20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/89


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 23. októbra 2012

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010

(2012/804/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010,

so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami agentúry (1),

so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

so zreteľom na svoje rozhodnutie z 10. mája 2012 (2), ktorým odkladá rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010, jeho sprievodné uznesenie a odpovede výkonnej riaditeľky agentúry,

so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3), a najmä na jeho článok 185,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (4), a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti (5), a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6), a najmä na jeho článok 94,

so zreteľom na spoločné vyhlásenie o decentralizovaných agentúrach a k nemu priložený spoločný prístup, ktoré boli dohodnuté v júni 2012 Európskym parlamentom, Radou a Komisiou na základe práce vykonanej medziinštitucionálnou pracovnou skupinou pre decentralizované agentúry zriadenou v marci 2009, a najmä na ich časti o správe, prevádzke, plánovaní, zodpovednosti a transparentnosti spoločného prístupu,

so zreteľom na článok 77 rokovacieho poriadku a prílohu VI k nemu,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0300/2012),

1.

udeľuje výkonnej riaditeľke Európskej environmentálnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2010;

2.

uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnej riaditeľke Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

Predseda

Martin SCHULZ

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 57.

(2)  Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 356.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 23. októbra 2012

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010,

so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami agentúry (1),

so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

so zreteľom na svoje rozhodnutie z 10. mája 2012 (2), ktorým odkladá rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010, jeho sprievodné uznesenie a odpovede výkonnej riaditeľky agentúry,

so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3), a najmä na jeho článok 185,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (4), a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti (5), a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6), a najmä na jeho článok 94,

so zreteľom na spoločné vyhlásenie o decentralizovaných agentúrach a k nemu priložený spoločný prístup, ktoré boli dohodnuté v júni 2012 Európskym parlamentom, Radou a Komisiou na základe práce vykonanej medziinštitucionálnou pracovnou skupinou pre decentralizované agentúry zriadenou v marci 2009, a najmä na ich časti o správe, prevádzke, plánovaní, zodpovednosti a transparentnosti spoločného prístupu,

so zreteľom na článok 77 rokovacieho poriadku a prílohu VI k nemu,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0300/2012),

A.

keďže 10. mája 2012 Európsky parlament odložil rozhodnutie o absolutóriu a účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2010;

B.

keďže agentúra odpovedala orgánu udeľujúcemu absolutórium listami z 24. mája, 15. júna a 3. júla 2012; keďže správna rada agentúry poskytla orgánu udeľujúcemu absolutórium informácie o opatreniach prijatých v nadväznosti na odklad udelenia absolutória listom zo 6. júna 2012;

C.

keďže absolutórium je platný nástroj Európskeho parlamentu na posúdenie riadneho použitia dotácií Únie na základe faktických a podstatných argumentov; v tejto súvislosti pripomína platné pravidlá, t. j. Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, nariadenie o založení agentúry a osobitné politiky a postupy stanovené agentúrou;

D.

keďže rozpočet agentúry na rok 2010 bol 50 600 000 EUR, čo je o 26 % viac než v roku 2009; keďže príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rok 2010 bol 35 258 000 EUR, čo v porovnaní so sumou 34 560 000 EUR v roku 2009 predstavuje nárast o 2 %,

1.

vždy vítal odborné, spoľahlivé a nezávislé poskytovanie informácií agentúrou všetkým inštitúciám, členským štátom a subjektom Únie tvoriacim politiku a bude očakávať tento typ profesionálneho prístupu aj v budúcnosti;

2.

konštatuje, že miera plnenia rozpočtu agentúry, pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky, predstavovala 100 %, a pre platobné rozpočtové prostriedky predstavovala 90,75 %;

3.

upozorňuje na odsek 16 spoločného prístupu priloženého k spoločnému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o decentralizovaných agentúrach; bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť agentúry, očakáva otvorené a transparentné výberové konanie v súvislosti s funkciou výkonného riaditeľa v júni 2013, ktoré zabezpečí prísne hodnotenie kandidátov a vysokú mieru nezávislosti; preto navrhuje, aby súčasťou výberového konania na funkciu výkonného riaditeľa bolo vypočutie kandidátov v príslušnými výbormi Európskeho parlamentu;

Rozpočet a finančné hospodárenie

4.

pripomína, že počas piatich mesiacov – od 22. mája 2010 do októbra 2010 – bola budova agentúry pokrývaná zelenou fasádou, ktorá stála 294 641 EUR, pričom neprebehla žiadna verejná súťaž;

5.

pripomína, že na pokrytie nákladov spojených s projektom Zelená fasáda bol rozpočtový riadok 2140 (Úpravy priestorov) posilnený 9. apríla 2010 presunom rozpočtových prostriedkov z rozpočtového riadku 2100 (Prenájom) vo výške 180 872 EUR;

6.

vyzýva preto agentúru, aby stanovila jasné vnútorné pravidlá pre uplatňovanie článku 126 ods. 1 písm. b) vykonávacích predpisov k nariadeniu o rozpočtových pravidlách; poznamenáva, že správna rada rozhodla o zavedení kontrol ex ante pri mimoriadnych výdavkoch;

7.

je pevne presvedčený, že je potrebné urobiť nevyhnutné kroky v prípade výskytu nedodržania platných pravidiel; domnieva sa, že v takýchto prípadoch by mala agentúra vypracovať akčný plán s presným harmonogramom zameraný na nápravu nedostatkov, že jeho vykonávanie by mal monitorovať Európsky parlament a že tieto problémy by sa mali riešiť zmenou platných pravidiel a nariadení s cieľom odstrániť prípadné medzery;

Ľudské zdroje

8.

berie na vedomie, že v priestoroch agentúry pracovalo 12 hosťujúcich vedcov bez toho, aby boli zverejnené životopisy jedenástich z nich, a to ani minimálne informácie o ich vzdelaní a pracovných skúsenostiach; berie na vedomie vyhlásenie správnej rady, že pravidlá pre výber a správanie hosťujúcich vedcov sa sprísnia s cieľom zabezpečiť väčšiu jasnosť a transparentnosť a že súčasná politika agentúry týkajúca sa hosťujúcich vedcov prechádza revíziou;

9.

pripomína, že výkonná riaditeľka agentúry bola od júna 2010 do apríla 2011 členkou medzinárodnej poradnej rady nevládnej organizácie Earthwatch, medzinárodnej charitatívnej organizácie pôsobiacej v oblasti životného prostredia a bola mylne uvádzaná tiež ako členka európskeho poradného výboru Worldwatch Europe; uznáva, že na odporúčanie predsedu Dvora audítorov odstúpila v súvislosti s možným konfliktom záujmov zo svojich funkcií v organizácii Earthwatch;

10.

konštatuje, že vo februári 2010, ešte pred tým, ako bola výkonná riaditeľka agentúry priamo zapojená do činnosti organizácie Earthwatch, bola zmluvne dohodnutá odborná príprava pre 29 zamestnancov agentúry vrátane výkonnej riaditeľky, ktorá spočívala vo vycestovaní na až 10 dní do Karibiku alebo Stredozemia, aby sa podieľali na výskume v rámci rôznych projektov v oblasti biodiverzity, ktoré riadila organizácia Earthwatch, a že podľa vyjadrení výkonnej riaditeľky zaplatila agentúra tejto mimovládnej organizácii spolu 33 791,28 EUR; ďalej poznamenáva, že Dvor audítorov vo svojej záverečnej správe za rok 2010 nezistil v tejto súvislosti žiadny konflikt záujmov;

11.

berie na vedomie rozhodnutie správnej rady zaviesť kontroly ex ante, čo sa týka členstva výkonného riaditeľa v radách iných organizácií a politiky agentúry v oblasti odbornej prípravy;

12.

konštatuje, že agentúra potvrdila, že organizácia Worldwatch Institute Europe zaregistrovala v novembri 2010 adresu agentúry ako svoju kontaktnú adresu, a to bez súhlasu agentúry; okrem toho poznamenáva, že výkonná riaditeľka organizácie Worldwatch Institute Europe pôsobila v agentúre ako hosťujúca vedkyňa; vyzýva agentúru, aby v budúcnosti zabezpečila úplnú jasnosť dohôd o hosťujúcich vedcoch; dalej konštatuje že:

v liste z 11. apríla 2012 výkonná riaditeľka agentúry uviedla, že „keď sa EEA dozvedela, že World Watch Institute Europe uvádza na svojej webovej stránke, že zriadil európsku pobočku v priestoroch agentúry, boli prijaté okamžité opatrenia ...“,

zakladajúci akt World Watch Institute Europe dokazuje, že inštitút bol založený 5. novembra 2010 v priestoroch agentúry,

slávnostné otvorenie World Watch Institute Europe sa navyše uskutočnilo v priestoroch agentúry 25. februára 2011 a výkonná riaditeľka agentúry na ňom bola hosťujúcim rečníkom, čo dokazuje webová stránka World Watch Institute Europe;

13.

berie na vedomie, že agentúra vypracovala revíziu svojej politiky týkajúcej sa konfliktu záujmov a akčný plán v súlade s odporúčaniami európskeho ombudsmana; vyzýva agentúru, aby návrh zverejnila a podporila diskusiu o tejto politike a akčnom pláne pred ich predložením správnej rade;

14.

poznamenáva, že životopisy riadiacich zamestnancov a členov vedeckého výboru boli sprístupnené na webovej stránke agentúry; ďalej poznamenáva, že vyhlásenia o záujmoch členov vedeckého výboru boli tiež zverejnené; zdôrazňuje, že napriek vyhláseniu agentúry v liste z 15. júna 2012 nie je na jej webovej stránke v súčasnosti dostupný žiaden životopis člena správnej rady, a konštatuje, že dostupný je len odkaz na jej organizačné usporiadanie; vyzýva agentúru, aby v snahe podporiť väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o predchádzanie konfliktom záujmov a ich potláčanie, zverejnila na svojej webovej stránke vyhlásenia o záujmoch a životopisy odborníkov, budúcich hosťujúcich vedcov a členov správnej rady; domnieva sa, že takéto opatrenia by umožňovali orgánu udeľujúcemu absolutórium a verejnosti sledovať ich kvalifikáciu a zabrániť prípadnému konfliktu záujmov;

15.

očakáva, že mu budú predložené informácie o prebiehajúcom administratívnom vyšetrovaní súvisiacom s agentúrou;

16.

upozorňuje, že zodpovedný výbor je v úzkom kontakte s agentúrou tak, že vyzýva výkonného riaditeľa na výmenu názorov aspoň raz ročne, že vymenoval kontaktnú osobu spomedzi svojich členov a že agentúru pravidelne navštevuje; konštatuje, že posledná návšteva sa uskutočnila v septembri 2011;

17.

zdôrazňuje, že od agentúry sa požaduje, aby nadviazala vhodné kontakty so zainteresovanými stranami a aby spolupracovala so zainteresovanými stranami, ako sú externé organizácie; konštatuje, že tieto aktivity nesprevádzajú príslušné opatrenia a nie sú stanovené pravidlá s cieľom vylúčiť možné riziko poškodenia povesti; víta preto záväzok správnej rady a výkonnej riaditeľky uskutočniť potrebné kroky s cieľom okamžite odstrániť tieto riziká;

18.

vo všeobecnosti víta spoločné vyhlásenie a spoločný prístup k vyššie uvedeným decentralizovaným agentúram, ktoré riešia niektoré významné otázky týkajúce sa udelenia absolutória a domnieva sa, že plán ďalších krokov týkajúcich sa spoločného prístupu, ktorý Komisia predloží do konca roka 2012, tieto otázky riadne zohľadní;

Výkonnosť

19.

je si vedomý, že v agentúre v súčasnosti prebieha pravidelné externé hodnotenie, ktoré by malo byť doručené orgánu udeľujúcemu absolutórium v roku 2013; berie na vedomie vyhlásenie správnej rady, že do hodnotenia budú zahrnuté aj interné postupy agentúry;

20.

pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 10. mája 2012 (7) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.


(1)  Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 57.

(2)  Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 356.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)  Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 388.