19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/65


ROZHODNUTIE RADY

z 8. novembra 2007

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

(2007/820/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 63 bod 3 písm. b) v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 a s prvým pododsekom článku 300 ods. 3 tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Komisia dojednala v mene Európskeho spoločenstva dohodu s Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt.

(2)

V súlade s rozhodnutím Rady z 18. septembra 2007 táto dohoda bola v mene Európskeho spoločenstva dňa 18. septembra 2007 podpísaná s výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(3)

Dohoda by sa mala schváliť.

(4)

Dohodou sa zriaďuje spoločný readmisný výbor, ktorý môže prijať vlastný rokovací poriadok. V tomto prípade je primerané zabezpečiť, aby sa pozícia Spoločenstva prijala v zjednodušenom konaní.

(5)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Spojené kráľovstvo oznámilo svoju vôľu zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, Írsko sa nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko sa nepodieľa na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt sa týmto v mene Spoločenstva schvaľuje.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Oznámenie podľa článku 22 ods. 2 dohody poskytne predseda Rady (2).

Článok 3

Komisia zastupuje Spoločenstvo v spoločnom readmisnom výbore zriadenom na základe článku 18 tejto dohody.

Článok 4

Pozíciu Spoločenstva v rámci spoločného readmisného výboru k prijatiu jeho rokovacieho poriadku podľa článku 18 ods. 5 dohody prijme Komisia po porade s osobitným výborom vymenovaným Radou.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. novembra 2007

Za Radu

predseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko z 24. októbra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie Generálny sekretariát Rady.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

a

BOSNA A HERCEGOVINA,

ODHODLANÉ posilniť spoluprácu v záujme účinnejšieho boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu,

ŽELAJÚC SI vytvoriť prostredníctvom tejto dohody a na základe reciprocity rýchle a účinné postupy na identifikáciu a bezpečný a riadny návrat osôb, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Bosny a Hercegoviny alebo jedného z členských štátov Európskej únie, a v duchu spolupráce uľahčiť tranzit týchto osôb,

ZDÔRAZŇUJÚC, že touto dohodou nie sú dotknuté práva, povinnosti a záväzky Spoločenstva, členských štátov Európskej únie a Bosny a Hercegoviny vyplývajúce z medzinárodných právnych predpisov a najmä z Európskeho dohovoru zo 4. novembra 1950 o ochrane ľudských práv a základných slobôd a z Dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951,

BERÚC DO ÚVAHY, že ustanovenia tejto dohody, ktorá patrí do pôsobnosti hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sa v súlade s Protokolom o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody sa pod pojmom:

a)

„zmluvné strany“ sú Bosna a Hercegovina a Spoločenstvo;

b)

„štátny príslušník Bosny a Hercegoviny“ je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť k Bosne a Hercegovine v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi;

c)

„štátny príslušník členského štátu“ je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť k členskému štátu, ako je definovaná na účely Spoločenstva;

d)

„členský štát“ je ktorýkoľvek členský štát Európskej únie s výnimkou Dánskeho kráľovstva;

e)

„štátny príslušník tretej krajiny“ je každá osoba, ktorá má inú štátnu príslušnosť ako štátnu príslušnosť k Bosne a Hercegovine alebo jedného z členských štátov;

f)

„osoba bez štátnej príslušnosti“ je každá osoba, ktorá nemá štátnu príslušnosť;

g)

„povolenie na pobyt“ je povolenie akéhokoľvek druhu udelené Bosnou a Hercegovinou alebo jedným z členských štátov, ktoré oprávňuje osobu na pobyt na ich území. Nezahŕňa dočasné povolenia zdržiavať sa na území v súvislosti s posúdením žiadosti o azyl alebo žiadosti o povolenia na pobyt;

h)

„vízum“ je povolenie udelené alebo rozhodnutie prijaté Bosnou a Hercegovinou alebo jedným z členských štátov, ktoré sa vyžaduje na účely vstupu na ich územie alebo tranzitu cezeň. Nezahŕňa letiskové tranzitné vízum;

i)

„žiadajúci štát“ je štát (Bosna a Hercegovina alebo jeden z členských štátov), ktorý predkladá žiadosť o readmisiu podľa článku 7 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 14 tejto dohody;

j)

„požiadaný štát“ je štát (Bosna a Hercegovina alebo jeden z členských štátov), ktorému je žiadosť o readmisiu podľa článku 7 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 14 tejto dohody predložená;

k)

„príslušný orgán“ je vnútroštátny orgán Bosny a Hercegoviny alebo jedného z členských štátov poverený vykonávaním tejto dohody v súlade s jej článkom 19 ods. 1 písm. a);

l)

„tranzit“ je prechod štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti cez územie požiadaného členského štátu pri ceste zo žiadajúceho štátu do krajiny určenia.

ODDIEL I

READMISNÉ POVINNOSTI BOSNY A HERCEGOVINY

Článok 2

Readmisia vlastných štátnych príslušníkov

1.   Bosna a Hercegovina prijme na žiadosť členského štátu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, všetky osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho členského štátu, ak je preukázané alebo na základe poskytnutého hodnoverného dôkazu možno oprávnene predpokladať, že sú to štátni príslušníci Bosny a Hercegoviny.

2.   Bosna a Hercegovina prijme aj:

neplnoleté neženaté/nevydaté deti osôb uvedených v odseku 1 bez ohľadu na ich miesto narodenia či ich štátnu príslušnosť okrem prípadov, keď majú právo na samostatný pobyt v žiadajúcom členskom štáte,

manželov a manželky osôb uvedených v odseku 1 s inou štátnou príslušnosťou, ak majú právo na vstup a pobyt na území Bosny a Hercegoviny alebo je im udelené právo na tento vstup a pobyt okrem prípadov, keď majú právo na samostatný pobyt v žiadajúcom členskom štáte.

3.   Bosna a Hercegovina prijme aj osoby, ktorým bola odňatá alebo ktoré sa vzdali štátnej príslušnosti k Bosne a Hercegovine po vstupe na územie členského štátu, okrem prípadov, keď tieto osoby dostali od tohto členského štátu aspoň prísľub na udelenie občianstva.

4.   Po kladnej odpovedi Bosny a Hercegoviny na žiadosť o readmisiu, príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad Bosny a Hercegoviny vydá bezodkladne a najneskôr do troch pracovných dní osobe, ktorá sa má prijať, cestovný doklad vyžadovaný na vrátenie tejto osoby s platnosťou 20 dní. Ak dotknutá osoba nemôže byť z právnych alebo vecných dôvodov odovzdaná pred skončením platnosti pôvodne vydaného cestovného dokladu, príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad Bosny a Hercegoviny vydá do 14 kalendárnych dní nový cestovný doklad s rovnakou dobou platnosti. AK Bosna a Hercegovina nevydá nový cestovný doklad do 14 kalendárnych dní, musí akceptovať použitie štandardného cestovného dokladu EÚ určeného na účely vyhostenia (1).

5.   Ak osoba, ktorá má byť prijatá späť, má okrem štátnej príslušnosti k Bosne a Hercegovine aj štátnu príslušnosť k tretiemu štátu, žiadajúci členský štát zohľadní želanie tejto osoby, aby bola prijatá do krajiny podľa vlastného výberu.

Článok 3

Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Bosna a Hercegovina prijme na žiadosť členského štátu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho členského štátu, ak je preukázané alebo na základe poskytnutého hodnoverného dôkazu možno rozumne predpokladať, že tieto osoby:

a)

sú alebo pri vstupe na územie boli držiteľkami platného víza alebo povolenia na pobyt udeleného Bosnou a Hercegovinou, alebo

b)

vstúpili na územie členského štátu nelegálne a priamo z územia Bosny a Hercegoviny potom, čo sa v nej zdržiavali alebo cez ňu prechádzali.

2.   Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak:

a)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti iba prechádzali cez medzinárodné letisko Bosny a Hercegoviny v rámci leteckého tranzitu, alebo

b)

žiadajúci štát udelil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti vízum alebo povolenie na pobyt pred vstupom na územie alebo po vstupe naň okrem prípadov, ak:

táto osoba má vízum alebo povolenie na pobyt udelené Bosnou a Hercegovinou, ktorého platnosť uplynie neskôr, alebo

sa vízum alebo povolenie na pobyt udelené žiadajúcim členským štátom získali použitím pozmenených alebo falšovaných dokladov alebo pomocou falošných výpovedí, alebo

táto osoba nedodržiava niektorú z podmienok na získanie víza.

3.   Bosna a Hercegovina prijme na žiadosť členského štátu aj bývalých štátnych príslušníkov Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie, ktorí nezískali žiadne iné občianstvo a ich miesto narodenia sa nachádza na území Bosny a Hercegoviny a 6. apríla 1992 mali trvalý pobyt na území tohto štátu.

4.   Po kladnej odpovedi Bosny a Hercegoviny na žiadosť o readmisiu, žiadajúci členský štát vydá osobe, ktorej readmisia bola akceptovaná, štandardný cestovný doklad EÚ na účely vyhostenia (1).

ODDIEL II

READMISNÉ POVINNOSTI SPOLOČENSTVA

Článok 4

Readmisia vlastných štátnych príslušníkov

1.   Členský štát prijme na žiadosť Bosny a Hercegoviny a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, všetky osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Bosny a Hercegoviny, ak je preukázané alebo na základe poskytnutého hodnoverného dôkazu možno oprávnene predpokladať, že sú to štátni príslušníci tohto členského štátu.

2.   Členský štát prijme aj:

neplnoleté neženaté/nevydaté deti osôb uvedených v odseku 1 bez ohľadu na ich miesto narodenia či ich štátnu príslušnosť okrem prípadov, keď majú právo na samostatný pobyt v Bosne a Hercegovine,

manželov a manželky osôb uvedených v odseku 1 s inou štátnou príslušnosťou, ak majú právo na vstup a pobyt na území požiadaného členského štátu alebo získajú právo na tento vstup a pobyt okrem prípadov, keď majú právo na samostatný pobyt v Bosne a Hercegovine.

3.   Členský štát prijme aj osoby, ktorým bola odňatá alebo ktoré sa vzdali štátnej príslušnosti k členskému štátu po vstupe na územie Bosny a Hercegoviny, okrem prípadov, keď tieto osoby dostali od Bosny a Hercegoviny aspoň prísľub na udelenie občianstva.

4.   Po kladnej odpovedi požiadaného členského štátu na žiadosť o readmisiu, príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad tohto členského štátu vydá bezodkladne a najneskôr do troch pracovných dní osobe, ktorá sa má prijať späť, cestovný doklad vyžadovaný na vrátenie tejto osoby s platnosťou najmenej tri mesiace. Ak dotknutá osoba nemôže byť z právnych alebo vecných dôvodov odovzdaná pred skončením platnosti pôvodne vydaného cestovného dokladu, príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad tohto členského štátu vydá do 14 kalendárnych dní nový cestovný doklad s rovnakou dobou platnosti.

5.   Ak osoba, ktorá sa má prijať späť, okrem štátnej príslušnosti k požiadanému členského štátu aj štátnu príslušnosť k tretiemu štátu, Bosna a Hercegovina zohľadní želanie tejto osoby, aby bola prijatá do krajiny podľa vlastného výberu.

Článok 5

Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Členský štát prijme na žiadosť Bosny a Hercegoviny a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Bosny a Hercegoviny, ak je preukázané alebo na základe poskytnutého hodnoverného dôkazu možno rozumne predpokladať, že tieto osoby:

a)

sú alebo pri vstupe na územie boli držiteľmi platného víza alebo povolenia na pobyt udeleného požiadaným členským štátom, alebo

b)

vstúpili na územie Bosny a Hercegoviny neoprávnene a priamo z územia požiadaného členského štátu potom, čo sa na ňom zdržiavali alebo prechádzali cez toto územie.

2.   Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak:

a)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti iba prechádzali cez medzinárodné letisko požiadaného členského štátu v rámci leteckého tranzitu, alebo

b)

Bosna a Hercegovina udelila štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti vízum alebo povolenie na pobyt pred vstupom na územie alebo po vstupe naň okrem prípadov, ak:

táto osoba má vízum alebo povolenie na pobyt udelené požiadaným členským štátom, ktorého platnosť uplynie neskôr, alebo

sa vízum alebo povolenie na pobyt udelené Bosnou a Hercegovinou získali použitím pozmenených alebo falšovaných dokladov alebo pomocou falošných výpovedí, alebo

táto osoba nedodržiava niektorú z podmienok na získanie víza.

3.   Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre členský štát, ktorý udelil vízum alebo povolenie na pobyt. Ak vízum alebo povolenie na pobyt udelili dva alebo viaceré členské štáty, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre ten členský štát, ktorý vydal doklad s dlhšou platnosťou, prípadne ak jednému alebo viacerým dokladom skončila platnosť, pre ten členský štát, ktorý vydal doklad, ktorý je stále platný. Ak platnosť skončila všetkým dokladom, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre ten členský štát, ktorý vydal doklad, platnosť ktorého skončila najneskôr. Ak nemožno predložiť žiaden z týchto dokladov, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre členský štát, ktorý bol opustený ako posledný.

4.   Po kladnej odpovedi členského štátu na žiadosť o readmisiu, Bosna a Hercegovina vydá osobe, ktorej readmisia bola akceptovaná, cestovný doklad potrebný na jej vrátenie.

ODDIEL III

READMISNÉ KONANIE

Článok 6

Zásady

1.   S výhradou odseku 2, pri akomkoľvek odovzdávaní osoby, ktorá sa má prijať späť na základe jednej z povinností uvedených v článkoch 2 až 5, sa vyžaduje predložiť príslušnému orgánu požiadaného štátu žiadosť o readmisiu.

2.   Ak osoba, ktorá sa má prijať späť, má platný cestovný doklad alebo preukaz totožnosti, prípadne platné vízum alebo povolenie na pobyt v požiadanom štáte, nie je potrebné predložiť žiadosť o readmisiu.

Článok 7

Žiadosť o readmisiu

1.   Pokiaľ je to možné, žiadosť o readmisiu obsahuje tieto informácie:

a)

dostupné údaje o osobe, ktorá sa má prijať späť (napr. krstné mená, priezviská, dátum narodenia, a ak je to možné, aj miesto narodenia a posledné bydlisko), prípadne aj údaje o jej maloletých slobodných deťoch a/alebo manželoch/manželkách;

b)

údaje o tom, akým spôsobom sa preukáže štátna príslušnosť, tranzit, splnenie podmienok na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti a neoprávnený vstup a pobyt alebo akým spôsobom sa poskytne hodnoverný dôkaz o nich;

c)

fotografiu osoby, ktorá sa má prijať späť.

2.   Pokiaľ je to možné, žiadosť o readmisiu obsahuje aj tieto informácie:

a)

vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že osoba, ktorá sa má odovzdať, môže potrebovať pomoc alebo starostlivosť – za predpokladu, že dotknutá osoba s týmto vyhlásením výslovne súhlasí;

b)

akékoľvek iné ochranné alebo bezpečnostné opatrenie alebo informácie o zdraví osoby, ktoré môžu byť pri odovzdávaní tejto osoby nevyhnutné.

3.   Pre žiadosti o readmisiu sa použije spoločné tlačivo, ktoré tvorí prílohu 6 k tejto dohode.

Článok 8

Dôkazné prostriedky v súvislosti so štátnou príslušnosťou

1.   Štátnu príslušnosť podľa článku 2 ods. 1 a článku 4 ods. 1 možno preukázať najmä dokladmi uvedených v prílohe 1 k tejto dohode, a to aj vtedy, ak skončila ich platnosť. Po predložení týchto dokladov členské štáty a Bosna a Hercegovina bez ďalšieho vyšetrovania vzájomne uznajú štátnu príslušnosť. Štátnu príslušnosť nie je možné preukázať falošnými dokladmi.

2.   Hodnoverný dôkaz o štátnej príslušnosti podľa článku 2 ods. 1 a článku 4 ods. 1 možno poskytnúť najmä prostredníctvom dokladov uvedených v prílohe 2 k tejto dohode, a to aj vtedy, ak skončila ich platnosť. Po predložení týchto dokladov členské štáty a Bosna a Hercegovina pokladajú štátnu príslušnosť za určenú, pokiaľ nemôžu dokázať opak. Hodnoverný dôkaz o štátnej príslušnosti nie je možné podať prostredníctvom falošných dokladov.

3.   Ak nie je možné predložiť žiaden z dokladov uvedených v prílohách 1 alebo 2, príslušné diplomatické a konzulárne zastúpenia príslušného požiadaného štátu na požiadanie zariadia, aby bola osoba, ktorá sa má prijať späť, bezodkladne a najneskôr do troch pracovných dní odo dňa požiadania vypočutá s cieľom určiť jej štátnu príslušnosť.

Článok 9

Dôkazné prostriedky, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti

1.   Splnenie podmienok na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti uvedených v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 sa preukazuje najmä prostredníctvom dôkazných prostriedkov uvedených v prílohe 3 k tejto dohode, nemožno ho preukázať falošnými dokladmi. Členské štáty a Bosna a Hercegovina bez ďalšieho vyšetrovania uznávajú každý takýto dôkaz.

2.   Hodnoverný dôkaz o splnení podmienok na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti uvedených v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 sa podáva najmä prostredníctvom dôkazných prostriedkov uvedených v prílohe 4 k tejto dohode, nemožno ho podať prostredníctvom falošných dokladov. Po predložení takéhoto hodnoverného dôkazu členské štáty a Bosna a Hercegovina pokladajú podmienky za splnené, pokiaľ nemôžu dokázať opak.

3.   Neoprávnenosť vstupu, zdržiavania sa alebo pobytu na území sa preukazuje tým, že v cestovných dokladoch dotknutej osoby chýba potrebné vízum alebo iné povolenie na pobyt na území žiadajúceho štátu. Vyhlásenie žiadajúceho štátu, že o dotknutej osobe sa zistilo, že nemá potrebné cestovné doklady, vízum alebo povolenie na pobyt tiež predstavuje hodnoverný dôkaz o neoprávnenom vstupe, zdržiavaní sa alebo pobyte.

4.   Splnenie podmienok na readmisiu bývalých štátnych príslušníkov Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie uvedených v článku 3 ods. 3 sa preukazuje najmä prostredníctvom dôkazných prostriedkov uvedených v prílohe 5a k tejto dohode, nemožno ho preukázať prostredníctvom falošných dokladov. Bosna a Hercegovina bez ďalšieho vyšetrovania uzná každý takýto dôkaz.

5.   Hodnoverný dôkaz o splnení podmienok na readmisiu bývalých štátnych príslušníkov Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie uvedených v článku 3 ods. 3 sa podáva najmä prostredníctvom dôkazných prostriedkov uvedených v prílohe 5b k tejto dohode, nemožno ho podať prostredníctvom falošných dokladov. Po predložení tohto hodnoverného dôkazu Bosna a Hercegovina pokladá uvedené podmienky za splnené, pokiaľ nemôže dokázať opak.

6.   Ak nie je možné predložiť žiaden z dokladov uvedených v prílohách 5a a 5b, príslušné diplomatické a konzulárne zastúpenia Bosny a Hercegoviny na požiadanie zariadia, aby bola osoba, ktorá sa má prijať späť, bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa požiadania vypočutá, s cieľom určiť jej štátnu príslušnosť.

Článok 10

Lehoty

1.   Žiadosť o readmisiu sa predkladá príslušnému orgánu požiadaného štátu najneskôr do jedného roka po tom, ako príslušný orgán žiadajúceho štátu zistil, že štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti nespĺňa alebo prestala spĺňať platné podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo na pobyt. Ak existujú právne alebo vecné prekážky podania žiadosti v rámci stanovenej lehoty, lehota sa na požiadanie žiadajúceho štátu predĺži, ale len dovtedy, kým prekážky nezaniknú.

2.   Vo všetkých prípadoch sa na žiadosť o readmisiu odpovedá písomne do desiatich kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia žiadosti o readmisiu. Ak odpoveď nie je poskytnutá v uvedenej lehote, odovzdanie osoby sa považuje za odsúhlasené.

3.   Ak existujú právne alebo vecné prekážky poskytnutia odpovedi na žiadosť do desiatich kalendárnych dní, lehota sa na riadne odôvodnené požiadanie môže predĺžiť, najviac však o šesť kalendárnych dní. Ak nie je doručená odpoveď v predĺženej lehote, odovzdanie sa považuje za schválené.

4.   V prípade zamietnutia žiadosti o readmisiu je potrebné uviesť dôvody.

5.   Po schválení readmisie alebo v prípadoch uplynutia lehoty uvedenej v odseku 2 sa odovzdanie dotknutej osoby uskutoční do troch mesiacov. Na žiadosť žiadajúceho štátu možno túto lehotu predĺžiť o čas potrebný na riešenie právnych alebo vecných prekážok.

Článok 11

Postup pri odovzdávaní a spôsoby prepravy

1.   Príslušné orgány Bosny a Hercegoviny a dotknutého členského štátu sa pred odovzdaním písomne dohodnú o dátume odovzdania, mieste vstupu na územie, o prípadnom sprievode a o ďalších informáciách týkajúcich sa odovzdania.

2.   Dopravu možno uskutočniť letecky, námornou cestou alebo po súši. Odovzdanie osoby leteckou dopravou sa neobmedzuje iba na použitie vnútroštátnych prepravcov Bosny a Hercegoviny alebo členských štátov a môže sa uskutočniť aj pravidelnou linkou, aj chartrovým letom. V prípade vrátenia so sprievodom sa tento sprievod neobmedzuje iba na oprávnené osoby žiadajúceho štátu za predpokladu, že ide o oprávnené osoby z Bosny a Hercegoviny alebo ktoréhokoľvek členského štátu.

Článok 12

Readmisia omylom

Žiadajúci štát prijme späť akúkoľvek osobu prijatú späť požiadaným štátom, ak sa v lehote troch mesiacov po odovzdaní dotknutej osoby preukáže, že nie sú splnené požiadavky uvedené v článkoch 2 až 5 tejto dohody.

V týchto prípadoch sa uplatňujú mutatis mutandis procesné ustanovenia tejto dohody a požiadaný štát poskytne aj všetky dostupné údaje o skutočnej totožnosti a štátnej príslušnosti osoby, ktorá sa má prijať späť.

ODDIEL IV

TRANZIT

Článok 13

Zásady

1.   Členské štáty a Bosna and Hercegovina by mali obmedziť možnosť využitia tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti na prípady, keď takéto osoby nemožno vrátiť do štátu určenia priamo.

2.   Bosna and Hercegovina umožní tranzit štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ak ju členský štát o to požiada a členský štát povolí tranzit štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ak o ňu Bosna and Hercegovina požiada, ak je zaručená následná preprava týchto osôb cez prípadné ďalšie tranzitné štáty, ako aj ich readmisia štátom určenia.

3.   Bosna a Hercegovina alebo členský štát môžu tranzit zamietnuť:

a)

ak existuje riziko, že by štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti mohli byť v štáte určenia alebo v inom tranzitnom štáte vystavení mučeniu, alebo neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, alebo trestaniu alebo trestu smrti, alebo prenasledovaniu z dôvodu ich rasy, náboženstva, štátnej príslušnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo z dôvodu politického presvedčenia, alebo

b)

ak štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti čelia v požiadanom štáte alebo v inom tranzitnom štáte trestnému stíhaniu, alebo

c)

z dôvodov verejného zdravia, vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku alebo na základe iných štátnych záujmov požiadaného štátu.

4.   Bosna a Hercegovina alebo členský štát môžu zrušiť akékoľvek udelené povolenie, ak sa následne vyskytnú alebo zistia okolnosti uvedené v odseku 3, ktoré bránia tranzitu, alebo ak uskutočnenie následnej prepravy cez prípadné ďalšie tranzitné štáty alebo readmisia štátom určenia už nie sú zaručené. V tomto prípade žiadajúci štát prijme štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez štátnej príslušnosti podľa potreby a bezodkladne späť.

Článok 14

Tranzitné konanie

1.   Príslušnému orgánu požiadaného štátu sa predkladá písomná žiadosť o tranzit, ktorá obsahuje tieto údaje:

a)

druh tranzitu (letecký, námorný alebo po súši), prípadné ďalšie tranzitné štáty a plánované miesto konečného určenia;

b)

osobné údaje dotknutej osoby (napr. krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, iné používané, respektíve známe mená alebo prezývky, dátum narodenia, pohlavie a – ak je to možné – miesto narodenia, štátnu príslušnosť, jazyk, druh a číslo cestovného dokladu);

c)

predpokladané miesto vstupu na územie, čas odovzdania a prípadné použitie sprievodu;

d)

vyhlásenie, že z pohľadu žiadajúceho štátu sú podmienky podľa článku 13 ods. 2 splnené a dôvody na odmietnutie žiadosti podľa článku 13 ods. 3 nie sú známe.

Na žiadosti o tranzit sa použije spoločné tlačivo, ktoré tvorí prílohu 7 k tejto dohode

2.   Požiadaný štát do piatich kalendárnych dní písomne informuje žiadajúci štát o prijatí osoby späť, potvrdí miesto a predpokladaný čas vstupu na územie, alebo informuje o odmietnutí tranzitu a uvedie dôvody svojho odmietnutia.

3.   Ak sa tranzit uskutočňuje letecky, na osobu, ktorá má byť prijatá späť a jej prípadný sprievod sa vzťahuje výnimka z povinnosti zaobstarať si letiskové tranzitné vízum.

4.   Príslušné orgány požiadaného štátu po vzájomnej dohode pomáhajú pri uskutočnení tranzitu, najmä zabezpečením dohľadu nad dotknutými osobami a poskytnutím potrebného vybavenia na tento účel.

ODDIEL V

NÁKLADY

Článok 15

Náklady na prepravu a tranzit

Bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných orgánov vymáhať náklady spojené s readmisiou od osoby, ktorá má byť prijatá späť, alebo od tretích strán, všetky náklady v súvislosti s readmisiou a tranzitom podľa tejto dohody až po hranicu štátu konečného určenia, znáša žiadajúci štát.

ODDIEL VI

OCHRANA ÚDAJOV A DOLOŽKA NEDOTKNUTEĽNOSTI

Článok 16

Ochrana údajov

Oznamovanie osobných údajov sa uskutočňuje iba v prípade, ak je to nevyhnutné pre vykonávanie tejto dohody príslušnými orgánmi Bosny a Hercegoviny alebo členského štátu. Spracovanie osobných údajov a nakladanie s nimi v konkrétnom prípade podlieha vnútroštátnym právnym predpisom Bosny a Hercegoviny a v prípade, ak je kontrolórom príslušný orgán členského štátu, podlieha ustanoveniam smernice 95/46/ES (2) a vnútroštátnym právnym predpisom tohto členského štátu prijatým podľa tejto smernice. Okrem toho platia tieto zásady:

a)

osobné údaje sa musia spracúvať spravodlivým a zákonným spôsobom;

b)

osobné údaje možno zbierať iba na konkrétny, výslovne uvedený a zákonný účel plnenia tejto dohody a nesmú byť odovzdávajúcim orgánom ani prijímajúcim orgánom ďalej spracúvané spôsobom nezlučiteľným s týmto účelom;

c)

osobné údaje musia byť vo vzťahu k účelu, na ktorý sa zbierajú a/alebo ďalej spracúvajú, primerané a náležité a nesmú tento účel presahovať, konkrétne možno oznamovať len tieto osobné údaje:

osobné údaje osoby, ktorá má odovzdať (napr. krstné mená, priezviská, akékoľvek predchádzajúce mená, iné používané, respektíve známe mená alebo prezývky, pohlavie, rodinný stav, dátum a miesto narodenia, súčasná a akákoľvek predchádzajúca štátna príslušnosť),

údaje z pasu, preukazu totožnosti alebo z vodičského preukazu (číslo, doba platnosti, dátum vydania, vydávajúci orgán, miesto vydania),

zastávky a trasu cesty,

ostatné informácie potrebné na určenie totožnosti odovzdávanej osoby alebo na preskúmanie splnenia podmienok na readmisiu v zmysle tejto dohody;

d)

osobné údaje musia byť presné a, ak je to potrebné, aktualizované;

e)

osobné údaje sa musia uchovávať vo formáte, ktorý umožňuje určenie totožnosti subjektu údajov (čiže dotknutej osoby) len dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa údaje zbierali alebo na ktorý sa ďalej spracúvali;

f)

odovzdávajúci orgán aj prijímajúci orgán prijmú všetky primerané opatrenia, aby sa zabezpečila príslušná oprava osobných údajov, ich vymazanie alebo zablokovanie v prípade, ak spracovanie týchto osobných údajov nie je v súlade s ustanoveniami tohto článku, a to najmä preto, lebo údaje sú vo vzťahu k účelu spracovania neprimerané, nenáležité alebo tento účel presahujú. Medzi tieto opatrenia patrí aj oznamovanie každej opravy, vymazania alebo zablokovania údajov druhej strane;

g)

prijímajúci orgán na požiadanie informuje odovzdávajúci orgán o použití oznámených údajov a o výsledkoch, ktoré z nich získal;

h)

osobné údaje možno oznamovať len príslušným orgánom; na oznámenie ďalším orgánom je potrebný predchádzajúci súhlas odovzdávajúceho orgánu;

i)

odovzdávajúci orgán aj prijímajúci orgán sú povinné viesť si písomný záznam o oznamovaní a preberaní osobných údajov.

Článok 17

Doložka nedotknuteľnosti

1.   Touto dohodou nie sú dotknuté práva, záväzky a povinnosti Spoločenstva, členských štátov ani Bosny a Hercegoviny vyplývajúce z medzinárodného práva, a najmä z:

Dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951, zmeneného a doplneného Protokolom týkajúcim sa právneho postavenia utečencov z 31. januára 1967,

medzinárodných dohovorov stanovujúcich, ktorý štát je zodpovedný za preskúmanie podaných žiadostí o azyl,

Európskeho dohovoru zo 4. novembra 1950 o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

Dohovoru z 10. decembra 1984 proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

medzinárodných dohovorov o vydávaní osôb a ich tranzite,

multilaterálnych medzinárodných dohovorov a dohôd o readmisii cudzích štátnych príslušníkov.

2.   Nič v tejto dohode nebráni vráteniu osoby podľa iných oficiálnych alebo neformálnych dojednaní.

ODDIEL VII

VYKONÁVANIE A UPLATŇOVANIE

Článok 18

Spoločný readmisný výbor

1.   Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc pri uplatňovaní a výklade tejto dohody. Na tento účel zriadia spoločný readmisný výbor (ďalej len „výbor“), ktorý bude mať najmä tieto úlohy:

a)

monitorovať uplatňovanie tejto dohody;

b)

rozhodovať o vykonávacích opatreniach potrebných na jednotné uplatňovanie tejto dohody;

c)

zabezpečovať pravidelnú výmenu informácií v súvislosti s vykonávacími protokolmi vypracovanými jednotlivými členskými štátmi a Bosnou a Hercegovinou podľa článku 19;

d)

odporúčať zmeny a doplnenia tejto dohody a jej príloh.

2.   Rozhodnutia výboru sú pre zmluvné strany záväzné.

3.   Výbor je zložený zo zástupcov Spoločenstva a Bosny a Hercegoviny; Spoločenstvo zastupuje Komisia.

4.   Výbor zasadá v prípade potreby na žiadosť jednej zo zmluvných strán.

5.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 19

Vykonávacie protokoly

1.   Bosna a Hercegovina a členský štát na žiadosť členského štátu alebo Bosny a Hercegoviny vypracujú vykonávacie protokoly, ktoré zahŕňajú pravidlá:

a)

o určení príslušných orgánov, hraničných priechodov a oznámení kontaktných miest;

b)

o podmienkach návratu so sprievodom vrátane tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti so sprievodom;

c)

o ďalších prostriedkoch a dokladoch okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohách 1 až 5 k tejto dohode.

2.   Vykonávacie protokoly uvedené v odseku 1 nadobúdajú platnosť až potom, čo sa oznámia readmisnému výboru uvedenému v článku 18.

3.   Bosna a Hercegovina súhlasí s uplatňovaním ktoréhokoľvek ustanovenia vykonávacieho protokolu vypracovaného s jedným členským štátom aj v súvislosti s ktorýmkoľvek iným členským štátom, ak ten o to požiada.

Článok 20

Vzťah k bilaterálnym readmisným dohodám alebo dojednaniam členských štátov

Ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred ustanoveniami akejkoľvek bilaterálnej dohody alebo dojednania o readmisii osôb s neoprávneným pobytom, ktoré boli alebo podľa článku 19 môžu byť uzavreté medzi jednotlivými členskými štátmi a Bosnou a Hercegovinou, ak sú ustanovenia takejto dohody alebo dojednania nezlučiteľné s ustanoveniami tejto dohody.

ODDIEL VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Územná pôsobnosť

1.   S výhradou odseku 2, táto dohoda sa uplatňuje na území, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a na území Bosny a Hercegoviny.

2.   Táto dohoda sa neuplatňuje na území Dánskeho kráľovstva.

Článok 22

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie platnosti

1.   Túto dohodu ratifikujú alebo schvália zmluvné strany v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámili, že postupy uvedené v prvom odseku boli vykonané.

3.   Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú.

4.   Každá zo zmluvných strán, prostredníctvom oficiálneho oznámenia druhej zmluvnej strane a po predchádzajúcej porade s výborom podľa článku 18, môže úplne alebo čiastočne dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti, z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu ochrany verejného poriadku alebo zdravia obyvateľov. Pozastavenie nadobudne platnosť druhým dňom nasledujúcim po dni takého oznámenia.

5.   Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu vypovedať tým, že to oficiálne oznámi druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody končí šesť mesiacov po dni takého oznámenia

Článok 23

Prílohy

Prílohy 1 až 7 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

V Bruseli osemnásteho septembra dvetisícsedem v dvoch vyhotoveniach v každom z úradných jazykov zmluvných strán, pričom všetky texty sú rovnako autentické.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Γiα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image


(1)  V súlade s formou predpísanou v odporúčaní Rady EÚ z 30. novembra 1994.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

PRÍLOHA 1

SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, PREDLOŽENÍM KTORÝCH SA PREUKAZUJE ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ

(ČLÁNOK 2 ODS. 1, ČLÁNOK 4 ODS. 1 A ČLÁNOK 8 ODS. 1)

Pasy alebo cestovné doklady akéhokoľvek druhu (štátne pasy, diplomatické pasy, služobné pasy, hromadné pasy a náhradné pasy vrátane detských pasov),

preukazy totožnosti akéhokoľvek druhu (vrátane časovo obmedzených a provizórnych preukazov totožnosti a vojenských preukazov totožnosti),

námornícke knižky a služobné preukazy veliteľov námorných lodí,

osvedčenia o občianstve a iné úradné doklady v spojení s ďalším úradným dokladom obsahujúcim fotografiu, v ktorých sa zreteľne uvádza občianstvo.

PRÍLOHA 2

SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, PREDLOŽENIE KTORÝCH SA POKLADÁ ZA HODNOVERNÝ DÔKAZ O ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

(ČLÁNOK 2 ODS. 1, ČLÁNOK 4 ODS. 1 A ČLÁNOK 8 ODS. 2)

Fotokópie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 1 k tejto dohode,

vodičské preukazy alebo ich fotokópie,

rodné listy alebo ich fotokópie,

zamestnanecké preukazy alebo ich fotokópie,

výpovede svedkov,

výpovede dotknutej osoby a jazyk, ktorým hovorí, vrátane výsledku úradného testu,

akýkoľvek iný doklad, pomocou ktorého sa dá určiť štátna príslušnosť dotknutej osoby.

PRÍLOHA 3

SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, PREDLOŽENIE KTORÝCH SA POKLADÁ ZA PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK NA READMISIU ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN A OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

(ČLÁNOK 3 ODS. 1, ČLÁNOK 5 ODS. 1 A ČLÁNOK 9 ODS. 1)

Vstupné/výstupné pečiatky alebo podobné potvrdenia v cestovnom doklade dotknutej osoby alebo iný dôkaz vstupu na územie, respektíve odchodu z neho (napr. fotografický),

doklady, potvrdenia a účty akéhokoľvek druhu (napr. hotelové účty, karty dosvedčujúce návštevu u lekára, respektíve zubára, vstupné preukazy do verejných, respektíve súkromných inštitúcií, zmluvy na prenájom auta, potvrdenky transakcie uskutočnenej kreditnou kartou atď.), ktorými možno jasne preukázať, že dotknutá osoba sa zdržiavala na území požiadaného štátu,

letenky alebo lístky na vlak, autobus či loď, na ktorých je meno osoby, a/alebo zoznamy osôb cestujúcich leteckou, železničnou, cestnou alebo lodnou dopravou, ktoré dokazujú prítomnosť a trasu dotknutej osoby na území požiadaného štátu,

informácie svedčiace o tom, že dotknutá osoba použila služby kuriéra alebo služby cestovnej kancelárie,

úradné vyhlásenia, najmä vyhlásenia príslušníkov hraničného orgánu a iných svedkov, ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu,

úradná výpoveď dotknutej osoby v rámci súdneho alebo správneho konania.

PRÍLOHA 4

SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ SA POKLADAJÚ ZA HODNOVERNÝ DÔKAZ SPLNENIA PODMIENOK NA READMISIU ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN A OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

(ČLÁNOK 3 ODS. 1, ČLÁNOK 5 ODS. 1 A ČLÁNOK 9 ODS. 2)

Opis miesta a okolností, za ktorých bola príslušná osoba zadržaná po vstupe na územie žiadajúceho štátu, vypracovaný príslušnými orgánmi tohto štátu,

informácie týkajúce sa totožnosti a/alebo pobytu osoby, ktoré poskytla medzinárodná organizácia (napr. UNHCR),

výpovede/potvrdenie informácií získané od rodinných príslušníkov, spolucestujúcich atď.,

výpoveď dotknutej osoby.

PRÍLOHA 5

ZOZNAM DOKLADOV, PREDLOŽENIE KTORÝCH SA POKLADÁ ZA PREUKÁZANIE ALEBO HODNOVERNÝ DÔKAZ SPLNENIA PODMIENOK NA READMISIU BÝVALÝCH ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV SOCIALISTICKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY JUHOSLÁVIE

(ČLÁNOK 3 ODS. 3, ČLÁNOK 9 ODS. 4 A ČLÁNOK 9 ODS. 5)

Príloha 5a (doklady pokladané za preukázanie splnenia podmienok):

rodné listy, alebo ich fotokópie, vydané bývalou Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou,

verejné listiny, alebo ich fotokópie, vydané Bosnou a Hercegovinou alebo bývalou Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou, na ktorých je uvedené miesto narodenia a/alebo miesto trvalého bydliska, ako sa vyžaduje v článku 3 ods. 3,

Príloha 5b (doklady pokladané za hodnoverný dôkaz splnenia podmienok):

iné doklady alebo potvrdenia alebo ich fotokópie, ktoré svedčia o mieste narodenia nachádzajúcom sa na území Bosny a Hercegoviny,

úradná výpoveď dotknutej osoby v rámci súdneho alebo správneho konania.

PRÍLOHA 6

Image

Image

Image

PRÍLOHA 7

Image

Image

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 3 ODS. 5

Zmluvné strany vynaložia úsilie, aby akéhokoľvek štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky potrebné na oprávnený vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na ich území, vrátili do jeho krajiny pôvodu.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA DÁNSKA

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa neuplatňuje na územie Dánskeho kráľovstva, ani vo vzťahu k štátnym príslušníkom Dánskeho kráľovstva. Za týchto okolností je vhodné, aby Bosna a Hercegovina a Dánsko uzavreli podobnú readmisnú dohodu, ako je táto dohoda.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ISLANDU A NÓRSKA

Zmluvné strany berú na vedomie úzke vzťahy medzi Európskym spoločenstvom a Islandom a Nórskom, vyplývajúce najmä z dohody z 18. mája 1999 týkajúcej sa pridruženia týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis. Za týchto okolností je vhodné, aby Bosna a Hercegovina uzavrela s Islandom a Nórskom podobné readmisné dohody, ako je táto dohoda.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ŠVAJČIARSKA

Zmluvné strany berú na vedomie, že Európska únia a Švajčiarsko podpísali dohodu o pridružení Švajčiarska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis. Je vhodné, aby potom, čo táto dohoda o pridružení nadobudne platnosť, Bosna a Hercegovina a Švajčiarsko uzavreli podobnú readmisnú dohodu, ako je táto dohoda.