ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 182

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
19. mája 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 989/2004 zo 17. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 151/2003, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy určitých plechov s orientovanou štruktúrou pre elektrotechniku pochádzajúcich z Ruska

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 990/2004 z 17. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 151/2003, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy určitých plechov s orientovanou štruktúrou pre elektrotechniku pochádzajúcich z Ruska

5

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 991/2004 z 17. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1100/2000, ktorým sa ukladajú konečné antidumpingové clá na dovozy karbidu kremíka s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Ruskej federácii a na Ukrajine a ktorým sa predlžuje platnosť záväzku prijatého rozhodnutím Komisie 94/202/ES

18

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 992/2004 z 17. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3068/92, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz chloridu draselného s pôvodom v Bielorusku, Rusku alebo na Ukrajine

23

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 993/2004 zo 17. mája 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 658/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, a (ES) č. 132/2001, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovozy dusičnanu amónneho s pôvodom v Poľsku a na Ukrajine, a ktorým sa zastavuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozov s pôvodom v Litve

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 994/2004 zo dňa 18. mája 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 995/2004 z dne 18. mája 2004 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 996/2004 z 18. mája 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín

38

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2004/494/SZBP zo 17. mája 2004 o podpore Európskej únie zriadeniu Integrovanej policajnej jednotky v Konžskej demokratickej republike (KDR)

41

 

*

Jednotná akcia Rady 2004/495/SZBP zo 17. mája 2004 o podpore činností MAAE v rámci jej programu jadrovej bezpečnosti a v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

46

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

19.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 989/2004

zo 17. mája 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 151/2003, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy určitých plechov s orientovanou štruktúrou pre elektrotechniku pochádzajúcich z Ruska

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), najmä na jeho článok 8, článok 11 ods. 3, článok 21 a článok 22 písm. c),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   KONANIE

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 990/2004 (2) Rada zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 151/2003, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy určitých plechov s orientovanou štruktúrou pre elektrotechniku („príslušný výrobok“) pochádzajúcich z Ruska (3) do spoločenstva.

(2)

Colná sadzba uplatňovaná na čistú cenu s dodaním na hranice spoločenstva, pred preclením, je stanovená pre dovozy príslušného výrobku pochádzajúceho z Ruska vyrobeného spoločnosťou Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK) na 40,1 % a spoločnosťou VizStal Ltd na 14,7 %.

2.   Prešetrovanie

(3)

20. marca 2004 oznámila Komisia prostredníctvom uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (4), začatie čiastočného priebežného preskúmania platných opatrení („opatrenia“) podľa článku 11 ods. 3 a článku 22 písm. c) základného nariadenia.

(4)

Z podnetu Komisie sa začalo preskúmanie s cieľom overiť, či je v dôsledku rozšírenia Európskej únie 1. mája 2004 („rozšírenie“) a so zreteľom na záujem spoločenstva potrebné prijať opatrenia na zabránenie náhlych a nadmerne nepriaznivých následkov pre všetky zainteresované strany, vrátane užívateľov, distribútorov a spotrebiteľov.

3.   Strany dotknuté prešetrovaním

(5)

Všetky zainteresované strany známe Komisii, vrátane výrobného odvetvia spoločenstva, združení výrobcov alebo užívateľov v rámci spoločenstva, vyvážajúcich výrobcov v dotknutej krajine, dovozcov a ich združení a príslušných orgánov dotknutých krajín, ako aj zúčastnené strany v desiatich nových členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 („EÚ10“), boli upovedomené o začatí prešetrovania a mali možnosť písomne vyjadriť svoje stanoviská, predložiť informácie a poskytnúť dôkazné materiály v lehote uvedenej v oznámení o začatí konania. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali dôvody na vypočutie, boli vypočuté.

(6)

V tejto súvislosti oznámili svoje stanoviská tieto zainteresované strany:

a)

Združenie výrobcov spoločenstva:

Európska konfederácia železiarskeho a oceliarskeho priemyslu (European Confederation of Iron and Steel Industries, Eurofer)

b)

Vyvážajúci výrobcovia:

Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipeck

VizStal Ltd., Jekaterinburg.

B.   POSUDZOVANÝ VÝROBOK

(7)

Posudzovaný výrobok je rovnaký ako v prípade pôvodného prešetrovania, t. j. za studena valcované plechy a pásy z kremíkovej elektroocele s orientovanou štruktúrou so šírkou viac než 500 mm pochádzajúce z Ruska, spadajúce pod kódy KN 7225 11 00 a ex 7226 11 00. Tento výrobok sa používa pre elektromagnetické prístroje a zariadenia ako elektrické a rozvodné transformátory.

(8)

V zložitom výrobnom procese GOES sú štruktúry zrna orientované jednotne v smere valcovania plechu alebo pásu s cieľom umožniť vedenie magnetického poľa s vysokým stupňom efektívnosti. Dotknutý výrobok musí byť v súlade so špecifikáciami týkajúcimi sa magnetickej indukcie, pilotového faktoru, ako aj najvyššej prípustnej úrovne remagnetizačných strát. Obidve strany výrobku sú spravidla potiahnuté tenkou izolačnou vrstvou.

C.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

1.   Podania zainteresovaných strán vo vyvážajúcich krajinách

(9)

Dvaja vyvážajúci výrobcovia a ruské orgány tvrdili, že v dôsledku vysokej úrovne antidumpingového cla a v dôsledku rozšírenia opatrení na EÚ10 by nemali byť ich tradičné obchodné toky do EÚ10 podstatne narušené.

(10)

Tvrdili najmä, že náhle prudké cenové zvýšenia vyvolané vysokou úrovňou antidumpingového cla viedli k neúmernému zdraženiu výrobku pre elektromagnetické prístroje a zariadenia ako elektrické a rozvodné transformátory.

2.   Pripomienky od výrobného odvetvia spoločenstva

(11)

Výrobné odvetvie spoločenstva uviedlo, že napriek tomu, že priemerné ceny v EÚ10 boli podstatne nižšie ako priemerné ceny v Európskej únii v zložení bezprostredne 1. májom 2004 („EÚ15“), nenamietalo by v prípade akýchkoľvek návrhov na okamžité opatrenia, ktoré by sa mali zaviesť počas prechodného obdobia a ktoré by nemali nepriaznivý vplyv na jeho situáciu.

3.   Pripomienky od členských štátov

(12)

Orgány niektorých členských štátov EÚ10 boli toho názoru, že po rozšírení by sa na dovozy príslušného výrobku z Ruska mali uplatňovať osobitné prechodné opatrenia.

(13)

V tejto súvislosti sa tvrdilo, že príslušný výrobok je veľmi dôležitý pre konečných priemyselných užívateľov v EÚ10.

4.   Zhodnotenie

(14)

Na základe dostupných údajov a informácií bola vykonaná analýza, ktorá potvrdila, že objemy dovozov príslušného výrobku z Ruska do EÚ 10 v rokoch 2002 a 2003 boli významné.

(15)

Vzhľadom na skutočnosť, že príslušný výrobok je veľmi dôležitý pre tradičných konečných priemyselných užívateľov v EÚ10, a vzhľadom na relatívne vysokú úroveň antidumpingového cla sa dospelo k záveru, že je v záujme spoločenstva postupne prispôsobiť platné opatrenia s cieľom vyhnúť sa náhlym a nadmerne nepriaznivým následkom pre všetky zainteresované strany.

5.   Záver

(16)

Všetky tieto rôzne aspekty a záujmy sa zohľadnili a posúdili ako celok. Z toho vyplýva, že záujmy dovozcov a užívateľov v EÚ10 by boli podstatne nepriaznivo ovplyvnené náhlym uplatnením existujúcich opatrení, pokiaľ by tieto neboli dočasne upravené.

(17)

Naproti tomu by však, ako to potvrdil samotný záujem výrobného odvetvia spoločenstva, jeho záujmy nemali byť nenáležite nepriaznivo ovplyvnené, ak by sa mali opatrenia dočasne upraviť, nakoľko tieto nemôžu v súčasnosti plne uspokojiť požiadavky zákazníkov v EÚ10.

(18)

Za takýchto okolností možno odôvodnene predpokladať, že uplatňovanie existujúcich opatrení bez úprav nie je v záujme spoločenstva a že dočasná úprava existujúcich opatrení týkajúcich sa dovozov príslušného výrobku do EÚ10 by nemala značne narušiť požadovaný stupeň ochrany obchodu.

(19)

Na tento účel boli preskúmané rôzne spôsoby ako najlepšie ochrániť výrobné odvetvie spoločenstva pred dumpingom spôsobujúcim ujmu a zároveň zohľadniť aspekty záujmu spoločenstva zmenšovaním hospodárskeho šoku antidumpingového cla pre tradičných kupujúcich v EÚ10 počas obdobia hospodárskeho prispôsobovania po rozšírení.

(20)

Dospelo sa k záveru, že najlepšie by to bolo možné dosiahnuť povolením dovozov tradičných objemov vývozov z Ruska do EÚ10 bez antidumpingového cla počas prechodného obdobia. V tejto súvislosti by každý vývoz do EÚ10 nad rámec týchto tradičných objemov vývozu podliehali antidumpingovému clu tak ako vývozy do EÚ15.

6.   Záväzky

(21)

Po zhodnotení rôznych možností, ako najlepšie umožniť pokračovanie týchto tradičných tokov vývozu do EÚ10, sa dospelo k záveru, že najvhodnejším prostriedkom je prijatie dobrovoľných záväzkov od spolupracujúcich strán s prvkom množstevných stropov. Komisia preto v súlade s článkom 8 ods. 2 základného nariadenia navrhla záväzky dotknutým vyvážajúcim výrobcom a ako výsledok boli následne ponúknuté záväzky dvomi vyvážajúcimi výrobcami dotknutého výrobku v Rusku.

(22)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že v súlade s článkom 22 písm. c) základného nariadenia boli pri stanovení podmienok záväzkov zohľadnené osobitné okolnosti rozširovania. Predstavujú osobitné opatrenie v tom zmysle, že poskytujú dočasný spôsob úpravy existujúcich opatrení pre rozšírenú EÚ 25 členských štátov.

(23)

Preto boli pre vyvážajúcich výrobcov v Rusku stanovené objemy vývozu („stropy“), a to na základe ich tradičných vývozných objemov do EÚ10 v rokoch 2001, 2002 a 2003. Je však potrebné poznamenať, že neobvyklé nárasty objemov vývozov do EÚ10, ktoré boli pozorované v niekoľkých posledných mesiacoch roku 2003 a v prvých mesiacoch roku 2004, boli odpočítané od ich tradičných objemov použitých na určenie stropov.

(24)

V prípade predaja do EÚ10 podľa podmienok ich záväzkov by príslušní vyvážajúci výrobcovia mali súhlasiť s úplným rešpektovaním ich tradičných modelov predaja pre individuálnych zákazníkov v EÚ10. Vyvážajúci výrobcovia by si preto mali uvedomiť, že akákoľvek ponuka záväzku môže byť považovaná za použiteľnú, a teda prijateľnú, iba ak by si títo v prípade predajov, na ktoré sa vzťahujú záväzky, úplne zachovali takéto tradičné obchodné modely s ich zákazníkmi v EÚ10.

(25)

Vyvážajúci výrobcovia by si tiež mali uvedomiť, že ak sa na základe podmienok záväzkov zistí, že sa tieto modely predaja podstatne menia, alebo že sa záväzky stávajú akýmkoľvek spôsobom ťažko sledovateľné alebo ich nie je možné sledovať, Komisia je oprávnená odvolať prijatie záväzku spoločnosti, pričom namiesto neho sa uloží konečné antidumpingové clo na úrovni uvedenej v nariadení (ES) č. 151/2003, alebo môže prispôsobiť výšku obmedzenia, alebo prijať iné nápravné opatrenia.

(26)

V súlade s uvedeným môže Komisia nariadením Komisie prijať akékoľvek ponuky záväzku, ktoré spĺňajú uvedené podmienky.

D.   ZMENA A DOPLNENIE NARIADENIA (ES) č. 990/2004

(27)

Vzhľadom na uvedené je potrebné v prípade záväzkov prijatých Komisiou v nasledujúcom nariadení Komisie upraviť možnosť oslobodenia dovozov do spoločenstva uskutočňovaných podľa podmienok takýchto záväzkov od antidumpingového cla uloženého nariadením (ES) č. 151/2003, a to zmenou a doplnením tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 2 nariadenia (ES) č. 151/2003 naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 990/2004 sa nahrádza takto:

„Článok 2

1.   Dovozy prihlásené na prepustenie do režimu voľný obeh sú oslobodené od antidumpingového cla uloženého článkom 1 za predpokladu, že ide o výrobu spoločností, ktorých záväzky boli prijaté Komisiou a ktorých názvy sú uvedené v príslušnom nariadení Komisie v znení neskorších zmien a doplnení, a ak boli dovezené v súlade s ustanoveniami toho istého nariadenia Komisie.

2.   Dovozy uvedené v odseku 1 sú oslobodené od antidumpingového cla pod podmienkou, že:

a)

tovar deklarovaný a predložený colným orgánom presne zodpovedá opisu výrobku uvedenému v článku 1,

b)

colným orgánom členských štátov bude pri predložení vyhlásenia na prepustenie do režimu voľný obeh predložená aj obchodná faktúra, ktorá bude obsahovať aspoň prvky uvedené v prílohe; a

c)

tovar deklarovaný a predložený colným orgánom presne zodpovedá opisu v obchodnej faktúre.“

Článok 2

K nariadeniu (ES) č. 151/2003 sa pripája text uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2004

za Radu

predseda

B. COWEN


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Pozri stranu 5 Ú. v. EÚ.

(3)  Ú. v. ES L 25, 30.1.2003, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ C 70, 30.3.2004, s. 15.


PRÍLOHA

PRÍLOHA

Na obchodnej faktúre k predajom plechov s orientovanou štruktúrou pre elektrotechniku spoločnosťou do spoločenstva, ktoré sú predmetom záväzku, musia byť uvedené tieto údaje:

1.

Nadpis ‚OBCHODNÁ FAKTÚRA K TOVARU, KTORÝ JE PREDMETOM ZÁVÄZKU’.

2.

Názov spoločnosti uvedenej v článku 1 nariadenia Komisie [VLOŽIŤ ČÍSLO], ktorá vystavuje obchodnú faktúru.

3.

Číslo obchodnej faktúry.

4.

Dátum vystavenia obchodnej faktúry.

5.

Doplnkový kód TARIC, pod ktorým má byť tovar uvedený vo faktúre preclený na hranici spoločenstva.

6.

Presný opis tovaru vrátane:

čísla kódu výrobku (PCN) používaného na účely prešetrovania a záväzku (napr. PCN I, PCN 2 a pod.),

jednoduchého slovného opisu tovaru zodpovedajúcemu príslušnému PCN (napr. PCN 1: PCN 2: a pod.),

čísla kódu výrobku spoločnosti (CPC) (ak je to vhodné),

kódu KN,

množstva (v tonách).

7.

Opis podmienok predaja vrátane:

ceny za tonu,

uplatňovaných platobných podmienok,

uplatňovaných dodacích podmienok,

celkových zliav a rabatov.

8.

Názov spoločnosti konajúcej ako dovozca do spoločenstva, ktorému spoločnosť priamo vystavila obchodnú faktúru k tovaru, ktorý je predmetom záväzku.

9.

Meno predstaviteľa spoločnosti, ktorý vystavil faktúru, a toto podpísané vyhlásenie:

‚Ja, dolupodpísaný, potvrdzujem, že predaj tovaru, na ktorý sa vzťahuje táto faktúra, na priamy vývoz do spoločenstva sa uskutočňuje v rámci a za podmienok záväzku, ktorý ponúkla [spoločnosť] a prijala Európska komisia nariadením (ES) č. […]. Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.’


19.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/5


NARIADENIE RADY (ES) č. 990/2004

z 17. mája 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 151/2003, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy určitých plechov s orientovanou štruktúrou pre elektrotechniku pochádzajúcich z Ruska

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), najmä na jeho článok 11 ods. 3,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   KONANIE

1.   Predchádzajúce prešetrovania a platné opatrenia

(1)

Komisia rozhodnutím č. 303/96/ESUO (2) uložila konečné antidumpingové clo na dovozy určitých plechov s orientovanou štruktúrou pre elektrotechniku pochádzajúcich z Ruska („pôvodné prešetrovanie“). Sadzba uloženého antidumpingového cla bola 40,1 %. Záväzok ponúknutý v súvislosti s takýmto dovozom bol prijatý tým istým rozhodnutím Komisie.

(2)

Na základe žiadosti predloženej Európskou konfederáciou železiarskeho a oceliarskeho priemyslu (Eurofer) v mene výrobného odvetvia plechov s orientovanou štruktúrou pre elektrotechniku spoločenstva, Komisia iniciovala preskúmanie pri uplynutí platnosti v súlade s článkom 11 ods. 2 rozhodnutia Komisie č. 2277/96/ESUO (3) („základné rozhodnutie“). Komisia súčasne sama iniciovala preskúmanie v súlade s článkom 11 základného rozhodnutia s cieľom preverenia vhodnosti formy opatrení. (4).

(3)

S ohľadom na uplynutie platnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele Rada nariadením (ES) č. 963/2002 (5) rozhodla, že v antidumpingových konaniach začatých podľa základného rozhodnutia, ktoré sa ešte neskončili, sa bude pokračovať a tieto sa budú spravovať ustanoveniami základného nariadenia s účinnosťou od 24. júla 2002. Podobne sa akékoľvek antidumpingové opatrenia vyplývajúce z prebiehajúcich antidumpingových prešetrovaní od 24. júla 2002 spravujú ustanoveniami základného nariadenia.

(4)

Ako výsledok preskúmania pri uplynutí platnosti uvedeného v odôvodnení 2 Rada v januári 2003 nariadením (ES) č. 151/2003 (6) potvrdila konečné antidumpingové clo uložené rozhodnutím Komisie č. 303/96/ESUO. Predbežné preskúmanie týkajúce sa formy opatrení však zostalo k uzavretiu preskúmania pri uplynutí platnosti otvorené.

2.   Východiská pre preskúmania

2.1.   Priebežné preskúmania obmedzené na dumping

(5)

Komisia prijala dve žiadosti o čiastočné priebežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 základného rozhodnutia, o ktorých sa v súlade s článkom 1 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 963/2002 konalo podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

(6)

Žiadosti predložili OOO VIZ – STAL (VIZ STAL) a Novolipetsk Iron and Steel Corporation („NLMK“) (VIZ STAL a NLMK, ďalej len „žiadatelia“), obidvaja vyvážajúci výrobcovia z Ruska. Obidve žiadosti vychádzali z toho, že žiadatelia splnili požiadavky na udelenie statusu trhového hospodárstva a že ich dumpingové rozpätia sa významne znížili. Uviedli takisto, že pokračujúce ukladanie opatrení na ich súčasnej úrovni už nie je pre vyrovnanie dumpingu potrebné.

(7)

Komisia po porade s poradným výborom a po tom, čo dospela k záveru, že existovali dostatočné dôkazy na začatie predbežného preskúmania, iniciovala v auguste 2002 formou oznámenia prešetrovanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia ohľadom VIZ STAL (7) a následne, v októbri 2002, prešetrenie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia ohľadom NLMK. (8) Obidve prešetrovania sa obmedzili na preskúmanie dumpingu.

(8)

Komisia oficiálne upozornila žiadateľov, ako aj zástupcov vyvážajúcej krajiny o začatí priebežných preskúmaní a poskytla všetkým zainteresovaným stranám možnosť, aby v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania písomne vyjadrili a požiadali o vypočutie.

(9)

Žiadatelia sa písomne vyjadrili. Všetky strany, ktoré o to požiadali, dostali možnosť byť vypočuté.

(10)

Komisia poslala žiadateľom a jednému prepojenému dovozcovi v spoločenstve dotazník, na ktorý odpovedali v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania.

(11)

Komisia ďalej zaslala obom žiadateľom formulár žiadosti o status trhového hospodárstva podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia.

(12)

Komisia vyhľadala a overila všetky informácie, ktoré pokladala za potrebné pre určenie dumpingu. Overovanie na mieste bolo vykonané v zariadeniach týchto spoločností:

 

Vyvážajúci výrobcovia v Rusku:

VIZ STAL, Jekaterinburg

NLMK, Lipeck

 

Prepojený dovozca (VIZ STAL-u)

Duferco Commerciale S.p.A., Janov.

Prešetrovanie dumpingu sa vzťahovalo na obdobie od 1. júla 2001 do 30. júna 2002 („obdobie prešetrovania“ alebo „OP“).

2.2.   Priebežné preskúmanie obmedzené na formu opatrení

(13)

Ako je uvedené v odôvodnení 2, Komisia sa rozhodla sama iniciovať priebežné preskúmanie s cieľom preskúmať vhodnosť foriem platných opatrení („preskúmanie z úradnej moci“). V tejto súvislosti sa dospelo k záveru, že v rámci sledovania dodržiavania záväzku boli zaznamenané problémy s presadzovaním s dopadom na nápravný účinok opatrení. Začiatok tohto konania a časť prešetrovania týkajúca sa tohto preskúmania boli vykonané súčasne s preskúmaním pri uplynutí platnosti, ktoré bolo uzavreté uložením existujúcich opatrení nariadením Rady (ES) č. 151/2003. Komisia oficiálne upozornila dotknuté výrobné odvetvie spoločenstva, dovozcov, dodávateľov a užívateľov, o ktorých sa vedelo ako o dotknutých stranách, ako aj zástupcov vyvážajúcej krajiny, na začatie obidvoch prešetrovaní a poskytla zainteresovaným stranám možnosť predložiť svoje vyjadrenia v písomnej podobe a požiadať o vypočutie v rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí konania.

(14)

Ako je uvedené v odôvodnení 6 nariadenia (ES) č. 151/2003, v priebehu vyššie uvedených prešetrovaní Komisia prijala dve žiadosti od dotknutých vyvážajúcich výrobcov, menovite VIZ STAL a NLMK, o začatie predbežných preskúmaní obmedzených na aspekty dumpingu, ako je vysvetlené v odôvodnení 6 tohto nariadenia. Keďže v obidvoch preskúmaniach mali byť prešetrované aspekty dumpingu, čo by eventuálne mohlo ovplyvniť úroveň opatrení podliehajúcich preskúmaniu z úradnej moci, pokladalo sa za vhodné uzavrieť toto preskúmanie spolu s priebežnými preskúmaniami obmedzenými na dumping s cieľom umožniť zohľadnenie eventuálne zmenených hospodárskych okolností dotknutých vyvážajúcich výrobcov.

2.3   Spoločné závery

(15)

Vzhľadom na skutočnosť, že sa tri preskúmania týkali toho istého antidumpingového opatrenia, pokladalo sa za vhodné uzavrieť ich z dôvodov efektívnej administrácie súčasne.

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1.   Príslušný výrobok

(16)

Príslušný výrobok je rovnaký ako v prípade pôvodného prešetrovania, to znamená za studena valcovaný plech a pásy z kremíkovej elektroocele s orientovanou štruktúrou so šírkou viac než 500 mm s pôvodom v Rusku („GOES“ alebo „príslušný výrobok“), spadajúci pod kódy KN 7225 11 00 a ex 7226 11 00 (nový kód KN od 1. januára 2004). Tento výrobok sa používa pre elektromagnetické prístroje a zariadenia ako elektrické a rozvodné transformátory.

(17)

V zložitom výrobnom procese GOES sú štruktúry zrna orientované jednotne v smere valcovania plechu alebo pásu s cieľom umožniť vedenie magnetického poľa s vysokým stupňom efektívnosti. Dotknutý výrobok musí byť v súlade so špecifikáciami týkajúcimi sa magnetickej indukcie, pilotového faktoru, ako aj najvyššej prípustnej úrovne remagnetizačných strát. Obidve strany výrobku sú spravidla potiahnuté tenkou izolačnou vrstvou.

2.   Podobný výrobok

(18)

Zistilo sa, že GOES vyrábané a predávané v Rusku mali rovnaké základné fyzické a technické vlastnosti ako GOES vyrábané v Rusku a vyvážané do spoločenstva. Z tohto dôvodu boli považované za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

C.   PRIEBEŽNÉ PRESKÚMANIA OBMEDZENÉ NA DUMPING

1.   Predbežné poznámky

(19)

Rada nariadením (ES) č. 1972/2002 (9), uznala, že je vhodné stanoviť normálne hodnoty pre ruských vývozcov a výrobcov v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 1 až 6 základného nariadenia a v súlade s tým zmenila a doplnila základné nariadenie. Tieto zmeny a doplnenia by sa však v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) 1972/2002 mali uplatňovať len na prešetrovania začaté po ich nadobudnutí účinnosti, t. j. od 8. novembra 2002. V dôsledku toho, keďže obe predbežné preskúmania požadované žiadateľmi boli začaté pred týmto dňom, sa tieto zmeny a doplnenia neuplatňujú na súčasné prešetrovania. V tejto súvislosti sú všetky ďalšie odkazy na základné nariadenie odkazmi na nariadenie účinné pred uvedenými zmenami a doplneniami.

(20)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia je normálna hodnota určená v súlade s odsekmi 1 až 6 uvedeného článku iba v prípade, ak žiadatelia preukážu, že spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, t. j. že v súvislosti s výrobou a predajom príslušného podobného výrobku v ich prípade prevládajú podmienky trhového hospodárstva.

2.   Status trhového hospodárstva („STH“)

(21)

Formuláre žiadostí o status trhového hospodárstva boli zaslané obidvoma žiadateľmi v lehote stanovenej v oznámeniach o začatí konania.

(22)

Zistilo sa, že v prípade obidvoch žiadateľov boli rozhodnutia týkajúce sa cien, nákladov a vstupov prijímané na základe signálov trhu bez významného zásahu štátu a náklady hlavných vstupov odrážali trhové hodnoty. Spoločnosti mali jednu prehľadnú sústavu účtovných záznamov, ktoré boli podrobené nezávislému auditu v súlade s medzinárodnými účtovnými normami a ktoré boli uplatňované vo všetkých prípadoch. Výrobné náklady a finančná situácia žiadateľov nepodliehali významným deformáciám pochádzajúcim z bývalého systému netrhového hospodárstva. Obidve spoločnosti podliehali zákonom o konkurze a vyrovnaní, ktoré garantovali právnu istotu a stabilitu operácií spoločností. Nakoniec prepočítavanie výmenného kurzu bolo vykonávané na základe trhového kurzu. Na základe uvedeného sa dospelo k záveru, že kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia boli splnené.

(23)

Komisia oznámila žiadateľom a výrobnému odvetviu spoločenstva uvedené zistenia a poskytla im možnosť vyjadriť sa. Od zainteresovaných strán neboli prijaté žiadne pripomienky. Vzhľadom na uvedené sa rozhodlo, že status trhového hospodárstva by mal byť udelený obom žiadateľom.

3.   NLMK

(24)

Hoci tento žiadateľ požiadal o začatie súčasného predbežného preskúmania, neposkytol následne Komisii informácie potrebné na výpočet dumpingového rozpätia. Najmä nebolo možné počas prešetrovania na mieste overiť výrobné náklady. Naviac informácie uvedené v dotazníku neboli dostatočne podložené a bol odmietnutý prístup k potrebným informáciám. V niektorých prípadoch boli poskytnuté zavádzajúce informácie. Napríklad, ako pripustilo NLMK, výrobné náklady boli v odpovedi na dotazník podhodnotené o cca. 50 % pre finančný rok 2001, ktorý sa šiestimi mesiacmi prekrýval s obdobím prešetrovania. Spoločnosti sa nepodarilo odôvodniť a preukázať vierohodnosť jej výrobných nákladov tak, ako boli uvedené v odpovedi na dotazník. Za týchto okolností nebolo možné vykonať riadne overenie odpovedí na dotazník a uvedené údaje boli považované za nevierohodné.

(25)

Spoločnosti NLMK bolo oznámené, že poskytnuté informácie nie je možné overiť, a preto sú nepoužiteľné. Žiadateľovi bola daná možnosť poskytnúť ďalšie vysvetlenia. Naviac mu bola poskytnutá možnosť byť vo veci vypočutý. Spoločnosť NLMK však v určenej lehote neposkytla žiadne uspokojujúce vysvetlenie.

(26)

Spoločnosť NLMK tak pripustila problémy najmä vzhľadom na overenie nákladov, ale vyhlásila, že na účely určenia jej výrobných nákladov by sa mali použiť údaje zozbierané počas iného prešetrovania týkajúceho sa podobného výrobku. NLMK odkazovala na antidumpingové prešetrovanie začaté v máji 2002 (10) proti dovozu niektorých plechov a pásov s orientovanou štruktúrou (ploché valcované výrobky) so šírkou nepresahujúcou 500 mm okrem iného s pôvodom v Rusku („malé GOES“). Toto prešetrovanie sa vzťahovalo aj na spoločnosť NLMK a táto predložila odpoveď na dotazník. Z tohto dôvodu argumentovala, že informácie ohľadne výrobných nákladov doručené v rámci toho konania by mali byť použité na určenie nákladov v súčasnom preskúmavaní. NLMK vyhlásila, že vzhľadom na podobnosť oboch výrobkov, t. j. malé GOES a príslušný výrobok, by náklady boli prakticky rovnaké.

(27)

Prešetrovanie týkajúce sa malých GOES a súčasné predbežné preskúmanie sa však vzťahovali na rôzne výrobky a vzťahovali sa na ne rôzne OP. Avšak aj v prípade, že by výrobné náklady týchto dvoch výrobkov boli prakticky rovnaké v oboch prešetrovaniach, čo nebolo zistené, treba zdôrazniť, že náklady a ceny vzťahujúce sa k rôznym obdobiam nemusia byť nevyhnutne porovnateľné. Naviac prešetrovanie týkajúce sa malých GOES bolo ukončené vo februári 2003 vzhľadom na späťvzatie podnetu zo strany výrobného odvetvia spoločenstva (11). Z toho dôvodu neboli prijaté žiadne závery alebo zistenia, ktoré by mohli byť použité v súčasnom preskúmaní. Preto bolo rozhodnuté, že informácie zozbierané počas prešetrovania vzťahujúceho sa na malé GOES by tvorili vhodný základ na určenie normálnej hodnoty v súčasnom konaní. Z tohto dôvodu bola požiadavka NLMK odmietnutá.

(28)

Následne po tomto zistení NLMK tvrdila, že bola diskriminovaná voči spoločnosti VIZ STAL a že jej náklady by mali byť skôr stanovené na základe alternatívnych zdrojov, než aby bola jej žiadosť o preskúmanie zamietnutá ako celok. Spoločnosť NLMK navrhla, aby boli použité náklady VIZ STAL alebo výrobného odvetvia spoločenstva.

(29)

Tento argument bol nepodložený. Na rozdiel od prípadu spoločnosti NLMK, odpoveď spoločnosti VIZ STAL na dotazník bola plne overená a opravy boli vykonané na základe vlastných overených údajov VIZ STAL (pozri odôvodnenia 40 a 56). Pokiaľ boli údaje VIZ STAL nahradené inými informačnými zdrojmi, toto nebolo vykonané v dôsledku neoverených údajov, ale z dôvodov stanovených v odôvodneniach 41 až 49 a 57 až 60.

(30)

Takisto by sa malo poznamenať, že účelom súčasného predbežného preskúmania bolo určiť, či sa významne zmenili individuálne okolnosti dotknutého vyvážajúceho výrobcu. Predbežné preskúmanie bolo začaté na žiadosť NLMK. V tomto zmysle je nutné poznamenať, že je vzájomne odporujúce spočiatku tvrdiť, že sa zmenili individuálne okolnosti, a následne, keď toto nie je možné preukázať, tvrdiť, že takéto stanovenie by malo byť vykonané na základe údajov iných spoločností. Určenie nákladov a normálnej hodnoty je základný prvok pri určovaní individuálnej situácie spoločnosti so zreteľom na dumping a úplné nahradenie týchto údajov by za týchto okolností viedlo k výsledkom bez výpovednej hodnoty.

(31)

Ako výsledok vyššie uvedeného spoločnosť nebola schopná preukázať, že okolnosti so zreteľom na dumpingové rozpätie stanovené v pôvodnom prešetrovaní sa zmenili tak, ako bolo tvrdené. Z tohto dôvodu muselo byť predbežné preskúmanie so zreteľom na NLMK ukončené a zachová sa antidumpingové rozpätie zistené počas pôvodného prešetrovania, t. j. 40,1 %.

(32)

Na základe tohto je dumpingové rozpätie, vyjadrené ako percento dovoznej ceny CIF na hraniciach spoločenstva:

NLMK, Lipeck

40,1 %

4.   VIZ STAL

4.1.   Dumping

a)   Normálna hodnota

(33)

Vzhľadom na VIZ STAL bolo najprv zistené, či bol jeho celkový domáci predaj podobného výrobku reprezentatívny v porovnaní s jeho celkovým vývozným predajom príslušného výrobku v spoločenstve. V súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia, a keďže úroveň celkového domáceho predaja VIZ STAL prekročila 5 % úrovne jeho celkového vývozného predaja do spoločenstva, domáci predaj podobného výrobku bol považovaný za reprezentatívny.

(34)

Následne boli určené tie typy GOES predávané žiadateľom na jeho domácom trhu, ktoré boli totožné alebo priamo porovnateľné s typmi predanými vývozom do spoločenstva.

(35)

Pre každý typ predávaný žiadateľom na jeho domácom trhu a považovaný za priamo porovnateľný s typom predávaným pre vývoz do spoločenstva bolo stanovené, či bol domáci predaj dostatočne reprezentatívny na účely článku 2 ods. 2 základného nariadenia. Domáci predaj určitého typu GOES bol považovaný za dostatočne reprezentatívny, ak úroveň celkového domáceho predaja toho typu počas OP predstavovala 5 % alebo viac úrovne celkového predaja porovnateľného typu GOES vyvážaného do spoločenstva.

(36)

Takisto bolo preskúmané, či je domáci predaj každého typu výrobku možné považovať za realizovaný za bežných trhových podmienok v súlade s článkom 2 ods. 3 a 4 základného nariadenia stanovením pomeru ziskového predaja nezávislým spotrebiteľom daného typu. Domáci predaj bol považovaný za ziskový, ak hodnota čistého predaja bola rovná alebo vyššia než vypočítané výrobné náklady každého príslušného typu („ziskový predaj“). V prípadoch, keď úroveň predaja typu výrobku predávaného za čistú predajnú cenu rovnú alebo vyššiu než vypočítané výrobné náklady predstavovala viac než 80 % úrovne celkového predaja tohto typu, a v prípadoch, keď vážená priemerná cena tohto typu bola rovná alebo vyššia než jednotkové výrobné náklady, normálna hodnota bola založená na súčasnej domácej cene vypočítanej ako vážený priemer cien všetkých vykonaných domácich predajov tohto typu počas OP, bez ohľadu na to, či tieto predaje boli ziskové alebo nie. V prípadoch, keď úroveň ziskových predajov typu výrobku predstavovala 80 % alebo menej, ale 10 % alebo viac úrovne celkového predaja tohto typu, normálna hodnota bola založená na súčasnej domácej cene vypočítanej ako vážený priemer iba ziskových predajov.

(37)

V prípadoch, keď úroveň ziskových predajov typu predstavovala menej než 10 % úrovne celkového predaja tohto výrobku na domácom trhu, predpokladalo sa, že tento typ bol na to, aby vytvoril vhodný základ pre stanovenie normálnej hodnoty, predaný za domácu cenu v nedostatočných množstvách.

(38)

Na tomto základe bolo zistené, že celkový domáci predaj príslušného výrobku nebol vykonaný za bežných trhových podmienok v zmysle článku 2 ods. 1 základného nariadenia.

(39)

Vo všetkých prípadoch, keď domáce ceny určitého výrobku nemohli byť použité na účely stanovenia normálnej hodnoty, táto musela byť vytvorená. Z tohto dôvodu sa skúmalo, či by výrobné náklady v krajine pôvodu alebo domáce ceny iných výrobcov v krajine pôvodu mohli byť použité ako základ pre vytvorenie normálnej hodnoty v súlade s článkami 2 ods. 1 a 3 základného nariadenia.

(40)

Pokiaľ ide o výrobné náklady príslušného výrobku oznámených VIZ STAL, tieto museli byť upravené berúc do úvahy rozličné výrobné náklady rozličných typov príslušného výrobku. Zistilo sa, že niektoré vlastnosti výrobku mali vplyv na náklady a ceny určitého typu výrobku. Z toho dôvodu nemohli byť údaje o výrobných nákladoch doručené spoločnosťou VIZ STAL použité ako také a zistenia museli byť založené na dostupných faktoch. V prípade nedostatku inej prijateľnej metódy sa predpokladalo, že rozdiely vo výrobných nákladoch rôznych typov GOES by mali byť v rovnakom pomere ako rozdiely v predajných cenách týchto typov. Preto boli náklady na každý vyrobený typ GOES ohodnotené na základe rozdielu medzi priemernými domácimi predajnými cenami špecifického typu GOES a celkovými priemernými domácimi predajnými cenami všetkých typov.

(41)

Naviac sa poznamenáva, že VIZ STAL uzatvoril dlhodobú dohodu so svojím dodávateľom suroviny, ktorá bola v platnosti počas OP. Surovinou nakúpenou od tohto dodávateľa bol za tepla valcovaný pás („HRB“). V súlade s touto dohodou mal dodávateľ počas OP výlučné právo na dodávky suroviny pre tohto vyvážajúceho výrobcu. Dodávateľ vyrábal HRB na mieru podľa požiadaviek vyvážajúceho výrobcu. Vyvážajúci výrobca bol viazaný predať celú produkciu HRB svojho dodávateľa, a to aj v prípade, keď neboli splnené požadované normy. Predajné ceny boli stanovené vopred na určitú úroveň a boli garantované bez ohľadu na kvalitu dodanej suroviny. Naviac sa zistilo, že technickí pracovníci zamestnaní dotknutým vyvážajúcim výrobcom vykonávali pravidelné kontroly kvality v priestoroch zariadení dodávateľa.

(42)

Hoci prešetrovanie nepreukázalo žiadne priame akcionárstvo alebo práva kontroly medzi týmito dvoma spoločnosťami, na základe informácií získaných počas prešetrovania sa dospelo k záveru, že vzťah medzi dotknutým vyvážajúcim výrobcom a jeho dodávateľom bol mimoriadne silný. Teda spojenie medzi VIZ STAL a jeho dodávateľom nebolo obmedzené na predaj ako taký, ale zasahovalo za bežné transakcie predaja. VIZ STAL mal najmä kontrolu nad výrobou HRB na mieste výroby jeho dodávateľa, čo preukazovalo spojenie týchto dvoch spoločností na úrovni procesu výroby HRB. Preto vzťah medzi VIZ STAL a jeho dodávateľom bol tak vzťahom v oblasti predaja, ako aj v oblasti výroby, t. j. znamenal podstatne viac než jednoduchý vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

(43)

Na základe uvedenej dohody sa ďalej dospelo k záveru, že VIZ STAL nemohol počas OP získavať suroviny od iných dodávateľov, ale bol závislý na jedinom dodávateľovi. Z tohto dôvodu musel VIZ STAL tiež nakupovať HRB nižšej kvality, hoci surovina nespĺňala požadované normy pre výrobu príslušného výrobku. Na druhej strane ceny HRB nemohli byť prispôsobené kvalite dodaného výrobku, keďže boli stanovené vopred. Okrem toho dodávateľ spoločnosti VIZ STAL nemal povolené dodávať HRB iným zákazníkom, pretože bol zaviazaný vyrábať výlučne pre VIZ STAL v určitej kvalite stanovenej spoločnosťou VIZ STAL.

(44)

Následne bolo skúmané, či sa ceny medzi týmito dvoma stranami mohli považovať za vierohodné. V tejto súvislosti sa zistilo, že predajné ceny medzi VIZ STAL a jeho dodávateľom, ako dôsledok dlhodobej dohody, ktorú medzi sebou uzatvorili, boli počas OP stanovené na umelú úroveň. Prešetrovanie naviac odhalilo, že ceny HRB sa vyvíjali nezvyčajne a zostali na rovnakej úrovni počas OP, bez ohľadu na kvalitu predávaného výrobku alebo iné trhové podmienky, ako je pohyb cien energie, jedného z najdôležitejších vstupov používaných pre výrobu HRB. Ako je uvedené v odôvodneniach 42 a 43, tiež sa zistilo, že medzi VIZ STAL a jeho dodávateľom existoval vzťah, ktorý prekračoval jednoduchý vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Komisia preto zastávala názor, že náklady súvisiace s nákupnou cenou HRB sa verne neodrážali v účtovníctve VIZ STAL v zmysle článku 2 ods. 5 základného nariadenia, a preto museli byť upravené.

(45)

Následne po tomto zistení VIZ STAL tvrdil, že bol úplne nezávislý od svojho dodávateľa HRB a že obidve strany v skutočnosti pri výbere svojich obchodných partnerov so zreteľom na HRB požívali slobodu. Toto vyhlásenie však protirečilo informáciám získaným počas prešetrovania, a preto muselo byť odmietnuté. VIZ STAL takisto tvrdil, že podobné zmluvné opatrenia sú bežné v tomto druhu priemyslu. Tento argument nebol podložený žiadnym dôkazom a nebol potvrdený súčasným prešetrovaním. Každopádne bola existencia takýchto opatrení v tejto súvislosti považovaná za nepodstatnú. Naviac by takéto opatrenia a ich vplyv na náklady a ceny vzťahujúce sa na príslušný výrobok museli byť skúmané jednotlivo od prípadu k prípadu.

(46)

Proti záverom Komisie VIZ STAL namietal, že predajné ceny HRB neodrážali pre trh typické pohyby, tvrdením, že predávaný výrobok bol špecifickej kvality a vzťahovali sa naň v porovnaní s ostatnými typmi HRB osobitné trhové podmienky. Tvrdilo sa takisto, že cenový vývoj HRB používaného na výrobu GOES v spoločenstve by vykazoval podobný obraz ako v Rusku. VIZ STAL ďalej tvrdil, že porovnanie cien HRB s cenami energie, najmä zemného plynu, by bolo nepatričné, pretože hlavnou surovinou používanou dodávateľom spoločnosti VIZ STAL bolo uhlie. Vo všeobecnosti VIZ STAL popieral akékoľvek spojenie medzi vývojom cien energie a cien výrobkov z ocele.

(47)

Poskytnuté informácie týkajúce sa rozdielov v kvalite a trhových podmienkach medzi rozličnými typmi HRB neboli predložené v odpovedi na dotazník ani počas overovania na mieste, hoci podrobný opis výrobku týkajúci sa typu HRB predávaného počas OP bol osobitne vyžiadaný pred overovaním na mieste. Informácia doručená spoločnosťou VIZ STAL po overovaní na mieste, t. j. značne po termíne stanovenom v oznámení o začatí konania, už nemohla byť overená, a preto musela byť zamietnutá. V každom prípade sa poznamenáva, že ceny HRB v spoločenstve podliehali počas OP značným výkyvom a že boli takisto zaznamenané značné cenové výkyvy iných typov HRB na svetovom trhu. Tento vývoj naznačoval, že pevná cena za HRB na ruskom domácom trhu neodrážala pre trh typické výkyvy, ale bola ovplyvnená vzťahom medzi VIZ STAL a jeho dodávateľom.

(48)

So zreteľom na ceny energie sa poznamenáva, že dodávateľ spoločnosti VIZ STAL nedoručil odpoveď na dotazník a nebol ako taký prešetrovaný počas tohto prešetrenia. Svoje tvrdenie nepodložil žiadnym dôkazom ani VIZ STAL. Z tohto dôvodu súčasné prešetrovanie nemohlo potvrdiť, že dodávateľ spoločnosti VIZ STAL skutočne používal uhlie ako hlavný vstup vo výrobe HRB. Podobne VIZ STAL neposkytol žiadny dôkaz o tom, že výkyvy v cenách energie a ocele neboli navzájom prepojené. Preto možno odôvodnene očakávať, že výkyvy v cenách energie majú pri bežných podmienkach voľného trhu dopad na ceny HRB.

(49)

Vzhľadom na uvedené neboli dané ceny HRB považované za vierohodné. Náklady HRB museli byť preto upravené. Následne Komisia musela ustanoviť ceny HRB v súvislosti s týmto žiadateľom na základe nákladov iných výrobcov alebo vývozcov v tej istej krajine alebo, pokiaľ takáto informácia nebola k dispozícii alebo ju nebolo možné použiť, na inom primeranom základe. Ako bolo uvedené v odôvodneniach 24 až 31, náklady vrátane nákladov HRB iných známych výrobcov HRB v Rusku nemohli byť zistené. Keďže Komisii nebol známy žiadny iný výrobca príslušného výrobku alebo akíkoľvek výrobcovia HRB v Rusku, náklady HRB v súvislosti s VIZ STAL museli byť stanovené na základe iných primeraných informácií. V prípade nedostatku inej vierohodnejšej informácie mohli byť výrobné náklady pre žiadateľa stanovené len na základe cien HRB v spoločenstve.

(50)

Následne po zistení VIZ STAL ďalej tvrdil, že ceny HRB v spoločenstve by mali byť upravené pre rozdiely vo fyzických vlastnostiach, výrobnom procese, prepravných nákladoch a podmienkach predaja.

(51)

Pokiaľ ide o fyzické vlastnosti, tieto boli pri stanovovaní priemernej ceny HRB v spoločenstve zohľadnené vylúčením vysoko kvalitných typov HRB, ktoré sa v Rusku nevyrábajú. Nebola preto zaistená žiadna ďalšia úprava.

(52)

So zreteľom na rozličné výrobné procesy v Rusku a v spoločenstve spoločnosť VIZ STAL tvrdila, že technológia používaná v spoločenstve vyžadovala väčší vstup energie, pričom produkovala viac odpadu a mala väčší výrobný výnos. Hoci výrobný proces využívaný hlavne v spoločenstve skutočne vyžadoval väčší vstup energie, zistilo sa, že produkoval odpad vo významne menšej miere. Z tohto dôvodu bola celková efektívnosť rozličných procesov považovaná za zhodnú a viedla k podobným výrobným nákladom. Následne neboli zaistené žiadne úpravy.

(53)

V súvislosti s rozdielmi v podmienkach predaja spoločnosť VIZ STAL tvrdila, že ceny v spoločenstve sú na „monopolnej“ úrovni, pričom nevysvetlila, aký vplyv mala táto skutočnosť na cenu alebo porovnanie cien. Ďalej sa zistilo, že podmienky predaja boli podobné na obidvoch trhoch, t. j. na obidvoch domácich trhoch predával výrobok iba jeden výrobca HRB. V Rusku však boli ceny viac ovplyvnené vzťahom medzi dotknutým vyvážajúcim výrobcom a jeho dodávateľom. Následne neboli zaistené žiadne úpravy.

(54)

V súvislosti s dopravnými nákladmi pri predaji HRB neboli zaistené žiadne úpravy, pretože ceny výrobného odvetvia spoločenstva boli vypočítané na základe cien zo závodu, t. j. bez nákladov na dopravu.

(55)

Následne po zistení výrobné odvetvie spoločenstva tvrdilo, že ceny energií (najmä plynu) na ruskom domácom trhu nie sú výsledkom vzájomného pôsobenia síl voľného trhu, pričom toto by malo byť zohľadnené pri stanovovaní výrobných nákladov spoločnosti VIZ STAL. V tejto súvislosti sa poznamenáva, že Komisia poskytla výrobnému odvetviu spoločenstva možnosť predložiť pripomienky k udeleniu STH dvom ruským vyvážajúcim výrobcom. Výrobné odvetvie spoločenstva nevenovalo pozornosť potrebe preskúmať vplyv ruských cien plynu pri následnom určovaní normálnej hodnoty (pozri odôvodnenie 23). Keďže ceny plynu v Rusku nemuseli byť v regiónoch a pre jednotlivých zákazníkov rovnaké, nebolo možné v tejto neskorej etape konania podrobnejšie prešetrovať faktor cien energie. V každom prípade prešetrovanie preukázalo, že priamy energetický vstup spoločnosti VIZ STAL pre výrobu GOES nebol významný a mal preto menej dôležitý dopad na výrobné náklady. Čo sa týka jej dodávateľa HRB, a ako je uvedené v odôvodnení 48, táto spoločnosť nebola v súčasnom predbežnom preskúmaní priamo prešetrovaná a s ohľadom na vierohodnosť nákladov hlavného vstupu dodávateľa neboli vykonané žiadne závery. V každom prípade, keďže ceny medzi spoločnosťou VIZ STAL a jej dodávateľom boli považované za nevierohodné a boli nahradené cenami účtovanými na trhu spoločenstva, akákoľvek cenová deformácia týkajúca sa energetického vstupu bola eliminovaná.

(56)

Na účely stanovenia celkových výrobných nákladov GOES museli byť určené predajné, všeobecné a správne výdavky („výdavky SG&A“). Spoločnosť VIZ STAL tvrdila, že určité výdavky, ktoré sa vyskytli pred OP, ale boli zaplatené počas OP, by mali byť považované iba za účtovné náklady a odpočítané z SG&A Nebol však poskytnutý žiadny dôkaz, či sa takéto náklady skutočne vyskytli pred OP. V skutočnosti boli skúmané výdavky značne vyššie než v predchádzajúcich rokoch, takže súčasný vznik týchto nákladov počas OP nemôže byť vyňatý.

(57)

Naviac museli byť v súlade s článkom 2 ods. 5 základného nariadenia k hláseným výdavkom SG&A pripočítané finančné výdavky. V tejto súvislosti sa zistilo, že prepojená strana poskytla spoločnosti VIZ STAL bezúročnú pôžičku v USD. Keďže z tohto dôvodu výdavky SG&A neodrážali úplne všetky náklady spojené s výrobou a predajom príslušného výrobku, bola pridaná čiastka finančných výdavkov za bežných trhových podmienok. V tomto zmysle bola na prijatú pôžičku uplatnená úroková sadzba pre podobné pôžičky za bežných trhových podmienok počas OP. So zreteľom na nedostatok vhodnejšej metódy bola celková čiastka na výdavky na úrok priradená príslušnému výrobku na základe obratu v súlade s článkom 2 ods. 5 základného nariadenia.

(58)

Spoločnosť VIZ STAL namietala proti úprave vykonanej vo výdavkoch SG&A v súvislosti s finančnými nákladmi. Spoločnosť VIZ STAL tvrdila, že strana poskytujúca danú pôžičku bola majoritným akcionárom spoločnosti VIZ STAL a že si mohla namiesto toho vybrať navýšenie základného imania v akciách, kde by sa nevyskytovali žiadne náklady. Spoločnosť VIZ STAL alternatívne tvrdila, že počas OP došlo k úhrade, a preto by sa mala uplatniť úroková sadzba dosiahnuteľná na domácom trhu poskytovateľa pôžičky. Nakoniec spoločnosť VIZ STAL tvrdila, že časť úrokových výdavkov (nominálna úroková sadzba) už bola zahrnutá vo výdavkoch SG&A a nemala by byť započítaná dvakrát. Čiastka dodatočných finančných nákladov by mala byť preto v zodpovedajúcej miere znížená.

(59)

Prvé tvrdenie muselo byť odmietnuté, pretože náklady by mali odrážať všetky náklady spojené s výrobou a predajom príslušného výrobku, čo, ako bolo uvedené v odôvodnení 57, v tomto prípade neplatilo. Za bežných trhových podmienok by musela spoločnosť VIZ STAL hľadať financovanie na otvorenom trhu a podliehala by dodatočným finančným výdavkom, čo by sa malo odrážať na jej nákladoch. Takisto sa poznamenáva, že pôžičky a podiely na základnom imaní nie sú jednoducho vzájomne nahraditeľné, pretože sú nositeľmi úplne odlišných dôsledkov. Teda kým pôžička sa spláca späť, v prípade podielu na základnom imaní tomu tak nie je.

(60)

Takisto sa uvažovalo, že najvhodnejšou úrokovou sadzbou je tá na domácom trhu dlžníka, pretože takáto sadzba by najlepšie odrážala náklady spojené s výrobou a predajom príslušného výrobku, ktorého normálna hodnota sa stanovuje, na ruskom domácom trhu. V každom prípade VIZ STAL nedoručila žiadny podporný dôkaz s ohľadom na úrokovú sadzbu na domácom trhu poskytovateľa pôžičky, ktorá by sa údajne mala uplatniť. Spoločnosť VIZ STAL doručila niektoré dodatočné informácie po zistení týkajúcom sa obežného kapitálu, pričom tieto nemohli byť overené vzhľadom na neskoré štádium konania, a preto nemohli byť zohľadnené. Naviac nebol doručený žiadny dôkaz o tom, že časť výdavkov na úroky bola včlenená do výdavkov SG&A alebo že úroky boli skutočne platené spoločnosťou VIZ STAL. Toto tvrdenie muselo byť z tohto dôvodu odmietnuté.

(61)

Výrobné odvetvie spoločenstva tvrdilo, že pri výpočte výdavkov SG&A by mali byť zohľadnené deformácie týkajúce sa hodnotenia a devalvácie aktív. Takisto sa tvrdilo, že výdavky SG&A sú podstatne vyššie ako v spoločenstve najmä kvôli vyšším nákladom po predajoch, vyšším nákladom na výskum a vývoj a vyšším nákladom na nevyhnutné komunikačné prostriedky a systémy IT.

(62)

Výrobné odvetvie spoločenstva nedoručilo žiaden dôkaz na podporu uvedeného tvrdenia. Tieto tvrdenia boli naviac predložené vo veľmi neskorom štádiu konania, a preto nemohli byť podrobne prešetrené. Vyššie uvedené tvrdenie muselo byť preto odmietnuté.

(63)

Naviac bolo preskúmané, či by normálna hodnota mohla byť ustanovená na základe domácich cien týchto výrobcov v súlade s článkom 2 ods. 1 základného nariadenia. Keďže pre druhého žiadateľa, NLMK, neboli k dispozícii žiadne vierohodné informácie ohľadne domácich predajných cien príslušného výrobku (ako je vysvetlené v odôvodneniach 24 a 31), a keďže na ruskom domácom trhu neboli žiadni ďalší spolupracujúci predajcovia alebo výrobcovia ako žiadatelia, Komisia nemala k dispozícii žiadne informácie ohľadne domácich predajných cien iného výrobcu.

(64)

Z tohto dôvodu vo všetkých prípadoch, kde bola použitá vytvorená normálna hodnota, bola táto vytvorená tak, že k podľa potreby upraveným nákladom na výrobu vyvážaných modelov sa pripočítala primeraná čiastka pre výdavky SG&A a primerané rozpätie zisku v súlade s článkom 2 ods. 3 základného nariadenia.

(65)

Na tento účel bolo preskúmané, či vzniknuté výdavky SG&A a zisk realizovaný žiadateľom na domácom trhu, upravené tak, ako bolo uvedené vyššie, vytvorili vierohodné údaje. Skutočné domáce výdavky SG&A boli považované za vierohodné, keďže úroveň domáceho predaja príslušného výrobku sa dala považovať za reprezentatívnu. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že celkový domáci predaj príslušného výrobku nebol vykonaný v bežných trhových podmienkach v zmysle základného nariadenia (pozri odôvodnenie 38), rozpätie domáceho zisku nemohlo byť určené v súlade s prvou vetou článku 2 ods. 6 základného nariadenia. Keďže neboli k dispozícii žiadne informácie týkajúce sa výdavkov SG&A a rozpätia zisku iných vývozcov alebo výrobcov podliehajúcich tomuto prešetrovaniu, a keďže spoločnosť VIZ STAL nevyrobila a nepredala iné výrobky spadajúce do rovnakej všeobecnej kategórie ako GOES, rozpätie domáceho zisku bolo stanovené v súlade s článkom 2 ods. 6 písm. c) základného nariadenia, t. j. na základe inej prijateľnej metódy. So zreteľom na nedostatok inej vierohodnejšej informácie bolo rozpätie zisku na domácom trhu odhadnuté na 10 % výrobných nákladov. Vzhľadom na to, že tieto investície sú v Rusku, ktoré je stále považované za vyvíjajúce sa trhové hospodárstvo s dynamickejšími predpokladmi rastu a vyššou mierou inflácie ako v rozvinutejších ekonomikách a následne vyššími očakávaniami výnosu z akéhokoľvek kapitálového vkladu, bolo rozpätie zisku s hodnotou 10 % tak, ako to bolo použité pre účely súčasného prešetrovania, považované za konzervatívny odhad.

b)   Vývozná cena

(66)

Spoločnosť VIZ STAL bola z veľkej časti vlastnená a kontrolovaná prepojenou holdingovo-obchodnou spoločnosťou zo Švajčiarska. Všetky predaje na vývoz počas obdobia prešetrovania boli vykonané prostredníctvom švajčiarskej spoločnosti prepojenému dovozcovi v spoločenstve, ktorý predával príslušný výrobok ďalej konečnému spotrebiteľovi v spoločenstve. Z tohto dôvodu boli vývozné ceny vytvorené na základe maloobchodných cien prvému nezávislému zákazníkovi v spoločenstve v súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia.

(67)

Úpravy boli vykonané na všetkých nákladoch, ktoré sa vyskytli medzi dovezením a predajom prepojeným dovozcom v spoločenstve, vrátane nákladov SG&A, a na primeranom rozpätí zisku, v súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia.

(68)

V tejto súvislosti sa poznamenáva, že tak, ako je uvedené v odôvodnení 75, bola na vývoznej cene úprava vykonaná pre úverové náklady (t. j. finančné náklady) za platobných podmienok poskytnutých prepojeným dovozcom prvému nezávislému kupujúcemu v spoločenstve podľa článku 2 ods. 10 písm. g) základného nariadenia tak, ako bolo uvedené spoločnosťou VIZ STAL v jej odpovedi na dotazník. Na druhej strane sa pri vytváraní vývozných cien v súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia takisto vykonajú úpravy pre všetky náklady, ktoré sa vyskytli medzi dovezením a ďalším maloobchodným predajom príslušného výrobku. Body, ktorých sa týkajú úpravy, zahŕňajú okrem iného príslušné rozpätie pre výdavky SG&A prepojeného dovozcu. Tieto výdavky SG&A však v niektorých prípadoch môžu zahŕňať finančné výdavky vyplývajúce z vyššie uvedených platobných podmienok. Z tohto dôvodu, s cieľom vyhnúť sa dvojitému zrazeniu finančných nákladov, menovite (i) finančných nákladov vyplývajúcich z uvedených platobných podmienok a odpočítaných podľa článku 2 ods. 10 písm. g) základného nariadenia, a (ii) finančných nákladov, ktoré sú súčasťou výdavkov SG&A prepojeného dovozcu, bola prepojenému dovozcovi poskytnutá možnosť predložiť dôkaz potvrdzujúci, že časť jeho finančných nákladov bola určená na financovanie platobných podmienok udelených jeho nezávislým zákazníkom v spoločenstve. Prepojený dovozca však nedoručil žiadny podstatný dôkaz o tom, že sa to týkalo jeho prípadu, a preto museli byť celkové náklady SG&A prepojeného dovozcu odpočítané od vytvorenej vývoznej ceny v súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia.

(69)

Následne po zistení spoločnosť VIZ STAL tvrdila, že časť finančných nákladov, ktoré vznikli a boli odpočítané od vývoznej ceny podľa článku 2 ods. 10 písm. g) základného nariadenia, bola zahrnutá vo výdavkoch SG&A prepojeného dovozcu, a že výpočet vytvorenej vývoznej ceny by mal byť z tohto dôvodu zrevidovaný s cieľom predísť dvojitému odpočítaniu týchto nákladov. Poznamenáva sa, že toto tvrdenie bolo prvýkrát predložené po zistení a že ani v tomto momente nebol zabezpečený žiadny potvrdzujúci dôkaz, ktorý by podporil stanovisko VIZ STAL. Naviac overenie v priestoroch zariadení prepojeného dovozcu nemohlo potvrdiť, že úverové náklady udelené spoločnosťou VIZ STAL nezávislému zákazníkovi v spoločenstve boli v skutočnosti znášané prepojeným dovozcom, a teda zahrnuté v jeho výdavkoch SG&A Následne muselo byť toto tvrdenie odmietnuté.

(70)

Pokiaľ ide o prepojeného dovozcu v spoločenstve, prešetrovanie preukázalo, že amortizačné a devalvačné náklady znášané prepojeným dovozcom neboli hlásené. Tieto náklady boli preto pridané k celkovým výdavkom SG&A. Výdavky SG&A boli následne odpočítané od maloobchodnej ceny prvému nezávislému zákazníkovi v spoločenstve v súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia. V tejto súvislosti Komisia odmietla metodológiu uplatňovanú spoločnosťou VIZ STAL s cieľom vypočítať pomery priraďovania používané na priradenie celkových výdavkov SG&A príslušnému výrobku na jednej strane a „ostatným výrobkom“ na druhej strane. Spoločnosť VIZ STAL tvrdila, že jej prepojený dovozca konal v súvislosti s operáciami s určitými inými výrobkami ako zástupca odmeňovaný províziou. Príjem prepojeného dovozcu v súvislosti s týmito operáciami pozostával iba z provízie obdržanej za „ostatné výrobky“. Z tohto dôvodu vyvážajúci dovozca tvrdil, že na účely výpočtu pomerov rozdelenia na základe obratu by mal byť pre predaj „ostatných výrobkov“ namiesto nižšieho súčasného príjmu zaúčtovaného prepojeným dovozcom použitý hypotetický vyšší obrat. Tvrdilo sa, že hypotetický obrat by mal zodpovedať predajnej cene týchto „ostatných výrobkov“ v spoločenstve. Nakoniec by sa pridelené výdavky SG&A zdvihli pre „ostatné výrobky“, zatiaľ čo by klesli pre príslušný výrobok. Spoločnosť VIZ STAL tvrdila, že táto metodológia by lepšie odrážala administratívne náklady spojené s operáciami týkajúcimi sa príslušného výrobku na jednej strane a „ostatných výrobkov“ na strane druhej.

(71)

Zistilo sa však, že prepojený dovozca vykonával svoje funkcie zástupcu v súvislosti s „ostatnými výrobkami“. Funkcie zástupcu prirodzene zahŕňajú nižšie administratívne bremeno v porovnaní s funkciami vykonávanými dovozcom. Preto dovozca kupuje a opätovne predáva výrobky pod svojím vlastným menom, čo zahŕňa nielen vyššie administratívne bremeno, ale aj väčšie riziko. Naviac musí dovozca spravidla získavať kapitál na nákup tovaru. Tieto faktory by sa spravidla mali odraziť v rôznej výške výdavkov SG&A dovozcu a zástupcu. Tento rozdiel sa však neodrážal v metóde priraďovania používanej spoločnosťou VIZ STAL, čo viedlo k nesprávnym výsledkom.

(72)

Vzhľadom na uvedené sa dospelo k záverom, že priradenie výdavkov SG&A na základe skutočného obratu by bolo najvhodnejšou metódou so zreteľom na vypočítanie výdavkov SG&A pre príslušné rozličné výrobky.

(73)

V prípade nedostatku inej vierohodnejšej informácie bolo príslušné rozpätie zisku odhadnuté na 5 %. Toto bolo považované za zodpovedajúce tomuto druhu obchodu. Rovnaké rozpätie zisku bolo použité v predchádzajúcom prešetrovaní, t. j. pri preskúmaní pri uplynutí platnosti uvedenom v odôvodnení 2.

c)   Porovnanie

(74)

S cieľom umožniť spravodlivé porovnanie medzi normálnou hodnotou a vývoznou cenou tak, ako je stanovená vyššie, zohľadnili sa odlišnosti faktorov, ktoré ovplyvňujú ceny a cenovú porovnateľnosť v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia.

(75)

Úpravy vývoznej ceny boli hlásené spoločnosťou VIZ STAL pre náklady na vnútrozemskú a nákladnú dopravu, vývozné clo, poistné náklady, rôzne poplatky, úverové náklady, bankové poplatky, dovozné a iné poplatky, kolkovné a oddeľovacie poplatky, a pripustené, pretože boli považované za zodpovedajúce, presné a podporené overenými dôkazmi.

d)   Dumpingové rozpätie

(76)

Pokiaľ sa jedná o VIZ STAL, vážená priemerná normálna hodnota typu výrobku bola porovnaná s váženou priemernou vývoznou cenou daného typu v súlade s článkom 2 ods. 11 základného nariadenia.

(77)

Porovnanie preukázalo existenciu dumpingu. Dumpingové rozpätie, vyjadrené ako percento dovoznej ceny CIF na hraniciach spoločenstva, je:

VIZ STAL, Jekaterinburg:

14,7 %

4.2.   Trvalá povaha zmenených okolností

(78)

S ohľadom na VIZ STAL bolo takisto skúmané, či by zmenené okolnosti s ohľadom na pôvodné prešetrovanie mohli byť odôvodnene považované za zmenené okolnosti trvalej povahy. V tejto súvislosti bol analyzovaný možný vývoj normálnej hodnoty, ako aj vývoznej ceny spoločnosti. Osobitná pozornosť bola venovaná jej cenovým úrovniam GOES na domácom a vývoznom trhu, jej výrobným nákladom GOES, výrobnej kapacite a jej využitiu, ako aj jej vývoznému objemu do spoločenstva.

(79)

Spočiatku sa malo za to, že počas pôvodného prešetrovania nekonal žiadateľ za podmienok trhového hospodárstva. Ako však bolo preukázané v odôvodnení 22, počas obdobia prešetrovania súčasného predbežného preskúmania bol žiadateľ schopný preukázať, že splnil kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, t. j. bol mu udelený STH. V dôsledku toho bola normálna hodnota tohto žiadateľa určená na základe overených údajov predložených touto spoločnosťou namiesto informácií predložených výrobcami z podobnej krajiny.

(80)

Normálna hodnota pre VIZ STAL bola založená tak na domácich predajných cenách, ako aj na vytvorenej normálnej hodnote. Pokiaľ ide o domáce predajné ceny GOES, bolo možné zistiť, že počas obdobia prešetrovania boli relatívne stále. Toto bolo spôsobené stálym domácim dopytom a spotrebou, čo by sa v blízkej budúcnosti nemalo významne zmeniť, ako aj obmedzeným množstvom výrobcov a užívateľov. Preto sa očakáva, že domáce predajné ceny GOES sa nebudú v budúcnosti významne meniť.

(81)

Pokiaľ ide o výrobné náklady, pripomína sa, že náklady museli byť upravené kvôli nevierohodným cenám vstupu (HRB) (pozri odôvodnenia 41 až 49). Spoločnosť VIZ STAL tvrdila, že povaha vzťahu k jej dodávateľovi sa po období prešetrovania zmenila, t. j. že VIZ STAL plánuje čerpať HRB od iných dodávateľov, vrátane dodávateľov zo spoločenstva. Uvažovalo sa, že táto skutočnosť by mohla mať vplyv na vstupné náklady a následne výrobné náklady spoločnosti VIZ STAL. Zistilo sa však, že akékoľvek možné zvýšenie HRB nebude mať pravdepodobne vplyv na normálnu hodnotu ustanovenú týmto prešetrovaním. Toto je spôsobené skutočnosťou, že normálna hodnota bola určená na základe upravených výrobných nákladov, nezohľadňujúc pritom nevierohodnú cenu vstupu. Akékoľvek reálne zvýšenie nákupných cien HRB na úroveň trhovej hodnoty je preto už zahrnuté v normálnej hodnote používanej na účely určenia dumpingového rozpätia. Následne je vhodné predpokladať, že normálna hodnota tohto žiadateľa sa v blízkej budúcnosti významne nezmení.

(82)

Komisia takisto skúmala možný vývoj vývozných predajov spoločnosťou VIZ STAL ako dôsledku uplatňovania nižšej colnej sadzby. V tejto súvislosti sa uvažovalo, že v minulosti boli vývozné predaje tejto spoločnosti množstevne obmedzené vzhľadom na platný záväzok prijatý počas pôvodného prešetrovania. Ako sa uvádza v odôvodnení 96, zistilo sa, že tento typ záväzku už nie je vhodný. Následne sa skúmalo, či by nižšia colná sadzba bez množstevných dovozných obmedzení spôsobila významné zvýšenie vývozu GOES žiadateľom do spoločenstva pri nižších vývozných cenách, ako prevažovali počas OP. V tejto súvislosti sa uvažovalo, že miera využitia výrobnej kapacity žiadateľom bola počas obdobia prešetrovania viac než 90 %. Naviac prešetrovanie neodhalilo žiadne budúce investície s cieľom zvýšiť výrobnú kapacitu žiadateľa. Z tohto dôvodu bolo možné odôvodnene predpokladať, že množstvo výroby zostane stabilné a v blízkej budúcnosti sa významne nezvýši. Naviac nebol zistený žiadny dôvod, prečo by mal žiadateľ presunúť viac svojej súčasnej výroby na trh spoločenstva. Preto sa dospelo k záveru, že množstvo vývozu GOES touto spoločnosťou sa významne nezmení.

(83)

V súvislosti s vývoznými cenami sa pripomína, že platný záväzok bol najmä množstevnej povahy, pričom toto umožnilo žiadateľovi stanoviť svoje vývozné ceny relatívne voľne v rámci určeného vývozného objemu. V skutočnosti sa o signatároch príslušného záväzku iba predpokladalo, že dodržiavali „cenové úrovne prevládajúce na trhu spoločenstva“. Konečné antidumpingové clo bolo uplatnilteľné iba vtedy, keď bol dosiahnutý množstevný strop. Bez ohľadu na zistenia Komisie, ako sú uvedené v odôvodneniach 94 a 95, sa zistilo, že objem vývozu veľkých GOES z Ruska počas OP sa znížil v rámci množstevného stropu záväzku. Z tohto dôvodu vývozná cena počas súčasného obdobia prešetrovania nezahŕňala antidumpingové clo stanovené počas pôvodného prešetrovania. Následne je možné dospieť k záveru, že pre túto spoločnosť by nižšie dumpingové rozpätie nemalo taký vplyv, aby významne znížilo súčasné vývozné ceny.

5.   Závery

(84)

Podľa článku 9 ods. 4 základného nariadenia by clá nemali prekročiť stanovené dumpingové rozpätie, ale by mali byť nižšie ako rozpätie, pokiaľ by bolo takéto nižšie clo primerané pre nápravu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu spoločenstva. So zreteľom na skutočnosť, že súčasné predbežné preskúmania sú obmedzené na skúmanie aspektov dumpingu, úroveň uložených ciel by nemala byť vyššia ako úroveň ujmy zistenej pôvodným prešetrovaním tak, ako bolo potvrdené predbežným preskúmaním spomenutým v odôvodnení 2.

(85)

Ako je uvedené v odôvodnení 29 rozhodnutia č. 303/96/ESUO, pôvodné konečné dumpingové rozpätie bolo väčšie ako definitívne určená úroveň odstránenia ujmy, a preto bolo konečné antidumpingové clo založené na nižšom rozpätí ujmy, a to 40,1 %. Keďže dumpingové rozpätie zistené pri spoločnosti VIZ STAL v tomto predbežnom preskúmaní je nižšie ako táto úroveň, zmenené antidumpingové clo by malo byť založené na tomto nižšom dumpingovom rozpätí, a to 14,7 %.

(86)

Z uvedeného vyplýva, že so zreteľom na VIZ STAL a, ako je stanovené článkom 11 ods. 3 základného nariadenia, antidumpingové clo, uložené rozhodnutím č. 303/96/ESUO a potvrdené nariadením (ES) č. 151/2003 o dovoze GOES s pôvodom v Rusku, by malo byť zmenené.

(87)

Pokiaľ ide o NLMK, súčasné predbežné preskúmanie by malo byť ukončené a konečné antidumpingové clo, uložené rozhodnutím č. 303/96/ESUO a potvrdené nariadením (ES) č. 151/2003, by malo byť zachované.

(88)

Všetky dotknuté strany boli informované o podstatných skutočnostiach, na základe ktorých sa uvažovalo odporučiť zmenu a doplnenie existujúcich opatrení so zreteľom na VIZ STAL a ukončiť predbežné preskúmanie so zreteľom na NLMK, a bola im poskytnutá možnosť vyjadriť sa. Boli doručené pripomienky a, keď to bolo vhodné, aj zohľadnené. Všetkým dotknutým stranám bola takisto poskytnutá lehota na vyjadrenie námietok voči zisteniu.

D.   PREDBEŽNÉ PRESKÚMANIE OBMEDZENÉ NA FORMU OPATRENÍ

(89)

Ako je uvedené v odôvodnení 2, predbežné preskúmanie ohľadne formy opatrenia pre dovozy GOES s pôvodom v Rusku bolo začaté Komisiou z jej vlastnej iniciatívy s cieľom preskúmať vhodnosť a efektívnosť záväzku prijatého rozhodnutím č. 303/96/ESUO. Prešetrovanie bolo vykonané v spojení s preskúmaním pri uplynutí platnosti, ukončenom nariadením (ES) č. 151/2003, a predbežnými preskúmaniami obmedzenými na dumping so zreteľom na žiadateľov.

(90)

V tejto súvislosti sa poznamenáva, že pôvodne prijatý záväzok bol v podstate množstevný záväzok, na základe ktorého sa spoločnosti zaviazali zabezpečiť, aby ich vývozy do spoločenstva boli vykonané v rámci celkového množstevného stropu.

(91)

V súlade s článkom 8 ods. 1 základného nariadenia je cieľom záväzkov zamedziť spôsobeniu ujmy dumpingovými dovozmi. Toto je dosiahnuté tým, že vývozca zvýši svoje ceny alebo ukončí vývoz s cenami na dumpingovej úrovni. Prešetrenia preukázali, že typu záväzkov pôvodne prijatých, ktoré iba obmedzovali množstvo dovozu do spoločenstva, sa nepodarilo zdvihnúť ceny na úroveň nespôsobujúcu ujmu, a tak obnoviť spravodlivý obchod na trhu spoločenstva. Z tohto dôvodu neboli v tomto prípade záväzky v ich súčasnej podobe považované za vhodné a efektívne prostriedky na zamedzenie spôsobovaniu ujmy dumpingom.

(92)

Pôvodné záväzky neboli podpísané iba žiadateľmi súčasných predbežných preskúmaní, ale aj ruským obchodníkom vyvážajúcim príslušný výrobok počas obdobia prešetrovania pôvodného prešetrovania a ruskými orgánmi s cieľom zabezpečiť riadne sledovanie dodržiavania daného záväzku. Ako už bolo zistené počas preskúmania po ukončení uvedeného v odôvodnení 2, spolupodpisujúci obchodník, menovite VO „Promsyrioimport“ (Moskva) ukončil svoje vývozné aktivity do spoločenstva po uložení konečného antidumpingového cla v súvislosti s GOES pred januárom 2000. Tento účastník trhu nebol preto považovaný za zainteresovanú stranu v preskúmaní pri uplynutí platnosti, ktoré viedlo k zachovaniu konečného antidumpingového cla v januári 2003. Uvedený účastník trhu nepotvrdil svoj záujem opätovne vyvážať GOES do spoločenstva, ani nepožiadal, aby sa s ním zaobchádzalo ako s potencionálne zainteresovanou stranou v prebiehajúcom antidumpingovom konaní.

(93)

Naviac sa malo za to, že vzhľadom na zmenené okolnosti v Rusku, ktoré bolo medzičasom uznané za krajinu s trhovým hospodárstvom, nie sú s týmto novým statusom potrebné ani zlučiteľné žiadne záruky ruských orgánov so zreteľom na riadne sledovanie dodržiavania záväzkov ponúknutých ruskými vyvážajúcimi výrobcami v rámci antidumpingového prešetrovania.

(94)

Nakoniec, ako je uvedené v oznámení, ktorým sa začína predbežné preskúmanie obmedzené na formu opatrení, vyskytli sa v súvislosti so sledovaním dodržiavania záväzku problémy s presadzovaním s dôsledkami na nápravné účinky opatrení. Toto bolo potvrdené súčasným prešetrovaním. Z tohto dôvodu sa dospelo k záveru, že predajné štruktúry oboch vyvážajúcich výrobcov, ako aj predajné kanály im neumožnili určiť konečný cieľ príslušného výrobku. V dôsledku tohto nebolo možné stanoviť, či boli výrobky skutočne opätovne vyvezené alebo prepustené do režimu voľný obeh v spoločenstve (pozri tiež odôvodnenie 95). Preto nebolo možné určiť, či správy poskytnuté príslušnými vyvážajúcimi výrobcami boli úplné a pravdivé, ako to vyžaduje záväzok.

(95)

V tejto súvislosti by sa malo poznamenať, že od prijatia záväzku boli zavedené dva rôzne typy vývozných licencií, konkrétne licencia typu A (vývoz určený pre režim voľný obeh v spoločenstve) a licencia typu B (vývoz určený pre dovoz do spoločenstva v rámci iných colných režimov). Zatiaľ čo pre tovar vyvážaný s licenciou typu A musela byť ročná stropná kvóta dodržaná, tovar vyvážaný s licenciou typu B nepodliehal takýmto množstevným obmedzeniam. Keďže prepojení dovozcovia neboli schopní určiť konečný cieľ dovezených výrobkov, nemohli poskytnúť dostatočné dôkazy o následnom opätovnom vývoze tovaru, ktorý opustil Rusko s vývoznou licenciou typu B. Naviac sa v spolupráci s príslušnými colnými orgánmi zistilo, že množstvo týchto dovozov bolo deklarovaných pre voľný obeh, a tak ohrozovalo efektívnosť záväzku. Postupy používané spoločnosťami sa ukázali ako nedostatočné pre správne uplatňovanie všetkých podmienok, ktoré boli stanovené v záväzku. Z tohto dôvodu nemožno vylúčiť riziko možného obchádzania záväzku.

(96)

Vzhľadom na uvedené sa dospelo k záveru, že záväzok v jeho súčasnej podobe už nie je vhodný, najmä so zreteľom na efektívne sledovanie dodržiavania tohto záväzku. Žiadatelia, ako aj zostávajúci signatári záväzku, menovite VO „Promsyrioimport“ (Moskva), a ruské orgány boli informovaní o záveroch Komisie a bola im poskytnutá možnosť vyjadriť pripomienky.

(97)

Jeden žiadateľ, NLMK, namietal proti zisteniam Komisie so zreteľom na vhodnosť záväzku. Tento žiadateľ najmä tvrdil, že (i) platný licenčný systém vylučuje akékoľvek obchádzanie; (ii) dovozy v rámci stropu stanoveného v záväzku sú pod minimálnou úrovňou ujmy, a preto zabezpečujú zamedzenie spôsobeniu ujmy dumpingom; a (iii) zmena počtu signatárov nepredstavuje dostatočný dôvod na odvolanie prijatia záväzku.

(98)

Predložené tvrdenia so zreteľom na presadzovanie súčasného záväzku protirečili zisteniam Komisie (pozri odôvodnenia 94 a 95) a neboli podporené žiadnym dôkazom. Záver, že existuje riziko možného obchádzania záväzku, nemôže by takisto vylúčený. Z toho vyplýva, že súčasný záväzok dostatočne nezaručuje, že by sa skutočne zamedzilo spôsobovaniu ujmy dumpingom, a preto je považovaný za nevhodný. Zmena v počte signatárov by nemala byť vypustená, ale je potrebné ju chápať v súvislosti s celkovo významne zmenenými okolnosťami v Rusku od prijatia záväzku. Tieto tvrdenia museli byť z tohto dôvodu odmietnuté.

(99)

Nakoniec tento žiadateľ takisto tvrdil, že súčasné predbežné preskúmanie obmedzené na formu opatrení by malo byť ukončené zároveň s inými predbežnými preskúmaniami, ktoré by mohli byť začaté po rozšírení Európskej únii 1. mája 2004. Poznamenáva sa, že čiastočné predbežné preskúmanie opatrení pre dovoz GOES z Ruska, ktoré bolo začaté 20. marca 2004 (12), sa ohodnotí so zreteľom na záujem spoločenstva, či existuje potreba upraviť existujúce opatrenia s cieľom vyhnúť sa náhlym a nadmerne nepriaznivým následkom rozšírenia Európskej únie pre zainteresované strany, vrátane užívateľov, distribútorov a spotrebiteľov. Podobne neexistuje žiadne priame spojenie medzi súčasným predbežným preskúmaním obmedzeným na formu súčasných opatrení a prebiehajúcim čiastočným predbežným prešetrovaním v rámci rozšírenia. Toto tvrdenie bolo preto odmietnuté.

(100)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že záväzok v jeho súčasnej podobe už nie je vhodný.

E.   PONUKY NOVÉHO ZÁVÄZKU

(101)

Následne po zistení podstatných skutočností a úvah, na základe ktorých sa dospelo k záveru, že úroveň existujúceho antidumpingového rozpätia by sa mala v prípadoch, keď je to vhodné, zmeniť, a že množstevný záväzok v jeho súčasnej podobe už nie je vhodný, spoločnosť NLMK ponúkla záväzok v súlade s článkom 8 ods. 1 základného nariadenia.

(102)

Úroveň spolupráce tejto spoločnosti počas prešetrovania a presnosť a vierohodnosť poskytnutých údajov však bola neuspokojivá (pozri odôvodnenie 24). Preto je vysoko nepravdepodobné, že cenový záväzok od tejto spoločnosti by bolo možné efektívne sledovať. Z tohto dôvodu sa prijatie záväzku ponúknutého NLMK považovalo za nepraktické v zmysle článku 8 ods. 3 základného nariadenia. Z tohto dôvodu sa dospelo k záveru, že záväzok ponúknutý následne po zistení nebude prijatý.

(103)

Zainteresované strany boli informované a dôvody neprijatia ponúkaného záväzku boli podrobne poskytnuté dotknutému žiadateľovi. Poradný výbor bol konzultovaný,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Preskúmanie antidumpingových opatrení týkajúcich sa dovozu za studena valcovaných plechov a pásov z kremíkovej elektroocele s orientovanou štruktúrou so šírkou viac než 500 mm s pôvodom v Rusku, spadajúcich pod kódy KN 7225 11 00 (plechy so šírkou 600 mm alebo viac) a 7226 11 00 (plechy so šírkou viac než 500 mm, ale menej než 600 mm), so zreteľom na Novolipetsk Iron and Steel Corporation („NLMK“), sa týmto ukončuje.

Článok 2

V nariadení Rady (ES) č. 151/2003 sa článok 1 nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Týmto sa na dovozy za studena valcovaných plechov a pásov z kremíkovej elektroocele s orientovanou štruktúrou so šírkou viac než 500 mm s pôvodom v Rusku, spadajúcich pod kódy KN 7225 11 00 (plechy so šírkou 600 mm alebo viac) a 7226 11 00 (plechy so šírkou viac než 500 mm, ale menej než 600 mm), ukladá konečné antidumpingové clo.

2.   Sadzba konečného antidumpingového cla uplatňovaného na čistú cenu s dodaním na hranice spoločenstva, pred preclením, pre výrobok vyrobený týmito spoločnosťami je:

Spoločnosť

Colná sadzba

Doplnkový kód TARIC

OOO Viz - Stal, 28, Kirov St., 620028 Jekaterinburg GSP-715

14,7 %

A516

Všetky ostatné spoločnosti

40,1 %

A999

3.   Ak nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2004

za Radu

B. COWEN

predseda


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 42, 20.2.1996, s. 7.

(3)  Ú. v. ES L 308, 29.11.1996, s. 11. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím č. 1000/99/ESUO (Ú. v. ES L 122, 12.5.1999, s. 35).

(4)  Ú. v. ES C 53, 20.2.2001, s. 13.

(5)  Ú. v. ES L 149, 7.6.2002, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1310/2002 (Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 9).

(6)  Ú. v. ES L 25, 30.1.2003, s. 7.

(7)  Ú. v. ES C 186, 6.8.2002, s. 15.

(8)  Ú. v. ES C 242, 8.10.2002, s. 16.

(9)  Ú. v. ES L 305, 7.11.2002, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ C 111, 8.5.2002, s. 5.

(11)  Ú. v. ES L 33, 8.2.2003, s. 41.

(12)  Ú. v. C 70, 20.3.2004, s. 15.


19.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/18


NARIADENIE RADY (ES) č. 991/2004

z 17. mája 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1100/2000, ktorým sa ukladajú konečné antidumpingové clá na dovozy karbidu kremíka s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Ruskej federácii a na Ukrajine a ktorým sa predlžuje platnosť záväzku prijatého rozhodnutím Komisie 94/202/ES

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), najmä na jeho článok 8, článok 11 ods. 3, článok 21 a článok 22 písm. c),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   KONANIE

1.   Platné opatrenia

(1)

Po preskúmaní pri uplynutí platnosti Rada nariadením (ES) č. 821/94 (2) uložila konečné antidumpingové clá na dovozy karbidu kremíka s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Ruskej federácii a na Ukrajine. V rovnakom čase Komisia prijala svojím rozhodnutím 94/202/ES (3) záväzok, ktorý ponúkla ruská vláda v súvislosti so spoločnosťou V/O Stankoimport, Moskva, Rusko. Po preskúmaní pri uplynutí platnosti Rada nariadením (ES) č. 1100/2000 (4) uložila konečné antidumpingové clá na dovozy karbidu kremíka („príslušný výrobok“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ČĽR), Ruskej federácii (Rusko) a na Ukrajine (Ukrajina) do spoločenstva a Komisia predĺžila záväzok prijatý rozhodnutím 94/202/ES pre ruskú spoločnosť „V/O Stankoimport“.

(2)

Colná sadzba uplatniteľná na čistú cenu s dodaním na hranice spoločenstva pred preclením je 23,3 % pre dovozy príslušného výrobku pochádzajúceho z Ruska.

(3)

Colná sadzba uplatniteľná na čistú cenu s dodaním na hranice spoločenstva pred preclením je 24 % pre dovozy príslušného výrobku pochádzajúceho z Ukrajiny.

2.   Prešetrovanie

(4)

Komisia 20. marca 2004 oznámila prostredníctvom uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (5) začatie čiastočného predbežného preskúmania platných opatrení („opatrenia“) podľa článku 11 ods. 3 a článku 22 písm. c) základného nariadenia.

(5)

Z podnetu Komisie sa začalo preskúmanie s cieľom overiť, či je v dôsledku rozšírenia Európskej únie 1. mája 2004 („rozšírenie“) a so zreteľom na záujem spoločenstva potrebné upraviť opatrenia na zabránenie náhlych a nadmerne nepriaznivých následkov pre všetky zainteresované strany vrátane užívateľov, distribútorov a spotrebiteľov.

3.   Strany dotknuté prešetrovaním

(6)

Všetky zainteresované strany známe Komisii vrátane výrobného odvetvia spoločenstva, združení výrobcov alebo užívateľov v rámci spoločenstva, vyvážajúcich výrobcov v dotknutej krajine, dovozcov a ich združení a príslušných orgánov dotknutých krajín, ako aj zainteresované strany v desiatich nových členských štátoch, ktoré 1. mája 2004 pristúpili k Európskej únii, („EÚ 10“) boli upovedomené o začatí prešetrovania a mali možnosť písomne vyjadriť svoje stanoviská, predložiť informácie a poskytnúť dôkazné materiály v lehote uvedenej v oznámení o začatí konania. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali dôvody na vypočutie, boli vypočuté.

(7)

V tomto ohľade oznámili svoje stanoviská tieto zainteresované strany:

a)

Združenie výrobcov spoločenstva:

Európska rada chemického priemyslu (European Chemical Industry Council, CEFIC)

b)

Vyvážajúci výrobca:

Zaporozhsky Abrazivny Combinate, Záporožie, Ukrajina

c)

Výrobca:

V/O Stankoimport, Rusko

d)

Výrobca:

JSC Volzhsky Abrasive Works, Rusko

B.   POSUDZOVANÝ VÝROBOK

(8)

Posudzovaný výrobok je rovnaký ako v prípade pôvodného prešetrovania, spadajúci pod kód KN 2849 20 00.

(9)

Proces výroby karbidu kremíka je taký, že výsledný výrobok automaticky obsahuje karbid kremíka rôznej kvality, ktorý je možné rozdeliť do dvoch hlavných tried: kryštalický a metalurgický. Kryštalická trieda, v ktorej sa ďalej delí podľa druhu na čierny a zelený, sa bežne používa vo výrobe brúsnych nástrojov, brúsnych kotúčov, vysokokvalitných žiaruvzdorných výrobkov, keramických a plastových materiálov a pod., zatiaľ čo metalurgická trieda sa bežne používa v zlievárenstve a vo vysokých peciach ako nosič kremíka. Rovnako ako v predchádzajúcom prešetrovaní, aj teraz sa obidve triedy musia na účely prešetrovania považovať za jeden výrobok.

C.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

I.   TÝKAJÚCE SA KARBIDU KREMÍKA POCHÁDZAJÚCEHO Z RUSKA

1.   Žiadosti predložené zainteresovanými stranami

(10)

Ruský vývozca, na ktorého sa vzťahuje záväzok, uviedol, že objem dovozu, na ktorý sa uplatňuje záväzok, bol stanovený na základe jeho predaja na trhu EÚ15, a preto by mal byť tento záväzok preskúmaný, aby sa náležite zohľadnil trh EÚ25. Tvrdil, že takéto preskúmanie je nevyhnutné, aby sa zabránilo diskriminácii v prospech iných vývozcov príslušného výrobku do EÚ.

2.   Pripomienky doručené od členských štátov

(11)

Členské štáty vyjadrili svoje názory a väčšina z nich podporuje úpravu opatrení, aby sa zohľadnilo rozšírenie.

3.   Zhodnotenie

(12)

Na základe dostupných údajov a informácií bola vykonaná analýza, ktorá potvrdila, že dovozné objemy príslušného výrobku z Ruska do EÚ10 boli významné. Berúc do úvahy, že objem dovozu podliehajúci v súčasnosti platnému záväzku bol stanovený na základe dovozu do EÚ15, nezohľadňuje nárast objemu dovozov do EÚ25.

4.   Záver

(13)

So zreteľom na vyššie uvedené sa dospelo k záveru, že pre zohľadnenie rozšírenia je vhodné upraviť opatrenia na účely uspokojenia ďalšieho objemu dovozov na trh EÚ10.

(14)

Pôvodný objem dovozov podliehajúci záväzku pre EÚ15 bol vypočítaný a stanovený pre každý nasledujúci rok v druhej polovici bežného roka ako podiel na spotrebe spoločenstva na základe roka predchádzajúceho bežnému roku. Výška nárastu objemu dovozu podliehajúcemu záväzku bola vypočítaná na základe rovnakej metódy výpočtu.

(15)

Vzhľadom na to sa považuje za vhodné, aby Komisia mohla prijať návrh úpravy záväzku zohľadňujúci situáciu po rozšírení, na základe metódy uvedenej v bode 11.

II.   TÝKAJÚCE SA KARBIDU KREMÍKA POCHÁDZAJÚCEHO Z UKRAJINY

1.   Návrhy zainteresovaných strán vo vyvážajúcich krajinách

(16)

Ukrajinské orgány a ukrajinský vyvážajúci výrobca tvrdili, že v dôsledku vysokej úrovne antidumpingových ciel a v dôsledku rozšírenia opatrení na EÚ10 by mohli byť ich tradičné obchodné toky do EÚ10 významne narušené.

(17)

Tvrdili najmä, že náhle prudké nárasty ceny spôsobené vysokou úrovňou antidumpingového cla by viedli k neúmernému zdraženiu výrobku pre výrobu metalurgických brikiet.

2.   Pripomienky doručené od výrobného odvetvia spoločenstva

(18)

Výrobné odvetvie spoločenstva uviedlo, že by nenamietalo proti návrhom akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré by sa prijali počas prechodného obdobia a ktoré by nemali nepriaznivý vplyv na jeho situáciu.

3.   Pripomienky doručené od členských štátov

(19)

Orgány Českej republiky, Maďarska a Slovenskej republiky boli toho názoru, že na dovozy príslušného výrobku z Ukrajiny by sa po rozšírení mala uplatňovať osobitná prechodná úprava. Bolo uvedené, že príslušný výrobok má veľký význam pre konečných priemyselných užívateľov v EÚ10, keďže sa v týchto krajinách nevyrába.

(20)

Vzhľadom na to niektoré z týchto orgánov vyjadrili názor, že antidumpingové clá by mali byť vo vzťahu k príslušnému výrobku s pôvodom na Ukrajine pozastavené.

4.   Ohodnotenie

(21)

Na základe dostupných údajov a informácií bola vykonaná analýza, ktorá potvrdila, že objemy dovozov príslušného výrobku z Ukrajiny do EÚ10 v roku 2003 boli významné.

(22)

Vzhľadom na to, že príslušný výrobok má veľký význam pre tradičných konečných priemyselných užívateľov v EÚ10, a na pomerne vysokú úroveň antidumpingového cla sa konštatovalo, že je v záujme spoločenstva postupne upravovať v súčasnosti platné opatrenia s cieľom vyhnúť sa náhlym a nadmerným nepriaznivým následkom pre všetky zainteresované strany.

5.   Záver

(23)

Všetky tieto rôzne aspekty a záujmy boli zohľadnené a posúdené ako celok. Z toho vyplýva, že záujmy dovozcov a užívateľov v EÚ10 by boli podstatne nepriaznivo dotknuté náhlym uplatnením existujúcich opatrení, pokiaľ by tieto neboli dočasne upravené.

(24)

Naproti tomu by však, ako to potvrdil samotný záujem výrobného odvetvia spoločenstva, neboli jeho záujmy nenáležite nepriaznivo dotknuté, ak by sa mali opatrenia dočasne upraviť, nakoľko tieto nemôžu v súčasnosti plne uspokojiť požiadavky zákazníkov v EÚ10.

(25)

Za takých okolností možno odôvodnene vyvodiť záver, že nie je v záujme spoločenstva uplatňovať existujúce opatrenia bez toho, aby boli upravené a že dočasná úprava existujúcich opatrení so zreteľom na dovoz príslušného výrobku do EÚ10 by nemala vážnym spôsobom narušiť požadovanú úroveň ochrany obchodu.

(26)

Na tento účel boli preskúmané rôzne spôsoby ako najlepšie ochrániť výrobné odvetvie spoločenstva pred ujmou spôsobenou dumpingom a zároveň zohľadniť aspekty záujmu spoločenstva zmenšovaním hospodárskeho šoku antidumpingového cla pre tradičných kupujúcich v EÚ10 počas obdobia hospodárskeho prispôsobovania po rozšírení.

(27)

Za najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, sa považovalo povolenie tradičných objemov dovozov z Ukrajiny do EÚ10 bez antidumpingového cla počas prechodného obdobia. V tejto súvislosti by každý vývoz do EÚ10 nad rámec týchto tradičných objemov vývozu podliehal antidumpingovému clu tak ako vývoz do EÚ15.

6.   Záväzok

(28)

Po zhodnotení rôznych možností ako najlepšie umožniť pokračovanie týchto tradičných vývozných tokov do EÚ10, sa dospelo k záveru, že najvhodnejším prostriedkom by bolo prijatie dobrovoľného záväzku od spolupracujúcej strany s prvkom množstevných obmedzení. Na základe toho Komisia v súlade s článkom 8 ods. 2 základného nariadenia navrhla záväzok dotknutému vyvážajúcemu výrobcovi a ako výsledok bol záväzok ponúknutý jedným vyvážajúcim výrobcom príslušného výrobku na Ukrajine.

(29)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že v súlade s článkom 22 písm. c) základného nariadenia sa pri stanovení podmienok záväzku zohľadnili osobitné okolnosti rozšírenia. Tieto predstavujú osobitné opatrenie v tom zmysle, že poskytujú dočasný spôsob úpravy existujúcich opatrení pre EÚ25.

(30)

Preto boli stanovené objemy vývozu („stropy“) pre vyvážajúcich výrobcov Ukrajiny, použijúc ako základ ich tradičné vývozné objemy do EÚ10 v rokoch 2001, 2002 a 2003. Je však potrebné poznamenať, že neobvyklé nárasty objemov vývozu do EÚ10, ktoré boli pozorované v posledných niekoľkých mesiacoch roku 2003 a v prvých mesiacoch roku 2004, boli odpočítané od tradičných objemov, ktoré sa používajú pre určenie stropov.

(31)

V prípade predaja do EÚ10 podľa podmienok ich záväzkov by dotknutí vyvážajúci výrobcovia mali súhlasiť s úplným rešpektovaním ich tradičných modelov predaja individuálnym zákazníkom v EÚ10. Vyvážajúci výrobcovia by si preto mali uvedomiť, že akákoľvek ponuka záväzku môže byť považovaná za použiteľnú, a preto prijateľnú, iba ak by si v prípade predajov pokrytých záväzkami úplne zachovali takéto tradičné obchodné modely s ich zákazníkmi v EÚ10.

(32)

Vyvážajúci výrobcovia by si tiež mali uvedomiť, že ak sa na základe podmienok záväzkov zistí, že sa tieto modely predaja podstatne menia, alebo sa záväzky stávajú akýmkoľvek spôsobom ťažko sledovateľné alebo ich nie je možné sledovať, Komisia je oprávnená odvolať prijatie záväzku spoločnosti, pričom namiesto toho sa uloží konečné antidumpingové clo vo výške uvedenej v nariadení (ES) č.1100/2000, alebo môže prispôsobiť výšku stropu, alebo môže prijať iné nápravné opatrenia.

(33)

Akékoľvek ponuky záväzku rešpektujúce vyššie uvedené podmienky môžu byť taktiež prijaté Komisiou nariadením Komisie.

D.   ZMENA A DOPLNENIE NARIADENIA (ES) Č. 1100/2000

(34)

Vzhľadom na uvedené je potrebné v prípade záväzkov prijatých Komisiou v nasledujúcom nariadení Komisie stanoviť možnosť oslobodenia dovozu do spoločenstva uskutočňovaného na základe podmienok takých záväzkov od antidumpingového cla uloženého nariadením (ES) č. 1100/2000, a to zmenou a doplnením tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Komisia môže prijať návrh úpravy záväzku, ktorým sa zvyšuje objem dovozu podliehajúcemu záväzku prijatému jej rozhodnutím 94/202/ES, pokiaľ ide o dovoz karbidu kremíka s pôvodom v Rusku. Takýto nárast sa vypočíta na základe rovnakej metódy výpočtu, ako bola použitá na výpočet pôvodného stropu pre EÚ15. Pôvodný strop bol vypočítaný a stanovený pre každý nasledujúci rok v druhej polovici bežného roka ako podiel na spotrebe spoločenstva na základe spotreby v roku predchádzajúcom bežnému roku.

2.   Komisia môže záväzok zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

Článok 2

Článok 1 nariadenia (ES) č. 1100/2000 sa týmto mení a dopĺňa vložením tohto odseku:

„4.   Dovozy deklarované na prepustenie do režimu voľný obeh sú oslobodené od antidumpingového cla uloženého článkom 1 za predpokladu, že ide o výrobu spoločností, ktorých záväzky boli prijaté Komisiou a ktorých názvy sú uvedené v príslušnom nariadení Komisie v znení neskorších zmien a doplnení, a ak boli dovezené v súlade s ustanoveniami toho istého nariadenia Komisie. Tieto dovozy sú oslobodené od antidumpingového cla pod podmienkou, že:

a)

tovar deklarovaný a predložený colným orgánom presne zodpovedá opisu výrobku uvedenému v článku 1,

b)

colným orgánom členských štátov bude pri predložení vyhlásenia na prepustenie do režimu voľný obeh predložená aj obchodná faktúra, ktorá bude obsahovať aspoň prvky uvedené v prílohe; a

c)

tovar deklarovaný a predložený colným orgánom presne zodpovedá opisu v obchodnej faktúre.“

Článok 3

K nariadeniu (ES) č. 1100/2000 sa pripája text uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2004

za Radu

Predseda

B. COWEN


(1)  Ú. v. ES L 56, 06.03.1996, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 94, 13.4.1994, s. 21. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1786/97 (Ú. v. ES L 254, 17.8.1997, s. 6).

(3)  Ú. v. ES L 94, 13.4.1994, s. 32.

(4)  Ú. v. ES L 125, 26.5.2000, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ C 70, 20.3.2004, s. 15.


PRÍLOHA

PRÍLOHA

Na obchodnej faktúre k predajom karbidu kremíka spoločnosťou do spoločenstva, ktoé sú predmetom záväzku, musia byť uvedené tieto údaje:

1.

Názov ”OBCHODNÁ FAKTÚRA K TOVARU, KTORÝ JE PREDMETOM ZÁVÄZKU“.

2.

Názov spoločnosti uvedenej v článku 1 nariadenia Komisie [VLOŽIŤ ČÍSLO], ktorá vystavuje obchodnú faktúru.

3.

Číslo obchodnej faktúry.

4.

Dátum vystavenia obchodnej faktúry.

5.

Doplnkový kód TARIC, pod ktorým má byť tovar uvedený vo faktúre preclený na hranici spoločenstva.

6.

Presný opis tovaru vrátane:

čísla kódu výrobku (PCN) používaného na účely prešetrovania a záväzku (napr. PCN I, PCN 2 a pod.),

jednoduchého slovného opisu tovaru zodpovedajúceho príslušnému PCN (napr. PCN 1: PCN 2: a pod.),

čísla kódu výrobku spoločnosti (CPC) (ak je to vhodné),

kódu KN,

množstva (v tonách).

7.

Opis podmienok predaja vrátane:

ceny za tonu,

uplatňovaných platobných podmienok,

uplatňovaných dodacích podmienok,

celkových zliav a rabatov.

8.

Názov spoločnosti vystupujúcej ako dovozca do spoločenstva, ktorému spoločnosť priamo vystavila obchodnú faktúru k tovaru, ktorý je predmetom záväzku.

9.

Meno predstaviteľa spoločnosti, ktorý vystavil faktúru, a toto podpísané vyhlásenie:

„Ja, dolupodpísaný, potvrdzujem, že predaj tovaru, na ktorý sa vzťahuje táto faktúra, na priamy vývoz do spoločenstva sa uskutočňuje v rámci a za podmienok záväzku, ktorý ponúkla [spoločnosť] a prijala Európska komisia nariadením [VLOŽIŤ ČÍSLO]. Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne“.


19.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/23


NARIADENIE RADY (ES) č. 992/2004

z 17. mája 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3068/92, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz chloridu draselného s pôvodom v Bielorusku, Rusku alebo na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), najmä na jeho článok 8, článok 11 ods. 3, článok 21 a článok 22 písm. c),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   KONANIE

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 969/2000 (2), Rada zmenila a doplnila a rozšírila opatrenia uložené nariadením (ES) č. 3068/92 (3), na dovozy chloridu draselného („príslušný výrobok“) s pôvodom v Bieloruskej republike („Bielorusko“), Ruskej federácii („Rusko“) alebo na Ukrajine.

(2)

Opatrenia sú pevné čiastky cla stanovené podľa kategórie a triedy výrobku, v rozsahu od 19,51 EUR/tona do 48,19 EUR/tona v prípade Bieloruska, od 19,61 EUR/tona do 40,63 EUR/tona v prípade Ruska a od 19,61 EUR/tona do 48,19 EUR/tona v prípade Ukrajiny.

2.   Prešetrovanie

(3)

Komisia dňa 20. marca 2004 oznámila prostredníctvom uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (4), začatie čiastočného predbežného preskúmania platných opatrení („opatrenia“) podľa článkov 11 ods. 3 a 22 písm. c) základného nariadenia.

(4)

Z podnetu Komisie sa začalo preskúmanie s cieľom overiť, či je v dôsledku rozšírenia Európskej únie 1. mája 2004 („rozšírenie“) a so zreteľom na záujem spoločenstva potrebné prijať opatrenia na zabránenie náhlych a nadmerne nepriaznivých následkov pre všetky zainteresované strany vrátane užívateľov, distribútorov a spotrebiteľov.

3.   Strany dotknuté prešetrovaním

(5)

Všetky zainteresované strany známe Komisii vrátane výrobného odvetvia spoločenstva, združení výrobcov alebo užívateľov v rámci spoločenstva, vývozcov/výrobcov v dotknutých krajinách, dovozcov a ich združení a príslušných orgánov dotknutých krajín, ako aj zainteresované strany v desiatich nových členských štátoch, ktoré 1. mája 2004 pristúpili k Európskej únii („EÚ10“), boli upovedomené o začatí prešetrovania a mali možnosť písomne vyjadriť svoje stanoviská, predložiť informácie a poskytnúť dôkazné materiály v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali dôvody na vypočutie, boli vypočuté.

(6)

V tomto ohľade tieto zainteresované strany oznámili svoje stanoviská:

a)

Združenie výrobcov spoločenstva:

 

Európska asociácia výrobcov potaše

b)

Vyvážajúci výrobcovia:

 

Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Bielorusko

 

JSC Silvinit, Solikamsk, Rusko

 

JSC Uralkali, Berezniki, Rusko

c)

Vývozca:

 

IPC, Moskva, Rusko (prepojený s JSC Silvinit a Production Amalgamation Belaruskali).

B.   POSUDZOVANÝ VÝROBOK

(7)

Príslušným výrobkom je chlorid draselný (potaš, KCl), ktorý sa vo všeobecnosti používa ako poľnohospodárske hnojivo, v priamej forme, zmiešané s inými hnojivami alebo po premene na zložené hnojivo známe ako NPK (dusík, fosfor, draslík). Obsah draslíka je premenlivý a vyjadrený ako percento hmotnostného podielu oxidu draselného (K2O) na suchom bezvodnom produkte. Používa sa tiež ako surovina pri výrobe niektorých priemyselných a farmaceutických výrobkov.

(8)

S potašou sa vo všeobecnosti obchoduje v štandardnej/práškovej forme (štandardná potaš) alebo v iných formách než v štandardnej forme, čo zahŕňa, ale neobmedzuje sa na granulovanú formu (granulovaná potaš). Výrobok sa na základe obsahu K2O všeobecne triedi do troch základných kategórií, a to:

obsah draslíka nepresahujúci 40 % K2O – spadajúci pod kód KN 3104 20 10,

obsah draslíka presahujúci 40 % K2O, ale nepresahujúci alebo rovnajúci sa 62 % - spadajúci pod kód KN 3104 20 50,

–obsah draslíka nad 62 % K2O – spadajúci pod kód KN 3104 20 90.

(9)

Platné antidumpingové opatrenia stanovujú rôzne úrovne antidumpingových ciel pre štandardnú potaš na jednej strane a pre ostatné formy potaše vrátane granulovanej potaše na strane druhej. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že v poslednom preskúmavacom prešetrovaní v roku 2000 sa zistilo, že dovozy určitých špeciálnych zmesí s netradične vysokým obsahom potaše, ktoré nespadajú pod kódy KN pre uvedenú potaš, by sa mali považovať za príslušný výrobok. K tomuto záveru sa dospelo na základe toho, že tieto zmesi mali rovnaké základné fyzikálne a chemické vlastnosti a rovnaké použitia ako uvedené základné kategórie. Keďže súčasné prešetrovanie rovnako nepreukázalo žiadny dôvod, prečo v prijatom prístupe nepokračovať, a aby sa zabezpečilo nepretržité uplatňovanie antidumpingových opatrení, ako aj predišlo chybnému zatriedeniu, považovalo sa za potrebné potvrdiť v tomto nariadení nález z predchádzajúceho preskúmavacieho prešetrovania týkajúci sa obsahu K2O takýchto zmesí s 35 % alebo vyššou hmotnosťou až po obsah 62 % hmotnosti sušeného bezvodného produktu.

C.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

1.   Podania zainteresovaných strán vo vyvážajúcich krajinách

(10)

Dvaja vyvážajúci výrobcovia z Ruska a jeden z Bieloruska, jeden ruský vývozca a ruské orgány tvrdili, že v dôsledku vysokej úrovne antidumpingového cla a v dôsledku rozšírenia opatrení na EÚ10 by mohli byť ich tradičné obchodné toky do EÚ10 značne narušené.

(11)

Tvrdili najmä, že náhle prudké nárasty ceny spôsobené pevnými cenovými antidumpingovými clami by viedli k neúmernému zdraženiu výrobku pre poľnohospodárskych, priemyselných a farmaceutických konečných užívateľov v EÚ10.

(12)

Malo by sa uviesť, že sa neprihlásil žiaden vyvážajúci výrobca alebo vývozca z Ukrajiny, ani ukrajinské orgány.

2.   Pripomienky doručené od výrobného odvetvia spoločenstva

(13)

Výrobné odvetvie spoločenstva uviedlo, že napriek tomu, že priemerné ceny v EÚ10 boli o viac než 30 % nižšie ako priemerné ceny v Európskej únii v zložení bezprostredne pred 1. májom 2004 („EÚ15“), nenamietalo by proti akýmkoľvek návrhom prechodných opatrení, ktoré by sa mali prijať počas prechodného obdobia a ktoré by nemali nepriaznivý vplyv na jeho obchodné modely v EÚ15.

3.   Pripomienky doručené od členských štátov

(14)

Orgány niektorých členských štátov EÚ10 vrátane Českej republiky, Maďarska, Litvy a Slovenskej republiky boli toho názoru, že na dovozy príslušného výrobku z Bieloruska a Ruska by sa po rozšírení mala uplatňovať osobitná prechodná úprava.

(15)

V tomto ohľade sa tvrdilo, že príslušný výrobok je strategicky dôležitý pre priemyselných a poľnohospodárskych užívateľov v EÚ10, nakoľko sa v týchto krajinách nevyrába a ani nemôže byť ľahko nahradený iným výrobkom. Tiež bolo prednesené tvrdenie, že výrobcovia príslušného výrobku v EÚ15 by neboli schopní uspokojiť požiadavky užívateľov v EÚ10.

(16)

Ďalej sa uvažovalo o tom, že by sa malo predísť prudkému a náhlemu nárastu cien potašových hnojív pre poľnohospodárov v EÚ10, nakoľko by inak mohli mať ďalšie problémy pri prispôsobovaní sa novej súťaži poľnohospodárskych výrobcov v EÚ15. Dôležitosť tejto otázky bola ďalej zdôraznená značnou hodnotou vývozu (okolo 87 miliónov eúr ročne) z Bieloruska a Ruska do EÚ10 v porovnaní s vývozom z týchto krajín do EÚ15, ktorý predstavuje okolo 45 miliónov eúr ročne.

(17)

Z tohto dôvodu sa argumentovalo, že dodávky dovozu príslušného výrobku do EÚ10 v cenách, ktoré sa nezvyšujú náhle a prudko, sú preto nesmierne dôležité pre týchto konečných užívateľov v EÚ10.

(18)

Tieto orgány boli teda toho názoru, že s dovozmi príslušného výrobku s pôvodom v Bielorusku a Rusku do EÚ10 by sa malo zaobchádzať osobitne s ohľadom na antidumpingové opatrenia.

4.   Zhodnotenie

(19)

Na základe dostupných údajov a informácií bola vykonaná analýza, ktorá potvrdila, že medzi prevažujúcimi cenami pre tie isté triedy príslušného výrobku v EÚ10 a EÚ15 existoval výrazný rozdiel vo výške približne 32 % (napr. v EÚ10 v roku 2003 stála štandardná trieda potaše okolo 79 EUR na tonu, zatiaľ čo v EÚ15 v roku 2003 stála tá istá trieda v priemere približne 117 EUR na tonu).

(20)

Analýza tiež ukázala, že v roku 2003 boli objemy dovozu do EÚ10 z Bieloruska a Ruska významné (približne 1,1 mil. ton, čiže približne 14 % celkovej odhadovanej spotreby v EÚ10 a EÚ15 spolu).

(21)

Tiež sa zistilo, že v EÚ10 sa príslušný výrobok nevyrába a že v súčasnosti nemajú výrobcovia v EÚ15 dostatočnú voľnú kapacitu, aby mohli dodávať zákazníkom v EÚ10. Naviac sa vzhľadom na charakter výrobku považuje náhla zmena tradičných dodávateľských zdrojov pre nákupcov v EÚ10 za náročnú.

5.   Záver

(22)

Všetky tieto rôzne aspekty a záujmy boli zohľadnené a posúdené ako celok. Z toho vyplýva, že záujmy dovozcov a užívateľov v EÚ10 by boli podstatne nepriaznivo dotknuté náhlym uplatnením existujúcich opatrení, pokiaľ by tieto neboli dočasne upravené.

(23)

Naproti tomu by však, ako to potvrdilo samotné výrobné odvetvie spoločenstva, jeho záujmy neboli nenáležite nepriaznivo dotknuté, ak by sa mali opatrenia dočasne upraviť, keďže podľa súčasných obchodných modelov v EÚ15 nemôže v súčasnosti plne uspokojiť požiadavky zákazníkov v EÚ10.

(24)

Za takýchto okolností možno s ohľadom na zvláštnu situáciu odôvodnene predpokladať, že uplatňovanie existujúcich opatrení bez dočasnej úpravy nie je v záujme spoločenstva. Avšak takáto úprava so zreteľom na dovoz príslušného výrobku do EÚ10 by nemala podstatne narušiť požadovaný stupeň ochrany obchodu.

(25)

Na tento účel boli preskúmané rôzne spôsoby, ako najlepšie ochrániť priemysel spoločenstva od dumpingu spôsobujúceho ujmu a zároveň zohľadniť aspekty záujmu spoločenstva zmenšovaním hospodárskeho šoku antidumpingového cla pre tradičných kupujúcich v nových členských štátoch počas obdobia hospodárskeho prispôsobovania po rozšírení.

(26)

Dospelo sa k záveru, že najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je povolenie dovozov tradičných objemov vývozu z Bieloruska a Ruska do EÚ10 bez antidumpingového cla počas prechodného obdobia, pokiaľ by namiesto uloženia antidumpingového cla boli vývozné ceny do týchto členských štátov zvýšené prostredníctvom minimálnych dovozných cien („MIP“) na úrovne, ktoré významne prispievajú k odstráneniu škody. V tejto súvislosti by každý vývoz do EÚ10 nad rámec týchto tradičných objemov vývozu podliehal bežnému antidumpingovému clu tak ako vývozy do EÚ15.

6.   Záväzky

(27)

Po zhodnotení rôznych možností, ako najlepšie umožniť pokračovanie týchto tradičných tokov vývozu do EÚ10 a významne prispieť k odstráneniu škody, dospelo k záveru, že najvhodnejším prostriedkom by bolo prijatie dobrovoľných záväzkov od spolupracujúcich strán s prvkami minimálnych dovozných cien a množstevných obmedzení. Komisia preto môže v súlade s článkom 8 ods. 2 základného nariadenia navrhnúť záväzky dotknutým vyvážajúcim výrobcom.

(28)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že v súlade s článkom 22 písm. c) základného nariadenia sa pri stanovení podmienok záväzkov môžu zohľadniť osobitné okolnosti rozšírenia. Budú predstavovať osobitné opatrenie v tom zmysle, že poskytujú dočasný spôsob úpravy existujúcich opatrení pre EÚ25.

(29)

Je potrebné taktiež poznamenať, že záväzky nebudú priamo rovnocenné s antidumpingovým clom, nakoľko stanovené minimálne dovozné ceny môžu byť na nižšej úrovni, ako by boli zvyčajne. Iný postup by inak, ako bolo vyššie uvedené, viedol k neúmernému zdraženiu príslušného výrobku pre konečných užívateľov v EÚ10, a preto by nebol v záujme spoločenstva. Vyvážajúci výrobcovia by sa však mali zaviazať zvýšiť svoje ceny na úrovne, ktoré významne prispievajú k odstráneniu ujmy.

(30)

Preto by mali byť pre vyvážajúcich výrobcov Bieloruska a Ruska stanovené objemy vývozu („stropy“), a to na základe ich tradičných vývozných objemov do EÚ10 v rokoch 2001, 2002 a 2003. Treba však poznamenať, že neobvyklé nárasty objemov vývozu do EÚ10, ktoré boli pozorované v posledných niekoľkých mesiacoch roku 2003 a prvých mesiacoch roku 2004, by mali byť odpočítané od tradičných objemov používaných na určenie stropov.

(31)

V prípade predaja do EÚ10 podľa podmienok ich záväzkov by dotknutí vyvážajúci výrobcovia mali súhlasiť s úplným rešpektovaním ich tradičných modelov predaja individuálnym zákazníkom v EÚ10. Vyvážajúci výrobcovia by si preto mali uvedomiť, že akákoľvek ponuka záväzku môže byť považovaná za použiteľnú, a teda prijateľnú, iba ak by si títo v prípade predajov, na ktoré sa vzťahujú záväzky, úplne zachovali takéto tradičné obchodné modely s ich zákazníkmi v EÚ10.

(32)

Vyvážajúci výrobcovia by si tiež mali uvedomiť, že ak sa na základe podmienok záväzkov zistí, že sa tieto modely predaja podstatne menia, alebo že sa záväzky stávajú akýmkoľvek spôsobom ťažko sledovateľné alebo ich nie je možné sledovať, Komisia je oprávnená odvolať prijatie záväzku spoločnosti, pričom namiesto neho sa uloží konečné antidumpingové clo vo výške uvedenej v nariadení (ES) č. 3068/92, alebo môže prispôsobiť výšku stropu, alebo prijať iné nápravné opatrenia.

(33)

V súlade s uvedeným môže Komisia nariadením prijať akékoľvek ponuky záväzkov, ktoré spĺňajú uvedené podmienky.

D.   ZMENA A DOPLNENIE NARIADENIA (ES) Č. 3068/92

(34)

Vzhľadom na uvedené je potrebné v prípade záväzkov prijatých Komisiou v nasledujúcom nariadení Komisie upraviť možnosť oslobodenia dovozov do spoločenstva uskutočňovaných podľa podmienok takýchto záväzkov od antidumpingového cla uloženého nariadením (ES) č. 3068/92, a to zmenou a doplnením tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V nariadení (EHS) č. 3068/92 sa dopĺňa nový článok, ktorý znie:

„Článok 1a

1.   Dovozy deklarované na prepustenie do režimu voľný obeh sú oslobodené od antidumpingového cla uloženého článkom 1 za predpokladu, že ide o výrobu spoločností, ktorých záväzky boli prijaté Komisiou a ktorých názvy sú uvedené v príslušnom nariadení Komisie v znení neskorších zmien a doplnení, a ak boli dovezené v súlade s ustanoveniami toho istého nariadenia Komisie.

2.   Dovozy uvedené v odseku 1 sú oslobodené od antidumpingového cla pod podmienkou, že:

a)

tovar deklarovaný a predložený colným orgánom presne zodpovedá opisu výrobku uvedenému v článku 1,

b)

colným orgánom členských štátov bude pri predložení vyhlásenia na prepustenie do režimu voľný obeh predložená aj obchodná faktúra, ktorá bude obsahovať aspoň prvky uvedené v prílohe; a

c)

tovar deklarovaný a predložený colným orgánom presne zodpovedá opisu v obchodnej faktúre.“

Článok 2

K nariadeniu (ES) č. 3068/92 sa pripája text uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2004

za Radu

predseda

B. COWEN


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12.).

(2)  Ú. v. ES L 112, 11.5.2000, s. 4.

(3)  Ú. v. ES L 308, 24.10.1992, s. 41. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 969/2000.

(4)  Ú. v. EÚ C 70, 20.3.2004, s. 15.


PRÍLOHA

PRÍLOHA

Na obchodnej faktúre k predajom chloridu draselného spoločnosťou do spoločenstva, ktoré sú predmetom záväzku, musia byť uvedené tieto údaje:

1.

Nadpis ‚OBCHODNÁ FAKTÚRA K TOVARU, KTORÝ JE PREDMETOM ZÁVÄZKU’;

2.

Názov spoločnosti uvedenej v článku 1 nariadenia Komisie [VLOŽIŤ ČÍSLO], ktorá vystavuje obchodnú faktúru.

3.

Číslo obchodnej faktúry.

4.

Dátum vystavenia obchodnej faktúry.

5.

Doplnkový kód TARIC, pod ktorým má byť tovar uvedený vo faktúre preclený na hranici spoločenstva.

6.

Presný opis tovaru vrátane:

čísla kódu výrobku (PCN) používaného na účely prešetrovania a záväzku (napr. PCN I, PCN 2 a pod.),

jednoduchého slovného opisu tovaru zodpovedajúceho príslušnému PCN,

čísla kódu výrobku spoločnosti (CPC) (ak je to vhodné),

kódu KN,

množstva (v tonách).

7.

Opis podmienok predaja vrátane:

ceny za tonu,

uplatňovaných platobných podmienok,

uplatňovaných dodacích podmienok,

celkových zliav a rabatov.

8.

Názov spoločnosti konajúcej ako dovozca v spoločenstve, ktorému spoločnosť priamo vystavila obchodnú faktúru k tovaru, ktorý je predmetom záväzku.

9.

Meno predstaviteľ a spoločnosti, ktorý vystavil faktúru, a toto podpísané vyhlásenie:

‚Ja, dolupodpísaný, potvrdzujem, že predaj tovaru, na ktorý sa vzť ahuje táto faktúra, na priamy vývoz do spoločenstva sa uskutočňuje v rámci a za podmienok záväzku, ktorý ponúkla [spoločnosť] a prijala Európska komisia nariadením [VLOŽIŤ ČÍSLO]. Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.’


19.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/28


NARIADENIE RADY (ES) č. 993/2004

zo 17. mája 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 658/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, a (ES) č. 132/2001, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovozy dusičnanu amónneho s pôvodom v Poľsku a na Ukrajine, a ktorým sa zastavuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozov s pôvodom v Litve

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), najmä na jeho článok 8, článok 11 ods. 3 a článok 22 písm. c),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   KONANIE

1.   Platné opatrenia

(1)

Po uplynutí platnosti a predbežnom preskúmaní Rada na základe nariadenia (ES) č. 658/2002 (2) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho („dotknutý výrobok“) s pôvodom v Ruskej federácii („Rusko“). Nariadením (ES) č. 132/2001 (3) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom na Ukrajine.

(2)

Opatrenia sú osobitným clom vo výške 47,07 EUR/tona v prípade Ruska a 33,25 EUR/tona v prípade Ukrajiny.

2.   Prešetrovanie

(3)

20. marca 2004 oznámila Komisia prostredníctvom uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (4) začatie čiastočného predbežného preskúmania platných opatrení („opatrenia“) podľa článku 11 ods. 3 a článku 22 písm. c) základného nariadenia.

(4)

Z podnetu Komisie sa začalo preskúmanie s cieľom overiť, či je v dôsledku rozšírenia Európskej únie 1. mája 2004 („rozšírenie“) a so zreteľom na záujem spoločenstva potrebné prijať opatrenia na zabránenie náhlych a mimoriadne nepriaznivých následkov pre všetky zúčastnené strany vrátane užívateľov, distribútorov a spotrebiteľov.

3.   Strany dotknuté prešetrovaním

(5)

Všetky zainteresované strany známe Komisii vrátane výrobného odvetvia spoločenstva, združení výrobcov alebo užívateľov v rámci spoločenstva, vývozcov/výrobcov v dotknutých krajinách, dovozcov a ich združení a príslušných orgánov dotknutých krajín, ako aj zúčastnené strany v desiatich nových členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 („EÚ10“), boli upovedomené o začatí prešetrovania a mali možnosť písomne vyjadriť svoje stanoviská, predložiť informácie a poskytnúť dôkazné materiály v lehote uvedenej v oznámení o začatí konania. Všetky zúčastnené strany, ktoré o to požiadali a preukázali dôvody na vypočutie, boli vypočuté.

(6)

V tomto ohľade oznámili svoje stanoviská tieto zúčastnené strany:

a)

Združenie výrobcov spoločenstva:

 

Európske združenie výrobcov hnojív (EFMA)

b)

Vyvážajúci výrobcovia:

 

Nak Azot, Moskva, Rusko

 

OAO “Kirovo – Chepetsky Chimkombinat, Kirovo – Chepetsk, Rusko

 

Cherkasy Azot, Cherkasy, Ukrajina

 

JSC Acron, Vellky Novgorod, Rusko.

B.   POSUDZOVANÝ VÝROBOK

(7)

Posudzovaný výrobok je taký istý ako výrobok v rámci predchádzajúceho prešetrovania, t. j. dusičnan amónny, pevné dusíkaté hnojivo bežne používané v poľnohospodárstve. Vyrába sa z amoniaku a z kyseliny dusičnej a obsah dusíka presahuje 28 % hm. v drtenej alebo granulovanej forme.

(8)

Dotknutý výrobok je v súčasnosti zaradený pod kódy KN 3102 30 90 (dusičnan amónny okrem dusičnanu amónneho vo vodných roztokoch) a 3102 40 90 (zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo inými anorganickými nehnojacimi látkami, s obsahom dusíka presahujúcim 28 % hm.).

C.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

1.   Podania zúčastnených strán vo vyvážajúcich krajinách

(9)

Traja vyvážajúci výrobcovia z Ruska a jeden z Ukrajiny, ruské a ukrajinské orgány tvrdili, že v dôsledku vysokej úrovne antidumpingového cla a v dôsledku rozšírenia opatrení na EÚ10 by mohli byť ich tradičné obchodné toky do EÚ10 značne narušené.

(10)

Tvrdili najmä, že náhle prudké nárasty ceny spôsobené osobitnými cenovými antidumpingovými clami viedli k neúmernému zdraženiu výrobku pre konečných užívateľov v EÚ10.

2.   Pripomienky doručené od výrobného odvetvia spoločenstva

(11)

Výrobné odvetvie spoločenstva uviedlo, že napriek tomu, že priemerné ceny v EÚ10 boli podstatne nižšie ako priemerné ceny v Európskej únii v zložení pred 1. májom 2004 („EÚ15“), nenamietalo by v prípade akýchkoľvek návrhov na okamžité opatrenia, ktoré by sa mali zaviesť počas prechodného obdobia a ktoré by nemali nepriaznivý vplyv na jeho situáciu.

3.   Pripomienky doručené od členských štátov

(12)

Španielske orgány vyjadrili obavy, avšak ako aj ostatné členské štáty nenamietali proti prechodným opatreniam navrhovanými Komisiou.

(13)

Bolo vyslovené tvrdenie, že niekoľko členských štátov EÚ10 zaviedlo opatrenia na dotknutý výrobok a že tieto opatrenia zabezpečili stupeň ochrany v EÚ10, ktorý sa zrušil rozšírením. Takto zavedenými opatreniami boli:

a)

ochranné kvóty zavedené v Poľsku v júni 2002 na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku a v decembri 2002 ochranné kvóty na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom na Ukrajine;

b)

dochranné opatrenia zavedené v Maďarsku v júli 2003 s dodatočným clom vo výške 11 600 HUF/tona na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku a na Ukrajine;

c)

ochranné opatrenia zavedené v Českej republike vo februári 2003 s dodatočným clom vo výške 16 % na dovozy dusičnanu amónneho s pôvodom na Ukrajine a ochranné opatrenia s dodatočným clom vo výške 35 % na dotknutý výrobok s pôvodom v Rusku.

(14)

Napriek tomu orgány EÚ10 zastávali názor, že na dovozy príslušného výrobku z Ukrajiny a Ruska by sa po rozšírení mali uplatňovať osobitné prechodné úpravy. V tomto ohľade sa tvrdilo, že príslušný výrobok má značný význam pre poľnohospodárskych užívateľov v EÚ10, nakoľko nemôže byť jednoducho nahradený iným výrobkom.

(15)

Ďalej sa uvažovalo o tom, že by sa malo predísť prudkému a náhlemu nárastu cien dusičnanu amónneho pre poľnohospodárov v EÚ10; nakoľko by mohli mať inak ďalšie problémy pri prispôsobovaní sa novej súťaži poľnohospodárskych výrobcov v EÚ15. Dôležitosť tejto otázky bola ďalej zdôraznená značnou hodnotou vývozov (okolo 59 miliónov eúr ročne) z Ukrajiny a Ruska do EÚ10 v porovnaní s vývozom z týchto krajín do EÚ15 okolo 39 miliónov eúr ročne.

(16)

Preto bolo namietané, že dodávky dovozu dotknutého výrobku do EÚ10 v cenách, ktoré sa nezvyšujú náhle a prudko, sú veľmi dôležité pre týchto konečných užívateľov v EÚ10.

(17)

Podľa toho tieto orgány boli toho názoru, že pri dovoze dotknutého výrobku s pôvodom na Ukrajine a v Rusku do EÚ10 by sa malo postupovať osobitne s ohľadom na antidumpingové opatrenia.

4.   Zhodnotenie

(18)

Na základe dostupných údajov a informácií bola vykonaná analýza, ktorá potvrdila, že existoval výrazný rozdiel medzi prevažujúcimi cenami pre príslušný výrobok v EÚ10 a EÚ15 (napr. v EÚ10 bola v rokoch 2000-2003 priemerná cena 70 EUR na tonu z Ruska a 84 EUR na tonu z Ukrajiny, zatiaľ čo v EÚ15 bola v rokoch 2000-2003 100 EUR na tonu z Ruska a 108 EUR na tonu z Ukrajiny).

(19)

Analýza tiež ukázala, že objemy dovozu do EÚ10 z Ukrajiny a Ruska boli značné (v rokoch 2000-2003 v priemere okolo 817 tisíc ton).

5.   Záver

(20)

Všetky tieto rôzne aspekty a záujmy boli zohľadnené a posúdené ako celok. Z toho vyplýva, že záujmy dovozcov a užívateľov v EÚ10 by boli podstatne nepriaznivo ovplyvnené náhlym uplatnením existujúcich opatrení, pokiaľ by tieto neboli dočasne upravené.

(21)

Naproti tomu by však, ako to potvrdil samotný záujem priemyslu spoločenstva, jeho záujmy neboli nenáležite nepriaznivo dotknuté, ak by sa mali opatrenia dočasne upraviť, nakoľko tieto nemôžu v súčasnosti plne uspokojiť požiadavky zákazníkov v EÚ10.

(22)

Za takýchto okolností možno s ohľadom na osobitnú situáciu rozšírenia odôvodnene predpokladať, že uplatňovanie existujúcich opatrení bez dočasnej úpravy nie je v záujme spoločenstva. Avšak takáto úprava by so zreteľom na dovoz dotknutého výrobku do EÚ10 nemala značne narušiť požadovaný stupeň ochrany obchodu.

(23)

Na tento účel boli preskúmané rôzne spôsoby, ako najlepšie ochrániť výrobné odvetvie spoločenstva od dumpingu spôsobujúceho ujmu a zároveň zohľadniť aspekty záujmu spoločenstva zmenšovaním hospodárskeho šoku antidumpingového cla pre tradičných kupujúcich v EÚ10 počas obdobia hospodárskeho prispôsobenia po rozšírení.

(24)

V dôsledku existencie ochranných opatrení v niektorých členských štátoch EÚ10 sa pred rozšírením uvažovalo o tom, že najlepšie by to bolo možné dosiahnuť tak, že sa umožní, aby sa počas prechodného obdobia 50 % tradičných objemov vývozu, t. j. objemov vývozu neovplyvnených ochrannými opatreniami v EÚ10 pred rozšírením, z Ukrajiny a Ruska dovážalo do EÚ10 bez antidumpingového cla, pokiaľ by namiesto uloženia antidumpingového cla boli vývozné ceny do týchto členských štátov zvýšené na úrovne, ktoré významne prispievajú k odstráneniu škody. V tejto súvislosti by každý vývoz do EÚ10 nad rámec týchto tradičných objemov vývozu podliehal antidumpingovému clu tak ako vývoz do EÚ15.

6.   Záväzky

(25)

Po zhodnotení rôznych možností, ako najlepšie umožniť pokračovanie týchto tradičných tokov vývozu do EÚ10 a významne prispieť k odstráneniu ujmy, sa dospelo k záveru, že najvhodnejším prostriedkom je prijatie dobrovoľných záväzkov od spolupracujúcich strán s prvkami pre minimálne dovozné ceny a množstevné obmedzenia. Komisia preto v súlade s článkom 8 ods. 2 základného nariadenia navrhla záväzky dotknutým vyvážajúcim výrobcom.

(26)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že v súlade s článkom 22 písm. c) základného nariadenia sa pri stanovení podmienok záväzkov zohľadnili osobitné okolnosti rozširovania. Predstavujú osobitné opatrenie v tom, že poskytujú dočasný spôsob úpravy existujúcich opatrení pre rozšírené spoločenstvo dvadsiatich piatich členských štátov.

(27)

Taktiež je potrebné poznamenať, že záväzky nie sú priamo rovnocenné s antidumpingovým clom, nakoľko stanovené minimálne dovozné ceny sú na nižšej úrovni, ako by boli zvyčajne. Iný postup by inak, ako bolo vyššie uvedené, viedol k neúmernému zdraženiu dotknutého výrobku pre konečných užívateľov v EÚ10, a preto by nebol v záujme spoločenstva. Vyvážajúci výrobcovia sa však rozhodli zvýšiť ich ceny na úrovne, ktoré významne prispievajú k odstráneniu ujmy.

(28)

Pre vyvážajúcich výrobcov Ukrajiny a Ruska boli preto stanovené objemy vývozu („stropy“), použijúc ako základ 50 % ich tradičných vývozných objemov do EÚ10 v rokoch 2001 a 2002. Treba však poznamenať, že neobvyklé nárasty objemov vývozu do EÚ10, ktoré boli pozorované v posledných niekoľkých mesiacoch roku 2003 a prvých mesiacoch roku 2004, boli odpočítané od tradičných objemov, ktoré sa používajú pre určenie stropov.

(29)

V prípade predaja do EÚ10 podľa podmienok ich záväzkov by príslušní vyvážajúci výrobcovia mali súhlasiť s úplným rešpektovaním ich tradičných modelov predaja pre individuálnych zákazníkov do EÚ10. Vyvážajúci výrobcovia by si preto mali uvedomiť, že akákoľvek ponuka záväzkov môže byť považovaná za použiteľnú, a teda prijateľnú, iba ak by si títo v prípade predajov, ktoré sú predmetom záväzkov, úplne zachovali takéto tradičné obchodné modely s ich zákazníkmi v EÚ10.

(30)

Vyvážajúci výrobcovia by si tiež mali uvedomiť, že ak sa na základe podmienok záväzkov zistí, že sa tieto modely predaja podstatne menia, alebo sa záväzky stávajú akýmkoľvek spôsobom ťažko sledovateľné alebo ich nie je možné sledovať, Komisia je oprávnená odvolať prijatie záväzku spoločnosti, pričom na miesto neho sa uloží konečné antidumpingové clo vo výške uvedenej v nariadeniach (ES) č. 658/2002 a (ES) č. 132/2001, alebo môže prispôsobiť výšku stropu alebo prijať iné nápravné opatrenia.

(31)

V súlade s uvedeným môže Komisia nariadením Komisie prijať akékoľvek ponuky záväzkov, ktoré spĺňajú uvedené podmienky.

D.   ZMENY A DOPLNENIA NARIADENÍ (ES) Č. 658/2002 A (ES) Č. 132/2001

(32)

Vzhľadom na uvedené je potrebné v prípade záväzkov prijatých Komisiou v nasledujúcom nariadení Komisie upraviť možnosť oslobodenia dovozu do spoločenstva uskutočňovaného na základe podmienok takých záväzkov od antidumpingového cla uloženého nariadeniami (ES) č. 658/2002 a (ES) č. 132/2001, a to zmenou a doplnením týchto nariadení.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V nariadení (ES) č. 132/2001 sa dopĺňa nový článok, ktorý znie:

„Článok 1a

1.   Dovozy deklarované na prepustenie do režimu voľný obeh sú oslobodené od antidumpingového cla uloženého článkom 1, ak ide o výrobu spoločností, ktorých záväzky boli prijaté Komisiou a ktorých názvy sú uvedené v príslušnom nariadení Komisie v znení neskorších zmien a doplnení, a ak boli dovezené v súlade s ustanoveniami tohto istého nariadenia Komisie.

2.   Dovozy uvedené v odseku 1 sú oslobodené od antidumpingového cla pod podmienkou, že:

a)

tovar deklarovaný a predložený colným orgánom presne zodpovedá výrobku opísanému v článku 1,

b)

colným orgánom členských štátov bude pri predložení vyhlásenia na prepustenie do režimu voľný obeh predložená aj obchodná faktúra, ktorá bude obsahovať aspoň prvky uvedené v prílohe a

c)

tovar prihlásený a predložený colným orgánom presne zodpovedá opisu v obchodnej faktúre.“

Článok 2

V nariadení (ES) č. 658/2002 sa dopĺňa nový článok, ktorý znie:

„Článok 1a

1.   Dovozy deklarované na prepustenie do režimu voľný obeh sú oslobodené od antidumpingového cla uloženého podľa článkom 1, ak ide o výrobu spoločností, ktorých záväzky boli prijaté Komisiou a ktorých názvy sú uvedené v príslušnom nariadení Komisie v znení neskorších zmien a doplnení, a ak boli dovezené v súlade s ustanoveniami toho istého nariadenia Komisie.

2.   Dovozy uvedené v odseku 1 sú oslobodené od cla pod podmienkou, že:

a)

tovar deklarovaný a predložený colným orgánom presne zodpovedá výrobku opísanému v článku 1,

b)

colným orgánom členských štátov bude pri predložení vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu predložená aj obchodná faktúra, ktorá bude obsahovať aspoň prvky uvedené v prílohe a,

c)

tovar deklarovaný a predložený colným orgánom presne zodpovedá opisu v obchodnej faktúre.“

Článok 3

K nariadeniam (ES) č. 132/2001 a (ES) č. 658/2002 sa pripája text uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2004

za Radu

predseda

B. COWEN


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. ES L 77, 13.3.2004, s. 12.).

(2)  Ú. v. ES L 102, 18.4.2002, s.1.

(3)  Ú. v. ES L 23, 25.1.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 70, 20.3.2004, s. 15.


PRÍLOHA

PRÍLOHA

Na obchodnej faktúre k predajom dusičnanu amónneho spoločnosťou do spoločenstva, ktoré sú predmetom záväzku, musia byť uvedené tieto údaje:

1.

Názov ‚OBCHODNÁ FAKTÚRA K TOVARU, KTORÝ JE PREDMETOM ZÁVÄZKU’.

2.

Názov spoločnosti uvedenej v článku 1 nariadenia Komisie [VLOŽIŤ ČÍSLO], ktorá vystavuje obchodnú faktúru

3.

Číslo obchodnej faktúry.

4.

Dátum vystavenia obchodnej faktúry.

5.

Doplnkový číselný znak TARIC, pod ktorým má byť tovar uvedený vo faktúre preclený na hranici spoločenstva.

6.

Presný opis tovaru, vrátane:

čísla kódu výrobku (PCN) používaného na účely prešetrovania a záväzku (napr. PCN I, PCN 2 a pod.),

jednoduchého slovného opisu tovaru zodpovedajúceho príslušnému PCN (napr.PCN 1: dusičnan amónny neobsahujúci ďalšie prvky – štandardný výrobok, PCN 2: dusičnan amónny obsahujúci ďalšie prvky v špeciálnych zmesiach, a pod.),

čísla kódu výrobku spoločnosti (CPC) (ak je to vhodné),

kódu KN,

množstva (v tonách).

7.

Opis podmienok predaja, vrátane:

ceny za tonu,

uplatňovaných platobných podmienok,

uplatňovaných dodacích podmienok,

celkových zliav a rabatov.

8.

Názov spoločnosti vystupujúcej ako dovozca do spoločenstva, ktorému spoločnosť priamo vystavila obchodnú faktúru k tovaru, ktorý je predmetom záväzku.

9.

Meno predstaviteľa spoločnosti, ktorý vystavil faktúru, a toto podpísané vyhlásenie:

‚Ja, dolupodpísaný, potvrdzujem, že predaj tovaru na priamy vývoz do spoločenstva, na ktorý sa vzťahuje táto faktúra, sa uskutočňuje v rámci a za podmienok záväzku, ktorý ponúkla [spoločnosť] a prijala Európska komisia nariadením [VLOŽIŤ ČÍSLO]. Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.’


19.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 994/2004

zo dňa 18. mája 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo dňa 18. mája 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

111,0

204

64,3

212

89,5

999

88,3

0707 00 05

052

104,9

999

104,9

0709 90 70

052

93,8

204

54,4

999

74,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

55,0

204

45,2

220

49,5

388

49,5

400

35,9

624

57,8

999

48,8

0805 50 10

388

73,7

528

61,1

999

67,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

82,0

400

132,1

404

107,3

508

69,0

512

69,8

524

55,1

528

65,2

720

82,6

804

109,8

999

85,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. ES L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


19.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 995/2004

z dne 18. mája 2004

o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzim a teľcím mäsom (1)

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 zo dňa 10. decembra 2002 ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce z afrických štátov, Karibských ostrovov a Tichomoria (ACP), a zrušujúce nariadenie (ES) č. 1706/98 (2), a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2247/2003 zo dňa 19. decembra 2003 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 ustanovujúceho režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce z afrických štátov, Karibských ostrovov a Tichomoria (ACP) (3), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Prvý článok nariadenia (ES) č. 2247/2003 ustanovuje možnosť vydania dovozných certifikátov pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa. Avšak dovoz nesmie prekročiť množstvo stanovené pre každú tretiu krajinu.

(2)

Žiadosti o vydanie certifikátov, predložené v období od 1. do 10. mája 2003, vyjadrené v množstve vykosteného mäsa, v zmysle nariadenia (ES) č. 2247/2003 nepresahujú, pre výrobky pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie, uplatniteľné množstvá pre tieto krajiny. Preto je možné vydať dovozné certifikáty na žiadané množstvá.

(3)

V tejto súvislosti je potrebné stanoviť množstvá, na ktoré je možné žiadať certifikáty od 1. júna 2004, v celkovom rozsahu 52 100 ton.

(4)

Je užitočné pripomenúť, že toto nariadenie neodporuje uplatňovaniu smernice Rady 72/462/EHS zo dňa 12. decembra 1972, týkajúcej sa hygienických problémov a hygienickej polície v súvislosti s dovozom zvierat hovädzieho, bravčového, ovčieho a kozieho druhu, čerstvého mäsa alebo výrobkov vyrobených z mäsa pochádzajúceho z tretích krajín (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nasledujúce členské štáty udeľujú dňa 21. mája 2004 dovozné certifikáty týkajúce sa výrobkov patriacich do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, vyjadrených v hmotnosti vykosteného mäsa, pochádzajúcich z niektorých afrických štátov, Karibských ostrovov a Tichomoria, pre množstvá a krajiny pôvodu uvedené nižšie:

 

Spojené kráľovstvo:

250 ton pochádzajúcich z Botswany,

800 ton pochádzajúcich z Namíbie.

 

Nemecko:

150 ton pochádzajúcich z Botswany,

60 ton pochádzajúcich z Namíbie.

Článok 2

Žiadosti o udelenie certifikátov sa môžu podávať v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2247/2003 počas prvých desiatich dní mesiaca jún 2004, pre nasledujúce množstvá vykosteného hovädzieho mäsa:

Botswana:

16 856 ton,

Keňa:

142 ton,

Madagaskar:

7 579 ton,

Svazijsko:

3 249 ton,

Zimbabwe:

9 100 ton,

Namíbia:

10 185 ton.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 21. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Ú. v. ES L 333, 20.12.2003, s. 37.

(4)  Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


19.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 996/2004

z 18. mája 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1766/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2, odsek 1,

keďže:

(1)

Dovozné clá na obilniny boli stanovené nariadením Komisie (ES) č. 985/2004 (3).

(2)

Článok 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1249/96 predpokladá, že ak sa priemer vypočítaných dovozných ciel v priebehu doby ich uplatňovania odchýli o 5 EUR/t od stanoveného cla, vykoná sa ich úprava. K tejto odchýlke došlo. Preto je potrebné upraviť dovozné clá určené v nariadení (ES) č. 985/2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadenia (ES) č. 985/2004 sa nahrádzajú prílohami I a II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1104/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ L 180, 15.5.2004, s. 26.


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1766/1992

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

16,25

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

32,98

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

32,98

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

16,25


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav (článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96) môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, v Estónsku, v Litve, v Lotyšsku, v Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR na tonu, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

obdobie od 14. mája 2004 do 17. mája 2004

1.

Priemery za referencné obdobie podlá článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

144,36 (3)

97,09

162,21 (4)

152,21 (4)

132,21 (4)

106,58 (4)

Prémia v Zálive (EUR/t)

9,34

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

11,31

 

 

2.

Priemery za referencné obdobie podlá článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv — Rotterdam: 27,71 EUR/t; Veľké jazerá — Rotterdam: 44,30 EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2, tretí podods., nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(4)  Fob.


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

19.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/41


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2004/494/SZBP

zo 17. mája 2004

o podpore Európskej únie zriadeniu Integrovanej policajnej jednotky v Konžskej demokratickej republike (KDR)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskej únie, najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

26. januára 2004 Rada prijala spoločnú pozíciu 2004/85/SZBP o predchádzaní, riadení a riešení konfliktov v Afrike (1);

(2)

Európska únia prostredníctvom operácie Artemis, ktorá bola vykonaná v KDR v roku 2003 na základe jednotnej akcie 2003/423/SZBP z 5. júna 2003 o vojenskej operácii EÚ v Konžskej demokratickej republike (2), už vykonala konkrétne kroky s cieľom prispieť k opätovnému zaisteniu bezpečnosti v KDR;

(3)

14. decembra 2002 Rada prijala jednotnú akciu 2000/792/SZBP (3), ktorou bol vymenovaný pán Aldo Ajello do funkcie osobitného splnomocnenca Európskej únie pre africký región veľkých jazier. Táto jednotná akcia bola naposledy zmenená, doplnená a predĺžená jednotnou akciou 2003/869/SZBP z 8. decembra 2003 (4);

(4)

29. septembra 2003 Rada prijala spoločnú pozíciu 2003/680/SZBP, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2002/829/SZBP o dodávkach určitého vybavenia do Konžskej demokratickej republiky (5);

(5)

Všeobecná a všestranná dohoda o prechode v Konžskej demokratickej republike, podpísaná v Pretórii 17. decembra 2002, a Memorandum o bezpečnosti a armáde z 29. júna 2003 stanovili zriadenie Integrovanej policajnej jednotky (IPJ);

(6)

28. júla 2003 Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov prijala rezolúciu 1493 (2003), v ktorej vyjadruje spokojnosť s vyhlásením prechodnej ústavy v Konžskej demokratickej republike 4. apríla 2003 a vytvorením vlády národnej jednoty a premeny, oznámeným 30. júna 2003. Rovnako povzbudzuje darcov podporovať vytvorenie integrovanej konžskej policajnej jednotky a schvaľuje poskytnutie dodatočnej pomoci, ktorá by mohla byť potrebná pre jej výcvik zo strany Misie Organizácie Spojených národov v Konžskej demokratickej republike (MONUC);

(7)

súčasná bezpečnostná situácia v KDR sa môže zhoršiť, čo môže mať vážne následky na proces posilňovania demokracie, právneho štátu a medzinárodnej a regionálnej bezpečnosti. Záväzok EÚ ohľadne politického úsilia a zdrojov pomôže upevniť stabilitu v regióne;

(8)

20. októbra 2003 vláda KDR predložila vysokému splnomocnencovi pre SZBP oficiálnu žiadosť o pomoc Európskej únie pri zriaďovaní IPJ, ktorá by mala prispieť k zabezpečeniu ochrany štátnych inštitúcií a posilniť zložky vnútornej bezpečnosti;

(9)

Komisia prijala rozhodnutie o financovaní Európskym rozvojovým fondom (ERF) vzťahujúcom sa na projekt, ktorý zahŕňa technickú pomoc, obnovu výcvikového strediska a poskytnutie vybavenia pre IPJ (s výnimkou zbraní a vybavenia používaného pri potláčaní nepokojov), ako aj zodpovedajúci výcvik;

(10)

členské štáty EÚ súhlasili s poskytnutím finančných a vecných príspevkov ako predpokladom pre výcvik IPJ a jej ďalšie fungovanie. Okrem príspevkov členských štátov ponúkne Európska únia finančnú pomoc na zriadenie IPJ z rozpočtu EÚ;

(11)

všetky tieto príspevky a pomoc podliehajú podmienkam užívania, týkajúcich sa hlavne auditu, zodpovednosti a sledovateľnosti, ktoré budú stanovené v Memorande o porozumení medzi prispievateľmi a KDR;

(12)

Rada môže rozhodnúť, že po projekte ERF a poskytnutí donucovacích prostriedkov, zbraní a streliva IPJ bude nasledovať zložka Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) pre monitorovanie, školenie a poradenstvo,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

1.   Európska únia podporuje proces upevnenia vnútornej bezpečnosti v KDR, ktorý je základným faktorom pre mierový proces a rozvoj krajiny, prostredníctvom pomoci pri vytváraní Integrovanej policajnej jednotky (IPJ) v Kinshase.

2.   Na tento účel a ako doplnok k činnostiam financovaným ERF bude Európska únia a jej členské štáty prispievať finančnými a/alebo vecnými príspevkami s cieľom poskytnúť vláde KDR donucovacie prostriedky, zbrane a strelivo vymedzené v prílohe I a považované za potrebné na vytvorenie IPJ, vrátane nákladov na prepravu do Kinshasy, ak to bude vhodné.

Článok 2

1.   Na účel uvedený v článku 1 a za určitých podmienok, najmä poskytnutia spoľahlivých záruk pre audit, zodpovednosť a sledovateľnosť donucovacích prostriedkov, zbraní a streliva:

a)

členské štáty súhlasili poskytnúť príspevky;

b)

Európska únia poskytne finančnú pomoc v podobe grantu vláde KDR ako doplnok k príspevkom poskytnutým členskými štátmi.

2.   V súvislosti s podmienkami uplatňovanými na príspevky a pomoc uvedené v odseku 1 je potrebné sa snažiť dosiahnuť najvyšší možný stupeň súladu.

Článok 3

1.   Tím Komisie zodpovedný za technickú pomoc v Kinshase vypracuje v úzkej spolupráci s prispievajúcimi členskými štátmi memorandum o porozumení týkajúce sa podmienok využívania príspevkov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a). Memorandum bude podpísané vládou KDR na jednej strane a predsedníctvom na strane druhej.

2.   V memorande o porozumení sa najmä stanoví:

podmienky pre audit, zodpovednosť a sledovateľnosť vrátane bezpečného uschovania príspevkov členských štátov, ako sú vymedzené v prílohe II, ktoré nebudú menej prísne ako podmienky uplatňované na dohodu o financovaní uvedenú v článku 5 ods. 2;

že podmienky pre nakladanie a spravovanie týchto finan čných prostriedkov vrátane obstarávania, ktoré bude v rámci možností rovnaké ako pre grant uvedený v článku 5 ods. 2;

že všetky finančné príspevky sa poukážu priamo Ministerstvu vnútra KDR, na rovnaký bankový účet, na ktorý je posielaná finančná pomoc EÚ vláde KDR. Bude sa uplatňovať systém trojitého podpisu (vláda KDR, technický asistent/policajný vedúci projektu a úradujúce predsedníctvo EÚ). Nákupy vykonané prostredníctvom týchto finančných prostriedkov budú formálne považované za nákupy vykonané vládou KDR;

že všetky vecné príspevky členských štátov sa poskytnú vláde KDR a stávajú sa jej majetkom a použijú sa výlučne na účely uvedené v článku 1;

že technický asistent/policajný vedúci projektu bude pomáhať členským štátom, ktoré súhlasili s poskytnutím vecných príspevkov, poskytnutím praktických informácií potrebných na hladký prevod príspevkov Ministerstvu vnútra KDR;

že na účely celkového sledovania sa zriadi miestny riadiaci výbor pozostávajúci z technického asistenta/policajného vedúceho projektu, zástupcov predsedníctva, prispievajúcich členských štátov, Komisie, Ministerstva vnútra KDR a MONUC. Tento výbor vykonáva najmä dohľad nad dodržiavaním ustanovení Memoranda o porozumení. Ministerstvo vnútra KDR zostáva zodpovedné za uskutočnenie projektu.

Článok 4

Technický asistent/policajný vedúci projektu vymenovaný Komisiou na návrh členských štátov, pozorne sleduje využívanie príspevkov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) vládou KDR. V úzkej súčinnosti s orgánmi KDR najmä zabezpečí dodržiavanie podmienok stanovených v Memorande o porozumení, vrátane podmienok týkajúcich sa auditu, zodpovednosti a sledovateľnosti. Technický asistent/policajný vedúci projektu prekladá pravidelné správy pre úradujúce predsedníctvo a riadiaci výbor uvedený v článku 3 ods. 2.

Článok 5

1.   Referenčná finančná čiastka pre finančnú pomoc uvedenú v článku 2 ods. 1 písm. b) je 585 000 EUR.

2.   Komisia je poverená vykonaním grantu uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. b). Na tento účel uzavrie s vládou KDR dohodu o financovaní.

3.   Na správu výdavkov financovaných čiastkou uvedenou v odseku 1 sa vzťahujú postupy a pravidlá spoločenstva uplatňované na všeobecný rozpočet Európskej únie s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie nezostane vo vlastníctve spoločenstva. Štátnym príslušníkom tretích štátov sa umožní účasť vo verejnom obstarávaní.

Článok 6

Predsedníctvo a Komisia budú Rade prostredníctvom jej útvarov, najmä Politického a bezpečnostného výboru, pravidelne podávať správy o vykonávaní tejto jednotnej akcie a osobitne o činnosti riadiaceho výboru.

Pri politickom vykonávaní tejto jednotnej akcie bude úradujúce predsedníctvo v Kinshase úzko podporované Komisiou.

Osobitný splnomocnenec EÚ bude informovaný o vývoji tohto projektu.

Článok 7

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť v deň jej prijatia.

Bude preskúmaná po ukončení projektu ERF, alebo v inom vhodnom termíne.

Článok 8

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. mája 2004

za Radu

predseda

B. COWEN


(1)  Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 25.

(2)  Ú. v. EÚ L 143, 11.6.2003, s. 50.

(3)  Ú. v. ES L 318, 16.12.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2003, s. 37.

(5)  Ú. v. EÚ L 349, 1.10.2003, s. 64.


PRÍLOHA I

PREDBEŽNÝ ZOZNAM DONUCOVACÍCH PROSTRIEDKOV, ZBRANÍ A STRELIVA UVEDENÝ V ČLÁNKU 1

Nasledujúci zoznam je predbežný: niektoré doplnenia alebo zmeny sa môžu ukázať ako potrebné.

 

Donucovacie prostriedky

Bojové prilby

1 008

Ochranné štíty

240

Bojová obuv

1 008

Holenné chrániče

950

Chrániče na ramená (páry)

950

Chrániče predlaktí

950

Obušky

1 008

Držiaky na obušky

1 008

Opasky

1 008

Putá

1 000

Masky

950

Davové ochranné kombinézy

1 008

Nosiče granátov

193

Plastové putá

1 000

Hasiace prístroje

100

 

Zbrane

Automatické pištole

1 008

Samopaly

300

Ochranne zbrane

100

Ramenné zariadenie na odpaľovanie granátov

100

 

Strelivo (na jednotku)

Strelivo s projektilom naplneným slzotvornou látkou

2 000

Strelné granáty

5 000

Ručné granáty

5 000

9 mm strelivo

500

 

Ostatné

Kufríky

200

Ďalekohľady

116

Fluorescentné vesty (dopravné)

200

Píšťalky

1 008

Kompasy

1 000

Nepriestrelné vesty

400


PRÍLOHA II

PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 3 ODS. 2

1.

Tieto členské štáty súhlasili s tým, že poskytnú vecné príspevky: Belgicko, Nemecko a Maďarsko.

2.

Tieto členské štáty súhlasili s tým, že poskytnú finančné príspevky: Holandsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko (1), Luxembursko, Írsko a Dánsko.

3.

Členské štáty sa dohodli, že podmienia poskytnutie finančných alebo vecných príspevkov prijatím spoľahlivých záruk s cieľom zabezpečiť:

a)

úplný súlad s postupmi a záväzkami členských štátov a EÚ súvisiacimi s vývozom donucovacích prostriedkov, zbraní a streliva;

b)

úplnú sledovateľnosť donucovacích prostriedkov, zbraní a streliva poskytnutých IPJ. Všetky donucovacie prostriedky, zbrane a strelivo darované alebo kúpené za finančné príspevky sa spolu so sériovými číslami zapíšu do neustále aktualizovanej evidencie. Všetky donucovacie prostriedky, zbrane a strelivo sú sledovateľné počas celého trvania projektu. Všetky poskytnuté donucovacie prostriedky, zbrane a strelivo sú určené výhradne na použitie IPJ a nesmú byť poskytnuté akejkoľvek inej jednotke alebo nepolicajnej skupine alebo užívateľovi, ani nesmú byť vyvezené;

c)

najprísnejšiu zodpovednosť za všetky finančné prostriedky a donucovacie prostriedky, zbrane a strelivo. Vláda KDR plne zodpovedá za to, že finančné aj vecné príspevky členských štátov sa použijú výlučne na účely opísané v článku 1;

d)

riadny a účinný audit výdavkov. Nezávislý audítor osvedčí, že finančné prostriedky sú používané na účely opísané v článku 1.

4.

Na finančný príspevok Dánska sa vzťahuje dodatočná podmienka, že bude využitý v súlade s Usmerneniami OECD DAC pre rozvojovú pomoc a bude ohlásený Výboru DAC ako oficiálna rozvojová pomoc Dánska.


(1)  Podlieha záväzným vnútroštátnym postupom.


19.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/46


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2004/495/SZBP

zo 17. mája 2004

o podpore činností MAAE v rámci jej programu jadrovej bezpečnosti a v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

12. decembra 2003 Európska rada prijala Stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktorá obsahuje v kapitole III zoznam opatrení zameraných na boj proti tomuto šíreniu, ktorých prijatie je potrebné nielen v rámci EÚ, ale aj v tretích krajinách;

(2)

EÚ aktívne uskutočňuje túto stratégiu a uvádza do účinnosti opatrenia uvedené v kapitole III stratégie, najmä uvoľňovaním finančných zdrojov na podporu špecifických projektov vykonávaných mnohostrannými inštitúciami, ako napr. Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE);

(3)

pokiaľ ide o EÚ, Rada 22. decembra 2003 prijala smernicu 2003/122/Euratom1 (1) o kontrole vysokoaktívnych plombovaných rádioaktívnych zdrojov a opustených zdrojov v rámci EÚ, posilnenie kontroly vysokoaktívnych rádioaktívnych zdrojov vo všetkých tretích krajinách v súlade s vyhlásením a akčným plánom G8 o zabezpečení rádioaktívnych zdrojov zostáva dôležitým cieľom, ktorý treba sledovať;

(4)

zlepšovanie fyzickej ochrany jadrového materiálu a jadrových zariadení, ako aj odhaľovanie a boj proti nedovoleného obchodovaniu prispievajú k predchádzaniu šírenia zbraní hromadného ničenia;

(5)

MAAE sleduje tie isté ciele, ako sú vymedzené v odôvodneniach 3 a 4, a to v súvislosti s revidovaným Kódexom správania v oblasti jadrovej bezpečnosti a bezpečnosti rádioaktívnych zdrojov, ktorý bol schválený Radou guvernérov MAAE v septembri 2003, s vykonávaním jej Plánu jadrovej bezpečnosti, ktorý je financovaný dobrovoľnými príspevkami do jej Fondu pre jadrovú bezpečnosť;

(6)

Komisia súhlasila s tým, že bude poverená dohľadom nad riadnym vykonávaním príspevku EÚ,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

(1)   Na účely bezprostredného a konkrétneho vykonania niektorých častí stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia EÚ podporuje činnosť MAAE vykonávanú v rámci Plánu jadrovej bezpečnosti, ktorý má za cieľ:

zlepšiť ochranu materiálov a zariadení citlivých na šírenie a rozšíriť odborné znalosti v tejto oblasti,

posilniť odhaľovanie a boj proti nedovolenému obchodovaniu s jadrovým materiálom a rádioaktívnymi látkami.

(2)   Projektmi MAAE, ktoré zodpovedajú opatreniam stratégie EÚ, sú tie, ktorých cieľom je posilnenie:

fyzickej ochrany jadrových materiálov a iných rádioaktívnych materiálov pri používaní, skladovaní a preprave, ako aj fyzickej ochrany jadrových zariadení;

bezpečnosti rádioaktívnych materiálov v nejadrových aplikáciách;

schopností štátov odhaľovať a bojovať proti nedovolenému obchodovaniu.

Tieto projekty budú vykonávané v krajinách, ktoré potrebujú pomoc v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Podrobný opis uvedených projektov sa nachádza v prílohe.

Článok 2

(1)   Referenčná finančná čiastka pre vykonávanie troch projektov uvedených v článku 1 ods. 2 sa stanovuje na 3 329 000 eur.

(2)   Na správu výdavkov financovaných zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa vzťahujú postupy a pravidlá, ktorými sa spravujú rozpočtové záležitosti, s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie nesmie zostať vo vlastníctve Európskeho spoločenstva.

(3)   Na účely vykonávania projektov uvedených v článku 1 uzavrie Komisia s MAAE dohodu o financovaní upravujúcu podmienky využitia príspevku EÚ, ktorý bude mať podobu grantu. V dohode o financovaní, ktorá sa má uzavrieť, sa stanoví, že MAAE zabezpečí viditeľnosť príspevku EÚ zodpovedajúcu jeho výške.

(4)   Komisia podá Rade správu o vykonávaní príspevku EÚ, a to v súčinnosti s predsedníctvom.

Článok 3

Za vykonanie tejto jednotnej akcie zodpovedá predsedníctvo za plnej súčinnosti Komisie. Komisia sa poveruje dohľadom nad riadnym vykonávaním príspevku uvedeného v článku 2.

Článok 4

Táto spoločná akcia nadobúda účinnosť v deň jej prijatia.

Jej platnosť uplynie 15 mesiacov po jej prijatí.

Článok 5

Táto spoločná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. mája 2004

za Radu

predseda

B. COWEN


(1)  Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 57.


PRÍLOHA

Podpora EÚ činnostiam MAAE v rámci jej programu jadrovej bezpečnosti a v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

1.   Opis

V marci 2002 Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) schválila plán činnosti na ochranu proti jadrovému terorizmu. Tento plán poskytuje komplexný prístup k jadrovej bezpečnosti, pričom uznáva potrebu chrániť jadrové a iné rádioaktívne materiály „od kolísky až po hrob“. Pre posilnenie úrovne bezpečnosti a zároveň pre dlhodobo udržateľnú zlepšenú bezpečnosť je kľúčové chrániť a zabezpečiť materiál pri používaní, skladovaní a preprave. Ak by však ochrana zlyhala, alebo ak materiál ešte nepodlieha ochrane v mieste svojho umiestnenia, musia sa stanoviť opatrenia na odhaľovanie krádeží alebo pokusov o pašovanie materiálu.

Podpora tomuto úsiliu je veľmi žiadaná vo všetkých členských krajinách MAAE, ako aj v krajinách, ktoré ešte nie sú jej členmi. Tieto projekty sú však zamerané predovšetkým na krajiny juhovýchodnej Európy: Bulharsko, Turecko; Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvátsko, Srbsko a Čiernu Horu, Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, Moldavsko a Rumunsko; a štáty v strednej Ázii: Kazachstan, Kirgizsko, Uzbekistan, Tadžikistan a Turkménsko. V dohľadnom čase sa uvažuje aj o činnostiach v Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku.

Na začiatku sa vykoná hodnotiaca misia – medzinárodná misia pre jadrovú bezpečnosť – s cieľom stanoviť priority. Na tento účel skupina uznávaných odborníkov posúdi súčasný stav jadrových bezpečnostných opatrení, ktoré už existujú v uvedených krajinách, a odporučí ich vylepšenia. Tieto odporúčania budú predstavovať základ pre určenie ďalšej pomoci, pričom zohľadnia súčasný stav a nutnosť zlepšiť prevenciu a odhaľovanie zlovoľných činov týkajúcich sa jadrových a iných rádioaktívnych materiálov, vrátane materiálov v nejadrovom použití, alebo jadrových zariadení, a spôsob, akým na tieto činy reagovať.

Výsledkom tejto hodnotiacej misie bude stanovenie priorít s cieľom určiť maximálne šesť krajín pre každý projekt, ktorý bude financovaný z rozpočtu poskytnutého v rámci podpory EÚ.

Následne budú vo vybratých krajinách vykonané projekty v troch oblastiach:

1.

Posilnenie fyzickej ochrany jadrového materiálu a iných rádioaktívnych materiálov pri používaní, skladovaní a preprave, ako aj posilnenie fyzickej ochrany jadrových zariadení.

Materiály používané alebo skladované v jadrových zariadeniach a umiestneniach musia byť primerane evidované a chránené, aby sa zamedzilo krádežiam alebo sabotáži. Účinný regulačný mechanizmus by mal určiť prvky, ktoré sa musia vykonať na úrovni štátu a na úrovni prevádzkovateľa.

2.

Posilnenie bezpečnosti rádioaktívnych materiálov v nejadrových aplikáciách.

Rádioaktívne materiály a v niektorých prípadoch zdrojový jadrový materiál sa často používajú v „nejadrových“ aplikáciách, t. j. na lekárske alebo priemyselné účely. Niektoré z týchto zdrojov sú vysoko rádioaktívne a patria do kategórií 1 až 3, ktoré sú vymedzené v MAAE TECDOC Kategorizácia rádioaktívnych zdrojov. Pokiaľ tieto zdroje nie sú primerane kontrolované a chránené, môžu sa dostať do nesprávnych rúk a byť použité pri zlovoľných činnostiach. Regulačné mechanizmy vzťahujúce sa na používanie, skladovanie a prepravu rádioaktívneho materiálu musia byť účinné a musia riadne fungovať. Silné napadnuteľné rádioaktívne zdroje musia byť pri používaní alebo skladovaní chránené proti zlovoľným činom, a ak už nie sú potrebné, musia byť rozložené a zneškodnené v bezpečnom a chránenom sklade, ako v prípade rádioaktívneho odpadu.

3.

Posilnenie schopností štátu odhaľovať a bojovať proti nedovolenému obchodovaniu.

Nedovolené obchodovanie je situácia, ktorá zahŕňa nedovolený príjem, obstaranie, používanie, prevod alebo zneškodnenie jadrového materiálu a iných rádioaktívnych materiálov, pri ktorej došlo alebo nedošlo k prekročeniu medzinárodných hraníc.

Teroristami svojpomocne vyrobené jadrové výbušné zariadenie alebo rádiologické rozptylové zariadenie nemôžu byť vyrobené bez toho, aby materiál nebol získaný prostredníctvom nedovoleného obchodovania. Naviac citlivé zariadenia a technológie na výrobu citlivého materiálu alebo svojpomocne zhotoveného jadrového výbušného zariadenia môžu byť taktiež získané prostredníctvom nedovoleného obchodovania. Je možné predpokladať, že cezhraničný pohyb materiálu alebo technológie je nevyhnutný k tomu, aby sa dostali na svoje konečné miesto určenia. Na boj s nedovoleným obchodovaním musia preto štáty zaviesť potrebné regulačné mechanizmy a mať k dispozícii na hraničných kontrolách technické systémy (vrátane užívateľsky ľahko ovládateľných nástrojov), postupy a informácie, ktoré im umožnia odhaľovať pokusy o pašovanie rádioaktívnych materiálov (vrátane štiepnych rádioaktívnych materiálov) alebo pokusy o nedovolený obchod s citlivým zariadením a technológiou.

Musia byť takisto prijaté účinné opatrenia, ktorými by reagovalo na takéto činy, ako aj na získanie akéhokoľvek rádioaktívneho materiálu. Pracovníci donucovacích orgánov (colná správa, polícia, atď.) často nie sú vyškolení v používaní detekčných zariadení, a preto im môžu byť citlivé zariadenia a technológie neznáme. Z tohto dôvodu je školenie týchto pracovníkov kľúčové pre úspech existujúcich opatrení na odhaľovanie nedovoleného obchodovania. Pracovníkom rôznych kategórií by mali byť ponúknuté im prispôsobené školenia tak o používaní detekčných nástrojov, ako aj o porozumení údajov načítaných týmito nástrojmi, aby vedeli rozhodnúť o ďalšom postupe.

2.   Ciele

Celkový cieľ: Posilniť jadrovú bezpečnosť vo vybratých krajinách.

2.1.   Hodnotiaca misia: Financovanie medzinárodných misií pre jadrovú bezpečnosť

Misie INSServ budú vykonané MAAE so zámerom určiť potreby v oblasti posilnenia jadrovej bezpečnosti v každej z 17 krajín uvedených v bode 1. Tieto misie zhodnotia úroveň fyzickej ochrany a bezpečnosti jadrových a nejadrových aplikácií vrátane potrebných regulačných mechanizmov, ako aj zavedených opatrení v rámci boja proti nedovolenému obchodovaniu.

Tieto projekty ako súčasť širších úloh misie pre jadrovú bezpečnosť uvedených vyššie

začnú zhodnotením stavu fyzickej ochrany jadrových a iných rádioaktívnych materiálov ako aj stavu ochrany jadrových alebo výskumných zariadení alebo umiestnení, v ktorých sa tieto materiály používajú alebo skladujú. V uvedených 17 krajinách existuje celkovo 26 jadrových zariadení alebo umiestnení. Niektoré zo zariadení a umiestnení obsahujúcich tieto materiály budú vybraté na účely ďalšej modernizácie a podpory;

určia naliehavé potreby s ohľadom na modernizáciu regulačnej infraštruktúry v uvedených 17 krajinách a tiež stanoví, či je potrebné poskytnúť dodatočnú ochranu silným napadnuteľným zdrojom. Výsledkom misie bude tiež určenie osobitného vybavenia potrebného k poskytnutiu takejto ochrany;

budú zahŕňať zhodnotenie súčasného stavu schopností, ako aj ohodnotenie potrieb s cieľom posilniť opatrenia štátu prijatých v boji proti nedovolenému obchodovaniu.

2.2.   Vykonávanie osobitných činností, ktoré hodnotiaca misia určila za prioritné.

Projekt č. 1

Posilnenie fyzickej ochrany jadrového materiálu a iných rádioaktívnych materiálov pri používaní, skladovaní a preprave, ako aj fyzickej ochrany jadrových zariadení

Cieľ projektu: posilniť fyzickú ochranu jadrových a iných rádioaktívnych materiálov vo vybratých krajinách.

Výsledky projektu:

zlepšenie fyzickej ochrany vybratých zariadení a prioritných umiestnení;

s odbornou pomocou zlepšenie vnútroštátnej regulačnej infraštruktúry pre fyzickú ochranu;

poskytnutie školenia pracovníkom vo vybratých krajinách.

Projekt č. 2

Posilnenie bezpečnosti rádioaktívnych materiálov v nejadrových aplikáciách

Cieľ projektu: posilniť bezpečnosť rádioaktívnych materiálov v nejadrových aplikáciách vo vybratých krajinách.

Výsledky projektu:

s odbornou pomocou zlepšenie vnútroštátnej regulačnej infraštruktúry pre bezpečnosť a ochranu rádioaktívnych materiálov;

ochrana alebo, v závislosti od okolností, rozloženie alebo zneškodnenie až 30 napadnuteľných zdrojov;

poskytnutie školenia pracovníkom vo vybratých krajinách.

Projekt č. 3

Posilnenie schopnosti štátov odhaľovať a reagovať na nedovolené obchodovanie

Cieľ projektu: posilniť vo vybratých krajinách schopnosti štátov odhaľovať a reagovať na nedovolené obchodovanie.

Výsledky projektu:

zlepšenie v zhromažďovaní a hodnotení informácií o nedovolenom jadrovom obchodovaní, získaných z verejných zdrojov a štátnych styčných bodov s cieľom zlepšiť znalosti o nedovolenom jadrovom obchodovaní a jeho okolnostiach. Tieto informácie takisto uľahčia vymedzenie prioritných činností spomedzi činností, ktoré sú podnikané v boji s nedovoleným obchodovaním;

s odbornou pomocou zriadenie vnútroštátnych štruktúr pre boj s nedovoleným obchodovaním a zlepšenie vnútroštátnej koordinácie kontroly cezhraničného pohybu rádioaktívnych materiálov, citlivého jadrového vybavenia a technológií vo vybratých krajinách;

modernizácia zariadenia na monitorovanie hraníc na vybratých hraničných priechodoch;

poskytnutie školenia pracovníkom donucovacích orgánov.

3.   Dĺžka trvania

Hodnotiaca misia sa uskutoční v priebehu troch mesiacov od podpísania dohody o financovaní medzi Komisiou a MAAE. Tri projekty sa uskutočnia súbežne počas nasledujúcich 12 mesiacov.

Celková dĺžka trvania vykonávania tejto jednotnej akcie sa odhaduje na 15 mesiacov.

4.   Príjemcovia

Príjemcami sú krajiny, v ktorých sa vykoná hodnotenie a následne projekty. Ich orgánom sa poskytne pomoc, aby porozumeli, kde sú ich slabé miesta, a podpora s cieľom nájsť riešenia a zlepšiť bezpečnosť.

5.   Vykonávací subjekt

Uskutočnením projektu bude poverená MAAE. Misie INSServ budú plnené podľa štandardného pracovného postupu platného pre misie MAAE, ktoré budú vykonávať odborníci členských krajín MAAE. Tri uvedené projekty budú vykonávané priamo pracovníkmi MAAE, vybratými odborníkmi členských krajín MAAE alebo zmluvnými stranami. Obstarávanie tovarov, prác alebo služieb MAAE v súvislosti s touto jednotnou akciou sa vykoná v súlade s platnými pravidlami a postupmi MAAE, ktoré sú podrobne uvedené v dohode o príspevku Európskeho spoločenstva s medzinárodnou organizáciou.

6.   Účastníci tretej strany

Projekty budú financované touto jednotnou akciou EÚ vo výške 100 %. Odborníci členských krajín MAAE sa môžu považovať za účastníkov tretej strany. Budú pracovať podľa štandardného pracovného postupu platného pre odborníkov MAAE.

7.   Odhadované potrebné prostriedky

Príspevok EÚ pokryje hodnotiacu misiu a uskutočnenie troch projektov opísaných v bode 2.2. Odhadované náklady sú:

Misie pre jadrovú bezpečnosť (17 krajín):

282 800 EUR

Projekt č. 1 (6 krajín):

854 200 EUR

Projekt č. 2 (6 krajín):

1 136 700 EUR

Projekt č. 3 (6 krajín):

946 600 EUR

Okrem toho je tu pre mimoriadne prípady zahrnutá rezerva vo výške približne 3 % predpokladaných nákladov pre nepredvídané náklady.

8.   Referenčná finančná čiastka na úhradu nákladov projektov

Celkové náklady na projekty sú 3 329 000 EUR.