19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/148


ROZHODNUTIE RADY

z 22. novembra 2007

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

(2007/826/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 63 ods. 3 písm. b) v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou a článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Komisia rokovala v mene Európskeho spoločenstva o dohode s Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt.

(2)

Dohoda bola podpísaná v mene Európskeho spoločenstva 10. októbra 2007 s výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu v súlade s rozhodnutím Rady prijatým 9. októbra 2007.

(3)

Dohoda by sa mala schváliť.

(4)

Dohodou sa zriaďuje spoločný readmisný výbor, ktorý môže prijať svoj rokovací poriadok. V tomto prípade je vhodné ustanoviť zjednodušený postup prijatia pozície Spoločenstva.

(5)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva Spojené kráľovstvo oznámilo svoju vôľu zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, Írsko sa nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt sa týmto v mene Spoločenstva schvaľuje.

Text dohody tvorí prílohu k tomuto rozhodnutiu (1).

Článok 2

Predseda Rady vykoná oznámenie podľa článku 22 ods. 2 dohody (2).

Článok 3

Komisia zastupuje Spoločenstvo v spoločnom readmisnom výbore zriadenom podľa článku 18 dohody.

Článok 4

Pozíciu Spoločenstva v rámci spoločného readmisného výboru k prijatiu jeho rokovacieho poriadku podľa článku 18 ods. 5 dohody prijme Komisia po porade s osobitným výborom vymenovaným Radou.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. novembra 2007

Za Radu

predseda

M. PINHO


(1)  Pozri stranu 149 tohto úradného vestníka.

(2)  Generálny sekretariát Rady uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie dátum nadobudnutia platnosti dohody.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

a

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Moldavsko“,

ODHODLANÉ posilniť spoluprácu v záujme účinnejšieho boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu,

ŽELAJÚC si vytvoriť prostredníctvom tejto dohody a na základe reciprocity rýchle a účinné postupy na identifikáciu a bezpečný a usporiadaný návrat osôb, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Moldavska alebo jedného z členských štátov Európskej únie, a zjednodušiť tranzit takýchto osôb v duchu spolupráce,

ZDÔRAZŇUJÚC, že touto dohodou nie sú dotknuté práva, povinnosti ani záväzky Spoločenstva, členských štátov Európskej únie a Moldavska vyplývajúce z medzinárodných právnych predpisov, a najmä z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo 4. novembra 1950, Dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 a Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z 10. decembra 1984;

BERÚC DO ÚVAHY, že ustanovenia tejto dohody, ktorá spadá do pôsobnosti hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sa v súlade s Protokolom o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody sa stanovujú tieto definície:

a)

„zmluvné strany“ sú Moldavsko a Spoločenstvo;

b)

„štátny príslušník Moldavska“ je akákoľvek osoba, ktorá má štátnu príslušnosť Moldavskej republiky;

c)

„štátny príslušník členského štátu“ je akákoľvek osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu v tom zmysle, v akom je definovaná na účely Spoločenstva;

d)

„členský štát“ je akýkoľvek členský štát Európskej únie s výnimkou Dánskeho kráľovstva;

e)

„štátny príslušník tretej krajiny“ je akákoľvek osoba, ktorá má inú štátnu príslušnosť ako štátnu príslušnosť Moldavska alebo jedného z členských štátov;

f)

„osoba bez štátnej príslušnosti“ je akákoľvek osoba, ktorá nemá štátnu príslušnosť;

g)

„povolenie na pobyt“ je povolenie akéhokoľvek druhu vydané Moldavskom alebo jedným z členských štátov, ktoré oprávňuje osobu na pobyt na ich území. Nemyslí sa tým časovo obmedzené povolenie zdržiavať sa na ich území v súvislosti s vybavovaním žiadosti o azyl alebo žiadosti o udelenie povolenia na pobyt;

h)

„hraničný prechod“ je akýkoľvek prechod schválený príslušnými orgánmi Moldavskej republiky alebo členskými štátmi na účely prechodu ich príslušných hraníc, vrátane medzinárodných letísk;

i)

„vízum“ je povolenie alebo rozhodnutie vydané Moldavskom alebo jedným z členských štátov, ktoré sa vyžaduje na účely vstupu na ich územie alebo tranzitu cez ich územie. Nemyslí sa tým letiskové tranzitné vízum;

j)

„žiadajúci štát“ je štát (Moldavsko alebo jeden z členských štátov), ktorý predkladá žiadosť o readmisiu podľa článku 7 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 14 tejto dohody;

k)

„požiadaný štát“ je štát (Moldavsko alebo jeden z členských štátov), ktorému je určená žiadosť o readmisiu podľa článku 7 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 14 tejto dohody;

l)

„príslušný orgán“ je akýkoľvek vnútroštátny orgán Moldavska alebo jedného z členských štátov poverený plnením tejto dohody v súlade s jej článkom 19 ods. 1 písm. a);

m)

„pohraničná oblasť“ je územie, ktoré sa rozprestiera do vzdialenosti 30 kilometrov od spoločnej pozemnej hranice medzi členským štátom a Moldavskom, ako aj územia medzinárodných letísk členských štátov a Moldavska;

n)

„tranzit“ je prechod štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti cez územie požiadaného štátu pri ceste zo žiadajúceho štátu do krajiny určenia.

ODDIEL I

READMISNÉ POVINNOSTI MOLDAVSKA

Článok 2

Readmisia vlastných štátnych príslušníkov

1.   Moldavsko prijme na žiadosť členského štátu a bez ďalších formalít, okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto dohode, všetky osoby, ktoré nespĺňajú, alebo prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho členského štátu za predpokladu, že v súlade s článkom 8 je dokázané alebo je možné dokázateľne predpokladať na základe poskytnutého evidentného dôkazu, že sú štátnymi príslušníkmi Moldavska.

2.   Moldavsko prijme aj:

maloleté slobodné deti osôb, ktoré sú uvedené v odseku 1, bez ohľadu na miesto ich narodenia alebo ich štátnu príslušnosť okrem prípadov, keď majú právo na samostatný pobyt v žiadajúcom členskom štáte,

manželov a manželky osôb uvedených v odseku 1 s inou štátnou príslušnosťou, ak majú právo na vstup a pobyt na území Moldavska alebo získajú právo na tento vstup a pobyt okrem prípadov, keď majú právo na samostatný pobyt v žiadajúcom členskom štáte.

3.   Moldavsko tiež prijme osoby, ktoré sa vstupe na územie členského štátu pozbavené moldavskej štátnej príslušnosti alebo ktoré sa jej vzdali, pokiaľ takýmto osobám nebola členským štátom aspoň prisľúbené udelenie štátneho občianstva.

4.   Po kladnej odpovedi Moldavska na žiadosť o readmisiu vydá príslušná diplomatické zastúpenie alebo konzulárny úrad Moldavska bezodkladne a najneskôr do troch pracovných dní osobe, ktorá sa má prijať späť, cestovný doklad potrebný na vrátenie tejto osoby s platnosťou najmenej tri mesiace. Ak príslušná osoba nemôže byť z právnych alebo vecných dôvodov odovzdaná pred skončením platnosti pôvodne vydaného cestovného dokladu, príslušné diplomatické zastúpenie alebo konzulárny úrad Moldavska vydá do 14 kalendárnych dní nový cestovný doklad s rovnakou dobou platnosti. Ak Moldavsko nevydá nový cestovný doklad do 14 kalendárnych dní, musí na účely vyhostenia akceptovať použitie štandardného cestovného dokladu EÚ (1).

5.   V prípade, že osoba, ktorá má byť prijatá späť, má okrem štátnej príslušnosti Moldavska aj štátnu príslušnosť tretieho štátu, žiadajúci členský štát zohľadní vôľu tejto osoby, aby bola prijatá do štátu podľa vlastného výberu.

Článok 3

Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Moldavsko prijme na žiadosť členského štátu a bez ďalších formalít, okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto dohode, všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho členského štátu, za predpokladu, že v súlade s článkom 9 je dokázané alebo je možné dokázateľne predpokladať na základe poskytnutého evidentného dôkazu, že tieto osoby:

a)

sú držiteľmi alebo v čase vstupu boli držiteľmi platných víz alebo povolenia na pobyt vydaných Moldavskom alebo

b)

vstúpili na územie členských štátov neoprávnene a priamo z Moldavska po pobyte alebo prechode cez územie Moldavska.

2.   Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak:

a)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti boli iba v tranzitnom priestore medzinárodného letiska Moldavska alebo

b)

žiadajúci členský štát udelil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti vízum alebo povolenie na pobyt pred vstupom na územie alebo po vstupe naň okrem prípadov, ak:

táto osoba má vízum alebo povolenie na pobyt udelené Moldavskom, ktorého platnosť končí neskôr, alebo

sa vízum alebo povolenie na pobyt udelené žiadajúcim členským štátom získali použitím pozmenených alebo falšovaných dokladov alebo pomocou falošných vyhlásení, alebo

táto osoba nedodrží niektorú z podmienok na získanie víza.

3.   Po kladnej odpovedi Moldavska na žiadosť o readmisiu vydá žiadajúci členský osobe, ktorej readmisia bola akceptovaná, štandardný cestovný doklad EÚ určený na účely vyhostenia (1).

ODDIEL II

READMISNÉ POVINNOSTI SPOLOČENSTVA

Článok 4

Readmisia vlastných štátnych príslušníkov

1.   Členský štát prijme na žiadosť Moldavska a bez ďalších formalít, okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto dohode, všetky osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Moldavska, za predpokladu, že v súlade s článkom 8 je dokázané alebo je možné dokázateľne predpokladať na základe poskytnutého evidentného dôkazu, že sú štátnymi príslušníkmi uvedeného členského štátu.

2.   Členský štát prevezme aj:

maloleté slobodné deti osôb uvedených v odseku 1 bez ohľadu na miesto ich narodenia alebo ich štátnu príslušnosť okrem prípadov, keď majú právo na samostatný pobyt v Moldavsku,

manželov a manželky osôb uvedených v odseku 1 s inou štátnou príslušnosťou, ak majú právo na vstup a pobyt na území požiadaného členského štátu, pokiaľ nemajú právo na samostatný pobyt v Moldavsku.

3.   Členský štát prevezme aj osoby, ktorým bola po vstupe na územie Moldavska štátna príslušnosť k členského štátu odňatá alebo ktoré sa jej vzdali, pokiaľ tieto osoby nedostali od Moldavska aspoň prísľub na udelenie štátneho občianstva.

4.   Po kladnej odpovedi požiadaného členského štátu na žiadosť o readmisiu vydá príslušné diplomatické zastúpenie alebo konzulárny úrad uvedeného členského štátu bezodkladne a najneskôr do troch pracovných dní osobe, ktorá sa má prijať späť, cestovný doklad vyžadovaný na vrátenie tejto osoby s platnosťou najmenej 3 mesiace. Ak dotknutá osoba nemôže byť z právnych alebo vecných dôvodov odovzdaná pred skončením platnosti pôvodne vydaného cestovného dokladu, príslušné diplomatické zastúpenie alebo konzulárny úrad uvedeného členského štátu vydá do 14 kalendárnych dní nový cestovný doklad s rovnakou dobou platnosti.

5.   V prípade, že osoba, ktorá sa má prijať späť, má okrem štátnej príslušnosti požiadaného členského štátu aj štátnu príslušnosť tretieho štátu, Moldavsko zohľadní vôľu tejto osoby, aby bola prijatá späť do krajiny podľa vlastného výberu.

Článok 5

Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Členský štát prijme na žiadosť Moldavska a bez ďalších formalít, okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto dohode, všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Moldavska, za predpokladu, že sa v súlade s článkom 9 preukázalo alebo na základe hodnoverného dôkazu možno oprávnene predpokladať, že takéto osoby:

a)

majú alebo pri vstupe na územie mali platné vízum alebo povolenie na pobyt vydané požiadaným členským štátom alebo

b)

vstúpili na územie Moldavska neoprávnene a priamo z územia požiadaného členského štátu po tom, čo sa na ňom zdržiavali alebo cezeň prechádzali.

2.   Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak:

a)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti boli iba v tranzite cez medzinárodné letisko požiadaného členského štátu alebo

b)

Moldavsko vydalo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti vízum alebo povolenie na pobyt pred alebo po vstupe na jeho územie, ak:

táto osoba má vízum alebo povolenie na pobyt vydané požiadaným členským štátom, ktorého platnosť končí neskôr, alebo

vízum alebo povolenie na pobyt udelené Moldavskom sa získali použitím pozmenených alebo falšovaných dokladov alebo pomocou falošných vyhlásení, alebo

táto osoba nedodrží niektorú z podmienok na získanie víza.

3.   Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre členský štát, ktorý vydal vízum alebo povolenie na pobyt. Ak vízum alebo povolenie na pobyt vydali dva alebo viaceré členské štáty, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre ten členský štát, ktorý vydal doklad, ktorého platnosť končí neskôr, prípadne ak jednému alebo viacerým dokladom skončila platnosť, pre ten členský štát, ktorý vydal doklad, ktorý je stále platný. Ak sa skončila platnosť všetkých dokladov, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre ten členský štát, ktorý vydal doklad, ktorého platnosť sa skončila najneskôr. Ak takýto doklad nie je možné predložiť, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre členský štát, ktorý bol opustený ako posledný.

4.   Po kladnej odpovedi členského štátu na žiadosť o readmisiu vydá Moldavsko osobe, ktorej readmisia bola akceptovaná, cestovný doklad vyžadovaný na jej vrátenie.

ODDIEL III

POSTUP PRI READMISII

Článok 6

Zásady

1.   S výhradou odseku 2 sa pri akomkoľvek odovzdávaní osoby, ktorá sa má prijať späť na základe niektorej z povinností uvedených v článkoch 2 až 5, vyžaduje predložiť príslušnému orgánu požiadaného štátu žiadosť o readmisiu.

2.   Žiadosť o readmisiu nie je potrebná v prípade, ak osoba, ktorá sa má prijať späť, vlastní platný cestovný doklad, a v prípade, že takáto osoba je štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti, vlastní prípadne aj platné vízum alebo povolenie na pobyt požiadaného štátu.

3.   Ak bola osoba zaistená v pohraničnej oblasti (vrátane letísk) žiadajúceho štátu po nezákonnom prekročení hranice, pričom prichádzala priamo z územia požiadaného štátu, žiadajúci štát môže podať žiadosť o readmisiu do 2 dní po zaistení tejto osoby (zrýchlené konanie).

Článok 7

Obsah žiadosti o readmisiu

1.   Žiadosť o readmisiu obsahuje v rámci možností tieto informácie:

a)

konkrétne údaje o osobe, ktorá sa má prijať späť (napr. krstné mená, priezviská, dátum narodenia, a ak je to možné, aj miesto narodenia a posledné miesto pobytu), prípadne aj údaje o jej maloletých slobodných deťoch a/alebo manžela/manželky;

b)

údaje o spôsoboch, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí dôkaz alebo evidentné svedectvo o štátnej príslušnosti, tranzite, dôvodoch readmisie štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti a nezákonnom vstupe a pobyte.

2.   Žiadosť o readmisiu obsahuje v rámci možností aj tieto údaje:

a)

vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že osoba, ktorá má byť odovzdaná, môže potrebovať pomoc alebo starostlivosť – za predpokladu, že dotknutá osoba s týmto vyhlásením výslovne súhlasí;

b)

akékoľvek iné ochranné alebo bezpečnostné opatrenie alebo údaje o zdravotnom stave osoby, ktoré môžu byť pri odovzdávaní tejto osoby nevyhnutné.

3.   Jednotný formulár, ktorý sa má použiť pri žiadosti o readmisiu, je pripojený k tejto dohode vo forme prílohy 5.

Článok 8

Dôkazné prostriedky v súvislosti so štátnou príslušnosťou

1.   Štátnu príslušnosť podľa článku 2 ods. 1 a článku 4 ods. 1 možno preukázať najmä prostredníctvom dokladov uvedených v prílohe 1 k tejto dohode, a to aj keď sa skončila ich platnosť. Ak sú takéto doklady predložené, členské štáty a Moldavsko vzájomne uznajú štátnu príslušnosť bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie prešetrovanie. Štátnu príslušnosť nemožno preukázať falošnými dokladmi.

2.   Hodnoverný dôkaz o štátnej príslušnosti podľa článku 2 ods. 1 a článku 4 ods. 1 možno poskytnúť najmä prostredníctvom dokladov uvedených v prílohe 2 k tejto dohode, a to aj keď sa skončila ich platnosť. Ak sú takéto dokumenty predložené, členské štáty a Moldavsko považujú štátnu príslušnosť za určenú, pokiaľ nemôžu dokázať opak. Evidentný dôkaz o štátnej príslušnosti nemožno poskytnúť prostredníctvom falošných dokladov.

3.   Ak nemožno predložiť žiaden z dokladov uvedených v prílohách 1 alebo 2, príslušné diplomatické alebo konzulárne zastúpenie príslušného požiadaného štátu na požiadanie zariadia s príslušným orgánom žiadajúceho štátu, aby bola osoba, ktorá sa má prijať späť, bezodkladne a najneskôr do troch pracovných dní odo dňa požiadania vypočutá s cieľom určiť jej štátnu príslušnosť.

Článok 9

Dôkazné prostriedky, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti

1.   Splnenie podmienok na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti uvedených v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 sa preukazuje najmä prostredníctvom dôkazných prostriedkov uvedených v prílohe 3 k tejto dohode; splnenie podmienok nemožno preukázať predložením falošných dokladov. Akékoľvek takéto dôkazy si členské štáty a Moldavsko vzájomne uznajú bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie prešetrovanie.

2.   Evidentný dôkaz o splnení podmienok na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti uvedených v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 sa predkladá najmä prostredníctvom dôkazných prostriedkov uvedených v prílohe 4 k tejto dohode; nemožno ho predložiť prostredníctvom falošných dokladov. Ak sa predloží takýto hodnoverný dôkaz, členské štáty a Moldavsko považujú podmienky za splnené, pokiaľ nemôžu dokázať opak.

3.   Neoprávnenosť vstupu, prítomnosti alebo pobytu na území sa preukazuje tým, že v cestovných dokladoch príslušnej osoby chýba potrebné vízum alebo iné povolenie na pobyt na území žiadajúceho štátu. Takisto vyhlásenie žiadajúceho štátu, že o dotknutej osobe sa zistilo, že nemá potrebné cestovné doklady, vízum ani povolenie na pobyt, predstavuje evidentný dôkaz o neoprávnenom vstupe, prítomnosti alebo pobyte na území.

Článok 10

Lehoty

1.   Žiadosť o readmisiu sa musí predložiť príslušnému orgánu požiadaného štátu do maximálne 6 mesiacov po tom, čo príslušný orgán žiadajúceho štátu zistil, že štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky potrebné na vstup na jeho územie, prítomnosť na jeho území alebo na pobyt na ňom. Ak existujú právne alebo vecné prekážky podania žiadosti v rámci stanovenej lehoty, predmetná lehota sa na požiadanie žiadajúceho štátu predĺži, ale iba dovtedy, kým tieto prekážky prestanú existovať.

2.   Na žiadosť o readmisiu sa odpovedá písomne:

do dvoch pracovných dní, ak sa žiadosť podáva v rámci zrýchleného konania (článok 6 ods. 3),

do 11 pracovných dní vo všetkých ostatných prípadoch.

Tieto lehoty začnú plynúť dňom prijatia žiadosti o readmisiu. Ak sa odpoveď neposkytne v tejto lehote, odovzdanie osoby sa považuje za odsúhlasené.

3.   Ak existujú právne alebo vecné prekážky poskytnutia odpovede na žiadosť do 11 pracovných dní, táto lehota sa na riadne odôvodnené požiadanie môže predĺžiť najviac o 2 pracovné dni. Ak sa odpoveď neposkytne ani v predĺženej lehote, odovzdanie osoby sa považuje za schválené.

4.   V prípade zamietnutia žiadosti o readmisiu sa uvádzajú dôvody.

5.   Po vydaní súhlasu alebo v prípade uplynutia lehoty stanovenej v odseku 2 sa dotknutá osoba do troch mesiacov odovzdá. Na žiadosť žiadajúceho štátu možno túto lehotu predĺžiť o čas potrebný na odstránenie právnych alebo vecných prekážok.

Článok 11

Postupy pri odovzdávaní a spôsoby prepravy

1.   Pred vrátením osoby sa príslušné orgány Moldavska a príslušného členského štátu vopred písomne dohodnú na dátume prepravy, mieste vstupu, prípadnom sprievode a na iných dôležitých informáciách o preprave.

2.   Preprava sa môže uskutočniť letecky alebo po súši. Letecký návrat sa neobmedzuje na používanie národných prepravcov Moldavska alebo členských štátov a môže sa uskutočniť využitím pravidelných alebo charterových letov. V prípade návratu so sprievodom sa takýto sprievod neobmedzuje na oprávnené osoby žiadajúceho štátu za predpokladu, že ide o oprávnené osoby z Moldavska alebo akéhokoľvek členského štátu.

Článok 12

Readmisia omylom

Žiadajúci štát prijme späť akúkoľvek osobu znovu prijatú požiadaným štátom, ak sa v lehote troch mesiacov po odovzdaní príslušnej osoby preukáže, že nie sú splnené požiadavky uvedené v článkoch 2 a 5 tejto dohody.

V týchto prípadoch sa procedurálne ustanovenia tejto dohody uplatňujú obdobne a poskytujú sa všetky dostupné údaje o skutočnej totožnosti a štátnej príslušnosti osoby, ktorá sa má prijať späť.

ODDIEL IV

TRANZIT

Článok 13

Zásady

1.   Členské štáty a Moldavsko by mali obmedziť tranzit štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti na prípady, keď takéto osoby nemožno vrátiť do cieľového štátu priamo.

2.   Moldavsko umožní tranzit štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ak o to členský štát požiada, a členský štát povolí tranzit príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ak o to Moldavsko požiada, ak je zabezpečený prechod cez možné iné štáty tranzitu a readmisia cieľovým štátom.

3.   Moldavsko alebo členský štát môže zamietnuť tranzit:

a)

ak existuje riziko, že by štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti mohli byť v štáte určenia alebo v inom tranzitnom štáte vystavení mučeniu, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, trestaniu alebo trestu smrti alebo prenasledovaniu z dôvodu rasy, náboženstva, štátnej príslušnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo z dôvodu politického presvedčenia, alebo

b)

ak štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti čelia v požiadanom štáte alebo v inom tranzitnom štáte trestnému stíhaniu, alebo

c)

z dôvodov verejného zdravia, vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku alebo na základe iných štátnych záujmov požiadaného štátu.

4.   Moldavsko alebo členský štát môžu zrušiť udelené povolenie, ak sa následne vyskytnú alebo zistia okolnosti uvedené v odseku 3, ktoré bránia tranzitu, alebo ak už nie je zabezpečený prechod cez možné tranzitné štáty alebo readmisia cieľovým štátom. V tomto prípade žiadajúci štát prijme štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez štátnej príslušnosti podľa potreby a bezodkladne späť.

Článok 14

Tranzitné konanie

1.   Príslušnému orgánu požiadaného štátu musí byť predložená písomná žiadosť o tranzit, ktorá obsahuje tieto údaje:

a)

druh tranzitu (letecky alebo po súši), prípadné ďalšie tranzitné štáty a plánované miesto konečného určenia;

b)

osobné údaje o príslušnej osobe (napr. krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, iné používané, respektíve známe mená alebo prezývky, dátum narodenia, pohlavie a – ak je to možné – miesto narodenia, štátnu príslušnosť, jazyk, druh a číslo cestovného dokladu);

c)

predpokladaný hraničný priechod, čas prepravy a prípadné použitie sprievodu;

d)

vyhlásenie, že z pohľadu žiadajúceho štátu sú podmienky podľa článku 13 ods. 2 splnené a že nie sú známe žiadne dôvody na zamietnutie žiadosti podľa článku 13 ods. 3.

Jednotný formulár žiadosti o tranzit je vo forme prílohy 6 pripojený k tejto dohode.

2.   Požiadaný štát do 4 pracovných dní písomnou formou informuje žiadajúci štát o prijatí a potvrdí hraničný prechod a predpokladaný čas prijatia, alebo ho informuje o zamietnutí prijatia a dôvodoch takéhoto zamietnutia.

3.   Ak sa tranzit uskutočňuje letecky, osoba, ktorá má byť prijatá späť, a jej prípadný sprievod sú oslobodené od povinnosti zaobstarať si letiskové tranzitné vízum.

4.   Príslušné orgány požiadaného štátu si po vzájomných konzultáciách pomáhajú pri uskutočnení tranzitu, najmä zabezpečením dohľadu nad príslušnými osobami a poskytnutím potrebného vybavenia na tento účel.

ODDIEL V

NÁKLADY

Článok 15

Náklady na dopravu a tranzit

Bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných orgánov vymáhať náklady spojené s readmisiou od osoby, ktorá sa má prijať späť, alebo od tretích strán, všetky náklady v súvislosti s readmisiou a tranzitom podľa tejto dohody až po hranicu štátu konečného určenia hradí žiadajúci štát.

ODDIEL VI

OCHRANA ÚDAJOV A DOLOŽKA O NEDOTKNUTEĽNOSTI

Článok 16

Ochrana údajov

Oznamovanie osobných údajov sa uskutoční, iba ak je takéto oznamovanie potrebné na vykonávanie tejto dohody príslušnými orgánmi Moldavska alebo členského štátu, v závislosti od prípadu. Spracovanie osobných údajov a nakladanie s nimi v konkrétnom prípade podlieha vnútroštátnym právnym predpisom Moldavska, a ak dozor vykonáva príslušný orgán členského štátu, podlieha ustanoveniam smernice 95/46/ES (2) a vnútroštátnej právnej úprave daného členského štátu, ktorá bola prijatá podľa tejto smernice. Okrem toho platia tieto zásady:

a)

osobné údaje sa musia spracúvať spravodlivým a zákonným spôsobom;

b)

osobné údaje sa musia zbierať iba na konkrétny, výslovne uvedený a zákonný účel plnenia tejto dohody a nesmú byť odovzdávajúcim orgánom ani prijímajúcim orgánom ďalej spracúvané spôsobom nezlučiteľným s uvedeným účelom;

c)

osobné údaje musia byť vo vzťahu k účelu, na ktorý sa zbierajú a/alebo ďalej spracúvajú, primerané a náležité a nesmú tento účel presahovať; konkrétne možno oznamovať iba tieto osobné údaje:

osobné údaje osoby, ktorá má byť odovzdaná (napr. krstné mená, priezviská, akékoľvek predchádzajúce mená, iné používané, respektíve známe mená alebo prezývky, pohlavie, rodinný stav, dátum a miesto narodenia, súčasná a akákoľvek predchádzajúca štátna príslušnosť),

údaje z pasu, preukazu totožnosti alebo z vodičského preukazu (číslo, doba platnosti, dátum vydania, vydávajúci orgán, miesto vydania),

zastávky a trasy cesty,

ďalšie informácie potrebné na určenie totožnosti odovzdávanej osoby alebo na preskúmanie splnenia podmienok na readmisiu v zmysle tejto dohody;

d)

osobné údaje musia byť presné a v prípade potreby aktualizované;

e)

osobné údaje sa musia uchovávať vo forme, ktorá umožňuje určenie totožnosti subjektu údajov len dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa údaje zbierali alebo na ktorý sa ďalej spracúvali;

f)

odovzdávajúci orgán aj prijímajúci orgán prijmú všetky primerané opatrenia, aby sa zabezpečila príslušná oprava osobných údajov, ich vymazanie alebo zablokovanie v prípade, ak spracovanie týchto osobných údajov nie je v súlade s ustanoveniami tohto článku, a to najmä preto, lebo uvedené údaje sú vo vzťahu k účelu spracovania neprimerané, nenáležité alebo tento účel presahujú. Medzi tieto opatrenia patrí aj oznamovanie akejkoľvek opravy, vymazania alebo zablokovania údajov druhej strane;

g)

na požiadanie prijímajúci orgán informuje odovzdávajúci orgán o použití oznámených údajov a o výsledkoch, ktoré z nich získal;

h)

osobné údaje možno oznamovať iba príslušným orgánom; na oznámenie ďalším orgánom je potrebný predchádzajúci súhlas odovzdávajúceho orgánu;

i)

odovzdávajúci orgán aj prijímajúci orgán sú povinné viesť si písomný záznam o oznamovaní a preberaní osobných údajov.

Článok 17

Doložka o nedotknuteľnosti

1.   Touto dohodu nie sú dotknuté práva, záväzky a povinnosti Spoločenstva, členských štátov ani Moldavska vyplývajúce z medzinárodného práva, a najmä z:

Dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951, zmeneného a doplneného protokolom týkajúcim sa právneho postavenia utečencov z 31. januára 1967,

medzinárodných dohovorov stanovujúcich, ktorý štát je zodpovedný za preskúmanie podaných žiadostí o azyl,

Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo 4. novembra 1950,

Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z 10. decembra 1984,

medzinárodných dohovorov o vydávaní osôb a ich tranzite,

mnohostranných medzinárodných dohovorov a dohôd o readmisii cudzích štátnych príslušníkov.

2.   Nič v tejto dohode nebráni vráteniu osoby podľa iných oficiálnych alebo neformálnych dojednaní.

ODDIEL VII

VYKONÁVANIE A UPLATŇOVANIE

Článok 18

Spoločný readmisný výbor

1.   Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc pri uplatňovaní a výklade tejto dohody. Na tento účel zriadia spoločný readmisný výbor (ďalej len „výbor“), ktorý bude mať najmä tieto úlohy:

a)

monitorovať uplatňovanie tejto dohody;

b)

rozhodovať o vykonávacích opatreniach potrebných na jednotné uplatňovanie tejto dohody;

c)

zabezpečovať pravidelnú výmenu informácií o vykonávacích protokoloch vypracovaných jednotlivými členskými štátmi a Moldavskom podľa článku 19;

d)

odporúčať zmeny a doplnenia tejto dohody a jej príloh.

2.   Rozhodnutia výboru sú pre zmluvné strany záväzné.

3.   Výbor je zložený zo zástupcov Spoločenstva a Moldavska; Spoločenstvo zastupuje Komisia.

4.   Výbor zasadá v prípade potreby na žiadosť jednej zo zmluvných strán.

5.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 19

Vykonávacie protokoly

1.   Na žiadosť členského štátu alebo Moldavska vypracuje Moldavsko alebo členský štát vykonávací protokol, ktorý zahŕňa pravidlá o:

a)

určení príslušných orgánov, hraničných prechodov a oznámení kontaktných miest;

b)

spôsoboch vrátenia osôb v rámci zrýchleného konania;

c)

podmienkach návratu so sprievodom, vrátane tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti so sprievodom;

d)

ďalších prostriedkoch a dokladoch okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohách 1 až 4 k tejto dohode.

2.   Vykonávacie protokoly uvedené v odseku 1 nadobúdajú platnosť až po tom, čo sa oznámia readmisnému výboru uvedenému v článku 18.

3.   Moldavsko súhlasí s uplatňovaním akéhokoľvek ustanovenia vykonávacieho protokolu vypracovaného s jedným členským štátom aj vo vzťahu s akýmkoľvek iným členským štátom na základe jeho žiadosti.

Článok 20

Vzťah k dvojstranným dohodám alebo dojednaniam členských štátov

Ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred ustanoveniami akejkoľvek dvojstrannej dohody alebo dojednania o readmisii osôb bez povolenia na pobyt, ktoré boli alebo môžu byť podľa článku 19 uzavreté medzi jednotlivými členskými štátmi a Moldavskom, pokiaľ ich ustanovenia nie sú v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

ODDIEL VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Územná pôsobnosť

1.   Pokiaľ odsek 2 nestanovuje inak, táto dohoda sa uplatňuje na území Moldavska a na území, na ktorom sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva.

2.   Táto dohoda sa neuplatňuje na území Dánskeho kráľovstva.

Článok 22

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a ukončenie

1.   Túto dohodu ratifikujú alebo schvália zmluvné strany v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámili, že postupy uvedené v prvom odseku boli ukončené.

3.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

4.   Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu vypovedať oficiálnym oznámením druhej zmluvnej strane. Táto dohoda sa prestáva uplatňovať šesť mesiacov po dni takéhoto oznámenia.

Článok 23

Prílohy

Prílohy 1 až 6 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

V Bruseli desiateho októbra dvetisícsedem v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a moldavskom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Image

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  V súlade s formou predpísanou v odporúčaní Rady EÚ z 30. novembra 1994.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

PRÍLOHA 1

SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, KTORÝCH PREDLOŽENIE SA POVAŽUJE ZA DÔKAZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI (ČLÁNOK 2 ODS. 1, ČLÁNOK 4 ODS. 1 A ČLÁNOK 8 ODS. 1)

pasy akéhokoľvek druhu (štátne pasy, diplomatické pasy, služobné pasy, hromadné pasy a náhradné pasy vrátane detských pasov),

preukazy totožnosti akéhokoľvek druhu,

námornícke knižky a služobné preukazy veliteľov námorných lodí,

osvedčenia o občianstve a iné úradné doklady, v ktorých sa uvádza alebo jasne označuje občianstvo.

PRÍLOHA 2

SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, KTORÝCH PREDLOŽENIE SA POVAŽUJE ZA HODNOVERNÝ DÔKAZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI (ČLÁNOK 2 ODS. 1, ČLÁNOK 4 ODS. 1 A ČLÁNOK 8 ODS. 2)

fotokópie akéhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 1 k tejto dohode,

vojenské knižky a vojenské preukazy totožnosti,

úradné vyhlásenia na účely zrýchleného konania, najmä vyhlásenia príslušníkov hraničných orgánov a iných svedkov, ktorí môžu dosvedčiť, že príslušná osoba prekročila hranicu,

vodičské preukazy alebo ich fotokópie,

rodné listy alebo ich fotokópie,

zamestnanecké preukazy alebo ich fotokópie,

písomné výpovede svedkov,

písomné výpovede dotknutej osoby a jazyk, ktorým hovorí, vrátane akéhokoľvek úradného testu,

akýkoľvek iný doklad, pomocou ktorého sa dá určiť štátna príslušnosť dotknutej osoby.

PRÍLOHA 3

SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA DÔKAZ DÔVODOV NA READMISIU ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN A OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI (ČLÁNOK 3 ODS. 1, ČLÁNOK 5 ODS. 1 A ČLÁNOK 9 ODS. 1)

vízum alebo povolenie na pobyt vydané požiadaným štátom,

vstupné/výstupné pečiatky alebo podobné potvrdenia v cestovnom doklade dotknutej osoby alebo iný dôkaz vstupu na územie, respektíve odchodu z územia (napr. fotografický),

doklady, potvrdenia a účty akéhokoľvek druhu s uvedením mena osoby (napr. hotelové účty, karty dosvedčujúce návštevu u lekára/zubára, vstupné preukazy do verejných/súkromných inštitúcií, zmluvy o prenájme auta, potvrdenky o transakciách uskutočnených kreditnou kartou atď.), ktorými možno jasne preukázať, že príslušná osoba sa zdržiavala na území požiadaného štátu,

letenky alebo lístky na vlak, autobus či loď, na ktorých je meno osoby a/alebo zoznamy osôb cestujúcich leteckou, železničnou, cestnou alebo lodnou dopravou, ktoré dokazujú prítomnosť a trasu príslušnej osoby na území požiadaného štátu,

úradné výpovede príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu.

PRÍLOHA 4

SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA HODNOVERNÝ DÔKAZ DÔVODOV NA READMISIU ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN A OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI (ČLÁNOK 3 ODS. 1, ČLÁNOK 5 ODS. 1 A ČLÁNOK 9 ODS. 2)

informácie svedčiace o tom, že príslušná osoba použila služby sprievodcu alebo cestovnej kancelárie,

úradná výpoveď dotknutej osoby v súdnom alebo správnom konaní, rodinných príslušníkov alebo spolucestujúcich,

úradná výpoveď svedkov, ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu,

informácie týkajúce sa totožnosti a/alebo pobytu osoby, ktoré poskytla medzinárodná organizácia (napr. UNHCR).

PRÍLOHA 5

Image

Image

Image

PRÍLOHA 6

Image

Image

Image

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA DÁNSKA

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa neuplatňuje na území Dánskeho kráľovstva ani vo vzťahu k štátnym príslušníkom Dánskeho kráľovstva. Za takýchto okolností je vhodné, aby Moldavská republika a Dánsko uzavreli readmisnú dohodu, ako je táto dohoda.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ISLANDU

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskym spoločenstvom a Islandom, vyplývajúce najmä z dohody z 18. mája 1999 týkajúcej sa pridruženia tejto krajiny k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis. Za takýchto okolností je vhodné, aby Moldavská republika uzavrela readmisnú dohodu s Islandom, ako je táto dohoda.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA NÓRSKA

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskym spoločenstvom a Nórskom, vyplývajúce najmä z dohody z 18. mája 1999 týkajúcej sa pridruženia tejto krajiny k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis. Za takýchto okolností je vhodné, aby Moldavská republika zosúladila readmisnú dohodu s Nórskom, ktorá bola podpísaná 31. marca 2005, s podmienkami tejto dohody.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ŠVAJČIARSKA

Zmluvné strany berú na vedomie, že Európska únia, Európske spoločenstvo a Švajčiarsko podpísali dohodu o pridružení Švajčiarska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis. Je vhodné, aby Moldavská republika po nadobudnutí platnosti tejto dohody o pridružení zosúladila dohodu o readmisii so Švajčiarskom, ktorá bola podpísaná 6. novembra 2003, s podmienkami tejto dohody.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ČLÁNKU 3 ODS. 1 A ČLÁNKU 5 ODS. 1

Zmluvné strany súhlasia, že osoba je osobou „vstupujúcou priamo“ z územia Moldavska v zmysle týchto ustanovení, ak prišla na územie členských štátov bez toho, aby medzitým vstúpila na územie tretej krajiny, alebo v prípade, že požiadaným štátom je jeden z členských štátov, prišla na územie Moldavska bez toho, aby medzitým vstúpila na územie tretej krajiny. Zastávka v treťom štáte v rámci leteckého tranzitu sa nepovažuje za vstup.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O TECHNICKEJ A FINANČNEJ PODPORE

Obe strany súhlasia, že pri vykonávaní tejto dohody budú vychádzať zo zásad spoluzodpovednosti, solidarity a rovnocenného partnerstva v snahe zvládať migračné toky medzi Moldavskom a EÚ.

V tejto súvislosti sa ES zaviazalo sprístupniť finančné prostriedky na podporu Moldavska pri plnení tejto dohody. Pri tejto činnosti sa osobitná pozornosť bude venovať budovaniu kapacít. Takáto podpora sa má poskytnúť Moldavsku v kontexte všeobecných priorít pomoci ako súčasť celkového objemu prostriedkov určených pre Moldavsko a v úplnom súlade s príslušnými vykonávacími pravidlami a postupmi v oblasti vonkajšej pomoci ES.