European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2023/1016

22.11.2023

VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK

Na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu sa od 1. februára 2024 uvoľní pracovné miesto riaditeľa pre právny preklad (platová trieda AD 14 alebo AD 15)

(C/2023/1016)

Toto miesto sa obsadí na základe článku 29 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie.

I.   Predstavenie služby

Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „SDEÚ“), ktorý je jej súdnym orgánom od roku 1952, je jednou zo siedmich inštitúcií Európskej únie. V súčasnosti sa skladá z dvoch súdov, Súdneho dvora a Všeobecného súdu, ktoré každoročne vydajú viac ako 1 600 rozhodnutí v najrôznejších oblastiach práva. Oba súdy pri plnení svojich úloh využívajú ďalšie služby tejto inštitúcie, ktoré im poskytujú podporu potrebnú na dodržiavanie najmä režimu úplnej mnohojazyčnosti, ktorý je charakteristický pre konanie pred Súdnym dvorom a Všeobecným súdom.

Tento svetovo jedinečný jazykový režim zaručuje všetkým európskym občanom prístup k spravodlivosti a judikatúre Únie v úradnom jazyku podľa ich výberu, čím sa zakotvuje nielen rešpektovanie rovnosti jazykov a členských štátov, ale aj bohatstvo a jazyková a kultúrna rozmanitosť Únie.

Na tento účel sa SDEÚ opiera o generálne riaditeľstvo pre multilingvizmus (GRM), ktoré združuje riaditeľstvá pre tlmočenie a právny preklad, pričom posledné uvedené je rozdelené na dve riaditeľstvá pre právny preklad vrátane toho, ktorého sa týka táto výzva na predkladanie prihlášok. Na právnom preklade pracuje približne 850 ľudí na 24 jazykových oddeleniach (jedno pre každý úradný jazyk Únie).

Vzhľadom na rozhodovaciu činnosť SDEÚ a právne otázky spojené s prekladom vysoko odborných dokumentov jazykové sekcie zamestnávajú len prekladateľov s ukončeným uceleným právnickým vzdelaním. Týchto približne 600 právnikov lingvistov, zamestnaných na rôznych jazykových sekciách, zabezpečuje dodržiavanie povinného jazykového režimu a zároveň súdom a inštitúcii poskytuje svoje odborné znalosti, najmä v oblasti vnútroštátneho a porovnávacieho práva, v rámci prípravného spracovania alebo terminologického, dokumentačného či právneho výskumu. Týmto spôsobom uľahčujú dialóg medzi právnymi kultúrami členských štátov v rámci konaní pred súdmi, ktoré tvoria SDEÚ.

II.   Náplň práce

V rámci riadiaceho tímu generálneho riaditeľstva pre multilingvizmus, ktorý podlieha generálnemu riaditeľovi, sa osoba v postavení riaditeľa podieľa na riadení lingvistického servisu, ktorému pomáha definovať a vykonávať opatrenia na zabezpečenie dodržiavania jazykového režimu inštitúcie a jej súdov.

V tomto rámci osoba v postavení riaditeľa riadi a koordinuje prácu niektorých oddelení GRM, t. j. viac ako 400 úradníkov a iných zamestnancov, a zabezpečuje dodržiavanie veľmi vysokých štandardov kvality a rýchlosti, ktoré sa od oddelení očakávajú, najmä pokiaľ ide o prejednávanie vecí. Na tento účel sa ako poverený povoľujúci úradník podieľa aj na spravovaní rozpočtových prostriedkov poskytnutých lingvistickému servisu, ktoré sa pohybujú vo výške 15 000 000 eur.

Osoba v postavení riaditeľa tiež úzko spolupracuje s riadiacim tímom na vymedzení a uplatňovaní strategických postupov a usmernení zameraných na obhajobu a podporu mnohojazyčnosti v rámci inštitúcie aj mimo nej.

V tomto kontexte prispieva ku všetkým strategickým úvahám, ktoré oddeleniu umožnia s prehľadom čeliť špecifickým výzvam, ktoré bude musieť prijať v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte, vrátane vývoja úloh a povolania prekladateľa, technologických zmien a nových zručností vyplývajúcich z nástupu nových nástrojov, založených najmä na umelej inteligencii, zmien v pracovnom prostredí, v podmienkach a pracovných metódach právnikov lingvistov a za týchto okolností zvýšených nárokov na oddelenie z hľadiska príkladnosti, transparentnosti a efektívnosti využívania zdrojov, ktoré má k dispozícii.

III.   Profil uchádzača

Hľadáme osobu, ktorá je schopná pochopiť výzvy, ktorým čelí moderná prekladateľská služba, vie prispieť k vypracovaniu strategických riešení, ktoré bude potrebné prijať v súlade s prioritami stanovenými inštitúciou a generálnym riaditeľstvom, a poskytnúť potrebný impulz na iniciovanie a uskutočnenie príslušných zmien. Z tohto dôvodu bude musieť osoba, ktorá bude zastávať túto funkciu, preukázať vysokú schopnosť analytického myslenia a perspektívneho uvažovania, byť hnacou silou zmien a zároveň mať odhodlanie a rozvážnosť, ktoré sú potrebné na podporu tejto transformácie.

Vzhľadom na osobitné výzvy vyplývajúce zo súdneho poslania inštitúcie a požiadavky vyplývajúce z úlohy prekladu vo veciach predložených súdom by bolo určite prínosom, keby budúca osoba zastávajúca túto funkciu mala ukončené ucelené právnické vzdelanie alebo solídnu odbornú prax v justičnom prostredí a relevantné skúsenosti v oblasti prekladu.

Vďaka intenzívnemu záujmu o nové technológie, a najmä o výzvy a príležitosti, ktoré predstavujú nástroje založené na umelej inteligencii v lingvistickej oblasti, sa u osoby zastávajúcej túto funkciu predpokladá, že bude vynikať svojou intelektuálnou zvedavosťou, zameraním na hľadanie pragmatických a účinných riešení a svojím odhodlaním bude chcieť zabezpečiť, aby služba poskytovaná súdom, účastníkom konania a občanom Únie bola kvalitná, rýchla a zodpovedala ich potrebám.

Na úspešné riadenie rozsiahleho multikultúrneho administratívneho celku, ktorý sa vyznačuje vysokou úrovňou odborných znalostí a dvojitých zručností svojich zamestnancov, sa osoba zastávajúca túto funkciu bude spoliehať aj na svoje vynikajúce schopnosti administratívneho riadenia, silný zmysel pre dialóg a medziľudské vzťahy, ako aj na schopnosť nadväzovať a udržiavať konštruktívne vzťahy v rámci inštitúcie aj mimo nej, najmä s partnerskými útvarmi v iných inštitúciách a agentúrach Európskej únie a mimo nej.

Osoba zastávajúca túto funkciu, pri ktorej sa predpokladá schopnosť presvedčivého vystupovania a schopnosť združovať iných v záujme hodnôt inštitúcie v oblasti rovnosti jazykov a kultúr, preukáže aj vysokú úroveň komunikačných a vyjednávacích schopností, ktoré jej umožnia prispieť k podpore a ochrane mnohojazyčnosti.

IV.   Požadované podmienky

Na posúdenie prihlášky musia uchádzači spĺňať podmienky na vymenovanie za úradníka stanovené v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“). Okrem toho musia spĺňať minimálne tieto podmienky:

ukončené vzdelanie zodpovedajúce ucelenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom,

dosiahnuté odborné skúsenosti v dĺžke najmenej desať rokov,

preukázateľné skúsenosti s riadením tímu,

výborná znalosť jedného úradného jazyka Európskej únie a veľmi dobrá znalosť aspoň dvoch ďalších úradných jazykov. Zo služobných dôvodov sa požaduje dobrá znalosť francúzskeho a anglického jazyka.

V.   Platové a pracovné podmienky

Platové a pracovné podmienky sú stanovené v služobnom poriadku úradníkov pre platové triedy AD 14 alebo AD 15 (1).

Upozorňujeme uchádzačov, že služobný poriadok stanovuje povinnosť pre všetkých nových úradníkov úspešne absolvovať deväťmesačnú skúšobnú lehotu.

VI.   Politika prijímania do zamestnania

SDEÚ zaručuje rovnosť príležitostí na základe porovnávacieho hodnotenia kvalít uchádzačov a rovnosť zaobchádzania so všetkými osobami, ktoré prejavia záujem o voľné pracovné miesto. Aktívne podporuje predkladanie rozmanitých kandidatúr od uchádzačov s rôznymi skúsenosťami, zručnosťami a znalosťami, a to na čo najširšom geografickom základe spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie.

V tejto súvislosti sa každý uchádzač so zdravotným postihnutím alebo zdravotným stavom, ktorý by mohol ovplyvniť jeho schopnosť zúčastniť sa na hodnotiacej fáze tohto výberového konania, vyzýva, aby hneď po podaní prihlášky kontaktoval oddelenie pre výber vhodných zamestnancov riaditeľstva ľudských zdrojov a personálnej správy (DIR-DGM@curia.europa.eu), aby toto oddelenie mohlo v súlade s článkom 1d služobného poriadku prijať potrebné opatrenia, ktoré uvedenej osobe umožnia plnohodnotnú účasť na hodnotiacej fáze. Na tento účel môžu byť uvedené osoby požiadané, aby lekárskej službe SDEÚ zaslali lekárske potvrdenie alebo potvrdenie vydané vnútroštátnym orgánom, ktoré sa preskúma s cieľom vykonať potrebné opatrenia.

Pre všetky informácie o spracúvaní osobných údajov na účely tohto výberového konania sa týmto osobám odporúča nahliadnuť do informačného oznámenia o prijímaní do administratívnych služieb SDEÚ.

VII.   Podávanie prihlášok

Uchádzači o toto pracovné miesto môžu zasielať svoje prihlášky výlučne elektronickou poštou na e-mailovú adresu DIR-DGM@curia.europa.eu najneskôr do 21. decembra 2023 do 17.00 hod. (luxemburského času).

Súčasťou prihlášky musí byť motivačný list, životopis a ďalšie relevantné dokumenty, ako aj krátky referát uchádzačov (maximálne 5 strán) o ich víziách činností a riadenia riaditeľstva, ktorého sa táto výzva na predkladanie prihlášok týka.

Schválené 24. októbra 2023.


(1)  Orientačne predstavuje základný mesačný plat úradníka v prvom stupni platovej triedy AD 14 16 292 eur a základný mesačný plat úradníka v prvom stupni platovej triedy AD 15 18 433 eur.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1016/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)