9.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/24


ROZHODNUTIE RADY

z 8. novembra 2005

o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Azerbajdžanskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

(2009/741/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dňa 5. júna 2003 Rada poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich dvojstranných dohodách dohodou so Spoločenstvom.

(2)

Komisia prerokovala v mene Spoločenstva dohodu s Azerbajdžanskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb v súlade s mechanizmami a smernicami v prílohe k rozhodnutiu Rady, ktorým bola Komisia poverená začať rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich dvojstranných dohodách dohodou Spoločenstva.

(3)

S výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu by sa dohoda, ktorú Komisia prerokovala, mala podpísať a predbežne vykonávať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje podpis Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Azerbajdžanskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb s výhradou rozhodnutia Rady o uzavretí uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis dohody v mene Spoločenstva s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

Článok 3

Kým dohoda nenadobudne platnosť, vykonáva sa predbežne od prvého dňa prvého mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje vydať oznámenie podľa článku 8 ods. 2 dohody.

V Bruseli 8. novembra 2005

Za Radu

predseda

G. BROWN


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a vládou Azerbajdžanskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

na jednej strane a

VLÁDA AZERBAJDŽANSKEJ REPUBLIKY

na strane druhej

(ďalej len „zmluvné strany“),

KONŠTATUJÚC, že medzi niektorými členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Azerbajdžanskou republikou boli uzavreté dvojstranné dohody o leteckých dopravných službách, ktoré obsahujú ustanovenia v rozpore s právom Spoločenstva,

KONŠTATUJÚC, že Európske spoločenstvo má výlučnú právomoc v niekoľkých aspektoch, ktoré môžu byť zahrnuté v dvojstranných dohodách o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

KONŠTATUJÚC, že podľa práva Európskeho spoločenstva leteckí dopravcovia Spoločenstva usadení v členskom štáte majú právo na nediskriminačný prístup k letovým trasám medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

SO ZRETEĽOM na dohody medzi Európskym spoločenstvom a niektorými tretími krajinami, ktoré štátnym príslušníkom týchto tretích krajín umožňujú nadobudnúť vlastnícke práva u leteckých dopravcov, ktorí majú licenciu v súlade s právom Európskeho spoločenstva,

UZNÁVAJÚC, že ustanovenia dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Azerbajdžanskou republikou, ktoré sú v rozpore s právom Európskeho spoločenstva, sa s ním musia úplne zosúladiť, aby sa vytvoril spoľahlivý právny základ pre letecké dopravné služby medzi Európskym spoločenstvom a Azerbajdžanskou republikou a zachovala kontinuita týchto leteckých dopravných služieb,

KONŠTATUJÚC, že ustanovenia dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Azerbajdžanskou republikou, ktoré nie sú v rozpore s právom Európskeho spoločenstva, sa nemusia zmeniť a doplniť ani nahradiť,

KONŠTATUJÚC, že zámerom Európskeho spoločenstva v rámci týchto rokovaní nie je zvýšiť celkový objem leteckej dopravy medzi Európskym spoločenstvom a Azerbajdžanskou republikou ani ovplyvniť rovnováhu medzi leteckými dopravcami Spoločenstva a leteckými dopravcami Azerbajdžanskej republiky, ani prerokovať zmeny a doplnenia ustanovení existujúcich dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách, ktoré sa týkajú dopravných práv,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Na účely tejto dohody „členské štáty“ sú členské štáty Európskeho spoločenstva.

2.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý je stranou takejto dohody, sa považujú za odkazy na štátnych príslušníkov členských štátov Európskeho spoločenstva.

3.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti členského štátu, ktorý je stranou takejto dohody, sa považujú za odkazy na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti, ktoré určí tento členský štát.

Článok 2

Určenie členským štátom

1.   Ustanovenia v odsekoch 2 a 3 tohto článku nahrádzajú zodpovedajúce ustanovenia v článkoch uvedených v prílohe II písm. a) a b), ktoré sa týkajú určenia leteckého dopravcu dotknutým členským štátom, jeho oprávnení a povolení udelených Azerbajdžanskou republikou a zamietnutia, zrušenia, pozastavenia alebo obmedzenia oprávnení alebo povolení tohto leteckého dopravcu.

2.   Po prijatí určenia leteckého dopravcu členským štátom Azerbajdžanská republika udelí príslušné oprávnenia a povolenia s minimálnym procesným oneskorením za predpokladu, že:

i)

letecký dopravca je podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva usadený na území určujúceho členského štátu a vlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva;

ii)

členský štát zodpovedný za vydanie osvedčenia prevádzkovateľa leteckej dopravy vykonáva a udržuje účinnú regulačnú kontrolu nad leteckým dopravcom a v určení je zreteľne uvedený letecký úrad a

iii)

letecký dopravca je a ostane v priamom vlastníctve alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu členských štátov a/alebo štátnych príslušníkov členských štátov a/alebo iných štátov uvedených v prílohe III a/alebo štátnych príslušníkov týchto iných štátov a je pod sústavnou účinnou kontrolou týchto štátov a/alebo týchto štátnych príslušníkov.

3.   Azerbajdžanská republika môže zamietnuť, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť oprávnenia alebo povolenia leteckého dopravcu určeného členským štátom, ak:

i)

letecký dopravca nie je podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva usadený na území určujúceho členského štátu ani nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva;

ii)

členský štát zodpovedný za vydanie jeho osvedčenia prevádzkovateľa leteckej dopravy nevykonáva ani neudržuje účinnú regulačnú kontrolu nad leteckým dopravcom alebo v určení nie je zreteľne uvedený letecký úrad, alebo

iii)

letecký dopravca nie je v priamom vlastníctve ani prostredníctvom väčšinového podielu, ani pod účinnou kontrolou členských štátov a/alebo štátnych príslušníkov členských štátov a/alebo iných štátov uvedených v prílohe III a/alebo štátnych príslušníkov týchto iných štátov.

Pri výkone svojho práva podľa tohto odseku Azerbajdžanská republika nesmie diskriminovať leteckých dopravcov Spoločenstva na základe ich štátnej príslušnosti.

Článok 3

Práva súvisiace s regulačnou kontrolou

1.   Ustanovenia v odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. c).

2.   V prípade, že členský štát určil leteckého dopravcu, nad ktorým vykonáva a udržiava regulačnú kontrolu iný členský štát, práva Azerbajdžanskej republiky sa podľa bezpečnostných ustanovení dohody medzi členským štátom, ktorý tohto leteckého dopravcu určil, a Azerbajdžanskou republikou vzťahujú rovnako na prijímanie, uplatňovanie alebo udržiavanie bezpečnostných noriem týmto iným členským štátom, ako aj na prevádzkové oprávnenie tohto leteckého dopravcu.

Článok 4

Zdaňovanie leteckých pohonných látok

1.   Ustanovenia v odseku 2 tohto článku dopĺňajú zodpovedajúce ustanovenia v článkoch uvedených v prílohe II písm. d).

2.   Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto ustanovením, žiadne ustanovenie dohôd uvedených v prílohe II písm. d) nebráni členskému štátu uložiť na nediskriminačnom základe dane, odvody, clá ani iné poplatky za pohonné látky dodávané na jeho územie na použitie v lietadle určeného leteckého dopravcu Azerbajdžanskej republiky, ktorý prevádzkuje lety medzi miestom na území tohto členského štátu a iným miestom na území uvedeného členského štátu alebo na území iného členského štátu.

3.   Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia, ktoré ustanovujú inak, žiadne ustanovenie dohôd uvedených v prílohe II písm. d) nebráni Azerbajdžanskej republike uložiť na nediskriminačnom základe dane, odvody, clá ani iné poplatky za pohonné látky dodávané na jej územie na použitie v lietadle určeného leteckého dopravcu členského štátu, ktorý prevádzkuje lety medzi miestom na území Azerbajdžanskej republiky a iným miestom na jej území.

Článok 5

Tarify za prepravu v rámci Európskeho spoločenstva

1.   Ustanovenia odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. e).

2.   Tarify účtované leteckým(-ými) dopravcom(-ami) určeným(-ými) Azerbajdžanskou republikou podľa dohody uvedenej v prílohe I, ktorá obsahuje ustanovenie uvedené v prílohe II písm. e), za celú prepravu uskutočnenú v rámci Európskeho spoločenstva podliehajú právu Európskeho spoločenstva.

Článok 6

Prílohy k dohode

Prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 7

Revízia alebo zmena a doplnenie

Zmluvné strany môžu túto dohodu kedykoľvek po vzájomnej dohode revidovať alebo zmeniť a doplniť.

Článok 8

Nadobudnutie platnosti a predbežné vykonávanie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď si zmluvné strany vzájomne písomne oznámia, že boli ukončené ich príslušné vnútorné postupy potrebné na to, aby dohoda nadobudla platnosť.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 sa strany dohodli na predbežnom vykonávaní dohody od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si zmluvné strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

3.   Dohody a iné dojednania medzi členskými štátmi a Azerbajdžanskou republikou, ktoré ku dňu podpísania tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú, sú uvedené v prílohe I písm. b). Táto dohoda sa vzťahuje na všetky takéto dohody a dojednania od ich nadobudnutia platnosti alebo predbežného vykonávania.

Článok 9

Ukončenie platnosti

1.   V prípade, že sa ukončí platnosť niektorej z dohôd uvedených v prílohe I, zároveň sa skončí platnosť všetkých ustanovení tejto dohody, ktoré sa týkajú príslušnej dohody uvedenej v prílohe I.

2.   V prípade, že sa ukončí platnosť všetkých dohôd uvedených v prílohe I, zároveň sa skončí platnosť tejto dohody.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V Štrasburgu siedmeho júla dvetisícdeväť v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a azerbajdžanskom jazyku.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

Image

Image

PRÍLOHA I

Zoznam dohôd uvedených v článku 1 tejto dohody

a)

Dohody o leteckých dopravných službách medzi vládou Azerbajdžanskej republiky a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré ku dňu podpisu tejto dohody boli uzavreté, podpísané a/alebo sa predbežne vykonávajú:

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Rakúska a vládou Azerbajdžanskej republiky, podpísaná vo Viedni 4. júla 2000, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Rakúskom“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Belgického kráľovstva a vládou Azerbajdžanskej republiky, podpísaná v Baku 13. apríla 1998, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Belgickom“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi ich príslušnými územiami a za ich hranicami medzi vládou Bulharskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky, podpísaná v Sofii 29. júna 1995, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Bulharskom“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Dánskeho kráľovstva a vládou Azerbajdžanskej republiky, parafovaná v Kodani 27. apríla 2000, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Dánskom“.

Naposledy pozmenená výmenou listov z 1. marca 2004 a 17. decembra 2004,

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Spolkovej republiky Nemecko a vládou Azerbajdžanskej republiky, podpísaná v Baku 28. júla 1995, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Nemeckom“.

Naposledy pozmenená Protokolom, ktorým sa opravuje a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Spolkovej republiky Nemecko a vládou Azerbajdžanskej republiky z 28. júla 1995, podpísaným v Baku 29. júna 1998,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky, podpísaná v Paríži 19. júna 1997, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Francúzskom“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Helénskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky, parafovaná 6. júna 1995 v Aténach, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Gréckom“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Talianskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky, podpísaná v Ríme 25. septembra 1997, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Talianskom“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Azerbajdžanskej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva, parafovaná v Baku 3. júla 2001, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Luxemburskom“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi Holandským kráľovstvom a Azerbajdžanskou republikou, podpísaná v Baku 11. júla 1996, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Holandskom“,

Dohoda o civilnej leteckej doprave medzi vládou Poľskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky, podpísaná vo Varšave 26. augusta 1997, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Poľskom“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Rumunska a vládou Azerbajdžanskej republiky, podpísaná v Baku 27. marca 1996, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Rumunskom“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky, parafovaná v Baku 27. októbra 2000, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Slovenskou republikou“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi Španielskym kráľovstvom a Azerbajdžanskou republikou, parafovaná v Madride 18. novembra 2004, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Španielskom“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Švédskeho kráľovstva a vládou Azerbajdžanskej republiky, parafovaná v Kodani 27. apríla 2000, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Švédskom“.

Naposledy pozmenená výmenou listov z 1. marca 2004 a 17. decembra 2004,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vládou Azerbajdžanskej republiky, podpísaná v Londýne 23. februára 1994, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Spojeným kráľovstvom“.

Zmenená a doplnená výmenou nót v Baku z 20. júna a 23. decembra 1996.

Naposledy pozmenená memorandom o porozumení podpísaným v Baku 3. a 4. júla 2000.

b)

Dohody o leteckých dopravných službách a iné dojednania parafované alebo podpísané medzi Azerbajdžanskou republikou a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré ku dňu podpisu tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú:

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Českej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky, parafovaná v Prahe 3. decembra 1998, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Českou republikou“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Azerbajdžanskej republiky a vládou Estónskej republiky, parafovaná v Talline 8. novembra 2002, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Estónskom“,

Dohoda o leteckých dopravných službách medzi vládou Fínskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky, parafovaná v Baku 29. septembra 2000, ďalej v prílohe II len „dohoda medzi Azerbajdžanom a Fínskom“.

PRÍLOHA II

Zoznam článkov v dohodách uvedených v prílohe I, na ktoré odkazujú články 2 až 5 tejto dohody

a)

Určenie členským štátom:

článok 3 ods. 5 dohody medzi Azerbajdžanom a Rakúskom,

článok 3 ods. 5 dohody medzi Azerbajdžanom a Bulharskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Azerbajdžanom a Českou republikou,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Azerbajdžanom a Dánskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Azerbajdžanom a Estónskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Azerbajdžanom a Nemeckom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Azerbajdžanom a Gréckom,

článok 4 ods. 3 dohody medzi Azerbajdžanom a Francúzskom,

článok 4 ods. 4 dohody medzi Azerbajdžanom a Talianskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Azerbajdžanom a Luxemburskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Azerbajdžanom a Holandskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Azerbajdžanom a Poľskom,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Azerbajdžanom a Rumunskom,

článok 4 ods. 4 dohody medzi Azerbajdžanom a Slovenskou republikou,

článok 3 ods. 4 dohody medzi Azerbajdžanom a Švédskom,

článok 4 ods. 4 dohody medzi Azerbajdžanom a Spojeným kráľovstvom.

b)

Zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení:

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Azerbajdžanom a Rakúskom,

článok 5 ods. 1 písm. d) dohody medzi Azerbajdžanom a Belgickom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Azerbajdžanom a Bulharskom,

článok 4 ods. 1 písm. b) dohody medzi Azerbajdžanom a Českou republikou,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Azerbajdžanom a Dánskom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Azerbajdžanom a Estónskom,

článok 4 ods. 1 písm. b) dohody medzi Azerbajdžanom a Gréckom,

článok 5 ods. 1 dohody medzi Azerbajdžanom a Francúzskom,

článok 5 ods. 1 písm. a) dohody medzi Azerbajdžanom a Fínskom,

článok 5 ods. 1 písm. a) dohody medzi Azerbajdžanom a Talianskom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Azerbajdžanom a Luxemburskom,

článok 4 ods. 1 písm. c) dohody medzi Azerbajdžanom a Holandskom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Azerbajdžanom a Poľskom,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Azerbajdžanom a Rumunskom,

článok 5 ods. 1 písm. a) dohody medzi Azerbajdžanom a Slovenskou republikou,

článok 4 ods. 1 písm. a) dohody medzi Azerbajdžanom a Švédskom,

článok 5 ods. 1 písm. a) dohody medzi Azerbajdžanom a Spojeným kráľovstvom.

c)

Regulačná kontrola:

článok 6 dohody medzi Azerbajdžanom a Rakúskom,

článok 7 dohody medzi Azerbajdžanom a Belgickom,

článok 7 dohody medzi Azerbajdžanom a Českou republikou,

článok 14 dohody medzi Azerbajdžanom a Dánskom,

článok 15 dohody medzi Azerbajdžanom a Estónskom,

článok 11a dohody medzi Azerbajdžanom a Nemeckom,

článok 6 dohody medzi Azerbajdžanom a Gréckom,

článok 8 dohody medzi Azerbajdžanom a Francúzskom,

článok 13 dohody medzi Azerbajdžanom a Fínskom,

článok 10 dohody medzi Azerbajdžanom a Talianskom,

článok 6 dohody medzi Azerbajdžanom a Luxemburskom,

článok 13 dohody medzi Azerbajdžanom a Holandskom,

článok 10 dohody medzi Azerbajdžanom a Slovenskou republikou,

článok 14 dohody medzi Azerbajdžanom a Švédskom.

d)

Zdanenie leteckých pohonných látok:

článok 7 dohody medzi Azerbajdžanom a Rakúskom,

článok 10 dohody medzi Azerbajdžanom a Belgickom,

článok 7 dohody medzi Azerbajdžanom a Bulharskom,

článok 8 dohody medzi Azerbajdžanom a Českou republikou,

článok 6 dohody medzi Azerbajdžanom a Dánskom,

článok 7 dohody medzi Azerbajdžanom a Estónskom,

článok 6 dohody medzi Azerbajdžanom a Nemeckom,

článok 9 dohody medzi Azerbajdžanom a Gréckom,

článok 11 dohody medzi Azerbajdžanom a Francúzskom,

článok 6 dohody medzi Azerbajdžanom a Fínskom,

článok 6 dohody medzi Azerbajdžanom a Talianskom,

článok 8 dohody medzi Azerbajdžanom a Luxemburskom,

článok 9 dohody medzi Azerbajdžanom a Holandskom,

článok 6 dohody medzi Azerbajdžanom a Poľskom,

článok 9 dohody medzi Azerbajdžanom a Rumunskom,

článok 5 dohody medzi Azerbajdžanom a Španielskom,

článok 9 dohody medzi Azerbajdžanom a Slovenskou republikou,

článok 6 dohody medzi Azerbajdžanom a Švédskom,

článok 8 dohody medzi Azerbajdžanom a Spojeným kráľovstvom.

e)

Tarify za prepravu v rámci Európskeho spoločenstva:

článok 11 dohody medzi Azerbajdžanom a Rakúskom,

článok 13 dohody medzi Azerbajdžanom a Belgickom,

článok 9 dohody medzi Azerbajdžanom a Bulharskom,

článok 12 dohody medzi Azerbajdžanom a Českou republikou,

článok 10 dohody medzi Azerbajdžanom a Dánskom,

článok 13 dohody medzi Azerbajdžanom a Estónskom,

článok 10 dohody medzi Azerbajdžanom a Nemeckom,

článok 12 dohody medzi Azerbajdžanom a Gréckom,

článok 17 dohody medzi Azerbajdžanom a Francúzskom,

článok 10 dohody medzi Azerbajdžanom a Fínskom,

článok 8 dohody medzi Azerbajdžanom a Talianskom,

článok 10 dohody medzi Azerbajdžanom a Luxemburskom,

článok 5 dohody medzi Azerbajdžanom a Holandskom,

článok 10 dohody medzi Azerbajdžanom a Poľskom,

článok 8 dohody medzi Azerbajdžanom a Rumunskom,

článok 8 dohody medzi Azerbajdžanom a Slovenskou republikou,

článok 10 dohody medzi Azerbajdžanom a Švédskom,

článok 7 dohody medzi Azerbajdžanom a Spojeným kráľovstvom.

PRÍLOHA III

Zoznam iných štátov uvedených v článku 2 tejto dohody

a)

Islandská republika (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

b)

Lichtenštajnské kniežatstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

c)

Nórske kráľovstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

d)

Švajčiarska konfederácia (podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave).