1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/12


Korigendum k dňom pracovného pokoja v roku 2014: štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, a inštitúcie EHP

( Úradný vestník Európskej únie C 27 z 30. januára 2014 )

2014/C 30/07

Dni pracovného pokoja v roku 2014: štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, a inštitúcie EHP uverejnené pod hlavičkou „Európska komisia“30. januára 2014 mali vyjsť pod hlavičkou „Dozorný úrad EZVO“.