4.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 407/1


EURÓPSKY PARLAMENT

ZASADANIE 2015 – 2016

Schôdza 8. až 11. júna 2015

Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 247, 7.7.2016.

PRIJATÉ TEXTY

Schôdza 24. júna 2015

Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 256, 14.7.2016.

PRIJATÉ TEXTY