16.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/61


ROZHODNUTIE RADY

z 20. septembra 2005

o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom, v mene Spoločenstva, o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

(2005/790/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 61 písm. c) v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1) nie sú pre Dánsko záväzné a Dánsko nepodlieha ich uplatňovaniu.

(2)

Rozhodnutím z 8. mája 2003 Rada výnimočne splnomocnila Komisiu rokovať o dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o rozšírení pôsobnosti ustanovení vyššie uvedeného nariadenia na Dánsko.

(3)

Komisia v mene Spoločenstva dojednala takúto dohodu s Dánskym kráľovstvom.

(4)

Spojené kráľovstvo a Írsko v súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa zúčastňujú na prijímaní a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 vyššie uvedeného Protokolu o postavení Dánska sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

Dohoda, parafovaná v Bruseli 17. januára 2005, by sa mala podpísať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Podpis Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva, s výhradou rozhodnutia Rady o uzavretí uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať v mene Spoločenstva dohodu, s výhradou jej uzavretia.

V Bruseli 20. septembra 2005

Za Radu

predsedníčka

M. BECKETT


(1)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2245/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 10).


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

na jednej strane a

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO, ďalej len „Dánsko“,

na strane druhej,

SO ŽELANÍM zosúladiť kolízne normy právomoci v občianskych a obchodných veciach a zjednodušiť formality na účely rýchleho a jednoduchého uznávania a výkonu rozsudkov v rámci Spoločenstva,

KEĎŽE 27. septembra 1968 členské štáty konajúc v súlade s článkom 293 štvrtou zarážkou Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uzavreli Bruselský dohovor o právomoci a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1) („Bruselský dohovor“), ktorý bol zmenený a doplnený dohovormi o pristúpení nových členských štátov k tomuto dohovoru. Dňa 16. septembra 1988 členské štáty a štáty EZVO uzavreli Luganský dohovor o právomoci a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (2) („Luganský dohovor“), ktorý je obdobou Bruselského dohovoru,

KEĎŽE hlavný obsah Bruselského dohovoru bol prevzatý nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (3) („nariadenie Brusel I“),

ODVOLÁVAJÚC SA na Protokol o postavení Dánska pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva („Protokol o postavení Dánska“), podľa ktorého nariadenie Brusel I nie je v Dánsku uplatniteľné a ani preň nie je záväzné,

ZDÔRAZŇUJÚC potrebu nájsť riešenie pre neuspokojivý právny stav vyplývajúci z rozdielov v platných pravidlách pre právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v rámci Spoločenstva,

SO ŽELANÍM, aby sa ustanovenia nariadenia Brusel I, jeho budúce zmeny a doplnenia a s ním súvisiace vykonávacie opatrenia podľa medzinárodného práva uplatňovali na vzťahy medzi Spoločenstvom a Dánskom ako členským štátom so zvláštnym postavením s ohľadom na hlavu IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

ZDÔRAZŇUJÚC, že by sa mala zabezpečiť kontinuita medzi Bruselským dohovorom a touto dohodou, a rovnako by sa na túto dohodu mali vzťahovať prechodné ustanovenia nariadenia Brusel I. Rovnaká potreba kontinuity sa vzťahuje aj na výklad Bruselského dohovoru Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Protokolu z roku 1971 (4), ktorý by sa mal taktiež uplatňovať na prípady nedoriešené už v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody,

ZDÔRAZŇUJÚC, že Bruselský dohovor sa naďalej uplatňuje na územia členských štátov, ktoré spadajú do územnej pôsobnosti tohto dohovoru a ktoré sú vyňaté z tejto dohody,

ZDÔRAZŇUJÚC význam náležitej koordinácie medzi Spoločenstvom a Dánskom s ohľadom na rokovanie a závery medzinárodných dohôd, ktoré môžu ovplyvňovať alebo upravovať pôsobnosť nariadenia Brusel I,

ZDÔRAZŇUJÚC, že Dánsko by sa malo usilovať o pripojenie k medzinárodným dohodám, ku ktorým pristúpilo Spoločenstvo a na ktorých je účasť Dánska významná v záujme jednotného uplatňovania nariadenia Brusel I a tejto dohody,

UVÁDZAJÚC, že Súdny dvor Európskych spoločenstiev by mal mať právomoc, aby mohol zabezpečiť jednotné uplatňovanie a výklad tejto dohody vrátane ustanovení nariadenia Brusel I a každého vykonávacieho opatrenia Spoločenstva, ktoré je súčasťou tejto dohody,

ODVOLÁVAJÚC SA na právomoc udelenú Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev v súlade s článkom 68 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva vydávať rozhodnutia o predbežných otázkach týkajúcich sa platnosti a výkladu aktov inštitúcií Spoločenstva na základe hlavy IV zmluvy, vrátane platnosti a výkladu tejto dohody, a na skutočnosť, že, ako vyplýva z Protokolu o postavení Dánska, toto ustanovenie nie je v Dánsku uplatniteľné a ani preň nie je záväzné,

BERÚC DO ÚVAHY, že Súdny dvor Európskych spoločenstiev by mal mať právomoc za tých istých podmienok vydávať predbežné rozhodnutia o otázkach týkajúcich sa platnosti a výkladu tejto dohody, ktoré vznesie dánsky súd alebo tribunál, a že dánske súdy a tribunály by preto mali žiadať o vydanie predbežných rozhodnutí za rovnakých podmienok, aké majú v súvislosti s výkladom nariadenia Brusel I a jeho vykonávacích opatrení súdy a tribunály ostatných členských štátov,

ODVOLÁVAJÚC SA na ustanovenie, že v súlade s článkom 68 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Rada Európskej únie, Európska komisia a členské štáty môžu Súdny dvor Európskych spoločenstiev požiadať o vydanie rozhodnutia týkajúceho sa otázky výkladu aktov inštitúcií Spoločenstva založených na hlave IV zmluvy, vrátane výkladu tejto dohody, a na skutočnosť, že, ako vyplýva z Protokolu o postavení Dánska, toto ustanovenie nie je v Dánsku uplatniteľné a ani preň nie je záväzné,

BERÚC DO ÚVAHY, že Dánsku by mala byť v súvislosti s nariadením Brusel I a jeho vykonávacími opatreniami poskytnutá možnosť požiadať Súdny dvor Európskych spoločenstiev, za rovnakých podmienok ako majú ostatné členské štáty, o vydanie rozhodnutí o otázkach týkajúcich sa výkladu tejto dohody,

ZDÔRAZŇUJÚC, že podľa dánskeho práva by mali súdy v Dánsku – pri výklade tejto dohody, vrátane ustanovení nariadenia Brusel I a každého vykonávacieho opatrenia Spoločenstva, ktoré je súčasťou tejto dohody – brať náležitý ohľad na rozhodnutia obsiahnuté v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a na súdy členských štátov Európskych spoločenstiev v súvislosti s ustanoveniami Bruselského dohovoru, nariadenia Brusel I a každého vykonávacieho opatrenia Spoločenstva,

BERÚC DO ÚVAHY, že by malo byť možné požiadať Súdny dvor Európskych spoločenstiev o vydanie rozhodnutí o otázkach dodržiavania záväzkov podľa tejto dohody v súlade s ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktoré upravujú konania pred Súdnym dvorom,

KEĎŽE, na základe článku 300 ods. 7 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva táto dohoda členské štáty zaväzuje, je vhodné, aby Dánsko v prípade jej porušenia členským štátom, malo možnosť obrátiť sa na Komisiu ako na ochrancu zmluvy,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účel

1.   Účelom tejto dohody je uplatňovať ustanovenia nariadenia Brusel I a jeho vykonávacích opatrení na vzťahy medzi Spoločenstvom a Dánskom v súlade s článkom 2 ods. 1 tejto dohody.

2.   Cieľom zmluvných strán je dohodnúť sa na jednotnom uplatňovaní a výklade ustanovení nariadenia Brusel I a jeho vykonávacích opatrení vo všetkých členských štátoch.

3.   Ustanovenia článku 3 ods. 1, článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 1 tejto dohody vyplývajú z Protokolu o postavení Dánska.

Článok 2

Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

1.   Ustanovenia nariadenia Brusel I, ktoré je pripojené k tejto dohode a je jej súčasťou, spolu s jeho vykonávacími opatreniami v súlade s článkom 74 ods. 2 nariadenia a – s ohľadom na vykonávacie opatrenia prijaté po nadobudnutí platnosti tejto dohody – implementovanými Dánskom tak, ako je uvedené v článku 4 tejto dohody, a s opatreniami prijatými v súlade s článkom 74 ods. 1 nariadenia sa podľa medzinárodného práva uplatňujú na vzťahy medzi Spoločenstvom a Dánskom.

2.   Na účel tejto dohody sa však uplatňovanie ustanovení uvedeného nariadenia upraví takto:

a)

článok 1 ods. 3 sa neuplatňuje;

b)

článok 50 sa dopĺňa týmto odsekom (ako odsek 2):

„2.   Avšak navrhovateľ, ktorý požiada o výkon rozhodnutia vydaného správnym orgánom v Dánsku, si môže v súvislosti so súdnym príkazom na vyživovaciu povinnosť v adresovanom členskom štáte uplatniť nárok na výhody uvedené v prvom odseku, ak predloží potvrdenie z dánskeho ministerstva spravodlivosti, že spĺňa finančné požiadavky, ktoré ho oprávňujú na získanie úplnej alebo čiastočnej právnej pomoci alebo na oslobodenie od nákladov alebo výdavkov.“

c)

článok 62 sa dopĺňa týmto odsekom (ako odsek 2):

„2.   Vo veciach týkajúcich sa vyživovacej povinnosti, výraz ‚súd’ zahŕňa dánske správne orgány.“

d)

článok 64 sa uplatňuje na zámorské lode registrované v Dánsku, ako aj v Grécku a Portugalsku;

e)

namiesto dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia podľa jeho článku 70 ods. 2, článku 72 a 76 sa uplatňuje dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody;

f)

namiesto článku 66 nariadenia sa uplatňujú prechodné ustanovenia tejto dohody;

g)

do prílohy I sa dopĺňa: „v Dánsku: článok 246 ods. 2 a 3 zákona o justícii (lov om rettens pleje)“;

h)

do prílohy II sa dopĺňa: „v Dánsku je to ‚byret’“;

i)

do prílohy III sa dopĺňa: „v Dánsku je to ‚landsret’“;

j)

do prílohy IV sa dopĺňa: „V Dánsku je to odvolanie na ‚Højesteret’ s povolením od ‚Procesbevillingsnævnet’.“

Článok 3

Zmeny a doplnenia nariadenia Brusel I

1.   Dánsko sa nezúčastňuje na prijímaní zmien a doplnení nariadenia Brusel I a takéto zmeny a doplnenia nie sú v Dánsku uplatniteľné a ani preň nie sú záväzné.

2.   Pri každom prijatí zmien a doplnení nariadenia oznámi Dánsko Komisii svoje rozhodnutie, či implementuje obsah týchto zmien a doplnení. Oznámenie formou notifikácie musí byť podané v čase prijímania zmien a doplnení alebo do 30 dní po ich prijatí.

3.   Ak sa Dánsko rozhodne, že bude implementovať obsah zmien a doplnení, oznámenie musí uvádzať, či sa táto implementácia uskutoční administratívnou cestou alebo si vyžaduje schválenie parlamentom.

4.   Ak sa v oznámení uvádza, že sa implementácia môže uskutočniť administratívnou cestou, musí oznámenie okrem toho uviesť, že všetky potrebné administratívne opatrenia nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení nariadenia alebo že nadobúdajú účinnosť dňom oznámenia, podľa toho, ktorý z dátumov nastane neskôr.

5.   Ak sa v oznámení uvádza, že implementácia si vyžaduje schválenie dánskym parlamentom, uplatňujú sa tieto pravidlá:

a)

legislatívne opatrenia v Dánsku nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení nariadenia alebo do šiestich mesiacov po oznámení, podľa toho, ktorý z dátumov nastane neskôr;

b)

Dánsko oznámi Komisii dátum, ku ktorému vykonávacie legislatívne opatrenia nadobúdajú účinnosť.

6.   Oznámením Dánska o tom, že obsah zmien a doplnení bol v Dánsku implementovaný v súlade s odsekmi 4 a 5, vznikajú podľa medzinárodného práva Dánsku a Spoločenstvu vzájomné povinnosti. Zmeny a doplnenia nariadenia tak predstavujú zmeny a doplnenia tejto dohody a považujú sa za prílohy k nej.

7.   V prípadoch, že:

a)

Dánsko oznámi svoje rozhodnutie, že neimplementuje obsah zmien a doplnení; alebo

b)

Dánsko nepodá oznámenie v časovej lehote 30 dní stanovenej v odseku 2; alebo

c)

legislatívne opatrenia v Dánsku nenadobúdajú účinnosť v rámci časových lehôt stanovených v odseku 5;

sa táto dohoda považuje za ukončenú, pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak v lehote 90 dní alebo, v situácii uvedenej v písmene c), legislatívne opatrenia v Dánsku nadobúdajú účinnosť v tej istej lehote. Zánik dohody nadobúda účinnosť tri mesiace po uplynutí lehoty 90 dní.

8.   Právne konania začaté a listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny pred dňom zániku dohody tak, ako stanovuje odsek 7, týmto nie sú dotknuté.

Článok 4

Vykonávacie opatrenia

1.   Dánsko sa nezúčastňuje prijímania stanovísk výboru uvedeného v článku 75 nariadenia Brusel I. Vykonávacie opatrenia prijaté podľa článku 74 ods. 2 tohto nariadenia nie sú v Dánsku uplatniteľné a ani preň nie sú záväzné.

2.   Pri každom schvaľovaní vykonávacích opatrení v súlade s článkom 74 ods. 2 nariadenia sa vykonávacie opatrenia oznámia Dánsku. Dánsko oznámi Komisii svoje rozhodnutie, či implementuje obsah vykonávacích opatrení. Oznámenie sa musí podať po prijatí vykonávacích opatrení alebo do 30 dní po ich prijatí.

3.   Oznámenie musí uvádzať, že všetky potrebné správne opatrenia v Dánsku nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti vykonávacích opatrení alebo že nadobúdajú účinnosť dňom oznámenia, podľa toho, ktorý z dátumov nastane neskôr.

4.   Oznámením Dánska o tom, že obsah vykonávacích opatrení bol v Dánsku implementovaný, vznikajú podľa medzinárodného práva Dánsku a Spoločenstvu vzájomné povinnosti. Vykonávacie opatrenia tvoria súčasť tejto dohody.

5.   V prípadoch, že:

a)

Dánsko oznámi svoje rozhodnutie, že neimplementuje obsah vykonávacích opatrení; alebo

b)

Dánsko nepodá oznámenie v časovej lehote 30 dní stanovenej v odseku 2;

sa táto dohoda považuje za ukončenú, pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak v lehote 90 dní. Zánik dohody nadobúda účinnosť tri mesiace po uplynutí lehoty 90 dní.

6.   Právne konania začaté a listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny pred dňom zániku dohody tak, ako stanovuje odsek 5, týmto nie sú dotknuté.

7.   Ak si implementácia vo výnimočných prípadoch vyžaduje schválenie dánskym parlamentom, podľa odseku 2 to Dánsko uvedie v oznámení a uplatnia sa ustanovenia článku 3 ods. 5 až 8.

8.   Dánsko oznámi Komisii text, ktorým sa menia a dopĺňajú body uvedené v článku 2 ods. 2 písm. g) až j) tejto dohody. Komisia článok 2 ods. 2 písm. g) až j) zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Článok 5

Medzinárodné dohody, ktoré majú vplyv na nariadenie Brusel I

1.   Medzinárodné dohody, ktoré Spoločenstvo uzavrelo, založené na pravidlách nariadenia Brusel I nie sú v Dánsku uplatniteľné a ani preň nie sú záväzné.

2.   Dánsko sa zdrží uzavretia medzinárodných dohôd, ktoré môžu ovplyvňovať alebo upravovať pôsobnosť nariadenia Brusel I pripojeného k tejto dohode, pokiaľ na to Spoločenstvo neudelilo súhlas a neboli podniknuté dostatočné opatrenia v súvislosti so vzťahom medzi touto dohodou a príslušnou medzinárodnou dohodou.

3.   Počas rokovaní o medzinárodných dohodách, ktoré môžu ovplyvňovať alebo upravovať pôsobnosť nariadenia Brusel I pripojeného k tejto dohode, bude Dánsko koordinovať svoje stanovisko so Spoločenstvom a zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozovalo ciele stanoviska Spoločenstva v rámci jeho kompetencie v takýchto rokovaniach.

Článok 6

Právomoc Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v súvislosti s výkladom dohody

1.   Ak vznikne otázka týkajúca sa platnosti alebo výkladu tejto dohody v prípade pojednávanom pred dánskym súdom alebo tribunálom, tento súd alebo tribunál požiada Súdny dvor o vydanie rozhodnutia o tejto otázke vždy, keď by bol o vydanie rozhodnutia za rovnakých okolností požiadaný súd alebo tribunál iného členského štátu Európskej únie s ohľadom na nariadenie Brusel I a jeho vykonávacie opatrenia uvedené v článku 2 ods. 1 tejto dohody.

2.   Podľa dánskeho práva berú súdy v Dánsku pri výklade tejto dohody náležitý ohľad na rozhodnutia obsiahnuté v judikatúre Súdneho dvora, pokiaľ ide o ustanovenia Bruselského dohovoru, nariadenia Brusel I a každého vykonávacieho opatrenia Spoločenstva.

3.   Dánsko môže, rovnako ako Rada, Komisia a každý členský štát, požiadať Súdny dvor o vydanie rozhodnutia o otázke týkajúcej sa výkladu tejto dohody. Rozhodnutie vydané Súdnym dvorom v reakcii na takúto žiadosť sa neuplatňuje na rozsudky súdov alebo tribunálov členských štátov, ktoré majú účinky res judicata.

4.   Dánsko má nárok predložiť Súdnemu dvoru svoje stanovisko v prípadoch, keď mu bola otázka predbežného rozhodnutia týkajúceho sa výkladu akéhokoľvek ustanovenia uvedeného v článku 2 ods. 1 postúpená súdom alebo tribunálom členského štátu.

5.   Uplatňuje sa Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a jeho rokovací poriadok.

6.   Ak sa ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva týkajúce sa rozhodnutí vydaných Súdnym dvorom zmenia a doplnia s následným vplyvom na rozhodnutia v súvislosti s nariadením Brusel I, môže Dánsko upovedomiť Komisiu o svojom rozhodnutí neuplatňovať zmeny a doplnenia s ohľadom na túto dohodu. Oznámenie musí byť podané v čase nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení alebo do 60 dní po nadobudnutí účinnosti.

V takomto prípade sa táto dohoda považuje za ukončenú. Zánik dohody nadobúda účinnosť tri mesiace po oznámení.

7.   Právne konania začaté a listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny pred dňom zániku dohody tak, ako stanovuje odsek 6, týmto nie sú dotknuté.

Článok 7

Právomoc Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v súvislosti s dodržiavaním dohody

1.   Komisia môže v súvislosti s neplnením ktoréhokoľvek záväzku podľa tejto dohody začať voči Dánsku konanie na Súdnom dvore.

2.   Pri nedodržiavaní povinností podľa tejto dohody členským štátom môže Dánsko podať Komisii sťažnosť.

3.   Uplatňujú sa príslušné ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktoré upravujú konania na Súdnom dvore, ako aj Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a jeho rokovací poriadok.

Článok 8

Územná pôsobnosť

1.   Táto dohoda sa uplatňuje na územiach uvedených v článku 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

2.   Ak Spoločenstvo rozhodne o rozšírení uplatňovania nariadenia Brusel I na územia, ktoré sa v súčasnosti riadia Bruselským dohovorom, budú Spoločenstvo a Dánsko spolupracovať, aby sa zabezpečilo rozšírenie tohto uplatňovania aj na Dánsko.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

1.   Táto dohoda sa uplatňuje iba na právne konania začaté a listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny po nadobudnutí jej platnosti.

2.   Ak sa však konania v členskom štáte pôvodu začali pred nadobudnutím platnosti tejto dohody, rozsudky vydané po tomto dátume sa uznajú a vykonajú v súlade s touto dohodou:

a)

ak sa konania v členskom štáte pôvodu začali po nadobudnutí platnosti Bruselského alebo Luganského dohovoru nielen v členskom štáte pôvodu, ale aj v adresovanom členskom štáte;

b)

vo všetkých ostatných prípadoch, ak bola právomoc založená na pravidlách, ktoré boli v súlade s pravidlami ustanovenými buď v tejto dohode, alebo v dohovore uzavretom medzi členským štátom pôvodu a adresovaným členským štátom, ktorý bol v platnosti v čase začatia konaní.

Článok 10

Vzťah k nariadeniu Brusel I

1.   Táto dohoda platí bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie nariadenia Brusel I inými členskými štátmi Spoločenstva, ako je Dánsko.

2.   V každom prípade sa však táto dohoda uplatňuje:

a)

vo veciach právomoci, kde má odporca bydlisko v Dánsku alebo kde články 22 a 23 nariadenia uplatniteľné na vzťahy medzi Spoločenstvom a Dánskom na základe článku 2 tejto dohody delegujú právomoc na dánske súdy;

b)

vo vzťahu k lis pendens alebo k súvisiacim sporom tak, ako ustanovujú články 27 a 28 nariadenia Brusel I, uplatniteľným na vzťahy medzi Spoločenstvom a Dánskom na základe článku 2 tejto dohody, keď sa konania začali v inom členskom štáte ako Dánsko a v Dánsku;

c)

vo veciach uznávania a výkonu, kde je Dánsko buď štátom pôvodu, alebo štátom adresovaným.

Článok 11

Zánik dohody

1.   Táto dohoda zaniká, keď Dánsko informuje ostatné členské štáty o tom, že si už neželá využívať ustanovenia časti I Protokolu o postavení Dánska, v súlade s článkom 7 tohto protokolu.

2.   Táto dohoda môže zaniknúť vypovedaním ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Zánik nadobúda účinnosť šesť mesiacov po dni vypovedania.

3.   Právne konania začaté a listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny pred dňom zániku dohody tak, ako stanovujú odseky 1 alebo 2, týmto nie sú dotknuté.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti

1.   Zmluvné strany prijmú túto dohodu v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

2.   Dohoda nadobudne platnosť prvým dňom šiesteho mesiaca po oznámení zmluvných strán o ukončení ich príslušných postupov potrebných na tento účel.

Článok 13

Autentickosť znení

Táto dohoda je vyhotovená dvojmo v jazyku anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

Image


(1)  Ú. v. ES L 299, 31.12.1972, s. 32; Ú. v. ES L 304, 30.10.1978, s. 1; Ú. v. ES L 388, 31.12.1982, s. 1; Ú. v. ES L 285, 3.10.1989, s. 1; Ú. v. ES C 15, 15.1.1997, s. 1; konsolidovaná verzia v Ú. v. ES C 27, 26.1.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 319, 25.11.1988, s. 9.

(3)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2245/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 10).

(4)  Ú. v. ES L 204, 2.8.1975, s. 28; Ú. v. ES L 304, 30.10.1978, s. 1; Ú. v. ES L 388, 31.12.1982, s. 1; Ú. v. ES L 285, 3.10.1989, s. 1; Ú. v. ES C 15, 15.1.1997, s. 1; konsolidovaná verzia v Ú. v. ES C 27, 26.1.1998, s. 28.

PRÍLOHA

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1496/2002 z 21. augusta 2002, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2) a príloha II (zoznam príslušných súdov a orgánov) k nariadeniu Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach a nariadením Komisie (ES) č. 2245/2004 z 27. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III a IV k nariadeniu Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.