ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 183

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
20. mája 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 997/2004 z 17. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie č. 2730/2000/ESUO o dovozoch uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a o ukončení predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uložených na základe tohto rozhodnutia

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 998/2004 z 17. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 950/2001, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých druhov hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii

4

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 999/2004 z 17. mája 2004 o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1531/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy farebných televíznych prijímačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Kórejskej republike, Malajzii a Thajsku a ukončuje konanie týkajúce sa dovozu farebných televíznych prijímačov s pôvodom v Singapure

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1000/2004 zo dňa 18 mája 2004, ktorým sa prijímajú záväzky ponúknuté v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozov niektorých orientovaných plechov pre elektrotechniku a pásov z kremíkovej elektroocele so šírkou väčšou ako 500 mm pôvodom z Ruskej federácie a zavádza sa registrácia dovozov niektorých orientovaných plechov pre elektrotechniku pôvodom z Ruskej federácie

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1001/2004 zo dňa 18. mája 2004 o prijatí záväzkov ponúknutých v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozov dusičnanu amónneho pôvodom z Ruskej federácie a Ukrajiny a o zavedení registrácie dovozov dusičnanu amónneho pôvodom z Ruskej federácie alebo Ukrajiny

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1002/2004 zo dňa 18. mája 2004 o prijatí záväzkov ponúknutých v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozov chloridu draselného pôvodom z Bieloruskej republiky, Ruskej federácie alebo Ukrajiny a o zavedení registrácie dovozov chloridu draselného pôvodom z Bieloruskej republiky a Ruskej federácie

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1003/2004 zo dňa 19. mája 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1004/2004 z 18. mája 2004, o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1005/2004 z 19. mája 2004 týkajúce sa osobitného intervenčného opatrenia pre ovos vo Fínsku a vo Švédsku

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1006/2004 z 19. mája 2004, ktorým sa určuje, do akej miery je možné vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia predloženým v súvislosti s podkvótou II pre mrazené hovädzie mäso, ustanovenou v nariadení (ES) č. 780/2003

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1007/2004 z 19. mája 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore ryže

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1008/2004 z 19. mája 2004 o zavedení dočasného antisubvenčného cla na dovozy niektorých systémov grafitových elektród pôvodom z Indie

35

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1009/2004 z 19. mája 2004 o zavedení dočasného antidumpingového cla na dovozy niektorých sytémov grafitových elektród pôvodom z Indie

61

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/496/ES:Rozhodnutie Rady zo 17. mája 2004 o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických

83

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických

84

 

 

Komisia

 

*

2004/497/ES:Rozhodnutie Komisie zo dňa 17. mája 2004 o zrušení rozhodnutia Komisie č. 303/96/ESUO, ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s dovozmi niektorých orientovaných plechov pre elektrotechniku pôvodom z Ruska do spoločenstva

86

 

*

2004/498/ES:Rozhodnutie Komisie zo dňa 18. mája 2004, ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozov karbidu kremíka pôvodom inter alia z Ukrajiny

88

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 997/2004

z 17. mája 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie č. 2730/2000/ESUO o dovozoch uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a o ukončení predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uložených na základe tohto rozhodnutia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), najmä na jeho článok 9 a článok 11 ods. 3,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   KONANIE

1.   Predchádzajúce konanie

(1)

Rozhodnutím č. 2730/2000/ESUO (2) Komisia uložila konečné antidumpingové clo na dovozy uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm, zaradeného pod kód KN ex 2740 00 19 (kód TARIC 2704001910), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike („dotknutá krajina“ alebo „ČĽR“). Výška antidumpingového cla sa rovná pevnej sume 32,6 EUR na tonu čistej váhy v suchom stave.

(2)

S ohľadom na uplynutie platnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva dňa 23. júla 2002 Rada nariadením (ES) č. 963/2002 (3), rozhodla, že antidumpingové opatrenia, ktoré boli prijaté podľa rozhodnutia č. 2277/96/ESUO, a ktoré boli stále platné 23. júla 2002, sa budú s účinnosťou od 24. júla 2004 naďalej uplatňovať a spravovať ustanoveniami základného nariadenia.

2.   Súčasné konanie

(3)

11. decembra 2002 oznámila Komisia prostredníctvom uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev  (4), začatie predbežného preskúmania konečných antidumpingových opatrení uplatňovaných na dovoz uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm, (ďalej len „koks 80+” alebo ”príslušný výrobok“) s pôvodom v ČĽR v súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia a začala prešetrovanie.

(4)

Konanie začalo na podnet podaný Eucoke-EEIG („navrhovateľ“), ktorý zastupuje výrobcov predstavujúcich väčšinový podiel celkovej výroby uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm. Navrhovateľ tvrdil, že dumping vo vzťahu k ČĽR pokračuje a dokonca sa zvýšil a že jestvujúce opatrenia už nepostačujú na to, aby pôsobili proti spôsobovaniu ujmy dumpingom. Dôkazné materiály obsiahnuté v žiadosti o preskúmanie sa považujú za postačujúce pre zdôvodnenie začatia prešetrovania.

(5)

Komisia oficiálne oznámila začatie predbežného preskúmania výrobcom/vývozcom, dovozcom a užívateľom známym ako dotknuté strany, zástupcom príslušnej vyvážajúcej krajiny, výrobného odvetvia spoločenstva ako navrhovateľovi a iným spoločenstvu známym výrobcom. Zainteresované strany mali možnosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v lehote uvedenej v oznámení o začatí konania.

3.   Pozastavenie opatrení

(6)

Pripomína sa, že počas prešetrovania súčasného konania niekoľko zainteresovaných strán poskytlo informácie o zmene trhových podmienok po ukončení obdobia prešetrovania (od 1. októbra 2001 do 30. septembra 2002), čím splnili podmienky požadované podľa článku 14 ods. 4 základného nariadenia, ktoré odôvodňujú pozastavenie opatrení, ktoré sú v súčasnosti platné.

(7)

Prešetrovanie preukázalo, že všetky požiadavky pre pozastavenie antidumpingových opatrení boli splnené. Z tohto dôvodu bolo rozhodnutím Komisie č. 264/2004/ES (5) na obdobie deviatich mesiacov pozastavené antidumpingové clo uplatniteľné na dovoz uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm s pôvodom v ČĽR.

4.   Späťvzatie žiadosti

(8)

Listom z 15. decembra 2003 adresovanom Komisii Eucoke-EEIG formálne stiahla svoju žiadosť.

(9)

S ohľadom na skutočnosť, že prešetrovanie neviedlo k záverom prekazujúcim, že takéto ukončenie by nebolo v záujme spoločenstva, súčasné konanie sa ukončí v súlade s článkom 9 ods. 1 základného nariadenia.

5.   Forma opatrení

(10)

Počas prešetrovania sa však zistilo, že existuje potreba upresniť rozsah uplatňovania existujúcich opatrení s ohľadom na ťažkosti, ktorým je vystavený hospodársky subjekt vo vzťahu k uplatňovaniu platných opatrení. V skutočnosti sa zistilo, že antidumpingové clá boli vyberané colnými orgánmi jedného členského štátu pri dodávkach koksu určeného pre použitie pre vysoké pece, na ktoré sa antidumpingové opatrenia nevzťahujú a zahŕňajú len malú časť príslušného výrobku. S cieľom zabezpečiť účinnejšie a jednotnejšie uplatňovanie opatrení sa výnimka udelená v rozhodnutí č. 2730/2000/ESUO pre vývozy výrobkov, ktoré predstavujú zmes uhoľného koksu v kusoch v menších rozmeroch ako príslušný výrobok a uhoľného koksu v kusoch, ktoré nepresahujú 100 mm, nahrádza výnimkou, ktorá zahŕňa zmes, v ktorej podiel koksu presahujúceho 80 mm nepredstavuje viac ako 20 % zmiešanej dodávky. Okrem toho by sa ako metóda pre meranie mala používať norma ISO.

6.   Záver

(11)

Predbežné preskúmanie by sa malo ukončiť. Rozsah uplatňovania existujúcich opatrení by sa mal upresniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení uložených rozhodnutím č. 2730/2000/ESUO na dovozy uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm, zaradeného pod kód KN ex 2740 00 19 (kód TARIC 2704001910), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa týmto ukončuje.

Článok 2

Článok 1 rozhodnutia č. 2730/2000/ES sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Týmto sa na dovozy uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm, zaradeného pod kód KN ex 2740 00 19 (kód TARIC 2704001910), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike ukladá konečné antidumpingové clo. Priemer kusov sa určí v súlade s normou ISO 728: 1995.

2.   Výška antidumpingového cla sa rovná pevnej sume 32,6 EUR na tonu čistej váhy v suchom stave.

3.   Antidumpingové clo sa tiež uplatní na uhoľný koks v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm, ak je dodávaný v zmesiach obsahujúcich uhoľný koks v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm a uhoľný koks v kusoch s menším priemerom, pokiaľ sa neurčí, že množstvo uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm nepredstavuje viac ako 20 % čistej váhy v suchom stave zmiešanej zásielky. Množstvo uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm obsiahnutého v zmesiach sa môže určiť na základe vzoriek v súlade s článkami 68 až 70 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (6). V prípadoch, keď je množstvo uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm určené na základe vzoriek, vzorka sa vyberie v súlade s normou ISO 2309: 1980.

4.   Colné orgány členských štátov môžu po obdržaní riadne odôvodnenej žiadosti od dovozcov so zreteľom na vyššie uvedené upresnenia prehodnotiť situáciu dovozu príslušného výrobku, ktorý sa uskutočnil medzi 16. decembrom 2002 a l 21. máj 2004.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2004

za Radu

predseda

B. COWEN


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 30.

(3)  Ú. v. ES L 149, 7.6.2002, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1310/2002 (Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 9).

(4)  Ú. v. ES C 308, 11.12.2002, s. 2.

(5)  Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 89.

(6)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 60/2004 (Ú. v. EÚ L 9, 15.1.2004, s. 8).“


20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/4


NARIADENIE RADY (ES) č. 998/2004

z 17. mája 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 950/2001, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých druhov hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), najmä na jeho článok 8, článok 11 ods. 3 a článok 22 písm. c),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   KONANIE

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 950/2001 (2), Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií („príslušný výrobok“) okrem iného s pôvodom v Rusku do spoločenstva. Rozhodnutím Komisie (2001/381/ES) zo 16. mája 2001 (3), bol prijatý záväzok pre ruského vyvážajúceho výrobcu „United Company Siberian Aluminium“.

(2)

Colná sadzba uplatniteľná na čistú cenu s dodaním na hranice spoločenstva pred preclením bola pre dovozy príslušného výrobku z Ruska stanovená nariadením (ES) č. 950/2001 na 14,9 %.

2.   Prešetrovanie

(3)

Komisia dňa 20. marca 2004 oznámila prostredníctvom oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (4), začatie niekoľkých čiastočných predbežných preskúmaní antidumpingových opatrení uplatňovaných na dovozy určitých výrobkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Ruskej federácii, Ukrajine a Bieloruskej republike podľa článkov 11 ods. 3 a 22 písm. c) základného nariadenia. Antidumpingové opatrenie uložené na dovozy určitých hliníkových fólií s pôvodom v Rusku je jedným z opatrení, pre ktoré sa začalo preskúmanie („opatrenia“).

(4)

Z podnetu Komisie sa začalo preskúmanie s cieľom overiť, či by v dôsledku rozšírenia Európskej únie 1. mája 2004 („rozšírenie“) bolo vhodné upraviť opatrenia.

(5)

Nakoľko určitá časť dovozov príslušného výrobku s pôvodom v Rusku v súčasnosti podlieha cenovému záväzku na určitý objem, bolo začaté preskúmanie opatrení s cieľom overiť, či by tento záväzok, ktorý vznikol na základe údajov pre spoločenstvo 15 členských štátov, mal byť upravený s ohľadom na rozšírenie.

3.   Strany dotknuté prešetrovaním

(6)

Všetky zainteresované strany známe Komisii, vrátane výrobného odvetvia spoločenstva, združení výrobcov alebo užívateľov v rámci spoločenstva, vývozcov/výrobcov v dotknutých krajinách, dovozcov a ich združení a príslušných orgánov dotknutých krajín, ako aj zúčastnené strany v desiatich nových členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 („EÚ10“) boli upovedomené o začatí prešetrovania a mali možnosť písomne vyjadriť svoje stanoviská, predložiť informácie a poskytnúť dôkazné materiály v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania. Všetky zúčastnené strany, ktoré o to požiadali a preukázali dôvody na vypočutie, boli vypočuté.

(7)

V tomto ohľade tieto zainteresované strany oznámili svoje stanoviská:

a)

združenie výrobcov spoločenstva:

Eurometaux, Brusel, Belgicko,

b)

vyvážajúci výrobcovia:

JSC „United Company Siberian Aluminium“, Moskva, Rusko

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK

(8)

Príslušným výrobkom je hliníková fólia s hrúbkou 0,009 mm alebo viac, nie však väčšou ako 0,018 mm, bez podložky, valcovaná, ale ďalej už neupravená, dodávaná v kotúčoch, ktorých šírka nepresahuje 650 mm, v súčasnosti zaradená pod kód KN ex 7607 11 10. Tento výrobok je bežne známy pod názvom hliníková fólia pre domácnosť („HFD“).

(9)

HFD sa vyrába rozvalcovaním hliníkových ingotov alebo roztaveného hliníka na požadovanú hrúbku. Po vyvalcovaní sa fólia žíha za tepla, aby získala poddajnosť. Po vyvalcovaní a žíhaní sa HFD navíja na kotúče, ktorých šírka nepresahuje 650 mm. Rozmery kotúča rozhodujú o jej použití, pretože užívatelia tohto výrobku („navíjači“ alebo „prevíjači“) rolujú HFD na malé kotúče určené pre maloobchodný predaj. HFD previnutá do menších roliek sa potom používa ako krátkodobé viacúčelové balenie (väčšinou v domácnostiach, stravovacích zariadeniach, maloobchodných predajniach s potravinami a kvetinárstvach).

C.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

1.   Žiadosti predložené zúčastnenými stranami

(10)

Ruský vyvážajúci výrobca, na ktorého sa vzťahuje cenový záväzok, uviedol, že objem dovozov, na ktorý sa uplatňuje cenový záväzok, bol stanovený na základe jeho predaja na trhu EÚ15, a preto by mal byť tento záväzok preskúmaný, aby sa náležite zohľadnil trh EÚ25. Tvrdil, že takéto preskúmanie je nevyhnutné, aby sa zabránilo diskriminácii v prospech iných vývozcov príslušného výrobku do EÚ.

2.   Pripomienky doručené od členských štátov

(11)

Členské štáty oznámili svoje názory a väčšina z nich podporuje úpravu opatrení, aby sa zohľadnilo rozšírenie.

3.   Ohodnotenie

(12)

Na základe dostupných údajov a informácií bola vykonaná analýza, ktorá potvrdila, že dovozné objemy príslušného výrobku z Ruska do EÚ10 boli značné. Berúc do úvahy, že objem dovozu podliehajúci v súčasnosti platnému cenovému záväzku bol stanovený na základe dovozu do spoločenstva 15 členských štátov, nezohľadňuje efekt zväčšenia trhu po rozšírení.

4.   Záver

(13)

Berúc do úvahy vyššie uvedené, sa dospelo k záveru, že pre zohľadnenie rozšírenia je vhodné upraviť opatrenia za účelom uspokojenia ďalšieho objemu dovozov na trh EÚ10.

(14)

LPôvodný objem dovozov podliehajúci cenovému záväzku pre EÚ15 bol vypočítaný na základe dovozu do spoločenstva počas pôvodného obdobia prešetrovania ruského výrobcu, pre ktorého bol prijatý záväzok. Výška nárastu objemu dovozu podliehajúcemu cenovému záväzku bola vypočítaná na základe rovnakej metódy výpočtu.

(15)

Podľa toho sa považuje za vhodné, aby Komisia mohla prijať návrh úpravy záväzku, čím sa zohľadňuje situácia po rozšírení na základe metódy uvedenej v odôvodnení č. 14,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Komisia môže prijať návrh úpravy záväzku, ktorým sa zvyšuje objem dovozu, na ktorý sa vzťahuje cenový záväzok prijatý rozhodnutím 2001/381/ES, pokiaľ ide o dovozy určitých hliníkových fólií s pôvodom v Rusku. Nárast sa vypočíta na základe rovnakej metódy výpočtu, ktorá bola použitá, pri stanovení pôvodného cenového záväzku pre spoločenstvo 15 členských štátov, to znamená na základe vývozu ruského výrobcu, pre ktorého sa prijal záväzok, do spoločenstva.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2004

za Radu

predseda

B. COWEN


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 134, 17.5.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 134, 17.5.2001, s. 67.

(4)  Ú. v. EÚ C 70, 20.3.2004, s. 15.


20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/7


NARIADENIE RADY (ES) č. 999/2004

z 17. mája 2004

o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1531/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy farebných televíznych prijímačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Kórejskej republike, Malajzii a Thajsku a ukončuje konanie týkajúce sa dovozu farebných televíznych prijímačov s pôvodom v Singapure

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), najmä na jeho článok 8, článok 11 ods. 3 a článok 22 písm. c),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   KONANIE

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 1531/2002 (2) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovozy farebných televíznych prijímačov („príslušný výrobok“), okrem iného s pôvodom v Čínskej ľudovej republike („Čína“), do spoločenstva. Rozhodnutím Komisie 2002/683/ES (3) bol prijatý záväzok pre sedem vývozcov v Číne: Haier Electrical Appliances Corporation Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co. Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co, Ltd.

(2)

Colná sadzba uplatniteľná na čistú cenu s dodaním na hranice spoločenstva pred preclením bola pre dovozy príslušného výrobku z Číny nariadením č. 1531/2002 stanovená na 44,6 %.

2.   Prešetrovanie

(3)

20. marca 2004 oznámila Komisia prostredníctvom uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (4) začatie niekoľkých čiastočných predbežných preskúmaní antidumpingových opatrení uplatňovaných na dovozy určitých výrobkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Ruskej federácii, Ukrajine a Bieloruskej republike podľa článku 11 ods. 3 a článku 22 písm. c) základného nariadenia. Antidumpingové opatrenie uložené na dovozy farebných televíznych prijímačov s pôvodom v Číne je jedným z opatrení, pre ktoré sa začalo preskúmanie („opatrenia“).

(4)

Z podnetu Komisie sa začalo preskúmanie s cieľom overiť, či by v dôsledku rozšírenia Európskej únie 1. mája 2004 („rozšírenie“) bolo vhodné upraviť opatrenia.

(5)

Nakoľko určité množstvo dovozov príslušného výrobku s pôvodom v Číne v súčasnosti podlieha cenovému záväzku na určitý objem, preskúmanie opatrení začalo na účely overenia, či by tento záväzok, ktorý vznikol na základe údajov pre spoločenstvo 15 členských štátov, mal byť upravený s ohľadom na rozšírenie.

3.   Strany dotknuté prešetrovaním

(6)

Všetky zainteresované strany známe Komisii vrátane priemyslu spoločenstva, združení výrobcov alebo užívateľov v rámci spoločenstva, vývozcov/výrobcov v dotknutých krajinách, dovozcov a ich združení a príslušných orgánov dotknutých krajín, ako aj zainteresované strany v desiatich nových členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 („EÚ10“) boli upovedomené o začatí prešetrovania a mali možnosť písomne vyjadriť svoje stanoviská, predložiť informácie a poskytnúť dôkazné materiály v lehote uvedenej v oznámení o začatí konania. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali dôvody na vypočutie, boli vypočuté.

(7)

V tomto ohľade tieto zainteresované strany oznámili svoje stanoviská:

a)

Výrobcovia spoločenstva:

Royal Philips Electronics, Eindhoven, Holandsko

b)

Vyvážajúci výrobcovia:

Čínska obchodná komora, Peking, Čínska ľudová republika; konajúca v mene týchto vyvážajúcich výrobcov:

Haier Electrical Appliances Corporation Ltd,

Hisense Import & Export Co., Ltd,

Konka Group Co., Ltd,

Sichuan Changhong Electric Co. Ltd,

Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd,

TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd,

Xiamen Overseas Chinese Electronic Co, Ltd.

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK

(8)

Príslušný výrobok znamená farebné televízne prijímače s diagonálou obrazovky viac ako 15,5 cm, kombinované alebo nekombinované s rozhlasovým prijímačom a/alebo hodinami. Tento výrobok je v súčasnosti zaradený pod kódy KN ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 a 8528 12 66.

C.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

1.   Žiadosti predložené zainteresovanými stranami

(9)

Čínska obchodná komora pre dovoz a vývoz strojov a elektrotechnických výrobkov (CCCME) konajúca v mene spoločností, pre ktoré bol záväzok priznaný spolu s CCCME, uviedla, že objem dovozov, na ktorý sa uplatňuje cenový záväzok, bol stanovený na základe podielu zrejmej spotreby EÚ15. Tvrdila, že záväzok by preto mal byť preskúmaný, aby sa náležite zohľadnil trh EÚ25. Tvrdila, že takéto preskúmanie je nevyhnutné, aby sa zabránilo diskriminácii v prospech iných vývozcov príslušného výrobku do EÚ.

2.   Pripomienky doručené od členských štátov

(10)

Členské štáty oznámili svoje názory a väčšina z nich podporuje úpravu opatrení, aby sa zohľadnilo rozšírenie.

3.   Zhodnotenie

(11)

Na základe dostupných údajov a informácií bola vykonaná analýza, ktorá potvrdila, že objemy dovozov príslušného výrobku z Číny do EÚ10 boli značné. Berúc do úvahy, že objem dovozu podliehajúci v súčasnosti platnému cenovému záväzku bol stanovený na základe EÚ 15 členských štátov, nezohľadňuje efekt zväčšenia trhu po rozšírení.

4.   Záver

(12)

Berúc do úvahy vyššie uvedené, dospelo sa k záveru, že pre zohľadnenie rozšírenia je vhodné upraviť opatrenia s cieľom uspokojiť ďalší dovozný objem na trh EÚ10.

(13)

Pôvodný objem dovozov podliehajúci cenovému záväzku pre EÚ 15 členských štátov bol vypočítaný ako narastajúca výška, ktorá by mala dosiahnuť daný podiel zrejmej spotreby EÚ za piaty rok záväzku. Výška nárastu objemu dovozov podliehajúceho cenovému záväzku môže byť vypočítaná na základe rovnakej metódy výpočtu.

(14)

Podľa toho sa považuje za vhodné, aby Komisia mohla prijať návrh úpravy záväzku, čím by sa zohľadnila situácia po rozšírení, na základe metódy uvedenej v bode 13,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Komisia môže prijať návrh úpravy záväzku, ktorým sa zvyšuje objem dovozov podliehajúcemu cenovému záväzku prijatému rozhodnutím Komisie 2002/683/ES, pokiaľ ide o dovozy farebných televíznych prijímačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike. Nárast sa vypočíta na základe rovnakej metódy výpočtu, ako bola použitá pre stanovenie pôvodného cenového záväzku pre EÚ 15 členských štátov, to znamená ako narastajúce množstvo dosahujúce daný podiel zrejmej spotreby EÚ za piaty rok záväzku.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2004

za Radu

predseda

B. COWEN


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 231, 29.8.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 231, 29.8.2002, s. 42.

(4)  Ú. v. EÚ C 70, 20.3.2004, s. 15.


20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1000/2004

zo dňa 18 mája 2004,

ktorým sa prijímajú záväzky ponúknuté v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozov niektorých orientovaných plechov pre elektrotechniku a pásov z kremíkovej elektroocele so šírkou väčšou ako 500 mm pôvodom z Ruskej federácie a zavádza sa registrácia dovozov niektorých orientovaných plechov pre elektrotechniku pôvodom z Ruskej federácie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22.decembra 1995 o ochrane pred dovozom dumpingových tovarov z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1), naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 461/2004 (2) (základné nariadenie), a najmä na jeho články 8 a 11 odsek 3 a články 21 a 22 písmeno c),

po konzultácii s Poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Rada svojím nariadením (ES) č. 990/2004 (3) zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 151/2003 (4) zavádzajúce antidumpingové opatrenia o dovozoch niektorých orientovaných plechov pre elektrotechniku do spoločenstva („daný výrobok“) pôvodom z Ruskej federácie („Rusko“); Sadzba cla uplatňovaná na čistú cenu spoločenstva s franko hranicou pred preclením je stanovená pre dovozy daného výrobku vyrobeného spoločnosťou Novolipetsk Iron & Steel Corporation na 40,1 % a vyrobeného spoločnosťou OOO Viz Stal na 14,7 %;

2.   Vyšetrovanie

(2)

Uverejnením oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (5)20 marca 2004 Komisia oznámila začatie čiastočného predbežného preskúmania platných opatrení („opatrenia“) podľa článku 11 odsek 3 a článku 22 písmeno c) základného nariadenia;

(3)

Preskúmanie bolo začaté na podnet Komisie za účelom prešetrenia, či je následkom rozšírenia Európskej únie 1 mája 2004 („rozšírenie“) a pri zohľadnení záujmu spoločenstva potrebné upraviť opatrenia tak, aby sa predišlo náhlemu a neprimerane negatívnemu vplyvu na všetky zainteresované strany, vrátane užívateľov, distribútorov a spotrebiteľov;

(4)

Všetky zainteresované strany, vrátane priemyslu spoločenstva, združení výrobcov alebo užívateľov v spoločenstve, vývozcov/výrobcov v príslušných krajinách, dovozcov a ich združení a príslušných orgánov v daných krajinách, ako aj zainteresované strany v desiatich nových členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii 1 mája 2004 („EÚ10“), boli oboznámené o začatí vyšetrovania a dostali príležitosť písomne prezentovať svoje stanoviská, poskytnúť informácie a predložiť podporné dokumenty, a to do termínu uvedenom v oznámení o začatí. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že jestvujú dôvody na vypočutie, boli vypočuté;

3.   Výsledok vyšetrovania

(5)

Ako je uvedené v nariadení (ES) č. 990/2004, vyšetrovaním sa dospelo k záveru, že úprava súčasných opatrení je v záujme spoločenstva za predpokladu, že takáto úprava výrazne nenaruší požadovanú úroveň ochrany obchodu;

4.   Záväzky

(6)

Komisia v súlade so závermi nariadenia (ES) č. 990/2004, v zhode s článkom 8 odsek 2 základného nariadenia, navrhla príslušným spoločnostiam záväzky. Záväzky následne na to ponúkli (i) jeden vyvážajúci výrobca daného výrobku v Rusku (Novolipetsk Iron & Steel Corporation) v spolupráci so švajčiarskou spoločnosťou (Stinol A.G.) a (ii) druhý vyvážajúci výrobca daného výrobku v Rusku (OOO Viz Stal) v spolupráci so svojou pridruženou spoločnosťou Duferco S.A. vo Švajčiarsku;

(7)

Treba však poznamenať, že pri uplatňovaní článku 22 písmeno c) základného nariadenia sú tieto záväzky považované za osobitné opatrenia, keďže v súlade so závermi nariadenia (ES) č. 990/2004 nie sú priamo ekvivalentom antidumpingového cla;

(8)

V zhode s nariadením (ES) č. 990/2004 ukladajú záväzky každému jednotlivému vyvážajúcemu výrobcovi povinnosť rešpektovať dovozné limity, a aby tieto záväzky mohli byť monitorované, príslušní vyvážajúci výrobcovia sa takisto zaviazali široko dodržiavať svoje tradičné modely predaja jednotlivým odberateľom v EÚ10. Vyvážajúci výrobcovia sú si takisto vedomí toho, že v prípade zistenia významnej zmeny týchto modelov predaja, alebo ak bude akýmkoľvek spôsobom sťažené alebo znemožnené monitorovanie záväzkov, Komisia má právo zrušiť prijatie záväzku spoločnosti, a následne namiesto nich zaviesť konečné antidumpingové clá, alebo môže upraviť výšku limitu alebo podniknúť iné kroky vedúce k náprave;

(9)

Podmienkou záväzkov je, že ak budú akýmkoľvek spôsobom porušené, Komisia bude oprávnená zrušiť ich prijatie, čo bude mať za následok zavedenie antidumpingového cla namiesto nich;

(10)

Spoločnosti budú takisto pravidelne Komisii poskytovať podrobné informácie týkajúce sa ich vývozov do spoločenstva tak, aby Komisia mohla záväzky účinne monitorovať;

(11)

Aby Komisia mohla účinne monitorovať plnenie záväzkov spoločností, pri predkladaní žiadosti o uvoľnenie do voľného obehu príslušnému colnému orgánu bude oslobodenie od cla, v súlade so záväzkom, závisieť od predloženia faktúry obsahujúcej aspoň údaje vymenované v prílohe nariadenia Rady (ES) č. 990/2004. Tento rozsah informácií je taktiež potrebný k tomu, aby sa colné orgány mohli s dostatočnou presnosťou uistiť, že náklad zodpovedá obchodným dokladom; V prípade, že nie je predložená takáto faktúra alebo nezodpovedá výrobku predloženému na preclenie, bude miesto toho splatné príslušné antidumpingové clo;

(12)

S ohľadom na uvedené sú ponuky záväzkov považované za prijateľné;

(13)

Prijatie záväzkov je obmedzené na počiatočné obdobie šiestich mesiacov bez vplyvu na obvyklú dobu trvania opatrení, ktorých platnosť sa po tomto období ukončí, pokiaľ Komisia nepovažuje za primerané predĺžiť obdobie uplatňovania osobitných opatrení na ďalších šesť mesiacov;

B.   REGISTRÁCIA DOVOZOV

(14)

S ohľadom na nezvyčajné okolnosti tohto prípadu a podstatné riziko porušenia záväzkov zapríčineného cenovými rozdielmi medzi EÚ10 a EÚ15 a ich krátkodobým charakterom, sa uvažuje tak, že existujú dostatočné dôvody na to, aby niektoré dovozy daných výrobkov podliehali registrácii na obdobie maximálne deviatich mesiacov v súlade s článkom 14 odsek 5 základného nariadenia;

(15)

Colným orgánom sa preto nariaďuje, aby podnikli náležité kroky za účelom registrácie dovozov daného výrobku pôvodom z Ruska do spoločenstva vyvážaným spoločnosťami, ktoré ponúkli prijateľné záväzky, a pre ktoré sa požaduje oslobodenie od antidumpingového cla;

(16)

V prípade, že bude zistené porušenie záväzkov, clo môže byť na tovar, ktorý vstúpil do voľného obehu spoločenstva, uvalené so spätnou platnosťou, a to od dátumu porušenia záväzkov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Záväzky ponúknuté nasledovnými vyvážajúcimi výrobcami, v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozov niektorých orientovaných plechov valcovaných za studena a pásov z kremíkovej elektroocele so šírkou väčšou ako 500 mm pôvodom z Ruska sa týmto prijímajú:

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód Taric

Ruská federácia

Vyrobené spoločnosťou Novolipetsk Iron & Steel Corporation, Lipetsk, Rusko a predávané spoločnosťou Stinol A.G., Lugano, Švajčiarsko svojmu prvému odberateľovi v spoločenstve vystupujúcemu ako dovozca

A524

Ruská federácia

Vyrobené spoločnosťou OOO Viz Stal, Jekaterinburg, Rusko a predávané spoločnosťou Duferco S.A., Lugano, Švajčiarsko prvému nezávislému odberateľovi v spoločenstve vystupujúcemu ako dovozca

A525

Článok 2

Colným orgánom sa týmto nariaďuje, podľa článku 14 odsek 5 nariadenia (ES) č. 384/96, aby podnikli náležité kroky za účelom registrácie dovozov orientovaných plechov valcovaných za studena a pásov z kremíkovej elektroocele so šírkou väčšou ako 500 mm pôvodom z Ruska do spoločenstva spadajúcich pod kód KN 7225 11 00 (plechy so šírkou 600 mm a viac) a ex 7226 11 00 (plechy so šírkou väčšou ako 500 mm, ale menšou ako 600 mm) vyrábané a predávané spoločnosťami vymenovanými v článku 1, pre ktoré sa požaduje oslobodenie od antidumpingového cla uloženého nariadením Rady (ES) č. 990/2004.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a ostane v platnosti po dobu šiestich mesiacov.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 182, 19.5.2004, s. 5

(4)  Ú. v. ES L 25, 30.1.2003, s. 7.

(5)  Ú. v. EÚ C 70, 20.3.2004, s. 15.


20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1001/2004

zo dňa 18. mája 2004

o prijatí záväzkov ponúknutých v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozov dusičnanu amónneho pôvodom z Ruskej federácie a Ukrajiny a o zavedení registrácie dovozov dusičnanu amónneho pôvodom z Ruskej federácie alebo Ukrajiny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dovozmi dumpingových tovarov z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (2) (základné nariadenie), najmä na jeho články 8 a 11 odsek 3, články 21 a 22 písmeno c),

po konzultácii s Poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Po preskúmaní pred uplynutím platnosti a predbežnom preskúmaní, nariadením (ES) č. 658/2002 (3), Rada zaviedla konečné antidumpingové clo na dovozy dusičnanu amónneho („daného výrobku“) pôvodom z Ruskej federácie („Ruska“), nariadením (ES) č. 132/2001 (4), Rada zaviedla konečné antidumpingové clo na dovozy dusičnanu amónneho pôvodom z Ukrajiny. Nariadením (ES) č. 993/2004 (5) Rada zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 658/2002 a nariadenie č. 132/2001.

(2)

Opatrenia sú špecifické clá vo výške 47,07 EUR/tonu v prípade Ruska a 33,25 EUR/tonu v prípade Ukrajiny.

2.   Vyšetrovanie

(3)

Dňa 20. marca 2004 Komisia prostredníctvom uverejnenia oznamu v Úradnom vestníku Európskej únie  (6) vyhlásila začatie čiastočného predbežného preskúmania platných opatrení („opatrení“) podľa článku 11 odsek 3 a článku 22 písmeno c) základného nariadenia.

(4)

Preskúmanie sa začalo na podnet Komisie na účel prešetrenia, či je následkom rozšírenia Európskej únie 1. mája 2004 („rozšírenie“) a pri zohľadnení záujmu spoločenstva potrebné upraviť opatrenia tak, aby sa predišlo neočakávanému a neprimerane negatívnemu dosahu na všetky zainteresované strany vrátane užívateľov, distribútorov a spotrebiteľov.

(5)

Všetky zainteresované strany vrátane priemyslu spoločenstva, združení výrobcov alebo užívateľov v spoločenstve, vývozcov/výrobcov v príslušných krajinách, dovozcov a ich združení a príslušných orgánov v daných krajinách, ako aj zainteresované strany v desiatich nových členských štátoch, ktoré pristúpili do Európskej únie 1. mája 2004 („EÚ10“), boli oboznámené o začatí vyšetrovania a dostali príležitosť písomne prezentovať svoje stanoviská, poskytnúť informácie a predložiť podporné dokumenty, a to do termínu uvedenom v oznámení o začatí. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že jestvujú dôvody na ich vypočutie, boli vypočuté.

3.   Výsledok vyšetrovania

(6)

Ako je uvedené v nariadení Rady (ES) č. 993/2004, vyšetrovaním sa dospelo k záveru, že je v záujme spoločenstva upraviť jestvujúce opatrenia za predpokladu, že takáto úprava výrazne nenaruší požadovanú úroveň ochrany obchodu.

4.   Záväzky

(7)

V súlade so závermi nariadenia (ES) č. … Komisia, v zhode s článkom 8 odsek 2 základného nariadenia navrhla záväzky príslušným spoločnostiam. Záväzky boli následne navrhnuté (i) jedným vyvážajúcim výrobcom daného výrobku na Ukrajine (OJSC „Azot“) (ii) vyvážajúcim výrobcom v Rusku (CJSC MCC Eurochem, pokiaľ ide o výrobky vyrábané v jeho vlastných výrobných závodoch JSC Nak Azot, Russia) spolu so svojou spriaznenou spoločnosťou (Cumberland Sound Ltd), (iii) dvoma spriaznenými vyvážajúcimi výrobcami v Rusku (OAO „Kirovo – Chepetsky Chimkombinat“ a JSC „Azot“) osobitne a (iv) dvoma spriaznenými vyvážajúcimi výrobcami spolu – Joint Stock CompanyAcron“, Rusko a Joint Stock CompanyDorogobuzh“, Rusko.

(8)

Z návrhov predložených spoločnosťami OAO „Kirovo – Chepetsky Chimkombinat“ a verejne prístupných informácií na internete je Komisii známe, že JSC „Azot“ a OAO „Kirovo – Chepetsky Chimkombinat“ sú spojené prostredníctvom agrochemickej korporácie „Azot“, ktorá vlastní podstatne viac než 5 % kapitálu každej zo spoločností. A preto v súlade s článkom 2 základného nariadenia a definíciou súvisiacich častí stanovených v článku 143 nariadenia Komisie (EC) č. 2454/93 (7), 22. juta 2003 Komisia považuje spoločnosť JSC „Azot“ a OAO „Kirovo – Chepetsky Chimkombinat“ za spriaznené strany. Treba upozorniť, že mimoriadne zvýšenia objemov vývozu jedného z týchto dvoch vyvážajúcich výrobcov, spoločnosti OAO „Kirovo – Chepetsky Chimkombinat“ do EÚ10, zaznamenané počas prvých mesiacov roku 2004 boli vyššie, než kombinované tradičné objemy vývozu do EÚ10 obidvoch spoločností. Ponuky záväzku predložené týmito dvoma vyvážajúcimi výrobcami sa teda zamietajú, pretože limit záväzku pre dvoch vyvážajúcich výrobcov spolu, vypočítaný ako tradičné objemy vývozu do EÚ10 v rokoch 2001 a 2002 mínus mimoriadne zvýšenia v objemoch vývozu do EÚ10 zaznamenané počas prvých mesiacov roku 2004, je negatívny.

(9)

Treba upozorniť, že pri uplatňovaní článku 22 písmeno c) základného nariadenia ktorékoľvek záväzky prijaté týmto nariadením sú považované za osobitné opatrenia, keďže v súlade so závermi nariadenia (ES) č. 993/2004 nie sú priamo ekvivalentné antidumpingovému clu.

(10)

V zhode s nariadením (ES) č. 993/2004 však pre každého jednotlivého vyrábajúceho vývozcu vyplýva zo záväzku povinnosť rešpektovať minimálne dovozné ceny v rámci dovozných limitov a, za účel om monitorovania záväzkov, príslušní vyvážajúci výrobcovia tiež súhlasili vcelku rešpektovať svoje tradičné vzory predaja jednotlivým zákazníkom v EÚ 10. Vyvážajúci výrobcovia sú si takisto vedomí toho, že v prípade zistenia podstatných zmien v týchto modeloch predaja, alebo že záväzky bude akýmkoľvek spôsobom zložité alebo nemožné monitorovať, Komisia má právo zrušiť prijatie záväzku spoločnosti a následne namiesto neho zaviesť konečné antidumpingové clá, alebo môže prispôsobiť výšku limitov, alebo môže uskutočniť iné kroky na účel nápravy.

(11)

Podmienkou záväzkov takisto je, že ak budú akýmkoľvek spôsobom porušené, Komisia bude oprávnená zrušiť ich prijatie a následne namiesto nich zaviesť antidumpingové clá.

(12)

Spoločnosti budú takisto pravidelne Komisii poskytovať podrobné informácie týkajúce sa ich vývozov do spoločenstva, aby Komisia mohla záväzky efektívne monitorovať.

(13)

Aby Komisia mohla efektívne monitorovať dodržiavanie záväzkov spoločností, pri predložení žiadosti o uvoľnenie do voľného obehu príslušnému colnému orgánu v súlade so záväzkom, bude oslobodenie od cla závisieť od predloženia faktúry, ktorá obsahuje minimálne informácie uvedené v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 993/2004. Tento rozsah informácií je taktiež potrebný k tomu, aby sa colné orgány mohli s dostatočnou presnosťou uistiť, že náklad zodpovedá obchodným dokladom. V prípade, že nie je predložená takáto faktúra, alebo nezodpovedá výrobku predloženému na preclenie, bude namiesto toho splatné príslušné antidumpingové clo.

(14)

S ohľadom na uvedené, ponuky záväzkov predložené spoločnosťami OJSC „Azot“ a CJSC MCC Eurochem, pokiaľ ide o tovary vyrobené v jej výrobných závodoch JSC Nak Azot, (Russia) a Joint Stock CompanyAcron“ spolu s Joint Stock CompanyDorogobuzh“ sa považujú za prijateľné.

(15)

Prijatie záväzkov je obmedzené na počiatočné obdobie šiestich mesiacov a nemá vplyv na obvyklú dĺžku trvania opatrení. Šesť mesiacov po prijatí záväzkov však Komisia posúdi ich opätovné prijatie na účel overenia, či mimoriadne a negatívne podmienky pre konečných spotrebiteľov v EÚ 10, na základe ktorých boli záväzky prijaté, stále pretrvávajú. Vzhľadom na krátkodobý charakter záväzkov a neobvyklé okolnosti ich prijatia, služby Komisie môžu po konzultácii s Poradným výborom prispôsobiť niektoré podmienky záväzkov v prípade, ak sa po primeranom období preukáže, že tieto záväzky nespĺňajú svoj stanovený účel, pokiaľ ide povolenie zachovať tradičné vývozné toky do EÚ 10. Upravené podmienky záväzkov však musia naďalej významne prispievať k odstráneniu poškodenia.

B.   REGISTRÁCIA DOVOZOV

(16)

S ohľadom na neobvyklé okolnosti tohto prípadu a s nimi spojené riziko porušení záväzkov spôsobených cenovými rozdielmi medzi EÚ10 a EÚ15 a ich krátkodobým charakterom, sa uvažuje tak, že jestvujú dostatočné dôvody, aby niektoré dovozy daného výrobku podliehali registrácii počas obdobia maximálne deviatich mesiacov v súlade s článkom 14 odsek 5 základného nariadenia.

(17)

Colným úradom sa preto nariaďuje, aby podnikli primerané kroky za účelom registrácie dovozov daného výrobku pôvodom z Ukrajiny a Ruska do spoločenstva a vyvážaným spoločnosťami, ktoré ponúkli prijateľné záväzky, a pre ktoré sa vyžaduje oslobodenie od antidumpingových ciel.

(18)

V prípade, že bude zistené porušenie záväzkov, clá môžu byť zavedené na tovar, ktorý vstúpil do voľného obehu spoločenstva, so spätnou platnosťou, a to od dátumu porušenia záväzku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Záväzky ponúknuté nasledujúcimi vyvážajúcimi výrobcami v súvislosti s antidumpingovým konaním, ktoré sa týka dovozov dusičnanu amónneho pôvodom z Ukrajiny a Ruskej federácie sa týmto prijímajú.

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Ukrajina

Vyrobené a vyvážané spoločnosťou OJSC Cherkasy Azot, Cherkasy (Ukrajina), prvému nezávislému odberateľovi v spoločenstve konajúcemu ako dovozca

A521

Ruská federácia

Vyrábané spoločnosťou OJSC MCC Eurochem, Moskva (Rusko), v jej vyrobných závodoch JSC Nak Azot, Novomoskovsk (Rusko), a predávané spoločnosťou Cumberland Sound Ltd., Tortola (Britské Panenské ostrovy), prvému nezávislému odberateľovi v spoločenstve konajúcemu ako dovozca

A522

Ruská federácia

Vyrábané a vyvážané spoločnosťou Joint Stock Company „Acron“, Veliky Novgorod (Rusko) alebo Joint Stock Company „Dorogobuzh“ Verkhnedneprovsky, Smolenský región (Rusko) prvému nezávislému odberateľovi v spoločenstve konajúcemu ako dovozca

A532

Článok 2

Colným úradom sa týmto nariaďuje, podľa článku 14 odsek 5 nariadenia (ES) č. 384/96, aby podnikli primerané kroky na účely registrácie dovozu dusičnanu amónneho pôvodom z Ukrajiny a Ruskej federácie do spoločenstva, na ktorý sa vzťahujú kódy KN 3102 30 90 a 3102 40 90, vyrábaného a predávaného alebo predávaného a vyvážaného spoločnosťami uvedenými v článku 1, pre ktoré sa vyžaduje oslobodenie od antidumpingového cla zavedeného nariadením Rady (ES) č. 993/2004.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň svojho zverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie a zostane v platnosti na obdobie šesť mesiacov.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s.12.

(3)  Ú. v. ES L 102, 18.4.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 23, 25.1.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 182, 19.5.2004, s. 28.

(6)  Ú. v. EÚ C 70, 20.3.2004, s.15.

(7)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1002/2004

zo dňa 18. mája 2004

o prijatí záväzkov ponúknutých v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozov chloridu draselného pôvodom z Bieloruskej republiky, Ruskej federácie alebo Ukrajiny a o zavedení registrácie dovozov chloridu draselného pôvodom z Bieloruskej republiky a Ruskej federácie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dovozom dumpingových tovarov z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (2) („základné nariadenie“), najmä na článok 8, článok 11 odsek 3, článok 21 a článok 22 písmeno c),

po konzultácii s Poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 969/2000 (3) Rada zmenila, doplnila a rozšírila opatrenia zavedené nariadením (ES) č. 3068/92 (4), zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 643/94 (5) a nariadením (ES) 449/98 (6), o dovozoch chloridu draselného do spoločenstva („daný výrobok“) pôvodom z Bieloruskej republiky (Bielorusko), Ruskej federácie (Rusko) a Ukrajiny. Nariadením (ES) č. 992/2004 (7) Rada zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 969/2000.

(2)

Opatrenia sú pevne stanovené clá určené kategóriou a stupňom kvality výrobku v rozpätí od 19,51 EUR/tonu do 48,19 EUR/tonu v prípade Bieloruska, od 19,61 EUR/tonu do 40,63 EUR/tonu v prípade Ruska a od 19,61 EUR/tonu do 48,19 EUR/tonu v prípade Ukrajiny.

2.   Vyšetrovanie

(3)

Dňa 20. marca 2004 Komisia prostredníctvom uverejnenia oznamu v Úradnom vestníku Európskej únie  (8) vyhlásila začatie čiastočného predbežného preskúmania platných opatrení („opatrení“) podľa článku 11 odsek 3 a článku 22 písmeno c) základného nariadenia.

(4)

Preskúmanie sa začalo na podnet Komisie za účelom prešetrenia, či je následkom rozšírenia Európskej únie 1. mája 2004 („rozšírenie“) a pri zohľadnení záujmu spoločenstva potrebné upraviť opatrenia tak, aby sa predišlo náhlemu a neprimerane negatívnemu dopadu na všetky zainteresované strany, vrátane užívateľov, distribútorov a spotrebiteľov.

(5)

Všetky zainteresované strany, Komisii známe, vrátane priemyslu spoločenstva, združení výrobcov alebo užívateľov v spoločenstve, vývozcov/výrobcov v príslušných krajinách, dovozcov a ich združení a príslušných orgánov v daných krajinách, ako aj zainteresované strany v desiatich nových členských štátoch, ktoré pristúpili do Európskej únie 1. mája 2004 („EÚ 10“), boli oboznámené s tým, že sa začalo vyšetrovanie, a dostali príležitosť písomne prezentovať svoje stanoviská, poskytnúť informácie a predložiť podporné dôkazy v období stanovenom v oznámení o začatí. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že jestvujú dôvody na ich vypočutie, boli vypočuté.

3.   Výsledok vyšetrovania

(6)

Ako je stanovené v nariadení (ES) č. 992/2004, vyšetrovaním sa dospelo k záveru, že je v záujme spoločenstva upraviť jestvujúce opatrenia za predpokladu, že takáto úprava významne nenaruší požadovanú úroveň ochrany obchodu;

4.   Záväzky

(7)

V súlade so závermi nariadenia (ES) č. 992/2004 Komisia, v zhode s článkom 8 odsek 2 základného nariadenia, navrhla záväzky príslušným spoločnostiam. Záväzky boli následne ponúknuté (i) jedným vyvážajúcim výrobcom daného výrobku v Bielorusku (Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali) spolu s jeho pridruženými spoločnosťami v Rusku (JSC International Potash Company), Rakúsku (Belurs Handelsgesellschaft m.b.H.) a Litve (UAB Baltkalis), (ii) vyvážajúcim výrobcom v Rusku (JSC Silvinit) spolu s pridruženými spoločnosťami v Rusku (JSC International Potash Company) a Rakúsku (Belurs Handelgesellschaft m.b.H.) a (iii) druhým vyvážajúcim výrobcom v Rusku (JSC Uralkali) spolu so spoločnosťou na Cypre (Fertexim Ltd).

(8)

Treba upozorniť, že pri uplatňovaní článku 22 písmeno c) základného nariadenia sú tieto záväzky považované za osobitné opatrenia, keďže v súlade so závermi nariadenia (ES) č. 992/2004 nie sú priamo ekvivalentné antidumpingovému clu.

(9)

V zhode s nariadením (ES) č. 992/2004 však pre každého jednotlivého vyrábajúceho vývozcu vyplýva zo záväzku povinnosť rešpektovať minimálne dovozné ceny v rámci dovozných limitov a, za účelom monitorovania záväzkov, príslušní vyvážajúci výrobcovia tiež súhlasili vcelku rešpektovať svoje tradičné vzory predaja jednotlivým zákazníkom v EÚ 10. Vyvážajúci výrobcovia sú si takisto vedomí toho, že v prípade zistenia podstatných zmien v týchto tradičných modeloch predaja, alebo že záväzky bude akýmkoľvek spôsobom zložité alebo nemožné monitorovať, Komisia má právo zrušiť prijatie záväzku spoločnosti a následne namiesto neho zaviesť konečné antidumpingové clá, alebo môže upraviť výšku limitov, alebo môže uskutočniť iné kroky za účelom nápravy.

(10)

Podmienkou záväzkov takisto je, že ak budú akýmkoľvek spôsobom porušené, Komisia bude oprávnená zrušiť ich prijatie a následne namiesto nich zaviesť antidumpingové clá.

(11)

Spoločnosti budú takisto Komisii pravidelne poskytovať podrobné informácie týkajúce sa ich vývozov do spoločenstva, aby Komisia mohla záväzky efektívne monitorovať.

(12)

Aby Komisia mohla efektívne monitorovať dodržiavanie záväzkov spoločností, pri predložení žiadosti o uvoľnenie do voľného obehu príslušnému colnému orgánu v súlade so záväzkom bude oslobodenie od cla závisieť od predloženia faktúry, ktorá obsahuje minimálne informácie uvedené v prílohe nariadenia (ES) č. 992/2004. Tento rozsah informácií je taktiež potrebný k tomu, aby sa colné orgány mohli s dostatočnou presnosťou uistiť, že náklad zodpovedá obchodným dokladom. V prípade, že nie je predložená takáto faktúra, alebo nezodpovedá výrobku predloženému na preclenie, bude namiesto toho splatné príslušné antidumpingové clo.

(13)

S ohľadom na uvedené sú návrhy záväzkov považované za prijateľné.

(14)

Prijatie záväzkov je obmedzené na počiatočné obdobie dvanástich mesiacov a nemá vplyv na obvyklú dĺžku trvania opatrení. Šesť mesiacov po prijatí záväzkov však Komisia posúdi ich opätovné prijatie za účelom overenia, či stále pretrvávajú mimoriadne a negatívne podmienky pre konečných spotrebiteľov v EÚ 10, na základe ktorých boli záväzky prijaté.

B.   REGISTRÁCIA DOVOZOV

(15)

S ohľadom na neobvyklé okolnosti tohto prípadu a s nimi spojené riziko porušení záväzkov spôsobených cenovými rozdielmi medzi EÚ 10 a EÚ 15 a ich krátkodobým charakterom sa uvažuje tak, že jestvujú dostatočné dôvody, aby niektoré dovozy daného výrobku podliehali registrácii počas obdobia maximálne deviatich mesiacov v súlade s článkom 14 odsek 5 základného nariadenia.

(16)

Colným úradom sa preto nariaďuje, aby podnikli primerané kroky za účelom registrácie dovozov daného výrobku pôvodom z Bieloruska a Ruska do spoločenstva a vyvážaného spoločnosťami, ktoré ponúkli prijateľné záväzky, a pre ktoré sa vyžaduje oslobodenie od antidumpingových ciel.

(17)

V prípade, že bude zistené porušenie záväzkov, clá môžu byť na tovar, ktorý vstúpil do voľného obehu spoločenstva, zavedené so spätnou platnosťou, a to od dátumu porušenia záväzku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Záväzky ponúknuté nasledujúcimi vyvážajúcimi výrobcami v súvislosti s antidumpingovým konaním, ktoré sa týka dovozov chloridu draselného pochádzajúceho z Bieloruskej republiky a Ruskej federácie, sa týmto prijímajú.

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód Taric

Bieloruská republika

Vyrábané spoločnosťou Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali Soligorsk, Bielorusko a predávané spoločnosťou JSC International Potash Company, Moskva, Rusko, alebo Belurs Handelsgesellschaft m.b.H, Viedeň, Rakúsko, alebo UAB Baltkalis, Viľňus, Litva, prvému nezávislému odberateľovi v spoločenstve vystupujúcemu ako dovozca

A518

Ruská federácia

Vyrábané spoločnosťou JSC Silvinit, Solikamsk, Rusko a predávané spoločnosťou JSC International Potash Company, Moskva, Rusko alebo Belurs Handelsgesellschaft m.b.H, Viedeň, Rakúsko, prvému nezávislému odberateľovi v spoločenstve vystupujúcemu ako dovozca

A519

Ruská federácia

Vyrábané spoločnosťou JSC Uralkali, Berezniki, Rusko a predávané spoločnosťou Fertexim Ltd., Limassol, Cyprus, svojmu prvému zákazníkovi v spoločenstve vystupujúcemu ako dovozca

A520

Článok 2

Colným orgánom sa týmto, na základe článku 14 odsek 5 nariadenia (ES) č. 384/96 nariaďuje, aby podnikli primerané kroky za účelom registrácie dovozov chloridu draselného pôvodom z Bieloruskej republiky a Ruskej federácie do spoločenstva, na ktorý sa vzťahujú kódy KN 3104 20 10 (TARIC kódy 3104201010 a 3104201090), 3104 20 50 (TARIC kódy 3104205010 a 3104205090), 3104 20 90 (TARIC kódy 3104209000), ex 3105 20 10 (TARIC kódy 3105201010 a 3105201020), ex 3105 20 90 (TARIC kódy 3105209010 a 3105209020), ex 3105 60 90 (TARIC kódy 3105609010 a 3105609020), ex 3105 90 91 (TARIC kódy 3105909110 a 3105909120), ex 3105 90 99 (TARIC kódy 3105909910 a 3105909920), vyrábané a predávané alebo vyrábané a vyvážané spoločnosťami uvedenými v článku 1, pre ktoré sa vyžaduje oslobodenie od antidumpingových ciel zavedených nariadením Rady (ES) č. 992/2004.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň svojho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie a zostane v platnosti na obdobie dvanástich mesiacov.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo sa vzťahuje na všetky členské štáty.

V Bruseli 18. mája 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 112, 11.5.2000, s. 4.

(4)  Ú. v. ES L 308, 24.10.1992, s. 41.

(5)  Ú. v. ES L 80, 24.3.1994, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 58, 27.2.1998, s. 15.

(7)  Ú. v. EÚ L 182, 19.5.2004, s. 23.

(8)  Ú. v. EÚ C 70, 20.3.2004, s. 15.


20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1003/2004

zo dňa 19. mája 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. mája 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo dňa 19. mája 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

97,3

204

64,3

212

89,5

999

83,7

0707 00 05

052

106,9

096

64,5

999

85,7

0709 90 70

052

93,6

204

54,4

999

74,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

55,0

204

45,7

220

39,6

388

49,5

400

35,9

624

58,5

999

47,4

0805 50 10

388

73,7

528

51,4

999

62,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

81,0

400

125,2

404

105,0

508

60,7

512

69,7

524

68,7

528

71,8

720

101,4

804

96,6

999

86,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. ES L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1004/2004

z 18. mája 2004,

o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

zo zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

zo zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 (1), ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva,

zo zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá k nariadeniu (EHS) č. 2913/92 (2), a osobitne jeho článok 173 ods. 1,

keďže:

(1)

Články 173 až 177 nariadenia (EHS) č. 2454/93 predpokladajú, že Komisia pravidelne stanoví jednotkové hodnoty pre tovary uvedené v klasifikácii obsiahnutej v prílohe č. 26 uvedeného nariadenia.

(2)

Uplatnenie pravidiel a kritérií stanovených vo vyššie uvedených článkoch na skutočnosti oznámené Komisii na základe článku 173 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2454/93, má za následok stanovenie jednotkových hodnôt pre dotknuté tovary v rámci prílohy k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotkové hodnoty, ktoré predpokladá článok 173 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93, sú stanovené v tabuľke prílohy tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné v každom členskom štáte.

V Bruseli 18. mája 2004

Za Komisiu

Erkki LIIKANEN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302 z 19.10.1992, s. 1. Nariedenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2700/2000 (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 253 z 11.10.1993, s. 1. Nariedenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. ES L 343, 31.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Kód

Opis

Hodnota jednotných cien na 100 kg

Druhy, odrody, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nové zemiaky

0701 90 50

49,70

29,13

1 587,72

369,80

777,61

12 745,21

171,61

32,41

21,15

236,92

11 868,03

1 997,64

455,44

33,49

 

 

 

 

1.30

Cibuľa (iná ako sadzačka)

0703 10 19

35,83

21,00

1 144,54

266,58

560,56

9 187,63

123,71

23,37

15,25

170,79

8 555,30

1 440,03

328,31

24,14

 

 

 

 

1.40

Cesnak

0703 20 00

131,69

77,20

4 207,20

979,90

2 060,55

33 772,70

454,74

85,89

56,05

627,81

31 448,31

5 293,40

1 206,84

88,75

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

50,52

29,61

1 613,96

375,91

790,47

12 955,85

174,45

32,95

21,50

240,84

12 064,18

2 030,65

462,97

34,05

 

 

 

 

1.60

Kel

0704 10 00

1.80

Kapusta biela a kapusta červená

0704 90 10

59,17

34,69

1 890,32

440,28

925,82

15 174,30

204,32

38,59

25,18

282,08

14 129,94

2 378,36

542,24

39,88

 

 

 

 

1.90

Brokolica (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

36,01

1 962,50

457,09

961,17

15 753,72

212,12

40,06

26,14

292,85

14 669,48

2 469,18

562,94

41,40

 

 

 

 

1.100

Čínska kapusta

ex 0704 90 90

75,36

44,18

2 407,53

560,74

1 179,13

19 326,07

260,22

49,15

32,07

359,26

17 995,97

3 029,10

690,60

50,79

 

 

 

 

1.110

Hlávkový šalát

0705 11 00

1.130

Mrkva

ex 0706 10 00

33,81

19,82

1 080,08

251,56

528,99

8 670,22

116,74

22,05

14,39

161,17

8 073,49

1 358,94

309,82

22,78

 

 

 

 

1.140

Reďkovka

ex 0706 90 90

44,01

25,80

1 405,99

327,47

688,61

11 286,36

151,97

28,70

18,73

209,80

10 509,59

1 768,98

403,31

29,66

 

 

 

 

1.160

Hrach (Pisum sativum)

0708 10 00

438,55

257,08

14 010,49

3 263,19

6 861,88

112 467,20

1 514,33

286,02

186,65

2 090,68

104 726,72

17 627,68

4 018,91

295,54

 

 

 

 

1.170

Fazuľa:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

119,25

69,91

3 809,80

887,34

1 865,91

30 582,61

411,78

77,78

50,75

568,51

28 477,78

4 793,40

1 092,84

80,37

 

 

 

 

1.170.2

Fazuľa (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

240,35

140,89

7 678,46

1 788,40

3 760,66

61 637,76

829,93

156,76

102,29

1 145,80

57 395,58

9 660,87

2 202,57

161,97

 

 

 

 

1.180

Bôby

ex 0708 90 00

1.190

Artičoky

0709 10 00

1.200

Asperges

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelená

ex 0709 20 00

363,83

213,28

11 623,28

2 707,19

5 692,71

93 304,25

1 256,31

237,29

154,85

1 734,45

86 882,65

14 624,15

3 334,14

245,19

 

 

 

 

1.200.2

ostatná

ex 0709 20 00

330,76

193,89

10 566,93

2 461,15

5 175,34

84 824,56

1 142,13

215,72

140,77

1 576,82

78 986,56

13 295,08

3 031,13

222,90

 

 

 

 

1.210

Baklažán (ľuľok)

0709 30 00

104,96

61,53

3 353,04

780,96

1 642,21

26 916,04

362,41

68,45

44,67

500,35

25 063,56

4 218,72

961,82

70,73

 

 

 

 

1.220

Zeler rebrový (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

101,77

59,66

3 251,25

757,25

1 592,35

26 098,92

351,41

66,37

43,31

485,16

24 302,68

4 090,65

932,62

68,58

 

 

 

 

1.230

Kuriatka

0709 59 10

994,91

583,22

31 784,39

7 402,93

15 566,96

255 144,67

3 435,42

648,88

423,43

4 742,93

237 584,51

39 990,41

9 117,36

670,47

 

 

 

 

1.240

Sladká paprika

0709 60 10

203,04

119,02

6 486,66

1 510,81

3 176,95

52 070,71

701,11

132,43

86,42

967,95

48 486,98

8 161,37

1 860,70

136,83

 

 

 

 

1.250

Fenikel

0709 90 50

1.270

Sladké zemiaky, celé, čerstvé (určené na ľudskú konzumáciu)

0714 20 10

111,23

65,20

3 553,45

827,64

1 740,36

28 524,81

384,08

72,54

47,34

530,25

26 561,60

4 470,87

1 019,31

74,96

 

 

 

 

2.10

Jedlé gaštany (Castanea ssp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananás, čerstvý

ex 0804 30 00

98,90

57,98

3 159,65

735,92

1 547,50

25 363,67

341,51

64,50

42,09

471,49

23 618,04

3 975,41

906,35

66,65

 

 

 

 

2.40

Avokádo, čerstvé

ex 0804 40 00

133,44

78,22

4 263,04

992,91

2 087,90

34 220,94

460,77

87,03

56,79

636,14

31 865,71

5 363,66

1 222,85

89,93

 

 

 

 

2.50

Guajavy a mangá, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomaranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krvavé a polokrvavé

0805 10 10

48,60

28,49

1 552,62

361,62

760,42

12 463,47

167,82

31,70

20,68

231,69

11 605,68

1 953,48

445,37

32,75

 

 

 

 

2.60.2

Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins

0805 10 30

36,77

21,55

1 174,68

273,60

575,32

9 429,62

126,97

23,98

15,65

175,29

8 780,63

1 477,96

336,96

24,78

 

 

 

 

2.60.3

Ostatné

0805 10 50

48,60

28,49

1 552,62

361,62

760,42

12 463,47

167,82

31,70

20,68

231,69

11 605,68

1 953,48

445,37

32,75

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (vrátane druhov tangerines and satsumas), čerstvé; klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20

86,45

50,68

2 761,82

643,26

1 352,65

22 170,10

298,51

56,38

36,79

412,12

20 644,26

3 474,86

792,23

58,26

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumas

ex 0805 20

75,02

43,98

2 396,70

558,22

1 173,82

19 239,14

259,05

48,93

31,93

357,64

17 915,01

3 015,47

687,49

50,56

 

 

 

 

2.70.3

Mandarínky a wilkingy

ex 0805 20 50

71,22

41,75

2 275,27

529,93

1 114,35

18 264,37

245,92

46,45

30,31

339,52

17 007,34

2 862,69

652,66

48,00

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines a ostatné

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

34,35

20,13

1 097,29

255,57

537,57

8 808,34

118,60

22,40

14,62

163,74

8 202,11

1 380,59

314,76

23,15

 

 

 

 

2.85

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé

0805 50 90

109,86

64,40

3 509,70

817,45

1 718,94

28 173,65

379,35

71,65

46,76

523,73

26 234,62

4 415,83

1 006,76

74,03

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

biele

ex 0805 40 00

58,01

34,01

1 853,23

431,64

907,65

14 876,51

200,31

37,83

24,69

276,54

13 852,64

2 331,69

531,60

39,09

 

 

 

 

2.90.2

ružové

ex 0805 40 00

58,94

34,55

1 882,97

438,56

922,22

15 115,24

203,52

38,44

25,08

280,98

14 074,94

2 369,11

540,13

39,72

 

 

 

 

2.100

Stolové hrozno

0806 10 10

165,36

96,93

5 282,67

1 230,39

2 587,28

42 405,85

570,80

107,85

70,38

788,29

39 487,30

6 646,53

1 515,33

111,43

 

 

 

 

2.110

Vodové melóny

0807 11 00

50,05

29,34

1 598,95

372,41

783,11

12 835,32

172,82

32,64

21,30

238,60

11 951,94

2 011,76

458,66

33,73

 

 

 

 

2.120

Melóny (iné ako vodové melóny):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Druhy Amarillo, Cuper, Honey Dew (vrátane Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vrátane Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

49,91

29,26

1 594,56

371,39

780,96

12 800,09

172,35

32,55

21,24

237,94

11 919,13

2 006,24

457,40

33,64

 

 

 

 

2.120.2

Ostatné

ex 0807 19 00

89,70

52,58

2 865,60

667,43

1 403,48

23 003,21

309,73

58,50

38,18

427,61

21 420,03

3 605,44

822,00

60,45

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Hrušky – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

54,31

31,84

1 735,11

404,13

849,80

13 928,34

187,54

35,42

23,12

258,92

12 969,73

2 183,07

497,72

36,60

 

 

 

 

2.140.2

Ostatné

ex 0808 20 50

79,81

46,78

2 549,61

593,83

1 248,71

20 466,61

275,57

52,05

33,97

380,46

19 058,01

3 207,86

731,36

53,78

 

 

 

 

2.150

Marhule

0809 10 00

608,11

356,47

19 427,29

4 524,82

9 514,85

155 949,81

2 099,80

396,61

258,81

2 898,98

145 216,67

24 442,98

5 572,72

409,81

 

 

 

 

2.160

Čerešne

0809 20 95

0809 20 05

338,62

2 519,74

3 097,80

228,13

228,13

228,13

2.170

Broskyne

0809 30 90

172,94

101,38

5 524,83

1 286,79

2 705,88

44 349,77

597,15

112,79

73,60

824,43

41 297,43

6 951,21

1 584,80

116,54

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

209,78

122,97

6 701,93

1 560,95

3 282,39

53 798,82

724,38

136,82

89,28

1 000,08

50 096,16

8 432,22

1 922,45

141,37

 

 

 

 

2.190

Slivky

0809 40 05

129,50

75,91

4 137,02

963,56

2 026,18

33 209,35

447,15

84,46

55,11

617,34

30 923,74

5 205,11

1 186,71

87,27

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

890,35

521,92

28 444,01

6 624,92

13 930,95

228 330,26

3 074,38

580,69

378,93

4 244,48

212 615,58

35 787,62

8 159,17

600,01

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

178,76

9 742,24

2 269,07

4 771,43

78 204,43

1 052,99

198,89

129,79

1 453,76

72 822,06

12 257,47

2 794,56

205,51

 

 

 

 

2.210

Plody druhu Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 605,61

941,21

51 294,42

11 947,34

25 122,34

411 758,68

5 544,17

1 047,18

683,35

7 654,26

383 419,67

64 537,49

14 713,81

1 082,02

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

124,51

72,99

3 977,84

926,48

1 948,22

31 931,54

429,95

81,21

52,99

593,58

29 733,87

5 004,83

1 141,04

83,91

 

 

 

 

2.230

Granátové jablká

ex 0810 90 95

241,37

141,49

7 711,05

1 795,99

3 776,62

61 899,34

833,45

157,42

102,73

1 150,66

57 639,16

9 701,87

2 211,91

162,66

 

 

 

 

2.240

Kaki (vrátane tzv.Sharon fruit)

ex 0810 90 95

246,31

144,38

7 868,74

1 832,74

3 853,85

63 165,22

850,50

160,64

104,83

1 174,19

58 817,92

9 900,28

2 257,15

165,99

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1005/2004

z 19. mája 2004

týkajúce sa osobitného intervenčného opatrenia pre ovos vo Fínsku a vo Švédsku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1766/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Ovos patrí medzi obilniny pokryté spoločnou organizáciou trhov v oblasti obilnín. Avšak nie je súčasťou základných obilnín v zmysle článku 4 nariadenia (EHS) č. 1766/92, pre ktoré sa uvažuje s intervenčným nákupom.

(2)

Ovos predstavuje významnú a tradičnú poľnohospodársku produkciu vo Fínsku a vo Švédsku, ktorá vyhovuje klimatickým podmienkam týchto krajín. Jeho produkcia vysoko prekračuje potreby týchto krajín, takže boli nútené predávať prebytky do tretích krajín. Vstupom do spoločenstva sa na dovtedajšej situácii nič nezmenilo.

(3)

Prípadná redukcia pestovania ovsa vo Fínsku a vo Švédsku by sa vykonala v prospech iných obilnín využívajúcich režim intervencií, najmä jačmeňa. Pre situáciu jačmeňa je charakteristická nadprodukcia tak v oboch krajinách, ako aj v celom spoločenstve. Zámena pestovania ovsa za pestovanie jačmeňa by teda mohla len ďalej zhoršiť túto situáciu z hľadiska prebytku. Preto je vhodné zabezpečiť, aby sa ovos mohol naďalej vyvážať do tretích krajín.

(4)

Na ovos je možné aplikovať náhrady v zmysle článku 13 nariadenia (EHS) č. 1766/92. Geografická poloha Fínska a Švédska je menej priaznivá z hľadiska vývozu ako situácia iných členských krajín. Určenie náhrady na základe uvedeného článku 13 prospieva predovšetkým vývozom z týchto iných krajín. Preto sa dá predpokladať, že produkcia ovsa vo Fínsku a vo Švédsku sa bude čoraz viac nahrádzať produkciou jačmeňa. Treba teda očakávať, v priebehu nasledujúcich kampaní, zavedenie intervencie vo Fínsku a vo Švédsku v zmysle článku 4 nariadenia (EHS) č. 1766/92 na veľké množstvá jačmeňa, ktorého jedinou možnosťou odbytu bude vývoz do tretích krajín. Tieto vývozy z intervenčných zásob sú pre rozpočet spoločenstva nákladnejšie ako priame vývozy.

(5)

Osobitné intervenčné opatrenie v zmysle článku 6 nariadenia (EHS) č. 1766/92 umožní vyhnúť sa týmto zvýšeným nákladom. Táto intervencia sa vykoná formou opatrenia s cieľom odľahčenia trhu s ovsom vo Fínsku a vo Švédsku. Priznanie náhrady na základe verejnej súťaže, ktorá by sa vzťahovala len na ovos vyprodukovaný a vyvezený z týchto dvoch krajín, predstavuje v tomto kontexte najvhodnejšie opatrenie.

(6)

Povaha a ciele uvedeného opatrenia opodstatňujú v tejto súvislosti uplatňovanie, mutatis mutandis, článku 13 nariadenia (EHS) č. 1766/92, ako aj uplatňovanie nariadení prijatých na jeho aplikáciu, najmä nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 zo dňa 29. júna 1995, ktorým sa určujú niektoré spôsoby uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92, pokiaľ ide o poskytovanie vývozných náhrad, ako aj opatrení pre prípad narušenia trhu s obilninami (2).

(7)

Nariadenie (ES) č. 1501/95 predpokladá, v rámci povinností účastníka verejnej súťaže, povinnosť podať žiadosť o vývoznú licenciu a zložiť zábezpeku. Výška zábezpeky bude stanovená.

(8)

Príslušné obilniny musia byť skutočne vyvezené z členských štátov, pre ktoré bolo uplatnené osobitné intervenčné opatrenie. Preto je potrebné obmedziť používanie vývozných licencií na jednej strane na vývoz z členského štátu, v ktorom bola podaná žiadosť o licenciu, a na druhej strane na ovos vyprodukovaný vo Fínsku a vo Švédsku.

(9)

Na zabezpečenie rovnoprávneho konania voči všetkým zainteresovaným je potrebné zabezpečiť, aby doba platnosti vydaných licencií bola rovnaká.

(10)

Úspešný priebeh verejnej súťaže pre vývozy vyžaduje určenie minimálneho množstva, ako aj termínu a formy predkladania ponúk kompetentným orgánom.

(11)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade s vyjadrením Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Osobitné intervenčné opatrenie vo forme vývoznej náhrady sa vzťahuje na 100 000 ton ovsa vyprodukovaného vo Fínsku a vo Švédsku, ktorý je určený na vývoz z Fínska a zo Švédska do všetkých tretích krajín, s vylúčením Bulharska a Rumunska.

Článok 13 nariadenia (EHS) č. 1766/92, ako aj opatrenia prijaté v súvislosti s uplatňovaním tohto článku, sa vzťahujú, mutatis mutandis, na uvedenú náhradu.

2.   Fínske a švédske intervenčné agentúry sú poverené realizáciou opatrenia uvedeného v ods. 1.

Článok 2

1.   Na účely stanovenia výšky náhrady podľa článku 1 odsek 1 sa vykoná výzva na predkladanie ponúk.

2.   Výzva na predkladanie ponúk sa týka množstiev ovsa uvedených v článku 1 ods. 1, určených na vývoz do tretích krajín s vylúčením Bulharska a Rumunska.

3.   Výzva na predkladanie ponúk je otvorená do 15. júla 2004. Počas jej trvania sa budú konať týždenné výzvy na predloženie ponúk, pre ktoré množstvá a termíny podania ponúk sú stanovené v oznámení o výzve na predkladanie ponúk.

Na rozdiel od ustanovení článku 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1501/95, termín predloženia ponúk pre prvú čiastkovú výzvu na predloženie ponúk končí 27. mája 2004.

4.   Ponuky sú zasielané do fínskych alebo švédskych intervenčných agentúr na adresy uvedené v oznámení o výzve na predkladanie ponúk.

5.   Verejná súťaž sa koná v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, ako aj nariadenia (ES) č. 1501/95.

Článok 3

Ponuka je platná len vtedy, ak:

a)

sa týka množstva najmenej 1 000 ton;

b)

je k nej priložený písomný záväzok predkladateľa ponuky, že sa týka výlučne ovsa vyprodukovaného vo Fínsku alebo vo Švédsku, ktorý bude vyvezený z Fínska alebo zo Švédska.

Ak nebude dodržaná povinnosť uvedená v bode b), zábezpeka, ktorá sa spomína v článku 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1342/2003 (3), bude zadržaná, s výnimkou prípadu vyššej moci.

Článok 4

V rámci výzvy na predkladanie ponúk v zmysle článku 2, žiadosť a vývozná licencia obsahujú v kolónke 20 jednu z dvoch nasledujúcich poznámok:

Asetus (EY) N:o …./2004 – Todistus on voimassa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa,

Förordning (EG) nr …./2004 – Licensen giltig endast i Finland och Sverige.

Článok 5

Náhrada je platná len pre vývozy vykonané z Fínska a zo Švédska.

Článok 6

Zábezpeka v zmysle článku 5 odsek 3 bod a) nariadenia (ES) č. 1501/95 predstavuje 12 EUR za každú tonu.

Článok 7

1.   Na rozdiel od článku 23 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4), vývozné licencie vydané v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa pre určenie doby ich platnosti posudzujú takým spôsobom, ako keby boli vydané v deň odovzdania ponuky.

2.   Vývozné licencie vydané v rámci tejto výzvy podľa článku 2 na predkladanie ponúk sú platné odo dňa ich vydania v zmysle ods. 1 až do konca štvrtého mesiaca od tohto dátumu.

3.   Na rozdiel od ustanovení článku 11 nariadenia (ES) č. 1291/2000, vývozné licencie vydané v rámci tejto výzvy podľa článku 2 na predkladanie ponúk sú platné len vo Fínsku a vo Švédsku.

Článok 8

Fínske a švédske intervenčné agentúry doručia ponuky Komisii najneskôr jeden a pol hodiny po uplynutí termínu na predkladanie týždenných ponúk, ako je uvedené v oznámení o výzve na predkladanie ponúk, s použitím formulára v prílohe.

Ak nebudú predložené žiadne ponuky, fínske a švédske intervenčné agentúry budú o tom informovať Komisiu v rovnakom termíne, ako je uvedené v prvom pododseku.

Čas stanovený na odovzdanie ponúk je čas platný v Belgicku.

Článok 9

Nariadenie (ES) č. 1814/2003 sa ruší.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda platnosť nasledujúci deň po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo všetkých svojich ustanoveniach a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli dňa 19. mája 2004.

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1104/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Ú. v. ES L 189, 29.7.2003, s. 12.

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.


PRÍLOHA

Verejná súťaž na poskytnutie vývozných náhrad pre vývoz ovsa z Fínska a zo Švédska

[Nariadenie (ES) č. 1005/2004 (1)]

(Koniec termínu na predloženie ponúk)

1

2

3

Číslovanie predkladateľov ponúk

Množstvá v tonách

Výška vývoznej náhrady (EUR/tona)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

atď.

 

 


(1)  Elektronická adresa pre zasielanie informácií: agri-c1-revente-marche-ue@cec.eu.int


20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1006/2004

z 19. mája 2004,

ktorým sa určuje, do akej miery je možné vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia predloženým v súvislosti s podkvótou II pre mrazené hovädzie mäso, ustanovenou v nariadení (ES) č. 780/2003

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2341/2003 z 29. decembra 2003 o odchýlke od nariadenia (ES) č. 780/2003, pokiaľ ide o colnú podkvótu otvorenú pre mrazené hovädzie mäso patriace pod kód KN 0202 a pre produkty patriace pod kód KN 0206 29 91 (2), najmä na jeho článok 1 odsek 3,

keďže:

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každej žiadosti o dovozné povolenie, podanej v zmysle ustanovení článku 12 odsek 2 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 780/2003 (3) počas obdobia od 3. do 7. mája 2004, sa vyhovie do výšky 3,67984 % požadovaných množstiev.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. mája 2004

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. mája 2004.

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 33. Nariadenie zmenené nariadením (ES) č. 385/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 24).

(3)  Ú. v. EÚ L 114, 8.5.2003, s. 8.


20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1007/2004

z 19. mája 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 3072/95 Rady z 22. decembra 1995 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1503/96 z 29. júla 1996 o podrobných pravidlách pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 3072/95, pokiaľ ide o dovozné clá v sektore ryže (2), najmä na jeho článok 4 odsek 1,

keďže:

(1)

Dovozné clá v sektore ryže boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 963/2004 (3).

(2)

Článok 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1503/96 určuje, že ak sa počas obdobia uplatňovania dovozných ciel ich priemer odchýli o 10 EUR na tonu od stanoveného cla, musí dôjsť k príslušnej úprave. Uvedená odchýlka bola zaznamenaná. Preto je potrebné upraviť dovozné clá stanovené v nariadení (ES) č. 963/2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II nariadenia (ES) č. 963/2004 sa nahrádzajú prílohami I a II tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. mája 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 411/2002 (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 27).

(2)  Ú. v. ES L 189, 30.7.1996, s. 71. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2294/2003 (Ú. v. ES L 340, 24.12.2003, s. 12).

(3)  Ú. v. ES L 178, 13.5.2004, s. 8.


PRÍLOHA I

Dovozné clá uplatniteľné na ryžu a zlomkovú ryžu

(v EUR/t)

Kód KN

Dovozné clo (5)

Tretie krajiny (okrem AKT a Bangladéša) (3)

AKT (1)  (2)  (3)

Bangladéš (4)

Basmati

India a Pakistan (6)

Egypt (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

247,13

82,16

119,23

 

185,35

1006 20 13

247,13

82,16

119,23

 

185,35

1006 20 15

247,13

82,16

119,23

 

185,35

1006 20 17

203,91

67,03

97,61

0,00

152,93

1006 20 92

247,13

82,16

119,23

 

185,35

1006 20 94

247,13

82,16

119,23

 

185,35

1006 20 96

247,13

82,16

119,23

 

185,35

1006 20 98

203,91

67,03

97,61

0,00

152,93

1006 30 21

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 23

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 25

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 44

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 46

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 63

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 65

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 94

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 96

402,53

128,49

186,36

 

301,90

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Na dovoz ryže pochádzajúcej zo štátov AKT sa dovozné clo uplatňuje v rámci režimu, ktorý sa definuje v nariadení Rady (ES) č. 2286/2002 (Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5) a v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (ES) č. 638/2003 (Ú. v. ES L 93, 10.4.2003, s. 3).

(2)  V súlade s nariadením (ES) č. 1706/98 nie sú dovozné clá uplatniteľné na produkty pochádzajúce z afrických, karibských a tichomorských štátov a priamo dovážané do zámorského departementu Réunion.

(3)  Dovozné clo na ryžu v zámorskom departemente Réunion sa definuje v článku 11 odsek 3 nariadenia (ES) č. 3072/95.

(4)  Na dovoz ryže, okrem zlomkovej ryže (kód KN 1006 40 00), pochádzajúcej z Bangladéša, sa dovozné clo uplatňuje v rámci režimu, ktorý sa definuje v nariadení Rady (EHS) č. 3491/90 (Ú. v. ES L 337, 4.12.1990, s. 1) a v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 862/91 (Ú. v. ES L 88, 9.4.1991, s. 7).

(5)  Dovoz produktov pochádzajúcich zo ZKÚ nepodlieha dovoznému clu v zmysle článku 101 odsek 1 zmeneného a doplneného rozhodnutia Rady 91/482/EHS (Ú. v. ES L 263, 19.9.1991, s. 1).

(6)  Pre lúpanú ryžu odrody Basmati pochádzajúcu z Indie a Pakistanu zníženie o 250 EUR/t [Článok 4a zmeneného a doplneného nariadenia (ES) č. 1503/96].

(7)  Colný poplatok stanovený v Spoločnom colnom sadzobníku.

(8)  Na dovoz ryže pochádzajúcej alebo dovezenej z Egypta sa uplatňuje dovozné clo platné v rámci režimu definovaného v nariadení Rady (ES) č. 2184/96 (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 1) a v nariadení Komisie (ES) č. 196/97 (Ú. v. ES L 31, 1.2.1997, s. 53).


PRÍLOHA II

Výpočet dovozných ciel v sektore ryže

 

Nelúpaná

Druh Indica

Druh Japonica

Zlomková

Lúpaná

Bielená

Lúpaná

Bielená

1.

Dovozné clo (EUR/t)

 (1)

203,91

416,00

247,13

402,53

 (1)

2.   

Prvky výpočtu:

a)

Cena cif Arag (EUR/t)

340,32

227,43

321,29

404,74

b)

Cena fob (EUR/t)

296,25

379,70

c)

Lodné náklady (EUR/t)

25,04

25,04

d)

Zdroj

USDA a operátori

USDA a operátori

Operátori

Operátori


(1)  Colný poplatok stanovený v Spoločnom colnom sadzobníku.


20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1008/2004

z 19. mája 2004

o zavedení dočasného antisubvenčného cla na dovozy niektorých systémov grafitových elektród pôvodom z Indie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2026/97 zo 6. októbra 1997 o ochrane pred dovozmi subvencovaných tovarov z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstv (1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 z 8. marca 2004 (2) („základné nariadenia“), najmä na jeho článok 12,

po konzultácii s Poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

(1)

Komisia 21. augusta 2003 prostredníctvom oznámenia („oznámenie o začatí“) (3), uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie ohlásila začatie antisubvenčného konania ohľadne dovozov niektorých sysémov grafitových elektród pôvodom z Indie do Spoločenstva;

(2)

Konanie bolo začaté na základe návrhu podaného v júli 2003 Európskym združením uhlia a grafitu (European Carbon and Graphite Association, ECGA) konajúcom v mene výrobcov, ktorí predstavujú významný podiel, v tomto prípade vyše 50 %, na celkovej výrobe Spoločenstva niektorých systémov grafitových elektród. Návrh obsahoval dôkazy o subvencovaní spomenutého výrobku a z toho vyplývajúcej značnej ujme, čo bolo považované za dostatočný dôvod na začatie antisubvenčného konania;

(3)

Pred začatím konania, a v súlade s článkom 10 odsek 9 základného nariadenia, Komisia oznámila indickej vláde, že dostala náležite zdokumentovaný návrh, v ktorom sa uvádza, že subvencované dovozy niektorých systémov grafitových elektród pôvodom z Indie spôsobovali priemyslu Spoločenstva značnú ujmu. Indická vláda bola pozvaná na rokovanie s cieľom objasniť situáciu ohľadne obsahu návrhu a dohodnúť sa na obojstranne prijateľnom riešení. Zatiaľ čo indická vláda nevzniesla požiadavku na rokovanie, z písomných vyjadrení, ktoré spravila v súvislosti s tvrdeniami obsiahnutými v návrhu týkajúcom sa subvencovaných dovozov a značnej ujmy, ktorú priemysel Spoločenstva utrpel, bol vytvorený príslušný záznam;

(4)

Začatie paralelného antidumpingového konania týkajúceho sa dovozov rovnakého výrobku pôvodom z Indie do Spoločenstva bolo ohlásené prostredníctvom oznámenia uverejneného v Oficiálnom vestníku Európskej únie  (4) v ten istý deň;

(5)

Komisia oficiálne informovala navrhovateľa a ostatných známych výrobcov v Spoločenstve, vyvážajúcich výrobcov, dovozcov, úžívateľov a dodávateľov, o ktorých bolo známe, že sa ich začatie konania týka. Stranám, ktorých sa to priamo týka, bola poskytnutá možnosť písomne oznámiť svoje stanoviská a v časovej lehote stanovenej v oznámení o začatí požiadať o vypočutie;

(6)

Dvaja vyvážajúci výrobcovia v Indii, indická vláda, ako aj výrobcovia v Spoločenstve, užívatelia a dovozcovia/obchodníci písomne oznámili svoje stanoviská. Všetkým stranám, ktoré o to v uvedenej časovej lehote požiadali, a preukázali, že existujú vážne dôvody na ich vypočutie, dostali možnosť byť vypočuté;

2.   VÝBER VZORIEK

(7)

Vzhľadom na veľký počet nespriaznených dovozcov v Spoločenstve, sa považovalo za primerané, v zhode s článkom 27 základného nariadenia, preskúmať, či by sa malo pristúpiť k výberu vzoriek. Aby sa Komisia mohla rozhodnúť, či by výber vzoriek bol skutočne potrebný, a v tom prípade vzorku vybrať, všetci známi nespriaznení dovozcovia boli, podľa článku 27 odsek 2 základného nariadenia, požiadaní, aby sa do 15 dní od začatia konania prihlásili a poskytli Komisii informácie požadované v oznámení o začatí, a to na obdobie od 1. apríla 2002 do 31. marca 2003. Iba dvaja nespriaznení dovozcovia súhlasili so začlenením do výberu vzoriek a poskytli požadované základné informácie do konečného termínu. V tomto konaní sa preto odber vzoriek nepovažoval za potrebný;

3.   DOTAZNÍKY

(8)

Komisia zaslala dotazníky všetkým stranám, o ktorých bolo známe, že sa ich záležitosť týka, dvom uvedeným nespriazneným dovozcom a všetkým ostatným spoločnostiam, ktoré sa prihlásili do konečných termínov stanovených v oznámení o začatí, ako aj indickej vláde;

(9)

Odpovede boli prijaté od dvoch indických vyvážajúcich výrobcov, od dvoch výrobcov Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, od ôsmich spotrebiteľských spoločností a od dvoch uvedených nespriaznených dovozcov. Jedna spotrebiteľská spoločnosť navyše predložila písomné podanie obsahujúce niektoré kvantitatívne informácie a dve združenia užívateľov predložili Komisii písomné podania;

(10)

Komisia požiadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné za účelom dočasného vymedzenia subvencovania, vyplývajúcej ujmy a záujmu Spoločenstva. Overovanie na mieste bolo vykonané v prevádzkových priestoroch týchto spoločností:

 

Výrobcovia Spoločenstva:

SGL Carbon GmbH, Wiesbaden and Meitingen, Germany (Nemecko);

SGL Carbon SA, La Coruńa, Spain (Španielsko);

UCAR SNC, Notre Dame de Briançon, France a jeho príbuzná spoločnosť, UCAR SA, Etoy, Switzerland (Švajčiarsko);

UCAR Electrodos Ibérica SL, Pamplona, Spain (Španielsko);

Graftech SpA, Caserta, Italy (Taliansko).

 

Nespriaznení dovozcovia v Spoločenstve:

Promidesa SA, Madrid, Spain (Španielsko);

AGC-Matov allied graphite & carbon GmbH, Berlin, Germany (Nemecko).

 

Užívatelia:

ISPAT Hamburger Stahlwerke GmbH, Hamburg, Germany (Nemecko);

ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld, Germany (Nemecko);

Lech-Stahlwerke, Meitingen, Germany (Nemecko);

Ferriere Nord, Osoppo, Italy (Taliansko).

 

Vyvážajúci výrobcovia v Indii:

Graphite India Limited (GIL), Kolkatta;

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhopal a Nasik.

(11)

Vyšetrovanie subvencovania a ujmy prebiehalo v období od 1. apríla 2002 do 31. marca 2003 („obdobie vyšetrovania“ alebo „OV“). Preskúmanie trendov dôležitých pre posúdenie ujmy prebiehalo v období od roku 1999 do konca OV („skúmané obdobie“);

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK

(12)

Príslušným výrobkom sú grafitové elektródy a/alebo rúrkové osadenia používané pre takéto elektródy, dovážané spolu alebo oddelene. Grafitová elektóda je keramická lisovaná alebo extrudovaná tyč grafitu. Obidva konce tohto valca sú obrobené do tvaru kužeľa a opracované tak, že umožňujú spojenie dvoch alebo viacerých elektród do (dlhšieho) stĺpca. Spojovacia časť, tiež grafitová, sa používa na spojenie dvoch objímok. Tento diela sa nazýva „rúrkové osadenie“. Grafitová elektróda a rúrkové osadenie sa obvykle dodávajú ako súprava „systém grafitových elektród“;

(13)

Grafitové elektródy a rúrkové osadenia používané pre takéto elektródy sa vyrábajú použitím ropného koksu, veďajšieho výrobku ropného priemyslu, a smoly z uhoľného dechtu. Výrobný proces pozostáva zo šiestich etáp, konkrétne tvarovanie, pečenie, impregnácia, opätovné pečenie, grafitizácia a obrábanie. Počas grafitizácie sa výrobok zohreje elektrickým prúdom na teplotu vyššiu ako 3 000 °C a fyzikálne sa pretransformuje na grafit, kryštalickú podobu uhlíka: jedinečný materiál s nízkou elektrickou, ale vysokou tepelnou vodivosťou; a vysokou pevnosťou a výkonom pri vysokej teplote. a preto je vhodný na použitie v elektrických oblúkových peciach. Výrobná doba systému grafitovej elektródy je približne dva mesiace. Neexistujú žiadne výrobky, ktoré by mohli nahradiť systém grafitovej elektródy;

(14)

Uvedené systémy používajú výrobcovia ocele v elektrických oblúkových peciach; nazývaných aj ako „miniatúrne mlynčeky“. keďže tyče pod prúdom vyrábajú oceľ z recyklovaného šrotu. Grafitové elektródy a rúrkové osadenia používané pre takéto elektródy, na ktoré sa vzťahuje toto vyšetrovanie, sú iba tie, ktorých objemová hmotnosť je 1,65 g/cm3 alebo vyššia, a ich elektrický odpor je 6.0 μΩ.m alebo nižší. Systémy grafitových elektród, ktoré zodpovedajú uvedeným technickým parametrom, sú schopné zniesť veľmi vysoké napájacie prúdy;

(15)

Jeden indický exportér uviedol, že v niektorých prípadoch vyrábal príslušný výrobok bez použitia „špeciálneho ihlicového koksu“, ropného koksu vysokej kvality, ktorý, podľa tejto spoločnosti navrhovatelia považovali za nevyhnutne potrebný na výrobu výrobku v rozsahu špecifikácií stanovených v uvedených úvodných ustanoveniach (12) až (14). Tento vývozca preto navrhol, aby sa grafitové elektródy, a rúrkové osadenia používané pre takéto elektródy, vyrobené bez „špeciálneho ihlicového koksu“ vylúčili spod rámca vyšetrovania. Na výrobu systémov grafitových elektród sa skutočne môže použiť ropný koks rôznej kvality . Sú to práve základné fyzikálne a technické charakteristické vlastnosti výsledného výrobku a jeho konečného použitia, bez ohľadu na použité suroviny, ktoré určujú definíciu výrobku. V prípade, že grafitové elektródy a rúrkové osadenia používané pre takéto elektródy pôvodom z Indie a dovezené do Spoločenstva majú základné fyzikálne a technické charakteristické vlastnosti opísané v definícii výrobku, sú považované za príslušný výrobok. Preto bola žiadosť zamietnutá;

2.   PODOBNÝ VÝROBOK

(16)

Zistilo sa, že výrobok vyvážaný z Indie do Spoločenstva, výrobok vyrábaný a predávaný na domácom trhu v Indii, ako aj výrobok vyrábaný a predávaný v Spoločenstve výrobcami Spoločenstva majú rovnaké základné fyzikálne a technické vlastnosti, ako aj rovnaké použitia, a preto sú považované za podobné výrobky v zmysle článku 1 odsek 5 základného nariadenia;

C.   POSKYTOVANIE SUBVENCIÍ

1.   ÚVOD

(17)

Na základe informácií obsiahnutých v návrhu a odpovediach na dotazník Komisie, bolo vyšetrených nasledujúcich päť systémov, v rámci ktorých indická vláda údajne poskytuje vývozné subvencie:

i)

Systém colných úverových knižiek (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB);

ii)

Systém podpory vývozu kapitálových tovarov (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCG);

iii)

Systém predbežnej licencie (Advance Licence Scheme — ALS);

iv)

Oblasti produkujúce na vývoz/Útvary orientované na vývoz (Export Processing Zones/Export Oriented Units — EPZ/EOU);

v)

Oslobodenie od dane z príjmu (Income Tax Exemption);

(18)

Uvedené systémy i), ii), iii), a iv) sú založené na zákone o zahraničnom obchode (rozvoj a riadenie) z roku 1992 (zákon č. 22 z roku 1992), ktorý nadobudol účinnosť 7. augusta 1992 (ďalej iba „zákon o zahraničnom obchode“). Zákon o zahraničnom obchode splnomocňuje indickú vládu na vydávanie oznámení týkajúcich sa vývoznej a dovoznej politiky, ktoré sú zhrnuté v dokumentoch nazvaných „Vývozná a dovozná politika“, a ktoré každých päť rokov vydáva a pravidelne aktualizuje ministerstvo obchodu. Dokument vývoznej a dovoznej politiky týkajúci sa OV tohto prípadu je päťročný plán platný na obdobie od 1. apríla 2002 do 31. marca 2007. Okrem toho, indická vláda stanovuje postupy na riadenie politiky zahraničného obchodu Indie v „Príručke postupov — 1. apríl 2002 až 31. marec 2007“ (zväzok 1) („Handbook of Procedures“), ktorá je tiež pravidelne aktualizovaná;

(19)

Z dokumentu o vývoznej a dovoznej politike na obdobie od 1. apríla 2002 do 31. marca 2007 je zrejmé, že licencie/osvedčenia/povolenia vydané predtým než táto politika vstúpila do platnosti, aj naďalej platia a plnia účel, na ktorý boli takéto licencie/osvedčenia/povolenia vydané, a to aj počas OV, pokiaľ nie je stanovené inak;

(20)

Nasledujúce odkazy v tomto texte na právny základ pre uvedené systémy i) až iv), ktoré boli predmetom vyšetrovania, sa ďalej vzťahujú na vývoznú a dovoznú politiku na obdobie od 1. apríla 2002 do 31. marca 2007 a na „Príručku postupov – 1. apríl 2002 až 31. marec 2007“ (zväzok 1);

(21)

Oslobodenie od dane z príjmu bližšie vymedzené v rámci systému v) je založené na zákone o dani z príjmu z roku 1961, ktorý je každoročne zmenený a doplnený finančným zákonom;

(22)

Článok 14 odsek 5 písmeno b) základného nariadenia ustanovuje, že platnosť 3 % prahovej hodnoty de minimis subvencie vzťahujúcej sa na dovozy z niektorých rozvojových krajín, t.j. rozvojových krajín, ktoré sú členmi Svetovej obchodnej organizácie (WTO), a ktoré sú uvedené v prílohe VII dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach („ASCM“), ako aj z rozvojových krajín, ktoré sú členmi WTO, a ktoré úplne vylúčili vývozné subvencie, uplynie osem rokov po tom, čo dohoda WTO vstúpila do platnosti. Keďže uvedená dohoda vstúpila do platnosti 1. januára 1995, táto prahová hodnota subvencie sa už neuplatňuje. Prahová hodnota de minimis, ktorá sa momentálne vzťahuje na dovozy zo všetkých rozvojových krajín je stanovená vo výške 2 %, v súlade s článkom 14 odsek 5 písmeno a) základného nariadenia. Súčasne s uplatňovaním de minimis prahovej hodnoty, ktorá sa vzťahovala na krajiny uvedené v prílohe VII (ASCM), ES uplatňovalo na uvedené krajiny de minimis prahovú hodnotu vo výške 0,3 % pre každý jednotlivý systém subvencovania. Keďže osobitná de minimis prahová hodnota pre krajiny uvedené v prílohe VII ASCM sa už ďalej neuplatňuje, uvažuje sa tak, že prahová hodnota pre jednotlivé systémy by sa tiež nemala dlhšie uplatňovať;

2.   SYSTÉM COLNÝCH ÚVEROVÝCH KNIŽIEK (DEPB)

a)   Právny základ

(23)

Systém DEPB vstúpil do platnosti 1. apríla 1997 prostredníctvom Colného oznámenia č. 34/97. Podrobný opis tohto systému je v odsekoch 4.3.1 až 4.3.4 vývoznej a dovoznej politiky a odseky 4.37 až 4.53 Príručky postupov. Systém DEPB nadväzuje na systém úverových knižiek, ktorý skončil 31. marca 1997. Od začiatku sa používali dva druhy systémov DEPB, DEPB na predvývoznom a DEPB na povývoznom základe;

(24)

Indická vláda zdôraznila, že DEPB na predvývoznom základe bol zrušený 1. apríla 2000, a preto nie je relevantný pre OV. Ani jedna zo spoločností nevyužila zvýhodnenie vyplývajúce z DEPB na predvývoznom základe, a nie je preto potrebné určiť, či tento systém podlieha vyrovnávacím opatreniam Nasledujúca analýza tohto systému je tak založená iba na DEPB na povývoznom základe;

b)   Oprávnenosť

(25)

DEPB na povývoznom základe je k dispozícii výrobcom-vývozcom alebo obchodníkom-vývozcom (t.j. obchodníkom);

c)   Implementácia DEPB na povývoznom základe do praxe

(26)

V rámci tohto systému môže ktorýkoľvek oprávnený vývozca žiadať o úvery, ktoré sa vypočítavajú ako percento hodnoty vyvážaných hotových výrobkov. Takéto sadzby DEPB boli stanovené indickými orgánmi pre väčšinu výrobkov, vrátane príslušného výrobku, na základe štandardných noriem vstupov a výstupov SION (Standard Input-Output Norms). Licencia s uvedením výšky poskytnutého úveru je vydávaná automaticky po prijatí žiadosti;

(27)

DEPB na povývoznom základe umožňuje použiť takéto úvery na náhradu uplatniteľných ciel na ktorékoľvek nasledujúce dovozy okrem výrobkov, ktoré podliehajú dovozným obmedzeniam alebo zákazom. Tovar dovážaný na takéto úvery je možné následne predať na domácom trhu (pripočítajúc daň z obratu) alebo použiť iným spôsobom;

(28)

Licencie DEPB sú voľne prevoditeľné a, v dôsledku toho, sa často predávajú. Licencia DEPB, ktorá podlieha poplatku za žiadosť vo výške 0,5 % zo získaného úveru, je platná na obdobie dvanástich mesiacov, a to od dátumu vydania. Preto boli licencie vydané počas dvojročného obdobia od 1.4.2001 do 31.3.2003 k dispozícii počas OV buď na predaj, alebo na náhradu dovozných ciel;

(29)

Pred OV, t.j. do 31.3.2002, predloženie licencie DEPB umožňovalo náhradu bežného dovozného cla až do nominálnej hodnoty licencie. Okrem toho, licencia DEPB tiež umožňovala oslobodenie od ďalšieho cla, osobitného dodatočného cla SAD (Special Additional Duty). SAD je hodnotové clo vo výške 4 % ad valorem, vrátane cla väčšiny tovaru dovážaného do Indie, medzi iným príslušného výrobku. Zatiaľ čo oslobodenie od SAD v rámci tohto systému bolo podmienené predložením licencie DEPB, výška ušetreného SAD nebola odpočítaná z výšky úveru poskytnutého v rámci licencie. Preto, dodatočné zvýhodnenie, okrem nominálnej hodnoty licencie DEPB narastalo v rámci DEPB;

(30)

Od začiatku OV, t.j. od 1.4.2002, indická vláda zrušila oslobodenie od SAD v rámci systému DEPB. Preto, počas OV bola akákoľvek náhrada SAD priamo odpočítaná z úveru na licenciu DEPB predloženej dovozcom. Aby sa zohľadnila táto zmena v systéme, a s cieľom nahradiť vývozcom výhody predtým poskytované prostredníctvom oslobodenia od SAD, indická vláda zvýšila sadzby systému DEPB od 1.4.2002, a to zmenou a doplnením noriem SION pre príslušný výrobok. Indická vláda tiež, na požiadanie, vydala dodatočné úvery na dovtedy jestvujúce licencie vydané pred 1.4.2002, aby zvýšila úver poskytnutý až do výšky revidovanej sadzby DEPB;

d)   Záver o DEPB na povývoznom základe

(31)

Keď spoločnosť vyváža tovar, je jej poskytnutý úver, ktorý možno použiť buď na náhradu ciel splatných na budúce dovozy rôzneho tovaru, alebo môže byť jednoducho predaný na voľnom trhu;

(32)

Výška úveru je automaticky vypočítaná na základe sadzieb noriem SION, bez ohľadu na to, či vstupy boli dovezené, clo na ne bolo zaplatené, alebo či vstupy boli v skutočnosti použité na výrobu na vývoz a ak, tak v akých množstvách. V skutočnosti môže spoločnosť požiadať o licenciu na základe minulých vývozov bez ohľadu na to, či dováža, alebo nakupuje tovar z iných zdrojov. Úvery DEPB sa považujú za finančný príspevok pretože sú grantom. Zahŕňajú priamy prevod finančných prostriedkov, keďže môžu byť buď predané a premenené na hotovosť, alebo použité na náhradu dovozných ciel, čím sa indická vláda vzdáva príjmu, ktorý je inak splatný;

(33)

Článok 2 odsek 1 písmeno a) bod ii) základného nariadenia ustanovuje výnimku pre, inter alia, systém vrátenia cla a systém vrátenia cla pri náhradných vstupoch, ktoré spĺňajú prísne pravidlá ustanovené v prílohe I položka i), prílohe II (definícia a pravidlá vrátenia cla) a prílohe III (definícia a pravidlá vrátenia cla pri náhradných vstupoch);

(34)

V tomto prípade teda vývozca nie je povinný skutočne spotrebovať tovar dovezený bez cla vo výrobnom procese a výška úveru sa nevypočítava vo vzťahu ku skutočným využitým vstupom;

(35)

Okrem toho, nejestvuje systém, alebo postup, ktorý by potvrdil, ktoré vstupy sú spotrebované vo výrobnom procese vyvážaného výrobku alebo, či boli dovozné clá zaplatené v nadmernej výške, na čo sa vzťahuje položka (i) prílohy I a príloh II a III základného nariadenia;

(36)

Napokon, vývozcovia sú oprávnení na zvýhodnenia vyplývajúce zo systému DEPB bez ohľadu na to, či vôbec dovážajú nejaké vstupy. Aby vývozca získal zvýhodnenie, stačí tovar jednoducho vyvážať a nepreukazovať dovoz žiadneho vstupného materiálu. A tak aj vývozcovia, ktorí si zaobstarajú všetky svoje vstupy lokálne a nedovážajú žiadny tovar, ktorý má byť použitý ako vstupy, majú nárok na zvýhodnenia DEPB. A preto, DEPB na povývoznom základe nespĺňa kritériá stanovené v prílohách I až III základného nariadenia;

(37)

Ak nejestvuje (i) požiadavka, aby vo výrobnom procese boli spotrebované dovezené vstupy; a (ii) systém overovania požadovaný v prílohe II základného nariadenia, systém DEPB na povývoznom základe nemôže byť považovaný za povolený systém vrátenia cla alebo vrátenia cla pri náhradných vstupoch (príloha III) podľa článku 2 odsek 1 písmeno a) bod (ii) základného nariadenia;

(38)

Keďže uvedená výnimka v definícii subvencie pre systém vrátenia cla a vrátenia cla pri náhradných vstupoch, spomínaná v úvodnom ustanovení (33) sa neuplatňuje, nedochádza k nadmernému odpusteniu a odpustenie celkových dovozných ciel, obvykle splatných na všetky dovozy, je zvýhodnením, ktoré podlieha vyrovnávacím opatreniam;

(39)

A preto, keďže finančný príspevok indickej vlády udeľuje držiteľovi DEPB zvýhodnenie, a keďže príjem vlády, ktorý je inak splatný, týmto zaniká, tento systém predstavuje subvenciu. Je to subvencia podľa zákona podmienená vývoznou výkonnosťou v zmysle článku 3 odsek 4 písmeno a) základného nariadenia pretože, ako bolo vysvetlené, môže sa získať iba vývozom. Považuje sa preto za osobitnú, a tak podlieha vyrovnávacím opatreniam;

e)   Výpočet výšky subvencie pre DEPB na povývoznom základe

(40)

Zvýhodnenie pre spoločnosti bolo vypočítané na základe výšky úveru udeleného v rámci licencií, ktoré boli použité alebo prevedené (predané) počas OV. S cieľom čo najpresnejšie určiť výšku ušlého príjmu, treba stanoviť rozdiel medzi licenciami vydanými a používanými počas OV, licenciami vydanými a prevedenými počas OV, licenciami vydanými pred OV a používanými počas tohto obdobia a licenciami vydanými pred OV a prevedenými počas OV;

(41)

Ak bola licencia DEPB vydaná a používaná počas OV spolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom na dovoz bez zaplatenia uplatniteľných ciel (vrátane SAD), zvýhodnenie bolo vypočítané na základe celkových ušlých dovozných ciel odpočítaných od aktívneho zostatku na príslušnú licenciu DEPB;

(42)

Ak bola licencia DEPB vydaná a prevedená (predaná) počas OV, zvýhodnenie bolo vypočítané na základe výšky poskytnutého úveru v rámci licencie (nominálna hodnota), bez ohľadu na predajnú cenu licencie, keďže jej predaj je vyložene obchodným rozhodnutím, ktorým sa nemení výška zvýhodnenia (ekvivalentného prevodu finančných prostriedkov indickej vlády) prijatého zo systému;

(43)

Ak bola licencia DEPB vydaná pred OV a používaná počas tohto obdobia spolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom na dovoz tovaru bez zaplatenia uplatniteľných ciel, zvýhodnenie bolo vypočítané na základe celkových ušlých dovozných ciel (vrátane SAD) a odpočítané od aktívneho zostatku na príslušnú licenciu DEPB. Dodatočné licencie vydané na zvýšené úvery DEPB, ako bolo uvedené, do tej miery, že boli použité na náhradu ciel, sa tiež vzali do úvahy, aby sa určila výška ušlého príjmu indickej vlády;

(44)

Ak bola licencia DEPB vydaná pred OV a prevedená (predaná) počas tohto obdobia, zistilo sa, že tieto licencie boli predané za cenu, ktorá prevýšila ich nominálnu hodnotu. Táto prémia je vysvetlená dodatočným oslobodením od SAD, ktoré tieto licencie umožňujú, ako bolo uvedené. Bez poznatkov o výrobkoch, ktoré boli dovezené nákupcami týchto licencií, nie je možné vymedziť celkovú výšku ušlého príjmu indickej vlády. Na základe opatrného odhadu však táto suma musela byť minimálne ekvivalentná predajnej cene licencie, keďže predaj licencie za viac než je jej skutočná cena nedáva zmysel. Zvýhodnenie bolo preto vypočítané na základe predajnej ceny licencie;

(45)

Ako je uvedené v úvodnom ustanovení (26), zvýhodnenie vyplývajúce z DEPB je založené na hodnote vyvezených hotových výrobkov a nie je udelené vzhľadom na vyrobené, vyvezené alebo prevezené množstvá. Výška vypočítanej subvencie tak bola pridelená na celkový obrat vývozu počas OV v súlade s článkom 7 odsek 2 základného nariadenia. Pri výpočte zvýhodnenia boli odpočítané poplatky nevyhnutné na získanie subvencie v súlade s článkom 7 odsek 1 písmeno a) základného nariadenia;

(46)

Spoločnosti požadovali, aby náklady na zaplatenie odborníkov, provízie pri predaji a rôzne iné výdavky boli odpočítané pri vypočítavaní zvýhodnenia v rámci tohto systému. V tomto ohľade treba poznamenať, že využitie tretích strán na nákup a predaj licencií je vyložene obchodné rozhodnutie, ktoré nemá vplyv na výšku úveru poskytnutého v rámci licencií. V každom prípade, v súlade s článkom 7 odsek 1 písmeno a) základného nariadenia sú odpočítateľné iba náklady, ktoré vznikli nevyhnutne za účelom získania subvencie. Keďže uvedené náklady nie sú potrebné na získanie oprávnenia na subvenciu, tieto požiadavky boli zamietnuté;

(47)

Spoločnosti tiež tvrdili, že zvýhodnenia vyplývajúce z licencií DEPB vytvorili dodatočný príjem, a tak zvýšili ich celkovú daňovú povinnosť, najmä daň z príjmu spoločnosti. Preto požadovali, aby zvýhodnenie získané z DEPB bolo znížené o výšku splatnej dane z príjmu;

(48)

Spôsob využitia zvýhodnenia poskytnutého v rámci systému subvencovania, ktorý si spoločnosť zvolí, v tomto prípade buď využitím licencií na náhradu dovozných ciel, alebo predajom licencií, môže mať rozdielny vplyv na situáciu pri zdaňovaní spoločnosti. Nie je úlohou vyšetrovacieho orgánu preskúmať možný vplyv, ktorý takéto zvýhodnenie bude mať na situáciu v zdaňovaní spoločnosti. Na základe toho sa požiadavka zamietla;

(49)

Obidve spolupracujúce spoločnosti profitovali z tohto systému počas OV a získali subvencie v rozsahu od 14,5 % do 20,4 %;

3.   SYSTÉM PODPORY VÝVOZU KAPITÁLOVÝCH TOVAROV (EPCG)

a)   Právny základ

(50)

Systém EPCG bol ohlásený 1. apríla 1992. Počas OV sa tento systém riadil Colnými oznámeniami č. 28/97 a 29/97, ktoré vstúpili do platnosti 1. apríla 1997. Podrobné údaje o týchto systémoch obsahuje kapitola 5 dokumentu vývozných a dovozných politík 2002/2007 a kapitole 5 Príručky postupov;

b)   Oprávnenosť

(51)

Systém je k dispozícii výrobcom-vývozcom (t.j. každému výrobcovi v Indii, ktorý vyváža) alebo obchodníkom-vývozcom (t.j. obchodníkom) „spojeným“ s podporujúcimi výrobcami;

c)   Implementácia do praxe

(52)

Aby spoločnosť mohla z tohto systému profitovať, musí príslušným orgánom poskytnúť podrobnosti o druhu a hodnote kapitálových tovarov, ktoré budú dovezené. V závislosti od rozsahu vývozného záväzku, ktorý je spoločnosť pripravená prevziať, bude môcť dovážať kapitálové tovary s nulovou, alebo zníženou colnou sadzbou. Aby bola vývozná povinnosť splnená, dovážané tovary musia byť vyrobené pomocou dovezených kapitálových tovarov. Licencia oprávňujúca na vývoz za zvýhodnené sadzby je vydávaná na základe žiadosti vývozcu. Za získanie licencie sa platí poplatok;

(53)

Držiteľ licencie EPCG si tiež môže nájsť domáci zdroj kapitálových tovarov. V takom prípade môže domáci výrobca kapitálových tovarov využiť zvýhodnenie na bezcolný dovoz komponentov požadovaných na výrobu takýchto kapitálových tovarov. V opačnom prípade môže domáci výrobca požadovať zvýhodnenie plánovaného vývozu, pokiaľ ide o dodávku kapitálových tovarov držiteľovi licencie EPCG;

(54)

Získanie oprávnenia EPCG je podmienené vývoznou povinnosťou. Vývozná povinnosť musí byť splnená vývozom tovarov vyrobených prostredníctvom kapitálových tovarov, a hodnota takýchto vývozov musí prevýšiť priemernú úroveň vývozov rovnakého výrobku dosiahnutú počas predchádzajúcich troch rokov, na ktoré mala spoločnosť licenciu;

(55)

Nedávno sa podmienky systému v súvislosti s výpočtom vývoznej povinnosti zmenili. Podľa nových pravidiel, budú spoločnosti musieť splniť vývoznú povinnosť do ôsmych rokov (množstvo vývozov musí dosiahnuť najmenej šesťnásobok hodnoty celkového oslobodenia od dane pre dovážané kapitálové tovary ). Táto zmena však nemá vplyv na základné zameranie tohto systému;

d)   Záver o systéme

(56)

Zaplatenie zníženej alebo nulovej sadzby dovozného cla vývozcom predstavuje finančný príspevok od indickej vlády, keďže inak splatný vládny príjem, týmto zaniká, a príjemcovi sa poskytne zvýhodnenie znížením alebo oslobodením od obvykle splatných dovozných ciel. Licenciu nie je možné získať bez záväzku vyvážať tovar. EPCG je subvencia, podľa zákona podmienená vývoznou výkonnosťou v zmysle článku 3 odsek 4 písmeno a) základného nariadenia, považuje sa tak za osobitnú, a podlieha vyrovnávacím opatreniam;

e)   Výpočet výšky subvencie

(57)

Zvýhodnenie pre spoločnosti bolo vypočítané na základe výšky nezaplateného dovozného cla na dovezené kapitálové tovary, rozložené na obdobie, ktoré predstavuje obvyklé odpisové obdobie takýchto kapitálových tovarov v priemyselnom odvetví vyrábajúcom príslušný výrobok, podľa článku 7 odsek 3 základného nariadenia. V súlade so zaužívanou praxou, výška zvýhodnenia pripísateľná počas OV bola upravená pripísaním úroku počas tohto obdobia s cieľom zohľadniť hodnotu zvýhodnenia počas obdobia, a stanoviť tak zvýhodnenie pre príjemcu v plnej výške. Vzhľadom na charakter subvencie, ktorá je ekvivalentná jednorazovému grantu, osobitná komerčná úroková sadzba spoločnosti počas OV bola považovaná za primeranú. Ako je načrtnuté v úvodnom ustanovení (54), zvýhodnenie vyplývajúce z EPCG závisí na zvýšenej hodnote vyvážaných hotových výrobkov a neposkytuje sa na základe vyrobených, vyvezených alebo prevezených množstiev. Výška subvencie tak bola pridelená podľa obratu celkového vývozu počas obdobia vyšetrovania v súlade s článkom 7 odsek 2 základného nariadenia;

(58)

Obidvaja spolupracujúci vývozcovia profitovali z tohto systému počas obdobia vyšetrovania a získali subvencie v rozsahu od 0,1 % do 0,3 %;

4.   SYSTÉM PREDBEŽNEJ LICENCIE (ALS)

a)   Právny základ

(59)

Systém ALS sa uplatňuje od rokov 1977-78. Systém je podrobne opísaný v odsekoch 4.1.1 až 4.1.7 vývoznej a dovoznej politiky a v častiach kapitoly 4 Príručky postupov;

b)   Oprávnenosť

(60)

Predbežné licencie môžu získať vývozcovia, výrobcovia-vývozcovia alebo obchodníci-vývozcovia „spojení s“ podporujúcim výrobcom (výrobcami) na bezcolný dovoz vstupov používaných vo výrobe tovarov na vývoz;

c)   Implementácia do praxe

(61)

Objem dovozov povolený v rámci tohto systému je stanovený ako percento objemu vyvezených hotových výrobkov. Predbežné licencie merajú jednotky schválených dovozov, pokiaľ ide o ich kvantitu a ich hodnotu. V obidvoch prípadoch, sadzby použité na stanovenie prípustných bezcolných nákupov sú stanovené pre väčšinu výrobkov, vrátane príslušného výrobku, na základe noriem SION. Vstupné položky podrobne opísané v predbežných licenciách sú položky používané vo výrobe náležitých hotových výrobkov;

(62)

Predbežné licencie môžu byť vydané na:

i)

Fyzické vývozy: predbežné licencie môžu byť vydané výrobcovi-vývozcovi alebo obchodníkovi-vývozcovi „spojeným s“ podporujúcim výrobcom (výrobcami) na dovoz vstupov požadovaných vo výrobe výrobkov určených na vývoz;

ii)

Sprostredkovateľské dodávky: predbežné licencie môžu byť vydané na sprostredkovateľské dodávky výrobcovi-vývozcovi na vstupy požadované vo výrobe tovaru určeného na dodávku konečnému vývozcovi/plánovanému vývozcovi, ktorý je držiteľom ďalšej predbežnej licencie. Držiteľ predbežnej licencie so zámerom nájsť vstupy z domácich zdrojov má, namiesto priameho dovozu, možnosť tieto vstupy zabezpečiť na predbežné licencie na sprostredkovateľské dodávky. V takýchto prípadoch sú množstvá nakúpené na domácom trhu odpisované z predbežných licencií a predbežná licencia na sprostredkovanie je vydaná v prospech domáceho dodávateľa. Držiteľ takejto predbežnej licencie na medziprodukty má právo na zvýhodnenie vyplývajúce z bezcolného dovozu tých výrobkov, ktoré sú potrebné na výrobu vstupov dodávaných konečnému vývozcovi;

iii)

Plánované vývozy: predbežné licencie môžu byť vydané na plánovaný vývoz hlavnej zmluvnej strane na dovoz vstupov požadovaných vo výrobe tovaru určeného na dodávky spadajúce do kategórií uvedených v odseku 8.2 vývoznej a dovoznej politiky. Podľa indickej vlády sa plánované vývozy týkajú transakcií, pri ktorých dodávané tovary neopustia krajinu. Niekoľko kategórií dodávok sa považuje za plánované vývozy za predpokladu, že tovary sú vyrábané v Indii, napr. dodávka tovarov Útvarom orientovaným na vývoz, dodávka kapitálových tovarov držiteľom licencií v rámci systému EPCG;

iv)

Príkazy na predbežné uvoľnenie (ARO): držiteľ predbežnej licencie so zámerom nájsť vstupy z domácich zdrojov namiesto priameho dovozu, má možnosť ich zebezpečiť proti príkazom ARO. V takýchto prípadoch sú predbežné licencie uznané za platné ako ARO a sú prevedené na dodávateľa pri dodávke v nich podrobne opísaných položiek. Prevedenie ARO dáva dodávateľovi právo na zvýhodnenia z náhrad pri plánovaných vývozoch a z náhrady konečnej spotrebnej dane. Určitým spôsobom, mechanizmus ARO nahrádza výrobcovi dodávajúcemu výrobok dane a clá, namiesto toho, aby rovnakú sumu nahrádzal vývozcovi formou náhrady/vrátenia ciel. Vrátenie daní/ciel možno získať na domáce, ako aj na dovážané vstupy;

(63)

Počas overovania bolo ustanovené, že iba ALS, na ktorú sa vzťahuje bod (i) (fyzické vývozy) bola využitá jedným vyrábajúcim vývozcom počas obdobia vyšetrovania. Preto nie je potrebné, v kontexte tohto vyšetrovania, stanoviť vyrovnateľnosť uvedených kategórií (ii), (iii) a (iv) ALS;

d)   Záver o systéme

(64)

Licencie použiteľné na kompenzáciu výšky ciel na dovozy sú udelené iba vyvážajúcim spoločnostiam. V tomto ohľade je systém podmienený vývoznou výkonnosťou;

(65)

V súlade s uvedeným bolo stanovené, že systém ALS, pre „fyzické vývozy“, bol využitý jednou vyšetrovanou spoločnosťou počas OV. Táto spoločnosť využila ALS na bezcolné dovozy vstupov na vyvážaný tovar;

(66)

Indická vláda tvrdila, že ALS je systém založený na kvantite, a že vstupy povolené v súlade s touto licenciou súvisia s kvantitou vývozov. Upozornili tiež, že v prípade akýchkoľvek vstupov dovezených v rámci ALS, tieto musia byť použité vo výrobe vyvážaných výrobkov alebo na doplnenie zásoby vstupov použitých pri už vyvezených výrobkoch. Podľa indickej vlády, musia byť dovezené vstupy použité vývozcom a žiadne takéto vstupy nemožno predať alebo previezť;

(67)

Bolo však poznamenané, že nejestvoval systém alebo postup, ktorý by potvrdil, či vstupy sú spotrebované vo výrobnom procese vyvážaného tovaru a ak áno, tak ktoré. Systém iba ukazuje, že tovar dovážaný bez cla bol použitý vo výrobnom procese, bez rozlíšenia miesta určenia tovaru (domáci alebo vývozný trh);

(68)

Článok 2 odsek 1 písmeno a) bod ii) základného nariadenia ustanovuje výnimku pre, inter alia, systém vrátenia cla a vrátenia cla pri náhradných vstupoch, ktoré zodpovedajú prísnym pravidlám ustanoveným v prílohe I položka (i), prílohe II (definícia a pravidlá vrátenia) a prílohe III (definícia a pravidlá vrátenia cla pri náhradných vstupoch) základného nariadenia;

(69)

Keďže chýba takýto systém alebo postup potvrdzujúci, ktoré vstupy sú spotrebované vo výrobnom procese vyvážaného výrobku, alebo či boli clá zaplatené v nadmernej výške v súlade s položkou (i) prílohy I a prílohami II a III základného nariadenia, ALS nemôže byť považovaný za povolený systém vrátenia cla alebo systém vrátenia cla pri náhradných vstupoch podľa článku 2 odsek 1 písmeno a) bod (ii) základného nariadenia;

(70)

Keďže uvedená výnimka v definícii subvencie pre účely systému vrátenia cla a systému vrátenia cla pri náhradných vstupoch uvedenom v úvodnom ustanovení (68) sa už neuplatňuje, nedochádza k nadmernému odpusteniu a odpustenie celkových dovozných ciel obvykle splatných na všetky dovozy je zvýhodnenie, ktoré podlieha vyrovnávacím opatreniam;

e)   Výpočet výšky subvencie

(71)

Zvýhodnenie pre spoločnosť bolo vypočítané na základe výšky úveru udeleného v licenciách, ktoré boli použité alebo prevedené (predané) počas OV. Ako je uvedené v úvodnom ustanovení (61), zvýhodnenie podľa ALS je založené na kvantite a na hodnote vyvezených hotových výrobkov. Výška vypočítanej subvencie tak bola pridelená na obrat celkového vývozu počas obdobia vyšetrovania v súlade s článkom 7 odsek 2 základného nariadenia. Pri výpočte zvýhodnenia boli odpočítané poplatky nevyhnutné na získanie subvencie, v súlade s článkom 7 odsek 1 písmeno a) základného nariadenia. Na tomto základe získaná subvencia dosiahla výšku 0,2 %;

5.   OBLASTI PRODUKUJÚCE NA VÝVOZ/ÚTVARY ORIENTOVANÉ NA VÝVOZ (EPZ/EOU)

(72)

Overením sa potvrdilo, že ani jeden vyrábajúci vývozca sa nenachádza v EPZ alebo EOU. V nádväznosti na to, nebola potrebná žiadna ďalšia analýza tohto systému na účely tohto vyšetrovania;

6.   OSLOBODENIE OD DANE Z PRÍJMU

a)   Právny základ

(73)

Zákon o dani z príjmu z roku 1961 predstavuje právny základ, podľa ktorého sa oslobodenie od dane z príjmu riadi. Zákon, ktorý je každý rok zmenený a doplnený finančným zákonom, ustanovuje základ pre výber daní a tiež rôzne oslobodenia/odpočítavania, ktoré je možno požadovať. Medzi oslobodenia, ktoré môžu firmy požadovať patria tie, ktoré spadajú do častí 10A, 10B a 80HHC zákona, a ktoré poskytujú oslobodenie od dane z príjmu na zisky z vývozných predajov;

b)   Implementácia do praxe

(74)

(1)Indická vláda uviedla, že od 31.3.2003 bolo oslobodenie od dane z príjmu zrušené, a a poskytla v tejto súvislosti dôkazy. V rámci systému mohli byť počas OV poskytnuté zúčastneným výrobcom zvýhodnenia, no po tomto období sa už vyvážajúcim spoločnostiam neposkytovali žiadne výhody. Za týchto okolností, a v súlade s článkom 15 odsek 1 základného nariadenia, nie je potrebné stanoviť vyrovnateľnosť oslobodenia dane z príjmu;

7.   VÝŠKA SUBVENCIÍ, KTORÉ PODLIEHAJÚ VYROVNÁVACÍM OPATRENIAM

(75)

Výška subvencií, ktoré podliehajú vyrovnávacím opatreniam v súlade s ustanoveniami základného nariadenia, vyjadrená ad valorem, je pre vyšetrovaných vyvážajúcich výrobcov 14,6 % a 20,9 %. Ak vezmeme do úvahy, že celková spolupráca s Indiou bola vysoká (100 % vývozov príslušného výrobku z Indie do Spoločenstva), zvyšné rozpätie subvencie pre všetky ostatné spoločnosti bolo stanovené na úrovni pre spoločnosť s najvyšším individuálnym rozpätím, t.j. 20,9 %;

Druh subvencie

DEPB

EPCGS

ALS

EPZ/EOU

ITE

CELKOV

 

 

 

 

 

 

 

Graphite India Limited (GIL), Kalkatta;

14,5 %

0,1 %

 

 

 

14,6 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhopal a Nasik

20,4 %

0,3 %

0,2 %

 

 

20,9 %

Všetky ostatné

 

 

 

 

 

20,9 %

D.   PRIEMYSELNÉ ODVETVIE SPOLOČENSTVA

1.   CELKOVÁ VÝROBA SPOLOČENSTVA

(76)

V rámci Spoločenstva podobný výrobok vyrábajú SGL AG („SGL“) a niekoľko dcérskych spoločností UCAR SA („UCAR“), konkrétne UCAR SNC, UCAR Electrodos Ibérica SL a Graftech SpA, v mene ktorých bol vznesený návrh. Výrobné zariadenia SGL a UCAR sa nachádzajú v Rakúsku, Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Španielsku;

(77)

Okrem dvoch výrobcov Spoločenstva, ktorí predložili návrh, SGL a UCAR, bol podobný výrobok v období 1999-OV vyrábaný v Spoločenstve dvomi inými výrobcami. Jeden z týchto dvoch iných výrobcov sa stal platobne neschopným a musel požiadať o súdnu ochranu podľa nemeckého konkurzného práva. Posledná menovaná spoločnosť zastavila výrobu podobného výrobku v novembri 2002. Tieto dve spoločnosti vyjadrili svoju podporu v súvislosti s návrhom, ale odmietli výzvu Komisie na aktívnu spoluprácu na vyšetrovaní. Dospelo sa k záveru, že všetci štyria výrobcovia predstavujú výrobu Spoločenstva v zmysle článku 9 odsek 1 základného nariadenia;

2.   DEFINÍCIA POJMU PRIEMYSELNÉHO ODVETVIA SPOLOČENSTVA

(78)

Dvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, náležite odpovedali na dotazník a plne spolupracovali na vyšetrovaní. Počas OV predstavovali vyše 80 % výroby Spoločenstva;

(79)

Platí preto, že predstavujú priemyselné odvetvie Spoločenstva v zmysle článku 9 odsek 1 a článku 10 odsek 8 základného nariadenia, ďalej len „priemyselné odvetvie Spoločenstva“;

E.   UJMA

1.   ÚVODNÁ POZNÁMKA

(80)

Vzhľadom na to, že existujú iba dvaja indickí vyvážajúci výrobcovia príslušného výrobku, a že priemyselné odvetvie Spoločenstva tiež zahŕňa iba dvoch výrobcov, údaje týkajúce sa buď dovozov príslušného výrobku do Spoločenstva pôvodom z Indie, alebo priemyselného odvetvia Spoločenstva museli byť indexované, aby sa zachoval dôverný charakter informácií podľa článku 29 základného nariadenia;

2.   SPOTREBA SPOLOČENSTVA

(81)

Spotreba Spoločenstva bola stanovená na základe objemu predaja priemyselného odvetvia Spoločenstva na trhu Spoločenstva, objemu predaja ostatných výrobcov Spoločenstva na trhu Spoločenstva odhadovanom na základe najlepších dostupných dôkazov, objemu predaja dvoch indických spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov na trhu Spoločenstva, objemu predajov dovezených z Poľska a získaného zo spolupráce s SGL, ako aj na základe údajov Eurostatu pre zvyšné dovozy do Spoločenstva, primerane upravené, pokiaľ je to potrebné;

(82)

Na tomto základe, spotreba Spoločenstva týkajúca sa príslušného výrobku v období medzi rokom 1999 a OV vzrástla o 9 %. Konkrétne, medzi rokmi 1999 a 2000 vzrástla o 14 %, v roku 2001 klesla o sedem percentuálnych bodov a potom v roku 2002 o ďalšie percento, a potom v období OV vzrástla o tri percentuálne body. Keďže príslušný výrobok je v prvom rade používaný v priemyselnom odvetví elektrickej ocele, vývoj spotreby treba analyzovať vo vzťahu k hospodárskym trendom tohto konkrétneho odvetvia, ktoré v roku 2000 ukazujú prudké zrýchlenie, po ktorom od roku 2001 nasledoval pokles;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Celková spotreba ES (v tonách)

119 802

136 418

128 438

126 623

130 615

Index (1999 = 100)

100

114

107

106

109

3.   DOVOZY Z PRÍSLUŠNEJ KRAJINY

a)   Objem

(83)

Objem dovozov príslušných výrobkov z Indie do Spoločenstva medzi rokom 1999 a OV vzrástol o 76 %. Podrobnejšie, dovozy z Indie v rokoch 1999 až 2000 vzrástli o 45 %, v roku 2001 o ďalších 31 % a v roku 2002 a počas OV zostali takmer stabilné na tejto úrovni;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Objem subvencovaných dovozov (v tonách)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (80))

Index (1999 = 100)

100

145

176

176

176

Podiel subvencovaných dovozov na trhu

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (80))

Index (1999 = 100)

100

127

164

166

161

b)   Podiel na trhu

(84)

Podiel na trhu, ktorý pripadá na vývozcov do príslušnej krajiny sa zvýšil o 3,4 percentuálneho bodu (alebo 61 %) počas skúmaného obdobia, a počas OV dosiahol úroveň od 8 do 10 %. Prvé zvýšenie o 1,5 percentuálneho bodu nastalo v rokoch 1999 a 2000, v roku 2001 nastalo zvýšenie o ďalšie 2 percentuálne body a na tejto úrovni zostal relatívne stabilný počas roku 2002 a OV. Treba poznamenať, že v obodobí od roku 1999 až do OV sa zvýšenie dovozov a podielov na trhu z príslušnej krajiny zhodovalo s nárastom spotreby vo výške 9 %;

c)   Ceny

i)   Vývoj cien

(85)

Priemerná cena dovozu príslušného výrobku pôvodom z Indie medzi rokom 1999 a OV sa v roku 2000 zvýšila o 2 %, v roku 2001 sa ďalej zvýšila o 8 percentuálnych bodov a potom v roku 2002 klesla o 9 percentuálnych bodov na úroveň, na ktorej sa počas OV stabilizovala. Počas OV priemerná dovozná cena príslušného výrobku pôvodom z Indie bola o 1 % vyššia než v roku 1999;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Ceny subvencovaných dumpingových dovozov

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (80))

Index (1999 = 100)

100

102

110

101

101

ii)   Predaj za znížené ceny

(86)

Porovnanie týkajúce sa porovnateľných modelov príslušného výrobku sa uskutočnilo medzi priemernými predajnými cenami vyvážajúcich výrobcov v Spoločenstve a priemyselného odvetvia Spoločenstva. Za týmto účelom, ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva zo závodu (ex-works prices) pre nespriaznených zákazníkov, bez akýchkoľvek rabatov a daní, boli porovnané s cenami CIF na hranicu Spoločenstva vyvážajúcich výrobcov Indie, primerane upravené pre náklady vznikajúce po dovoze. Porovnanie ukázalo, že počas OV príslušný výrobok pôvodom z Indie predávaný v Spoločenstve znížil ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva o 6,5 % až 12,2 %;

(87)

Treba však poznamenať, že tieto rozpätia cenového znižovania neodrážajú úplne vplyv subvencovaných dovozov na ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva, keďže bolo zaznamenané tak znižovanie cien, ako aj potlačenie cien, ako to potvrdzovala aj relatívne nízka ziskovosť dosiahnutá výrobným odvetvím Spoločenstva počas OV, zatiaľ čo pri neexistencii subvencovania sa mohol očakávať primerane vyšší zisk;

4.   SITUÁCIA V PRIEMYSELNOM ODVETVÍ SPOLOČENSTVA

(88)

V súlade s článkom 8 odsek 5 základného nariadenia Komisia preskúmala všetky príslušné ekonomické faktory a ukazovatele, ktoré majú vplyv na stav priemyselného odvetvia Spoločenstva;

a)   Úvodné poznámky

(89)

S cieľom zmysluplne posúdiť niektoré ukazovatele ujmy bolo potrebné dostatočne konsolidovať niektoré údaje týkajúce sa UCAR, spolu s údajmi týkajúcimi sa jej výrobných dcérskych spoločností v Spoločenstve (pozri uvedené úvodné ustanovenie (76));

(90)

Komisia venovala osobitnú pozornosť všetkým možným dôsledkom pre ukazovatele ujmy vyplývajúcim z predošlého správania obidvoch výrobcov Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, narušujúceho hospodársku súťaž. Komisia sa najmä uistila, že východisková situácia pre posúdenie ujmy (1999) nebola ovplyvnená žiadnymi praktikami narušujúcimi hospodársku súťaž. Navyše, pri stanovovaní nákladov a ziskovosti priemyselného odvetvia Spoločenstva Komisia výslovne žiadala, aby priame náklady na platby alebo s nimi súvisiace akékoľvek nepriame náklady (vrátane financujúcich poplatkov), spojené s pokutami uloženými orgánmi pre hospodársku súťaž boli jasne vylúčené tak, aby bolo možné vytvoriť obraz o zisku bez započítania akýchkoľvek mimoriadnych výdavkov, a toto aj overila;

b)   Výroba

(91)

Výroba priemyselného odvetvia Spoločenstva sa v roku 2000 zvýšila o 14 %, v roku 2001 sa znížila o 16 percentuálnych bodov, v roku 2002 sa znížila o ďalšie 4 percentuálne body a v OV sa zvýšila o 5 percentuálnych bodov. Prudký nárast pozorovaný v roku 2000 bol spôsobený dobrou hospodárskou klímou, ktorá sa tiež premietla do rastúcej miery využitia kapacity v tomto roku;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Výroba (v tonách)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené (80))

Index (1999 = 100)

100

114

98

94

99

c)   Kapacita a miery využitia kapacity

(92)

Výrobná kapacita sa v roku 2000 znížila o približne 2 % a v roku 2001 zostala na tejto úrovni. Výrobná kapacita sa ďalej znížila o 5 percentuálnych bodov v roku 2002 a o 2 percentuálne body v OV. V OV bola výrobná kapacita o 9 percent nižšia ako v roku 1999, hlavne v dôsledku vyradenia z prevádzky zariadenia výrobcu Spoločenstva počas celého OV;

(93)

Využitie kapacity vzrástlo z úrovne 70 % v roku 1999 v dôsledku silného dopytu spôsobeného najmä priemyselným odvetvím elektrickej ocele na úroveň 81 % v roku 2000. V rokoch 2001 a 2002 opäť kleslo na úroveň 70 % a v OV sa zvýšilo na 76 %;

(94)

Vyšetrovanie ukázalo, že príčin hospodárskych problémov uvedeného zariadenia vyradeného z prevádzky je viacero, z nich dve sú obzvlášť zrejmé: (i) vysoké výrobné náklady spojené s cenou elektrickej energie v tejto konkrétnej krajine a (ii) konkurencia subvencovaných dovozov pôvodom z Indie. Vzhľadom na to, že je ťažké oddeliť jednu príčinu od druhej Komisia skúmala, aké by boli trendy týkajúce sa kapacity a využitia kapacity v roku 2002 a v OV, keby toto zariadenie nebolo vyradené z prevádzky. Pri tejto simulácii bol objem výroby nezmenený, zatiaľ čo iné výrobné zariadenia tohto výrobcu Spoločenstva zvýšili svoju výrobu s cieľom vyplniť medzeru. Ako ukazuje nasledujúca tabuľka, keby toto zariadenie nebolo vyradené z prevádzky, výrobná kapacita a využitie kapacity priemyselného odvetvia Spoločentva ako celku by v OV dosiahli úroveň veľmi blízku úrovni dosiahnutej v roku 1999;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Výrobná kapacita (v tonách)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (80))

Index (1999 = 100)

100

98

98

93

91

Využitie kapacity

70 %

81 %

70 %

70 %

76 %

Index (1999 = 100)

100

115

99

100

108


 

1999

2000

2001

2002

OV

Výrobná kapacita (v tonách) bez vyradenia z prevádzky

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (80))

Index (1999 = 100)

100

98

98

100

101

Využitie kapacity bez vyradenia z prevádzky

70 %

81 %

70 %

65 %

69 %

Index (1999 = 100)

100

115

99

93

98

d)   Zásoby

(95)

Počas OV predstavovali zásoby hotových výrobkov približne 3 % objemu celkovej výroby priemyselného odvetvia Spoločenstva. Úroveň konečných zásob priemyselného odvetvia Spoločenstva sa počas skúmaného obdobia celkovo zvýšila a bola približne päť krát vyššia v OV v porovnaní s rokom 1999. Avšak vyšetrovanie ukázalo, že vývoj zásob nie je považovaný za obzvášť relevantný ukazovateľ hospodárskej situácie priemyselného odvetvia Spoločenstva, pretože výrobcovia Spoločenstva vo všeobecnosti vyrábajú na objednávku, a preto zásoby sú zvyčajne tovarom pripraveným na odoslanie zákazníkom;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Konečné zásoby (v tonách)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené (80))

Index (1999 = 100)

100

235

700

663

515

e)   Objem predaja

(96)

Predaj vlastnej výroby priemyselného odvetvia Spoločenstva nespriazneným zákazníkom na trhu Spoločenstva sa v období medzi 1999 a OV znížil o 1 %. Konkrétnejšie, v roku 2000 sa prudko zvýšil o 16 %, v roku 2001 klesol o 17 percentuálnych bodov a v roku 2002 o ďalších 5 percentuálnych bodov a v OV sa opätovne zvýšil o 5 percentuálnych bodov. Vývoj objemu predaja verne odráža hospodárske trendy v odvetví elektrickej ocele, ktorého prudký vzostup pozorovaný v roku 2000 vystriedal pokles v rokoch 2001 a 2002;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Objem predaja ES nespriazneným zákazníkom (v tonách)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené (80))

Index (1999 = 100)

100

116

99

94

99

f)   Podiel na trhu

(97)

Po malom počiatočnom náraste o jeden percentuálny bod v roku 2000 sa podiel na trhu, ktorý pripadal na priemyselné odvetvie Spoločenstva, do roku 2002 podstatne znížil. Priemyselné odvetvie Spoločenstva stratilo v roku 2001 6,5 percentuálnych bodov podielu na trhu a v roku 2002 ďalších 2,8 percentuálnych bodov a následne počas OV získalo späť 1,9 percentuálnych bodov. V porovnaní s rokom 1999 bol podiel na trhu, ktorý pripadal na priemyselné odvetvie Spoločenstva počas OV, o 6,3 percentuálnych bodov nižší, čo vyjadrené indexom predstavuje 9 %;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Podiel priemyselného odvetvia Spoločenstva na trhu

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené (80))

Index (1999 = 100)

100

102

93

89

91

g)   Rast

(98)

V období medzi 1999 a OV, keď sa spotreba Spoločenstva zvýšila o 9 %, objem predaja priemyselného odvetvia Spoločenstva na trhu Spoločenstva sa znížil o 1 %. Ako vidieť z uvedeného, priemyselné odvetvie Spoločenstva stratilo 6,3 percentuálnych bodov podielu na trhu, zatiaľ čo podiel subvencovaných dovozov na trhu sa počas rovnakého obdobia zvýšil o 3,4 percentuálnych bodov;

h)   Zamestnanosť

(99)

Úroveň zamestnanosti priemyselného odvetvia Spoločenstva sa v období medzi rokom 1999 a OV znížila o približne 17 %. Počet pracovníkov klesol v roku 2000 o 1 % a v roku 2001 o 5 percentuálnych bodov. V roku 2002 nastal pokles o 9 percentuálnych bodov a v OV o 3 percentuálne body, čo bolo spôsobené hlavne vyradením zariadenia výrobcu Spoločenstva z prevádzky a premiestnením časti pracovnej sily do ziskovejších oblastí podnikania;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Zamestnanosť

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené (80))

Index (1999 = 100)

100

99

95

86

83

i)   Produktivita

(100)

Produktivita pracovnej sily priemyselného odvetvia Spoločenstva, meraná ako výroba na zamestnanú osobu za rok, sa prvýkrát prudko zvýšila o 15 % v období od roku 1999 do roku 2000, v roku 2001 sa znížila o 12 percentuálnych bodov, v roku 2002 sa opäť zvýšila o 5 percentuálnych bodov a počas OV sa zvýšila o ďalších 11 percentuálnych bodov. Na konci skúmaného obdobia bola produktivita o 19 % vyššia ako produktivita pozorovaná na začiatku tohto obdobia, čo odráža snahy o racionalizáciu zo strany priemyselného odvetvia Spoločenstva s cieľom zachovať jeho konkurencieschopnosť. Na porovnanie, priemerný rast produktivity práce v hospodárstve Spoločenstva vo všeobecnosti (všetky ekonomické sektory) počas toho istého obdobia predstavoval len 1,5 % ročne;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Produktivita (v tonách na zamestnanca)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené (80))

Index (1999 = 100)

100

115

103

108

119

j)   Mzdy

(101)

Medzi rokom 1999 a OV sa priemerná mzda na zamestnanca zvýšila o 13 %. Toto číslo je trochu nižšie, ako je miera zvýšenia priemernej nominálnej mzdy na zamestnanca (14 %) pozorovanej počas rovnakého obdobia v hospodárstve Spoločenstva vo všeobecnosti (všetky sektory);

 

1999

2000

2001

2002

OV

Ročné mzdové náklady na zamestnanca (v tis. EUR)

Nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené (80))

Index (1999 = 100)

100

104

105

111

113

k)   Predajné ceny

(102)

Jednotkové ceny pre predaj vlastnej výroby priemyselného odvetvia Spoločenstva nespriazneným zákazníkom v Spoločenstve sa v období medzi rokmi 1999 a 2000 znížili o 6 %, v roku 2001 stúpli o 9 percentuálnych bodov, v roku 2002 klesli o 12 percentuálnych bodov a v OV stúpli o 1 percentuálny bod. Pokles jednotkových predajných cien predstavoval v období medzi 1999 a OV celkovo 8 %. Tento pomerne nerovnomerný vývoj sa vysvetľuje ďalej uvedeným spôsobom:

(103)

Ceny sú ovplyvňované dvomi hlavnými javmi: výrobnými nákladmi („VN“) a ponukou a dopytom na trhu. Zatiaľ čo sa v období medzi 1999 a OV jednotkové predajné ceny znížili o 8 %, jednotkové výrobné náklady sa zvýšili o 2 %. Tento pomerne mierny vývoj nákladov zakrýva skok cien o 10 percentuálnych bodov pozorovaný v roku 2001, ktorý je oneskoreným dôsledkom zvýšenia cien surovín v roku 2000. Dve hlavné suroviny vo výrobe systémov grafitových elektród, a síce ropný koks a uhoľný decht, tvoria približne 34 % celkových výrobných nákladov. Elektrická energia, ktorej cena taktiež veľmi úzko súvisí s kolísaním cien ropy, predstavuje ďalších 13 % celkových výrobných nákladov. Tieto tri kľúčové položky v nákladoch, spolu s cenou priamo ovplyvňovanou zmenami cien ropy, tvoria takmer 50 % celkových výrobných nákladov na výrobu podobného výrobku. Keďže sa ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva nemohli vyrovnať zvýšeniam vo výrobných nákladoch kvôli stlačeniu cien spojenému so subvencovanými dovozmi, ziskovosť priemyselného odvetvia Spoločenstva klesla;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Jednotková cena na trhu ES (EUR/tonu)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené (80))

Index (1999 = 100)

100

94

103

91

92

Jednotkové VN (EUR/tonu)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené (80))

Index (1999 = 100)

100

101

111

101

102

l)   Faktory ovplyvňujúce ceny Spoločenstva

(104)

Vyšetrovanie ukázalo, že ceny subvencovaných dovozov boli v OV o 6 až 12 % nižšie než priemerné znížené predajné ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva (pozri uvedené úvodné ustanovenie (86)). Avšak, na základe skúmania jednotlivých druhov sa zistilo, že v niektorých prípadoch boli ceny ponúknuté príslušnými vyvážajúcimi výrobcami podstatne nižšie ako uvedený priemerný predaj priemyselného odvetvia Spoločenstva za znížené ceny. Kombinácia tohto predaja za znížené ceny stanoveného vo väčšej miere individuálne pre každý druh výrobku, spolu s rastúcim podielom na trhu pripadajúcim na subvencované dovozy, určite ovplyvnili ceny na vnútornom trhu priemyselného odvetvia Spoločenstva;

m)   Ziskovosť a návratnosť investícií

(105)

Počas skúmaného obdobia sa ziskovosť predaja vlastnej produkcie nespriazneným zákazníkom v Spoločenstve, ako funkcia čistého predaja pred zdanením, znížila o 50 % v roku 2000, o ďalšie 3 percentuálne body v roku 2001, o ďalších 18 percentuálnych bodov v roku 2002 a nakoniec opäť získala 4 percentuálne body počas OV. V období medzi rokom 1999 a OV dosahuje pokles ziskovosti 66 %, t.j. od rozpätia 12 až 15 % v roku 1999 do rozpätia 3 až 6 % v OV;

(106)

Návratnosť investícií (ROI), vyjadrená ako zisk v percentách zo zostatkovej hodnoty investícií, sa v priebehu celého skúmaného obdobia všeobecne vyvíjala v súlade s uvedeným trendom ziskovosti. V roku 2000 poklesla o 34 %, v roku 2001 o 23 percentuálnych bodov, v roku 2002 o 26 percentuálnych bodov a v OV o ďalších 8 percentuálnych bodov. V porovnaní so situáciou, ktorá prevládala v roku 1999, ROI klesla v OV o približne 90 %, t.j. od rozpätia 45 až 55 % v roku 1999 do rozpätia 3 až 10 % v OV;

(107)

Komisia určila vplyv uvedeného vyradenia zariadenia z prevádzky (pozri uvedené úvodné ustanovenie (94)) na celkovú ziskovosť priemyselného odvetvia Spoločenstva počas OV. Zistilo sa, že ziskovosť priemyselného odvetvia Spoločenstva by bola v roku 2002 vyššia o 0,8 percentuálnych bodov a v OV o 0,5 percentuálnych bodov, čo by nebolo podstatne zmenilo trend ziskovosti od roku 1999;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Ziskovosť predaja ES nespriazneným zákazníkom (v % čistého predaja)

nemôžu byť uverejnené (pozri úvodné ustanovenie (80))

Index (1999 = 100)

100

51

48

30

34

ROI (zisk v % zostatkovej hodnoty investícií)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (80))

Index (1999 = 100)

100

66

43

17

9

Ziskovosť predaja ES nespriazneným zákazníkom (v % čistého predaja) bez vyradenia zariadenia z prevádzky

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (80))

Index (1999 = 100)

100

51

48

35

39

n)   Peňažný tok a schopnosť navýšiť kapitál

(108)

Čistý peňažný tok z výrobných činností klesol v roku 2000 o 40 %, v roku 2001 sa opäť zvýšil o 24 percentuálnych bodov, v roku 2002 opäť klesol o 12 percentuálnych bodov a v OV klesol o ďalších 7 percentuálnych bodov. Peňažný tok bol o 35 % nižší v OV ako na začiatku skúmaného obdobia;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Peňažný tok (v tis. EUR)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené (80))

Index (1999 = 100)

100

60

84

72

65

(109)

Obidvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, boli v 90. rokoch pokutovaní rôznymi národnými a regionálnymi orgánmi pre hospodársku súťaž vo svete za stanovenie cien a rozdelenie trhu. Okrem týchto pokút museli títo dvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, hradiť ďalšie výdavky spojené, na jednej strane, so súdnymi konaniami so zákazníkmi a akcionármi v USA a Kanade na základe skupinovej žaloby a na strane druhej s financovaním týchto mimoriadnych výdavkov. V dôsledku toho sa zadĺženosť týchto dvoch skupín dramaticky zvýšila a ich trieda úverovej schopnosti a schopnosť navýšiť kapitál sa zhoršili. Praktickým dôsledkom tejto situácie je, že bez zohľadnenia protitrustových súvislostí nie je možné jasne posúdiť schopnosť navýšiť kapitál, ktorý by bol obmedzený na rozsah sektora vyrábajúceho a predávajúceho podobný výrobok. Avšak, uvedené zhromaždené dôkazy týkajúce sa ziskovosti, ROI a peňažného toku a ďalej uvedené dôkazy vo vzťahu k investíciám, ktoré sú relevantné len pre podobný výrobok, a vo vzťahu ku ktorým boli akékoľvek účinky tohto správania narušujúceho hospodársku súťaž dôsledne odstránené, možno určite považovať za priťažujúci prvok uvedenej, už aj tak napätej finančnej situácie;

o)   Investície

(110)

Ročné investície priemyselného odvetvia Spoločenstva do príslušného výrobku sa v období medzi rokom 1999 a OV znížili o približne 50 %. Konkrétne, v roku 2000 klesli o 27 %, v roku 2001 opäť stúpli o 4 percentuálne body, v roku 2002 opäť klesli o 18 percentuálnych bodov a počas OV klesli o ďalších 8 percentuálnych bodov;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Čisté investície (v tis. EUR)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené (80))

Index (1999 = 100)

100

73

77

59

51

p)   Veľkosť rozpätia vyrovnávacích opatrení

(111)

Pokiaľ ide o vplyv veľkosti skutočného rozpätia subvencovania na priemyselné odvetvie Spoločenstva, vzhľadom na objem a ceny dovozov z príslušnej krajiny, tento vplyv nie je možné považovať za zanedbateľný;

q)   Prekonanie vplyvov minulého subvencovania alebo dumpingu

(112)

Keďže chýbajú akékoľvek informácie o existencii subvencovania alebo dumpingu pred situáciou, ktorá je posudzovaná v rámci tohto konania je táto otázka považovaná za irelevantnú;

5.   ZÁVER O UJME

(113)

V období medzi rokom 1999 a OV sa objem subvencovaných dovozov príslušného výrobku s pôvodom v Indii výrazne zvýšil o 76 % a ich podiel na trhu Spoločenstva sa zvýšil o 3,4 percentuálnych bodov. Priemerné ceny subvencovaných dovozov z Indie boli počas skúmaného obdobia trvale nižšie ako priemerné ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva. Navyše, ceny dovozov z príslušnej krajiny boli počas OV nižšie ako ceny v priemyselnom odvetví Spoločenstva. Na základe váženého priemeru bolo zníženie cien v OV v priemere približne 6 až 12 %, zatiaľ čo na základe individuálnych druhov výrobkov bolo v niektorých prípadoch zníženie cien výrazne vyššie;

(114)

Zistilo sa, že v skúmanom období došlo k zhoršeniu situácie v priemyselnom odvetví Spoločenstva. V období medzi rokom 1999 a OV bol vývoj prakticky všetkých ukazovateľov ujmy negatívny: objem výroby klesol o 1 %, kapacita výroby klesla o 9 %, objem predaja v Spoločenstve sa znížil o 1 % a priemyselné odvetvie Spoločenstva stratilo 6,3 percentuálnych bodov podielu na trhu. Jednotková predajná cena klesla o 8 %, zatiaľ čo jednotkové výrobné náklady sa zvýšili o 2 %, ziskovosť klesla o 66 %, návratnosť investícií a peňažný tok z výrobných nákladov sprevádzal rovnaký negatívny trend. Zamestnanosť sa znížila o 17 %, investície poklesli o 50 %;

(115)

Niektoré ukazovatele zaznamenali zjavný pozitívny vývoj: počas skúmaného obdobia sa mzdy zvýšili o 13 %, čo možno považovať za normálnu mieru zvýšenia a produktivita sa zvýšila o 19 %. Spolu s vyššie uvedeným znížením zamestnanosti posledne menované ukazovatele poukazujú na úsilie vynaložené priemyselným odvetvím Spoločenstva v záujme zachovania konkurencieschopnosti napriek konkurencii subvencovaných dovozov z Indie;

(116)

Vzhľadom na uvedené sa predbežne uzatvára, že priemyselné odvetvie Spoločenstva utrpelo značnú ujmu v zmysle článku 8 základného nariadenia;

F.   PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

1.   ÚVOD

(117)

V súlade s článkom 8 odseky 6 a 7 základného nariadenia Komisia skúmala, či subvencované dovozy spôsobili priemyselnému odvetviu Spoločenstva ujmu v miere, ktorá umožňuje označiť ju ako značnú ujmu. Známe faktory, iné ako subvencované dovozy, ktoré mohli v rovnakom čase spôsobovať ujmu priemyselnému odvetviu Spoločenstva, sa taktiež posudzovali s cieľom zabezpečiť, aby možná ujma spôsobená týmito inými faktormi nebola prisudzovaná subvencovaným dovozom;

2.   ÚČINKY SUBVENCOVANÝCH DOVOZOV

(118)

Značný nárast objemu subvencovaných dovozov o 76 % v období medzi rokom 1999 a OV a jemu zodpovedajúcemu podielu na trhu Spoločenstva, t.j. o približne 3,5 percentuálnych bodov, rovnako ako aj zistený predaj za znížené ceny (v priemere približne 6 až 12 % počas OV) sa časovo zhodovali so zhoršením hospodárskej situácie priemyselného odvetvia Spoločenstva. Počas rovnakého obdobia zaznamenalo priemyselné odvetvie stratu v objeme predaja (- 1 %), v podieloch na trhu (- 6,3 percentuálnych bodov) a zhoršenie ziskovosti (- 8,7 percentuálnych bodov). Na tento vývoj treba hľadieť na pozadí rastúceho trhu Spoločenstva počas rokov 1999-OV. Navyše, počas celého skúmaného obdobia boli subvencované ceny nižšie ako ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva a vyvíjali na ne tlak. Výsledný pokles cien priemyselného odvetvia Spoločenstva (o 8 %) v čase, keď sa výrobné náklady zvýšili o takmer 2 %, spôsobil pozorovaný pokles v ziskovosti. Predbežne sa teda usudzuje, že subvencované dovozy mali značný negatívny vplyv na situáciu priemyselného odvetvia Spoločenstva;

3.   ÚČINKY ĎALŠÍCH FAKTOROV

a)   Pokles dopytu spojený so spomalením zaznamenaným na trhu s oceľou

(119)

Dve zúčastnené strany tvrdili, že akákoľvek ujma pociťovaná priemyselným odvetvím Spoločenstva bola spojená s poklesom zaznamenaným hlavným spotrebiteľom podobného výrobku, a síce oceliarskym priemyslom, ktorý nastal v roku 2001 a začiatkom roku 2002;

(120)

(1)Pokles zaznamenaný oceliarskym priemyslom v rokoch 2001-2002 je uznaný a je skutočne potvrdený trendom spotreby príslušného výrobku a podobného výrobku, ktorá dosiahla vrchol v roku 2000 a následne klesla tak v roku 2001, ako aj v roku 2002. Skutočne, ziskovosť priemyselného odvetvia Spoločenstva v rokoch 2000 až 2002 neustále klesala. Avšak tento argument určite nie je relevantný vo vzťahu k roku 2000, počas ktorého nemohlo priemyselné odvetvie Spoločenstva profitovať zo vzostupu trhu s oceľou, čo ukazujú veľké poklesy predajnej ceny a ziskovosti pozorované v tomto roku. Na rozdiel od toho, v tom istom roku sa objem dovozov z Indie prudko zvýšil o 45 % a ich podiel na trhu stúpol o 1,5 percentuálneho bodu. Treba si tiež všimnúť, že spotreba bola od roku 2000 do OV výrazne nad úrovňou roku 1999. Pokles v oceliarskom priemysle sa teda nepremietol do celkového zníženého dopytu po príslušnom výrobku a podobnom výrobku, hoci pozoruhodná úroveň roku 2000 nebola v nasledujúcich rokoch zjavne dosiahnutá. Dočasne sa preto uzatvára, že pokles dopytu spojený so spomalením na trhu s oceľou neposkytuje uspokojujúce vysvetlenie ujmy pociťovanej priemyselným odvetvím Spoločenstva a k ujme utrpenej priemyselným odvetvím Spoločenstva prispel iba vo veľmi malej miere, ak vôbec. Tento vplyv nebol teda taký, aby zmenil dočasné zistenie, že existuje skutočná a podstatná príčinná súvislosť medzi subvencovanými dovozmi z príslušnej krajiny a značnou ujmou utrpenou priemyselným odvetvím Spoločenstva;

b)   Návrat k bežným podmienkam hospodárskej súťaže po odstránení kartelu

(121)

Viaceré zúčastnené strany tvrdili, že akákoľvek ujma pociťovaná zo strany priemyselného odvetvia Spoločenstva bola iba dôsledkom návratu k bežným podmienkam hospodárskej súťaže na trhu systémov grafitových elektród v Spoločenstve. Presnejšie, uvedené strany pripisujú pokles cien a ziskovosti priemyselného odvetvia Spoločenstva od roku 1999 faktu, že na začiatku boli umelo vysoké z dôvodu existencie kartelu;

(122)

V rozhodnutí 2002/271/ES z 18. júla 2001 Komisia (5) konštatovala, že dvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, boli spolu s ostatnými výrobcami v období medzi májom 1992 a marcom 1998 členmi kartelu. OV stanovené v tomto antisubvenčnom konaní pokrýva obdobie od 1. apríla 2002 do 31. marca 2003, zatiaľ čo časové obdobie relevantné pre posúdenie trendov ujmy pokrýva obdobie so začiatkom 1. januára 1999 do konca OV. Odobie OV, ako aj skúmané obdobie sa teda situujú do podstatne neskoršieho obdobia, ako je obdobie činnosti kartelu. Vyšetrovaním sa zistilo, že napriek existencii rôznych druhov dohôd a zmlúv sú najväčšie objemy transakcií bežne kryté ročnou zmluvou, ktorá pre istý počet dodávok zaručuje stanovenú cenu počas celého roka.Rokovania o ročných zmluvách sa bežne uskutočňujú v októbri-novembri roku, ktorý predchádza vstupu zmluvy do platnosti. Vyšetrovaním sa zistilo, že v období rokov 1998 až 1999 pokrývali ročné zmluvy približne 40 % transakcií, šesťmesačné zmluvy pokrývali približne 35 % a trojmesačné zmluvy alebo jednorázové objednávky pokrývali približne 25 % transakcií. Dlhodobé zmluvy (napr. trojročné zmluvy) sa začali presadzovať pomerne nedávno a v rokoch 1997-98 boli málo početné, ak nie úplne neexistujúce, ako by sa logicky dalo očakávať na trhu, ktorý charakterizovali vysoké ceny.Zistilo sa, že prakticky všetky skutočne fakturované a zaplatené transakcie v roku 1999, ako aj nasledujúce ceny posudzované podľa uvedených úvodných ustanovení (102) a (103) vyplývajú z dohôd uzavretých medzi predávajúcimi a kupujúcimi po období, počas ktorého bolo zistené stanovenie cien a rozdelenie trhov;

(123)

Uvedený argument potvrdzuje aj to, že rovnaké zúčastnené strany upozornili Komisiu na vývoj cien elektród s veľkým priemerom (t.j. s priemerom väčším než 700 mm), segmentu, ktorý údajne nie je pokrytý indickými vyvážajúcimi výrobcami. Vyšetrovaním sa zistilo, že hoci títo dvaja indickí vyvážajúci výrobcovia nevyvážali počas OV do Spoločenstva tento sortiment výrobku, rozvíjali svoju technickú spôsobilosť na výrobu tohto sortimentu výrobku. Vyšetrovaním sa ďalej zistilo, že ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva pre tento konkrétny sortiment výrobku klesli v období medzi rokom 1999 a OV pomerne viac ako priemerné ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva pre podobný výrobok posudzovaný ako celok. Tento sortiment výrobku predstavuje obmedzený podiel, približne 8 %, z celkového objemu predaja podobného výrobku priemyselným odvetvím Spoločenstva na trhu Spoločenstva. Tento konkrétny trhový segment má dve charakteristiky. Po prvé, ide o pomerne mladý a rastúci trh, čo znamená, že tento trh sa v období od roku 1999 do OV stal viac a viac konkurencieschopným. Po druhé, charakterizuje ho prítomnosť veľmi malého množstva veľkých zákazníkov, ktorí taktiež nakupujú elektródy s malým priemerom. Logicky by sa dalo očakávať, že títo väčší ako priemerní spotrebitelia používajú svoju vplyvnú kúpnu silu na získanie väčších zliav, ako by získal „bežný“ spotrebiteľ. Cenový trend tohto konkrétneho segmentu je preto z dôvodu rastúcej prevahy uvedených veľkých spotrebiteľov narušený. Nakoniec, hoci indickí výrobcovia nevyvážali tento sortiment výrobku počas OV pravidelne, vyšetrovaním sa zistili indické cenové ponuky pre tento sortiment výrobku, ktoré použili zákazníci v Spoločenstve ako ďalší nástroj vyjednávania v svojich rokovaniach s priemyselným odvetvím Spoločenstva;

(124)

Komisia od priemyselného odvetvia žiadala a získala dlhodobé cenové rady (od polovice 80. rokov) týkajúce sa reprezentatívneho predaja podobného výrobku na trhu Spoločenstva. Tieto rady ukazujú, že ceny sa postupne zvyšovali počas 90. rokov a dosiahli vrchol v roku 1998. V období medzi rokmi 1998 a 1999 bol pozorovaný prudký pokles cien o 14 %, čo jasne odráža koniec obdobia stanovenia cien a rozdelenia trhov;

(125)

Navyše, argument návratu k bežným podmienkam hospodárskej súťaže po odstránení kartelu neposkytuje žiadne vysvetlenie straty podielu na trhu pociťovaného priemyselným odvetvím Spoločenstva od roku 1999 do OV, čo je v symetrickom protiklade so získaním podielu na trhu zo strany subvencovaných dovozov. Z vyššie uvedeného vyplýva, že návrat k bežným podmienkam hospodárskej súťaže po odstránení kartelu by mohol len čiastočne vysvetliť trend spôsobujúci ujmu priemyselnému odvetviu Spoločenstva, a že jeho vplyv následne nebol taký, aby zmenil dočasné zistenie, že existuje skutočná a podstatná príčinná súvislosť medzi subvencovanými dovozmi z príslušnej krajiny a značnou ujmou, ktorú utrpelo priemyselné odvetvie Spoločenstva;

c)   Výsledky iných výrobcov Spoločenstva

(126)

Na tomto vyšetrovaní nespolupracoval žiaden ďalší výrobca Spoločenstva, ktorý nepatrí do priemyselného odvetvia Spoločenstva. Musí sa však poznamenať, že jeden z dvoch ďalších známych výrobcov Spoločenstva sa stal insolventným a prestal od novembra 2002 vyrábať (pozri uvedené úvodné ustanovenie (77)). Na základe dostupných dôkazov sa objem predaja ostatných dvoch výrobcov v ES zvýšil z približne 15 000 ton v roku 1999 na približne 21 000 ton v roku 2002 a následne klesol na približne 19 000 ton počas OV. Ich podiel na trhu stúpol z 12,5 % v roku 1999 na 16,6 % v roku 2002 a následne klesol na 14,4 % počas OV. Keby bolo vyšetrovanie pokrylo rok 2003 ako celok, podiel jediného zostávajúceho výrobcu Spoločenstva na trhu by bol 9,7 %. Hoci je pravda, že ostatní dvaja výrobcovia Spoločenstva získali 1,9 percentuálnych bodov podielu na trhu v období medzi rokmi 1999 a OV, fakt, že jeden výrobca sa stal insolventným naznačuje existenciu ujmy v priemyselnom odvetví Spoločenstva. Dočasne sa preto uzatvára, že výsledky iných výrobcov Spoločenstva prispeli len vo veľmi malej miere, ak vôbec, k ujme, ktorú utrpelo priemyselné odvetvie Spoločenstva, a že ich vplyv nebol taký, aby zmenil dočasné zistenie, že existuje skutočná a podstatná príčinná súvislosť medzi subvencovanými dovozmi z príslušnej krajiny a značnou ujmou, ktorú utrpelo priemyselné odvetvie Spoločenstva;

d)   Dovozy z iných tretích krajín

(127)

Podľa dostupných informácií vzrástol objem celkového dovozu podobného výrobku s pôvodom v iných tretích krajinách ako je India o 20 %, z približne 13 000 ton v roku 1999 na približne 15 000 ton počas OV, a ich trhový podiel vzrástol z 10,7 % v roku 1999 na 11,8 % počas OV. Vážené priemerné ceny CIF týchto dovozov poklesli od roku 1999 do OV o 8 %, z približne 2 400 EUR/tonu v roku 1999 na približne 2 200 EUR/tonu počas OV. Je nutné poznamenať, že ceny dovozov z iných tretích krajín ako je India zostali počas skúmaného obdobia podstatne vyššie ako ceny dovozov z príslušnej krajiny;

(128)

Taktiež sa zistilo, že iba dovozy s pôvodom v iných troch krajinách ako je India, t.j. z Japonska, Poľska a USA, mali počas OV podiel na trhu Spoločenstva väčší ako 1 %. Zistilo sa, že (i) trhový podiel Japonska sa zvýšil z 2,1 % v roku 1999 na 2,6 % počas OV, (ii) trhový podiel Poľska vzrástol z 3,3 % v roku 1999 na 4,4 % počas OV a že (iii) trhový podiel USA klesol z 5,3 % v roku 1999 na 4,7 % počas OV. Zdá sa, že dovozné ceny CIF Japonska a USA znižujú ceny odvetvia Spoločenstva, zatiaľ čo ceny dovozov s pôvodom v Poľsku sú vyššie ako ceny odvetví Spoločenstva. Navyše, dovozné ceny CIF týchto troch krajín boli vždy vyššie ako ceny príslušnej krajiny. K dispozícii nie sú ani žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že tieto dovozy sa uskutočnili za subvencované ceny;

(129)

Vyšetrovanie preukázalo, že dve zariadenia vyrábajúce podobný výrobok v Poľsku a vyvážajúce ho do Spoločenstva sú obe dcérskymi spoločnosťami jedného výrobcu Spoločenstva, ktorý je navrhovateľom. Z tohto dôvodu boli všetky vyššie uvedené objemy vývozu z Poľska počas OV uskutočnené v mene uvedeného výrobcu Spoločenstva. Vyšetrovanie ďalej preukázalo, že približne 40 % objemu podobného výrobku dovážaného z USA bolo v skutočnosti dovážaných iným výrobcom Spoločenstva, ktorý je navrhovateľom, za účelom konečného predaja v Spoločenstve. Nepreukázalo sa, že príslušný opätovný predaj spôsoboval ujmu iným výrobcom Spoločenstva, prípadne, že tieto dovozné činnosti boli uskutočňované na úkor vlastnej výroby v Spoločenstve. Títo dvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, vlastnia ďalšie zariadenia vyrábajúce podobný produkt v iných tretích krajinách, vyšetrovanie však preukázalo, že tieto objemy vývozu boli individuálne a kolektívne zanedbateľné, t.j. pod 1 % spotreby Spoločenstva;

(130)

Títo dvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, sú veľkými spoločnosťami pôsobiacimi na celosvetovej úrovni. Oblasť ich činnosti sa neobmedzuje len na samotné Spoločenstvo. Tieto spoločnosti nielen dovážajú určité obmedzené množstvo podobného výrobku za účelom konečného predaja v Spoločenstve, ale zo Spoločenstva aj vyvážajú podstatnú časť ich výroby v Spoločenstve. Odôvodnením týchto operácií je narastajúca tendencia špecializovať sa v zariadeniach na výrobu podľa rozmerov a akostných tried podobného výrobku. Priamym dôsledkom toho je, že obaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, sa musia pri určitých rozmeroch a akostných triedach uchýliť k dovozom zo zariadení sídliacich mimo ES za účelom doplnenia sortimentu výrobkov ponúkaných spotrebiteľom v Spoločenstve;

(131)

Vzhľadom na priemerné ceny, malý objem týchto dovozov, ich obmedzený trhový podiel a vyššie uvedené okolnosti vzťahujúce sa na sortiment výrobkov sa nepreukázalo, že dovozy z týchto tretích krajín, pochádzajúce buď zo zariadení, ktoré vlastnia výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, alebo z iných zariadení, prispeli k ujme priemyselnému odvetviu Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o trhový podiel, objem dopytu, zamestnanosť, investície, ziskovosť, návratnosť investícií a hotovostný tok;

(132)

Toto konanie bolo navyše vyhlásené za diskriminačné, pretože prehliadlo existenciu dovozov podobného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ČĽR), čo údajne dokazuje pomerne veľké množstvo dovozov z ČĽR uvedených pod kódom KN 8545 11 00. V prvom rade treba ale zdôrazniť, že kód KN 8545 11 00 nezahŕňa len daný výrobok a podobný výrobok, ale aj iné položky. Z tohto dôvodu je teda nevhodné vyvodzovať závery len na základe samotného vyššie uvedeného kódu KN. Osobitná pozornosť však bola tejto problematike venovaná počas overovania na mieste, v prevádzkových priestoroch spolupracujúcich odberateľov. Hoci viacero odberateľov vo svojich dotazníkoch uviedlo objemy podobného výrobku dovážaného z ČĽR, overovanie na mieste dokázalo, že žiadna z týchto čínskych elektród nezodpovedá parametrom definujúcim príslušný výrobok. Jedno z dvoch spotrebiteľských združení navyše vo svojom písomnom predloženom podaní jasne vyhlásilo, že ČĽR nebola v období od roku 1999 do OV v stave vyrábať a vyvážať podobný výrobok do Spoločenstva. Tento argument sa preto zamieta;

e)   Výsledky vývozu priemyselného odvetvia Spoločenstva

(133)

Poukazujúc na značný pokles vývozných cien priemyselného odvetvia Spoločenstva jedna zo zúčastnených strán tvrdila, že (i) tento pokles je náznakom absencie príčinnej súvislosti medzi subvencovanými dovozmi a ujmou, ktorú utrpelo priemyselné odvetvie Spoločenstva na trhu Spoločenstva, a že (ii) je to možné považovať za samospôsobenú ujmu;

(134)

Ako už bolo vyššie vysvetlené, títo dvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, pôsobia na celosvetovej úrovni. Na základe vyšetrovania sa zistilo, že priemyselné odvetvie Spoločenstva vyváža v objeme približne 15 % viac ako v Spoločenstve predáva. Začínajúc na úrovni približne 100 000 ton v roku 1999 vzrástol objem vývozu priemyselného odvetvia Spoločenstva v roku 2000 o 12 %, následne sa v roku 2001 znížil o 20 percentuálnych bodov, v roku 2002 o 2 percentuálne body vzrástol a o ďalších 6 percentuálnych bodov počas OV. Počas OV bol objem vývozu veľmi blízko úrovne zaznamenanej v roku 1999, a z tohto dôvodu nemôže byť vývoznej činnosti pripísaná žiadna strata úspor z veľkosériovej výroby. Na základe vyšetrovania sa zistilo, že medzi rokom 1999 a OV sa ceny vývozu znížili približne o 14 %. Bez ohľadu na iné faktory, ktoré by mohli zohrávať úlohu na úrovni svetového trhu, nemajú tieto pozorovania vo vzťahu k súčasnému konaniu žiaden význam, pretože toto konanie sa týka trhu Spoločenstva, a nie svetového trhu. Navyše je nutné poznamenať, že trend týkajúci sa ziskovosti, ktorý bol preskúmaný v rámci posúdenia ujmy, sa výlučne vzťahuje len na predaj z vlastnej výroby priemyselného odvetvia Spoločenstva v Spoločenstve. Hoci sa ziskovosť vývozu vyvíjala o niečo horšie ako ziskovosť predaja Spoločenstva, možno tento údaj vo vzťahu k súčasnému konaniu považovať taktiež za bezpredmetný. Z tohto dôvodu sa usudzuje, že vývozná činnosť nemohla žiadnym spôsobom prispieť k ujme priemyselnému odvetviu Spoločenstva;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Objem vývozu v tonách

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (80))

Index (1999 = 100)

100

112

91

93

99

Jednotková cena vývozu v EUR/tonu

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (80))

Index (1999 = 100)

100

96

102

88

86

4.   ZÁVERY TÝKAJÚCE SA PRÍČINNÝCH SÚVISLOSTI

(135)

Záverom treba povedať, že značná ujma spôsobená priemyselnému odvetviu Spoločenstva, ktoré medzi rokom 1999 a OV charakterizoval najmä pokles trhového podielu, pokles jednotkovej ceny predaja (o 8 %), nárast jednotkových výrobných nákladov o 2 %, následné zníženie ziskovosti, návratnosti investícií a hotovostného toku z operačných činností a pokles investícií a zamestnanosti, bola skutočne spôsobená príslušnými subvencovanými dovozmi;

(136)

Skutočne, vplyv poklesu dopytu súvisiaceho so spomalením na oceliarskom trhu, vplyv návratu k bežným podmienkam hospodárskej súťaže po odstránení kartelu, vplyv výkonu iných výrobcov Spoločenstva, vplyv dovozov z iných tretích krajín, ako aj vplyv výsledkov vývozu priemyselného odvetvia Spoločenstva možno považovať za takmer nejestvujúci, resp. veľmi obmedzený, a teda nie za vplyv, ktorý by viedol k zmene dočasného zistenia, že existuje skutočná a podstatná príčinná súvislosť medzi subvencovanými dovozmi z príslušnej tretej krajiny a značnou ujmou spôsobenou priemyselnému odvetviu Spoločenstva.

G.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

(138)

Komisia preskúmala, či i napriek záverom o subvencovaní, ujme a príčinných súvislostiach existujú presvedčivé dôvody, ktoré by viedli k záveru, že prijatie príslušných opatrení nie je v tomto konkrétnom prípade v záujme Spoločenstva. Z tohto dôvodu a podľa článku 31 odsek 1 základného nariadenia posúdila Komisia pravdepodobný dopad týchto opatrení na všetky zúčastnené strany.

1.   ZÁUJMY PRIEMYSELNÉHO ODVETVIA SPOLOČENSTVA

(139)

Priemyselné odvetvie Spoločenstva pozostáva z dvoch skupín spoločností, ktoré celkovo zahŕňajú deväť výrobných zariadení v rôznych krajinách Spoločenstva a 1 800 (1)osôb priamo zapojených do výroby, predaja a administratívy podobného výrobku. V dôsledku zavedených opatrení sa na trhu Spoločenstva dá očakávať nárast objemu predaja, ako aj predajných cien priemyselného odvetvia Spoločenstva. Ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva však s určitosťou neporastú o úroveň akéhokoľvek vyrovnávacieho cla, pretože hospodárska súťaž bude naďalej pretrvávať medzi výrobcami Spoločenstva, dovozmi z príslušnej krajiny uskutočňovanými za nesubvencované ceny, ako aj medzi dovozmi s pôvodom v iných tretích krajinách. Záverom sa očakáva, že nárast objemu výroby a predaja na jednej strane a ďalší pokles jednotkových nákladov na strane druhej, spojené s miernym nárastom cien, umožnia priemyselnému odvetviu Spoločenstva zlepšiť svoju finančnú situáciu;

(140)

Na druhej strane je pravdepodobné, že ak by sa antisubvenčné opatrenia nezaviedli, negatívny trend priemyselného odvetvia Spoločenstva by naďalej pretrvával. Priemyselné odvetvie Spoločenstva bude pravdepodobne naďalej pokračovať v strate trhového podielu a v zhoršovaní ziskovosti. To bude s najväčšou pravdepodobnosťou viesť k znižovaniu výroby a investícií, k zatvoreniu určitých výrobných kapacít a k ďalšiemu znižovaniu pracovných miest v Spoločenstve;

(141)

Záverom treba povedať, že zavedenie antisubvenčných opatrení by priemyselnému odvetviu Spoločenstva umožnilo prekonať dopad zisteného subvencovania spôsobujúceho ujmu;

2.   ZÁUJEM NESPRIAZNENÝCH DOVOZCOV/OBCHODNÍKOV V SPOLOČENSTVE

(142)

Počas OV doviezli dvaja spolupracujúci dovozcovia približne 20 % objemu celkového dovozu ES príslušného výrobku s pôvodom v príslušnej krajine Zo spolupráce dvoch indických vyvážajúcich výrobcov sa ukazuje, že dovozcovia/obchodníci v Spoločenstve (t.j. dvaja uvedení spolupracujúci dovozcovia na jednej strane a nespolupracujúci dovozcovia/obchodníci na strane druhej) predstavuju približne 40 % objemu celkového dovozu ES príslušného výrobku s pôvodom v Indii;

(143)

V prípade, ak budú vyrovnávacie opatrenia zavedené, je možné, že dôjde k poklesu objemu dovozov s pôvodom v príslušnej krajine. Taktiež sa nedá vylúčiť, že by zavedenie antisubvenčných opatrení mohlo vyústiť do mierneho nárastu cien príslušného výrobku v Spoločenstve, a týmto spôsobom ovplyvniť hospodársku situáciu dovozcov/obchodníkov. Pokiaľ ide o dvoch spolupracujúcich dovozcov, obchodná činnosť súvisiaca s obchodovaním s príslušným výrobkom s pôvodom v Indii predstavuje približne 40 % ich celkového obratu. Čo sa týka pracovnej sily, 4 z celkového počtu 10 zamestnancov sú do obchodovania s príslušným výrobkom s pôvodom v Indii priamo zapojení. Vplyv nárastu dovoznej ceny príslušného výrobku na samotných dovozcov bude taktiež závisieť od ich schopností preniesť ho ďalej na svojich zákazníkov.. Nízky podiel príslušného výrobku na celkových nákladoch odberateľov (pozri ďalej uvedené úvodné ustanovenie (147)) by mohlo dovozcom tiež uľahčiť preniesť akékoľvek zvýšenie cien na odberateľov;

(144)

Na tomto základe sa predbežne uzatvára, že zavedenie antisubvenčných opatrení nebude mať pravdepodobne vážny negatívny vplyv na situáciu dovozcov v Spoločenstve;

3.   ZÁUJMY SPOTREBITEĽSKÉHO PRIEMYSLU

(145)

Hlavným spotrebiteľským priemyslom, ktoré predstavuje približne 80 % celkovej spotreby ES príslušného a podobného výrobku, je odvetvie elektrickej ocele. Počas OV spotrebovalo osem spolupracujúcich konečných spotrebiteľov približne 27 % objemu celkového dovozu ES príslušného výrobku s pôvodom v príslušnej krajine, ktorý bol dovážaný buď priamo od dvoch indických vyvážajúcich výrobcov alebo prostredníctvom dovozcov/obchodníkov. Zo spolupráce dvoch indických vyvážajúcich výrobcov sa ukazuje, že koneční odberatelia v Spoločenstve (t.j. osem vyššie uvedených spolupracujúcich odberateľov na jednej strane a nespolupracujúcich odberateľov na strane druhej) predstavujú približne 56 % objemu celkového priameho dovozu ES príslušného výrobku s pôvodom v Indii. Zostávajúca časť (4 %) bola dovezená priemyselným odvetvím Spoločenstva;

(146)

Spolupracujúci odberatelia tvrdia, že zavedenie antisubvenčných opatrení by malo nepriaznivý vplyv na ich finančnú situáciu, a to tak priamo, prostredníctvom zvýšených cien ich spotreby s pôvodom v Indii, ako aj nepriamo, prostredníctvom pravdepodobného zvýšenia cien zavedeného výrobcami Spoločenstva na pokrytie ich podielu spotreby s pôvodom od výrobcov Spoločenstva;

(147)

Vyšetrovanie ukázalo, že spotreba príslušného a podobného výrobku predstavuje v priemere 1 % celkových výrobných nákladov spolupracujúcich odberateľov. Pravdepodobný vplyv nákladov na odberateľov je nasledujúci: v prípade, ak sa vyrovnávacie opatrenia budú uplatňovať, môže dôjsť k nárastu výrobných nákladov odberateľov od 0,15 % (vychádzajúc z najhoršieho scenára, pri ktorom by sa ceny príslušného a podobného výrobku zvýšili bez ohľadu na ich pôvod o výšku cla) do 0,03 % (zvýšenie cien má vplyv len na spotrebu s pôvodom v Indii). Po zohľadnení všetkých faktorov sa odhaduje, že skutočný výsledok je pravdepodobne uprostred týchto dvoch scenárov, a to z nasledujúcich dôvodov. Priemyselné odvetvie Spoločenstva môže svoje ceny do určitej miery zvýšiť, ale pravdepodobne taktiež využije uvoľnenie cenového tlaku, aby prostredníctvom konkurencieschopnej cenotvorby vo vzťahu k indickým cenám, opätovne získalo stratený trhový podiel. Voľné kapacity existujú a opätovný návrat k spravodlivým a výnosnejším trhovým podmienkam by určite zvýšil potenciálne dodávky akéhokoľvek pôvodu a podporil nové investície. Navyše, okolo 15 % spotreby EÚ pochádza od alternatívnych dodávateľov (t.j. iných výrobcov Spoločenstva a dovozov z iných tretích krajín ako je India). Z tohto dôvodu je nepravdepodobné, že dôjde k všeobecnému zvýšeniu cien. Nakoniec, mohlo by byť možné preniesť aspoň časť uvedeného, veľmi obmedzeného pravdepodobného vplyvu na výrobné náklady odberateľov na zákazníkov na nižších úrovniach, čo by vyústilo do ešte menšieho konečného vplyvu na zisky odberateľov;

(148)

Spolupracujúci odberatelia taktiež namietajú voči zavedeniu vyrovnávacích opatrení, pretože takéto opatrenia by vybudovali prekážky pre súťažný trh, a de facto napomohli obnoveniu kartelu, odhaleného Komisiou v roku 2001;

(149)

Dvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, ktorí boli od mája 1992 do marca 1998 členmi kartelu, boli v roku 2001 Komisiou pokutovaní. Vyšetrovanie potvrdilo, že dvaja výrobcovia tvoriaci priemyselné odvetvie Spoločenstva upustili od svojho predchádzajúceho správania týkajúceho sa stanovenia cien a rozdelenia trhov, a toto nikto neposudzuje. V tejto situácii je potrebné obnoviť súťaž za rovnakých podmienok, narušenú nekalými obchodnými praktikami indických vývozcov. Cieľom antisubvenčných opatrení nie je zastaviť prístup dovozov z príslušnej krajiny do Spoločenstva, ale odstrániť vplyv narušených trhových podmienok, vyplývajúcich z existencie subvencovaných dovozov. Obnovenie spravodlivých trhových podmienok bude osožné nielen pre výrobcov Spoločenstva, ale aj pre alternatívne zdroje dodávok, akými sú napríklad nesubvencované dovozy. Skutočnosť, že priemyselné odvetvie Spoločenstva bolo v rokoch 1992 až 1998 členom kartelu, by ho podľa základného nariadenia nemala zbaviť práva na získanie pomoci proti nekalým trhovým praktikám;

(150)

Vzhľadom na tieto závery sa môže predbežne uzavrieť, že zavedenie antisubvenčných opatrení (i) nebude mať pravdepodobne vážny vplyv na finančnú situáciu odberateľov, a (ii) nebude mať pravdepodobne žiaden negatívny vplyv na celkovú situáciu týkajúcu sa hospodárskej súťaže na trhu Spoločenstva;

4.   ZÁVER TÝKAJÚCI SA ZÁUJMOV SPOLOČENSTVA

(151)

Od zavedenia príslušných opatrení možno očakávať, že priemyselnému odvetviu Spoločenstva poskytnú príležitosť opätovne získať stratený podiel na predaji a na trhu a zlepšiť svoju ziskovosť. Na druhej strane, s ohľadom na zhoršujúcu sa situáciu priemyselného odvetvia Spoločenstva existuje riziko, že pri neprítomnosti príslušných opatrení môžu určití výrobcovia Spoločenstva zatvoriť svoje výrobné zariadenia a prepustiť časť svojej pracovnej sily. Hoci niektoré negatívne vplyvy pravdepodobne vyústia do poklesu dovážaných objemov a mierneho nárastu cien pre dovozcov/obchodníkov a pre odberateľov, ich mieru možno obmedziť opakovaným prenosom zvýšenia na zákazníkov na nižších úrovniach. Na základe spomenutého sa predbežne uzatvára, že neexistujú žiadne presvedčivé dôvody, aby sa opatrenia v tomto konkrétnom prípade nezaviedli, a že uplatňovanie opatrení by nebolo proti záujmom Spoločenstva;

H.   NÁVRH NA DOČASNÉ VYROVNÁVACIE OPATRENIA

(152)

Vzhľadom na závery o subvencovaní, ujme, príčinných súvislostiach a záujme Spoločenstva, ku ktorým sa dospelo, je potrebné prijať dočasné opatrenia s cieľom zabrániť ďalšej ujme priemyselnému odvetviu Spoločenstva spôsobenej subvencovanými dovozmi;

1.   ÚROVEŇ ODSTRÁNENIA UJMY

(153)

Úroveň dočasných vyrovnávacích opatrení by mala byť postačujúca na odstránenie ujmy priemyselnému odvetviu Spoločenstva spôsobenej subvencovanými dovozmi, bez prekročenia zisteného rozpätia subvencie. Pri vypočítavaní výšky cla potrebného na odstránenie vplyvu subvencovania spôsobujúceho ujmu sa usúdilo, že akékoľvek opatrenia by mali priemyselnému odvetviu Spoločenstva umožniť nadobudnúť zisk pred zdanením, ktorý by sa mohol dosiahnuť za bežných podmienok hospodárskej súťaže, t.j. bez existencie subvencovaných dovozov;

(154)

Na základe dostupných informácií sa predbežne zistilo, že ziskové rozpätie 9,4 % obratu sa môže považovať za primeranú úroveň, ktorá by sa od priemyselného odvetvia Spoločenstva mohla očakávať v prípade absencie subvencovania spôsobujúceho ujmu. Výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, vyhlásili, že v prípade absencie subvencovaných dovozov by mohli očakávať ziskové rozpätie 10 % až 15 %. Na základe vyšetrovania sa zistilo, že priemyselné odvetvie Spoločenstva dosiahlo v roku 1999, keď bol trhový podiel subvencovaných dovozov na svojom minime, zisk v rozpätí od 12 % až 15 % obratu (pozri uvedené úvodné ustanovenie (105). Komisia skúmala, či trhové podmienky v roku 1999 možno považovať za reprezentatívne bežné podmienky trhu pre príslušný produkt. Toto vyšetrovanie preukázalo, že opätovný návrat k bežným podmienkam hospodárskej súťaže po ukončení obdobia stanovenia cien a rozdelení trhov malo vplyv na ceny, a že cena kľúčových surovín od roku 1999 do OV podstatne vzrástla. Vzhľadom na tieto okolnosti sa usudzuje, že neexistovala žiadna pravdepodobnosť, aby priemyselné odvetvie Spoločenstva dosiahlo počas OV ziskovosť v rozpätí od 12 % do 15 %. Nakoniec, Komisia preskúmala štatistiku účtovnej súvahy spoločnosti podľa sektorov, zozbieranú centrálnymi bankami Nemecka, Francúzska, Talianska, Japonska a USA. Databázu s týmito údajmi udržuje Komisia. Vyšetrovanie ukázalo, že spoločnosti patriace pod najbližší dostupný sektor vo vyššie uvedených, priemyselne najrozvinutejších krajinách sveta dosiahli v roku 2002 v priemere zisk pred mimoriadnymi položkami 9,4 % Vzhľadom na všetky okolnosti a činitele Komisia predpokladá, že 9,4 % je primeraný zisk, ktorý by priemyselné odvetvie Spoločenstva mohlo dosiahnuť v prípade absencie subvencovaných dovozov;

(155)

Nevyhnutné zvýšenie cien sa potom určilo na základe porovnania váženého priemeru dovozných cien jednotlivých transakcií, ktoré boli stanovené pre výpočty zníženia cien, s cenou podobného výrobku nespôsobujúcou ujmu, ktorý priemyselné odvetvie Spoločenstva predáva na trhu Spoločenstva. Cena nespôsobujúca ujmu sa dosiahla upravením predajnej ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva, s cieľom odzrkadliť vyššie uvedené ziskové rozpätie. Každý rozdiel vyplývajúci z tohto porovnania sa následne vyjadril ako percento z celkovej dovoznej hodnoty CIF;

(156)

Uvedené porovnanie cien ukázalo nasledujúce rozpätie ujmy:

Graphite India Limited (GIL), Kalkatta

20,3 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhopal a Nasik

12,8 %

2.   DOČASNÉ OPATRENIA

(157)

Vzhľadom na uvedené sa usudzuje, že predbežné vyrovnávacie clo by sa malo zaviesť na úrovni zisteného rozpätia subvencie, nemalo by však byť vyššie ako rozpätie ujmy, vypočítané v súlade s článkom 12 odsek 1 základného nariadenia;

3.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

(158)

V záujme správneho úradného postupu by sa malo stanoviť obdobie, v rámci ktorého zúčastnené strany, ktoré sa prihlásili v rámci časovej lehoty stanovenej v oznámení o začatí, môžu písomne oznámiť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie. Navyše je potrebné uviesť, že zistenia týkajúce sa zavedenia ciel vykonané na účely tohto nariadenia sú predbežné, a v prípade akéhokoľvek konečného cla môže dôjsť k ich opätovnému prehodnoteniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa zavádza dočasné vyrovnávacie clo na dovozy grafitových elektród používaných v elektrických oblúkových peciach, so zdanlivou hustotou 1,65 g/cm3 alebo vyššou a elektrickým odporom 6.0 μΩ.m alebo nižším, spadajúcich pod kód KN ex 8545 11 00 (kód TARIC 8545110010) a na vsuvky používané pre takéto elektródy, spadajúce pod kód KN ex 8545 90 90 (kód TARIC 8545909010), s pôvodom v Indii a dovážané spolu alebo oddelene;

2.   Sadzba dočasného vyrovnávacieho cla uplatniteľného na čistú cenu Spoločenstva s franko hranicou pred preclením, je pre výrobky vyrobené spoločnosťami v Indii, uvedenými ďalej, nasledujúca:

Spoločnosť

Dočasné clo

Dodatočný kód TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

14,6 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

12,8 %

A531

Všetky ostatné

14,6 %

A999

3.   Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

4.   Uvoľnenie vyššie uvedeného výrobku do voľného obehu v Spoločenstve podlieha ustanoveniu o záruke vo výške dočasného cla.

Článok 2

Bez toho aby bol dotknutý článok 30 nariadenia Rady (ES) č. 2026/97 môžu zúčastnené strany požiadať o zverejnenie podstatných údajov a okolností, na základe ktorých došlo k prijatiu tohto nariadenia; oznámiť svoje stanoviská písomnou formou a požiadať o vypočutie Komisiou do 15 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Podľa článku 31 odsek 4 nariadenia Rady (ES) č. 2026/97 môžu zúčastnené strany vyjadriť svoje pripomienky k uplatňovaniu tohto nariadenia v období jedného mesiaca od dátumu nadobudnutia jeho účinnosti.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Článok 1 tohto nariadenia sa bude uplatňovať počas obdobia štyroch mesiacov.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 19. mája 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 197, 21.8.2003, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 197, 21.8.2003, s. 2.

(5)  Ú. v. ES L 100, 16.4.2002, s. 1.


20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/61


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1009/2004

z 19. mája 2004

o zavedení dočasného antidumpingového cla na dovozy niektorých sytémov grafitových elektród pôvodom z Indie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dovozmi dumpingových tovarov z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (2) (základné nariadenie), najmä na jeho článok 7,

po konzultácii s Poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

(1)

Komisia 21. augusta 2003 prostredníctvom oznámenia („oznámenie o začatí“) uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (3) ohlásila začatie antidumpingového konania týkajúceho sa dovozov niektorých systémov grafitových elektród pôvodom z Indie do Spoločenstva;

(2)

Konanie bolo začaté na základe návrhu podaného v júli 2003 Európskym združením uhlia a grafitu (European Carbon and Graphite Association, ECGA) konajúcom v mene výrobcov, ktorí spolu predstavujú významný podiel, v tomto prípade vyše 50 %, na celkovej výrobe niektorých systémov grafitových elektród v Spoločenstve. Návrh obsahoval dôkazy o existencii dumpingu spomínaného výrobku a o značnej ujme, ktorá z neho vyplynula, čo bolo považované za dostatočný dôvod na začatie antidumpingového konania;

(3)

Začatie súbežného antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozov toho istého výrobku pôvodom z Indie do Spoločenstva bolo ohlásené prostredníctvom oznámenia uverejneného Úradnom vestníku Európskej únie  (4) v ten istý deň;

(4)

Komisia oficiálne informovala o začatí konania navrhovateľa a ostatných známych výrobcov Spoločenstva, vyvážajúcich výrobcov, dovozcov, užívateľov a dodávateľov, o ktorých bolo známe, že sa ich záležitosť týka, ako aj zástupcov Indie. Stranám, ktorých sa to priamo týka, bola poskytnutá možnosť písomne oznámiť svoje stanovisko a v časovej lehote stanovenej v oznámení o začatí požiadať o vypočutie;

(5)

Dvaja vyvážajúci výrobcovia v Indii, indická vláda, ako aj výrobcovia Spoločenstva, užívatelia a dovozcovia/obchodníci písomne oznámili svoje stanovisko. Všetky strany, ktoré o to v uvedenej časovej lehote požiadali, a preukázali, že existujú vážne dôvody na ich vypočutie, dostali možnosť byť vypočuté;

2.   VÝBER VZORIEK

(6)

Vzhľadom na veľký počet nespriaznených dovozcov v Spoločenstve sa v súlade s článkom 17 základného nariadenia považovalo za primerané preskúmať, či by sa malo pristúpiť k výberu vzoriek. S cieľom umožniť Komisii rozhodnúť, či je výber vzoriek skutočne potrebný, a v prípade, že áno, vybrať vzorku, všetci známi nespriaznení dovozcovia boli podľa článku 17 odsek 2 základného nariadenia požiadaní, aby sa do dvoch týždňov od začatia konania prihlásili a poskytli Komisii informácie požadované v oznámení o začatí, a to na obdobie od 1. apríla 2002 do 31. marca 2003. Iba dvaja nespriaznení dovozcovia súhlasili, aby boli zahrnutí do výberu a do konečnej časovej lehoty poskytli požadované základné informácie. V tomto konaní sa preto výber vzoriek nepovažoval za potrebný;

3.   DOTAZNÍKY

(7)

Komisia odoslala dotazníky všetkým stranám, o ktorých bolo známe, že sa ich záležitosť týka, dvom uvedeným nespriazneným dovozcom a všetkým ostatným spoločnostiam, ktoré sa prihlásili do konečných časových lehôt stanovených v oznámení o začatí;

(8)

Odpovede boli prijaté od dvoch indických vyvážajúcich výrobcov, od dvoch výrobcov Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, od ôsmich spotrebiteľských spoločností a od dvoch uvedených nespriaznených dovozcov. Jedna spotrebiteľská spoločnosť navyše predložila písomné podanie obsahujúce niektoré kvantitatívne informácie a dve združenia užívateľov predložili Komisii písomné podania;

(9)

Komisia požiadala o všetky informácie, ktoré považovala za potrebné za účelom dočasného určenia dumpingu, vyplývajúcej ujmy a záujmu Spoločenstva, a tieto aj overila. Overovanie na mieste bolo vykonané v prevádzkových priestoroch týchto spoločností;

 

Výrobcovia Spoločenstva:

SGL Carbon GmbH, Wiesbaden and Meitingen, Germany (Nemecko);

SGL Carbon SA, La Coruña, Spain (Španielsko);

UCAR SNC, Notre Dame de Briançon, France (Francúzsko) a jeho spriaznená spoločnosť, UCAR SA, Etoy, Switzerland (Švajčiarsko);

UCAR Electrodos Ibérica SL, Pamplona, Spain (Španielsko);

Graftech SpA, Caserta, Italy (Taliansko).

 

Nespriaznení dovozcovia v Spoločenstve:

Promidesa SA, Madrid, Spain (Španielsko);

AGC-Matov allied graphite & carbon GmbH, Berlin, Germany (Nemecko).

 

Užívatelia:

ISPAT Hamburger Stahlwerke GmbH, Hamburg, Germany (Nemecko);

ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld, Germany (Nemecko);

Lech-Stahlwerke, Meitingen, Germany (Nemecko);

Ferriere Nord, Osoppo, Italy (Taliansko).

 

Vyvážajúci výrobcovia v Indii:

Graphite India Limited (GIL), Kolkatta a Nasik;

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhopal.

(10)

Vyšetrovanie dumpingu a ujmy prebiehalo od 1. apríla 2002 do 31. marca 2003 („obdobie vyšetrovaniá“ alebo „OV“). Preskúmanie trendov relevantných pre hodnotenie ujmy prebiehalo od 1999 do konca OV („skúmané obdobié“);

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK

(11)

Príslušným výrobkom sú grafitové elektródy a/alebo rúrkové osadenia používané pre takéto elektródy, dovážané spolu alebo oddelene. Grafitová elektróda je keramická - lisovaná alebo extrudovaná tyč grafitu. Obidva konce tohto valca sú obrobené do tvaru kužeľa a opracované tak, že umožňujú spojenie dvoch alebo viacerých elektród do (dlhšieho) stĺpca. Spojovacia časť, taktiež grafitová, sa používa na spojenie dvoch objímok. Tento diel sa nazýva „rúrkové osadenie“. Grafitová elektróda a rúrkové osadenie sa obvykle dodávajú ako súprava „systém grafitových elektród“;

(12)

Grafitové elektródy a rúrkové osadenia používané pre takéto elektródy sa vyrábajú použitím ropného koksu, vedľajšieho výrobku ropného priemyslu, a smoly z uhoľného dechtu. Výrobný proces pozostáva zo šiestich etáp, konkrétne tvarovanie, pečenie, impregnácia, opätovné pečenie, grafitizácia a obrábanie. Počas grafitizácie sa výrobok zohreje elektrickým prúdom na teplotu vyššiu ako 3 000° C a fyzikálne sa pretransformuje na grafit, kryštalickú podobu uhlíka: jedinečný materiál s nízkou elektrickou, ale vysokou tepelnou vodivosťou, vysokou pevnosťou a výkonom pri vysokej teplote, a preto je vhodný na použitie v elektrických oblúkových peciach. Výrobná doba systému grafitovej elektródy je približne dva mesiace. Neexistujú žiadne výrobky, ktoré by mohli nahradiť systém grafitovej elektródy;

(13)

Uvedené systémy používajú výrobcovia ocele v elektrických oblúkových peciach, nazývaných aj ako „miniatúrne mlynčeky“, keďže tyče pod prúdom vyrábajú oceľ z recyklovaného šrotu. Grafitové elektródy a rúrkové osadenia používané pre takéto elektródy, na ktoré sa vzťahuje toto vyšetrovanie, sú iba tie, ktorých objemová hmotnosť je 1,65 g/cm3 alebo vyššia, a ich elektrický odpor je 6,0 μΩ.m alebo nižší. Systémy grafitových elektród, ktoré zodpovedajú uvedeným technickým parametrom, sú schopné zniesť veľmi vysoké napájacie prúdy;

(14)

Jeden indický vývozca uviedol, že v niektorých prípadoch vyrábal príslušný výrobok bez použitia „špeciálneho ihlicového koksu“, ropného koksu vysokej kvality, ktorý podľa tejto spoločnosti navrhovatelia považovali za nevyhnutne potrebný na výrobu výrobku v rozsahu špecifikácií, stanovených v uvedených úvodných ustanoveniach (11) až (13). Tento vývozca preto navrhol, aby sa grafitové elektródy, a rúrkové osadenia používané pre takéto elektródy, vyrobené bez „špeciálneho ihlicového koksu“ vylúčili spod rámca vyšetrovania. Na výrobu systémov grafitových elektród sa skutočne môže použiť ropný koks rôznej kvality. Sú to práve základné fyzikálne a technické charakteristické vlastnosti výsledného výrobku a jeho konečného použitia, bez ohľadu na použité suroviny, ktoré určujú definíciu výrobku. V prípade, že grafitové elektródy a rúrkové osadenia používané pre takéto elektródy pôvodom z Indie a dovezené do Spoločenstva majú základné fyzikálne a technické charakteristické vlastnosti opísané vo definícii výrobku, sú považované za príslušný výrobok. Preto bola žiadosť zamietnutá;

2.   PODOBNÝ VÝROBOK

(15)

Zistilo sa, že výrobok vyvážaný z Indie do Spoločenstva, výrobok vyrábaný a predávaný na vnútornom trhu v Indii, ako aj výrobok vyrábaný a predávaný v Spoločenstve výrobcami Spoločenstva majú rovnaké základné fyzikálne a technické vlastnosti, ako aj rovnaké použitia, preto sú považované za podobné výrobky v zmysle článku 1 odsek 4 základného nariadenia;

C.   DUMPING

1.   BEŽNÁ HODNOTA

(16)

Pokiaľ ide o určenie bežnej hodnoty, Komisia najprv v prípade každého vyvážajúceho výrobcu určila, či jeho celkový predaj podobného výrobku na vnútornom trhu bol reprezentatívny v porovnaní s jeho celkovým vývozom do Spoločenstva. V súlade s článkom 2 odsek 2 základného nariadenia, predaj na vnútornom trhu bol považovaný za reprezentatívny, keď celkový objem predaja každého vyvážajúceho výrobcu na vnútornom trhu predstavoval najmenej 5 % objemu jeho celkového vývozu do Spoločenstva;

(17)

Komisia následne identifikovala tie druhy grafitových elektród predávaných na vnútornom trhu spoločnosťami vykazujúcimi reprezentatívny predaj na vnútornom trhu, ktoré boli rovnaké alebo priamo porovnateľné s druhmi predávanými na vývoz do Spoločenstva. Pri definovaní druhov výrobkov grafitových elektród sa vzalo do úvahy i) či boli predané s rúrkovými osadeniami, alebo nie, ii) ich priemer a iii) ich dĺžka. Druhy výrobkov rúrkových osadení predávané samostatne boli definované na základe ich priemeru a dĺžky;

(18)

Potom sa preskúmalo, či predaj každého spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu na vnútornom trhu bol reprezentatívny pre každý druh výrobku, t. j., či predaj každého druhu výrobku na vnútornom trhu predstavoval najmenej 5 % objemu predaja rovnakého druhu výrobku do Spoločenstva. V súvislosti s týmito druhmi výrobkov sa v prípade každého vyvážajúceho výrobcu preskúmalo, či bol takýto predaj uskutočňovaný pri bežnom obchodovaní v súlade s článkom 2 odsek 4 základného nariadenia;

(19)

Skúmanie, či predaj každého druhu výrobku na vnútornom trhu, predaného doma v reprezentatívnom množstve, môže byť považovaný za predaj pri bežnom obchodovaní, sa uskutočnilo tak, že sa určil podiel ziskového predaja nezávislým zákazníkom spomínaného druhu výrobku. V prípade obidvoch vyvážajúcich výrobcov bolo určené, že vo všetkých prípadoch, keď sa predaj konkrétneho druhu výrobku na vnútornom trhu uskutočnil v dostatočnom množstve, vyše 80 % každého objemu bolo predaného so ziskom na vnútornom trhu, a že vážený priemer predajnej ceny tohto druhu bol nad úrovňou jeho váženého priemeru jednotkových nákladov. V prípade týchto druhov výrobkov bola preto bežná hodnota založená na skutočnej domácej cene vypočítanej ako vážený priemer cien celého predaja tohto druhu na vnútornom trhu uskutočňovanom počas OV;

(20)

Pre zostávajúce druhy výrobkov, v prípade ktorých predaj na vnútornom trhu nebol reprezentatívny, bežná hodnota bola vypočítaná v súlade s článkom 2 odsek 3 základného nariadenia. Bežná hodnota bola vypočítaná tak, že do výrobných nákladov vyvážaných druhov, upravených v prípade potreby, boli započítané primerané percento na predajné, všeobecné a administratívne náklady (ďalej iba: „PV&A“) a primerané ziskové rozpätie, na základe skutočných údajov, ktoré sa týkajú výroby a predajov podobného výrobku pri bežnom obchodovaní vyvážajúcimi výrobcami podliehajúcimi vyšetrovaniu v súlade s prvou vetou článku 2 odsek 6 základného nariadenia;

2.   VÝVOZNÁ CENA

(21)

Vyšetrovanie ukázalo, že vývoz obidvoch spolupracujúcich indických vyvážajúcich výrobcov bol uskutočňovaný výhradne priamo nespriazneným zákazníkom v Spoločenstve;

(22)

Vývozná cena bola preto stanovená v súlade s článkom 2 odsek 8 základného nariadenia, na základe skutočne zaplatených alebo obvykle platených vývozných cien;

3.   POROVNANIE

(23)

Bežná hodnota a vývozné ceny boli porovnané na základe systému ex-works (ceny zo závodu). Za účelom zabezpečenia spravodlivého porovnania medzi bežnou hodnotou a vývoznou cenou sa vo forme úprav náležite prihliadlo na rozdiely ovplyvňujúce porovnateľnosť ceny v súlade s článkom 2 odsek 10 základného nariadenia;

(24)

Následne, ak to bolo uplatniteľné, boli udelené príspevky na rozdiely v nákladoch na dopravu, nákladoch na oceánsku nákladnú dopravu a poistenie, na manipuláciu, nakladanie a vedľajšie náklady, náklady na úvery, provízie a zľavy, a odôvodnili sa overenými dôkazmi;

(25)

Obidve spoločnosti žiadali úpravu týkajúcu sa vrátenia cla podľa článku 2 odsek 10 bod (b) základného nariadenia z toho dôvodu, že dovozné prirážky boli údajne na ťarchu podobného výrobku keď bol určený na spotrebu vo vyvážajúcej krajine, ale boli nahradené alebo neboli zaplatené, keď bol výrobok predaný na vývoz do Spoločenstva. Spoločnosti z tohto dôvodu využívali systém colných úverových knižiek (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPB) na základe povývozného systému (post-export). V tomto ohľade vyšetrovanie ukázalo, že nemožno vytvoriť priame prepojenie medzi úvermi udelenými indickou vládou vyvážajúcim výrobcom podľa DEPB a nakúpenými surovinami, keďže úvery sa môžu použiť proti clám vyplácaným na každý tovar, ktorý sa má doviezť, s výnimkou kapitálových tovarov a tovarov podliehajúcich obmedzeniam a zákazom. Navyše, úvery sa mohli predávať aj na vnútornom trhu alebo použiť iným spôsobom a neexistovalo obmedzenie, ktoré by bránilo ich použitiu na dovoz surovín zahrnutých vo vyvážanom výrobku. Z uvedených dôvodov boli žiadosti odmietnuté;

(26)

Prípadne, obidve spoločnosti žiadali rovnakú úpravu podľa článku 2 odsek 10 bod (k). Keďže sa však spoločnostiam nepodarilo preukázať, že systém DEPB na povývoznom základe (post-export) ovplyvňuje porovnateľnosť ceny, a najmä, že zákazníci sústavne platia rôzne ceny na vnútornom trhu z dôvodu zvýhodnení, ktoré vyplývajú uvedeného systému, úprava nemôže byť povolená;

(27)

Obidve spoločnosti žiadali o úpravu pre rozdiely v úrovni obchodovania. Vzhľadom na to, že obidve spoločnosti predávali výhradne konečným užívateľom na vnútornom trhu, zatiaľ čo ich predaj do Spoločenstva bol uskutočňovaný aj konečným užívateľom aj obchodníkom, požiadali o osobitnú úpravu podľa článku 2 odsek 10 bod (d) (ii) základného nariadenia. Jedna spoločnosť založila svoju žiadosť na fakte, že jej predajné ceny v Spoločenstve distribútorom boli nižšie než ceny účtované konečným užívateľom, čo by postačovalo na špeciálnu úpravu. V tomto ohľade sa zistilo, že spoločnosť nemohli preukázať, že to viedlo k rôznemu pôsobeniu na rôzne kategórie zákazníkov. Okrem toho sa zistilo, že ceny účtované distribútorom neboli sústavne nižšie v porovnaní s cenami účtovanými konečným užívateľom. Táto úprava preto nemôže byť povolená;

(28)

Druhá spoločnosť tvrdila, že zvyšovania zo strany jej distribútorov pri opätovnom predaji príslušného výrobku konečným užívateľom na trhu Spoločenstva postačovali na istú úroveň obchodnej úpravy. V tomto ohľade treba poznamenať, že vývozná cena, ako je opísaná v uvedených úvodných ustanoveniach (21) a (22), bola stanovená na základe skutočne zaplatených alebo obvykle platených vývozných cien. Uvedené pôvodné ceny distribútorov pri opätovnom predaji v Spoločenstve boli preto považované za irelevantné. Z uvedeného dôvodu bola táto žiadosť zamietnutá;

4.   DUMPINGOVÉ ROZPÄTIE

(29)

Podľa článku 2 odsek 11 základného nariadenia sa upravená vážená priemerná bežná hodnota podľa druhu výrobku porovnala s upravenou váženou priemernou vývoznou cenou každého zodpovedajúceho druhu príslušného výrobku;

(30)

Toto porovnanie ukázalo existenciu dumpingu. Dočasné dumpingové rozpätia vyjadrené ako percento ceny CIF na hranicu Spoločenstva pri nezaplatenom cle sú tieto:

Graphite India Limited (GIL), Kolkatta;

34,3 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhopal a Nasik.

24,0 %

(31)

Keďže úroveň spolupráce bola vysoká (100 % vývozov príslušného výrobku z Indie do Spoločenstva), reziduálne dočasné dumpingové rozpätie bolo určené na úrovni najvyššieho dumpingového rozpätia stanoveného pre spolupracujúcu spoločnosť, t.j. úroveň stanovená pre Graphite India Limited, konkrétne 34,3 %;

D.   PRIEMYSELNÉ ODVETVIE SPOLOČENSTVA

1.   CELKOVÁ VÝROBA SPOLOČENSTVA

(32)

V rámci Spoločenstva podobný výrobok vyrábajú SGL AG („SGL“) a niekoľko dcérskych spoločností UCAR SA („UCAR“), konkrétne UCAR SNC, UCAR Electrodos Ibérica SL a Graftech SpA, v mene ktorých bol predložený návrh. Výrobné zariadenia SGL a UCAR sa nachádzajú v Rakúsku, Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Španielsku;

(33)

Okrem dvoch výrobcov Spoločenstva, ktorí predložili návrh (SGL a UCAR), bol podobný výrobok v období 1999-OV vyrábaný v Spoločenstve dvomi inými výrobcami. Jeden z týchto dvoch iných výrobcov sa stal platobne neschopným a musel požiadať o súdnu ochranu podľa nemeckého konkurzného práva. Posledná menovaná spoločnosť zastavila výrobu podobného výrobku v novembri 2002. Tieto dve spoločnosti vyjadrili svoju podporu v súvislosti s návrhom, ale odmietli výzvu Komisie na aktívnu spoluprácu vo vyšetrovaní. Dospelo sa k záveru, že všetci štyria výrobcovia predstavujú výrobu Spoločenstva v zmysle článku 4 odsek 1 základného nariadenia;

2.   DEFINÍCIA POJMU PRIEMYSELNÉHO ODVETVIA SPOLOČENSTVA

(34)

Dvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, náležite odpovedali na dotazník a plne spolupracovali vo vyšetrovaní. Počas OV predstavovali vyše 80 % výroby Spoločenstva;

(35)

Platí preto, že predstavujú priemyselné odvetvie Spoločenstva v zmysle článku 4 odsek 1 a článku 5 odsek 4 základného nariadenia, ďalej len „priemyselné odvetvie Spoločenstva“;

E.   UJMA

1.   ÚVODNÁ POZNÁMKA

(36)

Vzhľadom na to, že existujú iba dvaja indickí vyvážajúci výrobcovia príslušného výrobku, a že priemyselné odvetvie Spoločenstva tiež zahŕňa iba dvoch výrobcov, údaje týkajúce sa dovozov príslušného výrobku do Spoločenstva pôvodom z Indie a priemyselného odvetvia Spoločenstva museli byť indexované, aby sa zachoval dôverný charakter informácií podľa článku 19 základného nariadenia;

2.   SPOTREBA SPOLOČENSTVA

(37)

Spotreba Spoločenstva bola stanovená na základe objemu predaja priemyselného odvetvia Spoločenstva na trhu Spoločenstva, objemu predaja ostatných výrobcov Spoločenstva na trhu Spoločenstva odhadovanom na základe najlepších dostupných dôkazov, objemu predaja dvoch indických spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov na trhu Spoločenstva, objemov dovezených z Poľska a získaného zo spolupráce s SGL, ako aj na základe údajov Eurostatu pre zvyšné dovozy do Spoločenstva, primerane upravené, pokiaľ je to potrebné;

(38)

Na tomto základe, sa spotreba Spoločenstva týkajúca sa príslušného výrobku v období medzi rokom 1999 a OV zvýšila o 9 %. Konkrétne, medzi rokmi 1999 a 2000 sa zvýšila o 14 %, v roku 2001 klesla o sedem percentuálnych bodov, a potom v roku 2002 o ďalší percentuálny bod, a v OV sa zvýšila o 3 percentuálne body. Keďže príslušný výrobok je v prvom rade používaný v odvetví elektrickej ocele, vývoj spotreby treba analyzovať vo vzťahu k hospodárskym trendom tohto konkrétneho odvetvia, ktoré v roku 2000 vykázalo prudké zrýchlenie, po ktorom od roku 2001 nasledoval pokles;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Celková spotreba ES (v tonách)

119 802

136 418

128 438

126 623

130 615

Index (1999 = 100)

100

114

107

106

109

3.   DOVOZY Z PRÍSLUŠNEJ KRAJINY

(a)   Objem

(39)

Objem dovozov príslušných výrobkov z Indie do Spoločenstva medzi rokom 1999 a OV vzrástol o 76 %. Podrobnejšie, dovozy z Indie v rokoch 1999 až 2000 sa zvýšili o 45 %, v roku 2001 zasa o ďalších 31 %, a v roku 2002 a v OV zostali takmer stabilné na tejto úrovni;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Objem dumpingových dovozov (v tonách

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

145

176

176

176

Podiel dumpingových dovozov na trhu

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

127

164

166

161

(b)   Podiel na trhu

(40)

Podiel na trhu pripadajúci na vývozcov v príslušnej krajine sa zvýšil o 3,4 percentuálneho bodu (alebo 61 %) počas skúmaného obdobia, a počas obdobia OV dosiahol úroveň od 8 do 10 %. Prvé zvýšenie o 1,5 percentuálneho bodu nastalo v rokoch 1999 a 2000, v roku 2001 nastalo ďalšie zvýšenie o 2 percentuálne body a na tejto úrovni zostal relatívne stabilný počas roku 2002 a OV. Treba však poznamenať, že v období od roku 1999 až do OV sa zvýšenie dovozov a podielov na trhu z príslušnej krajiny zhodovalo s nárastom spotreby o 9 %;

(c)   Ceny

(i)   Vývoj cien

(41)

Medzi rokom 1999 a OV sa priemerná cena dovozov príslušného výrobku pôvodom z Indie v roku 2000 zvýšila o 2 % a v roku 2001 o ďalších 8 percentuálnych bodov, a potom v roku 2002 klesla o 9 percentuálnych bodov na úroveň, na ktorej sa v OV stabilizovala. Počas OV bola priemerná dovozná cena príslušného výrobku pôvodom z Indie o 1 % vyššia než v roku 1999;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Ceny dumpingových dovozov

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

102

110

101

101

(ii)   Predaj za znížené ceny

(42)

Porovnanie týkajúce sa porovnateľných modelov príslušného výrobku sa uskutočnilo medzi priemernými predajnými cenami vyvážajúcich výrobcov a priemyselného odvetvia Spoločenstva v Spoločenstve. Za týmto účelom ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva zo závodu (ex-works) pre nespriaznených zákazníkov, bez akýchkoľvek rabatov a daní, boli porovnané s cenami CIF vyvážajúcich výrobcov Indie na hranicu Spoločenstva, primerane upravené pre náklady vznikajúce po dovoze. Porovnanie ukázalo, že počas OV bol príslušný výrobok pôvodom z Indie predávaný v Spoločenstve za ceny o 6,5 % až 12,2 % nižšie ako boli ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva;

(43)

Treba poznamenať, že tieto rozpätia predaja za znížené ceny neodrážajú celkom účinok dumpingových dovozov na ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva, keďže boli zaznamenané tak pokles, ako aj potlačenie cien, ako to potvrdzovala aj relatívne nízka ziskovosť dosiahnutá priemyselným odvetvím Spoločenstva počas OV, zatiaľ čo pri neexistencii dumpingu sa dal očakávať vyšší zisk;

4.   STAV PRIEMYSELNÉHO ODVETVIA SPOLOČENSTVA

(44)

V súlade s článkom 3 odsek 5 základného nariadenia Komisia preskúmala všetky príslušné hospodárske faktory a ukazovatele, ktoré majú vplyv na stav priemyselného odvetvia Spoločenstva;

(a)   Úvodné poznámky

(45)

S cieľom prijateľne posúdiť niektoré ukazovatele ujmy bolo potrebné správne konsolidovať niektoré údaje týkajúce sa UCAR spolu s údajmi týkajúcimi sa jej výrobných dcérskych spoločností v Spoločenstve (pozri uvedené úvodné ustanovenie (32));

(46)

Komisia venovala osobitnú pozornosť všetkým možným dôsledkom pre ukazovatele ujmy vyplývajúcim z minulého správania obidvoch výrobcov Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, narušujúceho hospodársku súťaž. Komisia sa najmä uistila o tom, že počiatočná fáza pre posúdenie ujmy (1999) nebola ovplyvnená žiadnymi praktikami narušujúcimi hospodársku súťaž (pozri nasledujúce úvodné ustanovenia (77), (78), (80) a (81)). Navyše, pri stanovovaní nákladov a ziskovosti priemyselného odvetvia Spoločenstva Komisia výslovne žiadala, aby priame náklady na platby alebo akékoľvek súvisiace nepriame náklady (vrátane financujúcich poplatkov) spojené s pokutami uloženými úradmi pre hospodársku súťaž boli jasne vylúčené, s cieľom vytvoriť obraz o zisku, návratnosti investícií a peňažných tokoch bez započítania týchto mimoriadnych výdavkov, a toto Komisia aj overila;

(b)   Výroba

(47)

Výroba priemyselného odvetvia Spoločenstva sa v roku 2000 zvýšila o 14 %, v roku 2001 sa znížila o 16 percentuálnych bodov, v roku 2002 sa znížila o ďalšie 4 percentuálne body, pričom v OV sa zvýšila o 5 percentuálnych bodov. Prudký nárast pozorovaný v roku 2000 bol spôsobený dobrou hospodárskou klímou, ktorá sa v uvedenom roku tiež premietla do rastúcej miery využitia kapacity;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Výroba (v tonách)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

114

98

94

99

(c)   Kapacita a miery využitia kapacity

(48)

Výrobná kapacita sa v roku 2000 znížila o približne 2 % a v roku 2001 zostala na tejto úrovni. Výrobná kapacita sa v roku 2002 ďalej znížila o 5 percentuálnych bodov a v OV o 2 percentuálne body. V OV bola výrobná kapacita o 9 percent nižšia než v roku 1999, hlavne v dôsledku vyradenia zariadenia výrobcu Spoločenstva z prevádzky počas celého OV;

(49)

Využitie kapacity začalo z úrovne 70 % v roku 1999 a v dôsledku silného dopytu, najmä v odvetví elektrickej ocele, sa v roku 2000 zvýšilo na úroveň 81 %. V rokoch 2001 a 2002 opätovne kleslo na úroveň 70 % a v OV sa zvýšilo na 76 %;

(50)

Vyšetrovanie ukázalo, že existuje viacero príčin spôsobujúcich hospodárske problémy uvedenému vyradenému zariadeniu, dve z ich sú však najzjavnejšie: (i) vysoké výrobné náklady spojené s cenou elektrickej energie v tejto konkrétnej krajine, a (ii) konkurencia dumpingových dovozov pôvodom z Indie. Vzhľadom na to, že je ťažké oddeliť jednu príčinu od druhej Komisia zisťovala, aké by boli trendy týkajúce sa kapacity a využitia kapacity v roku 2002 a v OV, keby toto zariadenie nebolo vyradené z prevádzky. Pri tejto simulácii objem výroby zostal nezmenený, zatiaľ čo ostatné výrobné zariadenia tohto výrobcu Spoločenstva zvýšili svoju výrobu, aby vyplnili medzeru. Ako ukazuje nasledujúca tabuľka, keby toto zariadenie nebolo vyradené z prevádzky, výrobná kapacita a využitie kapacity celého priemyselného odvetvia Spoločenstva by v OV dosiahli úroveň veľmi blízku úrovni dosiahnutej v roku 1999;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Výrobná kapacita (v tonách)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

98

98

93

91

Využitie kapacity

70 %

81 %

70 %

70 %

76 %

Index (1999 = 100)

100

115

99

100

108


 

1999

2000

2001

2002

OV

Výrobná kapacita (v tonách) bez vyradenia z prevádzky

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

98

98

100

101

Využitie kapacity bez vyradenia z prevádzky

70 %

81 %

70 %

65 %

69 %

Index (1999 = 100)

100

115

99

93

98

(d)   Zásoby

(51)

Zásoby hotových výrobkov počas OV predstavovali približne 3 % celkového objemu výroby priemyselného odvetvia Spoločenstva. Úroveň konečných zásob priemyselného odvetvia Spoločenstva sa počas skúmaného obdobia celkovo zvýšila a v OV bola približne päťkrát vyššia než v roku 1999. Vyšetrovanie však ukázalo, že vývoj zásob nie je považovaný za osobitne primeraný ukazovateľ hospodárskej situácie priemyselného odvetvia Spoločenstva, keďže výrobcovia Spoločenstva vo všeobecnosti vyrábajú na objednávku, a preto sú zásoby zvyčajne tovarom pripraveným na odoslanie zákazníkom;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Konečné zásoby (v tonách)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

235

700

663

515

(e)   Objem predaja

(52)

Priemyselné odvetvie Spoločenstva v období medzi 1999 a OV zaznamenalo v predaji vlastnej produkcie nespriazneným zákazníkom na trhu Spoločenstva pokles o 1 %. Konkrétnejšie, predaj sa v roku 2000 prudko zvýšil o 16 %, v roku 2001 klesol o 17 percentuálnych bodov a v roku 2002 o ďalších 5 percentuálnych bodov, a potom sa v OV znovu zvýšil o 5 percentuálnych bodov. Vývoj objemu predaja odráža hospodárske trendy v odvetví elektrickej ocele, ktorého prudký vzostup pozorovaný v roku 2000 vystriedal pokles v rokoch 2001 a 2002;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Objem predaja ES nespriazneným zákazníkom (v tonách)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

116

99

94

99

(f)   Podiel na trhu

(53)

Po malom počiatočnom náraste o jeden percentuálny bod v roku 2000 sa podiel priemyselného odvetvia Spoločenstva na trhu do roku 2002 podstatne znížil. Priemyselné odvetvie Spoločenstva v roku 2001 stratilo 6,5 percentuálnych bodov podielu na trhu, v roku 2002 stratilo ďalších 2,8 percentuálnych bodov, a počas OV následne získalo späť 1,9 percentuálnych bodov. Podiel na trhu, ktorý pripadal na priemyselné odvetvie Spoločenstva počas OV, bol v porovnaní s rokom 1999 o 6,3 percentuálnych bodov nižší, resp. o 9 % ak ho vyjadríme indexom;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Podiel priemyselného odvetvia Spoločenstva na trhu

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

102

93

89

91

(g)   Rast

(54)

V období medzi rokom 1999 a OV, keď sa spotreba Spoločenstva zvýšila o 9 %, objem predaja priemyselného odvetvia Spoločenstva na trhu Spoločenstva sa znížil o 1 % Ako to už bolo uvedené, priemyselné odvetvie Spoločenstva stratilo 6,3 percentuálnych bodov podielu na trhu, zatiaľ čo podiel dumpingových dovozov na trhu sa počas rovnakého obdobia zvýšil o 3,4 percentuálnych bodov;

(h)   Zamestnanosť

(55)

Úroveň zamestnanosti priemyselného odvetvia Spoločenstva sa v období medzi rokom 1999 a OV znížila o približne 17 %. Počet pracovníkov v roku 2000 klesol o 1 percentuálny bod a v roku 2001 o 5 percentuálnych bodov. V roku 2002 došlo k poklesu o 9 percentuálnych bodov a v OV o 3 percentuálne body, čo bolo spôsobené hlavne vyradením zariadenia výrobcu Spoločenstva z prevádzky a premiestnením časti pracovnej sily do ziskovejších oblastí podnikania;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Zamestnanosť

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

99

95

86

83

(i)   Produktivita

(56)

Produktivita pracovnej sily priemyselného odvetvia Spoločenstva, meraná ako výroba na zamestnanú osobu za rok, sa prvýkrát prudko zvýšila o 15 % v období od roku 1999 do roku 2000, potom sa v roku 2001 znížila o 12 percentuálnych bodov, v roku 2002 sa opätovne zvýšila o 5 percentuálnych bodov a počas OV o ďalších 11 percentuálnych bodov. Na konci skúmaného obdobia bola produktivita o 19 % vyššia ako produktivita zaznamenaná na začiatku tohto obdobia, čo odráža úsilie o racionalizáciu zo strany priemyselného odvetvia Spoločenstva s cieľom zachovať jeho konkurencieschopnosť. Na porovnanie, priemerný rast produktivity práce v hospodárstve Spoločenstva vo všeobecnosti (všetky hospodárske sektory) počas rovnakého obdobia predstavoval len 1,5 % ročne;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Produktivita (v tonách na zamestnanca)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

115

103

108

119

(j)   Mzdy

(57)

Medzi rokom 1999 a OV sa priemerná mzda na zamestnanca zvýšila o 13 %. Tento údaj je trochu nižší ako miera zvýšenia priemernej nominálnej mzdy na zamestnanca (14 %) pozorovanej vo všeobecnosti (všetky sektory) počas rovnakého obdobia v hospodárstve Spoločenstva;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Ročné mzdové náklady na zamestnanca (v tis. EUR)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

104

105

111

113

(k)   Predajné ceny

(58)

Jednotkové ceny pre predaj vlastnej výroby priemyselného odvetvia Spoločenstva určený nespriazneným zákazníkom v Spoločenstve sa v rokoch 1999 a 2000 znížili o 6 %, v roku 2001 sa zvýšili o 9 percentuálnych bodov, v roku 2002 sa opäť znížili o 12 percentuálnych bodov a v OV stúpli o 1 percentuálny bod. Pokles jednotkových predajných cien v období medzi 1999 a OV predstavoval celkovo 8 %. Tento pomerne nerovnomerný vývoj sa vysvetľuje ďalej uvedeným spôsobom;

(59)

Ceny sú ovplyvňované dvomi hlavnými javmi: výrobnými nákladmi (ďalej iba: „VŃ“) a ponukou a dopytom na trhu. Zatiaľ čo sa predajné ceny v období medzi 1999 a OV znížili o 8 %, jednotkové výrobné náklady sa zvýšili o 2 %. Tento pomerne mierny vývoj nákladov zakrýva skok cien o 10 percentuálnych bodov zaznamenaný v roku 2001, ktorý je oneskoreným dôsledkom zvýšenia cien surovín v roku 2000. Dve hlavné suroviny používané vo výrobe systémov grafitových elektród, ropný koks a uhoľný decht, predstavujú približne 34 % celkových výrobných nákladov. Elektrická energia, ktorej cena taktiež veľmi úzko súvisí s kolísaním cien ropy, predstavuje ďalších 13 % celkových výrobných nákladov. Tieto tri hlavné položky v nákladoch, spolu s cenou priamo ovplyvňovanou zmenami cien ropy, predstavujú takmer 50 % celkových nákladov na výrobu podobného výrobku. Keďže sa ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva nemohli vyrovnať zvýšeniam vo výrobných nákladoch, z dôvodu stlačenia ceny spojeného s dumpingovými dovozmi klesla ziskovosť priemyselného odvetvia Spoločenstva;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Jednotková cena na trhu ES (EUR/tonu)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

94

103

91

92

Jednotkové VN (EUR/tonu)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999=100) = 100

100

101

111

101

102

(l)   Faktory ovplyvňujúce ceny Spoločenstva

(60)

Vyšetrovanie ukázalo, že ceny dumpingových dovozov boli v OV o 6 až 12 % nižšie než priemerné znížené predajné ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva (pozri uvedené úvodné ustanovenie (42)). Na základe skúmania jednotlivých druhov sa však zistilo, že v niektorých prípadoch boli ceny ponúknuté vyvážajúcimi príslušnými výrobcami podstatne nižšie ako uvedený priemerný predaj priemyselného odvetvia Spoločenstva za znížené ceny. Kombinácia tohto predaja za zníženú cenu stanoveného vo väčšej miere individuálne pre každý druh výrobku a rastúceho podielu dumpingových dovozov na trhu určite ovplyvnili ceny na vnútornom trhu priemyselného odvetvia Spoločenstva;

(m)   Ziskovosť a návratnosť investícií

(61)

Ziskovosť predaja vlastnej výroby Spoločenstva nespriazneným zákazníkom v Spoločenstve, vyjadrená ako zisk z čistého predaja pred zdanením, sa počas skúmaného obdobia v roku 2000 znížila o 50 % a v roku 2001 o ďalšie 3 percentuálne body, v roku 2002 sa znížila ďalších 18 percentuálnych bodov, a nakoniec sa počas OV opätovne zvýšila o 4 percentuálne body. Pokles ziskovosti v období medzi rokom 1999 a OV predstavuje 66 %, t.j. od rozpätia 12 až 15 % v roku 1999 do rozpätia 3 až 6% v OV;

(62)

Návratnosť investícií (return on investments, ďalej iba: „ROÍ“), vyjadrená ako zisk v percentách zostatkovej hodnoty investícií, sa počas celého skúmaného obdobia všeobecne vyvíjala v súlade s uvedeným trendom ziskovosti. V roku 2000 klesla o 34 %, v roku 2001o 23 percentuálnych bodov, v roku 2002 o 26 percentuálnych bodov a v OV o ďalších 8 percentuálnych bodov. V porovnaní so situáciou, ktorá prevládala v roku 1999, ROI v OV klesla o približne 90%, t.j. od rozpätia 45 až 55 % v roku 1999 do rozpätia 3 až 10 % v OV;

(63)

Komisia určila vplyv uvedeného vyradenia zariadenia z prevádzky (pozri uvedené úvodné ustanovenie (50)) na celkovú ziskovosť priemyselného odvetvia Spoločenstva počas obdobia OV. Zistilo sa, že ziskovosť priemyselného odvetvia Spoločenstva by bola vyššia o 0,8 percentuálnych bodov v roku 2002 a o 0,5 percentuálnych bodov v OV, čo by podstatne nezmenilo vývoj trendu ziskovosti od roku 1999;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Ziskovosť predaja ES nespriazneným zákazníkom (v % čistého predaja)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

51

48

30

34

ROI (zisk v % zostatkovej hodnoty investícií)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

66

43

17

9

Ziskovosť predaja ES nespriazneným zákazníkom (v % čistého predaja) bez vyradenia zariadenia z prevádzky

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

51

48

35

39

(n)   Peňažný tok a schopnosť navýšiť kapitál

(64)

Čistý peňažný tok z výrobných činností sa v roku 2000 znížil o 40 %, v roku 2001 sa znovu zvýšil o 24 percentuálnych bodov, v roku 2002 opätovne klesol o 12 percentuálnych bodov a v OV klesol o ďalších 7 percentuálnych bodov . V OV bol peňažný tok o 35% nižší ako na začiatku skúmaného obdobia;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Peňažný tok (v tis. EUR)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

60

84

72

65

(65)

Obidvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, boli pokutovaní rôznymi vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi hospodárskej súťaže vo svete za stanovenie cien a rozdelenie trhov v 90. rokoch. Okrem týchto pokút títo dvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, museli hradiť ďalšie výdavky spojené, na jednej strane, so súdnymi konaniami so zákazníkmi a akcionármi v USA a Kanade na základe skupinovej žaloby, a na druhej strane s financovaním týchto mimoriadnych výdavkov. V dôsledku toho sa zadĺženosť týchto dvoch skupín dramaticky zvýšila, pričom ich trieda úverovej schopnosti a schopnosť navýšiť kapitál sa zhoršili. Praktickým dôsledkom tejto situácie je, že bez zohľadnenia protitrustových súvislostí nemožno pristúpiť k jasnému hodnoteniu schopnosti navýšiť kapitál, ktorý by bol obmedzený na rozsah sektora vyrábajúceho a predávajúceho podobný výrobok. Uvedené zhromaždené dôkazy však vo vzťahu k ziskovosti, k ROI a k peňažnému toku, ako aj dôkazy uvedené ďalej vo vzťahu k investíciám, ktoré sú relevantné len pre podobný výrobok, a vo vzťahu ku ktorým boli akékoľvek účinky tohto správania narúšajúceho hospodársku súťaž dôsledne odstránené, možno určite považovať za priťažujúci prvok uvedenej, už aj tak napätej finančnej situácie;

(o)   Investície

(66)

Ročné investície priemyselného odvetvia Spoločenstva do príslušného výrobku sa v období medzi rokom 1999 a OV znížili o približne 50 % . Konkrétne, v roku 2000 klesli o 27 %, v roku 2001 stúpli o 4 percentuálne body, v roku 2002 sa opäť znížili o 18 percentuálnych bodov a počas OV klesli o ďalších 8 percentuálnych bodov;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Čisté investície (v tis. EUR)

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

73

77

59

51

(p)   Veľkosť dumpingového rozpätia

(67)

Pokiaľ ide o vplyv veľkosti skutočného rozpätia dumpingu na priemyselné odvetvie Spoločenstva, vzhľadom na objem a ceny dovozov z príslušnej krajiny nemožno tento vplyv považovať za zanedbateľný;

(q)   Prekonanie vplyvov minulého dumpingu

(68)

Keďže chýbajú akékoľvek informácie o existencii dumpingu alebo subvencovania predchádzajúce situácii, ktorá je posudzovaná v rámci tohto konania, táto otázka je považovaná za irelevantnú;

5.   ZÁVER O UJME

(69)

Objem dumpingových dovozov príslušného výrobku pôvodom z Indie sa v období medzi rokom 1999 a OV výrazne zvýšil o 76 % a ich podiel na trhu Spoločenstva sa zvýšil o 3,4 percentuálnych bodov. Priemerné ceny dumpingových dovozov z Indie boli trvale nižšie ako priemerné ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva počas skúmaného obdobia. Navyše, ceny dovozov z príslušnej krajiny počas OV boli nižšie ako ceny v priemyselnom odvetví Spoločenstva. Na základe váženého priemeru sa zníženie cien v období OV v priemere pohybovalo približne od 6 % do 12 %, zatiaľ čo na základe individuálnych druhov výrobkov bolo v niektorých prípadoch zníženie cien výrazne vyššie;

(70)

Zistilo sa, že v skúmanom období došlo k zhoršeniu situácie v priemyselnom odvetví Spoločenstva. V období medzi rokom 1999 a OV bol vývoj prakticky všetkých ukazovateľov ujmy negatívny: objem výroby klesol o 1 %, výrobná kapacita sa znížila o 9 %, objem predaja v Spoločenstve sa znížil o 1 % a priemyselné odvetvie Spoločenstva stratilo 6,3 percentuálnych bodov podielu na trhu. Jednotková predajná cena sa znížila o 8 %, zatiaľ čo jednotkové výrobné náklady sa zvýšili o 2 %, ziskovosť sa znížila o 66 %, pričom návratnosť investícií a peňažný tok z výrobných činností sprevádzal rovnaký negatívny trend. Zamestnanosť sa znížila o 17 %, investície poklesli o 50 %;

(71)

Niektoré ukazovatele zaznamenali zjavný pozitívny vývoj: mzdy sa počas skúmaného obdobia zvýšili o 13 %, čo možno považovať za normálnu mieru zvýšenia, a produktivita sa zvýšila o 19 %. Spolu s uvedeným znížením zamestnanosti, posledne menované ukazovatele poukazujú na úsilie, ktoré priemyselné odvetvie Spoločenstva vynaložilo v záujme zachovania konkurencieschopnosti, napriek konkurencii dumpingových dovozov z Indie;

(72)

Vzhľadom na uvedené bol vyvodený dočasný záver, že priemyselné odvetvie Spoločenstva utrpelo značnú ujmu v zmysle článku 3 základného nariadenia;

F.   PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

1.   ÚVOD

(73)

V súlade s článkom 3 odseky 6 a 7 základného nariadenia Komisia preskúmala, či dumpingové dovozy spôsobili priemyselnému odvetviu Spoločenstva ujmu do tej miery, že je možné označiť ju ako značná ujma. Známe faktory, iné ako dumpingové dovozy, ktoré mohli v rovnakom čase spôsobovať ujmu priemyselnému odvetviu Spoločenstva, sa taktiež preskúmali s cieľom zabezpečiť, aby prípadná ujma spôsobená týmito faktormi nebola prisudzovaná dumpingovým dovozom;

2.   VPLYV DUMPINGOVÝCH DOVOZOV

(74)

Významný nárast objemu dumpingových dovozov o 76 % v období medzi rokom 1999 a OV, a jemu zodpovedajúcemu podielu na trhu Spoločenstva, t.j. o približne 3,5 percentuálnych bodov, rovnako ako aj zistený predaj za znížené ceny (v priemere približne 6 % až 12 % počas OV) sa časovo zhodovali so zhoršením hospodárskej situácie priemyselného odvetvia Spoločenstva. Priemyselné odvetvie Spoločenstva počas rovnakého obdobia zaznamenalo stratu v objeme predaja (- 1 %), v podieloch na trhu (- 6,3 percentuálnych bodov) a zhoršenie ziskovosti (- 8,7 percentuálnych bodov). Na tento vývoj treba hľadieť v kontexte rastúceho trhu Spoločenstva počas rokov 1999-OV. Navyše, dumpingové ceny boli nižšie ako ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva počas celého skúmaného obdobia a vyvíjali na ne tlak. Výsledný pokles cien priemyselného odvetvia Spoločenstva (o 8 %) v čase, keď sa výrobné náklady zvýšili o takmer 2 %, spôsobil pozorovaný pokles v ziskovosti. Dočasne sa preto pripúšťa, že dumpingové dovozy mali významný negatívny vplyv na situáciu priemyselného odvetvia Spoločenstva;

3.   VPLYVY ĎALŠÍCH FAKTOROV

(a)   Pokles dopytu spojený so spomalením na trhu s oceľou.

(75)

Dve zainteresované strany tvrdili, že akákoľvek ujma pociťovaná priemyselným odvetvím Spoločenstva bola spojená s poklesom zaznamenaným v roku 2001 a začiatkom roku 2002 hlavným spotrebiteľom podobného výrobku, a síce oceliarskym priemyslom;

(76)

Pokles zaznamenaný oceliarskym priemyslom v rokoch 2001 – 2002 je uznaný a je skutočne potvrdený trendom spotreby príslušného výrobku a podobného výrobku, ktorá v roku 2000 dosiahla vrchol, a potom klesla tak v roku 2001, ako aj v roku 2002. Skutočne, ziskovosť priemyselného odvetvia Spoločenstva v rokoch 2000 až 2002 neustále klesala. Tento argument však určite nie je relevantný vo vzťahu k roku 2000, počas ktorého priemyselné odvetvie Spoločenstva nemohlo mať úplný úžitok zo vzostupu na trhu s oceľou, ako to ukazujú aj významné poklesy predajnej ceny a ziskovosti pozorované v tomto roku. Naopak, objem dovozov z Indie sa v tom istom roku prudko zvýšil o 45 % a ich podiel na trhu stúpol o 1,5 percentuálneho bodu. Treba si tiež všimnúť, že spotreba bola od roku 2000 do OV výrazne nad úrovňou roku 1999. Pokles pozorovaný v oceliarskom priemysle sa teda nepremietol do celkového zníženého dopytu po príslušnom výrobku a po podobnom výrobku, hoci pozoruhodná úroveň z roku 2000 zjavne nebola v nasledujúcich rokoch dosiahnutá. Bol preto vyvodený dočasný záver, že pokles v dopyte spojený s poklesom zaznamenaným v oceliarskom priemysle neposkytuje dostatočné vysvetlenie ujmy pociťovanej priemyselným odvetvím Spoločenstva, a že k ujme utrpenej priemyselným odvetvím Spoločenstva prispel iba vo veľmi malej miere, ak vôbec prispel. Tento účinok nebol teda taký, aby zmenil zistenie, podľa ktorého existuje skutočná a podstatná príčinná súvislosť medzi dumpingovými dovozmi z príslušnej krajiny a značnou ujmou, ktorú utrpelo priemyselné odvetvie Spoločenstva;

(b)   Návrat k bežným podmienkam hospodárskej súťaže po odstránení kartelu

(77)

Viaceré zainteresované strany tvrdili, že akákoľvek ujma pociťovaná zo strany priemyselného odvetvia Spoločenstva bola iba dôsledkom návratu k bežným podmienkam hospodárskej súťaže na trhu systémov grafitových elektród v Spoločenstve. Presnejšie, uvedené strany pripisujú pokles cien a ziskovosti priemyselného odvetvia Spoločenstva od roku 1999 faktu, že na začiatku boli umelo vysoké z dôvodu existencie kartelu;

(78)

V rozhodnutí 2002/271/ES z 18. júla 2001 Komisia (5) konštatovala, že dvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, boli spolu s ostatnými výrobcami medzi májom 1992 a marcom 1998 členmi kartelu. OV stanovené v tomto antidumpingovom konaní sa vzťahovalo na obdobie od 1. apríla 2002 do 31. marca 2003, kým časové obdobie relevantné pre posúdenie trendov ujmy sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 1999 do konca OV. Obdobie OV, ako aj skúmané obdobie sa teda situujú do podstatne neskoršieho obdobia, ako je obdobie činnosti kartelu. Pri vyšetrovaní sa tiež zistilo, že napriek existencii rôznych druhov dohôd a zmlúv, najväčšie objemy transakcií sú bežne kryté ročnou zmluvou, ktorá pre istý počet dodávok zaručuje stanovenú cenu počas celého roku. Rokovania o ročných zmluvách sa bežne uskutočňujú v októbri –novembri roku, ktorý predchádza vstupu zmluvy do platnosti. Pri vyšetrovaní sa zistilo, že ročné zmluvy sa v období od 1998 až 1999 vzťahovali približne na 40 % transakcií, šesťmesačné zmluvy sa vzťahovali približne na 35 % a trojmesačné zmluvy alebo jednorázové objednávky sa vzťahovali približne na 25 % transakcií. Dlhodobé zmluvy (napr. trojročné zmluvy) sa začali presadzovať relatívne nedávno, ale v rokoch 1997 – 1998 sa uzatvárali iba veľmi málo, alebo sa neuzatvárali vôbec, ako by sa logicky dalo očakávať na trhu, ktorý bol charakterizovaný vysokými cenami. Zistilo sa, že prakticky všetky skutočne fakturované a zaplatené transakcie v roku 1999, ako aj nasledujúce ceny prehodnocované podľa uvedených úvodných ustanovení (58) a (59) vyplývajú z dohôd uzavretých medzi predávajúcimi a kupujúcimi po období, počas ktorého bolo zistené stanovenie cien a rozdelenie trhov;

(79)

Uvedený argument potvrdzuje aj to, že rovnaké zainteresované strany upozornili Komisiu na vývoj cien elektród s veľkým priemerom (t.j. s priemerom väčším než 700 mm), segmentu, ktorý údajne nie je pokrytý indickými vyvážajúcimi výrobcami. Ako sa zistilo pri vyšetrovaní, napriek tomu, že dvaja indickí vyvážajúci výrobcovia počas OV nevyvážali tento sortiment výrobku do Spoločenstva, rozvíjali svoju technickú spôsobilosť na výrobu tohto sortimentu výrobku. Pri vyšetrovaní sa ďalej zistilo, že ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva pre tento konkrétny sortiment výrobku klesli v období medzi rokom 1999 a OV pomerne viac ako priemerné ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva pre podobný výrobok, posudzovaný ako celok. Tento sortiment výrobku predstavuje obmedzený podiel, približne 8 %, celkového objemu predaja podobného výrobku priemyselným odvetvím Spoločenstva na trhu Spoločenstva. Tento konkrétny trhový segment má dve ďalšie charakteristiky. Po prvé, je pomerne mladý a vo fáze rastu, čo vysvetľuje fakt, že v období od roku 1999 do OV sa postupne stával čoraz konkurencieschopnejším. Po druhé, je charakterizovaný prítomnosťou veľmi malého počtu veľkých spotrebiteľov, ktorí kupujú rovnako aj elektródy s menším priemerom. Logicky by sa dalo očakávať, že títo väčší ako priemerní spotrebitelia používajú svoju vplyvnú kúpnu silu na získanie väčších zliav ako by získal „bežný“ spotrebiteľ. Cenový trend pre tento konkrétny segment je preto z dôvodu rastúcej prevahy uvedených veľkých spotrebiteľov narušený. Nakoniec, napriek tomu, že indickí výrobcovia nevyvážali tento sortiment výrobku počas OV pravidelne, pri vyšetrovaní sa zistili indické cenové ponuky pre tento sortiment výrobku, ktoré zákazníci Spoločenstva použili ako ďalší nástroj vyjednávania pri rokovaniach s priemyselným odvetvím Spoločenstva;

(80)

Komisia žiadala a získala od priemyselného odvetvia Spoločenstva dlhodobé cenové rady (od polovice 80. rokov) týkajúce sa reprezentatívneho predaja podobného výrobku na trhu Spoločenstva. Tieto rady ukazujú, že ceny sa počas 90. rokov postupne zvyšovali a v roku 1998 dosiahli vrchol. V období medzi rokmi 1998 a 1999 bol pozorovaný prudký pokles cien o 14 %, čo jasne odráža koniec obdobia stanovenia cien a rozdelenia trhov;

(81)

Navyše, argument o návrate k bežným podmienkam hospodárskej súťaže po odstránení kartelu neposkytuje žiadne vysvetlenie v spojitosti so stratou podielu na trhu pociťovaného priemyselným odvetvím Spoločenstva od roku 1999 do OV, v symetrickom protiklade so získaním podielu na trhu zo strany dumpingových dovozov. Z uvedeného vyplýva, že návrat k bežným podmienkam hospodárskej súťaže po odstránení kartelu by mohol len čiastočne vysvetliť trend spôsobujúci ujmu priemyselnému odvetviu Spoločenstva, a že jeho vplyv následne nebol taký, aby zmenil dočasné zistenie, podľa ktorého existuje skutočná a podstatná príčinná súvislosť medzi dumpingovými dovozmi príslušnej krajiny a značnou ujmou, ktorú utrpelo priemyselné odvetvie Spoločenstva;

(c)   Výsledky iných výrobcov Spoločenstva

(82)

Na tomto vyšetrovaní nespolupracoval žiaden ďalší výrobca Spoločenstva, ktorý nepatrí do priemyselného odvetvia Spoločenstva. Musí sa však poznamenať, že jeden z ostatných dvoch výrobcov Spoločenstva sa stal platobne neschopným a od novembra 2002 prestal vyrábať (pozri uvedené úvodné ustanovenie (33)). Na základe dostupných dôkazov objem predaja ostatných dvoch výrobcov v ES sa zvýšil z približne 15 000 ton v roku 1999 na približne 21 000 ton v roku 2002 a následne klesol na približne 19 000 ton počas OV. Ich podiel na trhu v roku 1999 stúpol z 12,5 % na 16,6 % v roku 2002, a následne počas OV klesol na 14,4 % . Keby sa vyšetrovanie vzťahovalo rok 2003 ako celok, podiel jediného zostávajúceho výrobcu Spoločenstva na trhu by bol 9,7 %. Hoci je pravda, že dvaja ostatní výrobcovia Spoločenstva v období medzi rokom 1999 a OV získali 1,9 percentuálnych bodov podielu na trhu, fakt, že jeden výrobca sa stal platobne neschopným naznačuje existenciu ujmy v priemyselnom odvetví Spoločenstva. Bol preto vyvodený dočasný záver, že výsledky iných výrobcov Spoločenstva prispeli iba vo veľmi malej miere, ak vôbec prispeli, k ujme, ktorú utrpelo priemyselné odvetvie Spoločenstva, a že ich vplyv nebol následne taký, aby zmenil dočasné zistenie, podľa ktorého existuje skutočná a podstatná príčinná súvislosť medzi dumpingovými dovozmi z príslušnej krajiny a značnou ujmou, ktorú utrpelo priemyselné odvetvie Spoločenstva;

(d)   Dovozy z iných tretích krajín

(83)

Podľa dostupných informácií vzrástol objem celkového dovozu podobného výrobku s pôvodom v iných tretích krajinách ako je India o 20 %, z približne 13 000 ton v roku 1999 na približne 15 000 ton počas OV, a ich trhový podiel vzrástol z 10,7 % v roku 1999 na 11,8 % počas OV. Vážené priemerné ceny CIF týchto dovozov poklesli od roku 1999 do OV o 8 %, z približne 2 400 EUR/tonu v roku 1999 na približne 2 200 EUR/tonu počas OV. Je nutné poznamenať, že ceny dovozov z iných tretích krajín ako je India zostali počas skúmaného obdobia podstatne vyššie ako ceny dovozov z príslušnej krajiny;

(84)

Taktiež sa zistilo, že iba dovozy s pôvodom v iných troch krajinách ako je India, t.j. z Japonska, Poľska a USA, mali počas OV podiel na trhu Spoločenstva väčší ako 1 %. Zistilo sa, že (i) trhový podiel Japonska sa zvýšil z 2,1 % v roku 1999 na 2,6 % počas OV, (ii) trhový podiel Poľska vzrástol z 3,3 % v roku 1999 na 4,4 % počas OV, a že (iii) trhový podiel USA klesol z 5,3 % v roku 1999 na 4,7 % počas OV. Zdá sa, že dovozné ceny CIF Japonska a USA znižujú ceny odvetvia Spoločenstva, zatiaľ čo ceny dovozov s pôvodom v Poľsku sú vyššie ako ceny odvetví Spoločenstva. Navyše, dovozné ceny CIF týchto troch krajín boli vždy vyššie ako ceny príslušnej krajiny. K dispozícii nie sú ani žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že tieto dovozy sa mohli uskutočňovať za dumpingové ceny;

(85)

Vyšetrovanie preukázalo, že dve zariadenia vyrábajúce podobný výrobok v Poľsku a vyvážajúce ho do Spoločenstva sú obe dcérskymi spoločnosťami jedného výrobcu Spoločenstva, ktorý je navrhovateľom. Z tohto dôvodu boli všetky vyššie uvedené objemy vývozu z Poľska počas OV uskutočnené v mene uvedeného výrobcu Spoločenstva. Vyšetrovanie ďalej preukázalo, že približne 40 % objemu podobného výrobku dovážaného z USA bolo v skutočnosti dovážaných iným výrobcom Spoločenstva, ktorý je navrhovateľom, za účelom konečného predaja v Spoločenstve. Nepreukázalo sa, že príslušný opätovný predaj spôsoboval ujmu iným výrobcom Spoločenstva, prípadne, že tieto dovozné činnosti boli uskutočňované na úkor vlastnej výroby v Spoločenstve. Títo dvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, vlastnia ďalšie zariadenia vyrábajúce podobný produkt v iných tretích krajinách, vyšetrovanie však preukázalo, že tieto objemy vývozu boli individuálne a kolektívne zanedbateľné, t.j. pod 1 % spotreby Spoločenstva;

(86)

Títo dvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, sú veľkými spoločnosťami pôsobiacimi na celosvetovej úrovni: Oblasť ich činnosti sa neobmedzuje len na samotné Spoločenstvo. Tieto spoločnosti nielen dovážajú určité obmedzené množstvo podobného výrobku za účelom konečného predaja v Spoločenstve, ale zo Spoločenstva aj vyvážajú podstatnú časť ich výroby v Spoločenstve. Odôvodnením týchto operácií je narastajúca tendencia špecializovať sa v zariadeniach na výrobu podľa rozmerov a akostných tried podobného výrobku. Priamym dôsledkom toho je, že obaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, sa musia pri určitých rozmeroch a akostných triedach uchýliť k dovozom zo zariadení sídliacich mimo ES za účelom doplnenia sortimentu výrobkov ponúkaných spotrebiteľom v Spoločenstve;

(87)

Vzhľadom na priemerné ceny, malý objem týchto dovozov, ich obmedzený trhový podiel a vyššie uvedené okolnosti vzťahujúce sa na sortiment výrobkov sa nepreukázalo, že by tieto dovozy pochádzajúce buď zo zariadení, ktoré vlastnia výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, v tretích krajinách alebo z iných zariadení, prispeli k ujme priemyselnému odvetviu Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o trhový podiel, objem predaja, zamestanosť, investície, ziskovosť, návratnosť investícií a hotovostný tok;

(88)

Toto konanie bolo navyše vyhlásené za diskriminačné, pretože prehliadlo existenciu dovozov podobného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ČĽR), čo údajne dokazuje pomerne veľké množstvo dovozov z ČĽR uvedených pod kódom KN 8545 11 00. V prvom rade treba ale zdôrazniť, že kód KN 8545 11 00 nezahŕňa len príslušný výrobok a podobný výrobok, ale aj iné položky. Z tohto dôvodu je teda nevhodné vyvodzovať závery len na základe samotného vyššie uvedeného kódu KN. Osobitná pozornosť však bola tejto problematike venovaná počas overovania na mieste, v prevádzkových priestoroch spolupracujúcich odberateľov. Hoci viacero odberateľov vo svojich dotazníkoch uviedlo objemy podobného výrobku dovážaného z ČĽR, overovanie na mieste dokázalo, že žiadna z týchto čínskych elektród nezodpovedá parametrom definujúcim príslušný výrobok. Jedno z dvoch odberateľských združení navyše vo svojom písomnom predloženom podaní jasne vyhlásilo, že ČĽR nebola v období od roku 1999 do OV v stave vyrábať a vyvážať podobný výrobok do Spoločenstva. Tento argument sa preto zamieta;

(e)   Výsledky vývozu priemyselného odvetvia Spoločenstva

(89)

Poukazujúc na značný pokles vývozných cien priemyselného odvetvia Spoločenstva jedna zo zúčastnených strán tvrdila, že (i) tento pokles je náznakom absencie príčinnej súvislosti medzi dumpingovými dovozmi a ujmou, ktorú utrpelo priemyselné odvetvie Spoločenstva na trhu Spoločenstva, a že (ii) je to možné považovať za samospôsobenú ujmu;

(90)

Ako už bolo vyššie vysvetlené, títo dvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, pôsobia na celosvetovej úrovni. Na základe vyšetrovania sa zistilo, že priemyselné odvetvie Spoločenstva vyváža v objeme približne 15 % viac ako v Spoločenstve predáva. Začínajúc na úrovni približne 100 000 ton v roku 1999 vzrástol objem vývozu priemyselného odvetvia Spoločenstva v roku 2000 o 12 %, následne sa v roku 2001 znížil o 20 percentuálnych bodov, v roku 2002 o 2 percentuálne body vzrástol a o ďalších 6 percentuálnych bodov počas OV. Počas OV bol objem vývozu veľmi blízko úrovne zaznamenanej v roku 1999, a z tohto dôvodu nemôže byť vývoznej činnosti pripísaná žiadna strata úspor z veľkosériovej výroby. Na základe vyšetrovania sa zistilo, že medzi rokom 1999 a OV sa ceny vývozu znížili približne o 14 %. Bez ohľadu na iné faktory, ktoré by mohli zohrávať úlohu na úrovni svetového trhu, nemajú tieto pozorovania vo vzťahu k súčasnému konaniu žiaden význam, pretože toto konanie sa týka trhu Spoločenstva, a nie svetového trhu. Navyše je nutné poznamenať, že trend týkajúci sa ziskovosti, ktorý bol preskúmaný v rámci posúdenia ujmy, sa výlučne vzťahuje len na predaj z vlastnej výroby priemyselného odvetvia Spoločenstva v Spoločenstve. Hoci sa ziskovosť vývozu vyvíjala o niečo horšie ako ziskovosť predaja Spoločenstva, možno tento údaj vo vzťahu k súčasnému konaniu považovať taktiež za bezpredmetný. Z tohto dôvodu sa usudzuje, že vývozná činnosť nemohla žiadnym spôsobom prispieť k ujme priemyselnému odvetviu Spoločenstva;

 

1999

2000

2001

2002

OV

Objem vývozu v tonách

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

112

91

93

99

Jednotková cena vývozu v EUR/tonu

nemôžu byť uverejnené (pozri uvedené úvodné ustanovenie (36))

Index (1999 = 100)

100

96

102

88

86

4.   ZÁVERY TÝKAJÚCE SA PRÍČINNÝCH SÚVISLOSTI

(91)

Záverom treba povedať, že značná ujma spôsobená priemyselnému odvetviu Spoločenstva, ktoré medzi rokom 1999 a OV charakterizoval najmä pokles trhového podielu a jednotkovej ceny predaja o 8 %, zatiaľ čo jednotkové výrobné náklady vzrástli o 2 %; následné zníženie ziskovosti, návratnosti investícií a hotovostného toku z operačných činností a pokles investícií a zamestnanosti, bola skutočne spôsobená príslušnými dumpingovými dovozmi;

(92)

Skutočne, vplyv poklesu dopytu súvisiaceho so spomalením na oceliarskom trhu, vplyv návratu k bežným podmienkam hospodárskej súťaže po odstránení kartelu, vplyv výkonu iných výrobcov Spoločenstva, vplyv dovozov z iných tretích krajín, ako aj vplyv výsledkov vývozu priemyselného odvetvia Spoločenstva možno považovať za takmer nejestvujúci, resp. veľmi obmedzený, a teda nie za vplyv, ktorý by viedol k zmene dočasného zistenia, že existuje skutočná a podstatná príčinná súvislosť medzi dumpingovými dovozmi z príslušnej tretej krajiny a značnou ujmou spôsobenou priemyselnému odvetviu Spoločenstva;

(93)

Z tohto dôvodu sa predbežne usudzuje, že dumpingové dovozy s pôvodom v Indii spôsobili v zmysle článku 3 odsek 6 základného nariadenia priemyselnému odvetviu Spoločenstva značnú ujmu;

G.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

(94)

Komisia preskúmala, či i napriek záverom o dumpingu, ujme a príčinných súvislostiach existujú presvedčivé dôvody, ktoré by viedli k záveru, že prijatie príslušných opatrení nie je v tomto konkrétnom prípade v záujme Spoločenstva. Z tohto dôvodu a podľa článku 21 odsek 1 základného nariadenia posúdila Komisia pravdepodobný dopad týchto opatrení na všetky zúčastnené strany;

1.   ZÁUJMY PRIEMYSELNÉHO ODVETVIA SPOLOČENSTVA

(95)

Priemyselné odvetvie Spoločenstva pozostáva z dvoch skupín spoločností, ktoré celkovo zahŕňajú deväť výrobných zariadení v rôznych krajinách Spoločenstva a 1 800 osôb priamo zapojených do výroby, predaja a administratívy podobného výrobku. V dôsledku zavedených opatrení sa na trhu Spoločenstva dá očakávať nárast objemu predaja, ako aj predajných cien priemyselného odvetvia Spoločenstva. Ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva však s určitosťou neporastú o úroveň akéhokoľvek antidumpingového cla, pretože hospodárska súťaž bude naďalej pretrvávať medzi výrobcami Spoločenstva, dovozmi z príslušnej krajiny uskutočňovanými za nedumpingové ceny, ako aj medzi dovozmi s pôvodom v iných tretích krajinách. Záverom sa očakáva, že nárast objemu výroby a predaja na jednej strane a ďalší pokles jednotkových nákladov na strane druhej, spojené s miernym nárastom cien, umožnia priemyselnému odvetviu Spoločenstva zlepšiť svoju finančnú situáciu;

(96)

Na druhej strane je pravdepodobné, že ak by sa antidumpingové opatrenia nezaviedli, negatívny trend priemyselného odvetvia Spoločenstva by naďalej pretrvával. Priemyselné odvetvie Spoločenstva bude pravdepodobne naďalej pokračovať v strate trhového podielu a v zhoršovaní ziskovosti. To bude s najväčšou pravdepodobnosťou viesť k znižovaniu výroby a investícií, k zatvoreniu určitých výrobných kapacít a k ďalšiemu znižovaniu pracovných miest v Spoločenstve;

(97)

Záverom treba povedať, že zavedenie antidumpingových opatrení by priemyselnému odvetviu Spoločenstva umožnilo prekonať dopad zisteného dumpingu spôsobujúceho ujmu;

2.   ZÁUJEM NESPRIAZNENÝCH DOVOZCOV/OBCHODNÍKOV V SPOLOČENSTVE

(98)

Počas OV doviezli dvaja spolupracujúci dovozcovia približne 20 % objemu celkového dovozu ES príslušného výrobku s pôvodom v príslušnej krajine. Zo spolupráce dvoch indických vyvážajúcich výrobcov sa ukazuje, že dovozcovia/obchodníci v Spoločenstve (t.j. dvaja uvedení spolupracujúci dovozcovia na jednej strane a nespolupracujúci dovozcovia/obchodníci na strane druhej) predstavujú približne 40 % objemu celkového dovozu ES príslušného výrobku s pôvodom v Indii;

(99)

V prípade, ak budú antidumpingové opatrenia zavedené, je možné, že dôjde k poklesu objemu dovozov s pôvodom v príslušnej krajine. Taktiež sa nedá vylúčiť, že by zavedenie antidumpingových opatrení mohlo vyústiť do mierneho nárastu cien príslušného výrobku v Spoločenstve, a týmto spôsobom ovplyvniť hospodársku situáciu dovozcov/obchodníkov. Pokiaľ ide o dvoch spolupracujúcich dovozcov, obchodná činnosť súvisiaca s obchodovaním s príslušným výrobkom s pôvodom v Indii predstavuje približne 40 % ich celkového obratu. Čo sa týka pracovnej sily, 4 z celkového počtu 10 zamestnancov sú do obchodovania s príslušným výrobkom s pôvodom v Indii priamo zapojení. Vplyv nárastu dovoznej ceny príslušného výrobku na samotných dovozcov bude taktiež závisieť od ich schopností preniesť ho ďalej na svojich zákazníkov. Nízky podiel príslušného výrobku na celkových nákladoch odberateľov (pozri ďalej uvedené úvodné ustanovenie (103)) by mohlo dovozcom tiež uľahčiť preniesť akékoľvek zvýšenie cien na odberateľov;

(100)

Na tomto základe sa predbežne uzatvára, že zavedenie antidumpingových opatrení nebude mať pravdepodobne vážny negatívny vplyv na situáciu dovozcov v Spoločenstve;

3.   ZÁUJMY SPOTREBITEĽSKÉHO PRIEMYSLU

(101)

Hlavným spotrebiteľským priemyslom, ktoré predstavuje približne 80% celkovej spotreby ES príslušného a podobného výrobku, je odvetvie elektrickej ocele. Počas OV spotrebovalo osem spolupracujúcich konečných spotrebiteľov približne 27 % objemu celkového dovozu ES príslušného výrobku s pôvodom v príslušnej krajine, ktorý bol dovážaný buď priamo od dvoch indických vyvážajúcich výrobcov alebo prostredníctvom dovozcov/obchodníkov. Zo spolupráce dvoch indických vyvážajúcich výrobcov sa ukazuje, že koneční odberatelia v Spoločenstve (t.j. osem vyššie uvedených spolupracujúcich odberateľov na jednej strane a nespolupracujúcich odberateľov na strane druhej) predstavujú približne 56 % objemu celkového priameho dovozu ES príslušného výrobku s pôvodom v Indii. Zostávajúca časť (4 %) bola dovezená priemyselným odvetvím Spoločenstva;

(102)

Spolupracujúci odberatelia tvrdia, že zavedenie antidumpingových opatrení by malo nepriaznivý vplyv na ich finančnú situáciu, a to tak priamo, prostredníctvom zvýšených cien ich spotreby s pôvodom v Indii, ako aj nepriamo, prostredníctvom pravdepodobného zvýšenia cien zavedeného výrobcami Spoločenstva na pokrytie ich podielu spotreby s pôvodom od výrobcov Spoločenstva;

(103)

Vyšetrovanie ukázalo, že spotreba príslušného a podobného výrobku predstavuje v priemere 1 % celkových výrobných nákladov spolupracujúcich odberateľov. Pravdepodobný vplyv nákladov na odberateľov je nasledujúci: v prípade, ak sa antidumpingové opatrenia budú uplatňovať, môže dôjsť k nárastu výrobných nákladov odberateľov od 0.15 % (vychádzajúc z najhoršieho scenára, pri ktorom by sa ceny príslušného a podobného výrobku zvýšili bez ohľadu na ich pôvod o výšku cla) do 0,03 % (zvýšenie cien má vplyv len na spotrebu s pôvodom v Indii). Po zohľadnení všetkých faktorov sa odhaduje, že skutočný výsledok je pravdepodobne uprostred týchto dvoch scenárov, a to z nasledujúcich dôvodov. Priemyselné odvetvie Spoločenstva môže svoje ceny do určitej miery zvýšiť, ale pravdepodobne taktiež využije uvoľnenie cenového tlaku, aby prostredníctvom konkurencieschopnej cenotvorby vo vzťahu k indickým cenám, opätovne získalo stratený trhový podiel. Voľné kapacity existujú a opätovný návrat k spravodlivým a výnosnejším trhovým podmienkam by určite zvýšil potenciálne dodávky akéhokoľvek pôvodu a podporil nové investície. Navyše, okolo 15 % spotreby ES pochádza od alternatívnych dodávateľov (t.j. iného výrobcu Spoločenstva a dovozov z iných tretích krajín ako je India). Z tohto dôvodu je nepravdepodobné, že dôjde k všeobecnému zvýšeniu cien. Nakoniec, mohlo by byť možné preniesť aspoň časť uvedeného, veľmi obmedzeného pravdepodobného vplyvu na výrobné náklady odberateľov na zákazníkov na nižších úrovniach, čo by vyústilo do ešte menšieho konečného vplyvu na zisky odberateľov;

(104)

Spolupracujúci odberatelia taktiež namietajú voči zavedeniu antidumpingových opatrení, pretože takéto opatrenia by vybudovali prekážky pre súťažný trh, a de facto napomohli obnoveniu kartelu, odhaleného Komisiou v roku 2001;

(105)

Dvaja výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, ktorí boli od mája 1992 do marca 1998 členmi kartelu, boli v roku 2001 Komisiou pokutovaní. Vyšetrovanie potvrdilo, že dvaja výrobcovia tvoriaci priemyselné odvetvie Spoločenstva upustili od svojho predchádzajúceho správania týkajúceho sa stanovenia cien a rozdelenia trhov, a toto nikto neposudzuje. V tejto situácii je potrebné obnoviť súťaž za rovnakých podmienok, narušenú nekalými obchodnými praktikami indických vývozcov. Cieľom antidumpingových opatrení nie je zastaviť prístup dovozov z príslušnej krajiny do Spoločenstva, ale odstrániť vplyv narušených trhových podmienok, vyplývajúcich z existencie dumpingových dovozov. Obnovenie spravodlivých trhových podmienok bude osožné nielen pre výrobcov Spoločenstva, ale aj pre alternatívne zdroje dodávok, akými sú napríklad nedumpingové dovozy. Skutočnosť, že priemyselné odvetvie Spoločenstva bolo v rokoch 1992 až 1998 členom kartelu, by ho podľa základného nariadenia nemala zbaviť práva na získanie pomoci proti nekalým trhovým praktikám;

(106)

Vzhľadom na tieto závery sa môže predbežne uzavrieť, že zavedenie antidumpingových opatrení (i) nebude mať pravdepodobne vážny vplyv na finančnú situáciu odberateľov, a (ii) nebude mať pravdepodobne žiaden negatívny vplyv na celkovú situáciu týkajúcu sa hospodárskej súťaže na trhu Spoločenstva;

4.   ZÁVER TÝKAJÚCI SA ZÁUJMOV SPOLOČENSTVA

(107)

Od zavedenia príslušných opatrení možno očakávať, že priemyselnému odvetviu Spoločenstva poskytnú príležitosť opätovne získať stratený podiel na predaji a na trhu a zlepšiť svoju ziskovosť. Na druhej strane, s ohľadom na zhoršujúcu sa situáciu priemyselného odvetvia Spoločenstva existuje riziko, že pri neprítomnosti príslušných opatrení môžu určití výrobcovia Spoločenstva zatvoriť svoje výrobné zariadenia a prepustiť časť svojej pracovnej sily. Hoci niektoré negatívne vplyvy pravdepodobne vyústia do poklesu dovážaných objemov a mierneho nárastu cien pre dovozcov/obchodníkov a pre odberateľov, ich mieru možno obmedziť opakovaným prenosom zvýšenia na zákazníkov na nižších úrovniach. Na základe spomenutého sa predbežne uzatvára, že neexistujú žiadne presvedčivé dôvody, aby sa opatrenia v tomto konkrétnom prípade nezaviedli, a že uplatňovanie opatrení by bolo v záujme Spoločenstva;

H.   NÁVRH NA DOČASNÉ ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(108)

Vzhľadom na závery o dumpingu, ujme, príčinných súvislostiach a záujme Spoločenstva, ku ktorým sa dospelo, je potrebné prijať dočasné opatrenia s cieľom zabrániť ďalšej ujme priemyselnému odvetviu Spoločenstva spôsobenej dumpingovými dovozmi;

1.   ÚROVEŇ ODSTRÁNENIA UJMY

(109)

Úroveň dočasných antidumpingových opatrení by mala byť postačujúca na odstránenie ujmy priemyselnému odvetviu Spoločenstva spôsobenej dumpingovými dovozmi, a to bez prekročenia zistených dumpingových rozpätí. Pri vypočítavaní výšky cla potrebného na odstránenie vplyvu dumpingu spôsobujúceho ujmu sa usúdilo, že akékoľvek opatrenia by mali priemyselnému odvetviu Spoločenstva umožniť nadobudnúť zisk pred zdanením, ktorý by sa mohol dosiahnuť za bežných podmienok hospodárskej súťaže, t.j. bez existencie dumpingových dovozov;

(110)

Na základe dostupných informácií sa predbežne zistilo, že ziskové rozpätie 9,4 % obratu sa môže považovať za primeranú úroveň, ktorá by sa od priemyselného odvetvia Spoločenstva mohla očakávala v prípade absencie dumpingu spôsobujúceho ujmu. Výrobcovia Spoločenstva, ktorí sú navrhovateľmi, vyhlásili, že v prípade absencie dumpingových dovozov by mohli očakávať ziskové rozpätie 10 % až 15 %. Na základe vyšetrovania sa zistilo, že priemyselné odvetvie Spoločenstva dosiahlo v roku 1999, keď bol trhový podiel dumpingových dovozov na svojom minime, zisk v rozpätí od 12 % až 15 % obratu (pozri uvedené úvodné ustanovenie (61)). Komisia skúmala, či trhové podmienky v roku 1999 možno považovať za reprezentatívne bežné podmienky trhu pre príslušný produkt. Toto vyšetrovanie preukázalo, že opätovný návrat k bežným podmienkam hospodárskej súťaže po ukončení obdobia stanovenia cien a rozdelenia trhov mal vplyv na ceny, a že cena kľúčových surovín od roku 1999 do OV podstatne vzrástla. Vzhľadom na tieto okolnosti sa usudzuje, že neexistovala žiadna pravdepodobnosť, aby priemyselné odvetvie Spoločenstva dosiahlo počas OV ziskovosť v rozpätí od 12 % do 15 %. Nakoniec, Komisia preskúmala štatistiku účtovnej súvahy spoločnosti podľa sektorov, zozbieranú centrálnymi bankami Nemecka, Francúzska, Talianska, Japonska a USA. Databázu s týmito údajmi udržuje Komisia. Vyšetrovanie ukázalo, že spoločnosti patriace pod najbližší dostupný sektor vo vyššie uvedených, priemyselne najrozvinutejších krajinách sveta dosiahli v roku 2002 v priemere zisk pred mimoriadnymi položkami 9,4 % Vzhľadom na všetky okolnosti a činitele Komisia predpokladá, že 9,4 % je primeraný zisk, ktorý by priemyselné odvetvie Spoločenstva mohlo dosiahnuť v prípade absencie dumpingových dovozov;

(111)

Nevyhnutné zvýšenie cien sa potom určilo na základe porovnania váženého priemeru dovozných cien jednotlivých transakcií, ktoré boli stanovené pre výpočty zníženia cien, s cenou podobného výrobku nespôsobujúcou ujmu, ktorý priemyselné odvetvie Spoločenstva predáva na trhu Spoločenstva. Cena nespôsobujúca ujmu sa dosiahla upravením predajnej ceny priemyselného odvetvia Spoločenstva, s cieľom odzrkadliť vyššie uvedené ziskové rozpätie. Každý rozdiel vyplývajúci z tohto porovnania sa následne vyjadril ako percento z celkovej dovoznej hodnoty CIF;

(112)

Uvedené porovnanie cien ukázalo nasledujúce rozpätie ujmy:

Graphite India Limited (GIL), Kalkatta

20,3 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhopad a Nasik

12,8 %

2.   DOČASNÉ OPATRENIA

(113)

Vzhľadom na uvedené sa usudzuje, že dočasné antidumpingové clo by sa malo zaviesť na úrovni zisteného antidumpingového rozpätia, nemalo by však byť vyššie ako rozpätie ujmy, vypočítané v súlade s článkom 7 odsek 2 základného nariadenia;

(114)

V súbežnom antisubvenčnom konaní sa v súlade s článkom 12 odsek 1 nariadenia Rady (ES) č.2026/97 (6) (ďalej len základné antisubvenčné nariadenie) taktiež zavádzajú vyrovnávacie clá na systém grafitových elektród s pôvodom v Indii. Keďže v súlade s článkom 14 odsek 1 základného nariadenia nemôže žiaden výrobok súčasne podliehať antidumpingovým a vyrovnávacím clám, v prípade jednej a tej istej situácie vyplývajúcej z dumpingu a vývozného subvencovania, je potrebné určiť, či a v akej miere majú výška subvencií a dumpingové rozpätie pôvod v jednej a tej istej situácii;

(115)

Schémy subvencií, preskúmané a uznané za vyrovnávacie v antisubvenčnom konaní, predstavovali vývozné subvencie v zmysle článku 3 odsek 4 písmeno a) základného antisubvenčného nariadenia. Z tohto dôvodu bolo dočasné dumpingové rozpätie, stanovené pre vyvážajúcich výrobcov v Indii, čiastočne dôsledkom existencie vyrovnávacích vývozných subvencií. Dočasné antidumpingové clo by malo preto predstavovať nižšiu hodnotu z hodnoty dumpingového rozpätia a rozpätia ujmy, zistených v tomto konaní, bez dočasného vyrovnávacieho cla kompenzujúceho dopad vývozných subvencií;

(116)

Dočasné antidumpingové clá by mali byť teda nasledovné:

Spoločnosť

Rozpätie odstránenia ujmy

Dumpingové rozpätie

Dočasné vyrovnávacie clo

Navrhované antidumpingové clo

Graphite India Limited (GIL), Kalkatta

20,3 %

34,3 %

14,6 %

5,7 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhopad a Nasik

12,8 %

24,0 %

12,8 %

0 %

Všetky ostatné

20,3 %

34,3 %

14,6 %

5,7 %

3.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

(117)

V záujme správneho úradného postupu by sa malo stanoviť obdobie, v rámci ktorého zúčastnené strany, ktoré sa prihlásili v rámci časovej lehoty stanovenej v oznámení o začatí, môžu písomne oznámiť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie. Navyše je potrebné uviesť, že zistenia týkajúce sa zavedenia ciel vykonané na účely tohto nariadenia sú predbežné, a v prípade akéhokoľvek konečného cla môže dôjsť k ich opätovnému prehodnoteniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa zavádza dočasné antidumpingové clo na dovozy grafitových elektród používaných v elektrických oblúkových peciach, so zdanlivou hustotou 1,65 g/cm3 alebo vyššou a elektrickým odporom 6.0 μΩ.m alebo nižším, spadajúcich pod kód KN ex 8545 11 00 (kód TARIC 8545110010) a na vsuvky používané pre takéto elektródy, spadajúce pod kód KN ex 8545 90 90 (kód TARIC 8545909010), s pôvodom v Indii a dovážané spolu alebo oddelene;

2.   Sadzba dočasného antidumpingového cla uplatniteľného na čistú cenu Spoločenstva s franko hranicou pred preclením, je pre výrobky vyrobené spoločnosťami v Indii, uvedenými ďalej, nasledujúca:

Spoločnosť

Dočasné clo

Dodatočný kód TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta – 700016, West Bengal

5,7 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida – 201301, Uttar Pradesh

0 %

A531

Všetky ostatné

5,7 %

A999

3.   Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

4.   Uvoľnenie vyššie uvedeného výrobku do voľného obehu v Spoločenstve podlieha ustanoveniu o záruke vo výške dočasného cla.

Článok 2

Bez toho aby bol dotknutý článok 20 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 môžu zúčastnené strany požiadať o zverejnenie podstatných údajov a okolností, na základe ktorých došlo k prijatiu tohto nariadenia; oznámiť svoje stanoviská písomnou formou a požiadať o vypočutie Komisiou do 15 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Podľa článku 21 odsek 4 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 môžu zúčastnené strany vyjadriť svoje pripomienky k uplatňovaniu tohto nariadenia v období jedného mesiaca od dátumu nadobudnutia jeho účinnosti.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Článok 1 tohto nariadenia sa bude uplatňovať počas obdobia šiestich mesiacov.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. mája 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 197, 21.8. 2003, s. 2.

(4)  Ú. v. EÚ L 197, 21.8. 2003, s. 5.

(5)  Ú. v. ES L 100, 16.4.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/83


ROZHODNUTIE RADY

zo 17. mája 2004

o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických

(2004/496/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 95, v spojení s prvou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 23. februára 2004 poverila Komisiu viesť v mene spoločenstva rokovania o dohode so Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu colnej správy a ochrany hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických;

(2)

Európsky parlament nepredložil stanovisko v lehote stanovenej Radou podľa prvého pododseku článku 300 ods. 3 zmluvy so zreteľom na naliehavú potrebu napraviť stav neistoty, v ktorom sa nachádzajú letecké spoločnosti a cestujúci, ako aj chrániť finančné záujmy zainteresovaných strán;

(3)

dohoda by mala byť prijatá,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických, je schválená v mene spoločenstva.

Znenie dohody je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto poveruje vymenovať osobu/osoby splnomocnenú/é podpísať dohodu v mene Európskeho spoločenstva.

V Bruseli, 17. mája 2004.

za Radu

predseda

B. COWEN


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO A SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ,

UZNÁVAJÚC dôležitosť dodržiavania základných práv a slobôd, najmä práva na súkromie, a dôležitosť rešpektovania týchto hodnôt pri predchádzaní a boji s terorizmom a súvisiacimi zločinmi ako aj inými závažnými zločinmi, ktoré majú nadnárodnú povahu, vrátane organizovaného zločinu;

SO ZRETEĽOM na zákony a nariadenia Spojených štátov amerických, vyžadujúce od každého leteckého dopravcu, ktorý prevádzkuje osobnú leteckú dopravu v rámci medzinárodnej vzdušnej dopravy do alebo zo Spojených štátov amerických, aby poskytol Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc (Bureau of Customs and Border Protection, ďalej len „CBP“) Ministerstva vnútornej bezpečnosti (the Department of Homeland Security, ďalej len „DHS“) elektronický prístup k osobným údajom o cestujúcich (Passenger Name Record, ďalej len „PNR“) v rozsahu, v akom sú tieto zhromaždené a uschované v automatizovanom rezervačnom/odletovom kontrolnom systéme leteckého dopravcu;

SO ZRETEĽOM na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, najmä na jej článok 7 písm. c);

SO ZRETEĽOM na záväzky prijaté CBP 11. mája 2004, ktoré budú uverejnené vo Federálnom registri (ďalej len „záväzky“);

SO ZRETEĽOM na rozhodnutie Komisie C(2004) 1799 prijaté 17. mája 2004 podľa článku 25 ods. 6 smernice 95/46/ES, na základe ktorého sa CBP považuje za subjekt poskytujúci primeranú úroveň ochrany údajov PNR postúpených z Európskeho spoločenstva (ďalej „spoločenstvo“), ktoré sa týkajú letov do alebo zo Spojených štátov amerických v súlade so záväzkami k nemu pripojenými (ďalej len „rozhodnutie“);

POZNAMENÁVAJÚC, že leteckí dopravcovia, ktorí majú kontrolné rezervačné/odletové systémy umiestnené na území členských štátov Európskeho spoločenstva, by mali prijať opatrenia potrebné na postúpenie údajov PNR, akonáhle to bude technicky možné, ale dovtedy by mali mať orgány USA v súlade s ustanoveniami tejto dohody možnosť priameho prístupu k údajom;

UISŤUJÚC, že táto dohoda nevytvára precedens pre budúce rozhovory a rokovania medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom, alebo medzi jednou zo strán a iným štátom ohľadne prevodu akejkoľvek inej formy údajov;

SO ZRETEĽOM na záväzok obidvoch strán pracovať spoločne na bezodkladnom dosiahnutí vhodného a obojstranne uspokojujúceho riešenia ohľadne spracovania podrobnejších informácií o cestujúcich (Advanced Passenger Information, API) postúpených spoločenstvom Spojeným štátom,

SA DOHODLI TAKTO:

1.

CBP má elektronický prístup k údajom PNR pochádzajúcim z kontrolných rezervačných/odletových systémov („rezervačné systémy“) leteckých dopravcov umiestnených na území členských štátov Európskeho spoločenstva, a to v prísnom súlade s rozhodnutím a počas platnosti rozhodnutia, a len pokým sa nezavedie spoľahlivý systém prevodu takýchto údajov leteckými dopravcami.

2.

Leteckí dopravcovia, ktorí prevádzkujú osobnú leteckú dopravu v rámci medzinárodnej vzdušnej dopravy do alebo zo Spojených štátov amerických spracúvajú údaje PNR uschované v ich automatizovaných rezervačných systémoch v súlade s požiadavkami CBP na základe právnych predpisov USA a v prísnom súlade s rozhodnutím a počas platnosti rozhodnutia.

3.

CBP berie rozhodnutie na vedomie a vyhlasuje, že vykonáva záväzky k nemu pripojené.

4.

CBP spracúva prijaté údaje PNR a zaobchádza s osobami, ktorých sa spracovávanie údajov týka, v súlade s platnými právnymi predpismi a ústavnými požiadavkami Spojených štátov bez diskriminácie, najmä na základe štátnej príslušnosti a krajiny bydliska.

5.

CBP a Európska komisia spoločne a pravidelne preskúmavajú vykonávanie tejto dohody.

6.

V prípade, že sa v Európskej únii zavedie identifikačný systém cestujúcich na leteckých linkách, ktorým sa od leteckých dopravcov vyžaduje, aby poskytovali orgánom prístup k údajom PNR osôb, ktorých prebiehajúca cesta zahŕňa let do alebo z Európskej únie, DHS v rámci svojej právomoci v možnej miere a výlučne na základe vzájomnosti aktívne podporí spoluprácu leteckých spoločností.

7.

Táto dohoda nadobúda platnosť podpisom. Každá strana môže kedykoľvek vypovedať túto dohodu oznámením diplomatickou cestou. Výpoveď nadobudne účinnosť deväťdesiat (90) dní odo dňa oznámenia výpovede druhej strane. Táto dohoda môže byť kedykoľvek zmenená a doplnená vzájomnou písomnou dohodou.

8.

Táto dohoda nie je zamýšľaná ako odchýlka alebo zmena a doplnenie právnych predpisov strán; táto dohoda takisto nevytvára alebo neudeľuje právo alebo výhodu žiadnej inej osobe alebo subjektu, súkromnému alebo verejnému.

Podpísané v …

Táto dohoda je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. V prípade odlišností má prednosť anglické znenie.

za Európske Spoločenstvo

za Spojené Štáty Americké

Tom RIDGE

minister vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických


Komisia

20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/86


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo dňa 17. mája 2004

o zrušení rozhodnutia Komisie č. 303/96/ESUO, ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s dovozmi niektorých orientovaných plechov pre elektrotechniku pôvodom z Ruska do spoločenstva

(2004/497/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dovozom dumpingových tovarov z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), a najmä na jeho články 8 a 9,

po konzultácii s Poradným výborom,

keďže:

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 2 rozhodnutia Komisie č. 303/96/ESUO sa týmto ruší.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. mája 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004, (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 42, 20.2.1996, s. 7.

(3)  Ú. v. ES L 308, 29.11.1996, s. 11, rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím č. 435/2001/ESUO (Ú. v. ES L 63, 3.3.2001, s. 14.)

(4)  Ú. v. ES C 53, 20.2.2001, s. 13.

(5)  Ú. v. ES L 149, 7.6.2002, s. 3, nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1310/2002 (Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 9).

(6)  Ú. v. ES C 186, 6.8.2002, s. 15.

(7)  Ú. v. ES C 242, 8.10.2002, s. 16.

(8)  Ú. v. ES L 25, 31.1.2003, s. 7.

(9)  Ú. v. ES L 182, 19.5.2004, s. 5.


20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/88


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo dňa 18. mája 2004,

ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozov karbidu kremíka pôvodom inter alia z Ukrajiny

(2004/498/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22.decembra 1995 o ochrane pred dovozom dumpingových tovarov z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č.461/2004 (2) („základné nariadenie“), a najmä na články 8 a 11 odsek 3, články 21 a 22 písmeno c),

po konzultácii s Poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 1100/2000 (3)zaviedla Rada konečné antidumpingové clo na dovozy karbidu kremíka („daný výrobok“) pôvodom z Ukrajiny do spoločenstva. Nariadením (ES) č. 991/2004 (4) Rada zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 1100/2000.

(2)

Sadzba cla uplatňovaná na čistú cenu spoločenstva s franko hranicou pred preclením je stanovená na 24 % na dovozy daného výrobku pôvodom z Ukrajiny.

2.   Vyšetrovanie

(3)

Uverejnením oznámenia v Úradnom vestníku Európskej  (5)20. marca 2004 Komisia oznámila otvorenie čiastočného predbežného preskúmania platných opatrení („opatrenia“) podľa článku 11 odsek 3 a článku 22 písmeno c) základného nariadenia.

(4)

Preskúmanie bolo začaté na podnet Komisie za účelom prešetrenia, či je následkom rozšírenia Európskej únie 1. mája 2004 („rozšírenie“) a pri zohľadnení záujmu spoločenstva potrebné upraviť opatrenia tak, aby sa predišlo náhlemu a neprimerane negatívnemu vplyvu na všetky zainteresované strany, vrátane užívateľov, distribútorov a spotrebiteľov.

(5)

Všetky zainteresované strany, vrátane priemyslu spoločenstva, združení výrobcov alebo užívateľov v spoločenstve, vývozcov/výrobcov v príslušných krajinách, dovozcov a ich združení a príslušných orgánov v daných krajinách, ako aj zainteresované strany v desiatich nových členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 („EÚ10“), boli oboznámené o začatí vyšetrovania a dostali príležitosť písomne prezentovať svoje stanoviská, poskytnúť informácie a predložiť podporné dokumenty, a to do termínu uvedenom v oznámení o začatí. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že jestvujú dôvody na vypočutie, boli vypočuté.

3.   Výsledok vyšetrovania

(6)

Ako je uvedené v nariadení Rady (ES) č. 991/2004, vyšetrovaním sa dospelo k záveru, že úprava súčasných opatrení je v záujme spoločenstva za predpokladu, že takáto úprava želanú úroveň ochrany obchodu výrazne nenaruší.

4.   Záväzok

(7)

Komisia v súlade so závermi nariadenia (ES) č. 991/2004, v zhode s článkom 8 odsek 2 základného nariadenia, navrhla príslušnej spoločnosti záväzok. Záväzok následne ponúkol jeden vyvážajúci výrobca daného výrobku na Ukrajine (akciová spoločnosť „Zaporozhsky Abrasivny Combinat“).

(8)

Treba však poznamenať, že pri uplatňovaní článku 22 písmeno c) základného nariadenia je tento záväzok považovaný za osobitné opatrenie, keďže v súlade so závermi nariadenia (ES) č. 991/2004 nie je priamym ekvivalentom antidumpingového cla.

(9)

V zhode s nariadením (ES) č. 991/2004 záväzok vyrábajúcemu vývozcovi ukladá povinnosť rešpektovať dovozné limity, a aby tento záväzok mohol byť monitorovaný, príslušný vyvážajúci výrobca sa takisto zaviazal široko dodržiavať svoje tradičné modely predaja jednotlivým odberateľom v EÚ 10. Vyvážajúci výrobca si je takisto vedomý toho, že v prípade zistenia významnej zmeny týchto modelov predaja, alebo ak bude akýmkoľvek spôsobom sťažené alebo znemožnené monitorovanie záväzkov, má Komisia právo zrušiť prijatie záväzku spoločnosti, a následne namiesto neho zaviesť konečné antidumpingové clo, alebo môže upraviť výšku limitu, alebo podnikne iné kroky vedúce k náprave.

(10)

Podmienkou záväzku je tiež, že ak bude akýmkoľvek spôsobom porušený, bude Komisia oprávnená zrušiť jeho prijatie, čo bude mať za následok zavedenie antidumpingového cla namiesto tohto záväzku.

(11)

Spoločnosť bude Komisii pravidelne poskytovať podrobné informácie týkajúce sa jej vývozov do spoločenstva tak, aby Komisia mohla záväzok účinne monitorovať.

(12)

Aby Komisia mohla účinne monitorovať plnenie záväzku spoločností, pri predkladaní žiadosti o uvoľnenie do voľného obehu príslušnému colnému orgánu bude oslobodenie od cla v súlade so záväzkom závisieť od predloženia faktúry obsahujúcej aspoň tie údaje, ktoré sú vymenované v prílohe nariadenia Rady (ES) č. 991/2004. Tento rozsah informácií je taktiež potrebný k tomu, aby sa colné orgány mohli s dostatočnou presnosťou uistiť, že náklad zodpovedá obchodným dokladom. V prípade, že takáto faktúra nie je predložená alebo že nezodpovedá výrobku predloženému na preclenie, bude miesto toho splatné príslušné antidumpingové clo.

(13)

S ohľadom na uvedené je ponuka záväzku považovaná za prijateľnú.

(14)

Prijatie záväzku je obmedzené na počiatočné obdobie šiestich mesiacov bez vplyvu na obvyklú dobu trvania opatrení a jeho platnosť sa po tomto období ukončí, pokiaľ Komisia nepovažuje za vhodné predĺžiť obdobie uplatňovania osobitného opatrenia na ďalších šesť mesiacov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Záväzok ponúknutý uvedeným vyvážajúcim výrobcom v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozov karbidu kremíka pôvodom z Ukrajiny sa týmto prijíma.

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód Taric

Ukrajina

Vyrobené a exportované akciovou spoločnosťou „Zaporozhsky Abrasivny Combinat“, Zaporozhye, Ukrajina, prvému nezávislému odberateľovi v spoločenstve vystupujúcemu ako dovozca

A523

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a ostane v platnosti po dobu šiestich mesiacov.

V Bruseli 18. mája 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 125, 26.5.2000, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 182, 18.5.2004, s. 18.

(5)  Ú. v. EÚ C 70, 20.3.2004, s. 15.