29.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/45


ROZHODNUTIE RADY

z 8. júla 2008

o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

(2008/800/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 310 v spojení s jej článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom druhou vetou,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 23. októbra 2006 poverila Komisiu, aby v mene Spoločenstva a jeho členských štátov začala s Chorvátskou republikou rokovať o uzatvorení Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.

(2)

Tieto rokovania boli úspešne ukončené a protokol by sa mal s výhradou jeho neskoršieho možného uzatvorenia podpísať v mene Spoločenstva.

(3)

Protokol by sa mal predbežne vykonávať s účinnosťou od 1. augusta 2007,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať v mene Spoločenstva a jeho členských štátov Protokol k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii s výhradou prípadného neskoršieho uzatvorenia.

Článok 2

Protokol sa predbežne vykonáva od 1. augusta 2007 až do nadobudnutia jeho platnosti.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli 8. júla 2008

Za Radu

predsedníčka

C. LAGARDE


PROTOKOL

k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ďalej „členské štáty“, zastúpené Radou Európskej únie, a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej „spoločenstvá“, zastúpené Radou Európskej únie a Európskou komisiou,

na jednej strane a

CHORVÁTSKA REPUBLIKA

na strane druhej,

SO ZRETEĽOM na pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska (ďalej len „nové členské štáty“) k Európskej únii od 1. januára 2007,

keďže:

(1)

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej (ďalej „DSP“) bola podpísaná v Luxemburgu 29. októbra 2001 a nadobudla platnosť 1. februára 2005.

(2)

Zmluva o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (ďalej len „zmluva o pristúpení“) bola podpísaná 25. apríla 2005 v Luxemburgu.

(3)

Bulharská republika a Rumunsko pristúpili k Európskej únii 1. januára 2007.

(4)

Podľa článku 6 ods. 2 aktu o pristúpení, ktorý je prílohou k zmluve o pristúpení, sa pristúpenie nových členských štátov k DSP dohodne uzatvorením protokolu k DSP.

(5)

Rokovania podľa článku 36 ods. 3 DSP zamerané na zabezpečenie zohľadnenia spoločných záujmov Spoločenstva a Chorvátska uvedených v DSP sa uskutočnili,

DOHODLI SA TAKTO:

ODDIEL I

ZMLUVNÉ STRANY

Článok 1

Bulharská republika a Rumunsko sú stranami Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná 29. októbra 2001 v Luxemburgu, a prijímajú a rovnako ako ostatné členské štáty Spoločenstva berú na vedomie znenia dohody, ako aj spoločných vyhlásení a jednostranných vyhlásení, ktoré sú prílohou k záverečnému aktu podpísanému v ten istý deň.

ÚPRAVY ZNENIA DSP VRÁTANE JEJ PRÍLOH A PROTOKOLOV

ODDIEL II

POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY

Článok 2

Poľnohospodárske produkty sensu stricto

1.   Príloha IVa a príloha IVc k DSP sa nahrádza textom prílohy I k tomuto protokolu.

2.   Príloha IVb a príloha IVd k DSP sa nahrádza textom prílohy II k tomuto protokolu.

3.   Príloha IVe k DSP sa nahrádza textom prílohy III k tomuto protokolu.

4.   Príloha IVf k DSP sa nahrádza textom prílohy IV k tomuto protokolu.

5.   Príloha IVg k DSP sa nahrádza textom prílohy V k tomuto protokolu.

Článok 3

Produkty rybného hospodárstva

1.   Príloha Va k DSP sa nahrádza textom prílohy VI k tomuto protokolu.

2.   Príloha Vb k DSP sa nahrádza textom prílohy VII k tomuto protokolu.

Článok 4

Spracované poľnohospodárske produkty

Príloha I a príloha II k protokolu 3 k DSP sa nahrádzajú zodpovedajúcim textom prílohy VIII k tomuto protokolu.

Článok 5

Dohoda o víne

Príloha I (Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou o vzájomných preferenčných obchodných úľavách pre určité vína, na ktorú sa odkazuje v článku 27 ods. 4 DSP) k dodatkovému protokolu upravujúcemu obchodné aspekty DSP s cieľom zohľadniť výsledok rokovaní medzi stranami o vzájomných preferenčných úľavách pre určité vína, vzájomnom uznávaní, ochrane a kontrole názvov vín a vzájomnom uznávaní, ochrane a kontrole označení liehovín a aromatizovaných nápojov sa nahrádza textom prílohy IX k tomuto protokolu.

ODDIEL III

PRAVIDLÁ PÔVODU

Článok 6

Protokol 4 k DSP sa nahrádza textom prílohy X k tomuto protokolu.

PRECHODNÉ USTANOVENIA

ODDIEL IV

Článok 7

WTO

Chorvátska republika sa zaväzuje, že v súvislosti s týmto rozšírením Spoločenstva v roku 2007 nevznesie žiadny nárok, žiadosť ani požiadavku a nezmení ani nezruší žiadnu úľavu podľa článkov XXIV.6 a XXVIII dohody GATT z roku 1994.

Článok 8

Dôkaz o pôvode a administratívna spolupráca

1.   Dôkazy o pôvode, ktoré riadne vydala Chorvátska republika alebo niektorý z nových členských štátov v rámci preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi nimi, sa v príslušných krajinách budú prijímať pod podmienkou, že:

a)

získanie takéhoto pôvodu vedie k preferenčnému colnému zaobchádzaniu na základe preferenčných colných opatrení stanovených v DSP;

b)

dôkaz o pôvode a prepravné dokumenty boli vydané najneskôr v deň pred dátumom pristúpenia;

c)

dôkaz o pôvode sa predloží colným orgánom do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

Ak bol pred dátumom pristúpenia v Chorvátskej republike alebo v niektorom z nových členských štátov tovar deklarovaný na dovoz podľa preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uplatňovaných v tom čase medzi Chorvátskou republikou a daným novým členským štátom, môže sa prijať aj dôkaz o pôvode vydaný dodatočne podľa týchto dohôd alebo opatrení, a to pod podmienkou, že sa colným orgánom predloží do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

2.   Chorvátska republika a nové členské štáty sú oprávnené zachovať povolenia, prostredníctvom ktorých bol udelený štatút „schválených vývozcov“ v rámci preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi nimi, pod podmienkou, že:

a)

takéto ustanovenie je obsiahnuté aj v dohode uzatvorenej medzi Chorvátskou republikou a Spoločenstvom pred dátumom pristúpenia a

b)

schválení vývozcovia uplatňujú pravidlá pôvodu podľa uvedenej dohody.

Tieto povolenia sa najneskôr do jedného roka po dátume pristúpenia nahradia novými povoleniami vydanými podľa podmienok DSP.

3.   Žiadosti o následné overenie dôkazu o pôvode, ktorý bol vydaný podľa preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2, prijímajú príslušné colné úrady Chorvátskej republiky alebo colné úrady členských štátov počas obdobia troch rokov po vydaní príslušného dôkazu o pôvode a tieto úrady môžu o následné overenie dôkazu o pôvode požiadať počas obdobia troch rokov po prijatí dôkazu o pôvode, ktorý im bol predložený ako podklad k dovoznému vyhláseniu.

Článok 9

Tovar v tranzite

1.   Ustanovenia DSP sa môžu uplatniť aj na taký tovar vyvážaný z Chorvátskej republiky do jedného z nových členských štátov alebo na tovar vyvážaný z jedného z nových členských štátov do Chorvátskej republiky, ktorý spĺňa ustanovenia protokolu 4 k DSP a ktorý je k dátumu pristúpenia buď na ceste, alebo je dočasne uskladnený v colnom sklade alebo v slobodnom colnom pásme v Chorvátskej republike alebo v danom novom členskom štáte.

2.   V takýchto prípadoch je možné priznať preferenčné zaobchádzanie pod podmienkou, že sa colným orgánom dovážajúcej krajiny do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia predloží dôkaz o pôvode vydaný dodatočne colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny.

Článok 10

Kvóty v roku 2007

Pre rok 2007 sa objemy nových colných kvót a zvýšenie objemov existujúcich colných kvót vypočítajú pomerne zo základných objemov, pričom sa zohľadní obdobie uplynuté pred 1. augustom 2007.

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ODDIEL V

Článok 11

Tento protokol a jeho prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou DSP.

Článok 12

1.   Tento protokol schváli Spoločenstvo, Rada Európskej únie v mene členských štátov a Chorvátska republika v súlade s vlastnými postupmi.

2.   Strany si navzájom oznámia ukončenie príslušných postupov, ktoré sú uvedené v odseku 1. Schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 13

1.   Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po dátume uloženia poslednej schvaľovacej listiny.

2.   Ak pred 1. augustom 2007 nebudú uložené všetky schvaľovacie listiny k tomuto protokolu, tento protokol sa bude od 1. augusta 2007 uplatňovať predbežne.

Článok 14

Tento protokol je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a chorvátskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Článok 15

Znenie DSP, príloh a protokolov tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť, záverečného aktu a vyhlásení, ktoré sú jeho prílohou, sa vypracuje v bulharskom a rumunskom jazyku a tieto znenia budú rovnako autentické ako pôvodné znenia (1). Tieto znenia schváli Rada pre stabilizáciu a pridruženie.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Bulharské a rumunské znenie dohody sa uverejní neskôr v osobitnom vydaní úradného vestníka.

PRÍLOHA I

PRÍLOHY IVa A IVc

Chorvátske colné úľavy pre poľnohospodárske produkty (bez cla pre neobmedzené množstvá) podľa článku 27 ods. 3 písm. a) bodu i) a článku 27 ods. 3 písm. b) bodu i)

Chorvátsky colný kód (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Podľa chorvátskeho colného sadzobníka (uverejneného v NN 134/06), v znení zmien a doplnení.

PRÍLOHA II

PRÍLOHA IVb A IVd

Chorvátske colné úľavy pre poľnohospodárske produkty (bez cla v rámci kvóty od 1. augusta 2007) podľa článku 27 ods. 3 písm. a) bodu ii) a článku 27 ods. 3 písm. c) bodu i)

Chorvátsky colný kód

Opis tovaru

Ročná colná kvóta (t)

Ročné zvýšenie (t)

0103 91

0103 92

Živé svine, iné ako plemenné čistokrvné zvieratá

625

25

0104

Živé ovce a kozy

1 500

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

200

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

1 325

5

0207

Mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené

870

30

0210

Mäso a jedlé droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov

545

15

0401

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

17 250

150

0402

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

17 750

700

0405 10

Maslo

330

10

0406

Syry a tvaroh

2 500

100

0406 okrem 0406 90 78

Syry a tvaroh, iné ako Gouda

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Prírodný med

20

0602

Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie

12

0602 90 10

Podhubie

9 400

0701 90 10

Zemiaky, čerstvé alebo chladené, na výrobu škrobu

1 000

0702 00 00

Rajčiaky, čerstvé alebo chladené

9 375

375

0703 20 00

Cesnak, čerstvý alebo chladený

1 250

50

0712

Sušená zelenina, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená

1 050

0805 10

Pomaranče, čerstvé alebo sušené

31 250

1 250

0805 20

Mandarínky (vrátane tangerínok a satsumov); klementínky, wilkingy a ostatné podobné citrusové hybridy, čerstvé alebo sušené

3 000

120

0806 10

Hrozno, čerstvé

10 000

400

0808 10 (1)

Jablká, čerstvé

5 800

 

0809 10 00

Marhule, čerstvé

1 250

50

0810 10 00

Jahody, čerstvé

250

10

1002 00 00

Raž

1 000

100

1101 00

Múka hladká z pšenice alebo zo súraže

250

1103

Krúpy, hrubá múka a pelety

100

1206 00

Semená slnečnicové, tiež drvené

125

5

1507

Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1 230

10

1509

Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

450

20

1514 19

1514 99

Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, iné ako surový olej

100

1602 41

1602 42

1602 49

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv, zo svíň

375

15

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave

7 125

285

2002

Rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

6 150

240

2004 90

Ostatná zelenina a zeleninové zmesi, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazené

125

5

2005 91 00

2005 99

Ostatná zelenina a zeleninové zmesi, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazené

200

2007 99

Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a pasty ovocné alebo orechové, získané varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá; iné ako homogenizované prípravky alebo z citrusových plodov

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Pomarančová šťava, nemrazená, s Brixovou hodnotou nepresahujúcou 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Jablčná šťava, šťavy z akéhokoľvek ostatného jednotlivého ovocia alebo zeleniny, zmesi štiav

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Šťavy z akéhokoľvek ostatného jednotlivého ovocia alebo zeleniny, s Brixovou hodnotou nepresahujúcou 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté: ochutené alebo farebné cukrové sirupy

550

2302 30

Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, vzniknuté preosievaním, mletím alebo iným spracovaním pšenice

6 200

2309 90

Prípravky používané ako krmivo pre zvieratá, iné ako výživa pre psov alebo mačky, v balení na predaj v malom

1 350


(1)  Kvóta sa prideľuje na obdobie od 21. februára do 14. septembra.

PRÍLOHA III

PRÍLOHA IVe

Chorvátske colné úľavy pre poľnohospodárske produkty (50 % cla MFN pre neobmedzené množstvá) podľa článku 27 ods. 3 písm. c) bodu ii)

Chorvátsky colný kód

Opis tovaru

0104

Živé ovce a kozy

0105

Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky:

 

vážiaca najviac 185 g:

0105 12 00

– –

moriaky a morky

 

ostatné:

0105 94 00

– –

hydina druhu Gallus domesticus

0105 94 00 30

– – –

kurčatá nosivej línie

0105 94 00 40

– – –

nosnice nosivej línie

0209 00

Prasačí tuk neprerastaný chudým mäsom a hydinový tuk, nie vyškvarený alebo inak extrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

0404

Srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

0407 00

Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené:

 

hydinové:

0407 00 30

– –

ostatné:

0407 00 30 40

– – –

vajcia morčacie

0601

Hľuzy, cibule, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji, vo vegetácii alebo v kvete; sadenice, rastliny a korene čakanky, iné ako korene položky 1212

0602

Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie

0603

Rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené

0708

Strukoviny, tiež lúpané, čerstvé alebo chladené

0710

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu

0712

Sušená zelenina, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená

0713

Suché strukoviny, lúpané, tiež ošúpané alebo polené

0901

Káva, tiež pražená alebo bezkofeínová; kávové plevy a šupky; kávové náhradky obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere:

 

pražená káva:

0901 21 00

– –

s kofeínom

0901 22 00

– –

bezkofeínová

1003 00

Jačmeň:

1003 00 90

ostatné:

1003 00 90 10

– –

pre pivovarníctvo

1004 00 00

Ovos

1005

Kukurica:

1005 90 00

ostatné

1104

Obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené, vo vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované), okrem ryže položky 1006; obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách alebo mleté

1105

Múka hladká, múka hrubá, prášok, vločky, granuly a pelety zo zemiakov

1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky, umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom:

1702 30

glukóza a glukózový sirup, neobsahujúce fruktózu alebo obsahujúce v suchom stave menej ako 20 % hmotnosti fruktózy

1702 40

glukóza a glukózový sirup, obsahujúce v suchom stave najmenej 20 %, ale menej ako 50 % hmotnosti fruktózy, okrem invertného cukru:

2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006:

2005 40 00

hrach (Pisum sativum)

 

fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

fazuľa, vylúpaná

2008

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2008 50

marhule

2008 70

broskyne vrátane nektáriniek

2009

Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

 

ananásová šťava:

2009 41

– –

s Brixovou hodnotou nepresahujúcou 20:

2009 41 10

– – –

s hodnotou presahujúcou 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti, obsahujúca pridaný cukor

 

hroznová šťava (vrátane hroznového muštu):

2009 69

– –

ostatné

2206 00

Ostatné kvasené nápoje (napríklad jablčné, hruškové, medovina); zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

2302

Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, vzniknuté preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilia alebo strukovín:

2302 30

z pšenice

2306

Pokrutiny a ostatný pevný odpad, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov alebo olejov, iné ako položiek 2304 alebo 2305:

2306 90

ostatné

2309

Prípravky používané na výživu zvierat:

2309 90

ostatné

PRÍLOHA IV

PRÍLOHA IVf

Chorvátske colné úľavy pre poľnohospodárske produkty (50 % cla MFN v rámci kvóty od 1. augusta 2007) podľa článku 27 ods. 3 písm. c) bodu iii)

Chorvátsky colný kód

Opis tovaru

Ročná colná kvóta

(t)

Ročné zvýšenie

(t)

0102 90

Živé hovädzie zvieratá, iné ako plemenné čistokrvné zvieratá

250

10

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

3 750

150

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

9 125

365

0701

Zemiaky čerstvé alebo chladené

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Cibuľa, šalotka, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená

12 790

500

0704 90 10

Kapusta biela a kapusta červená, čerstvá alebo chladená

160

0706 10 00

Mrkva a okrúhlica, čerstvá alebo chladená

140

0706 90 30

0706 90 90

Chren (Cochlearia armoracia), cvikla, kozia brada, buľvový zeler, reďkev a podobné jedlé korene, čerstvé alebo chladené

110

0807 11 00

0807 19 00

Melóny (vrátane vodových melónov), čerstvé

7 035

275

0808 10

Jablká, čerstvé

6 900

300

1101 00

Múka hladká z pšenice alebo zo súraže

1 025

45

1103

Krúpy, hrubá múka a pelety

9 750

390

1107

Slad, tiež pražený

19 750

750

1517 10 90

Margarín okrem tekutého margarínu, iný ako obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

150

1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov

2 250

90

1602 10 až

1602 39,

1602 50 až

1602 90

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv, iné ako zo svíň

650

30

2009 50

2009 90

Rajčiaková šťava; zmesi štiav

100

2401

Nespracovaný tabak; tabakový zvyšok

250

10

PRÍLOHA V

PRÍLOHA IVg

Chorvátske colné úľavy pre poľnohospodárske produkty podľa článku 27 ods. 3 písm. g)

Clá pre komodity uvedené v tejto prílohe sa uplatňujú, ako sa v nej uvádza, od 1. augusta 2007.

Chorvátsky colný kód

Opis tovaru

Ročná colná kvóta (t)

Clo uplatniteľné v rámci kvóty

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Živé hovädzie zvieratá domácich druhov s hmotnosťou neprevyšujúcou 300 kg a jatočné býky s hmotnosťou prevyšujúcou 300 kg, iné ako plemenné čistokrvné zvieratá

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Živé svine, iné ako plemenné čistokrvné zvieratá

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Živá hydina druhu Gallus domesticus s hmotnosťou väčšou ako 158 g, ale nie viac ako 2 000 g

90

10 %

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

3 570

25 %

0401

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Uhorky šalátové alebo uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Huby, čerstvé alebo chladené

400

10 %

0709 60 10

Sladká paprika, čerstvá alebo chladená

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Hrach (Pisum sativum), fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.) a zeleninové zmesi, nevarené alebo varené v pare alebo vo vode, mrazené

1 500

7 %

1001 90 99

Špalda, mäkká pšenica a súraž, iné ako určené na siatie

20 800

15 %

1005 90 00

Kukurica, iná ako osivo

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Semená slnečnicové, tiež drvené, iné ako určené na siatie

2 160

6 %

1517 10 90

Margarín okrem tekutého margarínu, iný ako obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

1 200

20 %

1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov

1 900

10 %

1602 10 00 až 1602 39

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv:

homogenizované prípravky

z pečene akýchkoľvek zvierat

z hydiny položky 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv, zo svíň

180

10 %

1702 40

Glukóza a glukózový sirup, obsahujúce v suchom stave najmenej 20 %, ale menej ako 50 % hmotnosti fruktózy okrem invertného cukru

1 000

5 %

1703 90 00

Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru, iné ako trstinová melasa

14 500

14 %

2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Marhule, čerešne, višne, broskyne (vrátane nektáriniek), inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol

22

6 %

PRÍLOHA VI

PRÍLOHA Va

Produkty podľa článku 28 ods. 1

Dovoz týchto produktov s pôvodom v Chorvátsku do Spoločenstva podlieha ďalej uvedeným úľavám.

Kód KN

Opis tovaru

Ročná colná kvóta

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster): živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 30 t za 0 %

nad CK: 70 % cla MFN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kapry: živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 210 t za 0 %

nad CK: 70 % cla MFN

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pražmy morské (Dentex dentexPagellus spp.): živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 35 t za 0 %

nad CK: 30 % cla MFN

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Ryby druhu Dicentrarchus labrax: živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 650 t za 0 %

nad CK: 30 % cla MFN

1604

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhradky z rybacích ikier

CK: 1 585 t za 0 %

nad CK: znížená colná sadzba, pozri nižšie

Nad objem colnej kvóty sa na všetky produkty položky 1604 s výnimkou pripravených alebo konzervovaných sardiniek a sardel uplatní colná sadzba 50 % cla MFN. Na pripravené alebo konzervované sardinky a sardely nad objem colnej kvóty sa uplatní plná sadzba cla MFN.

PRÍLOHA VII

PRÍLOHA Vb

Produkty podľa článku 28 ods. 2

Dovoz týchto produktov s pôvodom v Spoločenstve do Chorvátska podlieha ďalej uvedeným úľavám.

Kód KN

Opis tovaru

Ročná colná kvóta

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster): živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 25 t za 0 %

nad CK: 70 % cla MFN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kapry: živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 30 t za 0 %

nad CK: 70 % cla MFN

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pražmy morské (Dentex dentexPagellus spp.): živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 35 t za 0 %

nad CK: 30 % cla MFN

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Ryby druhu Dicentrarchus labrax: živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 60 t za 0 %

nad CK: 30 % cla MFN

1604

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhradky z rybacích ikier

CK: 315 t za 0 %

nad CK: znížená colná sadzba, pozri nižšie

Nad objem colnej kvóty sa na všetky produkty položky 1604 s výnimkou pripravených alebo konzervovaných sardiniek a sardel uplatní colná sadzba 50 % cla MFN. Na pripravené alebo konzervované sardinky a sardely nad objem colnej kvóty sa uplatní plná sadzba cla MFN.

PRÍLOHA VIII

PRÍLOHA I

Clá uplatňované na dovoz tovaru s pôvodom v Chorvátsku do Spoločenstva

(Produkty podľa článku 25 DSP)

Pri dovoze ďalej uvedených spracovaných poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Chorvátsku do Spoločenstva sa uplatňuje nulová sadzba cla.

Kód KN

Opis tovaru

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

0403 10

jogurt:

 

– –

ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao:

 

– – –

v prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 10 51

– – – –

nepresahujúcim 1,5 %

0403 10 53

– – – –

presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0403 10 59

– – – –

presahujúcim 27 %

 

– – –

ostatný, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 10 91

– – – –

nepresahujúcim 3 %

0403 10 93

– – – –

presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0403 10 99

– – – –

presahujúcim 6 %

0403 90

ostatné:

 

– –

ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao:

 

– – –

v prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 90 71

– – – –

nepresahujúcim 1,5 %

0403 90 73

– – – –

presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0403 90 79

– – – –

presahujúcim 27 %

 

– – –

ostatný, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 90 91

– – – –

nepresahujúcim 3 %

0403 90 93

– – – –

presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0403 90 99

– – – –

presahujúcim 6 %

0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky:

0405 20

mliečne nátierky:

0405 20 10

– –

s hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale menej ako 60 %

0405 20 30

– –

s hmotnostným obsahom tuku 60 % alebo viac, ale nepresahujúcim 75 %

0511

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu:

 

ostatné:

0511 99

– –

ostatné:

 

– – –

prírodné špongie živočíšneho pôvodu:

0511 99 39

– – – –

ostatné

0710

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená:

0710 40 00

kukurica cukrová

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:

0711 90

ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

 

– –

zelenina:

0711 90 30

– – –

kukurica cukrová

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov

 

rastlinné šťavy a výťažky:

1302 12 00

– –

zo sladkého drievka

1302 13 00

– –

z chmeľu

1302 20

pektínové látky, pektináty a pektáty:

1302 20 10

– –

v suchom stave

1302 20 90

– –

ostatné

1505 00

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu):

1505 00 10

tuk z ovčej vlny, surový

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené:

1516 20

rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:

1516 20 10

– –

hydrogenovaný ricínový olej tiež nazývaný ‚opalwax‘

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516:

1517 10

margarín okrem tekutého margarínu:

1517 10 10

– –

obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

1517 90

ostatné:

1517 90 10

– –

obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

– –

ostatné:

1517 90 93

– – –

jedlé zmesi alebo prípravky druhov používaných ako prípravky na vytieranie foriem

1518 00

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1518 00 10

lynoxin

 

ostatné:

1518 00 91

– –

živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516

 

– –

ostatné:

1518 00 95

– – –

nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a ich frakcie

1518 00 99

– – –

ostatné

1521

Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk a ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené:

1521 90

ostatné:

 

– –

včelí vosk a ostatné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farbené:

1521 90 99

– – –

ostatné

1522 00

Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov:

1522 00 10

degras

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

1803

Kakaová hmota, tiež odtučnená

1804 00 00

Kakaové maslo, tuk a olej

1805 00 00

Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor alebo sladidlá

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky hladkej, krúpov, múky hrubej, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo ostatnými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, lazane, halušky, ravioly, cannelloni; kuskus, tiež pripravený:

 

cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:

1902 11 00

– –

obsahujúce vajcia

1902 19

– –

ostatné

1902 20

plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:

 

– –

ostatné:

1902 20 91

– – –

varené

1902 20 99

– – –

ostatné

1902 30

ostatné cestoviny

1902 40

kuskus

1903 00 00

Tapioka a jej náhradky zo škrobu vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky – corn flakes); obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky hladkej, krúpov a múky hrubej), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové cesto a podobné výrobky

2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej:

2001 90

ostatné:

2001 90 30

– –

kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

2001 90 60

– –

palmové jadrá

2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako produkty položky 2006:

2004 10

zemiaky:

 

– –

ostatné:

2004 10 91

– – –

vo forme múky hladkej, múky hrubej alebo vločiek

2004 90

ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

2004 90 10

– –

kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006:

2005 20

zemiaky:

2005 20 10

– –

vo forme múky hladkej, múky hrubej alebo vločiek

2005 80 00

kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

orechy, arašidy a ostatné semená, tiež spolu zmiešané:

2008 11

– –

arašidy:

2008 11 10

– – –

arašidové maslo

 

ostatné vrátane iných zmesí ako podpoložky 2008 19:

2008 91 00

– –

palmové jadrá

2008 99

– –

ostatné:

 

– – –

neobsahujúce pridaný alkohol:

 

– – – –

neobsahujúce pridaný cukor:

2008 99 85

– – – – –

kukurica, iná ako kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; čakanka pražená a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich

2102

Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva:

2102 10

aktívne kvasinky

2102 20

neaktívne kvasinky; ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve:

 

– –

neaktívne kvasinky:

2102 20 11

– – –

v tabletkách, kockách alebo podobných tvaroch, alebo v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg

2102 20 19

– – –

ostatné

2102 30 00

pripravené prášky do pečiva

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múka hladká a hrubá a pripravená horčica:

2103 10 00

sójová omáčka

2103 20 00

rajčiakový kečup a ostatné rajčiakové omáčky

2103 30

horčičná múka hladká a hrubá a pripravená horčica:

2103 30 90

– –

pripravená horčica

2103 90

ostatné:

2103 90 90

– –

ostatné

2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2106 10

bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky

2106 90

ostatné:

2106 90 20

– –

zložené alkoholické prípravky, iné ako založené na vonných látkach, druhov používaných na výrobu nápojov

 

– –

ostatné:

2106 90 92

– – –

neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

2106 90 98

– – –

ostatné

2202

Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009

2203 00

Pivo vyrobené zo sladu

2205

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % obj. alebo vyšším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % obj.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje:

2208 40

rum a ostatné destiláty získané vykvasením produktov cukrovej trstiny

2208 90

ostatné:

 

– –

nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % obj. v nádobách s obsahom:

2208 90 91

– – –

2 l alebo menším

2208 90 99

– – –

väčším ako 2 l

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek

2403

Ostatný spracovaný tabak a spracované tabakové náhradky; homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak, tabakové výťažky a esencie

2905

Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

 

ostatné viacsýtne alkoholy:

2905 43 00

– –

manitol

2905 44

– –

d-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

glycerol

3301

Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované oleorezíny; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc:

3301 90

ostatné:

 

– –

extrahované oleorezíny:

3301 90 21

– – –

zo sladkého drievka a chmeľu

3302

Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok druhov používaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:

3302 10

druhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle:

 

– –

druhy používané v nápojovom priemysle:

 

– – –

preparáty obsahujúce všetky ochucujúce činidlá charakterizujúce nápoj:

3302 10 10

– – – –

so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 0,5 %

 

– – – –

ostatné:

3302 10 21

– – – – –

neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu ani škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

3302 10 29

– – – – –

ostatné

3501

Kazeín, kazeináty a ostatné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:

3501 10

kazeín:

3501 10 50

– –

na priemyselné použitie, iné ako na výrobu potravín alebo krmív

3501 10 90

– –

ostatné

3501 90

ostatné:

3501 90 90

– –

ostatné

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napríklad predželatinizované alebo esterifikované škroby); gleje na základe škrobu alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov:

3505 10

dextríny a ostatné modifikované škroby:

3505 10 10

– –

dextríny

 

– –

ostatné modifikované škroby:

3505 10 90

– – –

ostatné

3505 20

gleje

3809

Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá) používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3809 10

na podklade škrobových látok

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy:

 

technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín:

3823 11 00

– –

kyselina stearová

3823 12 00

– –

kyselina olejová

3823 13 00

– –

mastné kyseliny z tallového oleja

3823 19

– –

ostatné

3823 70 00

technické mastné alkoholy

3824

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3824 60

sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44

PRÍLOHA II

Zoznam 1: Tovar s pôvodom v Spoločenstve, v prípade ktorého Chorvátsko zruší clá

Kód KN

Opis tovaru

0501 00 00

Ľudské vlasy, nespracované, tiež prané alebo čistené; odpad z ľudských vlasov

0502

Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy; jazvečie chlpy a ostatné chlpy na výrobu kief alebo štetcov

0505

Koža a ostatné časti vtáčieho tela, s perím alebo s páperím, vtáčie perie a časti vtáčieho peria (tiež pristrihnuté) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prášok a odpad z vtáčieho peria alebo jeho častí

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (ale neprirezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov

0507

Slonovina, korytnačina, kostice a fúzy veľrýb, rohy, parohy, kopytá, paznechty, pazúry a zobáky, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov

0508 00 00

Koraly a podobné materiály, neopracované alebo jednoducho upravené, ale nie inak spracované; panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožovcov a sépiové kosti, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru, prach a odpad z nich

0510 00 00

Ambra, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená; žľazy a ostatné produkty živočíšneho pôvodu používané na výrobu farmaceutických produktov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované

0511

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu:

 

ostatné:

0511 99

– –

ostatné:

 

– – –

prírodné špongie živočíšneho pôvodu:

0511 99 31

– – – –

surové

0511 99 39

– – – –

ostatné

0511 99 85

– – –

ostatné:

ex 0511 99 85

– – – –

konské vlásie a odpad z konského vlásia, tiež uložené vo vrstvách, s podložkou alebo bez podložky

0710

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená:

0710 40 00

kukurica cukrová

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:

0711 90

ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

 

– –

zelenina:

0711 90 30

– – –

kukurica cukrová

0903 00 00

Maté

1212

Svätojánsky chlieb, riasy a ostatné chaluhy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a ostatné rastlinné produkty (vrátane nepražených koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum) druhov používaných na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1212 20 00

morské riasy a ostatné chaluhy

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov

 

rastlinné šťavy a výťažky:

1302 12 00

– –

zo sladkého drievka

1302 13 00

– –

z chmeľu

1302 19

– –

ostatné

1302 20

pektínové látky, pektináty a pektáty:

 

slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:

1302 31 00

– –

agar-agar

1302 32

– –

slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané zo svätojánskeho chleba, zo semien svätojánskeho chleba alebo z guarových semien:

1302 32 10

– – –

zo svätojánskeho chleba alebo zo semien svätojánskeho chleba

1401

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na pletenie (napríklad bambus, rotang, trstina, sitina, šáchor, vŕbové prútie, rafia, obilná slama čistená, bielená alebo farbená a lipová kôra)

1404

Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1505 00

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu)

1506 00 00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1515

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované:

1515 90

ostatné:

1515 90 11

– –

tungový olej; jojobový a oiticicový olej; myrtový vosk a japonský vosk; ich frakcie:

ex 1515 90 11

– – –

jojobový olej a jeho frakcie

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené:

1516 20

rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:

1516 20 10

– –

hydrogenovaný ricínový olej tiež nazývaný ‚opalwax‘

1518 00

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1518 00 10

linoxyn

 

ostatné:

1518 00 91

– –

živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516

 

– –

ostatné:

1518 00 95

– – –

nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a ich frakcie

1518 00 99

– – –

ostatné

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy

1521

Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk a ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené

1522 00

Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov:

1522 00 10

degras

1702

Ostatné cukry vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky, umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom:

1702 50 00

chemicky čistá fruktóza

1702 90

ostatné vrátane invertného cukru a ostatného cukru a cukrových sirupových zmesí obsahujúcich v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti fruktózy:

1702 90 10

– –

chemicky čistá maltóza

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao:

1704 10

žuvacia guma, tiež obalená cukrom

1803

Kakaová hmota, tiež odtučnená

1804 00 00

Kakaové maslo, tuk a olej

1805 00 00

Kakaový prášok neobsahujúci pridaný cukor ani ostatné sladidlá:

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky hladkej, krúpov, múky hrubej, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1901 10 00

prípravky na detskú výživu, v balení na predaj v malom

1901 20 00

zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905

1901 90

ostatné

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo ostatnými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, lazane, halušky, ravioly, cannelloni; kuskus, tiež pripravený:

 

cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:

1902 11 00

– –

obsahujúce vajcia

1902 19

– –

ostatné

1902 20

plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:

 

– –

ostatné:

1902 20 91

– – –

varené

1902 20 99

– – –

ostatné

1902 30

ostatné cestoviny

1902 40

kuskus

1903 00 00

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky – corn flakes); obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky hladkej, krúpov a múky hrubej), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej:

2001 90

ostatné:

2001 90 30

– –

kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

2001 90 60

– –

palmové jadrá

2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako produkty položky 2006:

2004 10

zemiaky:

 

– –

ostatné:

2004 10 91

– – –

vo forme múky hladkej, múky hrubej alebo vločiek

2004 90

ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

2004 90 10

– –

kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006:

2005 20

zemiaky:

2005 20 10

– –

vo forme múky hladkej, múky hrubej alebo vločiek

2005 80 00

kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

orechy, arašidy a ostatné semená, tiež spolu zmiešané:

2008 11

– –

arašidy:

2008 11 10

– – –

arašidové maslo

 

ostatné vrátane iných zmesí ako podpoložky 2008 19:

2008 91 00

– –

palmové jadrá

2008 99

– –

ostatné:

 

– – –

neobsahujúce pridaný alkohol:

 

– – – –

neobsahujúce pridaný cukor:

2008 99 85

– – – – –

kukurica, iná ako kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; čakanka pražená a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich

2102

Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múka hladká a hrubá a pripravená horčica

2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2106 10

bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky

2106 90

ostatné:

2106 90 20

– –

ostatné prípravky na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:

 

– –

ostatné:

2106 90 92

– – –

neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu ani škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

2106 90 98

– – –

ostatné

2201

Vody vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh:

2201 90 00

ostatné

2203 00

Pivo vyrobené zo sladu

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % obj. alebo vyšším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % obj.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje:

2208 20

destiláty z hroznového vína alebo z hroznových výliskov

2208 30

whisky

2208 40

rum a ostatné destiláty získané vykvasením produktov cukrovej trstiny

2208 50

gin a borovička

2208 60

vodka

2208 70

likéry a kordialy

2208 90

ostatné:

 

– –

arak v nádobách s obsahom:

2208 90 11

– – –

2 litre alebo menším

2208 90 19

– – –

väčším ako 2 litre

 

– –

slivovica, hruškovica alebo čerešňovica (okrem likérov) v nádobách s obsahom:

2208 90 33

– – –

2 litre alebo menším:

ex 2208 90 33

– – – –

hruškovica alebo čerešňovica okrem slivovice

2208 90 38

– – –

viac ako 2 litre:

ex 2208 90 38

– – – –

hruškovica alebo čerešňovica okrem slivovice

 

– –

ostatné destiláty a ostatné alkoholické nápoje v nádobách s obsahom:

 

– – –

2 litre alebo menším:

2208 90 41

– – – –

ouzo

 

– – – –

ostatné:

 

– – – – –

destiláty (okrem likérov):

 

– – – – – –

destilované z ovocia:

2208 90 45

– – – – – – – –

kalvados

2208 90 48

– – – – – – – –

ostatné

 

– – – – – –

ostatné:

2208 90 52

– – – – – – –

korn

2208 90 54

– – – – – – –

tequila

2208 90 56

– – – – – – –

ostatné

2208 90 69

– – – – –

ostatné liehové nápoje

 

– – –

viac ako 2 litre:

 

– – – –

destiláty (okrem likérov):

2208 90 71

– – – – –

destilované z ovocia

2208 90 75

– – – – –

tequila

2208 90 77

– – – – –

ostatné

2208 90 78

– – – –

ostatné liehové nápoje

 

– –

nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % obj. v nádobách s obsahom:

2208 90 91

– – –

2 litre alebo menším

2208 90 99

– – –

väčším ako 2 litre

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek:

2402 10 00

cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky, obsahujúce tabak

2403

Ostatný spracovaný tabak a spracované tabakové náhradky; homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak, tabakové výťažky a esencie:

 

ostatné:

2403 91 00

– –

homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak

2403 99

– –

ostatné

2905

Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

 

ostatné viacsýtne alkoholy:

2905 43 00

– –

manitol

2905 44

– –

d-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

glycerol

3301

Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované oleorezíny; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc:

3301 90

ostatné:

 

– –

extrahované oleorezíny:

3301 90 21

– – –

zo sladkého drievka a chmeľu

3301 90 30

– – –

ostatné

3302

Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok druhov používaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok druhov používaných na výrobu nápojov:

3302 10

druhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle:

 

– –

druhy používané v nápojovom priemysle:

 

– – –

preparáty obsahujúce všetky ochucujúce činidlá charakterizujúce nápoj:

3302 10 10

– – – –

so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 0,5 %

 

– – – –

ostatné:

3302 10 21

– – – – –

neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu ani škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

3302 10 29

– – – – –

ostatné

3501

Kazeín, kazeináty a ostatné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:

3501 10

kazeín

3501 90

ostatné:

3501 90 90

– –

ostatné

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napríklad predželatinizované alebo esterifikované škroby); gleje na základe škrobu alebo dextrínu, alebo ostatných modifikovaných škrobov:

3505 10

dextríny a ostatné modifikované škroby:

3505 10 10

– –

dextríny

 

– –

ostatné modifikované škroby:

3505 10 90

– – –

ostatné

3505 20

gleje

3809

Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá), používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3809 10

na podklade škrobových látok

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy:

 

technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín:

3823 11 00

– –

kyselina stearová

3823 12 00

– –

kyselina olejová

3823 13 00

– –

mastné kyseliny z tallového oleja

3823 19

– –

ostatné

3823 70 00

technické mastné alkoholy

3824

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3824 60

sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44

Zoznam 2: Kvóty a clá uplatňované na dovoz tovaru s pôvodom v Chorvátsku do Spoločenstva

Poznámka: Pri produktoch uvedených v tejto tabuľke sa v rámci pre ne uvedených colných kvót uplatní nulové clo. Na množstvá, ktoré presiahnu objemy colných kvót, sa uplatní colná sadzba vo výške 50 % cla MFN.

Kód KN

Opis tovaru

Ročná colná kvóta

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

2 390 t

0405 20 10

0405 20 30

Mliečne nátierky s hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale nepresahujúcim 75 %

68 t

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarín a jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov, obsahujúce viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov; jedlé zmesi alebo prípravky používané ako prípravky na uvoľňovanie z foriem

700 t

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Minerálne vody a sýtené vody

16 907 t

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Slivovica so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % obj.

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigarety obsahujúce tabak; cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek

35 t

2403 10 10

2403 10 90

Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere

42 t

Zoznam 3: Kvóty a clá uplatňované na dovoz tovaru s pôvodom v Chorvátsku do Spoločenstva

Poznámka: Pri produktoch uvedených v tejto tabuľke sa v rámci pre ne uvedených colných kvót uplatní nulové clo. Na množstvá, ktoré presiahnu objemy colných kvót, sa uplatní colná sadzba vo výške 40 % cla MFN.

Kód KN

Opis tovaru

Ročná colná kvóta (t)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), iné ako žuvacia guma, neobsahujúce kakao

1 250

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

2 410

1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové cesto a podobné výrobky

4 390

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao

1 430

2202

Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009

18 100

Zoznam 4: Kvóty a clá uplatňované na dovoz tovaru s pôvodom v Chorvátsku do Spoločenstva

Poznámka: Pri produktoch uvedených v tejto tabuľke sa v rámci pre ne uvedených ročných colných kvót uplatní nulové clo. Na množstvá, ktoré presiahnu tieto colné kvóty, sa vzťahujú podmienky stanovené v zozname 1 prílohy II k protokolu 3.

Kód KN

Opis tovaru

Ročná colná kvóta (t)

2103 90 30

2103 90 90

Aromatické horké prípravky s objemovým alkoholometrickým titrom 44,2 % až 49,2 % obj. obsahujúce 1,5 % až 6 % hmotnosti horca, korenín a rozmanitých prísad a 4 % až 10 % hmotnosti cukru, v nádobách s objemom 0,5 litra alebo menším; omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi okrem sójovej omáčky, rajčiakového kečupu a ostatných rajčiakových omáčok a tekutého chutney z manga

300

PRÍLOHA IX

PRÍLOHA I

DOHODA

MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A CHORVÁTSKOU REPUBLIKOU O VZÁJOMNÝCH PREFERENČNÝCH OBCHODNÝCH ÚĽAVÁCH PRE URČITÉ VÍNA

1.

Dovoz nasledujúcich produktov s pôvodom v Chorvátskej republike do Spoločenstva podlieha od 1. augusta 2007 týmto úľavám:

Kód KN

Opis tovaru

Uplatniteľné clo

Ročné množstvo (hl)

Ročné zvýšenie (hl)

Osobitné ustanovenia

ex 2204 10

ex 2204 21

Akostné šumivé víno

Víno z čerstvého hrozna

oslobodené

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Víno z čerstvého hrozna

oslobodené

29 000

0

(2)

(1)

Za predpokladu, že sa v predchádzajúcom roku využilo aspoň 80 % oprávneného množstva, uplatní sa ročné zvýšenie, kým súčet kvóty platnej pre položku ex 2204 10 a ex 2204 21 a kvóty platnej pre položku ex 2204 29 nedosiahne maximum 98 000 hl.

(2)

Na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa môžu uskutočniť rokovania s cieľom upraviť kvóty prostredníctvom prenosu množstiev z kvóty pre položku ex 2204 29 do kvóty pre položky ex 2204 10 a ex 2204 21.

2.

Spoločenstvo uplatní nulové preferenčné clo v rámci tarifných kvót určených v bode 1 pod podmienkou, že Chorvátska republika neposkytne na vývoz týchto množstiev žiadne vývozné dotácie.

3.

Dovoz nasledujúcich produktov s pôvodom v Spoločenstve do Chorvátskej republiky podlieha od 1. augusta 2007 týmto úľavám:

Kód chorvátskeho colného sadzobníka

Opis tovaru

Uplatniteľné clo

Ročné množstvá (hl)

Ročné zvýšenie (hl)

Osobitné ustanovenia

ex 2204 10

ex 2204 21

Akostné šumivé víno

Víno z čerstvého hrozna

oslobodené

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Víno z čerstvého hrozna

oslobodené

8 000

0

 

ex 2204

Víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt iný ako položky 2009

50 % cla MFN

900

0

 

(1)

Za predpokladu, že sa v predchádzajúcom roku využilo aspoň 80 % oprávneného množstva, uplatní sa ročné zvýšenie, kým kvóta nedosiahne maximum 18 000 hl.

4.

Chorvátska republika uplatní nulové preferenčné clo v rámci tarifných kvót uvedených v bode 3 pod podmienkou, že Spoločenstvo neposkytne na vývoz týchto množstiev žiadne vývozné dotácie.

5.

Táto dohoda sa vzťahuje na vína, ktoré:

a)

boli vyrobené výhradne z čerstvého hrozna dopestovaného a obratého na území príslušnej zmluvnej strany a

b)

i)

majú pôvod v EÚ a boli vyrobené v súlade s pravidlami upravujúcimi enologické postupy a procesy uvedené v hlave V nariadenia (ES) č. 1493/1999;

ii)

majú pôvod v Chorvátskej republike a boli vyrobené v súlade s pravidlami upravujúcimi enologické postupy a procesy v zhode s chorvátskymi právnymi predpismi. Tieto enologické pravidlá musia byť v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

6.

Dovoz vína v rámci úľav, ktoré sa uvádzajú v tejto dohode, je podmienený predložením osvedčenia vydaného vzájomne uznaným orgánom uvedeným v spoločne vypracovaných zoznamoch, z ktorého vyplýva, že predmetné víno spĺňa požiadavky podľa bodu 5 písm. b).

7.

Najneskôr v prvom štvrťroku roku 2005 preskúmajú zmluvné strany možnosti udelenia ďalších vzájomných úľav, pričom zohľadnia vývoj vzájomného obchodu s vínom.

8.

Zmluvné strany zabezpečia, aby výhody, ktoré si navzájom poskytli, neboli spochybnené inými opatreniami.

9.

Na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán sa prerokuje akýkoľvek problém, ktorý súvisí so spôsobom fungovania tejto dohody.

10.

Táto dohoda sa vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a to za podmienok v tejto zmluve stanovených, na jednej strane a na územie Chorvátskej republiky na strane druhej.

PRÍLOHA X

PROTOKOL 4

týkajúci sa vymedzenia pojmu ‚produkty s pôvodom‘ a metód administratívnej spolupráce na účely uplatňovania ustanovení tejto dohody medzi Spoločenstvom a Chorvátskom

OBSAH

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

HLAVA II

VYMEDZENIE POJMU ‚PRODUKTY S PÔVODOM‘

Článok 2

Všeobecné požiadavky

Článok 3

Dvojstranná kumulácia v Spoločenstve

Článok 4

Dvojstranná kumulácia v Chorvátsku

Článok 5

Úplne získané produkty

Článok 6

Dostatočne opracované alebo spracované produkty

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

Článok 8

Kvalifikačná jednotka

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje

Článok 10

Súpravy

Článok 11

Neutrálne prvky

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

Článok 13

Priama doprava

Článok 14

Výstavy

HLAVA IV

VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

Článok 17

Postup vydávania sprievodného osvedčenia EUR.1

Článok 18

Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne

Článok 19

Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1

Článok 20

Vydávanie sprievodného osvedčenia EUR.1 na základe už vydaného alebo vyhotoveného dokladu o pôvode

Článok 21

Oddelené účtovníctvo

Článok 22

Podmienky vyhotovenia fakturačného vyhlásenia

Článok 23

Schválený vývozca

Článok 24

Platnosť dôkazu o pôvode

Článok 25

Predloženie dôkazu o pôvode

Článok 26

Dovoz po častiach

Článok 27

Oslobodenie od povinnosti predložiť dôkaz o pôvode

Článok 28

Sprievodné doklady

Článok 29

Uchovávanie dôkazu o pôvode a sprievodných dokladov

Článok 30

Nezrovnalosti a formálne chyby

Článok 31

Sumy vyjadrené v eurách

HLAVA VI

ÚPRAVA ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

Článok 32

Vzájomná pomoc

Článok 33

Overovanie dôkazov o pôvode

Článok 34

Urovnávanie sporov

Článok 35

Sankcie

Článok 36

Slobodné colné pásma

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článok 37

Uplatňovanie protokolu

Článok 38

Osobitné podmienky

HLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 39

Zmeny a doplnenia protokolu

Zoznam príloh

PRÍLOHA I

Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II

PRÍLOHA II

Zoznam opracovania alebo spracovania, ktoré sa má vykonať na nepôvodných materiáloch, aby mohol vyrobený produkt získať status pôvodu

PRÍLOHA III

Vzory sprievodného osvedčenia EUR.1 a žiadosti o sprievodné osvedčenie EUR.1

PRÍLOHA IV

Znenie fakturačného vyhlásenia

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto protokolu:

a)

‚výroba‘ znamená každý druh opracovania alebo spracovania vrátane montáže alebo osobitných operácií;

b)

‚materiál‘ znamená každú prísadu, surovinu, zložku alebo časť atď. použitú pri výrobe produktu;

c)

‚produkt‘ znamená vyrábaný produkt, aj keď je určený na ďalšiu výrobnú operáciu;

d)

‚tovar‘ znamená materiál aj produkty;

e)

‚colná hodnota‘ znamená hodnotu určenú v súlade s Dohodou o implementácii článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (Dohoda WTO o colnej hodnote);

f)

‚cena zo závodu‘ znamená cenu zaplatenú za produkt zo závodu výrobcovi v Spoločenstve alebo v Chorvátsku, v ktorého podniku sa vykonalo posledné opracovanie alebo spracovanie, ak cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov po odrátaní akýchkoľvek vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného produktu;

g)

‚hodnota materiálov‘ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo ak nie je známa a nie je možné ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v Spoločenstve alebo v Chorvátsku;

h)

‚hodnota materiálov s pôvodom‘ znamená hodnotu takýchto materiálov podľa písmena g) použitého mutatis mutandis;

i)

‚pridaná hodnota‘ znamená cenu zo závodu po odrátaní colnej hodnoty všetkých použitých materiálov s pôvodom v iných krajinách, na ktoré sa odkazuje v článkoch 3 a 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo ju nie je možné zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v Spoločenstve alebo v Chorvátsku;

j)

‚kapitoly‘ a ‚položky‘ znamenajú kapitoly a položky (štvorciferné kódy) používané v nomenklatúre, z ktorej pozostáva harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru, na ktorý sa odvoláva tento protokol ako na ‚harmonizovaný systém‘ alebo ‚HS‘;

k)

‚zatriedený‘ odkazuje na zatriedenie produktu alebo materiálu do určitej položky;

l)

‚zásielka‘ znamená produkty, ktoré sú buď zaslané súčasne od jedného vývozcu jednému príjemcovi, alebo sa na ne vzťahuje jednotný prepravný doklad, ktorý zahŕňa ich prepravu od vývozcu k príjemcovi, alebo ak taký doklad chýba, jednotná faktúra;

m)

‚územia‘ zahŕňajú teritoriálne vody.

HLAVA II

VYMEDZENIE POJMU ‚PRODUKTY S PÔVODOM‘

Článok 2

Všeobecné požiadavky

1.   Na účely vykonávania tejto dohody sa za produkty s pôvodom v Spoločenstve považujú tieto produkty:

a)

produkty úplne získané v Spoločenstve v zmysle článku 5;

b)

produkty získané v Spoločenstve použitím materiálov, ktoré tam neboli úplne získané, pod podmienkou, že tieto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v Spoločenstve v zmysle článku 6.

2.   Na účely vykonávania tejto dohody sa za produkty s pôvodom v Chorvátsku považujú tieto produkty:

a)

produkty úplne získané v Chorvátsku v zmysle článku 5;

b)

produkty získané v Chorvátsku použitím materiálov, ktoré tam neboli úplne získané, pod podmienkou, že tieto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v Chorvátsku v zmysle článku 6.

Článok 3

Dvojstranná kumulácia v Spoločenstve

Materiály s pôvodom v Chorvátsku sa považujú za materiály s pôvodom v Spoločenstve, ak sú použité v produkte získanom v Spoločenstve. Nie je nutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu, ak boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec operácií uvedených v článku 7 ods. 1.

Článok 4

Dvojstranná kumulácia v Chorvátsku

Materiály s pôvodom v Spoločenstve sa považujú za materiály s pôvodom v Chorvátsku, ak sú použité v produkte získanom v Chorvátsku. Nie je nutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu, ak boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec operácií uvedených v článku 7 ods. 1.

Článok 5

Úplne získané produkty

1.   Tieto produkty sa považujú za úplne získané v Spoločenstve alebo v Chorvátsku:

a)

nerastné produkty tam vyťažené z pôdy alebo z morského dna;

b)

tam zozbierané rastlinné produkty;

c)

živé zvieratá tam narodené a chované;

d)

produkty zo živých zvierat tam chovaných;

e)

produkty tamojšieho lovu alebo rybolovu;

f)

produkty morského rybolovu a iné produkty získané z mora mimo teritoriálnych vôd Spoločenstva alebo Chorvátska ich plavidlami;

g)

produkty vyrobené na palube ich rybárskych spracovateľských lodí výhradne z produktov uvedených v písmene f);

h)

použité predmety tam zozbierané, ktoré sú vhodné len na opätovné získanie surovín, vrátane použitých pneumatík, ktoré sú vhodné len na protektorovanie alebo na to, aby sa využili ako odpad;

i)

odpad a šrot pochádzajúci z tam vykonaných výrobných operácií;

j)

produkty vyťažené z morskej pôdy alebo z morského podložia mimo ich teritoriálnych vôd, ak majú výlučné práva využívať túto pôdu alebo podložie;

k)

tovar tam vyrobený výlučne z produktov uvedených v písmenách a) až j).

2.   Pojmy ‚ich plavidlá‘ a ‚ich rybárske spracovateľské lode‘ v odseku 1 písm. f) a g) sa uplatňujú iba na plavidlá a rybárske spracovateľské lode:

a)

ktoré sú registrované alebo zapísané v členskom štáte Spoločenstva alebo v Chorvátsku;

b)

ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu Spoločenstva alebo Chorvátska;

c)

ktorých aspoň 50 % vlastnia štátni príslušníci členského štátu Spoločenstva alebo Chorvátska, alebo spoločnosť so sídlom v jednom z týchto štátov, ktorej riaditeľ alebo riaditelia, predseda predstavenstva alebo dozornej rady a väčšina členov týchto orgánov sú štátnymi príslušníkmi členského štátu Spoločenstva alebo Chorvátska, a v ktorých aspoň polovica imania v prípade partnerstva alebo spoločnosti s ručením obmedzeným patrí týmto štátom alebo verejným orgánom, alebo štátnym príslušníkom uvedených štátov;

d)

ktorých veliteľ a dôstojníci sú štátnymi príslušníkmi členského štátu Spoločenstva alebo Chorvátska

a

e)

ktorých aspoň 75 % posádky tvoria štátni príslušníci členského štátu Spoločenstva alebo Chorvátska.

Článok 6

Dostatočne opracované alebo spracované produkty

1.   Na účely článku 2 produkty, ktoré nie sú úplne získané, sa považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky stanovené v zozname v prílohe II.

Uvedené podmienky opisujú pre všetky produkty, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, opracovanie alebo spracovanie, ktoré sa musí vykonať na nepôvodných materiáloch použitých na ich výrobu, a vzťahujú sa výhradne na tieto materiály. Z toho vyplýva, že ak sa produkt, ktorý získal status pôvodu splnením podmienok stanovených v zozname, použije pri výrobe iného produktu, podmienky uplatniteľné na produkt, v ktorom je použitý, sa naň nevzťahujú a nezohľadňujú sa ani nepôvodné materiály, ktoré mohli byť použité pri jeho výrobe.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 však platí, že nepôvodné materiály, ktoré by podľa podmienok stanovených v zozname nemali byť pri výrobe produktu použité, môžu byť použité ak:

a)

ich celková hodnota nepresahuje 10 % ceny produktu zo závodu;

b)

sa uplatnením tohto odseku neprekročia percentuálne podiely uvedené v zozname pre maximálnu hodnotu nepôvodných materiálov.

Tento odsek sa neuplatňuje na produkty patriace do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

3.   Odseky 1 a 2 sa uplatňujú s výhradou ustanovení článku 7.

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, tieto operácie sa považujú za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na udelenie statusu produktov s pôvodom bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky článku 6:

a)

konzervačné operácie, ktoré majú zabezpečiť, aby produkty zostali v dobrom stave počas prepravy a skladovania;

b)

rozkladanie a montáž balení;

c)

umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných nánosov;

d)

žehlenie alebo lisovanie textílií;

e)

jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením;

f)

lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazovanie obilnín a ryže;

g)

operácie súvisiace s farbením cukru alebo tvorbou cukrových hrudiek;

h)

šúpanie, odkôstkovanie alebo lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;

i)

ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie;

j)

osievanie, čistenie, triedenie, preberanie, združovanie (vrátane zostavovania súprav predmetov);

k)

jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na lepenky alebo dosky a iné jednoduché baliarenské operácie;

l)

pripevňovanie alebo tlač značiek, nálepiek, log a podobných rozlišovacích znakov na produkty alebo ich balenia;

m)

jednoduché miešanie produktov, aj rôzneho druhu;

n)

jednoduché skladanie predmetov na vytvorenie kompletného predmetu alebo rozloženie produktov na časti;

o)

kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n);

p)

porážanie zvierat.

2.   Všetky operácie vykonané na danom produkte buď v Spoločenstve, alebo v Chorvátsku sa pri určovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie, ktorému bol produkt podrobený, má považovať za nedostatočné v zmysle odseku 1, zohľadňujú spoločne.

Článok 8

Kvalifikačná jednotka

1.   Kvalifikačnou jednotkou na uplatnenie ustanovení tohto protokolu je konkrétny produkt, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní zatriedenia podľa nomenklatúry harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva že:

a)

ak sa produkt zložený zo skupiny alebo zostavy prvkov zatrieďuje podľa podmienok harmonizovaného systému do jedinej položky, celok tvorí kvalifikačnú jednotku;

b)

ak zásielka pozostáva z niekoľkých identických produktov zatriedených pod tou istou položkou harmonizovaného systému, pri uplatňovaní ustanovení tohto protokolu sa musí každý produkt posudzovať osobitne.

2.   Ak sa podľa všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zahŕňa na účely zatrieďovania do produktu aj jeho balenie, zahrnie sa aj na účely určenia pôvodu.

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje dodávané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté v jeho cene alebo ktoré nie sú osobitne fakturované, sa spolu s daným zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom považujú za jeden celok.

Článok 10

Súpravy

Súpravy v zmysle vymedzenia všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému sa považujú za súpravy s pôvodom, ak sú všetky ich zložky produktmi s pôvodom. Ak sa však súprava skladá z produktov s pôvodom a nepôvodných produktov, súprava ako celok sa považuje za súpravu s pôvodom, ak hodnota nepôvodných produktov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 11

Neutrálne prvky

Na účely určenia, či určitý produkt je produktom s pôvodom, nie je potrebné určiť pôvod týchto prvkov, ktoré sa mohli použiť pri jeho výrobe:

a)

energia a palivo;

b)

zariadenie a vybavenie;

c)

stroje a nástroje;

d)

tovar, ktorý nie je súčasťou konečného zloženia produktu ani nie je na tento účel určený.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

1.   Podmienky na získanie statusu pôvodu ustanovené v hlave II sa musia plniť v Spoločenstve alebo v Chorvátsku po celý čas bez prerušenia s výnimkou ustanovení článkov 3 a 4 a odseku 3 tohto článku.

2.   S výhradou článkov 3 a 4 platí, že ak sa tovar s pôvodom, ktorý bol vyvezený zo Spoločenstva alebo z Chorvátska do inej krajiny, vráti, musí sa považovať za nepôvodný, ak nie je možné colným orgánom uspokojivo preukázať, že

a)

vrátený tovar je ten istý ako vyvezený

a

b)

v tejto inej krajine alebo počas vývozu nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave.

3.   Na získanie statusu pôvodu v súlade s podmienkami stanovenými v hlave II nemá vplyv opracovanie alebo spracovanie uskutočnené mimo Spoločenstva alebo Chorvátska na materiáloch vyvezených zo Spoločenstva alebo z Chorvátska a opätovne dovezených späť, ak:

a)

boli tieto materiály úplne získané v Spoločenstve alebo v Chorvátsku, alebo boli pred vývozom podrobené opracovaniu alebo spracovaniu operáciami nad rámec operácií uvedených v článku 7

a

b)

je možné colným orgánom uspokojivo preukázať, že:

i)

späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov

a

ii)

celková pridaná hodnota získaná mimo Spoločenstva alebo Chorvátska uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny konečného produktu zo závodu, pre ktorý sa žiada status pôvodu.

4.   Na účely odseku 3 sa podmienky získania štatútu pôvodu stanovené v hlave II neuplatňujú na opracovanie alebo spracovanie uskutočnené mimo Spoločenstva alebo Chorvátska. Ak sa však v zozname v prílohe II pri určovaní statusu pôvodu koncového produktu uplatňuje pravidlo stanovujúce maximálnu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany, posudzovaná spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo Spoločenstva alebo Chorvátska na základe ustanovení tohto článku, nesmie presiahnuť stanovený percentuálny podiel.

5.   Na účely uplatňovania ustanovení odsekov 3 a 4 ‚celková pridaná hodnota‘ znamená všetky náklady, ktoré vzniknú mimo Spoločenstva alebo Chorvátska, vrátane hodnoty tam použitých materiálov.

6.   Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatňujú na produkty, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v zozname prílohy II alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované, iba ak sa použije všeobecná tolerancia stanovená v článku 6 ods. 2.

7.   Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na produkty kapitoly 50 až 63 harmonizovaného systému.

8.   Každé opracovanie alebo spracovanie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto článku a ktoré je uskutočnené mimo Spoločenstva alebo Chorvátska, sa realizuje v rámci režimu pasívneho zošľachťovacieho styku alebo podobného režimu.

Článok 13

Priama doprava

1.   Preferenčné zaobchádzanie podľa tejto dohody sa použije len na produkty spĺňajúce požiadavky tohto protokolu, ktoré sú prepravované priamo medzi Spoločenstvom a Chorvátskom. Produkty, ktoré tvoria jednu zásielku, sa však môžu prepravovať cez ďalšie územia, vrátane preloženia alebo dočasného uskladnenia na týchto územiach, ak zostanú pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a ak sa s nimi neuskutočňujú iné operácie, ako je vyloženie, opätovné naloženie alebo akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave.

Produkty s pôvodom sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie, než je územie Spoločenstva alebo Chorvátska.

2.   Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa splnenie podmienok stanovených v odseku 1 preukáže tak, že sa predloží:

a)

jednotný prepravný doklad, ktorý sa vzťahuje na trasu z vyvážajúcej krajiny cez krajinu tranzitu, alebo

b)

osvedčenie vydané colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré:

i)

obsahuje presný opis produktov;

ii)

uvádza dátumy vyloženia a opätovného naloženia produktov a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov

a

iii)

potvrdzuje podmienky, za ktorých zostali produkty v krajine tranzitu, alebo

c)

iný preukazný doklad, ak nie je možné predložiť doklady uvedené vyššie.

Článok 14

Výstavy

1.   Ak sa produkty s pôvodom zašlú na výstavu do inej krajiny ako Spoločenstva a Chorvátska a po výstave sa predajú na dovoz do Spoločenstva alebo do Chorvátska, použijú sa na ne pri dovoze ustanovenia tejto dohody, ak sa colným orgánom uspokojivo preukáže, že:

a)

vývozca zaslal tieto produkty zo Spoločenstva alebo z Chorvátska do krajiny, v ktorej sa koná výstava a vystavil ich tam;

b)

vývozca predal alebo prenechal tieto produkty osobe v Spoločenstve alebo v Chorvátsku;

c)

produkty boli zaslané počas výstavy alebo ihneď po nej v stave, v akom boli odoslané na výstavu,

a

d)

produkty neboli od zaslania na výstavu použité na žiadny iný účel než na ich predvedenie na výstave.

2.   Dôkaz o pôvode sa musí vydať alebo vyhotoviť v súlade s ustanoveniami hlavy V a predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny bežným spôsobom. Uvádza sa v ňom názov a adresa výstavy. V prípade potreby sa môžu požadovať dodatočné doklady preukazujúce podmienky, za ktorých boli produkty vystavované.

3.   Odsek 1 sa uplatňuje na každú obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo remeselnú výstavu, veľtrh alebo podobné verejné výstavy, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch alebo v podnikateľských priestoroch s cieľom predávať zahraničné produkty a počas ktorých zostávajú produkty pod dohľadom colných orgánov.

HLAVA IV

VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1.   Nepôvodné materiály použité pri výrobe produktov s pôvodom v Spoločenstve alebo v Chorvátsku, pre ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode podľa ustanovení hlavy V, nepodliehajú v Spoločenstve ani v Chorvátsku vráteniu cla ani oslobodeniu od cla žiadneho druhu.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akékoľvek opatrenia týkajúce sa čiastočnej alebo úplnej náhrady, zníženia alebo nezaplatenia colných poplatkov alebo iných poplatkov s rovnocenným účinkom, ktoré sa v Spoločenstve alebo v Chorvátsku uplatňujú na materiály použité pri výrobe, ak sa takéto náhrady, zníženia alebo nezaplatenia uplatňujú výslovne alebo de facto, keď sa produkty získané z uvedených materiálov vyvezú, a neuplatňujú sa, keď tieto produkty zostávajú na vnútroštátne použitie.

3.   Vývozca produktov, na ktoré sa vzťahuje dôkaz o pôvode, musí byť pripravený kedykoľvek na žiadosť colných orgánov predložiť všetky príslušné doklady, ktoré preukazujú, že v súvislosti s nepôvodnými materiálmi použitými pri výrobe príslušných produktov nebolo poskytnuté žiadne vrátenie cla a že všetky colné poplatky alebo poplatky s rovnocenným účinkom uplatniteľné na takéto materiály boli skutočne zaplatené.

4.   Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa tiež uplatňujú v súvislosti s baleniami v zmysle článku 8 ods. 2, doplnkami, náhradnými dielmi a nástrojmi v zmysle článku 9 a produktmi v súprave v zmysle článku 10, ak sú tieto položky nepôvodné.

5.   Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú len na materiály takého druhu, na ktorý sa vzťahuje dohoda. Okrem toho tieto ustanovenia nevylučujú použitie systému vývozných náhrad pre poľnohospodárske produkty, ak sa uplatňujú pri vývoze v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

1.   Produkty s pôvodom v Spoločenstve pri dovoze do Chorvátska a produkty s pôvodom v Chorvátsku pri dovoze do Spoločenstva požívajú výhody na základe tejto dohody po predložení buď:

a)

sprievodného osvedčenia EUR.1, ktorého vzor je uvedený v prílohe III, alebo

b)

v prípadoch uvedených v článku 22 ods. 1 vyhlásenia, ďalej len ‚fakturačné vyhlásenie‘, ktoré vývozca uvedie na faktúre, dodacom liste či akomkoľvek inom obchodnom doklade, ktorý príslušné produkty opisuje dostatočne podrobne na to, aby sa dali identifikovať; znenie fakturačného vyhlásenia je uvedené v prílohe IV.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 produkty s pôvodom v zmysle tohto protokolu v prípadoch uvedených v článku 27 požívajú výhody na základe tejto dohody bez toho, aby bolo potrebné predložiť niektorý z uvedených dokladov.

Článok 17

Postup vydávania sprievodného osvedčenia EUR.1

1.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny na základe písomnej žiadosti podanej vývozcom alebo na zodpovednosť vývozcu jeho oprávneným zástupcom.

2.   Na tento účel vývozca alebo jeho oprávnený zástupca vypĺňa sprievodné osvedčenie EUR.1 a formulár žiadosti, ktorých vzory sa nachádzajú v prílohe III. Tieto formuláre sa vypĺňajú v jednom z jazykov, v ktorých je vyhotovená táto dohoda, a v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva vyvážajúcej krajiny. Ak sú písané rukou, vypĺňajú sa atramentom a tlačeným písmom. Opis produktov sa musí uviesť v kolónkach určených na tento účel a žiadny z riadkov nesmie zostať prázdny. Ak nie je kolónka úplne vyplnená, musí sa pod posledným riadkom opisu urobiť vodorovná čiara a nevyplnený priestor sa musí priečne prečiarknuť.

3.   Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 musí byť pripravený kedykoľvek na žiadosť colných orgánov vyvážajúcej krajiny, v ktorej bolo vydané sprievodné osvedčenie EUR.1, predložiť všetky príslušné doklady, ktoré preukazujú status pôvodu príslušných produktov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

4.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydajú colné orgány členského štátu Spoločenstva alebo Chorvátska, ak sa príslušné produkty môžu považovať za produkty s pôvodom v Spoločenstve alebo v Chorvátsku a ak spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu.

5.   Colné orgány, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenia EUR.1, prijmú všetky kroky potrebné na overenie statusu pôvodu produktov a na splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu. Na tento účel majú právo požiadať o akékoľvek dôkazy a vykonať akékoľvek kontroly účtovníctva vývozcov alebo akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za vhodné. Taktiež zabezpečia, aby boli formuláre uvedené v odseku 2 riadne vyplnené. Skontrolujú najmä, či je priestor určený na opis výrobkov vyplnený tak, aby sa vylúčila možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia.

6.   Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR.1 je uvedený v kolónke 11 osvedčenia.

7.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány a sú k dispozícii vývozcovi ihneď po uskutočnení alebo zabezpečení vývozu.

Článok 18

Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne

1.   Bez ohľadu na článok 17 ods. 7 je možné výnimočne vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 po vývoze produktov, na ktoré sa vzťahuje, ak:

a)

nebolo vydané v čase vývozu z dôvodu chýb, neúmyselného opomenutia alebo mimoriadnych okolností

alebo

b)

sa colným orgánom uspokojivo preukáže, že sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vydané, ale pri dovoze nebolo z technických dôvodov prijaté.

2.   Na implementáciu odseku 1 musí vývozca vo svojej žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu produktov, na ktoré sa vzťahuje sprievodné osvedčenie EUR.1, ako aj dôvody svojej žiadosti.

3.   Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 dodatočne, iba ak si overia, že informácie predložené v žiadosti vývozcu súhlasia s informáciami v príslušnom spise.

4.   Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne musia obsahovať túto vetu v angličtine:

‚ISSUED RETROSPECTIVELY‘.

5.   Veta uvedená v odseku 4 sa vkladá do kolónky ‚Poznámky‘ sprievodného osvedčenia EUR.1.

Článok 19

Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1

1.   V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR.1 môže vývozca požiadať colné orgány, ktoré ho vydali, o vydanie duplikátu na základe vývozných dokladov, ktoré sa nachádzajú v ich držbe.

2.   Takto vydaný duplikát musí obsahovať toto slovo v angličtine:

‚DUPLICATE.‘

3.   Slovo uvedené v odseku 2 sa vkladá do kolónky ‚Poznámky‘ duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1.

4.   Duplikát musí obsahovať dátum vydania originálu sprievodného osvedčenia EUR.1 a platí s účinnosťou od uvedeného dátumu.

Článok 20

Vydávanie sprievodného osvedčenia EUR.1 na základe už vydaného alebo vyhotoveného dokladu o pôvode

Ak sa produkty s pôvodom dostanú pod dohľad colného úradu v Spoločenstve alebo v Chorvátsku, je možné nahradiť originálny dôkaz o pôvode jedným alebo viacerými sprievodnými osvedčeniami EUR.1 na účely zaslania všetkých alebo niektorých z týchto produktov aj na iné miesto v Spoločenstve alebo v Chorvátsku. Náhradné sprievodné osvedčenie či osvedčenia EUR.1 vydá ten colný úrad, pod dohľadom ktorého sa produkty nachádzajú.

Článok 21

Oddelené účtovníctvo

1.   Ak v spojitosti s oddeleným skladovaním zásob materiálov s pôvodom a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a zameniteľné, vznikajú značné náklady alebo praktické ťažkosti, colné orgány môžu na písomnú žiadosť zainteresovaných subjektov povoliť, aby sa pri riadení týchto zásob používala metóda takzvaného oddeleného účtovníctva.

2.   Táto metóda musí zabezpečiť, aby za konkrétne referenčné obdobie počet získaných produktov, ktoré by sa mohli považovať za ‚pôvodné‘, bol rovnaký ako počet, ktorý by sa získal, keby sa vykonalo fyzické oddelenie zásob.

3.   Colné orgány môžu takéto povolenie poskytnúť za podmienok, ktoré považujú za vhodné.

4.   Táto metóda sa vykazuje a používa na základe všeobecných účtovných princípov platných v krajine, v ktorej sa produkt vyrobil.

5.   Subjekt, ktorý využíva toto zjednodušenie, môže vydať dôkazy o pôvode alebo o ne požiadať, a to na také množstvo produktov, ktoré sa môžu považovať za produkty s pôvodom. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne vyhlásenie o spôsobe spravovania uvedeného množstva produktov.

6.   Colné orgány sledujú, ako sa toto povolenie využíva, a môžu ho kedykoľvek zrušiť, ak ho subjekt, ktorému sa toto povolenie poskytlo, využíva nesprávnym spôsobom alebo ak neplní ostatné podmienky stanovené v tomto protokole.

Článok 22

Podmienky vyhotovenia fakturačného vyhlásenia

1.   Fakturačné vyhlásenie uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b) môže byť vyhotovené:

a)

schváleným vývozcom v zmysle článku 23

alebo

b)

vývozcom akejkoľvek zásielky pozostávajúcej z jedného alebo viacerých balení, ktoré obsahujú produkty s pôvodom, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR.

2.   Fakturačné vyhlásenie sa môže vyhotoviť, ak sa príslušné produkty môžu považovať za produkty s pôvodom v Spoločenstve alebo v Chorvátsku a ak spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu.

3.   Vývozca, ktorý vyhotoví fakturačné vyhlásenie, musí byť pripravený kedykoľvek predložiť na žiadosť colných orgánov vyvážajúcej krajiny všetky príslušné doklady, ktoré preukazujú status pôvodu príslušných produktov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

4.   Vývozca vyhotoví fakturačné vyhlásenie tak, že na faktúru, dodací list alebo iný obchodný doklad na stroji napíše, opečiatkuje alebo vytlačí vyhlásenie, ktorého znenie sa uvádza v prílohe IV, pričom použije jednu z jazykových znení uvedených v tejto prílohe a dodrží ustanovenia vnútroštátneho práva vyvážajúcej krajiny. Ak je vyhlásenie napísané rukou, musí byť napísané atramentom a tlačeným písmom.

5.   Fakturačné vyhlásenia vlastnoručne podpisuje vývozca. Od schváleného vývozcu sa však v zmysle článku 23 nežiada podpis takýchto vyhlásení, ak poskytne colným orgánom vyvážajúcej krajiny písomný záväzok, že prijíma plnú zodpovednosť za akékoľvek fakturačné vyhlásenie, ktoré ho identifikuje, akoby ho vlastnoručne podpísal.

6.   Fakturačné vyhlásenie môže vyhotoviť vývozca pri vývoze alebo po vývoze produktov, na ktoré sa vzťahuje, pod podmienkou, že ho predloží v dovážajúcej krajine najneskôr do dvoch rokov po dovoze produktov, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 23

Schválený vývozca

1.   Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu povoliť každému vývozcovi (ďalej len ‚schválený vývozca‘), ktorý často prepravuje produkty podľa tejto dohody, aby vyhotovoval fakturačné vyhlásenia bez ohľadu na hodnotu príslušných produktov. Vývozca, ktorý chce získať takéto povolenie, musí colným orgánom poskytnúť všetky záruky, ktoré sú potrebné na overenie statusu pôvodu produktov, ako aj na overenie splnenia ostatných požiadaviek tohto protokolu.

2.   Colné orgány môžu udelenie statusu schváleného vývozcu podmieniť akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za vhodné.

3.   Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré sa uvádza vo fakturačnom vyhlásení.

4.   Colné orgány kontrolujú používanie povolenia schváleným vývozcom.

5.   Colné orgány môžu povolenie kedykoľvek odňať. Urobia tak, ak už schválený vývozca neposkytuje záruky uvedené v odseku 1, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo inak nesprávne používa povolenie.

Článok 24

Platnosť dôkazu o pôvode

1.   Dôkaz o pôvode má platnosť štyri mesiace od dátumu vydania vo vyvážajúcej krajine a musí byť predložený v uvedenom období colným orgánom dovážajúcej krajiny.

2.   Dôkazy o pôvode, ktoré sa predložia colným orgánom dovážajúcej krajiny po uplynutí lehoty určenej v odseku 1, môžu byť prijaté na účely uplatnenia preferenčného zaobchádzania iba v prípade, že príčinou ich nepredloženia v stanovenej lehote boli výnimočné okolnosti.

3.   V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať dôkazy o pôvode, ak sa im produkty predložili pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 25

Predloženie dôkazu o pôvode

Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej krajiny v súlade s postupmi, ktoré sa uplatňujú v danej krajine. Uvedené orgány môžu požiadať o preklad dôkazu o pôvode a môžu tiež žiadať, aby k dovoznému vyhláseniu dovozca priložil vyhlásenie v tom zmysle, že produkty spĺňajú podmienky, ktoré sa vyžadujú na účely vykonávania dohody.

Článok 26

Dovoz po častiach

Ak sa na žiadosť dovozcu a za podmienok stanovených colnými orgánmi dovážajúcej krajiny dovážajú po častiach rozobrané alebo nezložené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému, ktoré patria do tried XVI a XVII alebo položiek 7308 a 9406 harmonizovaného systému, colným orgánom sa predloží pre takéto výrobky jeden dôkaz o pôvode pri dovoze prvej časti.

Článok 27

Oslobodenie od povinnosti predložiť dôkaz o pôvode

1.   Produkty zasielané ako malé zásielky súkromnými osobami iným súkromným osobám alebo produkty, ktoré tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúcich, sa považujú za produkty s pôvodom bez toho, aby bolo potrebné predložiť dôkaz o pôvode, ak nie sú dovážané na obchodné účely, boli vyhlásené za produkty spĺňajúce požiadavky tohto protokolu a neexistujú pochybnosti o pravdivosti tohto vyhlásenia. V prípade produktov zasielaných poštou môže byť toto vyhlásenie uvedené na colnom vyhlásení CN22/CN23 alebo na osobitnom liste papiera, ktorý sa k nemu priloží.

2.   Príležitostný dovoz, ktorý pozostáva len z produktov pre osobnú potrebu príjemcov alebo cestujúcich a ich rodinných príslušníkov, sa nepovažuje za dovoz na obchodné účely, ak je z povahy a množstva produktov zrejmé, že sa nesleduje žiadny obchodný cieľ.

3.   Celková hodnota týchto produktov nesmie v prípade malých balíkov presiahnuť 500 EUR a v prípade produktov, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúceho, 1 200 EUR.

Článok 28

Sprievodné doklady

Za doklady uvedené v článku 17 ods. 3 a článku 22 ods. 3, ktoré preukazujú, že produkty, na ktoré sa vzťahuje sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo fakturačné vyhlásenie, sa môžu považovať za produkty s pôvodom v Spoločenstve alebo v Chorvátsku a že spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu, je možné považovať okrem iného:

a)

priamy dôkaz o postupoch vývozcu alebo dodávateľa uskutočňovaných s cieľom získať príslušný tovar, obsiahnutý napríklad v jeho účtoch alebo vo vnútropodnikovom účtovníctve;

b)

doklady preukazujúce status pôvodu použitých materiálov, vydané alebo vyhotovené v Spoločenstve alebo v Chorvátsku, ak sa tieto doklady používajú v súlade s vnútroštátnym právom;

c)

doklady preukazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v Spoločenstve alebo v Chorvátsku, vydané alebo vyhotovené v Spoločenstve alebo v Chorvátsku, ak sa tieto doklady používajú v súlade s vnútroštátnym právom;

d)

sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo fakturačné vyhlásenia, ktoré preukazujú štatút pôvodu použitých materiálov, vydané alebo vystavené v Spoločenstve alebo v Chorvátsku v súlade s týmto protokolom;

e)

vhodný dôkaz o opracovaní alebo spracovaní vykonanom mimo Spoločenstva alebo Chorvátska na základe článku 12, dokazujúci splnenie požiadaviek tohto článku.

Článok 29

Uchovávanie dôkazu o pôvode a sprievodných dokladov

1.   Vývozca, ktorý žiada o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1, uchováva doklady uvedené v článku 17 ods. 3 najmenej tri roky.

2.   Vývozca, ktorý vyhotoví fakturačné vyhlásenie, uchováva kópiu tohto fakturačného vyhlásenia, ako aj doklady uvedené v článku 22 ods. 3 najmenej tri roky.

3.   Colné orgány vyvážajúcej krajiny, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenie EUR.1, uchovávajú žiadosť uvedenú v článku 17 ods. 2 najmenej tri roky.

4.   Colné orgány dovážajúcej krajiny uchovávajú im predložené sprievodné osvedčenia EUR.1 a fakturačné vyhlásenia najmenej tri roky.

Článok 30

Nezrovnalosti a formálne chyby

1.   Ak sa zistia malé nezrovnalosti medzi vyhláseniami v dôkaze o pôvode a vyhláseniami v dokladoch, ktoré sa predložili colnému úradu s cieľom splniť formálne náležitosti pre dovoz produktov, toto zistenie samo osebe nespôsobí neplatnosť dôkazu o pôvode, ak sa riadne preukáže, že sa tento doklad vzťahuje na predložené produkty.

2.   Zjavné formálne chyby, ako napr. preklepy v dôkaze o pôvode, by nemali spôsobiť odmietnutie dokladu, ak nevzbudzujú pochybnosti o správnosti vyhlásení uvedených v tomto doklade.

Článok 31

Sumy vyjadrené v eurách

1.   Na účely uplatňovania ustanovení článku 22 ods. 1 písm. b) a článku 27 ods. 3 v situáciách, keď sa produkty fakturujú v inej mene ako euro, stanoví každoročne každá príslušná krajina sumy v národných menách členských štátov Spoločenstva alebo Chorvátska, zodpovedajúce sumám vyjadreným v eurách.

2.   Pri zásielke sa ustanovenia článku 22 ods. 1 písm. b) alebo článku 27 ods. 3 uplatňujú tak, že sa zohľadní suma stanovená tou krajinou, v národnej mene ktorej je vystavená faktúra.

3.   V každej príslušnej národnej mene sa používajú sumy, ktoré sú prepočtom súm vyjadrených v eurách podľa prepočítacieho kurzu danej meny a eura platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra. Tieto sumy sa oznamujú Komisii Európskych spoločenstiev do 15. októbra a uplatňujú sa od 1. januára nasledujúceho roka. Komisia Európskych spoločenstiev oznamuje príslušné sumy všetkým príslušným krajinám.

4.   Krajina môže sumu, ktorá je výsledkom prepočtu sumy vyjadrenej v eurách do jej národnej meny, zaokrúhliť nahor alebo nadol. Zaokrúhlená suma sa nesmie líšiť od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, o viac ako 5 %. Krajina nemusí zmeniť v jej národnej mene vyjadrený ekvivalent sumy v eurách, ak pri prepočítaní tejto sumy v rámci každoročnej úpravy podľa odseku 3 do národnej meny došlo k menej ako 15 % nárastu. V národnej mene vyjadrený ekvivalent sa nemusí zmeniť ani v prípade, že prepočet vedie k zníženiu hodnoty ekvivalentu.

5.   Sumy vyjadrené v eurách preskúma na žiadosť Spoločenstva alebo Chorvátska Výbor pre stabilizáciu a pridruženie. Výbor pre stabilizáciu a pridruženie v rámci tohto preskúmania zvažuje, či je žiaduce, aby sa zachovali účinky dotknutých limitov v reálnych hodnotách. Na tento účel môže prijať rozhodnutie o úprave súm vyjadrených v eurách.

HLAVA VI

ÚPRAVA ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

Článok 32

Vzájomná pomoc

1.   Colné orgány členských štátov Spoločenstva a Chorvátska si prostredníctvom Komisie Európskych spoločenstiev navzájom poskytnú vzorové odtlačky pečiatok, ktoré používajú ich colné úrady pri vydávaní sprievodných osvedčení EUR.1, a adresy colných orgánov zodpovedných za overovanie týchto osvedčení a fakturačných vyhlásení.

2.   S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie tohto protokolu si Spoločenstvo a Chorvátsko prostredníctvom príslušných colných správ poskytujú vzájomnú pomoc pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR.1, fakturačných vyhlásení a správnosti informácií uvedených v týchto dokladoch.

Článok 33

Overovanie dôkazov o pôvode

1.   Následné overovanie dôkazov o pôvode sa vykonáva náhodne alebo kedykoľvek, keď majú colné orgány dovážajúcej krajiny opodstatnené pochybnosti o pravosti týchto dokladov, o statuse pôvodu príslušných produktov alebo o splnení ostatných požiadaviek tohto protokolu.

2.   Na účely vykonávania ustanovení odseku 1 vrátia colné orgány dovážajúcej krajiny sprievodné osvedčenie EUR.1, faktúru, ak bola predložená, fakturačné vyhlásenie alebo kópie týchto dokladov colným orgánom vyvážajúcej krajiny, pričom prípadne uvedú dôvody prešetrovania. Spolu so žiadosťou o overenie zasielajú všetky získané doklady a informácie, ktoré nasvedčujú, že informácie uvedené v dôkaze o pôvode sú nesprávne.

3.   Overenie vykonávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny. Na tento účel majú právo požiadať o akékoľvek dôkazy a vykonať akékoľvek kontroly účtovníctva vývozcov alebo akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za vhodné.

4.   Ak sa colné orgány dovážajúcej krajiny rozhodnú pozastaviť udeľovanie preferenčného zaobchádzania pre príslušné produkty počas čakania na výsledky overenia, ponúkne sa dovozcovi prepustenie produktov s výhradou preventívnych opatrení, ktoré sa považujú za potrebné.

5.   Colným orgánom, ktoré požiadali o overenie, sa výsledky tohto overovania oznámia čo najskôr. Z výsledkov musí byť zjavné, či sú doklady pravé, či sa príslušné produkty môžu považovať za produkty s pôvodom v Spoločenstve, v Chorvátsku alebo v jednej z iných krajín alebo na jednom z iných území, na ktoré sa odkazuje v článkoch 3 a 4, a či sú splnené ostatné požiadavky tohto protokolu.

6.   Ak v prípadoch opodstatnených pochybností nie je doručená žiadna odpoveď do desiatich mesiacov odo dňa žiadosti o overenie alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti príslušného dokladu alebo skutočného pôvodu produktov, colné orgány, ktoré žiadosť podali, zamietnu s výnimkou výnimočných okolností nárok na preferencie.

Článok 34

Urovnávanie sporov

Ak v súvislosti s postupmi overovania podľa článku 33 vzniknú spory, ktoré nie je možné urovnať medzi colnými orgánmi, ktoré žiadajú o overenie, a colnými orgánmi, ktoré sú zodpovedné za vykonanie tohto overenia, alebo ak vzniknú otázky týkajúce sa výkladu tohto protokolu, predložia sa Výboru pre stabilizáciu a pridruženie.

Vo všetkých prípadoch sa urovnávanie sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny riadi právnymi predpismi tejto krajiny.

Článok 35

Sankcie

Každej osobe, ktorá s cieľom získať preferenčné zaobchádzanie pre produkt vyhotoví alebo nechá vyhotoviť doklad, ktorý obsahuje nesprávne informácie, sa uložia sankcie.

Článok 36

Slobodné colné pásma

1.   Spoločenstvo a Chorvátsko prijmú všetky potrebné kroky, aby zabezpečili, že produkty, s ktorými sa obchoduje na základe dôkazu o pôvode a ktoré počas prepravy využívajú slobodné colné pásmo na ich území, nebudú nahradené iným tovarom a že nebudú podrobené inej manipulácii, ako sú bežné operácie potrebné na ich uchovanie v dobrom stave.

2.   Odchylne od ustanovení odseku 1, ak sa dovezú produkty s pôvodom v Spoločenstve alebo v Chorvátsku do slobodného colného pásma na základe dôkazu o pôvode a podrobia sa manipulácii alebo spracovaniu, príslušné orgány vydajú na žiadosť vývozcu nové sprievodné osvedčenie EUR.1, ak je táto manipulácia alebo spracovanie v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článok 37

Uplatňovanie protokolu

1.   Pojem ‚Spoločenstvo‘ použitý v článku 2 nezahŕňa Ceutu a Melillu.

2.   Na produkty s pôvodom v Chorvátsku sa pri dovoze do Ceuty alebo Melilly uplatní vo všetkých ohľadoch rovnaký colný režim, aký sa podľa protokolu 2 k Aktu o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Európskym spoločenstvám uplatňuje na produkty s pôvodom na colnom území Spoločenstva. Chorvátsko uplatní v prípade dovozu produktov, na ktoré sa vzťahuje dohoda a ktoré majú pôvod v Ceute a Melille, rovnaký colný režim, aký uplatňuje v prípade produktov dovážaných zo Spoločenstva a s pôvodom v ňom.

3.   Na účely odseku 2 týkajúceho sa produktov s pôvodom v Ceute a Melille sa tento protokol uplatňuje mutatis mutandis podľa osobitných podmienok stanovených v článku 38.

Článok 38

Osobitné podmienky

1.   Ak boli produkty prepravované priamo v súlade s ustanoveniami článku 13, tieto produkty sa považujú za:

1.

produkty s pôvodom v Ceute a Melille:

a)

produkty úplne získané v Ceute a Melille;

b)

produkty získané v Ceute a Melille, pri výrobe ktorých sa používajú iné produkty ako tie, ktoré sú uvedené v písmene a), ak:

i)

uvedené produkty boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v zmysle článku 6

alebo

ii)

tieto produkty s pôvodom v Ceute a Melille alebo v Spoločenstve boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec operácií uvedených v článku 7;

2.

produkty s pôvodom v Chorvátsku:

a)

produkty úplne získané v Chorvátsku;

b)

produkty získané v Chorvátsku, pri výrobe ktorých sa používajú iné produkty ako tie, ktoré sú uvedené v písmene a), ak:

i)

uvedené produkty boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v zmysle článku 6

alebo

ii)

tieto produkty s pôvodom v Ceute a Melille alebo v Spoločenstve boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec operácií uvedených v článku 7.

2.   Ceuta a Melilla sa považujú za jednotné územie.

3.   Vývozca alebo jeho oprávnený zástupca uvedie v kolónke 2 sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo na fakturačných vyhláseniach ‚Chorvátsko‘ a ‚Ceuta a Melilla‘. Okrem toho v prípade produktov s pôvodom v Ceute a Melille sa ten istý údaj uvádza v kolónke 4 sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo na fakturačných vyhláseniach.

4.   Za uplatňovanie tohto protokolu v Ceute a Melille sú zodpovedné španielske colné orgány.

HLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 39

Zmeny a doplnenia protokolu

Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže rozhodnút' o zmene a doplnení tohto protokolu.

PRÍLOHA I

ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II

Poznámka 1:

V tomto zozname sú stanovené podmienky, ktorých splnenie sa požaduje v prípade všetkých produktov, ktoré sa majú považovať za dostatočne opracované alebo spracované v zmysle článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1.

Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný produkt. V prvom stĺpci sa uvádza číslo položky alebo číslo kapitoly, ktoré sa používa v harmonizovanom systéme, v druhom stĺpci sa uvádza opis tovaru, ktorý je v tomto systéme uvedený pri danej položke alebo kapitole. Pre každý záznam v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 alebo 4 uvedené príslušné pravidlo. V určitých prípadoch je pred záznamom v prvom stĺpci uvedené označenie ‚ex‘, čo znamená, že pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 platia len pre tú časť položky, ktorá sa opisuje v stĺpci 2.

2.2.

Ak sa v stĺpci 1 uvádza viacero čísiel položiek alebo ak sa uvádza číslo kapitoly a v stĺpci 2 je preto opis produktov všeobecný, platia príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 pre všetky produkty, ktoré sú podľa harmonizovaného systému zatriedené do ktorejkoľvek položky uvedenej v stĺpci 1 alebo do ktorejkoľvek položky tam uvedenej kapitoly.

2.3.

Ak sú v zozname stanovené rozdielne pravidlá pre rôzne produkty patriace do rovnakej položky, v každej zo zarážok sa opisuje tá časť položky, na ktorú sa vzťahujú pravidlá uvedené v príslušnom stĺpci 3 alebo 4.

2.4.

Ak je pre určitý záznam v prvých dvoch stĺpcoch uvedené pravidlo v stĺpci 3 a aj v stĺpci 4, vývozca si môže alternatívne zvoliť buď pravidlo uvedené v stĺpci 3, alebo pravidlo uvedené v stĺpci 4. Ak v stĺpci 4 nie je uvedené žiadne pravidlo pôvodu, uplatňuje sa pravidlo stanovené v stĺpci 3.

Poznámka 3:

3.1.

Ustanovenia článku 6 protokolu týkajúce sa produktov, ktoré nadobudli status pôvodu a používajú sa na výrobu ďalších produktov, platia bez ohľadu na to, či sa tento status získal vnútri závodu, kde sa tieto produkty používajú, alebo v inom závode zmluvnej strany.

Príklad:

Motor položky 8407, pre ktorý pravidlo stanovuje, že hodnota nepôvodných materiálov, ktoré sa mohli použiť, nesmie presiahnuť 40 % ceny zo závodu, sa vyrába z ‚ostatnej legovanej ocele hrubo opracovanej kovaním‘ položky ex ex 7224.

Ak tento výkovok bol vykovaný v Spoločenstve z nepôvodného ingotu, nadobudol status pôvodu na základe pravidla pre položku ex ex 7224 v zozname. Pri výpočte hodnoty motora sa výkovok potom môže počítať ako výkovok s pôvodom bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom podniku, alebo v inom podniku v Spoločenstve. Hodnota nepôvodného ingotu sa teda neberie do úvahy pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov.

3.2.

Pravidlo v zozname predstavuje minimálne požadované opracovanie alebo spracovanie, pričom z vykonania väčšieho opracovania alebo spracovania taktiež vyplýva status pôvodu, na druhej strane z vykonania menšieho opracovania alebo spracovania nemôže vyplynúť status pôvodu. To znamená, že ak pravidlo stanovuje, že na určitom stupni výroby môže byť použitý nepôvodný materiál, použitie takéhoto materiálu v skoršom štádiu výroby je povolené a použitie takéhoto materiálu v neskoršom štádiu povolené nie je.

3.3.

Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 3.2, ak je v pravidle použitý výraz ‚výroba z materiálov akejkoľvek položky‘, môžu sa použiť materiály akejkoľvek (akýchkoľvek) položky(-iek) (aj materiály s takým istým opisom a položkou ako produkt), avšak s výhradou akýchkoľvek osobitných obmedzení, ktoré môžu byť uvedené v pravidle.

Výraz ‚výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky...‘ alebo ‚výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov tej istej položky ako produkt‘ však znamená, že sa môžu použiť materiály akejkoľvek (akýchkoľvek) položky(-iek) okrem tých, ktoré majú v stĺpci 2 v zozname taký istý opis ako produkt.

3.4.

Ak pravidlo v zozname stanovuje, že produkt môže byť vyrobený z viac ako jedného materiálu, znamená to, že môže byť použitý jeden alebo viaceré materiály. Nevyžaduje sa, aby boli použité všetky materiály.

Príklad:

Pravidlo pre tkaniny položiek 5208 až 5212 stanovuje, že sa môžu použiť prírodné vlákna a že spomedzi ostatných materiálov sa môžu použiť aj chemické materiály. Toto neznamená, že treba použiť oboje; je možné použiť jedno alebo druhé, alebo oboje.

3.5.

Ak sa v pravidle v zozname uvádza, že produkt musí byť vyrobený z určitého materiálu, táto podmienka samozrejme nebráni použitiu iných materiálov, ktoré v dôsledku svojej povahy nemôžu spĺňať dané pravidlo. (Pozri takisto ďalej uvedenú poznámku 6.2 vo vzťahu k textíliám.)

Príklad:

Pravidlo pre pripravené potraviny položky 1904, ktoré osobitne vylučuje použitie obilnín a ich derivátov, nebráni použitiu minerálnych solí, chemických látok a iných prísad, ktoré nie sú produktmi z obilnín.

Neplatí to však pre produkty, ktoré, hoci nesmú byť vyrobené z určitých materiálov uvedených v zozname, môžu byť vyrobené z materiálu rovnakej povahy v skoršom štádiu výroby.

Príklad:

Ak je v prípade odevného produktu z kapitoly ex 62 vyrobeného z netkaných materiálov povolené pre túto triedu tovaru použitie len nepôvodnej priadze, nie je možné použiť ako počiatočný materiál netkanú látku – a to aj napriek tomu, že netkané látky nie je obvykle možné vyrobiť z priadze. V takýchto prípadoch bude obvykle počiatočný materiál v štádiu pred priadzou, t. j. v štádiu vlákna.

3.6.

Ak sú v pravidle v zozname uvedené dva percentuálne podiely pre maximálnu hodnotu nepôvodných materiálov, ktoré môžu byť použité, tieto percentuálne podiely sa nesmú sčítať. Inými slovami, maximálna hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy presiahnuť vyšší z uvedených percentuálnych podielov. Okrem toho sa nesmú presiahnuť ani jednotlivé percentuálne podiely v súvislosti s konkrétnymi materiálmi, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4:

4.1.

Pojmom ‚prírodné vlákna‘ sa v zozname označujú iné vlákna ako umelé alebo syntetické vlákna. Je obmedzený na štádiá pred pradením vrátane odpadu, a ak nie je stanovené inak, zahŕňa vlákna, ktoré môžu byť mykané, česané alebo inak spracované, avšak nie spradené.

4.2.

Pojem ‚prírodné vlákna‘ zahŕňa vlásie položky 0503, hodváb položiek 5002 a 5003, ako aj vlákna z vlny a jemné alebo hrubé chlpy zvierat položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a ostatné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.

4.3.

Pojmy ‚textilná buničina‘, ‚chemické materiály‘ a ‚materiály na výrobu papiera‘ sú použité v zozname na opis materiálov, ktoré nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63, ktoré môžu byť použité na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.

4.4.

Pojmom ‚chemické strižné vlákna‘ sa v zozname označuje kábel zo syntetického alebo umelého vlákna, strižné vlákna alebo odpad položiek 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1.

Ak je pre určitý produkt v zozname uvedený odkaz na túto poznámku, podmienky uvedené v stĺpci 3 sa neuplatňujú na žiadne základné textilné materiály použité pri výrobe tohto produktu, ktorých súhrnná hmotnosť nepresahuje 10 % celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov. (Pozri takisto ďalej uvedené poznámky 5.3 a 5.4.)

5.2.

Tolerancia uvedená v poznámke 5.1 sa však môže uplatniť len na zmiešané produkty, ktoré boli vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.

Základné textilné materiály sú:

hodváb,

vlna,

hrubé chlpy zvierat,

jemné chlpy zvierat,

vlásie,

bavlna,

materiály na výrobu papiera a papier,

ľan,

pravé konope,

juta a ostatné textilné lykové vlákna,

sisalové a ostatné textilné vlákna rodu Agave,

kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

syntetické chemické vlákna,

umelé chemické vlákna,

vodivé vlákna,

syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru,

syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylnitrilu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z poly(fenylénsulfidu),

syntetické chemické strižné vlákna z poly(vinylchloridu),

ostatné syntetické chemické strižné vlákna,

umelé chemické strižné vlákna z viskózy,

ostatné chemické strižné vlákna,

priadza z polyuretánu delená pružnými segmentmi polyéteru, tiež opradená,

priadza z polyuretánu delená pružnými segmentmi polyesteru, tiež opradená,

produkty položky 5605 (metalizovaná priadza) obsahujúce pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutý hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaný pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvoma vrstvami plastického filmu,

ostatné produkty položky 5605.

Príklad:

Priadza položky 5205 vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižných vlákien položky 5506 je zmiešanou priadzou. Z toho vyplýva, že nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej buničiny), sa môžu použiť, ak ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina položky 5112 vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a syntetickej priadze zo strižných vlákien položky 5509 je zmiešanou tkaninou. Z toho vyplýva, že syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej buničiny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak nepripravených na pradenie), alebo ich kombinácia sa môžu použiť, ak ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textilná tkanina položky 5802 vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a z bavlnenej tkaniny položky 5210 je jediným zmiešaným produktom, ak bavlnená tkanina samotná je zmiešanou látkou vyrobenou z priadzí zatriedených do dvoch samostatných položiek alebo ak sú samotné použité bavlnené priadze zmesami.

Príklad:

Ak bola príslušná všívaná textilná tkanina vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, potom je zrejmé, že použité priadze sú dva osobitné základné textilné materiály, a teda všívaná textilná tkanina je zmiešaným produktom.

5.3.

V prípade produktov obsahujúcich ‚priadzu vyrobenú z polyuretánu deleného pružnými segmentmi polyéteru, tiež opradenú‘ je pre túto priadzu tolerancia 20 %.

5.4.

V prípade produktov obsahujúcich ‚pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutý hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaný pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvoma vrstvami plastického filmu‘, je pre tento pásik tolerancia 30 %.

Poznámka 6:

6.1.

Ak je v zozname odkaz na túto poznámku, môžu sa použiť textilné materiály (s výnimkou podšívok a medzipodšívok), ktoré nespĺňajú pravidlo uvedené v zozname v stĺpci 3 pre príslušný konfekčný produkt, za predpokladu, že tieto textilné materiály sú zaradené pod inou položkou, než je položka produktu, a že ich hodnota nepresahuje 8 % ceny produktu zo závodu.

6.2.

Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 6.3, materiály, ktoré nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63, sa môžu voľne použiť pri výrobe textilných produktov bez ohľadu na to, či obsahujú textílie.

Príklad:

Ak pravidlo v zozname stanovuje, že pre určitú textilnú položku (napr. nohavice) sa musí použiť priadza, nebráni to použitiu kovových položiek, ako sú gombíky, pretože gombíky nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Z rovnakého dôvodu to nebráni použitiu zipsov, aj keď zipsy obyčajne obsahujú textílie.

6.3.

Ak sa uplatňuje pravidlo percentuálneho podielu, hodnota materiálov, ktoré nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63, sa musí zohľadniť pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov.

Poznámka 7:

7.1.

Na účely položiek ex ex 2707, 2713 až 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 a ex ex 3403 sa za ‚špecifické spracovanie‘ považuje:

a)

vákuová destilácia;

b)

redestilácia pri veľmi starostlivom delení do frakcií;

c)

krakovanie (štiepenie);

d)

reforming (úprava);

e)

extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel;

f)

procesy zahrnujúce všetky tieto operácie: reakcie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej, neutralizácia pomocou alkalických činidiel, odfarbovanie a čistenie prírodne aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom;

g)

polymerizácia;

h)

alkylácia;

i)

izomerizácia.

7.2.

Na účely položiek 2710, 2711 a 2712 sa za ‚špecifické spracovanie‘ považuje:

a)

vákuová destilácia;

b)

redestilácia pri veľmi starostlivom delení do frakcií;

c)

krakovanie (štiepenie);

d)

reforming (úprava);

e)

extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel;

f)

procesy zahrnujúce všetky tieto operácie: reakcie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej, neutralizácia pomocou alkalických činidiel, odfarbovanie a čistenie prírodne aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom;

g)

polymerizácia;

h)

alkylácia;

i)

izomerizácia;

j)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex ex 2710 odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracovaných produktov (metóda ASTM D 1266-59 T);

k)

len vo vzťahu k produktom položky 2710 odstraňovanie parafínov inak ako filtrovaním;

l)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex ex 2710 spracovanie pomocou vodíka, iné ako desulfurizácia, pri tlaku väčšom ako 20 bar a teplote vyššej ako 250 oC s použitím katalyzátorov, kde vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex ex 2710 pomocou vodíka (napríklad dokončovacie úpravy vodou alebo odfarbovanie) so zámerom zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepokladá za špecifické spracovanie;

m)

len vo vzťahu k vykurovacím olejom položky ex ex 2710 atmosférická destilácia metódou ASTM D 86, pri ktorej pri 300 oC predestiluje menej ako 30 % objemu takýchto produktov vrátane strát;

n)

len vo vzťahu k ťažkým olejom iným ako plynové oleje a vykurovacie oleje položky ex ex 2710 spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja;

o)

len vo vzťahu k ropným produktom (iným ako vazelína, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, parafín obsahujúci menej ako 0,75 % hmotnosti oleja) položky ex ex 2712 odolejovanie frakčnou kryštalizáciou.

7.3.

Na účely položiek ex ex 2707, 2713 až 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 a ex ex 3403 jednoduché operácie ako čistenie, dekantácia, odsoľovanie, odvodňovanie, filtrácia, farbenie, označovanie, získavanie sírového obsahu v dôsledku zmiešavania produktov s rôznym obsahom síry alebo akákoľvek kombinácia týchto operácií alebo podobných operácií nemajú za následok získanie pôvodu.

PRÍLOHA II

Zoznam opracovania alebo spracovania, ktoré sa má vykonať na nepôvodných materiáloch, aby mohol vyrobený produkt získať status pôvodu

Dohoda sa nemusí vzťahovať na všetky produkty, ktoré sú uvedené v tomto zozname. Preto je potrebné nahliadnuť do ostatných častí dohody.

Položka HS

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, ktoré poskytuje štatút pôvodu

(1)

(2)

(3) alebo (4)

kapitola 1

Živé zvieratá

Všetky zvieratá kapitoly 1 musia byť úplne získané

 

kapitola 2

Mäso a jedlé droby

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 1 a 2 sú úplne získané

 

kapitola 3

Ryby a kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 3 úplne získané

 

ex ex kapitola 4

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté; okrem:

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 4 úplne získané

 

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, koncentrované alebo nekoncentrované, alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

Výroba, pri ktorej:

sú všetky použité materiály kapitoly 4 úplne získané,

všetky použité ovocné šťavy (okrem ananásovej, citrónovej alebo grapefruitovej) položky 2009 sú pôvodné a

hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex kapitola 5

Výrobky živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; okrem:

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 5 úplne získané

 

ex ex 0502

Upravené svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy

Čistenie, dezinfekcia, triedenie a narovnávanie štetín a chlpov

 

kapitola 6

Živé stromy a iné rastliny; cibuľky, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie

Výroba, pri ktorej:

sú všetky použité materiály kapitoly 6 úplne získané a

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

kapitola 7

Jedlá zelenina a niektoré korene a hľuzy

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 7 úplne získané

 

kapitola 8

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov a melónov

Výroba, pri ktorej:

sú všetky použité orechy a ovocie úplne získané a

hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % hodnoty ceny výrobku zo závodu

 

ex ex kapitola 9

Káva, čaj, maté a korenie; okrem:

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 9 úplne získané

 

0901

Káva, tiež pražená alebo bezkofeínová; kávové plevy a šupky; kávové náhradky obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky

 

0902

Čaj, aromatizovaný alebo nearomatizovaný

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky

 

ex ex 0910

Zmesi korenia

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky

 

kapitola 10

Obilie

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 10 úplne získané

 

ex ex kapitola 11

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok; okrem:

Výroba, pri ktorej všetky obilniny, jedlá zelenina, korene a hľuzy položky 0714 alebo ovocie sú úplne získané

 

ex ex 1106

Múka, krupica a prášok zo suchých lúpaných strukovín položky 0713

Sušenie a mletie strukovín položky 0708

 

kapitola 12

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 12 úplne získané

 

1301

Šelak; prírodné gumy, živice, glejoživice a prírodné olejoživice (napr. balzamy)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 1301 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:

 

 

slizy a zahusťovadlá, modifikované, získané z rastlinných produktov

Výroba z nemodifikovaných slizov a zahusťovadiel

 

ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

kapitola 14

Rastlinné pletacie materiály; rastlinné produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 14 úplne získané

 

ex ex kapitola 15

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a výrobky vzniknuté ich štiepením; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

1501

Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iné ako položky 0209 alebo 1503:

 

 

tuky z kostí a odpadu

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 0203, 0206 alebo 0207 alebo kostí položky 0506

 

ostatné

Výroba z mäsa alebo jedlých bravčových drobkov položky 0203 alebo 0206 alebo z mäsa alebo jedlých drobov z hydiny položky 0207

 

1502

Loj hovädzí, ovčí alebo kozí, iné ako položky 1503:

 

 

tuky z kostí a odpadu

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položky 0201, 0202, 0204 alebo 0206 alebo kostí položky 0506

 

ostatné

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 2 úplne získané

 

1504

Tuky a oleje a ich frakcie z rýb alebo z morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované:

 

 

tuhé frakcie

Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky 1504

 

ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 a 3 sú úplne získané

 

ex ex 1505

Rafinovaný lanolín

Výroba zo surového tuku z ovčej vlny položky 1505

 

1506

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované:

 

 

tuhé frakcie

Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky 1506

 

ostatné

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 2 úplne získané

 

1507 až 1515

Rastlinné oleje a ich frakcie:

 

 

sójový olej, arašidový olej, palmový olej, koprový olej, olej z palmových jadier, babassový olej, tungový alebo oiticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakcie z jojobového oleja a oleje na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

tuhé frakcie okrem frakcií jojobového oleja

Výroba z iných materiálov položiek 1507 až 1515

 

ostatné

Výroba, pri ktorej všetky rastlinné materiály sú úplne nadobudnuté

 

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, rafinované alebo nerafinované, ale inak neupravené

Výroba, pri ktorej:

sú všetky použité materiály kapitoly 2 úplne získané a

všetky použité rastlinné materiály sú úplne získané. Možno však použiť materiály položiek 1507, 1508, 1511 a 1513

 

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516

Výroba, pri ktorej:

sú všetky použité materiály kapitoly 2 a 4 úplne získané a

všetky použité rastlinné materiály sú úplne získané. Možno však použiť materiály položiek 1507, 1508, 1511 a 1513

 

kapitola 16

Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných bezstavovcov

Výroba:

zo zvierat kapitoly 1 a/alebo

pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 3 úplne získané

 

ex ex kapitola 17

Cukor a cukrovinky okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave, obsahujúci pridané aromatické prídavky alebo farbivá

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

1702

Ostatné cukry vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbivá; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:

 

 

chemicky čistá maltóza a fruktóza

Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky 1702

 

ostatný cukor v pevnej forme, obsahujúci pridané aromatické prídavky alebo farbivá

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú pôvodné

 

ex ex 1703

Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru, obsahujúce pridané aromatické prídavky alebo farbivá

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) bez obsahu kakaa

Výroba:

z materiálov akejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

kapitola 18

Kakao a kakaové prípravky

Výroba:

z materiálov akejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krupice, krupičky, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, bez obsahu kakaa alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

sladový výťažok

Výroba z obilnín kapitoly 10

 

 

ostatné

Výroba:

z materiálov akejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

1902

Cestoviny, varené alebo nevarené či plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, lazane, halušky, ravioly, cannelloni; kuskus, tiež pripravený:

 

 

obsahujúce menej ako 20 % hmotnosti mäsa, mäsových drobov, rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov

Výroba, pri ktorej všetky obilniny a výrobky z nich (okrem tvrdej pšenice a výrobkov z nej) sú úplne nadobudnuté

 

obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti mäsa, mäsových drobov, rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov

Výroba, pri ktorej:

sú všetky použité obilniny a ich deriváty (okrem tvrdej pšenice a jej derivátov) úplne získané a

všetky použité materiály kapitoly 2 a 3 sú úplne získané

 

1903

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem zemiakového škrobu položky 1108

 

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky); obilie (iné ako kukurica) v zrnách alebo vo forme vločiek, alebo inak spracované zrno (okrem múky), predvarené alebo inak pripravené, inde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálov akejkoľvek položky, okrem materiálov položky 1806,

pri ktorej sú všetky použité obilniny a múka (okrem tvrdej pšenice a kukurice Zea indurata a ich derivátov) úplne získané a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky, ryžové cesto a podobné výrobky

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov kapitoly 11

 

ex ex kapitola 20

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo z iných častí rastlín; okrem:

Výroba, pri ktorej všetko ovocie, orechy alebo zelenina sú úplne nadobudnuté

 

ex ex 2001

Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu, upravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 2004 a

ex ex 2005

Zemiaky vo forme múky, krupice alebo vločiek, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

2006

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a iné časti rastlín konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

2007

Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty, pripravené varením, s obsahom pridaného cukru alebo nie, alebo iných sladidiel

Výroba:

z materiálov akejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2008

orechy neobsahujúce pridaný cukor ani alkohol

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých pôvodných orechov a olejnatých semien položiek 0801, 0802 a 1202 až 1207 je vyššia ako 60 % ceny výrobku zo závodu

 

arašidové maslo; zmesi na báze obilnín; palmové jadrá; kukurica (v zrnách)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ostatné okrem ovocia a orechov, varené inak ako v pare alebo vo vode, neobsahujúce pridaný cukor, mrazené

Výroba:

z materiálov akejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

2009

Ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež s obsahom pridaného cukru alebo iných sladidiel

Výroba:

z materiálov akejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex kapitola 21

Rôzne potravinové prípravky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich

Výroba:

z materiálov akejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej je všetka použitá čakanka úplne získaná

 

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múčka a prášok a pripravená horčica:

 

 

omáčky a prípravky na omáčky; zmesi korení a zmesi prísad na ochutenie

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Možno však použiť horčičnú múčku a prášok a pripravenú horčicu

 

horčičná múka hladká a hrubá a pripravená horčica

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky

 

ex ex 2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem pripravenej alebo konzervovanej zeleniny položiek 2002 až 2005

 

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálov akejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex kapitola 22

Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot; okrem:

Výroba:

z materiálov akejkoľvek položky okrem položky výrobku a

pri ktorej je čerstvé hrozno alebo materiály získané z čerstvého hrozna úplne získané

 

2202

Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009

Výroba:

z materiálov akejkoľvek položky okrem položky výrobku

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu a

pri ktorej sú všetky použité ovocné šťavy (okrem ananásovej, citrónovej alebo grapefruitovej) pôvodné

 

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % obj. alebo vyšším; etylalkohol a iné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

Výroba:

z materiálov akejkoľvek položky okrem položky 2207 alebo 2208 a

pri ktorej je čerstvé hrozno alebo materiály získané z čerstvého hrozna úplne získané alebo ak sú všetky použité materiály už pôvodné, použitie araku je obmedzené do 5 % objemu

 

2208

Etylalkohol nedenaturovaný, s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % obj.; destiláty, likéry a iné liehové nápoje

Výroba:

z materiálov akejkoľvek položky okrem položky 2207 alebo 2208 a

pri ktorej je čerstvé hrozno alebo materiály získané z čerstvého hrozna úplne získané alebo ak sú všetky použité materiály už pôvodné, použitie araku je obmedzené do 5 % objemu

 

ex ex kapitola 23

Zvyšky a odpad potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivo; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 2301

Veľrybí šrot; múčka, prášok a pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 a 3 sú úplne získané

 

ex ex 2303

Zvyšky z výroby škrobu z kukurice (okrem koncentrovaných máčacích likvorov), s obsahom proteínu počítaného na sušinu, presahujúcim 40 % hmotnosti

Výroba, pri ktorej všetka použitá kukurica je úplne získaná

 

ex ex 2306

Pokrutiny a iný pevný odpad vznikajúci extrakciou olivového oleja, s obsahom väčším ako 3 % hmotnosti olivového oleja

Výroba, pri ktorej všetky použité olivy sú úplne nadobudnuté

 

2309

Prípravky používané na výživu zvierat

Výroba, pri ktorej:

sú všetky použité obilniny, cukor alebo melasy, mäso alebo mlieko pôvodné a

všetky použité materiály kapitoly 3 sú úplne získané

 

ex ex kapitola 24

Tabak a vyrobené tabakové náhradky; okrem:

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 24 úplne získané

 

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek

Výroba, pri ktorej aspoň 70 % hmotnosti použitého nevyrobeného tabaku alebo tabakového odpadu položky 2401 je pôvodných

 

ex ex 2403

Tabak na fajčenie

Výroba, pri ktorej aspoň 70 % hmotnosti použitého nevyrobeného tabaku alebo tabakového odpadu položky 2401 je pôvodných

 

ex ex kapitola 25

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra; vápno a cement; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 2504

Prírodný kryštalický grafit, s obohateným obsahom uhlíka, čistený a mletý

Obohatenie o obsah uhlíka, čistenie a mletie surového kryštalického grafitu

 

ex ex 2515

Mramor, len rozpílený alebo inak rozrezaný, na bloky alebo na dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm

Rezanie mramoru s hrúbkou presahujúcou 25 cm pílou alebo inak (aj keď už je rozrezaný)

 

ex ex 2516

Žula, porfýr, čadič, pieskovec a iné kamene na výtvarné alebo stavebné účely, len rozpílené alebo inak rozrezané, na bloky alebo na dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm

Rezanie kameňa s hrúbkou presahujúcou 25 cm pílou alebo inak (aj keď už je rozrezaný)

 

ex ex 2518

Kalcinovaný dolomit

Kalcinácia nekalcinovaného dolomitu

 

ex ex 2519

Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit) v hermeticky uzatvorených kontajneroch a oxid horečnatý; čisté alebo nie, iné ako tavená magnézia alebo spekaná (sintrovaná) magnézia

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Prírodný uhličitan horečnatý (magnezit) však možno použiť

 

ex ex 2520

Sadry osobitne upravené na stomatologické účely

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2524

Prírodné azbestové vlákna

Výroba z azbestového koncentrátu

 

ex ex 2525

Sľudový prach

Mletie sľudy alebo sľudového odpadu

 

ex ex 2530

Farebné hlinky, kalcinované alebo v prášku

Kalcinácia alebo mletie farebných hliniek

 

kapitola 26

Rudy kovov, trosky a popoly

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex kapitola 27

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitumenózne látky; minerálne vosky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

ex ex 2707

Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek, ktoré sú podobné minerálnym olejom vyrobeným destiláciou čiernouhoľných dechtov, z ktorých 65 % objemu alebo viac destiluje pri teplote do 250 oC (vrátane zmesí lakového benzínu a benzolu), používané ako pohonné látky alebo vykurovacie palivá

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickým(-i) spracovaním(-iami) (1)

alebo

iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2709

Oleje získané z bitúmenových nerastov, surové

Rozkladná destilácia bitúmenových látok

 

2710

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce 70 % hmotnosti alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; použité oleje

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickým(-i) spracovaním(-iami) (2)

alebo

iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

2711

Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickým(-i) spracovaním(-iami) (2)

alebo

iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

2712

Vazelína; parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, iné minerálne vosky a podobné výrobky získané synteticky alebo iným spôsobom, zafarbené alebo nezafarbené

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickým(-i) spracovaním(-iami) (2)

alebo

iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

2713

Petrolejový koks, petrolejový bitúmen a iné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickým(-i) spracovaním(-iami) (1)

alebo

iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

2714

Prírodné bitúmeny a prírodný asfalt; bitúmenové alebo olejové bridlice a bitúmenové piesky; asfaltity a asfaltové horniny

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickým(-i) spracovaním(-iami) (1)

alebo

iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

2715

Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, minerálneho dechtu alebo zo smoly z minerálneho dechtu (napríklad bitúmenový tmel, spätné frakcie)

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickým(-i) spracovaním(-iami) (1)

alebo

iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex kapitola 28

Anorganické chemikálie; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2805

‚Mischmetall‘– zmesový kov

Výroba elektrolytickým alebo termálnym spracovaním, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2811

Oxid sírový

Výroba z oxidu siričitého

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2833

Síran hlinitý

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2840

Peroxoboritan sodný

Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2852

Zlúčeniny ortuti nasýtených acyklických monokarboxylových kyselín a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; ich halogén-, sulfo- nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2852, 2915 a 2916 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

Zlúčeniny ortuti vnútorných éterov a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položky 2909 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

Zlúčeniny ortuti heterocyklických zlúčenín len s dusíkatým(-i) heteroatómom (heteroatómami)

[2933]

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2852, 2932 a 2933 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

Zlúčeniny ortuti nukleových kyselín a ich soli (chemicky definované alebo nedefinované); iné heterocyklické zlúčeniny

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2852, 2932, 2933 a 2934 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

Zlúčeniny ortuti kyselín naftenových, ich vo vode nerozpustné soli a ich estery

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

Ostatné zlúčeniny ortuti pripravených spojív na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex kapitola 29

Výrobky organickej chémie; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2901

Acyklické uhľovodíky na použitie ako pohonné alebo vykurovacie palivo

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickým(-i) spracovaním(-iami) (1)

alebo

 

 

iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2902

Cykloalkány a cykloalkény (iné ako azulén), benzén, toluén, xylén, na použitie ako pohonné alebo vykurovacie palivo

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickým(-i) spracovaním(-iami) (1)

alebo

iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2905

Metalalkoholáty alkoholov tejto položky a etanolu

Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky 2905. Metalalkoholáty tejto položky však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2915 a 2916 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2932

vnútorné étery a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položky 2909 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

cyklické acetály a vnútorné poloacetály a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

2933

Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(-i) heteroatómom (heteroatómami)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932 a 2933 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

2934

Nukleové kyseliny a ich soli (chemicky definované alebo nedefinované); iné heterocyklické zlúčeniny

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932, 2933 a 2934 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2939

Koncentráty z makovej slamy s obsahom alkaloidov najmenej 50 % hmotnosti

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex kapitola 30

Farmaceutické výrobky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

3002

Ľudská krv; živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo na diagnostické použitie; antiséra a iné krvné zložky a modifikované imunologické výrobky, získané alebo nezískané biotechnologickými procesmi; očkovacie látky, toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobné výrobky:

 

 

 

výrobky pozostávajúce z dvoch alebo viacerých zložiek zmiešaných na terapeutické alebo profylaktické použitie, alebo nezmiešané výrobky na toto použitie, ktoré sú v odmeraných dávkach alebo v balení na predaj v malom

Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny výrobku zo závodu

 

 

ostatné:

 

 

 

– –

ľudská krv

Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny výrobku zo závodu

 

 

– –

živočíšna krv pripravená na terapeutické alebo profylaktické účely

Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny výrobku zo závodu

 

 

– –

krvné zložky iné ako antiséra, hemoglobín, krvné globulíny a sérové globulíny

Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny výrobku zo závodu

 

 

– –

hemoglobín, krvné globulíny a sérové globulíny

Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny výrobku zo závodu

 

 

– –

ostatné

Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky 3002. Materiály toho istého druhu ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny výrobku zo závodu

 

3003 a 3004

Lieky (okrem tovaru položiek 3002, 3005 alebo 3006):

 

 

získané z amikacínu zaradeného v položke 2941

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály položiek 3003 a 3004 však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny výrobku zo závodu

 

ostatné

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály položiek 3003 a 3004 však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 3006

farmaceutický odpad uvedený v poznámke 4 písm. k) k tejto kapitole

Treba zachovať pôvod výrobku v jeho pôvodnom zatriedení

 

sterilné prostriedky na zabránenie zrastov používané v chirurgii alebo v zubnom lekárstve, tiež absorbovateľné:

 

 

výrobky z plastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

vyrobené z textílií

Výroba z:

z prírodných vlákien

z umelo vyrobených strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,

alebo

z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

pomôcky identifikovateľné ako použiteľné pri stómiách

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex kapitola 31

Hnojivá; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3105

Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; iné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách, alebo v balení s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg; okrem:

dusičnan sodný

kyanamid vápenatý

síran draselný

síran horečnato-draselný

Výroba:

z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex kapitola 32

Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a iné farbiace látky; náterové farby a laky; tesniaci tmel a iné tmely; atramenty; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3201

Taníny a ich soli, étery, estery a iné deriváty

Výroba z trieslovinových výťažkov rastlinného pôvodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3205

Farebné laky; prípravky uvedené v poznámke 3 k tejto kapitole, založené na farebných lakoch (3)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položiek 3203, 3204 a 3205. Materiály položky 3205 sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex kapitola 33

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3301

Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované oleorezíny; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky vrátane materiálov rozdielnej ‚skupiny‘ (4) v tejto položke. Materiály tej istej skupiny ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex kapitola 34

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3403

Mastiace prípravky obsahujúce menej ako 70 % hmotnosti minerálnych olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov

Operácie spojené s rafináciou a/alebo jedným alebo viacerými špecifickým(-i) spracovaním(-iami) (1)

alebo

iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3404

Umelé vosky a pripravené vosky:

 

 

na báze parafínu, surové parafíny, vosky získané zo živičných nerastov, gáč alebo šupinový parafín

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem:

stužených olejov, ktoré majú charakter voskov položky 1516,

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

 

mastných kyselín chemicky nedefinovaných alebo technických mastných alkoholov, ktoré majú charakter voskov položky 3823, a

 

 

materiálov položky 3404

 

 

Tieto materiály však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex kapitola 35

Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napríklad predželatínované alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobu alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov:

 

 

éterifikované a esterifikované škroby

Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky 3505

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ostatné

Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky 1108

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3507

Pripravené enzýmy inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex kapitola 37

Fotografický a kinematografický tovar; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3701

Fotografické dosky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z materiálu iného ako z papiera, lepenky alebo textílií; ploché okamžité kopírovacie filmy, citlivé, neexponované, v kazetách alebo nie:

 

 

okamžité kopírovacie filmy na farebnú fotografiu, v kazetách

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 3701 a 3702. Materiály položky 3702 sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 3701 a 3702. Materiály položiek 3701 a 3702 však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresiahne 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3702

Fotografické filmy vo zvitkoch, citlivé, neexponované, z materiálu iného ako z papiera, lepenky alebo textílií; okamžité instantné filmy vo zvitkoch, scitlivené, neexponované

Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem materiálov položiek 3701 a 3702

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3704

Fotografické dosky, filmy, papier, lepenka a textílie, exponované, ale nevyvolané

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 3701 až 3704

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex kapitola 38

Rôzne chemické výrobky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3801

koloidný grafit v olejovej suspenzii a semikoloidný grafit; uhlíkaté pasty na elektródy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

grafit vo forme pasty, ktorá je zmesou viac ako 30 % hmotnosti grafitu a minerálnych olejov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 3403 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3803

Rafinovaný tallový olej

Rafinácia surového tallového oleja

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3805

Sulfátová terpentínová silica, čistená

Čistenie destiláciou alebo rafinovaním surovej sulfátovej terpentínovej silice

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3806

Estery živíc

Výroba zo živičných kyselín

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3807

Smola z drevného dechtu

Destilácia drevného dechtu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3808

Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy, prípravky proti klíčeniu a regulátory rastu rastlín, dezinfekčné prostriedky a podobné výrobky, v úprave alebo balení na predaj v malom alebo ako prípravky, alebo výrobky (napr. sírne pásy, knôty a sviečky a mucholapky)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny výrobkov zo závodu

 

3809

Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá) používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny výrobkov zo závodu

 

3810

Prípravky na čistenie kovových povrchov; tavivá a iné pomocné prípravky na spájkovanie na mäkko, spájkovanie na tvrdo alebo na zváranie; prášky a pasty na spájkovanie alebo na zváranie pozostávajúce z kovu a ostatných materiálov; prípravky z druhov používaných na výplň zvarovacích elektród alebo tyčí alebo na ich oplášťovanie

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny výrobkov zo závodu

 

3811

Antidetonačné prípravky, oxidačné inhibítory, živičné inhibítory, zlepšovače viskozity, antikorózne prostriedky a iné pripravené aditíva do minerálnych olejov (vrátane benzínu) alebo do iných tekutín používaných na rovnaké účely ako minerálne oleje:

 

 

pripravené aditíva do mazacích olejov, obsahujúce minerálne oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 3811 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3812

Pripravené urýchľovače vulkanizácie; zložené plastifikátory pre kaučuk alebo plasty, inde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidačné prípravky a iné zmesové stabilizátory pre kaučuk alebo plasty

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3813

Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; naplnené hasiace granáty

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3814

Zložené organické rozpúšťadlá a riedidlá, inde neuvedené ani nezahrnuté; prípravky na odstraňovanie náterov a lakov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3818

Chemické prvky dopované na použitie v elektronike v tvare diskov, doštičiek alebo v podobných tvaroch; chemické zlúčeniny dopované na použitie v elektronike

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3819

Kvapaliny do hydraulických bŕzd a iné pripravené kvapaliny do hydraulických prevodov, neobsahujúce žiadne alebo obsahujúce menej ako 70 % hmotnosti ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3820

Prípravky proti zamŕzaniu a prípravky na odmrazovanie

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 3821

Pripravené živné pôdy na rast a udržiavanie mikroorganizmov (vrátane vírusov a podobných organizmov) alebo rastlinných, ľudských alebo živočíšnych buniek

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3822

Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy:

 

 

technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

 

technické mastné alkoholy

Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky 3823

 

3824

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky alebo prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane vyrobených zo zmesí prírodných produktov), inde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

nasledujúce z tejto položky:

– –

pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá na báze prírodných živičných produktov

– –

kyseliny naftenové, ich vo vode nerozpustné soli a ich estery

– –

sorbitol iný ako položky 2905

– –

ropné sulfonáty okrem ropných sulfonátov alkalických kovov, amónia alebo etanolamínov; tiofénické sulfónované kyseliny z olejov získaných z bitúmenových nerastov a ich solí

– –

iónomeniče

– –

getry (pohlcovače plynov) pre vákuové trubice

– –

alkalické oxidy železa na čistenie plynov

– –

čpavkové vody obsahujúce plynný čpavok a upotrebená železitá čistiaca hmota, z