18.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/22


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96

( Úradný vestník Európskej únie L 273 zo 17. októbra 2007 )

1.

Na strane 22 v článku 52 [zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1782/2003] bode 13 (nový článok 68b) v tabuľke v odseku 4 v riadku týkajúcom sa Portugalska):

namiesto:

„Portugalsko

2,400“

má byť:

„Portugalsko

2,900“.

2.

Na strane 25 v článku 53 [zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 318/2006]:

namiesto:

„Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V odsekoch 1, 2 a 4 článku 32 sa za slovné spojenie „príloha VII“ vkladá slovné spojenie „alebo príloha VIII.“

2.

Za prílohu VII sa dopĺňa táto príloha:

má byť:

„Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V odsekoch 1, 2 a 4 článku 32 sa za slovné spojenie „príloha VII“ vkladá slovné spojenie „alebo príloha VIIa“.

2.

Za prílohu VII sa dopĺňa táto príloha:

3.

Na strane 25 v článku 55 ods. 4 v poslednej vete:

namiesto:

„Pokiaľ ide o takéto skupiny výrobcov v členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo po tomto dátume, výška pomoci uvedená v článku 7 ods. 4 písm. a) sa uplatňuje na plány na získanie uznania od dátumu uplatňovania tohto nariadenia.“

má byť:

„Pokiaľ ide o takéto skupiny výrobcov v členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo po tomto dátume, výška pomoci uvedená v článku 7 ods. 5 písm. a) sa uplatňuje na plány na získanie uznania od dátumu uplatňovania tohto nariadenia.“