European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2023/268

18.10.2023

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Prípady, proti ktorým Komisia nevzniesla námietky

SA.101109

(Text s významom pre EHP)

(C/2023/268)

Dátum prijatia rozhodnutia

24.7.2023

Číslo pomoci

SA.101109

Členský štát

Francúzsko

Región

 

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Régime d’aides aux porteurs de projets de géothermie profonde

Právny základ

Articles L131-3 à L131-7 et R131-1 à R131-26-4 du code de l’environnement

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Energia z obnoviteľných zdrojov, Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

 

Rozpočet

Celkový rozpočet: 195 600 000 EUR

Intenzita

 

Trvanie

 

Sektory hospodárstva

DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

ADEME

20 avenue du Grésillé – BP 90406 – 49004 ANGERS CEDEX 01

Ďalšie informácie

 

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/268/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)