European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/1220

1.2.2024

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Prípady, proti ktorým Komisia nevzniesla námietky

SA.110570

(Text s významom pre EHP)

(C/2024/1220)

Dátum prijatia rozhodnutia

22.1.2024

Číslo pomoci

SA.110570

Členský štát

Taliansko

Región

 

Názov (a/alebo názov príjemcu)

TCTF: Aid to undertakings performing own-account road haulage transport of goods (re-introduction of SA.108573)

Právny základ

AMENDMENT SUBMITTED TO AS 912 RELATED TO THE CONVERSION OF DECREE-LAW No 145 of 18 October 2023, on „Urgent economic and fiscal measures, in favor of local and regional authorities, to protect employment and for non-deferrable needs“, for the further amendment of Article 14(1)(a) of Decree-Law 144/2022

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Odstránenie vážneho narušenia hospodárstva

Forma pomoci

 

Rozpočet

Celkový rozpočet: 69 855 000 EUR

Intenzita

 

Trvanie

22.1.2024 – 30.6.2024

Sektory hospodárstva

Pozemná doprava a doprava potrubím

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

via Giuseppe Caraci, 36 00157 ROMA

Ďalšie informácie

 

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1220/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)