15.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 121/3


ROZHODNUTIE RADY

zo 6. apríla 2009

o pristúpení Európskeho spoločenstva k Dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia a jeho Protokolu týkajúceho sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia, ktoré boli spoločne prijaté 16. novembra 2001 v Kapskom Meste

(2009/370/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 61 písm. c) v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom a článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Spoločenstvo sa usiluje vytvoriť spoločný justičný priestor založený na zásade vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí.

(2)

Dohovor o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia (ďalej len „dohovor z Kapského mesta“ alebo „dohovor“) a jeho Protokol týkajúci sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia (ďalej len „letecký protokol “), ktoré boli spoločne prijaté 16. novembra 2001 v Kapskom Meste, predstavujú vo svojich oblastiach vhodnú úpravu na medzinárodnej úrovni. Je preto žiaduce, aby sa čo najskôr uplatňovali ustanovenia týchto dvoch dokumentov, ktoré sa týkajú záležitostí patriacich do výhradnej právomoci Spoločenstva.

(3)

Komisia rokovala v mene Spoločenstva o tých častiach dohovoru z Kapského Mesta a leteckého protokolu, ktoré patria do výhradnej právomoci Spoločenstva.

(4)

Organizácie regionálnej hospodárskej integrácie s právomocou nad určitými záležitosťami, ktoré upravuje dohovor z Kapského Mesta a letecký protokol, môžu pristúpiť k uvedenému dohovoru a uvedenému protokolu po nadobudnutí ich platnosti.

(5)

Niektorými zo záležitostí, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (2), nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (3) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (4), sa zaoberá aj dohovor z Kapského Mesta a letecký protokol.

(6)

Spoločenstvo má výhradnú právomoc v prípade niektorých záležitostí, na ktoré sa vzťahuje dohovor s Kapského Mesta a letecký protokol, zatiaľ čo členské štáty majú právomoc v prípade iných záležitostí, na ktoré sa vzťahujú tieto dva dokumenty.

(7)

Spoločenstvo by preto malo pristúpiť k dohovoru z Kapského Mesta a leteckému protokolu.

(8)

V článku 48 dohovoru z Kapského Mesta a článku XXVII leteckého protokolu sa stanovuje, že v čase pristúpenia vydá organizácia regionálnej hospodárskej integrácie vyhlásenie uvádzajúce tie záležitosti, ktoré upravuje uvedený dohovor a uvedený protokol a v prípade ktorých členské štáty preniesli právomoci na uvedenú organizáciu. Spoločenstvo by preto malo v čase pristúpenia k týmto dvom nástrojom vydať takéto vyhlásenie.

(9)

V článku 55 dohovoru z Kapského Mesta sa stanovuje, že zmluvný štát môže vyhlásiť, že nebude úplne alebo čiastočne uplatňovať ustanovenia článku 13 alebo článku 43, alebo oboch článkov. V čase pristúpenia k uvedenému dohovoru by Spoločenstvo malo vydať takéto vyhlásenie.

(10)

Články X, XI a XII leteckého protokolu sa uplatňujú iba vtedy, ak zmluvný štát vydal vyhlásenie v tomto zmysle podľa článku XXX uvedeného protokolu a na základe podmienok stanovených v uvedenom vyhlásení. V čase pristúpenia k leteckému protokolu by Spoločenstvo malo vyhlásiť, že nebude uplatňovať článok XII a že nevydá žiadne vyhlásenie podľa článku XXX ods. 2 a 3. Právomoc členských štátov týkajúca sa pravidiel hmotného práva, pokiaľ ide o platobnú neschopnosť, nebude dotknutá.

(11)

Uplatňovanie článku VIII leteckého protokolu o voľbe práva je takisto podmienené vyhlásením, ktoré môže vydať každý zmluvný štát podľa článku XXX ods. 1. V čase pristúpenia k leteckému protokolu by Spoločenstvo malo vyhlásiť, že nebude uplatňovať článok VIII.

(12)

Spojené kráľovstvo zostane viazané Rímskym dohovorom z roku 1980 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (5) dovtedy, kým nebude môcť byť viazané pravidlami nariadenia (ES) č. 593/2008. Predpokladá sa, že Spojené kráľovstvo, ak pristúpi k leteckému protokolu skôr než sa tak stane, vydá v čase pristúpenia vyhlásenie podľa článku XXX ods. 1, ktoré sa nedotkne uplatňovania pravidiel uvedeného nariadenia.

(13)

Spojené kráľovstvo a Írsko sa zúčastňujú na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(14)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Dohovor o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia (ďalej len „dohovor z Kapského mesta“ alebo „dohovor“) a jeho Protokol týkajúci sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia (ďalej len „letecký protokol “), ktoré boli spoločne prijaté 16. novembra 2001 v Kapskom Meste, sa týmto schvaľujú v mene Európskeho spoločenstva.

Text dohovoru z Kapského Mesta a text leteckého protokolu sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

2.   V tomto rozhodnutí sa pod pojmom „členský štát“ rozumejú všetky členské štáty okrem Dánska.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) uložiť v mene Spoločenstva dokumenty uvedené v článku 47 ods. 4 dohovoru z Kapského Mesta a článku XXVI ods. 4 leteckého protokolu.

Článok 3

1.   Spoločenstvo vydá v čase pristúpenia k dohovoru z Kapského Mesta vyhlásenia stanovené v bode I v prílohách I a II.

2.   Spoločenstvo vydá v čase pristúpenia k leteckému protokolu vyhlásenia stanovené v bode II v prílohách I a II.

V Luxemburgu 6. apríla 2009

Za Radu

predseda

J. POSPÍŠIL


(1)  Stanovisko z 18. decembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.

(5)  Ú. v. ES L 266, 9.10.1980, s. 1.


PRÍLOHA I

Všeobecné vyhlásenia týkajúce sa právomoci Spoločenstva, ktoré má vydať Spoločenstvo v čase pristúpenia k Dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia (ďalej len „dohovor z Kapského mesta“) a Protokolu týkajúcemu sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia (ďalej len „letecký protokol“), ktoré boli spoločne prijaté 16. novembra 2001 v Kapskom Meste

I.

Vyhlásenie podľa článku 48 ods. 2 týkajúce sa právomoci Európskeho spoločenstva nad záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje Dohovor o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia („dohovor z Kapského Mesta“) a v prípade ktorých členské štáty preniesli svoje právomoci na Spoločenstvo

1.

V článku 48 dohovoru z Kapského Mesta sa stanovuje, že organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré tvoria suverénne štáty a ktoré majú právomoc nad určitými záležitosťami upravovanými uvedeným dohovorom, môžu k nemu pristúpiť pod podmienkou, že vydajú vyhlásenie uvedené v článku 48 ods. 2. Spoločenstvo sa rozhodlo pristúpiť k dohovoru z Kapského Mesta a preto vydáva toto vyhlásenie.

2.

Súčasnými členmi Spoločenstva sú Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Nemecká spolková republika, Estónska republika, Írsko, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarská republika, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika, Švédske kráľovstvo a tiež Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

3.

Toto vyhlásenie sa však nevzťahuje na Dánske kráľovstvo v súlade s článkami 1 a 2 protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva.

4.

Toto vyhlásenie sa neuplatňuje na územia členských štátov, na ktorých sa neuplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a nedotýka sa aktov ani pozícií, ktoré môžu prijať príslušné členské štáty v rámci dohovoru z Kapského Mesta v mene a v záujme týchto území.

5.

Členské štáty Európskeho spoločenstva preniesli na Spoločenstvo právomoc, pokiaľ ide o záležitosti, ktoré sa dotýkajú nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1), nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (2) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (3).

6.

V čase pristúpenia k dohovoru z Kapského Mesta Spoločenstvo nevydá žiadne z vyhlásení podľa článkov uvedených v článku 56 uvedeného dohovoru s výnimkou vyhlásenia týkajúceho sa článku 55. Členské štáty si ponechajú svoju právomoc týkajúcu sa pravidiel hmotného práva, pokiaľ ide o platobnú neschopnosť.

7.

Výkon právomoci, ktorú členské štáty preniesli na Spoločenstvo podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, podlieha svojou podstatou nepretržitému vývoju. V rámci uvedenej zmluvy môžu príslušné inštitúcie prijímať rozhodnutia, ktoré stanovujú rozsah právomoci Spoločenstva. Spoločenstvo si preto vyhradzuje právo vyhlásenie zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť, čo však nie je podmienkou pre vykonávanie jeho právomoci v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje dohovor z Kapského Mesta.

II.

Vyhlásenie podľa článku XXVII ods. 2 týkajúce sa právomoci Európskeho spoločenstva nad záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje Protokol týkajúci sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia (ďalej len „letecký protokol“) a v prípade ktorých členské štáty preniesli svoju právomoc na Spoločenstvo

1.

V článku XXVII leteckého protokolu sa stanovuje, že organizácie regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré tvoria suverénne štáty a ktoré majú právomoc nad určitými záležitosťami upravovanými uvedeným dohovorom, môžu k nemu pristúpiť pod podmienkou, že vydajú vyhlásenie uvedené v článku XXVII ods. 2. Spoločenstvo sa rozhodlo pristúpiť k leteckému protokolu a preto vydáva toto vyhlásenie.

2.

Súčasnými členmi Európskeho spoločenstva sú Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Nemecká spolková republika, Estónska republika, Írsko, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarská republika, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

3.

Toto vyhlásenie sa však nevzťahuje na Dánske kráľovstvo v súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva.

4.

Toto vyhlásenie sa neuplatňuje na územia členských štátov, na ktorých sa neuplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a nedotýka sa aktov ani pozícií, ktoré môžu prijať príslušné členské štáty v rámci leteckého protokolu v mene a v záujme týchto území.

5.

Členské štáty Európskeho spoločenstva preniesli na Spoločenstvo právomoc, pokiaľ ide o záležitosti, ktoré sa dotýkajú nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (4), nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (5) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (6).

6.

V čase pristúpenia k leteckému protokolu Spoločenstvo nevydá vyhlásenie podľa článku XXX ods. 1 o uplatňovaní článku VIII, ani nevydá žiadne z vyhlásení podľa článku XXX ods. 2 a 3. Členské štáty si ponechajú svoju právomoc týkajúcu sa pravidiel hmotného práva, pokiaľ ide o platobnú neschopnosť.

7.

Výkon právomoci, ktorú členské štáty preniesli na Spoločenstvo podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, podlieha svojou podstatou nepretržitému vývoju. V rámci uvedenej zmluvy môžu príslušné inštitúcie prijímať rozhodnutia, ktoré stanovujú rozsah právomoci Spoločenstva. Spoločenstvo si preto vyhradzuje právo vyhlásenie zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť, čo však nie je podmienkou pre vykonávanie jeho právomoci v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje letecký protokol.


(1)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.

(4)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.


PRÍLOHA II

Vyhlásenia, ktoré má vydať Európske spoločenstvo v čase pristúpenia k Dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia (ďalej len „dohovor z Kapského mesta“) a Protokolu týkajúcemu sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia (ďalej len „letecký protokol “) týkajúce sa určitých ustanovení a opatrení uvedených v týchto dokumentoch

I.

Vyhlásenie Európskeho spoločenstva podľa článku 55 Dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia (ďalej len „dohovor z Kapského mesta“)

Podľa článku 55 dohovoru z Kapského Mesta, ak má dlžník bydlisko na území členského štátu Spoločenstva, budú členské štáty, ktoré sú viazané nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1), v prípade predbežných opatrení uplatňovať články 13 a 43 dohovoru z Kapského Mesta iba v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 44/2001 podľa výkladu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v zmysle článku 24 Bruselského dohovoru z 27. septembra 1968 o právomoci a o výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (2).

II.

Vyhlásenie Európskeho spoločenstva podľa článku XXX Protokolu týkajúcemu sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia (ďalej len „letecký protokol “)

Vsúlade s článkom XXX ods. 5 leteckého protokolu sa článok XXI uvedeného protokolu nebude uplatňovať v rámci Spoločenstva; v tejto súvislosti sa bude uplatňovať nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (3) v prípade členských štátov, ktoré sú viazané uvedeným nariadením alebo akoukoľvek inou dohodou určenou na predĺženie jeho účinnosti.


(1)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 299, 31.12.1972, s. 32.

(3)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.


PREKLAD

DOHOVOR

o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia

ŠTÁTY, KTORÉ SÚ ZMLUVNÝMI STRANAMI TOHTO DOHOVORU,

VEDOMÉ SI potreby nadobúdať a používať mobilné zariadenia vysokej hodnoty alebo osobitného hospodárskeho významu a účinným spôsobom podporovať financovanie nadobúdania a používania takýchto zariadení,

UZNÁVAJÚC výhody financovania prostredníctvom aktív a prenájmu na tento účel a želajúc si podporovanie týchto typov transakcií stanovením jasných pravidiel, ktorými sa budú riadiť,

MAJÚC NA PAMÄTI potrebu zabezpečiť, aby sa zábezpeky na tieto zariadenia všeobecne uznávali a chránili,

ŽELAJÚC SI zabezpečenie rozsiahlych a vzájomných hospodárskych výhod pre všetky zainteresované strany,

V PRESVEDČENÍ, že takéto pravidlá musia odzrkadľovať zásady, ktoré sú základom financovania prostredníctvom aktív a prenájmu, a že musia podporovať nezávislosť zmluvných strán nevyhnutnú na tieto transakcie,

UVEDOMUJÚC SI potrebu ustanoviť právny rámec pre medzinárodné zábezpeky na takéto zariadenia a na tento účel vytvoriť medzinárodný registračný systém na ochranu zábezpek,

BERÚC DO ÚVAHY ciele a zásady sformulované v existujúcich dohovoroch týkajúcich sa takýchto zariadení,

SA DOHODLI na týchto ustanoveniach:

KAPITOLA I

OBLASŤ PÔSOBNOSTI A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

V tomto dohovore, pokiaľ si to súvislosti nevyžadujú inak, sa nasledujúce pojmy používajú s týmto významom:

a)

„dohoda“ znamená záložnú zmluvu, dohodu o výhrade vlastníckeho práva alebo zmluvu o prenájme;

b)

„postúpenie“ znamená zmluvu, ktorou sa súvisiace práva prevedú na nadobúdateľa buď vo forme zálohu, alebo iným spôsobom, s prevodom alebo bez prevodu príslušnej medzinárodnej zábezpeky;

c)

„súvisiace práva“ znamenajú všetky nároky na platby alebo na iné plnenie zo strany dlžníka na základe dohody, ktoré sú zabezpečené predmetom alebo sa naň vzťahujú;

d)

„začatie konkurzného konania“ znamená čas, kedy sa podľa práva rozhodného pre konkurz považuje konkurzné konanie za začaté;

e)

„potenciálny kupujúci“ znamená kupujúceho podľa dohody o výhrade vlastníckeho práva;

f)

„potenciálny predávajúci“ znamená predávajúceho podľa dohody o výhrade vlastníckeho práva;

g)

„zmluva o predaji“ znamená zmluvu o predaji predmetu predávajúcim kupujúcemu, ktorá nie je dohodou vymedzenou v písmene a);

h)

„súd“ znamená všeobecný súd, správny súd alebo rozhodcovský súd zriadený zmluvným štátom;

i)

„veriteľ“ znamená stranu prijímajúcu záloh v prípade záložnej zmluvy, potenciálneho predávajúceho v prípade dohody o výhrade vlastníckeho práva alebo prenajímateľa v prípade zmluvy o prenájme;

j)

„dlžník“ znamená stranu poskytujúcu záloh v prípade záložnej zmluvy, potenciálneho kupujúceho v prípade dohody o výhrade vlastníckeho práva, nájomcu v prípade zmluvy o prenájme, alebo osobu, ktorej nárok na predmet je zaťažený mimozmluvným právom alebo zábezpekou podliehajúcimi registrácii;

k)

„správca konkurznej podstaty“ znamená osobu splnomocnenú viesť reorganizáciu alebo likvidáciu, vrátane osoby splnomocnenej dočasne; správcom konkurznej podstaty môže byť aj dlžník v držbe majetku, ak to povoľuje rozhodné právo pre konkurz;

l)

„konkurzné konanie“ znamená konkurzné, likvidačné alebo iné kolektívne súdne alebo správne konanie vrátane predbežného konania, v ktorom aktíva a záležitosti dlžníka podliehajú kontrole alebo dohľadu zo strany súdu na účely reorganizácie alebo likvidácie;

m)

„zainteresované strany“ znamenajú:

i)

dlžníka;

ii)

akúkoľvek osobu, ktorá na účely zabezpečenia dodržania akéhokoľvek záväzku v prospech veriteľa poskytne alebo vystaví ručenie, záruku vyplatiteľnú na požiadanie, záložný akreditív alebo akúkoľvek inú formu úverového poistenia;

iii)

ktorúkoľvek inú osobu, ktorá vlastní práva k predmetu alebo práva na predmet;

n)

„vnútorná transakcia“ znamená transakciu typu uvedeného v článku 2 ods. 2 písm. a) až c), pokiaľ sa ťažisko hlavných nárokov všetkých zmluvných strán takejto transakcie, ako aj príslušný predmet (špecifikovaný v protokole) nachádzajú v čase uzatvorenia zmluvy v tom istom zmluvnom štáte, a pokiaľ bola zábezpeka vytvorená touto transakciou registrovaná v národnom registri toho zmluvného štátu, ktorý urobil vyhlásenie podľa článku 50 ods. 1;

o)

„medzinárodná zábezpeka“ znamená zábezpeku v držbe veriteľa, na ktorú sa uplatňuje článok 2;

p)

„medzinárodný register“ znamená medzinárodné registračné zariadenie ustanovené na účely tohto dohovoru alebo protokolu;

q)

„zmluva o prenájme“ znamená zmluvu, na základe ktorej jedna osoba (prenajímateľ) udelí inej osobe (nájomcovi) právo držby predmetu alebo kontroly nad predmetom (s kúpnou opciou alebo bez nej) za nájomné alebo inú platbu;

r)

„vnútroštátna zábezpeka“ znamená zábezpeku na predmet, ktorá je v držbe veriteľa a ktorá bola vytvorená na základe vnútornej transakcie podliehajúcej vyhláseniu podľa článku 50 ods. 1;

s)

„mimozmluvné právo alebo zábezpeka“ znamená právo alebo zábezpeku priznané podľa práva zmluvného štátu, ktorý urobil vyhlásenie podľa článku 39 s cieľom zabezpečiť plnenie záväzkov vrátane záväzkov voči štátu, štátnemu subjektu alebo medzivládnej či súkromnej organizácii;

t)

„oznámenie o vnútroštátnej zábezpeke“ znamená oznámenie o vzniku vnútroštátnej zábezpeky, ktoré je registrované alebo má byť registrované v medzinárodnom registri;

u)

„predmet“ znamená predmet z kategórie, na ktorú sa vzťahuje článok 2;

v)

„už existujúce právo alebo zábezpeka“ znamená právo alebo zábezpeku akéhokoľvek druhu k predmetu alebo na predmet, ktoré boli vytvorené alebo ktoré vznikli pred dátumom nadobudnutia platnosti tohto dohovoru vymedzeným v článku 60 ods. 2 písm. a);

w)

„výťažky“ znamenajú peňažné alebo nepeňažné výnosy, ktoré vznikli v dôsledku úplnej alebo čiastočnej straty alebo fyzického zničenia predmetu alebo jeho celkového či čiastočného zabavenia, vyvlastnenia alebo zabratia;

x)

„potenciálne postúpenie“ znamená postúpenie, ktoré sa má uskutočniť v budúcnosti, v prípade výskytu stanovenej udalosti nezávisle od toho, či výskyt tejto udalosti je alebo nie je istý;

y)

„budúca medzinárodná zábezpeka“ znamená zábezpeku na predmet, ktorá má byť vytvorená alebo poskytnutá ako medzinárodná zábezpeka v budúcnosti, v prípade výskytu stanovenej udalosti (ktorá môže zahŕňať prípad získania zábezpeky na predmet dlžníkom) nezávisle od toho, či výskyt tejto udalosti je alebo nie je istý;

z)

„budúci predaj“ znamená predaj, ktorý sa má uskutočniť v budúcnosti, v prípade výskytu stanovenej udalosti nezávisle od toho, či výskyt tejto udalosti je alebo nie je istý;

aa)

„protokol“ znamená v súvislosti s ktoroukoľvek kategóriou predmetu a súvisiacich práv, na ktoré sa tento dohovor vzťahuje, protokol vzťahujúci sa na túto kategóriu predmetu a súvisiacich práv;

bb)

„registrovaný“ znamená zapísaný v medzinárodnom registri v súlade s kapitolou V;

cc)

„registrovaná zábezpeka“ znamená medzinárodnú zábezpeku, registrácii podliehajúce mimozmluvné právo alebo zábezpeku či vnútroštátnu zábezpeku špecifikovanú v oznámení o vnútroštátnej zábezpeke registrovanom v súlade s kapitolou V;

dd)

„mimozmluvné právo alebo zábezpeka podliehajúce registrácii“ znamená mimozmluvné právo alebo zábezpeku podliehajúce registrácii na základe vyhlásenia uloženého podľa článku 40;

ee)

„registrátor“ znamená vo vzťahu k protokolu osobu alebo orgán určený uvedeným protokolom alebo vymenovaný podľa článku 17 ods. 2 písm. b);

ff)

„registračný poriadok“ znamená registračný poriadok vypracovaný alebo schválený dozorným orgánom v súlade s protokolom;

gg)

„predaj“ znamená prevod vlastníctva predmetu podľa zmluvy o predaji;

hh)

„zabezpečený záväzok“ znamená záväzok zabezpečený záložným nárokom;

ii)

„záložná zmluva“ znamená zmluvu, ktorou strana poskytujúca záloh udelí alebo sa zaviaže udeliť strane prijímajúcej záloh právo (vrátane vlastníckeho nároku) na predmet, s cieľom zabezpečiť plnenie akéhokoľvek existujúceho alebo budúceho záväzku strany poskytujúcej záloh alebo tretej strany;

jj)

„záložný nárok“ znamená nárok vytvorený záložnou zmluvou;

kk)

„dozorný orgán“ znamená vo vzťahu k protokolu dozorný orgán uvedený v článku 17 ods. 1;

ll)

„dohoda o výhrade vlastníckeho práva“ znamená dohodu o predaji predmetu za podmienky, že sa vlastníctvo neprevedie dovtedy, kým nebude splnená podmienka alebo podmienky stanovené v dohode;

mm)

„neregistrovaná zábezpeka“ znamená zmluvnú zábezpeku alebo mimozmluvné právo či zábezpeku (okrem zábezpeky, na ktorú sa vzťahuje článok 39), ktoré neboli registrované, nezávisle od toho, či podliehajú alebo nepodliehajú registrácii podľa tohto dohovoru, a

nn)

„písomne“ znamená záznam informácií (vrátane informácií poskytnutých diaľkovým prenosom) v hmotnej alebo inej forme, ktorý možno reprodukovať v hmotnej forme pri ďalšej príležitosti a ktorý primeraným spôsobom udáva súhlas danej osoby so záznamom.

Článok 2

Medzinárodná zábezpeka

1.   Tento dohovor stanovuje vznik medzinárodnej zábezpeky a jej účinky na určité kategórie mobilných zariadení a súvisiacich práv.

2.   Na účely tohto dohovoru je medzinárodná zábezpeka na mobilné zariadenia zábezpekou ustanovenou podľa článku 7 na jednoznačne identifikovateľný predmet patriaci do kategórie predmetov uvedených v ods. 3 a vymenovaných v protokole:

a)

ktorú udelila strana poskytujúca záloh na základe záložnej zmluvy;

b)

ktorá bola prevedená na osobu, ktorá je potenciálnym predávajúcim na základe dohody o výhrade vlastníckeho práva, alebo

c)

ktorá bola prevedená na osobu, ktorá je prenajímateľom na základe zmluvy o prenájme. Zábezpeka patriaca do pôsobnosti písm. a) nepatrí zároveň do pôsobnosti písm. b) alebo c).

3.   Kategórie uvedené v predchádzajúcom odseku:

a)

draky lietadiel, letecké motory a helikoptéry;

b)

železničné koľajové vozidlá a

c)

kozmické zariadenia.

4.   Rozhodné právo určuje, či zábezpeka, na ktorú sa vzťahuje ods. 2, patrí do pôsobnosti písm. a), b) alebo c) uvedeného odseku.

5.   Medzinárodná zábezpeka na predmet sa vzťahuje aj na výťažky vyplývajúce z tohto predmetu.

Článok 3

Oblasť pôsobnosti

1.   Tento dohovor sa uplatňuje vtedy, keď sa v čase uzavretia dohody, ktorou sa vytvorí alebo poskytuje medzinárodná zábezpeka, dlžník nachádza v zmluvnom štáte.

2.   Skutočnosť, že veriteľ sa nachádza v inom ako zmluvnom štáte, nemá vplyv na uplatniteľnosť tohto dohovoru.

Článok 4

Kde sa dlžník nachádza

1.   Na účely článku 3 ods. 1 sa dlžník nachádza v zmluvnom štáte:

a)

podľa právnych predpisov ktorého bol zapísaný do obchodného registra alebo založený;

b)

v ktorom má sídlo zapísané v obchodnom registri alebo štatutárne sídlo;

c)

v ktorom má správne ústredie alebo

d)

v ktorom má miesto podnikania.

2.   Ak má dlžník viac ako jedno miesto podnikania, podľa odkazu v písm. d) predchádzajúceho odseku je dlžníkovým miestom podnikania jeho hlavné miesto podnikania, alebo, ak nemá žiadne miesto podnikania, miesto jeho obvyklého bydliska.

Článok 5

Výklad a rozhodné právo

1.   Pri výklade tohto dohovoru treba prihliadať na jeho účel uvedený v preambule, na jeho medzinárodný charakter a na potrebu podporovať jednotnosť a predvídateľnosť jeho uplatňovania.

2.   Otázky týkajúce sa záležitostí upravovaných týmto dohovorom, ktoré v ňom nie sú výslovne riešené, sa musia riešiť v súlade so všeobecnými zásadami, na ktorých je dohovor založený, a ak takéto zásady neexistujú, v súlade s rozhodným právom.

3.   Odkazy na rozhodné právo sú odkazmi na vnútroštátne predpisy rozhodného práva určeného podľa noriem medzinárodného práva súkromného.

4.   Ak je štát vytvorený z viacerých územných celkov, z ktorých každý má vlastné právne predpisy upravujúce vec, o ktorej sa má rozhodnúť, a ak nie je uvedený žiadny konkrétny územný celok, určí sa územný celok, ktorého predpisy sa majú uplatňovať, podľa právneho poriadku predmetného štátu. Ak takýto predpis neexistuje, uplatní sa právny poriadok toho územného celku, ktorý má s daným prípadom najužšiu väzbu.

Článok 6

Vzťah medzi dohovorom a protokolom

1.   Tento dohovor a protokol sa chápu a vykladajú spolu ako jeden samostatný dokument.

2.   V prípade akéhokoľvek rozporu medzi dohovorom a protokolom je určujúci protokol.

KAPITOLA II

VZNIK MEDZINÁRODNEJ ZÁBEZPEKY

Článok 7

Formálne požiadavky

Zábezpeka podľa tohto dohovoru vznikne ako medzinárodná zábezpeka vtedy, ak zmluva, ktorou sa zábezpeka vytvorí alebo poskytne:

a)

je v písomnej forme;

b)

týka sa predmetu, s ktorým má strana poskytujúca záloh, potenciálny predávajúci alebo prenajímateľ právo disponovať;

c)

umožňuje identifikáciu predmetu v súlade s protokolom a

d)

v prípade záložnej zmluvy umožňuje určenie zabezpečených záväzkov, ale bez potreby uviesť zabezpečenú sumu alebo maximálnu zabezpečenú sumu.

KAPITOLA III

PRÁVNE PROSTRIEDKY V PRÍPADE NEPLNENIA ZÁVÄZKOV

Článok 8

Právne prostriedky strany prijímajúcej záloh

1.   V prípade neplnenia záväzkov, ako je uvedené v článku 11, môže strana prijímajúca záloh, pokiaľ s tým strana poskytujúca záloh niekedy vyslovila súhlas, a s výhradou prípadného vyhlásenia, ktoré mohol urobiť zmluvný štát podľa článku 54, uplatniť ktorýkoľvek jeden alebo viac z týchto právnych prostriedkov:

a)

ujať sa držby ktoréhokoľvek predmetu, ktorý bol založený, alebo prevziať nad ním kontrolu;

b)

predať alebo prenajať ktorýkoľvek takýto predmet;

c)

inkasovať alebo prijať akýkoľvek príjem alebo zisk plynúci zo spravovania alebo používania ktoréhokoľvek takéhoto predmetu.

2.   Strana prijímajúca záloh môže prípadne požiadať o vydanie súdneho rozhodnutia povoľujúceho alebo nariaďujúceho ktorýkoľvek z úkonov uvedených v predchádzajúcom odseku.

3.   Každý právny prostriedok uvedený v ods. 1 písm. a), b) alebo c) alebo v článku 13 sa uplatňuje komerčne opodstatneným spôsobom. Opravný prostriedok sa považuje za uplatnený komerčne opodstatneným spôsobom vtedy, ak sa uplatňuje v súlade s ustanovením záložnej zmluvy, s výnimkou prípadov, keď je takéto ustanovenie zjavne neopodstatnené.

4.   Strana prijímajúca záloh, ktorá navrhuje predaj alebo prenájom predmetu podľa ods. 1, zašle dostatočne vopred oznámenie v písomnej forme o navrhovanom predaji alebo prenájme:

a)

zainteresovaným stranám uvedeným v článku 1 písm. m) bodoch i) a ii), a

b)

zainteresovaným stranám uvedeným v článku 1 písm. m) bode iii), ktoré dostatočne vopred pred predajom alebo prenájmom oznámili strane prijímajúcej záloh svoje práva.

5.   Každá suma, ktorú strana prijímajúca záloh zinkasovala alebo dostala v dôsledku uplatnenia ktoréhokoľvek právneho prostriedku uvedeného v ods. 1 alebo 2, sa použije na vyrovnanie sumy zabezpečených záväzkov.

6.   Ak sumy, ktoré strana prijímajúca záloh zinkasovala alebo dostala v dôsledku uplatnenia ktoréhokoľvek právneho prostriedku uvedeného v ods. 1 alebo 2, presiahnu sumu zabezpečenú záložným nárokom aj všetky primerané náklady, ktoré vznikli pri uplatňovaní niektorého takéhoto právneho prostriedku, a ak súd nenariadi niečo iné, potom strana prijímajúca záloh rozdelí tento prebytok medzi držiteľov ďalších zábezpek v poradí, v akom boli registrované, alebo o ktorých dostala strana prijímajúca záloh oznámenie, a zostatok vyplatí strane poskytujúcej záloh.

Článok 9

Prevod vlastníctva predmetu na uspokojenie záväzku; vyplatenie zálohu

1.   Kedykoľvek po nesplnení záväzku podľa článku 11 sa strana prijímajúca záloh a všetky zainteresované strany môžu dohodnúť, že sa vlastníctvo (alebo akákoľvek iná zábezpeka strany poskytujúcej záloh na predmet) akéhokoľvek predmetu, na ktorý sa vzťahuje záložný nárok, prevedie na stranu prijímajúcu záloh na uspokojenie zabezpečených záväzkov.

2.   Súd môže na žiadosť strany prijímajúcej záloh nariadiť, aby sa vlastníctvo (alebo akákoľvek iná zábezpeka strany poskytujúcej záloh na predmet) akéhokoľvek predmetu, na ktorý sa vzťahuje záložný nárok, previedlo na stranu prijímajúcu záloh na uspokojenie zabezpečených záväzkov.

3.   Súd vyhovie žiadosti podľa predchádzajúceho odseku len vtedy, ak suma zabezpečených záväzkov, ktoré majú byť takýmto prevodom uspokojené, je úmerná hodnote predmetu po zohľadnení všetkých platieb, ktoré má strana prijímajúca záloh realizovať v prospech ktorejkoľvek zo zainteresovaných strán.

4.   Kedykoľvek po nesplnení záväzku podľa článku 11, avšak pred predajom založeného predmetu alebo pred vydaním rozhodnutia podľa ods. 2 môže strana poskytujúca záloh alebo ktorákoľvek zainteresovaná strana vyrovnať záložný nárok zaplatením celej zabezpečenej sumy, s výhradou prenájmu poskytnutého stranou prijímajúcou záloh podľa článku 8 ods. 1 písm. b) alebo rozhodnutia podľa článku 8 ods. 2. Ak po takomto nesplnení záväzku realizuje úhradu celej zabezpečenej sumy iná zainteresovaná strana ako dlžník, na túto stranu prejdú práva strany prijímajúcej záloh.

5.   Vlastníctvo alebo akákoľvek iná zábezpeka strany poskytujúcej záloh prevedené pri predaji podľa článku 8 ods. 1 písm. b) alebo prevedené podľa ods. 1 alebo 2 tohto článku sú oslobodené od akejkoľvek inej zábezpeky, pred ktorou má záložný nárok strany prijímajúcej záloh prednosť podľa ustanovení článku 29.

Článok 10

Opravné prostriedky potenciálneho predávajúceho alebo prenajímateľa

V prípade neplnenia záväzku vyplývajúceho z dohody o výhrade vlastníckeho práva alebo zo zmluvy o prenájme podľa článku 11, potenciálny predávajúci alebo prípadne prenajímateľ môže:

a)

s výhradou akéhokoľvek vyhlásenia, ktoré mohol urobiť zmluvný štát podľa článku 54, ukončiť dohodu a ujať sa držby predmetu, na ktorý sa dohoda vzťahuje, alebo prevziať nad ním kontrolu, alebo

b)

požiadať súd o vydanie rozhodnutia povoľujúceho alebo nariaďujúceho ktorýkoľvek z týchto úkonov.

Článok 11

Význam nesplnenia záväzku

1.   Dlžník a veriteľ sa môžu kedykoľvek písomne dohodnúť na tom, aká udalosť predstavuje neplnenie záväzku, alebo iným spôsobom vedie k vzniku práv a opravných prostriedkov špecifikovaných v článkoch 8 až 10 a v článku 13.

2.   Ak sa dlžník a veriteľ na tom nedohodnú, „neplnenie záväzku“ na účely článkov 8 až 10 a článku 13 znamená neplnenie záväzku, ktoré v podstate pripraví veriteľa o to, čo je oprávnený očakávať na základe dohody.

Článok 12

Ďalšie opravné prostriedky

Všetky ďalšie opravné prostriedky prípustné podľa uplatniteľného práva, vrátane všetkých opravných prostriedkov, na ktorých sa dohodnú zmluvné strany, sa môžu uplatniť, ak nie sú v rozpore so záväznými ustanoveniami tejto kapitoly uvedenými v článku 15.

Článok 13

Predbežné opatrenia do vydania konečného rozhodnutia

1.   S výhradou vyhlásenia, ktoré môže zmluvný štát urobiť podľa článku 55, tento štát zabezpečí, aby veriteľ, ktorý predloží dôkaz o dlžníkovom neplnení záväzkov, mal možnosť do vynesenia konečného rozhodnutia o jeho nároku, v rozsahu, v akom s tým dlžník niekedy súhlasil, rýchlo získať od súdu predbežné opatrenia vo forme jedného alebo viacerých takýchto rozhodnutí, o ktoré veriteľ požiada:

a)

o zachovaní predmetu a jeho hodnoty;

b)

o držbe predmetu, kontrole nad predmetom alebo úschove predmetu;

c)

o imobilizácii predmetu a

d)

o prenájme alebo, s výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahujú písmená a) až c), o správe predmetu a príjmu z neho vyplývajúceho.

2.   Pri vydávaní rozhodnutia podľa predchádzajúceho odseku môže súd uložiť podmienky, aké považuje za nevyhnutné na ochranu zainteresovaných strán v prípade, že veriteľ:

a)

pri výkone takéhoto predbežného opatrenia neplní niektorý zo svojich záväzkov voči dlžníkovi vyplývajúcich z tohto dohovoru alebo protokolu alebo

b)

pri konečnom rozhodovaní o nároku nepreukáže celý svoj nárok alebo jeho časť.

3.   Pred vydaním ktoréhokoľvek rozhodnutia podľa ods. 1 môže súd požiadať o podanie oznámenia o žiadosti ktorejkoľvek zo zainteresovaných strán.

4.   Žiadne ustanovenie tohto článku neovplyvňuje uplatňovanie článku 8 ods. 3, ani neobmedzuje uplatnenie iných foriem predbežného opatrenia, ako sú formy stanovené v ods. 1.

Článok 14

Procesné požiadavky

S výhradou článku 54 ods. 2 sa každý opravný prostriedok stanovený v tejto kapitole uplatní v súlade s postupom stanoveným právnymi predpismi miesta, kde sa má opravný prostriedok uplatňovať.

Článok 15

Odchýlka

Vo svojich vzájomných vzťahoch sa môžu ktorékoľvek dve zmluvné strany alebo viac zmluvných strán uvedených v tejto kapitole kedykoľvek, na základe písomnej dohody, odchýliť od ktoréhokoľvek z predchádzajúcich ustanovení tejto kapitoly alebo zmeniť jeho účinok, s výnimkou článku 8 ods. 3 až 6, článku 9 ods. 3 a 4, článku 13 ods. 2 a článku 14.

KAPITOLA IV

MEDZINÁRODNÝ REGISTRAČNÝ SYSTÉM

Článok 16

Medzinárodný register

1.   Zriaďuje sa medzinárodný register na účely registrácie:

a)

medzinárodných zábezpek, potenciálnych medzinárodných zábezpek a mimozmluvných práv a zábezpek podliehajúcich registrácii;

b)

postúpení a potenciálnych postúpení medzinárodných zábezpek;

c)

nadobudnutia medzinárodných zábezpek prostredníctvom zákonnej alebo zmluvnej subrogácie na základe uplatniteľného práva;

d)

oznámení o vnútroštátnych zábezpekách a

e)

podriadenia zábezpek uvedených v niektorom z predchádzajúcich písmen.

2.   Pre jednotlivé kategórie predmetov a súvisiacich práv sa môžu zriadiť odlišné medzinárodné registre.

3.   Na účely tejto kapitoly a kapitoly V sa pojem „registrácia“ v prípade potreby vzťahuje aj na zmenu, predĺženie alebo zrušenie registrácie.

Článok 17

Dozorný orgán a registrátor

1.   V súlade s protokolom sa ustanovuje dozorný orgán.

2.   Dozorný orgán:

a)

zriadi medzinárodný register alebo zabezpečí jeho zriadenie;

b)

pokiaľ v protokole nie je stanovené inak, vymenúva a odvoláva registrátora;

c)

zabezpečí, aby sa v prípade zmeny registrátora všetky práva potrebné na trvale efektívnu činnosť medzinárodného registra zverili novému registrátorovi alebo aby sa naňho mohli previesť;

d)

po konzultáciách so zmluvnými štátmi v súlade s protokolom vypracuje alebo schváli a zabezpečí vydanie registračného poriadku zameraného na prevádzku medzinárodného registra;

e)

stanoví správne postupy, prostredníctvom ktorých sa môžu dozornému orgánu podať sťažnosti na činnosť medzinárodného registra;

f)

vykonáva dohľad nad registrátorom a nad činnosťou medzinárodného registra;

g)

na žiadosť registrátora mu poskytuje usmernenia, ktoré dozorný orgán považuje za vhodné;

h)

stanoví a pravidelne preskúmava štruktúru poplatkov účtovaných za služby a iné prostriedky medzinárodného registra;

i)

vykonáva všetko, čo je potrebné na zabezpečenie existencie efektívneho elektronického registračného systému založeného na oznámeniach, aby sa splnili ciele tohto dohovoru a protokolu, a

j)

pravidelne podáva zmluvným štátom správy o plnení svojich povinností vyplývajúcich z tohto dohovoru a z protokolu.

3.   Dozorný orgán môže uzavrieť akúkoľvek dohodu potrebnú na vykonávanie svojich funkcií, vrátane akejkoľvek dohody uvedenej v článku 27 ods. 3.

4.   Dozorný orgán vlastní všetky vlastnícke práva na databázy a archívy medzinárodného registra.

5.   Registrátor zabezpečuje efektívnu činnosť medzinárodného registra a plní povinnosti, ktoré mu stanovuje tento dohovor, protokol a registračný poriadok.

KAPITOLA V

ĎALŠIE ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCE SA REGISTRÁCIE

Článok 18

Registračné požiadavky

1.   V protokole a v registračnom poriadku sú stanovené požiadavky vrátane kritérií na identifikáciu predmetu:

a)

na výkon registrácie (ktorá zahŕňa zabezpečenie predchádzajúceho elektronického zaslania súhlasu každej osoby, ktorej súhlas sa požaduje na základe článku 20);

b)

na uskutočňovanie vyhľadávaní a vydávanie osvedčení o výsledku vyhľadávaní, a s ohľadom na to;

c)

na zabezpečenie dôvernosti iných informácií a dokumentov v medzinárodnom registri ako informácií a dokumentov týkajúcich sa registrácie.

2.   Registrátor nie je povinný skúmať, či bol súhlas s registráciou podľa článku 20 skutočne poskytnutý, ani či je platný.

3.   Ak sa zábezpeka registrovaná ako potenciálna medzinárodná zábezpeka stane medzinárodnou zábezpekou, nepožaduje sa žiadna ďalšia registrácia za podmienky, že registračné informácie postačujú na registráciu medzinárodnej zábezpeky.

4.   Registrátor zabezpečí, aby sa registrácie vložili do databázy medzinárodného registra a aby sa dali vyhľadať na základe chronologického poradia ich prijatia; v predmetom spise je zaznamenaný dátum a čas prijatia.

5.   Protokol môže stanoviť, že zmluvný štát môže určiť na svojom území subjekt alebo subjekty s funkciou kontaktného miesta alebo kontaktných miest, prostredníctvom ktorých sa informácie požadované pre registráciu zasielajú alebo môžu sa zasielať do medzinárodného registra. Zmluvný štát môže pri určovaní takéhoto subjektu alebo subjektov špecifikovať prípadné požiadavky, ktoré musia byť splnené pred zaslaním týchto informácií do medzinárodného registra.

Článok 19

Platnosť a čas registrácie

1.   Registrácia je platná len vtedy, ak sa realizuje v súlade s článkom 20.

2.   Ak je registrácia platná, dokončí sa vložením požadovaných informácií do databázy medzinárodného registra tak, aby sa v nej dali vyhľadávať.

3.   Registrácia sa dá na účely predchádzajúceho odseku vyhľadať, pokiaľ:

a)

medzinárodný register jej priradil poradové číslo spisu a

b)

registračné informácie, vrátane čísla spisu, sú uložené trvale a sú v medzinárodnom registri prístupné.

4.   Ak sa zábezpeka, ktorá bola pôvodne registrovaná ako potenciálna medzinárodná zábezpeka, stane medzinárodnou zábezpekou, táto medzinárodná zábezpeka sa považuje za registrovanú od okamihu registrácie potenciálnej medzinárodnej zábezpeky, ak registrácia bola stále platná bezprostredne pred vznikom medzinárodnej zábezpeky podľa článku 7.

5.   Predchádzajúci odsek sa primerane uplatňuje na registráciu potenciálneho postúpenia medzinárodnej zábezpeky.

6.   Registrácia sa dá vyhľadať v databáze medzinárodného registra podľa kritérií stanovených protokolom.

Článok 20

Súhlas s registráciou

1.   Medzinárodná zábezpeka, potenciálna medzinárodná zábezpeka alebo postúpenie či potenciálne postúpenie medzinárodnej zábezpeky sa môže registrovať a ktorákoľvek strana môže každú takúto registráciu zmeniť alebo predĺžiť pred uplynutím platnosti registrácie s písomným súhlasom druhej strany.

2.   Podriadenosť medzinárodnej zábezpeky inej medzinárodnej zábezpeke môže byť kedykoľvek zaregistrovaná stranou, ktorej zábezpeka je podriadená, alebo so súhlasom tejto strany.

3.   Registrácia môže byť zrušená stranou, v prospech ktorej sa realizovala, alebo s písomným súhlasom tejto strany.

4.   Nadobudnutie medzinárodnej zábezpeky zákonnou alebo zmluvnou subrogáciou môže zaregistrovať strana, ktorá zábezpeku prebrala.

5.   Mimozmluvné právo alebo zábezpeku podliehajúce registrácii môže zaregistrovať jeho držiteľ.

6.   Oznámenie o vnútroštátnej zábezpeke môže zaregistrovať držiteľ zábezpeky.

Článok 21

Trvanie registrácie

Registrácia medzinárodnej zábezpeky zostáva v platnosti do jej zrušenia alebo do uplynutia lehoty špecifikovanej pri registrácii.

Článok 22

Vyhľadávanie

1.   Ktorákoľvek osoba môže spôsobom predpísaným v protokole a v registračnom poriadku za pomoci elektronických prostriedkov vyhľadávať informácie o zábezpekách alebo o potenciálnych medzinárodných zábezpekách registrovaných v medzinárodnom registri alebo požiadať o ich vyhľadanie v tomto registri.

2.   Registrátor po prijatí príslušnej žiadosti spôsobom predpísaným v protokole a v registračnom poriadku vydá osvedčenie o výsledku vyhľadávania informácií o registrácii príslušného predmetu elektronickými prostriedkami, v ktorom:

a)

uvedie všetky registrované informácie týkajúce sa príslušného predmetu, spolu s vyhlásením o dátume a čase registrácie týchto informácií, alebo

b)

vyhlási, že v medzinárodnom registri sa nenachádzajú žiadne informácie týkajúce sa príslušného predmetu.

3.   V osvedčení o výsledku vyhľadávania vydanom podľa predchádzajúceho odseku sa uvedie, že veriteľ menovaný v registračných informáciách nadobudol alebo mieni nadobudnúť medzinárodnú zábezpeku na predmet, ale neuvedie sa v ňom, či registrovaná zábezpeka je medzinárodnou zábezpekou alebo potenciálnou medzinárodnou zábezpekou, aj keď sa to dá zistiť z príslušných registračných informácií.

Článok 23

Zoznam vyhlásení a vyhlásených mimozmluvných práv alebo zábezpek

Registrátor vedie zoznam vyhlásení, odvolaných vyhlásení a tých kategórií mimozmluvných práv alebo zábezpek, ktoré depozitár oznámil registrátorovi ako vyhlásené zmluvnými štátmi v súlade s článkami 39 a 40, s dátumom každého takéhoto vyhlásenia alebo odvolania vyhlásenia. Tento zoznam sa ukladá podľa názvu štátu, ktorý urobil vyhlásenie, a podľa názvu štátu v ňom možno vyhľadávať; v súlade s protokolom a s registračným poriadkom je prístupný každej osobe, ktorá o to požiada.

Článok 24

Dôkazná hodnota osvedčení

Doklad vo forme predpísanej registračným poriadkom, ktorý má slúžiť ako osvedčenie vydané medzinárodným registrom, má platnosť dôkazu prima facie:

a)

že bol vydaný ako taký a

b)

skutočností v ňom uvedených, vrátane dátumu a času registrácie.

Článok 25

Zrušenie registrácie

1.   Ak boli vyrovnané záväzky zabezpečené registrovaným záložným nárokom alebo záväzkami, na základe ktorých vzniklo registrované mimozmluvné právo alebo zábezpeka, alebo ak boli splnené podmienky prevodu právneho titulu na základe registrovanej dohody o výhrade vlastníckeho práva, držiteľ takejto zábezpeky bezodkladne zabezpečí zrušenie registrácie po doručení písomnej žiadosti dlžníka na jeho adresu uvedenú pri registrácii alebo po jej prijatí na tejto adrese.

2.   Ak bola zaregistrovaná potenciálna medzinárodná zábezpeka alebo potenciálne postúpenie medzinárodnej zábezpeky, možný veriteľ alebo možný postupník bez zbytočného odkladu zabezpečí zrušenie registrácie po doručení písomnej žiadosti možného dlžníka alebo postupiteľa na jeho adresu uvedenú pri registrácii, alebo po jej prijatí na tejto adrese, a to predtým, ako možný veriteľ alebo postupník poskytne protihodnotu alebo sa zaviaže poskytnúť protihodnotu.

3.   Ak boli záväzky zabezpečené vnútroštátnou zábezpekou špecifikovanou v registrovanom oznámení o vnútroštátnej zábezpeke vyrovnané, držiteľ takejto zábezpeky bez zbytočného odkladu zabezpečí zrušenie registrácie po doručení písomnej žiadosti dlžníka na jeho adresu uvedenú pri registrácii, alebo po jej prijatí na tejto adrese.

4.   Ak sa registrácia nemala realizovať alebo je nesprávna, strana, v prospech ktorej sa registrácia realizovala, bez zbytočného odkladu zabezpečí jej zrušenie alebo zmenu po doručení písomnej žiadosti dlžníka na adresu tejto strany uvedenú pri registrácii alebo po jej prijatí na tejto adrese.

Článok 26

Prístup k medzinárodným registračným službám

Žiadnej osobe sa neodoprie prístup k registračným a vyhľadávacím službám medzinárodného registra z akýchkoľvek iných dôvodov, než je nedodržanie postupov predpísaných v tejto kapitole.

KAPITOLA VI

PRIVILÉGIÁ A IMUNITY DOZORNÉHO ORGÁNU A REGISTRÁTORA

Článok 27

Právna subjektivita; imunita

1.   Dozorný orgán získa medzinárodnú právnu subjektivitu, ak ju ešte nemá.

2.   Dozorný orgán a jeho funkcionári a zamestnanci požívajú takú imunitu pri právnych sporoch alebo správnych konaniach, ako sa špecifikuje v protokole.

3.

a)

Dozorný orgán je oslobodený od daní a požíva ďalšie privilégiá, ktoré môžu byť poskytnuté na základe dohody s hostiteľským štátom.

b)

Na účely tohto odseku „hostiteľský štát“ znamená štát, v ktorom má sídlo dozorný orgán.

4.   Majetok, dokumenty, databázy a archívy medzinárodného registra sú nedotknuteľné a nepodliehajú zabaveniu ani inému súdnemu alebo správnemu konaniu.

5.   Na účely akéhokoľvek nároku uplatňovaného proti registrátorovi podľa článku 28 ods. 1 alebo podľa článku 44 má navrhovateľ právo na prístup k informáciám a dokumentom, ktoré sú potrebné nato, aby navrhovateľ mohol uplatniť svoj nárok.

6.   Dozorný orgán sa môže vzdať nedotknuteľnosti a imunity udelenej v ods. 4.

KAPITOLA VII

ZÁVÄZKY REGISTRÁTORA

Článok 28

Zodpovednosť a finančné záruky

1.   Registrátor je zodpovedný za náhradu škody, ktorú utrpela ktorákoľvek osoba buď priamo v dôsledku chyby alebo opomenutia registrátora a jeho funkcionárov a zamestnancov alebo v dôsledku nesprávneho fungovania systému medzinárodnej registrácie s výnimkou prípadov, keď bolo nesprávne fungovanie spôsobené udalosťou, ktorej sa nedalo vyhnúť ani zabrániť a ktorej nebolo možné predísť pomocou osvedčených postupov v súčasnosti používaných v oblasti zriaďovania a prevádzkovania elektronického registra, vrátane postupov zameraných na zálohovanie, zabezpečenie systému a vytváranie sietí.

2.   Registrátor nie je podľa predchádzajúceho odseku zodpovedný za faktickú nepresnosť registračných informácií, ktoré registrátor dostal alebo ktoré odoslal vo forme, v akej tieto informácie dostal, ani za konanie alebo okolnosti, za ktoré registrátor, jeho funkcionári a zamestnanci nenesú zodpovednosť a ktoré vznikli pred prijatím registračných informácií do medzinárodného registra.

3.   Náhrada podľa ods. 1 sa môže znížiť, ak osoba, ktorá utrpela škodu, sama spôsobila túto škodu alebo prispela k jej vzniku.

4.   Registrátor zabezpečí poistenie alebo finančnú záruku pokrývajúce zodpovednosť uvedenú v tomto článku v rozsahu určenom dozorným orgánom a v súlade s protokolom.

KAPITOLA VIII

ÚČINKY MEDZINÁRODNEJ ZÁBEZPEKY NA TRETIE STRANY

Článok 29

Poradie konkurujúcich si zábezpek

1.   Registrovaná zábezpeka má prednosť pred akoukoľvek inou následne zaregistrovanou zábezpekou a pred neregistrovanou zábezpekou.

2.   Prednosť prvej uvedenej zábezpeky sa podľa predchádzajúceho odseku uplatňuje:

a)

aj keď prvá uvedená zábezpeka bola získaná alebo registrovaná s vedomím o existencii ďalšej zábezpeky a

b)

aj vzhľadom na protihodnotu poskytnutú držiteľom prvej uvedenej zábezpeky s týmto vedomím.

3.   Kupujúci predmetu získava zábezpeku naň:

a)

s výhradou zábezpeky registrovanej v čase nadobudnutia uvedenej zábezpeky a

b)

bez neregistrovanej zábezpeky, a to aj vtedy, ak o takejto zábezpeke vedel.

4.   Potenciálny kupujúci alebo nájomca nadobúda zábezpeku alebo právo na uvedený predmet:

a)

s výhradou zábezpeky registrovanej pred registráciou medzinárodnej zábezpeky, ktorej držiteľom je jej potenciálny predávajúci alebo prenajímateľ, a

b)

bez zábezpeky, ktorá v tom čase nebola registrovaná, a to aj vtedy, ak o takejto zábezpeke vedel.

5.   Poradie konkurujúcich si zábezpek alebo práv podľa tohto článku sa môže meniť na základe dohody medzi držiteľmi týchto zábezpek, ale postupník podriadenej zábezpeky nie je viazaný dohodou o podriadenosti uvedenej zábezpeky, pokiaľ v čase postúpenia nebola podriadenosť podľa uvedenej dohody registrovaná.

6.   Každá prednosť priznaná na základe tohto článku zábezpeke na predmet sa uplatňuje aj na jeho výťažky.

7.   Tento dohovor:

a)

nemá vplyv na práva osoby na inú položku ako je predmet, ktorú mala táto osoba v držbe pred jej inštaláciou do predmetu, ak podľa uplatniteľného práva tieto práva existujú naďalej aj po jej inštalácii, a

b)

nebráni vzniku práv na inú položku ako je predmet, ktorá už bola nainštalovaná do predmetu, ak takéto práva vzniknú na základe uplatniteľného práva.

Článok 30

Účinky platobnej neschopnosti

1.   V prípade konkurzného konania proti dlžníkovi je medzinárodná zábezpeka platná, ak pred začatím konkurzného konania bola táto zábezpeka registrovaná v súlade s týmto dohovorom.

2.   Nič v tomto článku neznižuje účinnosť medzinárodnej zábezpeky v konkurzných konaniach, ak je táto zábezpeka platná podľa uplatniteľného práva.

3.   Nič v tomto článku nemá vplyv na:

a)

právne predpisy uplatniteľné v konkurznom konaní týkajúce sa neplatnosti transakcie uskutočnenej s cieľom dosiahnuť prednosť určitých nárokov alebo podviesť veriteľa alebo

b)

procesný poriadok týkajúci sa presadzovania práv na majetok, ktorý podlieha kontrole alebo dohľadu správcu konkurznej podstaty.

KAPITOLA IX

POSTÚPENIE SÚVISIACICH PRÁV A MEDZINÁRODNÝCH ZÁBEZPEK; PRÁVO NA SUBROGÁCIU

Článok 31

Účinky postúpenia

1.   Ak sa strany nedohodnú inak, postúpením súvisiacich práv vykonaným v súlade s článkom 32 sa na nadobúdateľa prevádza aj:

a)

príslušná medzinárodná zábezpeka a

b)

všetky zábezpeky a prednostné práva postupiteľa podľa tohto dohovoru.

2.   Nič v tomto dohovore nebráni čiastočnému postúpeniu súvisiacich práv postupiteľa. V prípade takéhoto čiastočného postúpenia sa postupiteľ a postupník môžu dohodnúť na svojich príslušných právach vo vzťahu k príslušnej medzinárodnej zábezpeke postúpenej na základe predchádzajúceho odseku, avšak nie spôsobom, ktorý by mal nepriaznivé dôsledky na dlžníka bez jeho súhlasu.

3.   S výhradou ods. 4 uplatniteľné právo určí prostriedky ochrany a práva na započítanie nárokov, ktoré má k dispozícii dlžník voči postupníkovi.

4.   Dlžník sa môže kedykoľvek písomne vzdať všetkých alebo ktoréhokoľvek prostriedku ochrany a práv na započítanie nárokov uvedených v predchádzajúcom odseku, s výnimkou prostriedkov ochrany v prípade podvodného konania zo strany postupníka.

5.   V prípade postúpenia prostredníctvom zálohu prechádzajú postúpené súvisiace práva opäť na postupiteľa, ak ešte existujú v okamihu, keď záväzky zabezpečené postúpením boli splnené.

Článok 32

Formálne požiadavky na postúpenie

1.   Príslušná medzinárodná zábezpeka sa postúpením prevedie iba vtedy, ak:

a)

postúpenie je v písomnej forme;

b)

umožňuje identifikáciu súvisiacich práv na základe zmluvy, z ktorej vyplývajú, a

c)

v prípade postúpenia prostredníctvom zálohu umožňuje určiť záväzky zabezpečené postúpením v súlade s protokolom, ale bez potreby stanoviť zabezpečenú sumu alebo maximálnu zabezpečenú sumu.

2.   Postúpenie medzinárodnej zábezpeky, ktorá vznikla alebo bola poskytnutá na základe záložnej zmluvy, nie je platné, pokiaľ nie sú postúpené aj niektoré alebo všetky príslušné súvisiace práva.

3.   Tento dohovor sa nevzťahuje na postúpenie súvisiacich práv, ktoré nie je platné pre prevod príslušnej medzinárodnej zábezpeky.

Článok 33

Povinnosti dlžníka voči nadobúdateľovi

1.   Ak boli v súlade s článkami 31 a 32 súvisiace práva a príslušná medzinárodná zábezpeka prevedené, dlžník je vo vzťahu k týmto právam a k tejto zábezpeke viazaný predmetným postúpením a je povinný realizovať platbu alebo poskytnúť postupníkovi iné plnenie, a to len vtedy, ak:

a)

dlžník bol písomne informovaný postupiteľom alebo na základe poverenia postupiteľa o predmetnom postúpení a

b)

v oznámení sú určené súvisiace práva.

2.   Bez ohľadu na akýkoľvek iný dôvod, na základe ktorého dlžníka zbavuje záväzku platba alebo iné plnenie, tento účel splní platba alebo iné plnenie iba vtedy, ak sa realizuje v súlade s predchádzajúcim odsekom.

3.   Nič v tomto článku nemá vplyv na poradie konkurujúcich si postúpení.

Článok 34

Práva pri neplnení záväzkov v prípade postúpenia prostredníctvom zálohu

V prípade, ak postupiteľ neplní záväzky vyplývajúce z postúpenia súvisiacich práv a príslušnej medzinárodnej zábezpeky realizovaného prostredníctvom zálohu, uplatňujú sa články 8 a 9, články 11 až 14 vo vzťahoch medzi postupiteľom a postupníkom (ak ide o súvisiace práva, tieto ustanovenia sa uplatňujú, iba pokiaľ sú uplatniteľné na nehmotný majetok), ako keby odkazy:

a)

na zabezpečený záväzok a na záložný nárok boli odkazmi na záväzok zabezpečený prostredníctvom postúpenia súvisiacich práv a príslušnej medzinárodnej zábezpeky a záložného nároku, ktorý týmto postúpením vznikol;

b)

na stranu prijímajúcu záloh alebo na veriteľa a na stranu poskytujúcu záloh alebo na dlžníka boli odkazmi na postupníka a postupiteľa;

c)

na držiteľa medzinárodnej zábezpeky boli odkazmi na postupníka a

d)

na predmet boli odkazmi na postúpené súvisiace práva a na príslušnú medzinárodnú zábezpeku.

Článok 35

Prednosť konkurujúcich si postúpení

1.   V prípade existencie konkurujúcich si postúpení súvisiacich práv, keď aspoň jedno z postúpení sa vzťahuje na príslušnú medzinárodnú zábezpeku a je registrované, uplatňujú sa ustanovenia článku 29, ako keby odkazy na registrovanú zábezpeku boli odkazmi na postúpenie súvisiacich práv a príslušnej registrovanej medzinárodnej zábezpeky a ako keby odkazy na registrovanú alebo neregistrovanú zábezpeku boli odkazmi na registrované alebo neregistrované postúpenie.

2.   Článok 30 sa uplatňuje na postúpenie súvisiacich práv, ako keby odkazy na medzinárodnú zábezpeku boli odkazmi na postúpenie súvisiacich práv a príslušnej medzinárodnej zábezpeky.

Článok 36

Prednosť postupníka súvisiacich práv

1.   Postupník súvisiacich práv a príslušnej medzinárodnej zábezpeky, ktorých postúpenie bolo registrované, má podľa článku 35 ods. 1 prednosť pred iným postupníkom súvisiacich práv len v prípade:

a)

ak sa v zmluve, na základe ktorej súvisiace práva vznikli, uvádza, že sú zabezpečené predmetom alebo spojené s predmetom, a

b)

ak sa súvisiace práva vzťahujú na predmet.

2.   Súvisiace práva sa na účely písm. b) predchádzajúceho odseku vzťahujú na predmet len vtedy, ak pozostávajú z práv na platbu alebo na plnenie týkajúcich sa:

a)

sumy zaplatenej ako záloha a použitej na nákup predmetu;

b)

sumy zaplatenej ako záloha a použitej na nákup iného predmetu, na ktorý mal postupiteľ inú medzinárodnú zábezpeku, ak postupiteľ previedol uvedenú zábezpeku na postupníka a predmetné postúpenie bolo registrované;

c)

ceny splatnej za predmet;

d)

nájomného splatného v súvislosti s predmetom alebo

e)

iných záväzkov vyplývajúcich z transakcie uvedenej v niektorom z predchádzajúcich písmen.

3.   Vo všetkých ostatných prípadoch prednosť konkurujúcich si postúpení súvisiacich práv určuje uplatniteľné právo.

Článok 37

Účinky platobnej neschopnosti postupiteľa

Ustanovenia článku 30 sa uplatňujú na konkurzné konania proti postupiteľovi, ako keby odkazy na dlžníka boli odkazmi na postupiteľa.

Článok 38

Subrogácia

1.   S výhradou ods. 2 nič v tomto dohovore nemá vplyv na nadobudnutie súvisiacich práv a príslušnej medzinárodnej zábezpeky prostredníctvom zákonnej alebo zmluvnej subrogácie na základe uplatniteľného práva.

2.   Prednosť medzi akoukoľvek zábezpekou uvedenou v predchádzajúcom odseku a konkurujúcou zábezpekou sa môže zmeniť písomnou dohodou uzavretou medzi držiteľmi príslušných zábezpek, ale postupník podriadenej zábezpeky nie je viazaný dohodou o podriadenosti uvedenej zábezpeky, ak pri postúpení nebola podriadenosť podľa uvedenej zmluvy registrovaná.

KAPITOLA X

PRÁVA ALEBO ZÁBEZPEKY, KTORÉ SÚ PREDMETOM VYHLÁSENÍZMLUVNÝCH ŠTÁTOV

Článok 39

Práva, ktoré majú prednosť bez registrácie

1.   Zmluvný štát môže kedykoľvek formou vyhlásenia uloženého v depozitári protokolu všeobecne alebo konkrétne vyhlásiť:

a)

kategórie mimozmluvných práv alebo zábezpek (s výnimkou práv alebo zábezpek, na ktoré sa vzťahuje článok 40), ktoré majú podľa práva uvedeného štátu prednosť pred zábezpekou na predmet, ktorá je ekvivalentná prednosti držiteľa registrovanej medzinárodnej zábezpeky, a ktoré majú prednosť pred registrovanou medzinárodnou zábezpekou nezávisle od toho, či je alebo nie je táto zábezpeka spojená s konkurzným konaním, a

b)

že nič v tomto dohovore nemá vplyv na právo štátu alebo štátneho subjektu, medzivládnej organizácie alebo iného súkromného poskytovateľa verejných služieb zadržať alebo ponechať si predmet na základe právnych predpisov tohto štátu na účely zaplatenia sumy dlžnej takémuto subjektu, organizácii alebo poskytovateľovi v priamej súvislosti s uvedenými službami vo vzťahu k tomuto predmetu alebo k inému predmetu.

2.   Vo vyhlásení podľa predchádzajúceho odseku môže byť uvedené, že sa vzťahuje na kategórie, ktoré budú vytvorené po uložení uvedeného vyhlásenia.

3.   Mimozmluvné právo alebo zábezpeka má prednosť pred medzinárodnou zábezpekou len vtedy, ak predmetné mimozmluvné právo alebo zábezpeka patrí do kategórie, na ktorú sa vzťahuje vyhlásenie uložené pred registrovaním medzinárodnej zábezpeky.

4.   Bez ohľadu na predchádzajúci odsek môže zmluvný štát pri ratifikácii, prijatí alebo schválení protokolu alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiť, že právo alebo zábezpeka z kategórie, na ktorú sa vzťahuje vyhlásenie urobené podľa ods. 1 písm. a), má prednosť pred medzinárodnou zábezpekou registrovanou pred dátumom takejto ratifikácie, prijatia, schválenia alebo pristúpenia.

Článok 40

Mimozmluvné práva alebo zábezpeky podliehajúce registrácii

Zmluvný štát môže kedykoľvek vo vyhlásení uloženom u depozitára protokolu uviesť zoznam kategórií mimozmluvných práv alebo zábezpek, ktoré podliehajú registrácii podľa tohto dohovoru, vo vzťahu ku ktorejkoľvek kategórii predmetov, ako keby predmetné právo alebo zábezpeka boli medzinárodnou zábezpekou, a boli upravované v súlade s tým. Takéto vyhlásenie možno z času na čas zmeniť.

KAPITOLA XI

UPLATŇOVANIE DOHOVORU NA PREDAJE

Článok 41

Predaj a potenciálny predaj

Tento dohovor sa uplatňuje na predaj alebo na potenciálny predaj predmetu, ako je stanovené v protokole, s prípadnými zmenami, ktoré v ňom môžu byť urobené.

KAPITOLA XII

PRÁVOMOC

Článok 42

Voľba súdu

1.   S výhradou článkov 43 a 44 majú súdy zmluvných štátov, ktoré si účastníci transakcie zvolili, právomoc vo vzťahu ku ktorejkoľvek žalobe podanej na základe tohto dohovoru, a to bez ohľadu na to, či zvolený súd má alebo nemá nejakú väzbu na účastníkov alebo transakciu. Táto právomoc je výlučná, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.

2.   Každá takáto dohoda sa uzavrie písomne alebo iným spôsobom v súlade s formálnymi náležitosťami požadovanými právnym poriadkom štátu zvoleného súdu.

Článok 43

Právomoc podľa článku 13

1.   Súdy zmluvného štátu, ktoré si účastníci zvolili, a súdy zmluvného štátu, na ktorého území sa nachádza príslušný predmet, majú právomoc nariadiť predbežné opatrenie podľa článku 13 ods. 1 písm. a), b), c) a článku 13 ods. 4 vo vzťahu k tomuto predmetu.

2.   Právomoc nariadiť predbežné opatrenie podľa článku 13 ods. 1 písm. d) alebo iné predbežné opatrenie na základe článku 13 ods. 4 môžu uplatňovať:

a)

buď súdy zvolené účastníkmi alebo

b)

súdy zmluvného štátu, na ktorého území sa nachádza dlžník, ak ide o predbežné opatrenie, ktoré je na základe podmienok stanovených v rozhodnutí, ktorým sa nariadilo, vykonateľné výlučne na území uvedeného zmluvného štátu.

3.   Súd má podľa predchádzajúcich odsekov právomoc aj vtedy, keď konečné rozhodnutie o nároku uvedené v článku 13 ods. 1 bude alebo môže byť vydané súdom iného zmluvného štátu alebo rozhodcovským orgánom.

Článok 44

Právomoc vydávať rozhodnutia proti registrátorovi

1.   Súdy v mieste, kde má registrátor ústredie, majú výlučnú právomoc priznávať náhradu škody alebo vydávať rozhodnutia proti registrátorovi.

2.   Ak osoba neodpovie na žiadosť podanú podľa článku 25, a ak uvedená osoba prestala existovať alebo sa nedá nájsť, takže jej nemožno vydať rozhodnutie požadujúce, aby zariadila zrušenie registrácie, súdy uvedené v predchádzajúcom odseku majú výlučnú právomoc vydať na žiadosť dlžníka alebo možného dlžníka rozhodnutie určené registrátorovi, v ktorom sa od neho požaduje, aby registráciu zrušil.

3.   Ak osoba nevyhovie rozhodnutiu súdu, ktorý má právomoc podľa tohto dohovoru, alebo, v prípade vnútroštátnej zábezpeky, rozhodnutiu príslušného súdu , v ktorom sa požaduje, aby uvedená osoba zariadila zmenu, doplnenie alebo zrušenie registrácie, súdy uvedené v ods. 1 môžu nariadiť registrátorovi, aby podnikol kroky na vykonanie uvedeného rozhodnutia.

4.   Ak predchádzajúce odseky nestanovujú inak, žiadny súd nemôže vydať rozhodnutia alebo vyniesť rozsudky či uznesenia proti registrátorovi alebo rozsudky či uznesenia, ktoré ho zaväzujú.

Článok 45

Právomoc v konkurzných konaniach

Ustanovenia tejto kapitoly nie sú uplatniteľné na konkurzné konania.

KAPITOLA XIII

VZŤAHY K INÝM DOHOVOROM

Článok 45a

Vzťah k Dohovoru Organizácie Spojených národov o postúpení pohľadávok v medzinárodnom obchode

Tento dohovor má prednosť pred Dohovorom Organizácie Spojených národov o postúpení pohľadávok v medzinárodnom obchode, ktorý bol otvorený na podpis v New Yorku 12. decembra 2001, a to v časti o postúpení pohľadávok, ktoré predstavujú súvisiace práva týkajúce sa medzinárodných zábezpek na letecké predmety, železničné koľajové vozidlá a vesmírne zariadenia.

Článok 46

Vzťah k Dohovoru UNIDROIT o medzinárodnom finančnom lízingu

Protokol môže určiť vzťah medzi týmto dohovorom a Dohovorom UNIDROIT o medzinárodnom finančnom lízingu podpísanom v Ottawe 28. mája 1988.

KAPITOLA XIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 47

Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie

1.   Tento dohovor je otvorený na podpis v Kapskom meste 16. novembra 2001 pre štáty, ktoré sa zúčastnili na Diplomatickej konferencii o prijatí dohovoru o mobilnom zariadení a protokolu o letectve, ktorá sa konala v Kapskom meste v dňoch 29. októbra až 16. novembra 2001. Počnúc 16. novembrom 2001 je dohovor otvorený na podpis pre všetky štáty v ústredí Medzinárodného inštitútu pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT) v Ríme až do dňa, keď v súlade s článkom 49 nadobudne platnosť.

2.   Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu štátmi, ktoré ho podpísali.

3.   Ktorýkoľvek štát, ktorý tento dohovor nepodpíše, môže k nemu kedykoľvek pristúpiť.

4.   Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie sa uskutoční uložením príslušnej oficiálnej listiny u depozitára.

Článok 48

Organizácie regionálnej hospodárskej integrácie

1.   Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, ktorú tvoria suverénne štáty a ktorá má právomoc nad určitými záležitosťami upravovanými týmto dohovorom, takisto môže podpísať, prijať alebo schváliť tento dohovor alebo k nemu pristúpiť. Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie má v takom prípade práva a povinnosti zmluvného štátu v rozsahu svojej právomoci, ktorú uvedená organizácia má nad záležitosťami upravovanými týmto dohovorom. Keď má v súvislosti s týmto dohovorom počet zmluvných štátov rozhodujúci význam, organizácia regionálnej hospodárskej integrácie sa nepovažuje za ďalší zmluvný štát popri jej členských štátoch, ktoré sú zároveň zmluvnými štátmi dohovoru.

2.   Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie vydá pri podpise, prijatí, schválení alebo pristúpení vyhlásenie, ktoré sa uloží u depozitára a v ktorom sa špecifikujú záležitosti upravované týmto dohovorom, vo vzťahu ku ktorým na ňu preniesli jej členské štáty právomoc. Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie bezodkladne oznámi depozitárovi všetky zmeny v rozdelení právomoci, vrátane novo prenesených právomocí špecifikovaných vo vyhlásení vydanom podľa tohto odseku.

3.   Ak si to vyžadujú súvislosti, akýkoľvek odkaz na „zmluvný štát“ alebo na „zmluvné štáty“, prípadne na „štát, ktorý je zmluvnou stranou“ alebo na „štáty, ktoré sú zmluvnými stranami“ tohto dohovoru, sa rovnako uplatňuje na organizáciu regionálnej hospodárskej integrácie.

Článok 49

Nadobudnutie platnosti

1.   Tento dohovor nadobúda platnosť v prvý deň mesiaca po uplynutí troch mesiacov od dátumu uloženia tretej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, ale len vo vzťahu ku kategóriám predmetov, na ktoré sa vzťahuje protokol:

a)

od okamžiku nadobudnutia platnosti uvedeného protokolu;

b)

s výhradou podmienok uvedeného protokolu a

c)

medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru a uvedeného protokolu.

2.   Pre ostatné štáty tento dohovor nadobúda platnosť v prvý deň mesiaca po uplynutí troch mesiacov od dátumu uloženia ich listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, ale len vo vzťahu ku kategóriám predmetov, na ktoré sa vzťahuje protokol, a s výhradou, vo vzťahu k uvedenému protokolu, požiadaviek stanovených v písm. a), b) a c) predchádzajúceho odseku.

Článok 50

Vnútorné transakcie

1.   Zmluvný štát môže pri ratifikácii, prijatí alebo schválení protokolu alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiť, že tento dohovor sa neuplatňuje na transakcie so všetkými alebo niektorými druhmi predmetov, ktoré sú vnútornými transakciami uvedeného štátu.

2.   Bez ohľadu na predchádzajúci odsek sa na vnútorné transakcie uplatňujú ustanovenia článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 1, článku 16, kapitoly V, článku 29 a všetky ustanovenia tohto dohovoru týkajúce sa registrovaných zábezpek.

3.   Ak bolo v medzinárodnom registri zaregistrované oznámenie o vnútroštátnej zábezpeke, na prednosť držiteľa tejto zábezpeky podľa článku 29 nemá vplyv skutočnosť, že takáto zábezpeka bola prevedená na inú osobu postúpením alebo subrogáciou podľa uplatniteľného práva.

Článok 51

Budúce protokoly

1.   Depozitár môže v spolupráci s príslušnými nevládnymi organizáciami, ktoré považuje za vhodné na tento účel, vytvárať pracovné skupiny s cieľom posúdiť možnosti rozšírenia uplatňovania tohto dohovoru prostredníctvom jedného alebo viacerých protokolov na predmety akejkoľvek kategórie vysokohodnotného mobilného zariadenia, s výnimkou kategórie uvedenej v článku 2 ods. 3, ktorých každý prvok má byť jednoznačne identifikovateľný, ako aj na súvisiace práva týkajúce sa týchto predmetov.

2.   Depozitár oznámi znenie každého predbežného návrhu protokolu týkajúceho sa kategórie predmetov, ktorý vypracovala takáto pracovná skupina, všetkým štátom, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, všetkým členským štátom depozitára, členským štátom Organizácie Spojených národov, ktoré nie sú členmi depozitára, a príslušným medzivládnym organizáciám, a vyzve tieto štáty a organizácie, aby sa podieľali na medzivládnych rokovaniach o dokončení navrhovaného protokolu na základe takéhoto predbežného návrhu protokolu.

3.   Depozitár ďalej oznámi znenie každého predbežného návrhu protokolu vypracovaného takouto pracovnou skupinou všetkým príslušným nevládnym organizáciám, ktoré považuje za vhodné na tento účel. Tieto nevládne organizácie budú okamžite vyzvané, aby depozitárovi predložili pripomienky k zneniu predbežného návrhu protokolu a aby sa ako pozorovatelia zúčastnili na príprave návrhu protokolu.

4.   Ak príslušné orgány depozitára rozhodnú o tom, že návrh protokolu je pripravený na prijatie, depozitár zvolá diplomatickú konferenciu na účel jeho prijatia.

5.   Keď sa takýto protokol prijme, tento dohovor sa s výhradou odseku 6 uplatní na kategóriu predmetov, na ktorú sa vzťahuje.

6.   Článok 45a tohto dohovoru sa na takýto protokol uplatňuje len vtedy, ak je to osobitne stanovené v uvedenom protokole.

Článok 52

Územné celky

1.   Ak má zmluvný štát územné celky, na ktorých sa uplatňujú rozličné právne poriadky v súvislosti so záležitosťami, ktorými sa zaoberá tento dohovor, môže pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení vyhlásiť, že pôsobnosť tohto dohovoru sa vzťahuje na všetky jeho územné celky alebo len na jeden či niekoľko územných celkov, a môže potom kedykoľvek zmeniť toto svoje vyhlásenie predložením iného vyhlásenia.

2.   V každom takomto vyhlásení sa výslovne uvedú územné celky, na ktoré sa tento dohovor vzťahuje.

3.   Ak zmluvný štát neurobil žiadne vyhlásenie podľa ods. 1, tento dohovor sa uplatňuje na všetky územné celky tohto štátu.

4.   Keď zmluvný štát rozširuje pôsobnosť tohto dohovoru na jeden alebo niekoľko svojich územných celkov, môže urobiť vyhlásenia povolené podľa tohto dohovoru vo vzťahu ku každému takémuto územnému celku, pričom vyhlásenia urobené vo vzťahu k jednému územnému celku sa môžu líšiť od vyhlásení urobených vo vzťahu k inému územnému celku.

5.   Ak sa prostredníctvom vyhlásenia podľa ods. 1 pôsobnosť tohto dohovoru rozšíri na jeden alebo viac územných celkov zmluvného štátu:

a)

potom platí, že dlžník sa nachádza v zmluvnom štáte len vtedy, ak je zapísaný v obchodnom registri alebo bol založený podľa právnych predpisov platných na územnom celku, na ktorý sa tento dohovor vzťahuje, alebo ak má sídlo zapísané v obchodnom registri alebo štatutárne sídlo, správne ústredie, miesto podnikania alebo miesto obvyklého bydliska na územnom celku, na ktorý sa tento dohovor vzťahuje;

b)

každý odkaz na umiestnenie predmetu v zmluvnom štáte je odkazom na miesto predmetu na územnom celku, na ktorý sa tento dohovor vzťahuje, a

c)

každý odkaz na správne orgány v uvedenom zmluvnom štáte sa považuje za odkaz na správne orgány s právomocou na územnom celku, na ktorý sa tento dohovor vzťahuje.

Článok 53

Určenie súdov

Zmluvný štát môže pri ratifikácii, prijatí alebo schválení protokolu alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiť, ktorý „súd“ je príslušný alebo ktoré „súdy“ sú príslušné na účely článku 1 a kapitoly XII tohto dohovoru.

Článok 54

Vyhlásenia týkajúce sa opravných prostriedkov

1.   Zmluvný štát môže pri ratifikácii, prijatí alebo schválení protokolu alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiť, že v období, keď sa založený predmet nachádza na jeho území alebo je kontrolovaný z jeho územia, strana prijímajúca záloh tento predmet na uvedenom území neprenajme.

2.   Zmluvný štát môže pri ratifikácii, prijatí alebo schválení protokolu alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiť, či sa ktorýkoľvek opravný prostriedok, ktorý má veriteľ k dispozícii podľa ktoréhokoľvek ustanovenia tohto dohovoru a ktorý v ňom nie je výslovne uvedený ako opravný prostriedok vyžadujúci súdne podanie, môže alebo nemôže uplatňovať len s povolením súdu.

Článok 55

Vyhlásenia týkajúce sa predbežných opatrení do vydania konečného rozhodnutia

Zmluvný štát môže pri ratifikácii, prijatí alebo schválení protokolu alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiť, že nebude, a to úplne alebo čiastočne, uplatňovať ustanovenia článku 13 alebo článku 43 alebo obidvoch týchto článkov. Vo vyhlásení sa stanovuje, za akých podmienok sa príslušný článok bude uplatňovať, a ak sa bude uplatňovať čiastočne alebo iným spôsobom, aké iné formy predbežných opatrení sa budú uplatňovať.

Článok 56

Výhrady a vyhlásenia

1.   Voči tomuto dohovoru sa nemôžu vzniesť žiadne výhrady, ale môžu sa urobiť vyhlásenia povolené článkami 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 a 60 v súlade s týmito ustanoveniami.

2.   Každé vyhlásenie alebo následné vyhlásenie alebo každé odvolanie vyhlásenia urobeného podľa tohto dohovoru sa písomnou formou oznámi depozitárovi.

Článok 57

Následné vyhlásenia

1.   Štát, ktorý je zmluvnou stranou, môže kedykoľvek po dátume, kedy tento dohovor nadobudol preň platnosť, urobiť následné vyhlásenie s výnimkou vyhlásenia povoleného podľa článku 60, a to oznámením tejto skutočnosti depozitárovi.

2.   Každé takéto následné vyhlásenie nadobúda platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu prijatia oznámenia depozitárom. Ak je v predmetnom oznámení stanovená dlhšia lehota pre nadobudnutie platnosti tohto vyhlásenia, nadobudne platnosť po uplynutí tejto dlhšej lehoty od dátumu prijatia oznámenia depozitárom.

3.   Bez ohľadu na predchádzajúci odsek sa tento dohovor vo vzťahu ku všetkým právam a zábezpekám, ktoré vznikli pred dátumom nadobudnutia platnosti následného vyhlásenia, naďalej uplatňuje tak, ako keby nebolo urobené žiadne následné vyhlásenie.

Článok 58

Odvolanie vyhlásení

1.   Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru a ktorý urobil podľa tohto dohovoru iné vyhlásenie, ako je vyhlásenie povolené podľa článku 60, môže toto vyhlásenie kedykoľvek odvolať prostredníctvom oznámenia zaslaného depozitárovi. Takéto odvolanie nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu prijatia oznámenia depozitárom.

2.   Bez ohľadu na predchádzajúci odsek sa tento dohovor vo vzťahu ku všetkým právam a zábezpekám, ktoré vznikli pred dátumom nadobudnutia platnosti odvolania, naďalej uplatňuje tak, ako keby vyhlásenie nebolo odvolané.

Článok 59

Vypovedanie dohovoru

1.   Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, môže vypovedať tento dohovor prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného depozitárovi.

2.   Akékoľvek takéto vypovedanie nadobúda platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanástich mesiacov od dátumu, keď depozitár prijal oznámenie.

3.   Bez ohľadu na predchádzajúci odsek sa tento dohovor vo vzťahu ku všetkým právam a zábezpekám, ktoré vznikli pred dátumom nadobudnutia platnosti vypovedania, naďalej uplatňuje tak, ako keby nebol vypovedaný.

Článok 60

Prechodné ustanovenia

1.   Ak zmluvný štát nevyhlásil v ktoromkoľvek období niečo iné, tento dohovor sa neuplatňuje na už existujúce právo alebo zábezpeku, ktoré si zachovávajú prednosť, ktorú mali podľa uplatniteľného práva pred dátumom nadobudnutia platnosti tohto dohovoru.

2.   Na účely článku 1 písm. v) a na účely určenia prednosti podľa tohto dohovoru:

a)

„dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru“ znamená vo vzťahu k dlžníkovi dátum, keď tento dohovor nadobudne platnosť, alebo dátum, keď sa štát, v ktorom sa nachádza dlžník, stane zmluvným štátom, v závislosti od toho, čo nastane neskôr, a

b)

dlžník sa nachádza v štáte, v ktorom má správne ústredie, alebo ak nemá správne stredisko, tam, kde má miesto podnikania, alebo ak má viac miest podnikania, tam, kde má hlavné miesto podnikania, alebo ak nemá žiadne miesto podnikania, tam, kde má obvyklé miesto bydliska.

3.   Zmluvný štát môže vo svojom vyhlásení podľa ods. 1 stanoviť dátum, ktorý nenastane skôr ako tri roky po dátume nadobudnutia platnosti uvedeného vyhlásenia, kedy sa dohovor a protokol stanú uplatniteľnými, na účely určenia priority vrátane ochrany akejkoľvek už existujúcej priority, na už existujúce práva alebo zábezpeky vyplývajúce z dohody uzavretej v období, keď sa dlžník nachádzal v štáte uvedenom v písmene b) predchádzajúceho odseku, avšak len v rozsahu a spôsobom stanoveným v jeho vyhlásení.

Článok 61

Hodnotiace konferencie, zmeny a doplnenia a súvisiace záležitosti

1.   Depozitár vypracuje pre štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, raz do roka alebo vtedy, keď si to vyžiadajú okolnosti, správu o spôsobe fungovania medzinárodného režimu stanoveného v tomto dohovore v praxi. Počas prípravy týchto správ depozitár zohľadní správy dozorného orgánu o činnosti medzinárodného registračného systému.

2.   Na žiadosť minimálne dvadsiatich piatich percent štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, depozitár po konzultácii s dozorným orgánom z času na čas zvolá hodnotiacu konferenciu na účel posúdenia:

a)

praktického plnenia tohto dohovoru a miery jeho účinnosti pri podporovaní financovania prostredníctvom aktív a prenájmu predmetov, na ktoré sa vzťahujú jeho podmienky;

b)

súdneho výkladu a uplatňovania podmienok tohto dohovoru a registračného poriadku;

c)

fungovania medzinárodného registračného systému, činnosti registrátora a dohľadu zo strany dozorného orgánu, s prihliadnutím na správy dozorného orgánu a

d)

vhodnosti akýchkoľvek zmien tohto dohovoru alebo úprav týkajúcich sa medzinárodného registra.

3.   S výhradou ods. 4 každú zmenu a doplnenie tohto dohovoru schvaľuje minimálne dvojtretinová väčšina štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru a účastníkmi konferencie uvedenej v predchádzajúcom odseku, a tieto zmeny a doplnenia potom nadobudnú platnosť pre štáty, ktoré ich ratifikovali, prijali alebo schválili, keď ich ratifikujú, prijmú alebo schvália tri štáty v súlade s ustanoveniami článku 49 týkajúcimi sa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru.

4.   Ak sa má navrhovaná zmena alebo doplnenie tohto dohovoru uplatňovať na viac ako jednu kategóriu zariadení, takisto to schvaľuje najmenej dvojtretinová väčšina štátov, ktoré sú zmluvnými stranami každého protokolu a účastníkmi konferencie uvedenej v ods. 2.

Článok 62

Depozitár a jeho funkcie

1.   Listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení sú uložené v Medzinárodnom inštitúte pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT), ktorý sa týmto ustanovuje za depozitára.

2.   Depozitár:

a)

informuje všetky zmluvné štáty o:

i)

každom novom podpise alebo uložení listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, spolu s príslušným dátumom;

ii)

dátume nadobudnutia platnosti tohto dohovoru;

iii)

každom vyhlásení urobenom v súlade s týmto dohovorom, spolu s príslušným dátumom;

iv)

odvolaní alebo zmene a doplnení každého vyhlásenia, spolu s príslušným dátumom a

v)

oznámení o každom vypovedaní tohto dohovoru, spolu s príslušným dátumom a s dátumom nadobudnutia platnosti vypovedania;

b)

posiela overené kópie tohto dohovoru všetkým zmluvným štátom;

c)

poskytne dozornému orgánu a registrátorovi exemplár každej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, spolu s dátumom jej uloženia, exemplár každého vyhlásenia alebo odvolaného či zmeneného vyhlásenia a exemplár každého oznámenia o vypovedaní, spolu s dátumom oznámenia, aby boli uvedené informácie ľahko a plne dostupné, a

d)

vykonáva všetky ostatné obvyklé funkcie depozitárov.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní riadne splnomocnení zástupcovia podpísali tento dohovor.

V Kapskom meste šestnásteho novembra dvetisícjeden, v jednom origináli v angličtine, arabčine, čínštine, francúzštine, ruštine a španielčine, pričom všetky tieto znenia sú rovnako autentické, a táto autentickosť sa potvrdí, keď spoločný sekretariát konferencie podliehajúci právomoci predsedu konferencie overí do deväťdesiatich dní od tu uvedeného dátumu vzájomnú zhodu týchto znení.


PROTOKOL

k dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia týkajúci sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia

ŠTÁTY, KTORÉ SÚ ZMLUVNÝMI STRANAMI TOHTO PROTOKOLU,

POVAŽUJÚC za nevyhnutné implementovať Dohovor o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia (ďalej len „dohovor“) vo vzťahu k leteckým zariadeniam, vzhľadom na ciele stanovené v preambule dohovoru,

UVEDOMUJÚC SI potrebu prispôsobiť dohovor konkrétnym požiadavkám financovania leteckých zariadení a rozšíriť oblasť pôsobnosti dohovoru tak, aby zahŕňala aj zmluvy o predaji leteckých zariadení,

UVEDOMUJÚC SI zásady a ciele Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944,

SA DOHODLI na týchto ustanoveniach týkajúcich sa leteckých zariadení:

KAPITOLA I

OBLASŤ PÔSOBNOSTI A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok I

Vymedzenie pojmov

1.   V tomto protokole, pokiaľ si to súvislosti nevyžadujú inak, sa pojmy používajú s významom vymedzeným v dohovore.

2.   V tomto protokole sa používajú tieto pojmy s týmto významom:

a)

„lietadlo“ znamená lietadlo, ako bolo vymedzené na účely chicagského dohovoru; je ním buď drak lietadla s nainštalovaným leteckým motorom, alebo helikoptéra;

b)

„letecké motory“ znamenajú letecké motory (s výnimkou motorov používaných vo vojenských, colných alebo policajných službách) poháňané prúdovým, turbínovým alebo piestovým pohonom, pričom:

i)

v prípade leteckých motorov s prúdovým pohonom majú výkon aspoň 1 750 lb alebo ekvivalentný výkon a

ii)

v prípade leteckých motorov s turbínovým alebo piestovým pohonom majú vzletový menovitý výkon na hriadeli aspoň 550 HP alebo ekvivalentný výkon, spolu so všetkými modulmi a iným inštalovaným, zabudovaným alebo pripojeným príslušenstvom, súčasťami a zariadeniami a so všetkými príslušnými údajmi, príručkami a záznamami;

c)

„letecké predmety“ znamenajú draky lietadiel, letecké motory a helikoptéry;

d)

„register lietadiel“ znamená register vedený štátom alebo Registračným orgánom spoločnej značky na účely chicagského dohovoru;

e)

„draky lietadiel“ znamenajú draky lietadiel (s výnimkou drakov lietadiel používaných vo vojenských, colných a policajných službách), ktorým po inštalovaní vhodných leteckých motorov vydá príslušný letecký úrad typové osvedčenie pre prepravu:

i)

aspoň ôsmich (8) osôb vrátane posádky alebo

ii)

tovaru s hmotnosťou viac ako 2 750 kg, spolu so všetkým inštalovaným, zabudovaným alebo pripojeným príslušenstvom, súčasťami a zariadením (s výnimkou leteckých motorov) a so všetkými príslušnými údajmi, príručkami a záznamami;

f)

„oprávnená strana“ znamená stranu uvedenú v článku XIII ods. 3;

g)

„chicagský dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944, v znení zmien a doplnení, a jeho prílohy;

h)

„Registračný orgán spoločnej značky“ znamená orgán, ktorý vedie register lietadiel v súlade s článkom 77 chicagského dohovoru implementovaného uznesením o štátnej príslušnosti a registrácii lietadiel prevádzkovaných medzinárodnými prevádzkovateľmi, ktoré prijala 14. decembra 1967 rada Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo;

i)

„výmaz lietadla z registra lietadiel“ znamená výmaz alebo odstránenie registrácie lietadla z registra lietadiel v súlade s chicagským dohovorom;

j)

„záručná zmluva“ znamená zmluvu uzavretú osobou v postavení ručiteľa;

k)

„ručiteľ“ znamená osobu, ktorá na účely zaručenia splnenia všetkých záväzkov v prospech veriteľa zabezpečených záložnou zmluvou alebo inou zmluvou poskytne alebo vystaví ručenie alebo záruku vyplatiteľnú na požiadanie alebo záložný akreditív alebo akúkoľvek inú formu poistenia úveru;

l)

„helikoptéry“ znamenajú letecké stroje ťažšie ako vzduch (s výnimkou leteckých strojov používaných vo vojenských, colných a policajných službách) udržiavané v lete predovšetkým pôsobením vzduchu na jeden alebo viac poháňaných rotorov umiestnených na v podstate vertikálnych osiach, ktorým vydal príslušný letecký úrad typové osvedčenie pre prepravu:

i)

aspoň piatich (5) osôb vrátane posádky alebo

ii)

tovaru s hmotnosťou viac ako 450 kg, spolu so všetkým nainštalovaným, zabudovaným alebo pripojeným príslušenstvom, súčasťami a zariadením (okrem rotorov) a so všetkými príslušnými údajmi, príručkami a záznamami;

m)

„udalosť súvisiaca s platobnou neschopnosťou“ znamená:

i)

začatie konkurzného konania alebo

ii)

vyhlásenie zámeru zastaviť platby alebo skutočné zastavenie platieb dlžníka, ak uplatňovaniu práva veriteľa začať konkurzné konanie proti dlžníkovi alebo uplatniť opravné prostriedky podľa dohovoru bránia alebo ho vylučujú právne predpisy alebo opatrenia štátu;

n)

„primárna právomoc v prípade platobnej neschopnosti“ znamená zmluvný štát, v ktorom sa nachádza ťažisko hlavných dlžníkových zábezpek a ktorý sa na tento účel považuje za miesto štatutárneho sídla dlžníka, alebo ak také sídlo neexistuje, miesto, kde je dlžník zapísaný v obchodnom registri alebo kde je založený, ak nie je dokázané niečo iné;

o)

„registračný orgán“ znamená vnútroštátny orgán alebo registračný orgán spoločnej značky, ktorý v súlade s chicagským dohovorom vedie register lietadiel v zmluvnom štáte a je zodpovedný za registráciu lietadla v registri lietadiel a za výmaz lietadla z registra lietadiel, a

p)

„štát registra“ znamená vo vzťahu k lietadlám štát, v ktorého národnom registri je lietadlo registrované, alebo štát, v ktorom sa nachádza sídlo registračného orgánu spoločnej značky, ktorý vedie register lietadiel.

Článok II

Uplatňovanie dohovoru na letecké predmety

1.   Dohovor sa uplatňuje na letecké predmety podľa podmienok uvedených v tomto protokole.

2.   Dohovor a tento protokol sa spoločne nazývajú Dohovor o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia uplatňovaný na letecké predmety.

Článok III

Uplatňovanie dohovoru na predaj

Tieto ustanovenia dohovoru sa uplatňujú tak, ako keby odkazy na dohodu, ktorou sa vytvorila alebo poskytla medzinárodná zábezpeka, boli odkazmi na zmluvu o predaji, a ako keby odkazy na medzinárodnú zábezpeku, potenciálnu medzinárodnú zábezpeku, dlžníka a veriteľa boli odkazmi na predaj, potenciálny predaj, predávajúceho, resp. kupujúceho:

článok 3 a článok 4,

článok 16 ods. 1 písm. a),

článok 19 ods. 4,

článok 20 ods. 1 (vo vzťahu k registrácii zmluvy o predaji alebo o potenciálnom predaji),

článok 25 ods. 2 (vo vzťahu k potenciálnemu predaju) a

článok 30.

Na zmluvy o predaji a potenciálnom predaji sa okrem toho uplatňujú všeobecné ustanovenia článku 1, článku 5, kapitol IV až VII, článku 29 (s výnimkou článku 29 ods. 3, ktorý je nahradený článkom XIV ods. 1 a 2), kapitoly X, kapitoly XII (s výnimkou článku 43), kapitoly XIII a kapitoly XIV (s výnimkou článku 60).

Článok IV

Oblasť pôsobnosti

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 1 dohovoru, sa dohovor uplatňuje aj na helikoptéru alebo na drak lietadla registrované v registri lietadiel zmluvného štátu, ktorý je štátom registra, a ak sa táto registrácia uskutočnila podľa dohody o registrácii lietadla, považuje sa za vykonanú v okamihu uzatvorenia dohody.

2.   Na účely definície pojmu „vnútorná transakcia“ v článku 1 dohovoru:

a)

drak lietadla sa nachádza v štáte registra lietadla, ktorého je súčasťou;

b)

letecký motor sa nachádza v štáte registra lietadla, v ktorom je inštalovaný, alebo, ak nie je inštalovaný v lietadle, v štáte, v ktorom sa fyzicky nachádza, a

c)

helikoptéra sa nachádza v štáte registra v čase konzultácií o dohode, ktorou sa vytvára alebo poskytuje zábezpeka.

3.   Strany môžu na základe písomnej dohody vylúčiť uplatňovanie článku XI a vo svojich vzájomných vzťahoch sa môžu odchýliť od ktorýchkoľvek ustanovení tohto protokolu s výnimkou článku IX ods. 2 až 4, a môžu zmeniť účinok týchto ustanovení.

Článok V

Formality, účinky a registrácia zmlúv o predaji

1.   Na účely tohto protokolu zmluvou o predaji je zmluva, ktorá:

a)

je vypracovaná v písomnej forme;

b)

týka sa leteckých predmetov, s ktorým má predávajúci právo disponovať, a

c)

umožňuje identifikáciu leteckého predmetu v súlade s týmto protokolom.

2.   Zmluvou o predaji sa v súlade s jej podmienkami prevádza zábezpeka na letecký predmet z predávajúceho na kupujúceho.

3.   Registrácia zmluvy o predaji má platnosť na dobu neurčitú. Registrácia potenciálneho predaja zostáva platnou dovtedy, kým nie je zrušená, alebo do uplynutia v nej prípadne stanoveného obdobia.

Článok VI

Zastupiteľské oprávnenia

Osoba môže uzavrieť dohodu alebo predaj a zaregistrovať medzinárodnú zábezpeku na letecký predmet alebo predaj tohto predmetu prostredníctvom zastúpenia, poručníctva alebo iného zastupiteľského oprávnenia. Uvedená osoba je v takom prípade oprávnená uplatňovať práva a zábezpeky na základe dohovoru.

Článok VII

Opis leteckých predmetov

Na identifikáciu predmetu na účely článku 7 písm. c) dohovoru a článku V ods. 1 písm. c) tohto protokolu je potrebný a dostatočný opis leteckého predmetu, ktorý obsahuje sériové číslo výrobcu, názov výrobcu a označenie modelu.

Článok VIII

Voľba práva

1.   Tento článok sa uplatňuje len vtedy, ak zmluvný štát urobil vyhlásenie podľa článku XXX ods. 1.

2.   Zmluvné strany dohody alebo zmluvy o predaji alebo príslušnej záručnej zmluvy alebo dohody o podriadenosti nárokov sa môžu dohodnúť na práve, ktorým sa budú úplne alebo čiastočne riadiť ich zmluvné práva a povinnosti.

3.   Pokiaľ nie je dohodnuté iné, odkaz v predchádzajúcom odseku na právo zvolené zmluvnými stranami je odkazom na vnútroštátne právo určeného štátu alebo, ak uvedený štát pozostáva z niekoľkých územných celkov, na vnútroštátne právo určeného územného celku.

KAPITOLA II

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY V PRÍPADE NEPLNENIA ZÁVÄZKOV, PRIORITY A POSTÚPENIA

Článok IX

Zmena ustanovení o opravných prostriedkoch v prípade neplnenia záväzkov

1.   Okrem opravných prostriedkov uvedených v kapitole III dohovoru môže veriteľ do tej miery, v akej s tým dlžník kedykoľvek súhlasil, a za okolností špecifikovaných v uvedenej kapitole:

a)

zariadiť výmaz lietadla z registra lietadiel a

b)

zariadiť vývoz a fyzickú prepravu leteckého predmetu z územia, na ktorom sa nachádza.

2.   Veriteľ neuplatní opravné prostriedky špecifikované v predchádzajúcom odseku bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa ktorejkoľvek registrovanej zábezpeky, ktorá má prednosť pred zábezpekou veriteľa.

3.   Článok 8 ods. 3 sa na letecké predmety neuplatňuje. Každý opravný prostriedok stanovený dohovorom vo vzťahu k leteckému predmetu sa uplatní komerčne opodstatneným spôsobom. Opravný prostriedok sa považuje za uplatnený obchodne primeraným spôsobom vtedy, ak sa uplatňuje v súlade s ustanoveniami dohody s výnimkou prípadov, keď sú tieto ustanovenia zjavne neopodstatnené.

4.   Ak strana prijímajúca záloh zašle zainteresovaným stranám písomné oznámenie o potenciálnom predaji alebo prenájme desať alebo viac pracovných dní vopred, považuje sa to za splnenie požiadavky zaslania „oznámenia dostatočne vopred“ stanovenej v článku 8 ods. 4 dohovoru. Uvedené skutočnosti nebránia strane prijímajúcej záloh a strane poskytujúcej záloh ani ručiteľovi v tom, aby sa dohodli na dlhšej lehote zaslania uvedeného oznámenia.

5.   Registračný orgán v zmluvnom štáte vyhovie, s výhradou ktorýchkoľvek uplatniteľných bezpečnostných zákonov a právnych predpisov, žiadosti o výmaz lietadla z registra lietadiel a žiadosti o vývoz, ak:

a)

žiadosť riadne predložila oprávnená strana v súlade so zaevidovaným neodvolateľným povolením na výmaz lietadla z registra lietadiel a povolením na vývoz a ak

b)

oprávnená strana registračnému orgánu potvrdí, ak o to tento orgán požiada, že všetky nároky z registrovaných zábezpek, ktoré majú prednosť pred zábezpekami veriteľa, v ktorého prospech bolo predmetné oprávnenie vydané, boli uspokojené, alebo že držitelia týchto zábezpek súhlasili s výmazom lietadla z registra lietadiel a s vývozom.

6.   Strana prijímajúca záloh, ktorá navrhuje uskutočniť výmaz lietadla z registra lietadiel a vývoz lietadla podľa ods. 1 iným spôsobom ako na základe súdneho nariadenia, poskytne dostatočne vopred oznámenie v písomnej forme o navrhovanom výmaze lietadla z registra lietadiel a o vývoze lietadla:

a)

zainteresovaným stranám uvedeným v článku 1 písm. m) bod i) a ii) dohovoru a

b)

zainteresovaným stranám uvedeným v článku 1 písm. m) bod iii) dohovoru, ktoré predložili strane prijímajúcej záloh oznámenie o svojich právach dostatočne vopred pred výmazom lietadla z registra lietadiel a vývozom lietadla.

Článok X

Zmena ustanovení o predbežných opatreniach do vydania konečného rozhodnutia

1.   Tento článok sa uplatňuje len vtedy, keď zmluvný štát urobil vyhlásenie podľa článku XXX ods. 2 a v rozsahu stanovenom v tomto vyhlásení.

2.   Na účely článku 13 ods. 1 dohovoru, pojem „rýchlo“ v súvislosti so získaním predbežného opatrenia znamená v rámci takého počtu pracovných dní odo dňa podania žiadosti o predbežné opatrenie, aký je uvedený vo vyhlásení zmluvného štátu, v ktorom je žiadosť podaná.

3.   Článok 13 ods. 1 dohovoru sa uplatňuje s pridaním tohto textu hneď za písm. d):

„e)

ak sa dlžník a veriteľ kedykoľvek na tom konkrétne dohodnú, o predaji a použití výťažkov z toho plynúcich“, a článok 43 ods. 2 sa uplatňuje s vložením slov „a e)“ za slová „ článok 13 ods. 1 písm. d)“.

4.   Vlastníctvo alebo akákoľvek iná zábezpeka dlžníka prechádzajúce pri predaji podľa predchádzajúceho odseku sú oslobodené od akejkoľvek inej zábezpeky, pred ktorou má medzinárodná zábezpeka veriteľa prednosť podľa ustanovení článku 29 dohovoru.

5.   Veriteľ a dlžník alebo ktorákoľvek iná zainteresovaná strana sa môžu písomne dohodnúť na vylúčení uplatňovania článku 13 ods. 2 dohovoru.

6.   Pokiaľ ide o opravné prostriedky v článku IX ods. 1:

a)

registračný orgán alebo prípadne iné správne orgány v zmluvnom štáte ich poskytnú najneskôr päť pracovných dní po tom, keď veriteľ oznámi týmto orgánom vydanie predbežného opatrenia stanoveného v článku IX ods. 1, alebo v prípade, keď predbežné opatrenie vydá zahraničný súd, keď bolo uznané súdom uvedeného zmluvného štátu, a že veriteľ je v súlade s dohovorom oprávnený získať tieto opravné prostriedky, a

b)

príslušné orgány bez prieťahov spolupracujú s veriteľom a poskytujú mu pomoc pri uplatňovaní takýchto opravných prostriedkov v súlade s uplatniteľnými zákonmi a inými právnymi predpismi v oblasti leteckej bezpečnosti.

7.   Odseky 2 a 6 nemajú vplyv na žiadne uplatniteľné zákony a iné právne predpisy v oblasti leteckej bezpečnosti.

Článok XI

Opravné prostriedky v prípade platobnej neschopnosti

1.   Tento článok sa uplatňuje len vtedy, ak zmluvný štát, ktorý má primárnu súdnu právomoc v prípadoch platobnej neschopnosti, urobil vyhlásenie v súlade s článkom XXX ods. 3.

2.   Ak dôjde k udalosti súvisiacej s platobnou neschopnosťou, správca konkurznej podstaty alebo prípadne dlžník odovzdá, s výhradou ods. 7, držbu leteckého predmetu veriteľovi najneskôr do toho z uvedených termínov, ktorý nastane skôr:

a)

koniec čakacej doby a

b)

dátum, keď by bol veriteľ oprávnený ujať sa držby leteckého predmetu v prípade, ak by sa tento článok neuplatnil.

3.   Na účely tohto článku „čakacia doba“ predstavuje obdobie špecifikované vo vyhlásení zmluvného štátu, ktorý má primárnu súdnu právomoc v prípadoch platobnej neschopnosti.

4.   Odkazy v tomto článku na „správcu konkurznej podstaty “ sú odkazmi na takúto osobu v jej úradnom, a nie súkromnom postavení.

5.   Pokiaľ sa veriteľovi neposkytne príležitosť ujať sa držby podľa ods. 2 a dovtedy, kým sa mu táto príležitosť neposkytne:

a)

správca konkurznej podstaty alebo prípadne dlžník uschováva letecký predmet a udržiava ho aj jeho hodnotu v súlade s dohodou a

b)

veriteľ je oprávnený požiadať o akúkoľvek inú formu predbežného opatrenia dostupnú podľa uplatniteľného práva.

6.   Písm. a) predchádzajúceho odseku nevylučuje používanie leteckého predmetu podľa podmienok stanovených na uschovávanie leteckého predmetu a na udržiavanie tohto predmetu aj jeho hodnoty.

7.   Správca konkurznej podstaty alebo prípadne dlžník si môže zachovať držbu leteckého predmetu, ak v lehote stanovenej v ods. 2 napravil všetky prípady neplnenia záväzkov s výnimkou neplnenia v dôsledku začatia konkurzného konania a zaviazal sa plniť všetky budúce záväzky vyplývajúce z dohody. Ďalšia čakacia doba sa v prípade neplnenia takýchto budúcich záväzkov neposkytne.

8.   Pokiaľ ide o opravné prostriedky v článku IX ods. 1:

a)

registračný orgán alebo prípadne iné správne orgány v zmluvnom štáte ich poskytnú najneskôr päť pracovných dní po tom, keď veriteľ oznámi týmto orgánom, že v súlade s dohovorom je oprávnený získať tieto opravné prostriedky, a

b)

príslušné orgány bez prieťahov spolupracujú s veriteľom a poskytujú mu pomoc pri uplatňovaní takýchto opravných prostriedkov v súlade s uplatniteľnými zákonmi a inými právnymi predpismi v oblasti leteckej bezpečnosti.

9.   Uplatneniu žiadnych opravných prostriedkov povolených dohovorom alebo týmto protokolom sa nesmie zabrániť, ani sa ich uplatnenie nesmie odložiť na obdobie po dátume uvedenom v ods. 2.

10.   Žiadne záväzky dlžníka podľa dohody sa nesmú zmeniť bez súhlasu veriteľa.

11.   Nič v predchádzajúcom odseku sa nemá vykladať ako dotýkajúce sa právomoci správcu konkurznej podstaty dohodu ukončiť, ak má takúto právomoc podľa uplatniteľného práva.

12.   V konkurznom konaní nemajú žiadne práva alebo zábezpeky, s výnimkou mimozmluvných práv alebo zábezpek z kategórie, na ktorú sa vzťahuje vyhlásenie podľa článku 39 ods. 1 dohovoru, prednosť pred registrovanými zábezpekami.

13.   Dohovor v znení článku IX tohto protokolu sa uplatňuje na výkon všetkých opravných prostriedkov podľa tohto článku.

2.   Ak dôjde k udalosti súvisiacej s platobnou neschopnosťou, správca konkurznej podstaty alebo prípadne dlžník oznámi veriteľovi na jeho žiadosť v lehote stanovenej vo vyhlásení zmluvného štátu podľa článku XXX ods. 3, či:

a)

odstráni všetky prípady neplnenia záväzkov s výnimkou neplnenia v dôsledku začatia konkurzného konania a zaviaže sa plniť všetky budúce záväzky podľa dohody a dokumentov o príslušnej transakcii alebo ak

b)

poskytne veriteľovi príležitosť, aby sa ujal držby leteckého predmetu v súlade s uplatniteľným právom.

3.   Uplatniteľné právo uvedené v písmene b) predchádzajúceho odseku môže dať súdu možnosť, aby požadoval prijatie akéhokoľvek ďalšieho opatrenia alebo poskytnutia akejkoľvek ďalšej záruky.

4.   Veriteľ poskytne dôkaz o svojich nárokoch a doklad o registrácii jeho medzinárodnej zábezpeky.

5.   Ak správca konkurznej podstaty alebo prípadne dlžník nepošle oznámenie v súlade s ods. 2 alebo ak správca konkurznej podstaty alebo dlžník vyhlási, že poskytne veriteľovi príležitosť, aby sa ujal držby leteckého predmetu, ale ten tak neurobí, súd môže veriteľovi povoliť, aby sa ujal držby leteckého predmetu za takých podmienok, aké môže nariadiť súd, a môže požadovať prijatie akýchkoľvek ďalších opatrení alebo poskytnutie akejkoľvek ďalšej záruky.

6.   Letecký predmet sa nepredá dovtedy, kým súd nerozhodne o požiadavke a o medzinárodnej zábezpeke.

Článok XII

Pomoc v prípade platobnej neschopnosti

1.   Tento článok sa uplatňuje len vtedy, keď zmluvný štát urobil vyhlásenie podľa článku XXX ods. 1.

2.   Súdy zmluvného štátu, v ktorom sa letecký predmet nachádza, v súlade s právnymi predpismi zmluvného štátu pri výkone ustanovení článku XI spolupracujú v maximálne možnej miere so zahraničnými súdmi a so zahraničnými správcami konkurznej podstaty.

Článok XIII

Povolenie na výmaz lietadla z registra lietadiela na vývoz lietadla

1.   Tento článok sa uplatňuje len vtedy, keď zmluvný štát urobil vyhlásenie v súlade s článkom XXX ods. 1.

2.   Ak dlžník vydal neodvolateľné povolenie na výmaz lietadla z registra lietadiel a na vývoz lietadla, ktoré v podstate zodpovedá formuláru priloženému k tomuto protokolu, a predložil takéto povolenie registračnému orgánu na zápis, toto povolenie sa takto zaregistruje.

3.   Osoba, v ktorej prospech bolo povolenie vydané („oprávnená strana“), alebo jej splnomocnený zástupca je jedinou osobou oprávnenou uplatniť opravné prostriedky stanovené v článku IX ods. 1, a môže tak konať len v súlade s predmetným povolením a s uplatniteľnými zákonmi a právnymi predpismi v oblasti leteckej bezpečnosti. Dlžník nesmie takéto oprávnenie zrušiť bez písomného súhlasu oprávnenej strany. Registračný orgán na žiadosť oprávnenej strany odstráni povolenie z registra.

4.   Registračný orgán a ďalšie správne orgány v zmluvných štátoch bez prieťahov spolupracujú s oprávnenou stranou a poskytujú jej pomoc pri uplatňovaní opravných prostriedkov uvedených v článku IX.

Článok XIV

Zmena ustanovení o priorite

1.   Kupujúci, ktorý kupuje letecký predmet na základe registrovaného predaja získava zábezpeku na tento predmet bez akejkoľvek následne zaregistrovanej zábezpeky a bez akejkoľvek neregistrovanej zábezpeky, aj keď kupujúci v skutočnosti vedel o predmetnej neregistrovanej zábezpeke.

2.   Kupujúci leteckého predmetu nadobúda zábezpeku na tento predmet s výhradou zábezpeky registrovanej v čase nadobudnutia predmetu.

3.   Na vlastníctvo leteckého motora ani na iné právo či zábezpeku vo vzťahu k nemu nemá vplyv jeho inštalácia v lietadle alebo jeho odstránenie z lietadla.

4.   Článok 29 ods. 7 dohovoru sa uplatňuje na položku, inú ako predmet, inštalovanú do draka lietadla, do leteckého motora alebo helikoptéry.

Článok XV

Zmena ustanovení o postúpení

Článok 33 ods. 1 dohovoru sa uplatňuje tak, ako by bol za písm. b) pridaný tento text:

„a c) dlžník predložil písomný súhlas, a to nezávisle od toho, či súhlas bol alebo nebol udelený pred postúpením alebo či označuje alebo neoznačuje postupníka.“

Článok XVI

Ustanovenia o dlžníkovi

1.   Ak nedôjde k neplneniu záväzkov v zmysle článku 11 dohovoru, dlžník má právo na pokojnú držbu a na používanie predmetu v súlade s dohodou a vo vzťahu:

a)

k svojmu veriteľovi a držiteľovi akejkoľvek zábezpeky, ktorej je dlžník zbavený podľa článku 29 ods. 4 dohovoru, alebo vo funkcii kupujúceho, podľa článku XIV ods. 1 tohto protokolu, pokiaľ sa dlžník nedohodol inak a v rozsahu, v akom sa dlžník dohodol inak, a

b)

k držiteľovi akejkoľvek zábezpeky, vo vzťahu ku ktorej dlžníkove právo alebo zábezpeka sú podriadené podľa článku 29 ods. 4 dohovoru, alebo vo funkcii kupujúceho, podľa článku XIV ods. 2 tohto protokolu, ale len ak s tým tento držiteľ súhlasil.

2.   Nič v dohovore ani v tomto protokole nemá vplyv na zodpovednosť veriteľa za akékoľvek porušenie dohody podľa uplatniteľného práva, pokiaľ sa dohoda týka leteckého predmetu.

KAPITOLA III

USTANOVENIA O REGISTRI MEDZINÁRODNÝCH ZÁBEZPEK NA LETECKÉ PREDMETY

Článok XVII

Dozorný orgán a registrátor

1.   Dozorným orgánom je medzinárodný subjekt ustanovený uznesením prijatým Diplomatickou konferenciou o prijatí dohovoru o mobilnom zariadení a leteckého protokolu.

2.   Ak medzinárodný subjekt uvedený v predchádzajúcom odseku nie je schopný a ochotný konať ako dozorný orgán, zvolá sa konferencia signatárskych a zmluvných štátov, ktorá ustanoví iný dozorný orgán.

3.   Dozorný orgán a jeho funkcionári a zamestnanci požívajú imunitu pred právnym a administratívnym konaním stanovenú podľa predpisov, ktoré sa na nich vzťahujú ako na medzinárodné subjekty alebo na inom základe.

4.   Dozorný orgán môže spomedzi osôb s potrebnou kvalifikáciou a skúsenosťami, ktoré nominovali signatárske a zmluvné štáty, ustanoviť komisiu odborníkov a poveriť ju úlohou pomáhať dozornému orgánu pri vykonávaní jeho funkcií.

5.   Prvý registrátor spravuje medzinárodný register po dobu piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto protokolu. Potom registrátora vymenuje alebo opätovne vymenuje v pravidelných päťročných intervaloch dozorný orgán.

Článok XVIII

Prvé pravidlá

Prvé pravidlá vypracuje dozorný orgán tak, aby nadobudli platnosť v deň, keď nadobudne platnosť tento protokol.

Článok XIX

Určené kontaktné miesta

1.   S výhradou ods. 2 môžu zmluvné štáty kedykoľvek určiť na svojom území subjekt alebo subjekty ako kontaktné miesto alebo kontaktné miesta, prostredníctvom ktorých sa zasielajú alebo môžu sa zasielať do medzinárodného registra informácie požadované pre registrácie, s výnimkou registrácie oznámenia o vnútroštátnej zábezpeke alebo o práve či zábezpeke podľa článku 40, v oboch prípadoch vznikajúcich podľa právnych predpisov iného štátu.

2.   Určenie kontaktného miesta realizované podľa predchádzajúceho odseku môže povoliť, ale nie vynucovať, používanie určeného kontaktného miesta alebo kontaktných miest pre zasielanie informácií požadovaných pre registrácie v súvislosti s leteckými motormi.

Článok XX

Dodatočné zmeny ustanovení o registri

1.   Na účely článku 19 ods. 6 dohovoru vyhľadávacím kritériom pre letecký predmet je názov jeho výrobcu, sériové číslo výrobcu a označenie jeho modelu, v prípade potreby doplnené na účel zabezpečenia jednoznačnej identifikácie. Takéto doplnkové informácie sa špecifikujú v pravidlách.

2.   Na účely článku 25 ods. 2 dohovoru a za okolností v ňom uvedených držiteľ registrovanej potenciálnej medzinárodnej zábezpeky alebo registrovaného potenciálneho postúpenia medzinárodnej zábezpeky alebo osoba, v prospech ktorej bol zaregistrovaný potenciálny predaj, prijme také opatrenia, ktoré sú v jeho právomoci, s cieľom zabezpečiť výmaz lietadla z registra lietadiel najneskôr do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti uvedenej v uvedenom odseku.

3.   Poplatky uvedené v článku 17 ods. 2 písm. h) dohovoru sa určia tak, aby uhradili primerané náklady na zriadenie, prevádzkovanie a riadenie medzinárodného registra a primerané náklady dozorného orgánu súvisiace s výkonom jeho funkcií, uplatňovaním jeho právomocí a plnením povinností stanovených v článku 17 ods. 2 dohovoru.

4.   Centralizované funkcie medzinárodného registra vykonáva a riadi registrátor dvadsaťštyri hodín denne. Jednotlivé kontaktné miesta fungujú aspoň počas pracovnej doby platnej na príslušnom území.

5.   Výška poistenia alebo finančnej záruky, ktoré sú uvedené v článku 28 ods. 4 dohovoru, sa stanoví pre každú udalosť tak, aby nebola menšia ako maximálna hodnota leteckého predmetu stanovená dozorným orgánom.

6.   Nič v dohovore nebráni registrátorovi zabezpečiť si poistenie alebo finančnú záruku na pokrytie udalostí, za ktoré registrátor podľa článku 28 dohovoru nenesie zodpovednosť.

KAPITOLA IV

SÚDNA PRÁVOMOC

Článok XXI

Zmena ustanovení o súdnej právomoci

Na účely článku 43 dohovoru a s výhradou článku 42 dohovoru má súd zmluvného štátu súdnu právomoc aj v prípade, keď je leteckým predmetom helikoptéra alebo drak lietadla, ktorý je súčasťou lietadla, ktorého štátom registra je predmetný štát.

Článok XXII

Vzdanie sa zvrchovanej imunity

1.   S výhradou odseku 2, vzdanie sa zvrchovanej imunity pred právomocou súdov uvedených v článku 42 alebo článku 43 dohovoru alebo v súvislosti s vymáhaním práv a zábezpek týkajúcich sa leteckého predmetu podľa dohovoru, je záväzné, a ak boli splnené ostatné podmienky tejto súdnej právomoci alebo vymáhania práv, je platné pre výkon súdnej právomoci a povolenie vymáhania práv, a to podľa konkrétnych okolností.

2.   Vzdanie sa zvrchovanej imunity podľa predchádzajúceho odseku musí byť v písomnej forme a musí obsahovať opis leteckého predmetu.

KAPITOLA V

VZŤAH K INÝM DOHOVOROM

Článok XXIII

Vzťah k Dohovoru o medzinárodnom uznávaní práv k lietadlám

Dohovor nahrádza pre zmluvný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o medzinárodnom uznávaní práv k lietadlám podpísaného v Ženeve 19. júna 1948, uvedený ženevský dohovor v častiach týkajúcich sa lietadiel, ako sú vymedzené v tomto protokole, a leteckých predmetov. V prípade práv alebo zábezpek, ktoré dohovor neupravuje alebo na ktoré sa nevzťahuje, však ženevský dohovor nenahrádza.

Článok XXIV

Vzťah k Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre predbežné zabavenie lietadla

1.   Dohovor nahrádza pre zmluvný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre predbežné zabavenie lietadla podpísaného v Ríme 29. mája 1933, uvedený dohovor v častiach týkajúcich sa lietadiel, ako sú vymedzené v tomto protokole.

2.   Zmluvný štát, ktorý je zmluvnou stranou uvedeného dohovoru, môže pri ratifikácii, prijatí alebo schválení protokolu alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiť, že tento článok nebude uplatňovať.

Článok XXV

Vzťah k Dohovoru UNIDROIT o medzinárodnom finančnom lízingu

Tento dohovor nahrádza Dohovor UNIDROIT o medzinárodnom finančnom lízingu podpísaný v Ottawe 28. mája 1988, v častiach týkajúcich sa leteckých predmetov.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XXVI

Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie

1.   Tento protokol je otvorený na podpis v Kapskom meste 16. novembra 2001 pre štáty, ktoré sa zúčastnili na Diplomatickej konferencii o prijatí dohovoru o mobilnom zariadení a leteckého protokolu, ktorá sa konala v Kapskom meste v dňoch 29. októbra až 16. novembra 2001. Po 16. novembri 2001 je tento protokol otvorený na podpis pre všetky štáty v ústredí Medzinárodného inštitútu pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT) v Ríme dovtedy, kým nenadobudne platnosť v súlade s článkom XXVIII.

2.   Tento protokol podlieha ratifikácii, prijatiu a schváleniu štátmi, ktoré ho podpísali.

3.   Ktorýkoľvek štát, ktorý tento protokol nepodpíše, môže k nemu kedykoľvek pristúpiť.

4.   Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie nadobúda platnosť uložením príslušnej oficiálnej listiny u depozitára.

5.   Štát sa nemôže stať zmluvnou stranou tohto protokolu, pokiaľ nie je alebo sa nestane aj zmluvnou stranou dohovoru.

Článok XXVII

Organizácie regionálnej hospodárskej integrácie

1.   Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, ktorú tvoria suverénne štáty a ktorá má právomoc nad určitými záležitosťami upravovanými týmto protokolom, takisto môže podpísať, prijať alebo schváliť tento protokol alebo k nemu pristúpiť. Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie má v takom prípade práva a povinnosti zmluvného štátu v rozsahu svojej právomoci, ktorú uvedená organizácia má nad záležitosťami upravovanými týmto protokolom. Keď má v súvislosti s týmto protokolom počet zmluvných štátov rozhodujúci význam, organizácia regionálnej hospodárskej integrácie sa nepovažuje za ďalší zmluvný štát popri jeho členských štátoch, ktoré sú zmluvnými štátmi.

2.   Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie vydá pri podpise, prijatí, schválení alebo pristúpení vyhlásenie, ktoré sa uloží u depozitára a v ktorom sa špecifikujú záležitosti upravované týmto protokolom, vo vzťahu ku ktorým na ňu preniesli právomoc členské štáty tejto organizácie. Organizácia regionálnej hospodárskej integrácie bezodkladne oznámi depozitárovi všetky zmeny v rozdelení právomoci, vrátane novo prenesených právomocí špecifikovaných vo vyhlásení vydanom podľa tohto odseku.

3.   Akýkoľvek odkaz na „zmluvný štát“ alebo na „zmluvné štáty“, prípadne na „štát, ktorý je zmluvnou stranou“ alebo na „štáty, ktoré sú zmluvnými stranami“ tohto protokolu sa rovnako uplatňuje na organizáciu regionálnej hospodárskej integrácie, ak si to vyžadujú súvislosti.

Článok XXVIII

Nadobudnutie platnosti

1.   Tento protokol nadobúda platnosť v prvý deň mesiaca po uplynutí troch mesiacov od dátumu uloženia ôsmej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, a to pre štáty, ktoré uložili takéto listiny.

2.   Pre ostatné štáty tento protokol nadobúda platnosť v prvý deň mesiaca po uplynutí troch mesiacov od dátumu uloženia ich listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení.

Článok XXIX

Územné celky

1.   Ak má zmluvný štát územné celky, na ktorých sa uplatňujú rozličné systémy práva v súvislosti so záležitosťami, ktorými sa zaoberá tento protokol, môže pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení vyhlásiť, že pôsobnosť tohto protokolu sa vzťahuje na všetky jeho územné celky alebo len na jeden či niekoľko územných celkov, a môže potom kedykoľvek zmeniť toto svoje vyhlásenie predložením iného vyhlásenia.

2.   V každom takomto vyhlásení sa výslovne uvedú územné celky, na ktoré sa tento protokol vzťahuje.

3.   Ak zmluvný štát neurobil žiadne vyhlásenie podľa ods. 1, tento protokol sa uplatňuje na všetky územné celky tohto štátu.

4.   Keď zmluvný štát rozširuje pôsobnosť tohto protokolu na jeden alebo niekoľko svojich územných celkov, môže urobiť vyhlásenia povolené podľa tohto protokolu vo vzťahu ku každému takémuto územnému celku, pričom vyhlásenia urobené vo vzťahu k jednému územnému celku sa môžu líšiť od vyhlásení urobených vo vzťahu k inému územnému celku.

5.   Ak sa prostredníctvom vyhlásenia podľa ods. 1 pôsobnosť tohto protokolu rozšíri na jeden alebo viac územných celkov zmluvného štátu:

a)

platí, že dlžník sa nachádza v zmluvnom štáte len vtedy, ak je zapísaný v obchodnom registri alebo bol založený podľa právnych predpisov platných na územnom celku, na ktorý sa dohovor a tento protokol vzťahuje, alebo ak má sídlo zapísané v obchodnom registri alebo štatutárne sídlo, správne ústredie, miesto podnikania alebo miesto obvyklého bydliska na územnom celku, na ktorý sa dohovor a tento protokol vzťahuje;

b)

každý odkaz na umiestnenie predmetu v zmluvnom štáte je odkazom na miesto predmetu na územnom celku, na ktorý sa dohovor a tento protokol vzťahuje, a

c)

každý odkaz na správne orgány v uvedenom zmluvnom štáte sa považuje za odkaz na správne orgány s právomocou na územnom celku, na ktorý sa dohovor a tento protokol vzťahuje, a všetky odkazy na národný register alebo na registračný orgán v uvedenom zmluvnom štáte sa považujú za odkazy na platný register lietadiel alebo na registračný orgán s právomocou na územnom celku alebo územných celkoch, na ktoré sa dohovor a tento protokol vzťahuje.

Článok XXX

Vyhlásenia k niektorým ustanoveniam

1.   Zmluvný štát môže pri ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiť, že bude uplatňovať ktorýkoľvek jeden alebo viacero z článkov VIII, XII a XIII tohto protokolu.

2.   Zmluvný štát môže pri ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiť, že bude úplne alebo čiastočne uplatňovať článok X tohto protokolu. Ak urobí takéto vyhlásenie vo vzťahu k článku X ods. 2, stanoví dobu požadovanú v uvedenom odseku.

3.   Zmluvný štát môže pri ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiť, že bude v plnom rozsahu uplatňovať alternatívu A alebo v plnom rozsahu alternatívu B článku XI, a v takom prípade stanoví prípadné druhy konkurzného konania, pri ktorých bude uplatňovať alternatívu A, a prípadné druhy konkurzného konania, pri ktorých bude uplatňovať alternatívu B. Zmluvný štát, ktorý urobí vyhlásenie podľa tohto odseku, stanoví dobu požadovanú v článku XI.

4.   Súdy zmluvných štátov uplatnia článok XI v súlade s vyhlásením zmluvného štátu, ktorý má primárnu súdnu právomoc v prípadoch platobnej neschopnosti.

5.   Zmluvný štát môže pri ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo pri pristúpení k nemu vyhlásiť, že nebude úplne alebo čiastočne uplatňovať ustanovenia článku XXI. V tomto vyhlásení stanoví, za akých podmienok sa bude príslušný článok uplatňovať v prípade, že sa má uplatňovať čiastočne, alebo inak aké iné formy predbežného opatrenia sa budú uplatňovať.

Článok XXXI

Vyhlásenia podľa dohovoru

Vyhlásenia urobené podľa dohovoru, vrátane vyhlásení urobených podľa článkov 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 a 60 dohovoru, sa považujú za vyhlásenia urobené aj podľa tohto protokolu, pokiaľ nie je uvedené inak.

Článok XXXII

Výhrady a vyhlásenia

1.   Voči tomuto protokolu sa nemôžu vzniesť žiadne výhrady, ale môžu sa urobiť vyhlásenia povolené článkami XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII a XXXIV v súlade s týmito ustanoveniami.

2.   Každé vyhlásenie alebo následné vyhlásenie alebo odvolané vyhlásenie podľa tohto protokolu sa oznámi v písomnej forme depozitárovi.

Článok XXXIII

Následné vyhlásenia

1.   Štát, ktorý je zmluvnou stranou, môže kedykoľvek po dátume, keď preň tento protokol nadobudne platnosť, urobiť následné vyhlásenie, s výnimkou vyhlásenia urobeného v súlade s článkom XXXI podľa článku 60 dohovoru, a to oznámením tejto skutočnosti depozitárovi.

2.   Každé takéto následné vyhlásenie nadobúda platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu prijatia oznámenia depozitárom.

Ak je v oznámení stanovené dlhšie obdobie na nadobudnutie platnosti uvedeného vyhlásenia, potom nadobudne platnosť po uplynutí tohto dlhšieho obdobia od dátumu prijatia oznámenia depozitárom.

3.   Bez ohľadu na predchádzajúci odsek sa tento protokol vo vzťahu ku všetkým právam a zábezpekám, ktoré vznikli pred dátumom nadobudnutia platnosti akéhokoľvek takéhoto následného vyhlásenia, ďalej uplatňuje tak, ako keby nebolo urobené žiadne následné vyhlásenie.

Článok XXXIV

Odvolanie vyhlásenia

1.   Ktorýkoľvek štát, ktorý je zmluvnou stranou a ktorý urobil vyhlásenie podľa tohto protokolu, s výnimkou vyhlásenia urobeného v súlade s článkom XXXI podľa článku 60 dohovoru, môže toto vyhlásenie kedykoľvek odvolať prostredníctvom oznámenia zaslaného depozitárovi. Takéto odvolanie nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu prijatia oznámenia depozitárom.

2.   Bez ohľadu na predchádzajúci odsek sa tento protokol vo vzťahu ku všetkým právam a zábezpekám, ktoré vznikli pred dátumom nadobudnutia platnosti odvolania, naďalej uplatňuje tak, ako keby vyhlásenie nebolo odvolané.

Článok XXXV

Vypovedanie protokolu

1.   Ktorýkoľvek štát, ktorý je zmluvnou stranou, môže vypovedať tento protokol prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného depozitárovi.

2.   Každé takéto vypovedanie nadobúda platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanástich mesiacov od dátumu prijatia oznámenia depozitárom.

3.   Bez ohľadu na predchádzajúci odsek sa tento protokol vo vzťahu ku všetkým právam a zábezpekám, ktoré vznikli pred dátumom nadobudnutia platnosti vypovedania, ďalej uplatňuje tak, ako keby nebol vypovedaný.

Článok XXXVI

Hodnotiace konferencie, zmeny a doplnenia a súvisiace záležitosti

1.   Depozitár po konzultácii s dozorným orgánom vypracuje pre štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, raz do roka alebo vtedy, keď si to vyžiadajú okolnosti, správu o spôsobe fungovania medzinárodného režimu stanoveného v tomto dohovore v znení zmien a doplnení v tomto protokole v praxi. Pri príprave týchto správ depozitár zohľadní správy dozorného orgánu o fungovaní systému medzinárodnej registrácie.

2.   Na žiadosť minimálne dvadsiatich piatich percent štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, depozitár po konzultácii s dozorným orgánom z času na čas zvolá hodnotiace konferencie na účel posúdenia:

a)

praktického pôsobenia dohovoru v znení tohto protokolu a jeho účinkov pri podporovaní financovania prostredníctvom aktív a prenájmu predmetov, na ktoré sa vzťahujú jeho podmienky;

b)

súdneho výkladu a uplatňovania podmienok tohto protokolu a pravidiel;

c)

fungovania systému medzinárodnej registrácie, činnosti registrátora a dohľadu, ktorý nad ním vykonáva dozorný orgán, s prihliadnutím na správy dozorného orgánu a;

d)

vhodnosti akýchkoľvek zmien tohto protokolu alebo úprav týkajúcich sa medzinárodného registra.

3.   Každú zmenu a doplnenie tohto protokolu schvaľuje najmenej dvojtretinová väčšina štátov, ktoré sú zmluvnými stranami a účastníkmi konferencie uvedenej v predchádzajúcom odseku, a pre štáty, ktoré ratifikovali, prijali alebo schválili takéto zmeny a doplnenia, nadobúdajú platnosť vtedy, keď ich osem štátov ratifikuje, prijme alebo schváli v súlade s ustanoveniami článku XXVIII o nadobudnutí platnosti protokolu.

Článok XXXVII

Depozitár a jeho funkcie

1.   Listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení sa uložia v Medzinárodnom inštitúte pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT), ktorý sa týmto ustanovuje za depozitára.

2.   Depozitár:

a)

informuje všetky zmluvné štáty o:

i)

každom novom podpise alebo uložení listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, spolu s príslušným dátumom;

ii)

dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu;

iii)

každom vyhlásení urobenom v súlade s týmto protokolom, spolu s príslušným dátumom;

iv)

odvolaní alebo zmene každého vyhlásenia, spolu s príslušným dátumom a

v)

oznámení o každom vypovedaní tohto protokolu spolu s príslušným dátumom a s dátumom jeho nadobudnutia platnosti;

b)

posiela overené kópie tohto protokolu všetkým zmluvným štátom;

c)

poskytuje dozornému orgánu a registrátorovi exemplár každej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, spolu s príslušným dátumom ich uloženia, exemplár každého vyhlásenia alebo odvolaného či zmeneného vyhlásenia a exemplár každého oznámenia o vypovedaní spolu s dátumom príslušného oznámenia, aby mohli byť uvedené informácie ľahko a plne dostupné, a

d)

vykonáva ďalšie funkcie, ktoré sú u depozitárov obvyklé.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní riadne splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol.

V Kapskom meste šestnásteho novembra dvetisícjeden, v jednom origináli v angličtine, arabčine, čínštine, francúzštine, ruštine a španielčine, pričom všetky tieto znenia sú rovnako autentické, a táto autentickosť sa potvrdí, keď spoločný sekretariát konferencie podliehajúci právomoci predsedu konferencie overí do deväťdesiatich dní od tu uvedeného dátumu vzájomnú zhodu týchto znení.

PRÍLOHA

FORMULÁR ŽIADOSTI O NEODVOLATEĽNÉ POVOLENIE VÝMAZU Z REGISTRA LIETADIEL A O POVOLENIE VÝVOZU

Príloha uvedená v článku XIII

Image