16.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/8


ROZHODNUTIE RADY

z 29. apríla 2004

o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

(2006/535/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 44 ods. 2, poslednú vetu článku 47 ods. 2 a článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2 a články 93, 94, 133 a 181a v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení zo 16. apríla 2003, a najmä na jej článok 2 ods. 3,

so zreteľom na akt pripojený k zmluve o pristúpení, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dňa 8. decembra 2003 Rada v mene Spoločenstva a jeho členských štátov poverila Komisiu viesť rokovania s Moldavskou republikou o protokole k dohode o partnerstve a spolupráci s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii a ustanoviť určité technické úpravy spojené s inštitucionálnym a právnym vývojom v rámci Európskej únie.

(2)

S výhradou možného neskoršieho uzavretia strany protokol prerokovali a mal by byť podpísaný v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov.

(3)

Protokol by sa mal predbežne vykonávať odo dňa pristúpenia až do ukončenia príslušných postupov potrebných na jeho formálne uzavretie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osobu/osoby splnomocnenú/splnomocnené podpísať v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii, s výhradou jeho neskoršieho uzavretia.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu (1).

Článok 2

Protokol sa predbežne vykonáva odo dňa pristúpenia až do nadobudnutia jeho platnosti.

V Luxemburgu 29. apríla 2004

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Pozri stranu 10 tohto úradného vestníka.


PROTOKOL

k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ďalej len „členské štáty“, zastúpené Radou Európskej únie, a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej len „spoločenstvá“, zastúpené Radou Európskej únie a Európskou komisiou,

na jednej strane a

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

na druhej strane,

SO ZRETEĽOM NA pristúpenie Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii 1. mája 2004,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko sú zmluvnými stranami Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na druhej strane, podpísanej 28. novembra 1994 v Bruseli (ďalej len „dohoda“) a rovnakým spôsobom ako ostatné členské štáty prijímajú a berú na vedomie znenie dohody, spoločných vyhlásení, výmen listov a vyhlásenia Moldavskej republiky, ktoré sú pripojené k záverečnému aktu podpísanému v ten istý deň a protokolu k dohode z 15. mája 1997, ktorý nadobudol platnosť 12. októbra 2000.

Článok 2

S cieľom zohľadniť najnovší inštitucionálny vývoj v rámci Európskej únie zmluvné strany súhlasia, aby sa v dôsledku uplynutia platnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele existujúce ustanovenia v dohode odkazujúce na Európske spoločenstvo uhlia a ocele považovali za ustanovenia odkazujúce na Európske spoločenstvo, ktoré prevzalo všetky práva a záväzky vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených Európskym spoločenstvom uhlia a ocele.

Článok 3

Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou dohody.

Článok 4

1.   Tento protokol je schválený spoločenstvami, Radou Európskej únie v mene členských štátov a Moldavskou republikou v súlade s ich vlastnými postupmi.

2.   Zmluvné strany sa navzájom informujú o ukončení príslušných postupov uvedených v predchádzajúcom odseku. Schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 5

1.   Tento protokol nadobudne platnosť v rovnaký deň ako Zmluva o pristúpení z roku 2003 za predpokladu, že všetky listiny o schválení tohto protokolu budú uložené pred týmto dňom.

2.   Ak nebudú všetky listiny o schválení tohto protokolu uložené pred týmto dňom, nadobudne tento protokol platnosť k prvému dňu prvého mesiaca nasledujúceho po dni uloženia poslednej schvaľovacej listiny.

3.   Ak nebudú všetky listiny o schválení tohto protokolu uložené pred 1. májom 2004, bude sa tento protokol predbežne uplatňovať s účinnosťou od 1. mája 2004.

Článok 6

Znenia dohody, záverečného aktu a všetkých pripojených dokumentov, ako aj Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci z 15. mája 1997, sú vypracované v českom, estónskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, poľskom, slovenskom a slovinskom jazyku.

Tieto znenia sú pripojené (1) k tomuto protokolu a sú rovnako autentické ako znenia v iných jazykoch, v ktorých je vypracovaná dohoda, záverečný akt a pripojené dokumenty, ako aj Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci z 15. mája 1997.

Článok 7

Tento protokol je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a moldavskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Hecho en Bruselas, el treinta de abril de dos mil cuatro.

V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le trente avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì trenta aprile duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada trīsdesmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év április havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussel fit-tletin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Bruxelas, em trinta de Abril de dois mil e quatro.

V Bruseli tridsiateho apríla dvetisícštyri.

V Bruslju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den trettionde april tjugohundrafyra.

Întocmit la Bruxelles în a treizecea zi a lunii aprilie în anul doua mii patru.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Pentru Statele Membre

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Pentru Comunitatile Europene

Image

Image

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

Moldova részéről

Għar-Repubblika tal-Moldavja

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

På Republiken Moldaviens vägnar

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Česká, estónska, litovská, lotyšská, maďarská, maltská, poľská, slovenská a slovinská verzia dohody sa uverejní v osobitnom vydaní úradného vestníka neskôr.