podieľajú na rozsiahlom dovoze z tretích krajín. V tejto súvislosti by sa mal vzhľadom na zabezpečenie účinného spravovania vyžadovať od príslušných obchodníkov dovoz minimálne 100 kusov dobytka počas roka 2003, za predpokladu, že zásielku v počte 100 kusov možno považovať za komerčne účelnú zásielku. Prevádzkovateľom v Českej republike, Estónsku, Cypre, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovinsku a Slovensku by malo byť umožnené predložiť žiadosti na základe dovozov z krajín, ktoré pre nich počas roka 2003 predstavovali tretie krajiny.

(6)

Pre prípad kontroly týchto kritérií musia byť žiadosti predložené v členskom štáte, v ktorom je dovozca zaregistrovaný v registri platcov DPH.

(7)

S cieľom zabrániť špekuláciám by sa dovozcom, ktorí sa od 1. januára 2004 nezúčastňujú na obchode so živým hovädzím dobytkom mal zamietnuť prístup ku kvóte a licencie by mali byť neprevoditeľné.

(8)

Mali by sa stanoviť opatrenia pre množstvá, za ktoré možno požadovať pridelenie žiadostí o licenciu až po uplynutí predmetného obdobia, a pokiaľ je to vhodné, po uplatnení jednotnej percentuálnej redukcie.

(9)

Dojednania by sa mali spravovať pomocou dovozných licencií. Z tohto dôvodu by sa mali stanoviť pravidlá o spôsobe podávania žiadostí a informáciách, ktoré budú uvádzané v žiadostiach a licenciách, ak je to potrebné, doplnením určitých ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných licencií v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2377/80 (5) a nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady na poľnohospodárske výrobky (6).

(10)

Skúsenosti ukazujú, že riadne spravovanie kvóty takisto vyžaduje, aby oprávnený držiteľ licencie bol skutočným dovozcom. Preto by sa mal takýto dovozca aktívne podieľať na nákupe, preprave a dovoze príslušného dobytka. Predloženie dôkazu o takýchto činnostiach by malo byť teda základnou požiadavkou, pokiaľ ide o záruku licencie.

(11)

S cieľom zabezpečiť prísnu štatistickú kontrolu dobytka dovezeného v rámci kvóty sa tolerancia uvedená v článku 8 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 neuplatňuje.

(12)

Nariadenie (ES) č. 1128/99 by sa malo následne zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(13)

Keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V období od 1. júla 2004 do 30. júna 2005 je možné podľa tohto nariadenia doviezť 178 000 kusov živého hovädzieho dobytka pôvodom z Bulharska alebo Rumunska s maximálnou hmotnosťou 80 kg, na ktorý sa vzťahuje kód KN 0102 90 05, ktorý podlieha akýmkoľvek zníženiam dohodnutým následne medzi Spoločenstvom a týmito krajinami.

Colná kvóta má poradové číslo 09.4598.

2.   Colná sadzba sa znižuje o 90 %.

3.   Množstvá uvedené podľa odseku 1 sa rovnomerne rozložia počas obdobia uvedeného v tomto odseku takto:

a)

5 000 kusov živého hovädzieho dobytka za obdobie od 1. júla 2004 do 31. decembra 2004;

b)

86 500 kusov živého hovädzieho dobytka za obdobie od 1. januára 2005 do 31. marca 2005;

c)

86 500 kusov živého hovädzieho dobytka za obdobie od 1. apríla 2005 do 30. júna 2005.

4.   Ak počas jedného z období uvedených v odseku 3 písmeno a) a písmeno b) predstavuje množstvo zahrnuté v žiadostiach o licenciu predložených pre každé z týchto období hodnotu menšiu, ako je dostupné množstvo pre dané obdobie, pridáva sa zostávajúce množstvo tohto obdobia k dostupnému množstvu pre nasledujúce obdobie.

Článok 2

1.   Žiadatelia oprávnení na pridelenie kvóty stanovenej v článku 1 musia byť fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré v období podania žiadostí o dovozné licencie preukážu kompetentným úradom príslušného členského štátu, že počas roka 2003 doviezli minimálne 100 kusov dobytka zahrnutého v podpoložke HS 0120 90.

Žiadatelia musia byť uvedení v národnom registri platcov DPH.

2.   Prevádzkovatelia v Českej republike, Estónsku, Cypre, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovensku a Slovinsku môžu predložiť žiadosti na dovozné licencie na základe dovozov uvedených v odseku 1 z krajín, ktoré pre nich počas roka 2003 predstavovali tretie krajiny.

3.   Dôkaz o dovoze sa predkladá výlučne colným dokumentom na prepustenie do režimu voľného obehu, náležite potvrdeným colnými úradmi a obsahujúcim odkaz na žiadateľa ako na príjemcu.

Členské štáty môžu uznať kópie dokumentov uvedených v prvom pododseku, ktoré sú riadne overené kompetentnými úradmi. V prípade, ak sú takéto kópie uznané, členské štáty o tejto skutočnosti upovedomia každého žiadateľa vo svojom oznámení podľa článku 3 odsek 5.

4.   Prevádzkovatelia, ktorí 1. januára 2004 svoje obchodné činnosti s tretími krajinami v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa ukončili, nie sú oprávnení na predkladanie žiadostí.

5.   Spoločnosť vytvorená fúziou spoločností, z ktorých každá preukazuje referenčné dovozy v zhode s minimálnym množstvom uvedeným v odseku 1, môže tieto referenčné dovozy použiť ako základ na predloženie žiadosti.

Článok 3

1.   Žiadosti o dovozné licencie je možné predložiť iba v členskom štáte, v ktorom je žiadateľ registrovaný na účely DPH.

2.   Žiadosti o dovozné licencie na každé obdobie uvedené v článku 1 odsek 3:

a)

sa musia vzťahovať na minimálne 100 kusov dobytka;

b)

sa nesmú vzťahovať na viac ako 5 % dostupného množstva.

Ak žiadosti prevyšujú množstvo uvedené v prvom pododseku písmeno b), nadbytok sa nebude zohľadňovať.

3.   Žiadosti o dovozné licencie sa predložia v priebehu prvých 10 pracovných dní každého obdobia uvedeného v článku 1 odsek 3. Žiadosť za prvé obdobie sa však predloží najneskôr do druhého štvrtka po uverejnení tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Každý žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť za obdobie uvedené v článku 1 odsek 3. Ak ten istý žiadateľ predloží viac ako jednu žiadosť, všetky žiadosti tohto žiadateľa budú zamietnuté.

5.   Po overení predložených dokumentov členské štáty postúpia Komisii, najneskôr do 5. pracovného dňa po skončení obdobia na predkladanie žiadosti, zoznam žiadateľov a ich adries ako aj požadované množstvá.

V prípade skutočného predloženia žiadostí sa všetky oznámenia, vrátane oznámenia „bezpredmetné“, odošlú prostredníctvom faxu alebo e-mailu, pričom sa použije vzorový formulár v prílohe I.

Článok 4

1.   Na základe oznámenia uvedeného v článku 3 odsek 5 Komisia čo najskôr rozhodne, do akej miery je možné týmto žiadostiam vyhovieť.

2.   Ak množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti uvedené v článku 3 prekračujú množstvá dostupné za príslušné obdobie, Komisia určí jednotnú percentuálnu redukciu, ktorá sa uplatní na požadované množstvá.

V prípade, ak uplatňovanie redukčného koeficientu stanoveného v prvom pododseku udáva hodnotu menšiu ako 100 kusov na žiadosť, dostupné množstvo sa udeľuje príslušným členským štátom na základe žrebovania o dovozných právach zahrňujúcich každé 100 kusov. V prípade, ak zostávajúce množstvo predstavuje menej ako 100 kusov, považuje sa za jednu skupinu.

3.   Licencie sa vydajú čo najskôr na základe rozhodnutia Komisie týkajúceho sa uznania žiadostí.

Článok 5

1.   Dovozné licencie sa vydajú na meno prevádzkovateľa, ktorý žiadosť predložil.

2.   Žiadosti o licenciu a licencie uvádzajú nasledovné údaje:

a)

v kolónke 8 - krajinu pôvodu;

b)

v kolónke 16 – nasledujúci kód kombinovanej nomenklatúry: 0102 90 05;

c)

v kolónke 20 - poradové číslo kvóty (09.4598) a aspoň jednu z položiek stanovených v prílohe II.

Licencie zaväzujú k dovozu z krajiny uvedenej v písmene a).

Článok 6

1.   Bez ohľadu na článok 9 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú dovozné licencie vydané na základe tohto nariadenia neprevoditeľné a udeľujú práva na colné kvóty len v prípade, ak sú vystavené na meno a adresu totožné s údajmi príjemcu v sprievodnom colnom vyhlásení na prepustenie do režimu voľného obehu.

2.   Odlišne od článku 3 nariadenia (ES) č. 1445/95 je platnosť dovozných licencií vydaných podľa článku 1 odsek 3 písmeno a) 150 dní. Žiadne dovozné licencie nebudú po 30. júni 2005 platné.

3.   Záruka týkajúca sa dovoznej licencie je 20 EUR na kus a žiadateľ ju podá spolu so žiadosťou o licenciu.

4.   Vydané licencie sú platné v rámci celého spoločenstva.

5.   Podľa článku 50 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa na všetky množstvá dovezené naviac oproti množstvám uvedeným v dovoznej licencii vyberá plné clo podľa Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné dátumom uznania colného vyhlásenia na prepustenie do režimu voľného obehu.

6.   Bez ohľadu na ustanovenia oddielu 4 hlava III nariadenia (ES) č. 1291/2000 dochádza k uvoľneniu záruky až po predložení dôkazov, že oprávnený držiteľ licencie bol obchodne a logisticky zodpovedný za nákup, prepravu a colné odbavenie príslušného dobytka pre režim voľného obehu. Takýto dôkaz musí pozostávať minimálne z:

a)

originálu obchodnej faktúry vystavenej pre oprávneného držiteľa predávajúcim alebo jeho zástupcom, obaja so sídlom v tretej krajine vývozu, a dokladu o zaplatení oprávneného držiteľa alebo otvorenia neodvolateľného dokumentárneho akreditívu v prospech predávajúceho;

b)

konosamentu vystaveného na meno oprávneného držiteľa alebo, ak je to možné, v prípade cestnej alebo vzdušnej prepravy nákladného listu pre príslušný dobytok;

c)

kópie formuláru IM 4 č. 8 s menom a adresou oprávneného držiteľa ako jediným záznamom v kolónke 8.

Článok 7

Na dovezené zvieratá sa pri predložení osvedčenia o pohybe EUR.1 vydaného vyvážajúcou krajinou v súlade s protokolom 4 priloženého k európskym dohodám s Bulharskom a Rumunskom alebo pri predložení vyhlásenia na faktúre spísanom vývozcom v súlade s uvedenými protokolmi, vzťahuje clo uvedené v článku 1.

Článok 8

Nariadenia (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95 sa uplatňujú podľa tohto nariadenia.

Článok 9

Nariadenie (ES) č. 1128/1999 sa zrušuje. Žiadosti o dovozné práva, ktoré bolo možné predložiť podľa nariadenia (ES) č. 1128/1999 sa automaticky zamietnu.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 8, 14.1.2003, s. 18.

(3)  Ú. v. EÚ L 102, 24.4.2003, s. 60.

(4)  Ú. v. ES L 135, 29.5.1999, s. 50. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1144/2003 (Ú. v. EÚ L 160, 28.6.2003, s. 44).

(5)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 852/2003 (Ú. v. EÚ L 123, 17.5.2003, s. 9).

(6)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 325/2003 (Ú. v. EÚ L 47, 21.2.2003, s. 21).


PRÍLOHA I

Fax EK (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Uplatňovanie nariadenia (ES) č 1201/2004

Poradové číslo: 09.4598

Image


PRÍLOHA II

Položky stanovené v článku 5 odsek 2 písmeno c)

—   v španielčine: Reglamento (CE) no 1201/2004

—   v češtine: Nařízení (ES) č. 1201/2004

—   v dánčine: Forordning (EF) nr 1201/2004

—   v nemčine: Verordnung (EG) Nr. 1201/2004

—   v estónčine: Määrus (EÜ) nr 1201/2004

—   v gréčtine: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1201/2004

—   v angličtine: Regulation (EC) No 1201/2004

—   vo francúžštine: Règlement (CE) no 1201/2004

—   v taliančine: Regolamento (CE) n. 1201/2004

—   v litovčine: Regula (EK) Nr. 1201/2004

—   v lotyštine: Reglamentas (EB) Nr. 1201/2004

—   v maďarčine: Az 1201/2004/EK rendelet

—   v holandčine: Verordening (EG) nr. 1201/2004

—   v poľštine: Rozporządzenie (WE) nr 1201/2004

—   v portugalčine: Regulamento (CE) n.o 1201/2004

—   v slovenčine: Nariadenie (ES) č. 1201/2004

—   v slovinčine: Uredba (ES) št. 1201/2004

—   vo fínčine: Asetus (EY) N:o 1201/2004

—   vo švédčine: Förordning (EG) nr 1201/2004


30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1202/2004

z 29. júna 2004

o otvorení a zabezpečení správy dovoznej kvóty na mladé býčky určené na výkrm (od 1. júla 2004 do 30. júna 2005)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), najmä na jeho článok 32 (1),

keďže:

(1)

WTO harmonogram CXL vyžaduje, aby spoločenstvo otvorilo ročnú dovoznú tarifnú kvótu na 169 000 kusov mladých býčkov určených na výkrm.

(2)

V očakávaní výsledkov rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT v kontexte WTO po vstupe Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Maďarska, Poľska, Slovinska a Slovenska (ďalej len „nové členské štáty“), z ktorých niektoré spolu s Rumunskom boli hlavnými dodávateľskými krajinami v rámci tejto kvóty v posledných troch rokoch platnosti kvóty, je vhodné založiť podrobné pravidlá riadenia tejto tarifnej kvóty tak, aby bolo na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2005 dostupné množstvo vhodným spôsobom rozložené na celý rok v zmysle článku 32(4) nariadenia (ES) č. 1254/1999.

(3)

Na to, aby sa zohľadnili tradičné vzory obchodovania medzi spoločenstvom a dodávateľskými krajinami v rámci tejto kvóty a potreba ochrániť vyváženosť trhu, dostupné množstvo je rozložené na štyri štvrťroky uplatňovania kvóty 2004/2005. Po ukončení a ratifikácii prebiehajúcich rokovaní XXIV.6 sa budú implementovať nové pravidlá manažmentu. Tieto pravidlá by mali zohľadňovať výsledky týchto rokovaní a množstvá, ktoré sa už v rámci kvóty týmto otvorenej používajú.

(4)

V záujme poskytnutia vyrovnanejšieho prístupu ku kvóte pri súčasnom zabezpečení komerčne životaschopného počtu zvierat na každú žiadosť, každá žiadosť o dovozné licencie by mala rešpektovať minimálny a maximálny počet kusov.

(5)

S úmyslom zabrániť špekulácii by dostupné množstvá v rámci kvóty mali byť sprístupnené prevádzkovateľom schopným preukázať, že sa skutočne zaoberajú dovozom v značnej miere z tretích krajín. Vzhľadom na to a na zaistenie efektívneho riadenia by sa od dotyčných obchodníkov mal vyžadovať v r. 2003 dovoz minimálne 100 kusov dobytka, lebo 100-kusovú zásielku dobytka možno pokladať za komerčne životaschopnú. Prevádzkovateľom v Maďarsku, Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Estónsku, Lotyšsku, Litve, na Cypre a Malte by sa malo umožniť podať žiadosť na základe dovozov z krajín, ktoré boli pre ne v r. 2003 tretími krajinami.

(6)

Tieto kritériá by sa mali kontrolovať, žiadosti sa musia podávať v členskom štáte, v ktorom je dovozca registrovaný ako platiteľ DPH.

(7)

Na to, aby sa zabránilo špekulácii, prístup ku kvóte by sa mal zamietnuť dovozcom, ktorí sa k 1. januáru 2004 už nezaoberali obchodovaním so živým hovädzím dobytkom, a licencie by nemali byť prenosné.

(8)

Treba upraviť množstvá, pri ktorých možno vyžadovať prideľovanie žiadostí o licencie po lehote rozhodovania a v príslušných prípadoch až po uplatnení jednotného percentuálneho zníženia.

(9)

Opatrenia by sa mali riadiť pomocou dovozných licencií. Na tento účel by sa mali založiť pravidlá predkladania žiadostí a poskytovania informácií o žiadostiach a licenciách, v príslušných prípadoch pridaním určitých ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách žiadostí o dovozné a vývozné licencie v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa a zrušením nariadenia (EHS) č. 2377/80 (2) a nariadenia komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa zakladajú spoločné podrobné pravidlá pre používanie systému dovozných a vývozných licencií a vopred prideľovaných certifikátov pre poľnohospodárske produkty (3).

(10)

Skúsenosti ukazujú, že riadne spravovanie kvóty si vyžaduje aj to, aby bol skutočným dovozcom oficiálny držiteľ licencie. Tento dovozca by sa mal preto aktívne zúčastňovať nákupu, prepravy a dovozu dotyčných zvierat. Vzhľadom na zábezpeku licencie by teda malo byť primárnou požiadavkou aj predloženie dôkazu o týchto činnostiach.

(11)

S úmyslom zabezpečiť prísnu štatistickú kontrolu dobytka dovážaného podľa kvóty by sa nemala používať tolerancia, na ktorú odkazuje článok 8(4) nariadenia (ES) č. 1291/2000.

(12)

Používanie tejto tarifnej kvóty si vyžaduje efektívne kontroly v špecifickej destinácii dovážaného dobytka. Dobytok by sa preto mal vykrmovať v členskom štáte, ktorý vydal dovoznú licenciu.

(13)

By sa mala skladať zábezpeka, ktorou by sa zaistilo, že dobytok sa bude vykrmovať najmenej 120 dní v určených výrobných jednotkách. Výška zábezpeky by mala pokrývať rozdiel medzi clom podľa spoločnej colnej tarify (common customs tariff - CCT) a zníženým clom platným v deň uvoľnenia príslušného dobytka do voľného obehu.

(14)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Tarifná kvóta na 169 000 mladých býčkov zahrnutých do CN kódu 0102 90 05, 0102 90 29 alebo 0102 90 49 a určených na výkrm v spoločenstve sa týmto otvára na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2005 a podlieha akýmkoľvek zníženiam následne prerokovaným medzi spoločenstvom a jeho WTO partnermi v rámci rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT v kontexte WTO.

Táto tarifná kvóta bude mať poradové číslo 09.4005.

2.   Dovozné clo platné podľa tarifnej kvóty uvedenej v odseku 1 bude 16 % ad valorem plus 582,- EUR za tonu netto.

Sadzba cla uvedená v prvom pododseku bude platiť pod podmienkou, že dovezený dobytok sa bude vykrmovať aspoň 120 dní v členskom štáte, ktorý vydal dovoznú licenciu.

3.   Množstvá uvedené pod odsekom 1 budú rozdelené na celé obdobie uvedené v tomto odseku takto:

a)

42 250 živých býčkov na obdobie od 1. júla 2004 do 30. septembra 2004;

b)

42 250 živých zvierat na obdobie od 1. októbra 2004 do 31. decembra 2004;

c)

42 250 živých zvierat na obdobie od 1. januára 2005 do 31. marca 2005;

d)

42 250 živých zvierat na obdobie od 1. apríla 2005 do 30. júna 2005.

4.   Ak počas jedného z období uvedených pod odsekmi 3 a), 3 b) a 3 c) množstvo pokryté žiadosťami o licencie predloženými na každé z týchto období bude nižšie ako množstvo, ktoré je na dané obdobie k dispozícii, zostávajúce množstvo tohto obdobia sa pridá k množstvu dostupnému na nasledujúce obdobie.

Článok 2

1.   Na to, aby žiadateľom vznikol nárok podľa kvóty uvedenej v článku 1, musia to byť fyzické alebo právnické osoby a musia k spokojnosti príslušných orgánov dotyčného členského štátu pri predkladaní svojich žiadostí o dovozné licencie dokázať, že v priebehu roka 2003 doviezli najmenej 100 kusov dobytka pokrytého CN kódom 0102 90.

Žiadatelia musia byť zapísaní v národnom registri platcov DPH.

2.   Prevádzkovatelia v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, na Malte, v Maďarsku, Poľsku, Slovinsku a na Slovensku môžu požiadať o dovozné licencie na základe dovozov uvedených v odseku 1 z krajín, ktoré boli v r. 2003 pre ne tretími krajinami.

3.   Doklad o dovoze sa bude poskytovať výlučne vo forme colného dokladu pre uvoľnenie do voľného obehu, riadne potvrdeného na rube colnými orgánmi a uvádzajúceho príslušného žiadateľa ako adresáta zásielky.

Členské štáty môžu akceptovať kópie dokumentov uvedených v prvom pododseku riadne overené príslušným orgánom. Tam, kde sa tieto kópie prijímajú, oznámenie o nich treba uviesť v správe členského štátu, na ktorú odkazuje článok 3 (5), v súvislosti s každým dotknutým žiadateľom.

4.   Prevádzkovatelia, ktorí k 1. januáru 2004 ukončili svoje aktivity v obchodovaní s tretími krajinami v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, nebudú kvalifikovaní na žiadnu žiadosť.

5.   Spoločnosť vytvorená fúziou spoločností, z ktorých každá vykazovala dovozy v súlade s minimálnym množstvom uvedeným v odseku 1, môže tieto referenčné dovozy použiť ako základ svojej žiadosti.

Článok 3

1.   Žiadosti o dovozné licencie možno predložiť len v členskom štáte, v ktorom je žiadateľ registrovaný na účely DPH.

2.   Žiadosti o dovozné licencie na každé obdobie uvedené v článku 1 (3):

a)

musia pokrývať minimálne 100 zvierat,

b)

nemôžu pokrývať viac ako 5 % dostupného množstva.

Ak množstvá uvedené v žiadostiach prekročia množstvo uvedené v prvom pododseku bod b), množstvá navyše sa nebudú zohľadňovať.

3.   Žiadosti o dovozné licencie sa budú predkladať v priebehu prvých 10 pracovných dní každého obdobia uvedeného v článku 1 (3). Žiadosť na prvé obdobie však bude treba predložiť najneskôr do druhého štvrtka po vydaní tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Žiadatelia môžu podať najviac jednu žiadosť na každé obdobie uvedené v článku 1 (3). Ak ten istý žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, všetky žiadosti tohto žiadateľa sa zamietnu ako neprípustné.

5.   Po overení predložených dokumentov postúpia členské štáty Komisii zoznam žiadateľov s adresami a množstvami, o ktoré žiadajú, najneskôr do 5. pracovného dňa od konca lehoty na predloženie žiadostí.

Všetky oznámenia vrátane oznámení s „nulovým“ výsledkom sa budú zasielať faxom alebo e-mailom na modelovom formulári uvedenom v prílohe I tohto nariadenia v prípadoch, kde boli žiadosti skutočne predložené.

Článok 4

1.   Po oznámení uvedenom v článku 3 (5) Komisia čo možno najskôr rozhodne, do akej miery možno žiadostiam vyhovieť.

2.   Ak množstvá pokryté žiadosťami uvedenými v článku 3 sú vyššie ako množstvá, ktoré sú na dané obdobie k dispozícii, Komisia stanoví jednorazové percentuálne zníženie, ktoré sa použije na žiadané množstvá.

Ak je výsledkom použitia koeficientu zníženia uvedeného v prvom pododseku ukazovateľ nižší než 100 kusov dobytka na jednu žiadosť, množstvo, ktoré je k dispozícii, bude príslušný členský štát prideľovať losovaním dovozných práv pokrývajúcich v každom prípade 100 kusov. Ak je zostatok po vylosovaní nižší ako 100 kusov, bude sa pokladať za jednu zásielku.

3.   Licencie sa budú vydávať v najkratšom možnom čase podľa rozhodnutia Komisie o prijatí žiadostí.

Článok 5

1.   Dovozné licencie sa budú vydávať na meno prevádzkovateľa, ktorý predložil žiadosť.

2.   V žiadostiach o licencie a v licenciách sa bude uvádzať nasledujúce:

a)

v okienku 8 krajina pôvodu;

b)

v okienku 16 jeden alebo viacero z nasledujúcich kombinovaných nomenklatúrnych kódov: 0102 90 05; 0102 90 29 alebo 0102 90 49;

c)

v okienku 20 poradové číslo kvóty (09.4005) a jedna z poznámok na rube uvedených v prílohe III.

Článok 6

1.   Napriek článku 9 (1) nariadenia (ES) č. 1291/2000 nebudú dovozné licencie vydané podľa tohto nariadenia prenosné a budú priznávať práva podľa tarifných kvót len vtedy, ak sú vystavené na rovnaké meno a adresu ako je meno a adresa adresáta zásielky v priloženej colnej deklarácii pre uvoľnenie do voľného obehu.

2.   Žiadne dovozné licencie nebudú platné po 30. júni 2005.

3.   Zábezpeka súvisiaca s dovoznou licenciou bude predstavovať 20,- EUR za kus a žiadateľ ju zloží spolu so žiadosťou o licenciu.

4.   Vydané licencie budú platiť v celom spoločenstve.

5.   Podľa článku 50 (1) nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa bude v súvislosti so všetkými množstvami dovezenými nad rámec množstiev uvedených v dovoznej licencii vyberať plná výška cla podľa spoločnej colnej tarify platnej v deň prijatia colnej deklarácie pre voľný obeh.

6.   Napriek ustanoveniam oddielu 4 hlavy III nariadenia (ES) č. 1291/2000 nebude zábezpeka uvoľnená dovtedy, kým nebude predložený doklad o tom, že oficiálny držiteľ licencie je komerčne a logisticky zodpovedný za nákup, prepravu a colné vybavenie predmetného dobytka pre voľný obeh. Takýto doklad musí pozostávať minimálne z:

a)

originálu alebo overenej kópie komerčnej faktúry vystavenej na meno oficiálneho držiteľa predávajúcim alebo jeho zástupcom so sídlom v tretej krajine exportu a dokladu o zaplatení oficiálnym držiteľom alebo o otvorení neodvolateľného dokumentárneho úveru oficiálnym držiteľom v prospech predávajúceho,

b)

námorného nákladného listu, alebo v príslušných prípadoch dokladu o cestnej alebo leteckej preprave vystaveného pre predmetný dobytok na meno oficiálneho držiteľa licencie,

c)

kópie č. 8 formulára IM 4 s menom a adresou oficiálneho držiteľa, ktoré sú uvedené v okienku 8.

Článok 7

1.   Pri dovoze poskytne dovozca doklad o tom, že:

a)

sa písomne zaviazal do jedného mesiaca informovať príslušný orgán členského štátu, ktorý vydal licenciu, o farme alebo farmách, kde sa budú mladé býčky vykrmovať;

b)

zložil zábezpeku vo výške určenej pre každý oprávnený CN kód v prílohe II u príslušného orgánu členského štátu, ktorý vydal licenciu; primárnou požiadavkou v zmysle článku 20 (2) nariadenia (EHS) č. 2220/85 je výkrm dovezeného dobytka v tomto členskom štáte počas aspoň 120 dní od dátumu prijatia colnej deklarácie na uvoľnenie do voľného obehu komisie (4).

2.   S výnimkou prípadov zásahu vyššej moci bude zábezpeka uvedená v odseku 1 b) uvoľnená len vtedy, ak sa príslušnému orgánu členského štátu, ktorý vydal licenciu, predloží doklad o tom, že mladé býčky:

a)

boli vykŕmené na farme alebo farmách uvedených podľa odseku 1;

b)

neboli porazené skôr než po uplynutí 120 dní od dátumu dovozu; alebo

c)

boli porazené pred uplynutím tejto lehoty zo zdravotných dôvodov, alebo uhynuli v dôsledku choroby alebo nehody.

Zábezpeka bude uvoľnená okamžite po predložení takéhoto dokladu.

Ak však nebol dodržaný časový limit uvedený v odseku 1 a), uvoľnená zábezpeka sa zníži o:

15 % a o

2 % zo zvyšnej sumy za každý deň navyše.

Neuvoľnené sumy prepadnú a budú zadržané ako clo.

3.   Ak sa doklad uvedený v odseku 2 nepredloží do 180 dní od dátumu dovozu, zábezpeka prepadne a zadrží sa ako clo.

Ak sa však takýto doklad nepredloží v lehote 180 dní uvedenej v prvom pododseku, ale bude predložený do šiestich mesiacov po uvedenej lehote, prepadnutá výška zábezpeky znížená o 15 % sa vyplatí.

Článok 8

Podľa tohto nariadenia budú platiť nariadenia (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie v poslednom znení nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 360/2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 13).

(3)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 636/2004 (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 25).

(4)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.


PRÍLOHA I

EK Fax (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Použitie nariadenia (ES) č. 1202/2004

Poradové č.: 09.4005

Image


PRÍLOHA II

VÝŠKY ZÁBEZPEKY

Mladé býčky určené na výkrm

(CN kód)

Suma (EUR) za kus

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


PRÍLOHA III

Poznámky na rube uvedené v článku 5 (2) c)

—   v španielčine: Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 1202/2004]

—   v češtine: Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 1202/2004)

—   v dánčine: Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 1202/2004)

—   v nemčine: Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1202/2004)

—   v estónčine: Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 1202/2004)

—   v gréčtine: Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/2004]

—   v angličtine: Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 1202/2004)

—   vo francúzštine: Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 1202/2004]

—   v taliančine: Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 1202/2004]

—   v lotyštine: Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 1202/2004)

—   v litovčine: Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 1202/2004)

—   v maďarčine: Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (1202/2004/EK rendelet)

—   v holandčine: Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 1202/2004)

—   v poľštine: Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 1202/2004)

—   v portugalčine: Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 1202/2004]

—   v slovenčine: Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 1202/2004)

—   v slovinčine: Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 1202/2004)

—   vo fínčine: Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 1202/2004)

—   v švédčine: Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 1202/2004)


30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/27


SMERNICA KOMISIE (ES) č. 1203/2004

z 29. júna 2004

o zavedení a zabezpečení správy colnej kvóty pre mrazené mäso z hovädzích zvierat, na ktoré sa vzťahuje klasifikácia CN 0202 a pre produkty, na ktoré sa vzťahuje klasifikácia CN 0206 29 91 (s platnosťou od 1. júla 2004 do 30. júna 2005)

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zakladajúcu zmluvu Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu hovädzieho mäsa a teľacieho mäsa (1), zvlášť so zreteľom na článok 32 (1) tejto smernice,

keďže:

(1)

Harmonogram CXL WTO stanovuje pre Európske spoločenstvo povinnosť zaviesť ročnú dovoznú kvótu s výškou 53 000 ton pre mrazené hovädzie mäso, na ktoré sa vzťahuje klasifikácia CN 0202 a pre produkty, na ktoré sa vzťahuje klasifikácia CN 0206 29 91 (poradové číslo 09.4003). Implementácia pravidiel by sa mala realizovať pre kvótový rok 2004/2005 so začiatkom 1. júla 2004.

(2)

Kvóta pre obdobie 2003/2004 bola zriadená v súlade s ustanoveniami smernice Komisie (ES) č. 780/2003 zo 7. mája 2003 o zavedení a zabezpečení správy colnej kvóty pre mrazené mäso z hovädzích zvierat, na ktoré sa vzťahuje klasifikácia CN 0202 a produkty, na ktoré sa vzťahuje klasifikácia CN 0206 29 91 (s platnosťou od 1. júla 2004 do 30. júna 2005) (2). Táto Smernica definovala najmä prísne kritériá účasti s cieľom predísť registrácii fiktívnych prevádzkovateľov. Sprísnené pravidlá o používaní príslušných dovozných licencií navyše vytvorili prekážku pre špekulatívny obchod s licenciami.

(3)

Skúsenosť získaná pri aplikácii týchto pravidiel však hovorí o tom, že nebolo možné zabezpečiť paušálne aplikovanie riadiacich pravidiel v rôznych členských štátoch a že kvóta vykazuje aj naďalej citlivosť na špekulácie medzi prevádzkovateľmi, zvlášť vďaka metóde alokácie definovanej subkvótou II smernice (ES) č. 780/2003. S cieľom predísť pokračovaniu tohto stavu a s cieľom zabezpečiť efektívne riadenie je vhodné zaviesť takú metódu administrácie, ktorá je založená na výkonnostných kritériách dovozu. Táto metóda zabezpečí alokáciu kvóty na profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí sú schopní dovážať hovädzie mäso bez neprimeranej špekulácie.

(4)

Je vhodné stanoviť referenčné obdobie pre oprávnený dovoz, ktoré je dostatočne dlhé na to, aby zabezpečilo typickú výkonnosť a zároveň dostatočne aktuálne na to, aby odrážalo najnovší vývoj v obchode.

(5)

Prevádzkovateľom v Českej republike, Estónsku, Cypre, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovinsku a Slovensku (ďalej spoločne označované ako „nové členské štáty“) by sa malo umožniť prihlásiť sa a podieľať sa na objeme dovozu z krajín, ktoré boli pre nich do 30. apríla 2004 tretími krajinami.

(6)

Pre účely kontroly by mali byť prihlášky na dovozné práva v členských krajinách predložené v tých prípadoch, keď je prevádzkovateľ vedený v národnom registri platiteľov DPH.

(7)

S cieľom predísť špekuláciám by sa mala každému žiadateľovi poskytnúť záruka na dovoz tovarov v rámci kvóty.

(8)

Aby boli prevádzkovatelia zaviazaní požiadať o dovozné licencie pre všetky alokované importné práva, malo by sa záväzne nariadiť, aby takáto povinnosť znamenala primárnu požiadavku v zmysle Smernice Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorá stanovuje spoločné detailné pravidlá pre aplikáciu systému záruk pre poľnohospodárske produkty (3).

(9)

Smernica Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorá stanovuje spoločné podrobné pravidlá pre aplikáciu systému dovozných a vývozných licencií a prednostné určujúce certifikáty pre poľnohospodárske produkty (4) a Smernica Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách aplikácie dovozných a vývozných licencií v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, ktorá ruší smernicu (EHS) č. 2377/80 (5), by sa mali vzťahovať na dovozné licencie vydané v zmysle ustanovení tejto smernice s výnimkou tých prípadov, na ktoré sa vzťahuje derogácia.

(10)

Riadiaci výbor pre hovädzie a teľacie mäso neposkytol stanovisko v rámci časového limitu stanoveného jeho prezidentom,

SCHVÁLILA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Týmto sa zavádza colná kvóta v objeme 53 000 ton hmotnosti vykosteného mäsa pre mrazené mäso z hovädzích zvierat, na ktoré sa vzťahuje klasifikácia CN 0202 a pre produkty, na ktoré sa vzťahuje klasifikácia CN 0206 29 91 s platnosťou v období od 1. júla 2004 do 30. júna 2005.

Poradové číslo colnej kvóty bude 09.4003.

2.   Spoločná colná tarifa príslušná kvóte definovanej v odseku 1 bude 20 % ad valorem (podľa hodnoty).

Článok 2

Pre účely tejto smernice,

a)

100 kilogramov nevykosteného mäsa bude zodpovedať 77 kilogramom vykosteného mäsa;

b)

„mrazené mäso“ je mäso, ktoré je zmrazené a má pri vstupe na územie spoločenstva vnútornú teplotu – 12 °C alebo nižšiu.

Článok 3

1.   Prevádzkovateľ v ES môže požiadať o dovozné práva na základe referenčného množstva, ktorým budú množstvá hovädzieho mäsa, na ktoré sa vzťahuje klasifikácia CN 0201, 0202, 0206 10 95 alebo 0206 29 91 a dovezené ním/ňou alebo na jeho vlastný účet v zmysle príslušných colných ustanovení v období od 1. januára 2003 a 30. apríla 2004.

Prevádzkovatelia v nových členských štátoch môžu požiadať o dovozné práva na základe objemu dovozu (v časovom období a konkrétnych produktov definovaných v prvom odseku) z krajín, ktoré pre nich boli do 30. apríla 2004 tretími krajinami.

2.   Spoločnosť vytvorená zlúčením spoločností, z ktorých každá má referenčnú hodnotu dovozu, môže použiť ako základ pre svoju žiadosť tieto referenčné hodnoty dovozu.

3.   K žiadosti o importné práva bude priložený doklad o dovezenom tovare definovaný v odseku 1, pričom bude vystavený vo forme riadne podpísanej kópie colného prehlásenia o schválení uvedenia do voľného obehu, určenej pre prijímateľa zásielky.

Článok 4

1.   V druhý piatok po dátume zverejnenia tejto smernice v Úradnom vestníku Európskej únie najneskôr o 13:00 bruselského času podajú žiadatelia o dovozné práva svoje žiadosti na príslušnom úrade v tom členskom štáte, kde je žiadateľ vedený v národnom registri platiteľov DPH.

Všetky množstvá, ktoré predstavujú referenčné množstvá v zmysle článku 3 budú zakladať žiadané dovozné práva.

2.   Po overení predložených dokumentov oznámia najneskôr v štvrtý piatok nasledujúci po dátume zverejnenia tejto smernice v Úradnom vestníku Európskej únie členské štáty Komisii zoznam žiadateľov o dovozné práva na ktoré sa vzťahuje kvóta v zmysle článku 1 (1), najmä vrátane ich mien a adries a množstiev kvalifikovaných mäsových produktov, dovezených počas predmetného referenčného obdobia.

3.   Informácie z odseku 2, vrátane informácií o chybnom a vrátenom tovare budú poslané faxom alebo elektronickou poštou s využitím formulára z prílohy I.

Článok 5

Komisia rozhodne tak skoro, ako je to možné o rozsahu, v ktorom je možné poskytnúť dovozné práva, na ktoré sa vzťahuje kvóta v zmysle článku 1 (1). V prípadoch, kde požadované dovozné práva presahujú dostupné množstvo z článku 1 (1), stanoví Komisia príslušný redukčný koeficient.

Článok 6

1.   K žiadosti o dovozné práva – ak má byť prijatá – musí byť priložená záruka 6 EUR na 100 kilogramov ekvivalentu vykosteného mäsa.

2.   V prípadoch, kde zavedenie redukčného koeficientu z článku 5 spôsobí, že bude alokovaných menej dovozných práv, než o koľko sa žiada, bude priložená záruka vydaná proporcionálne a bez zdržiavania.

3.   Žiadosť o jednu alebo niekoľko dovozných licencií, ktorých suma dosahuje alokované dovozné práva bude zakladať primárnu požiadavku v zmysle článku 20 (2) smernice (EHS) č. 2220/85.

Článok 7

1.   Dovoz alokovaných množstiev bude podliehať predloženiu jednej alebo viacerých dovozných licencií.

2.   Žiadosti o udelenie licencie môžu byť podané výlučne v tom členskom štáte, v ktorom žiadateľ získal dovozné práva, na ktoré sa vzťahuje kvóta v zmysle článku 1 (1).

Každé vystavenie dovoznej licencie bude mať za následok zodpovedajúce obmedzenie získaných dovozných práv.

3.   Žiadosti o udelenie licencie a samy licencie budú obsahovať:

a)

v odseku 20 jednu z položiek uvedených v prílohe II;

b)

jednu z nasledujúcich klasifikačných skupín CN z odseku 16:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

Článok 8

1.   Smernica (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95 bude platná, ak táto smernica nestanovuje inak.

2.   V zmysle článku 50 (1) smernice (ES) č. 1291/2000 sa bude Spoločná colná tarifa uložená v deň akceptácie colného prehlásenia o voľnom obehu tovarov inkasovať s ohľadom na všetky dovezené množstvá, ktoré prevyšujú množstvá uvedené na dovoznej licencii.

3.   Žiadna dovozná licencia nebude platná po 30. júni 2005.

Článok 9

Táto smernica nadobudne platnosť na tretí deň po jej zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica bude záväzná v plnom rozsahu a priamo použiteľná vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 114, 8.5.2003, s. 8.

(3)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) č. 673/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 17).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) č. 636/2004 (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 25).

(5)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) č. 360/2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 13).


PRÍLOHA I

Fax: (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Žiadosť podľa smernice (ES) č. 1203/2004

Poradové číslo: 09.4003

Image


PRÍLOHA II

Položky v zmysle článku 7 (3) a)

—   po španielsky: Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 1203/2004]

—   po česky: Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 1203/2004)

—   po dánsky: Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1203/2004)

—   po nemecky: Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1203/2004)

—   po estónsky: Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 1203/2004)

—   po grécky: Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 1203/2004]

—   po anglicky: Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1203/2004)

—   po francúzsky: Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 1203/2004]

—   po taliansky: Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1203/2004]

—   po litovsky: Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 1203/2004)

—   po lotyšsky: Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 1203/2004)

—   po maďarsky: Fagyasztott szarvasmarhahús (1203/EK rendelet)

—   po holandsky: Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1203/2004)

—   po poľsky: Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 1203/2004)

—   po portugalsky: Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 1203/2004]

—   po slovensky: Zmrazené hovädzie mäso (Smernica (ES) č. 1203/2004)

—   po slovinsky: Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 1203/2004)

—   po fínsky: Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1203/2004)

—   po švédsky: Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1203/2004)


30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1204/2004

z 29. júna 2004,

ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou 80 až 300 kilogramov, pôvodom z Bulharska alebo Rumunska (od 1. júla 2004 do 30. júna 2005)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), najmä na jeho článok 32 odsek 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady č. 2003/18/ES z 19. decembra 2002, týkajúce sa uzavretia protokolu upravujúceho obchodné aspekty Európskej dohody zriaďujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na druhej strane za účelom zohľadnenia výsledku rokovaní medzi stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych koncesiách (2), a rozhodnutie Rady č. 2003/286/ES z 8. apríla 2003 týkajúce sa uzavretia protokolu upravujúceho obchodné aspekty Európskej dohody zriaďujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskom na druhej strane za účelom zohľadnenia výsledku rokovaní medzi stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych koncesiách (3), stanovuje každoročné otvorenie určitých colných kvót, a to pre 153 000 kusov živého hovädzieho dobytka s hmotnosťou 80 až 300 kg (poradové číslo 09.4537), pôvodom z určitých tretích krajín vrátane Bulharska a Rumunska, za predpokladu splnenia určitých podmienok ustanovených v prílohe A písmeno b) príslušných protokolov týchto rozhodnutí. Podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania tejto colnej kvóty boli prijaté nariadením Komisie (ES) č. 1247/1999 zo 16. júna 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania colnej kvóty pre živý hovädzí dobytok s hmotnosťou 80 až 300 kg a pochádzajúci z určitých tretích krajín (4).

(2)

Vzhľadom na pristúpenie Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Slovenska, užívateľov tejto colnej kvóty spolu s Bulharskom a Rumunskom, a na pristúpenie Cypru, Malty a Slovinska ako aj na očakávanie výsledkov rokovaní o nových colných koncesiách pre Bulharsko a Rumunsko, je v podrobných pravidlách pre spravovanie colných kvót vhodné ustanoviť, že v období od 1. júla 2004 do 30. júna 2005 by mali byť dostupné množstvá v zmysle článku 32 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1254/1999 v prospech Bulharska a Rumunska primerane časovo rozložené.

(3)

Vzhľadom na tradičný obchodný model medzi spoločenstvom a Bulharskom a Rumunskom by mali byť dostupné množstvá určené na tri obdobia, zohľadňujúc počet živého dobytka s pôvodom z Bulharska a Rumunska dodaného za referenčné obdobie od 1. júla 2000 do 30. júna 2003. Akonáhle budú prebiehajúce rokovania o dodatkových protokoloch k príslušným európskym dohodám s týmito dvoma krajinami ukončené a ratifikované, dôjde dňom nadobudnutia účinnosti nových koncesií k zavedeniu nových pravidiel pre spravovanie.

(4)

S cieľom poskytnúť rovnocennejší prístup ku kvóte pri súčasnom zabezpečení komerčne účelného počtu dobytka na žiadosť by mala každá žiadosť o dovozné licencie zohľadňovať minimálny a maximálny počet kusov dobytka.

(5)

So zámerom zabrániť špekuláciám by mali byť množstvá dostupné v rámci kvóty sprístupnené prevádzkovateľom, ktorí sú schopní preukázať, že sa skutočne podieľajú na rozsiahlom dovoze z tretích krajín. V tejto súvislosti by sa mal vzhľadom na zabezpečenie účinného spravovania vyžadovať od príslušných obchodníkov dovoz minimálne 100 kusov dobytka počas roka 2003, za predpokladu, že zásielku v počte 100 kusov možno považovať za komerčne účelnú zásielku. Prevádzkovateľom v Českej republike, Estónsku, Cypre, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovinsku a Slovensku by malo byť umožnené predložiť žiadosti na základe dovozov z krajín, ktoré pre nich počas roka 2003 predstavovali tretie krajiny.

(6)

Pre prípad kontroly týchto kritérií musia byť žiadosti predložené v členskom štáte, v ktorom je dovozca zaregistrovaný v registri platcov DPH.

(7)

S cieľom zabrániť špekuláciám by sa dovozcom, ktorí sa od 1. januára 2004 nezúčastňujú na obchode so živým hovädzím dobytkom mal zamietnuť prístup ku kvóte a licencie by mali byť neprevoditeľné.

(8)

Mali by sa stanoviť opatrenia pre množstvá, za ktoré možno požadovať pridelenie žiadostí o licenciu až po uplynutí predmetného obdobia, a pokiaľ je to vhodné, po uplatnení jednotnej percentuálnej redukcie.

(9)

Dojednania by sa mali spravovať pomocou dovozných licencií. Z tohto dôvodu by sa mali stanoviť pravidlá o spôsobe podávaní žiadostí a informáciách, ktoré budú uvádzané v žiadostiach a licenciách, ak je to potrebné, doplnením určitých ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných licencií v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2377/80 (5) a nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady na poľnohospodárske výrobky (6).

(10)

Skúsenosti ukazujú, že riadne spravovanie kvóty takisto vyžaduje, aby oprávnený držiteľ licencie bol skutočným dovozcom. Preto by sa mal takýto dovozca aktívne podieľať na nákupe, preprave a dovoze príslušného dobytka. Predloženie dôkazu o takýchto činnostiach by malo byť teda základnou požiadavkou, pokiaľ ide o záruku licencie.

(11)

S cieľom zabezpečiť prísnu štatistickú kontrolu dobytka dovezeného v rámci kvóty sa tolerancia uvedená v článku 8 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 neuplatňuje.

(12)

Nariadenie (ES) č. 1247/1999 by sa malo následne zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(13)

Keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V období od 1. júla 2004 do 30. júna 2005 možno na základe tohto nariadenia dovážať 153 000 kusov živého hovädzieho dobytka pôvodom z Bulharska alebo Rumunska a s hmotnosťou presahujúcou 80 kg ale nepresahujúcou 300 kg spadajúceho pod číselný znak KN 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 alebo 0102 90 49, ktorý podlieha akýmkoľvek zníženiam následne dohodnutým medzi Komisiou a týmito krajinami.

Colná kvóta má poradové číslo 09.4537.

2.   Sadzba cla sa znižuje o 90 %.

3.   Množstvá uvedené v odseku 1 sa na obdobie uvedené v tomto odseku časovo rozkladajú následovne:

a)

33 000 kusov živého hovädzieho dobytka na obdobie od 1. júla 2004 do 31. decembra 2004,

b)

60 000 kusov živého hovädzieho dobytka na obdobie od 1. januára 2005 do 31. marca 2005,

c)

60 000 kusov živého hovädzieho dobytka na obdobie od 1. apríla 2005 do 30. júna 2005.

4.   V prípade, ak počas jedného z období uvedených v odseku 3 písmeno a) a písmeno b) predstavuje množstvo zahrnuté v žiadostiach o licenciu predložených pre každé z týchto období hodnotu menšiu, ako je dostupné množstvo pre dané obdobie, pridáva sa zostávajúce množstvo tohto obdobia k dostupnému množstvu pre nasledujúce obdobie.

Článok 2

1.   Žiadatelia oprávnení na pridelenie kvóty stanovenej v článku 1 musia byť fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré v období podania žiadostí o dovozné licencie preukážu kompetentným úradom príslušného členského štátu, že počas roka 2003 doviezli minimálne 100 kusov dobytka zahrnutého v podpoložke HS 0102 90.

Žiadatelia musia byť uvedení v národnom registri platcov DPH.

2.   Prevádzkovatelia v Českej republike, Estónsku, Cypre, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovensku a Slovinsku a u môžu predložiť žiadosti na dovozné licencie na základe dovozov uvedených v odseku 1 z krajín, ktoré pre nich počas roka 2003 predstavovali tretie krajiny.

3.   Dôkaz o dovoze sa predkladá výlučne colným dokumentom na prepustenie do režimu voľného obehu, náležite potvrdeným colnými úradmi a obsahujúcim odkaz na žiadateľa ako na príjemcu.

Členské štáty môžu uznať kópie dokumentov uvedených v prvom pododseku, ktoré sú riadne overené kompetentnými úradmi. V prípade, ak sú takéto kópie uznané, členské štáty o tejto skutočnosti upovedomia každého žiadateľa vo svojom oznámení podľa článku 3 odsek 5.

4.   Prevádzkovatelia, ktorí 1. januára 2004 svoje obchodné činnosti s tretími krajinami v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa ukončili, nie sú oprávnení na predkladanie žiadostí.

5.   Spoločnosť vytvorená fúziou spoločností, z ktorých každá preukazuje referenčné dovozy v zhode s minimálnym množstvom uvedeným v odseku 1, môže tieto referenčné dovozy použiť ako základ na predloženie žiadosti.

Článok 3

1.   Žiadosti o dovozné licencie možno predkladať len v členskom štáte, v ktorom je žiadateľ registrovaný na účely DPH.

2.   Žiadosti o dovozné licencie na každé obdobie uvedené v článku 1 odsek 3:

a)

sa musia vzťahovať na minimálne 100 kusov dobytka,

b)

sa nesmú vzťahovať na viac ako 5 % z dostupného množstva.

V prípade, ak žiadosti prekročia množstvo uvedené v prvom pododseku písmeno b), nadbytok sa neberie do úvahy.

3.   Žiadosti o dovozné licencie sa predkladajú počas prvých 10 pracovných dní každého obdobia uvedeného v článku 1 odsek 3. Žiadosti pre prvé obdobie sa však predkladajú najneskôr druhý štvrtok po uverejnení tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Žiadatelia nesmú podať viac ako jednu žiadosť za každé obdobie uvedené v článku 1 odsek 3. V prípade, ak ten istý žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, budú všetky jeho žiadosti zamietnuté.

5.   Po overení predložených dokumentov odovzdá členský štát do 5. pracovného dňa po ukončení obdobia na predkladanie žiadostí Komisii zoznam žiadateľov spolu s ich adresami a množstvami, o ktoré sa uchádzali.

V prípade skutočného predloženia žiadostí sa všetky oznámenia, vrátane oznámenia „bezpredmetné“, odošlú prostredníctvom faxu alebo e-mailu, pričom sa použije vzorový formulár v prílohe I.

Článok 4

1.   Na základe oznámenia uvedeného v článku 3 odsek 5 Komisia čo najskôr rozhodne, do akej miery možno týmto žiadostiam vyhovieť.

2.   V prípade, ak množstvá zahrnuté v žiadostiach, ako je uvedené v článku 3, prekračujú dostupné množstvá pre dané obdobie, Komisia určí jednotnú percentuálnu redukciu, ktorá sa bude uplatňovať na požadované množstvá.

V prípade, ak uplatňovanie redukčného koeficientu stanoveného v prvom pododseku udáva hodnotu menšiu ako 100 kusov na žiadosť, dostupné množstvo sa udeľuje príslušným členským štátom na základe žrebovania o dovozných právach zahrňujúcich každé 100 kusov. V prípade, ak zostávajúce množstvo predstavuje menej ako 100 kusov, považuje sa za jednu skupinu.

3.   Licencie sa vydávajú čo možno najskôr na základe rozhodnutia Komisie o uznaní žiadostí.

Článok 5

1.   Dovozné licencie sa vydávajú na meno prevádzkovateľa, ktorý predložil žiadosť.

2.   Žiadosti o licenciu a licencie obsahujú nasledujúce údaje:

a)

v kolónke 8 – krajina pôvodu,

b)

v kolónke 16 sa uvedie nasledujúca skupina číselných znakov kombinovanej nomenklatúry: 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49;

c)

v kolónke 20 – poradové číslo kvóty (09.4537) a minimálne jeden zo zápisov ustanovených v prílohe II.

Licencie zaväzujú k dovozu z krajiny uvedenej v písmene a).

Článok 6

1.   Bez ohľadu na článok 9 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú dovozné licencie vydané na základe tohto nariadenia neprevoditeľné a udeľujú práva na colné kvóty len v prípade, ak sú vystavené na meno a adresu totožné s údajmi príjemcu v sprievodnom colnom vyhlásení na prepustenie do režimu voľného obehu.

2.   Odlišne od článku 3 nariadenia (ES) č. 1445/95 je platnosť dovozných licencií vydaných podľa článku 1 odsek 3 písmeno a) stanovená na 150 dní. Žiadne dovozné licencie nie sú po 30. júni 2005 platné.

3.   Záruka vzťahujúca sa na dovoznú licenciu činí 20 EUR na kus a predkladá sa žiadateľom spolu so žiadosťou o licenciu.

4.   Vydané licencie sú platné v celom spoločenstve.

5.   Podľa článku 50 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa na všetky množstvá dovezené naviac oproti množstvám uvedeným v dovoznej licencii vyberá plné clo podľa Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné dátumom uznania colného vyhlásenia na prepustenie do režimu voľného obehu.

6.   Bez ohľadu na ustanovenia oddielu 4 hlava III nariadenia (ES) č. 1291/2000 dochádza k uvoľneniu záruky až po predložení dôkazov, že oprávnený držiteľ licencie bol obchodne a logisticky zodpovedný za nákup, prepravu a colné odbavenie príslušného dobytka pre režim voľného obehu. Takýto dôkaz musí pozostávať minimálne z:

a)

originálu obchodnej faktúry, alebo overenej kópie, vystavenej pre oprávneného držiteľa predávajúcim alebo jeho zástupcom, obaja so sídlom v tretej krajine vývozu, a dokladu o zaplatení oprávneného držiteľa alebo otvorenia neodvolateľného dokumentárneho akreditívu v prospech predávajúceho,

b)

konosamentu vystaveného na meno oprávneného držiteľa alebo, ak je to možné, v prípade cestnej alebo vzdušnej prepravy nákladného listu pre príslušný dobytok,

c)

kópie č. 8 formuláru IM 4, v ktorom je v kolónke 8 uvedené len meno a adresa oprávneného držiteľa.

Článok 7

Pre dovezený dobytok sa uplatňuje clo uvedené v článku 1 po predložení sprievodného osvedčenia EUR. 1 vydaného krajinou vývozu v súlade s protokolom č. 4 pripojeným k európskej dohode s Bulharskom a Rumunskom alebo vyhlásenia na faktúre vystavenom vývozcom v súlade s týmito protokolmi.

Článok 8

Nariadenia (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95 sa uplatňujú podľa tohto nariadenia.

Článok 9

Nariadenie (ES) č. 1247/1999 sa zrušuje. Žiadosti o dovozné práva, ktoré bolo možné predložiť na základe nariadenia (ES) č. 1247/1999 sa automaticky zamietajú.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 18.

(3)  Ú. v. EÚ L 102, 24.4.2003, s. 60.

(4)  Ú. v. ES L 150, 17.6.1999, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1144/2003 (Ú. v. EÚ L 160, 28.6.2003, s. 44).

(5)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 852/2003 (Ú. v. EÚ L 123, 17.5.2003, s. 9).

(6)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 325/2003 (Ú. v. EÚ L 47, 21.2.2003, s. 21).


PRÍLOHA I

Fax: (32 2) 299 85 70

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1204/2004

Poradové číslo: 09.4537

Image


PRÍLOHA II

Zápisy ustanovené v článku 5 odsek 2 písmeno c)

—   v španielčine: Reglamento (CE) no 1204/2004

—   v češtine: Nařízení (ES) č. 1204/2004

—   v dánčine: Forordning (EF) nr. 1204/2004

—   v nemčine: Verordnung (EG) Nr. 1204/2004

—   v estónčine: Määrus (EÜ) nr 1204/2004

—   v gréčtine: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1204/2004

—   v angličtine: Regulation (EC) No 1204/2004

—   vo francúzštine: Règlement (CE) no 1204/2004

—   v taliančine: Regolamento (CE) n. 1204/2004

—   v lotyštine: Regula (EK) Nr. 1204/2004

—   v litovčine: Reglamentas (EB) Nr. 1204/2004

—   v maďarčine: Az 1204/2004/EK rendelet

—   v holandčine: Verordening (EG) nr. 1204/2004

—   v poľštine: Rozporządzenie (WE) nr 1204/2004

—   v portugalčine: Regulamento (CE) n.o 1204/2004

—   v slovenčine: Nariadenie (ES) č. 1204/2004

—   v slovinčine: Uredba (ES) št. 1204/2004

—   vo fínčine: Asetus (EY) N:o 1204/2004

—   v švédčine: Förordning (EG) nr 1204/2004


30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/39


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1205/2004

z 29. júna 2004

o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, stolové hrozno, jablká a broskyne)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhov s ovocím a zeleninou (1), najmä na jeho článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) stanovuje spôsoby uplatnenia vývozných náhrad na ovocie a zeleninu.

(2)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96, v miere potrebnej pre ekonomicky významný vývoz, na produkty, ktoré vyváža spoločenstvo, je možné uplatniť vývoznú náhradu, s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy.

(3)

V súlade s článkom 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa má dbať na to, aby sa nenarušili predtým zavedené obchodné toky prostredníctvom režimu náhrad. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu sezónnosti vývozu ovocia a zeleniny, treba na každý produkt stanoviť plánované množstvo na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktorú určilo nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3). Toto množstvo sa musí rozvrhnúť s ohľadom na podliehanie týchto produktov skaze.

(4)

Podľa článku 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa náhrady musia určiť s ohľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu spoločenstva a ich dostupnosti, ale aj cien na medzinárodnom trhu. Do úvahy sa tiež musia vziať obchodné a dopravné náklady, ako aj ekonomické hľadisko plánovaných vývozov.

(5)

V súlade s článkom 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa ceny na trhu spoločenstva určujú s ohľadom na najpriaznivejšie ceny z hľadiska vývozu.

(6)

Situácia na medzinárodnom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov si môžu vyžiadať diferenciáciu náhrad pre určitý produkt podľa miesta určenia tohto produktu.

(7)

Rajčiny, pomaranče, stolové hrozno, jablká a broskyne kategórií Extra, I a II všeobecných noriem akosti sa môžu v súčasnosti vyvážať v ekonomicky významnom množstve.

(8)

S cieľom umožniť čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov a s ohľadom na štruktúru vývozu spoločenstva treba postupovať prostredníctvom výberového konania a stanoviť smernú čiastku náhrad a plánované množstvá pre dané obdobie.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Otvára sa výberové konanie pre udeľovanie vývozných povolení systému A3. Príslušné produkty, obdobie podávania ponúk, smerné miery náhrad a plánované množstvá sa určujú v prílohe.

2.   Povolenia vydané z titulu potravinovej pomoci na základe článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do oprávneného množstva uvedeného v prílohe tohto nariadenia nezapočítavajú.

3.   Bez ujmy na uplatňovaní ustanovení článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1961/2001, doba platnosti povolení typu A3 je tri mesiace.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 537/2004 (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2004, s. 9).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2180/2003 (Ú. v. EÚ L 335, 22.12.2003, s. 51).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.


PRÍLOHA

UDEĽOVANIE VÝVOZNÝCH POVOLENÍ SYSTÉMU A3 NA OVOCIE A ZELENINU (RAJČINY, POMARANČE, STOLOVÉ HROZNO, JABLKÁ A BROSKYNE)

Obdobie podávania ponúk: od 5. júla do 6. júla 2004

Kód produktov (1)

Krajina určenia (2)

Smerná miera náhrad

(v EUR/t netto)

Plánované množstvo

(v t)

0702 00 00 9100

F08

30

1 874

0805 10 10 9100

0805 10 30 9100

0805 10 50 9100

A00

25

615

0806 10 10 9100

A00

19

6 627

0808 10 20 9100

0808 10 50 9100

0808 10 90 9100

F04, F09

30

2 541

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

13

9 708


(1)  Kódy produktov sa určujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87.

(2)  Kódy krajín určenia série „A“ sa určujú v prílohe II nariadenia (EHS) č. 3846/87. Číselné kódy krajín určenia sa určujú v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

F03

všetky krajiny určenia s výnimkou Švajčiarska.

F04

Hongkong, Singapur, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thajsko, Taiwan, Papua-Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguaj, Paraguaj, Argentína, Mexiko, Kostarika.

F08

všetky krajiny určenia s výnimkou Bulharska.

F09

nasledujúce krajiny určenia:

Nórsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Srbsko a Čierna Hora, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan, Ukrajina, Saudská Arábia, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Dabí, Dubaj, Šardža, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Ras al-Chajmá a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýria, Irán, Jordánsko, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbia,

africké krajiny a územia s výnimkou Juhoafrickej republiky,

krajiny určenia uvedené v článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).


30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1206/2004

z 29. júna 2004,

ktorým sa otvára dovozná colná kvóta a stanovuje spravovanie dovoznej colnej kvóty na mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie (1. júl 2004 až 30. jún 2005)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), najmä na jeho článok 32 odsek 1,

keďže:

(1)

Zoznam CXL Svetovej obchodnej organizácie (WTO) požaduje od Spoločenstva otvorenie ročnej dovoznej colnej kvóty na 50 700 ton mrazeného hovädzieho mäsa určeného na spracovanie. Mali by sa ustanoviť vykonávacie pravidlá pre kvotačný rok 2004/2005, začínajúci 1. júlom 2004.

(2)

Dovoz mrazeného hovädzieho mäsa podľa colnej kvóty podlieha dovozným clám a podmienkam ustanoveným v čísle radu 13 prílohy 7 k časti tri prílohy I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (2). Pri rozdelení colnej kvóty na každé z horeuvedených opatrení by sa mali zohľadniť skúsenosti získané s podobnými dovozmi.

(3)

S cieľom zabrániť špekuláciám by mal byť prístup ku kvóte umožnený len aktívnym spracovateľom vykonávajúcim spracovanie v spracovateľskom zariadení schválenom v súlade s článkom 8 smernice Rady 77/99/EHS z 21. decembra 1976 o riešení hygienických otázok pri obchodovaní s mäsovými výrobkami v Spoločenstve (3), alebo vzhľadom na spracovateľov v Českej republike, na Cypre, v Estónsku, v Litve, v Lotyšsku, v Maďarsku, na Malte, v Poľsku, na Slovensku a v Slovinsku tým, ktorým bol povolený vývoz spracovaných mäsových výrobkov do Spoločenstva v súlade so smernicou Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnych inšpekcií pri dovoze hovädzieho dobytka a ošípaných a čerstvého mäsa z tretích krajín (4).

(4)

Na dovoz do Spoločenstva podľa colnej kvóty sa v súlade s článkom 29 odsek 1 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1254/1999 vyžaduje predloženie dovoznej licencie. Vydávanie licencií by malo byť možné po pridelení dovozných práv na základe žiadosti oprávnených spracovateľov. Ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady na poľnohospodárske výrobky (5) a nariadenia Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných licencií v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa a ktorým sa ruší nariadenie (EHS) č. 2377/80 (6) by sa mali uplatňovať na licencie vydané na základe tohto nariadenia.

(5)

S cieľom zabrániť špekuláciám by mali byť dovozné licencie udelené spracovateľom len na množstvá, na ktoré im boli pridelené dovozné práva. So žiadosťou o dovozné práva sa z tých istých dôvodov predkladá aj záruka. Žiadosť o dovozné licencie zodpovedajúca prideleným právam by mala byť základnou požiadavkou v zmysle nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (7).

(6)

S cieľom úplného vyčerpania kvótových množstiev by sa mal stanoviť konečný dátum uzávierky podávania žiadostí o dovozné licencie a ustanoviť pravidlá na ďalšie pridelenie množstiev, ktoré nie sú zahrnuté v žiadosti o licenciu predloženej do tohto dátumu. Na základe získaných skúseností by sa malo prideľovanie obmedziť len na spracovateľov, ktorí všetky pôvodne pridelené dovozné práva previedli na dovozné licencie.

(7)

Uplatňovanie colnej kvóty si vyžaduje prísny dohľad nad dovozmi a účinnú kontrolu ich využitia a miesta určenia. Spracovanie by malo byť preto povolené len v zariadení uvedenom v dovoznej licencii.

(8)

S cieľom zabezpečiť využitie dovezeného mäsa v súlade so špecifikáciami colnej kvóty sa predkladá záruka. Pri stanovení čiastky záruky by sa malo prihliadať na rozdiel medzi clami v rámci colnej kvóty a mimo nej.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa na základe podmienok stanovených v tomto nariadení otvára na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2005 dovozná colná kvóta na 50 700 ton nevykosteného mrazeného hovädzieho mäsa spadajúceho pod kódy KN 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 alebo 0206 29 91 určené na spracovanie v Spoločenstve (ďalej len „kvóta“).

Článok 2

1.   Na účely tohto nariadenia sa pod „výrobkom A“ rozumie spracovaný výrobok spadajúci pod kódy KN 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 alebo 1602 50 80, obsahujúci výlučne mäso z hovädzieho dobytka, s pomerom množstva kolagénu a množstva bielkovín menším ako 0,45 a obsahujúci minimálne 20 % chudého mäsa, bez drobov a tuku, pri ktorom mäso a rôsol predstavujú minimálne 85 % celkovej čistej hmotnosti.

Pod množstvom kolagénu sa rozumie obsah hydroxyprolínu vynásobený faktorom 8. Obsah hydroxyprolínu sa určí na základe metódy ISO 3496-1994.

Obsah chudého mäsa bez tuku sa určí v súlade s postupom ustanoveným v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2429/86 (8).

Droby zahrňajú: hlavu a jej časti (vrátane uší), nohy, chvost, srdce, vemeno, pečeň, obličky, týmus a pankreas, mozog, pľúca, hltan, sliznicu žalúdka (držky), slezinu, jazyk, podkožný tuk, miechu, jedlú kožu, pohlavné orgány (t.j. maternicu, vaječníky a semenníky), štítnu žľazu a hypofýzu.

Výrobok sa podrobuje dostatočnému tepelnému spracovaniu na zabezpečenie zrážania (koagulácie) mäsových bielkovín v celom výrobku, ktorý po prerezaní na najhrubšom mieste nesmie na reze vykazovať žiadne stopy do ružova sfarbenej tekutiny.

2.   Na účely tohto nariadenia sa pod „výrobkom B“ rozumie spracovaný výrobok obsahujúci hovädzie mäso iné ako:

a)

výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 písmeno a) nariadenia (ES) č. 1254/1999 alebo

b)

výrobky uvedené v odstavci 1.

Spracovaný výrobok spadajúci pod kód KN 0210 20 90, pri ktorom sa farba a konzistencia čerstvého mäsa v dôsledku sušenia alebo údenia úplne stratili a s pomerom množstva vody a množstva bielkovín menším ako 3,2, sa však považuje za výrobok B.

Článok 3

1.   Celkové množstvo uvedené v článku 1 sa rozdelí na dve časti:

a)

40 000 ton mrazeného hovädzieho mäsa určeného na výrobu výrobkov A;

b)

10 700 ton mrazeného hovädzieho mäsa určeného na výrobu výrobkov B;

2.   Kvóta má nasledujúce poradové čísla:

09.4057 pre množstvo uvedené v odseku 1 písmeno a),

09.4058 pre množstvo uvedené v odseku 1 písmeno b).

3.   Dovozné clá uplatniteľné na základe kvóty na mrazené hovädzie mäso sú stanovené v čísle radu 13 prílohy 7 k časti tri prílohy I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87.

Článok 4

1.   Žiadosť o dovozné práva podľa kvóty možno predložiť len jedným z nasledujúcich spracovateľských zariadení, alebo v jeho mene:

a)

spracovateľské zariadenia schválené podľa článku 8 smernice 77/99/EHS a ktoré sa od 1. júla 2003 aspoň raz aktívne podieľali na výrobe spracovaných výrobkov obsahujúcich hovädzie mäso;

b)

spracovateľské zariadenia v Českej republike, na Cypre, v Estónsku, v Litve, v Lotyšsku, v Maďarsku, na Malte, v Poľsku, na Slovensku alebo v Slovinsku, ktorým bol podľa kapitol 4 a 5 smernice 72/462/EHS povolený vývoz do Spoločenstva, a ktoré sa od 1. júla 2003 aspoň raz aktívne podieľali na výrobe spracovaných výrobkov obsahujúcich hovädzie mäso.

Od každého schváleného spracovateľského zariadenia možno pre každé množstvo uvedené v článku 3 odsek 1 prijať len jednu žiadosť na dovozné práva, ktorá nepresiahne 10 % z každého dostupného množstva.

Žiadosti o dovozné práva možno predkladať len v členskom štáte, v ktorom je spracovateľ registrovaný na účely DPH.

2.   Spolu so žiadosťou o dovozné práva sa predkladá aj záruka vo výške 6 EUR na 100 kg.

3.   Dôkaz o splnení podmienok ustanovených v odseku 1 prvý pododsek sa predkladá spolu so žiadosťou o dovozné práva.

Príslušné vnútroštátne orgány rozhodnú, ktoré doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok sú prijateľné.

Článok 5

1.   Každá žiadosť o dovozné práva pre výrobu výrobkov A a výrobkov B je vyjadrená ekvivalentom nevykosteného mäsa.

Na účely tohto odstavca zodpovedá 100 kilogramov nevykosteného hovädzieho mäsa 77 kilogramom vykosteného hovädzieho mäsa.

2.   Každú žiadosť o dovozné práva na výrobu výrobkov A alebo výrobkov B obdrží príslušný úrad najneskôr do druhého piatku po dátume uverejnenia súčasného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie, do 13.00 hod. bruselského času.

3.   Najneskôr do štvrtého piatku po dátume uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie predložia členské štáty Komisii zoznam žiadateľov a množstiev požadovaných vzhľadom na obe kategórie, spolu s číslami schválenia príslušného spracovateľského zariadenia.

Všetky oznámenia, vrátane oznámenia „bezpredmetné“ sa odošlú prostredníctvom e-mailu, pričom sa použije formulár uvedený v prílohe I a II.

4.   Komisia čo najskôr rozhodne, do akej miery sú žiadosti prijateľné, v prípade potreby vyjadrí mieru percentuálnym podielom požadovaného množstva.

Článok 6

1.   Všetky dovozy mrazeného hovädzieho mäsa, na ktoré boli podľa článku 5 odsek 4 pridelené dovozné práva podliehajú predloženiu dovoznej licencie.

2.   Vzhľadom na záruku uvedenú v článku 4 odsek 2 je žiadosť o dovozné licencie zodpovedajúce prideleným dovozným právam základnou požiadavkou v zmysle článku 20 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

V prípade, ak Komisia na základe uplatňovania článku 5 odsek 4 určí redukčný koeficient, dochádza pri požadovaných dovozných právach, ktoré prekračujú pridelené dovozné práva, k uvoľneniu predloženej záruky.

3.   V rámci pridelených dovozných práv môže spracovateľ najneskôr do 18. februára 2005 požiadať o dovozné licencie.

4.   Dovozné práva pridelené spracovateľom ich oprávňujú na dovozné licencie na množstvá zodpovedajúce prideleným právam.

Žiadosti o licencie možno predkladať výlučne:

a)

v členskom štáte, v ktorom bola predložená žiadosť o dovozné práva;

b)

spracovateľmi alebo v mene spracovateľov, ktorým boli dovozné práva pridelené.

5.   Záruka sa predkladá príslušným úradom v čase dovozu, aby sa zaistilo, že spracovateľ, ktorému boli pridelené dovozné práva, spracuje vo svojom zariadení, uvedenom v žiadosti o licenciu, celé množstvo dovezeného mäsa na požadované konečné výrobky v priebehu troch mesiacov odo dňa dovozu.

Čiastky záruky sú stanovené v prílohe III.

Článok 7

Nariadenia (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95 sa uplatňujú, pokiaľ toto nariadenie neustanoví inak.

Článok 8

1.   Žiadosti o licencie a licencie obsahujú nasledujúce údaje:

a)

v kolónke 8 – krajina pôvodu;

b)

v kolónke 16 – jeden z príslušných kódov KN uvedených v článku 1;

c)

v kolónke 20 – minimálne jeden zo zápisov uvedených v prílohe IV.

2.   Platnosť dovozných licencií je v zmysle článku 23 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 stanovená na 120 dní od skutočného dátumu ich vydania. Žiadne dovozné licencie po 30. júni 2005 však nie sú platné.

3.   Podľa článku 50 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa na všetky množstvá dovezené navyše v porovnaní s množstvami uvedenými v dovoznej licencii vyberá plné clo podľa Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné v deň prepustenia do režimu voľného obehu.

Článok 9

1.   Množstvá, na ktoré neboli do termínu uvedeného v článku 5 odsek 2 podané žiadosti o dovozné práva a množstvá, na ktoré neboli do 18. februára 2005 podané žiadosti o dovozné licencie, podliehajú novému prideleniu dovozných práv.

Na tento účel predložia členské štáty Komisii najneskôr do 25. februára 2005 podrobné informácie o množstvách, na ktoré neboli prijaté žiadne žiadosti.

2.   Komisia čo najskôr rozhodne o rozdelení množstiev uvedených v odseku 1 na výrobky A a výrobky B. Pri rozdeľovaní možno zohľadniť skutočné využitie dovozných práv pridelených v rámci oboch skupín podľa článku 5 odsek 4.

3.   Pridelenie zostávajúcich množstiev je obmedzené na spracovateľov, ktorí požiadali o dovozné licencie pre všetky dovozné práva, ktoré im boli podľa článku 5 odsek 4 pridelené.

4.   Články 4 až 8 sa uplatňujú na dovozy všetkých zostávajúcich množstiev.

V tomto prípade je však dátum podania žiadosti uvedený v článku 5 odsek 2 stanovený na 18. marca 2005 a dátum oznámenia uvedený v článku 5 odsek 3 na 25. marca 2005.

Článok 10

Členské štáty stanovia systém fyzickej kontroly a kontroly dokladov, aby zabezpečili, že všetko mäso je v priebehu troch mesiacov od dátumu dovozu spracované v spracovateľskom zariadení a podľa druhu výrobku uvedenom v príslušnej dovoznej licencii.

Tento systém zahŕňa fyzické kontroly množstva a kvality na začiatku spracovania, počas spracovania po jeho ukončení. Na tento účel musia byť spracovatelia schopní kedykoľvek preukázať pôvod a využitie dovezeného mäsa prostredníctvom príslušných výrobných záznamov.

Pri technickej kontrole výrobnej metódy môže príslušný úrad do nevyhnutnej miery prihliadnuť na stratu šťavy a odrezky.

S cieľom overenia kvality výsledného výrobku a stanovenia zhody s predpisom spracovateľa o zložení výrobku odoberú členské štáty reprezentatívne vzorky a vykonajú analýzu týchto výrobkov. Náklady spojené s takýmito činnosťami nesie príslušný spracovateľ.

Článok 11

1.   K uvoľneniu záruky uvedenej v článku 6 odsek 5 dochádza v pomere k množstvu, na ktoré bol v priebehu siedmych mesiacov od dátumu dovozu predložený príslušným úradom dôkaz, že všetko dovezené mäso alebo jeho časť bolo v priebehu troch mesiacov odo dňa dovozu spracované v určenom zariadení na príslušné výrobky.

V prípade, ak došlo k spracovaniu po trojmesačnej časovej lehote uvedenej v prvom pododseku, dochádza k uvoľneniu záruky, pričom sa odpočíta 15 % a 2 % zostávajúcej čiastky za každý deň, ktorým bola časová lehota prekročená.

Ak sa dôkaz o spracovaní vystaví počas sedemmesačnej časovej lehoty uvedenej v prvom pododseku a predloží počas 18 mesiacov od uvedenej sedemmesačnej lehoty, dochádza k vyplateniu prepadnutej čiastky, zníženej o 15 % výšky záruky.

2.   Neuvoľnená čiastka záruky uvedená v článku 6 odsek 5 prepadá a zachováva sa ako clo.

Článok 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10. 2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2344/2003 (Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 38).

(3)  Ú. v. EÚ L 26, 31.1.1977, s. 85. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(4)  Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 636/2004 (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 9).

(6)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 360/2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 13).

(7)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 673/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4. 2004, s. 17).

(8)  Ú. v. ES L 210, 1.8.1986, s. 39.


PRÍLOHA I

Fax EK: (32 2) 299 85 70

E-mail: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Uplatňovanie článku 5 odseky 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1206/2004

Výrobok A — poradové číslo 09.4057

Image


PRÍLOHA II

Fax EK: (32 2) 299 85 70

E-mail: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Uplatňovanie článku 5 odseky 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1206/2004

Výrobok B — poradové číslo 09.4058

Image


PRÍLOHA III

ČIASTKY ZÁRUKY (1)

(v EUR/1000 kg čistej hmotnosti)

Výrobok

(kód KN)

Na výrobu výrobkov A

Na výrobu výrobkov B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Uplatní sa výmenný kurz z dňa predchádzajúceho preloženiu záruky.


PRÍLOHA IV

Zápisy uvedené v článku 8 odsek 1 písmeno c)

—   v španielčine: Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 1206/2004

—   v češtine: Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 1206/2004

—   v dánčine: Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1206/2004

—   v nemčine: In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1206/2004

—   v estónčine: Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 1206/2004

—   v gréčtine: Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2004

—   v angličtine: Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1206/2004

—   vo francúzštine: Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 1206/2004

—   v taliančine: Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1206/2004

—   v lotyštine: Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 1206/2004

—   v litovčine: Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 1206/2004

—   v maďarčine: Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) / 1206/2004/EK rendelet

—   v holandčine: Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1206/2004

—   v poľštine: Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 1206/2004

—   v portugalčine: Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 1206/2004

—   v slovenčine: Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 1206/2004

—   v slovinčine: Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 1206/2004

—   vo fínčine: Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 1206/2004

—   vo švédčine: Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1206/2004


30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/52


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1207/2004

z 29. júna 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1766/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2, odsek 1,

keďže:

(1)

Dovozné clá na obilniny boli stanovené nariadením Komisie (ES) č. 1114/2004 (3).

(2)

Článok 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1249/96 predpokladá, že ak sa priemer vypočítaných dovozných ciel v priebehu doby ich uplatňovania odchýli o 5 EUR/t od stanoveného cla, vykoná sa ich úprava. K tejto odchýlke došlo. Preto je potrebné upraviť dovozné clá určené v nariadení (ES) č. 1114/2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadenia (ES) č. 1114/2004 sa nahrádzajú prílohami I a II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júna 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1104/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ L 214, 16.6.2004, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1189/2004 (Ú. v. EÚ L 228, 29.6.2004, s. 3).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1766/1992

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

9,06

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

29,47

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

44,23

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

44,23

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

29,47


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav (článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96) môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, v Estónsku, v Litve, v Lotyšsku, v Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR na tonu, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

obdobie od 15. júna 2004 do 28. júna 2004

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

138,61 (3)

91,55

155,80 (4)

145,80 (4)

125,80 (4)

106,14 (4)

Prémia v zálive (EUR/t)

9,56

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

9,13

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 21,78 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: 31,52 EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(4)  Fob.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/55


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

z 23. júna 2004,

ktorým sa vymenúva sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

(2004/524/ES, Euratom)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 224,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 140,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2003, najmä na jeho článok 46 ods. 1 a ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

Článok 46 ods. 1 Aktu o pristúpení z roku 2003 obsahuje okrem iného ustanovenia týkajúce sa vymenovania desiatich sudcov Súdu prvého stupňa. Podľa ods. 2 písm. b) tohto článku funkčné obdobie piatich z týchto sudcov sa končí 31. augusta 2004. Títo sudcovia boli vybraní žrebom. Funkčné obdobie ostatných sudcov sa končí 31. augusta 2007.

(2)

Na obdobie od 1. mája 2004 do 31. augusta 2007 boli vymenovaní iba štyria sudcovia na základe rozhodnutia 2004/490/ES, Euroatom (1), pričom vymenovanie piateho sudcu muselo byť odložené.

(3)

Preto sa teraz pristúpi k vymenovaniu piateho sudcu,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Pani Verica TRSTENJAK je vymenovaná za sudkyňu Súdu prvého stupňa na obdobie od 1. júla 2004 do 31. augusta 2007.

Článok 2

Uvedené rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

Článok 3

Toto rozhodnutie bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. júna 2004

Predsedníčka

A. ANDERSON


(1)  Ú. v. EÚ L 169, 1.5.2004, s. 23.


Európska centrálna banka

30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/56


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 3. júna 2004

o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a všetkým ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskych spoločenstiev, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky

(ECB/2004/11)

(2004/525/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1073/1999 Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1 a 6,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.3 a článok 36.1,

so zreteľom na príspevok Generálnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) v súlade s článkom 47.2 piatou zarážkou štatútu,

so zreteľom na stanovisko výboru zamestnancov ECB,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1073/1999 (ďalej len „nariadenie OLAF“) stanovuje, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „úrad“) iniciuje a vykonáva administratívne vyšetrovania podvodov (ďalej len „interné vyšetrovania“) v orgánoch, inštitúciách, úradoch a agentúrach založených zmluvami o ES a Euratome, alebo na ich základe, za účelom boja proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskych spoločenstiev. Podľa nariadenia OLAF sa interné vyšetrovania môžu týkať závažných skutočností súvisiacich s výkonom odborných úloh, ktoré by mohli predstavovať zanedbanie povinností zamestnancov týchto orgánov, inštitúcií, úradov a agentúr a ktoré môžu viesť k disciplinárnemu, prípadne k trestnému konaniu, alebo ekvivalentné neplnenie povinností zo strany členov orgánov a inštitúcií, riaditeľov úradov a agentúr alebo členov personálu orgánov, inštitúcií, úradov alebo agentúr, na ktoré sa nevzťahuje Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“).

(2)

Pre ECB sú takéto odborné úlohy a povinnosti, najmä povinnosti súvisiace s profesionálnym správaním a služobným tajomstvom, ustanovené v a) podmienkach zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky, b) pravidlách pre zamestnancov Európskej centrálnej banky, c) prílohe I k podmienkam zamestnávania, ktorá sa týka podmienok krátkodobého zamestnávania, d) pravidlách Európskej centrálnej banky pre krátkodobé zamestnávanie; ďalšie pokyny sú uvedené v e) kódexe správania Európskej centrálnej banky (2) a f) kódexe správania členov Rady guvernérov (3) (spoločne ďalej len „podmienky zamestnávania v ECB“).

(3)

V nariadení OLAF v článku 4 ods. 1 sa ustanovuje, že v súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskych spoločenstiev a boja proti podvodom a všetkým ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskych spoločenstiev úrad „vykonáva administratívne vyšetrovania v orgánoch, inštitúciách, úradoch a agentúrach“, a v článku 4 ods. 6 sa ustanovuje, že každý takýto orgán, inštitúcia, úrad alebo agentúra má prijať rozhodnutie, ktoré „zahŕňa najmä pravidlá týkajúce sa: a) povinnosti členov, úradníkov a iných zamestnancov orgánov a inštitúcií, ako aj riaditeľov, úradníkov a zamestnancov úradov a agentúr spolupracovať s pracovníkmi úradu a poskytovať im informácie; b) postupov, ktorými sa spravujú pracovníci úradu pri vykonávaní interného vyšetrovania, a zaručenia práv osôb, ktorých sa interné vyšetrovanie týka“. V súlade s judikatúrou spoločenstva môže úrad začať vyšetrovanie iba na základe dostatočne vážneho podozrenia (4).

(4)

Nariadenie OLAF stanovuje (v druhom pododseku článku 4 ods. 1), že by sa interné vyšetrovania mali vykonávať v súlade s pravidlami uvedenými v zmluvách, najmä v Protokole o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, a s prihliadnutím na služobný poriadok. Na interné vyšetrovania vykonávané úradom sa vzťahuje aj článok 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a ostatné zásady a základné práva, ktoré sú spoločné pre členské štáty a uznávané Súdnym dvorom, ako napríklad zachovávanie dôvernosti právnych rád („advokátske tajomstvo“).

(5)

Interné vyšetrovania sa vykonávajú v súlade s postupmi stanovenými v nariadení OLAF a v rozhodnutiach prijatých každým orgánom, inštitúciou, úradom alebo agentúrou na jeho vykonávanie. Pri prijímaní tohto vykonávacieho rozhodnutia je povinnosťou ECB odôvodniť všetky obmedzenia interného vyšetrovania, ktoré majú vplyv na zvláštne úlohy a povinnosti, ktorými je ECB poverená v článkoch 105 a 106 zmluvy. Takéto obmedzenia by mali na jednej strane zabezpečiť dôvernosť potrebnú pre určité informácie ECB a na druhej strane implementovať zámer zákonodarcu posilniť boj proti podvodom. S výnimkou týchto zvláštnych úloh a povinností by sa ECB mala aj na účely tohto rozhodnutia považovať za verejný subjekt podobný ostatným orgánom a inštitúciám spoločenstva.

(6)

Vo výnimočných prípadoch by mohlo šírenie určitých dôverných informácií mimo ECB, ktoré má ECB k dispozícii na plnenie svojich úloh, vážne narušiť fungovanie ECB. V takýchto prípadoch prijme Výkonná rada rozhodnutie o tom, či umožní prístup úradu k informáciám alebo mu informácie zašle. Prístup bude umožnený k informáciám, ktoré sú staršie ako jeden rok v takých oblastiach, ako sú rozhodnutia o menovej politike alebo operácie týkajúce sa správy devízových rezerv a intervencií na devízových trhoch. Obmedzenia v takých oblastiach, ako napríklad údaje prijaté od orgánov dohľadu, ktoré sa týkajú stability finančného systému alebo jednotlivých úverových inštitúcií, a informácie o ochranných prvkoch a technických špecifikáciách existujúcich alebo budúcich eurobankoviek, sú bez časového obmedzenia. Hoci takéto informácie, ktorých šírenie mimo ECB by mohlo vážne narušiť fungovanie ECB, sa v tomto rozhodnutí vymedzili špecifickými oblasťami činnosti, je potrebné umožniť, aby toto rozhodnutie mohlo byť prispôsobené nepredvídanému vývoju s cieľom zabezpečiť, aby ECB pokračovala v plnení úloh, ktorými je v zmluve poverená.

(7)

Toto rozhodnutie berie do úvahy skutočnosť, že členovia Rady guvernérov ECB a Generálnej rady ECB, ktorí nie sú zároveň aj členmi Výkonnej rady ECB, vykonávajú okrem svojich funkcií v rámci ESCB aj funkcie na národnej úrovni. Výkon takýchto funkcií na národnej úrovni podlieha vnútroštátnemu právu a interné vyšetrovania vykonávané úradom sa na neho nevzťahujú. Toto rozhodnutie sa preto vzťahuje iba na odborné činnosti, ktoré takéto osoby vykonávajú ako členovia riadiacich orgánov ECB. V rozsahu, v akom sa interné vyšetrovania úradu potencionálne týkajú členov Generálnej rady, sa pri príprave tohto rozhodnutia prihliadalo na príspevky prijaté od takýchto členov.

(8)

Článok 38.1 štatútu stanovuje, že členovia riadiacich orgánov a zamestnanci ECB sú povinní, a to aj po skončení ich funkcie, zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré svojou povahou predstavujú služobné tajomstvo. Na základe článku 8 nariadenia OLAF sa na úrad a jeho pracovníkov vzťahujú tie isté podmienky utajenia a služobného tajomstva ako tie, ktoré sa uplatňujú na zamestnancov ECB na základe štatútu a podmienok zamestnávania v ECB.

(9)

Na základe článku 6 ods. 6 nariadenia OLAF príslušné vnútroštátne orgány poskytujú úradu pomoc pri jeho vyšetrovaniach ECB v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Vláda Spolkovej republiky Nemecko a ECB sú signatármi Dohody o sídle zo dňa 18. septembra 1998 (5), ktorou sa vykonáva Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev vzhľadom na ECB a obsahuje ustanovenia o nedotknuteľnosti priestorov ECB, archívov, oznámení a o diplomatických výsadách a imunitách členov Výkonnej rady ECB.

(10)

Podľa článku 14 nariadenia OLAF môže každý úradník alebo iný zamestnanec Európskych spoločenstiev na základe tohto článku predložiť riaditeľovi úradu sťažnosť na konanie úradu, ktoré ho nepriaznivo postihuje a ktoré úrad uskutočnil ako súčasť interného vyšetrovania, v súlade s postupmi zakotvenými v článku 90 ods. 2 služobného poriadku. Rovnaký postup by sa mal analogicky uplatňovať na sťažnosti podané riaditeľovi úradu zamestnancami ECB alebo členmi orgánu ECB s rozhodovacími právomocami a článok 91 služobného poriadku by sa mal vzťahovať na rozhodnutia prijaté v súvislosti s týmito sťažnosťami,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na:

členov Rady guvernérov ECB a Generálnej rady ECB v záležitostiach, ktoré súvisia s ich funkciou členov takýchto orgánov ECB s rozhodovacími právomocami;

členov Výkonnej rady ECB;

členov riadiacich orgánov alebo zamestnancov národných centrálnych bánk, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach Rady guvernérov ECB a Generálnej rady ECB ako náhradníci a/alebo osoby, ktoré ich sprevádzajú, v záležitostiach súvisiacich s touto funkciou,

(spoločne ďalej len „účastníci zasadnutí orgánov s rozhodovacími právomocami“), a

stálych alebo dočasných zamestnancov ECB, na ktorých sa vzťahujú podmienky zamestnávania ECB;

osoby, ktoré pracujú pre ECB na inom základe, ako je pracovná zmluva, v záležitostiach súvisiacich s ich prácou pre ECB;

(spoločne ďalej len „zamestnanci ECB“).

Článok 2

Povinnosť spolupracovať s úradom

Bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia zmluvy, Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev a štatútu, a s výhradou postupov stanovených v nariadení OLAF a pravidiel stanovených v tomto rozhodnutí, účastníci zasadnutí orgánov s rozhodovacími právomocami a zamestnanci ECB plne spolupracujú so zástupcami úradu, ktorí vykonávajú interné vyšetrovanie, a poskytujú akúkoľvek pomoc požadovanú pri vyšetrovaní.

Článok 3

Povinnosť oznamovať informácie o protiprávnej činnosti

1.   Zamestnanci ECB, ktorí sa dozvedeli o skutočnostiach, na základe ktorých možno predpokladať existenciu možných prípadov podvodov, korupcie alebo všetkých ostatných protiprávnych činností ovplyvňujúcich finančné záujmy Európskych spoločenstiev, alebo o závažných skutočnostiach, ktoré ovplyvňujú takéto finančné záujmy a súvisia s výkonom odborných úloh, ktoré by mohli zakladať zanedbanie povinností zamestnanca ECB alebo účastníkov zasadnutí orgánov s rozhodovacími právomocami, ktoré by mohli viesť k disciplinárnemu, alebo prípadne k trestnému konaniu, bezodkladne informujú o takejto skutočnosti buď riaditeľa interného auditu, vyššieho vedúceho pracovníka zodpovedného za oblasť ich činnosti alebo člena Výkonnej rady, ktorý je priamo zodpovedný za oblasť ich činnosti. Riaditeľ interného auditu, príslušný vyšší vedúci pracovník alebo príslušný člen Výkonnej rady bezodkladne zašlú informácie o týchto skutočnostiach generálnemu riaditeľovi sekretariátu a jazykových služieb. Zamestnanci ECB nesmú byť za žiadnych okolností vystavení nespravodlivému alebo diskriminačnému zaobchádzaniu v dôsledku poskytnutia informácií uvedených v tomto článku.

2.   Účastníci zasadnutí orgánov s rozhodovacími právomocami, ktorí sa dozvedeli o skutočnostiach uvedených v odseku 1, informujú generálneho riaditeľa sekretariátu a jazykových služieb alebo prezidenta ECB.

3.   Keď generálny riaditeľ sekretariátu a jazykových služieb alebo prípadne prezident ECB prijmú informácie o skutočnostiach v súlade s odsekmi 1 alebo 2, s výhradou článku 4 tohto rozhodnutia ich bez meškania zašlú úradu a informujú riaditeľstvo interného auditu a prípadne prezidenta ECB.

4.   V prípadoch, keď zamestnanec ECB alebo účastník zasadnutí orgánov s rozhodovacími právomocami má konkrétne informácie o skutočnostiach, ktoré opodstatňujú podozrenie o existencii podvodu alebo korupcie alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti v zmysle odseku 1, a zároveň má oprávnené dôvody sa domnievať, že postup podľa vyššie uvedených odsekov by v danom prípade zabránil riadnemu oznámeniu takýchto skutočností úradu, môžu informovať priamo úrad bez toho, aby sa na nich vzťahoval článok 4.

Článok 4

Spolupráca s úradom so zreteľom na citlivé informácie

1.   Vo výnimočných prípadoch, v ktorých by šírenie určitých informácií mimo ECB mohlo vážne narušiť fungovanie ECB, Výkonná rada prijme rozhodnutie o tom, či úradu umožní prístup k týmto informáciám alebo mu tieto informácie zašle. Toto sa vzťahuje na informácie o rozhodnutiach o menovej politike alebo o operáciách súvisiacich so správou devízových rezerv a o intervenciách na devízových trhoch za predpokladu, že takéto informácie nie sú staršie ako jeden rok, a ďalej na údaje, ktoré ECB prijme od orgánov dohľadu a ktoré sa týkajú stability finančného systému alebo jednotlivých úverových inštitúcií, alebo na informácie o ochranných prvkoch a technických špecifikáciách eurobankoviek.

2.   Takéto rozhodnutie Výkonnej rady berie na zreteľ všetky relevantné aspekty, ako napríklad stupeň citlivosti informácie, ktorú úrad požaduje na účely vyšetrovania, jej význam pre vyšetrovanie a závažnosť podozrenia, ktoré úrad, zamestnanec ECB alebo účastník zasadnutí orgánu s rozhodovacími právomocami oznámil prezidentovi ECB, a stupeň rizika pre budúce fungovanie ECB. Ak sa neumožní prístup, v rozhodnutí sa uvedú dôvody. So zreteľom na údaje, ktoré ECB prijme od orgánov dohľadu o stabilite finančného systému alebo jednotlivých úverových inštitúcií, Výkonná rada môže rozhodnúť, že úradu umožní prístup, pokiaľ príslušný orgán dohľadu neusúdi, že zverejnenie dotknutej informácie ohrozí stabilitu finančného systému alebo jednotlivej finančnej inštitúcie.

3.   Vo veľmi výnimočných prípadoch týkajúcich sa informácií, ktoré súvisia s určitou oblasťou činnosti ECB a ktoré sú rovnako citlivé ako kategórie informácií uvedené v odseku 1, Výkonná rada môže dočasne rozhodnúť, že neumožní prístup k takýmto informáciám. Na takéto rozhodnutia, ktoré sú platné maximálne šesť mesiacov, sa uplatňuje odsek 2. Následne sa úradu umožní prístup k dotknutým informáciám, pokiaľ Rada guvernérov medzitým nezmení a nedoplní toto rozhodnutie tým, že zaradí kategóriu dotknutých informácií ku kategóriám uvedeným v odseku 1. Rada guvernérov uvedie svoje dôvody pre zmenu a doplnenie tohto rozhodnutia.

Článok 5

Pomoc zo strany ECB pri internom vyšetrovaní

1.   Pri začatí interného vyšetrovania ECB vedúci pracovník zodpovedný za bezpečnosť ECB umožní zástupcom úradu vstup do priestorov ECB po predložení písomného splnomocnenia preukazujúceho ich totožnosť a ich oprávnenie ako zástupcov úradu, a písomného splnomocnenia vydaného riaditeľom úradu, v ktorom je uvedený predmet vyšetrovania. Prezident, viceprezident a riaditeľ interného auditu sú okamžite informovaní.

2.   Riaditeľstvo interného auditu pomáha úradu pri praktickej organizácii vyšetrovania.

3.   Zamestnanci ECB a účastníci zasadnutí orgánov s rozhodovacími právomocami poskytujú všetky požadované informácie zástupcom úradu, ktorí vykonávajú vyšetrovanie, s výnimkou prípadov, kedy by požadované informácie mohli byť citlivé v zmysle článku 4, pričom v tomto prípade rozhoduje Výkonná rada. Riaditeľstvo interného auditu zaznamenáva všetky poskytnuté informácie.

Článok 6

Informovanie dotknutých osôb

1.   Keď sa vyskytne podozrenie týkajúce sa zamestnanca ECB alebo účastníka zasadnutí orgánu s rozhodovacími právomocami, je o tom dotknutá osoba urýchlene informovaná, pokiaľ by to nebolo na ujmu vyšetrovania. V žiadnom prípade nesmú byť po ukončení vyšetrovania vypracované závery, v ktorých sa spomína meno zamestnanca ECB alebo účastníka zasadnutí orgánu s rozhodovacími právomocami, bez toho, aby sa dotknutej osobe umožnilo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa jej týkajú, vrátane všetkých dôkazov, ktoré proti nej existujú. Dotknuté osoby majú právo mlčať, odmietnuť výpoveď, ktorá by mohla viesť k ich obvineniu, a vyhľadať pomoc právneho zástupcu.

2.   V prípadoch, keď je na účely vyšetrovania potrebné zachovávať úplné utajenie a keď sa vyžaduje použitie vyšetrovacích postupov spadajúcich do právomoci vnútroštátneho súdneho orgánu, môže byť splnenie povinnosti prizvať zamestnanca ECB alebo účastníka zasadnutí orgánu s rozhodovacími právomocami k vyjadreniu svojho postoja odložené na určitú dobu so súhlasom prezidenta alebo viceprezidenta.

Článok 7

Informácie o ukončení vyšetrovania bez ďalších opatrení

Ak sa po vykonaní interného vyšetrovania proti zamestnancovi ECB alebo účastníkovi zasadnutí orgánu s rozhodovacími právomocami, proti ktorému boli vznesené tvrdenia, nemôže začať konanie, interné vyšetrovanie sa ukončí bez ďalších opatrení na základe rozhodnutia riaditeľa úradu, ktorý o tom písomne informuje dotknutého zamestnanca alebo účastníka zasadnutí orgánu s rozhodovacími právomoci.

Článok 8

Zbavenie imunity

Každá žiadosť vnútroštátnej polície alebo súdneho orgánu, ktorá sa týka zbavenia imunity zamestnanca ECB alebo člena Výkonnej rady, Rady guvernérov alebo Generálnej rady na účely súdneho konania v prípadoch možných podvodov, korupcie alebo všetkých ostatných protiprávnych činností poškodzujúcich finančné záujmy Európskych spoločenstiev, sa zasiela na posúdenie riaditeľovi úradu. Prezident alebo viceprezident ECB rozhoduje o imunite zamestnancov ECB a Rada guvernérov rozhoduje o imunite členov Výkonnej rady, Rady guvernérov a Generálnej rady.

Článok 9

Zmena a doplnenie podmienok zamestnávania zamestnancov ECB

Podmienky zamestnávania zamestnancov ECB sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V článku 4 písm. a) sa po druhej vete dopĺňa veta, ktorá znie:

„Sú viazaní ustanoveniami uvedenými v rozhodnutí ECB/2004/11 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a všetkým ostatným protizákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskych spoločenstiev, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky.“

2.

V článku 5 písm. b) sa úvodná veta nahrádza vetou, ktorá znie:

„b)

pokiaľ sa neustanovuje inak v rozhodnutí ECB/2004/11 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a všetkým ostatným protizákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskych spoločenstiev, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky, zamestnanci nesmú bez predchádzajúceho povolenia Výkonnej rady:“

Článok 10

Zmena a doplnenie prílohy I k podmienkam zamestnávania zamestnancov ECB

Príloha I k podmienkam zamestnávania zamestnancov ECB, ktorá sa týka podmienok krátkodobého zamestnávania, sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 sa po druhej vete dopĺňa veta, ktorá znie:

„Sú viazaní ustanoveniami uvedenými v rozhodnutí ECB/2004/11 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a všetkým ostatným protizákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskych spoločenstiev, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky.“

2.

V článku 10 písm. b) sa úvodná veta nahrádza vetou, ktorá znie:

„b)

pokiaľ sa neustanovuje inak v rozhodnutí ECB/2004/11 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a všetkým ostatným protizákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskych spoločenstiev, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky, zamestnanci na základe krátkodobej pracovnej zmluvy nesmú bez predchádzajúceho povolenia Výkonnej rady:“

Článok 11

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. júna 2004.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(2)  Ú. v. ES C 76, 8.3.2001, s. 12.

(3)  Ú. v. ES C 123, 24.5.2002, s. 9.

(4)  Vec C-11/00 Komisia Európskych spoločenstiev v. Európska centrálna banka, [2003] ECR I-7147.

(5)  Federálny úradný vestník (Bundesgesetzblatt) č. 45, 1998 z 27.10.1998 a č. 12, 1999 z 6.5.1999.


30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/61


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 17. júna 2004,

ktorým sa prijíma rokovací poriadok Generálnej rady Európskej centrálnej banky

(ECB/2004/12)

(2004/526/ES)

GENERÁLNA RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, najmä na jeho článok 46.4,

ROZHODLA TAKTO:

Samostatný článok

Rokovací poriadok Generálnej rady Európskej centrálnej banky z 1. septembra 1998 sa nahrádza týmito ustanoveniami, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2004.

„ROKOVACÍ PORIADOK GENERÁLNEJ RADY EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

ÚVODNÁ KAPITOLA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Tento rokovací poriadok dopĺňa Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Pojmy použité v tomto rokovacom poriadku majú rovnaký význam ako v zmluve a v štatúte.

KAPITOLA I

GENERÁLNA RADA

Článok 2

Dátum a miesto zasadnutí generálnej rady

1.   Generálna rada rozhoduje o dátumoch svojich zasadnutí na návrh prezidenta.

2.   Prezident zvolá zasadnutie generálnej rady, ak žiadosť podajú aspoň traja členovia generálnej rady.

3.   Prezident môže takisto zvolať zasadnutia generálnej rady, kedykoľvek to pokladá za nevyhnutné.

4.   Generálna rada spravidla zasadá v priestoroch Európskej centrálnej banky (ECB).

5.   Zasadnutia sa môžu konať aj prostredníctvom telekonferencie, pokiaľ nenamietajú aspoň traja guvernéri.

Článok 3

Účasť na zasadnutiach generálnej rady

1.   Pokiaľ neustanoví tento rokovací poriadok inak, na zasadnutiach generálnej rady sa môžu zúčastniť iba jej členovia, ostatní členovia výkonnej rady, predseda Rady Európskej únie a člen Komisie Európskych spoločenstiev.

2.   Každého guvernéra môže spravidla sprevádzať jedna osoba

3.   Ak sa člen generálnej rady nemôže zúčastniť na zasadnutí, môže písomne vymenovať náhradníka, ktorý sa zúčastní na zasadnutí a hlasuje v jeho mene. Toto písomné vymenovanie sa posiela prezidentovi včas pred zasadnutím. Takéhoto náhradníka môže spravidla sprevádzať jedna osoba.

4.   Prezident vymenuje jedného zo zamestnancov ECB za tajomníka. Tajomník pomáha prezidentovi pri príprave zasadnutí generálnej rady a vyhotovuje z nich zápisnice.

5.   Generálna rada môže pozvať aj ďalšie osoby, aby sa zúčastnili na jej zasadnutiach, ak to pokladá za vhodné.

Článok 4

Hlasovanie

1.   Generálna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomné aspoň dve tretiny jej členov alebo ich náhradníkov. Ak nie je uznášaniaschopná, prezident môže zvolať mimoriadne zasadnutie, na ktorom možno prijať rozhodnutia bez ohľadu na kvórum.

2.   Pokiaľ štatút neustanoví inak, rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou.

3.   Generálna rada pristúpi k hlasovaniu na žiadosť prezidenta. Prezident iniciuje hlasovacie konanie aj na základe žiadosti člena generálnej rady.

4.   Rozhodnutia sa môžu prijať aj písomným konaním, pokiaľ nenamietajú aspoň traja členovia generálnej rady. Písomné konanie vyžaduje:

i)

spravidla najmenej 10 pracovných dní na zváženie každým členom generálnej rady. V prípade naliehavosti, ktorú treba v žiadosti zdôvodniť, sa lehota môže skrátiť na päť pracovných dní;

ii)

vlastnoručný podpis každého člena generálnej rady a

iii)

zápis takéhoto rozhodnutia do zápisnice z nasledujúceho zasadnutia generálnej rady.

Článok 5

Organizácia zasadnutí generálnej rady

1.   Generálna rada prijíma program každého zasadnutia. Prezident zostaví predbežný program a pošle ho spolu so súvisiacimi dokumentmi členom generálnej rady a ostatným oprávneným účastníkom najmenej osem dní pred daným zasadnutím, s výnimkou mimoriadnych prípadov, v ktorých prezident koná primerane okolnostiam. Generálna rada môže na návrh prezidenta alebo iného člena generálnej rady rozhodnúť o stiahnutí bodov z predbežného programu alebo o zaradení bodov do predbežného programu. Na žiadosť aspoň troch členov generálnej rady sa bod stiahne z programu, ak sa súvisiace dokumenty nepredložili členom generálnej rady včas.

2.   Zápisnica z rokovaní generálnej rady sa predkladá na schválenie členom generálnej rady na nasledujúcom zasadnutí (alebo v prípade potreby aj skôr prostredníctvom písomného konania) a podpisuje ju prezident.

KAPITOLA II

ÚČASŤ GENERÁLNEJ RADY NA ÚLOHÁCH EURÓPSKEHO SYSTÉMU CENTRÁLNYCH BÁNK

Článok 6

Vzťah medzi generálnou radou a radou guvernérov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ostatné povinnosti generálnej rady vrátane povinnosti podľa článku 44 štatútu, generálna rada prispieva najmä k plneniu úloh uvedených v článkoch 6.2 až 6.8.

2.   Generálna rada prispieva k plneniu poradných úloh ECB podľa článku 4 a článku 25.1 štatútu.

3.   Príspevok generálnej rady k úlohám ECB v oblasti štatistiky spočíva v:

posilňovaní spolupráce medzi všetkými národnými centrálnymi bankami Európskej únie s cieľom podporovať plnenie úloh ECB v oblasti štatistiky,

prispievaní k harmonizácii pravidiel a postupov, ktorými sa riadia všetky národné centrálne banky Európskej únie pri zbere, zostavovaní a šírení štatistických údajov, ak je to potrebné, a

predkladaní pripomienok rade guvernérov k návrhom odporúčaní v oblasti štatistiky podľa článku 42 štatútu pred ich prijatím.

4.   Generálna rada prispieva k plneniu povinnosti ECB podávať správy podľa článku 15 štatútu tým, že rade guvernérov predkladá pripomienky k výročnej správe pred jej prijatím.

5.   Generálna rada prispieva k štandardizácii účtovných pravidiel a vykazovania operácií podľa článku 26.4 štatútu tým, že rade guvernérov predkladá pripomienky k návrhom pravidiel pred ich prijatím.

6.   Generálna rada prispieva k prijatiu ďalších opatrení v zmysle článku 29.4 štatútu tým, že rade guvernérov predkladá pripomienky k návrhom týchto opatrení pred ich prijatím.

7.   Generálna rada prispieva k podmienkam zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky tým, že rade guvernérov predkladá pripomienky k návrhu pred jeho prijatím.

8.   Generálna rada prispieva k prípravám potrebným na neodvolateľné stanovenie výmenných kurzov podľa článku 47.3 štatútu tým, že rade guvernérov predkladá pripomienky k:

návrhom stanovísk ECB podľa článku 123 ods. 5 zmluvy a

iným návrhom stanovísk ECB k právnym aktom spoločenstva, ktoré sa majú prijať, keď sa zruší výnimka, a

k rozhodnutiam podľa odseku 10 Protokolu o určitých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

9.   Kedykoľvek generálnu radu požiadajú, aby prispela k úlohám ECB podľa vyššie uvedených odsekov, poskytne sa jej na to primeraná lehota, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní. V prípade naliehavosti, ktorú treba v žiadosti zdôvodniť, sa lehota môže skrátiť na päť pracovných dní. Prezident môže rozhodnúť o uplatnení písomného konania.

10.   Prezident informuje generálnu radu v súlade s článkom 47.4 štatútu o rozhodnutiach, ktoré prijala rada guvernérov.

Článok 7

Vzťah medzi generálnou radou a výkonnou radou

1.   Generálna rada ECB má možnosť predkladať svoje pripomienky predtým, než výkonná rada:

vykoná právne akty rady guvernérov, pri ktorých sa v súlade s článkom 12.1 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky vyžaduje príspevok generálnej rady,

prijme na základe právomocí, ktoré jej zverila rada guvernérov v súlade s článkom 12.1 štatútu, právne akty, pri ktorých sa v súlade s článkom 12.1 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky vyžaduje príspevok generálnej rady.

2.   Vždy keď generálna rada dostane žiadosť o predloženie pripomienok podľa prvého odseku tohto článku, poskytne sa jej primeraná lehota na predloženie pripomienok, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní. V prípade naliehavosti, ktorú treba v žiadosti zdôvodniť, sa lehota môže skrátiť na päť pracovných dní. Prezident môže rozhodnúť o uplatnení písomného konania.

Článok 8

Výbory Európskeho systému centrálnych bánk

1.   Generálna rada môže v oblasti svojej pôsobnosti vyžadovať, aby výbory zriadené radou guvernérov na základe článku 9 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky vypracovali štúdie na určité témy.

2.   Národná centrálna banka každého nezúčastneného členského štátu môže vymenovať maximálne dvoch zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na zasadnutiach výboru, ak ide o záležitosti patriace do oblasti pôsobnosti generálnej rady, a ak to predseda výboru a výkonná rada pokladajú za vhodné.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ PROCESNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Právne nástroje

1.   Prezident podpisuje rozhodnutia ECB na základe článku 46.4 a článku 48 štatútu a na základe tohto rokovacieho poriadku, ako aj odporúčania ECB a stanoviská ECB prijaté generálnou radou na základe článku 44 štatútu.

2.   Všetky právne nástroje ECB sa číslujú, oznamujú a uverejňujú v súlade s článkom 17.7 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky.

Článok 10

Dôvernosť dokumentov ECB a prístup k nim

1.   Rokovania generálnej rady a výborov alebo skupín, ktoré sa zaoberajú záležitosťami patriacimi do pôsobnosti generálnej rady, sú dôverné, pokiaľ generálna rada nepoverí prezidenta, aby zverejnil výsledky ich rokovania.

2.   Prístup verejnosti k dokumentom vypracovaným generálnou radou a výbormi alebo skupinami, ktoré sa zaoberajú záležitosťami patriacimi do pôsobnosti generálnej rady, sa riadi rozhodnutím rady guvernérov prijatým na základe článku 23.2 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky.

3.   Dokumenty vypracované generálnou radou a výbormi alebo skupinami, ktoré sa zaoberajú záležitosťami patriacimi do pôsobnosti generálnej rady, sú tajné a zaobchádza sa s nimi v súlade s pravidlami stanovenými v administratívnom obežníku prijatom na základe článku 23.3 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky. Dokumenty sú voľne prístupné po uplynutí 30 rokov, pokiaľ orgány s rozhodovacími právomocami nerozhodnú inak.

Článok 11

Skončenie uplatňovania

Keď Rada Európskej únie zruší v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy všetky výnimky a keď sa prijmú rozhodnutia stanovené v Protokole o určitých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, generálna rada sa rozpustí a tento rokovací poriadok sa prestáva uplatňovať.“

Vo Frankfurte nad Mohanom 17. júna 2004

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET