European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/474

3.1.2024

Žaloba podaná 28. septembra 2023 – Nemecko/ACER

(Vec T-612/23)

(C/2024/474)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: J. Möller a R. Kanitz, ako aj R. Bierwagen, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie odvolacej komisie agentúry A 003 2019 R zo 7. júla 2023 v rozsahu, v akom potvrdzuje článok 5 ods. 8 a 9 prílohy I a článok 5 ods. 8 a 9 prílohy II k rozhodnutiu žalovanej č. 02/2019,

subsidiárne, v prípade, že sa Všeobecný súd dospeje k záveru, že ustanovenia príloh I a II, ktorých zrušenie sa navrhuje v prvej zarážke, sú neoddeliteľne spojené s ostatnými ustanoveniami článkov alebo príloh, v ktorých sa nachádzajú, alebo celého rozhodnutia žalovanej č. 02/2019 z 21. februára 2019 zmeneného rozhodnutím odvolacej komisie, zrušil jednotlivé dotknuté články alebo prílohy alebo celé rozhodnutie,

subsidiárne, v prípade, že Všeobecný súd usúdi, že ustanovenia príloh I a II, ktorých zrušenie sa navrhuje v prvej zarážke, sú neoddeliteľne spojené s ostatnými ustanoveniami ich príslušných článkov alebo príloh, v ktorých sa nachádzajú, alebo celého rozhodnutia žalovanej č. 02/2019 z 21. februára 2019, zmeneného rozhodnutím odvolacej komisie, zrušil príslušné články, prílohy alebo celé rozhodnutie, a

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod: porušenie článku 14 až 16 nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou. (1)

Zavedenie dodatočnej analýzy efektívnosti na účely zohľadnenia kritických prvkov siete pri výpočte cezhraničných obchodných kapacít je v rozpore s článkami 14 až 16 nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou, pretože kritické prvky siete musí najprv definovať koordinovaný výpočet kapacity, a nie agentúra. Vyplýva to z výkladu ustanovení, a to z hľadiska znenia, z ich genézy, systému a odôvodnení nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou. Normotvorca Únie zvolil minimálnu hodnotu 70 %, nie kritérium efektívnosti. Navyše je prakticky nemožné splniť kritérium efektívnosti a narúša sa tak minimálna kapacita 70 %. Okrem toho by sa obchádzali pravidlá delenia ponukových oblastí, keďže členský štát by bol de facto nútený zmeniť konfiguráciu svojej ponukovej oblasti, ak by už nemohol pri výpočte kapacity zohľadniť prvky vnútornej siete.

Power Transfer Distribution Factor (Faktor distribúcie prenosovej energie, ďalej len „faktor PTDF“) vo výške 10 % alebo viac podľa článku 5 ods. 8 písm. b) príloh I a II k rozhodnutiu porušuje aj článok 16 ods. 4 a 8 nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou. Keďže samotné rozhodnutie uznáva, že od uplatnenia spôsobu výpočtu kapacity v roku 2020 sú považované za kritické sieťové prvky už tie, ktoré majú faktor PTDF vyšší ako 5 %, je svojvoľné vyžadovať faktor PDTF 10 % alebo viac od polovice roka 2022.

2.

Druhý žalobný dôvod: porušenie kritéria efektívnosti nariadenia (EÚ) 2015/1222 (2)

Kritérium efektívnosti podľa článku 5 ods. 8 písm. c) príloh I a II k rozhodnutiu porušuje postup preskúmania ponukovej oblasti podľa článku 32 a nasl. nariadenia (EÚ) 2015/1222, právo prevádzkovateľov siete individuálne určiť dostupné opatrenia na zmiernenie preťaženia, ktoré sa majú zohľadniť pri výpočte kapacity podľa článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/1222, a pravidlo o (ne)zohľadnení sieťových prvkov pri výpočte kapacity podľa článku 29 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2015/1222.

3.

Tretí žalobný dôvod: porušenie usmernenia na prevádzku prenosovej sústavy

Článok 5 ods. 8 písm. b) príloh I a II k rozhodnutiu narúša povinnosť prevádzkovateľov sústav podľa článku 21 ods. 2 písm. a) usmernenia aktivovať na účely výbery vhodných opatrení na zmiernenie preťaženia najúčinnejšie a najhospodárnejšie opatrenia na zmiernenie preťaženia pri prevádzke prenosovej sústavy.

4.

Štvrtý žalobný dôvod: porušenie zásady proporcionality

Kritérium efektívnosti a faktor PTDF podľa článku 5 ods. 8 písm. b) a c) príloh I a II k rozhodnutiu porušujú zásadu proporcionality, pretože ohrozujú bezpečnosť systému v regióne Core a nie sú nákladovo efektívne. Vylúčenie takmer všetkých kritických prvkov siete z výpočtu kapacity vedie k ďalším rizikám pre bezpečnosť systému a zvyšuje náklady.

5.

Piaty žalobný dôvod: formálne nezákonnosti

Žalovaná nemá právomoc určiť kritické prvky siete pomocou kritéria efektívnosti a určiť včasné zváženie opatrení na zmiernenie následkov.

Rozhodnutie porušuje článok 2 a článok 4 nariadenia Rady č. 1 (3), keďže bolo oznámené a uverejnené len v anglickom jazyku.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou (Ú. v. EÚ L 158, 2019, s. 54).

(2)  Nariadenie Komisie z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 2015, s. 24).

(3)  Nariadenie Rady č. 1 z 15. apríla 1958, ktorým sa určujú jazyky používané Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385; Mim. vyd. 01/001, s. 5).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/474/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)