European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/1642

21.2.2024

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.11408 – SPIE / ROBUR)

(Text s významom pre EHP)

(C/2024/1642)

Dňa 12.2.2024 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32024M11408. EUR-Lex predstavuje online prístup k právu Európskej únie.


(1)   Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1642/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)