27.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/1


ROZHODNUTIE RADY

zo 4. decembra 2007

o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov o predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou na obdobie od 16. júna 2007 do 15. júna 2011

(2007/854/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Spoločenstvo prerokovalo s Guinejsko-bissauskou republikou novú dohodu o partnerstve v sektore rybolovu, ktorou sa poskytujú plavidlám Spoločenstva možnosti rybolovu vo vodách, nad ktorými má Guinea-Bissau zvrchovanosť alebo súdnu právomoc vzhľadom na rybolov.

(2)

Výsledkom týchto rokovaní bolo parafovanie dohody o partnerstve v sektore rybolovu 23. mája 2007.

(3)

Existujúca dohoda o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a vládou Guinejsko-bissauskej republiky sa zrušuje novou dohodou o partnerstve v sektore rybolovu.

(4)

S cieľom zabezpečiť pokračovanie rybolovných činností plavidiel Spoločenstva je podstatné, aby sa nová dohoda o partnerstve v sektore rybolovu uplatňovala čo najskôr. Obidve strany preto parafovali dohodu vo forme výmeny listov, ktorou sa ustanovuje predbežné vykonávanie protokolu pripojeného k novej dohode o partnerstve v sektore rybolovu od 16. júna 2007.

(5)

Je v záujme Spoločenstva schváliť dohodu vo forme výmeny listov.

(6)

Je potrebné stanoviť spôsob prerozdelenia možností rybolovu medzi členské štáty,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

V mene Spoločenstva sa schvaľuje Dohoda vo forme výmeny listov o predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou na obdobie od 16. júna 2007 do 15. júna 2011, pokiaľ Rada prijme rozhodnutie o jej uzavretí.

Texty dohody vo forme výmeny listov, dohody o partnerstve v sektore rybolovu, jej protokolu a jeho príloh sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Možnosti rybolovu stanovené v protokole sa rozdelia medzi členské štáty týmto spôsobom:

a)

lov kreviet:

Španielsko

1 421

BRT

Taliansko

1 776

BRT

Grécko

137

BRT

Portugalsko

1 066

BRT

b)

lov rýb/hlavonožcov:

Španielsko

3 143

BRT

Taliansko

786

BRT

Grécko

471

BRT

c)

plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou a plavidlá na lov tuniakov na hladine dlhými lovnými šnúrami:

Španielsko

10

plavidiel

Francúzsko

9

plavidiel

Portugalsko

4

plavidlá

d)

plavidlá na lov udicami:

Španielsko

10

plavidiel

Francúzsko

4

plavidlá

2.   Pokiaľ sa na základe žiadostí o povolenie podaných členskými štátmi uvedenými v odseku 1 nevyčerpajú možnosti rybolovu stanovené v protokole, Komisia môže zvážiť žiadosti o povolenie ktoréhokoľvek iného členského štátu.

Článok 3

Členské štáty, ktorých plavidlá vykonávajú činnosť rybolovu v rámci dohody uvedenej v článku 1, Komisii oznámia množstvá každej zásoby ulovené v rybolovnej oblasti Guiney-Bissau v súlade s podrobnými pravidlami ustanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 500/2001 zo 14. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 o monitorovaní úlovkov ulovených rybárskymi plavidlami Spoločenstva vo vodách tretích krajín a na šírom mori (1).

Článok 4

Predseda Rady sa týmto oprávňuje určiť osoby splnomocnené podpísať dohodu vo forme výmeny listov s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

V Bruseli 4. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA

vo forme výmeny listov o predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou na obdobie od 16. júna 2007 do 15. júna 2011

Vážený pán,

teší ma, že vyjednávači Guinejsko-bissauskej republiky a Európskeho spoločenstva dospeli k dohode vo veci Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Guinejsko-bissauskou republikou a Európskym spoločenstvom, ako aj protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok, a prílohy k tomuto protokolu.

Výsledok tohto rokovania ako pozitívna zmena v porovnaní s predchádzajúcou dohodou posilní naše vzťahy v oblasti rybolovu a zavedie skutočný rámec partnerstva pre rozvoj trvalo udržateľnej a zodpovednej rybolovnej politiky v guinejsko-bissauských vodách. V tomto smere Vám preto navrhujem súbežne začať postupy schvaľovania a ratifikácie znenia dohody, protokolu a jeho prílohy a dodatkov v súlade s platnými postupmi v Guinejsko-bissauskej republike a v Európskom spoločenstve potrebnými na nadobudnutie ich platnosti.

S cieľom neprerušiť rybolovné činnosti plavidiel Spoločenstva v guinejsko-bissauských vodách a s odkazom na dohodu a protokol parafované 23. mája 2007, ktorými sa stanovujú možnosti rybolovu a finančná kompenzácia na obdobie od 16. júna 2007 do 15. júna 2011, mám česť Vás informovať, že vláda Guinejsko-bissauskej republiky je pripravená predbežne vykonávať túto dohodu a tento protokol od 16. júna 2007, kým nenadobudnú platnosť v súlade s článkom 19 dohody, a pod podmienkou, že Európske spoločenstvo je pripravené konať rovnako.

V tomto prípade je zrejmé, že prvá splátka finančného príspevku stanoveného v článku 2 protokolu bude vyplatená do 30. apríla 2008.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas Európskeho spoločenstva s týmto predbežným vykonávaním.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty. Za vládu

Guinejsko-bissauskej republiky

Vážený pán,

mám česť potvrdiť dnešným dátumom prijatie Vášho listu tohto znenia:

„Vážený pán,

teší ma, že vyjednávači Guinejsko-bissauskej republiky a Európskeho spoločenstva dospeli k dohode vo veci Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Guinejsko-bissauskou republikou a Európskym spoločenstvom, ako aj protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok, a prílohy k tomuto protokolu.

Výsledok tohto rokovania ako pozitívna zmena v porovnaní s predchádzajúcou dohodou, posilní naše vzťahy v oblasti rybolovu a zavedie skutočný rámec partnerstva pre rozvoj trvalo udržateľnej a zodpovednej rybolovnej politiky v guinejsko-bissauských vodách. V tomto smere Vám preto navrhujem súbežne začať postupy schvaľovania a ratifikácie znenia dohody, protokolu a jeho prílohy a dodatkov v súlade s platnými postupmi v Guinejsko-bissauskej republike a v Európskom spoločenstve potrebnými na nadobudnutie ich platnosti.

S cieľom neprerušiť rybolovné činnosti plavidiel Spoločenstva v guinejsko-bissauských vodách a s odkazom na dohodu a protokol parafované 23. mája 2007, ktorými sa stanovujú možnosti rybolovu a finančná kompenzácia na obdobie od 16. júna 2007 do 15. júna 2011, mám česť Vás informovať, že vláda Guinejsko-bissauskej republiky je pripravená predbežne vykonávať túto dohodu a tento protokol od 16. júna 2007, kým nenadobudnú platnosť v súlade s článkom 19 dohody, a pod podmienkou, že Európske spoločenstvo je pripravené konať rovnako.

V tomto prípade je zrejmé, že prvá splátka finančného príspevku stanoveného v článku 2 protokolu bude vyplatená do 30. apríla 2008.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas Európskeho spoločenstva s týmto predbežným vykonávaním.“

Mám česť potvrdiť, že Európske spoločenstvo súhlasí s týmto predbežným vykonávaním.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za Európske spoločenstvo


DOHODA

o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou na obdobie od 16. júna 2007 do 15. júna 2011

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

a

GUINEJSKO-BISSAUSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Guinea-Bissau“,

ďalej len „zmluvné strany“,

SO ZRETEĽOM na úzku spoluprácu medzi Spoločenstvom a Guineou-Bissau, najmä v rámci dohody z Cotonou, ktorou sa ustanovila úzka spolupráca medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Guineou-Bissau na strane druhej, ako aj so zreteľom na ich spoločný záujem zintenzívniť tieto vzťahy,

PRIPOMÍNAJÚC, že Spoločenstvo a Guinea-Bissau sú signatármi Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve a že v súlade s týmto dohovorom Guinea-Bissau zriadila výhradnú hospodársku zónu siahajúcu do vzdialenosti 200 námorných míľ od svojho pobrežia, v rámci ktorej uplatňuje svoje zvrchované práva na účely prieskumu, zachovávania a riadenia uvedenej zóny,

ROZHODNUTÉ uplatňovať rozhodnutia a odporúčania Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov, ďalej len „ICCAT“, Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF) alebo všetkých ďalších regionálnych či medzinárodných organizácií v danej oblasti, v ktorých majú obe zmluvné strany členstvo alebo zastúpenie,

ROZHODNUTÉ spolupracovať v obojstrannom záujme najmä na základe zásad stanovených v Kódexe správania pre zodpovedný rybolov prijatom na konferencii FAO (Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo) v roku 1995 v prospech zavádzania zodpovedného rybolovu na zabezpečenie dlhodobého zachovania a trvalo udržateľného využívania biologických morských zdrojov, a to najmä posilnením kontrolného systému pre všetky rybolovné činnosti, aby sa zabezpečila účinnosť opatrení, ktoré sa týkajú hospodárenia s uvedenými zdrojmi a ich ochrany, ako aj ochrany morského životného prostredia,

POTVRDZUJÚC, že uplatňovanie suverénneho práva pobrežnými štátmi vo vodách, ktoré spadajú pod ich jurisdikciu, na ich biologické zdroje na účely prieskumu, využívania, zachovania týchto zdrojov a hospodárenia s nimi sa musí vykonávať v súlade so zásadami medzinárodného práva,

PRESVEDČENÉ, že realizácia ich hospodárskych a sociálnych cieľov v oblasti rybolovu sa posilní úzkou spoluprácou vo vedeckej a technickej oblasti tohto sektora za podmienok, ktorými sa zabezpečí zachovanie rybolovných zásob a ich rozumné využívanie,

PRESVEDČENÉ, že takáto spolupráca musí byť založená na komplementarite iniciatív a opatrení realizovaných tak spoločne, ako aj každou zo strán pri súčasnom zabezpečení koherencie politík a súčinnosti snáh,

ZAVÄZUJÚCE SA s rozhodnosťou k zodpovednému a trvalo udržateľnému rybolovu,

ROZHODNUTÉ s týmto cieľom podporovať v rámci sektorovej politiky rybného hospodárstva Guiney-Bissau rozvoj partnerstva, aby sa predovšetkým určili najvhodnejšie prostriedky na zabezpečenie účinného vykonávania tejto politiky, ako aj zapojenia hospodárskych subjektov a občianskej spoločnosti do tohto procesu,

ŽELAJÚC SI stanoviť pravidlá a podmienky, ktorými sa budú riadiť činnosti rybolovu plavidiel Spoločenstva v guinejsko-bissauských rybolovných oblastiach, a pravidlá a podmienky týkajúce sa podpory zo strany Spoločenstva pri zavádzaní zodpovedného rybolovu v týchto rybolovných oblastiach,

ROZHODNUTÉ pokračovať v užšej hospodárskej spolupráci v oblasti rybolovného priemyslu a s ním súvisiacich činností vytváraním a rozvíjaním investícií v Guinei-Bissau, do ktorých budú zapojené podniky oboch strán,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Predmet

Touto dohodou sa ustanovujú zásady, pravidlá a postupy, ktorými sa riadia:

hospodárska, finančná, technická a vedecká spolupráca v oblasti rybolovu s cieľom zaviesť zodpovedný rybolov v guinejsko-bissauských rybolovných oblastiach na zabezpečenie zachovania a trvalo udržateľného využívania rybolovných zdrojov a na rozvoj sektora rybolovu Guiney-Bissau,

podmienky prístupu rybárskych plavidiel Spoločenstva do guinejsko-bissauských rybolovných oblastí,

pravidlá kontroly rybolovu v guinejsko-bissauských rybolovných oblastiach s cieľom zabezpečiť dodržiavanie už uvedených podmienok, účinnosť opatrení na zachovanie rybolovných zdrojov a hospodárenie s nimi a boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu,

partnerstvá medzi podnikmi s cieľom rozvíjať v spoločnom záujme hospodárske činnosti v oblasti rybolovu a s tým súvisiace činnosti.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody, jej protokolu a príloh k nemu sa pod pojmom:

a)

„guinejsko-bissauské rybolovné oblasti“ rozumejú vody, ktoré spadajú pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu Guiney-Bissau. Činnosť rybolovu plavidiel Spoločenstva podľa tejto dohody sa vykonáva len v oblastiach, v ktorých je rybolov povolený guinejsko-bissauskými právnymi predpismi;

b)

„ministerstvo“ rozumie rezort vlády zodpovedný za sektor rybolovu;

c)

„orgány Spoločenstva“ rozumie Európska komisia;

d)

„plavidlo Spoločenstva“ rozumie rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu Spoločenstva a registrované v Spoločenstve;

e)

„spoločný výbor“ rozumie výbor zložený zo zástupcov Spoločenstva a Guiney-Bissau, ktorého úlohy sú spresnené v článku 10 tejto dohody;

f)

„dohľad“ rozumie riaditeľstvo pre dohľad nad rybolovom;

g)

„delegácia“ rozumie delegácia Európskej komisie v Guinei-Bissau;

h)

„námorníci AKT“ rozumejú všetci námorníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi neeurópskych krajín, ktoré sú signatármi dohody z Cotonou. V tejto súvislosti je námorník Guiney-Bissau námorníkom z AKT;

i)

„majiteľ plavidla“ rozumie každá osoba právne zodpovedná za rybárske plavidlo.

Článok 3

Zásady a ciele, ktorými sa riadi táto dohoda

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať zodpovedný rybolov a trvalo udržateľné využívanie rybolovných zdrojov v guinejsko-bissauských rybolovných oblastiach na základe zásad nediskriminovania medzi jednotlivými flotilami prítomnými v týchto vodách.

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať zásady dialógu a predbežnej dohody, najmä pokiaľ ide o vykonávanie sektorovej politiky rybolovu Guiney-Bissau na jednej strane a politík a opatrení Spoločenstva, ktoré môžu mať vplyv na guinejsko-bissauské odvetvie rybolovu, na strane druhej.

3.   Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť vykonávanie tejto dohody v súlade so zásadami dobrého hospodárskeho a sociálneho riadenia.

4.   Zmluvné strany tiež spolupracujú na vykonávaní predbežných (ex ante), priebežných a následných (ex post) hodnotení opatrení, programov a činností zameraných na realizáciu ustanovení tejto dohody.

5.   Osobitne zamestnávanie guinejsko-bissauských námorníkov a/alebo námorníkov z krajín AKT na palube plavidiel Spoločenstva sa riadi Deklaráciou Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o zásadách a základných právach pri práci, ktorá sa plnoprávne uplatňuje na príslušné pracovné zmluvy a všeobecné pracovné podmienky. Ide najmä o slobodu združovania a faktické uznanie práva na kolektívne vyjednávanie zamestnancov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a profesiou.

Článok 4

Spolupráca vo vedeckej oblasti

1.   Počas obdobia platnosti tejto dohody sa Spoločenstvo a Guinea-Bissau budú usilovať o monitorovanie vývoja stavu zdrojov v guinejsko-bissauských rybolovných oblastiach; na tento účel je určené každoročné spoločné vedecké zasadnutie, ktoré sa bude striedavo konať v Spoločenstve a v Guinei-Bissau.

2.   Na základe záverov ročného vedeckého zasadnutia a vo svetle najlepších dostupných vedeckých stanovísk a odporúčaní a uznesení prijatých najmä v rámci Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF) a všetkých ostatných regionálnych a medzinárodných organizácií v tejto oblasti, ktorých sú obe zmluvné strany členmi alebo v ktorých majú zastúpenie, sa obe zmluvné strany vzájomne radia v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 10, aby prijali v prípade potreby a po spoločnej dohode opatrenia pre trvalo udržateľné hospodárenie s rybolovnými zdrojmi.

3.   Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom konzultovať, či už priamo alebo v rámci príslušných medzinárodných či regionálnych organizácií, s cieľom zabezpečiť hospodárenie s rybolovnými zdrojmi a ich zachovanie a spolupracovať na realizácii súvisiaceho vedeckého výskumu.

Článok 5

Prístup plavidiel Spoločenstva k loviskám rýb v guinejsko-bissauských rybolovných oblastiach

1.   Rybolovné činnosti, ktoré sú predmetom tejto dohody, podliehajú zákonom a právnym predpisom platným v Guinei-Bissau. Príslušné guinejsko-bissauské orgány oznámia Spoločenstvu všetky zmeny a doplnenia týchto právnych predpisov. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, na ktorých sa strany môžu vzájomne dohodnúť, sú plavidlá Spoločenstva povinné dodržiavať tieto zmeny a doplnenia právnych predpisov v lehote jedného mesiaca od ich oznámenia.

2.   Guinea-Bissau sa zaväzuje povoliť plavidlám Spoločenstva vykonávanie rybolovných činností vo svojich rybolovných oblastiach v súlade s touto dohodou vrátane protokolu a príloh.

3.   Guinea-Bissau dohliada na účinné uplatňovanie ustanovení, ktoré sa týkajú kontroly rybolovu, uvedených v protokole. Plavidlá Spoločenstva spolupracujú s príslušnými guinejsko-bissauskými orgánmi pri uskutočňovaní týchto kontrol.

4.   Spoločenstvo sa zaväzuje podniknúť všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie súladu svojich plavidiel s ustanoveniami tejto dohody, ako aj s právnymi predpismi upravujúcimi rybolov vo vodách, ktoré spadajú pod jurisdikciu Guiney-Bissau, v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve.

Článok 6

Podmienky vykonávania činnosti rybolovu

1.   Plavidlá Spoločenstva môžu vykonávať rybolovné činnosti v guinejsko-bissauských rybolovných oblastiach, iba ak sú držiteľmi povolenia na rybolov vydaného podľa tejto dohody. Vykonávanie rybolovných činností plavidlami Spoločenstva je podmienené vlastníctvom povolenia vydaného príslušnými orgánmi Guiney-Bissau na žiadosť príslušných orgánov Spoločenstva. Pravidlá vydávania povolení a platby povinných poplatkov a príspevkov na náklady na vedecké pozorovanie, ako aj ďalšie podmienky vykonávania činnosti rybolovu plavidlami Spoločenstva v rybolovných oblastiach Guiney-Bissau sú stanovené v prílohách.

2.   Povolenia na kategórie rybolovu, ktoré nie sú uvedené v platnom protokole, ako aj na experimentálny rybolov môže udeľovať plavidlám Spoločenstva ministerstvo. Vydanie týchto povolení však podlieha súhlasu oboch strán.

3.   V protokole k tejto dohode sa stanovujú možnosti rybolovu, ktoré Guinea-Bissau priznala plavidlám Spoločenstva v rybolovných oblastiach Guiney-Bissau, ako aj finančný príspevok uvedený v článku 7 tejto dohody.

4.   Zmluvné strany zabezpečujú správne uplatňovanie týchto podmienok a pravidiel vhodnou administratívnou spoluprácou medzi svojimi príslušnými orgánmi.

Článok 7

Finančný príspevok

1.   Spoločenstvo poskytne Guinei-Bissau finančný príspevok v súlade s ustanoveniami a podmienkami stanovenými v protokole a prílohách. Tento jednotný príspevok sa určuje na základe dvoch relatívnych zložiek:

a)

finančnej kompenzácie, ktorá sa vzťahuje na vstup plavidiel Spoločenstva do guinejsko-bissauských rybolovných oblastí bez toho, aby boli dotknuté povinné poplatky stanovené pre plavidlá Spoločenstva za získanie povolení;

b)

finančnej podpory Spoločenstva na zavedenie vnútroštátnej politiky rybolovu založenej na zodpovednom rybolove a trvalo udržateľnom využívaní rybolovných zdrojov v guinejsko-bissauských vodách.

2.   Finančná podpora uvedená v odseku 1 písm. b) sa určí spoločnou dohodou a v súlade s ustanoveniami protokolu na základe cieľov vytýčených oboma stranami, ktoré sa majú realizovať v rámci sektorovej politiky rybolovu v Guinei-Bissau.

3.   Finančný príspevok poskytnutý Spoločenstvom sa vypláca ročne podľa pravidiel stanovených v protokole a s výhradou ustanovení tejto dohody a protokolu týkajúcich sa prípadných zmien výšky príspevku z dôvodu:

a)

závažných okolností okrem prírodných javov, ktoré zabraňujú vykonávaniu rybolovných činností vo vodách Guiney-Bissau;

b)

zníženia rybolovných možností poskytnutých plavidlám Spoločenstva po spoločnej dohode uplatnením opatrení hospodárenia s príslušnými zásobami považovanými za potrebné na zachovanie a trvalo udržateľné využívanie zdrojov na základe najlepších dostupných vedeckých stanovísk;

c)

zvýšenia rybolovných možností poskytnutých plavidlám Spoločenstva po spoločnej dohode zúčastnených strán v prípade, že stav zdrojov podľa najlepších dostupných vedeckých stanovísk túto možnosť povoľuje;

d)

opätovného zhodnotenia podmienok finančnej podpory Spoločenstva na uplatňovanie sektorovej politiky rybolovu v Guinei-Bissau v prípade, že je táto skutočnosť oprávnená v súvislosti s výsledkami ročného a viacročného programu, ktoré zistili obe strany;

e)

vypovedania tejto dohody v súlade s ustanoveniami jej článku 14;

f)

pozastavenia uplatňovania tejto dohody v súlade s ustanoveniami jej článku 15 alebo s ustanoveniami protokolu.

Článok 8

Podpora spolupráce na úrovni hospodárskych subjektov

1.   Zmluvné strany podporujú hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu v sektore rybolovu a v súvisiacich sektoroch. Vedú vzájomné konzultácie s cieľom koordinovať rôzne opatrenia, ktoré môžu byť v tejto oblasti plánované.

2.   Zmluvné strany podporujú výmenu informácií o rybárskych technikách a rybolovných zariadeniach, konzervačných metódach a priemyselnom spracovaní produktov rybolovu.

3.   Zmluvné strany sa usilujú vytvoriť priaznivé podmienky na podporu vzťahov medzi svojimi podnikmi v technickej, hospodárskej a obchodnej oblasti podporovaním vytvorenia priaznivého prostredia na rozvoj obchodu a investícií.

4.   Zmluvné strany podporujú najmä investície v spoločnom záujme v súlade s právnymi predpismi Guiney-Bissau a Spoločenstva.

Článok 9

Administratívna spolupráca

V snahe zabezpečiť účinnosť opatrení týkajúcich sa hospodárenia s rybolovnými zdrojmi a ich ochrany zmluvné strany:

rozvíjajú administratívnu spoluprácu, aby každá z nich zabezpečila dodržiavanie ustanovení tejto dohody a právnych predpisov Guiney-Bissau o morskom rybolove svojimi plavidlami,

spolupracujú s cieľom predchádzať nezákonnému, neregulovanému a neohlásenému rybolovu a bojovať proti nemu najmä prostredníctvom výmeny informácií a úzkej administratívnej spolupráce.

Článok 10

Spoločný výbor

1.   Zriaďuje sa spoločný výbor zložený zo zástupcov oboch zmluvných strán a poverený dohľadom nad uplatňovaním tejto dohody. Spoločný výbor má tieto úlohy:

a)

vykonáva dohľad nad vykonávaním, výkladom a dobrým priebehom uplatňovania dohody, ako aj nad riešením sporov;

b)

zabezpečuje monitorovanie a hodnotí realizáciu prínosu dohody o partnerstve k realizácii sektorovej politiky rybolovu Guiney-Bissau;

c)

zabezpečuje kontakty potrebné na riešenie otázok spoločného záujmu v oblasti rybolovu;

d)

slúži ako fórum na priateľské urovnanie sporov, ktoré môžu vyplynúť z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody;

e)

v prípade potreby prehodnocuje možnosti rybolovu a finančný príspevok, ktorý s tým súvisí;

f)

určuje praktické postupy administratívnej spolupráce stanovenej v článku 9 tejto zmluvy;

g)

monitoruje a hodnotí stav spolupráce medzi hospodárskymi subjektmi, ako sa uvádza v článku 8 tejto dohody, a ak je to potrebné, navrhuje spôsob a prostriedky jej podpory;

h)

spĺňa akúkoľvek ďalšiu úlohu, ktorú mu po spoločnom rozhodnutí strany pridelia, vrátane boja proti nezákonnému rybolovu a administratívnej spolupráce.

2.   Spoločný výbor sa stretáva najmenej raz do roka striedavo v Guinei-Bissau a v Spoločenstve, pričom stretnutiu predsedá tá zmluvná strana, ktorá stretnutie usporadúva. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa zorganizuje mimoriadne zasadnutie spoločného výboru.

Článok 11

Rozsah pôsobnosti

Táto dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, za podmienok uvedených v tejto zmluve a na strane druhej na území Guiney-Bissau a vo vodách pod jurisdikciou Guiney-Bissau.

Článok 12

Trvanie

Táto dohoda sa uplatňuje štyri roky odo dňa nadobudnutia jej platnosti a jej uplatňovanie sa automaticky predlžuje o rovnaké obdobia s výnimkou vypovedania v súlade s článkom 14.

Článok 13

Riešenie sporov

Zmluvné strany sa vzájomne radia v rámci spoločného výboru v prípade sporov týkajúcich sa uplatňovania tejto dohody.

Článok 14

Vypovedanie dohody

1.   Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana najmä v prípade, že sa vyskytnú závažné okolnosti, ktoré sa týkajú napríklad znehodnotenia príslušných zásob, zistenia, že miera využívania možností rybolovu poskytnutých plavidlám Spoločenstva sa zmenšila, alebo nedodržania záväzkov prijatých zmluvnými stranami v rámci boja proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu.

2.   Zainteresovaná strana písomne oznámi druhej strane svoj zámer vypovedať dohodu najmenej šesť mesiacov pred uplynutím počiatočného obdobia alebo každého dodatočného obdobia.

3.   Odoslanie oznámenia podľa odseku 2 má za následok začatie konzultácií medzi zmluvnými stranami.

4.   Platba finančného príspevku podľa článku 7 za rok, v ktorom vypovedanie dohody nadobudne platnosť, sa znižuje úmerne a pro rata temporis.

Článok 15

Pozastavenie

1.   Uplatňovanie tejto dohody sa môže pozastaviť z podnetu ktorejkoľvek zmluvnej strany v prípade vážneho rozporu, pokiaľ ide o uplatňovanie ustanovení uvedených v tejto dohode. Pri takomto pozastavení musí príslušná zmluvná strana písomne oznámiť svoj zámer najmenej tri mesiace predo dňom nadobudnutia platnosti pozastavenia. Po doručení tohto oznámenia začnú strany vzájomné konzultácie s cieľom priateľsky urovnať spor.

2.   Platba finančného príspevku sa podľa článku 7 znižuje úmerne a pro rata temporis podľa trvania pozastavenia bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 9 ods. 4 protokolu.

Článok 16

Protokol a prílohy

Nedeliteľnou súčasťou tejto dohody je protokol, jeho prílohy a dodatky.

Článok 17

Uplatniteľné ustanovenia vnútroštátneho práva

Činnosti rybolovu plavidiel Spoločenstva, ktoré sa plavia v guinejsko-bissauských vodách, sa riadia právnymi predpismi platnými v Guinei-Bissau okrem prípadov, keď dohoda a tento protokol s jeho prílohou a dodatkami stanovujú inak.

Článok 18

Zrušenie

K dátumu nadobudnutia jej platnosti sa touto dohodou zrušuje a nahrádza Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Guineou-Bissau o rybolove v blízkosti pobrežia Guiney-Bissau, ktorá nadobudla platnosť 29. augusta 1980.

Protokol, ktorým sa na obdobie od 16. júna 2007 do 15. júna 2011 stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa dohody o rybolove, sa však naďalej uplatňuje počas obdobia uvedeného v jeho článku 1 ods. 1 a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 19

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda, vyhotovená dvojmo v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé z týchto znení je rovnako autentické, nadobúda platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany oznámia ukončenie postupov, ktoré sú potrebné na nadobudnutie jej platnosti.

PROTOKOL

ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou na obdobie od 16. júna 2007 do 15. júna 2011

Článok 1

Obdobie uplatňovania a možnosti rybolovu

1.   Od 16. júna 2007 a na obdobie 4 rokov sa možnosti rybolovu dohodnuté v zmysle článkov 5 a 6 dohody stanovujú takto:

Kôrovce a druhy žijúce pri morskom dne

a)

mraziarenské trawlery na lov kreviet: 4 400 BRT ročne;

b)

mraziarenské trawlery na lov plutvových rýb a hlavonožcov: 4 400 BRT ročne;

Druhy silno migrujúcich rýb (druhy uvedené v prílohe 1 k dohovoru Spojených národov z roku 1982)

c)

mraziarenské plavidlá s vlečnou sieťou a s dlhými lovnými šnúrami na lov tuniakov: 23 plavidiel;

d)

plavidlá na lov tuniakov udicami: 14 plavidiel.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 5 a 6 tohto protokolu.

3.   Podľa článku 6 dohody môžu plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu Európskeho spoločenstva vykonávať rybolovnú činnosť v guinejsko-bissauských rybolovných oblastiach, iba ak sú držiteľmi povolenia na rybolov vydaného v rámci tohto protokolu a za podmienok opísaných v prílohách k tomuto protokolu.

Článok 2

Finančný príspevok a osobitný príspevok – platobné podmienky

1.   Finančný príspevok uvedený v článku 7 dohody sa stanovuje na obdobie uvedené v článku 1 protokolu na 7 miliónov EUR ročne.

2.   V prípade zlepšenia využitia možností rybolovu uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) a b) tohto protokolu plavidlami Spoločenstva však Spoločenstvo prizná Guinei-Bissau doplnkovú finančnú sumu úmerne k tomuto zvýšeniu v rozmedzí možností rybolovu stanovenom týmto protokolom a do maximálnej výšky 1 milióna EUR ročne. Obe zmluvné strany sa dohodnú v rámci spoločného výboru a najneskôr do troch mesiacov po nadobudnutí platnosti tohto protokolu na určení referenčného obdobia, základného indexu a osobitných mechanizmov platenia.

3.   Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 5, 6, 7, 8, 9, 11 a 12 tohto protokolu.

4.   Spoločenstvo vyplatí finančný príspevok stanovený v odseku 1 najneskôr 30. apríla 2008 za prvý rok a najneskôr 15. júna za nasledujúce roky.

5.   S výhradou článku 8 tohto protokolu sa o rozpočtovom využití tohto príspevku rozhoduje v rámci zákona o štátnom rozpočte Guiney-Bissau, a z tohto dôvodu spadá toto využitie do výhradnej právomoci orgánov Guiney-Bissau.

6.   K sume uvedenej v odseku 1 sa pripočítava osobitný príspevok Spoločenstva vo výške 500 000 EUR ročne určený na zavedenie zdravotného a fytosanitárneho systému produktov rybolovu. Obe zmluvné strany však môžu v prípade potreby rozhodnúť, že časť tohto osobitného príspevku využijú aj na posilnenie systému monitorovania, kontroly a dohľadu v guinejsko-bissauských rybolovných oblastiach. Tento príspevok sa spravuje podľa ustanovení uvedených v článku 3 tohto protokolu.

7.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v článku 3 tohto protokolu, sa platba osobitného príspevku uvedeného v odseku 6 uskutoční najneskôr 30. apríla 2008 za prvý rok a najneskôr 15. júna za nasledujúce roky.

8.   Platby uvedené v tomto článku sa prevedú na jediný účet štátnej pokladnice otvorený v Centrálnej banke Guiney-Bissau, ktorého údaje každoročne oznámi ministerstvo.

Článok 3

Osobitný príspevok na podporu zlepšenia zdravotných a fytosanitárnych podmienok produktov rybolovu a na monitorovanie, kontrolu a dohľad nad rybolovom

1.

Osobitný príspevok Spoločenstva uvedený v článku 2 ods. 6 tohto protokolu prispieva hlavne k podpore zavedenia zdravotných noriem sektora rybolovu a v prípade potreby k politike monitorovania, kontroly a dohľadu Guiney-Bissau.

2.

Za spravovanie predmetnej sumy zodpovedá Guinea-Bissau. Spravovanie spočíva v tom, že obe zmluvné strany určia po spoločnej dohode opatrenia, ktoré sa majú realizovať, a súvisiace ročné a viacročné programy.

3.

Bez toho, aby bolo dotknuté určovanie týchto cieľov oboma zmluvnými stranami, a v súlade s ustanoveniami článkov 8 a 9 tohto protokolu sa obe strany dohodli, že sa sústredia na:

a)

všetky opatrenia zamerané na zlepšenie zdravotných a fytosanitárnych podmienok produktov rybolovu vrátane posilnenia príslušného orgánu, zavedenia noriem v rámci CIPA (Centro de Investigação Pesqueira Apliquada) (ISO 9000), školenia zamestnancov, ako aj zosúladenia potrebného právneho rámca;

a v prípade potreby

b)

všetky opatrenia na podporu monitorovania, kontroly a dohľadu nad rybolovom vrátane dohľadu nad vodami Guiney-Bissau námornou alebo vzdušnou cestou, zavedenia systému monitorovania satelitom (VMS) rybárskych plavidiel, zlepšenia právneho rámca, ako aj jeho uplatňovania, pokiaľ ide o priestupky.

4.

Podrobná výročná správa sa predkladá na schválenie spoločnému výboru ustanovenému v článku 10 dohody.

5.

Spoločenstvo si však vyhradzuje právo pozastaviť platbu osobitného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 6 tohto protokolu, a to hneď od prvého roka platnosti protokolu, buď v prípade sporov o plánovaní opatrení, alebo keď dosiahnuté výsledky nie sú v súlade s programom, okrem mimoriadnych okolností.

Článok 4

Vedecká spolupráca

1.   Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať zodpovedný rybolov v guinejsko-bissauskej rybolovnej oblasti na základe zásad trvalo udržateľného hospodárenia, najmä podporou spolupráce na úrovni subregiónu týkajúcej sa zodpovedného rybolovu a osobitne v rámci Subregionálnej komisie pre rybolov (CSRP).

2.   Počas obdobia platnosti tohto protokolu obe strany spolupracujú s cieľom prehĺbiť niektoré otázky týkajúce sa vývoja stavu zdrojov v guinejsko-bissauských rybolovných oblastiach; v tejto súvislosti sa najmenej raz ročne stretne spoločné vedecké kolégium v súlade s článkom 4 ods. 1 dohody. Na žiadosť jednej zo zmluvných strán a v prípade potreby vyjadrenej v rámci tejto dohody sa môžu zvolať ďalšie zasadnutia spoločného vedeckého kolégia.

3.   Na základe záverov ročného spoločného vedeckého zasadnutia a tiež na základe odporúčaní a uznesení prijatých v rámci Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT), Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF) a všetkých ostatných regionálnych alebo medzinárodných organizácií v danej oblasti, v ktorých majú zmluvné strany členstvo alebo zastúpenie, obe zmluvné strany začnú konzultácie v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 10 dohody, aby prijali v prípade potreby a po spoločnej dohode opatrenia zamerané na trvalo udržateľné hospodárenie s rybolovnými zdrojmi.

Článok 5

Úprava možností rybolovu

1.   Možnosti rybolovu stanovené v článku 1 sa môžu zvýšiť na základe spoločnej dohody za predpokladu, že závery spoločného vedeckého zasadnutia uvedeného v článku 4 ods. 2 dohody potvrdia, že takéto zvýšenie neohrozí trvalo udržateľné hospodárenie s guinejsko-bissauskými zdrojmi. V takomto prípade sa finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 1 zvýši úmerne a pro rata temporis. Celková výška finančného príspevku zaplatená Európskym spoločenstvom však nesmie prekročiť dvojnásobok sumy uvedenej v článku 2 ods. 1.

2.   Naopak v prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na prijatí opatrení uvedených v článku 4 ods. 2 dohody, z ktorých vyplýva zníženie možností rybolovu stanovených v článku 1, finančný príspevok sa zníži úmerne a pro rata temporis. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 8 tohto protokolu, Európske spoločenstvo je oprávnené pozastaviť tento finančný príspevok v prípade, že nebude možné využívať žiadnu z možností rybolovu ustanovených v tomto protokole.

3.   Rozdelenie možností rybolovu medzi rôzne kategórie plavidiel sa tiež môže upraviť po spoločnej dohode oboch zmluvných strán a so zreteľom na každé prípadné odporúčanie ročného spoločného vedeckého zasadnutia, pokiaľ ide o hospodárenie so zásobami, ktoré by mohli byť týmto prerozdelením dotknuté. Zmluvné strany sa dohodnú na zodpovedajúcej úprave finančného príspevku, ak je to opodstatnené na základe prerozdelenia možností rybolovu.

4.   O úpravách možností rybolovu ustanovených v predchádzajúcich odsekoch 1, 2 a 3 sa rozhoduje po spoločnej dohode medzi oboma stranami v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 10 dohody.

Článok 6

Nové možnosti rybolovu a experimentálny rybolov

1.   V prípade, že by plavidlá Spoločenstva mali záujem vykonávať rybolovné činnosti, ktoré nie sú uvedené v článku 1 tohto protokolu, Spoločenstvo bude konzultovať s Guineou-Bissau vo veci prípadného povolenia týchto nových činností. V takomto prípade sa zmluvné strany dohodnú na podmienkach uplatniteľných na tieto nové možnosti rybolovu a v prípade potreby vypracujú zmeny a doplnenia k tomuto protokolu a k jeho prílohe.

2.   Strany môžu vykonávať kampane experimentálneho rybolovu v guinejsko-bissauských rybolovných oblastiach po vydaní stanoviska spoločného vedeckého kolégia ustanoveného v článku 4 dohody. Na tento účel vedú na základe žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany konzultácie a v jednotlivých prípadoch určia nové zdroje, podmienky a iné vhodné parametre.

3.   Povolenia na experimentálny rybolov sa udeľujú na skúšobné účely najviac na šesť mesiacov.

4.   Keď zmluvné strany dospejú k záveru, že výsledky kampaní experimentálneho rybolovu sú pozitívne, v súlade s ochranou ekosystémov a zachovaním morských biologických zdrojov, môžu sa plavidlám Spoločenstva poskytnúť nové možnosti rybolovu podľa zmierovacieho postupu ustanoveného v článku 5 tohto protokolu a až do uplynutia platnosti tohto protokolu a v závislosti od výlovu, ktorý možno povoliť. Finančný príspevok sa zvýši v súlade s ustanoveniami podľa článku 5 tohto protokolu.

5.   Úlovky chytené počas experimentálneho rybolovu sú majetkom majiteľa plavidla. Zakazuje sa lov druhov, ktoré nedosahujú veľkosť podľa predpisov a ktorých rybolov, držanie na palube a predaj sa nepovoľuje v právnych predpisoch Guiney-Bissau.

Článok 7

Pozastavenie a revízia platby finančného príspevku v prípade mimoriadnych okolností

1.   V prípade mimoriadnych okolností s výnimkou prírodných javov, ktoré zabraňujú výkonu rybolovných činností vo výhradnej hospodárskej zóne (VHZ) Guiney-Bissau, môže Európske spoločenstvo pozastaviť platbu finančného príspevku a osobitného príspevku uvedených v článku 2 tohto protokolu. Rozhodnutie o pozastavení sa prijme po konzultáciách medzi oboma zmluvnými stranami v lehote dvoch mesiacov od žiadosti jednej zo strán a pod podmienkou, že Európske spoločenstvo zaplatí všetky sumy splatné v čase pozastavenia.

2.   Platba finančného príspevku a osobitného príspevku uvedených v článku 2 tohto protokolu sa vykoná hneď po tom, ako zmluvné strany na základe spoločného súhlasu po konzultáciách skonštatujú, že okolnosti, ktoré spôsobili zastavenie rybolovných činností, už pominuli a/alebo že situácia umožňuje návrat k rybolovným činnostiam.

3.   Platnosť povolení udelených plavidlám Spoločenstva pozastavená súčasne s platbou finančného príspevku sa predlžuje o obdobie, ktoré sa rovná obdobiu pozastavenia rybolovných činností.

Článok 8

Prínos dohody o partnerstve k realizácii sektorovej politiky rybolovu Guiney-Bissau

1.   Finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 1 prispieva vo výške 35 % svojej sumy, teda 2 450 000 EUR, k rozvoju a realizácii sektorovej politiky rybolovu v Guinei-Bissau s cieľom zaviesť trvalo udržateľný a zodpovedný rybolov v jej vodách.

2.   Za spravovanie príslušnej sumy zodpovedá Guinea-Bissau. Spravovanie spočíva v tom, že obe zmluvné strany určia po spoločnej dohode ciele, ktoré sa majú realizovať, a súvisiace ročné a viacročné programy, najmä pokiaľ ide o dobré hospodárenie s rybolovnými zdrojmi, posilnenie vedeckého výskumu, kontrolnej schopnosti príslušných guinejsko-bissauských orgánov a zlepšenie podmienok výroby produktov rybolovu.

3.   Bez toho, aby bolo dotknuté určenie týchto cieľov oboma zmluvnými stranami, a v súlade s prioritami stratégie trvalo udržateľného rozvoja sektora rybolovu Guiney-Bissau a s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné a zodpovedné riadenie sektora sa obe strany dohodli, že sa zamerajú okrem iného na tieto oblasti pôsobnosti: monitorovanie, kontrolu a dohľad nad rybolovnými činnosťami, vedecký výskum a riadenie lovísk rýb a hospodárenie s nimi.

Článok 9

Pravidlá realizácie podpory sektorovej politiky rybolovu Guiney-Bissau

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v článku 8 ods. 3, sa Európske spoločenstvo a ministerstvo dohodnú v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 10 dohody a hneď po nadobudnutí platnosti tohto protokolu:

a)

na ročných a viacročných usmerneniach zameraných na uplatňovanie priorít guinejsko-bissauskej politiky rybolovu, ktorých cieľom je zaviesť trvalo udržateľný a zodpovedný rybolov, a najmä na ročných a viacročných usmerneniach uvedených v článku 8 ods. 2;

b)

na ročných a viacročných cieľoch, ktoré treba dosiahnuť, ako aj na kritériách a ukazovateľoch, ktoré treba použiť pri vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov na ročnom základe. V prílohe IV sa uvádzajú hlavné súčasti cieľov a výkonnostných ukazovateľov, ktoré treba zohľadniť v rámci protokolu.

2.   Každú zmenu týchto usmernení, cieľov a týchto kritérií a ukazovateľov hodnotenia musia schváliť obe zmluvné strany v rámci spoločného výboru.

3.   Pokiaľ ide o prvý rok, využitie finančnej podpory uvedenej v článku 8 ods. 1 tohto protokolu oznámi Guinea-Bissau Európskemu spoločenstvu v čase schválenia usmernení, cieľov, kritérií a ukazovateľov hodnotenia spoločným výborom.

4.   Každý rok ministerstvo oznámi toto využitie Európskemu spoločenstvu najneskôr do 4 mesiacov po nadobudnutí platnosti tohto protokolu v prvom roku a do 15. júna v nasledujúcich rokoch.

5.   Výročná správa o realizácii plánovaných a financovaných opatrení, o dosiahnutých výsledkoch, ako aj o prípadných zistených ťažkostiach sa predkladá na schválenie spoločnému výboru ustanovenému v článku 10 dohody.

6.   Európske spoločenstvo si však vyhradzuje právo upraviť alebo pozastaviť platbu sumy stanovenej v článku 8 ods. 1 protokolu v prípade, že ročné hodnotenie skutočných výsledkov realizácie politiky rybolovu to v tej chvíli odôvodňuje, a po konzultácii v rámci spoločného výboru.

Článok 10

Hospodárska integrácia subjektov Spoločenstva do sektora rybolovu v Guinei-Bissau

1.   Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať hospodársku integráciu subjektov Spoločenstva v celom guinejsko-bissauskom odvetví rybolovu.

2.   Obe zmluvné strany sa zaväzujú najmä podporovať zriadenie dočasných združení medzi subjektmi Spoločenstva a subjektmi Guiney-Bissau s cieľom spoločne využívať rybolovné zdroje výhradnej hospodárskej zóny Guiney-Bissau.

3.   Pod dočasnými združeniami podnikov sa rozumie každé združenie založené na zmluve vyhotovenej na dobu určitú medzi majiteľmi plavidiel Spoločenstva a fyzickými alebo právnickými osobami Guiney-Bissau s cieľom vykonávať činnosť rybolovu alebo spoločne využívať kvóty Guiney-Bissau prostredníctvom jedného alebo viacerých plavidiel plaviacich sa pod vlajkou členského štátu Európskeho spoločenstva a podeliť sa so ziskami alebo stratami z hľadiska nákladov spoločne vykonávanej hospodárskej činnosti.

4.   Guinea-Bissau poskytne potrebné povolenie, aby dočasné združenia podnikov zriadené na účely využívania morských rybolovných zdrojov mohli pôsobiť v jej rybolovných oblastiach.

5.   Plavidlá Spoločenstva, ktoré sa rozhodli vytvoriť dočasné združenie podnikov v rámci platného protokolu pre kategórie rybolovu uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) a b) tohto protokolu, budú oslobodené od platenia povinných poplatkov za povolenia. Okrem toho od tretieho roka platnosti protokolu Guinea-Bissau poskytne finančné podpory na zriadenie týchto dočasných združení podnikov. Celková suma týchto podpôr neprekročí 20 % celkovej sumy povinných poplatkov, ktoré platia majitelia plavidiel v rámci tohto protokolu.

6.   Spoločný výbor určí finančné a technické podmienky, ktoré umožnia realizovať tieto podpory a nabádanie na vznik dočasných združení podnikov v rámci platného protokolu.

Článok 11

Spory – pozastavenie uplatňovania protokolu

1.   Každý spor medzi zmluvnými stranami vyplývajúci z výkladu ustanovení tohto protokolu a príloh k nemu a z ich uplatňovania musia zmluvné strany vzájomne konzultovať v rámci spoločného výboru, ktorý sa v prípade potreby zíde na mimoriadnom zasadnutí.

2.   Uplatňovanie protokolu sa na návrh ktorejkoľvek zmluvnej strany môže pozastaviť v prípade, keď sa spor medzi oboma zmluvnými stranami považuje za vážny a keď konzultácie vedené v rámci spoločného výboru v súlade s predchádzajúcim odsekom 1 neumožnili urovnať spor priateľským dohovorom.

3.   Pozastavenie uplatňovania tohto protokolu podlieha písomnému oznámeniu úmyslu zainteresovanej strany najmenej tri mesiace predo dňom, keď má toto pozastavenie nadobudnúť platnosť.

4.   V prípade pozastavenia budú zmluvné strany naďalej viesť konzultácie s cieľom dosiahnuť priateľské riešenie sporu. Keď sa takéto riešenie dosiahne, obnoví sa uplatňovanie protokolu a výška finančného príspevku sa zníži úmerne a pro rata temporis v závislosti od dĺžky obdobia, počas ktorého bolo uplatňovanie protokolu pozastavené.

Článok 12

Pozastavenie uplatňovania protokolu z dôvodu neplnenia záväzkov Guiney-Bissau v prospech zodpovedného a trvalo udržateľného rybolovu

S výhradou ustanovení článku 4 tohto protokolu v prípade, že by Guinea-Bissau nedodržala svoj záväzok konať v prospech zodpovedného a trvalo udržateľného rybolovu najmä dodržiavaním ročných plánov riadenia rybolovu definovaných vládou Guiney-Bissau, sa uplatňovanie tohto protokolu môže pozastaviť podľa ustanovení uvedených v článku 11 ods. 3 a 4.

V prvom roku platnosti protokolu je plán riadenia rybolovu dodaný v prílohe III k tomuto protokolu. Obe zmluvné strany budú monitorovať vývoj tohto plánu rybolovu v každom nasledujúcom roku v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 10 dohody.

Článok 13

Pozastavenie uplatňovania tohto protokolu z dôvodu chýbajúcej platby

S výhradou ustanovení článku 4 v prípade, že by Európske spoločenstvo pozabudlo vykonať platby uvedené v článku 2, sa uplatňovanie tohto protokolu môže pozastaviť za týchto podmienok:

a)

Príslušné orgány Guiney-Bissau zašlú Európskej komisii oznámenie o chýbajúcej platbe. Európska komisia pristúpi k príslušnému prevereniu a v prípade potreby najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia vykoná platbu.

b)

Ak sa platba neuskutoční alebo ak nebude riadne zdôvodnené neuskutočnenie platby v lehote ustanovenej v písmene a), sú príslušné orgány Guiney-Bissau oprávnené pozastaviť uplatňovanie tohto protokolu. Bezodkladne o tom informujú Európsku komisiu.

Protokol sa začne opätovne uplatňovať hneď po vykonaní príslušných platieb.

Článok 14

Zrušenie

Tento protokol a jeho prílohy rušia a nahrádzajú v súčasnosti platný Protokol o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Guineou-Bissau o rybolove v blízkosti pobrežia Guiney-Bissau.

Článok 15

Nadobudnutie platnosti

1.   Tento protokol a jeho prílohy nadobúdajú platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany oznámia ukončenie postupov, ktoré sú potrebné na nadobudnutie jeho platnosti.

2.   Uplatňujú sa od 16. júna 2007.

PRÍLOHA I

PODMIENKY VYKONÁVANIA ČINNOSTI RYBOLOVU V RYBOLOVNEJ OBLASTI GUINEY-BISSAU PLAVIDLAMI SPOLOČENSTVA

KAPITOLA I

Formality, ktoré sa vzťahujú na žiadosť a na vydávanie povolení

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia vzťahujúce sa na všetky plavidlá

1.   Povolenie na rybolov v rybolovnej oblasti Guiney-Bissau môžu získať iba oprávnené plavidlá.

2.   Aby bolo dané plavidlo oprávnené, majiteľ plavidla, kapitán a samotné plavidlo nesmú mať zakázané vykonávať činnosť rybolovu v Guinei-Bissau. Musia mať usporiadané vzťahy s guinejsko-bissauskými úradmi v tom zmysle, že musia mať splnené všetky predchádzajúce povinnosti vyplývajúce z ich činností rybolovu v Guinei-Bissau v rámci dohôd o rybolove uzavretých so Spoločenstvom.

3.   Každé plavidlo Spoločenstva, ktoré žiada o povolenie na rybolov, môže byť zastúpené agentom, ktorý má sídlo v Guinei-Bissau. Meno a adresa tohto zástupcu sú uvedené v žiadosti o povolenie.

4.   Príslušné orgány Spoločenstva predložia prostredníctvom Delegácie Európskej komisie v Guinei-Bissau ministerstvu žiadosť za každé plavidlo, ktoré má záujem o rybolov podľa dohody, minimálne 20 dní pred dátumom začiatku požadovanej platnosti.

5.   Žiadosti sa predkladajú ministerstvu v súlade s formulármi poskytnutými na tento účel vládou Guiney-Bissau, ktorých vzor je uvedený v dodatku 1. Guinejsko-bissauské orgány prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa s údajmi poskytnutými v rámci žiadosti o povolenie nakladalo ako s dôvernými údajmi. Tieto údaje sa použijú výlučne v rámci realizácie dohody o rybolove.

6.   Ku každej žiadosti o povolenie sa priložia tieto dokumenty:

doklad o zaplatení povinného poplatku na obdobie platnosti, ako aj o sume uvedenej v kapitole VII bode 13,

každý iný dokument alebo potvrdenie požadované na základe osobitných ustanovení, ktoré sa uplatňujú podľa typu plavidla na základe tohto protokolu.

7.   Platba povinného poplatku sa vykonáva na účet uvedený orgánmi Guiney-Bissau.

8.   Povinné poplatky zahŕňajú všetky vnútroštátne a miestne dane a poplatky s výnimkou prístavných poplatkov a nákladov za poskytovanie služieb.

9.   Povolenia pre všetky plavidlá sa vydávajú majiteľom plavidiel alebo ich zástupcom prostredníctvom Delegácie Európskej komisie v Guinei-Bissau v lehote 20 dní od prijatia ministerstvom kompletnej dokumentácie už uvedenej v bode 6.

10.   V prípade, že v čase podpísania povolenia budú kancelárie Delegácie Európskej Komisie zatvorené, povolenie sa zašle priamo zástupcovi majiteľa plavidla spolu s kópiou pre delegáciu.

11.   Povolenie sa vydáva na meno stanoveného plavidla a je neprenosné.

12.   Na požiadanie Európskeho spoločenstva a v prípade zásahu vyššej moci sa však povolenie plavidla nahradí novým povolením vystaveným na meno iného plavidla s podobnými charakteristikami, ako sú charakteristiky plavidla, ktoré je potrebné nahradiť, bez nového povinného poplatku. Ak je však brutto registrovaná tonáž (BRT) náhradného plavidla vyššia ako BRT plavidla, ktoré sa má nahradiť, rozdiel povinného poplatku sa platí vo výške pro rata temporis.

13.   Majiteľ plavidla, ktoré je potrebné nahradiť, alebo jeho zástupca odovzdá zrušené povolenie ministerstvu prostredníctvom delegácie Európskej komisie.

14.   Dátum nadobudnutia platnosti nového povolenia sa musí zhodovať s dátumom odovzdania zrušeného povolenia majiteľom plavidla ministerstvu. Delegácia Európskej komisie v Guinei-Bissau bude informovaná o prevode povolenia.

15.   Povolenie sa musí vždy nachádzať na palube bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v kapitole I oddiele 2 bode 1.

16.   Obe zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať zavedenie systému na udeľovanie povolení výlučne na základe už uvedenej elektronickej výmeny akýchkoľvek informácií a dokumentov. Obe zmluvné strany sa uzniesli na tom, že urýchlene podporia výmenu povolenia na rybolov v papierovej podobe za jeho elektronický ekvivalent ako v prípade zoznamu plavidiel oprávnených vykonávať činnosť rybolovu v rybolovnej oblasti Guiney-Bissau.

17.   Strany sa zaväzujú v rámci spoločného výboru, že v tomto protokole nahradia každý odkaz na BRT hrubými tonami (GT) a že v dôsledku toho prispôsobia všetky takto dotknuté ustanovenia. Tomuto nahradeniu budú predchádzať vhodné technické konzultácie medzi zmluvnými stranami.

ODDIEL 2

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na plavidlá na lov tuniakov a na plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine

1.   Povolenie sa musí vždy nachádzať na palube. Európske spoločenstvo aktualizuje návrh zoznamu plavidiel, pre ktoré sa požaduje povolenie na rybolov v súlade s ustanoveniami tohto protokolu. Tento návrh sa oznámi orgánom Guiney-Bissau hneď po jeho vypracovaní a potom zakaždým po jeho aktualizácii. Po prijatí tohto návrhu zoznamu a po prijatí oznámenia o zaplatení zálohovej platby, ktoré Európska komisia zašle orgánom Guiney-Bissau, príslušný orgán Guiney-Bissau zapíše plavidlo do zoznamu plavidiel oprávnených vykonávať činnosť rybolovu, ktorý sa oznámi orgánom zodpovedným za kontrolu rybolovu, ako aj Delegácii Európskej komisie v Guinei-Bissau. V tomto prípade zašle delegácia Európskej komisie majiteľovi plavidla overenú kópiu tohto zoznamu a ten ju môže mať na palube plavidla namiesto povolenia na rybolov, až kým mu príslušný orgán Guiney-Bissau nevydá toto povolenie.

2.   Povolenia majú platnosť jeden rok. Sú obnoviteľné.

3.   Povinné poplatky sa vypočítajú pre každé plavidlo na základe ročných sadzieb stanovených v technických charakteristikách protokolu. V prípade štvrťročných alebo polročných povolení sa poplatky vypočítajú pro rata temporis a zvýšia sa o 3 % (v prípade štvrťročných povolení) alebo 2 % (v prípade polročných povolení), aby sa pokryli opakované náklady na vydávanie povolení.

4.   Povolenia sa vydávajú po zaplatení paušálnych súm podľa daných technických charakteristík príslušným vnútroštátnym orgánom.

5.   Konečné zúčtovanie povinných poplatkov za rok n stanoví Európska komisia najneskôr 15. júna roku n + 1 na základe vyhlásení o úlovkoch, ktoré vypracúvajú jednotliví majitelia plavidiel a potvrdzujú príslušné vedecké inštitúty na preverovanie údajov o úlovkoch v členských štátoch, akými sú IRD (Institut de Recherche pour le Développement – Výskumný inštitút pre rozvoj), IEO (Instituto Español de Oceanografia – Španielsky ocenánografický inštitút) a IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima – Portugalský inštitút námorného výskumu), prostredníctvom delegácie Európskej komisie.

6.   Toto zúčtovanie sa oznamuje súčasne ministerstvu a majiteľom plavidiel.

7.   Každú prípadnú dodatočnú platbu poukážu majitelia plavidiel príslušným vnútroštátnym orgánom Guiney-Bissau najneskôr 31. júla toho roku, keď sa vykonáva konečné zúčtovanie povinných poplatkov, na účet uvedený v oddiele 1 bode 7.

8.   Ak je však konečné zúčtovanie nižšie ako výška preddavku stanoveného v bode 3, zvyšnú zodpovedajúcu sumu už majiteľ plavidla nemôže dostať späť.

ODDIEL 3

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na trawlery

1.   Okrem dokladov uvedených v oddiele 1 bode 6 tejto kapitoly treba ku každej žiadosti o povolenie pre plavidlá uvedené v tomto oddiele priložiť:

overenú kópiu dokladu vystaveného členským štátom, ktorý potvrdzuje tonáž plavidla v BRT, a

potvrdenie o zhode vystavené ministerstvom po technickej prehliadke plavidla vykonanej v súlade s kapitolou VIII bodom 3.2.

2.   V prípade žiadosti o nové povolenie pre plavidlo, ktoré už malo povolenie v rámci tohto protokolu a ktorého technické charakteristiky sú nezmenené, sa táto žiadosť predloží prostredníctvom Delegácie Európskej komisie v Guinei-Bissau ministerstvu a priloží sa k nej len doklad o zaplatení povinného poplatku za údajné obdobia, ako aj o sume ustanovenej v kapitole VII bode 13. Ministerstvo udelí nové povolenia s uvedením poznámky o prvej žiadosti o povolenie predloženej v rámci platného protokolu.

3.   Pri určovaní platnosti povolení sa odkazuje na takto určené ročné obdobia:

prvé obdobie: od 16. júna 2007 do 31. decembra 2007

druhé obdobie: od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008

tretie obdobie: od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009

štvrté obdobie: od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010

piate obdobie: od 1. januára 2011 do 15. júna 2011.

4.   Platnosť žiadneho povolenia sa nesmie začať počas jedného roka a skončiť počas nasledujúceho roka.

5.   Jeden štvrťrok zodpovedá obdobiu troch mesiacov, ktoré sa začína buď 1. januára, alebo 1. apríla, alebo 1. júla, alebo 1. októbra s výnimkou prvého a posledného obdobia protokolu, ktoré budú zodpovedať rozpätiu od 16. júna 2007 do 30. septembra 2007 počas prvého obdobia a od 1. apríla 2011 do 15. júna 2011 počas posledného obdobia.

6.   Povolenia na rybolov sú platné jeden rok, šesť mesiacov alebo tri mesiace. Sú obnoviteľné.

7.   Povolenie sa musí vždy nachádzať na palube.

8.   Povinné poplatky sa vypočítajú pre každé plavidlo na základe ročných sadzieb stanovených v technických charakteristikách protokolu. V prípade štvrťročných alebo polročných povolení sa poplatky vypočítajú pro rata temporis a zvýšia sa o 3 % (v prípade štvrťročných povolení) alebo 2 % (v prípade polročných povolení), aby sa pokryli opakované náklady na vydávanie povolení.

KAPITOLA II

Rybolovné oblasti

Plavidlá Spoločenstva uvedené v článku 1 protokolu sú oprávnené vykonávať svoje činnosti rybolovu vo vodách, ktoré sa nachádzajú za hranicou 12 námorných míl od základných línií.

KAPITOLA III

Systém oznamovania úlovkov pre plavidlá oprávnené vykonávať činnosť rybolovu v guinejsko-bissauských vodách

1.   Trvanie plavby plavidla Spoločenstva sa na účely tejto prílohy definuje takto:

buď ide o obdobie, ktoré trvá od vstupu do rybolovnej oblasti Guiney-Bissau po výstup z tejto oblasti,

alebo ide o obdobie, ktoré trvá od vstupu do rybolovnej oblasti Guiney-Bissau po prekládku,

alebo ide o obdobie, ktoré trvá od vstupu do rybolovnej oblasti Guiney-Bissau po vykládku v Guinei-Bissau.

Všetky lode oprávnené vykonávať činnosť rybolovu vo vodách Guiney-Bissau v rámci dohody musia oznámiť svoje úlovky ministerstvu v súlade s nasledujúcimi pravidlami:

2.1.   V oznámeniach sa budú uvádzať úlovky plavidla počas každej plavby. Oznamujú sa ministerstvu faxom, poštou alebo elektronickou poštou spolu s kópiou zaslanou Európskej komisii prostredníctvom Delegácie Európskej komisie v Guinei-Bissau po každej plavbe a v každom prípade skôr, ako plavidlo opustí rybolovné vody Guiney-Bissau. V prípade, že sa toto postúpenie vykonáva elektronickou poštou, oznámenia o prijatí v elektronickej forme zasielajú danému plavidlu bezodkladne obidvaja príjemcovia spolu s kópiou. V prípade plavidiel na lov tuniakov sa tieto vyhlásenia zasielajú na konci každej kampane.

2.2.   Verzie originálov oznámení na materiálnom nosiči postúpené faxom alebo elektronickou poštou v priebehu ročného obdobia platnosti povolenia v zmysle ustanovení kapitoly I oddielu 2 bodu 2, pokiaľ ide o plavidlá na lov tuniakov, a oddielu 3 bodu 3, pokiaľ ide o trawlery, sa zasielajú ministerstvu do 45 dní po poslednej plavbe uskutočnenej počas predmetného obdobia. Kópie na materiálnych nosičoch sa zasielajú Delegácii Európskej komisie v Guinei-Bissau.

2.3.   Plavidlá na lov tuniakov a plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine oznámia svoje úlovky prostredníctvom formulára zodpovedajúceho lodnému denníku, ktorého vzor je uvedený v dodatku 2. Za obdobia, keď sa plavidlo nenachádzalo vo vodách Guiney-Bissau, treba vyplniť lodný denník s poznámkou „Mimo VHZ Guiney-Bissau“.

2.4.   Trawlery oznámia svoje úlovky prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený v dodatku 3, pričom uvedú celkové úlovky podľa druhov a kalendárnych mesiacov alebo ich úsekov.

2.5.   Formuláre budú vyplnené čitateľne a podpíše ich kapitán plavidla.

3.   V prípade nedodržania ustanovení tejto kapitoly si vláda Guiney-Bissau vyhradzuje právo pozastaviť platnosť povolenia príslušného plavidla až do splnenia formalít a uložiť majiteľovi plavidla pokutu stanovenú platnými právnymi predpismi Guiney-Bissau a v prípade recidívy neobnoviť povolenie. Európska komisia o tom bude informovaná.

Obe zmluvné strany sa dohodli, že vypracujú systém elektronickej výmeny týchto informácií.

KAPITOLA IV

Vedľajšie úlovky

Úroveň vedľajších úlovkov v prípade každého loviska rýb stanoveného v protokole je stanovená v súlade s guinejsko-bissauskými právnymi predpismi a spresnená v technických charakteristikách pre každú z týchto kategórií.

KAPITOLA V

Nalodenie námorníkov

Majitelia plavidiel, ktorí majú povolenia na rybolov ustanovené dohodou, sa podieľajú na praktickom odbornom školení štátnych príslušníkov Guiney-Bissau a na zlepšovaní pracovného trhu za týchto podmienok a v tomto rozsahu:

1.   každý majiteľ trawleru sa zaväzuje zamestnať:

troch námorníkov rybárov v prípade lodí do 250 BRT,

štyroch námorníkov rybárov v prípade lodí od 250 do 400 BRT,

piatich námorníkov rybárov v prípade lodí od 400 BRT do 650 BRT,

šiestich námorníkov rybárov v prípade lodí nad 650 BRT.

2.   Majitelia plavidiel sa budú usilovať nalodiť aj ďalších guinejsko-bissauských námorníkov.

3.   Majitelia plavidiel si slobodne vyberajú námorníkov, ktorých nalodia na svoje plavidlá, prostredníctvom svojich zástupcov.

4.   Majiteľ plavidla alebo jeho zástupca oznámia ministerstvu mená guinejsko-bissauských námorníkov nalodených na palube príslušného plavidla s poznámkou o ich zaradení v posádke.

5.   Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci sa plným právom vzťahuje na námorníkov nalodených na plavidlách EÚ. Konkrétne ide o slobodu združovania a o skutočné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

6.   Pracovné zmluvy guinejsko-bissauských námorníkov, ktorých kópia sa odovzdáva signatárom, sú vypracované medzi zástupcom(-ami) majiteľov plavidiel a námorníkmi a/alebo ich odbormi či ich zástupcami v spojení s ministerstvom. Tieto zmluvy zabezpečia námorníkom výhody programu sociálneho zabezpečenia, ktorý sa na nich vzťahuje, pričom zahŕňajú poistenie v prípade úmrtia, choroby a úrazu.

7.   Mzdu guinejsko-bissauských námorníkov vyplatia majitelia plavidiel. Mzdu je potrebné stanoviť pred vydaním povolení na základe spoločnej dohody medzi majiteľmi plavidiel alebo ich zástupcami a orgánmi Guiney-Bissau. Podmienky odmeňovania guinejsko-bissauských námorníkov však nesmú byť horšie ako podmienky, ktoré sa uplatňujú na posádky Guiney-Bissau, a v žiadnom prípade nesmú byť horšie ako normy MOP.

8.   Každý námorník najatý plavidlami Spoločenstva sa musí dostaviť ku kapitánovi určeného plavidla v deň predchádzajúci navrhnutému dátumu nalodenia. Ak sa námorník nedostaví v uvedený deň a hodinu nalodenia, pre majiteľa plavidla automaticky zaniká povinnosť tohto námorníka nalodiť.

9.   V prípade nenalodenia guinejsko-bissauských námorníkov z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v predchádzajúcom bode, sú majitelia príslušných plavidiel Spoločenstva povinní čo najskôr zaplatiť za rybolovnú kampaň paušálnu sumu rovnajúcu sa mzdám nenalodených námorníkov.

10.   Táto suma sa vyplatí na osobitný účet, ktorý vopred určia príslušné orgány Guiney-Bissau, a umožní financovať verejné štruktúry na odborné vzdelávanie v oblasti rybolovu.

KAPITOLA VI

Technické opatrenia

1.   Plavidlá zamerané na silno migrujúce druhy dodržiavajú opatrenia a odporúčania prijaté ICCAT, pokiaľ ide o rybolovné zariadenia, ich technické špecifikácie a všetky ostatné technické opatrenia, ktoré sa vzťahujú na ich činnosti rybolovu.

2.   Pokiaľ ide o trawlery, v každých príslušných technických charakteristikách sú uvedené špecifické opatrenia.

3.   Ukončenie rybolovu alebo uzatvorenie lovísk rýb z dôvodu biologického pokoja uplatňuje Guinea-Bissau nediskriminačným spôsobom na všetky plavidlá, ktoré sa zúčastňujú na predmetných rybolovoch, či už sú to vnútroštátne plavidlá, plavidlá Spoločenstva, alebo plavidlá plaviace sa pod vlajkou tretej krajiny.

4.   Na základe analýzy dosahu a pokiaľ sa to ukáže ako nevyhnutné, sa obe zmluvné strany dohodnú v rámci spoločného výboru o prípadných nápravných opatreniach týkajúcich sa biologického pokoja, ktoré treba uplatniť.

5.   V prípade, že by bola Guinea-Bissau nútená prijať naliehavé opatrenia majúce za následok ukončenie rybolovu mimo ukončenia(-í) predtým uvedeného(-ých) v bode 3 alebo predĺženie stanoveného ukončenia, zvolá sa zasadnutie spoločného výboru, aby sa vyhodnotil dosah uplatnenia týchto opatrení na plavidlá Spoločenstva.

6.   Pokiaľ má uplatnenie predchádzajúcich bodov 4 a 5 za následok predĺženie obdobia(-í) ukončenia rybolovu, obe zmluvné strany začnú vzájomné konzultácie v rámci spoločného výboru, aby prispôsobili úroveň finančného príspevku v závislosti od zníženia možností rybolovu vyplývajúcich z týchto opatrení pre Spoločenstvo.

KAPITOLA VII

Pozorovatelia na palube trawlerov

Plavidlá, ktoré majú oprávnenie loviť vo vodách Guiney-Bissau v rámci dohody, nalodia na palubu pozorovateľov, ktorých určí Guinea-Bissau, za nasledujúcich podmienok.

1.1.   Každý trawler nalodí pozorovateľa určeného ministerstvom pre rybolov. V tomto prípade sa prístav nalodenia určí po spoločnej dohode medzi ministerstvom pre rybolov a majiteľmi plavidiel alebo ich zástupcami.

1.2.   Ministerstvo vypracuje zoznam plavidiel, ktoré majú vziať na palubu pozorovateľa, ako aj zoznam pozorovateľov určených pre tieto plavidlá. Tieto zoznamy sa aktualizujú. Oznámia sa Európskej komisii hneď po ich vypracovaní a potom každý štvrťrok, aby sa zaznamenala ich prípadná aktualizácia.

1.3.   Ministerstvo oznámi majiteľom príslušných plavidiel alebo ich zástupcom meno určeného pozorovateľa, ktorý má byť na palube plavidla v čase vydania povolenia.

2.   Trvanie prítomnosti pozorovateľa na palube určuje ministerstvo, ale pravidlom je, že nepresiahne čas potrebný na vykonanie jeho povinností. Ministerstvo o tom informuje majiteľa plavidla alebo jeho zástupcu pri oznámení mena pozorovateľa, ktorý má byť nalodený na príslušné plavidlo.

3.   Podmienky nalodenia pozorovateľa sú určené na základe spoločnej dohody medzi majiteľom plavidla alebo jeho zástupcom a príslušnými orgánmi Guiney-Bissau.

4.   Nalodenie pozorovateľa začiatkom prvej plavby sa uskutočňuje v prístave Guiney-Bissau a v prípade obnovenia povolenia v prístave, ktorý si zvolí majiteľ plavidla.

5.   Príslušní majitelia plavidiel oznámia v lehote dvoch týždňov a s predbežným oznámením desať dní vopred dátumy a prístavy, ktoré sú určené na nalodenie pozorovateľov.

6.   V prípade, že sa pozorovateľ nalodí v cudzom štáte, náklady na cestu pozorovateľa uhradí majiteľ plavidla. Ak plavidlo, ktoré má na palube pozorovateľa Guiney-Bissau, opustí rybolovnú oblasť Guiney-Bissau, musia sa prijať všetky opatrenia na zabezpečenie čo najrýchlejšieho návratu pozorovateľa do vlasti na náklady majiteľa plavidla.

7.   V prípade neprítomnosti pozorovateľa na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, a to do nasledujúcich dvanástich hodín, bude majiteľ plavidla automaticky zbavený svojej povinnosti nalodiť tohto pozorovateľa.

Pozorovateľ má na palube plavidla funkciu dôstojníka. Počas plavby plavidla vo vodách Guiney-Bissau plní tieto úlohy:

8.1.   pozoruje činnosti rybolovu plavidiel;

8.2.   preveruje polohu plavidiel zapojených do operácií rybolovu;

8.3.   odoberá biologické vzorky v rámci vedeckých programov;

8.4.   vypracúva súpis použitých rybolovných zariadení;

8.5.   preveruje údaje o úlovkoch v rybolovných vodách Guiney-Bissau, ktoré sú uvedené v lodnom denníku;

8.6.   preveruje percentá vedľajších úlovkov a vykonáva odhad odpadu rýb;

8.7.   vysielačkou oznamuje aspoň raz týždenne údaje o rybolove vrátane objemu hlavných a vedľajších úlovkov na palube.

9.   Kapitán prijíma všetky opatrenia, ktoré vyplývajú z jeho zodpovednosti, aby zaručil fyzickú a psychickú bezpečnosť pozorovateľa pri plnení jeho úloh.

10.   Pozorovateľ disponuje všetkými nástrojmi potrebnými na vykonávanie svojich úloh. Kapitán mu umožní prístup ku komunikačným prostriedkom potrebným na vykonávanie jeho úloh, k dokumentom, ktoré priamo súvisia s činnosťami rybolovu plavidla, vrátane lodného denníka a navigačnej knihy, ako aj k častiam plavidla potrebným na uľahčenie vykonávania jeho úloh.

Počas svojho pobytu na palube pozorovateľ:

11.1.   prijíma všetky opatrenia potrebné na to, aby podmienky jeho nalodenia, ako aj jeho prítomnosť na palube plavidla nenarušili operácie rybolovu alebo aby im nebránili;

11.2.   berie ohľad na majetok a vybavenie, ktoré sa nachádzajú na palube, ako aj na zachovanie dôvernosti všetkých dokumentov, ktoré patria tomuto plavidlu;

11.3.   vypracuje správu o činnostiach, ktorú odovzdá príslušným guinejsko-bissauským orgánom. Tieto orgány po spracovaní a do jedného týždňa zašlú kópiu správy Delegácii Európskej komisie v Guinei-Bissau.

12.   Po skončení obdobia pozorovania a pred opustením plavidla pozorovateľ vypracuje správu o činnostiach, ktorá sa zašle príslušným orgánom Guiney-Bissau spolu s kópiou Európskej komisii. Podpíše ju za prítomnosti kapitána, ktorý do nej môže pridať akékoľvek poznámky, ktoré bude považovať za užitočné, a potvrdí ich svojím podpisom. Kópia tejto správy sa odovzdá kapitánovi plavidla pri vylodení pozorovateľa.

13.   Majiteľ plavidla zabezpečí na svoje náklady ubytovanie a stravu pre pozorovateľov za podmienok, ktoré sa vzťahujú na dôstojníkov, pri zohľadnení možností plavidla.

S cieľom prispieť k pokrytiu nákladov vyplývajúcich z prítomnosti tohto pozorovateľa na palube majiteľ lode vyplatí orgánom Guiney-Bissau spolu s platbou povinného príspevku sumu 12 EUR na BRT ročne pro rata temporis za každé plavidlo vykonávajúce svoje rybolovné činnosti vo vodách Guiney-Bissau.

14.   Mzdu a príspevky na sociálne zabezpečenie pozorovateľa hradí ministerstvo.

KAPITOLA VIII

Pozorovatelia na palube plavidiel na lov tuniakov

Obe zmluvné strany sa v najkratšom možnom čase poradia so zainteresovanými krajinami o určení systému regionálnych pozorovateľov a výbere príslušnej regionálnej rybolovnej organizácie.

KAPITOLA IX

Kontrola

1.   V súlade s kapitolou I oddielom 2 bodom 1 vedie Európske spoločenstvo aktualizovaný zoznam plavidiel, ktoré majú vydané povolenie na rybolov v súlade s ustanoveniami tohto protokolu. Tento zoznam sa zašle orgánom Guiney-Bissau povereným kontrolou rybolovu hneď po jeho vypracovaní a potom zakaždým po jeho aktualizácii.

2.   Plavidlá zamerané na silno migrujúce druhy sú zapísané do zoznamu uvedeného v predchádzajúcom bode hneď po získaní oznámenia o platbe preddavku uvedeného v kapitole I oddiele 2 bode 3 tejto prílohy. V tomto prípade sa zašle overená kópia zoznamu plavidiel na lov tuniakov majiteľovi plavidla a nahrádza na palube povolenie na rybolov, až kým toto povolenie nie je vystavené príslušným orgánom Guiney-Bissau.

3.   Technické prehliadky trawlerov

3.1.   Raz do roka, ako aj v prípade zmien tonáže plavidla alebo zmien kategórie rybolovu, ktoré predpokladajú používanie odlišných typov rybárskych zariadení, sa trawlery Spoločenstva musia dostaviť do prístavu Guiney-Bissau, aby sa podrobili inšpekciám ustanoveným platnými právnymi predpismi. Tieto inšpekcie sa musia povinne vykonať v lehote 48 hodín po vstupe plavidla do prístavu.

3.2.   Po skončení prehliadky v súlade s predpismi sa kapitánovi plavidla vydá potvrdenie, ktorého platnosť sa rovná platnosti povolenia a de facto predĺženého povolenia pre plavidlá, ktoré si obnovujú povolenie v danom roku. Maximálna platnosť však nesmie presiahnuť jeden rok. Potvrdenie sa musí neustále nachádzať na palube.

3.3.   Technická prehliadka slúži na kontrolu súladu s technickými charakteristikami a zariadeniami na palube a na overenie, či sú splnené ustanovenia týkajúce sa posádky.

3.4.   Náklady spojené s prehliadkami hradia majitelia plavidiel a sú stanovené podľa sadzobníka určeného guinejsko-bissauskými právnymi predpismi. Nemôžu byť vyššie ako sumy, ktoré zvyčajne platia iné plavidlá za rovnaké služby.

3.5.   Nedodržanie ustanovení uvedených v predchádzajúcich bodoch 3.1 a 3.2 má automaticky za následok pozastavenie povolenia na rybolov, až kým si majiteľ plavidla tieto povinnosti nesplní.

4.   Vstup do oblasti a výstup z oblasti

Všetky plavidlá Európskeho spoločenstva zapojené do činností rybolovu v oblasti Guiney-Bissau podľa dohody oznamujú rádiovej stanici ministerstva povereného rybolovom dátum a hodinu, ako aj svoju polohu pri každom vstupe do rybolovnej oblasti Guiney-Bissau a pri výstupe z nej.

Volací znak, ako aj pracovná frekvencia a pracovný čas sa oznámia majiteľom plavidiel prostredníctvom ministerstva povereného rybolovom pri vydaní povolenia.

V prípade, že nie je možné použiť toto rádiové spojenie môžu plavidlá používať iné komunikačné prostriedky ako telex, fax (č. 20.11.57, č. 20.19.57, č. 20.69.50) alebo telegram.

4.1.   Plavidlá Spoločenstva oznámia ministerstvu minimálne 24 hodín vopred svoj zámer vstúpiť do guinejsko-bissauských rybolovných oblastí alebo z nich vystúpiť. Pri plavidlách na lov tuniakov je táto lehota skrátená na 6 hodín.

4.2.   Počas oznámenia výstupu každé plavidlo uvedie aj svoju polohu a objem a druh úlovku na palube. Tieto údaje sa prednostne zašlú faxom, a pokiaľ plavidlá nie sú vybavené faxom, poskytnú sa rádiovým spojením alebo elektronickou poštou.

4.3.   Plavidlo, ktoré bude pristihnuté pri činnosti rybolovu bez toho, že by to oznámilo ministerstvu, sa bude považovať za plavidlo bez povolenia.

4.4.   Čísla faxu, telefónu, ako aj e-mailová adresa sa takisto oznámia v čase vydania povolenia na rybolov.

5.   Postupy kontroly

5.1.   Kapitáni plavidiel Spoločenstva zapojení do rybolovných činností v rybolovných vodách Guiney-Bissau umožnia a uľahčia vstup na palubu a plnenie úloh každému štátnemu úradníkovi Guiney-Bissau poverenému inšpekciou a kontrolou rybolovných činností.

5.2.   Prítomnosť týchto úradníkov na palube neprekročí lehoty potrebné na splnenie ich úlohy.

5.3.   Po každej inšpekcii a kontrole sa kapitánovi plavidla odovzdá potvrdenie.

6.   Prehliadka plavidla

6.1.   Ministerstvo informuje Európsku komisiu prostredníctvom jej delegácie v Guinei-Bissau v maximálnej lehote 48 hodín o každej prehliadke plavidla a o každom uložení sankcie plavidlu Spoločenstva, ku ktorému došlo v rybolovných vodách Guiney-Bissau.

6.2.   Európska komisia zároveň dostane stručnú správu o okolnostiach a dôvodoch, ktoré viedli k tejto prehliadke.

7.   Protokol o prehliadke plavidla

7.1.   Kapitán plavidla musí po zistení uvedenom v protokole vypracovanom príslušným orgánom pobrežného štátu podpísať tento dokument.

7.2.   Tento podpis neprejudikuje práva a prostriedky obrany, ktoré môže kapitán uplatniť proti priestupku, ktorý sa mu vyčíta.

7.3.   V súlade s ustanoveniami platného zákona môže byť kapitán donútený priviesť svoje plavidlo do prístavu určeného príslušnými orgánmi.

8.   Informatívne stretnutie v prípade prehliadky plavidla

8.1.   Pred prijatím prípadných opatrení voči kapitánovi alebo posádke plavidla alebo pred každým zásahom proti nákladu a vybaveniu plavidla okrem zásahov určených na uchovanie dôkazov, ktoré sa vzťahujú na predpokladaný priestupok, sa zorganizuje na žiadosť zmluvnej strany Spoločenstva informatívne stretnutie do jedného pracovného dňa po prijatí uvedených informácií medzi Európskou komisiou a ministerstvom s prípadnou účasťou zástupcu príslušného členského štátu.

8.2.   Počas tohto stretnutia si strany medzi sebou vymenia všetky dokumenty alebo všetky užitočné informácie, ktoré by mohli pomôcť objasniť okolnosti zistených skutočností. Majiteľ plavidla alebo jeho zástupca sú informovaní o výsledku tejto predbežnej dohody, ako aj o všetkých opatreniach, ktoré môžu vyplývať z prehliadky.

9.   Vysporiadanie prehliadky plavidla

9.1.   Skôr než dôjde k súdnemu konaniu, vždy sa hľadá možnosť vysporiadania predpokladaného priestupku za pomoci zmierovacieho konania. Toto konanie sa skončí najneskôr štyri pracovné dni po prehliadke.

9.2.   V prípade zmierovacieho konania sa uplatnená výška pokuty stanoví v súlade s právnymi predpismi Guiney-Bissau.

9.3.   V prípade, že sa vec nemohla vyriešiť za pomoci zmierovacieho konania a dostane sa pred príslušný súd, majiteľ plavidla zloží v banke určenej ministerstvom bankovú záruku stanovenú pri zohľadnení nákladov vyvolaných prehliadkou, ako aj výšky pokút a náhrad, ktorým podliehajú osoby zodpovedné za priestupok.

9.4.   Banková záruka je pred skončením súdneho konania nezrušiteľná. Uvoľní sa hneď potom, ako sa prípad uzavrie zbavením obvinenia. Ministerstvo uvoľní zostávajúcu sumu aj v prípade rozsudku, ktorý vedie k pokute nižšej, ako je zložená záruka.

9.5.   Plavidlo získa povolenie na odplávanie a jeho posádka je oprávnená opustiť prístav:

buď po splnení povinností, ktoré vyplývajú zo zmierovacieho konania,

alebo po zložení bankovej záruky uvedenej v bode 9.3 a po jej prijatí ministerstvom, kým sa neskončí súdne konanie.

10.   Monitorovanie vysporiadania

Všetky informácie, ktoré sa týkajú priestupkov spáchaných plavidlami Spoločenstva, sa prostredníctvom delegácie pravidelne oznamujú Komisii.

11.   Prekládka

11.1.   Každé plavidlo Spoločenstva, ktoré chce vykonať prekládku úlovkov z jedného plavidla na druhé vo vodách Guiney-Bissau, vykoná túto operáciu v kotvisku guinejsko-bissauských prístavov.

11.2.   Majitelia týchto plavidiel musia oznámiť ministerstvu najneskôr 24 hodín vopred nasledujúce informácie:

mená rybárskych plavidiel, ktoré majú robiť prekládku,

meno prepravcu nákladu,

tonáž podľa druhov, ktorú treba preložiť z jedného plavidla na druhé,

dátum prekládky.

11.3.   Prekládka sa pokladá za výstup z rybolovnej oblasti Guiney-Bissau. Plavidlá teda musia odovzdať príslušným orgánom vyhlásenia o úlovkoch a oznámiť svoj zámer buď pokračovať v rybolove, alebo opustiť rybolovnú oblasť Guiney-Bissau.

11.4.   Každá operácia prekládky úlovkov, ktorá nie je uvedená v predchádzajúcich bodoch, je zakázaná v rybolovnej oblasti Guiney-Bissau. Každé porušenie tohto ustanovenia môže mať za následok sankcie uvedené v platných právnych predpisoch Guiney-Bissau.

12.   Kapitáni plavidiel Spoločenstva zapojených do operácií vykládky alebo prekládky v guinejsko-bissauskom prístave umožnia a uľahčia kontrolu týchto operácií, ktoré vykonajú guinejsko-bissauskí inšpektori. Po každej inšpekcii a kontrole v prístave sa kapitánovi plavidla odovzdá potvrdenie.

KAPITOLA X

Satelitné monitorovanie rybárskych plavidiel

Obe zmluvné strany sa dohodnú v rámci spoločného výboru na určení podmienok satelitného monitorovania rybárskych plavidiel Spoločenstva, ktoré vykonávajú činnosť rybolovu v rámci tejto dohody, pokiaľ budú splnené technické podmienky.

Dodatky

1.

Formulár žiadosti o povolenie rybolovného vybavenia

2.

Štatistiky úlovku a výlovu

3.

Lodný denník plavidiel na lov tuniakov

DODATOK 1

Image

Image

Image

DODATOK 2

Image

Image

DODATOK 3

Image

PRÍLOHA II

LIST 1 – KATEGÓRIA RYBOLOVU 1:

MRAZIARENSKÉ TRAWLERY NA RYBY A HLAVONOŽCE

1.   Rybolovná oblasť

Za hranicou 12 námorných míľ od základnej línie vrátane oblasti spoločného riadenia medzi Guineou-Bissau a Senegalom, ktorá ide na sever až po azimut 268°.

2.   Povolené rybárske zariadenie

Klasická vlečná sieť s vodiacimi štítmi a iné selektívne zariadenia sú povolené.

Sklopné stožiare na šnúry sú povolené.

Použitie všetkých typov rybárskych zariadení, všetkých takých prostriedkov či zariadení, ktoré môžu upchať oká sietí alebo spôsobiť zníženie ich selektívneho účinku, je zakázané. Na predchádzanie opotrebovaniu alebo roztrhnutiu sa však výlučne povoľuje upevniť pod vydutou časťou vaku vlečných sietí na dno ochranné zásteny zo sieťoviny alebo iného materiálu. Tieto zásteny sú upevnené len na predných a bočných stranách vaku vlečných sietí. Na chrbtovej časti vlečných sietí sa povoľuje používať ochranné zariadenia pod podmienkou, že sa skladajú z jedného kusa siete z rovnakého materiálu ako vak, ktorej roztiahnuté oká merajú minimálne tristo milimetrov.

Zdvojenie lana, jednoduché alebo vypletané, tvoriace vak vlečných sietí, je zakázané.

3.   Minimálna veľkosť oka

70 mm

4.   Biologický pokoj

V súlade s guinejsko-bissauskými právnymi predpismi.

V prípade, že guinejsko-bissauské právne predpisy neobsahujú žiadne ustanovenia týkajúce sa vedľajších úlovkov, obe zmluvné strany sa dohodnú v rámci spoločného výboru a na základe najlepších dostupných vedeckých stanovísk schválených spoločným vedeckým kolégiom na najvhodnejšom období na biologický pokoj.

5.   Vedľajšie úlovky

V súlade s guinejsko-bissauskými právnymi predpismi:

Rybárske plavidlá nemôžu mať na palube viac ako 9 % kôrovcov a 9 % hlavonožcov z celkového množstva úlovkov realizovaných v rybolovnej oblasti Guiney-Bissau na konci plavby, tak ako je definovaná v kapitole III prílohy k tomuto protokolu.

Plavidlá na lov hlavonožcov nemôžu obsahovať viac ako 9 % kôrovcov na palube z celkových úlovkov v rybolovnej oblasti Guiney-Bissau na konci plavby, tak ako je definovaná v kapitole III prílohy k tomuto protokolu.

Na každé percentuálne prekročenie povolených vedľajších úlovkov sa uplatňuje sankcia v súlade s guinejsko-bissauskými právnymi predpismi.

Obe zmluvné strany začnú vzájomné konzultácie v rámci spoločného výboru, aby prípadne upravili povolené percento.

6.   Povolená tonáž/Povinné poplatky

Tonáž (BRT) povolená za rok

4 400

Poplatky za BRT a rok v EUR

229 EUR/BRT/rok

V prípade štvrťročných alebo polročných povolení sa poplatky vypočítajú pro rata temporis a zvýšia sa o 3 % (v prípade štvrťročných povolení) alebo o 2 % (v prípade polročných povolení), aby sa pokryli opakované náklady na vydávanie povolení.

7.   Poznámky:

Podmienky činnosti plavidiel sú definované v prílohe k protokolu.

LIST 2 – KATEGÓRIA RYBOLOVU 2:

TRAWLERY NA LOV KREVIET

1.   Rybolovná oblasť

Za hranicou 12 námorných míľ od základnej línie vrátane oblasti spoločného riadenia medzi Guineou-Bissau a Senegalom, ktorá ide na sever až po azimut 268°.

2.   Povolené rybárske zariadenie

Klasická vlečná sieť s vodiacimi štítmi a iné selektívne zariadenia sú povolené.

Sklopné stožiare na šnúry sú povolené.

Použitie všetkých typov rybárskych zariadení, všetkých takých prostriedkov či zariadení, ktoré môžu upchať oká sietí alebo spôsobiť zníženie ich selektívneho účinku, je zakázané. Na predchádzanie opotrebovaniu alebo roztrhnutiu sa však výlučne povoľuje upevniť pod vydutou časťou vaku vlečných sietí na dno ochranné zásteny zo sieťoviny alebo iného materiálu. Tieto zásteny sú upevnené len na predných a bočných stranách vaku vlečných sietí. Na chrbtovej časti vlečných sietí sa povoľuje používať ochranné zariadenia pod podmienkou, že sa skladajú z jedného kusa siete z rovnakého materiálu ako vak, ktorej roztiahnuté oká merajú minimálne tristo milimetrov.

Zdvojenie lana, jednoduché alebo vypletané, tvoriace vak vlečných sietí, je zakázané.

3.   Minimálna veľkosť oka

40 mm

Guinea-Bissau sa zaväzuje zmeniť svoje právne predpisy najneskôr 12 mesiacov po nadobudnutí platnosti tohto protokolu s cieľom uplatniť veľkosť ôk 50 mm v súlade s právnymi predpismi jestvujúcimi v subregióne, ktoré sa budú vzťahovať na všetky flotily loviace kôrovce a pôsobiace v rybolovnej oblasti Guiney-Bissau.

4.   Biologický pokoj

V súlade s guinejsko-bissauskými právnymi predpismi.

V prípade, že guinejsko-bissauské právne predpisy neobsahujú žiadne ustanovenia týkajúce sa vedľajších úlovkov, obe zmluvné strany sa dohodnú v rámci spoločného výboru a na základe najlepších dostupných vedeckých stanovísk schválených spoločným vedeckým kolégiom na najvhodnejšom období na biologický pokoj.

5.   Vedľajšie úlovky

V súlade s guinejsko-bissauskými právnymi predpismi:

Plavidlá na lov kreviet nemôžu mať na palube viac ako 50 % hlavonožcov a rýb z celkového množstva úlovkov realizovaných v rybolovnej oblasti Guiney-Bissau na konci plavby, tak ako je definovaná v kapitole III prílohy k tomuto protokolu.

Na každé percentuálne prekročenie povolených vedľajších úlovkov sa uplatňuje sankcia v súlade s guinejsko-bissauskými právnymi predpismi.

6.   Povolená tonáž/Povinné poplatky

Tonáž (BRT) povolená za rok

4 400

Poplatky za BRT a rok v EUR

307 EUR/BRT/rok

V prípade štvrťročných alebo polročných povolení sa poplatky vypočítajú pro rata temporis a zvýšia sa o 3 % (v prípade štvrťročných povolení) alebo o 2 % (v prípade polročných povolení), aby sa pokryli opakované náklady na vydávanie povolení.

7.   Poznámky:

Podmienky činnosti plavidiel sú definované v prílohe k protokolu.

LIST 3 – KATEGÓRIA RYBOLOVU 3:

PLAVIDLÁ NA LOV TUNIAKOV UDICAMI

1.   Rybolovná oblasť

Za hranicou 12 námorných míľ od základnej línie vrátane oblasti spoločného riadenia medzi Guineou-Bissau a Senegalom, ktorá ide na sever až po azimut 268°.

Plavidlá na lov tuniakov udicami sú oprávnené loviť na živú návnadu s cieľom realizovať svoju rybolovnú kampaň v rybolovnej oblasti Guiney Bissau.

2.   Povolené zariadenia a technické opatrenia

Udice

Otočná klzná sieť so živými návnadami: 16 mm

Plavidlá zamerané na silno migrujúce druhy dodržiavajú opatrenia a odporúčania prijaté Medzinárodnou komisiou pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT), pokiaľ ide o rybolovné zariadenia, ich technické špecifikácie a každé iné technické opatrenie vzťahujúce sa na ich činnosti rybolovu.

3.   Vedľajšie úlovky

V súlade s odporúčaniami ICCAT a FAO sa v tejto oblasti zakazuje rybolov druhov žralok ozrutný (Cetorhinus maximus), žralok biely (Carcharodon carcharias), piesočný žralok tigrovitý (Carcharias taurus) a žralok tope (Galeorhinus galeus).

4.   Povolená tonáž/Povinné poplatky

Povinný poplatok za tonu úlovku:

25 EUR/tona

Paušálny ročný povinný poplatok:

500 EUR za 20 ton

Počet plavidiel oprávnených na rybolov

14

5.   Poznámky:

Podmienky činnosti plavidiel sú definované v prílohe k protokolu.

LIST 4 – KATEGÓRIA RYBOLOVU 4:

MRAZIARENSKÉ PLAVIDLÁ S VLEČNOU SIEŤOU A PLAVIDLÁ S DLHÝMI LOVNÝMI ŠNÚRAMI NA LOV TUNIAKOV

1.   Rybolovná oblasť

Za hranicou 12 námorných míľ od základnej línie vrátane oblasti spoločného riadenia medzi Guineou-Bissau a Senegalom, ktorá ide na sever až po azimut 268°.

2.   Povolené zariadenia a technické opatrenia

vlečná sieť + lovné šnúry na lov na hladine

Plavidlá zamerané na silno migrujúce druhy dodržiavajú opatrenia a odporúčania prijaté Medzinárodnou komisiou pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT), pokiaľ ide o rybolovné zariadenia, ich technické špecifikácie a každé iné technické opatrenie vzťahujúce sa na ich činnosti rybolovu.

3.   Minimálna veľkosť oka

normy odporúčané ICCAT

4.   Vedľajšie úlovky

V súlade s odporúčaniami ICCAT a FAO sa v tejto oblasti zakazuje rybolov druhov žralok ozrutný (Cetorhinus maximus), žralok biely (Carcharodon carcharias), piesočný žralok tigrovitý (Carcharias taurus) a žralok tope (Galeorhinus galeus).

5.   Povolená tonáž/Povinné poplatky

Povinný poplatok za tonu úlovku:

35 EUR/tona

Paušálny ročný povinný poplatok:

3 150 EUR za 90 ton

Počet plavidiel oprávnených na rybolov:

23

6.   Poznámky:

Podmienky činnosti plavidiel sú definované v prílohe k protokolu.

PRÍLOHA III

plán riadenia 2007 – kôrovce a druhy žijúce vo veľkých hĺbkach

Druhy

BRT 2006

BRT 2007

Rozdiel BRT

Rozdiel BRT v %

Kôrovce

11 000

8 000

–3 000

–27

Hlavonožce

8 000

5 600

–2 400

–30

Ryby žijúce vo veľkých hĺbkach

12 000

18 000

6 000

50

Pelagické ryby

20 000

23 000

3 000

15

Tuniak

49 000

49 000

0

0

SPOLU

100 000

103 600

3 600

0

Počas obdobia platnosti tejto dohody a s výhradou priaznivého vedeckého stanoviska Guinea-Bissau zníži rybolovné úsilie v kategóriách kreviet a hlavonožcov, pričom zachová v roku 2007 jestvujúce dohody s tretími krajinami a Európskym spoločenstvom.

V prípade nevyužitia možností rybolovu poskytnutých tretím krajinám k 1. januáru 2007 však tieto možnosti nesmú byť poskytnuté v roku 2008 a v nasledujúcich rokoch.

V týchto kategóriách nebude poskytnutá nijaká možnosť prenájmu.

Každá dohoda s európskymi spoločnosťami alebo združeniami/podnikmi bude definitívne ukončená a formálne vypovedaná v lehote tridsiatich dní po nadobudnutí platnosti tohto protokolu.

PRÍLOHA IV

Hlavné súčasti cieľov a výkonnostných ukazovateľov, ktoré treba dodržiavať v rámci článkov 3, 8 a 9 protokolu.

Hlavné smery a ciele

Ukazovatele

1.

Zlepšenie zdravotných podmienok na rozvoj sektora rybolovu

 

1.1.

Príprava na získanie súhlasu na vývoz

Právne predpisy týkajúce sa minimálnych hygienických a zdravotných podmienok vzťahujúcich sa na priemyselné plavidlá, rybárske člny a podniky zamerané na rybolov, vypracované/prijaté parlamentom a zrealizované

Príslušný orgán na mieste

CIPA vyhovujúci normám (ISO 9000)

Laboratórium, ktorému sa poskytujú vzorky, aby mohlo urobiť mikrobiologické a chemické rozbory

Plán dohľadu a analýzy kreviet (PNVAR 2008), prijatý a začlenený do právnych predpisov

Počet zaškolených zdravotných inšpektorov

Počet zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov ministerstva pre rybolov zaškolených v oblasti hygienických noriem

Získanie súhlasu na vývoz do EÚ

1.2.

Modernizácia a úprava podľa hygienických noriem priemyselného loďstva a remeselného rybolovu

Počet priemyselných plavidiel upravených podľa noriem

Počet drevených rybárskych člnov nahradených člnmi z vhodnejších materiálov (absolútne množstvo a percentuálny pomer)

Počet člnov vybavených mrazničkami na výrobu ľadu

Zvýšenie počtu miest na vykládku

Malé plavidlá na remeselný rybolov a rybárske plavidlá na pobrežný rybolov, ktoré sú v súlade so zdravotnými normami (absolútne množstvo a percentuálny pomer)

1.3.

Rozvoj infraštruktúry, najmä prístavnej infraštruktúry

Obnova prístavu Bissau a rozšírenie rybárskeho prístavu

Trh s rybami v prístave Bissau na vykládku úlovkov remeselného a priemyselného rybolovu upravený podľa noriem

Prístav Bissau upravený podľa medzinárodných noriem (ratifikácia Dohovoru SOLAS)

Odvoz vrakov lodí z prístavu

1.4.

Podpora produktov rybolovu (zdravotné a fytosanitárne podmienky vyložených a spracovaných produktov)

Prispôsobený a funkčný systém inšpekcie produktov rybolovu

Zvyšovanie povedomia účastníkov v oblasti hygienických predpisov (počet zorganizovaných školení a počet vyškolených osôb)

Fungujúce laboratórium na rozbory

Počet miest prispôsobených na vykládku a remeselné spracovanie

Podpora technického a obchodného partnerstva so zahraničnými súkromnými subjektmi

Prideľovanie eko-označení guinejsko-bissauským produktom uvedeným na trh

2.

Zlepšenie monitorovania, kotroly a dohľadu nad rybolovnou oblasťou

 

2.1.

Zlepšený právny rámec

Prijatá dohoda medzi ministerstvom pre rybolov a obranu o dohľade a kontrole

Prijatý a zrealizovaný národný plán monitorovania, kontroly a dohľadu

2.2.

Posilnenie SCS (monitorovanie, kontrola a dohľad)

Funkčný zbor nezávislých kontrolórov, ktorého členovia zložia prísahu (počet prijatých a zaškolených osôb), a vytvorenie príslušnej rozpočtovej položky v zákone o štátnom rozpočte

Počet dní dohľadu na mori: 250 dní/rok ku koncu trvania protokolu

Počet inšpekcií v prístave a na mori

Počet leteckých inšpekcií

Počet uverejnených štatistických výkazov

Úroveň radarového pokrytia

Úroveň pokrytia celej flotily VMS

Realizácia vzdelávacieho programu prispôsobeného technikám dohľadu (počet hodín školenia, počet vyškolených technikov atď.)

2.3.

Monitorovanie prehliadok plavidiel

Zlepšenie transparentnosti systému prehliadok, sankcií a platenia pokút

Zlepšenie právnych predpisov týkajúcich sa platenia pokút a zavedenie zákazu iného platenia pokút ako finančného

Zlepšenie systému vyberania pokút

Zverejnenie ročných štatistík o vybraných pokutách

Zavedenie čiernej listiny sankcionovaných plavidiel

Vypracovanie a ročné uverejnenie štatistík o sankciách

Uverejnená výročná správa FISCAP (Fiscalização da Actividade Pesqueira)

3.

Zlepšenie riadenia rybolovu

 

3.1.

Riadenie výlovu kreviet a hlavonožcov

Udržanie platných dohôd s tretími krajinami a Európskym spoločenstvom v roku 2007. V prípade nevyužitia možností rybolovu poskytnutých tretím krajinám k 1. januáru 2007 sa však tieto možnosti nesmú poskytnúť v roku 2008 a v nasledujúcich rokoch.

Žiadna možnosť rybolovu nebude poskytnutá formou prenájmu.

Definitívne ukončenie a formálne vypovedanie každej dohody s európskymi spoločnosťami alebo združeniami/podnikmi v lehote tridsiatich dní po nadobudnutí platnosti tohto protokolu.

3.2.

Modernizácia a posilnenie výskumu rybolovných zdrojov

Posilnené výskumné kapacity CIPA

3.3.

Zlepšenie vedomostí o rybolovných zdrojoch

Zrealizovaná ročná plavba na účely štúdií/štatistických výskumov

Počet vyhodnotených zásob

Počet výskumných programov

Počet vydaných odporúčaní a monitorovanie stavu hlavných zdrojov (najmä opatrenia zmrazenia a zachovania pri nadmerne využívaných zdrojoch)

Vyhodnotenie ročného rybolovného úsilia pre druhy, ktoré sú predmetom plánu hospodárenia

Ustanovenia pre riadenie operačného rybolovného úsilia (vytvorenie databázy, nástroje na štatistické sledovanie, vytvorenie siete útvarov poverených riadením flotily, uverejňovanie štatistických výkazov atď.)

3.4.

Zvládnutý rozvoj rybolovu

Prijatie ročného plánu riadenia priemyselného rybolovu pred začiatkom príslušného roku.

Prijatie a realizácia plánu hospodárenia s nadmerne využívanými zdrojmi

Zoznam plavidiel vedený pre VHZ zahŕňajúci remeselný rybolov

Počet vypracovaných, zrealizovaných a vyhodnotených plánov hospodárenia

3.5.

Zvýšenie účinnosti technických útvarov ministerstva pre rybolov a morské hospodárstvo a útvarov zapojených do riadenia sektora

Posilnenie administratívnych kapacít

Vypracovanie a uplatňovanie programu vzdelávania a opätovného využitia (počet vyškolených pracovníkov, počet hodín školenia atď.)

Posilnenie mechanizmov pre koordináciu, jednania a spoluprácu s partnermi

Posilnenie systému na zber údajov a sledovanie štatistiky rybolovu

3.6.

Posilnenie systému riadenia povolení a monitorovania plavidiel

Počet hodín školenia pre technikov

Počet vyškolených technikov

Vytvorenie sietí pre útvary a štatistiky