ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 213

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
15. júna 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1110/2004 zo 14. júna 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1111/2004 zo 14. júna 2004, doplňujúce nariadenie (ES) č. 2199/2003, ktoré ustanovuje prechodné opatrenia pre uplatnenie, vzhľadom na rok 2004, nariadenia Rady (ES) č. 1259/1999, pokiaľ ide o systém jednotnej platby na plochu pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1112/2004 zo 14. júna 2004, opravujúce nariadenie (ES) č. 1096/2004 ustanovujúce vývozne náhrady na mlieko a mliečne výrobky

4

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/512/ES:Rozhodnutie Rady z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS)

5

 

*

2004/513/ES:Rozhodnutie Rady z 2. júna 2004 o uzavretí Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku

8

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 213/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1110/2004

zo 14. júna 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júna 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júna 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 14. júna 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

60,4

999

60,4

0707 00 05

052

104,2

096

99,3

999

101,8

0709 90 70

052

95,2

999

95,2

0805 50 10

052

48,0

388

61,2

508

51,4

528

50,0

999

52,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,8

400

122,5

404

106,3

508

60,5

512

74,4

524

42,8

528

62,8

720

104,0

804

99,2

809

92,8

999

85,1

0809 10 00

052

218,7

999

218,7

0809 20 95

052

414,1

400

366,9

999

390,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

999

135,3

0809 40 05

052

246,4

999

246,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 213/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1111/2004

zo 14. júna 2004,

doplňujúce nariadenie (ES) č. 2199/2003, ktoré ustanovuje prechodné opatrenia pre uplatnenie, vzhľadom na rok 2004, nariadenia Rady (ES) č. 1259/1999, pokiaľ ide o systém jednotnej platby na plochu pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na prvý pododsek článku 41,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 2199/2003 (1) ustanovuje prechodné opatrenia pre uplatnenie, vzhľadom na rok 2004 pokiaľ ide o systém jednotnej platby na plochu. Podľa článku 4 je lehota na predloženie žiadosti farmárom stanovená členským štátom, najneskôr však do 15. júna 2004. Lehota na zmenu žiadostí je do 15. júna 2004.

(2)

Farmári z niektorých nových členských štátov môžu mať problém pri aplikácii novej podpornej schémy a s predložením žiadosti do 15. júna 2004. Preto s účinnosťou od 15. júna 2004 môžu členské štáty ustanoviť neskoršiu lehotu pre predkladanie žiadostí, najneskôr však do 15. júla 2004. Lehota na zmenu žiadostí je rovnako odložená na 15. júla 2004. Nariadenie (ES) č. 2199/2003 bude pozmenené nasledujúcim spôsobom.

(3)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade s vyjadrením Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE :

Článok 1

Článok 4 nariadenia (ES) č. 2199/2003 sa nahradzuje nasledovným:

„Článok 4

Aplikácia jednotnej platby na plochu

1.   Žiadateľ o podporu v rámci dotačného titulu jednotná platba na plochu musí predložiť príslušnej agentúre do dátumu stanoveného členským štátom, najneskôr však do 15. júla 2004, žiadosť, ktorá uvádza plochu pre platbu v súlade s podmienkami podľa článku 143b odsek 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

2.   Pre zmenu žiadostí na podporu v rámci dotačného titulu podľa článku 8 odsek 1 nariadenie (ES) č. 2419/2001 o jednotnej platbe na plochu, lehota je podľa článku 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 2419/2001 stanovená novým členským štátom, najneskôr však 15. júla 2004.

3.   Žiadosť o podporu v rámci jednotnej platby na plochu sa považuje za žiadosť v zmysle článku 2 i) nariadenie (ES) č. 2419/2001.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

A bude sa aplikovať od 15. júna 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júna 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 328, 17.12.2003, s. 21.


15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 213/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1112/2004

zo 14. júna 2004,

opravujúce nariadenie (ES) č. 1096/2004 ustanovujúce vývozne náhrady na mlieko a mliečne výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1255/1999 Rady zo dňa 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1) a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe nariadenia (ES) č. 1096/2004 sa sadzba náhrady pre kód výrobku 0401 30 31 9100 nahrádza nasledovnou sadzbou:

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Sadzba náhrad

0401 30 31 9100

L02

EUR/100kg

20,79

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júna 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júna 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 209, 11.6.2004, s. 15.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 213/5


ROZHODNUTIE RADY

z 8. júna 2004,

ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS)

(2004/512/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 66,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Európska rada v Seville dňa 21. a 22. júna 2002 považovala vytvorenie spoločného identifikačného systému pre vízové údaje za hlavnú prioritu a vyžadovala jeho čo najrýchlejšie vytvorenie na základe realizačnej štúdie a usmernení prijatých Radou 13. júna 2002.

(2)

5.-6. júna 2003 Rada uvítala realizačnú štúdiu, ktorú predložila Komisia v máji 2003, potvrdila ciele VIS stanovené v zásadách a vyzvala Komisiu naďalej pokračovať vo svojich prípravách na vývoj VIS v spolupráci s členskými štátmi na základe centralizovanej architektúry, berúc do úvahy možnosť spoločnej technickej platformy s druhou generáciou Schengenského informačného systému (SIS II).

(3)

Európska rada v Thessalonikách 19. a 20. júna 2003 považovala za potrebné, aby sa po realizačnej štúdii čo možno najskôr určili smery so zreteľom na plánovanie vývoja VIS, vhodný právny základ, ktorý umožní jeho vytvorenie a používanie potrebných finančných prostriedkov.

(4)

Toto rozhodnutie vytvára požadovaný právny základ, aby sa umožnilo začlenenie potrebných rozpočtových prostriedkov do všeobecného rozpočtu Európskej únie na vývoj VIS a na plnenie tejto časti rozpočtu, vrátane prípravných opatrení potrebných pre biometrické aspekty, ktoré sa majú zahrnúť v neskoršom štádiu v súlade so závermi Rady z 19. februára 2004.

(5)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (1). Výbor, ktorý pomáha Komisii, sa stretáva podľa potreby v dvoch rôznych zoskupeniach v závislosti od programu rokovania.

(6)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, ktorým je vývoj spoločného VIS nemôžu uspokojivo dosiahnuť členské štáty a preto sa z dôvodu rozsahu a dosahu akcie môže lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v tomto článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

(7)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä v Charte základných ľudských práv Európskej únie.

(8)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko sa nezúčastňuje prijatia tohto rozhodnutia a preto nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Nakoľko toto rozhodnutie vychádza zo Schengenského acquis podľa ustanovení hlavy IV časti III Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov potom ako Rada prijme toto rozhodnutie, či ho preberie do svojho vnútroštátneho práva.

(9)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení Schengenského acquis v zmysle dohody, ktorú uzavrela Rada Európskej únie a Islandská republika a Nórske kráľovstvo a ktorá sa týka pridruženia týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji Schengenského acquis  (2), ktoré spadá do oblasti uvedenej v článku 1, bod B rozhodnutia Rady 1999/437/ES (3) o určitých vykonávacích predpisoch k tejto Dohode.

(10)

Musí sa vytvoriť taký mechanizmus, aby sa umožnilo zástupcom Islandu a Nórska zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí. O takomto mechanizme sa uvažovalo pri výmene listov medzi spoločenstvom a Islandom a Nórskom (4), ktoré sú pripojené k vyššie uvedenej dohode.

(11)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení Schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje, v súlade s rozhodnutím Rady 2003/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach Schengenského acquis (5); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním ani viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(12)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení Schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach Schengenského acquis  (6); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním ani viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Týmto sa zavádza systém výmeny vízových údajov medzi členskými štátmi, ďalej len „vízový informačný systém“ (VIS), ktorým sa umožní oprávneným vnútroštátnym orgánom vstupovať a aktualizovať vízové údaje a elektronicky nahliadnuť do týchto údajov.

2.   Vízový informačný systém je založený na centralizovanej architektúre a skladá sa z centrálneho informačného systému, ďalej len „centrálny vízový informačný systém“ (CS-VIS), styčného bodu v každom členskom štáte, ďalej len „národný styčný bod“ (NI-VIS), ktorý zabezpečuje spojenie s príslušným ústredným vnútroštátnym orgánom príslušného členského štátu a komunikačnú infraštruktúru medzi centrálnym vízovým informačným systémom a národnými styčnými bodmi.

Článok 2

1.   Komisia vytvorí centrálny vízový informačný systém, národný styčný bod v každom členskom štáte a komunikačnú infraštruktúru medzi centrálnym vízovým informačným systémom a národnými styčnými bodmi.

2.   Členské štáty upravia, a/alebo vytvoria vnútroštátne infraštruktúry.

Článok 3

Opatrenia potrebné na vývoj centrálneho vízového informačného systému, národného styčného bodu v každom členskom štáte a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym informačným systémom a národnými styčnými bodmi sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 2, ak sa týkajú iných záležitostí než sú tie, ktoré sú uvedené v článku 4.

Článok 4

Opatrenia potrebné na vývoj centrálneho vízového informačného systému, národného styčného bodu v každom členskom štáte a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym informačným systémom a národnými styčnými bodmi týkajúce sa týchto záležitostí sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3:

a)

návrh fyzickej architektúry systému vrátane jeho komunikačnej siete;

b)

technické aspekty, ktoré majú vplyv na ochranu osobných údajov;

c)

technické aspekty, ktoré majú vážne finančné dôsledky pre rozpočty členských štátov alebo ktoré majú vážne technické dôsledky pre vnútroštátne systémy členských štátov;

d)

vývoj požiadaviek na bezpečnosť, vrátane biometrických aspektov.

Článok 5

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2424/2001 zo 6. decembra 2001 o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) (7).

2.   Ak je uvedený odkaz na tento odsek, platia články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie stanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.   Ak je uvedený odkaz na tento odsek, platia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie stanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

4.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 6

Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade každý rok správu o pokroku týkajúcu sa vývoja centrálneho vízového informačného systému, národného styčného bodu v každom členskom štáte a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym vízovým informačným systémom a národnými styčnými bodmi a po prvýkrát do konca roka po podpísaní zmluvy o vývoji VIS.

Článok 7

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od dvadsiateho dňa po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Luxemburgu 8. júna 2004

Za Radu

predseda

M. McDOWELL


(1)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 53.

(5)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(6)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(7)  Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 4.


15.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 213/8


ROZHODNUTIE RADY

z 2. júna 2004

o uzavretí Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku

(2004/513/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 95, 133 a 152 v spojení s prvou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom jej článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Komisia viedla v mene spoločenstva rokovania o Rámcovom dohovore o kontrole tabaku pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

(2)

Tento dohovor bol podpísaný v mene Európskeho spoločenstva dňa 16. júna 2003 za predpokladu jeho možného uzavretia v neskoršom termíne v súlade s rozhodnutím Rady z 2. júna 2003.

(3)

Tento dohovor by mal byť schválený.

(4)

Spoločenstvo, takisto ako jeho členské štáty, má právomoci v oblastiach upravených dohovorom. Je preto žiaduce, aby sa spoločenstvo a jeho členské štáty stali súčasne zmluvnými stranami s cieľom plniť spoločne záväzky, ktoré sú ustanovené v dohovore, a spoločne vykonávať práva, ktoré dohovor priznáva v prípadoch zdieľanej právomoci, aby sa zaručilo jednotné uplatňovanie dohovoru,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene spoločenstva schvaľuje Rámcový dohovor WHO o kontrole tabaku.

Znenie dohovoru je pripojené ako príloha I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto oprávňuje vymenovať osobu splnomocnenú v mene spoločenstva na uloženie ratifikačnej listiny, ktorá je uvedená v článku 35 dohovoru, s cieľom vyjadriť vôľu spoločenstva byť viazané týmto dohovorom a vykonať vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu spolu s výkladovým vyhlásením, ktoré je uvedené v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

V Luxemburgu 2. júna 2004.

Za Radu

predseda

M. MARTIN


(1)  Stanovisko z 21. apríla 2004 (ešte neuverejnené v Úradnom vestníku).


PRÍLOHA I

Rámcový dohovor WHO o kontrole tabaku  (1)


(1)  Text dohovoru v autentických jazykoch sa uvedie v anglickom, francúzskom a španielskom vydaní Úradného vestníka Európskej únie.


PRÍLOHA II

Vyhlásenie Európskeho spoločenstva podľa článku 35 ods. 3 Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku  (1)


(1)  Text vyhlásenia v autentických jazykoch sa uvedie v anglickom, francúzskom a španielskom vydaní tohto dokumentu.


PRÍLOHA III

Vyhlásenie o výklade, ktoré má vypracovať spoločenstvo (1)


(1)  Text vyhlásenia v autentických jazykoch sa uvedie v anglickom, francúzskom a španielskom vydaní tohto dokumentu.