20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/69


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 23. októbra 2012

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel II – Rada

(2012/799/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010 (1),

so zreteľom na ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2010 [KOM(2011) 473 — C7-0258/2011] (2),

so zreteľom na výročnú správu Rady o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2010 pre orgán udeľujúci absolutórium,

so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií (3),

so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2010 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na svoje rozhodnutie z 10. mája 2012 (5), ktorým sa odkladá rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2010, a aj sprievodné uznesenie,

so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

so zreteľom na rozhodnutie generálneho tajomníka Rady/vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku č. 31/2008 o náhrade cestovných výdavkov zástupcov členov Rady (7),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (8),

so zreteľom na článok 77 rokovacieho poriadku a prílohu VI k nemu,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0301/2012),

1.

neudeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Rady za rozpočtový rok 2010;

2.

uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

Predseda

Martin SCHULZ

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010.

(2)  Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 326, 10.11.2011, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 134.

(5)  Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 22.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Rozhodnutie vyplývajúce z rokovacieho poriadku Rady z 22. júla 2002 (Ú. v. ES L 230, 28.8.2002, s. 7).

(8)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 23. októbra 2012

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel II – Rada

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010 (1),

so zreteľom na ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2010 [KOM(2011) 473 – C7-0258/2011] (2),

so zreteľom na výročnú správu Rady o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2010 pre orgán udeľujúci absolutórium,

so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií (3),

so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2010 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na svoje rozhodnutie z 10. mája 2012 (5), ktorým sa odkladá rozhodnutie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2010, a sprievodné uznesenie,

so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

so zreteľom na rozhodnutie generálneho tajomníka Rady/vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku č. 31/2008 o náhrade cestovných výdavkov zástupcov členov Rady (7),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (8),

so zreteľom na článok 77 rokovacieho poriadku a prílohu VI k nemu,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0301/2012),

A.

keďže „občania majú právo vedieť, na čo sa vynakladajú ich dane a ako sa zaobchádza s právomocou zverenou politickým orgánom“ (9);

B.

keďže Rada by mala ako inštitúcia Únie podliehať kontrole občanov Únie, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov Únie;

C.

keďže Európsky parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou Únie a udeľuje absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Únie,

1.

poukazuje na úlohu pridelenú Európskemu parlamentu na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o udeľovanie absolutória za plnenie rozpočtu;

2.

pripomína, že v súlade s článkom 335 Zmluvy o fungovaní Európskej únie „je Únia zastúpená každou z inštitúcií na základe ich administratívnej autonómie v záležitostiach týkajúcich sa ich fungovania“, čo s ohľadom na článok 50 nariadenia o rozpočtových pravidlách znamená, že každá inštitúcia zodpovedá za plnenie svojho vlastného rozpočtu;

3.

pripomína, že v súlade s článkom 77 rokovacieho poriadku „sa ustanovenia, ktoré upravujú postup udelenia absolutória Komisii za plnenie rozpočtu, použijú aj na postup udelenia absolutória: […]

osobám zodpovedným za plnenie rozpočtu ostatných orgánov a inštitúcií Európskej únie, ako sú Rada (pokiaľ ide o jej výkonné právomoci), Súdny dvor Európskej únie, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov“;

Stanovisko Dvora audítorov týkajúce sa Rady uvedené vo vyhlásení o vierohodnosti za rok 2010

4.

zdôrazňuje, že vo svojej výročnej správe za rok 2010 Dvor audítorov kritizoval z dôvodu zálohových platieb financovanie projektu v oblasti nehnuteľností s názvom Résidence Palace (bod 7.19); pripomína. že Dvor audítorov skonštatoval, že počas obdobia rokov 2008 – 2010 Rada vyplatila zálohy v celkovej výške 235 000 000 EUR; poznamenáva, že vyplatené sumy pochádzali z nedostatočne využívaných rozpočtových riadkov; upozorňuje na to, že „nedostatočne využívané prostriedky“ je politicky korektný výraz pre pridelené nadmerné sumy v rozpočte; poukazuje na to, že v roku 2010 Rada zvýšila prostriedky v rozpočtovom riadku obstarávanie nehnuteľností o 40 000 000 EUR;

5.

berie na vedomie vysvetlenie Rady, že rozpočtové prostriedky boli sprístupnené prostredníctvom rozpočtových presunov schválených rozpočtovým orgánom v súlade s postupmi ustanovenými v článkoch 22 a 24 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

6.

súhlasí s názorom Dvora audítorov, že tento postup je v rozpore so zásadou presnosti rozpočtu, a to aj napriek úsporám dosiahnutým na nájomnom;

7.

berie na vedomie odpoveď Rady, že sumy v rozpočtových riadkoch pre tlmočenie a cestovné výdavky delegácií by mali viac zodpovedať skutočnej spotrebe, a požaduje lepšie plánovanie rozpočtu s cieľom vyhnúť sa v budúcnosti terajším praktikám;

8.

pripomína Dvoru audítorov žiadosť Európskeho parlamentu, aby sa vykonalo hĺbkové hodnotenie systémov dohľadu a kontroly, ktoré existujú v Rade, podobné hodnoteniam, ktoré vykonal Dvor audítorov na Súdnom dvore, u európskeho ombudsmana a u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov v rámci prípravy svojej výročnej správy za rozpočtový rok 2010;

9.

opätovne potvrdzuje, že účinný dohľad nad plnením rozpočtu si vyžaduje veľkú zodpovednosť a že jeho úspešná realizácia úplne závisí od nerušenej medziinštitucionálnej spolupráce medzi Radou a Európskym parlamentom;

Nevyriešené otázky

10.

vyjadruje poľutovanie nad ťažkosťami, ktoré nastali vo vzťahoch s Radou v rámci postupov udelenia absolutória za rozpočtové roky 2007, 2008 a 2009 vzhľadom na zapojenie sa do otvoreného a formálneho dialógu s Výborom pre kontrolu rozpočtu a odpovede na otázky tohto výboru; pripomína, že Európsky parlament odmietol udeliť generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Rady za rozpočtový rok 2009 z dôvodov uvedených vo svojich uzneseniach z 10. mája 2011 (10) a 25. októbra 2011 (11);

11.

potvrdzuje prijatie súboru dokumentov týkajúcich sa postupu udelenia absolutória za rok 2010 (záverečné finančné výkazy za rok 2010 vrátane účtovnej závierky, správa o finančnej činnosti a prehľad vnútorných auditov vykonaných v roku 2010); stále čaká na všetky potrebné dokumenty týkajúce sa absolutória (najmä dokumenty týkajúce sa úplného vnútorného auditu vykonaného v roku 2010);

12.

pripomína, že predseda Výboru pre kontrolu rozpočtu zaslal 31. januára 2012 list (12) úradujúcemu predsedníctvu Rady, v ktorom požadoval, aby Rada v rámci postupu udelenia absolutória odpovedala na otázky pripojené k tomuto listu;

13.

pripomína, že vo svojom uznesení s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedeného rozhodnutia z 10. mája 2012 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel II – Rada, položil Európsky parlament 26 dodatočných otázok týkajúcich sa postupu udelenia absolutória;

14.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada odmieta odpovedať na tieto otázky;

15.

vyjadruje tiež poľutovanie nad skutočnosťou, že Rada neprijala pozvanie Európskeho parlamentu na schôdzu, na ktorej Výbor pre kontrolu rozpočtu prerokúval otázku udelenia absolutória Rade za rozpočtový rok 2010;

16.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že prístup Rady bráni demokratickej kontrole a transparentnosti a zodpovednosti voči daňovníkom Únie;

17.

víta však skutočnosť, že úradujúce predsedníctvo Rady prijalo pozvanie Európskeho parlamentu na diskusiu o správach o absolutóriu za rozpočtový rok 2010, ktoré sa uskutočnili v rámci plenárnej schôdze 10. mája 2012; súhlasí s jeho názorom, že by bolo žiaduce, aby Európsky parlament a Rada dosiahli čo najskôr dohodu o spôsobe prípravy udelenia absolutória;

18.

ďakuje dánskemu predsedníctvu za jeho konštruktívny prístup v priebehu celého postupu udelenia absolutória za rozpočtový rok 2010; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že dánske predsedníctvo nedokázalo udržať úroveň výsledkov, ktoré dosiahli španielske a švédske predsedníctvo;

Udelenie absolutória: právomoc Európskeho parlamentu

19.

zdôrazňuje právo Európskeho parlamentu udeliť absolutórium v súlade s článkami 316, 317 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré by sa mali vykladať s ohľadom na ich kontext a účel, ktorým je podrobiť plnenie celého rozpočtu Únie bez výnimky parlamentnej kontrole a parlamentnému dohľadu a nezávisle udeliť absolutórium nielen v súvislosti s oddielom rozpočtu, ktorý plní Komisia, ale aj v súvislosti s oddielmi rozpočtu, ktoré plnia iné inštitúcie, ako sa uvádza v článku 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

20.

konštatuje, že Komisia vo svojej odpovedi z 25. novembra 2011 na list predsedu Výboru pre kontrolu rozpočtu vyhlasuje, že je žiaduce, aby Európsky parlament naďalej udeľoval absolutórium, odkladal svoje rozhodnutia o absolutóriu alebo odmietal udeliť absolutórium ostatným inštitúciám ako doteraz, čím je ešte nepochopiteľnejšia výnimočná pozícia Rady;

21.

zastáva názor, že je v každom prípade nevyhnutné vyhodnotiť hospodárenie Rady ako inštitúcie Únie v priebehu skúmaného rozpočtového roka a dodržať tak právomoci Európskeho parlamentu, a to zabezpečenia demokratickej zodpovednosti voči občanom Únie;

22.

pripomína, že výdavky Rady, ako aj výdavky ostatných inštitúcií musia podliehať kontrole, a zastáva názor, že hlavnými prvkami tejto kontroly musia byť najmä:

a)

formálna schôdza zástupcov Rady a výboru Európskeho parlamentu zodpovedného za postup udelenia absolutória s cieľom odpovedať na základe písomného dotazníka na otázky členov výboru;

b)

ako sa uvádza v jeho uznesení zo 16. júna 2010 (13) o absolutóriu Rade za rozpočtový rok 2008, absolutórium vychádza z týchto písomných dokumentov predložených jednotlivými inštitúciami:

účtovných závierok za predchádzajúci rozpočtový rok súvisiacich s plnením ich rozpočtov,

finančného výkazu ich aktív a pasív,

výročnej správy o činnosti v súvislosti s ich rozpočtovým a finančným hospodárením,

výročnej správy ich vnútorného audítora,

zverejnených interných rozhodnutí Rady týkajúcich sa rozpočtu;

23.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že v priebehu rokovaní o revidovanom nariadení o rozpočtových pravidlách nebolo možné dosiahnuť dohodu o spôsobe, akým by sa mohol zlepšiť postup udeľovania absolutória;

24.

víta usporiadanie seminára o rôznych úlohách Európskeho parlamentu a Rady v rámci postupu udelenia absolutória vo Výbore pre kontrolu rozpočtu; počas tohto seminára by sa mohli zohľadniť okrem iného tieto skutočnosti:

že v článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii sú inštitúcie vyzvané, aby navzájom lojálne spolupracovali,

že v článku 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sú vymedzené úlohy Rady a Európskeho parlamentu, čo sa týka postupu udeľovania absolutória:

i)

úlohou Rady je poskytovať Európskemu parlamentu odporúčania týkajúce sa postupu udeľovania absolutória všetkým inštitúciám a orgánom Únie;

ii)

úlohou Európskeho parlamentu je rozhodnúť o udelení absolutória všetkým inštitúciám a orgánom Únie,

administratívnu autonómiu fungovania každej inštitúcie Únie,

články nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa týkajú absolutória (články 145 až 147),

základnú demokratickú zásadu transparentnosti a zodpovednosti,

cieľ ďalej zvyšovať účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť pri plnení rozpočtu,

v záujme plnenia príslušných úloh Európskeho parlamentu a Rady sa v Zmluve o fungovaní Európskej únie a nariadení o rozpočtových pravidlách stanovuje, že orgánu udeľujúcemu absolutórium sa majú poskytnúť určité dokumenty:

i)

výročná správa Dvora audítorov spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií na zistenia Dvora audítorov, ako aj vyhlásenie o vierohodnosti a všetky ostatné osobitné správy Dvora audítorov;

ii)

výročná správa o činnosti vypracovaná na základe dosiahnutých výsledkov, najmä vo vzťahu k údajom, ktoré poskytol Európsky parlament a Rada podľa článku 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

iii)

účtovné závierky za predchádzajúci rozpočtový rok súvisiace s plnením rozpočtu;

iv)

finančný výkaz aktív a pasív;

v)

výročná správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení;

vi)

správa obsahujúca zhrnutie počtu a typu vykonaných vnútorných auditov, vydaných odporúčaní a opatrení prijatých na základe týchto odporúčaní,

Rada by mala Európskemu parlamentu ako orgánu prijímajúcemu rozhodnutia o absolutóriu poskytnúť na jeho žiadosť všetky informácie týkajúce sa absolutória,

Rada poskytne písomné odpovede na otázky Európskeho parlamentu týkajúce sa absolutória,

Rada pristupuje pri vypracúvaní svojich odporúčaní týkajúcich sa udelenia absolutória ku všetkým inštitúciám a orgánom Únie rovnako,

do konca januára 2013 sa usporiada schôdza Európskeho parlamentu a Rady na účel prerokovania otázok súvisiacich s absolutóriom, ktoré sa týkajú vyššie uvedených bodov,

predsedníctvo Rady by sa malo aktívne zúčastniť na prezentácii výročnej správy Dvora audítorov a na rozprave týkajúcej sa absolutória v rámci plenárnej schôdze Európskeho parlamentu.


(1)  Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010.

(2)  Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 326, 10.11.2011, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 134.

(5)  Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 22.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Rozhodnutie vyplývajúce z rokovacieho poriadku Rady z 22. júla 2002 (Ú. v. ES L 230, 28.8.2002, s. 7).

(8)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(9)  Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti.

(10)  Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 25.

(11)  Ú. v. EÚ L 313, 26.11.2011, s. 13.

(12)  List č. 301653 z 31. januára 2012.

(13)  Ú. v. EÚ L 252, 25.9.2010, s. 24.