ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 205

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
9. júna 2004


Obsah

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

Európskej centrálnej banky

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 21. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2001/3 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2004/4)

1

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 22. apríla 2004 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (ECB/2004/5)

5

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 22. apríla 2004 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky zúčastnenými národnými centrálnymi bankami (ECB/2004/6)

7

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 22. apríla 2004 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania (ECB/2004/7)

9

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 22. apríla 2004 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania Európskej centrálnej banky, na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám, a na súvisiace finančné záležitosti (ECB/2004/8)

13

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 22. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 zo 6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek (ECB/2004/9)

17

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 23. apríla 2004 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami (ECB/2004/10)

19

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Európskej centrálnej banky

9.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/1


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 21. apríla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2001/3 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET)

(ECB/2004/4)

(2004/501/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 105 ods 2,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1, článok 12.1, článok 14.3 a články 17, 18 a 22,

keďže:

(1)

Článok 105 ods. 2 štvrtá zarážka zmluvy a článok 3.1 štvrtá zarážka štatútu splnomocňujú Európsku centrálnu banku (ECB) a národné centrálne banky (NCB), aby podporovali plynulé fungovanie platobných systémov.

(2)

V súlade s článkom 22 štatútu môžu ECB a národné centrálne banky poskytnúť zariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci spoločenstva a voči iným krajinám.

(3)

Usmernenie ECB/2001/3 z 26. apríla 2001 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (1) by sa malo zmeniť a doplniť, aby sa zohľadnili tieto skutočnosti: po prvé rozhodnutie Rady guvernérov z 24. októbra 2002, podľa ktorého by NCB desiatich krajín, ktoré pristupujú 1. mája 2004 k Európskej únii, mali mať právo pripojiť sa k TARGET-u bez toho, aby boli povinné tak urobiť; po druhé zmeny týkajúce sa poplatkov, ktoré sa platia v súvislosti s kompenzačným systémom TARGET-u.

(4)

V súlade s článkom 12.1 a článkom 14.3 štatútu usmernenia ECB tvoria neoddeliteľnú súčasť práva spoločenstva,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Pozmeňujúce a dopĺňajúce ustanovenia

Usmernenie ECB/2001/3 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

V odseku 2 sa prvá veta nahrádza takto:

„Systémy RTGS členských štátov, ktoré neprijali euro, sa môžu k TARGET-u pripojiť, pokiaľ takéto systémy RTGS spĺňajú minimálne spoločné vlastnosti uvedené v článku 3 a sú schopné spracovávať euro ako cudziu menu spolu so svojou príslušnou národnou menou.“

2.

S účinnosťou od 1. augusta 2004 sa článok 8 mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Podmienky na poskytnutie náhrady

a)

Vo vzťahu k odosielajúcemu účastníkovi TARGET-u sa nárok na správny poplatok a náhradu úrokov posúdi, ak v dôsledku nefunkčnosti:

i)

spracovanie platobného príkazu nebolo dokončené v ten istý deň

alebo

ii)

tento účastník TARGET-u môže dokázať, že mal v úmysle zadať platobný príkaz do TARGET-u, ale nemohol tak urobiť v dôsledku zastavenia odosielania zo strany národného systému RTGS.

b)

Vo vzťahu k prijímajúcemu účastníkovi TARGET-u sa nárok na správny poplatok posúdi, ak v dôsledku nefunkčnosti tento účastník TARGET-u neprijal platbu z TARGET-u, ktorú očakával v deň, keď bol TARGET nefunkčný. V tomto prípade sa posúdi aj nárok na náhradu úrokov, ak:

i)

tento účastník TARGET-u použil jednodňový úverový obchod alebo ak účastník TARGET-u nemá prístup k jednodňovému úverovému obchodu, tomuto účastníkovi TARGET-u zostal debetný zostatok alebo na jeho účte RTGS došlo v okamihu uzávierky prevádzkového dňa TARGET-u k transformácii denného úveru na nočný úver, alebo si musel požičať prostriedky od príslušnej NCB;

a

ii)

buď NCB národného systému RTGS, kde došlo k nefunkčnosti (ďalej len ‚nefunkčná NCB’), bola prijímajúcou NCB, alebo k nefunkčnosti došlo počas prevádzkového dňa TARGET-u tak neskoro, že pre prijímajúceho účastníka TARGET-u bolo technicky nemožné alebo nepraktické použiť peňažný trh.“

b)

V odseku 3.1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Správny poplatok sa určuje vo výške 50 eur za prvý platobný príkaz nevykonaný v deň spracovania a v prípade opakovaných úprav platby vo výške 25 eur za každý z nasledujúcich štyroch platobných príkazov a vo výške 12,50 eura za každý ďalší platobný príkaz. Správny poplatok sa určuje jednotlivo s ohľadom na každého prijímajúceho účastníka TARGET-u.“

c)

Odsek 3.2 sa nahrádza takto:

„3.2.   Náhrada pre prijímajúcich účastníkov TARGET-u:

a)

Kompenzačná ponuka v rámci kompenzačného systému TARGET sa skladá buď len zo správneho poplatku, alebo zo správneho poplatku a náhrady úrokov.

b)

Výška správneho poplatku sa určuje podľa odseku 3.1 písm. b) a správny poplatok sa určuje jednotlivo s ohľadom na každého odosielajúceho účastníka TARGET-u.

c)

Metóda výpočtu náhrady úrokov, ktorá je uvedená v odseku 3.1 písm. c), sa uplatňuje s výnimkou náhrady úrokov, ktorá vychádza z rozdielu medzi jednodňovou úverovou sadzbou a referenčnou sadzbou, a vypočíta sa zo sumy jednodňového úverového obchodu, ktorý sa uskutočnil v dôsledku nefunkčnosti.

d)

Vo vzťahu k prijímajúcim účastníkom TARGET-u (i) z národných systémov RTGS zúčastnených členských štátov, ktoré nie sú protistranami operácií menovej politiky Eurosystému, a (ii) z národných systémov RTGS nezúčastnených členských štátov, ak sa debetný zostatok, transformácia z denného úveru na nočný úver alebo potreba požičať si prostriedky od príslušnej NCB môžu považovať za dôsledok nefunkčnosti, odpustí sa (a v ďalších prípadoch transformácie sa nebude brať do úvahy) tá časť uplatňovanej sankčnej sadzby (stanovenej platnými predpismi RTGS v takýchto prípadoch), ktorá presahuje jednodňovú úverovú sadzbu, a pre účastníkov TARGET-u národných systémov RTGS, ktoré sú uvedené v bode ii), sa táto časť neberie do úvahy na účely prístupu k dennému úveru alebo ďalšej účasti na príslušnom národnom systéme RTGS.“

3.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto usmerneniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Článok 3

Adresáti

Toto usmernenie je adresované národným centrálnym bankám zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. apríla 2004

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 140, 24.5.2001, s. 72. Usmernenie naposledy zmenené a doplnené usmernením ECB/2003/6 (Ú. v. ES L 113, 7.5.2003, s. 10).


9.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/5


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 22. apríla 2004

o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky

(ECB/2004/5)

(2004/502/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 29.4 a článok 49.3,

so zreteľom na príspevok Generálnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) v súlade so štvrtou zarážkou článku 47.2 štatútu,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2003/17 z 18. decembra 2003 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (1) ustanovilo s účinnosťou od 1. januára 2004 vážené podiely pridelené tým národným centrálnym bankám (NCB), ktoré boli k 1. januáru 2004 súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), v kľúči na upisovanie základného imania ECB (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“ a „kľúč základného imania“).

(2)

Vzhľadom na pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky do Európskej únie a vzhľadom na skutočnosť, že ich národné centrálne banky sa k 1. máju 2004 stanú súčasťou ESCB, upísané základné imanie ECB by sa automaticky malo zvýšiť podľa článku 49.3 štatútu. Toto zvýšenie si vyžaduje výpočet váženého podielu každej NCB, ktorá je k 1. máju 2004 súčasťou ESCB, v kľúči základného imania analogickým postupom podľa článku 29.1 a v súlade s článkom 29.2 štatútu. Rozšírený kľúč základného imania ECB a vážený podiel každej NCB v kľúči základného imania sa uplatňuje s účinnosťou od 1. mája 2004.

(3)

V súlade s rozhodnutím Rady 2003/517/ES z 15. júla 2003 o štatistických údajoch, ktoré sa majú použiť pre nastavenie kľúča na upísanie kapitálu Európskej centrálnej banky (2), Európska komisia poskytla ECB štatistické údaje, ktoré sa majú použiť na určenie rozšíreného kľúča základného imania.

(4)

Vzhľadom na článok 3.3 rokovacieho poriadku Generálnej rady Európskej centrálnej banky a vzhľadom na príspevok generálnej rady k tomuto rozhodnutiu, guvernéri České národní banky, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije a Národnej banky Slovenska mali možnosť predložiť svoje pripomienky k tomuto rozhodnutiu pred jeho prijatím,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zaokrúhľovanie

Keď Európska komisia poskytne revidované štatistické údaje, ktoré sa majú použiť na rozšírenie kľúča základného imania, a súčet číselných údajov sa nerovná 100 %, rozdiel sa vyrovná tak, že v prípade: i) ak celkový súčet nedosiahne 100 %, k najmenšiemu podielu (najmenším podielom) sa vo vzostupnom poradí pridáva 0,0001 percentného bodu, až kým sa nedosiahne presne 100 %, alebo ii) ak celkový súčet presiahne 100 %, od najväčšieho podielu (najväčších podielov) sa v zostupnom poradí odpočítava 0,0001 percentného bodu, až kým sa nedosiahne 100 %.

Článok 2

Vážené podiely v kľúči základného imania

Vážené podiely pridelené jednotlivým NCB v kľúči základného imania uvedenom v článku 29 štatútu sú s účinnosťou od 1. mája 2004 takéto:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5502 %

Česká národní banka

1,4584 %

Danmarks Nationalbank

1,5663 %

Deutsche Bundesbank

21,1364 %

Eesti Pank

0,1784 %

Bank of Greece

1,8974 %

Banco de España

7,7758 %

Banque de France

14,8712 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

0,9219 %

Banca d’Italia

13,0516 %

Central Bank of Cyprus

0,1300 %

Latvijas Banka

0,2978 %

Lietuvos bankas

0,4425 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1568 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3884 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0647 %

De Nederlandsche Bank

3,9955 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0800 %

Narodowy Bank Polski

5,1380 %

Banco de Portugal

1,7653 %

Banka Slovenije

0,3345 %

Národná banka Slovenska

0,7147 %

Suomen Pankki

1,2887 %

Sveriges Riksbank

2,4133 %

Bank of England

14,3822 %

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 23. apríla 2004.

2.   Rozhodnutie ECB/2003/17 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. mája 2004.

Vo Frankfurte nad Mohanom 22. apríla 2004

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 15.1.2004, s. 27.

(2)  Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 43.


9.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/7


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 22. apríla 2004

o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky zúčastnenými národnými centrálnymi bankami

(ECB/2004/6)

(2004/503/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 28.3,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2003/18 z 18. decembra 2003 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky zúčastnenými národnými centrálnymi bankami (1) upravilo, akým spôsobom a v akej výške národné centrálne banky členských štátov, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené NCB“), mali k 1. januáru 2004 splatiť základné imanie Európskej centrálnej banky (ECB).

(2)

Vzhľadom na pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky do Európskej únie a vzhľadom na skutočnosť, že ich národné centrálne banky sa k 1. máju 2004 stanú súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), rozhodnutie ECB/2004/5 z 22. apríla 2004 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (2) ustanovuje s účinnosťou od 1. mája 2004 vážené podiely pridelené zúčastneným NCB v kľúči na upisovanie rozšíreného základného imania ECB (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“ a „kľúč základného imania“).

(3)

Od 1. mája 2004 upísané základné imanie ECB bude 5 564 669 247,19 EUR.

(4)

Rozšírený kľúč základného imania vyžaduje prijatie nového rozhodnutia ECB, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2004 zruší rozhodnutie ECB/2003/18 a upraví sa, akým spôsobom a v akej výške by zúčastnené NCB mali k 1. máju 2004 splatiť základné imanie ECB,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rozsah a forma splateného základného imania

Každá zúčastnená NCB splatí 1. mája 2004 svoj upísaný podiel na základnom imaní ECB v plnej výške. Vzhľadom na vážené podiely v kľúči základného imania, určené v článku 2 rozhodnutia ECB/2004/5, splatí každá zúčastnená NCB 1. mája 2004 sumu uvedenú pri jej názve v tejto tabuľke:

Zúčastnená NCB (v EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

141 910 195,14

Deutsche Bundesbank

1 176 170 750,76

Bank of Greece

105 584 034,30

Banco de España

432 697 551,32

Banque de France

827 533 093,09

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 300 685,79

Banca d’Italia

726 278 371,47

Banque centrale du Luxembourg

8 725 401,38

De Nederlandsche Bank

222 336 359,77

Oesterreichische Nationalbank

115 745 120,34

Banco de Portugal

98 233 106,22

Suomen Pankki

71 711 892,59

Článok 2

Úprava splateného základného imania

Každá zúčastnená NCB už splatila svoj podiel na upísanom základnom imaní ECB, ako sa uplatňuje do 30. apríla 2004 podľa rozhodnutia ECB/2003/18. Vzhľadom na túto skutočnosť prevedie podľa potreby buď zúčastnená NCB dodatočnú sumu na ECB, alebo ECB vráti sumu zúčastnenej NCB tak, aby sa dosiahli sumy stanovené v tabuľke v článku 1. Tieto prevody sa uskutočnia v súlade s podmienkami ustanovenými v rozhodnutí ECB/2004/7 z 22. apríla 2004 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania (3).

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 23. apríla 2004.

2.   Rozhodnutie ECB/2003/18 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. mája 2004.

Vo Frankfurte nad Mohanom 22. apríla 2004

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 15.1.2004, s. 29.

(2)  Pozri stranu 5 tohto úradného vestníku.

(3)  Pozri stranu 9 tohto úradného vestníka.


9.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/9


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 22. apríla 2004

o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania

(ECB/2004/7)

(2004/504/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 28.5,

keďže:

(1)

Úprava vážených podielov pridelených národným centrálnym bankám (NCB) v rozšírenom kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“ a „kľúč základného imania“), uvedená v rozhodnutí ECB/2004/5 z 22. apríla 2004 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (1), vyžaduje, aby Rada guvernérov upravila podmienky prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami, ktoré sú súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) k 30. aprílu 2004, tak, aby sa zabezpečilo, že rozdelenie týchto podielov zodpovedá prijatej úprave.

(2)

Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije a Národná banka Slovenska (ďalej len „NCB pristupujúcich krajín“) sa až 1. mája 2004 stanú súčasťou ESCB, čo znamená, že prevody podielov na základnom imaní podľa článku 28.5 štatútu sa neuplatňujú na NCB pristupujúcich krajín.

(3)

Rozhodnutie ECB/2004/6 z 22. apríla 2004 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky zúčastnenými národnými centrálnymi bankami (2) upravuje, akým spôsobom a v akej výške národné centrálne banky členských štátov, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené NCB“), majú splatiť základné imanie ECB vzhľadom na rozšírený kľúč základného imania. Rozhodnutie ECB/2004/10 z 23. apríla 2004 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami (3) upravuje percentuálnu výšku, ktorú národné centrálne banky členských štátov, ktoré k 1. máju 2004 neprijali euro (ďalej len „nezúčastnené NCB“), majú 1. mája 2004 splatiť vzhľadom na rozšírený kľúč základného imania.

(4)

Zúčastnené NCB splatili svoje podiely na upísanom základnom imaní ECB, ako sa vyžaduje na základe rozhodnutia ECB/2003/18 z 18. decembra 2003 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky zúčastnenými národnými centrálnymi bankami (4). Vzhľadom na túto skutočnosť sa v článku 2 rozhodnutia ECB/2004/6 stanovuje, že podľa potreby má buď zúčastnená NCB previesť dodatočnú sumu na ECB, alebo ECB má vrátiť sumu zúčastnenej NCB tak, aby sa dosiahli sumy uvedené v tabuľke v článku 1 rozhodnutia ECB/2004/6. Rovnako splatili Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank a Bank of England svoje podiely na upísanom základnom imaní ECB, ako sa vyžaduje na základe rozhodnutia ECB/2003/19 z 18. decembra 2003 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami (5). Vzhľadom na túto skutočnosť sa v článku 2 ods. 1 rozhodnutia ECB/2004/10 stanovuje, že podľa potreby každá z týchto troch NCB má buď previesť dodatočnú sumu na ECB, alebo prijať sumu od ECB tak, aby sa dosiahli sumy uvedené v tabuľke v článku 1 rozhodnutia ECB/2004/10. V článku 2 ods. 2 rozhodnutia ECB/2004/10 sa stanovuje, že každá z NCB pristupujúcich krajín má previesť na ECB sumu uvedenú pri jej názve v tabuľke v článku 1 toho istého rozhodnutia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Prevod podielov na základnom imaní

Berúc do úvahy podiel na základnom imaní ECB, ktorý každá zúčastnená NCB, ako aj Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank a Bank of England, upíšu k 30. aprílu 2004, a podiel na základnom imaní ECB, ktorý každá z týchto NCB upíše od 1. mája 2004 ako dôsledok úpravy vážených podielov v kľúči základného imania, ako sa uvádza v článku 2 rozhodnutia ECB/2004/5, tieto národné centrálne banky prevedú podiely na základnom imaní medzi sebou prostredníctvom prevodov na ECB a z ECB tak, aby sa zabezpečilo, že rozdelenie podielov na základnom imaní k 1. máju 2004 zodpovedá upraveným váženým podielom. Na tento účel každá z týchto NCB na základe tohto článku a bez potreby ďalších formalít alebo úkonov 1. mája 2004 buď prevedie, alebo prijme podiel na upísanom základnom imaní ECB uvedený pri jej názve vo štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu, pričom „+“ znamená podiel na základnom imaní, ktorý ECB prevedie na NCB, a „-“ znamená podiel na základnom imaní, ktorý NCB prevedie na ECB.

Článok 2

Úprava splateného základného imania

1.   Berúc do úvahy výšku základného imania ECB, ktorú každá NCB splatila (ak vôbec), a výšku základného imania ECB, ktorú každá NCB splatí 1. mája 2004, ako sa ustanovuje pre zúčastnené NCB v článku 1 rozhodnutia ECB/2004/6 a pre nezúčastnené NCB v článku 1 rozhodnutia ECB/2004/10, každá NCB 3. mája 2004 buď prevedie, alebo prijme čistú sumu (v eurách) uvedenú pri jej názve vo štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe II K tomuto rozhodnutiu, pričom „+“ znamená sumu, ktorú NCB prevedie na ECB, a „-“ znamená sumu, ktorú ECB prevedie na túto NCB.

2.   ECB a národné centrálne banky, ktoré sú povinné previesť sumy podľa odseku 1, prevedú každá oddelene 3. mája 2004 úroky, ktoré vznikli v období od 1. mája 2004 do 3. mája 2004 z jednotlivých súm, ktoré majú ECB alebo tieto národné centrálne banky splatiť podľa odseku 1. Prevádzajúci a príjemcovia týchto úrokov sú tí istí ako prevádzajúci a príjemcovia súm, z ktorých tieto úroky vznikli.

Článok 3

Všeobecné ustanovenia

1.   Prevody uvedené v článku 2 sa uskutočnia prostredníctvom Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET).

2.   Ak NCB nemá 3. mája 2004 prístup k TARGET-u, prevedie sumy uvedené v článku 2 tým, že ich 3. mája 2004 pripíše na účet, ktorý ECB včas určí.

3.   Úroky, ktoré vzniknú na základe článku 2 ods. 2, sa vypočítajú denne pomocou aktuálnej 360-dňovej metódy výpočtu so sadzbou rovnajúcou sa hraničnej úrokovej sadzbe, ktorú ESCB použil pri svojej poslednej hlavnej refinančnej operácii.

4.   ECB a národné centrálne banky, ktoré sú povinné uskutočniť prevod podľa článku 2, dajú vo vhodnom čase pokyny potrebné na uskutočnenie takéhoto prevodu riadne a v stanovenom čase.

Článok 4

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 23. apríla 2004.

Vo Frankfurte nad Mohanom 22. apríla 2004

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Pozri stranu 5 tohto úradného vestníka.

(2)  Pozri stranu 7 tohto úradného vestníka.

(3)  Pozri stranu 19 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. EÚ L 9, 15.1.2004, s. 29.

(5)  Ú. v. EÚ L 9, 15.1.2004, s. 31.


9.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/13


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 22. apríla 2004

o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania Európskej centrálnej banky, na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám, a na súvisiace finančné záležitosti

(ECB/2004/8)

(2004/505/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 30,

keďže:

(1)

Vzhľadom na pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky do Európskej únie a vzhľadom na skutočnosť, že ich národné centrálne banky (NCB) sa k 1. máju 2004 stanú súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), vážené podiely pridelené NCB členských štátov, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené NCB“), v kľúči základného imania ECB (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“ a „kľúč základného imania“) sa upravia, ako sa ustanovuje v rozhodnutí ECB/2004/5 z 22. apríla 2004 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (1).

(2)

Dôsledkom tejto úpravy je aj potreba upraviť pohľadávky, ktoré ECB pripísala v prospech zúčastnených NCB podľa článku 30.3 štatútu a ktoré zodpovedajú príspevkom zúčastnených národných centrálnych bánk Európskej centrálnej banke na devízové rezervy (ďalej len „pohľadávky“).

(3)

Tie zúčastnené NCB, ktorých pohľadávky sa zvyšujú v dôsledku rozšírenia kľúča základného imania k 1. máju 2004, by preto mali uskutočniť vyrovnávací prevod na ECB, zatiaľ čo ECB by mala uskutočniť vyrovnávací prevod na tie zúčastnené NCB, ktorých pohľadávky sa znižujú v dôsledku tohto rozšírenia.

(4)

Od 1. mája 2004 bude limit na výšku devízových rezerv, ktoré sa môžu previesť na ECB, 55 646 692 471,89 EUR.

(5)

V súlade so všeobecnými zásadami nestrannosti, rovnakého zaobchádzania a ochrany oprávnených očakávaní, na ktorých sa zakladá štatút, by tie zúčastnené NCB, ktorých pomerný podiel na akumulovanej hodnote vlastného imania ECB sa v dôsledku vyššie uvedených úprav zvyšuje, mali takisto uskutočniť vyrovnávacie prevody na tie zúčastnené NCB, ktorých pomerný podiel sa znižuje.

(6)

Na účely vypočítania úpravy hodnoty podielu každej zúčastnenej NCB na akumulovanej hodnote vlastného imania ECB by sa príslušné vážené podiely každej zúčastnenej NCB v kľúči základného imania do 30. apríla 2004 a od 1. mája 2004 mali vyjadrovať ako percentuálny podiel na celkovom základnom imaní ECB upísanom všetkými zúčastnenými NCB,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

a)

„akumulovanou hodnotou vlastného imania“ sa rozumie celkový súčet rezervných fondov ECB, účtov precenenia a rezerv zodpovedajúcich rezervným fondom, ktorý ECB vypočíta 30. apríla 2004, plus alebo mínus vypočítaný akumulovaný čistý zisk alebo prípadná strata ECB od 1. januára 2004 do 30. apríla 2004 vrátane nedistribuovaného príjmu ECB z eurobankoviek, ktoré pribudli za mesiac apríl 2004, ale bez príjmu ECB z eurobankoviek v prvom štvrťroku roku 2004, ktoré už boli rozdelené národným centrálnym bankám. Rezervné fondy ECB a tie rezervy ECB, ktoré zodpovedajú rezervným fondom, zahŕňajú, bez obmedzenia všeobecnej platnosti „akumulovanej hodnoty vlastného imania“, všeobecný rezervný fond a rezervy zodpovedajúce rezervným fondom na ocenenie strát pri rešpektovaní výmenných kurzov a trhových cien;

b)

„dňom prevodu“ sa rozumie 19. máj 2004,

c)

„príjem ECB z eurobankoviek“ má rovnaký význam ako „príjem ECB z eurobankoviek v obehu“ vymedzený v článku 1 písm. d) rozhodnutia ECB/2002/9 z 21. novembra 2002 o rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky z eurobankoviek v obehu medzi národnými centrálnymi bankami zúčastnených členských štátov (2).

Článok 2

Príspevok na rezervné fondy a rezervy ECB

1.   Ak sa podiel zúčastnenej NCB na akumulovanej hodnote vlastného imania v dôsledku zvýšenia jej váženého podielu v kľúči základného imania k 1. máju 2004 zvyšuje, takáto NCB prevedie na ECB v deň prevodu sumu určenú podľa odseku 3.

2.   Ak sa podiel zúčastnenej NCB na akumulovanej hodnote vlastného imania v dôsledku zníženia jej váženého podielu v kľúči základného imania k 1. máju 2004 znižuje, takáto NCB prijme od ECB v deň prevodu sumu určenú podľa odseku 3.

3.   Do 14. mája 2004 vrátane ECB vypočíta a potvrdí každej zúčastnenej NCB buď sumu, ktorú má NCB previesť na ECB v prípade, že sa uplatňuje odsek 1, alebo sumu, ktorú NCB prijme od ECB v prípade, že sa uplatňuje odsek 2. S výhradou zaokrúhľovania sa každá suma, ktorá sa má previesť alebo prijať, vypočítava vynásobením akumulovanej hodnoty vlastného imania absolútnym rozdielom medzi váženým podielom každej zúčastnenej NCB v kľúči základného imania k 30. aprílu 2004 a jej váženým podielom v kľúči základného imania od 1. mája 2004, pričom sa výsledok vydelí 100.

4.   Sumy uvedené v odseku 3 sú splatné v eurách 1. mája 2004, pričom sa efektívne prevedú v deň prevodu.

5.   V deň prevodu zúčastnená NCB alebo ECB, ktoré majú previesť sumy podľa odseku 1 alebo odseku 2, prevedú každá oddelene úroky, ktoré vznikli v období od 1. mája 2004 do dňa prevodu z jednotlivých súm, ktoré má takáto zúčastnená NCB alebo ECB splatiť. Prevádzajúci a príjemcovia týchto úrokov sú tí istí ako prevádzajúci a príjemcovia súm, z ktorých tieto úroky vznikli.

6.   Ak je akumulovaná hodnota vlastného imania menšia ako nula, sumy, ktoré sa majú previesť alebo prijať podľa odseku 3 a odseku 5, sa majú zúčtovať opačne ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 3 a odseku 5.

Článok 3

Úprava pohľadávok, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám

1.   Pohľadávky zúčastnených NCB sa upravia 1. mája 2004 v súlade s ich upravenými váženými podielmi v kľúči základného imania. Hodnota pohľadávok zúčastnených NCB od 1. mája 2004 sa ustanovuje v treťom stĺpci tabuľky v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

2.   Na základe tohto ustanovenia a bez potreby ďalších formalít alebo úkonov sa predpokladá, že každá zúčastnená NCB 1. mája 2004 previedla alebo prijala absolútnu hodnotu pohľadávky (v eurách) uvedenú pri jej názve vo štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe tomuto rozhodnutiu, pričom „-“ znamená pohľadávku, ktorú NCB prevedie na ECB, a „+“ znamená pohľadávku, ktorú ECB prevedie na NCB.

3.   Každá zúčastnená NCB 3. mája 2004 buď prevedie, alebo prijme absolútnu hodnotu sumy (v eurách) uvedenej pri jej názve vo štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe k tomuto rozhodnutiu, pričom „+“ znamená sumu, ktorú NCB prevedie na ECB, a „-“ znamená sumu, ktorú ECB prevedie na NCB.

4.   ECB a zúčastnené NCB, ktoré majú povinnosť previesť sumy na základe odseku 3, prevedú 3. mája 2004 každá oddelene úroky, ktoré vznikli v období od 1. mája 2004 do 3. mája 2004 z jednotlivých súm, ktoré majú ECB a takéto NCB splatiť. Prevádzajúci a príjemcovia týchto úrokov sú tí istí ako prevádzajúci a príjemcovia súm, z ktorých tieto úroky vznikli.

Článok 4

Súvisiace finančné záležitosti

1.   Odlišne od tretieho pododseku článku 2 ods. 1 rozhodnutia ECB/2001/16 zo 6. decembra 2001 o alokácii menového príjmu národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od hospodárskeho roka 2002 (3) zostatky eurobankoviek v obehu vnútri Eurosystému na obdobie od 1. mája 2004 do 31. mája 2004 sa vypočítavajú na základe rozšíreného kľúča základného imania, ktorý sa uplatňuje od 1. mája 2004 na zostatky všetkých eurobankoviek v obehu k 30. aprílu 2004. Priemerná miera návratnosti uvedená v článku 3 ods. 3 rozhodnutia ECB/2001/16 sa vypočítava osobitne na obdobie od 1. januára 2004 do 30. apríla 2004 a osobitne na obdobie od 1. mája 2004 do 31. decembra 2004. Na obdobie od 1. mája 2004 do 31. decembra 2004 sa kompenzačné čiastky a účtovné položky na vyrovnanie týchto čiastok, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia ECB/2001/16, zaznamenávajú v účtovných knihách každej národnej centrálnej banky ku dňu valuty 1. mája 2004. Odlišne od tretej vety článku 5 ods. 1 rozhodnutia ECB/2001/16 ECB oznamuje národným centrálnym bankám sumy súhrnného menového príjmu za obdobie od 1. januára 2004 do 30. apríla 2004 raz za štyri mesiace a za obdobie od 1. mája 2004 do 30. júna 2004 raz za dva mesiace.

2.   Pokiaľ ide o obdobie od 1. januára 2004 do 30. apríla 2004, združený menový príjem národných centrálnych bánk, úroky z pohľadávok NCB, ktoré zodpovedajú devízovým rezervám prevedeným na ECB, a úroky zo zostatkov eurobankoviek v obehu vnútri Eurosystému sa prideľujú a rozdeľujú v súlade s váženými podielmi v kľúči základného imania uplatňovanom k 30. aprílu 2004. Príjem ECB z eurobankoviek za prvý štvrťrok roku 2004 sa prideľuje v súlade s váženými podielmi v kľúči základného imania, ktoré sa uplatňujú k 30. aprílu 2004, a za druhý štvrťrok roku 2004 v súlade s váženými podielmi v kľúči základného imania, ktoré sa uplatňujú od 1. mája 2004.

3.   Čistý zisk ECB alebo prípadná strata za finančný rok 2004 sa prideľujú na základe vážených podielov v kľúči základného imania, ktoré sa uplatňujú od 1. mája 2004.

4.   Ak na konci roka 2004 ECB vypočíta, že sa finančný rok 2004 pravdepodobne skončí s celkovou stratou, alebo ak je pravdepodobný čistý zisk ECB menší ako výška príjmu ECB z eurobankoviek dosiahnutého za daný rok, ECB si ponechá svoj príjem z eurobankoviek za štvrtý štvrťrok roku 2004. V závislosti od veľkosti odhadovanej straty ECB požiada aj o vrátenie časti alebo celého dočasne rozdeleného príjmu ECB z eurobankoviek dosiahnutého za tretí, druhý a prvý štvrťrok roku 2004 v tomto poradí až do uhradenia takejto straty. V prípade, že ECB skončí finančný rok 2004 so stratou a príjem ECB z eurobankoviek dosiahnutý za finančný rok 2004 je nedostatočný na uhradenie takejto straty, ECB započíta stratu voči:

a)

prostriedkom uvoľneným zo všeobecného rezervného fondu ECB;

b)

združenému menovému príjmu národných centrálnych bánk od 1. mája 2004 do 31. decembra 2004 podľa rozhodnutia Rady guvernérov na základe článku 33 štatútu;

c)

združenému menovému príjmu národných centrálnych bánk od 1. januára 2004 do 30. apríla 2004 podľa rozhodnutia Rady guvernérov na základe článku 33 štatútu.

5.   Ak je podľa odseku 4 potrebné vrátiť akúkoľvek časť rozdeleného príjmu ECB z eurobankoviek za prvý štvrťrok roku 2004 a ak je potrebné previesť združený menový príjem národných centrálnych bánk od 1. januára 2004 do 30. apríla 2004 späť na ECB, uskutočnia sa dodatočné vyrovnávacie platby k platbám uvedeným v článku 2 a článku 3. Každá zúčastnená NCB, ktorej vážený podiel v kľúči základného imania sa 1. mája 2004 zvyšuje, uskutoční takúto platbu v prospech ECB a ECB uskutoční takúto platbu v prospech každej zúčastnenej NCB, ktorej vážený podiel v kľúči základného imania sa 1. mája 2004 znižuje. Výška vyrovnávacích platieb sa vypočíta nasledujúcim spôsobom. Celkový príjem ECB z eurobankoviek za prvý štvrťrok roku 2004, ktorý sa má vrátiť späť, sa vynásobí absolútnym rozdielom medzi váženým podielom zúčastnenej NCB v kľúči základného imania k 30. aprílu 2004 a jej váženým podielom v kľúči základného imania k 31. decembru 2004, pričom sa výsledok vydelí 100. Celkový menový príjem za obdobie od 1. januára 2004 do 30. apríla 2004, ktorý sa má previesť späť, sa vynásobí absolútnym rozdielom medzi váženým podielom zúčastnenej NCB v kľúči základného imania k 30. aprílu 2004 a jej váženým podielom v kľúči základného imania k 31. decembru 2004, pričom sa výsledok vydelí 100. Úroky z vyrovnávacích platieb vzťahujúcich sa na združený menový príjem národných centrálnych bánk vznikajú od 1. januára 2005 až do dňa zaplatenia týchto platieb.

6.   Dodatočné vyrovnávacie platby, ktoré sa vzťahujú na príjem ECB z eurobankoviek, uvedené v odseku 5, sa uskutočnia 4. januára 2005. Dodatočné vyrovnávacie platby, ktoré sa vzťahujú na združený menový príjem národných centrálnych bánk, uvedené v odseku 5, ako aj úroky, ktoré z nich vzniknú, sa zaplatia v druhý pracovný deň po druhom zasadnutí Rady guvernérov konanom v marci 2005.

Článok 5

Všeobecné ustanovenia

1.   Úroky, ktoré vzniknú na základe článku 2 ods. 5, článku 3 ods. 4 a článku 4 ods. 5, sa vypočítavajú denne pomocou aktuálnej 360-dňovej metódy výpočtu so sadzbou rovnajúcou sa hraničnej úrokovej sadzbe použitej ESCB pri poslednej hlavnej refinančnej operácii.

2.   Každý prevod podľa článku 2 ods. 1, 2 a 5, článku 3 ods. 3 a 4 a článku 4 ods. 5 a 6 sa uskutočňuje oddelene prostredníctvom Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET).

3.   ECB a zúčastnené národné centrálne banky, ktoré sú povinné uskutočniť akýkoľvek z prevodov uvedených v článku 2, dajú vo vhodnom čase pokyny potrebné na uskutočnenie takýchto prevodov riadne a v stanovenom čase.

Článok 6

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 23. apríla 2004.

Vo Frankfurte nad Mohanom 22. apríla 2004

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Pozri stranu 5 tohto úradného vestníka.

(2)  Ú. v. ES L 323, 28.11.2002, s. 49.

(3)  Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 55. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím ECB/2003/22 (Ú. v. EÚ L 9, 15.1.2004, s. 39).


9.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/17


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 22. apríla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 zo 6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek

(ECB/2004/9)

(2004/506/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 106 ods. 1, a na štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, najmä na jeho článok 16,

so zreteľom na rozhodnutie ECB/2001/15 zo 6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek (1),

keďže:

(1)

Vzhľadom na pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky do Európskej únie a vzhľadom na skutočnosť, že ich národné centrálne banky sa k 1. máju 2004 stanú súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), rozhodnutie ECB/2004/5 z 22. apríla 2004 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (2) ustanovuje s účinnosťou od 1. mája 2004 nové vážené podiely pridelené národným centrálnym bankám (NCB) v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (ECB).

(2)

V článku 1 písm. d) rozhodnutia ECB/2001/15 sa vymedzuje „kľúč na prideľovanie bankoviek“ odkazom na prílohu k rozhodnutiu ECB/2001/15, v ktorej sa stanovuje kľúč uplatňovaný k 1. januáru 2004. Rozhodnutie ECB/2001/15 sa má podľa toho zmeniť a doplniť, aby sa upravil kľúč na prideľovanie bankoviek uplatňovaný od 1. mája 2004,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zmeny a doplnenia rozhodnutia ECB/2001/15

Rozhodnutie ECB/2001/15 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 písm. d) sa posledná veta nahrádza vetou, ktorá znie:

„V prílohe k tomuto rozhodnutiu sa stanovuje kľúč na prideľovanie bankoviek uplatňovaný od 1. mája 2004.“

2.

Príloha k rozhodnutiu ECB/2001/15 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Vo Frankfurte nad Mohanom 22. apríla 2004

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 52. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím ECB/2003/23 (Ú. v. EÚ L 9, 15.1.2004, s. 40).

(2)  Pozri stranu 5 tohto úradného vestníka.


9.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/19


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 23. apríla 2004

o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami

(ECB/2004/10)

(2004/507/ES)

GENERÁLNA RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 48,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2003/19 z 18. decembra 2003 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami (1) upravilo percentuálnu výšku upísaného podielu na základnom imaní Európskej centrálnej banky (ECB), ktorú národné centrálne banky (NCB) členských štátov, ktoré 1. januára 2004 neprijali euro, mali 1. januára 2004 splatiť ako príspevok na prevádzkové náklady ECB.

(2)

Vzhľadom na pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky do Európskej únie a vzhľadom na skutočnosť, že ich národné centrálne banky sa k 1. máju 2004 stanú súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), rozhodnutie ECB/2004/5 z 22. apríla 2004 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (2) stanovuje s účinnosťou od 1. mája 2004 vážené podiely pridelené každej NCB, ktorá je k 1. máju 2004 súčasťou ESCB, v kľúči na upisovanie základného imania ECB (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“ a „kľúč základného imania“).

(3)

Od 1. mája 2004 upísané základné imanie ECB bude 5 564 669 247,19 EUR.

(4)

Rozšírený kľúč základného imania vyžaduje prijatie nového rozhodnutia ECB, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2004 zruší rozhodnutie ECB/2003/19 a upraví sa percentuálna výška upísaných podielov na základnom imaní ECB, ktoré by národné centrálne banky členských štátov, ktoré neprijmú euro do 1. mája 2004 (ďalej len „nezúčastnené NCB“), mali splatiť 1. mája 2004.

(5)

Vzhľadom na článok 3.3 rokovacieho poriadku Generálnej rady Európskej centrálnej banky guvernéri České národní banky, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije a Národnej banky Slovenska mali možnosť predložiť svoje pripomienky k tomuto rozhodnutiu pred jeho prijatím,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rozsah a forma splateného základného imania

Každá nezúčastnená NCB 1. mája 2004 splatí 7 % svojho upísaného podielu na základnom imaní ECB. Vzhľadom na vážené podiely v kľúči základného imania určené v článku 2 rozhodnutia ECB/2004/5 splatí každá nezúčastnená NCB 1. mája 2004 sumu uvedenú pri jej názve v tejto tabuľke:

(v eurách)

Nezúčastnená NCB

 

Česká národní banka

5 680 859,54

Danmarks Nationalbank

6 101 159,01

Eesti Pank

694 915,90

Central Bank of Cyprus

506 384,90

Latvijas Banka

1 160 010,95

Lietuvos bankas

1 723 656,30

Magyar Nemzeti Bank

5 408 190,75

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

252 023,87

Narodowy Bank Polski

20 013 889,41

Banka Slovenije

1 302 967,30

Národná banka Slovenska

2 783 948,38

Sveriges Riksbank

9 400 451,41

Bank of England

56 022 530,23

Článok 2

Úprava splateného základného imania

1.   Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank a Bank of England už splatili 5 % svojho podielu na upísanom základnom imaní ECB, ako sa uplatňuje do 30. apríla 2004 podľa rozhodnutia ECB/2003/19. Vzhľadom na to prevedie podľa potreby buď každá z nich dodatočnú sumu na ECB, alebo ECB jej vráti sumu tak, aby sa dosiahli sumy uvedené v tabuľke v článku 1.

2.   Každá z ostatných nezúčastnených NCB prevedie na ECB sumu uvedenú pri jej názve v tabuľke v článku 1.

3.   Všetky prevody podľa tohto článku sa uskutočnia podľa podmienok uvedených v rozhodnutí ECB/2004/7 z 22. apríla 2004 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania (3).

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 23. apríla 2004.

2.   Rozhodnutie ECB/2003/19 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. mája 2004.

Vo Frankfurte nad Mohanom 23. apríla 2004

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 15.1.2004, s. 31.

(2)  Pozri stranu 5 tohto úradného vestníka.

(3)  Pozri stranu tohto úradného vestníka.