17.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/39


ROZHODNUTIE RADY

z 12. februára 2008

o podpísaní a predbežnom vykonávaní protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o všeobecných zásadách účasti Izraelského štátu na programoch Spoločenstva

(2008/372/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 310 v spojení článkom 300 odsekom 2 prvým pododsekom prvou a druhou vetou,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 18. júna 2007 oprávnila Komisiu, aby s Izraelom rokovala o protokole k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej o rámcovej dohode o všeobecných zásadách účasti Izraelského štátu na programoch Spoločenstva.

(2)

Tieto rokovania boli uzavreté k spokojnosti Komisie.

(3)

Text protokolu prerokovaný s Izraelským štátom ustanovuje v článku 10 predbežné vykonávanie protokolu pred jeho nadobudnutím platnosti.

(4)

S výhradou jeho uzatvorenia k neskoršiemu dátumu by sa mal protokol podpísať v mene Spoločenstva a jeho členských štátov a predbežne vykonávať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať v mene Spoločenstva a jeho členských štátov protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Izraelským štátom o rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o všeobecných zásadách účasti Izraelského štátu na programoch Spoločenstva.

Článok 2

Tento protokol sa predbežne vykonáva odo dňa jeho podpisu s výhradou jeho uzatvorenia k neskoršiemu dátumu.

V Bruseli 12. februára 2008

Za Radu

predseda

A. BAJUK


PROTOKOL

k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o všeobecných zásadách účasti Izraelského štátu na programoch Spoločenstva

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

na jednej strane

a

Izraelský štát, ďalej len „Izrael“,

na strane druhej,

keďže:

(1)

Izrael 20. novembra 1995 uzatvoril Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej (1).

(2)

Európska rada na svojom zasadnutí v Bruseli 17. a 18. júna 2004 uvítala návrhy Komisie v súvislosti s európskou susedskou politikou (ďalej len „ESP“) a 14. júna 2004 schválila súvisiace závery Rady.

(3)

Rada pri mnohých iných príležitostiach prijala závery v prospech tejto politiky.

(4)

Rada 5. marca 2007 vyjadrila podporu všeobecnému a globálnemu prístupu ustanovenému v oznámení Komisie zo 4. decembra 2006 s cieľom umožniť partnerom ESP účasť v agentúrach Spoločenstva a na programoch Spoločenstva na základe dosiahnutých výsledkov, a pokiaľ to umožňujú právne základy.

(5)

Izrael vyjadril svoje želanie zúčastniť sa na viacerých programoch Spoločenstva.

(6)

Osobitné podmienky na účasť Izraela na každom jednom programe vrátane finančného príspevku a postupov vykazovania a hodnotenia sa stanovia dohodou medzi Komisiou, ktorá koná v mene Spoločenstva, a Izraelom,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Izraelu sa umožní zúčastňovať sa na všetkých súčasných a budúcich programoch Spoločenstva otvorených pre účasť Izraela v súlade s ustanoveniami, ktorými sa tieto programy prijímajú.

Článok 2

Izrael finančne prispieva do všeobecného rozpočtu Európskej únie podľa konkrétnych programov, na ktorých sa zúčastňuje.

Článok 3

Zástupcovia Izraela sa v prípadoch, ktoré sa týkajú Izraela, môžu zúčastňovať ako pozorovatelia v riadiacich výboroch zodpovedných za sledovanie programov, na ktoré Izrael finančne prispieva.

Článok 4

Na projekty a podnety predložené účastníkmi z Izraela sa v čo najväčšej možnej miere vzťahujú tie isté podmienky, pravidlá a postupy, ktoré sa v príslušných programoch vzťahujú na členské štáty.

Článok 5

Osobitné podmienky týkajúce sa účasti Izraela na každom programe, predovšetkým splatný finančný príspevok a postupy vykazovania a hodnotenia, sa stanovia dohodou medzi Komisiou konajúcou v mene Spoločenstva a kompetentnými úradmi Izraela (memorandum o porozumení).

Ak Izrael požiada o vonkajšiu pomoc Spoločenstva s cieľom zúčastniť sa na určitom programe Spoločenstva na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva (2), alebo na základe iného podobného nariadenia týkajúceho sa vonkajšej pomoci Spoločenstva pre Izrael, ktoré sa môže v budúcnosti prijať, podmienky, ktorými sa riadi využívanie pomoci Spoločenstva Izraelom, sa stanovia v dohode o financovaní.

Článok 6

V každom memorande o porozumení sa v súlade s finančným nariadením Spoločenstva stanovuje, že finančnú kontrolu alebo audit vykonáva Komisia, OLAF a Účtovný dvor Európskych spoločenstiev alebo sa vykonávajú na základe právomoci týchto orgánov.

Takisto sa stanovujú podrobné ustanovenia o finančnej kontrole a audite, administratívnych opatreniach, pokutách a odškodnení, ktoré umožnia udeliť Európskej komisii, OLAF-u a Účtovnému dvoru rovnaké právomoci, aké majú v prípade príjemcov pomoci alebo dodávateľov so sídlom v Spoločenstve.

Článok 7

Tento protokol týkajúci sa rámcovej dohody sa uplatňuje počas platnosti Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej.

Tento protokol podpíšu a schvália Spoločenstvo a Izrael v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

Každá zmluvná strana môže tento protokol vypovedať písomným oznámením zaslaným druhej zmluvnej strane. Platnosť tohto protokolu sa skončí šesť mesiacov odo dňa takéhoto oznámenia.

Článok 8

Najneskôr tri roky od dátumu nadobudnutia platnosti tohto protokolu a potom každé tri roky môžu obe zmluvné strany preskúmať vykonávanie tohto protokolu na základe skutočnej účasti Izraela na jednom alebo viacerých programoch Spoločenstva.

Článok 9

Tento protokol sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a na druhej strane na územie Izraela a platí za podmienok stanovených v uvedenej zmluve.

Článok 10

Tento protokol nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany vzájomne prostredníctvom diplomatických kanálov oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel.

Pred vstupom protokolu do platnosti sa zmluvné strany dohodli, že bez ohľadu na ukončenie svojich vnútorných postupov budú odo dňa jeho podpisu prechodne uplatňovať ustanovenia tohto protokolu s výhradou jeho uzatvorenia k neskoršiemu dátumu.

Článok 11

Tento protokol je vypracovaný dvojmo v každom úradnom jazyku zmluvných strán.

Každé jazykové znenie je rovnako autentické.

Článok 12

Tento protokol tvorí neodlučiteľnú súčasť Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej.

Съставено в Брюксел на петнадесетия ден от месец април две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de abril de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende april to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of April in the year two thousand and eight, which corresponds to the tenth day of Av in the year five thousand seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le quinze avril deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici aprile duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év április havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende april tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia piętnastego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Abril de dois mil e oito.

Adoptat la Bruxelles, cincisprezece aprilie două mii opt.

V Bruseli dňa pätnásteho apríla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde april tjugohundraåtta.

Image

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για το Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' l-Iżrael

Voor de staat Israël

W imieniu państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru Statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

För Staten Israel

Image

Image


(1)  Ú. v. ES L 147, 21.6.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 1.