European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/2314

2.4.2024

Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. februára 2024 – Neuraxpharm Pharmaceuticals/Komisia

(Vec T-226/23) (1)

(„Žaloba o neplatnosť - Humánne lieky - Povolenie na uvedenie na trh pre liek Dimethyl fumarate Neuraxpharm – dimetylfumarát - List Komisie vyvodzujúci dôsledky z rozsudku Súdneho dvora - Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou - Neprípustnosť - Hypotetické akty - Zjavná neprípustnosť“)

(C/2024/2314)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Neuraxpharm Pharmaceuticals SL (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck, M. Van Nieuwenborgh a C. Dumont, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Valero a E. Mathieu, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Svojou žalobou podľa článku 263 ZFEÚ žalobkyňa žiada zrušiť rozhodnutie uvedené v liste Európskej komisie zo 17. marca 2023, s referenčným číslom SANTE.DDG1.B.5/AL/mmc (2023) 2915367, týkajúcom sa výkladu a dôsledkov rozsudku zo 16. marca 2023, Komisia a i./Pharmaceutical Works Polpharma (C-438/21 P až C-440/21 P, EU:C:2023:213).

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná v rozsahu v akom smeruje proti rozhodnutiu uvedenému v liste Európskej komisie zo 17. marca 2023, s referenčným číslom SANTE.DDG1.B.5/AL/mmc (2023) 2915367, týkajúcom sa výkladu a dôsledkov rozsudku zo 16. marca 2023, Komisia a i./Pharmaceutical Works Polpharma (C-438/21 P až C-440/21 P, EU:C:2023:213).

2.

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná v rozsahu v akom smeruje proti akémukoľvek neskoršiemu rozhodnutiu nasledujúcemu po rozhodnutí uvedenom v liste Európskej komisie zo 17. marca 2023, s referenčným číslom SANTE.DDG1.B.5/AL/mmc (2023) 2915367, týkajúcom sa výkladu a dôsledkov rozsudku zo 16. marca 2023, Komisia a i./Pharmaceutical Works Polpharma (C-438/21 P až C-440/21 P, EU:C:2023:213), v časti v akej predlžuje platnosť a/alebo nahrádza toto rozhodnutie, vrátane akýchkoľvek nasledujúcich normatívnych aktov v rozsahu v akom sa týkajú žalobkyne.

3.

Neuraxpharm Pharmaceuticals SL znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia, vrátane trov súvisiacich s konaním o nariadení predbežného opatrenia.


(1)   Ú. v. EÚ C 235, 3.7.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2314/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)