European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/2280

2.4.2024

Odvolanie podané 16. novembra 2023: Groz-Beckert KG proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 6. septembra 2023 vo veci T-276/22, Groz-Beckert KG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(Vec C-691/23 P)

(C/2024/2280)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Groz-Beckert KG (v zastúpení: M. Nielen, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Súdny dvor Európskej únie (komora príslušná prijímať odvolania) uznesením zo 7. februára 2024 rozhodol, že odvolanie je neprípustné a odvolateľka znáša svoje vlastné trovy konania.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2280/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)