6.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/23


ROZHODNUTIE RADY

z 28. januára 2008

o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

(2008/202/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvou vetou,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 5. apríla 1993 poverila Komisiu, aby v mene Európskeho spoločenstva začala rokovania o dohodách o colnej spolupráci s niektorými hlavnými obchodnými partnermi Spoločenstva.

(2)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskeho spoločenstva schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Komisia za pomoci predstaviteľov členských štátov zastupuje Spoločenstvo v Spoločnom výbore pre colnú spoluprácu zriadenom podľa článku 21 dohody.

Článok 3

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osoby splnomocnené podpísať dohodu v mene Spoločenstva.

Článok 4

Predseda Rady vykoná v mene Spoločenstva oznámenie ustanovené v článku 22 dohody (1).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. januára 2008

Za Radu

predseda

D. RUPEL


(1)  Deň nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO a VLÁDA JAPONSKA (ďalej len „zmluvné strany“),

BERÚC DO ÚVAHY dôležitosť obchodných vzťahov medzi Japonskom a Európskym spoločenstvom (ďalej len „Spoločenstvo“) a so želaním prispieť v záujme oboch zmluvných strán k harmonickému rozvoju týchto vzťahov,

V PRESVEDČENÍ, že na dosiahnutie tohto cieľa by sa mal prijať záväzok rozvíjať colnú spoluprácu,

VZHĽADOM NA rozvoj colnej spolupráce medzi zmluvnými stranami v oblasti colných režimov,

BERÚC DO ÚVAHY, že porušovanie colných predpisov sa dotýka hospodárskych, fiškálnych a obchodných záujmov oboch zmluvných strán, a uznávajúc dôležitosť zabezpečenia presného vymerania cla a iných daní,

V PRESVEDČENÍ, že pomocou spolupráce medzi colnými orgánmi je možné zefektívniť opatrenia zamerané proti takémuto porušovaniu,

UZNÁVAJÚC významnú úlohu colných orgánov a dôležitosť colných postupov pri podpore uľahčovania obchodu,

SO ZRETEĽOM na vysokú zaangažovanosť oboch zmluvných strán v oblasti colných opatrení a spolupráce pri boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva,

SO ZRETEĽOM na záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov, ktoré už zmluvné strany prijali alebo uplatňujú, ako aj na opatrenia v colnej oblasti, ktoré prijala Svetová obchodná organizácia (ďalej len „WTO“),

SO ZRETEĽOM na odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu (ďalej len „CCC“) o vzájomnej administratívnej pomoci z 5. decembra 1953, a

KEĎŽE v roku 1991 Spoločné vyhlásenie o vzťahoch medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Japonskom poskytlo všeobecné usmernenia v oblasti vzťahov a stanovilo procedurálne ciele ich ďalšieho rozvoja,

DOHODLI SA TAKTO:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„colné predpisy“ znamenajú akékoľvek právne predpisy Japonska alebo Spoločenstva, ktorými sa upravuje dovoz, vývoz a tranzit tovaru a ktorými sa tovar prepúšťa do akéhokoľvek iného colného režimu vrátane zákazov, obmedzení a kontrol, ktoré patria do právomoci colných orgánov;

b)

„právne predpisy zmluvnej strany“ a „právne predpisy jednotlivých zmluvných strán“ znamenajú podľa konkrétneho kontextu právne predpisy Japonska alebo právne predpisy Spoločenstva;

c)

„colný orgán“ znamená v prípade Japonska ministerstvo financií a v prípade Spoločenstva príslušné útvary Komisie Európskych spoločenstiev, ktoré sú zodpovedné za colné otázky, ako aj colné orgány členských štátov Spoločenstva;

d)

„dožadujúci orgán“ znamená colný orgán zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc na základe tejto dohody;

e)

„dožiadaný orgán“ znamená colný orgán zmluvnej strany, ktorý prijíma žiadosť o pomoc na základe tejto dohody;

f)

„osobné údaje“ znamenajú všetky informácie súvisiace s identifikovaným alebo identifikovateľným jednotlivcom;

g)

„porušenie colných predpisov“ znamená akékoľvek porušenie alebo pokus o porušenie colných predpisov;

h)

„osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu, akúkoľvek právnickú osobu alebo akýkoľvek subjekt bez právnej subjektivity, ktorý bol založený alebo je spravovaný podľa právnych predpisov jednotlivých zmluvných strán a ktorý vykonáva dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru, a

i)

„informácie“ znamenajú údaje, doklady, správy a iné oznámenia v akomkoľvek formáte vrátane ich elektronických kópií.

Článok 2

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územie Japonska, na ktorom sa uplatňujú jeho colné predpisy, a na druhej strane na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a to za podmienok ustanovených touto zmluvou.

Článok 3

Vykonávanie

Túto dohodu vykonávajú zmluvné strany v súlade s právnymi predpismi jednotlivých zmluvných strán a v rámci dostupných zdrojov svojich colných orgánov.

Článok 4

Rozsah spolupráce

1.   Colná spolupráca podľa tejto dohody zahŕňa všetky otázky týkajúce sa uplatňovania colných predpisov.

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú rozvíjať colnú spoluprácu prostredníctvom svojich colných orgánov. Zmluvné strany spolupracujú najmä v týchto oblastiach:

a)

vytváranie a udržiavanie komunikačných kanálov medzi svojimi colnými orgánmi v záujme uľahčenia bezpečnej a rýchlej výmeny informácií;

b)

uľahčovanie efektívnej koordinácie medzi svojimi colnými orgánmi a

c)

všetky ďalšie administratívne otázky súvisiace s touto dohodou, ktoré si môžu príležitostne vyžadovať spoločný postup.

3.   Zmluvné strany sa takisto zaväzujú zintenzívniť spoluprácu prostredníctvom svojich colných orgánov s cieľom rozvíjať opatrenia na uľahčovanie obchodu v colnej oblasti v súlade s medzinárodnými normami.

Článok 5

Rozsah pomoci

1.   V záujme zabezpečenia správneho uplatňovania colných predpisov si zmluvné strany prostredníctvom svojich colných orgánov navzájom pomáhajú v rámci svojej právomoci a dostupných zdrojov, a to spôsobom ustanoveným a za podmienok ustanovených v tejto dohode, najmä prostredníctvom predchádzania, vyšetrovania a boja proti porušovaniu colných predpisov.

2.   Pomoc v colných otázkach podľa tejto dohody si navzájom poskytujú colné orgány zmluvných strán, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie tejto dohody. Nedotýka sa práv a povinností ani jednej zmluvnej strany v oblasti vzájomnej pomoci v trestných veciach vyplývajúcich z medzinárodných dohôd alebo z právnych predpisov jednotlivých zmluvných strán. Rovnako sa nevzťahuje na informácie získané v rámci právomocí vykonávaných na žiadosť súdnych orgánov.

3.   Táto dohoda nezahŕňa pomoc pri vymáhaní ciel, daní alebo pokút.

Článok 6

Vzťah k iným medzinárodným dohodám

1.   Ustanovenie tejto dohody sa nedotýka práv a povinností ani jednej zmluvnej strany vyplývajúcich z akýchkoľvek iných medzinárodných dohôd.

2.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 majú ustanovenia tejto dohody prednosť pred ustanoveniami všetkých dvojstranných dohôd o colnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach, ktoré boli alebo môžu byť uzatvorené medzi jednotlivými členskými štátmi Spoločenstva a Japonskom, ak sú ustanovenia uvedených dohôd nezlučiteľné s ustanoveniami tejto dohody.

3.   Ustanovenia tejto dohody nemajú vplyv na ustanovenia Spoločenstva, ktorými sa riadi výmena informácií získaných podľa tejto dohody medzi príslušnými útvarmi Komisie a colnými orgánmi členských štátov Spoločenstva, ktoré by mohli byť predmetom záujmu Spoločenstva.

HLAVA II

COLNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 7

Spolupráca v oblasti colných postupov

Na účely uľahčovania zákonného pohybu tovaru si colné orgány v súlade s ustanoveniami tejto dohody vymieňajú informácie a odborné poznatky z oblasti opatrení na zlepšenie colných techník a postupov, ako aj počítačových systémov.

Článok 8

Technická spolupráca

V záujme dosiahnutia týchto cieľov v súlade s ustanoveniami tejto dohody si colné orgány môžu navzájom poskytovať technickú pomoc a uskutočňovať výmenu pracovníkov a skúseností z oblasti opatrení na zlepšovanie colných techník a postupov a počítačových systémov.

Článok 9

Rozhovory v rámci medzinárodných organizácií

Colné orgány sa usilujú o rozvoj a upevnenie vzájomnej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu s cieľom uľahčenia rozhovorov o colných otázkach v rámci príslušných medzinárodných organizácií, ku ktorým patria napr. CCC a WTO.

HLAVA III

VZÁJOMNÁ ADMINISTRATÍVNA POMOC

Článok 10

Pomoc na základe žiadosti

1.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu poskytne dožiadaný orgán všetky príslušné informácie, ktoré mu môžu umožniť zabezpečiť správne uplatňovanie colných predpisov zmluvnej strany dožadujúceho orgánu, vrátane informácií o zistených alebo plánovaných činnostiach, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať porušenie colných predpisov.

Dožiadaný orgán na základe žiadosti oznámi dožadujúcemu orgánu najmä informácie o činnostiach, ktoré by mohli viesť k porušeniu colných predpisov zmluvnej strany dožadujúceho orgánu, napríklad o nesprávnych colných vyhláseniach alebo osvedčeniach o pôvode, faktúrach alebo iných dokladoch, o ktorých je známe alebo existuje podozrenie, že sú nesprávne alebo falšované.

2.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu ho dožiadaný orgán informuje:

a)

či tovar vyvezený z územia jednej zo zmluvných strán bol riadne dovezený na územie druhej zmluvnej strany a v prípade potreby uvedie colný režim, ktorý sa na tovar vzťahuje, a

b)

či tovar dovezený na územie jednej zo zmluvných strán bol riadne vyvezený z územia druhej zmluvnej strany a v prípade potreby uvedie colný režim, ktorý sa na tovar vzťahuje.

3.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán v rámci právnych predpisov zmluvnej strany dožiadaného orgánu poskytne informácie a vykoná osobitný dohľad nad:

a)

osobami, ktoré sú dôvodne podozrivé, že sú alebo môžu byť zapojené do porušenia colných predpisov zmluvnej strany dožadujúceho orgánu;

b)

miestami, kde je alebo môže byť tovar uskladnený alebo spracovaný spôsobom, pri ktorom existuje dôvodné podozrenie, že je tento tovar určený na porušenie colných predpisov zmluvnej strany dožadujúceho orgánu;

c)

tovarom, ktorý sa prepravuje alebo sa môže prepravovať spôsobom, pri ktorom existuje dôvodné podozrenie, že je určený na porušenie colných predpisov zmluvnej strany dožadujúceho orgánu, a

d)

dopravnými prostriedkami, ktoré sa používajú alebo sa môžu používať spôsobom, pri ktorom existuje dôvodné podozrenie, že sú určené na porušenie colných predpisov zmluvnej strany dožadujúceho orgánu.

Článok 11

Pomoc z vlastnej iniciatívy

Zmluvné strany si z vlastnej iniciatívy a v súlade s právnymi predpismi jednotlivých zmluvných strán navzájom poskytujú pomoc, ak usúdia, že je to potrebné na účely správneho uplatňovania colných predpisov, najmä v situáciách, ktoré by mohli vážne poškodiť hospodárstvo, verejné zdravie, verejnú bezpečnosť alebo podobný životne dôležitý záujem druhej zmluvnej strany, a to najmä poskytovaním získaných informácií o:

a)

činnostiach, ktoré predstavujú alebo sa zdá, že predstavujú porušenie colných predpisov a ktoré môžu byť zaujímavé pre druhú zmluvnú stranu;

b)

nových prostriedkoch alebo metódach používaných pri porušení colných predpisov;

c)

tovare, o ktorom je známe, že je predmetom porušenia colných predpisov;

d)

osobách, ktoré sú dôvodne podozrivé, že sú alebo môžu byť zapojené do porušenia colných predpisov, a

e)

dopravných prostriedkoch, v prípade ktorých existuje dôvodné podozrenie, že boli, sú alebo môžu byť používané pri porušení colných predpisov.

Článok 12

Forma a obsah žiadostí o poskytnutie pomoci

1.   Žiadosti podľa tejto dohody sa predkladajú písomne. K žiadosti sa prikladajú doklady nevyhnutné na jej vybavenie. Na požiadanie sa z dôvodu naliehavosti situácie môžu prijímať aj ústne žiadosti, ktoré však musia byť bezodkladne písomne potvrdené.

2.   Žiadosti podľa odseku 1 musia obsahovať tieto informácie:

a)

dožadujúci orgán;

b)

požadované opatrenie;

c)

predmet a dôvod žiadosti;

d)

čo možno najpresnejšie a najúplnejšie údaje o osobách, ktoré sú predmetom vyšetrovania;

e)

zhrnutie príslušných skutočností a už vykonaných vyšetrovaní a

f)

súvisiace právne akty.

3.   Žiadosti sa predkladajú v jazyku, ktorý je prijateľný pre dožiadaný aj dožadujúci orgán. Táto požiadavka sa v potrebnom rozsahu môže uplatňovať na sprievodné doklady k žiadosti podľa odseku 1.

4.   Ak žiadosť nezodpovedá uvedeným formálnym požiadavkám, je možné požiadať o jej opravu alebo doplnenie; medzičasom môže dožiadaný orgán prijať preventívne opatrenia.

Článok 13

Vybavovanie žiadostí

1.   Na účely vybavenia žiadosti o pomoc dožiadaný orgán prijíma v rámci svojej právomoci a dostupných zdrojov všetky rozumné opatrenia, a to prostredníctvom poskytovania údajov, ktorými už disponuje, vykonania primeraných vyšetrovaní, alebo zabezpečenia ich vykonania.

2.   Žiadosti o pomoc sa vybavujú v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany dožiadaného orgánu.

3.   Riadne poverení úradníci dožadujúceho orgánu môžu byť so súhlasom dožiadaného orgánu a s výhradou podmienok ustanovených dožiadaným orgánom prítomní v úradných priestoroch dožiadaného orgánu na účely získania informácií súvisiacich s činnosťami, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať porušenie colných predpisov, ktoré dožadujúci orgán potrebuje na účely tejto dohody.

4.   Riadne poverení úradníci dožadujúceho orgánu môžu byť so súhlasom dožiadaného orgánu a s výhradou podmienok ustanovených dožiadaným orgánom prítomní pri vyšetrovaniach špecifických prípadov vykonávaných v rámci jurisdikcie dožiadaného úradu.

5.   V prípade, že žiadosť nemožno vybaviť, táto skutočnosť sa bezodkladne oznámi dožadujúcemu orgánu spolu s odôvodnením. Toto odôvodnenie môže byť sprevádzané príslušnými údajmi, o ktorých sa dožiadaný orgán domnieva, že by mohli dožadujúcemu orgánu pomôcť.

6.   Dožiadaný orgán na žiadosť dožadujúceho orgánu a v prípadoch, keď to uzná za vhodné, oznámi dožadujúcemu orgánu čas a miesto úkonu, ktorý prijme na základe žiadosti o pomoc, aby sa tak umožnila koordinácia takéhoto úkonu.

Článok 14

Forma oznamovania informácií

1.   Dožiadaný orgán oznámi výsledky vyšetrovaní dožadujúcemu orgánu písomne spolu s príslušnými dokladmi alebo inými podkladmi.

2.   Tieto informácie môžu byť v elektronickej forme.

Článok 15

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1.   Pomoc možno odmietnuť alebo neposkytnúť, alebo sa na ňu môžu vzťahovať určité podmienky alebo požiadavky, v prípadoch, keď zmluvná strana dožadujúceho orgánu zastáva názor, že pomoc podľa tejto dohody by porušila suverenitu členského štátu Spoločenstva alebo Japonska, alebo jeho bezpečnosť, verejný poriadok, alebo iný zásadný záujem podľa článku 16 ods. 2.

Každá zmluvná strana môže predovšetkým obmedziť informácie, ktoré oznamuje druhej zmluvnej strane, ak druhá zmluvná strana nie je schopná poskytnúť záruku ohľadom zachovania dôvernosti alebo obmedzenia účelov použitia informácií, o ktoré žiada prvá zmluvná strana.

2.   Dožiadaný orgán môže pomoc neposkytnúť, ak by zasahovala do prebiehajúceho vyšetrovania vrátane vyšetrovania vykonávaného príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní, trestného stíhania, alebo súdneho alebo správneho konania. V takom prípade sa dožiadaný orgán poradí s dožadujúcim orgánom s cieľom určiť, či sa pomoc môže poskytnúť za podmienok, ktoré stanoví dožiadaný orgán.

3.   V prípade, že dožadujúci orgán žiada o pomoc, ktorú by sám nemohol poskytnúť, ak by o ňu bol požiadaný, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Dožiadaný orgán rozhodne o spôsobe vybavenia takejto žiadosti.

4.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 musí byť rozhodnutie dožiadaného orgánu spolu s odôvodnením bezodkladne oznámené dožadujúcemu orgánu.

Článok 16

Výmena informácií a ich dôverný charakter

1.   Akákoľvek informácia oznámená akoukoľvek formou podľa tejto dohody sa považuje za informáciu dôverného charakteru v závislosti od právnych predpisov jednotlivých zmluvných strán a vzťahuje sa na ňu ochrana uplatniteľná na podobný druh informácií podľa príslušných právnych predpisov zmluvnej strany colného orgánu, ktorý ich prijal a podľa zodpovedajúcich ustanovení platných pre orgány Spoločenstva, ak zmluvná strana, ktorá poskytla informácie, predtým neposkytla súhlas so sprístupnením takejto informácie.

2.   Osobné údaje sa môžu vymieňať iba v prípade, ak sa zmluvná strana, ktorá ich má prijať, zaviaže chrániť ich minimálne spôsobom rovnocenným spôsobu, ktorý sa v tomto konkrétnom prípade uplatňuje na území zmluvnej strany, ktorá môže údaje poskytnúť. Zmluvná strana, ktorá môže poskytnúť informácie, si neuplatňuje žiadne požiadavky, ktoré sú prísnejšie ako požiadavky uplatňované na tento typ informácií v rámci jej vlastnej jurisdikcie.

Zmluvné strany si navzájom oznamujú informácie o právnych predpisov jednotlivých zmluvných strán, prípadne vrátane právnych predpisov členských štátov Spoločenstva.

3.   Získané informácie sa použijú iba na účely tejto dohody. V prípade, že si jedna zo zmluvných strán želá použiť tieto informácie na iné účely, musí na to vopred získať písomný súhlas od colného orgánu, ktorý tieto informácie poskytol. Na takéto použitie sa potom vzťahujú obmedzenia ustanovené týmto orgánom.

4.   Odsek 3 nebráni použitiu informácií získaných v súlade s touto dohodou ako dôkazu v správnom konaní, ktoré sa neskôr začne v súvislosti s porušením colných predpisov. Zmluvné strany môžu preto informácie získané v súlade s ustanoveniami tejto dohody použiť ako dôkaz vo svojich zápisoch, správach a svedectvách, ako aj v rámci správnych konaní. Colný orgán, ktorý tieto informácie poskytol, bude o tomto použití informácií informovaný.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, colný orgán prijímajúci informácie môže, ak nie je inak informovaný colným orgánom poskytujúcim informácie, poskytnúť informácie prijaté podľa tejto dohody príslušným orgánom činným v trestnom konaní svojej zmluvnej strany. Orgány činné v trestnom konaní môžu tieto informácie použiť len v súvislosti so správnym uplatňovaním colných predpisov, a to iba za podmienok stanovených v článkoch 16 a 17 tejto dohody.

6.   Tento článok nebráni použitiu alebo sprístupneniu informácií, ak v tomto zmysle existuje povinnosť podľa právnych predpisov zmluvnej strany colného orgánu, ktorý tieto informácie prijal. Vo všetkých prípadoch, keď je to možné, colný orgán vopred oznámi takého sprístupnenie colnému orgánu, ktorý informáciu poskytol.

Prijímajúca zmluvná strana použije v každom vhodnom prípade všetky dostupné prostriedky, ktorými disponuje na základe svojich platných právnych predpisov, aby zachovala dôvernosť informácií a ochránila osobné údaje v prípade žiadostí tretích strán alebo iných orgánov o sprístupnenie informácií, ak sa so zmluvnou stranou, ktorá poskytla informácie, nedohodne inak.

Článok 17

Trestné konanie

Informácie, ktoré colný orgán zmluvnej strany poskytol podľa tejto dohody colnému orgánu druhej zmluvnej strany, nepoužije druhá zmluvná strana v rámci trestného konania pred súdom alebo sudcom.

Článok 18

Výdavky na poskytovanie pomoci

1.   Výdavky, ktoré vzniknú pri vykonávaní tejto dohody, znášajú príslušné zmluvné strany.

2.   Ak sa pri vybavovaní žiadosti ukáže, že na ukončenie vybavovania žiadosti sú potrebné mimoriadne výdavky, colné orgány sa poradia s cieľom určiť podmienky, za ktorých možno vo vybavovaní žiadosti pokračovať.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Nadpisy

Nadpisy hláv a článkov tejto dohody slúžia len na ľahšiu orientáciu a nijako neovplyvňujú výklad tejto dohody.

Článok 20

Konzultácie

Všetky otázky alebo spory súvisiace s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody sa riešia vzájomnou konzultáciou zmluvných strán.

Článok 21

Spoločný výbor pre colnú spoluprácu

1.   Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor pre colnú spoluprácu, ktorý pozostáva z úradníkov Ministerstva financií a Ministerstva zahraničných vecí Japonska a úradníkov Európskeho spoločenstva zodpovedných za colné otázky. Ad hoc možno prizvať iných úradníkov oboch zmluvných strán s potrebnými skúsenosťami, ktoré sú relevantné z hľadiska otázok, o ktorých sa má diskutovať. Miesto, čas a program zasadnutí výboru sa stanovuje vzájomnou dohodou.

2.   Spoločný výbor pre colnú spoluprácu sa okrem iného zaoberá týmito úlohami:

a)

dohliada na správne fungovanie tejto dohody;

b)

prijíma všetky opatrenia potrebné na colnú spoluprácu v súlade s cieľmi tejto dohody;

c)

vymieňa si názory na všetky otázky spoločného záujmu v oblasti colnej spolupráce vrátane budúcich opatrení a zdrojov, ktoré sú na ne určené;

d)

odporúča riešenia, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu cieľov tejto dohody, a

e)

prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 22

Nadobudnutie platnosti a trvanie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, kedy si zmluvné strany navzájom oznámili prostredníctvom vzájomnej výmeny diplomatických nót ukončenie postupov potrebných na tento účel.

2.   Táto dohoda sa môže zmeniť a doplniť po vzájomnej dohode zmluvných strán prostredníctvom vzájomnej výmeny diplomatických nót. Zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť za rovnakých podmienok, aké sú uvedené v odseku 1, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.   Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu kedykoľvek vypovedať formou písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Platnosť dohody sa končí tri mesiace odo dňa oznámenia jej vypovedania druhej zmluvnej strane. Žiadosti o pomoc prijaté pred vypovedaním dohody sa však vybavia v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 23

Autentické texty

Táto dohoda je vyhotovená dvojmo v jazyku anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a japonskom, pričom každý text je rovnako autentický. V prípade rozdielneho výkladu má anglický a japonský text prednosť pred ostatnými textami.

Na dôkaz toho túto dohodu podpísali riadne splnomocnení zástupcovia.

V Bruseli dňa tridsiateho januára 2008

Za Európskym spoločenstvo

Image

Image

Za vládou Japonska

Image