19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/136


ROZHODNUTIE RADY

z 8. novembra 2007

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o uľahčení udeľovania víz

(2007/825/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. b) body i) a ii) v spojení s jej článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou a článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Komisia v mene Európskeho spoločenstva rokovala so Srbskou republikou o dohode o uľahčení udeľovania víz.

(2)

Dohoda bola v mene Európskeho spoločenstva podpísaná 18. septembra 2007 s výhradou jej možného neskoršieho uzatvorenia v súlade s rozhodnutím Rady prijatým 18. septembra 2007.

(3)

Dohoda by sa mala schváliť.

(4)

Na základe dohody sa zriaďuje spoločný výbor pre správu dohody, ktorý môže prijať svoj rokovací poriadok. Na prijatie pozície Spoločenstva v tejto otázke by sa mal stanoviť zjednodušený postup.

(5)

V súlade s Protokolom o postavení Spojeného kráľovstva a Írska a Protokolom, ktorým sa začleňuje schengenské acquis do rámca Európskej únie, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa Spojené kráľovstvo a Írsko nezúčastňujú na prijatí tohto rozhodnutia, a nie sú ním viazané ani nepodliehajú jeho uplatňovaniu.

(6)

V súlade s Protokolom o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o uľahčení udeľovania víz sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady vykoná oznámenie ustanovené v článku 14 ods. 1 dohody (2).

Článok 3

Komisia za pomoci odborníkov z členských štátov zastupuje Spoločenstvo v spoločnom výbore odborníkov zriadenom podľa článku 12 dohody.

Článok 4

Pozíciu Spoločenstva v rámci spoločného výboru odborníkov v otázke prijatia jeho rokovacieho poriadku podľa článku 12 ods. 4 dohody prijme Komisia po porade s osobitným výborom vymenovaným Radou.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. novembra 2007

Za Radu

predseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko z 24. októbra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Generálny sekretariát Rady uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie dátum nadobudnutia platnosti dohody.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o uľahčení udeľovania víz

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

a

SRBSKÁ REPUBLIKA,

ďalej len „zmluvné strany“,

SO ZRETEľOM na európsku perspektívu Srbskej republiky, začatie rokovaní o Dohode o stabilizácii a pridružení (DSP) medzi Európskym spoločenstvom/členskými štátmi EÚ a Srbskou republikou a na európske partnerstvo, ktoré Rada prijala v januári 2006;

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC úmysel úzko spolupracovať v rámci budúcich štruktúr DSP s cieľom liberalizovať vízový režim medzi Srbskou republikou a Európskou úniou v súlade so závermi summitu EÚ – západný Balkán, ktorý sa konal v Solúne 21. júna 2003;

ŽELAJÚC SI, ako prvý konkrétny krok na ceste k bezvízovému režimu cestovania, rozvíjať medziľudské vzťahy ako dôležitú podmienku trvalého rozvoja hospodárskych, humanitárnych, kultúrnych, vedeckých a iných väzieb zjednodušením vydávania víz občanom Srbskej republiky;

MAJÚC NA PAMÄTI, že všetci občania EÚ sú oslobodení od vízovej povinnosti pri cestách do Srbskej republiky, ktorých dĺžka nepresahuje 90 dní, alebo pri tranzite cez územie Srbskej republiky;

UZNÁVAJÚC, že ak by Srbská republika opätovne zaviedla pre občanov EÚ vízovú povinnosť, uplatňovali by sa automaticky na základe reciprocity na občanov EÚ rovnaké uľahčenia, ktoré sú v súlade s touto dohodou priznané občanom Srbskej republiky;

UZNÁVAJÚC, že uľahčenie udeľovania víz by nemalo viesť k nelegálnej migrácii, a venujúc osobitnú pozornosť bezpečnosti a readmisii;

BERÚC DO ÚVAHY Protokol o postavení Spojeného kráľovstva a Írska a Protokol, ktorým sa začleňuje schengenské acquis do rámca Európskej únie, ktorý sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Spojené kráľovstvo ani na Írsko;

BERÚC DO ÚVAHY Protokol o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účel a rozsah uplatňovania

1.   Účelom tejto dohody je uľahčenie udeľovania víz pre občanov Srbskej republiky na pobyt, ktorého plánovaná dĺžka za obdobie 180 dní nepresiahne 90 dní.

2.   Ak by Srbská republika opätovne zaviedla pre občanov EÚ alebo určité kategórie občanov EÚ vízovú povinnosť, uplatňovali by sa automaticky na základe reciprocity na príslušných občanov EÚ rovnaké uľahčenia, ktoré sú v súlade s touto dohodou priznané občanom Srbskej republiky.

Článok 2

Všeobecné ustanovenie

1.   Uľahčený postup pri udeľovaní víz ustanovený v tejto dohode platí pre občanov Srbskej republiky len v tom prípade, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa právnych predpisov Spoločenstva alebo členských štátov alebo podľa tejto dohody či iných medzinárodných dohôd.

2.   Na otázky, ktoré nie sú upravené v ustanoveniach tejto dohody, napríklad zamietnutie udelenia víza, uznávanie cestovných dokladov, preukazovanie primeraných prostriedkov na pokrytie životných nákladov, odmietnutie vstupu alebo opatrenia súvisiace s vyhostením, sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy Srbskej republiky alebo členských štátov alebo právne predpisy Spoločenstva.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„členský štát“ je ktorýkoľvek členský štát Európskej únie, okrem Dánskeho kráľovstva, Írskej republiky a Spojeného kráľovstva;

b)

„občan Európskej únie“ je štátny príslušník členského štátu, ako je vymedzený pod písmenom a);

c)

„občan Srbskej republiky“ je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť Srbskej republiky v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi;

d)

„vízum“ je oprávnenie vydané členským štátom alebo rozhodnutie prijaté týmto štátom, ktoré sa vyžaduje na:

vstup na účely pobytu v tomto členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch, ktorého plánovaná celková dĺžka nepresahuje 90 dní,

vstup na účely tranzitu cez územie tohto členského štátu alebo viacerých členských štátov.

e)

„osoba oprávnene sa zdržiavajúca na území“ je občan Srbskej republiky, ktorý má oprávnenie alebo povolenie na základe právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov na pobyt na území členského štátu v trvaní viac ako 90 dní.

Článok 4

Písomné doklady potvrdzujúce účel cesty

1.   Na preukázanie účelu cesty na územie druhej zmluvnej strany sú pre uvedené kategórie občanov Srbskej republiky postačujúce tieto doklady:

a)

pre členov oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Srbskej republike zúčastňujú stretnutí, konzultácií, rokovaní alebo výmenných programov, ako aj podujatí organizovaných medzivládnymi organizáciami na území členských štátov:

list vyhotovený orgánom Srbskej republiky potvrdzujúci skutočnosť, že žiadateľ je členom jej delegácie, ktorá cestuje na územie druhej zmluvnej strany s cieľom zúčastniť sa na uvedených podujatiach, s priloženou kópiou oficiálnej pozvánky;

b)

pre podnikateľov a zástupcov obchodných organizácií:

písomná žiadosť hostiteľskej právnickej osoby alebo spoločnosti, organizácie, úradu alebo pobočky takejto právnickej osoby alebo spoločnosti, štátnych alebo miestnych orgánov členských štátov alebo organizačných výborov obchodných a priemyselných výstav, konferencií a sympózií organizovaných na území členských štátov, potvrdená Obchodnou komorou Srbskej republiky;

c)

pre vodičov vozidiel registrovaných v Srbskej republike, ktorí poskytujú služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy na územie členských štátov:

písomná žiadosť národnej spoločnosti alebo združenia dopravcov Srbskej republiky poskytujúcich služby v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy s uvedením účelu, trvania a frekvencie ciest;

d)

pre členov vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územie členských štátov:

písomná žiadosť príslušnej železničnej spoločnosti Srbskej republiky s uvedením účelu, trvania a frekvencie ciest;

e)

pre novinárov:

osvedčenie alebo iný doklad vydaný profesijnou organizáciou, ktorý preukazuje, že príslušná osoba je kvalifikovaný novinár, a doklad vydaný jej/jeho zamestnávateľom, ktorý potvrdzuje, že účelom cesty je výkon novinárskej práce;

f)

pre účastníkov vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie o účasť na týchto aktivitách;

g)

pre žiakov, študentov, študentov postgraduálneho štúdia a sprevádzajúcich učiteľov, ktorí cestujú na účely štúdia alebo odbornej prípravy vrátane ciest v rámci výmenných programov a iných školských aktivít:

písomná žiadosť alebo potvrdenie o zápise od hostiteľskej univerzity, fakulty či školy alebo študentský preukaz, prípadne potvrdenie o zapísaných predmetoch;

h)

pre účastníkov medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie: príslušných orgánov, národných športových federácií a národných olympijských výborov členských štátov;

i)

pre účastníkov oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými obcami a mestami:

písomná žiadosť príslušného predstaviteľa správy/starostu týchto obcí a miest;

j)

pre blízkych príbuzných – manželských partnerov, deti (vrátane osvojených), rodičov (vrátane opatrovníkov), starých rodičov a vnúčatá, ktorí navštevujú občanov Srbskej republiky s legálnym pobytom na území členského štátu:

písomná žiadosť hostiteľskej osoby;

k)

pre návštevníkov vojenských a občianskych cintorínov:

úradný doklad potvrdzujúci existenciu a udržiavanie hrobu, ako aj rodinný alebo iný vzťah medzi žiadateľom a pochovaným;

l)

pre osoby zúčastňujúce sa na pohrebných obradoch:

úradný doklad potvrdzujúci úmrtie, ako aj rodinný alebo iný vzťah medzi žiadateľom a zosnulým;

m)

pre osoby cestujúce zo zdravotných dôvodov a osoby, ktoré ich musia sprevádzať:

úradný doklad zdravotného zariadenia potvrdzujúci nevyhnutnosť lekárskeho ošetrenia v tomto zariadení a potrebu sprievodu a doklad o dostatočných finančných prostriedkoch na úhradu tohto lekárskeho ošetrenia;

n)

pre zástupcov občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely odbornej prípravy, na semináre, konferencie, a to aj v rámci výmenných programov:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie, potvrdenie toho, že osoba zastupuje organizáciu občianskej spoločnosti a osvedčenie o založení takejto organizácie z príslušného registra vystavené štátnym orgánom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

o)

pre predstaviteľov náboženských obcí v Srbskej republike:

písomná žiadosť náboženskej obce registrovanej v Srbskej republike s uvedením účelu, trvania a frekvencie ciest;

p)

pre príslušníkov slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú medzinárodných výstav, konferencií, sympózií, seminárov alebo iných podobných podujatí organizovaných na území členských štátov:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie potvrdzujúca, že sa príslušná osoba zúčastňuje podujatia;

q)

pre osoby cestujúce na turistické účely:

osvedčenie alebo poukaz cestovnej kancelárie alebo organizátora zájazdov akreditovaných členskými štátmi v rámci miestnej konzulárnej spolupráce, ktoré potvrdzujú rezerváciu organizovaného zájazdu.

2.   Písomná žiadosť podľa odseku 1 tohto článku obsahuje tieto údaje:

a)

v prípade pozvanej osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, občianstvo, číslo dokladu totožnosti, čas a účel cesty, počet vstupov a podľa potreby mená manželského partnera a detí cestujúcich spolu s pozvanou osobou;

b)

v prípade pozývajúcej osoby: meno, priezvisko a adresa alebo

c)

v prípade pozývajúcej právnickej osoby, spoločnosti alebo organizácie: úplný názov a adresa a

ak pozvanie vydala organizácia, meno a funkcia osoby, ktorá pozvanie podpísala,

registračné číslo, ktoré sa vyžaduje podľa právnych predpisov príslušného členského štátu, ak je pozývajúcou osobou právnická osoba alebo spoločnosť, prípadne zastúpenie alebo pobočka takejto právnickej osoby alebo spoločnosti so sídlom na území príslušného členského štátu.

3.   Pre kategórie osôb uvedené v odseku 1 tohto článku sa všetky kategórie víz vydávajú zjednodušeným postupom bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie odôvodnenie, pozvanie alebo potvrdenie týkajúce sa účelu cesty podľa právnych predpisov členských štátov.

Článok 5

Udeľovanie víz na viac vstupov

1.   Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov udeľujú víza na viac vstupov s platnosťou až päť rokov pre tieto kategórie osôb:

a)

členom národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších kasačných súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody, počas výkonu ich funkcie, s platnosťou víza obmedzenou na ich funkčné obdobie, ak je kratšie ako päť rokov;

b)

stálym členom oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Srbskej republike pravidelne zúčastňujú stretnutí, konzultácií, rokovaní alebo výmenných programov, ako aj podujatí organizovaných medzivládnymi organizáciami na území členských štátov;

c)

manželským partnerom a deťom (vrátane osvojených), mladším ako 21 rokov alebo závislým, a rodičom, ktorí navštevujú občanov Srbskej republiky oprávnene sa zdržiavajúcich na území členských štátov, s platnosťou víza obmedzenou na dobu platnosti ich povolenia na pobyt.

2.   Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov udeľujú víza na viac vstupov s platnosťou až jeden rok nasledujúcim kategóriám osôb za predpokladu, že počas predchádzajúceho roka im bolo udelené aspoň jedno vízum, ktoré využili v súlade s právnymi predpismi o vstupe a pobyte navštevovaného štátu, a že odôvodnene žiadajú o udelenie víz na viac vstupov:

a)

členom oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Srbskej republike pravidelne zúčastňujú stretnutí, konzultácií, rokovaní alebo výmenných programov, ako aj podujatí organizovaných medzivládnymi organizáciami na území členských štátov;

b)

podnikateľom a zástupcom obchodných organizácií, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov;

c)

vodičom vozidiel registrovaných v Srbskej republike poskytujúcim služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy na územie členských štátov;

d)

členom vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územia členských štátov;

e)

novinárom;

f)

účastníkom vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov;

g)

študentom a študentom postgraduálneho štúdia, ktorí pravidelne cestujú na účely štúdia alebo odbornej prípravy, a to aj v rámci výmenných programov;

h)

účastníkom medzinárodných športových podujatí a ich odbornému sprievodu;

i)

účastníkom oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými obcami a mestami;

j)

osobám, ktoré musia pravidelne cestovať zo zdravotných dôvodov, a osobám, ktoré ich musia sprevádzať;

k)

zástupcom organizácií občianskej spoločnosti, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov na vzdelávacie školenia, semináre, konferencie, a to aj v rámci výmenných programov;

l)

predstaviteľom náboženských obcí registrovaných v Srbskej republike, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov;

m)

príslušníkom slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú medzinárodných výstav, konferencií, sympózií, seminárov alebo iných podobných podujatí a ktorí pravidelne cestujú do členských štátov.

3.   Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov vydávajú viacnásobné víza platné najmenej dva roky a najviac päť rokov kategóriám osôb uvedeným v odseku 2 tohto článku za predpokladu, že počas predchádzajúcich dvoch rokov využili jednoročné viacnásobné víza v súlade s právnymi predpismi navštevovaného štátu o vstupe a pobyte a že dôvody žiadosti o viacnásobné víza stále trvajú.

4.   Celková dĺžka pobytu osôb uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku na území členských štátov nepresiahne 90 dní počas obdobia 180 dní.

Článok 6

Poplatky za spracovanie žiadostí o víza

1.   Poplatok za spracovanie žiadosti o vízum pre občanov Srbskej republiky je 35 EUR.

Výška tohto poplatku sa môže prehodnotiť v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 4.

Ak by Srbská republika opätovne zaviedla vízovú povinnosť pre občanov EÚ, poplatok za udelenie víza účtovaný Srbskou republikou nepresiahne 35 EUR alebo ako dohodnutá suma, ak dôjde k prehodnoteniu poplatku v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 4.

2.   Od poplatkov za spracovanie žiadosti o vízum sú oslobodené tieto kategórie osôb:

a)

členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Srbskej republike zúčastňujú stretnutí, konzultácií, rokovaní alebo výmenných programov, ako aj podujatí organizovaných medzivládnymi organizáciami na území členských štátov;

b)

členovia národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších kasačných súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;

c)

účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;

d)

žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo odbornej prípravy, a to aj v rámci výmenných programov, či iných školských aktivít;

e)

účastníci medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod;

f)

účastníci oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými obcami a mestami;

g)

zdravotne postihnuté osoby a v prípade potreby osoba, ktorá ich sprevádza;

h)

zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú s cieľom zúčastniť sa na stretnutiach, seminároch, výmenných programoch alebo vzdelávacích kurzoch;

i)

osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov, vrátane bezodkladného lekárskeho ošetrenia, a ich sprievod alebo osoby, ktoré cestujú na pohreb blízkeho príbuzného alebo návštevu vážne chorého blízkeho príbuzného;

j)

novinári;

k)

vodiči vozidiel registrovaných v Srbskej republike poskytujúci služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy na územie členských štátov;

l)

členovia vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územie členských štátov;

m)

blízki príbuzní – manželskí partneri, deti (vrátane osvojených detí), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnúčatá, ktorí navštevujú občanov Srbskej republiky oprávnene sa zdržiavajúcich na území členských štátov;

n)

predstavitelia náboženských obcí registrovaných v Srbskej republike, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov;

o)

príslušníci slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú medzinárodných výstav, konferencií, sympózií, seminárov alebo iných podobných podujatí organizovaných na území členských štátov;

p)

dôchodcovia;

q)

deti do veku 6 rokov;

3.   Odchylne od ustanovení odseku 1 môžu Bulharsko a Rumunsko, ktoré sú viazané schengenským acquis, ale ešte nevydávajú schengenské víza, zrušiť poplatky za spracovanie žiadostí o krátkodobé víza pre občanov Srbskej republiky až do dňa, ktorý sa stanoví rozhodnutím Rady o plnej implementácií schengenského acquis v oblasti vízovej politiky týmito dvomi štátmi.

Článok 7

Lehota na spracovanie žiadostí o víza

1.   Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov rozhodnú o žiadosti o udelenie víza do 10 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti a dokladov potrebných na udelenie víza.

2.   Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v individuálnych prípadoch predĺžiť až na 30 kalendárnych dní, najmä ak je potrebné ďalšie preskúmanie žiadosti.

3.   Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v naliehavých prípadoch skrátiť na tri pracovné dni alebo menej.

Článok 8

Odchod v prípade straty alebo odcudzenia dokladov

Občania Európskej únie a Srbskej republiky, ktorí stratili doklady totožnosti alebo ktorým boli počas pobytu na území Srbskej republiky alebo členských štátov tieto doklady odcudzené, môžu opustiť toto územie bez víza alebo iného povolenia na základe platných dokladov totožnosti oprávňujúcich na prekročenie hraníc a vydaných diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom členských štátov alebo Srbskej republiky.

Článok 9

Predĺženie platnosti víza v prípade mimoriadnych okolností

Občanom Srbskej republiky, ktorí nemôžu opustiť územie členských štátov v lehote stanovenej v ich vízach z dôvodu vyššej moci, sa platnosť víz bezplatne predĺži v súlade s právnymi predpismi platnými v hostiteľskom štáte o dobu, ktorá je potrebná na ich návrat do štátu trvalého pobytu.

Článok 10

Diplomatické pasy

1.   Občania Srbskej republiky, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov, môžu vstúpiť na územie členských štátov, opustiť ho alebo prejsť týmto územím bez víz.

2.   Osoby uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu zdržiavať na území členských štátov najviac 90 dní počas obdobia 180 dní.

Článok 11

Územná platnosť víz

S výhradou vnútroštátnych pravidiel a predpisov týkajúcich sa národnej bezpečnosti členských štátov a s výhradou pravidiel EÚ týkajúcich sa víz s obmedzenou územnou platnosťou majú občania Srbskej republiky právo cestovať po území členských štátov za rovnakých podmienok ako občania Európskej únie.

Článok 12

Spoločný výbor pre správu dohody

1.   Zmluvné strany vytvoria spoločný výbor odborníkov (ďalej len „výbor“) zložený zo zástupcov Európskeho spoločenstva a Srbskej republiky. Spoločenstvo zastupuje Komisia Európskych Spoločenstiev, ktorej pomáhajú odborníci z členských štátov.

2.   Výbor plní najmä tieto úlohy:

a)

monitoruje vykonávanie tejto dohody;

b)

navrhuje zmeny a doplnenia tejto dohody alebo dodatky k nej;

c)

urovnáva spory vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania ustanovení tejto dohody.

3.   Výbor zasadá v prípade potreby na žiadosť jednej zo zmluvných strán, najmenej však raz za rok.

4.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 13

Vzťah tejto dohody k dvojstranným dohodám medzi členskými štátmi a Srbskou republikou

1.   Táto dohoda má odo dňa nadobudnutia platnosti prednosť pred ustanoveniami dvojstranných alebo mnohostranných dohôd alebo dojednaní uzavretých medzi jednotlivými členskými štátmi a Srbskou republikou, pokiaľ ustanovenia týchto dohôd alebo dojednaní upravujú otázky, ktoré sú predmetom úpravy v tejto dohode.

2.   Ustanovenia dvojstranných dohôd alebo dojednaní medzi jednotlivými členskými štátmi a Srbskou republikou podpísaných pred 1. januárom 2007, ktorými sa ustanovuje oslobodenie držiteľov služobných pasov od vízovej povinnosti, sa naďalej uplatňujú počas obdobia piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných členských štátov alebo Srbskej republiky tieto dvojstranné dohody v uvedenej lehote piatich rokov vypovedať alebo pozastaviť ich uplatňovanie.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

1.   Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália túto dohodu v súlade so svojimi príslušnými postupmi. Dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie týchto postupov.

2.   Odchylne od ustanovení odseku 1 tohto článku nadobudne táto dohoda platnosť až v deň nadobudnutia platnosti dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb, ak tento deň nastane po dni stanovenom podľa odseku 1 tohto článku.

3.   Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Možno ju vypovedať v súlade s odsekom 6 tohto článku.

4.   Túto dohodu je možné zmeniť a doplniť písomnou dohodou zmluvných strán. Zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť po tom, ako si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie svojich vnútorných postupov nevyhnutných na tento účel.

5.   Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo sčasti pozastaviť uplatňovanie tejto dohody z dôvodu ochrany verejného poriadku, národnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. Rozhodnutie o pozastavení uplatňovania dohody sa oznámi druhej zmluvnej strane najneskôr 48 hodín pred nadobudnutím jeho platnosti. Zmluvná strana, ktorá pozastavila uplatňovanie tejto dohody, bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu o tom, že dôvody na pozastavenie pominuli.

6.   Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu na základe písomného oznámenia adresovaného druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody skončí po uplynutí 90 dní odo dňa tohto oznámenia.

V Bruseli osemnásteho septembra dvetisíc sedem v dvoch vyhotoveniach v každom z úradných jazykov zmluvných strán, pričom všetky texty sú rovnako autentické.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

PRÍLOHA

PROTOKOL K DOHODE O ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH, KTORÉ NEUPLATŇUJÚ SCHENGENSKÉ ACQUIS V PLNOM ROZSAHU

Členské štáty, ktoré sú viazané schengenským acquis, ale ešte neudeľujú schengenské víza, pričom čakajú na príslušné rozhodnutie Rady v tomto smere, udeľujú vnútroštátne víza, ktorých platnosť je obmedzená na ich vlastné územie.

Tieto členské štáty môžu jednostranne uznať schengenské víza a povolenia na pobyt na účely tranzitu cez ich územie v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 895/2006/ES zo 14. júna 2006.

Keďže sa rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 895/2006/ES zo 14. júna 2006 nevzťahuje na Rumunsko a Bulharsko, Európska komisia navrhne podobné ustanovenia, aby tieto krajiny mohli jednostranne uznávať schengenské víza a povolenia na pobyt a iné podobné doklady vydané inými členskými štátmi, ktoré ešte nie sú v plnom rozsahu integrované do schengenského priestoru, na účely tranzitu cez ich územie.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA DÁNSKA

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na postupy pri udeľovaní víz diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi Dánskeho kráľovstva.

Za týchto okolností je žiaduce, aby orgány Dánska a Srbskej republiky bezodkladne uzavreli dvojstrannú dohodu o uľahčení udeľovania krátkodobých víz za podobných podmienok, ako boli dohodnuté v tejto dohode medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A ÍRSKA

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na územie Spojeného kráľovstva a Írska.

Za týchto okolností je žiaduce, aby orgány Spojeného kráľovstva, Írska a Srbskej republiky uzavreli dvojstranné dohody o uľahčení udeľovania víz.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ISLANDU A NÓRSKA

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskym spoločenstvom a Islandom a Nórskom, najmä na základe dohody z 18. mája 1999 o pridružení týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis.

Za týchto okolností je žiaduce, aby orgány Nórska, Islandu a Srbskej republiky bezodkladne uzavreli dvojstranné dohody o uľahčení udeľovania krátkodobých víz za podobných podmienok, ako boli dohodnuté v tejto dohode medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE A LICHTENŠTAJNSKA

(v prípade potreby)

Ak dohoda medzi EÚ, ES a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis a protokoly k tejto dohode týkajúce sa Lichtenštajnska nadobudnú platnosť pred ukončením rokovaní so Srbskou republikou, prijme sa podobné vyhlásenie aj vo vzťahu k Švajčiarsku a Lichtenštajnsku.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA O PRESKÚMANÍ VÍZOVEJ POVINNOSTI PRE DRŽITEĽOV SLUŽOBNÝCH PASOV

Keďže sa oslobodenie držiteľov služobných pasov od vízovej povinnosti, ustanovené v dvojstranných dohodách alebo dojednaniach medzi jednotlivými členskými štátmi a Srbskou republikou podpísaných pred 1. januárom 2007, naďalej uplatňuje iba počas piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných členských štátov alebo Srbskej republiky tieto dvojstranné dohody v uvedenej lehote 5 rokov vypovedať alebo pozastaviť ich uplatňovanie, Európske spoločenstvo prehodnotí postavenie držiteľov služobných pasov najneskôr štyri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody s cieľom prípadnej zmeny a doplnenia dohody na tento účel v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 4

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA TÝKAJÚCE SA PRÍSTUPU ŽIADATEĽOV O VÍZA K INFORMÁCIÁM A HARMONIZÁCIE INFORMÁCIÍ O POSTUPOCH PRI UDEĽOVANÍ KRÁTKODOBÝCH VÍZ A O DOKLADOCH, KTORÉ SA PREDKLADAJÚ SPOLU SO ŽIADOSŤOU O KRÁTKODOBÉ VÍZA

Uznávajúc dôležitosť transparentnosti pre žiadateľov o víza, Európske spoločenstvo pripomína, že v návrhu právneho predpisu o prepracovaní Spoločných konzulárnych pokynov týkajúcich sa víz pre diplomatické misie a konzulárne úrady, ktorý Európska komisia prijala 19. júla 2006 a v súčasnosti sa prerokúva v Európskom parlamente a Rade, sa rieši otázka podmienok prístupu žiadateľov o víza k diplomatickým misiám a konzulárnym úradom členských štátov.

Pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú poskytnúť žiadateľom o víza, Európske spoločenstvo zastáva názor, že by sa mali prijať primerané opatrenia:

Vo všeobecnosti by sa pre žiadateľov o víza mali vypracovať základné informácie o postupoch a podmienkach pri podávaní žiadostí o víza a o platnosti udeľovaných víz,

Európske spoločenstvo vypracuje zoznam minimálnych požiadaviek s cieľom zabezpečiť, aby sa srbským žiadateľom poskytovali zrozumiteľné a jednotné základné informácie a aby sa od nich vyžadovali v zásade rovnaké doklady.

Uvedené informácie vrátane zoznamu cestovných kancelárií a organizátorov zájazdov akreditovaných v rámci miestnej konzulárnej spolupráce sa budú rozširovať širokej verejnosti (prostredníctvom informačných tabúľ konzulátov, letákov, internetových stránok atď.).

Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov poskytnú v jednotlivých prípadoch informácie o existujúcich možnostiach uľahčenia udeľovania krátkodobých víz podľa schengenského acquis.

Európske spoločenstvo berie na vedomie pripravenosť, ktorú vyjadrili orgány Srbskej republiky, pomáhať pri rozšírení uvedených informácií.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA O UĽAHČENIACH PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV A ŽIADATEĽOV BONA FIDE

Európske spoločenstvo berie na vedomie návrh Srbskej republiky na rozšírenie vymedzenia pojmu rodinných príslušníkov, na ktorých by sa malo vzťahovať uľahčenie udeľovania víz, ako aj dôležitosť, ktorú Srbská republika prikladá zjednodušeniu pohybu tejto kategórie osôb.

S cieľom uľahčiť mobilitu vyššieho počtu osôb, ktoré majú rodinné väzby (najmä sestry a bratia a ich deti) so srbským občanmi oprávnene sa zdržiavajúci na území členských štátov, Európske spoločenstvo vyzýva konzulárne úrady členských štátov, aby v plnej miere využívali možnosti, ktoré ponúka acquis communautaire, na uľahčenie udeľovania víz tejto kategórii osôb, a to najmä prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na písomné doklady požadované od žiadateľov, oslobodenia od poplatku za spracovanie a, kde je to vhodné, prostredníctvom udeľovania víz na viac vstupov.

Európske spoločenstvo okrem toho vyzýva konzulárne úrady členských štátov, aby v plnej miere využívali tieto možnosti na uľahčenie udeľovania víz žiadateľom bona fide.

POLITICKÉ VYHLÁSENIE BULHARSKA, MAĎARSKA A RUMUNSKA O MALOM POHRANIČNOM STYKU

Bulharsko, Maďarsko a Rumunsko vyhlasujú, že sú pripravené začať rokovania o dvojstranných dohodách so Srbskou republikou o zavedení režimu malého pohraničného styku ustanoveného nariadením ES č. 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Schengenského dohovoru.